BDCH188 | Black&Decker BDCH188 HAMMER DRILL Type H1 instruction manual

Elektronarzędzie
przeznaczone dla
majsterkowicza
509213-13 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
www.blackanddecker.eu
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL
BDCH188
2
POLSKI
Zastosowanie zgodne
z przeznaczeniem
f.
Udarowa wiertarka akumulatorowa BLACK+DECKER nr
kat.BDCH188 jest przeznaczona do wiercenia otworów
w drewnie, metalu, tworzywach sztucznych i murze oraz
wykręcania wkrętów. To urządzenie nie jest przeznaczone dla zastosowań profesjonalnych i przemysłowych.
3.
a.
Przepisy bezpieczeństwa
Ogólne wskazówki bezpieczeństwa pracy
urządzenia
Ostrzeżenie! Przeczytaj wszystkie zamieszczone tutaj wskazówki bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym,
pożaru, a nawet ciężkiego urazu ciała.
b.
Przechowuj niniejszą instrukcję, by w razie potrzeby móc z niej ponownie skorzystać. Używane
tutaj wyrażenie „elektronarzędzie” oznacza zarówno
urządzenie sieciowe (z kablem sieciowym) jak i akumulatorowe (bez kabla sieciowego).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
c.
Bezpieczeństwo w obszarze pracy
Utrzymuj porządek w miejscu pracy i dobrze je
oświetlaj. Bałagan i niewystarczające oświetlenie
grożą wypadkiem.
Nie używaj urządzeń w otoczeniu zagrożonym
wybuchem, gdzie występują palne pary, gazy
lub pyły. Urządzenia wytwarzają iskry, które mogą
spowodować zapalenie się tych substancji.
Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób do
miejsca pracy. Mogą one odwrócić uwagę od
wykonywanych czynności, co grozi wypadkiem.
d.
e.
Bezpieczeństwo elektryczne
Wtyczka kabla urządzenia musi pasować do
gniazda sieciowego i w żadnym wypadku nie
wolno jej przerabiać. Gdy urządzenie zawiera
uziemienie ochronne, nie używaj żadnych
wtyczek adaptacyjnych. Oryginalne wtyczki
i pasujące do nich gniazda sieciowe zmniejszają
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak
na przykład rury, grzejniki, piece i chłodziarki.
Gdy ciało jest uziemione, porażenie prądem elektrycznym jest o wiele niebezpieczniejsze.
Nie wystawiaj urządzeń na działanie deszczu
ani wilgoci. Przedostanie się wody do wnętrza
obudowy grozi porażeniem prądem elektrycznym.
Ostrożnie obchodź się z kablem. Nigdy nie
używaj go do przenoszenia urządzenia ani
wyjmowania wtyczki z gniazda sieciowego.
Chroń kabel pr zed w ysoką temperaturą,
olejem, ostrymi krawędziami i ruchomymi elementami. Uszkodzony lub zaplątany kabel może
spowodować porażenie prądem elektrycznym.
Przy pracy na wolnym powietrzu stosuj tylko
przeznaczone do tego celu przedłużacze.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
3
Posługiwanie się odpowiednimi przedłużaczami
zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
W razie konieczności użycia urządzenia w wilgotnym otoczeniu zabezpiecz obwód zasilania
wyłącznikiem ochronnym różnicowo-prądowym. Zastosowanie takiego wyłącznika zmniejsza
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Bezpieczeństwo osobiste
Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się na
swojej pracy i rozsądnie postępuj z urządzeniem. Nie używaj go, gdy jesteś zmęczony
lub znajdujesz się pod wpływem narkotyków,
alkoholu czy też leków. Chwila nieuwagi w czasie
pracy grozi bardzo poważnymi konsekwencjami.
Stosuj odpowiednie wyposażenie ochronne.
Zawsze zakładaj okulary ochronne. Wyposażenie ochronne, jak maska przeciwpyłowa, obuwie na
szorstkiej podeszwie, kask ochronny lub nauszniki
ochronne, zależnie od rodzaju i zastosowania urządzenia zmniejszają ryzyko doznania urazu.
Unikaj niezamierzonego załączania. Przed
przyłączeniem urządzenia do sieci lub akumulatora, zanim zaczniesz nim manipulować lub
go transportować sprawdź, czy jest wyłączony
wyłącznik. Przenoszenie urządzenia z palcem
opartym na wyłączniku lub przyłączanie go do
sieci przy włączonym wyłączniku zwiększa ryzyko
wypadku.
Przed załączeniem urządzenia sprawdź, czy
zostały wyjęte klucze i przyrządy nastawcze.
Klucz pozostawiony w obracającej się części może
doprowadzić do urazu ciała.
Nie pochylaj się za bardzo do przodu! Utrzymuj
stabilną postawę, by nie stracić równowagi
w jakiejś pozycji roboczej. Takie postępowanie
umożliwia zachowanie lepszej kontroli nad urządzeniem w nieoczekiwanych sytuacjach.
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną. Nie
noś luźnej odzieży ani biżuterii. Włosy, odzież
i rękawice trzymaj z dala od ruchomych elementów. Luźna odzież, biżuteria lub długie włosy
mogą zostać pochwycone przez obracające się
części narzędzia.
Gdy producent przewidział urządzenia do odsysania lub gromadzenia pyłu, sprawdź, czy są
one przyłączone i prawidłowo zamontowane.
Stosowanie tych urządzeń zmniejsza zagrożenie
zdrowia pyłem.
Obsługa i konserwacja urządzeń
Nie przeciążaj urządzenia. Używaj narzędzi
odpowiednich do danego przypadku zastosowania. Najlepszą jakość i osobiste bezpieczeństwo
osiągniesz, tylko stosując właściwe narzędzia.
Nie używaj urządzenia z uszkodzonym wyłącznikiem. Urządzenie, które nie daje się normalnie
załączyć lub wyłączyć, jest niebezpieczne i trzeba
je naprawić.
Przed dokonaniem jakichkolwiek regulacji,
przed wymianą akcesoriów lub odłożeniem
d.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
urządzenia zawsze wyjmuj wtyczkę kabla
z gniazda sieciowego. Ten środek ostrożności
zmniejsza ryzyko niezamierzonego uruchomienia
urządzenia.
Niepotrzebne w danej chwili urządzenia przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Nie pozwalaj używać ich osobom, które nie są
z nimi obeznane lub nie przeczytały niniejszej
instrukcji. Narzędzia w rękach niedoświadczonych osób są niebezpieczne.
Utrzymuj urządzenia w nienagannym stanie
technicznym. Sprawdzaj, czy ruchome elementy obracają się w odpowiednim kierunku, nie są
zakleszczone, pęknięte ani tak uszkodzone, że
nie zapewniają prawidłowego funkcjonowania
urządzenia. Uszkodzone urządzenia przed użyciem należy naprawić. Powodem wielu wypadków
jest niewłaściwa konserwacja urządzeń.
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje narzędzia
robocze. Starannie konserwowane, ostre narzędzia robocze rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimi
pracować.
Urządzeń, akcesoriów, końcówek itp. używaj
zgodnie z przeznaczeniem. Przestrzegaj przy
tym obowiązujących przepisów bhp. Wykorzystywanie urządzeń wbrew przeznaczeniu jest
niebezpieczne.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa dla
urządzenia
Obsługa i konserwacja urządzeń akumulatorowych
Akumulatory ładuj tylko w ładowarkach przewidzianych do tego celu przez producenta. Włożenie do ładowarki innego rodzaju akumulatora, niż
przewidziany przez producenta, grozi pożarem.
Stosuj tylko akumulatory przeznaczone do
danego rodzaju urządzeń. Używanie innych
akumulatorów stwarza ryzyko doznania urazu ciała
i pożaru.
Wyjęte akumulatory trzymaj z dala od metalowych przedmiotów, jak spinacze biurowe,
monety, klucze, gwoździe lub śruby, które
mogą spowodować zwarcie biegunów. Zwarcie
zacisków akumulatora grozi oparzeniem lub pożarem.
Z powodu niewłaściwego zastosowania z akumulatora może wyciekać elektrolit. Nie dotykaj
go. W razie niezamierzonego kontaktu natychmiast spłucz wodą zanieczyszczone miejsce.
Gdyby elektrolit prysnął w oczy, niezwłocznie
zgłoś się do lekarza. Wyciekły elektrolit może
spowodować podrażnienie lub oparzeni skóry.
♦
Ostrzeżenie! Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy wiertarko-wkrętarek i wiertarek udarowych.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Przy pracy zakładaj nauszniki ochronne. Hałas może doprowadzić do uszkodzenia narządu
słuchu.
Korzystaj z dodatkowych rękojeści należących
do zakresu dostawy elektronarzędzia. Utrata
panowania nad urządzeniem może skutkować
urazem ciała.
W razie niebezpieczeńst wa uszkodzenia
ukrytych przewodów elektrycznych trzymaj
urządzenie za izolowane rękojeści. Narzędzie
robocze ma elektryczne połączenie z gołymi
metalowymi elementami urządzenia, co grozi
porażeniem prądem elektrycznym w przypadku
natrafienia na będący pod napięciem przewód.
W razie niebezpieczeńst wa uszkodzenia
ukrytych przewodów elektrycznych trzymaj
urządzenie za izolowane rękojeści. Elementy
łączące mają elektryczne połączenie z gołymi
metalowymi elementami urządzenia, co grozi
porażeniem prądem elektrycznym w przypadku
natrafienia na będący pod napięciem przewód
Używaj ścisków stolarskich lub podobnych
środków do mocowania przedmiotu obrabianego na stabilnej powierzchni. Przytrzymywanie
przedmiotu obrabianego ręką lub ciałem grozi
utratą panowania nad urządzeniem.
W żadnym wypadku nie używaj końcówki z dłutem
w trybie wiercenia. Końcówka zakleszczy się
w materiale i wprawi maszynę w rotację.
Przed rozpoczęciem wiercenia w ścianach, podłogach i sufi tach poinformuj się dokładnie, jak
przebiegają przewody i rury.
Unikaj dotykania ostrza wiertła tuż po zakończeniu
wiercenia, gdyż może być gorące.
W instrukcji tej opisano zgodne z przeznaczeniem
zastosowanie urządzenia. Używanie innych nasadek lub akcesoriów, niż zalecane w tej instrukcji, lub
wykonywanie prac niezgodnych z przeznaczeniem
grozi doznaniem urazu ciała i/lub szkód rzeczowych.
Bezpieczeństwo innych osób
♦
Serwis
Naprawy urządzeń mogą być wykonywane
tylko przez uprawnionych specjalistów przy
użyciu oryginalnych części zamiennych. Jest to
istotnym warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa
pracy.
♦
Zabrania się używania tego urządzenia przez
dzieci i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej,
czuciowej lub umysłowej. To samo dotyczy początkujących, chyba że znajdują się pod nadzorem
doświadczonego użytkownika.
Pilnuj dzieci, by nie bawiły się tym urządzeniem.
Pozostałe zagrożenia
Przy korzystaniu z urządzeń elektrycznych występują
dodatkowe zagrożenia być może nieuwzględnione
w przepisach bezpieczeństwa. Z reguły zachodzą one
w przypadku niewłaściwego lub zbyt długiego używania
urządzenia.
4
Nawet przy przestrzeganiu odnośnych przepisów
bezpieczeństwa i stosowaniu przewidzianych urządzeń zabezpieczających nie da się uniknąć pewnych
zagrożeń. Zaliczają się do nich:
♦
Obrażenia ciała wskutek dotknięcia obracających
się/ruchomych elementów.
♦
Skaleczenia, jakich można doznać przy wymianie
elementów, noży i akcesoriów.
♦
Narażenie zdrowia przy dłuższym używaniu urządzenia. W takich sytuacjach rób regularne przerwy
w pracy.
♦
Pogorszenie słuchu.
♦
Upośledzenie zdrowia wskutek wdychania pyłu (np.
powstającego podczas obróbki drewna, a zwłaszcza dębu, buku i MDF).
Nigdy nie ładuj uszkodzonych akumulatorów.
Ładowarki
♦
Ładowarki BLACK+DECKER używaj tylko do ładowania akumulatorów dostarczonych wraz z wkrętarką. Inne akumulatory mogą pęknąć, co grozi
wyrządzeniem szkód rzeczowych i osobowych.
♦
Nigdy nie próbuj ładować baterii.
♦
Natychmiast wymieniaj uszkodzone kable.
♦
Nie wystawiaj ładowarki na działanie wilgoci.
♦
Nie otwieraj ładowarki.
♦
Nie dokonuj żadnych przeróbek w ładowarce.
Ładowarka nie jest dopuszczona do pracy
na wolnym powietrzu!
Wibracje
Przed użyciem przeczytaj instrukcję obsługi.
Ważone częstotliwościowo wartości skuteczne przyspieszenia drgań na rękojeści podane w danych technicznych i deklaracji zgodności UE zostały zmierzone
standardową metodą opisaną w normie EN 60745,
dzięki czemu można je wykorzystywać do porównań
z innymi urządzeniami i do tymczasowej oceny ekspozycji drganiowej.
Bezpieczeństwo elektryczne
Ładowarka ta jest podwójnie zaizolowana
i dlatego żyła uziemiająca nie jest potrzebna.
Zawsze sprawdzaj, czy lokalne napięcie
sieciowe odpowiada wartości podanej na tabliczce znamionowej. Nigdy nie przyłączaj ładowanego urządzenia bezpośrednio do sieci.
Uwaga! Ważona wartość skuteczna przyśpieszenia
drgań w praktyce może się różnić od podanej wartości
zależnie od sposobu wykorzystania urządzenia i nie da
się wykluczyć jej przekroczenia.
♦
Przy szacowaniu ekspozycji drganiowej w celu podjęcia
wymaganych przez normę 2002/44/EG środków bezpieczeństwa dla ochrony osób zawodowo, regularnie
używających narzędzi trzeba też uwzględnić rzeczywiste warunki pracy, a także, jak długo w danym czasie
narzędzie pozostawało wyłączone i jak długo pracowało
na biegu jałowym.
W razie uszkodzenia kabla sieciowego zleć wymianę producentowi lub autoryzowanemu warsztatowi
serwisowemu BLACK+DECKER. Postępowanie
wbrew temu nakazowi naraża użytkownika na
niebezpieczeństwo.
Elementy
Urządzenie to zawiera niektóre lub wszystkie spośród
niżej wymienionych elementów:
1. Wyłącznik z regulatorem prędkości obrotowej
2. Przełącznik kierunku obrotów w prawo/w lewo
3. Nastawnik trybu pracy/momentu obrotowego
4. Uchwyt wiertarski
5. Nastawnik biegu
6. Uchwyt na końcówkę
Znaki ostrzegawcze na urządzeniu
Na urządzeniu umieszczono następujące piktogramy
ostrzegawcze włącznie z kodem daty:
Ostrzeżenie! By nie narażać się na doznanie
urazu, przed użyciem przeczytaj instrukcję
obsługi.
Rys. A (nie należy do zakresu dostawy,
należy go zamówić oddzielnie).
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa
pracy akumulatorów i ładowarek
(nieuwzględnione w dostawie)
7.
8.
9.
Akumulatory
♦
W żadnym wypadku nie otwieraj akumulatora.
♦
Nie wystawiaj akumulatora na działanie wilgoci.
♦
Nie składuj akumulatora w miejscu, w którym
temperatura może przekroczyć 40 °C.
♦
Akumulator ładuj tylko w temperaturze otoczenia
między 10 °C i 40 °C.
♦
Akumulator ładuj tylko za pomocą dostarczonej
ładowarki.
♦
Przy utylizacji akumulatorów przestrzegaj wskazówek zamieszczonych w punkcie „Ochrona
środowiska”.
Akumulator
Ładowarka
Wskaźnik ładowania
Montaż
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem montażu wyjmij
akumulator z wiertarko-wkrętarki.
Wkładanie i wyjmowanie akumulatora
(rys. B)
♦
♦
5
By włożyć akumulator (7), ustaw go odpowiednio
względem rękojeści wiertarko-wkrętarki, a następnie wsuń w kieszeń i wciśnij aż do zatrzaśnięcia.
By wyjąć akumulator, naciśnij guzik zwalniający (10)
i jednocześnie wyciągnij akumulator z kieszeni.
Mocowanie i wyjmowanie wiertła lub
końcówki wkrętarskiej
Wybór kierunku obrotów (rys. C)
Przy wierceniu otworów i wkręcaniu wkrętów silnik
wiertarko-wkrętarki powinien się obracać w prawo
(w kierunku ruchu wskazówek zegara). W celu wykręcenia wkrętów lub uwolnienia zakleszczonego wiertła
zmień kierunek obrotów na przeciwny (w lewo).
♦
By uzyskać obroty w prawo, przełącznik kierunku
obrotów (2) naciśnij w lewo.
♦
By uzyskać obroty w lewo, przełącznik kierunku
obrotów naciśnij w prawo.
♦
By zablokować elektronarzędzie, przełącznik
kierunku obrotów ustaw w środkowej pozycji.
Wiertarko-wkrętarka ta jest wyposażone w uchwyt
wiertarski szybkozaciskowy, który umożliwia łatwą
wymianę wierteł i końcówek wkrętarskich.
♦
Zablokuj wrzeciono, przesuwając przełącznik
kierunku obrotów w prawo/w lewo (2) do środkowej
pozycji.
♦
Otwórz uchwyt wiertarski (4), jedną ręką obracając
przednią część, a drugą przytrzymując tylną część
uchwytu.
♦
Włóż chwyt narzędzia roboczego i zaciśnij
w uchwycie wiertarskim.
Wiertarko-wkrętarka jest dostarczana z dwustronną
końcówką wkrętarską zamocowaną w uchwycie (6).
♦
By wyjąć końcówkę z uchwytu, po prostu wyciągnij
ją z wgłębienia.
♦
By zamocować końcówkę w uchwycie, wciśnij ją
do oporu.
Wybór trybu pracy bądź momentu
obrotowego (rys. D)
Wiertarko-wkrętarka jest wyposażona w pierścień
nastawczy do nastawiania momentu obrotowego przy
wkręcaniu wkrętów. Duże wkręty i twarde przedmioty
wymagają większego momentu obrotowego niż w przypadku małych wkrętów i miękkich przedmiotów. Symbole na pierścieniu nastawczym ułatwiają regulację.
♦
W celu wiercenia w drewnie, metalu i tworzywie
sztucznym obróć pierścień (3) do odpowiedniej
pozycji .
♦
W celu wkręcania wkrętów wybierz pierścieniem
żądany moment obrotowy. Jeżeli nie znasz najkorzystniejszego ustawienia, wykonaj następujące
próby:
♦
Pierścień nastawczy (3) obróć do pozycji
o najmniejszym momencie obrotowym.
♦
Wkręć pierwszy wkręt.
♦
Gdy sprzęgło za szybko rozłączy napęd, przestaw pierścień na większą wartość i kontynuuj
wkręcanie. Powtórz tę procedurę aż do uzyskania optymalnego momentu obrotowego.
Wkręć przy nim pozostałe wkręty.
Zastosowanie
Ostrzeżenie! Nie przyśpieszaj pracy na siłę. Unikaj
przeciążania wiertarko-wkrętarki.
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem wiercenia w ścianach, podłogach i sufitach, poinformuj się dokładnie, jak
przebiegają ukryte w nich przewody elektryczne i rury.
Ładowanie akumulatora (rys. A)
Akumulator należy naładować przed pier wszym
użyciem wiertarko-wkrętarki i gdy jej moc zaczyna
wyczuwalnie spadać. Podczas ładowania akumulator
może się nagrzewać, ale jest to normalne zjawisko,
które nie świadczy o usterce.
Ostrzeżenie! Nie ładuj akumulatora, gdy temperatura
otoczenia jest niższa niż 10 °C lub wyższa niż 40 °C.
Zalecana temperatura ładowania wynosi ok. 24 °C.
Wskazówka: Ładowarka nie ładuje akumulatora,
gdy jego temperatura jest niższa niż ok. 10 °C lub
wyższa niż 40 °C.
Pozostaw akumulator w ładowarce. Ładowarka
zacznie go ładować, gdy tylko temperatura osiągnie
prawidłową wartość.
♦
Włóż akumulator (7) do ładowarki (8). Akumulator
można włożyć tylko w jednej pozycji. Niczego
nie rób na siłę. Upewnij się, czy akumulator jest
całkowicie wsunięty do ładowarki.
♦
Przyłącz ładowarkę do sieci.
Miga wskaźnik ładowania (9).
Gdy wskaźnik (9) zapali się na stałe, to znaczy że
akumulator został całkowicie naładowany. Można go
pozostawić w ładowarce na dowolnie długo. Ładowarka
od czasu do czasu podładowuje akumulator i wtedy
dioda zapala się.
♦
Rozładowany akumulator naładuj w ciągu tygodnia.
Przedłużenie tego okresu powoduje drastyczny
spadek trwałości użytkowej akumulatora.
Wiercenie w murze (rys. rys. D i E)
♦
W celu wiercenia w murze obróć pierścień (3) do
pozycji z symbolem wiercenia udarowego .
♦
Nastawnik biegu (5) przesuń do przodu (drugi bieg).
Nastawnik biegu (rys. E)
♦
W celu wiercenia w stali oraz wkręcania/wykręcania wkrętów przestaw nastawnik (5) do tyłu
(pierwszy bieg).
♦
W celu wiercenia w innych materiałach przestaw
nastawnik (5) do przodu (drugi bieg).
Wiercenie/wkręcanie i wykręcanie wkrętów
♦
♦
♦
Pozostawianie akumulatora w ładowarce
Akumulator można pozostawiać w ładowarce na dowolnie długo przy świecącej się diodzie. Ładowarka
utrzymuje pełny ładunek akumulatora.
6
Przełącznikiem kierunku obrotów (2) wybierz
obroty w prawo bądź w lewo.
By załączyć wiertarko-wkrętarkę, naciśnij wyłącznik (1). Prędkość obrotowa uchwytu wiertarskiego
zależy od tego, jak mocno naciśnie się wyłącznik.
By wyłączyć wiertarko-wkrętarkę, zwolnij wyłącznik.
Porady, jak osiągnąć najlepsze
wyniki pracy
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony zastąpić
wyrób BLACK+DECKER nowym sprzętem lub nie
będziesz go już potrzebować, w trosce o ochronę
środowiska nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw
domowych, a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.
Wiercenie
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Wywieraj tylko lekki nacisk w osi wiertła.
Gdy poczujesz, że przedmiot obrabiany jest już
prawie przewiercony, zmniejsz nacisk na wiertło,
by nie przebić materiału.
Przy wierceniu otworów w przedmiotach, które łatwo odpryskują lub pękają, podłóż z tyłu drewniany
klocek.
Duże otwory w drewnie najlepiej jest wiercić przy
użyciu wierteł piórkowych.
Do wiercenia otworów w metalach najlepsze są
wiertła ze stali szybkotnącej.
Do wiercenia otworów w murze zastosuj wiertło
odpowiednie do tego celu.
Przy wierceniu otworów w innych metalach niż
żeliwo i mosiądz stosuj chłodziwo.
By ustalić dokładną pozycję otworu, zaznacz go
punktakiem.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych wyrobów
i opakowań niektóre materiały mogą być odzyskane i ponownie wykorzystane. W ten sposób
chroni się środowisko naturalne i zmniejsza
popyt na surowce.
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają
one oddawania zużytych elektrycznych urządzeń powszechnego użytku do specjalnych punktów zbiorczych
lub zobowiązują sprzedawców do przyjmowania ich przy
zakupie nowego wyrobu.
BL ACK+DECKER chętnie przyjmuje wysłużone
urządzenia BLACK+DECKER i utylizuje je zgodnie
z obowiązującymi przepisami. By skorzystać z tej usługi, oddaj zużyty sprzęt do autoryzowanego warsztatu
naprawczego, który prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
Wkręcanie i wykręcanie wkrętów
♦
♦
♦
Zawsze stosuj końcówki odpowiedniego rodzaju
i odpowiedniej wielkości.
Gdy wkręty dają się wkręcać z trudem, zwilż je niewielką ilością płynu do mycia naczyń lub posmaruj
mydłem jako środkiem smarnym.
Wkrętarkę i końcówkę zawsze utrzymuj w osi
wkrętu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw
handlowych firmy Black+Decker, które udzielają informacji o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz
także w Internecie pod adresem: www.2helpU.com.
Akumulatory
Wewnątrz nie ma żadnych części podlegających konserwacji
Konserwacja
Urządzenie BLACK+DECKER odznacza się dużą
trwałością użytkową i prawie nie wymaga konserwacji.
Jednak w celu zapewnienia ciągłej, bezawaryjnej pracy
niezbędne jest jej regularne czyszczenie.
♦
Ładowarka nie wymaga żadnej konserwacji z wyjątkiem
regularnego czyszczenia.
Uszkodzony produkt oddaj do warsztatu serwisowego lub komunalnego zakładu utylizacji odpadów.
W żadnym wypadku nie wrzucaj go do śmieci
w gospodarstwie domowym.
Dane techniczne
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem wykonywania jakichkolwiek prac konserwacyjnych wyjmij akumulator
z elektronarzędzia. Zanim zaczniesz czyścić ładowarkę,
odłącz ją od sieci.
♦
Za pomocą miękkiej szczoteczki lub suchej szmaty
regularnie czyść szczeliny wentylacyjne we wiertarko-wkrętarce i ładowarce.
♦
Wilgotną szmatą systematycznie przecieraj
obudowę silnika. Nie używaj żadnych ściernych
środków czyszczących ani takich, które zawierają
rozpuszczalniki.
♦
Regularnie czyść uchwyt wiertarski. W tym celu
otwórz go i, lekko ostukując, usuń zgromadzony
we wnętrzu pył.
Napięcie
VDC
Prędkość obrotowa
biegu jałowego
obr/min
Maksymalny moment obrotowy Nm
Wielkość uchwytu wiertarskiego mm
Maks.głębokość wiercenia w
Stali/ drewnie/murze
mm
Masa
kg
Ładowarka
Napięcie wejściowe
Napięcie wyjściowe
Natężenie prądu
Przybliżony czas ładowania
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Wyrobu tego
nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci
z gospodarstw domowych.
7
BDCH188 (H1)
18
0-4000 / 0-1350
17/38
10
10/25/10
1,4
905902**
typ2
VAC 100-240
VDC 8-20
mA 400
godz. 3-5
905998**
typ1
230
18
1
1-5
Akumulator
Napięcie
Pojemność
Rodzaj
VDC
Ah
BL1518
18
1,5
Li-Ion
BL2018
18
2,0
Li-Ion
BL4018
18
4,0
Li-Ion
Poziom hałasu zmierzony według normy EN 60745:
Ciśnienia akustyczne (LPA) 84,7 dB(A), niepewność pomiaru (K)
3 dB(A), Moc akustyczna (LWA) 98,4 dB(A), niepewność pomiaru
(K) 3 dB(A)
Całkowite drgania (suma wektorowa trzech składowych
kierunkowych) według normy EN 60745:
Wiercenie udarowe w betonie (ah,HD) 9,4 m/s², niepewność
pomiaru (K) 1,5 m/s², Wiercenie w metalu (ah,D) 0,8 m/s²,
niepewność pomiaru (K) 1,5 m/s², Bezudarowe wkręcanie
wkrętów (ah) 0,5 m/s², niepewność pomiaru (K) 1,5 m/s²
Deklaracja zgodności z normami
WE
DYREKTYWA MASZYNOWA
Wiertarka udarowa BDCH188
Black & Decker deklaruje niniejszym, że produkt nr
kat. BDCH188 opisany w „Danych technicznych” został wykonany zgodnie z następującymi dyrektywami
i normami: 2006/42/WE, EN 60745-1, EN 60745-2-1.
Wyrób ten jest zgodny także z dyrektywami 2004/108/
WE (do 19.04.2016), 2014/30/UE (od 20.04.2016)
i 2011/65/UE. By uzyskać więcej informacji na ten
temat, zwróć się do jednego z naszych przedstawicielstw Black & Decker wyszczególnionych na końcu
tej instrukcji obsługi.
Niżej podpisany jest odpowiedzialny za kompilację dokumentacji technicznej i składa tę deklarację w imieniu
firmy Black & Decker.
R.Laverick
Engineering Manager
Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
Wielka Brytania
25.03.2015
zst00280712 - 09-09-2015
8
BLACK+DECKER
b)
termin usuniĊcia wady (punkt 6a) moĪe byü
wydáuĪony o czas niezbĊdny do importu
niezbĊdnych czĊĞci zamiennych.
7.
a)
Klient otrzyma nowy sprzĊt, jeĪeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piĞmie, Īe usuniĊcie wady jest niemoĪliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki BLACK+DECKER reprezentują
bardzo wysoką jakoĞü, dlatego oferujemy dla
nich korzystne warunki gwarancyjne. Niniejsze
warunki gwarancji nie pomniejszają praw klienta
wynikających z polskich regulacji ustawowych
lecz są ich uzupeánieniem. Gwarancja jest waĪna
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
b)
BLACK+DECKER gwarantuje sprawne dziaáanie
produktu w przypadku postĊpowania zgodnego
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsáugi.
Niniejszą gwarancją nie jest objĊte dodatkowe
wyposaĪenie, jeĪeli nie zostaáa do niego doáączona oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy
wyrobu podlegające naturalnemu zuĪyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objĊte są usterki produktu spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiaáowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest waĪna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu
oraz áącznie:
poprawnie wypeánionej karty gwarancyjnej;
waĪnego paragonu zakupu z datą sprzedaĪy
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpáatną naprawĊ
urządzenia (wraz z bezpáatną wymianą
uszkodzonych czĊĞci) w okresie 24 miesiĊcy
od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi byü:
dostarczony bezpoĞrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypeánioną Kartą Gwarancyjną i waĪnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegóáowym opisem uszkodzenia, lub
przesáany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za poĞrednictwem punktu sprzedaĪy
wraz z dokumentami wymienionymi powyĪej.
b)
5.
Koszty wysyáki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty
związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia
roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyáany do miejsca nadania na koszt adresata.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji bĊdą
usuniĊte przez Centralny Serwis Gwarancyjny w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjĊcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
a)
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, moĪe
byü wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnoĞnie zasadnoĞci zgáaszanych usterek
jest decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objĊte:
a) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane niewáaĞciwym uĪytkowaniem lub
uĪywaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsáugi lub przepisami
bezpieczeĔstwa. W szczególnoĞci profesjonalne uĪytkowanie amatorskich narzĊdzi
BLACK+DECKER powoduje utratĊ gwarancji;
b) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane przeciąĪaniem narzĊdzia, które
prowadzi do uszkodzeĔ silnika, przekáadni
lub innych elementów a takĪe stosowaniem osprzĊtu innego niĪ zalecany przez
BLACK+DECKER;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywoáane nimi wady;
d) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia na skutek
dziaáania poĪaru, powodzi, czy teĪ innych
klĊsk Īywioáowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zuĪycia w eksploatacji czy teĪ innych czynników zewnĊtrznych;
e) produkty, w których naruszone zostaáy plomby gwarancyjne lub, które byáy naprawiane
poza Centralnym Serwisem Gwarancyjnym
lub byáy przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzĊt eksploatacyjny doáączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu
zuĪyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, ¿rmy handlowe, które sprzedaáy produkt, nie udzielają
upowaĪnieĔ ani gwarancji innych niĪ okreĞlone w karcie gwarancyjnej. W szczególnoĞci
nie obejmują prawa klienta do domagania
siĊ zwrotu utraconych zysków w związku
z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyáącza, nie ogranicza ani
nie zawiesza uprawnieĔ kupującego wynikających z niezgodnoĞci towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 MoĞciska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
9
10
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
10/14
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising