DWE4227 | DeWalt DWE4227 SMALL ANGLE GRINDER instruction manual

370001-89 LT
DWE4233
DWE4227
DWE4237
Lietuvių
(Originalios instrukcijos vertimas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
5
22
Pav. / Рисунок 1
DWE4233
J
I
F
H
K
DWE4227, DWE4237
J
G
F
B
E
Pav. / Рисунок 2
D
Pav. / Рисунок 3
O
C
A
N
M
J
3
Pav. / Рисунок 5 A
Pav. / Рисунок 4
E
P
Q
S
D
B
E
A
P
Рисунок 5 B
E
P
Q
D
D
B
B
A
Pav. / Рисунок 6
R
4
Pav. / Рисунок 7
C
LIETUVIŲ
MAŽIEJI KAMPINIAI ŠLIFUOKLIAI
DWE4233, DWE4227, DWE4237
Sveikiname!
Jūs pasirinkote „DEWALT“ įrankį. Dėl ilgametės patirties, kruopštaus patobulinimo ir atsinaujinimo
bendrovė „DEWALT“ yra viena iš patikimiausių profesionalių elektros įrankių vartotojų partnerių.
Techniniai duomenys
Įtampa
Tipas
Galios įvestis
Nominalus greitis be apkrovos
Disko skersmuo
Disko storis (maks.)
Veleno skersmuo
Veleno ilgis
Svoris
DWE4233
230
1
1 400
11 500
125
6,0
M14
18,5
1,85*
DWE4227
230
1
1 200
11.500
125
6,0
M14
18,5
1,85*
DWE4237
230
1
1 400
11.500
125
6,0
M14
18,5
1,85*
92,0
103,0
3
92,0
103,0
3
92,0
103,0
3
m/s²
m/s²
8,3
1,5
8,3
1,5
8,3
1,5
m/s²
m/s²
3,0
1,5
3,0
1,5
3,0
1,5
VAC
W
min-1
mm
mm
mm
kg
* svoris su šonine rankena ir apsauginiu gaubtu
Bendros triukšmo ir vibracijos vertės (triašio vektoriaus suma) pagal EN 60745-2-3:
LPA (garso slėgio lygis)
dB(A)
LWA (garso galios lygis)
dB(A)
K (nustatyto garso lygio paklaida)
dB(A)
Paviršiaus šlifavimas
Vibracijos emisijos vertė ah,AG =
Paklaida K =
Šlifavimas, naudojant diską
Vibracijos emisijos vertė ah,DS =
Paklaida K =
DĖMESIO! Darbui naudojant vielinį šepetėlį arba šlifuojamąjį pjovimo diską, kyla skirtingi
vibracijos lygiai!
Šiame informaciniame lapelyje nurodyta keliama
vibracija nustatyta atsižvelgiant į standartinį
bandymo metodą, pateiktą EN 60745, todėl ją
galima palyginti su kitų elektrinių įrankių keliama
vibracija. Nurodyta keliama vibracija taip pat gali
būti naudojama preliminariam vibracijos poveikiui
įvertinti.
ĮSPĖJIMAS! Nurodytoji vibracija
kyla naudojant įrankį pagrindiniams
numatytiems darbams. Tačiau, jei šiuo
įrankiu atliekami kiti darbai, naudojant
kitus priedus arba prastai prižiūrimus
priedus, vibracijos emisija gali skirtis.
Dėl to gali žymiai padidėti vibracijos
poveikis per visą darbo laiką.
Vertinant vibracijos poveikio lygį
per tam tikrą darbo laikotarpį, reikia
atsižvelgti ne tik į laiką, kai įrankis
veikia, bet ir į tą laiką, kai įrankis
yra išjungtas ir į laiką, kai jis veikia
parengties režimu. Dėl to gali žymiai
sumažėti vibracijos poveikis per visą
darbo laiką.
Imkitės papildomų saugos priemonių,
kad apsisaugotumėte nuo vibracijos
poveikio, pavyzdžiui: techniškai
prižiūrėkite įrankį ir jo priedus,
5
LIETUVIŲ
laikykite rankas šiltai, planuokite
darbą.
Saugikliai
Europos vartotojams
230 V įrankiai
10 amperų elektros tinkle
JK ir Airijos vartotojams
230 V įrankiai
13 amperų elektros kištukuose
Apibrėžtys Saugos taisyklės
Toliau pateiktos apibrėžtys apibūdina kiekvieno
žodinio signalo griežtumą. Prašome perskaityti šį
vadovą ir atkreipti dėmesį į šiuos simbolius.
PAVOJUS! Nurodo tiesioginę
pavojingą situaciją, kurios neišvengę,
žūsite arba sunkiai susižalosite.
ĮSPĖJIMAS! Nurodo potencialią
pavojingą situaciją, kurios neišvengus,
galima sunkiai ar net mirtinai
susižaloti.
DĖMESIO! Nurodo potencialią
pavojingą situaciją, kurios neišvengus
galima nesunkiai arba vidutiniškai
susižeisti.
PASTABA. Nurodo praktiką,
nesusijusią su susižeidimu, kuri
gali padaryti žalos turtui.
Reiškia elektros smūgio pavojų.
Reiškia gaisro pavojų.
EB atitikties deklaracija
MAŠINŲ DIREKTYVA
MAŽI KAMPINIAI ŠLIFUOKLIAI
DWE4233, DWE4227, DWE4237
„DEWALT“ pareiškia, kad Techninių duomenų
skyriuje aprašyti gaminiai yra sukurti laikantis
toliau nurodytų reikalavimų ir standartų: 2006/42/
EB, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-23:2011+A2:2013+A11:2014 +A12:2014.
Šie gaminiai taip pat atitinka Direktyvas 2004/108/
EB (iki 2016.04.19), 2015/30/ES (nuo 2016.04.20)
ir 2011/65/ES. Dėl papildomos informacijos
prašome kreiptis į DEWALT atstovą toliau
nurodytu adresu arba žiūrėkite į vadovo pabaigoje
pateiktą informaciją.
6
Toliau pasirašęs asmuo yra atsakingas už
techninio dokumento sukūrimą ir pateikia šią
deklaraciją „DEWALT“.
Markus Rompel
Projektavimo direktorius
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany (Vokietija)
2015.06.01
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, perskaitykite šią
instrukciją.
Bendrieji įspėjimai dėl elektrinio įrankio saugos
ĮSPĖJIMAS! Perskaitykite visus
saugos įspėjimus ir visus
nurodymus. Jeigu nesilaikysite toliau
pateiktų įspėjimų ir nurodymų, gali
kilti elektros smūgio, gaisro ir (arba)
sunkaus sužeidimo pavojus.
IŠSAUGOKITE VISUS ĮSPĖJIMUS IR
NURODYMUS ATEIČIAI
Sąvoka „elektrinis įrankis“ pateiktuose
įspėjimuose reiškia į maitinimo tinklą jungiamą
(laidinį) elektrinį įrankį arba akumuliatoriaus
maitinamą (belaidį) elektrinį įrankį.
1) DARBO VIETOS SAUGA
a) Darbo vieta turi būti švari ir gerai
apšviesta. Užgriozdintos ir tamsios
vietos dažnai yra nelaimingų atsitikimų
priežastimi.
b) Elektrinių įrankių nenaudokite sprogioje
aplinkoje, pavyzdžiui ten, kur yra degių
skysčių, dujų arba dulkių. Elektriniai
įrankiai sukelia kibirkštis, nuo kurių gali
užsidegti dulkės arba garai.
c) Dirbdami su elektriniu įrankiu neleiskite
artyn vaikų ir pašalinių asmenų. Jie gali
blaškyti dėmesį ir dėl to galite nesuvaldyti
įrankio.
2) ELEKTROS SAUGA
a) Elektrinių įrankių kištukai privalo
atitikti elektros lizdus. Niekada
niekaip nemodifikuokite kištuko. Su
įžemintais elektriniais įrankiais niekada
nenaudokite jokių adapterių. Nepakeisti,
originalūs kištukai ir juos atitinkantys
elektros lizdai sumažins elektros smūgio
pavojų.
LIETUVIŲ
b)
c)
d)
e)
f)
Stenkitės nesiliesti kūnu prie įžemintų
paviršių, pavyzdžiui, vamzdžių,
radiatorių, viryklių ir šaldytuvų. Jei jūsų
kūnas būtų įžemintas, elektros smūgio
pavojus padidėtų.
Nedirbkite su šiuo įrankiu lietuje arba
esant drėgnoms oro sąlygoms. Į elektrinį
įrankį patekęs vanduo padidina elektros
smūgio pavojų.
Atsargiai elkitės su elektros laidu.
Niekada nenaudokite laido elektriniam
įrankiui nešti, jam ar kištukui traukti.
Saugokite laidą nuo karščio, tepalo,
aštrių kraštų arba judančių dalių.
Pažeisti arba susinarplioję laidai padidina
elektros smūgio pavojų.
Dirbdami su elektriniu įrankiu lauke
naudokite pailginimo laidą, pritaikytą
darbui lauke. Naudojant darbui lauke
tinkamą laidą, sumažėja elektros smūgio
pavojus.
Jeigu elektrinį įrankį neišvengiamai
reikia naudoti drėgnoje aplinkoje,
naudokite maitinimo šaltinį, apsaugotą
liekamosios elektros srovės prietaisu
(RCD). Naudojant RCD, sumažėja elektros
smūgio pavojus.
3) ASMENINĖ SAUGA
a) Būkite budrūs, žiūrėkite ką darote
ir vadovaukitės sveika nuovoka,
kai dirbate su elektriniu įrankiu.
Nenaudokite elektrinio įrankio būdami
pavargę arba veikiami narkotikų,
alkoholio arba vaistų. Dėl momentinio
nedėmesingumo dirbant su elektriniais
įrankiais galite sunkiai susižaloti.
b) Dėvėkite asmeninės saugos įrangą.
Visada naudokite akių apsaugos
priemones. Apsauginės priemonės,
pavyzdžiui, respiratorius, apsauginiai
batai neslidžiais padais, šalmas ar ausų
apsaugos, naudojamos atitinkamomis
sąlygomis, mažina susižeidimo pavojų.
c) Būkite atsargūs, kad netyčia
neįjungtumėte įrankio. Prieš įjungdami
įrankį į elektros tinklą ir (arba) įdėdami
akumuliatorių, prieš paimdami ar
nešdami įrankį, visuomet patikrinkite,
ar išjungtas jo jungiklis. Pavojinga
nešti elektrinį įrankį uždėjus pirštą ant
jo jungiklio arba be reikalo junginėti
elektrinius įrankius, turinčius jungiklį.
d) Prieš įjungdami elektrinį įrankį,
pašalinkite nuo jo visus reguliavimo
raktus ar veržliarakčius. Neištraukę
veržliarakčio iš besisukančios elektros
įrankio dalies rizikuojate susižeisti.
e)
f)
g)
Nepersitempkite. Visuomet tvirtai
stovėkite ant žemės, išlaikykite
pusiausvyrą. Taip galėsite geriau valdyti
elektrinį įrankį netikėtose situacijose.
Dėvėkite tinkamą aprangą. Nedėvėkite
laisvų rūbų arba laisvai kabančių
papuošalų. Plaukus, aprangą ir
pirštines laikykite atokiau nuo judančių
dalių. Judamosios dalys gali įtraukti laisvus
drabužius, papuošalus ar ilgus plaukus.
Jei yra įrenginių, skirtų prijungti
dulkių trauktuvus ir dulkių surinkimo
prietaisus, būtinai juos prijunkite ir
tinkamai naudokite. Naudojant dulkių
surinkimo įrenginius, galima sumažinti su
dulkėmis susijusius pavojus.
4) ELEKTRINIŲ ĮRANKIŲ NAUDOJIMAS IR
PRIEŽIŪRA
a) Elektros įrankio negalima apkrauti
per dideliu darbo krūviu. Darbui atlikti
naudokite tinkamą įrankį. Tinkamu
elektriniu įrankiu geriau ir saugiau
atliksite darbą tokiu greičiu, kuriam jis yra
numatytas.
b) Nenaudokite elektrinio įrankio, jeigu jo
jungiklis jo neįjungia arba neišjungia.
Bet kuris elektrinis įrankis, kurio negalima
valdyti jungikliu, yra pavojingas – jį
privaloma sutaisyti.
c) Prieš atlikdami bet kokius reguliavimo,
priedų pakeitimo arba paruošimo
saugojimui darbus, atjunkite šį
elektrinį įrankį nuo energijos šaltinio ir
(arba) ištraukite akumuliatorių. Tokios
apsauginės priemonės sumažina pavojų
netyčia įjungti elektrinį įrankį.
d) Tuščiąja eiga veikiantį elektrinį įrankį
laikykite vaikams nepasiekiamoje
vietoje, ir neleiskite jo naudoti su
šiuo elektriniu įrankiu arba šiomis
instrukcijomis nesusipažinusiems
asmenims. Naudojami nekvalifikuotų
naudotojų, elektriniai įrankiai yra pavojingi.
e) Rūpestingai prižiūrėkite elektrinius
įrankius. Patikrinkite, ar gerai
sulygiuota ir ar nesukimba judančios
dalys, ar dalys nesulūžę ir visas kitas
būsenas, kurios gali turėti įtakos
elektrinio įrankio naudojimui. Jeigu
elektrinis įrankis sugadintas, prieš
naudojant jį reikia sutaisyti. Dėl
netinkamai prižiūrimų elektrinių įrankių gali
įvykti nelaimingų atsitikimų.
f) Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir
švarūs. Tinkamai techniškai prižiūrimi
pjovimo įrankiai aštriais pjovimo galais
mažiau strigs, juos bus lengviau valdyti.
7
LIETUVIŲ
g)
Naudokite šį elektrinį įrankį, jo priedus,
keičiamąsias dalis ir pan. pagal šią
instrukciją ir atsižvelgdami į darbo
sąlygas bei darbą, kurį reikia atlikti.
Jei elektrinius įrankius naudosite ne pagal
paskirtį, gali kilti pavojinga situacija.
5) TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
a) Šį elektrinį įrankį privalo techniškai
prižiūrėti kvalifikuotas specialistas,
naudodamas originalias keičiamąsias
dalis. Taip užtikrinsite saugų elektros
įrankio darbą.
PAPILDOMOS SPECIALIOS
SAUGOS TAISYKLĖS
Saugos instrukcija atliekant
visus darbus
a) Šį elektrinį įrankį galima naudoti kaip
šlifuoklį, poliruoklį, vielinį šepetėlį arba
pjovimo įrankį. Perskaitykite visus su
šiuo elektriniu įrankiu pateiktus saugos
įspėjimus, nurodymus, paveikslėlius ir
techninius duomenis. Jeigu nesivadovausite
visais toliau pateiktais nurodymais, galite
gauti elektros smūgį, sukelti gaisrą ir (arba)
sunkiai susižeisti.
b) Šiuo elektriniu įrankiu nerekomenduojama
atlikti tokių operacijų kaip poliravimas.
Atlikti darbus, kuriems daryti elektrinis įrankis
nėra skirtas, gali būti pavojinga ir galima
susižeisti.
c) Nenaudokite priedų, kurių specialiai
nesukūrė ir nerekomendavo šio įrankio
gamintojas. Jeigu priedą ir galima uždėti ant
šio elektrinio įrankio, tai dar nereiškia, kad
dirbti su juo bus saugu.
d) Nustatytasis priedo sukimosi greitis
privalo būti bent jau lygus maksimaliam
ant elektrinio įrankio nurodytam greičiui.
Priedai, kurie sukasi greičiau, nei numatyta,
gali sulūžti ir būti nusviesti.
e) Priedo išorinis skersmuo ir storis turi
atitikti elektrinio įrankio pajėgumo
koeficientą. Netinkamo dydžio priedų
negalima tinkamai apsaugoti gaubtais ar
valdyti.
f) Užsriegiamų priedų sriegiai privalo atitikti
šlifuoklio veleno sriegius. Naudojant
priedus, montuojamus jungėmis, vidinė
priedo anga privalo atitikti jungės
fiksavimo skersmenį. Priedai, kurie
neatitinka elektrinio įrankio montavimo
prietaisų, bus nesubalansuoti, pernelyg
8
vibruos ir dėl to galima netekti įrankio
kontrolės.
g) Nenaudokite apgadintų priedų. Prieš
kiekvieną naudojimą, patikrinkite priedą,
pavyzdžiui, šlifavimo diską, ar jis neįskilęs
ir neįtrūkęs, ar atraminis padas neįtrūkęs,
nesuplėšytas ar pernelyg nenusidėvėjęs,
ar neatsilaisvino arba nesutrūkinėjo
vielinio šepečio vielelės. Jeigu elektrinis
įrankis ar jo priedas buvo numestas,
patikrinkite, ar nėra pažeidimų arba
naudokite nepažeistą priedą. Patikrinę
ir uždėję priedą, atsistokite atokiai nuo
sukamojo priedo vietos ir neleiskite
artyn pašalinių asmenų; paleiskite
elektrinį įrankį vienai minutei maksimaliu
pajėgumu be apkrovos. Paprastai sugadinti
priedai šio patikrinimo metu sulūš.
h) Dėvėkite asmeninės saugos priemones.
Priklausomai nuo pritaikymo, naudokite
apsauginį antveidį, tamsius arba
apsauginius akinius. Pagal aplinkybes
dėvėkite respiratorių, ausų apsaugas,
mūvėkite pirštines ir darbinę prijuostę,
kuri sulaikytų smulkias šlifavimo daleles
arba ruošinio dalis. Akiniai turi būti pajėgūs
sulaikyti įvairių darbų metu susidarančias,
išmetamas daleles. Respiratorius arba
dujokaukė turi tinkamai sulaikyti darbų
metu kylančias daleles. Per ilgai dirbant
labai triukšmingoje aplinkoje, galima netekti
klausos.
i) Laikykite stebinčiuosius toliau nuo darbo
vietos. Visi įeinantieji į darbo teritoriją,
privalo dėvėti asmenines saugos
priemones. Ruošinio dalelės arba sulūžę
priedai gali būti nusviesti ir sužeisti šalia
darbo vietos esančius asmenis.
j) Atlikdami veiksmus, kurių metu pjovimo
priedas gali prisiliesti prie paslėptų laidų
ar įrankio laido, laikykite elektrinį įrankį tik
už izoliuoto suėmimo paviršiaus. Pjovimo
daliai prisilietus prie „gyvo“ laido, neizoliuotos
metalinės elektrinio įrankio dalys gali sukelti
elektros smūgį ir nutrenkti naudotoją.
k) Nutieskite laidą atokiai nuo besisukančio
priedo. Jeigu netektumėte pusiausvyros, laidas gali būti nupjautas arba jis gali užsikabinti
ir įtraukti jūsų ranką į besisukantį priedą.
l) Niekada nepadėkite įrankio, kol jo antgalis
visiškai nesustos. Besisukantis priedas
gali užsikabinti už paviršiaus ir negalėsite jo
valdyti.
m) Nejunkite elektrinio įrankio, kai nešate
jį sau prie šono. Netyčia prisilietus prie
LIETUVIŲ
besisukančio priedo, jis gali įtraukti jūsų
drabužius ir priedas sužalos jūsų kūną.
n) Reguliariai išvalykite elektrinio įrankio
ventiliacijos angas. Variklio aušintuvas
įtrauks dulkes į korpuso vidų, ir susikaupusios
metalo dulkės galės sukelti elektros pavojų.
o) Nenaudokite elektrinio įrankio šalia degių
medžiagų. Kibirkštys gali uždegti šias
medžiagas.
p) Nenaudokite priedų, kuriuos reikia aušinti
aušinimo skysčiais. Naudojant vandenį
arba kitas skystas aušinimo medžiagas,
galima žūti nuo elektros srovės arba elektros
smūgio.
q) Nenaudokite 11 tipo (puodelio formos)
šlifavimo diskų su šiuo įrankiu. Naudojant
netinkamus priedus, galima susižeisti.
r) Visada naudokite rankeną. Tvirtai
užveržkite rankeną. Norint tinkamai valdyti
įrankį, visuomet reikia naudoti šoninę
rankeną.
PAPILDOMA SAUGOS
INSTRUKCIJA ATLIEKANT
VISUS DARBUS
Atatrankos priežastys ir
prevenciniai naudotojo
veiksmai jai išvengti
Atatranka - tai staigi reakcija į besisukančio disko,
atraminio pado, šepetėlio ar kokio nors kito priedo
užstrigimą ar užkliuvimą. Suspaudimas arba
sugriebimas sukelia staigų besisukančio priedo
sulaikymą, dėl kurio nevaldomas elektrinis įrankis
sulaikymo taške verčiamas judėti priešinga priedo
sukimuisi kryptimi.
Pavyzdžiui, jei šlifavimo diskas yra sugnybiamas
arba užstringa ruošinyje, disko kraštas, įeinantis
į sužnybimo tašką, gali įstrigti medžiagos
paviršiuje, priversdamas diską išlėkti ir atšokti.
Diskas gali atšokti į naudotoją arba nuo jo; tai
priklauso nuo disko sukimosi krypties suspaudimo
metu. Esant tokios sąlygoms, šlifuojamieji diskai
gali suskilti.
Atatranka – netinkamo įrankio naudojimo ir (arba)
netinkamų darbo tvarkos ar sąlygų padarinys,
kurio galima išvengti imantis tinkamų, toliau
nurodytų atsargumo priemonių:
a) Tvirtai laikykite elektrinį įrankį ir stovėkite
taip, kad jūsų kūnas bei ranka netrukdytų
priešintis atatrankos jėgoms. Visuomet
naudokite pagalbinę rankeną, jei ji įrengta,
kad galėtumėte maksimaliai suvaldyti
įrankį atatrankos arba sukimo momento
reakcijos metu. Naudotojas gali suvaldyti
sukimo momento reakcijos arba atatrankos
jėgas, jei imsis tinkamų atsargumo priemonių.
b) Niekada nekiškite rankų prie besisukančio
priedo. Priedas gali atšokti nuo jūsų rankos.
c) Nestovėkite tokioje padėtyje, į kurią galėtų
atšokti įrankis įvykus atatrankai. Atatranka
svies įrankį kryptimi, priešinga disko sukimosi
krypčiai sugnybimo taške.
d) Būkite itin atsargūs, apdirbdami kampus,
aštrius kraštus ir pan. Stenkitės, kad
įrankis neatšoktų ir neužkliūtų. Kampai,
aštrūs kraštai arba šoktelėjimas gali priversti
besisukantį priedą užkliūti ir sukelti atatranką,
arba įrankis gali tapti nesuvaldomas.
e) Nemontuokite grandininio pjūklo medžio
drožimo disko arba dantyto pjūklo disko.
Tokie diskai dažnai sukelia atatranką ir įrankis
tampa nevaldomas.
Saugos įspėjimai, taikytini
atliekant šlifavimo ir
šlifuojamojo pjovimo darbus
a) Naudokite tik šiam elektriniam įrankiui
rekomenduojamus diskus ir konkretiems
pasirinktiems diskams pritaikytus
apsauginius gaubtus. Diskų, kurie nėra
skirti naudoti su šiuo įrankiu, negalima
tinkamai apsaugoti gaubtais, su jais dirbti
nesaugu.
b) Diskų su įspaustais centrais šlifavimo
paviršius privalo būti sumontuotas taip,
kad jis būtų žemiau apsauginio gaubto
krašto plokštumos. Netinkamai sumontuoto
disko, kuris išsikiša pro apsauginio gaubto
krašto plokštumą, tinkamai apsaugoti
neįmanoma.
c) Siekiant maksimalaus saugumo, reikia
saugiai, tinkamai uždėti apsauginį gaubtą,
kad būtų neuždengta minimali disko
dalis. Apsauginis gaubtas padeda apsaugoti
naudotoją nuo skriejančių sulūžusio disko
dalelių, atsitiktinio prisilietimo prie disko ir
kibirkščių, kurios gali uždegti drabužius.
d) Diskus reikia naudoti tik tiems darbams,
kuriems jie yra rekomenduojami.
Pavyzdžiui, nešlifuokite pjovimo disko
šonu. Šlifuojamieji pjovimo diskai skirti
periferiniam galandimui, šoninės jėgos juos
gali suskaldyti.
e) Visuomet naudokite neapgadintas,
tinkamo dydžio ir formos, pagal pasirinktą
diską, diskų junges. Tinkamos diskų jungės
9
LIETUVIŲ
laiko diską ir taip sumažina disko sulaužymo
galimybę. Pjovimo diskams skirtos jungės gali
būti visai kitokios nei šlifavimo diskų jungės.
f) Nenaudokite nusidėvėjusių didesniems
elektriniam įrankiams skirtų diskų.
Didesniems elektriniams įrankiams skirti
diskai netinka greičiau besisukančiam
mažesniam įrankiui, jie gali sprogti.
Papildomi saugos įspėjimai
atliekant šlifuojamojo pjovimo
darbus
a) Nespauskite pjovimo disko ir nenaudokite
pernelyg didelio slėgio. Nemėginkite
atlikti pernelyg gilių pjūvių. Per daug
spaudžiant diską, padidėja apkrova ir diskas
gali greičiau sulinkti arba užstrigti pjūvyje bei
sukelti atatranką arba diskas gali suskilti.
b) Nestovėkite vienoje linijoje su
besisukančiu disku arba už jo. Kai diskas
darbo metu juda nuo jūsų kūno, galima
atatranka gali sviesti besisukantį diską ir
elektrinį įrankį tiesiai į jus.
c) Kai diskas užstrigo arba kai pjovimas dėl
kitų priežasčių nutraukiamas, išjunkite
elektrinį įrankį ir nejudinkite jo, kol
diskas visiškai nenustos suktis. Niekada
nebandykite ištraukti disko iš pjūvio, kol
diskas sukasi, kitaip gali įvykti atatranka.
Ištirkite ir pataisykite gedimą, kad diskas
daugiau neužstrigtų.
d) Nepradėkite iš naujo pjauti, kai diskas
ruošinyje. Palaukite, kol diskas ims suktis
visu greičiu, tada vėl atsargiai nuleiskite jį
į pjūvį. Vėl paleidus elektrinį įrankį ruošinyje,
jis gali užstrigti, iššokti arba gali vėl įvykti
atatranka.
e) Paremkite plokštes arba kitus labai
didelius ruošinius, kad maksimaliai
sumažėtų pavojus suspausti diską ir
sukelti atatranką. Dideli ruošiniai dažnai
linksta nuo savo pačių svorio. Ruošinį reikia
paremti iš abiejų disko pusių, šalia pjovimo
linijos ir prie ruošinio krašto.
f) Būkite ypač atsargūs, kai darote
„kišeninį“ (įleidžiamąjį) pjūvį sienose ar
kitose aklinose vietose. Išsikišantis diskas
gali perpjauti dujų ar vandens vamzdžius,
elektros laidus ar objektus, kurie gali sukelti
atatranką.
Saugos įspėjimai. taikytini
atliekant šlifavimo darbus
šlifavimo popieriumi
a) Nenaudokite itin didelio dydžio šlifavimo
disko popieriaus. Rinkdamiesi šlifavimo
popierių, vadovaukitės gamintojų
rekomendacijomis. Didesnis šlifavimo
popierius, kuris išsikiša už šlifavimo pado
ribų, gali sukelti įplėšimo pavojų, dėl to gali
lūžti diskas arba įvykti atatranka.
Saugos įspėjimai, taikytini
atliekant šlifavimo darbus
vieliniais šepetėliais
a) Atkreipkite dėmesį, kad vielinių šepetėlių
šeriai lekia net įprasto šlifavimo metu.
Nespauskite šepetėlio per daug, kad
nebūtų per daug spaudžiamos vielos.
Vieliniai šereliai gali įstrigti drabužiuose ir
(arba) odoje.
b) Jei atliekant darbus, kurių metu naudojami
vieliniai šepetėliai, rekomenduojama
naudoti apsaugą, būkite atsargūs, kad
vielinis diskas arba šepetėlis neliestų
apsaugos. Darbo metu ir dėl išcentrinių jėgų
vielinio disko arba šepetėlio skersmuo gali
padidėti.
Papildomos saugos taisyklės
naudojant šlifuoklius
• Užsriegiamų priedų sriegiai privalo atitikti
šlifuoklio veleno sriegius. Naudojant priedus,
montuojamus jungėmis, vidinė priedo anga
privalo atitikti jungės fiksavimo skersmenį.
Priedai, kurie neatitinka elektrinio įrankio
montavimo prietaisų, bus nesubalansuoti,
pernelyg vibruos ir dėl to galima netekti
įrankio kontrolės.
• Diskų su įspaustais centrais šlifavimo
paviršius privalo būti sumontuotas taip, kad
jis būtų žemiau apsauginio gaubto krašto
plokštumos. Netinkamai sumontuoto disko,
kuris išsikiša pro apsauginio gaubto krašto
plokštumą, tinkamai apsaugoti neįmanoma.
ĮSPĖJIMAS! Rekomenduojame
naudoti apsauginį srovės nuotėkio
įtaisą, kurio liekamosios srovės
stiprumas neviršytų 30 mA.
Kiti pavojai
Nepaisant atitinkamų saugos nurodymų
pritaikymo ir saugos priemonių naudojimo, tam
10
LIETUVIŲ
tikrų kitų pavojų išvengti neįmanoma. Kyla šie
pavojai:
– klausos pablogėjimas;
– susižeidimo pavojus dėl svaidomų dalelių;
– pavojus nusideginti, nes darbo metu priedai
labai įkaista;
– pavojus sveikatai dėl vibracijos ilgai naudojant
įrankį;
– sveikatai kenksmingų medžiagų dulkių
keliamas pavojus.
Ant įrankio esantys ženklai
Ant įrankio rasite pavaizduotas šias piktogramas:
Prieš naudojimą perskaitykite
naudojimo instrukciją.
Naudokite ausų apsaugos priemones.
Dėvėkite akių apsaugas.
DATOS KODO VIETA
Datos kodas, kuriame nurodyti ir pagaminimo
metai, yra pažymėtas ant korpuso.
Pavyzdys:
2015 XX XX
Pagaminimo metai
Pakuotės turinys
Pakuotėje yra:
1 Kampinis šlifuoklis
1 Apsauginis gaubtas
1 Šoninė rankena
1 Jungių komplektas
1 Šešiakampis veržliaraktis
1 Naudojimo instrukcija
• Patikrinkite įrankį, dalis arba priedus, ar jie
nebuvo apgadinti pristatymo metu.
• Prieš naudojimą skirkite laiko atidžiai
perskaityti ir suprasti šį vadovą.
Aprašymas (1, 2 pav.)
ĮSPĖJIMAS! Niekada nekeiskite
elektrinio įrankio arba kokios nors jo
dalies. Galite patirti turtinę žalą arba
susižaloti.
A. Veleno fiksavimo mygtukas
B. Velenas
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
Šoninė rankena
Atraminė jungė
Srieginė suspaudimo veržlė
Apsauginis gaubtas
Slankiojamas jungiklis (DWE4227, DWE4237)
Svirtinis jungiklis (tik DWE4233)
Atlaisvinimo svirtis (tik DWE4232)
Apsauginio gaubto atlaisvinimo svirtis
Dulkių išleidimo sistema
NUMATYTOJI NAUDOJIMO PASKIRTIS
Didelio galingumo mažieji kampiniai šlifuokliai
DWE4233, DWE4227 ir DWE4237 skirti
profesionaliems šlifavimo, poliravimo, valymo
vieliniai šepetėliais ir pjovimo darbams.
NENAUDOKITE jokių kitų šlifavimo diskų,
išskyrus centre įlenktus diskus ir poliravimo
diskus.
NENAUDOKITE esant drėgnoms oro sąlygoms
arba šalia degių skysčių ar dujų.
Didelio galingumo kampiniai šlifuokliai yra
profesionalūs elektriniai įrankiai.
NELEISKITE vaikams liesti šio įrankio. Jei šį
įrankį naudoja nepatyrę naudotojai, juos reikia
prižiūrėti.
• Maži vaikai ir silpni žmonės. Šiuos prietaisu
be priežiūros negalima naudotis mažiems
vaikams arba asmenims su protine negalia.
• Šis įrankis neskirtas naudoti menkesnių
fizinių, sensorinių ar protinių gebėjimų
asmenims (įskaitant vaikus) arba asmenims,
kuriems trūksta patirties ir žinių, nebent juos
prižiūrėtų už jų saugumą atsakingas asmuo.
Vaikai niekada neturi būti palikti vieni su šiuo
įrankiu.
Nuo vibracijos apsauganti
šoninė rankena
Naudojant nuo vibracijos apsaugančią šoninę
rankeną patogiau dirbti, nes ji sugeria įrankio
keliamą vibraciją.
Dulkių ištraukimo sistema
(1 pav.)
Dulkių ištraukimo sistema (K) apsaugo nuo dulkių
susikaupimo aplink apsauginį gaubtą ir variklio
oro įleidimo angą, todėl į variklio korpusą patenka
minimalus dulkių kiekis.
Švelniojo paleidimo funkcija
Švelniojo paleidimo funkcija leidžia įrankiui įsisukti
lėtai, kad jį paleidus jis netrūktelėtų. Ši funkcija
11
LIETUVIŲ
ypač naudinga, kai reikia dirbti uždarose, siaurose
vietose.
„No-Volt“
Nutrūkus elektros tiekimui, funkcija „No-volt“
neleis šlifuokliui vėl įsijungti, kol neišjungsite ir vėl
neįjungsite jungiklio.
Elektroninė sankaba
Elektroninė sukimo momentą ribojanti sankaba
mažina maksimalų sukimo momento atoveikį,
perduodamą naudotojui diskui užstrigus. Ši
funkcija taip pat apsaugo krumplinę pavarą ir
elektros variklį nuo užstrigimo. Sukimo momento
ribojimo mova nustatyta gamykloje, jos reguliuoti
negalima.
Stabdys
DWE4227
Atjungus elektros tiekimą, stabdys greičiau
sustabdo besisukantį diską, nei įrankyje,
neturinčiame šio įtaiso. Jis pagerina darbo našumą
ir padidina naudotojo saugumą. Sustabdymo laikas
skirsis, atsižvelgiant į naudojamo disko tipą.
Elektros sauga
Šis elektrinis variklis skirtas tik vieno dydžio
įtampai. Visuomet patikrinkite, ar elektros tinklo
įtampa atitinka kategorijos plokštelėje nurodytą
įtampą.
Remiantis EN 60745 standartu,
„DEWALT“ įrankis turi dvigubą izoliaciją;
todėl įžeminimo laido nereikia.
Jeigu būtų pažeistas maitinimo laidas, jį reikia
pakeisti specialiai paruoštu laidu, kurį galima
įsigyti „DEWALT“ techninės priežiūros centre.
Elektros kištuko keitimas
(tik Jungtinės Karalystės ir
Airijos vartotojams)
Jeigu reikia sumontuoti naują elektros kištuką:
• Saugiai išmeskite seną elektros kištuką.
• Rudą laidą junkite prie gyvo elektros kištuko
įvado.
• Mėlyną laidą junkite prie neutralaus elektros
kištuko įvado.
ĮSPĖJIMAS! Prie įžeminimo įvado
nieko jungti nereikia.
Vadovaukitės montavimo instrukcija, pateikiama
su aukštos kokybės kištukais. Rekomenduojamas
saugiklis: 13 A.
12
Ilginimo laido naudojimas
Jeigu būtina naudoti ilginimo laidą, naudokite tik
aprobuotus, 3 gyslų ilginimo laidus, atitinkančius
šio įrankio galingumą (žr. skyrių Techniniai
duomenys). Minimalus laido skersmuo yra
1,5 mm²; maksimalus ilgis – 30 m.
Jeigu naudojate kabelio ritę, visuomet iki galo
išvyniokite kabelį.
SURINKIMAS IR REGULIAVIMO DARBAI
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti
sunkių susižeidimų pavojų, prieš
atlikdami bet kokius įtaisų ar
priedų reguliavimo ar išmontavimo
/ sumontavimo darbus, išjunkite
įrankį ir ištraukite kištuką iš
maitinimo šaltinio. Prieš vėl
prijungdami įrankį, paspauskite ir
atleiskite svirtinį jungiklį, kad įrankis
būtų išjungtas.
Šoninės rankenos uždėjimas
(2 pav.)
ĮSPĖJIMAS! Prieš pradėdami dirbti su
įrankiu, patikrinkite, ar tvirtai prisukote
rankeną.
Tvirtai įsukite šoninę rankeną (C) į vieną iš bet
kurioje pavarų dėžės pusėje esančių skylių. Norint
tinkamai valdyti įrankį, visuomet reikia naudoti
šoninę rankeną.
Papildoma įranga ir priedai
Šlifuoklio priedams labai svarbu parinkti tinkamus
apsauginius gaubtus, atraminius padus ir junges.
Pasirinkite tinkamus priedus, vadovaudamiesi šio
skyriaus gale esančia lentele.
PASTABA. Kraštų šlifavimą galima atlikti
naudojant 27 tipo diskus, kurie yra specialiai
sukurti šiam tikslui;
ĮSPĖJIMAS! Priedai turi būti numatyti
darbui bent tokiu greičiu, koks yra
numatytas ant įrankio esančios
įspėjamosios etiketės. Diskai arba
priedai, veikiantys didesniu greičiu,
nei numatyta, gali suskilti ir sužaloti.
Užsriegiami priedai turi turėti įvorę
M14. Visi neužsriegiami priedai turi
turėti 22 mm centrinę skylę. Jeigu
jie tokio skersmens skylės neturi, jie
tikriausiai skirti diskiniam pjūklui ir
jų naudoti negalima. Naudokite tik
šio skyriaus gale esančioje lentelėje
LIETUVIŲ
pavaizduotus priedus. Priedų
sukimosi greitis privalo būti didesnis
už minimalų disko sukimosi greitį,
nurodytą įrankio vardinėje plokštelėje.
Apsauginiai gaubtai
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti
sunkių susižeidimų pavojų, prieš
atlikdami bet kokius įtaisų ar
priedų reguliavimo ar išmontavimo
/ sumontavimo darbus, išjunkite
įrankį ir ištraukite kištuką iš
maitinimo šaltinio. Prieš vėl
prijungdami įrankį, paspauskite ir
atleiskite svirtinį jungiklį, kad įrankis
būtų išjungtas.
ĮSPĖJIMAS! Su šiuo šlifuokliu
privaloma naudoti apsauginius
gaubtus.
Naudojant šlifuoklį DWE4233 arba DWE4237
metalui arba mūrui pjauti, PRIVALOMA naudoti
1 tipo apsauginį gaubtą. 1 tipo apsauginius
gaubtus galima papildomai įsigyti iš „DEWALT“
atstovų.
PASTABA: Norėdami sužinoti, kokius kitus
priedus galima naudoti su šiais šlifuokliais, žr.
šio skyriaus gale esančią Šlifavimo ir pjovimo
priedų lentelę.
„ONE-TOUCH“ APSAUGINIO GAUBTO UŽDĖJIMAS IR NUĖMIMAS (3 PAV.)
PASTABA. Jeigu šlifuoklis yra pateiktas su
berakčiu „One-Touch“ apsauginiu gaubtu, prieš
montuodami apsauginį gaubtą, įsitikinkite, ar
tinkamai sumontuotas varžtas, svirtis ir spyruoklė.
1. Paspauskite apsauginio gaubto atlaisvinimo
svirtį (J).
2. Laikydami atlenkę apsauginio gaubto
atlaisvinimo svirtį, sutapdinkite apsauginio
gaubto ąseles (M) su angomis (N),
padarytomis pavarų dėžėje.
3. Laikydami atlenkę apsauginio gaubto
atlaisvinimo svirtį, spauskite apsauginį gaubtą
žemyn tol, kol ąselės užsifiksuos, tada
pasukite jas pavarų dėžės įvorės griovelyje.
Atleiskite apsauginio gaubto atlaisvinimo
svirtį.
4. Atsukę veleną į save, sukite apsauginį
gaubtą pagal laikrodžio rodyklę, nustatydami
jį norimoje naudojimo padėtyje. Siekiant
maksimaliai apsaugoti naudotoją, apsauginio
gaubto korpusas turi būti tarp veleno ir
naudotojo.
5. Apsauginį gaubtą galima lengvai reguliuoti,
sukant jį pagal laikrodžio rodyklę. Apsauginiai
gaubtai sukonstruoti taip, kad apsauginį
gaubtą galima sukti ir reguliuoti, vienu judesiu
pasukant gaubtą pagal laikrodžio rodyklę.
Sukant apsauginį gaubtą, svirties nuspausti
nereikia. Svirtis naudojama tik apsauginiam
gaubtui nuimti. Paspaudus apsauginio gaubto
atlaisvinimo svirtį, apsauginį gaubtą galima
permontuoti priešingoje pusėje. PASTABA:
Apsauginio gaubto atlaisvinimo svirtis turi
būti užfiksuota vienoje iš apsauginio gaubto
žiede esančių išlyginimo angų (O). Tuomet
apsauginis gaubtas bus tvirtai užfiksuotas.
6. Norėdami apsauginį gaubtą nuimti, atlikite
1–3 veiksmus atvirkščia eilės tvarka.
Šlifavimo arba pjovimo disko
uždėjimas ir nuėmimas
(1, 4, 5 pav.)
ĮSPĖJIMAS! Nenaudokite apgadinto
disko.
1. Padėkite įrankį ant stalo apsauginiu gaubtu
(F) į viršų.
2. Tinkamai uždėkite atraminę jungę (D) ant
veleno (B) (4 pav.).
3. Dėkite diską (P) ant atraminės jungės
(D). Montuojant diską su išgaubtu centru,
išgaubtas centras (Q) privalo būti nukreiptas
į atraminę jungę (D).
4. Užsukite sriegiuotąją fiksavimo jungę (E) ant
veleno (B) (5 pav.):
a. montuojant šlifavimo diską, ant
sriegiuotosios fiksavimo jungės (E)
esantis žiedas privalo būti atsuktas į diską
(5A pav.);
b. montuojant pjovimo diską, ant
sriegiuotosios fiksavimo jungės (E) esantis
žiedas privalo būti atsuktas į priešingą
pusę nuo disko (5B pav.).
5. Paspauskite veleno fiksavimo mygtuką (A) ir
sukite veleną (B), kol jis tinkamai užsifiksuos.
6. Užveržkite sriegiuotąją fiksavimo jungę (E)
pateiktu šešiakampiu veržliarakčiu (S) arba
dviejų kaiščių raktu.
7. Atlaisvinkite veleno fiksatorių.
8. Norėdami diską nuimti, atlaisvinkite
sriegiuotąją fiksavimo jungę (E) pateiktu
šešiakampiu veržliarakčiu (S) arba dviejų
kaiščių raktu.
PASTABA. Kraštų šlifavimą galima atlikti šiam
tikslui skirtais 27 tipo diskais; 6 mm storio diskai
13
LIETUVIŲ
skirti paviršiams šlifuoti, o 3 mm diskai – kraštams
šlifuoti. Pjovimo darbams būtina naudoti pjovimo
diską ir 1 tipo apsauginį gaubtą.
Vielinių šepečių ir vielinių
diskų uždėjimas
Vieliniai, puodelio formos šepečiai arba vieliniai
diskai užsukami tiesiai ant šlifuoklio veleno,
nenaudojant jokių jungių. Naudokite tik tuos
šepečius ar diskus, kuriuose yra srieginė įvorė
M14. Dirbant su vieliniais šepečiais ir diskais,
būtina naudoti 27 tipo apsauginį gaubtą pateiktas.
DĖMESIO! Tvarkydami vielinius
šepečius ir diskus, mūvėkite
pirštines. Jie gali būti aštrūs.
DĖMESIO! Sumontuotas ir
naudojamas diskas arba šepetys
neturi liesti apsauginio gaubto.
Priedas gali būti nepastebimai
apgadintas, dėl to gali suskilinėti
šepečio arba disko vielelės.
1. Rankomis užsukite diską ant veleno.
2. Nuspauskite veleno fiksavimo mygtuką ir,
laikydami veržliarakčiu vielinio disko arba
šepečio įvorę, užsukite juos ant veleno.
3. Norėdami nuimti diską, atlikite veiksmus
atvirkščia tvarka.
PASTABA. Jeigu prieš įjungdami
įrankį būsite netinkamai uždėję diską,
galite sugadinti įrankį arba diską.
Atraminio pado / šlifavimo
popieriaus lakšto uždėjimas ir
nuėmimas (1, 6 pav.)
1. Dėkite įrankį ant stalo arba lygaus paviršiaus
apsauginiu gaubtu į viršų.
2. Nuimkite atraminę jungę (D).
3. Tinkamai ant veleno (B) uždėkite guminį
atraminį padą.
4. Ant atraminio pado dėkite šlifavimo
popieriaus lakštą.
5. Laikydami nuspaudę veleno fiksatorių (A),
užsukite ant veleno veržimo veržlę (R),
prakišdami ant veržimo veržlės esančią iškilią
įvorę pro šlifavimo disko ir atraminio pado
centrą.
6. Užveržkite sriegiuotąją suspaudimo veržlę
(R) pateiktu šešiakampiu veržliarakčiu arba
dviejų kaiščių raktu.
7. Atlaisvinkite veleno fiksatorių.
14
8. Norėdami guminį atraminį padą nuimti,
atlaisvinkite sriegiuotąją suspaudimo
veržlę (R) pateiktu šešiakampiu veržliarakčiu
arba dviejų kaiščių raktu.
Vielinio taurelės formos
šepetėlio uždėjimas
Užsukite vielinį taurelės formos šepetėlį tiesiai ant
veleno, nenaudodami poveržlės ir sriegiuotosios
jungės.
Prieš pradėdami darbą
• Sumontuokite apsauginį gaubtą ir tinkamą
pjovimo arba šlifavimo diską. Nenaudokite
per daug susidėvėjusių pjovimo arba šlifavimo
diskų.
• Būtinai tinkamai sumontuokite vidinę ir išorinę
junges. Vadovaukitės nurodymais, pateiktais
Šlifavimo ir pjovimo priedų lentelėje.
• Įsitikinkite, ar pjovimo arba šlifavimo diskas
sukasi ant įrankio ir priedo pažymėtų rodyklių
kryptimi.
• Nenaudokite apgadintų priedų. Prieš
kiekvieną naudojimą, patikrinkite priedą,
pavyzdžiui, šlifavimo diską, ar jis neįskilęs
ir neįtrūkęs, ar atraminis padas neįtrūkęs,
nesuplėšytas ar pernelyg nenusidėvėjęs,
ar neatsilaisvino arba nesutrūkinėjo vielinio
šepečio vielelės. Jeigu elektrinis įrankis ar jo
priedas buvo numestas, patikrinkite, ar nėra
pažeidimų arba naudokite nepažeistą priedą.
Patikrinę ir uždėję priedą, atsistokite atokiai
nuo sukamojo priedo vietos ir neleiskite
artyn pašalinių asmenų; paleiskite elektrinį
įrankį vienai minutei maksimaliu pajėgumu
be apkrovos. Paprastai sugadinti priedai šio
patikrinimo metu sulūš.
NAUDOJIMAS
Naudojimo instrukcija
ĮSPĖJIMAS! Visuomet laikykitės
saugos nurodymų ir taisyklių.
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti
sunkių susižeidimų pavojų, prieš
atlikdami bet kokius įtaisų ar
priedų reguliavimo ar išmontavimo
/ sumontavimo darbus, išjunkite
įrankį ir ištraukite kištuką iš
maitinimo šaltinio. Prieš vėl
prijungdami įrankį, paspauskite ir
atleiskite svirtinį jungiklį, kad įrankis
būtų išjungtas.
LIETUVIŲ
ĮSPĖJIMAS!
• Būtinai tinkamai įtvirtinkite visas
medžiagas,kuriasšlifuositearbapjausite.
• Įtvirtinkite arba atremkite ruošinį.
Ruošinį ant stabilios platformos
tvirtinkite veržtuvais arba šaltkalvio
spaustuvais. Labai svarbu tinkamai
įtvirtinti ir atremti ruošinį, kad jis
nepajudėtų ir įrankis dirbant netaptų
nevaldomas. Ruošiniui pajudėjus
arba nesuvaldžius įrankio, gali kilti
pavojus ir galima susižaloti.
• Paremkite plokštes arba kitus
labai didelius ruošinius, kad
maksimaliai sumažėtų pavojus
suspausti diską ir sukelti
atatranką. Dideli ruošiniai dažnai
linksta nuo savo pačių svorio.
Ruošinį reikia paremti iš abiejų disko
pusių, šalia pjovimo linijos ir prie
ruošinio krašto.
• Dirbdami su šiuo įrankiu, visuomet
mūvėkite įprastas darbines pirštines.
• Naudojant įrankį, pavarų dėžė labai
įkaista.
• Įrankį spauskite nestipriai.
Nespauskite disko iš šono.
• Visada sumontuokite apsauginį
gaubtą ir tinkamą pjovimo arba
šlifavimo diską. Nenaudokite per
daug susidėvėjusio pjovimo arba
šlifavimo disko.
• Būtinai tinkamai sumontuokite vidinę
ir išorinę junges.
• Įsitikinkite, ar pjovimo arba šlifavimo
diskas sukasi ant įrankio ir priedo
pažymėtų rodyklių kryptimi.
• Venkite per didelės apkrovos. Jeigu
įrankis įkaistų, leiskite jam kelias
minutes paveikti be apkrovos, kad
priedas atvėstų. Nelieskite priedų,
kol jie neatvės. Dirbant diskai labai
įkaista.
• Niekada nenaudokite šlifavimo
taurelės, prieš tai nesumontavę
tinkamo apsauginio gaubto.
• Nenaudokite elektrinio įrankio be
pjovimo stovo.
• Niekada nenaudokite sugėriklių kartu
su klijuotais šlifavimo priedais.
• Atkreipkite dėmesį, kad išjungus
įrankius, jų diskai dar kurį laiką sukasi.
Tinkama rankų padėtis (7 pav.)
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti
sunkaus susižeidimo pavojų,
VISUOMET laikykite rankas tinkamoje
padėtyje.
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti
sunkaus susižeidimo pavojų,
VISADA tvirtai laikykite įrankį, kad
atlaikytumėte staigią reakciją.
Tinkama rankų padėtis: viena ranka turi būti ant
šoninės rankenos (C), o kita ranka – ant įrankio
korpuso, kaip parodyta 7 pav.
Jungikliai
DĖMESIO! Tvirtai laikykite įrankį už
šoninės rankenos ir korpuso, kad
suvaldytumėte įrankį paleidimo ir
naudojimo metu bei tol, kol diskas
ar priedas nesustos suktis. Prieš
padėdami įrankį, įsitikinkite, kad
diskas visiškai nesisuka.
PASTABA. Norėdami išvengti netikėtų įrankio
judesių, neįjunkite ir neišjunkite įrankio, kai jį
veikia apkrovos jėgos. Prieš paliesdami šlifuojamą
paviršių, palaukite, kol šlifuoklis ims veikti visu
greičiu. Prieš išjungdami įrankį, atkelkite jį nuo
paviršiaus. Palaukite, kol įrankis sustos, ir tik tada
jį padėkite.
SLANKIOJAMAS JUNGIKLIS (3 PAV.)
DWE4227, DWE4237
ĮSPĖJIMAS! Prieš jungdami įrankį
prie energijos šaltinio, patikrinkite, ar
slankiojamas jungiklis yra išjungimo
padėtyje, paspausdami ir atleisdami
jungiklio galinę dalį. Nutrūkus elektros
energijos tiekimui, pavyzdžiui,
nutrūkus elektros įrankiui tiekimui,
suveikus įžeminimo pertraukikliui,
netyčia atjungus įrankį nuo elektros
tinklo arba nutrūkus elektros energijos
tiekimui, įsitikinkite, ar slankiojamas
jungiklis yra išjungimo padėtyje, kaip
nurodyta pirmiau. Prijungus įrankį,
kurio slankiojamas jungiklis yra
užfiksuotas įjungimo padėtyje, prie
elektros tinklo, jis netikėtai pradės
veikti.
Norėdami įjungti įrankį, pastumkite įjungimo /
išjungimo slankiojamą jungiklį (G) įrankio priekio
link. Norėdami įrankį išjungti, atleiskite įjungimo/
išjungimo slankiojamą jungiklį.
Norėdami, kad įrankis veiktų be perstojo,
pastumkite jungiklį įrankio priekio link ir įspauskite
jungiklio priekinę dalį. Norėdami išjungti
15
LIETUVIŲ
nepertraukiamo darbo režimu veikiantį įrankį,
paspauskite slankiojamo jungiklio galinę dalį, kad
jis būtų atlaisvintas.
SVIRTINIS JUNGIKLIS (1 PAV.)
DWE4233
1. Norėdami įrankį įjungti, paspauskite
atlaisvinimo svirtį (I) įrankio galio link, tada
nuspauskite svirtinį jungiklį (H). Įrankis veiks,
kol jungiklis bus nuspaustas.
2. Atleidus svirtinį jungiklį, įrankis išsijungs.
Veleno fiksatorius (2 pav.)
Veleno fiksatorius (A) skirtas apsaugoti, kad
velenas nesisuktų uždedant ar nuimant diskus.
Veleno fiksavimo kaištį galima naudoti tik tada, kai
įrankis yra išjungtas, atjungtas nuo elektros tinklo,
o diskas visiškai nesisuka.
PASTABA. Norėdami sumažinti
pavojų sugadinti įrankį, nenaudokite
veleno fiksavimo kaiščio, kol įrankis
veikia. Sugadinsite įrankį, be to,
priedas gali nuskrieti nuo įrankio ir
sužeisti jus.
Norėdami užfiksuoti kaištį, nuspauskite veleno
fiksavimo mygtuką ir sukite veleną tol, kol jis
pagaliau nesisuks.
Įgaubtų šlifavimo diskų
naudojimas
PAVIRŠIŲ ŠLIFAVIMAS ŠLIFAVIMO DISKAIS
1. Prieš paliesdami įrankiu darbinį paviršių
palaukite, kol įrankis ims veikti visu greičiu.
2. Ruošinį spauskite minimaliai, leisdami, kad
įrankis veiktų dideliu greičiu. Šlifuojama
greičiausiai, kai įrankis veikia dideliu greičiu.
3. Tarp įrankio ir darbinio paviršiaus turi būti
išlaikomas nuo 20° iki 30° kampas.
4. Nuolat judinkite įrankį pirmyn atgal, kad
darbiniame paviršiuje neatsirastų išėmų.
5. Prieš išjungdami įrankį, pakelkite jį nuo
darbinio paviršiaus. Palaukite, kol įrankis
sustos, ir tik tada padėkite jį.
KRAŠTŲ ŠLIFAVIMAS ŠLIFAVIMO DISKAIS
ĮSPĖJIMAS! Jeigu pjovimui arba
kraštų šlifavimui naudosite pjovimo
arba giliojo šlifavimo metu sulenktus
arba sulankstytus diskus, jie gali
sulūžti arba gali įvykti atatranka.
Norėdami sumažinti sunkių sužeidimų
pavojų, atlikdami paviršutinius pjūvius
ir įkirtimus (mažesnius nei 13 mm
(1/2 col.) gylio), naudokite šiuos diskus
16
tik su standartiniu 27 tipo apsauginiu
gaubtu. Atviroji apsauginio gaubto
dalis turi būti atokiai nuo naudotojo.
Atlikdami gilesnį pjūvį pjovimo disku,
naudokite1 tipo apsauginį gaubtą.
Norėdami sužinoti, kokius kitus
priedus galima naudoti su šiais
šlifuokliais, žr. šio skyriaus gale
esančią Šlifavimo ir pjovimo priedų
lentelę.
1. Prieš paliesdami įrankiu darbinį paviršių
palaukite, kol įrankis ims veikti visu greičiu.
2. Ruošinį spauskite minimaliai, leisdami, kad
įrankis veiktų dideliu greičiu. Šlifuojama
greičiausiai, kai įrankis veikia dideliu greičiu.
3. Atsistokite taip, kad atviras apatinis disko
šonas būtų atkreiptas į jus.
4. Pradėję pjauti ir atlikę ruošinyje įkartą,
nekeiskite pjūvio kampo. Pakeitus kampą,
diskas sulinks ir gali sulūžti. Kraštų šlifavimo
diskai neatlaiko šoninio spaudimo diskui
sulinkus.
5. Prieš išjungdami įrankį, pakelkite jį nuo
darbinio paviršiaus. Palaukite, kol įrankis
sustos, ir tik tada padėkite jį.
ĮSPĖJIMAS! Nenaudokite kraštų
šlifavimo / pjovimo diskų paviršių
šlifavimo darbams, nes šie diskai
neatlaiko šoninio spaudimo,
atsirandančio šlifuojant paviršių. Gali
sulūžti diskas ir dėl to galite sunkiai
susižeisti.
Vielinių šepečių ir vielinių
diskų sumontavimas ir
naudojimas
Vieliniais diskais ir šepečiais galima šalinti rūdis,
kalkių nuosėdas ir dažus arba nugludinti įprastus
paviršius.
PASTABA. Žr. skyrių Atsargumo priemonės,
kurių reikia imtis šalinant dažus vieliniu
šepetėliu.
1. Prieš paliesdami įrankiu darbinį paviršių
palaukite, kol įrankis ims veikti visu greičiu.
2. Ruošinį spauskite minimaliai, leisdami, kad
įrankis veiktų dideliu greičiu. Medžiaga
pašalinama greičiausiai, kai įrankis veikia
dideliu greičiu.
3. Dirbant su vieliniais šepečiais, tarp įrankio ir
darbinio paviršiaus turi būti išlaikomas nuo 5°
iki 10° kampas.
LIETUVIŲ
4. Dirbdami su vieliniais diskas, šlifuokite
disko kraštu ir neatitraukite jo nuo darbinio
paviršiaus.
5. Nuolat judinkite įrankį pirmyn atgal, kad
darbiniame paviršiuje neatsirastų išėmų.
Nejudamai laikant įrankį ant darbinio
paviršiaus arba judinant jį sukamaisiais
judesiais, darbinis paviršius išdeginamas arba
jame lieka sūkurių žymių.
6. Prieš išjungdami įrankį, pakelkite jį nuo
darbinio paviršiaus. Palaukite, kol įrankis
sustos, ir tik tada padėkite jį.
DĖMESIO! Šlifuodami ruošinio kraštą,
būkite itin atsargūs, nes šlifuoklis gali
staigiai pakeisti judėjimo kryptį.
Pjovimo diskų naudojimas
ĮSPĖJIMAS! Nenaudokite kraštų
šlifavimo / pjovimo diskų paviršių
šlifavimo darbams, nes šie diskai
neatlaiko šoninio spaudimo,
atsirandančio šlifuojant paviršių. Gali
sulūžti diskas ir dėl to galite susižeisti.
kol darbas nebus baigtas ir viskas nebus
sutvarkyta.
2. Visi į šią darbo vietą įeinantys asmenys
privalo dėvėti dujokaukes arba respiratorius.
Dujokaukių ir respiratorių filtrus reikia keisti
kasdien arba kaskart, kai jas dėvintiems
asmenims pasidaro sunku kvėpuoti.
PASTABA: Reikėtų naudoti tik tokius nuo
dulkių apsaugančius respiratorius, kurie tinka
darbui, kai kyla švininių dažų dulkių ir garų.
Įprastos dažytojų kaukės šios apsaugos
neužtikrina. Norėdami įsigyti tinkamą
apsaugos nuo dulkių priemonę, kreipkitės
į vietos darbo saugos įranga prekiaujantį
atstovą.
3. Darbo vietoje negalima VALGYTI, GERTI
AR RŪKYTI, kad neįkvėptumėte nuodingų
dažų dalelių. Prieš pradėdami valgyti, gerti
ar rūkyti, darbuotojai turi išplauti ir sutvarkyti
darbo vietą. Darbo vietoje negalima palikti
maisto, gėrimų ar rūkalų, ant jų gali nusėsti
dulkių.
APLINKOSAUGA
1. Prieš paliesdami įrankiu darbinį paviršių
palaukite, kol įrankis ims veikti visu greičiu.
1. Dažytus paviršius reikia šlifuoti taip, kad kuo
mažiau kiltų dulkių.
2. Ruošinį spauskite minimaliai, leisdami, kad
įrankis veiktų dideliu greičiu. Pjaunama
greičiausiai, kai įrankis veikia dideliu greičiu.
2. Tose vietose, kuriose šlifuojami dažyti
paviršiai, viską reikia uždengti 0,1 mm storio
plastikine plėvele.
3. Pradėję pjauti ir atlikę ruošinyje įkartą,
nekeiskite pjūvio kampo. Pakeitus kampą,
diskas sulinks ir gali sulūžti.
3. Šlifuoti vieliniais šepetėliais reikia taip, kad
kuo mažiau dažų dulkių sklistų už darbo
vietos ribų.
4. Prieš išjungdami įrankį, pakelkite jį nuo
darbinio paviršiaus. Palaukite, kol įrankis
sustos, ir tik tada padėkite jį.
Atsargumo priemonės, kurių
reikia imtis šalinant dažus
vieliniu šepetėliu
1. NEREKOMENDUOJAMA šlifuoti vieliniais
šepetėliais paviršių, dažytų dažais,
pagamintais švino pagrindu, nes labai sunku
suvaldyti nuodingas dulkes, kurių kyla
šlifuojant. Didžiausias pavojus kyla vaikams ir
nėščioms.
2. Kadangi be cheminės analizės nustatyti,
ar dažuose yra švino, ar ne, yra sudėtinga,
rekomenduojame, kad šlifuodami bet kokius
dažytus paviršius, imtumėtės šių atsargumo
priemonių:
ASMENINĖ SAUGA
1. Į darbo vietą, kurioje yra šlifuojami dažyti
paviršiai, negalima leisti vaikų ar nėščių,
VALYMAS IR IUTILIZACIJA
1. Viso šlifavimo vieliniais šepetėliais darbo
metu visus darbo vietoje esančius paviršius
kasdien reikia išsiurbti dulkių siurbliu ir
kruopščiai išplauti. Reikia dažnai keisti dulkių
siurblio filtravimo maišelius.
2. Plastikinės plėvelės atraižas reikia surinkti
ir išmesti kartu su dažų likučiais ir kitu
statybiniu laužu. Juos reikia sumesti
į sandarias talpyklas ir išmesti laikantis
įprastos šiukšlių surinkimo tvarkos.
Valymo darbų metu į darbo vietą ir šalia jos
negalima leisti vaikų ir nėščių.
3. Visus žaislus, plaunamus baldus ir virtuvės
reikmenis, kuriuos naudoja vaikai, prieš
naudojimą reikia kruopščiai išplauti.
Metalo apdirbimo darbai
Naudojant šį įrankį metalo apdirbimo darbams,
būtina naudoti liekamosios srovės įtaisą (RCD),
kad būtų išvengta metalo drožlių keliamų pavojų.
17
LIETUVIŲ
Jeigu RCD įtaisas nutrauktų elektros tiekimą,
atiduokite įrankį į įgaliotąjį „DEWALT“ techninės
priežiūros centrą.
ĮSPĖJIMAS! Ekstremaliomis darbo
sąlygomis, apdirbant metalą, prietaiso
viduje gali susikaupti elektrai laidžių
dulkių. Dėl to gali būti pažeista
apsauginė prietaiso izoliacija ir kilti
elektros smūgis.
Norint, kad prietaiso viduje neprisikauptų
metalo drožlių, rekomenduojama kasdien valyti
ventiliacijos angas. Žr. skyrių Techninė priežiūra.
Poliravimo diskų naudojimas
ĮSPĖJIMAS! Metalo dulkių
susikaupimas. Pernelyg ilgai
naudojant poliravimo diskus atliekant
metalo apdirbimo darbus, gali
padidėti elektros smūgio pavojus.
Norėdami sumažinti šį pavojų, prieš
naudodami įrankį, įtaisykite RCD
įtaisą ir kasdien valykite ventiliacijos
angas, išpūsdami dulkes suspaustu
oru, vadovaudamiesi toliau pateiktais
techninės priežiūros nurodymais.
Metalo pjovimas
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
Pjaudami medžiagas, diską stumkite vidutine
jėga, atsižvelgdami į pjaunamos medžiagos
tipą. Pernelyg nespauskite pjovimo disko,
nepakreipkite ir nesukiokite įrankio.
Šis „DEWALT“ elektrinis įrankis skirtas ilgalaikiam
darbui, prireikiant minimalios techninės priežiūros.
Įrankis tarnaus kokybiškai ir ilgai, jei jį tinkamai
prižiūrėsite ir reguliariai valysite.
Nemažinkite pjovimo diskų sukimosi greičio,
spausdami juos iš šono.
Naudojant įrankį, jis visada privalo judėti pirmyn.
Antraip jis gali tapti nevaldomas ir išsprūsti iš
pjūvio.
Pjaustant profilius ir kvadratinius strypus,
geriausia pradėti pjauti ties mažiausiu skerspjūviu.
Grubus šlifavimas
Grubiam šlifavimui niekada nenaudokite
pjovimo diskų.
Visada naudokite 27 tipo apsauginį gaubtą.
Geriausių grubaus šlifavimo rezultatų pasiekiama
laikant prietaisą 30°–40° kampu. Judinkite
prietaisą pirmyn – atgal, spausdami jį vidutine
jėga. Tuomet ruošinys per daug neįkais, nepraras
spalvos, jame nebus griovelių.
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti
sunkių susižeidimų pavojų, prieš
atlikdami bet kokius įtaisų ar priedų
reguliavimo ar išmontavimo /
sumontavimo darbus, išjunkite
įrankį ir ištraukite kištuką iš
maitinimo šaltinio. Prieš vėl
prijungdami įrankį, paspauskite ir
atleiskite svirtinį jungiklį, kad įrankis
būtų išjungtas.
Atjungiami šepetėliai
Variklis bus automatiškai išjungtas angliniams
šepetėliams beveik nusidėvėjus ir reikiant atlikti
įrankio techninę priežiūrą. Naudotojas negali pats
keisti anglies šepetėlių. Atiduokite įrankį į įgaliotąjį
„DEWALT“ techninės priežiūros centrą.
Akmens pjovimas
Šiuos prietaisu galima pjauti tik sausuoju
būdu. Akmenims pjaustyti geriausia naudoti
deimantinius pjovimo diskus. Prietaisą naudokite
tik užsidėję apsaugos nuo dulkių kaukę.
Tepimas
Šio elektrinio įrankio papildomai tepti nereikia.
Patarimai, kaip saugiai dirbti
Pjaudami angas konstrukcinėse sienose,
būkite labai atsargūs. Angos konstrukcinėse
sienose atliekamos vadovaujantis tam tikromis,
konkrečiose šalyse taikomomis taisykles.
Šių taisyklių privaloma paisyti bet kokiomis
aplinkybėmis. Prieš pradėdami darbą, pasitarkite
su atsakinguoju statybų darbų inžinieriumi,
architektu arba statybų vadovu.
Valymas
ĮSPĖJIMAS! Kai tik pastebėsite,
kad pagrindiniame korpuse arba
aplink ventiliacijos angas susikaupė
purvo ir dulkių, išpūskite juos sausu
oru. Atlikdami šį darbą dėvėkite
aprobuotas akių apsaugas ir
respiratorius.
ĮSPĖJIMAS! Nemetalinių įrankio
dalių niekada nevalykite tirpikliais
18
LIETUVIŲ
arba kitomis stipriomis cheminėmis
medžiagomis. Šie chemikalai gali
susilpninti šioms dalims panaudotas
plastmasines medžiagas. Naudokite
tik muiluotame vandenyje sudrėkintą
šluostę. Visuomet saugokite įrankį
nuo bet kokių skysčių; niekada
nepanardinkite jokios šio įrankio dalies
į skystį.
Pasirenkami priedai
ĮSPĖJIMAS! Kadangi kiti nei
„DEWALT“ priedai nebuvo išbandyti
su šiuo gaminiu, juos naudoti su šiuo
gaminiu gali būti pavojinga. Norėdami
sumažinti sužeidimo pavojų, su šiuo
gaminiu rekomenduojama naudoti tik
„DEWALT“ priedus.
Dėl papildomos informacijos apie tinkamus
priedus kreipkitės į savo vietos tiekėją.
Maks.
[mm]
d
D
D
D
b
Min.
[mm] sukimosi Periferinis Sriegiuotos
greitis angos ilgis
greitis
[m/s]
[mm]
d
[min.-1]
115
6
22,23 11 500
80
–
b 125 6 22,23 11 500
80
–
115
–
–
11 500
80
–
125
–
–
11 500
80
–
75
30 M14
11 500
45
20,0
115 12 M14
11 500
80
20,0
125 12 M14
11 500
80
20,0
Rūšiuojant panaudotus produktus ir
pakuotę, sudaroma galimybė juos
perdirbti ir panaudoti iš naujo. Tokiu
būdu padėsite sumažinti aplinkos taršą
ir naujų žaliavų poreikį.
Vietiniuose reglamentuose gali būti numatytas
atskiras elektrinių gaminių surinkimas iš namų
ūkių, iš savivaldybių atliekų surinkimo vietų, arba
juos, perkant naują gaminį, gali paimti prekybos
atstovai.
„DEWALT“ surenka senus naudotus „DEWALT“
gaminius ir pasirūpina ekologišku jų utilizavimu.
Norėdami pasinaudoti šia paslauga,grąžinkite
savo gaminį bet kuriam įgaliotajam remonto
atstovui, kuris paims įrankį mūsų vardu.
Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite
susisiekę su vietos „DEWALT“ atstovybe, šioje
instrukcijoje nurodytu adresu. Be to, interneto
tinklapyje pateiktas sąrašas įgaliotų „DEWALT“
įrangos remonto dirbtuvių bei tiksli informacija
apie mūsų gaminių techninės priežiūros centrus,
jų kontaktinė informacija: www.2helpU.com.
d
b
D
D
Aplinkos apsauga
Atskiras atliekų surinkimas. Šio gaminio
negalima išmesti kartu su kitomis namų
ūkio atliekomis.
Jeigu vieną dieną nutartumėte, kad norite pakeisti
šį „DEWALT“ gaminį nauju arba jeigu jis jums
daugiau nereikalingas, neišmeskite jo su kitomis
namų ūkio atliekomis. Atiduokite šį gaminį į atskirą
surinkimo punktą.
19
LIETUVIŲ
ŠLIFAVIMO IR PJOVIMO PRIEDŲ LENTELĖ
Apsauginio
gaubto tipas
Priedas
Aprašymas
Kaip montuoti ant šlifuoklio
Šlifavimo
diskas įgaubtu
centru
27 TIPO
APSAUGINIS
GAUBTAS
27 tipo apsauginis gaubtas
Poliravimo
diskas
Vieliniai diskai
Atraminė jungė
27 tipo diskas įgaubtu centru
Srieginė suspaudimo veržlė
Vieliniai diskai
su sriegine
veržle
27 tipo apsauginis gaubtas
Vielinis diskas
Vielinis
taurelės
formos
šepetėlis su
sriegine veržle
27 tipo apsauginis gaubtas
Vielinis šepetėlis
Atraminis
padas/
šlifavimo
lakštas
27 tipo apsauginis gaubtas
Guminis atraminis padas
Šlifavimo diskas
Srieginė suspaudimo veržlė
20
LIETUVIŲ
ŠLIFAVIMO IR PJOVIMO PRIEDŲ LENTELĖ(tęs.)
Apsauginio
gaubto tipas
Priedas
Aprašymas
Kaip montuoti ant šlifuoklio
Mūro pjovimo
diskas,
klijuotas
1 TIPO
APSAUGINIS
GAUBTAS
1 tipo apsauginis gaubtas
Metalo
pjovimo
diskas,
klijuotas
Atraminė jungė
Deimantiniai
pjovimo diskai
1 TIPO
APSAUGINIS
GAUBTAS
Pjovimo diskas
ARBA
Srieginė suspaudimo veržlė
27 TIPO
APSAUGINIS
GAUBTAS
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
МАЛЫЕ УГЛОВЫЕ ШЛИФМАШИНЫ
DWE4233, DWE4227, DWE4237
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент фирмы DEWALT. Тщательная разработка изделий,
многолетний опыт фирмы по производству инструментов, различные усовершенствования
сделали электроинструменты DEWALT одними из самых надёжных помощников для
профессионалов.
Технические характеристики
Напряжение питания
Тип
Потребляемая мощность
Число оборотов без нагрузки/номинальная скорость
Диаметр диска
Толщина диска (макс.)
Диаметр шпинделя
Длина шпинделя
Вес
В перем.
тока
Вт
об/мин.
мм
мм
мм
кг
DWE4233
230
DWE4227
230
DWE4237
230
1
1 400
11 500
125
6,0
M14
18,5
1,85*
1
1 200
11 500
125
6,0
M14
18,5
1,85*
1
1 400
11 500
125
6,0
M14
18,5
1,85*
* включая боковую рукоятку и защитный кожух
Сумма величин уровня шума и вибрации (сумма векторов по трём осям), измеренных в соответствии со стандартом
EN60745-2-3:
LpA (звуковое давление)
92,0
92,0
92,0
дБ(А)
LwA (акустическая мощность)
103,0
103,0
103,0
дБ(А)
K (погрешность измерения акустической мощности)
3
3
3
дБ(А)
Шлифование поверхностей
Значения вибрационного воздействия ah,AG =
Погрешность K =
Шлифование диском
Значения вибрационного воздействия ah,DS =
Погрешность K =
м/с²
м/с²
8,3
1,5
8,3
1,5
8,3
1,5
м/с²
м/с²
3,0
1,5
3,0
1,5
3,0
1,5
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Работа с проволочной щёткой или абразивная резка могут
повлиять на изменение уровня вибрации!
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования
в соответствии со стандартом EN 60745
и может использоваться для сравнения
инструментов разных марок. Он может также
использоваться для предварительной оценки
воздействия вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только
22
к основным видам применения
инструмента. Однако если
инструмент применяется
не по основному назначению,
с другими принадлежностями
или содержится в ненадлежащем
порядке, уровень вибрации
будет отличаться от
указанной величины. Это
может значительно увеличить
воздействие вибрации
РУССКИЙ ЯЗЫК
в течение всего периода работы
инструментом.
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
учитывать время, когда
инструмент находился
в выключенном состоянии
или когда он включен, но не
выполняет какую-либо операцию.
Это может значительно
уменьшить уровень воздействия
в течение всего периода работы
инструментом.
Определите дополнительные
меры предосторожности
для защиты оператора
от воздействия вибрации,
такие как: тщательный
уход за инструментом
и принадлежностями, содержание
рук в тепле, организация рабочего
места.
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В 10 ампер, электросеть
Определения: Предупреждения безопасности
Следующие определения указывают на
степень важности каждого сигнального
слова. Прочтите руководство по эксплуатации
и обратите внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжёлой
травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжёлой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы лёгкой или
средней тяжести.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной
травмы, которая, однако, может
привести к повреждению
электроинструмента.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Декларация соответствия
ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
МАЛЫЕ УГЛОВЫЕ ШЛИФМАШИНЫ
DWE4233, DWE4227, DWE4237
DEWALT заявляет, что продукты,
обозначенные в разделе «Технические
характеристики», разработаны в полном
соответствии со стандартами: 2006/42/
EC, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-23:2011+A2:2013+A11:2014 +A12:2014.
Данные продукты также соответствуют
Директивам 2004/108/EC (до 19.04.2016),
2015/30/EU (после 20.04.2016) и 2011/65/
EU. За дополнительной информацией
обращайтесь по указанному ниже адресу или
по адресу, указанному на последней странице
руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью
отвечает за соответствие технических данных
и делает это заявление от имени фирмы
DEWALT.
Маркус Ромпел (Markus Rompel)
Директор по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
01.06.2015
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочитайте руководство по
эксплуатации для снижения риска
получения травмы.
Общие правила безопасности при работе с электроинструментами
ВНИМАНИЕ! Внимательно
прочтите все инструкции по
безопасности и руководство
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
по эксплуатации. Несоблюдение
всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций
может привести к поражению
электрическим током,
возникновению пожара и/или
получению тяжёлой травмы.
c)
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Термин «Электроинструмент» во всех
привёденных ниже указаниях относится
к Вашему сетевому (с кабелем) или
аккумуляторному (беспроводному)
электроинструменту.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте хорошее
освещение. Плохое освещение или
беспорядок на рабочем месте может
привести к несчастному случаю.
b) Не используйте
электроинструменты, если
есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы
электроинструменты создают
искровые разряды, которые могут
воспламенить пыль или горючие пары.
c) Во время работы
с электроинструментом не
подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение
внимания может вызвать у Вас
потерю контроля над рабочим
процессом.
2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать
штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку
электрического кабеля. Не
используйте соединительные
штепсели-переходники,
если в силовом кабеле
электроинструмента есть
провод заземления. Использование
оригинальной вилки кабеля
и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения
электрическим током.
b) Во время работы
с электроинструментом
избегайте физического контакта
с заземлёнными объектами, такими
24
d)
e)
f)
как трубопроводы, радиаторы
отопления, электроплиты
и холодильники. Риск поражения
электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
Не используйте
электроинструмент под дождём
или во влажной среде. Попадание
воды в электроинструмент
увеличивает риск поражения
электрическим током.
Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем. Ни в коем
случае не используйте кабель для
переноски электроинструмента
или для вытягивания его вилки
из штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический
кабель воздействию высоких
температур и смазочных
веществ; держите его в стороне
от острых кромок и движущихся
частей электроинструмента.
Повреждённый или запутанный
кабель увеличивает риск поражения
электрическим током.
При работе
с электроинструментом на
открытом воздухе используйте
удлинительный кабель,
предназначенный для наружных
работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом
воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
При необходимости работы
с электроинструментом во
влажной среде используйте
источник питания, оборудованный
устройством защитного
отключения (УЗО). Использование
УЗО снижает риск поражения
электрическим током.
3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе
с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если
Вы устали, а также находясь
под действием алкоголя
или понижающих реакцию
лекарственных препаратов
и других средств. Малейшая
неосторожность при работе
РУССКИЙ ЯЗЫК
b)
c)
d)
e)
f)
g)
с электроинструментами может
привести к серьёзной травме.
При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
надевайте защитные очки.
Своевременное использование
защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на
нескользящей подошве, защитного
шлема или противошумовых
наушников, значительно снизит риск
получения травмы.
Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети и/
или аккумулятору, поднять
или перенести его, убедитесь,
что выключатель находится
в положении «выключено». Не
переносите электроинструмент
с нажатой кнопкой выключателя
и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель
которого установлен в положение
«включено», это может привести
к несчастному случаю.
Перед включением
электроинструмента снимите
с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный
или гаечный ключ, оставленный
закреплённым на вращающейся части
электроинструмента, может стать
причиной получения тяжёлой травмы.
Работайте в устойчивой позе.
Всегда твёрдо стойте на ногах,
сохраняя равновесие. Это позволит
Вам не потерять контроль при
работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим
образом. Во время работы не
надевайте свободную одежду
или украшения. Следите за тем,
чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном
отдалении от движущихся частей
инструмента. Свободная одежда,
украшения или длинные волосы
могут попасть в движущиеся части
инструмента.
Если электроинструмент
снабжён устройством сбора
и удаления пыли, убедитесь, что
данное устройство подключено
и используется надлежащим
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного
случая, связанного с запылённостью
рабочего пространства.
4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Не перегружайте
электроинструмент. Используйте
Ваш инструмент по назначению.
Электроинструмент работает
надёжно и безопасно только при
соблюдении параметров, указанных
в его технических характеристиках.
b) Не используйте
электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается
в положение включения или
выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем
представляет опасность и подлежит
ремонту.
c) Отключайте электроинструмент
от сетевой розетки и/или
извлекайте аккумулятор
перед регулировкой, заменой
принадлежностей или при
хранении электроинструмента.
Такие меры предосторожности
снижают риск случайного включения
электроинструмента.
d) Храните неиспользуемые
электроинструменты
в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не
знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями,
работать с электроинструментом.
Электроинструменты представляют
опасность в руках неопытных
пользователей.
e) Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте
точность совмещения и лёгкость
перемещения подвижных
частей, целостность деталей
и любых других элементов
электроинструмента,
воздействующих на его работу.
Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не
будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных
случаев являются следствием
недостаточного технического ухода
за электроинструментом.
f) Следите за остротой
заточки и чистотой режущих
принадлежностей. Принадлежности
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
g)
с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают
работу менее утомительной.
Используйте электроинструмент,
аксессуары и насадки
в соответствии с данным
Руководством и с учетом
рабочих условий и характера
будущей работы. Использование
электроинструмента не по
назначению может создать опасную
ситуацию.
5) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего
электроинструмента
должен производиться
только квалифицированными
специалистами с использованием
идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего
электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
Меры безопасности при выполнении всех операций
а) Данный электроинструмент
предназначен для шлифования,
зачистки, очистки металлической
щёткой и абразивной резки.
Внимательно прочтите все
инструкции по использованию,
правила безопасности,
спецификации, а также рассмотрите
все иллюстрации, входящие
в руководство по эксплуатации
данного электроинструмента.
Несоблюдение всех перечисленных
ниже инструкций может привести
к поражению электрическим током,
возникновению пожара и/или получению
серьёзной травмы.
b) Не рекомендуется выполнение
данным инструментом работ
по полировке. Использование
инструмента не по назначению может
привести к повреждению инструмента
и получению телесной травмы.
c) Не используйте дополнительные
принадлежности и насадки,
специально не разработанные и не
рекомендованные производителем
26
инструмента. Возможность установки
принадлежностей и насадок на
электроинструмент не обеспечивает
безопасности при его использовании.
d) Номинальная скорость вращения
насадок должна соответствовать
скорости, указанной на
электроинструменте. Диски и прочие
насадки при вращении на скорости,
превышающей их номинальную
скорость, могут разрушиться
и сорваться с крепления.
e) Внешний диаметр и толщина
насадки должны соответствовать
диапазону мощности Вашего
электроинструмента. Насадка
неправильного размера не закрывается
надлежащим образом защитным
кожухом и не обеспечивает контроля
при управлении инструментом.
f) Монтажная резьба насадок
должна соответствовать
резьбе шпинделя шлифмашины.
Для насадок, устанавливаемых
на фланцы: посадочное
отверстие насадки должно
соответствовать установочному
диаметру фланца. Насадки, не
соответствующие крепёжным деталям
электроинструмента, могут стать
причиной разбалансированности,
повышенной вибрации и потери
контроля над электроинструментом.
g) Не используйте повреждённые
насадки. Перед каждым
использованием проверяйте
абразивные диски на наличие сколов
и трещин, диски-подошвы - на наличие
надрывов и трещин, проволочные
щётки - на наличие ослабленной
или сломанной проволоки. В случае
падения электроинструмента или
насадки проверьте их на наличие
повреждений или установите
неповреждённую насадку. После
проверки и установки насадки
отведите электроинструмент от
себя и посторонних лиц в сторону
и запустите его на максимальной
скорости без нагрузки в течение
одной минуты. Повреждённые насадки
отлетят в сторону в течение данного
тестового периода.
h) Используйте средства
индивидуальной защиты.
В зависимости от типа выполняемых
РУССКИЙ ЯЗЫК
работ надевайте щиток для
защиты лица, защитную маску или
защитные очки. В соответствии
с необходимостью надевайте
респиратор, защитные
наушники, перчатки и рабочий
фартук, способный защитить
от отлетающих мелких
абразивных частиц и фрагментов
обрабатываемой детали.
Средства защиты для глаз должны
останавливать частицы, вылетающие
при выполнении различных видов работ.
Противопылевая маска или респиратор
должны обеспечивать фильтрацию
твёрдых частиц, образующихся в ходе
работ. Длительное воздействие
шума высокой интенсивности может
привести к нарушениям слуха.
i) Не подпускайте посторонних
лиц близко к рабочей зоне. Любое
лицо, входящее в рабочую зону,
должно использовать средства
индивидуальной защиты.
Отлетающие фрагменты
обрабатываемой детали или
разрушенной насадки могут стать
причиной получения травмы даже за
пределами рабочей зоны.
j) Держите электроинструмент только
за изолированные поверхности при
выполнении работ, во время которых
режущая принадлежность может
задеть скрытую проводку или кабель
подключения к электросети. Контакт
насадки с находящимся под напряжением
проводом делает не покрытые
изоляцией металлические части
электроинструмента также «живыми»,
что создаёт опасность поражения
оператора электрическим током.
k) Располагайте кабель подключения
к электросети на удалении от
вращающейся насадки. В случае
потери контроля кабель может быть
разрезан или защемлён, а Ваша рука
может быть затянута вращающейся
насадкой.
l) Никогда не кладите
электроинструмент, пока насадка
полностью не остановится.
Вращающаяся насадка может задеть
за поверхность, и электроинструмент
вырвется из Ваших рук.
m) Не включайте электроинструмент,
если насадка направлена на Вас.
Случайный контакт с вращающейся
насадкой может привести к захвату
насадкой Вашей одежды и получению
телесной травмы.
n) Регулярно очищайте вентиляционные
отверстия электроинструмента.
Вентилятор электродвигателя
затягивает пыль внутрь корпуса,
а скопление большого количества
пыли на металле электродвигателя
повышает риск поражения
электротоком.
o) Не используйте электроинструмент
вблизи с пожароопасными
материалами. Искровые разряды могут
привести к их воспламенению.
p) Не используйте насадки, требующие
жидкостного охлаждения.
Использование воды или других жидких
охлаждающих средств может привести
к поражению электрическим током
вплоть до смертельного исхода.
q) Не используйте диски Тип 11
(конусные чашеобразные) с данным
инструментом. Использование насадок
несоответствующего типа может
привести к получению травмы.
r) Всегда используйте боковую
рукоятку. Надёжно затягивайте
боковую рукоятку. Для обеспечения
полного контроля над инструментом
во время работы всегда должна
использоваться боковая рукоятка.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ВСЕХ ОПЕРАЦИЙ
Причины обратного удара
и действия оператора по его
предупреждению
Обратный удар является внезапной
реакцией на защемление или застревание
вращающегося диска, диска-подошвы,
щётки или какой-либо другой насадки.
Защемление или застревание могут
стать причиной мгновенной остановки
вращающейся насадки, что в свою
очередь приводит к потере контроля над
электроинструментом и его внезапному
отбрасыванию назад в направлении,
противоположном вращению насадки.
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
Например, если абразивный круг был защемлён или застрял в заготовке, край круга
в момент защемления может врезаться
в поверхность заготовки, в результате
чего круг поднимается или отскакивает
назад. В зависимости от направления
движения круга в момент защемления, круг
может резко подняться в сторону или от
оператора. В этот момент абразивные
круги могут также сломаться.
Обратный удар является результатом
использования инструмента не по
назначению и/или неправильных действий
оператора и условий работы, и его можно
избежать, соблюдая следующие меры
безопасности:
a) Крепко удерживайте
электроинструмент и следите
за положением тела и рук, чтобы
эффективно противостоять
воздействию обратного удара.
Для максимального контроля
силы обратного удара или реакции
от крутящего момента всегда
используйте вспомогательную
рукоятку, если она предусмотрена.
При соблюдении соответствующих мер
предосторожности оператор может
контролировать силу обратного удара
и реакцию от крутящего момента.
b) Никогда не держите руки вблизи от
вращающейся насадки. При обратном
ударе насадка может поранить Ваши
руки.
c) Не стойте в зоне
действия обратного удара
электроинструмента. В момент
заклинивания сила обратного удара
отбросит инструмент в направлении,
обратном движению диска.
d) Будьте особенно осторожны при
обрабатывании углов, острых
кромок и пр. Избегайте отскакивания
и заклинивания насадки. Именно при
обработке углов, острых кромок или
при отскакивании высока вероятность
заклинивания вращающейся насадки,
что может послужить причиной потери
контроля над инструментом или
образования обратного удара.
e) Не устанавливайте на инструмент
диск для резьбы по дереву или
зубчатый пильный диск. Данные
диски увеличивают вероятность
возникновения обратного удара
и потери контроля над инструментом.
28
Специальные меры безопасности при выполнении
операций по шлифованию
и резке с использованием
абразивных дисков
a) Используйте только диски,
рекомендованные для использования
с Вашим электроинструментом,
а также защитные кожухи,
специально разработанные для
выбранного типа дисков. Диски, не
предназначенные для использования
с данным электроинструментом, не
будут надёжно защищены кожухом
и представляют опасность.
b) Шлифовальная поверхность дисков
с утопленным центром должна быть
установлена ниже плоскости кромки
защитного кожуха. Неправильно
установленный диск, выступающий за
плоскость кромки защитного кожуха, не
будет защищён должным образом.
c) Защитный кожух должен
быть надёжно закреплён на
электроинструменте. Для
достижения максимальной
безопасности кожух должен быть
установлен таким образом, чтобы со
стороны оператора была открыта
самая незначительная часть диска.
Защитный кожух поможет защитить
оператора от фрагментов разрушенного
диска и случайного контакта
с диском, а также от искр, способных
воспламенить одежду оператора.
d) Диски должны использоваться
только строго в соответствии
с их назначением. Например: не
выполняйте шлифование боковой
стороной режущего диска. Абразивные
режущие диски предназначены для
шлифования периферией круга, поэтому
боковая сила, применимая к данному
типу дисков, может стать причиной их
разрушения.
e) Всегда используйте неповреждённые
дисковые фланцы, размер и форма
которых полностью соответствуют
выбранному Вами типу дисков.
Правильно подобранные дисковые
фланцы поддерживают диск, снижая
вероятность его разрушения. Фланцы
для режущих дисков могут отличаться
от фланцев для шлифовальных кругов.
РУССКИЙ ЯЗЫК
f) Никогда не используйте изношенные
диски с электроинструментов
большей мощности. Диски,
предназначенные для использования
с электроинструментами большей
мощности, не подходят для высоких
скоростей инструментов меньшей
мощности, и могут разрушиться.
Дополнительные специальные меры безопасности при
резке с использованием
абразивных дисков
a) Не давите на режущий диск и не
оказывайте на него чрезмерного
давления. Не пытайтесь выполнить
слишком глубокий разрез. Чрезмерное
напряжение диска увеличивает нагрузку
на диск, результатом которой может
стать деформация или заедание
в момент резания, возможность
возникновения обратного удара,
а также поломка диска.
b) Не стойте на одной линии и позади
вращающегося диска. При вращении
диска в момент выполняемой операции
в направлении от оператора,
возможный обратный удар может
отбросить электроинструмент
с вращающимся диском прямо на Вас.
c) В случае заклинивания диска или
при прерывании процесса резки по
какой-либо причине выключите
электроинструмент и удерживайте
его неподвижно в пропиле до полной
остановки диска. Ни в коем случае
не пытайтесь вытащить режущий
диск из заготовки, пока он ещё
вращается, так как это может
вызвать обратный удар. Выясните
причину заклинивания диска и примите
надлежащие меры по её устранению.
d) Не возобновляйте прерванную
операцию с диском в заготовке.
Позвольте диску достичь
максимальной скорости и аккуратно
введите его в разрез. В противном
случае, при повторном включении
электроинструмента диск может
сломаться, подняться или выскочить
обратно из заготовки.
опорах. Большие заготовки имеют
тенденцию прогибаться под тяжестью
собственного веса. Устанавливайте
опоры под заготовкой по обе стороны
от диска, около линии реза и краёв
заготовки.
f) Будьте особенно внимательны при
сквозном врезании в стены и другие
сплошные поверхности. Выступающий
диск может врезаться в газовую или
водопроводную трубу, электропроводку
или в объекты, вызывающие обратный
удар.
Специальные меры безопасности при шлифовании
a) Не используйте шлифовальные
круги, диаметр которых намного
превышает диаметр подошвы.
При выборе шлифовальной бумаги
пользуйтесь рекомендациями
изготовителя. Шлифовальная бумага,
выступающая за пределы подошвы
шлифмашины, может порваться, что
станет причиной повреждения круга или
вызовет обратный удар.
Специальные меры
безопасности при работе
с использованием
проволочных щёток
a) Помните, что кусочки проволоки
отскакивают от проволочной щётки
даже при выполнении обычной
операции. Не надавливайте на щётку,
оказывая на неё чрезмерное давление.
Обрывки проволоки легко могут
проникнуть через лёгкую одежду и/или
попасть на кожу.
b) Если при работе щёткой
рекомендовано использование
защитного кожуха, не допускайте
ни малейшего соприкосновения
проволочной щётки или диска
с кожухом. В процессе работы и под
воздействием центробежной силы
проволочный диск или щётка могут
увеличиться в диаметре.
e) Для сведения к минимуму риска
защемления диска и обратного
удара размещайте панели или
заготовки больших размеров на
29
РУССКИЙ ЯЗЫК
Дополнительные правила
техники безопасности для
работы шлифмашинами
• Монтажная резьба насадок должна
соответствовать резьбе шпинделя
шлифмашины. Для насадок,
устанавливаемых на фланцы:
посадочное отверстие насадки должно
соответствовать установочному
диаметру фланца. Насадки, не
соответствующие крепёжным деталям
электроинструмента, могут стать
причиной разбалансированности,
повышенной вибрации и потери
контроля над электроинструментом.
• Шлифовальная поверхность дисков
с утопленным центром должна быть
установлена ниже плоскости кромки
защитного кожуха. Неправильно
установленный диск, выступающий за
плоскость кромки защитного кожуха, не
будет защищён должным образом.
ВНИМАНИЕ: Рекомендуется
использование устройства
защитного отключения
с остаточным током 30 мА или
менее.
Остаточные риски
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных
устройств, некоторые остаточные риски
невозможно полностью исключить. К ним
относятся:
Используйте средства защиты
органов слуха.
Надевайте защитные очки.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ
Код даты, который также включает в себя год
изготовления, отштампован на поверхности
корпуса инструмента.
Пример:
2015 XX XX
Год изготовления
Комплект поставки
В упаковку входят:
1 Угловая шлифмашина
1 Защитный кожух
1 Боковая рукоятка
1 Набор дисковых фланцев
1 Шестигранный ключ
1 Руководство по эксплуатации
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. 1, 2)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем
случае не модифицируйте
электроинструмент или какуюлибо его деталь. Это может
привести к получению травмы
или повреждению инструмента.
– Ухудшение слуха.
– Риск получения травмы от
разлетающихся частиц.
– Риск получения ожогов от
принадлежностей и насадок, которые
в процессе работы сильно нагреваются.
– Риск получения травмы, связанный
с продолжительным использованием
инструмента.
– Риск вдыхания пыли от опасных для
здоровья веществ.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
30
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
Кнопка блокировки шпинделя
Шпиндель
Боковая рукоятка
Проставочный фланец
Резьбовой зажимной фланец
Защитный кожух
Передвижной пусковой выключатель
(DWE4227, DWE4237)
H. Клавиша пускового выключателя
(DWE4233)
I. Рычаг блокировки пускового выключателя
(DWE4233)
РУССКИЙ ЯЗЫК
J. Рычаг блокировки защитного кожуха
K. Система пылеудаления
НАЗНАЧЕНИЕ
Малые угловые шлифовальные
машины высокой мощности DWE4233,
DWE4227 и DWE4237 предназначены для
профессиональных работ по шлифованию,
зачистке, очистке металлической щёткой
и резке.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО шлифовальные
диски с утопленным центром и веерные
(лепестковые) диски.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Данные угловые шлифовальные
машины являются профессиональными
электроинструментами для работ в тяжёлом
режиме.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
всегда должны работать под наблюдением.
• Дети и неопытные лица. Использование
инструмента детьми и неопытными
лицами допускается только под
контролем ответственного за их
безопасность лица.
• Данное изделие не может использоваться
людьми (включая детей) со сниженными
физическими, сенсорными и умственными
способностями или при отсутствии
необходимого опыта или навыка, за
исключением, если они выполняют работу
под присмотром лица, отвечающего за
их безопасность. Не оставляйте детей
с инструментом без присмотра.
Антивибрационная боковая
рукоятка
Антивибрационная боковая рукоятка
создаёт дополнительный комфорт, поглощая
возникающие при работе шлифмашины
вибрации.
Система пылеудаления
(Рис. 1)
Система пылеудаления (K) предотвращает
накопление пыли вокруг защитного кожуха
и вентиляционного входа электродвигателя,
а также минимизирует поток пыли,
проникающей во внутреннее пространство
электродвигателя.
Плавный пуск
С помощью функции плавного пуска
набор частоты (скорости) вращения
электродвигателя шлифмашины происходит
плавно, без рывков. Данная функция
особенно удобна при работе в ограниченном
пространстве.
Отключение при падении
напряжения
Данная функция отключит инструмент без
последующего запуска при исчезновении или
сильном понижении напряжения.
Электронная муфта
Электронная предохранительная муфта
предельного момента снижает реакцию
от крутящего момента, действующую на
оператора при заклинивании диска. Это
устройство также предотвращает останов
трансмиссии и электродвигателя. Муфта
предельного момента установлена на заводеизготовителе и не может регулироваться
в дальнейшем.
Тормоз
DWE4227
При прерывании подачи электропитания
тормоз остановит вращение диска быстрее,
чем на инструменте без этой функции.
Это повышает эффективность в работе
и увеличивает защиту пользователя.
Время остановки может варьироваться
в зависимости от типа используемого диска.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Следите за напряжением электрической
сети, оно должно соответствовать величине,
обозначенной на информационной табличке
электроинструмента.
Ваш инструмент DEWALT имеет
двойную изоляцию в соответствии
со стандартом EN 60745,
что исключает потребность
в заземляющем проводе.
Повреждённый кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем,
который можно получить в сервисном центре
DEWALT.
31
РУССКИЙ ЯЗЫК
Использование удлинительного кабеля
При необходимости использования
удлинительного кабеля, используйте
только утверждённые 3-х жильные кабели
промышленного изготовления, рассчитанные
на мощность не меньшую, чем потребляемая
мощность данного инструмента (см.
раздел «Технические характеристики»).
Минимальный размер проводника должен
составлять 1,5 мм²; максимальная длина
кабеля не должна превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения тяжёлой
травмы, перед регулировкой
или снятием/установкой
дополнительных
принадлежностей или насадок
выключайте инструмент
и отсоединяйте его от
электросети. Перед повторным
подключением инструмента
нажмите и отпустите курковый
выключатель, чтобы убедиться,
что инструмент действительно
выключен.
Установка боковой рукоятки
(Рис. 2)
ВНИМАНИЕ: Перед
использованием инструмента
убедитесь, что рукоятка надёжно
затянута.
Вставьте боковую рукоятку (С) в одно из
резьбовых отверстий, расположенных на
обеих сторонах корпуса редуктора, и надёжно
затяните. Для обеспечения полного контроля
над инструментом во время работы всегда
должна использоваться боковая рукоятка.
Насадки и дополнительные
принадлежности
Важное значение имеет правильный подбор
защитных кожухов, дисков-подошв и фланцев
для использования с шлифовальными
насадками. Для выбора правильной насадки
и дополнительной принадлежности см.
таблицу в конце данного руководства по
эксплуатации.
32
ПРИМЕЧАНИЕ: Шлифование краёв можно
выполнять при помощи кругов типа 27,
которые разработаны для этой цели и имеют
соответствующие характеристики.
ВНИМАНИЕ: Номинальная
скорость вращения насадок
должна соответствовать
скорости, указанной на
предупредительной наклейке на
инструменте. Диски и прочие
насадки при вращении на
скорости, превышающей их
номинальную скорость, могут
сорваться с крепления и стать
причиной получения травмы.
Насадки с резьбой должны
иметь резьбовую ступицу
M14. Насадки без резьбы
должны иметь посадочное
отверстие диаметром
22 мм. При отсутствии
посадочного отверстия,
данная насадка может быть
предназначена для установки
на дисковую пилу и не должна
использоваться с шлифмашиной.
Используйте только
насадки и дополнительные
принадлежности, обозначенные
в таблице в конце данного
руководства по эксплуатации.
Номинальная скорость насадок
должна превышать минимальную
скорость вращения, указанную
на фирменной табличке
инструмента.
Установка защитного кожуха
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения тяжёлой
травмы, перед регулировкой
или снятием/установкой
дополнительных
принадлежностей или насадок
выключайте инструмент
и отсоединяйте его от
электросети. Перед повторным
подключением инструмента
нажмите и отпустите курковый
выключатель, чтобы убедиться,
что инструмент действительно
выключен.
ВНИМАНИЕ: Не используйте
данную шлифмашину без
установленного защитного
кожуха!
РУССКИЙ ЯЗЫК
При использовании шлифмашин DWE4233
или DWE4237 для резки металла или
кирпичной кладки на них ДОЛЖЕН БЫТЬ
установлен защитный кожух Типа 1.
Защитные кожухи Типа 1 можно приобрести
у дистрибьюторов DEWALT.
ПРИМЕЧАНИЕ: В конце данного раздела Вы
найдете Таблицу принадлежностей для
шлифования и резки, в которой обозначены
прочие дополнительные принадлежности
и аксессуары, которые могут быть
использованы с данными шлифмашинами.
УСТАНОВКА И СНЯТИЕ
БЫСТРОСЪЁМНОГО ЗАЩИТНОГО КОЖУХА
(РИС. 3)
ПРИМЕЧАНИЕ: Если в комплект поставки
Вашей шлифмашины входит бесключевой
быстросъёмный защитный кожух, перед
установкой защитного кожуха убедитесь, что
винт, рычаг и пружина установлены должным
образом.
1. Нажмите на рычаг блокировки защитного
кожуха (J).
2. Удерживая рычаг блокировки защитного
кожуха открытым, совместите проушины
(M) на кожухе с выемками (N) на корпусе
редуктора.
3. Удерживая рычаг блокировки защитного
кожуха открытым, толкайте защитный
кожух вниз до тех пор, пока проушины
кожуха не встанут на место, затем
поверните их в канавку на ступице
корпуса редуктора. Отпустите рычаг
блокировки защитного кожуха.
4. Развернув инструмент шпинделем
к себе, поверните защитный кожух по
часовой стрелке в нужное рабочее
положение. Корпус защитного кожуха
должен располагаться между шпинделем
и оператором для обеспечения
максимальной защиты оператора.
5. Для проведения простой регулировки
поворачивайте защитный кожух
в направлении по часовой стрелке.
Конструкция защитного кожуха позволяет
одним движением регулировать
положение защитного кожуха,
поворачивая его по часовой стрелке.
Чтобы повернуть защитный кожух не
нужно нажимать на рычаг. Данный
рычаг используется только для снятия
защитного кожуха. Защитный кожух
можно перевести в противоположную
сторону, нажав на рычаг блокировки
защитного кожуха. ПРИМЕЧАНИЕ: Рычаг
блокировки защитного кожуха должен
защёлкнуться на одном из установочных
отверстий (O), расположенных на кольце
защитного кожуха. Это означает полную
фиксацию защитного кожуха.
6. Чтобы снять защитный кожух, выполните
шаги 1-3 данных инструкций в обратном
порядке.
Установка и снятие шлифовальных кругов или режущих дисков (Рис. 1, 4, 5)
ВНИМАНИЕ: Не используйте
повреждённые диски.
1. Положите инструмент на стол защитным
кожухом (F) вверх.
2. Установите проставочный фланец (D) на
шпиндель (E) (Рис. 4).
3. Установите диск (P) на проставочный
фланец (D). При установке дисков
с выпуклым центром проследите,
чтобы выпуклый центр (Q) примыкал
к проставочному фланцу (D).
4. Накрутите резьбовой зажимной фланец
(E) на шпиндель (B) (Рис. 5):
a. При установке шлифовального круга
резьбовой зажимной фланец (E)
устанавливается выпуклым центром на
круг (Рис. 5A);
b. При установке режущего диска
резьбовой зажимной фланец (E)
устанавливается выпуклым центром
вверх (Рис. 5B).
5. Нажмите кнопку блокировки шпинделя
(A) и поворачивайте шпиндель (B) до его
полной фиксации на месте.
6. Затяните резьбовой зажимной фланец
(E) при помощи шестигранного ключа
(S), входящего в комплект поставки, или
спецключа.
7. Отпустите кнопку блокировки шпинделя.
8. Чтобы снять диск, ослабьте резьбовой
зажимной фланец (E) при помощи
шестигранного ключа (S), входящего
в комплект поставки, или спецключа.
ПРИМЕЧАНИЕ: Шлифование краёв можно
выполнять при помощи кругов типа 27,
которые разработаны для этой цели и имеют
соответствующие характеристики; круги
толщиной 6 мм разработаны для шлифования
поверхности, а круги толщиной 3 мм – для
шлифования краёв. Резка может выполняться
33
РУССКИЙ ЯЗЫК
с использованием отрезного диска Тип 1
и защитного кожуха Тип 1.
3. Установите на шпиндель (B) резиновый
диск-подошву.
Установка проволочных
щёток и дисков
4. Положите шлифовальную бумагу на
резиновый диск-подошву.
Чашеобразные проволочные щётки
или проволочные диски навинчиваются
непосредственно на резьбу шпинделя
шлифмашины без использования фланцев.
Используйте только щётки или проволочные
диски с резьбовой ступицей М14.
При использовании проволочных щёток или
дисков требуется установка защитного кожуха
Тип 27.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При
использовании проволочных
щёток или дисков всегда
надевайте защитные перчатки.
Принадлежности могут
оказаться очень острыми.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Проволочные щётки или диски
не должны касаться защитного
кожуха при установке или
во время использования
инструмента. Фрагменты
проволочных щёток или дисков
могут стать причиной скрытых
повреждений самой насадки.
1. Вручную накрутите диск на шпиндель.
2. Нажмите кнопку фиксации шпинделя
и затяните ступицу проволочной щётки
или проволочного диска при помощи
гаечного ключа.
3. Для снятия диска выполните те же
действия в обратной последовательности.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед
включением инструмента
убедитесь, что ступица
диска установлена правильно.
В противном случае может
произойти повреждение
инструмента или диска.
Установка и снятие дисковподошв/шлифовальной
бумаги (Рис. 1, 6)
1. Положите инструмент на стол или другую
плоскую поверхность, защитным кожухом
вверх.
2. Снимите проставочный фланец (D).
34
5. Нажав и удерживая кнопку блокировки
шпинделя (A), навинтите на шпиндель
стопорную гайку (R), расположив
выпуклый центр гайки лицом
к шлифовальной бумаге и диску-подошве.
6. Затяните резьбовую стопорную гайку
(R) при помощи шестигранного ключа,
входящего в комплект поставки, или
спецключа.
7. Отпустите кнопку блокировки шпинделя.
8. Чтобы снять резиновый диск-подошву,
ослабьте стопорную гайку (R) при
помощи шестигранного ключа, входящего
в комплект поставки, или спецключа.
Установка чашеобразной
проволочной щётки
Накрутите чашеобразную проволочную
щётку непосредственно на шпиндель без
использования проставки и резьбового
фланца.
Подготовка к эксплуатации
• Установите защитный кожух
и подходящий для данного типа работ
диск или круг. Не используйте чрезмерно
изношенные диски или круги.
• Убедитесь в правильной установке
наружного и внутреннего фланцев.
Следуйте инструкциям, данным
в Таблице принадлежностей для
шлифования и резки.
• Проследите, чтобы диск или
круг вращался в соответствии
с указательными стрелками на
шлифмашине и на самой насадке.
• Не используйте повреждённые насадки.
Перед каждым использованием
проверяйте абразивные диски на наличие
сколов и трещин, диски-подошвы
- на наличие надрывов и трещин,
проволочные щётки - на наличие
ослабленной или сломанной проволоки.
В случае падения электроинструмента
или насадки проверьте их на наличие
повреждений или установите
неповреждённую насадку. После
проверки и установки насадки отведите
электроинструмент от себя и посторонних
лиц в сторону и запустите его на
РУССКИЙ ЯЗЫК
максимальной скорости без нагрузки
в течение одной минуты. Повреждённые
насадки отлетят в сторону в течение
данного тестового периода.
под заготовкой по обе стороны
от диска, около линии реза
и краёв заготовки.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
• Всегда при работе с данным
инструментом надевайте
рабочие перчатки.
Инструкции по использованию
• Во время использования
корпус редуктора очень сильно
нагревается.
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения тяжёлой
травмы, перед регулировкой
или снятием/установкой
дополнительных
принадлежностей или насадок
выключайте инструмент
и отсоединяйте его от
электросети. Перед повторным
подключением инструмента
нажмите и отпустите курковый
выключатель, чтобы убедиться,
что инструмент действительно
выключен.
ВНИМАНИЕ:
• Следите, чтобы все
обрабатываемые заготовки
были надёжно зафиксированы на
месте.
• Надёжно закрепляйте
обрабатываемую заготовку.
Для фиксации обрабатываемой
детали на неподвижной
поверхности используйте
тиски или струбцины.
Очень важно надёжно
фиксировать заготовку, чтобы
предотвратить смещение
заготовки и потерю контроля
над инструментом. Смещение
заготовки или потеря контроля
над инструментом может
привести к опасной ситуации
и стать причиной получения
телесной травмы.
• Для сведения к минимуму риска
защемления диска и обратного
удара размещайте панели или
заготовки больших размеров
на опорах. Большие заготовки
имеют тенденцию прогибаться
под тяжестью собственного
веса. Устанавливайте опоры
• Не прилагайте к инструменту
чрезмерного усилия. Ни в коем
случае не прилагайте бокового
усилия к абразивному диску!
• Установите защитный кожух
и подходящий для данного
типа работ диск или круг.
Не используйте чрезмерно
изношенные диски или круги.
• Убедитесь в правильной
установке наружного
и внутреннего фланцев.
• Проследите, чтобы диск или
круг вращался в соответствии
с указательными стрелками
на шлифмашине и на самой
насадке.
• Избегайте перегрузки. Если
инструмент очень нагрелся,
дайте ему поработать
несколько минут на холостом
ходу, чтобы остыла насадка. Не
прикасайтесь к насадке, пока
она полностью не остынет.
Во время использования
диски и круги очень сильно
нагреваются.
• Никогда не работайте
чашеобразными шлифовальными
кругами без установленного
соответствующего защитного
кожуха.
• Никогда не используйте
электроинструмент на
отрезной подставке.
• Никогда не используйте
прокладки с насадками из
абразива на связке.
• Помните, что круг будет какоето время вращаться после
выключения инструмента.
35
РУССКИЙ ЯЗЫК
Правильное положение рук
во время работы (Рис. 7)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжёлой
травмы, ВСЕГДА
правильно удерживайте
электроинструмент, как
показано на рисунке.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжёлой
травмы, ВСЕГДА надёжно
удерживайте инструмент,
предупреждая внезапные сбои
в работе.
Правильное положение рук во время работы:
одной рукой возьмитесь за боковую рукоятку
(C), другой рукой удерживайте корпус
инструмента, как показано на Рис. 7.
Выключатели
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Крепко
удерживайте боковую рукоятку
и корпус инструмента для
обеспечения контроля над
инструментом при запуске, во
время работы и до тех пор, пока
диск или насадка не прекратит
вращаться. Прежде чем положить
инструмент убедитесь, что диск
полностью остановился.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для предотвращения
неожиданного движения инструмента не
включайте/не выключайте инструмент,
находящийся под нагрузкой. Перед началом
работы с заготовкой дождитесь, пока
инструмент не наберет полную скорость.
Перед выключением инструмента, сначала
поднимите его с заготовки. Прежде чем
положить инструмент, дождитесь полной
остановки двигателя.
ПЕРЕДВИЖНОЙ ПУСКОВОЙ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (РИС. 3)
DWE4227, DWE4237
ВНИМАНИЕ: Перед подключением
инструмента к источнику
питания убедитесь, что
передвижной пусковой
выключатель находится
в положении «выкл.»; для
этого нажмите и отпустите
заднюю половину выключателя.
После любого прерывания
электроснабжения инструмента,
например, при срабатывании
36
аварийного прерывателя
заземления или автоматического
выключателя, при случайном
отсоединении от источника
питания или при нарушении
электропитания, всегда
проверяйте, что передвижной
пусковой выключатель находится
в положении «выкл.», как было
описано выше. Если передвижной
пусковой выключатель при подаче
питания находится в положении
«вкл.», инструмент внезапно
начнет работать.
Чтобы включить инструмент, передвиньте
пусковой выключатель (G) в сторону передней
части инструмента. Чтобы выключить
инструмент, отпустите передвижной пусковой
выключатель.
Для непрерывного режима работы
передвиньте пусковой выключатель в сторону
передней части инструмента и нажмите
на переднюю половину выключателя. Для
выключения непрерывного режима работы
инструмента нажмите на заднюю половину
передвижного пускового выключателя
и отпустите.
КЛАВИША ПУСКОВОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
(РИС. 1)
DWE4233
1. Чтобы включить инструмента,
передвиньте рычаг блокировки пускового
выключателя (I) в сторону задней части
инструмента и нажмите на клавишу
пускового выключателя (H). При нажатии
на клавишу пускового выключателя
инструмент начнёт работать.
2. Чтобы выключить инструмент, отпустите
клавишу пускового выключателя.
Блокировка шпинделя
(Рис. 2)
Блокировка шпинделя (А) используется для
предотвращения вращения шпинделя при
установке или снятии дисков. Используйте
функцию блокировки шпинделя только
после того, как инструмент будет выключен,
отсоединён от электросети и после полной
остановки двигателя.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для
предотвращения риска
повреждения инструмента
не используйте блокировку
шпинделя при работающем
инструменте. Это приведёт
РУССКИЙ ЯЗЫК
к повреждению инструмента,
а установленная насадка может
отвинтиться и нанести травму.
Для установки блокировки нажмите кнопку
блокировки шпинделя и вращайте шпиндель
до тех пор, пока он не зафиксируется, и вы не
сможете его более повернуть.
Использование шлифовальных кругов с утопленным
центром
ШЛИФОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ШЛИФОВАЛЬНЫХ
КРУГОВ
1. Дождитесь, пока инструмент наберёт
полные обороты, прежде чем прикасаться
им к обрабатываемой поверхности.
2. Нажимайте на поверхность
с минимальным усилием, чтобы
инструмент работал на высокой
скорости. Эффективность шлифования
максимальна, когда инструмент работает
на высокой скорости.
3. Удерживайте инструмент под углом от 20°
до 30° по отношению к обрабатываемой
поверхности.
4. Непрерывно перемещайте инструмент
вперёд и назад для предотвращения
образования канавок на обрабатываемой
поверхности.
5. Прежде чем выключить инструмент
поднимите его с обрабатываемой
поверхности. Прежде чем положить
инструмент, дождитесь полной остановки
двигателя.
ШЛИФОВАНИЕ КРАЁВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ШЛИФОВАЛЬНЫХ
КРУГОВ
ВНИМАНИЕ: Диски, используемые
для резки и шлифования краёв,
могут сломаться или стать
причиной обратного удара при
их изгибании во время резки
или при глубоком шлифовании.
Для предотвращения риска
получения тяжёлой травмы,
используйте данные диски
только с защитным кожухом
стандартного типа 27 при
выполнении неглубоких разрезов
и надпиливания (глубиной менее
13 мм). Открытая сторона
защитного кожуха должна
быть обращена в сторону от
оператора. Для выполнения
более глубоких разрезов
с использованием режущего диска
Тип 1, используйте закрытый
защитный кожух Тип 1. В конце
данного раздела Вы найдете
Таблицу принадлежностей
для шлифования и резки,
в которой обозначены прочие
дополнительные принадлежности
и аксессуары, которые могут
быть использованы с данными
шлифмашинами.
1. Дождитесь, пока инструмент наберёт
полные обороты, прежде чем прикасаться
им к обрабатываемой поверхности.
2. Нажимайте на поверхность
с минимальным усилием, чтобы
инструмент работал на высокой
скорости. Эффективность шлифования
максимальна, когда инструмент работает
на высокой скорости.
3. Стойте таким образом, чтобы открытая
нижняя часть диска была направлена
в сторону от Вас.
4. После начала резки и образования
надреза на обрабатываемой детали
не меняйте угол резки. Изменение
угла приведёт к заклиниванию диска
и может привести к его разрушению.
Конструкция дисков для шлифования
краёв не рассчитана на боковые нагрузки,
возникающие при зажимании.
5. Прежде чем выключить инструмент
поднимите его с обрабатываемой
поверхности. Прежде чем положить
инструмент, дождитесь полной остановки
двигателя.
ВНИМАНИЕ: Не используйте
диски для шлифования краёв/
отрезные диски для шлифования
поверхности, т.к. данные диски не
рассчитаны на боковые нагрузки,
образующиеся при шлифовании
поверхности. Последствием
этого может стать разрушение
диска и получение тяжёлой
травмы.
Установка и использование
проволочных щёток и дисков
Проволочные диски и щётки могут
использоваться для удаления ржавчины,
37
РУССКИЙ ЯЗЫК
накипи, лакокрасочных покрытий, а также для
тонкого шлифования неровных поверхностей.
ПРИМЕЧАНИЕ: См. раздел «Меры
предосторожности при зачистке краски
с использованием проволочных щёток
или дисков».
1. Дождитесь, пока инструмент наберёт
полные обороты, прежде чем прикасаться
им к обрабатываемой поверхности.
2. Нажимайте на поверхность
с минимальным усилием, чтобы
инструмент работал на высокой
скорости. Эффективность шлифования
максимальна, когда инструмент работает
на высокой скорости.
3. При работе с чашеобразными
проволочными щётками удерживайте
инструмент под углом от 5° до 10°
по отношению к обрабатываемой
поверхности.
4. Избегайте контакта краёв проволочных
дисков с рабочей поверхностью.
5. Непрерывно перемещайте инструмент
вперёд и назад для предотвращения
образования канавок на обрабатываемой
поверхности. Оставление работающего
инструмента на обрабатываемой
поверхности без движения или
выполнение шлифования круговыми
движениями может привести
к возникновению на поверхности следов
ожогов или спиралевидных царапин.
6. Прежде чем выключить инструмент
поднимите его с обрабатываемой
поверхности. Прежде чем положить
инструмент, дождитесь полной остановки
двигателя.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Будьте
особенно осторожны при
обработке краёв, поскольку
может произойти внезапное
резкое движение инструмента.
Использование отрезных
дисков
ВНИМАНИЕ: Не используйте
диски для шлифования краёв/
отрезные диски для шлифования
поверхности, т.к. данные диски не
рассчитаны на боковые нагрузки,
образующиеся при шлифовании
поверхности. Последствием
этого может стать разрушение
диска и получение травмы.
38
1. Перед началом работы с заготовкой
дождитесь, пока инструмент не наберёт
полную скорость.
2. Нажимайте на поверхность
с минимальным усилием, чтобы
инструмент работал на высокой скорости.
Эффективность резания максимальна,
когда инструмент работает на высокой
скорости.
3. После начала резки и образования
надреза на обрабатываемой детали
не меняйте угол резки. Изменение угла
приведёт к заклиниванию диска и может
привести к его разрушению.
4. Прежде чем выключить инструмент
поднимите его с обрабатываемой
поверхности. Прежде чем положить
инструмент, дождитесь полной остановки
двигателя.
Меры предосторожности
при зачистке краски с использованием проволочных
щёток или дисков
1. НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ зачистка
проволочными щётками или дисками
красок с содержанием свинца, так как это
приводит к образованию вредной для
здоровья пыли. Наибольшую опасность
отравление свинцом представляет для
детей и беременных женщин.
2. Так как определить наличие свинца
в краске без проведения химического
анализа достаточно сложно, мы
рекомендуем соблюдать следующие
меры предосторожности при выполнении
зачистки окрашенных поверхностей
с использованием проволочных щёток
или дисков:
ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
1. Не допускайте детей или беременных
женщин в рабочую зону, где выполняется
зачистка окрашенных поверхностей до
тех пор, пока очистка не будет полностью
завершена.
2. Все люди, входящие в рабочую зону,
должны надевать пылезащитные маски
или респираторы. Фильтр следует
заменять ежедневно или по мере его
загрязнения.
ПРИМЕЧАНИЕ: Следует использовать
только те пылезащитные маски, которые
предназначены для работы с пылью
РУССКИЙ ЯЗЫК
и парами красок, содержащих свинец.
Обычные маски для лакокрасочных работ
не обеспечивают достаточной защиты.
Для защиты дыхательных путей купите
в строительном магазине респиратор.
3. НЕ ПРИНИМАЙТЕ ПИЩУ, НЕ ПЕЙТЕ
ЖИДКОСТИ и НЕ КУРИТЕ в рабочей зоне
для исключения вероятности попадания
частиц краски в желудок. ПЕРЕД приёмом
пищи, питьём или курением работник
должен помыться и почиститься.
Пищевые продукты, напитки или сигареты
не должны находиться в рабочей зоне,
так как на них может осесть пыль.
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
1. Краску следует снимать таким образом,
чтобы свести к минимуму количество
образующейся пыли.
2. Зоны, где выполняется удаление
краски, должны быть герметизированы
полимерной плёнкой толщиной 4 мм.
3. Зачистка с использованием проволочных
щёток или дисков должна выполняться
таким образом, чтобы свести к минимуму
проникновение пыли за пределы рабочей
зоны.
ЧИСТКА И УТИЛИЗАЦИЯ
1. Все поверхности в рабочей зоне
необходимо ежедневно очищать
пылесосом и протирать в течение
всего времени выполнения работ.
Фильтровальные мешки пылесоса
следует менять с достаточной частотой.
2. Пластиковую одноразовую одежду
следует собирать и утилизировать вместе
с собранной пылью и другим мусором. Их
следует помещать в герметичные ёмкости
для сбора мусора и регулярно вывозить
в пункт переработки отходов.
Во время чистки дети и беременные
женщины не должны находиться
в рабочей зоне.
3. Все игрушки, моющуюся мебель
и принадлежности, используемые детьми,
необходимо тщательно вымыть перед
дальнейшим использованием.
Обработка металлов
Во избежание возможных рисков, связанных
с образованием металлической пыли, при
использовании шлифмашины для обработки
металла, позаботьтесь, чтобы она была
подключена через устройство защитного
отключения (УЗО) по току утечки.
Если электропитание шлифмашины
было отключено устройством защитного
отключения (УЗО), доставьте шлифмашину
в авторизованный сервисный центр DEWALT.
ВНИМАНИЕ: В критических
случаях при работе с металлом,
токопроводящая пыль может
накапливаться внутри
шлифмашины. Это может
привести к повреждению
электроизоляции шлифмашины,
что увеличит опасность
поражения электрическим током.
Во избежание накопления пыли внутри
шлифмашины, рекомендуется ежедневно
чистить вентиляционные прорези. См. раздел
«Техническое обслуживание».
Резка металлов
При резке работайте с умеренной подачей,
в соответствии с обрабатываемым
материалом. Ни в коем случае не
оказывайте давления на режущий диск, не
наклоняйте инструмент и не совершайте им
колебательных движений.
Не снижайте скорости вращающегося
режущего диска путём оказания бокового
давления.
Всегда управляйте инструментом движением
вперёд. В противном случае, существует
опасность толчков и потеря контроля над
резом.
При резке профилей и брусков с квадратным
сечением лучше всего начинать с маленького
поперечного разреза.
Черновое шлифование
Никогда не используйте режущий диск
для чернового шлифования. Всегда
устанавливайте защитный кожух типа 27.
Чтобы достичь наилучших результатов
при черновом шлифовании, установите
инструмент под углом от 30° до 40°. Прилагая
умеренное усилие, ведите инструмент
движением вперёд-назад. Таким образом,
заготовка не нагреется слишком сильно, не
потеряет первоначального цвета, а на её
поверхности не образуются бороздки.
Резание камня
Данный инструмент должен
использоваться только для сухой
резки. Для резки камня лучше всего
использовать алмазные режущие диски.
39
РУССКИЙ ЯЗЫК
Работайте инструментом, только надев
респиратор.
Совет по работе
нажмите и отпустите курковый
выключатель, чтобы убедиться,
что инструмент действительно
выключен.
Соблюдайте осторожность при
прорезании щелевых отверстий
в несущих стенах. Прорезание щелевых
отверстий в несущих стенах регулируется
установленными правилами, специфическими
для каждой отдельной страны. Данные
правила должны соблюдаться при любых
обстоятельствах. Перед началом работ
проконсультируйтесь с ответственным
инженером-проектировщиком, архитектором
или производителем работ.
Двигатель автоматически выключится по
истечении срока службы угольных щёток,
указывая на то, что инструмент нуждается
в сервисном обслуживании. Угольные
щётки не подлежат самостоятельной
замене оператором. Отнесите инструмент
в авторизованный сервисный центр DEWALT.
Использование веерных
дисков
Смазка
ВНИМАНИЕ: Накопление
металлической пыли!
Интенсивное использование
веерных (лепестковых) дисков
при обработке металлов
увеличивает опасность
поражения электрическим
током. Для уменьшения данной
опасности, используйте
устройство защитного
отключения по току утечки
(УЗО), а также ежедневно
очищайте вентиляционные
прорези, продувая их
сухим сжатым воздухом
в соответствии с приведёнными
ниже указаниями по техническому
обслуживанию.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан
на работу в течение продолжительного
времени при минимальном техническом
обслуживании. Срок службы и надёжность
инструмента увеличивается при правильном
уходе и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения тяжёлой
травмы, перед регулировкой
или снятием/установкой
дополнительных
принадлежностей или насадок
выключайте инструмент
и отсоединяйте его от
электросети. Перед повторным
подключением инструмента
40
Износ угольных щёток
Ваш электроинструмент не требует
дополнительной смазки.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса сухим сжатым
воздухом по мере видимого
скопления грязи внутри и вокруг
вентиляционных отверстий.
Выполняйте данную процедуру,
надев средство защиты глаз
и респиратор утверждённого
типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители или
другие агрессивные химические
средствами для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, применённых
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
инструмента; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
Дополнительные принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные
от тех, которые предлагает
РУССКИЙ ЯЗЫК
DEWALT, не проходили
тесты на данном изделии,
то использование этих
принадлежностей может
привести к опасной ситуации.
Во избежание риска получения
травмы, с данным продуктом
должны использоваться
только дополнительные
принадлежности,
рекомендованные DEWALT.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Макс.
[мм]
d
D
D
D
b
115
6
Длина
Мин.
[мм] скорость Окружная резьбововраще- скорость го отверстия
[м/с]
ния
d
[мм]
[об/мин]
22,23 11 500
80
–
b 125 6 22,23 11 500
80
–
115
–
–
11 500
80
–
125
–
–
11 500
80
–
75
30 M14
11 500
45
20,0
115 12 M14
11 500
80
20,0
125 12 M14
11 500
80
20,0
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно
от бытового мусора на муниципальных
свалках отходов, или Вы можете сдавать их
в торговом предприятии при покупке нового
изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает приём
и переработку отслуживших свой срок
изделий DEWALT. Чтобы воспользоваться
этой услугой, Вы можете сдать Ваше изделие
в любой авторизованный сервисный центр,
который собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
d
b
D
D
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нём не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приёмный пункт.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать
их в переработку и повторно
использовать. Использование
41
РУССКИЙ ЯЗЫК
ТАБЛИЦА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ И РЕЗКИ
Тип защитного
кожуха
ЗАЩИТНЫЙ
КОЖУХ ТИП 27
Принадлежность
Описание
Шлифовальные
диски с утопленным центром
Лепестковый
диск
Проволочные
диски
Как установить
на шлифмашину
Защитный кожух Тип 27
Проставочный фланец
Диск с утопленным центром
Тип 27
Резьбовая стопорная гайка
Проволочные
диски
с резьбовой
гайкой
Защитный кожух Тип 27
Проволочный диск
Чашеобразные проволочные щётки
с резьбовой
гайкой
Защитный кожух Тип 27
Проволочная щётка
Диск-подошва
/ шлифовальная бумага
Защитный кожух Тип 27
Резиновый диск-подошва
Шлифовальный круг
Резьбовая стопорная гайка
42
РУССКИЙ ЯЗЫК
ТАБЛИЦА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ И РЕЗКИ
(Продолжение)
Тип защитного
кожуха
ЗАЩИТНЫЙ
КОЖУХ ТИП 1
ЗАЩИТНЫЙ
КОЖУХ ТИП 1
Принадлежность
Описание
Как установить
на шлифмашину
Отрезные
диски по
камню на
связывающем
компаунде
Защитный кожух Тип 1
Отрезные
диски по
металлу на
связывающем
компаунде
Проставочный фланец
Отрезные
диски по
алмазной
обработке
Отрезной диск
ИЛИ
Резьбовая стопорная гайка
ЗАЩИТНЫЙ
КОЖУХ ТИП 27
zst00275788 - 17-08-2015
43
LIETUVIŲ
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
45
46
Download PDF

advertising