DWE4227 | DeWalt DWE4227 SMALL ANGLE GRINDER instruction manual

511113-85 SK
Preložené z pôvodného návodu
DWE4233
DWE4227
DWE4237
Obrázok 1
DWE4233
J
I
F
H
K
DWE4227, DWE4237
J
G
F
B
E
Obrázok 2
D
Obrázok 3
O
C
A
N
M
J
2
Obrázok 4
Obrázok 5 A
E
P
D
Q
S
B
E
A
P
Obrázok 5 B
E
P
D
Q
B
D
B
A
Obrázok 6
R
Obrázok 7
C
3
MALÉ UHLOVÉ BRÚSKY
DWE4233, DWE4227, DWE4237
Blahoželáme Vám!
Zvolili ste si náradie značky DEWALT. Roky skúseností, dôkladný vývoj výrobkov a inovácie vytvorili
zo spoločnosti DEWALT jedného z najspoľahlivejších partnerov pre používateľov profesionálneho
elektrického náradia.
Technické údaje
Napájacie napätie
Typ
Príkon
Otáčky naprázdno / menovité otáčky
Priemer kotúča
Hrúbka kotúča (maximálna)
Priemer hriadeľa
Dĺžka hriadeľa
Hmotnosť
V
W
min-1
mm
mm
mm
kg
DWE4233
230
1
1 400
11 500
125
6,0
M14
18,5
1,85*
DWE4227
230
1
1 200
11 500
125
6,0
M14
18,5
1,85*
DWE4237
230
1
1 400
11 500
125
6,0
M14
18,5
1,85*
* hmotnosť vrátane bočnej rukoväti a krytu
Celkové hodnoty týkajúce sa hlučnosti a vibrácií (priestorový vektorový súčet) podľa normy EN 60745-2-3:
LPA (úroveň akustického tlaku)
92,0
92,0
dB(A)
LWA (úroveň akustického výkonu)
103,0
103,0
dB(A)
K (odchýlka uvedenej hodnoty týkajúcej sa hluku)
3
3
dB(A)
Brúsenie plôch
Hodnota vibrácií ah,AG =
Odchýlka K =
Obvodové brúsenie
Hodnota vibrácií ah,DS =
Odchýlka K =
92,0
103,0
3
m/s²
m/s²
8,3
1,5
8,3
1,5
8,3
1,5
m/s²
m/s²
3,0
1,5
3,0
1,5
3,0
1,5
UPOZORNENIE: Pri použití drôtených kief alebo pri rozbrusovaní sa môžu objaviť odlišné
hodnoty vibrácií!
Veľkosť vibrácií uvedená v tomto dokumente sa
merala podľa normalizovaných požiadaviek, ktoré
sú uvedené v norme EN 60745 a môže sa použiť
na vzájomné porovnanie jednotlivých náradí
medzi sebou. Táto hodnota sa môže použiť na
predbežný odhad vibrácií pôsobiacich na obsluhu.
VAROVANIE: Deklarované hodnoty
vibrácií sa vzťahujú na určené
štandardné použitie tohto náradia.
Ak je však náradie použité na
rôzne aplikácie s rozmanitým
príslušenstvom alebo ak sa vykonáva
jeho nedostatočná údržba, veľkosť
vibrácií môže byť odlišná. Tak sa
4
môže počas celkového pracovného
času značne predĺžiť čas pôsobenia
vibrácií na obsluhu.
Odhad miery pôsobenia vibrácií
na obsluhu by mal taktiež počítať
s časom, kedy je náradie vypnuté
alebo kedy je v chode naprázdno
a nevykonáva žiadnu prácu. Počas
celkového pracovného času sa tak
môže čas pôsobenia vibrácií na
obsluhu značne skrátiť.
Zistite si ďalšie doplnkové
bezpečnostné opatrenia, ktoré chránia
obsluhu pred účinkom vibrácií, ako sú:
údržba náradia a jeho príslušenstva,
udržovanie rúk v teple, organizácia
spôsobu práce.
Poistky
Európa
Náradie 230 V
10 A v napájacej sieti
Veľká Británia a Írsko
Náradie 230 V
13 A v zástrčke prívodného kábla
Definícia: Bezpečnostné pokyny
Nižšie uvedené definície opisujú stupeň
závažnosti každého označenia. Prečítajte si
pozorne návod na obsluhu a venujte pozornosť
týmto symbolom.
NEBEZPEČENSTVO: Označuje
bezprostredne hroziacu rizikovú
situáciu, ktorá, ak jej nie je zabránené,
povedie k spôsobeniu vážneho
alebo smrteľného zranenia.
VAROVANIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej
nezabráni, môže viesť k vážnemu
alebo smrteľnému zraneniu.
UPOZORNENIE: Označuje
potenciálne rizikovú situáciu, ktorá,
ak sa jej nezabráni, môže viesť
k ľahkému alebo stredne vážnemu
zraneniu.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesúvisiaci so spôsobením
zranení, ktorý v prípade, že sa mu
nezabráni, môže viesť k poškodeniu
zariadení.
Upozorňuje na riziko úrazu
elektrickým prúdom.
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
ES Vyhlásenie o zhode v rámci
EÚ
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
15
MALÉ UHLOVÉ BRÚSKY
DWE4233, DWE4227, DWE4237
Spoločnosť DEWALT týmto vyhlasuje, že tieto
výrobky popisované v časti Technické údaje
spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010,
EN60745-2-3:2011+A2:2013+A11:2014 +A12:2014.
Tieto výrobky spĺňajú aj požiadavky smerníc
2004/108/EC (do 19. 4. 2016), 2015/30/EÚ (od
20. 4. 2016) a 2011/65/EÚ. Ďalšie informácie
vám poskytne zástupca spoločnosti DEWALT
na nasledujúcej adrese alebo na adresách, ktoré
sú uvedené na zadnej strane tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za
zostavenie technických údajov a vydáva toto
vyhlásenie v zastúpení spoločnosti DEWALT.
Markus Rompel
Riaditeľ technického oddelenia
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
1. 6. 2015
VAROVANIE: Z dôvodu obmedzenia
rizika zranenia si prečítajte tento
návod na obsluhu.
Všeobecné bezpečnostné
pokyny na prácu s elektrickým
náradím
VAROVANIE! Prečítajte si
všetky bezpečnostné pokyny
a bezpečnostné výstrahy.
Nedodržanie uvedených varovaní
a pokynov môže viesť k úrazu
elektrickým prúdom, požiaru
a vážnemu zraneniu.
VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA
A POKYNY USCHOVAJTE NA PRÍPADNÉ
ĎALŠIE POUŽITIE.
Označenie „elektrické náradie“ vo všetkých
upozorneniach odkazuje na Vaše náradie
napájané zo siete (je vybavené prívodným
káblom) alebo náradie napájané akumulátorom
(bez prívodného kábla).
1) BEZPEČNOSŤ NA PRACOVISKU
a) Udržujte pracovný priestor v čistote
a dobre osvetlený. Preplnený
a neosvetlený pracovný priestor môže viesť
k spôsobeniu úrazov.
b) Nepracujte s elektrickým náradím vo
výbušnom prostredí, ako sú napríklad
priestory s výskytom horľavých
kvapalín, plynov alebo prašných látok.
V elektrickom náradí dochádza k iskreniu,
5
c)
ktoré môže spôsobiť vznietenie horľavého
prachu alebo výparov.
Pri práci s náradím zaistite bezpečnú
vzdialenosť detí a ostatných osôb.
Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu
kontroly nad náradím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ
a) Zástrčka prívodného kábla náradia
musí zodpovedať zásuvke. Zástrčku
nikdy žiadnym spôsobom neupravujte.
Nepoužívajte pri uzemnenom
elektrickom náradí žiadne upravené
zástrčky. Neupravované zástrčky
a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
b) Nedotýkajte sa uzemnených povrchov,
ako sú napríklad potrubia, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Pri
uzemnení Vášho tela vzrastá riziko úrazu
elektrickým prúdom.
c) Nevystavujte elektrické náradie dažďu
alebo vlhkému prostrediu. Ak vnikne do
elektrického náradia voda, zvýši sa riziko
úrazu elektrickým prúdom.
d) S prívodným káblom zaobchádzajte
opatrne. Nikdy nepoužívajte prívodný
kábel na prenášanie alebo posúvanie
náradia a neťahajte zaň, ak chcete
náradie odpojiť od elektrickej siete.
Zabráňte kontaktu kábla s mastnými,
horúcimi a ostrými predmetmi alebo
pohyblivými časťami. Poškodený alebo
zapletený prívodný kábel zvyšuje riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
e) Pri práci s náradím vonku používajte
predlžovacie káble určené na vonkajšie
použitie. Použitie kábla na vonkajšie
použitie znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
f) Ak musíte s elektrickým náradím
pracovať vo vlhkom prostredí, použite
napájací zdroj s prúdovým chráničom
(RCD). Použitie prúdového chrániča (RCD)
znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
3) BEZPEČNOSŤ OBSLUHY
a) Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo
vykonávate a pri práci s náradím
pracujte s rozvahou. Nepoužívajte
elektrické náradie, ak ste unavení alebo
ak ste pod vplyvom drog, alkoholu
alebo liekov. Chvíľka nepozornosti pri
práci s elektrickým náradím môže viesť
k vážnemu úrazu.
b) Používajte prvky osobnej ochrany. Vždy
používajte ochranu zraku. Ochranné
prostriedky ako respirátor, protišmyková
pracovná obuv, prilba a chrániče sluchu,
6
c)
d)
e)
f)
g)
používané v príslušných podmienkach,
znižujú riziko poranenia osôb.
Zabráňte náhodnému zapnutiu. Pred
pripojením zdroja napätia alebo
pred vložením akumulátora a pred
zdvihnutím alebo prenášaním náradia
skontrolujte, či je vypínač v polohe
„vypnuté“. Prenášanie elektrického
náradia s prstom na vypínači alebo
pripojenie náradia k napájaciemu zdroju,
ak je vypínač náradia v polohe zapnuté,
môže spôsobiť úraz.
Pred zapnutím náradia vždy odstráňte
všetky kľúče alebo nastavovacie
prípravky. Nastavovacie kľúče ponechané
na náradí môžu byť zachytené rotujúcimi
časťami náradia a môžu spôsobiť úraz.
Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak je
umožnená lepšia kontrola nad náradím
v neočakávaných situáciách.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný
odev alebo šperky. Dbajte na to, aby sa
Vaše vlasy, odev a rukavice nedostali
do kontaktu s pohyblivými časťami.
Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy môžu
byť pohyblivými dielmi zachytené.
Ak sú zariadenia vybavené adaptérom
na pripojenie odsávacieho zariadenia,
zaistite jeho správne pripojenie a riadnu
funkciu. Použitie týchto zariadení môže
znížiť nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
4) POUŽITIE ELEKTRICKÉHO NÁRADIA
A JEHO ÚDRŽBA
a) Nepreťažujte elektrické náradie.
Používajte na vykonávanú prácu
správny typ náradia. Pri použití
správneho typu náradia bude práca
vykonávaná lepšie a bezpečnejšie.
b) Ak nie je možné vypínač náradia
zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte.
Každé elektrické náradie s nefunkčným
vypínačom je nebezpečné a musí sa
opraviť.
c) Pred nastavovaním náradia, pred
výmenou príslušenstva alebo ak
náradie nepoužívate, odpojte zástrčku
prívodného kábla od zásuvky alebo
z náradia vyberte akumulátor. Tieto
preventívne bezpečnostné opatrenia
znižujú riziko náhodného zapnutia náradia.
d) Ak náradie nepoužívate, uložte ho mimo
dosahu detí a zabráňte tomu, aby bolo
toto náradie použité osobami, ktoré nie
sú oboznámené s jeho obsluhou alebo
s týmto návodom. Elektrické náradie
e)
f)
g)
je v rukách nekvalifikovanej obsluhy
nebezpečné.
Vykonávajte údržbu elektrického
náradia. Skontrolujte vychýlenie
alebo zablokovanie pohyblivých častí,
poškodenie jednotlivých dielcov a iné
okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť chod
náradia. Ak je náradie poškodené,
nechajte ho opraviť. Mnoho nehôd
býva spôsobených zanedbanou údržbou
náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Riadne udržiavané rezné nástroje s ostrými
reznými ostriami sú menej náchylné na
zanášanie nečistotami a lepšie sa s nimi
pracuje.
Elektrické náradie, príslušenstvo,
držiaky nástrojov atď., používajte
podľa týchto pokynov a berte do úvahy
podmienky pracovného prostredia
a prácu, ktorú budete vykonávať.
Použitie elektrického náradia na iné
účely, než na aké je určené, môže byť
nebezpečné.
5) OPRAVY
a) Zverte opravu Vášho náradia iba osobe
s príslušnou kvalifikáciou, ktorá bude
používať výhradne originálne náhradné
dielce. Tým zaistíte bezpečnú prevádzku
náradia.
DOPLNKOVÉ ŠPECIFICKÉ
BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY
Bezpečnostné pokyny pre
všetky pracovné operácie
a) Toto elektrické náradie bolo
skonštruované tak, aby pracovalo ako
brúska, drôtená kefa alebo rozbrusovačka.
Preštudujte si všetky bezpečnostné
výstrahy, pokyny, obrázky a technické
údaje uvedené pre toto náradie.
Nedodržanie všetkých nižšie uvedených
pokynov môže viesť k úrazu elektrickým
prúdom, k požiaru alebo k vážnemu zraneniu.
b) Vykonávanie operácií, ako sú leštenie,
nie je s týmto elektrickým náradím
odporúčané. Pracovné operácie, na ktoré
nie je toto elektrické náradie určené, môžu
vytvárať rizikové situácie, pri ktorých môže
dôjsť k zraneniu.
c) Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré
nie je výslovne skonštruované alebo
odporúčané výrobcom náradia. Aj keď sa
s vaším elektrickým náradím môže použiť
takéto príslušenstvo, neznamená to, že je
zaistená bezpečná práca s týmto náradím.
d) Menovité otáčky príslušenstva musia
byť minimálne rovné maximálnym
otáčkam vyznačeným na štítku náradia.
Príslušenstvo, ktoré sa otáča rýchlejšie, než
sú jeho povolené maximálne otáčky, sa môže
roztrhnúť alebo rozlomiť.
e) Vonkajší priemer a hrúbka Vášho
príslušenstva musia zodpovedať
prevádzkovým parametrom Vášho
elektrického náradia. Pri použití
príslušenstva nesprávnej veľkosti nie je
možné zaistiť zodpovedajúcu bezpečnosť
a ovládateľnosť náradia.
f) Montážny závit príslušenstva musí
zodpovedať závitu na hriadeli brúsky. Na
príslušenstve upevňovanom pomocou
prírub musí priemer upínacieho otvoru
príslušenstva zodpovedať polohovaciemu
priemeru príruby. Príslušenstvo, ktoré
nezodpovedá montážnym prvkom na
náradí, sa nebude otáčať rovnomerne, bude
nadmerne vibrovať a môže spôsobiť stratu
ovládateľnosti.
g) Nepoužívajte poškodené príslušenstvo.
Pred každým použitím skontrolujte každé
príslušenstvo. Pri brúsnych kotúčoch
skontrolujte, či nie sú prasknuté alebo
či nie sú odštiepené. Pri oporných
podložkách skontrolujte, či nie sú
prasknuté, potrhané alebo nadmerne
opotrebované. Pri drôtených kefách
skontrolujte, či nie sú uvoľnené alebo
popraskané jednotlivé drôty. Ak dôjde
k pádu elektrického náradia alebo
príslušenstva, skontrolujte, či nedošlo
k poškodeniu a ak je to nutné, použite
nepoškodené príslušenstvo. Po kontrole
a montáži príslušenstva sa postavte
vy aj ostatné osoby tak, aby ste stáli
mimo roviny rotujúceho príslušenstva,
a na jednu minútu zapnite náradie pri
maximálnych otáčkach naprázdno. V tomto
testovacom čase sa poškodené príslušenstvo
obvykle zničí.
h) Používajte prvky osobnej ochrany.
V závislosti od vykonávanej práce použite
tvárový štít, ochranné okuliare alebo
bezpečnostné okuliare. Podľa situácie
používajte masku proti prachu, chrániče
sluchu, rukavice a pracovnú zásteru
schopnú zachytiť čiastočky brusiva
alebo fragmenty obrobku. Ochrana
zraku musí byť schopná zastaviť odletujúce
nečistoty vznikajúce pri rôznych pracovných
7
operáciách. Maska proti prachu alebo
respirátor musí filtrovať čiastočky vznikajúce
pri Vašej práci. Dlhodobé vystavenie vysokej
intenzite hluku môže spôsobiť stratu sluchu.
i) Okolostojace osoby udržujte v bezpečnej
vzdialenosti mimo pracovného priestoru.
Každý, kto vstupuje do pracovného
priestoru, musí byť vybavený prvkami
osobnej ochrany. Fragmenty obrobku alebo
úlomky kotúča môžu odlietavať a spôsobiť
úraz i mimo priameho miesta práce.
j) Pri vykonávaní prác, pri ktorých môže
dôjsť ku kontaktu pracovného nástroja
so skrytým elektrickým vedením alebo
s vlastným prívodným káblom, držte
náradie za izolované povrchy. Pri kontakte
pracovného príslušenstva so „živým“ vodičom
spôsobia neizolované kovové časti náradia
obsluhe úraz elektrickým prúdom.
k) Veďte prívodný kábel mimo priestoru
rotujúceho príslušenstva. Pri strate kontroly
môže dôjsť k preseknutiu alebo obrúseniu
kábla a vaša ruka sa tak môže zachytiť
a vtiahnuť do rotujúceho príslušenstva.
l) Nikdy neodkladajte náradie, kým nedôjde
k úplnému zastaveniu pracovného
nástroja. Rotujúce príslušenstvo sa môže
zaryť do povrchu, čo môže spôsobiť stratu
vašej kontroly nad náradím.
m) Nezapínajte elektrické náradie, ak ho
prenášate v ruke vedľa tela. Náhodný
kontakt s rotujúcim príslušenstvom by
mohol spôsobiť zachytenie Vášho oblečenia
a následný kontakt príslušenstva s Vaším
telom.
n) Pravidelne čistite vetracie otvory
elektrického náradia. Ventilátor
motora vťahuje prach do skrine náradia
a nahromadené kovové čiastočky môžu
spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
o) Nepoužívajte elektrické náradie v blízkosti
horľavých materiálov. Iskry môžu spôsobiť
ich vznietenie.
p) Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré
vyžaduje chladenie kvapalinou. Použitie
vody alebo inej chladiacej kvapaliny môže
viesť k smrteľnému úrazu elektrickým prúdom
alebo k inému zraneniu.
q) Nepoužívajte s týmto náradím kotúče typu
11 (tanierové kotúče). Použitie nesprávneho
príslušenstva môže viesť k spôsobeniu
zranení.
r) Vždy používajte bočnú rukoväť. Dotiahnite
riadne rukoväť. Bočná rukoväť sa musí
8
používať vždy, aby bola stále zaručená
ovládateľnosť náradia.
ĎALŠIE BEZPEČNOSTNÉ
POKYNY PRE VŠETKY
PRACOVNÉ OPERÁCIE
Príčiny spätného rázu a prevencia pred spätným rázom
Spätný ráz je náhlou reakciou na zovretie
alebo zaseknutie otáčajúceho sa kotúča,
podpornej podložky, kefy alebo akéhokoľvek
iného príslušenstva. Zovretie alebo zaseknutie
spôsobuje rýchle zablokovanie rotujúceho
príslušenstva, ktoré ešte navyše v bode kontaktu
spôsobí stratu kontroly nad náradím a jeho
pohyb v opačnom smere, než je smer otáčania
príslušenstva.
Ak je napríklad brúsny kotúč zovretý alebo
zaseknutý v obrobku, hrana kotúča sa v mieste
kontaktu s obrobkom môže zarezať hlbšie,
a môže tak spôsobiť vyskočenie kotúča smerom
nahor alebo spätný ráz. Kotúč môže vyskočiť
smerom k obsluhe alebo od obsluhy, v závislosti
od smeru pohybu kotúča v bode, kde došlo k jeho
zovretiu. Za týchto podmienok môžu brúsne
kotúče aj prasknúť.
K spätnému rázu dochádza v dôsledku
nesprávneho použitia alebo nesprávnych
pracovných postupov alebo prevádzkových
podmienok. Spätnému rázu môžete zabrániť
dodržiavaním nižšie uvedených opatrení:
a) Držte náradie stále pevne, udržujte pevný
postoj a majte ruky v takej polohe, aby
ste boli stále pripravení kompenzovať sily
spätného rázu. Vždy používajte prídavnú
rukoväť, ak je vo vybavení náradia, aby
bola zaručená maximálna ovládateľnosť
pri spätnom ráze alebo pri momentových
reakciách pri zapnutí náradia. Používateľ
náradia môže zvládať momentové reakcie
alebo sily spätného rázu, ak sa robia správne
opatrenia.
b) Nikdy nevkladajte ruky do blízkosti
rotujúceho príslušenstva. Môže dôjsť
k spätnému rázu príslušenstva cez Vaše ruky.
c) Nezaujímajte taký postoj, keď Vás
môže pohyb náradia pri spätnom ráze
zasiahnuť. Spätný ráz vymrští náradie
v opačnom smere, než je smer otáčania
kotúča v mieste zovretia.
d) Zvláštnu pozornosť venujte práci
vykonávanej v rohoch, práci na ostrých
hranách a pod. Zabráňte poskakovaniu
príslušenstva a jeho zablokovaniu. Rohy,
ostré hrany alebo kmitanie majú tendenciu
zachytávať rotujúce príslušenstvo, čo môže
spôsobiť stratu kontroly nad náradím alebo
spätný ráz.
e) Nepoužívajte kotúč pre reťazové píly
alebo ozubený pílový kotúč. Pri použití
týchto kotúčov dochádza často k spätnému
rázu alebo ku strate kontroly nad náradím.
Bezpečnostné pokyny
týkajúce sa brúsenia
a rozbrusovania
a) Používajte iba typy kotúčov, ktoré sú
odporučené pre Vaše elektrické náradie
a príslušný kryt určený pre zvolený kotúč.
Kotúče, ktoré nie sú určené pre Vaše náradie,
nemôžu byť zodpovedajúcim spôsobom
chránené a sú nebezpečné.
b) Brúsna plocha kotúčov s prehĺbeným
stredom musí byť namontovaná
pod rovinou okraja ochranného krytu.
Nesprávne namontovaný kotúč, ktorý
prečnieva cez okraj ochranného krytu,
nemôže byť zodpovedajúcim spôsobom
chránený.
c) Kryt musí byť na náradí bezpečne
pripevnený a musí byť umiestnený tak,
aby zaručoval maximálnu bezpečnosť
a aby bola pred používateľom náradia
obnažená iba minimálna časť kotúča.
Kryt pomáha chrániť používateľa náradia
pred odletujúcimi úlomkami kotúča, pred
náhodným kontaktom s kotúčom a pred
iskrami, ktoré môžu spôsobiť vznietenie
odevu.
d) Kotúče sa musia používať iba na
odporúčané aplikácie. Napríklad: Nebrúste
bočnou stranou rozbrusovacieho kotúča.
Rozbrusovacie kotúče sú určené na
obvodové brúsenie. Bočné sily pôsobiace na
tieto kotúče môžu spôsobiť ich roztrieštenie.
e) Vždy používajte nepoškodené príruby
kotúčov, ktoré majú správnu veľkosť
a tvar zodpovedajúci zvolenému kotúču.
Správne typy prírub podopierajú kotúč, a tak
znižujú riziko jeho prasknutia. Príruby pre
rozbrusovacie kotúče sa môžu odlišovať od
prírub pre brúsne kotúče.
f) Nepoužívajte opotrebované kotúče
z väčších brúsok. Kotúč určený pre väčšie
náradie nie je vhodný pre vyššie otáčky
menšieho náradia a môže prasknúť.
Doplnkové bezpečnostné
pokyny pre rozbrusovanie
a) Netlačte na rozbrusovací kotúč
a nevyvíjajte naň nadmerný tlak.
Nepokúšajte sa vytvárať príliš veľkú
hĺbku rezu. Prílišné namáhanie kotúča
zvyšuje záťaž a náchylnosť ku krúteniu alebo
uviaznutiu kotúča v reze a možnosť spätného
rázu alebo prasknutia kotúča.
b) Nestúpajte si v osi a za os rotujúceho
kotúča. Ak sa pohybuje počas prevádzky
kotúč smerom od Vášho tela a ak dôjde
k spätnému rázu, otáčajúci sa kotúč a náradie
môže byť vymrštené priamo na Vás.
c) Ak dôjde k zablokovaniu kotúča alebo
z akéhokoľvek dôvodu k prerušeniu rezu,
vypnite náradie a držte ho bez pohybu,
kým nedôjde k úplnému zastaveniu
kotúča. Nikdy sa nepokúšajte vybrať
kotúč z rezu, ak je kotúč v pohybe,
pretože by mohlo dôjsť k spätnému
rázu. Premýšľajte a vykonávajte potrebné
úpravy, aby ste eliminovali príčinu zaseknutia
rozbrusovacieho kotúča.
d) Nezačínajte znovu rezanie v obrobku.
Počkajte, kým kotúč nedosiahne
maximálne otáčky a opatrne zasuňte
kotúč znovu do rezu. Ak je kotúč ponechaný
v obrobku a náradie je znovu zapnuté, kotúč
sa môže zaseknúť, môže vyskočiť z rezu
alebo môže dôjsť k spätnému rázu.
e) Panely a akékoľvek príliš veľké obrobky
si podoprite, aby ste minimalizovali riziko
zovretia kotúča a spätného rázu. Veľké
obrobky majú tendenciu sa pôsobením
vlastnej hmotnosti prehýbať. Podpery musia
byť umiestnené pod obrobkom na oboch
stranách v blízkosti čiary rezu a v blízkosti
okrajov obrobku.
f) Pri vykonávaní „zárezov“ do stien alebo
do iných miest, za ktoré nevidíte, buďte
veľmi opatrní. Vyčnievajúca časť kotúča
môže prerezať plynové alebo vodovodné
potrubie, elektrické vodiče alebo predmety,
ktoré môžu spôsobiť spätný ráz.
Bezpečnostné pokyny
týkajúce sa brúsenia
a) Nepoužívajte výrazne väčšie kotúče
brúsneho papiera. Pri výbere brúsneho
papiera postupujte podľa odporúčaní
výrobcu. Väčšie kotúče brúsneho papiera,
ktoré presahujú brúsnu podložku, sa môžu
roztrhnúť a môžu spôsobiť zachytenie,
natrhnutie kotúča alebo spätný ráz.
9
Bezpečnostné výstrahy špecifické pre použitie drôtenej kefy
Štítky na náradie
Na tomto náradí sú nasledujúce piktogramy:
a) Uvedomte si, že štetiny drôtenej kefy sú
kefou odmršťované i počas normálneho
pretáčania. Nevyvíjajte na kefu nadmerný
tlak, aby nedochádzalo k príliš veľkému
namáhaniu drôtov kefy. Drôty kefy môžu
ľahko prepichnúť ľahký odev alebo pokožku.
b) Ak je pri práci s drôtenou kefou
odporúčané použitie krytu, dbajte na to,
aby sa drôtený kotúč alebo kefa nedostali
s krytom v žiadnom prípade do kontaktu.
Drôtené kotúče alebo kefy môžu v dôsledku
vykonávanej práce alebo odstredivých síl
zväčšiť svoj priemer.
Ďalšie bezpečnostné pokyny
pre brúsky
Pred použitím si prečítajte návod na
obsluhu.
Používajte ochranu sluchu.
Používajte ochranu zraku.
UMIESTNENIE DÁTUMOVÉHO KÓDU
Dátumový kód, ktorý obsahuje tiež rok výroby, je
vytlačený na kryte náradia.
Príklad:
2015 XX XX
Rok výroby
• Montážny závit príslušenstva musí
zodpovedať závitu na hriadeli brúsky. Na
príslušenstve upevňovanom pomocou prírub
musí priemer upínacieho otvoru príslušenstva
zodpovedať polohovaciemu priemeru
príruby. Príslušenstvo, ktoré nezodpovedá
montážnym prvkom na náradí, sa nebude
otáčať rovnomerne, bude nadmerne vibrovať
a môže spôsobiť stratu ovládateľnosti.
Obsah balenia
• Brúsna plocha kotúčov s prehĺbeným stredom
musí byť namontovaná pod rovinou okraja
ochranného krytu. Nesprávne namontovaný
kotúč, ktorý prečnieva cez okraj ochranného
krytu, nemôže byť zodpovedajúcim
spôsobom chránený.
1 Návod na obsluhu
VAROVANIE: Odporúčame Vám
používať prúdový chránič (RCD)
s citlivosťou minimálne 30 mA.
Zvyškové riziká
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné
bezpečnostné predpisy a používajú sa
bezpečnostné zariadenia, určité zvyškové riziká
sa nemôžu vylúčiť. Tieto riziká sú nasledujúce:
– Poškodenie sluchu.
– Riziko zranenia spôsobené odletujúcimi
čiastočkami.
– Riziko popálenia spôsobené kontaktom
s horúcim príslušenstvom, ktoré sa zahrialo
počas použitia.
– Riziko zranenia spôsobené dlhodobým
použitím výrobku.
– Riziko vdychovania prachu z nebezpečných
látok.
10
Balenie obsahuje:
1 Uhlovú brúsku
1 Ochranný kryt
1 Bočnú rukoväť
1 Súpravu prírub
1 Šesťhranný kľúč
• Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu výrobku, jeho častí alebo
príslušenstva.
• Pred začatím práce venujte dostatok času
dôkladnému preštudovaniu a pochopeniu
tohto návodu.
Popis (obr. 1, 2)
VAROVANIE: Nikdy nevykonávajte
žiadne úpravy náradia ani
jeho súčastí. Mohlo by dôjsť
k jeho poškodeniu alebo k zraneniu.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
Tlačidlo zaistenia hriadeľa
Hriadeľ
Bočná rukoväť
Podperná príruba
Závitová zaisťovacia príruba
Kryt
Posuvný vypínač (DWE4227, DWE4237)
Páčkový vypínač (DWE4233)
Odisťovacia páčka (DWE4233)
Uvoľňovacia páčka krytu
Systém na odvod prachu
URČENÉ POUŽITIE
Tieto výkonné malé uhlové brúsky DWE4233,
DWE4227 a DWE4237 sú určené na
profesionálne brúsenie, kefovanie a rezanie.
NEPOUŽÍVAJTE iné brúsne kotúče, než sú
kotúče s prehĺbeným stredom a lamelové kotúče.
NEPOUŽÍVAJTE vo vlhkom prostredí alebo na
miestach s výskytom horľavých kvapalín alebo
plynov.
Tieto výkonné uhlové brúsky sú elektrickým
náradím na profesionálne použitie.
ZABRÁŇTE deťom, aby sa s týmto náradím
dostali do kontaktu. Ak používajú toto náradie
neskúsené osoby, musí byť zaistený odborný
dozor.
• Malé deti a neskúsené osoby. Toto
zariadenie nie je určené na použitie
nedospelými alebo neskúsenými osobami
bez dozoru.
• Tento výrobok nie je určený na použitie
osobami (vrátane detí) so zníženými
fyzickými, zmyslovými alebo duševnými
schopnosťami, s nedostatkom skúseností
a znalostí, ak týmto osobám nebol stanovený
dohľad osobou zodpovednou za ich
bezpečnosť. Deti sa nesmú nikdy ponechať
s týmto výrobkom bez dozoru.
Antivibračná bočná rukoväť
Antivibračná bočná rukoväť ponúka vyšší komfort
obsluhy, pretože absorbuje vibrácie spôsobené
náradím.
Systém odvodu prachu (obr. 1)
Systém na odvod prachu (K) zabraňuje
hromadeniu prachu v blízkosti krytu a vstupu
do motora, a minimalizuje množstvo prachu
vnikajúceho do skrine motora.
Funkcia plynulého rozbehu
Funkcia plynulého rozbehu umožňuje pomalé
zvyšovanie otáčok, ktoré zabráni úvodnému
trhnutiu pri zapnutí náradia. Táto funkcia je
veľmi užitočná najmä pri práci v obmedzených
priestoroch.
Beznapäťová blokovacia
funkcia
Ak dôjde k výpadku napájania, beznapäťová
blokovacia funkcia zastavuje brúsku, kým nedôjde
k opätovnému vedomému použitiu vypínača.
Elektronická spojka
Spojka s elektronickým obmedzovačom momentu
znižuje maximálne momentové reakcie prenášané
na obsluhu v prípade zablokovania kotúča. Táto
funkcia tiež chráni prevody a elektrický motor pred
zaseknutím. Spojka s obmedzovačom momentu
je nastavená výrobcom a nemôže byť nastavená.
Brzda
DWE4227
Hneď ako dôjde k vypnutiu náradia, brzda zastaví
kotúč omnoho rýchlejšie než pri náradí bez tejto
funkcie. Takto je zvýšená účinnosť a ochrana
používateľa. Čas zastavenia sa líši v závislosti od
typu použitého kotúča.
Elektrická bezpečnosť
Elektromotor je určený iba pre jedno napájacie
napätie. Vždy skontrolujte, či napájacie napätie
siete zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.
Vaše náradie DEWALT je chránené
dvojitou izoláciou v súlade s normou
EN 60745. Preto nie je nutné použitie
uzemňovacieho vodiča.
Ak dôjde k poškodeniu prívodného kábla, musí
byť nahradený špeciálne pripraveným káblom,
ktorý získate v autorizovanom servise DEWALT.
Výmena sieťovej zástrčky
(iba pre Veľkú Britániu a Írsko)
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného
kábla:
• Bezpečne odstráňte starú zástrčku.
• Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím na
novej zástrčke.
• Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
VAROVANIE: Na uzemňovaciu
svorku nebude pripojený žiadny vodič.
Dodržujte montážne pokyny dodávané
s kvalitnými zástrčkami. Odporúčaná poistka:
13 A.
Použitie predlžovacieho kábla
Ak je použitie predlžovacieho kábla nutné, použite
iba schválený typ kábla sa 3 vodičmi, ktorý je
vhodný pre príkon tohto náradia (pozri Technické
údaje). Minimálny prierez vodiča je 1,5 mm².
Maximálna dĺžka je 30 m.
V prípade použitia navinovacieho kábla odviňte
vždy celú dĺžku kábla.
11
ZOSTAVENIE A NASTAVENIE
VAROVANIE: Pred každým
nastavením alebo pred každou
montážou alebo demontážou
doplnkov a príslušenstva z dôvodu
zníženia rizika vážneho zranenia
vždy vypnite náradie a odpojte
ho od zdroja napájania. Pred
opätovným pripojením náradia stlačte
a uvoľnite hlavný vypínač, aby ste sa
uistili, či je náradie vypnuté.
Montáž bočnej rukoväti (obr. 2)
VAROVANIE: Pred použitím náradia
skontrolujte, či je rukoväť riadne
utiahnutá.
Naskrutkujte bočnú rukoväť (C) pevne do jedného
z otvorov na jednej alebo druhej strane skrine prevodovky. Bočná rukoväť sa musí používať vždy,
aby bola stále zaručená ovládateľnosť náradia.
Príslušenstvo a doplnky
Pre použitie s príslušenstvom brúsky je veľmi
dôležité zvoliť správne ochranné kryty, podperné
podložky a príruby. Postupujte podľa tabuľky
nachádzajúcej sa na konci tejto časti, kde
nájdete informácie týkajúce sa voľby správneho
príslušenstva.
POZNÁMKA: Hrany sa môžu brúsiť brúsnymi
kotúčmi typu 27, ktoré sú určené a navrhnuté na
tento účel.
VAROVANIE: Pracovné príslušenstvo
musí byť dimenzované najmenej
na otáčky vyznačené na náradí.
Kotúče a iné príslušenstvo, ktoré
sa otáča vyššími než povolenými
otáčkami, môže prasknúť a môže
spôsobiť zranenie. Príslušenstvo so
závitom musí byť vybavené závitom
M14. Každé príslušenstvo bez závitu
musí mať upínací otvor s priemerom
22 mm. Ak nie je tomu tak, toto
príslušenstvo môže byť určené pre
kotúčové píly a nesmie sa použiť.
Používajte iba príslušenstvo, ktoré
je uvedené v tabuľke na konci tejto
časti návodu. Prevádzkové otáčky
príslušenstva musí presahovať otáčky
uvedené na výrobnom štítku náradia.
Montáž krytov
VAROVANIE: Pred každým
nastavením alebo pred každou
montážou alebo demontážou
12
doplnkov a príslušenstva z dôvodu
zníženia rizika vážneho zranenia
vždy vypnite náradie a odpojte
ho od zdroja napájania. Pred
opätovným pripojením náradia stlačte
a uvoľnite hlavný vypínač, aby ste sa
uistili, či je náradie vypnuté.
VAROVANIE: S touto brúskou sa
musia používať ochranné kryty.
Ak používate brúsku DWE4233 alebo DWE4237
na rozbrusovanie kovu alebo muriva, MUSÍ sa
použiť kryt typu 1. Kryty typu 1 si môžete kúpiť
u autorizovaných predajcov DEWALT.
POZNÁMKA: Pozrite si, prosím, Tabuľku
príslušenstva na brúsenie a rozbrusovanie
na konci tejto časti, kde sú uvedené ostatné typy
príslušenstva, ktoré môžu byť použité s týmito
brúskami.
MONTÁŽ A DEMONTÁŽ OCHRANNÉHO
KRYTU TYPU ONE-TOUCH (OBR. 3)
POZNÁMKA: Ak sa vaša brúska dodáva
s rýchloupínacím krytom One-Touch, uistite sa, či
sú pred montážou tohto krytu správne nasadené
skrutka, páčka a pružina.
1. Stlačte uvoľňovaciu páčku krytu (J).
2. Držte uvoľňovaciu páčku krytu v otvorenej
polohe a súčasne zarovnajte výstupky (M) na
kryte s drážkami (N) na skrini prevodovky.
3. Držte uvoľňovaciu páčku krytu stále
v otvorenej polohe a tlačte kryt dole, pokým
nedôjde k zapadnutiu výstupkov do drážok,
a potom otočte krytom tak, aby došlo k jeho
zaisteniu v drážke na hriadeli prevodovky.
Uvoľnite páčku ochranného krytu.
4. S hriadeľom otočeným smerom k sebe
natočte ochranný kryt v smere pohybu
hodinových ručičiek do požadovanej
pracovnej polohy. Z dôvodu zaistenia
maximálnej ochrany musí byť telo
ochranného krytu medzi hriadeľom
a obsluhou.
5. Z dôvodu uľahčenia nastavenia sa môže
kryt otáčať iba v smere pohybu hodinových
ručičiek. Konštrukcia krytov umožňuje
otočenie krytu a jeho nastavenie jedným
pohybom otočením v smere alebo proti smeru
pohybu hodinových ručičiek. Pri otočení
krytu nemusí byť stlačená páčka. Táto páčka
sa používa iba na snímanie krytu. Kryt sa
môže premiestniť v opačnom smere po
stlačení uvoľňovacej páčky ochranného krytu.
POZNÁMKA: Uvoľňovacia páčka krytu by
mala zapadnúť do jedného zo zarovnávacích
otvorov (O) na objímke krytu. Tak je zaistené
bezpečné upevnenie krytu.
6. Ak chcete kryt odstrániť, vykonajte vyššie
uvedené kroky 1 až 3 v opačnom poradí.
Montáž a demontáž brúsneho
alebo rozbrusovacieho kotúča
(obr. 1, 4, 5)
VAROVANIE: Nepoužívajte
poškodené kotúče.
1. Položte náradie na stôl tak, aby bol kryt (F)
hore.
2. Nasaďte podpernú prírubu (D) správne na
hriadeľ (B) (obr. 4).
3. Položte kotúč (P) na podpernú prírubu (D).
Ak pripevňujete kotúč s vyvýšeným stredom,
uistite sa, či je vyvýšený stred (Q) otočený
smerom k podpernej prírube (D).
4. Naskrutkujte na hriadeľ (B) závitovú
zaisťovaciu prírubu (E) (obr. 5):
a. Pri montáži brúsneho kotúča musí krúžok
na závitovej zaisťovacej prírube (E)
smerovať ku kotúču (obr. 5A).
b. Pri montáži rozbrusovacieho kotúča musí
krúžok na závitovej zaisťovacej prírube (E)
smerovať od kotúča (obr. 5B).
5. Stlačte zaisťovacie tlačidlo hriadeľa (A)
a otáčajte hriadeľom (B), kým nedôjde k jeho
zaisteniu.
6. Utiahnite závitovú zaisťovaciu prírubu (E)
pomocou dodaného šesťhranného kľúča (S)
alebo pomocou kľúča s dvoma kolíkmi.
závitom M14. Pri použití drôtených kief alebo
kotúčov sa musí použiť ochranný kryt, typ 27.
UPOZORNENIE: Pri manipulácii
s drôtenými kefami a kotúčmi
používajte pracovné rukavice. Môžu
byť ostré.
UPOZORNENIE: Pri montáži alebo
pri prevádzke sa drôtené kotúče
alebo kefy nesmú dotýkať krytu.
Na príslušenstve môže byť skryté
poškodenie, ktoré spôsobí rozpad
a oddelenie jednotlivých drôtov
z kotúča či misky.
1. Kotúč na hriadeľ naskrutkujte rukou.
2. Stlačte tlačidlo zaistenia hriadeľa a pomocou
kľúča dotiahnite drôtený kotúč alebo kefu.
3. Ak chcete kotúč odstrániť, vykonávajte vyššie
uvedené kroky v obrátenom poradí.
POZNÁMKA: Ak nie je upínacia
stopka kotúča pred spustením
brúsky správne usadená, môže dôjsť
k poškodeniu náradia alebo kotúča.
Montáž a demontáž podpernej
podložky/listu brúsneho
papiera (obr. 1, 6)
1. Položte náradie na stôl alebo inú rovnú
plochu tak, aby kryt smeroval hore.
2. Odoberte podpernú prírubu (D).
3. Nasaďte správne na hriadeľ (B) gumovú
podpernú podložku.
7. Uvoľnite zámku hriadeľa.
4. Nasaďte na gumovú podpernú podložku list
brúsneho papiera.
8. Ak chcete kotúč odobrať, povoľte závitovú
zaisťovaciu prírubu (E) pomocou dodaného
šesťhranného kľúča (S) alebo kľúča s dvoma
kolíkmi.
5. Stlačte zaistenie hriadeľa (A), naskrutkujte na
hriadeľ upínaciu maticu (R), vložte zvýšený
stred na upínaciu maticu do stredu brúsneho
kotúča a podpernej podložky.
POZNÁMKA: Brúsenie hrán môže byť
vykonávané s kotúčmi typu 27 skonštruovanými
a určenými na tento účel. Kotúče s hrúbkou 6 mm
sú určené na brúsenie plôch, zatiaľ čo kotúče
s hrúbkou 3 mm sú určené na obvodové brúsenie.
Rezať je možné pomocou rozbrusovacieho
kotúča a krytu typu 1.
Montáž drôtených kief
a drôtených kotúčov
Drôtené misky alebo drôtené kotúče skrutkujte
priamo na hriadeľ so závitom bez použitia prírub.
Používajte iba drôtené kefy alebo kotúče so
6. Utiahnite závitovú upínaciu maticu (R)
pomocou dodaného šesťhranného kľúča
alebo pomocou kľúča s dvoma kolíkmi.
7. Uvoľnite zámku hriadeľa.
8. Ak chcete gumovú podpernú podložku
odobrať, povoľte závitovú upínaciu maticu
(R) pomocou dodaného šesťhranného kľúča
alebo kľúča s dvoma kolíkmi.
Montáž drôtenej kefy
Naskrutkujte drôtenú kefu priamo na hriadeľ,
bez toho, aby ste používali dištančné krúžky
a závitovú prírubu.
13
Pred použitím
• Namontujte ochranný kryt a vhodný
kotúč alebo disk. Nepoužívajte nadmerne
opotrebované kotúče.
• Uistite sa, či je správne namontovaná
vnútorná i vonkajšia príruba. Dodržujte
pokyny uvedené v časti Tabuľka
príslušenstva na brúsenie a rezanie.
• Skontrolujte, či sa kotúč otáča v rovnakom
smere, aký zobrazujú šípky na príslušenstve
a na náradí.
• Nepoužívajte poškodené príslušenstvo.
Pred každým použitím skontrolujte každé
príslušenstvo. Pri brúsnych kotúčoch
skontrolujte, či nie sú prasknuté alebo či nie
sú odštiepené. Pri oporných podložkách
skontrolujte, či nie sú prasknuté, potrhané
alebo nadmerne opotrebované. Pri drôtených
kefách skontrolujte, či nie sú uvoľnené alebo
popraskané jednotlivé drôty. Ak dôjde k pádu
elektrického náradia alebo príslušenstva,
skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu a ak je
to nutné, použite nepoškodené príslušenstvo.
Po kontrole a montáži príslušenstva sa
postavte vy aj ostatné osoby tak, aby ste stáli
mimo roviny rotujúceho príslušenstva, a na
jednu minútu zapnite náradie pri maximálnych
otáčkach naprázdno. V tomto testovacom
čase sa poškodené príslušenstvo obvykle
zničí.
POUŽITIE
Pokyny na použitie
VAROVANIE: Vždy dodržujte
bezpečnostné pokyny a platné
predpisy.
VAROVANIE: Pred každým
nastavením alebo pred každou
montážou alebo demontážou
doplnkov a príslušenstva z dôvodu
zníženia rizika vážneho zranenia
vždy vypnite náradie a odpojte
ho od zdroja napájania. Pred
opätovným pripojením náradia stlačte
a uvoľnite hlavný vypínač, aby ste sa
uistili, či je náradie vypnuté.
VAROVANIE:
14
a podoprenie obrobku je veľmi
dôležité, aby sa zabránilo pohybu
obrobku a strate kontroly. Pohyb
obrobku alebo strata kontroly môžu
vytvárať nebezpečné situácie, ktoré
môžu viesť k spôsobeniu zranení.
• Panely a všetky príliš veľké
obrobky podoprite, aby ste
minimalizovali riziko zovretia
kotúča a spätného rázu. Veľké
obrobky majú tendenciu sa
pôsobením vlastnej hmotnosti
prehýbať. Podpery musia byť
umiestnené pod obrobkom na
oboch stranách v blízkosti čiary rezu
a v blízkosti okrajov obrobku.
• Pri práci s týmto náradím vždy
používajte zodpovedajúce pracovné
rukavice.
• Pri prevádzke dochádza k veľkému
zahrievaniu skrine prevodovky.
• Na náradie vyvíjajte iba mierny
prítlak. Nevyvíjajte na kotúč bočný
tlak.
• Vždy namontujte ochranný kryt
a zodpovedajúci kotúč. Nepoužívajte
nadmerne opotrebované kotúče.
• Uistite sa, či je správne
namontovaná vnútorná aj vonkajšia
príruba.
• Skontrolujte, či sa kotúč otáča
v rovnakom smere, aký zobrazujú
šípky na príslušenstve a na náradí.
• Vyvarujte sa preťažovania náradia.
Ak dôjde k prehriatiu náradia,
nechajte ho niekoľko minút v chode
naprázdno, aby došlo k jeho
vychladnutiu. Nedotýkajte sa
príslušenstva, pokým nedôjde k jeho
vychladnutiu. Pri prevádzke náradia
dochádza k veľkému zahrievaniu
kotúčov.
• Nikdy nepracujte s brúsnymi miskami
bez riadne upevneného vhodného
ochranného krytu.
• Nepoužívajte toto elektrické náradie
v stojane na rezanie.
• Zaistite, aby bol brúsený alebo
rezaný materiál riadne upnutý.
• Nikdy nepoužívajte listy brúsneho
papiera spoločne so spojenými
brúsnymi výrobkami.
• Zaistite a podoprite obrobok.
Na zaistenie a upnutie obrobku
k stabilnej podložke používajte
svorky alebo zverák. Upnutie
• Uvedomte si, že sa po vypnutí
náradia bude kotúč ešte chvíľu
otáčať.
Správna poloha rúk (obr. 7)
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika vážneho zranenia, VŽDY
používajte správne uchytenie náradia,
ako na uvedenom obrázku.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika vážneho zranenia držte náradie
VŽDY pevne a očakávajte náhle
reakcie.
Správna poloha rúk vyžaduje, aby ste mali jednu
ruku na bočnej rukoväti (C) a druhú ruku na tele
náradia, ako na obr. 7.
Vypínače
UPOZORNENIE: Pri zapnutí náradia,
počas jeho použitia a pokiaľ sa kotúč
alebo príslušenstvo neprestane
otáčať, držte pevne bočnú rukoväť
a telo náradia, aby ste nestratili
kontrolu nad náradím. Pred odložením
náradia sa uistite, či došlo k úplnému
zastaveniu kotúča.
POZNÁMKA: Z dôvodu zamedzenia
neočakávaných pohybov náradia nezapínajte
a nevypínajte náradie, ak je v záťaži. Pred
kontaktom s obrobkom nechajte brúsku rozbehnúť
do maximálnych otáčok. Pred vypnutím zdvihnite
náradie nad povrch obrobku. Pred odložením
náradia počkajte, kým sa nôž celkom nezastaví.
POSUVNÝ VYPÍNAČ (OBR. 3)
DWE4227, DWE4237
VAROVANIE: Pred pripojením
náradia k napájaciemu zdroju sa
stlačením a uvoľnením zadnej
časti vypínača uistite, či je posuvný
vypínač v polohe vypnuté. Po každom
prerušení napájania náradia, napríklad
pri aktivácii prerušovača alebo ističa,
pri náhodnom odpojení prívodného
kábla alebo pri výpadku prúdu sa vždy
vyššie uvedeným postupom uistite,
či je posuvný vypínač vo vypnutej
polohe. Ak je posuvný vypínač
zaistený v polohe zapnuté a ak je
náradie pripojené k napájaciemu
napätiu, dôjde k jeho okamžitému
spusteniu.
Ak chcete náradie zapnúť, presuňte posuvný
hlavný vypínač (G) smerom k prednej časti
náradia. Ak chcete náradie vypnúť, uvoľnite
posuvný vypínač zapnuté/vypnuté.
Ak chcete zaistiť nepretržitú prevádzku náradia,
posuňte vypínač smerom k prednej časti náradia
a stlačte dovnútra prednú časť vypínača. Ak
chcete náradie v nepretržitej prevádzke zastaviť,
stlačte zadnú časť posuvného vypínača a uvoľnite
ho.
PÁČKOVÝ VYPÍNAČ (OBR. 1)
DWE4233
1. Ak chcete náradie zapnúť, zatlačte
odisťovaciu páčku (I) smerom k zadnej časti
náradia a potom stlačte páčkový vypínač (H).
Náradie bude v chode, pokým bude tento
vypínač stlačený.
2. Náradie vypnete uvoľnením tohto hlavného
vypínača.
Zaistenie hriadeľa (obr. 2)
Náradie je vybavené tlačidlom na zaistenie
hriadeľa (A), ktoré zabraňuje otáčaniu hriadeľa
pri montáži alebo demontáži kotúčov. Používajte
zaistenie hriadeľa iba po vypnutí náradia, po
odpojení prívodného kábla a po úplnom zastavení
náradia.
POZNÁMKA: Z dôvodu obmedzenia
rizika poškodenia náradia
nepoužívajte zaistenie hriadeľa, ak
je náradie v chode. Mohlo by dôjsť
k poškodeniu náradia a namontované
príslušenstvo by sa mohlo uvoľniť
a spôsobiť zranenie obsluhy.
Ak chcete hriadeľ zaistiť, stlačte tlačidlo zaistenia
hriadeľa a otáčajte hriadeľom, pokým nedôjde
k zablokovaniu jeho pohybu.
Použitie brúsnych kotúčov
s prehĺbeným stredom
BRÚSENIE PLÔCH POMOCOU BRÚSNYCH
KOTÚČOV
1. Pred kontaktom náradia s pracovnou plochou
nechajte náradie rozbehnúť do maximálnych
otáčok.
2. Na brúsenú plochu tlačte len mierne, aby
náradie pracovalo vo vysokých otáčkach.
Maximálne brúsenie sa dosiahne pri chode
brúsky vo vysokých otáčkach.
3. Medzi brúskou a obrábanou plochou udržujte
sklon 20° až 30°.
4. Neustále pohybujte náradím dopredu
a dozadu tak, aby na brúsenej ploche
nedochádzalo k vytváraniu žliabkov.
5. Pred vypnutím zdvihnite náradie nad povrch
pracovnej plochy. Pred odložením náradia
počkajte, kým sa nôž celkom nezastaví.
15
BRÚSENIE HRÁN POMOCOU BRÚSNYCH
KOTÚČOV
VAROVANIE: Kotúče používané
na rezanie a brúsenie hrán môžu
pri ohybe či skrútení spôsobenom
odrezávaním či brúsením do
hĺbky prasknúť alebo môže dôjsť
k spätnému rázu. Z dôvodu
zníženia rizika vážneho úrazu
obmedzte použitie týchto kotúčov
so štandardným krytom typu 27 na
plytké brúsenie a stupňovité brúsenie
(do hĺbky menšej než 13 mm [1/2"]).
Otvorená strana krytu musí smerovať
mimo obsluhy brúsky. Na hlbšie
rezanie s rozbrusovacím kotúčom
používajte uzavretý kryt typu 1. Pozrite
si, prosím, Tabuľku príslušenstva
na brúsenie a rozbrusovanie na
konci tejto časti, kde sú uvedené
ostatné typy príslušenstva, ktoré môžu
byť použité s týmito brúskami.
1. Pred kontaktom náradia s pracovnou plochou
nechajte náradie rozbehnúť do maximálnych
otáčok.
2. Na brúsenú plochu tlačte len mierne, aby
náradie pracovalo vo vysokých otáčkach.
Maximálne brúsenie sa dosiahne pri chode
brúsky vo vysokých otáčkach.
3. Stojte tak, aby otvorená spodná strana kotúča
smerovala mimo Vás.
4. Hneď ako sa začne rezať a kotúč sa zareže
do obrobku, nemeňte uhol rezu. Zmena uhla
rezu spôsobí ohyb kotúča, čím môže dôjsť
k jeho prasknutiu. Brúsne kotúče na brúsenie
hrán nie sú navrhnuté tak, aby odolali
bočnému tlaku vytváranému ohybom.
5. Pred vypnutím zdvihnite náradie nad brúsenú
plochu. Pred odložením náradia počkajte,
kým sa nôž celkom nezastaví.
VAROVANIE: Nepoužívajte na
brúsenie povrchov brúsne/rezné
kotúče určené na brúsenie hrán,
pretože tieto kotúče nie sú určené
na to, aby odolali bočným tlakom
spôsobeným brúsením plôch.
Mohlo by dôjsť k vážnym úrazom
a k prasknutiu kotúča.
POZNÁMKA: Postupujte, prosím, podľa časti
Bezpečnostné pokyny na odstraňovanie
náterov pomocou drôtenej kefy.
1. Pred kontaktom náradia s pracovnou plochou
nechajte náradie rozbehnúť do maximálnych
otáčok.
2. Na brúsenú plochu tlačte len mierne, aby
náradie pracovalo vo vysokých otáčkach.
Maximálny odber materiálu sa dosiahne pri
chode brúsky vo vysokých otáčkach.
3. Pri použití miskových drôtených kief udržujte
medzi náradím a obrábanou plochou sklon 5°
až 10°.
4. Pri použití drôtených kotúčov udržujte kontakt
medzi hranou kotúča a obrábanou plochou.
5. Neustále pohybujte náradím dopredu
a dozadu, aby na brúsenej ploche
nedochádzalo k vytváraniu žliabkov.
Ponechanie brúsky na obrábanom povrchu
bez pohybu alebo pohyb brúsky v kruhoch
spôsobí spálenie a kruhové stopy na povrchu
obrobku.
6. Pred vypnutím zdvihnite náradie nad brúsenú
plochu. Pred odložením náradia počkajte,
kým sa nôž celkom nezastaví.
UPOZORNENIE: Zvláštnu pozornosť
venujte práci vykonávanej na okraji,
pretože môžete očakávať náhly
a rýchly pohyb brúsky.
Použitie rozbrusovacích kotúčov
VAROVANIE: Nepoužívajte na
brúsenie povrchov brúsne/rezné
kotúče určené na brúsenie hrán,
pretože tieto kotúče nie sú určené
na to, aby odolali bočným tlakom
spôsobeným brúsením plôch. Mohlo
by dôjsť k úrazu a k zlomeniu kotúča.
1. Pred kontaktom s povrchom obrobku
nechajte náradie rozbehnúť do maximálnych
otáčok.
2. Na brúsenú plochu tlačte len mierne, aby
náradie pracovalo vo vysokých otáčkach.
Najvyššia rýchlosť rezania sa dosiahne pri
chode brúsky vo vysokých otáčkach.
Nasadenie a použitie drôtených kief a drôtených kotúčov
3. Hneď ako sa začne rezať a kotúč sa zareže
do obrobku, nemeňte uhol rezu. Zmena uhla
rezu spôsobí ohyb kotúča, čím môže dôjsť
k jeho prasknutiu.
Drôtené kotúče a kefy je možné použiť
na odstránenie hrdze, usadenín a náterov
a taktiež na vyhladenie nerovných plôch.
4. Pred vypnutím zdvihnite náradie nad povrch
pracovnej plochy. Pred odložením náradia
počkajte, kým sa celkom nezastaví.
16
Bezpečnostné opatrenia pre
brúsenie náterov drôtenou
kefou
1. Brúsenie náteru s obsahom olova pomocou
drôtenej kefy SA NEODPORÚČA z dôvodu
problémovej kontroly kontaminácie prachu.
Najväčšie nebezpečenstvo otravy olovom
hrozí deťom a tehotným ženám.
2. Keďže je bez chemickej analýzy ťažké určiť,
či brúsený náter obsahuje olovo, odporúča
sa pri brúsení akéhokoľvek náteru dodržiavať
nasledujúce opatrenia:
BEZPEČNOSŤ OSÔB
1. Do pracovného priestoru, kde po odstránení
náteru brúsením nebolo dokončené
kompletné upratovanie, nesmú mať prístup
deti a tehotné ženy.
2. Všetky osoby v pracovnom priestore by
mali mať nasadenú masku proti prachu
alebo respirátor. Výmena filtra musí byť
vykonávaná každý deň alebo vždy, keď dôjde
k problémom s dýchaním.
POZNÁMKA: Používajte iba masky proti
prachu vhodné na prácu s prachom a výpary
s obsahom olova. Bežné maliarske ochranné
masky neposkytujú dostatočnú ochranu.
Navštívte príslušnú miestnu predajňu a kúpte
si správny typ masky proti prachu.
3. Z dôvodu ochrany pred vdýchnutím
kontaminovaných čiastočiek sa NESMÚ
v pracovnom priestore požívať POTRAVINY
a NÁPOJE a nesmie sa tu FAJČIŤ.
Pracovníci sa musia očistiť a umyť PRED
každým jedlom, pitím a fajčením. Jedlo, pitie
a fajčivo sa nesmú ponechať v pracovnom
priestore, aby sa na ne nemohol usadzovať
kontaminovaný prach.
BEZPEČNOSŤ PROSTREDIA
1. Náter sa musí odstraňovať takým spôsobom,
pri ktorom sa minimalizuje množstvo
vytváraného prachu.
2. Priestory, v ktorých sa bude odstraňovať
náter, musí byť utesnené plastovou fóliou
s hrúbkou 0,1 mm.
3. Drôtené kefy sa musia používať tak, aby bol
obmedzený prenos prachu mimo pracovného
priestoru.
ČISTENIE A LIKVIDÁCIA
1. Všetky plochy v pracovnom priestore musia
byť po celý čas prebiehajúceho brúsenia
každý deň vysávané a musia byť dôkladne
očistené. Musí byť vykonávaná častá výmena
filtrov vysávača.
2. Závesné plastové plachty musia byť
zhromaždené a zlikvidované spoločne so
zachytením prachom a inými nečistotami.
Musia byť umiestnené v utesnených
nádobách na odpad a musia byť likvidované
spôsobom, ktorý zodpovedá platným
predpisom.
Počas čistenia zamedzte vstupu detí
a tehotných žien do blízkosti pracovného
priestoru.
3. Všetky hračky, umývateľný nábytok
a kuchynský riad používané deťmi musia byť
pred opätovným použitím dôkladne umyté.
Práca s kovmi
Ak používate náradie na prácu s kovmi, uistite sa,
či je zapojený prúdový chránič (RCD), aby boli
obmedzené zvyškové riziká súvisiace s kovovými
pilinami.
Ak dôjde k prerušeniu napájania, ktoré bude
spôsobené prúdovým chráničom (RCD), zverte
kontrolu náradia autorizovanému servisu
DEWALT.
VAROVANIE: V extrémnych
prevádzkových podmienkach pri práci
s kovmi môže dôjsť k nahromadeniu
vodivých kovových pilín vnútri
náradia. To môže viesť k poškodeniu
ochranné izolácie vnútri náradia
a k potenciálnemu riziku spôsobenia
úrazu elektrickým prúdom.
Ak chcete zabrániť nahromadeniu kovových pilín
vnútri náradia, odporúčame Vám, aby ste každý
deň čistili vetracie drážky. Pozrite časť Údržba.
Rezanie kovu
Pri rezaní kovov používajte primeranú rýchlosť
posuvu v závislosti od rezaného materiálu.
Nevyvíjajte na kotúč nadmerný tlak a nenakláňajte
alebo nekývajte s náradím.
Neznižujte prevádzkové otáčky rezného kotúča
vyvíjaním bočného tlaku na tento kotúč.
Toto náradie sa musí pri práci pohybovať vždy
smerom hore. V inom prípade hrozí riziko
nekontrolovaného vybočenia z vykonávaného
rezu.
Pri rezaní profilov a hranatých tyčí je najlepším
riešením začatie rezu v mieste najmenšieho
prierezu.
17
Hrubé brúsenie
Nikdy nepoužívajte na hrubé brúsenie rezné
kotúče. Vždy používajte kryt typu 27.
Najlepšie výsledky pri hrubom brúsení dosiahnete
pri nastavení náradia v uhle 30° až 40°. Pohybujte
s náradím dopredu a dozadu a náradie primerane
pritláčajte. Týmto spôsobom nebude dochádzať
k nadmernému zahrievaniu obrobku, nedôjde
k zmene jeho farby a nebude dochádzať
k vytváraniu drážok.
Rezanie kameňov
Toto náradie sa môže používať iba na suché
rezanie. Na rezanie kameňov je najvhodnejší
diamantový rezný kotúč. Pri tejto práci vždy
používajte ochrannú masku proti prachu.
a uvoľnite hlavný vypínač, aby ste sa
uistili, či je náradie vypnuté.
Odpájacie uhlíky
Motor bude automaticky zastavený, čo znamená,
že sa blíži koniec prevádzkovej životnosti
uhlíkov a že sa musí vykonať údržba náradia.
Uhlíky nie sú opraviteľné. Odovzdajte náradie
autorizovanému servisu DEWALT.
Mazanie
Vaše náradie nevyžaduje žiadne ďalšie mazanie.
Pracovná rada
Pri rezaní drážok do nosných stien buďte
maximálne opatrní. Pre rezanie drážok do
nosných stien sú v rôznych krajinách platné
špecifické predpisy. Tieto predpisy sa musia
dodržiavať vo všetkých situáciách a podmienkach.
Pred začatím práce konzultujte tieto úkony
so zodpovedným statikom, architektom alebo
stavebným dozorom.
Použitie lamelových kotúčov
VAROVANIE: NAHROMADENIE
kovových pilín. Časté použitie
lamelových kotúčov pri práci s kovmi
môže viesť k zvýšenému riziku úrazu
elektrickým prúdom. Ak chcete
obmedziť toto riziko, pripojte pred
použitím prúdový chránič (RCD)
a každý deň čistite vetracie drážky
pomocou suchého stlačeného
vzduchu podľa nižšie uvedených
pokynov pre údržbu náradia.
ÚDRŽBA
Vaše náradie DEWALT bolo skonštruované
tak, aby pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi
nárokmi na údržbu. Riadna starostlivosť o náradie
a jeho pravidelné čistenie Vám zaistia jeho
bezproblémový chod.
VAROVANIE: Pred každým
nastavením alebo pred každou
montážou alebo demontážou
doplnkov a príslušenstva z dôvodu
zníženia rizika vážneho zranenia
vždy vypnite náradie a odpojte
ho od zdroja napájania. Pred
opätovným pripojením náradia stlačte
18
Čistenie
VAROVANIE: Hneď ako sa vo
vetracích drážkach hlavného krytu
a v ich blízkosti nahromadia prach
a nečistoty, odstráňte ich prúdom
suchého stlačeného vzduchu.
Pri vykonávaní tohto úkonu používajte
schválenú ochranu zraku a schválený
respirátor.
VAROVANIE: Na čistenie nekovových
súčastí náradia nikdy nepoužívajte
rozpúšťadlá alebo iné agresívne
látky. Tieto chemikálie môžu oslabiť
materiály použité v týchto častiach.
Používajte iba handričku navlhčenú
v mydlovom roztoku. Nikdy nedovoľte,
aby sa do náradia dostala akákoľvek
kvapalina. Nikdy neponárajte žiadnu
časť náradia do kvapaliny.
Doplnkové príslušenstvo
VAROVANIE: Pretože iné
príslušenstvo, než je príslušenstvo
ponúkané spoločnosťou DEWALT,
nebolo s týmto výrobkom
testované, môže byť použitie takého
príslušenstva nebezpečné. Ak chcete
znížiť riziko zranenia, používajte
s týmto výrobkom iba príslušenstvo
odporúčané spoločnosťou DEWALT.
Ďalšie informácie týkajúce sa vhodného
príslušenstva získate u autorizovaného predajcu.
D
b
Dĺžka
[mm] Minimálne Obvodová závitového
otáčky rýchlosť
otvoru
[min.-1]
[m/s]
d
[mm]
115
6
22,23
Max.
[mm]
d
D
D
11 500
80
–
b 125 6 22,23 11 500
80
–
115
–
–
11 500
80
–
125
–
–
11 500
80
–
75
30 M14
11 500
45
20,0
115 12 M14
11 500
80
20,0
125 12 M14
11 500
80
20,0
Zoznam autorizovaných servisov DEWALT
a všetky podrobnosti týkajúce sa popredajného
servisu nájdete taktiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com.
d
b
D
D
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Tento výrobok sa
nesmie likvidovať v bežnom domovom
odpade.
Ak nebudete výrobok DEWALT ďalej používať
alebo ak si želáte ho nahradiť novým, nelikvidujte
ho spolu s bežným komunálnym odpadom.
Zaistite likvidáciu tohto výrobku v triedenom
odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie pred
znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne
zberne odpadov alebo recyklačné stanice
poskytnú informácie o správnej likvidácii elektro
odpadov z domácnosti.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete využiť výhody
tejto služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok
ktorémukoľvek zástupcovi autorizovaného
servisu, ktorý zariadenie odoberie a zaistí jeho
recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
DEWALT nájdete na príslušnej adrese
uvedenej na zadnej strane tohto návodu.
19
TABUĽKA PRÍSLUŠENSTVA PRE BRÚSENIE A ROZBRUSOVANIE
Typ ochranného
krytu
Príslušenstvo
Popis
Montáž na brúsku
Brúsny kotúč
s prehĺbeným
stredom
KRYT TYP 27
Ochranný kryt typ 27
Lamelový
kotúč
Drôtené
kotúče
Podporná príruba
Kotúč s prehĺbeným stredom
typ 27
Závitová upínacia matica
Drôtené
kotúče so
závitovou
maticou
Ochranný kryt typ 27
Drôtený kotúč
Drôtený
miskový kotúč
so závitovou
maticou
Ochranný kryt typ 27
Drôtená kefa
Podperná
podložka/
brúsny papier
Ochranný kryt typ 27
Gumová podperná podložka
Brúsny kotúč
Závitová upínacia matica
20
TABUĽKA PRÍSLUŠENSTVA PRE BRÚSENIE A ROZBRUSOVANIE
(pokračovanie)
Typ ochranného
krytu
KRYT TYP 1
Príslušenstvo
Popis
Montáž na brúsku
Kotúč na
rozbrusovanie
muriva,
spájaný
Ochranný kryt typ 1
Kotúč na
rozbrusovanie
kovu,
so spojivom
Podporná príruba
Diamantové
rozbrusovacie
kotúče
KRYT TYP 1
Rezný kotúč
ALEBO
Závitová upínacia matica
KRYT TYP 27
zst00275784 - 18-08-2015
21
ZÁRUKA
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
22
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising