DCF899 | DeWalt DCF899 IMPACT WRENCH instruction manual

370001-85 LT
DCF899
DCF899H
Lietuvių
(Originalios instrukcijos vertimas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
5
17
Pav. / Рисунок 1
c
b
a
d
j
g
e
f
Pav. / Рисунок 2
c
c
h
DCF899
i
DCF899H
3
Pav. / Рисунок 3
Pav. / Рисунок 4
f
f
e
Pav. / Рисунок 5
k
4
Pav. / Рисунок 6
LIETUVIŲ
BELAIDIS SMŪGINIS VERŽLIARAKTIS
DCF899, DCF899H
Sveikiname!
Jūs pasirinkote „DEWALT“ įrankį. Dėl ilgametės
patirties, kruopštaus patobulinimo ir atsinaujinimo
bendrovė „DEWALT“ yra viena iš patikimiausių
profesionalių elektros įrankių vartotojų partnerių.
Techniniai duomenys
Įtampa
Tipas
Akumuliatoriaus tipas
Variklio greitis be apkrovos
Smūgių dažnis
Maks. veržimo jėga
Svoris (be akumuliatoriaus)
DCF899, DCF899H
18
1
Ličio jonų
min-1
0 – 400
0 – 1 200
0 – 1 900
min-1
0 – 2 400
Nm
950
kg
2,6
VDC
Triukšmo ir vibracijos vertės (triašio vektoriaus suma) pagal
EN60745-2-2.
LPA (skleidžiamo garso slėgio lygis) dB(A)
101
LWA (garso galios lygis)
dB(A)
112
KWA (nustatyto garso lygio paklaida) dB(A)
3
Tvirtinimo dalių smūginis veržimas, įrankiui veikiant
maksimaliu pajėgumu
Vibracijos emisijos vertė ah
ah =
m/s²
< 13,0
Paklaida K =
m/s²
5,9
Šiame informaciniame lapelyje nurodyta keliama
vibracija nustatyta atsižvelgiant į standartinį
bandymo metodą, pateiktą EN 60745, todėl ją
galima palyginti su kitų elektrinių įrankių keliama
vibracija. Nurodyta keliama vibracija taip pat gali
būti naudojama preliminariam vibracijos poveikiui
įvertinti.
ĮSPĖJIMAS! Nurodytoji vibracija
kyla naudojant įrankį pagrindiniams
numatytiems darbams. Tačiau, jei šiuo
įrankiu atliekami kiti darbai, naudojant
kitus priedus arba prastai prižiūrimus
priedus, vibracijos emisija gali skirtis.
Dėl to gali žymiai padidėti vibracijos
poveikis per visą darbo laiką.
Vertinant vibracijos poveikio lygį
per tam tikrą darbo laikotarpį, reikia
atsižvelgti ne tik į laiką, kai įrankis
veikia, bet ir į tą laiką, kai įrankis
yra išjungtas ir į laiką, kai jis veikia
parengties režimu. Dėl to gali žymiai
sumažėti vibracijos poveikis per visą
darbo laiką.
Imkitės papildomų saugos priemonių,
kad apsisaugotumėte nuo vibracijos
poveikio, pavyzdžiui: techniškai
prižiūrėkite įrankį ir jo priedus,
laikykite rankas šiltai, planuokite
darbą.
Akumuliatorius
Akumuliatoriaus tipas
Įtampa
VDC
Galia
Ah
Svoris
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
Akumuliatorius
Akumuliatoriaus tipas
Įtampa
VDC
Galia
Ah
Svoris
kg
DCB183
Li-Ion
18
2,0
0,40
DCB184
Li-Ion
18
5,0
0,62
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
Kroviklis
Elektros tinklo
įtampa
VAC
Akumuliatoriaus tipas
Apytikslė
min
25
įkrovimo trukmė
(1,3 Ah)
55
(3,0 Ah)
Svoris
kg
DCB105
230 V
Ličio jonų
30
(1,5 Ah)
70
(4,0 Ah)
0,49
40
(2,0 Ah)
90
(5,0 Ah)
Saugikliai
Europos vartotojams
230 V įrankiai
10 amperų elektros tinkle
JK ir Airijos vartotojams
230 V įrankiai
3 amperų elektros kištukuose
Apibrėžtys Saugos taisyklės
Toliau pateiktos apibrėžtys apibūdina kiekvieno
žodinio signalo griežtumą. Prašome perskaityti šį
vadovą ir atkreipti dėmesį į šiuos simbolius.
5
LIETUVIŲ
PAVOJUS: Nurodo tiesioginę
pavojingą situaciją, kurios neišvengus
galima sunkiai ar net mirtinai
susižaloti.
ĮSPĖJIMAS: Reiškia potencialiai
pavojingą situaciją, kuri, jeigu jos
neišvengti, gali baigtis mirtimi arba
sunkiu sužeidimu.
DĖMESIO: Reiškia potencialią
pavojingą situaciją, kuri, jeigu jos
neišvengti, galėtų baigtis nesunkiu
arba vidutiniu sužeidimu.
PASTABA. Nurodo pavojų,
nesusijusį su susižalojimu, kuris, jo
nevengiant, galėtų baigtis žala turtui.
Bendrieji elektrinio įrankio
saugos įspėjimai
Reiškia elektros smūgio pavojų.
1) DARBO VIETOS SAUGA
a) Darbo vieta turi būti švari ir gerai
apšviesta Užgriozdintos ir tamsios
vietos dažnai yra nelaimingų atsitikimų
priežastimi.
b) Elektrinių įrankių nenaudokite sprogioje
aplinkoje, pavyzdžiui ten, kur yra degių
skysčių, dujų arba dulkių. Elektriniai
įrankiai sukelia kibirkštis, nuo kurių gali
užsidegti dulkės arba garai.
c) Dirbdami su elektriniu įrankiu neleiskite
artyn vaikų ir pašalinių asmenų. Jie gali
blaškyti dėmesį ir dėl to galite nesuvaldyti
įrankio.
Reiškia gaisro pavojų.
EB atitikties deklaracija
MAŠINŲ DIREKTYVA
BELAIDIS SMŪGINIS VERŽLIARAKTIS
DCF899, DCF899H
„DEWALT“ pareiškia, kad Techninių duomenų
skyriuje aprašyti gaminiai yra sukurti laikantis
toliau nurodytų reikalavimų ir standartų: 2006/42/
EB, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
Šie gaminiai taip pat atitinka Direktyvas 2014/30/
EU ir 2011/65/EB. Dėl papildomos informacijos
prašome kreiptis į „DEWALT“ atstovą toliau
nurodytu adresu arba žiūrėkite į vadovo pabaigoje
pateiktą informaciją.
Toliau pasirašęs asmuo yra atsakingas už
techninio dokumento sukūrimą ir pateikia šią
deklaraciją „DEWALT“ vardu.
Horst Grossmann
Projektavimo direktoriaus pavaduotojas
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany (Vokietija)
2015-01-19
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, perskaitykite šią
instrukciją.
6
ĮSPĖJIMAS! Perskaitykite visus
saugos įspėjimus ir visus
nurodymus. Jei bus nesilaikoma
toliau pateiktų įspėjimų ir nurodymų,
gali kilti elektros smūgio, gaisro ir
(arba) sunkaus sužeidimo pavojus.
IŠSAUGOKITE VISUS ĮSPĖJIMUS IR
NURODYMUS ATEIČIAI
Sąvoka „elektrinis įrankis“ pateiktuose
įspėjimuose reiškia į maitinimo tinklą jungiamą
(laidinį) elektrinį įrankį arba akumuliatoriaus
maitinamą (belaidį) elektrinį įrankį.
2) ELEKTROS SAUGA
a) Elektrinių įrankių kištukai privalo
atitikti elektros lizdus. Niekada
niekaip nemodifikuokite kištuko. Su
įžemintais elektriniais įrankiais niekada
nenaudokite jokių adapterių. Nepakeisti,
originalūs kištukai ir juos atitinkantys
elektros lizdai sumažins elektros smūgio
pavojų.
b) Stenkitės nesiliesti kūnu prie įžemintų
paviršių, pavyzdžiui, vamzdžių,
radiatorių, viryklių ir šaldytuvų. Jei jūsų
kūnas būtų įžemintas, elektros smūgio
pavojus padidėtų.
c) Nedirbkite su šiuo įrankiu lietuje arba
esant drėgnoms oro sąlygoms. Į elektrinį
įrankį patekęs vanduo padidina elektros
smūgio pavojų.
d) Atsargiai elkitės su elektros laidu.
Niekada nenaudokite laido elektriniam
įrankiui nešti, jam ar kištukui traukti.
Saugokite laidą nuo karščio, tepalo,
aštrių kraštų arba judančių dalių.
Pažeisti arba susinarplioję laidai padidina
elektros smūgio pavojų.
LIETUVIŲ
e)
f)
Dirbdami su elektriniu įrankiu lauke,
naudokite darbui lauke tinkamą ilginimo
laidą. Naudojant darbui lauke tinkamą
laidą, sumažėja elektros smūgio pavojus.
Jeigu elektrinį įrankį neišvengiamai
reikia naudoti drėgnoje aplinkoje,
naudokite maitinimo šaltinį, apsaugotą
liekamosios elektros srovės prietaisu
(RCD). Naudojant RCD, sumažėja elektros
smūgio pavojus.
3) ASMENINĖ SAUGA
a) Būkite budrūs, žiūrėkite ką darote
ir vadovaukitės sveika nuovoka,
kai dirbate su elektriniu įrankiu.
Nenaudokite elektrinio įrankio būdami
pavargę arba veikiami narkotikų,
alkoholio arba vaistų. Dirbant su
elektriniu įrankiu užtenka vienos neatidumo
akimirkos ir galima sunkiai susižeisti.
b) Dėvėkite asmeninės saugos įrangą.
Visada naudokite akių apsaugos
priemones. Apsauginės priemonės,
pavyzdžiui, respiratorius, apsauginiai
batai neslidžiais padais, šalmas ar ausų
apsaugos, naudojamos atitinkamomis
sąlygomis, sumažina susižeidimo pavojų.
c) Būkite atsargūs, kad netyčia
neįjungtumėte įrankio. Prieš įjungdami
įrankį į elektros tinklą ir (arba) įdėdami
akumuliatorių, prieš paimdami ar
nešdami įrankį, visuomet patikrinkite, ar
išjungtas jo jungiklis. Nešant elektrinius
įrankius uždėjus pirštą ant jų jungiklio arba
įjungiant įrankius į elektros tinklą, kai jų
jungikliai yra įjungti, įvyksta nelaimingų
atsitikimų.
d) Prieš įjungdami elektrinį įrankį,
pašalinkite nuo jo visus reguliavimo
raktus ar veržliarakčius. Neištraukę
veržliarakčio iš besisukančios elektros
įrankio dalies rizikuojate susižeisti.
e) Nepersitempkite. Visuomet tvirtai
stovėkite ant žemės, išlaikykite
pusiausvyrą. Taip galėsite geriau valdyti
elektrinį įrankį netikėtose situacijose.
f) Dėvėkite tinkamą aprangą. Nedėvėkite
laisvų rūbų arba laisvai kabančių
papuošalų. Plaukus, aprangą ir
pirštines laikykite atokiau nuo judančių
dalių. Judamosios dalys gali įtraukti laisvus
drabužius, papuošalus ar ilgus plaukus.
g) Jei yra įrenginių, skirtų prijungti
dulkių trauktuvus ir dulkių surinkimo
prietaisus, būtinai juos prijunkite ir
tinkamai naudokite. Naudojant dulkių
surinkimo įrenginius, galima sumažinti su
dulkėmis susijusius pavojus.
4) ELEKTRINIŲ ĮRANKIŲ NAUDOJIMAS IR
PRIEŽIŪRA
a) Elektros įrankio negalima apkrauti
per dideliu darbo krūviu. Darbui atlikti
naudokite tinkamą įrankį. Tinkamu
elektriniu įrankiu geriau ir saugiau
atliksite darbą tokiu greičiu, kuriam jis yra
numatytas.
b) Nenaudokite elektrinio įrankio, jeigu jo
jungiklis jo neįjungia arba neišjungia.
Bet kuris elektrinis įrankis, kurio negalima
valdyti jungikliu, yra pavojingas – jį
privaloma sutaisyti.
c) Prieš atlikdami bet kokius reguliavimo,
priedų pakeitimo arba paruošimo
saugojimui darbus, atjunkite šį
elektrinį įrankį nuo energijos šaltinio ir
(arba) ištraukite akumuliatorių. Tokios
apsauginės priemonės sumažina pavojų
netyčia įjungti elektrinį įrankį.
d) Tuščiąja eiga veikiantį elektrinį įrankį
laikykite vaikams nepasiekiamoje
vietoje, ir neleiskite jo naudoti su
šiuo elektriniu įrankiu arba šiomis
instrukcijomis nesusipažinusiems
asmenims. Naudojami nekvalifikuotų
vartotojų, elektriniai įrankiai yra pavojingi.
e) Rūpestingai prižiūrėkite elektrinius
įrankius. Patikrinkite, ar gerai
sulygiuota ir ar nesukimba judančios
dalys, ar dalys nesulūžę ir visas kitas
būsenas, kurios gali turėti įtakos
elektrinio įrankio naudojimui. Jeigu
elektrinis įrankis sugadintas, prieš
naudojant jį reikia sutaisyti. Daugelis
nelaimingų atsitikimų nutinka dėl prastai
prižiūrimų elektrinių įrankių.
f) Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir
švarūs. Tinkamai techniškai prižiūrimi
pjovimo įrankiai aštriais pjovimo galais
mažiau strigs, juos bus lengviau valdyti.
g) Naudokite šį elektrinį įrankį, jo priedus,
keičiamąsias dalis ir pan. pagal šią
instrukciją ir atsižvelgdami į darbo
sąlygas bei darbą, kurį reikia atlikti.
Naudojant elektrinį įrankį kitiems darbams
nei numatytieji atlikti, gali susidaryti
pavojingų situacijų.
5) AKUMULIATORINIŲ ĮRANKIŲ NAUDOJIMAS
IR PRIEŽIŪRA
a) Įkraukite naudodami tik gamintojo
nurodytą kroviklį. Vieno tipo
akumuliatoriui tinkantis kroviklis,
naudojamas kitam akumuliatoriui krauti,
gali kelti gaisro pavojų.
b) Elektrinius įrankius naudokite tik su
specialiai jiems skirtais akumuliatoriais.
7
LIETUVIŲ
c)
d)
Naudojant kitos rūšies akumuliatorius,
galima susižeisti arba sukelti gaisrą.
Kai akumuliatorius nėra naudojamas,
laikykite jį toliau nuo kitų metalinių
daiktų, pavyzdžiui, popieriaus
sąvaržėlių, monetų, raktų, vinių, varžtų
ir kitų mažų metalinių daiktų, dėl kurių
gali kilti trumpasis jungimas tarp
kontaktų. Sulietę akumuliatoriaus gnybtus
galite nusideginti arba sukelti gaisrą.
Netinkamai naudojant, iš
akumuliatoriaus gali ištekėti skysčio;
venkite sąlyčio su juo. Jei sąlytis
atsitiktinai įvyko, gausiai nuplaukite
vandeniu. Jei skysčio pateko į akis,
kreipkitės į gydytoją. Iš akumuliatoriaus
ištekėjęs skystis gali sudirginti arba
nudeginti odą.
6) TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
a) Šį elektrinį įrankį privalo techniškai
prižiūrėti kvalifikuotas specialistas,
naudodamas originalias keičiamąsias
dalis. Taip užtikrinsite saugų elektros
įrankio darbą.
Papildomos specialios
smūginių veržliarakčių
naudojimo saugos taisyklės
• Atlikdami darbus, kurių metu elektrinis
įrankis galėtų prisiliesti prie paslėptų
laidų, laikykite elektrinį įrankį tik už
izoliuotų paviršių. Sukimo antgaliams
prisilietus prie „gyvo“ laido, neizoliuotos
metalinės elektrinio įrankio dalys gali sukelti
elektros smūgį ir nutrenkti operatorių.
• Ruošinį ant stabilios platformos tvirtinkite
spaustuvais arba kitais parankiais būdais.
Laikant ruošinį rankomis arba atrėmus į save,
jis nėra stabilus – galite prarasti kontrolę.
• Dėvėkite apsauginius akinius ar kitą
akių apsaugą. Kalant ir gręžiant gali lėkti
medžiagos dalelės. Sviedžiamos dalelės
gali negrąžinamai pažeisti jūsų regėjimą.
• Dirbant priedai ir įrankiai gali labai įkaisti.
Mūvėkite pirštines, kai liečiate juos.
• Nedirbkite su šiuo įrankiu ilgai. Veikiančio
įrankio sukelta vibracija gali pažeisti plaštakas
ir rankas. Mūvėkite minkštesnes pirštines,
kurios apsaugotų nuo vibracijos poveikio, ir
dažnai darykite poilsio pertraukas.
Kiti pavojai
Nepaisant atitinkamų saugos nurodymų
pritaikymo ir saugos priemonių naudojimo, tam
8
tikrų kitų pavojų išvengti neįmanoma. Kyla šie
pavojai:
– Klausos pablogėjimas.
– Susižeidimo pavojus dėl svaidomų dalelių.
– Pavojus nusideginti, nes darbo metu priedai
labai įkaista.
– Pavojus sveikatai dėl vibracijos ilgai
naudojant įrankį.
Ant įrankio esantys ženklai
Ant įrankio rasite pavaizduotas šias piktogramas:
Prieš naudojimą perskaitykite
naudojimo instrukciją.
DATOS KODO VIETA
Datos kodas, kuriame nurodyti pagaminimo metai,
įspaustas ant korpuso toje vietoje, kur yra įrankio
ir akumuliatoriaus montavimo sujungimas.
Pavyzdys:
2015 XX XX
Pagaminimo metai
Svarbios saugos taisyklės
naudojant visų rūšių
akumuliatorių kroviklius
IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ! Šiame
vadove pateikiamos svarbios saugos ir
akumuliatoriaus kroviklio DCB105 naudojimo
taisyklės.
• Prieš pradėdami naudoti kroviklį,
perskaitykite visus nurodymus ir ant kroviklio,
akumuliatoriaus bei gaminio, kuriame
naudojamas akumuliatorius, pažymėtus
įspėjamuosius ženklus.
ĮSPĖJIMAS: Elektros smūgio
pavojus. Saugokite kroviklį, kad į jų
vidų nepakliūtų vandens. Gali įvykti
elektros smūgis.
ĮSPĖJIMAS! Rekomenduojame
naudoti apsauginį srovės nuotėkio
įtaisą, kurio liekamosios srovės
stiprumas neviršytų 30 mA.
DĖMESIO! Pavojus apsideginti.
Norėdami sumažinti sužeidimo pavojų,
kraukite tik „DEWALT““ daugkartinio
naudojimo akumuliatorius. Kitų rūšių
akumuliatoriai gali perkaisti, sprogti ir
jus sužeisti bei padaryti žalos turtui.
DĖMESIO: Prižiūrėkite vaikus, kad jie
nežaistų su šiuo buitiniu prietaisu.
LIETUVIŲ
PASTABA. Esant tam tikroms
sąlygoms, kai kroviklis įjungtas
į maitinimo tinklą, kokia nors pašalinė
medžiaga gali sujungti trumpuoju
jungimu neapsaugotus, kroviklio
viduje esančius krovimo kontaktus.
Reikėtų saugoti, kad pro kroviklio
angas į jo vidų nepatektų pašalinių
medžiagų, pavyzdžiui, plieno drožlių,
aliuminio folijos ar kitų susikaupusių
metalo dalelių. Kai į kroviklį neįdėtas
akumuliatorius, visuomet išjunkite
kroviklį iš elektros tinklo. Prieš
pradėdami valyti kroviklį, ištraukite jo
kištuką iš maitinimo tinklo.
• NEBANDYKITE krauti akumuliatorių
pakuočių kitais krovikliais, nei nurodyti
šiame vadove. Kroviklis ir akumuliatorius
specialiai pagaminti veikti kartu.
• Šie krovikliai nėra skirti jokiems
kitiems darbams, išskyrus „DEWALT“
įkraunamiems akumuliatoriams krauti.
Bet kaip kitaip naudojant šį įrenginį, gali kilti
gaisro, elektros smūgio pavojus arba pavojus
žūti nuo elektros srovės.
• Neardykite kroviklio; kai reikia atlikti
jo techninės priežiūros arba remonto
darbus, atiduokite jį į įgaliotąjį techninės
priežiūros centrą. Netinkamai surinkus šį
įrenginį, gali kilti gaisro, elektros smūgio
pavojus arba pavojus žūti nuo elektros
srovės.
• Jeigu būtų pažeistas elektros laidas,
gamintojas, techninės priežiūros centro
atstovas arba panašus kvalifikuotas asmuo
privalo nedelsiant jį pakeisti, kad neįvyktų
nelaimė.
• Prieš pradėdami valyti kroviklį, išjunkite
jį iš elektros lizdo. Taip sumažės elektros
smūgio pavojus. Išėmus akumuliatorių, šis
pavojus nesumažės.
• NIEKADA nebandykite kartu sujungti
2 kroviklių.
• Kroviklis skirtas veikti esant standartinei,
namų ūkyje naudojamai 230 V elektros
srovei. Nebandykite naudoti esant jokiai
kitai įtampai. Tai nėra automobilinis kroviklis.
IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ
• Saugokite kroviklį nuo lietaus ar sniego.
Krovikliai
• Išjungdami kroviklį iš elektros lizdo,
traukite už kištuko, o ne už laido. Taip
sumažės pavojus pažeisti elektros kištuką ir
laidą.
Krovikliu DCB105 galima krauti 10,8 V, 14,4 V ir
18 V galios XR ličio jonų (DCB123, DCB125,
DCB127, DCB140, DCB141, DCB142, DCB143,
DCB144, DCB145, DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183, DCB184 ir DCB185) akumuliatorius.
• Įsitikinkite, kad laidas nutiestas taip, kad
ant jo niekas neužlips, už jo neužklius ar
kitaip jo nesugadins ar nepaveiks.
• Nenaudokite ilginimo laido, nebent tai
būtų visiškai būtina. Naudojant netinkamą
ilginimo laidų, gali kilti gaisro, elektros smūgio
pavojus arba pavojus žūti nuo elektros
srovės.
• Naudodami kroviklį laike, jį visada
laikykite tik sausoje vietoje, naudodami
naudojimui lauke pritaikytą ilginimo
laidą. Naudojant darbui lauke tinkamą laidą,
sumažėja elektros smūgio pavojus.
• Neuždenkite kroviklio ventiliacijos angų.
Ventiliacijos angos įrengtos kroviklio
priekyje ir šonuose. Kroviklį statykite atokiai
nuo bet kokio šilumos šaltinio.
• Nenaudokite kroviklio su pažeistu laidu
ar elektros kištuku – tuoj pat atiduokite juos
taisyti.
Šio kroviklio reguliuoti nereikia, jis sukurti taip, kad
jį naudoti būtų kaip įmanoma paprasčiau.
Krovimas (3 pav.)
1. Prieš įdėdami akumuliatorių į kroviklį, įkiškite
kroviklio elektros laido kištuką į tinkamą
230 V elektros lizdą.
2. Įdėkite akumuliatorių (f) į kroviklį, įsitikindami,
kad pakuotė yra iki galo įtaisyta kroviklyje.
Be perstojo žybčiojanti raudona (krovimo)
lemputė rodo, kad krovimas pradėtas.
3. Krovimas bus baigtas, kai ši raudona lemputė
ŠVIES nuolat. Blokas visiškai įkrautas,
jį galima tuoj pat naudoti arba palikti jį
kroviklyje.
PASTABA. Norėdami užtikrinti maksimalų ličio
jonų akumuliatoriaus veikimą ir tarnavimo laiką,
prieš naudodami akumuliatorių pirmą kartą,
visiškai jį įkraukite.
• Nenaudokite kroviklio, jei jis buvo stipriai
sutrenktas, numestas arba kitaip kaip
nors sugadintas. Atiduokite jį į įgaliotąjį
techninės priežiūros centrą, kad pataisytų.
9
LIETUVIŲ
Krovimas
Žr. į toliau pateiktą lentelę, kurioje nurodytos
akumuliatoriaus krovimo būsenos.
Įkrovimo indikatoriai: DCB105
–– –– –– –– –– –– ––
PERSKAITYKITE VISUS NURODYMUS.
visiškai įkrautas
––––––––––––––––––––––
karšto / šalto bloko
įjungimo uždelsimas
––– • ––– • ––– • –––
iš naujo įdėti
akumuliatorių
••••••••••••••
• Akumuliatorių nekraukite ir nenaudokite
sprogioje aplinkoje, pavyzdžiui ten, kur
yra degių skysčių, dujų arba dulkių.
Įdedant arba ištraukiant akumuliatorių iš
kroviklio, dulkės ar garai gali užsidegti.
kraunamas
Suderinamas kroviklis(-iai) sugedusio
akumuliatoriaus nekraus. Kroviklis parodys, kad
akumuliatorius yra sugedęs: arba neužsidegs jo
kontrolinė lemputė, arba lemputė žybčios pagal
akumuliatoriaus ar kroviklio gedimo indikacijos
modelį.
PASTABA. Tai gali reikšti ir kroviklio gedimą.
Jeigu kroviklis rodo gedimą, atiduokite kroviklį
ir akumuliatorių į įgaliotąjį techninės priežiūros
centrą, kad jie būtų patikrinti.
KARŠTO / ŠALTO BLOKO ĮJUNGIMO
UŽDELSIMAS
Jei kroviklis nustato, kad akumuliatoriaus
temperatūra yra per aukšta arba per žema,
automatiškai įsijungia atidėjimo rėžimas, t. y.
krovimas atidedamas tol, kol akumuliatoriaus
temperatūra nebus tinkama. Po to kroviklis
automatiškai įjungs krovimo režimą. Ši prietaiso
savybė užtikrina maksimalų akumuliatoriaus
tarnavimo laiką.
Šaltas akumuliatorius bus kraunamas dvigubai
lėčiau nei šiltas. Akumuliatorius bus lėčiau
kraunamas per visą krovimo ciklą ir nepasieks
maksimalaus krovimo greičio
TIK LIČIO JONŲ AKUMULIATORIAI
XR ličio jonų įrankiai yra sukurti panaudojant
elektroninės apsaugos sistemą, kuri apsaugos
akumuliatorių nuo perkrovų, perkaitimo arba
visiško išeikvojimo.
Įsijungus elektroninės apsaugos sistemai, įrankis
automatiškai išsijungs. Jeigu taip atsitiktų, dėkite
ličio jonų akumuliatorių į kroviklį ir visiškai jį
įkraukite.
Svarbios saugos taisyklės
naudojant visų rūšių
akumuliatorius
Užsakydami akumuliatorius keitimui, būtinai
įrašykite katalogo numerį ir įtampos dydį.
10
Išėmus akumuliatorių iš dėžutės, jis nėra visiškai
įkrautas. Prieš pradėdami naudoti akumuliatorių
ir kroviklį, perskaitykite toliau pateiktas saugos
taisykles. Po to vadovaukitės nurodyta krovimo
procedūra.
• Niekada nekiškite akumuliatoriaus
į kroviklį jėga. Jokiu būdu nemodifikuokite
akumuliatoriaus, norėdami, kad jis
tilptų į nesuderinamą kroviklį, nes
akumuliatorius gali trūkti ir sunkiai
sužeisti.
• Akumuliatorius kraukite tik „DEWALT“
krovikliais.
• NETAŠKYKITE vandeniu ir nenardinkite
į vandenį ar kokį nors kitą skystį.
• Akumuliatoriaus negalima laikyti ar krauti
ten, kur aplinkos temperatūra gali pasiekti
ar viršyti 40 °C (105 °F) (pavyzdžiui,
vasarą lauko pašiūrėse ar metaliniuose
pastatuose).
ĮSPĖJIMAS! Niekada jokiais būdais
nebandykite atidaryti akumuliatoriaus.
Nedėkite akumuliatoriaus į kroviklį,
jei jo korpusas įskilęs ar pažeistas.
Neskaldykite, nemėtykite ir
negadinkite akumuliatoriaus.
Nenaudokite akumuliatoriaus ar
kroviklio, kurie buvo stipriai sutrenkti,
numesti, pervažiuoti ar pažeisti
kokiu nors kitu būdu (t. y. perverti
vinimi, sutrenkti plaktuku, ant jų
buvo atsistota ir pan.). Gali įvykti
elektros smūgis arba kyla pavojus
žūti nuo elektros srovės. Sugadintus
akumuliatorius reikia atiduoti
į techninės priežiūros centrus, kur jie
bus perdirbti ir pakartotinai panaudoti.
DĖMESIO! Nenaudojamą įrankį
paguldykite ant šono ant lygaus
paviršiaus, kur už jo niekas
neužklius ir kur jis ant nieko
nenukris. Kai kuriuos įrankius su
dideliais akumuliatoriais galima ant jų
pastatyti, tačiau juos galima netyčia
nugriauti.
LIETUVIŲ
SAUGOS INSTRUKCIJA, TAIKYTINA
NAUDOJANT LIČIO JONŲ AKUMULIATORIUS
(ličio jonų)
• Nedeginkite akumuliatoriaus net tada,
kai jis yra stipriai sugadintas ar visiškai
nusidėvėjęs. Lauže akumuliatorius gali
sprogti. Deginant ličio jonų akumuliatorius,
susidaro nuodingų garų ir medžiagų.
• Jeigu akumuliatoriaus skysčio patektų
ant odos, nedelsdami nuplaukite tą
vietą vandeniu ir švelniu muilu. Jeigu
akumuliatoriaus skysčio patektų į akis,
skalaukite atmerktas akis bent 15 minučių
arba tol, kol nebejausite dirginimo. Jeigu
prireiktų kreiptis pagalbos į medikus, žinokite,
kad akumuliatoriaus elektrolito tirpalas yra
sudarytas iš skystų organinių karbonatų ir
ličio druskų mišinio.
• Atidarius akumuliatoriaus elementus,
juose esanti medžiaga gali sudirginti
kvėpavimo organus. Įkvėpkite gaivaus
oro. Jeigu simptomai neišnyktų, kreipkitės
pagalbos į medikus.
ĮSPĖJIMAS: Pavojus apsideginti.
Pakliuvus kibirkščiai ar liepsnai,
akumuliatoriaus skystis gali
užsiliepsnoti.
Gabenimas
„DEWALT“ ličio jonų akumuliatoriai atitinka
galiojančias gabenimo taisykles, kaip nurodyta
pramoniniuose ir teisiniuose standartuose,
įskaitant JT rekomendacijas dėl pavojingų
prekių gabenimo; Tarptautinės oro transporto
asociacijos (IATA) taisykles dėl pavojingų prekių
vežimo, Tarptautinio pavojingų krovinių vežimo
jūra kodekso (IMDG) taisykles ir Europos sutartį
dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo
keliais (ADR). Ličio jonų maitinimo elementai
ir akumuliatoriai yra išbandyti pagal JT testų ir
kriterijų vadovo 38.3 punktą, kaip nurodyta JT
rekomendacijose dėl pavojingų prekių gabenimo.
Daugeliu atvejų „DEWALT“ akumuliatorių
vežimas nebus klasifikuojamas kaip visiškai
reglamentuojamas 9 klasės pavojingų medžiagų
vežimas. Paprastai vežimas priskiriamas 9 klasės
kroviniui dviem atvejais:
Nesvarbu, ar siunta yra visiškai reglamentuojama,
ar ne – vežėjas privalo pasidomėti naujausiais
galiojančiais reikalavimais dėl pakavimo,
ženklinimo / žymėjimo ir dokumentų reikalavimų.
Vežant akumuliatorius, gali kilti gaisras,
jeigu akumuliatoriaus gnybtai būtų netyčia
sujungti laidžiosiomis medžiagomis. Veždami
akumuliatorius, užtikrinkite, kad akumuliatorių
gnybtų būtų apsaugoti ir tinkamai izoliuoti nuo
medžiagų, kurios galėtų juos sujungti ir sukelti
trumpąjį jungimą.
Šiame instrukcijos skyriuje pateikta informacija
yra teisinga ir, mūsų manymu, tiksli šio dokumento
sukūrimo metu. Visgi garantija – akivaizdi arba
numanoma – nesuteikiama. Pirkėjo pareiga savo
veiksmais būtinai laikytis galiojančių įstatymų.
Akumuliatorius
AKUMULIATORIAUS TIPAS
Modeliai DCF899 ir DCF899H veikia su 18 voltų
akumuliatoriais.
Galima naudoti akumuliatorius DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB184 ir DCB185. Daugiau
informacijos rasite Techninių duomenų skyriuje.
Patarimai, kaip sandėliuoti
1. Geriausia saugojimui vieta turi būti vėsi
ir sausa, esanti atokiai nuo tiesioginių
saulės spindulių, pernelyg didelės šilumos
arba šalčio. Norėdami užtikrinti optimalų
veikimą ir naudojimo laiką, nenaudojamus
akumuliatorius laikykite kambario
temperatūroje.
2. Norint, kad akumuliatorius tarnautų kuo ilgiau,
jį laikykite vėsioje, sausoje vietoje visiškai
įkrautą, išimtą iš kroviklio.
PASTABA. Akumuliatorių negalima laikyti visiškai
iškrautų. Prieš naudojimą akumuliatorių privaloma
dar kartą įkrauti.
Kroviklių ir akumuliatorių
etiketės
Kartu su šiame vadove naudojamais simboliais
naudojamos ir šios kroviklių ir akumuliatorių
pakuočių etiketėse esančios piktogramos:
1. Gabenant oro transportu daugiau nei du
„DEWALT“ ličio jonų akumuliatorius, kai
pakuotėje yra tik akumuliatorius (be įrankių);
ir
Prieš naudojimą perskaitykite prietaiso
naudojimo instrukciją.
2. Gabenant bet kokią ličio jonų akumuliatorių,
kurių energijos klasė viršija 100 vatvalandžių
(Wh), siuntą. Ant visų ličio jonų akumuliatorių
yra nurodyta vatvalandžių klasė.
Įkrovimo trukmė nurodyta skyriuje
Techniniai duomenys.
11
LIETUVIŲ
Akumuliatorius kraunamas
Akumuliatorius įkrautas.
Akumuliatorius sugedęs.
Karšto / šalto bloko įjungimo
uždelsimas.
Patikrinimui nenaudokite el. srovei
laidžių daiktų
Nekraukite apgadintų akumuliatorių.
Saugokite nuo vandens
ĮSPĖJIMAS: Niekada nekeiskite
elektrinio įrankio arba kokios nors jo
dalies. Galite patirti turtinę žalą arba
susižaloti.
a. Gaidukas
b. Sukimo krypties mygtukas
c. Priekalas
d. Pagrindinė rankena
e. Akumuliatoriaus atlaisvinimo mygtukas
f. Akumuliatorius
g. Apšvietimo lemputė
h. Stabdiklio kaištis (DCF899, 2 pav.)
Pažeistus laidus nedelsiant pakeiskite
naujais.
i. Tvirtinimo žiedas (DCF899H, 2 pav.)
Kraukite tik esant 4–40 °C aplinkos oro
temperatūrai.
NUMATYTOJI NAUDOJIMO PASKIRTIS
Skirta naudoti tik patalpoje.
Išmeskite akumuliatorių tinkamai
rūpindamiesi aplinka
Kraukite „DEWALT“ akumuliatorius
tik specialiais „DEWALT“ krovikliais.
„DEWALT“ krovikliais kraunant
„DEWALT“ firmos akumuliatorius,
akumuliatoriai gali sprogti arba sukelti
pavojingų situacijų.
Nedeginkite akumuliatoriaus.
Pakuotės turinys
Pakuotėje yra:
1 Smūginis veržliaraktis
1 Kroviklis
2 Akumuliatoriai
1 Įrankių dėžė
1 Naudojimo instrukcija
PASTABA: Modeliai N pateikiami be
akumuliatorių, kroviklių ir įrankių dėžių.
• Patikrinkite, ar gabenimo metu įrankis, jo
dalys arba priedai nebuvo sugadinti.
• Prieš naudojimą skirkite laiko atidžiai
perskaityti ir suprasti šį vadovą.
12
Aprašymas (1, 2 pav.)
j. Greičio reguliatorius
Šis smūginis veržliaraktis skirtas profesionaliems
smginio sukimo darbams. Smūginė funkcija
padaro šį įrankį ypač naudingu skląsčiams,
sklendėms, sąvaržoms, fiksatoriams į medį,
metalą ir betoną kalti.
NENAUDOKITE esant drėgnoms oro sąlygoms
arba šalia degių skysčių ar dujų.
Šis smūginis suktuvas yra profesionalus elektrinis
įrankis. NELEISKITE vaikams liesti šio įrankio. Jei
šį įrankį naudoja nepatyrę operatoriai, juos reikia
prižiūrėti.
• Maži vaikai ir silpni žmonės. Šiuos prietaisu
be priežiūros negalima naudotis mažiems
vaikams arba asmenims su protine negalia.
• Šis įrankis neskirtas naudoti menkesnių
fizinių, sensorinių ar protinių gebėjimų
asmenims (įskaitant vaikus) arba asmenims,
kuriems trūksta patirties ir žinių, nebent juos
prižiūrėtų už jų saugumą atsakingas asmuo
ar jiems būtų duoti nurodymai, kaip naudoti šį
įrankį. Vaikai niekada neturi būti palikti vieni
žaisti su šiuo įrankiu.
Elektros sauga
Šis elektrinis variklis skirtas tik vieno dydžio
įtampai. Visuomet patikrinkite, ar akumuliatoriaus
įtampa atitinka duomenų lentelėje nurodytą
įtampą. Visuomet patikrinkite, ar jūsų kroviklio
įtampa atitinka jūsų maitinimo tinklo įtampą.
Remiantis strandartu EN 60335,
„DEWALT“ kroviklis turi dvigubą
izoliaciją; todėl įžeminimo laido nereikia.
LIETUVIŲ
Jeigu būtų pažeistas maitinimo laidas, jį reikia
pakeisti specialiai paruoštu laidu, kurį galima
įsigyti „DEWALT“ techninės priežiūros centre.
Elektros kištuko keitimas
(tik Jungtinės Karalystės ir
Airijos vartotojams)
Jeigu reikia sumontuoti naują elektros kištuką:
• Saugiai išmeskite seną elektros kištuką.
• Rudą laidą junkite prie gyvo elektros kištuko
įvado.
• Mėlyną laidą junkite prie neutralaus elektros
kištuko įvado.
ĮSPĖJIMAS! Prie įžeminimo įvado
nieko jungti nereikia.
Vadovaukitės montavimo instrukcija, pateikiama
su aukštos kokybės kištukais. Rekomenduojamas
saugiklis: 3 A.
Ilginimo laido naudojimas
Ilgintuvą reikėtų naudoti tik tada, kai tai būtina.
Prireikus ilginimo laido, naudokite tik sertifikuotą
ilginimo laidą, kurio galia atitiktų šio įrankio galią
(žr. „Techniniai duomenys“). Minimalus laido
skersmuo – 1 mm²; maksimalus laido ilgis – 30 m.
Jeigu naudojate laido ritę, visuomet iki galo
išvyniokite laidą.
SURINKIMAS IR REGULIAVIMO DARBAI
ĮSPĖJIMAS! Prieš surinkdami
ir reguliuodami įrankį, visuomet
ištraukite iš jo akumuliatorių.
Prieš įdėdami arba ištraukdami
akumuliatorių, visada išjunkite įrankį.
ĮSPĖJIMAS! Naudokite tik „DEWALT“
akumuliatorius ir kroviklius.
Akumuliatoriaus įdėjimas ir
išėmimas iš įrankio (4 pav.)
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
sunkių susižeidimų pavojų, prieš
atlikdami bet kokius įtaisų ar
priedų reguliavimo ar išmontavimo
/ sumontavimo darbus, įjunkite
priekinės / atbulinės eigos mygtuko
blokavimą arba išjunkite įrankį ir
ištraukite akumuliatorių. Bet koks
netyčinis įrankio paleidimas gali
sužeisti.
PASTABA. Įsitikinkite, kad akumuliatorius (f) yra
visiškai įkrautas.
KAIP ĮDĖTI AKUMULIATORIŲ Į ĮRANKIO
RANKENĄ
1. Norėdami įtaisyti akumuliatorių (f), laikykite
jį ties įrankio rankenoje esančiais grioveliais
(4 pav.).
2. Kiškite akumuliatorių į rankeną, kol jis bus
tvirtai įtaisytas įrankyje, ir patikrinkite, ar jis
neatsijungs.
KAIP IŠTRAUKTI AKUMULIATORIŲ IŠ ĮRANKIO
1. Paspauskite akumuliatoriaus atlaisvinimo
mygtuką (e) ir tvirtai ištraukite akumuliatorių iš
įrankio rankenos.
2. Įdėkite akumuliatorių į kroviklį, kaip aprašyta
šio vadovo skyriuje apie kroviklį.
AKUMULIATORIAUS ĮKROVIMO LYGIO
MATUOKLIS (5 PAV.)
Kai kuriuose „DEWALT“ akumuliatoriuose įrengtas
įkrovimo lygio matuoklis, kurį sudaro trys žalios
diodinės lemputės, rodančios akumuliatoriaus
įkrovimo lygį.
Norėdami įjungti įkrovimo lygio matuoklį,
paspauskite ir palaikykite nuspaudę įkrovimo
lygio matuoklio mygtuką (k). Užsidegusių trijų
žalių diodinių lempučių kombinacija parodys, kiek
akumuliatoriuje liko energijos. Kai akumuliatoriaus
įkrovimo lygis nesieks minimalios leistinos
naudojimo ribos, įkrovimo lygio matuoklis nešvies
ir akumuliatorių reikės įkrauti.
PASTABA. Įkrovimo lygio matuoklis tik parodo,
kiek akumuliatoriuje liko energijos. Jis neparodo
įrankio funkcinių galimybių ir jo rodmenys
priklauso nuo gaminio sudedamųjų dalių,
temperatūros bei kokiam darbui įrankį naudoja
galutinis vartotojas.
NAUDOJIMAS
Naudojimo instrukcija
ĮSPĖJIMAS! Visuomet laikykitės
saugos nurodymų ir taisyklių.
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti
sunkių susižeidimų pavojų, prieš
atlikdami bet kokius įtaisų ar
priedų reguliavimo ar išmontavimo
/ sumontavimo darbus, įjunkite
priekinės / atbulinės eigos mygtuko
blokavimą arba išjunkite įrankį ir
ištraukite akumuliatorių. Bet koks
netyčinis įrankio paleidimas gali
sužeisti.
13
LIETUVIŲ
Tinkama rankenos padėtis
(1, 6 pav.)
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
sunkaus susižeidimo pavojų,
VISUOMET laikykite rankas tinkamoje
padėtyje, kaip parodyta.
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
sunkaus susižeidimo pavojų,
VISUOMET tvirtai laikykite įrankį, kad
atlaikytumėte staigią reakciją.
Tinkama rankų padėtis: viena ranka turi būti ant
pagrindinės rankenos (d).
Greičio reguliavimo jungiklis
(1 pav.)
Jei norite išjungti įrankį, spauskite svirtinį jungiklį
(a). Norėdami įrankį išjungti, atleiskite gaiduką.
Šiame įrankyje įrengtas stabdys. Visiškai atleidus
svirtinį jungiklį, priekalas sustos. Greičio keitimo
jungiklis leidžia pasirinkti tinkamiausią greitį
konkrečiam darbui atlikti. Kuo stipriau spaudžiate
svirtinį jungiklį, tuo greičiau veikia įrankis. Kad
įrankis tarnautų ilgiau, greitį keiskite tik pradėdami
sukti veržles.
PASTABA. Nerekomenduojama be perstojo keisti
greitį. Jei taip darysite, galite sugadinti jungiklį,
todėl venkite nuolat keisti greitį.
Sukimosi krypties keitimo
mygtukas (1 pav.)
Sukimo krypties keitimo mygtuku (b) nustatoma
įrankio sukimosi kryptis, be to, jis naudojamas ir
kaip blokavimo mygtukas.
Norėdami pasirinkti sukimo į priekį kryptį,
atleiskite svirtinį jungiklį ir nuspauskite dešiniąją
sukimo krypties valdymo mygtuko pusę.
Norėdami pasirinkti sukimo atgal kryptį, atleiskite
svirtinį jungiklį ir nuspauskite kairiąją sukimo
krypties valdymo mygtuko pusę.
Centrinė valdymo mygtuko padėtis užfiksuoja
įrankį išjungimo padėtyje. Keisdami valdymo
mygtuko padėtį, būtinai atleiskite svirtinį jungiklį.
PASTABA. Pakeitus sukimosi kryptį ir pirmą kartą
paleidus įrankį, paleidimo metu gali pasigirsti
spragtelėjimas. Tai normalu ir nereiškia, kad
prietaisas sugedo.
Apšvietimo lemputė (1 pav.)
Įrankio apačioje įrengta apšvietimo lemputė (g).
Paspaudus gaiduką, lemputė įjungiama. Gaiduką
atleidus, lemputė šviečia dar 20 sekundžių.
PASTABA. Lemputė skirta darbo vietai
betarpiškai apšviesti ir nėra skirtas naudoti vietoj
žibintuvėlio.
Greičio reguliatorius (1 pav.)
Šiame įrankyje yra įrengtas greičio reguliatorius
(j), kuris leidžia pasirinkti vieną iš trijų greičio
nuostatų. Pasirinkite atliekamam darbui tinkamą
greičio nuostatą ir reguliuokite įrankio veikimo
greitį, naudodami greičio reguliavimo svirtinį
jungiklį (a).
1 greičio nuostata
2 greičio nuostata
3 greičio nuostata
0 – 400 sūk./min.
0 – 1 200 sūk./min.
0 – 1 900 sūk./min.
Priekalas (2 pav.)
ĮSPĖJIMAS! Naudokite tik smūginius
priedus. Nesmūginiai priedai gali
sutrūkti ir sukelti pavojingas sąlygas.
Prieš naudojimą patikrinkite priedą ir
įsitikinkite, ar jis nesuskilęs.
PERSPĖJIMAS: Prieš pradėdami
naudoti įrankį, patikrinkite priekalus,
stabdiklio kaiščius ir tvirtinimo žiedus.
Prieš pradėdami naudoti įrankį,
pamestas arba pažeistas dalis reikia
pakeisti naujomis.
Prieš pakeisdami priedus, nustatykite svirtinį
jungiklį išjungimo padėtyje (per vidurį) arba
ištraukite akumuliatorių.
PRIEKALAS SU STABDIKLIO KAIŠČIU (2 PAV.)
DCF899
Norėdami priekale įmontuoti priedą, dėkite
priedo šone esančią skylę ties ant priekalo (h)
esančiu stabdiklio kaiščiu (h). Spauskite priedą
tol, kol stabdiklio kaištis įsitaisys skylėje. Gali
prireikti gerokai paspausti stabdiklio kaištį, kad jis
įsitaisytų priede.
Norėdami ištraukti priedą, pro skylę nuspauskite
stabdiklio kaištį ir ištraukite priedą.
PRIEKALAS SU TVIRTINIMO ŽIEDU (2 PAV.)
DCF899H
Norėdami sumontuoti priedą ant tvirtinimo žiedo
priekalo, tvirtai užspauskite priedą ant priekalo
(c). Tvirtinimo žiedas (i) susispaudžia, kad galima
būtų uždėti priedą. Sumontavus priedą, tvirtinimo
žiedas spaudžia ir laiko priedą.
Norėdami nuimti priedą, suimkite už priedą ir
tvirtai traukdami nuimkite.
14
LIETUVIŲ
Naudojimas
Šis smūginis įrankis gali sukti tokia maksimalia
veržimo jėga:
Kat. #
DCF899, DCF899H
Nm
950
pėd./svar. col./svar.
700
8 400
ĮSPĖJIMAS! Įsitikinkite, kad
varžtas ir (arba) sistema atlaikys
įrankio sukeliamus sūkius.
Pernelyg didelis sūkio momentas
gali sugadinti įrankį ir sužeisti
operatorių.
netyčinis įrankio paleidimas gali
sužeisti.
Krovikliui ir akumuliatoriui jokios techninės
priežiūros nereikia. Viduje nėra dalių, kurių
techninę priežiūrą galėtų atlikti pats vartotojas.
Tepimas
Šio elektrinio įrankio papildomai tepti nereikia.
1. Dėkite priedą ant varžto galvutės. Laikykite
įrankį nukreipę tiesiai į varžtą.
2. Spauskite svirtinį jungiklį ir pradėkite darbą.
Norėdami sustoti, jungiklį atleiskite. Visuomet
patikrinkite, ar sukuriamas tinkamas sukimo
momentas, nes jis darbo metu priklauso nuo
įvairių veiksnių, įskaitant:
•
Įtampa: Dėl beveik išsikrovusio
akumuliatoriaus susidaro maža įtampa, dėl
kurios sumažėja sukimo momentas.
•
Priedų dydis: Naudojant netinkamo dydžio
priedus, sumažėja sukimo momentas.
•
Varžtų dydis: Didesnio skersmens
varžtams sukti paprastai reikia didesnio
sukimo momento. Sukimo momentas taip
pat priklauso nuo varžto ilgio, klasės ir
sukimo koeficiento.
•
Varžtas: Įsitikinkite, kad varžtai nesurūdiję
ir švarūs, kad jie būtų sukami tinkamu
sukimo momentu.
•
Medžiaga: Sukimo momentui poveikio turi
ir medžiagos rūšis bei paviršiaus apdaila.
•
Veržimo laikas: Ilgiau sukant,
sukama stipriau. Sukant ilgiau nei
rekomenduojama, varžtai gali būti pernelyg
įveržiami, persukami arba sugadinami.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
Šis „DEWALT“ elektrinis įrankis skirtas ilgalaikiam
darbui, prireikiant minimalios techninės priežiūros.
Įrankis tarnaus kokybiškai ir ilgai, jei jį tinkamai
prižiūrėsite ir reguliariai valysite.
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
sunkių susižeidimų pavojų, prieš
atlikdami bet kokius įtaisų ar
priedų reguliavimo ar išmontavimo
/ sumontavimo darbus, įjunkite
priekinės / atbulinės eigos mygtuko
blokavimą arba išjunkite įrankį ir
ištraukite akumuliatorių. Bet koks
Valymas
ĮSPĖJIMAS! Kai tik pastebėsite,
kad pagrindiniame korpuse arba
aplink ventiliacijos angas susikaupė
purvo ir dulkių, išpūskite juos sausu
oru. Atlikdami šį darbą dėvėkite
aprobuotas akių apsaugas ir
respiratorius.
ĮSPĖJIMAS! Nemetalinių įrankio
dalių niekada nevalykite tirpikliais
arba kitomis stipriomis cheminėmis
medžiagomis. Šie chemikalai gali
susilpninti šioms dalims panaudotas
plastmasines medžiagas. Naudokite
tik muiluotame vandenyje sudrėkintą
šluostę. Visuomet saugokite įrankį
nuo bet kokių skysčių; niekada
nepanardinkite jokios šio įrankio dalies
į skystį.
KROVIKLIO VALYMO INSTRUKCIJA
ĮSPĖJIMAS! Elektros smūgio
pavojus. Prieš pradėdami valyti
kroviklį, išjunkite jį iš elektros lizdo.
Purvą ir tepalą nuo kroviklio paviršiaus
galima nuvalyti šluoste arba minkštu,
nemetaliniu šepetėliu. Nenaudokite
vandens arba kokių nors kitokių
valymo priemonių tirpalų.
Pasirenkami priedai
ĮSPĖJIMAS! Kadangi kiti nei
„DEWALT“, priedai nebuvo išbandyti
su šiuo gaminiu, juos naudoti su šiuo
gaminiu gali būti pavojinga. Norėdami
sumažinti sužeidimo pavojų, su šiuo
gaminiu rekomenduojama naudoti tik
DEWALT priedus.
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti
pavojų susižeisti, naudokite tik
15
LIETUVIŲ
„DEWALT“ smūginiam veržimui
pritaikytus priedus.
ĮSPĖJIMAS! Naudokite tik smūginius
priedus. Nesmūginiai priedai gali
sutrūkti ir sukelti pavojingas sąlygas.
Prieš naudojimą patikrinkite priedus ir
įsitikinkite, ar jie nesuskilęs.
Dėl papildomos informacijos apie tinkamus
priedus kreipkitės į savo vietos tiekėją.
Aplinkos apsauga
Atskiras atliekų surinkimas. Šio gaminio
negalima išmesti kartu su kitomis namų
ūkio atliekomis.
Jeigu vieną dieną nutartumėte, kad norite pakeisti
šį „DEWALT“ gaminį nauju arba jeigu jis jums
daugiau nereikalingas, neišmeskite jo su kitomis
namų ūkio atliekomis. Atiduokite šį gaminį į atskirą
surinkimo punktą.
Rūšiuojant panaudotus produktus ir
pakuotę, sudaroma galimybė juos
perdirbti ir panaudoti iš naujo. Tokiu
būdu padėsite sumažinti aplinkos taršą
ir naujų žaliavų poreikį.
Vietiniuose reglamentuose gali būti numatytas
atskiras elektrinių gaminių surinkimas iš namų
ūkių, iš savivaldybių atliekų surinkimo vietų, arba
juos, perkant naują gaminį, gali paimti prekybos
atstovai.
„DEWALT“ surenka senus naudotus „DEWALT“
gaminius ir pasirūpina ekologišku jų utilizavimu.
Norėdami pasinaudoti šia paslauga,grąžinkite
savo gaminį bet kuriam įgaliotajam remonto
atstovui, kuris paims įrankį mūsų vardu.
Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite
susisiekę su vietos „DEWALT“ atstovybe, šioje
instrukcijoje nurodytu adresu. Be to, interneto
tinklapyje pateiktas sąrašas įgaliotų „DEWALT“
įrangos remonto dirbtuvių bei tiksli informacija
apie mūsų gaminių techninės priežiūros centrus,
jų kontaktinė informacija: www.2helpU.com.
Daugkartinio naudojimo
akumuliatorius
Šis ilgalaikiam tarnavimui skirtas akumuliatorius
yra įkraunamas tuomet, kai nebeturi pakankamai
krūvio ir nebegali maitinti įrankio pakankama
16
galia. Fiziškai susidėvėjusį produktą reikia
pašalinti taip, kad jis neužterštų aplinkos:
• Visiškai iškrovę akumuliatorių, nuimkite jį nuo
įrankio.
• Ličio jonų akumuliatoriai yra perdirbami.
Grąžinkite juos įgaliotam atstovui arba
priduokite į surinkimo punktą. Taip surinkti
akumuliatoriai bus perdirbti arba tinkamai
pašalinti.
РУССКИЙ ЯЗЫК
БЕСПРОВОДНОЙ ГАЙКОВЕРТ УДАРНОГО
ДЕЙСТВИЯ DCF899, DCF899H
Поздравляем!
Вы приобрели инструмент DEWALT.
Многолетний опыт, тщательная разработка
изделий и инновации делают компанию
DEWALT одним из самых надежных партнеров
для пользователей профессионального
электроинструмента.
Технические характеристики
Напряжение
Тип
Тип аккумулятора
Частота вращения
на холостом ходу
Количество ударов в минуту
Макс. вращающий момент
Вес (без аккумуляторной
батареи)
DCF899, DCF899H
Впост. тока
18
1
ионно литиевый
мин-1
Нм
0 – 400
0 – 1 200
0 – 1 900
0 – 2 400
950
кг
2,6
мин-1
Значения шума и вибрации (сумма векторов в трех
плоскостях) в соответствии с EN60745-2-2.
LPA (уровень звукового давления) дБ(А)
101
LWA (сила звука)
дБ(A)
112
KWA (погрешность для заданного
уровня мощности)
дБ(А)
3
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Заявленное
значение эмиссии относится
к основным областям применения
инструмента. Однако, если
инструмент используется
не по основному назначению
с различной оснасткой или при
ненадлежащем уходе, уровень
вибрации может изменится. Это
может привести к значительному
увеличению уровня воздействия
вибрации в течение всего
рабочего периода.
При расчете приблизительного
значения уровня воздействия
вибрации также необходимо
учитывать время когда
инструмент выключен или то
время, когда он работает на
холостом ходу. Это может
привести к значительному
снижению уровня воздействия
вибрации в течение всего
рабочего периода.
Определите дополнительные
меры техники безопасности
для защиты оператора от
воздействия вибрации, а именно:
поддержание инструмента
и оснастки в рабочем состоянии,
создание комфортных условий
работы, хорошая организация
рабочего места.
Величина ударной затяжки крепежных деталей
инструментом
Уровень вибрации ач =
м/с²
13,0
Погрешность K =
м/с²
5,9
Аккумулятор
DCB180
Тип аккумулятора
Li-Ion
18
Напряжение Впост.тока
3,0
Емкость
Ah
Вес
кг
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
Значение эмиссии вибрации, указанное
в данном справочном листке, было
получено в соответствии со стандартным
тестом, приведенным в EN 60745, и может
использоваться для сравнения инструментов.
Кроме того, оно может использоваться
для предварительной оценки воздействия
вибрации.
Аккумуляторная
батарея
DCB183
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение Впост.тока
18
Емкость
Ah
2,0
Вес
кг
0,40
DCB184
Li-Ion
18
5,0
0,62
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
Зарядное устройство
DCB105
Сетевое напряжение Вперем. тока
230 В
Тип аккумулятора
ионно литиевый
Приблизительное
время
мин.
25
30
40
зарядки
(1,3 Aч)
(1,5 Aч)
(2,0 Aч)
аккумуляторных
55
70
90
батарей
(3,0 Aч)
(4,0 Aч)
(5,0 Aч)
Вес
кг
0,49
Предохранители
Европа
230 В
10 Ампер, эл. сеть
Великобритания и Ирландия
230 В инструменты 3 Ампер в вилке
Обозначения: Правила
техники безопасности
Ниже описывается уровень опасности,
обозначаемый каждым из предупреждений.
Прочитайте руководство и обратите внимание
на эти символы.
ОПАСНО. Обозначает опасную
ситуацию, которая неизбежно
приведет к серьезной травмеили
смертельному исходу в случае
несоблюдения соответствующих
мер безопасности.
ОСТОРОЖНО: Указывает
на потенциально опасную
ситуацию,которая, в случае
несоблюдения соответствующих
мер безопасности, может
привести к серьезной травме
или смертельному исходу.
ВНИМАНИЕ: Указывает
на потенциально опасную
ситуацию,которая в случае
несоблюдения соответствующих
мер безопасности может стать
причиной травм средней или
легкой степени тяжести.
ПРИМЕЧАНИЕ: Указывает
на практики, использование
которых не связано
с получением травмы, но
если ими пренебречь, может
привести к порче имущества.
Указывает на риск поражения
электрическим током.
18
Указывает на риск пожара.
Декларация о соответствии
нормам ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
БЕСПРОВОДНОЙ ГАЙКОВЕРТ УДАРНОГО
ДЕЙСТВИЯ
DCF899, DCF899H
DEWALT заявляет, что продукция, описанная
в Технических характеристиках
соответствует: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-2.
Эти изделия также соответствуют директиве
2014/30/EU и 2011/65/EU. За дополнительной
информацией обращайтесь в компанию
DEWALT по адресу, указанному ниже или
приведенному на задней стороне обложки
руководства.
Нижеподписавшийся несет ответственность
за составление технической документации
и составил данную декларацию по поручению
компании DEWALT.
Хорст Гроссманн
Вице-президент по конструкторским
и технологическим вопросам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
19.01.2015
ОСТОРОЖНО. Во избежание риска
получения травм ознакомьтесь
с инструкцией.
Общие правила
техники безопасности
при использовании
электроинструментов
ОСТОРОЖНО! Полностью
прочтите инструкции по
технике безопасности и все
руководства по эксплуатации.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Несоблюдение правил
и инструкций может привести
к поражению электрическим
током, возгоранию и/или
тяжелым травмам.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
c)
d)
Термин «электроинструмент»
в предупреждениях относится
к работающим от сети (проводным)
электроинструментам или работающим
от аккумулятора (беспроводным)
электроинструментам.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
а) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте его
хорошую освещенность.
Захламленное или плохо освещенное
рабочее место может стать
причиной несчастного случая.
b) Не используйте
электроинструменты во
взрывоопасной атмосфере,
например, в присутствии
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. Искры, которые
появляются при работе
электроинструментов могут
привести к воспламенению пыли или
паров.
c) Не разрешайте детям
и посторонним лицам находиться
рядом с вами при работе
с электроинструментом.
Отвлекаясь от работы вы
можете потерять контроль над
инструментом.
2) ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) Сетевые вилки инструмента
должны соответствовать
сетевым розеткам. Никогда не
меняйте вилку инструмента. Не
используйте переходники к вилкам
для электроинструментов
с заземлением. Использование
оригинальных штепсельных вилок,
соответствующих типу сетевой
розетки снижает риск поражения
электрическим током.
b) Следует избегать контакта
с заземленными объектами, такими
как трубы, радиаторы, плиты
и холодильники. Если вы будете
заземлены, увеличивается риск
поражения электрическим током.
e)
f)
Не допускайте нахождения
электроинструментов под дождем
или в условиях повышенной
влажности. Попадание воды
в электроинструмент может
привести к поражению электрическим
током.
Необходимо бережно обращаться
со шнуром питания. Никогда не
используйте кабель для переноски
инструмента, не тяните за него,
пытаясь отключить инструмент
от сети. Держите кабель подальше
от источников тепла, масла,
острых углов или движущихся
предметов. Поврежденный или
запутанный шнур питания повышает
риск поражения электротоком.
При работе
с электроинструментом
вне помещения необходимо
пользоваться шнуромудлинителем, рассчитанным
на эксплуатацию на вне
помещения. Использование кабеля,
предназначенного для применения
на открытом воздухе, снижает риск
поражения электрическим током.
При необходимости эксплуатации
электроинструмента в местах
с повышенной влажностью
используйте устройство защиты
от токов замыкания на землю
(УЗО). Использование УЗО сокращает
риск поражения электрическим током.
3) ИНДИВИДУАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе
с электроинструментом
сохраняйте бдительность,
следите за своими действиями
и пользуйтесь здравым
смыслом. Не работайте
с электроинструментом если вы
устали, находитесь в состоянии
наркотического, алкогольного
опьянения или под воздействием
лекарственных препаратов.
Минутная невнимательность при
работе с электроинструментом
может привести к серьезным
травмам.
b) Используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
используйте защитные очки.
Средства защиты, такие как
противопылевая маска, обувь
с не скользящей подошвой, каска
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
c)
d)
e)
f)
g)
и защитные наушники, используемые
при работе, уменьшают риск
получения травм.
Примите меры для
предотвращения случайного
включения. Перед тем, как
подключить электроинструмент
к сети и/или аккумулятору, взять
инструмент или перенести его
на другое место, убедитесь
в том, что выключатель
находится в положении Выкл.
Переноска электроинструмента,
когда палец находится на
переключателе, или подача питания
на электроинструмент, когда
переключатель замкнут, может
привести к несчастным случаям.
Уберите все разводные или
гаечные ключи перед включением
электроинструмента. Ключ,
оставленный на вращающейся
части электроинструмента, может
привести к травме.
Не пытайтесь дотянуться до
слишком удаленных поверхностей.
Обувь должна быть удобной,
чтобы вы всегда могли сохранять
равновесие. Это позволит лучше
контролировать электроинструмент
в непредвиденных ситуациях.
Надевайте подходящую одежду.
Избегайте носить свободную
одежду и ювелирные украшения.
Следите за тем, чтобы волосы,
одежда и перчатки не попадали
под движущиеся детали. Возможно
наматывание свободной одежды,
ювелирных изделий и длинных волос
на движущиеся детали.
Если устройства
предусматривают возможность
подключения пылеотсоса
и пылесборника, убедитесь в том,
что они правильно подключены.
Использование устройства для
пылеудаления сокращает риски,
связанные с пылью.
4) ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА
И УХОД ЗА НИМ
a) Избегайте чрезмерной
нагрузки электроинструмента.
Используйте электроинструмент
в соответствии с назначением.
Правильно подобранный
электроинструмент выполнит
работу более эффективно
20
b)
c)
d)
e)
f)
g)
и безопасно при стандартной
нагрузке.
Не используйте
электроинструмент с неисправным
выключателем. Любой инструмент,
управлять выключением и включением
которого невозможно, опасен, и его
необходимо отремонтировать.
Перед выполнением
любой регулировки,
заменой дополнительных
приспособлений или хранением
электроинструмента, отключите
устройство от сети или извлеките
батарею из устройства. Такие
превентивные меры безопасности
сокращают риск случайного
включения электроинструмента.
Храните неиспользуемый
электроинструмент в недоступном
для детей месте и не позволяйте
использовать его лицам, не
имеющим соответствующих
навыков или не ознакомленным
с данными инструкциями.
Электроинструмент представляет
опасность в руках неопытных
пользователей.
Обеспечьте правильный уход за
электроинструментом. Проверьте,
не нарушена ли центровка или
не заклинены ли движущиеся
детали, нет ли повреждений или
иных неисправностей, которые
могли бы повлиять на работу
электроинструмента. В случае
обнаружения повреждений, прежде
чем приступить к эксплуатации
инструмента, его нужно
отремонтировать. Большинство
несчастных случаев происходит
с инструментами, которые не
обслуживаются должным образом.
Необходимо содержать режущий
инструмент в острозаточенном
и чистом состоянии. Вероятность
заклинивания инструмента, за
которым следят должным образом
и который хорошо заточен,
значительно меньше, а работать
с ним легче.
Используйте данный
электроинструмент, а также
дополнительные приспособления
и насадки в соответствии
с данными инструкциями
и с учетом условий и специфики
работы. Использование
РУССКИЙ ЯЗЫК
электроинструмента для работ, для
которых он не предназначен, может
привести к несчастным случаям.
5) ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИНСТРУМЕНТА И УХОД
ЗА НИМ
a) Используйте для зарядки
аккумуляторной батареи только
указанное производителем зарядное
устройство. Использование
зарядного устройства определенного
типа для зарядки других батарей
может привести к возгоранию.
b) Используйте для
электроинструмента
только батареи указанного
типа. Использование других
аккумуляторных батарей может
стать причиной травмы и пожара.
c) Избегайте попадания внутрь
батареи скрепок, монет, ключей,
гвоздей, болтов или других
мелких металлических предметов,
которые могут вызывать
замыкание ее контактов. Короткое
замыкание контактов аккумулятора
может привести к пожару или
получению ожогов.
d) При повреждении батареи, из
нее может вытечь электролит.
При случайном контакте
с электролитом смойте его водой.
При попадании электролита
в глаза обратитесь за медицинской
помощью. Жидкость, находящаяся
внутри батареи, может вызвать
раздражение или ожоги.
6) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Обслуживание
электроинструмента
должно выполняться только
квалифицированным техническим
персоналом. Это позволит
обеспечить безопасность
обслуживаемого инструмента.
Дополнительные правила
техники безопасности для
ударных дрелей
• Удерживайте инструмент за
изолированные поверхности
захватывания при выполнении
работ, во время которых имеется
вероятность контакта инструмента
со скрытой электропроводкой. Если
вы держитесь за металлические детали
инструмента в случае соприкосновения
с находящимся под напряжением
провода возможно поражение оператора
электрическим током.
• Используйте зажимные
приспособления или другие
практические способы закрепить
и удержать рабочую деталь на
устойчивой поверхности. Вы не
сможете хорошо удержать деталь
руками или прижимая ее к телу, и это
может привести к потере контроля.
• Всегда надевайте защитные очки или
другое устройство защиты для глаз.
При перфорировании и сверлении
разлетаются осколки. Разлетающиеся
осколки могут серьезно повредить
глаза.
• Во время работы принадлежности
и инструменты нагреваются.
Надевайте перчатки когда касаетесь
их.
• Не используйте данный инструмент
в течение длительных промежутков
времени. Вибрация, вызываемая
инструментом, может оказывать
вредное воздействие на руки.
Используйте перчатки, для обеспечения
дополнительной амортизации
и старайтесь ограничивать вредное
воздействие за счет частых перерывов
в работе.
Остаточные риски
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных
устройств, некоторые остаточные риски
невозможно полностью исключить. А именно:
– Ухудшение слуха.
– Риск получения травмы в результате
воздействия частиц материала.
– Риск получения ожогов в результате
нагревания инструмента в процессе
работы.
– Риск получения травмы в результате
продолжительной работы.
Маркировка на инструменте
На инструмент нанесены следующие
обозначения:
Перед началом работы прочтите
руководство по эксплуатации.
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
РАСПОЛОЖЕНИЕ КОДА ДАТЫ
Код даты, в котором также указывается год
производства, отпечатан на поверхности
корпуса, которая образует соединительный
элемент между инструментом
и аккумуляторной батареей.
Пример:
2015 XX XX
Год выпуска
Важные инструкции по
технике безопасности для
всех зарядных устройств
СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО:
В данном руководстве содержатся важные
инструкции по технике безопасности для
зарядного устройства DCB105.
• Перед тем, как использовать зарядное
устройство, внимательно изучите
все инструкции и предупреждающие
этикетки на зарядном устройстве,
батарее и инструменте, для которого
используется батарея.
ОСТОРОЖНО: Опасность поражения электрическим током. Не
допускайте попадания жидкости
в зарядное устройство. Это
может привести к поражению
электрическим током.
ОСТОРОЖНО: Рекомендуется
использовать устройство
защитного отключения (УЗО)
с током утечки до 30 мA.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Опасность ожога. Во избежание
получения травмы зарядку
аккумулятора выполняйте
только с использованием
зарядного устройства DEWALT.
Использование батарей другого
типа может привести к взрыву,
травмам и повреждениям.
22
попадания в полости
зарядного устройства таких
токопроводящих материалов,
как стальная стружка,
алюминиевая фольга или
другие металлические частицы
и т.п. Всегда отключайте
зарядное устройство от
источника питания, если
в нем нет аккумулятора.
Всегда отключайте зарядное
устройство от сети перед
тем, как приступить к очистке
инструмента.
• НЕ пытайтесь заряжать батареи
с помощью каких-либо других
зарядных устройств, кроме
тех, которые указаны в данном
руководстве. Зарядное устройство
и батарея предназначены для
совместного использования.
• Эти зарядные устройства не
предназначены ни для какого другого
использования, помимо зарядки
аккумуляторных батарей DEWALT.
Использование любых других батарей
может привести к возгоранию,
поражению электротоком или гибели
от электрического шока.
• Не подвергайте зарядное устройство
воздействию снега или дождя.
• При отключении зарядного
устройства от сети всегда тяните
за штепсельную вилку, а не за шнур.
Это поможет избежать повреждения
штепсельной вилки и розетки.
• Убедитесь в том, что шнур
расположен таким образом, чтобы на
него не наступили, не споткнулись
об него, а также в том, что он не
натянут и не может быть поврежден.
ВНИМАНИЕ: Не позволяйте
детям играть с данным
устройством.
• Не используйте удлинительный
шнур без крайней необходимости.
Использование удлинительного шнура
неподходящего типа может привести
к пожару или поражению электрическим
током.
ПРИМЕЧАНИЕ: В определенных
условиях, при подключении
зарядного устройства
к источнику питания, может
произойти короткое замыкание
контактов внутри зарядного
устройства посторонними
материалами. Не допускайте
• При работе с зарядным устройством
на улице, всегда выбирайте сухое
место и используйте удлинитель,
который подходит для использования
на улице. Использование кабеля,
предназначенного для применения
на открытом воздухе, снижает риск
поражения электрическим током.
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Не закрывайте вентиляционные
отверстия зарядного устройства.
Вентиляционные отверстия
находятся наверху и по бокам
зарядного устройства. Не
размещайте зарядное устройство
поблизости от источников тепла.
• Не используйте зарядное устройство
при наличии повреждений шнура или
штепсельной вилки — в этом случае
необходимо немедленно их заменить.
• Не используйте зарядное
устройство, если его роняли либо
если оно подвергалось сильным
ударам или было повреждено какимлибо иным образом. Обратитесь
в специализированный сервисный центр.
• Не разбирайте зарядное устройство,
обратитесь в специализированный
сервисный центр для ремонта
в случае необходимости. Неправильная
разборка может привести к поражению
электрическим током, замыканию или
пожару.
• В случае повреждения шнура питания
его необходимо немедленно заменить
у производителя, в его сервисном
центре или с привлечением другого
специалиста аналогичной квалификации
для предотвращения несчастного
случая.
• Перед чисткой отключите зарядное
устройство от сети. В противном
случае, это может привести
к поражению электрическим током.
Извлечение аккумуляторной батареи
не приведет к снижению степени этого
риска.
• НИКОГДА не подключайте 2 зарядных
устройства вместе.
• Зарядное устройство предназначено
для работы при стандартном
напряжении сети в 230 В. Не
пытайтесь использовать его при
каком-либо ином напряжении. Это
не относится к автомобильному
зарядному устройству.
СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩЕЕ
РУКОВОДСТВО
Зарядные устройства
Зарядное устройство DCB105 работает
с ионно-литиевыми аккумуляторами 10,8 В,
14,4 В и 18 В (DCB123, DCB125, DCB127,
DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144,
DCB145, DCB180, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB184 и DCB185).
Данные зарядные устройства не требуют
регулировки и максимально просты
в использовании.
Зарядка аккумуляторной
батареи (рис. 3)
1. Перед установкой батареи подключите
зарядное устройство к соответствующей
розетке с напряжением 230 В.
2. Вставьте аккумулятор (f) в зарядное
устройство, убедившись в том, что он
хорошо установлен. Красный индикатор
зарядки начнет мигать. Это означает, что
процесс зарядки начался.
3. По окончании зарядки красный индикатор
будет гореть, непрерывно, не мигая.
Теперь батарея полностью заряжена,
и ее можно использовать или оставить
в зарядном устройстве.
ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы обеспечить
максимальную производительность и срок
службы ионно-литиевых батарей, первым
использованием полностью зарядите
батарейный комплект.
Процесс зарядки
См. состояние зарядки аккумуляторной
батареи в приведенной ниже таблице.
Индикаторы зарядки DCB105
идет зарядка
–– –– –– –– –– –– ––
полностью заряжен ––––––––––––––––––––––
температурная
задержка
––– • ––– • ––– • –––
замените
аккумуляторную
батарею
••••••••••••••
Зарядное(-ые) устройство(-а) не
может(-гут) полностью зарядить неисправный
аккумулятор. Зарядное устройство
показывает неисправность аккумулятора,
если индикатор не загорается или мигает.
ПРИМЕЧАНИЕ: Также это может указывать на
проблему с зарядным устройством.
Если зарядное устройство указывает на
наличие проблемы, проверьте аккумулятор
и зарядное устройство в специализированном
сервисном центре.
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАДЕРЖКА
При слишком низкой или слишком высокой
температуре батареи, зарядное устройство
автоматически переходит в режим
температурной задержки; при этом зарядка
не начинается до тех пор, пока батарея не
достигнет нужной температуры. После того,
как нужный уровень температуры будет
достигнут, устройство перейдет в режим
зарядки. Данная функция обеспечивает
максимальный срок эксплуатации
аккумулятора.
Зарядка холодного аккумулятора занимает
на 50 % больше времени, чем теплого.
Аккумулятор заряжается медленнее во время
цикла зарядки и максимального заряда
не удастся добиться даже после того, как
аккумулятор будет теплым
ТОЛЬКО ИОННО-ЛИТИЕВЫЕ
АККУМУЛЯТОРЫ
Ионно-литиевые аккумуляторы, имеют
систему электронной защиты, которая
защищает аккумуляторы от перегрузки,
перегревания или глубокой разрядки.
При срабатывании системы электронной
защиты инструмент автоматически
отключается. В этом случае поставьте
аккумулятор на зарядку до тех пор, пока он
полностью не зарядится.
Важные инструкции по
технике безопасности для
всех батарей
При заказе запасных батарей не забудьте
указать номер по каталогу и напряжение
питания.
При покупке батарея заряжена не полностью.
Перед тем, как использовать батарею
и зарядное устройство, прочтите следующие
инструкции по технике безопасности. Затем
выполните необходимые действия для
зарядки.
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ВСЕ
ИНСТРУКЦИИ
• Не заряжайте и не используйте
батарею во взрывоопасной
атмосфере, например, при наличии
горючих жидкостей, газов или пыли.
Установка или удаление батареи из
зарядного устройства может привести
к воспламенению пыли или газов.
• Никогда не прилагайте больших
усилий, вставляя аккумулятор
24
в зарядное устройство. Не
вносите изменения в конструкцию
аккумуляторов, с целью установить
их в зарядное устройство, к которому
они не подходят. Это может
привести к серьезным травмам.
• Заряжайте батареи только с помощью
зарядных устройств DEWALT.
• НЕ проливайте на них и не погружайте
их в воду или другие жидкости.
• Не храните и не используйте
данное устройство и батарею при
температуре выше 40 °C (105 °F)
(например, на внешних пристройках
или на металлических поверхностях
зданий в летнее время).
ОСТОРОЖНО: Ни в коем случае
не разбирайте батарею. При
наличии трещин или других
повреждений батареи, не
устанавливайте ее в зарядное
устройство. Не роняйте
батарею и не подвергайте ее
ударам или другим повреждениям.
Не используйте батарею или
зарядное устройство после
удара, падения или получения
каких-либо других повреждений
(например, после того, как ее
проткнули гвоздем, ударили
молотком или наступили на
нее). Это может привести
к поражению электрическим
током. Поврежденные
батареи необходимо вернуть
в сервисный центр для повторной
переработки.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Когда
устройство не используется,
кладите его на бок на
устойчивую поверхность
в таком месте, где оно не
может упасть и об него нельзя
споткнуться. Некоторые
устройства с батареями
большого размера, стоят сверху
на батарее, и могут легко
упасть.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ИОННО ЛИТИЕВЫХ
(Li Ion) батарей
• Не сжигайте батареи, даже
поврежденные или полностью
отработавшие. Аккумулятор может
взорваться в огне. При сгорании литий-
РУССКИЙ ЯЗЫК
ионных аккумуляторов образуются
токсичные отходы и испарения.
• При попадании содержимого батареи
на кожу, немедленно промойте это
место водой с мылом. При попадании
содержимого батареи в глаза,
необходимо промыть открытые глаза
проточной водой в течение 15 минут
или до тех пор, пока не пройдет
раздражение. При необходимости
обращения к врачу, может пригодиться
следующая информация: электролит
представляет собой смесь жидких
органических углекислых и литиевых
солей.
• При вскрытии батареи, ее
содержимое может вызвать
раздражение дыхательных путей.
Обеспечьте наличие свежего воздуха.
Если симптомы сохраняются,
обратитесь к врачу.
ОСТОРОЖНО: Опасность ожога.
Содержимое батареи может
воспламениться при попадании
искр или огня.
Транспортировка
Аккумуляторы DEWALT соответствуют всем
применимым правилам транспортировки,
как предусмотрено промышленными
и юридическими стандартам, включая
рекомендации ООН по транспортировки
опасных грузов; Ассоциация международных
авиаперевозчиков (IATA) правила
перевозки опасных грузов, Международные
правила перевозки опасных грузов
морским путем (IMDG), и Европейское
соглашение о международной дорожной
перевозке опасных грузов (ADR). Ионнолитиевые элементы и аккумуляторы были
протестированы в соответствии с разделом
38.3 Рекомендаций ООН по транспортировке
опасных грузов руководства по тестами
и критериям.
В большинстве случаев транспортировка
аккумуляторных батарей DEWALT не попадает
под классификацию, поскольку они являются
опасными материалами Класса 9. В целом,
два случая, когда требуется отправка
Класса 9, это:
1. Авиаперевозка более 2 литий ионных
аккумуляторных батарей DEWALT,
если в упаковке находятся только
аккумуляторы (без инструментов), и
2. Любая перевозка ионно-литиевых
аккумулятор энергоемкостью более
100 Ватт час (Втч). Энергоемкость всех
ионно-литиевых аккумуляторных батарей
указана на упаковке.
Независимо от того, является ли перевозка
исключением или выполняется по правилам,
перевозчик должен уточнить последние
требования к упаковке, маркировке
и оформлению документации.
При транспортировке аккумуляторных
батарей может произойти возгорание, если
терминалы аккумуляторов случайно будут
замкнуты электропроводящими материалами.
При транспортировке аккумуляторных
батарей убедитесь в том, что терминалы
защищены и хорошо изолированы от
материалов, контакт с которыми может
привести к короткому замыканию.
Информация, изложенная в этом руководстве
обоснована и на момент создания этого
документа ее можно считать точной. Но,
это гарантия не является ни выраженной,
ни подразумеваемой. Покупатель должен
обеспечить то, что бы его деятельность
соответствовала всем применимым законам.
Аккумуляторная батарея
ТИП АККУМУЛЯТОРА
DCD790 и DCD795 работают от батарей на
18 В.
Можно использовать аккумуляторы DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 или
DCB185. Подробную информацию см.
в Технических характеристиках.
Рекомендации по хранению
1. Лучшим местом для хранения является
прохладное и сухое место, защищенное
от прямых солнечных лучей, высокой или
низкой температуры. Для оптимальной
работы и продолжительного срока
службы, не используемые аккумуляторы
храните при комнатной температуре.
2. Для достижения максимальных
результатов при продолжительном
хранении рекомендуется полностью
зарядить батарейный комплект и хранить
его в прохладном сухом месте вне
зарядного устройства.
ПРИМЕЧАНИЕ: Батарейные комплекты не
должны храниться в полностью разряженном
состоянии. Перед использованием
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
батарейный комплект требует повторной
зарядки.
Маркировка на зарядном
устройстве и аккумуляторе
Помимо пиктограмм, используемых в данном
руководстве, на зарядном устройстве
и батарее имеются следующие обозначения:
Не сжигайте аккумуляторную
батарею.
Комплектация поставки
В комплектацию входит:
1 Ударный гайковерт
1 Зарядное устройство
2 Аккумулятор
Перед началом работы прочтите
руководство по эксплуатации.
Чтобы узнать время зарядки, см.
Tехнические характеристики.
Зарядка батареи.
Батарея заряжена
Батарея неисправна.
Температурная задержка.
1 Набор инструментов
1 Руководство по эксплуатации
ПРИМЕЧАНИЕ. Аккумуляторы и зарядные
устройства не входят в комплект поставки для
моделей N.
• Проверьте на наличие повреждений
инструмента, его деталей или
дополнительных принадлежностей,
которые могли возникнуть во время
транспортировки.
• Перед эксплуатацией внимательно
прочтите данное руководство.
Описание (рис. 1, 2)
ОСТОРОЖНО: Никогда не
вносите изменения в конструкцию
электроинструмента или какойлибо его части. Это может
привести к повреждению или
травме.
Не касайтесь токопроводящими
предметами контактов батареи
и зарядного устройства.
Не пытайтесь заряжать
поврежденную батарею.
Не подвергайте электроинструмент
или его элементы воздействию
влаги.
b. Кнопка изменения направления вращения
c. Опора
Немедленно заменяйте
поврежденный шнур питания.
d. Основная ручка
Заряжайте батарею при температуре
окружающей среды 4 °C - 40 °C.
e. Кнопка открывания аккумуляторного
отсека
Для использования внутри
помещений.
g. Рабочая подсветка
Утилизируйте отработанные батареи
безопасным для окружающей среды
способом.
Заряжайте аккумуляторы DEWALT,
используя только соответствующие
зарядные устройства DEWALT.
Зарядка иных аккумуляторных
батарей, кроме DEWALT на зарядных
устройствах DEWALT может привести
к возгоранию аккумуляторов
и возникновению других опасных
ситуаций.
26
a. Пусковой выключатель
f. Аккумуляторная батарея
h. Штифт фиксатора (DCF899, Рис. 2)
i. Витковая пружина (DCF899H, Рис. 2)
j. Переключатель скорости
НАЗНАЧЕНИЕ
Эти ударные гайковерты разработаны
для профессионального откручивания/
закручивания винтов, болтов и гаек.
Импульсный принцип работы делает этот
инструмент незаменимым при закручивании
крепежных элементов в таких материалах, как
дерево, металл и бетон.
РУССКИЙ ЯЗЫК
НЕ используйте этот инструмент в условиях
повышенной влажности или поблизости от
легковоспламеняющихся жидкостей или
газов.
Данный ударный гайковерт профессиональный инструмент. ДЕРЖИТЕ
ЕГО в недоступном для детей месте.
Использование инструмента неопытными
пользователями должно происходить под
контролем опытного коллеги.
• Малолетние дети и люди
с ограниченными физическими
возможностями. Это устройство не
предназначено для использования
маленькими детьми или людьми
с ограниченными физическими
возможностями, если они не находятся
под присмотром лица, отвечающего за их
безопасность.
• Данный инструмент не предназначен
для использования лицами (включая
детей), с ограниченными физическими,
психическими и умственными
возможностями, не имеющими опыта,
знаний или навыков работы с ним, кроме
как под контролем лица, отвечающего
за их безопасность. Никогда не
оставляйте детей без присмотра с этим
инструментом.
Электрическая безопасность
Электродвигатель предназначен для
работы только с одним напряжением
сети. Необходимо обязательно убедиться
в том, что напряжение источника питания
соответствует указанному на шильдике
устройства. Необходимо также убедиться
в том, что напряжение зарядного устройства
соответствует напряжению в сети.
Ваше зарядное устройство
DEWALT имеет двойную изоляцию
в соответствии с EN 60335; поэтому
не требуется заземления при работе
с ним.
В случае повреждения шнура питания
его необходимо заменить специально
подготовленным шнуром, который можно
приобрести в сервисных центрах DEWALT.
Замена штепсельной вилки
(только для Соединенного
Королевства и Ирландии)
Если нужно установить штепсельную
вилку:
• Осторожно снимите старую вилку.
• Подсоедините коричневый провод
к терминалу фазы в вилке.
• Подсоедините синий провод к нулевому
терминалу.
ВНИМАНИЕ. Заземления не
требуется.
Соблюдайте инструкции по установке
вилки, которые предусмотрены к вилкам
высокого качества. Рекомендованный
предохранитель: 3 A.
Использование кабеля-удлинителя
Используйте удлинитель только в случаях
крайней необходимости. Используйте только
утвержденные удлинители промышленного
изготовления, рассчитанные на мощность
не меньшую, чем потребляемая мощность
зарядного устройства (см. Технические
характеристики). Минимальное поперечное
сечение провода электрического кабеля
1 мм²; максимальная длина 30 м.
При использовании кабельного барабана
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Перед любыми
работами по сборке и регулировке
необходимо извлечь батарею.
Каждый раз перед установкой или
извлечением батареи следует
выключать дрель.
ВНИМАНИЕ. Используйте
только аккумуляторные батареи
и зарядные устройства DEWALT.
Установка и извлечение
аккумуляторной батареи из
инструмента (рис. 4)
ОСТОРОЖНО: Чтобы снизить
риск получения серьезной
травмы, необходимо
установить переключатель
направления вращения
в положение блокировки или
выключить инструмент
и отсоединить батарею,
прежде чем выполнять
какую-либо регулировку либо
удалять/устанавливать
какие-либо дополнительные
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
приспособления. Случайный
запуск может привести к травме.
ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь в том, что
аккумуляторы (f) полностью заряжены.
УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
В РУЧКУ ИНСТРУМЕНТА
1. Совместите аккумулятор (f) с пазом на
внутренней стороне рукоятки (Рис. 4).
2. Задвиньте рукоятку так. чтобы
аккумулятор плотно встал на место
и убедитесь в том, что он хорошо
закреплен.
в положение блокировки или
выключить инструмент
и отсоединить батарею,
прежде чем выполнять
какую-либо регулировку либо
удалять/устанавливать
какие-либо дополнительные
приспособления. Случайный
запуск может привести к травме.
Правильное положение рук
(рис. 1, 6)
1. Нажмите на кнопку извлечения батареи
(e) и вытащите батарею из рукоятки.
ОСТОРОЖНО: Во избежании
риска получения серьезных травм
ВСЕГДА используйте правильное
положение рук как показано на
рисунке.
2. Вставьте батарею в зарядное устройство,
как указано в разделе данного
руководства, посвященном зарядному
устройству.
ОСТОРОЖНО: Во избежании
риска получения серьезных
травм ВСЕГДА крепко держите
инструмент, предупреждая
внезапную резкую отдачу.
СНЯТИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
С ИНСТРУМЕНТА
ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА (РИС. 5)
В некоторых аккумуляторах DEWALT есть
датчик заряда (k), который включает
три зеленых светодиодных индикатора,
показывающий уровень оставшегося заряда
аккумулятора.
Для включения датчика заряда, нажмите
и удерживайте кнопку датчика заряда
(k). Загорятся три зеленых светодиода,
показывая уровень оставшегося заряда. Когда
уровень заряда аккумулятора будет ниже
уровня, необходимого для использования,
светодиоды перестанут гореть и аккумулятор
следует зарядить.
ПРИМЕЧАНИЕ: Датчик заряда аккумулятора
показывает уровень оставшегося заряда.
Он не показывает работоспособность
устройства и его показания могут меняться
в зависимости от компонентов продукта,
температуры и сфер применения.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по эксплуатации
ВНИМАНИЕ! Всегда соблюдайте
правила техники безопасности
и применимые законы.
ОСТОРОЖНО. Чтобы снизить
риск получения серьезной
травмы, необходимо
установить переключатель
направления вращения
28
При правильном положении рук одна рука
должна находиться на ручке инструмента (d).
Переключатель скорости
(рис. 1)
Чтобы включить инструмент, нажмите
выключатель (a). Чтобы выключить
инструмент, отпустите выключатель. Ваш
инструмент оснащен тормозом. Патрон
останавливается сразу же после полного
отпускания выключателя. Переключатель
частоты оборотов позволяет вам выбирать
оптимальную скорость для конкретного
применения. Чем сильнее вы давите на
курковый выключатель, тем быстрее
вращается инструмент. Для обеспечения
максимального срока службы инструмента
используйте переменную скорость только
в начале просверливания отверстий
и закручивания/откручивания крепежных
элементов.
ПРИМЕЧАНИЕ: Постоянное использование
в режиме переменной скорости не
рекомендуется. Это может привести
к повреждению выключателя и поэтому не
допускается.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Кнопка изменения направления вращения (рис. 1)
Кнопка изменения направления вращения
(b) определяет направление вращения
инструмента, а также используется для
блокировки инструмента.
Для установки вращения по часовой стрелке
отпустите курковый выключатель и нажмите
кнопку изменения направления вращения на
правой стороне инструмента.
Для установки вращения против часовой
стрелки отпустите курковый выключатель
и нажмите кнопку изменения направления
вращения на левой стороне инструмента.
Центральное положение кнопки управления
блокирует инструмент в выключенном
положении. При изменении положения кнопки
управления курковый выключатель должен
быть отпущен.
ПРИМЕЧАНИЕ: При первом включении после
смены направления вращения может быть
слышен щелчок. Это нормальное явление
и не указывает на неисправность.
Рабочая подсветка (рис. 1)
В основании инструмент находится рабочая
подсветка (g). Она включается автоматически
при нажатом выключателя. Когда спусковой
курок инструмента отпускается, рабочая
подсветка будет гореть еще 20 секунд.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед
началом работы проверьте
опору, фиксирующие стержни
и витковую пружину. Перед
использование необходимо
установить отсутствующие или
заменить поврежденные детали.
Перед сменой дополнительных
приспособлений установите выключатель
в выключенное (центральное) положение или
извлеките батарею.
ОПОРА С ФИКСИРУЮЩИМ СТЕРЖНЕМ
(РИС. 2) DCF899
Для установки контактного разъема на опору,
совместите отверстие сбоку контактного
разъема с фиксирующим стержнем (h) на
опоре (c). Нажимайте на контактный разъем
до тех пор, пока фиксирующий штифт не
войдет плотно в отверстие. Для установки
контактного разъема может потребоваться
нажать на фиксирующий стержень.
Для удаления оснастки нажмите на
фиксирующий стержень через отверстие
и снимите оснастку.
ОСНОВА С ВИТКОВОЙ ПРУЖИНОЙ (РИС. 2)
DCF899H
Чтобы установить оснастку на основу
с витковой пружиной, плотно прижмите
оснастку к основанию (c). Витковая пружина
(i) сжимается и позволяет оснастки встать
на место. После того, как оснастка будет
установлена, витковая пружина будет
прижимать деталь, что поможет удерживать
оснастку.
ПРИМЕЧАНИЕ: Подсветка предназначена
для освещения рабочей поверхности и не
может использоваться в качестве фонаря.
Чтобы снять оснастку крепко возьмите ее
и стяните.
Выбор скорости (рис. 1)
Применение
На инструменте предусмотрен переключатель
скоростей (j) который позволяет выбрать одну
из трех скоростей. Выбор скорости зависит
от области применения и для контроля
скорости инструмента используется курковый
переключатель с регулируемой скоростью (a).
Скорость 1
Скорость 2
Скорость 3
0 – 400 об.мин
0 – 1 200 об.мин
0 – 1 900 об.мин
Опора (рис. 2)
ОСТОРОЖНО: Используйте
только оснастку для ударных
инструментов. Использование
обычной оснастки может
представлять опасность. Перед
использованием проверьте
оснастку на наличие трещин.
Данный ударный инструмент обеспечивает
следующее значение крутящего момента на
выходе:
Cat #
DCF899, DCF899H
Nm
950
Ft.-Lbs.
700
In.-Lbs.
8 400
ВНИМАНИЕ: Убедитесь в том,
что крепление и/или система
способны выдержать крутящий
момент, создаваемый
инструментом. Слишком
высокое значение крутящего
момента может вызвать
поломку и стать причиной
травмы.
1. Поместите разъем на головку крепления.
Направьте инструмент ровно на
крепление.
29
РУССКИЙ ЯЗЫК
2. Нажмите выключатель, чтобы начать
работу. Отпустите выключатель
чтобы прекратить работу. Всегда
проверяйте крутящий момент с помощью
динамометрического ключа, так как
момент затяжки зависит от многих
факторов, включая следующие:
•
Напряжение: Низкое напряжение
в результате низкого заряда
батареи снижает значение момента
крепления.
•
Размер оснастки: Использование
оснастки неподходящего размера
приводит к уменьшению момента
затяжки.
•
Размер болта: Чем больше размер
гайки, тем больше нужен момент
затяжки. Момент крепления
также зависит от длины, типа
и коэффициента крутящего
момента.
•
Болт: Для получения нужного
значения момента убедитесь в том,
что на резьбе нет ржавчины и других
частиц.
•
Материал: На момент крепления
влияет тип материала и его
поверхность.
•
Время крепления: Более длительное
время затягивания позволяет
получить более высокое значение
момента крепления. Крепление
в течение более длительного
времени, чем рекомендуемое, может
привести к перегрузке и повреждению
креплений.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш инструмент DEWALT имеет длительный
срок эксплуатации и требует минимальных
затрат на техобслуживание. Для длительной
безотказной работы необходимо обеспечить
правильный уход за инструментом и его
регулярную очистку.
ОСТОРОЖНО: Чтобы снизить
риск получения серьезной
травмы, необходимо
установить переключатель
направления вращения
в положение блокировки или
выключить инструмент
и отсоединить батарею,
прежде чем выполнять
какую-либо регулировку либо
30
удалять/устанавливать
какие-либо дополнительные
приспособления. Случайный
запуск может привести к травме.
Зарядное устройство и аккумуляторные
батареи неремонтопригодны. Внутри
установки нет деталей, обслуживаемых
пользователем.
Смазка
Вашему инструменту не требуется
дополнительная смазка.
Чистка
ВНИМАНИЕ. Удаляйте
загрязнения и пыль с корпуса
инструмента, продувая его
сухим воздухом, поскольку грязь
собирается внутри корпуса
и вокруг вентиляционных
отверстий. Надевайте
защитные наушники
и противопылевую маску при
выполнении этих работ.
ВНИМАНИЕ. Никогда не
пользуйтесь растворителями или
другими сильнодействующими
химическими веществами для
чистки неметаллических частей
инструмента. Эти химикаты
могут повредить структуру
материала, используемого для
производства таких деталей.
Используйте ткань, смоченную
в мягком мыльном растворе. Не
допускайте попадание жидкости
внутрь инструмента; никогда не
погружайте никакие из деталей
инструмента в жидкость.
ИНСТРУКЦИИ ПО ОЧИСТКЕ ЗАРЯДНОГО
УСТРОЙСТВА
ОСТОРОЖНО. Опасность
поражения электрическим током.
Перед чисткой отключите
зарядное устройство от сети
питания. Грязь и жир можно
удалить с наружной поверхности
зарядного устройства
с помощью тряпки или мягкой
РУССКИЙ ЯЗЫК
неметаллической щетки. Не
используйте воду или чистящие
растворы.
Дополнительные принадлежности
ВНИМАНИЕ: В связи с тем, что
дополнительные приспособления
других производителей кроме
DEWALT, не проходили проверку
на совместимость с данным
изделием, их использование
может представлять опасность.
Во избежание травм следует
использовать для данного
инструмента только ту
оснастку, что рекомендуется
компанией DEWALT.
ВНИМАНИЕ. Во избежании
травмы используйте
только оснастку DEWALT,
предназначенную для
использования с ударными
инструментами.
ВНИМАНИЕ. Используйте
только оснастку для ударных
инструментов. Использование
обычной оснастки может
представлять опасность. Перед
использованием проверьте
оснастку на наличие трещин.
Обратитесь к своему продавцу для получения
соответствующих принадлежностей.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Это изделие
нельзя утилизировать с обычным
бытовым мусором.
Если вы однажды обнаружите, что ваш
продукт DEWALT требует замены или он
вам больше не нужен, не выбрасывайте его
вместе с бытовыми отходами. Утилизацию
этого продукта нужно производить в пунктах
раздельного сбора мусора.
Местные нормативы могут предусматривать
утилизацию электрооборудования отдельно
от бытовых отходов на муниципальных
свалках или его возврат продавцу, у которого
изделие было приобретено.
Сервисные центры DEWALT принимают на
утилизацию изделия DEWALT по окончании
их срока службы. Чтобы воспользоваться
этой услугой верните свое изделие любому
авторизованному агенту по ремонту, который
занимается сбором этих продуктов от имени
компании.
Адрес ближайшего авторизованного
сервисного центра можно получить,
обратившись в местное представительство
компании DEWALT по адресу, указанному
в настоящем руководстве. Кроме того, список
официальных сервисных центров DEWALT,
подробную информацию о послепродажном
обслуживании и контактную информацию
можно найти по адресу: www.2helpU.com.
Аккумуляторная батарея
Данную аккумуляторную батарею
с длительным сроком эксплуатации
необходимо перезаряжать, когда она
перестает обеспечивать питание,
необходимое для выполнения определенных
работ. По окончании срока эксплуатации ее
следует утилизировать, соблюдая при этом
необходимые меры по защите окружающей
среды:
• Разрядите батарею до конца и извлеките
ее из инструмента.
• Литий-ионные аккумуляторные батареи
подлежат вторичной переработке. Сдайте
их нашему дилеру или в местный центр
вторичной переработки. В этих пунктах
батареи будут подвергнуты повторной
переработке или правильной утилизации.
Сортировка мусора, используемых
изделий и упаковки позволяет
перерабатывать и повторно
использовать отходы. Повторное
использование переработанных
материалов помогает защитить
окружающую среду от загрязнения
и сокращает потребность в сырье.
zst00268800 - 01-07-2015
31
LIETUVIŲ
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
33
34
Download PDF

advertising