DCM561P1 | DeWalt DCM561P1 STRING TRIMMER instruction manual

DCM561
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)4
Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen)16
English (original instructions)30
Español (traducido de las instrucciones originales)42
Français (traduction de la notice d’instructions originale)55
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)69
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)82
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)96
Português (traduzido das instruções originais)108
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)122
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)134
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)146
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)159
Copyright DeWALT
B
Figure 1
k
j
c
b
i
d
l
a
f
e
g
h
Figure 2
Figure 3
j
j
Figure 4
k
1
Figure 6
Figure 5
f
d
n
m
Figure 8
Figure 7
610 mm
Figure 9
Figure 10
q
s
p
o
r
Figure 11
Figure 12
v
u
t
h
2
Figure 13
Figure 14
w
x
g
z
aa
y
h
Figure 15
bb
Figure 16
cc
cc
Figure 17
Figure 18
ee
e
dd
Figure 19
ff
3
Dansk
Græstrimmer
DCM561
Tillykke!
Du har valgt et DeWALT-værktøj. Mange års
erfaring, ihærdig produktudvikling og innovation
gør DeWALT én af de mest pålidelige partnere for
professionelle brugere af elværktøj.
Vibrationsemissionsniveauet, der er angivet i dette
vejledningsark, er målt i overensstemmelse med
en standardiseret test, der er angivet i EN506362-91:2014 og kan anvendes til at sammenligne
et værktøj med et andet. Det kan anvendes til en
foreløbig eksponeringsvurdering.
Tekniske data
Spænding
DCM561
18V
VDC
Type
1
Udgangsspænding
RPM
Trimmersporets bredde
Vægt (uden batteripakke)
W
400
0-4600 / 0-6000
330
3,64
mm
kg
Et estimat af eksponeringsniveauet for
vibration bør også tage højde for de
gange, værktøjet slukkes, eller når det
kører men ikke bruges til at arbejde. Det
kan mindske eksponeringsniveauet over
den samlede arbejdsperiode markant.
Støjværdier og vibrationsværdier (triax vector sum) i henhold til EN50636-291:2014:
LPA (emissionslydtryksniveau)
dB(A)
76
LWA (lydtryksniveau)
dB(A)
90
K(usikkerhed for det angivne
lydniveau)
dB(A)
1,7
Værdi for vibrationsemission ah =
Usikkerhed K =
m/s2
m/s2
< 2,5
1,5
ADVARSEL: Det angivne
vibrationsemissionsniveau repræsenterer
værktøjets hovedanvendelsesområder.
Hvis værktøjet anvendes til andre formål,
med andet tilbehør eller vedligeholdes
dårligt, kan vibrationsemissionen
imidlertid variere. Det kan forøge
eksponeringsniveauet over den samlede
arbejdsperiode markant.
Identificér yderligere
sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte
operatøren mod vibrationens effekter,
som f.eks.: vedligehold værktøjet og
tilbehøret, hold hænderne varme,
organisation af arbejdsmønstre.
Sikringer:
Europa
Batteripakke
Batteritype
Spænding
Kapacitet
Vægt
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-ion
18
1,5
0,35
Oplader
Netspænding
Batteritype
Ca, opladningstid af batteripakke
min
Vægt
kg
4
DCB182
Li-ion
18
4,0
0,61
VAC
25 (1,3 Ah)
55 (3,0 Ah)
230 V værktøj
DCB183
Li-ion
18
2,0
0,4
DCB105
230
18 Li-Ion
30 (1,5 Ah)
70 (4,0 Ah)
0,49
DCB184
Li-ion
18
5,0
0,62
10 Amp, el-net
DCB185
Li-ion
18
1,3
0,35
40 (2,0 Ah)
90 (5,0 Ah)
Dansk
Definitioner: sikkerhedsretningslinjer
Nedenstående definitioner beskriver
sikkerhedsniveauet for hvert enkelt signalord.
Læs vejledningen og vær opmærksom på disse
symboler.
FARE: Angiver en umiddelbart
farlig situation, der medmindre den
undgås, vil resultere i død eller alvorlig
personskade.
ADVARSEL: Angiver en potentielt
farlig situation, der medmindre den
undgås, kunne resultere i død eller
alvorlig personskade.
FORSIGTIG: Angiver en
potentielt farlig situation, der medmindre
den undgås, kan resultere i mindre
eller moderat personskade.
EMÆRK: Angiver en handling,
B
der ikke er forbundet med
personskade, men som kan
resultere i produktskade.
Angiver risiko for elektrisk stød.
Angiver brandfare.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den
tekniske fil og udsteder denne erklæring på vegne
af DeWALT.
Markus Rompel
Direktør for maskinteknik
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
09.03.2015
Sikkerhedsinstruktioner
ADVARSEL: Ved brug af lysnet-
drevne redskaber skal grundlæggende
sikkerhedsforanstaltninger, herunder de
følgende, altid overholdes for at reducere
risikoen for brand, elektrisk stød,
personskade og materiel skade.
EF-konformitetserklæring
Maskindirektiv
Direktiv vedr. udendørs støj
Græstrimmer
DCM561
DeWALT erklærer, at produkterne beskrevet under
Tekniske data er udformet i overensstemmelse
med:
2006/42/EC, EN60335-1:2012 + A11:2014
EN50636-2-91:2014.
2000/14/EC, Græstrimmer, L ≤ 50 cm, tillæg VIII
DEKRA Certification B.V., Utrechtseweg 310,
6802 ED Arnhem, Holland
ID-nr. for bemyndiget organ: 0344
Akustisk effektniveau ifølge 2000/14/EF
(Artikel 12, bilag III, L ≤ 50 cm):
LPA (målt lydeffekt) 76 dB(A)
usikkerhed (K) = 1,7 dB (A)
LWA (garanterede lydeffektniveau) 92 dB(A)
Disse produkter overholder også direktivet
2004/108/EC (indtil 19.04.2016), 2014/30/EU (fra
20.04.2016) og 2011/65/EU. Kontakt DeWALT på
følgende adresse for yderligere oplysninger eller se
bagsiden af manualen.
ADVARSEL: Læs
instruktionsvejledningen for at reducere
risikoen for personskader.
ADVARSEL: Når du bruger
trimmeren, skal sikkerhedsreglerne
følges. For din egen og tilskuerenes
sikkerheds skyld bedes du læse følgende
anvisninger, før du betjener trimmeren.
Opbevar brugsanvisningen sikkert til
senere brug.
• Læs omhyggeligt hele betjeningsvejledningen,
før du begynder at bruge redskabet.
• Den tilsigtede anvendelse er beskrevet i denne
betjeningsvejledning. Brugen af tilbehør eller
udstyr eller udførelsen af enhver operation med
dette redskab udover, hvad der er anbefalet i
denne vejledning, kan udgøre en risiko for den
personlige sikkerhed.
• Gem denne betjeningsvejledning til fremtidig
reference.
VIGTIGT
LÆS OMHYGGELIGT FØR BRUG
BEHOLD TIL FREMTIDIG BRUG
Praksis for sikker brug
Øvelse
a) Læs vejledningen omhyggeligt. Vær bekendt
med funktionerne og den korrekte brug af
maskinen.
5
Dansk
b) Lad aldrig børn eller personer, der er ubekendte
med denne vejledning, bruge maskinen. Lokale
reguleringer kan begrænse operatørens alder.
c) Husk, at operatøren eller brugeren er ansvarlig
for ulykker eller skader, der opstår, og som
involverer andre mennesker eller deres ejendom.
Yderligere sikkerhedsinstruktioner
til græstrimmere
ADVARSEL: Klippeenheder
fortsætter med at rotere, efter at motoren
er slukket.
Forberedelse
• Brug lange bukser for at beskytte dine ben.
a) Inspicér altid grundigt maskinen før brug for
at finde beskadigede, manglende eller forkert
anbragte skærme eller skjold.
• Før du bruger redskabet, skal du kontrollere, at
det område, der skal trimmes, er fri for pinde,
sten, tråde og andre forhindringer.
b) Brug aldrig maskinen, mens folk, særligt børn,
eller kæledyr er i nærheden.
• Brug kun redskabet i stående stilling, med
trimmersnørerne nær jorden. Tænd aldrig for
redskabet i nogen anden position.
Funktion
a) Bær altid øjenbeskyttelse og tykke sko ved brug
af maskinen.
b) Undgå brug af maskinen under dårlige
vejrforhold, særligt ved risiko for lyn.
c) Brug kun maskinen i dagslys eller godt kunstigt
lys.
d) Benyt aldrig maskinen med beskadigede
skærme eller skjold eller uden skærme eller
skjold på plads.
• Bevæg dig langsomt, når du bruger redskabet.
Vær opmærksom på, at nyslået græs er fugtigt
og glat.
• Arbejd ikke på stejle skråninger. Arbejd på tværs
af skråninger, ikke op og ned.
• Kryds ikke grusstier eller veje, mens redskabet
er i gang.
• Rør aldrig ved trimmersnørerne, mens redskabet
kører.
e) Tænd kun for motoren, når hænder og fødder
vender væk fra skæreredskaberne.
• Læg ikke apparatet ned, før trimmersnørerne er
holdt op med at rotere.
f) Afbryd altid forbindelsen til strømforsyningen
(dvs. fjerne stikket fra elnettet, fjerne den inhabile
enhed eller det fjernbare batteri),
• Brug kun den korrekte type trimmersnøre. Brug
aldrig trimmersnøre af metal eller fiskesnøre.
1) når maskinen lades stå uden opsyn;
2) før rydning af en blokering;
3) før tjek, rengøring eller arbejde på maskinen;
4) efter at have ramt et fremmedobjekt;
5) når maskinen begynder at vibrere unormalt.
g) Pas på, at skæreredskaberne ikke beskadiger
fødder og hænder.
h) Sørg altid for, at ventilationshullerne holdes fri
for rester.
Vedligeholdelse og opbevaring
a) Afbryd maskinen fra strømforsyningen (altså
ved at fjerne stikket fra elnettet, fjerne den
inhabile enhed eller det fjernbare batteri) før
vedligeholdelses- eller rengøringsarbejde.
b) Brug kun reservedele og tilbehør anbefalet af
fabrikanten.
c) Inspicér og vedligehold maskinen regelmæssigt.
Få kun maskinen repareret af en autoriseret
reparatør.
d) Opbevar maskinen utilgængeligt for børn, når
den ikke er i brug.
• Pas på ikke at røre kniven til trimning af
snørerne.
• Hold altid hænder og fødder væk fra
arbejdsområdet, især når motoren tændes.
• Før brug af apparatet og efter evt.
slagpåvirkning skal det kontrolleres for tegn på
slid eller beskadigelse, og reparation udføres
efter behov.
• Brug aldrig apparatet med beskadigede
skærme eller uden disse skærme er på plads.
• Vær forsigtig med ikke at komme til skade på
grund af enheder monteret med henblik på at
trimme snørelængden. Efter man har trukket
snøre ud, skal redskabet altid holdes i sin
normale driftsstilling, før det tændes.
• Tæt opsyn er nødvendigt, når apparatet
benyttes i nærheden af børn.
• Dette værktøj er ikke beregnet til at blive brugt af
små børn og svagelige uden opsyn.
• Apparatet må ikke bruges som legetøj.
• Brug kun tørre steder. Lad ikke apparatet blive
vådt.
• Nedsænk ikke apparatet i vand.
• Luk ikke op for apparathuset. Der er ingen dele
indeni, der kan vedligeholdes af brugeren
6
Dansk
• Brug ikke laseren i områder med
eksplosionsfare, som f.x. i nærheden af
letantændelige væsker, gasser eller støv.
Bær høreværn.
• Når værktøjet opbevares eller transporteres på
et køretøj, skal det placeres i bagagerummet
eller fastspændes for at forhindre bevægelse
ved pludselige ændringer af hastighed eller
retning.
Brug øjeværn.
Sluk for værktøjet. Fjern batteriet fra
værktøjet før udførsel af vedligeholdelse
på værktøjet.
• Når værktøjet ikke er i brug, skal det opbevares
et tørt og godt ventileret sted, utilgængeligt for
børn.
• Børn må ikke have adgang til det opbevarede
apparat.
Beware of flying objects. Keep
bystanders away from the cutting area.
Sikkerhed for andre
• Dette værktøj er ikke beregnet til anvendelse af
personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske,
sensoriske eller mentale handicaps eller med
mangel på erfaringer eller viden, medmindre de
er under overvågning eller har fået instruktioner
i brugen af værktøjet af en person, der er
ansvarlig for deres sikkerhed.
• Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger
med redskabet.
Yderligere risici
Der kan være yderligere risici ved brug, som ikke er
dækket af de vedlagte sikkerhedsanvisninger. Disse
risici kan stamme fra brug gennem længere tid,
forkert brug etc.
Do not expose the appliance to rain or
high humidity
92
92
92
95
Directive 2000/14/EC guaranteed sound
power.
Datokodeposition (fig. 19)
Datokoden (ff), der også inkluderer produktionsåret,
er tryk på huset.
Eksempel:
2015 XX XX
Produktionsår
På trods af overholdelse af de relevante
sikkerhedsregler og brug af sikkerhedsudstyr kan
visse yderligere risici ikke undgås. Disse omfatter:
95
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
• Skader som følge af berøring af roterende/
bevægelige dele.
GEM DISSE INSTRUKTIONER: Denne vejledning
indeholder vigtige sikkerheds- og driftsinstruktioner
for kompatible batteriopladere (se Tekniske data).
• Skader som følge af udskiftning af komponenter,
knive eller tilbehør.
• Skader som følge af brug gennem længere tid.
Ved brug af redskaber gennem længere tid skal
man sørge for jævnligt at holde pauser.
• Hørenedsættelse.
• Sundhedsrisici der stammer fra indånding af støv
udviklet ved brug af redskabet (eksempel: arbejde
med træ, især eg, bøg og MDF).
batteriopladere
• Før du bruger opladeren, læs alle instruktioner
og de sikkerhedsmæssige afmærkninger på
opladeren, batteripakken og produktet.
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
Læs brugsvejledningen før brug.
ADVARSEL: Risiko for chok. Lad
ikke nogen flydende væsker komme
ind i opladeren. Det kan resultere i et
elektrisk chok.
ADVARSEL: Vi anbefaler brug
af en reststrømsanordning med en
reststrømskapacitet på 30mA eller
mindre.
Forsigtig: Risiko for brand.
For at reducere risikoen for kvæstelser,
oplad kun DeWALT genopladelige
batterier. Andre batterityper kan
eksplodere og forårsage personskader.
7
Dansk
FORSIGTIG: Børn skal
overvåges for at sikre, at de ikke leger
med udstyret.
BEMÆRK: Under bestemte forhold, når
opladeren er tilsluttet til strømforsyningen,
kan blotlagte opladerkontakter blive
kortsluttet af fremmede materialer.
Fremmede materialer af en ledende art
som for eksempel, men ikke begrænset
til ståluld, aluminumsfolie eller anden
koncentration af metalliske partikler
skal holdes på afstand af opladerens
huller. Tag altid stikket til opladeren ud
fra kontakten, når der ikke er indsat en
batteripakke. Tag stikket til opladeren ud
før forsøg på at rengøre den.
BEMÆRK: Dette redskab kan bruges af
børn fra 8 år og opefter og af svækkede
personer med reducerede fysiske,
sansemæssige eller mentale evner eller
mangel på erfaring og kendskab, hvis
de har fået instruktion i sikker brug og
overvåges under brug af redskabet, og
såfremt de forstår de tilknyttede risici.
Børn må ikke lege med redskabet.
Rengøring og brugervedligeholdelse må
ikke udføres af børn, der ikke er under
opsyn.
• Forsøg ALDRIG at oplade batteripakken
med andre opladere end dem, der er omtalt
i denne manual. Opladeren og batteripakken er
specielt designet til at arbejde sammen.
• Disse opladere er ikke beregnet til
anden brug end opladning af DeWALT
genopladelige batterier. Al anden brug kan
medføre risiko for brand, elektrisk chok eller
livsfarlige elektriske stød.
• Udsæt ikke opladeren for regn eller sne.
• Træk i stikket i stedet for ledningen, når
opladeren frakobles. Dette vil reducere risikoen
for beskadigelse af elstikket og ledningen.
• Sørg for at ledningen er placeret, så den
ikke bliver trådt på, snublet over eller på
anden måde bliver genstand for skader eller
belastning.
• Anvend kun en forlængerledning, når det er
absolut nødvendigt. Anvendelse af en ukorrekt
forlængerledning kan resultere i risiko for brand,
elektrisk chok eller livsfarlige elektriske stød.
• Stil ikke noget oven på opladeren. Anbring
ikke opladeren på et blødt underlag, der kan
blokere ventilationshullerne og medføre for
megen intern varme. Anbring opladeren på
8
afstand af alle varmekilder. Opladeren ventileres
gennem huller i toppen og bunden af huset.
• Brug ikke opladeren, hvis ledningen eller
stikket er beskadiget — få dem omgående
udskiftet.
• Brug ikke opladeren, hvis den har fået
et hårdt slag, er blevet tabt eller blevet
beskadiget på anden vis. Tag den med til et
autoriseret værksted.
• Demontér ikke opladeren, tag den med
til et autoriseret værksted, når service
eller reparation er påkrævet. Ukorrekt
genmontering kan medføre risiko for elektrisk
chok, livsfarlige elektriske stød eller brand.
• Hvis ledningen beskadiges, skal den omgående
udskiftes af producenten, hans forhandler eller
lignende kvalificeret person for at forebygge
enhver risiko.
• Tag stikket til opladeren ud af kontakten før
forsøg på nogen form for rengøring. Dette vil
reducere risikoen for elektrisk chok. Fjernelse
af batteripakken vil ikke reducere denne risiko.
• Forsøg ALDRIG at tilslutte 2 opladere til
hinanden.
• Opladeren er designet til at køre på standard
230 V husholdningsstrøm. Forsøg ikke at
bruge den med en anden strømstyrke. Dette
gælder ikke for opladere til køretøjer.
GEM DISSE INSTRUKTIONER
Opladere
DCB105 opladeren fungerer med 18 V Li-Ion
(DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184
og DCB185) batteripakker.
DeWALT-opladere kræver ingen justering og er
designede til at være så brugervenlige som muligt.
Opladningsprocedure (fig. 2)
1Indsæt opladeren i en passende udgang, før
batteripakken indsættes.
2.Indsæt batteripakken (j) i opladeren og
kontrollér, at pakken sidder godt fast i
opladeren. Det røde (opladnings) lys vil blinke
hele tiden og angive, at opladningsprocessen er
startet.
3 Når opladningen er færdig, vil det blive angivet
af den røde lampe, som vil lyse konstant
på ON. Pakken er fuldt opladet og kan nu
anvendes eller kan efterlades i opladeren.
Bemærk: For at sikre maksimal ydeevne og
levetid for Li-Ion batterier skal batteripakken lades
helt op, før den anvendes første gang.
Dansk
Opladningsproces
Se tabellen nedenfor for batteripakkens
opladestatus.
Ladeindikatorer: DCB105
oplader
fuldt opladet
forsinkelse ved varmt/koldt
batteri
udskift batteripakke
Kompatible oplader(e) vil ikke oplade en defekt
batteripakke. Opladeren vil angive defekt batteri ved
at nægte at lyse eller ved at vise problem pakke eller
oplader blinkmønster.
BEMÆRK: Dette kan også betyde et problem med
opladeren.
Hvis opladeren angiver et problem, tag opladeren
og batteripakken med hen til et autoriseret
servicecenter for at blive kontrolleret.
Varm/kold pakkeforsinkelse
Når opladeren sporer et batteri, der er for varmt
eller for koldt, starter den automatisk en varm/
kold pakkeforsinkelse og indstiller opladningen,
indtil batteriet har nået en passende temperatur.
Opladeren skifter derefter automatisk til
pakkeopladningsfunktion. Denne funktion sikrer
maksimal batterilevetid.
Læs alle instruktioner
• Oplad ikke eller brug batteripakken i en
eksplosionsfarlig atmosfære, som f.eks.
ved tilstedeværelsen af brændbare væsker,
gasser eller støv. Isætning eller udtagning af
batteripakken fra opladeren kan antænde støv
eller dampe.
• Tving aldrig batteripakken ind i opladeren.
Foretag ikke nogen ændringer på
batteripakken, så den kan passe ind i en ikke
kompatibel oplader, da batteripakken kan
blive sprængt og kan medføre personskader.
• Oplad kun batteripakker i DeWALT opladere.
• Sprøjt IKKE på den eller nedsænk den i vand
eller andre væsker.
• Opbevar eller brug ikke værktøjet og
batteripakken på steder, hvor temperaturen
kan nå op på eller overstige 40 °C
(105 °F) (som f.eks. uden for skure eller
metalbygninger om sommeren).
• For de bedste resultater kontrollér at
batteripakken er fuldt opladet før brug.
En kold batteripakke vil oplade med ca. halvdelen af
hastigheden for en varm batteripakke. Batteripakken
vil oplade ved den lavere hastighed gennem hele
opladningscyklussen og vil ikke vende tilbage til
maksimal opladningshastighed, selvom batteriet
varmer.
Kun lithium-ion-batteripakker
XR Li-Ion værktøjerne er designet med et elektronisk
beskyttelsessystem, der vil beskytte batteriet imod
overbelastning, overopvarmning eller dyb afladning.
Værktøjet vil automatisk slå fra, hvis det elektroniske
beskyttelsessystem aktiveres. Hvis dette sker,
anbring li-ion batteriet på opladeren, indtil det er helt
opladet.
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteripakker
Sørg for at oplyse katalognummer og spænding ved
bestilling af nye batteripakker.
Batteripakken er ikke fuldt opladet, når du køber
det. Før du bruger batteripakken og opladeren, læs
sikkerhedsinstruktionerne nedenfor og følg derefter
de angivne procedurer.
advarsel: Forsøg aldrig at
åbne batteripakken. Hvis batteripakken
er revnet eller beskadiget, indsæt den
ikke i opladeren. Undgå at mase, tabe
eller beskadige batteripakken. Anvend
ikke en batteripakke eller oplader, der
har fået et hårdt slag, er blevet tabt, kørt
over eller blevet beskadiget på anden
vis (f.eks. stukket med en nål, slået med
en hammer, trådt på). Det kan medføre
elektriske chok eller livsfarlige elektriske
stød. Beskadigede batteripakker
skal returneres til forhandleren for
genanvendelse.
Forsigtig: Placér værktøjet
på siden på et fast underlag, hvor
det ikke medfører fare for at vælte
eller falde, når det ikke er i brug.
Visse værktøjer med store batteripakker
kan stå oprejst på batteripakken, men
kan være lette at vælte.
Specifikke sikkerhedsinstruktioner for
lithium-ion (Li-Ion)
• Brænd ikke batteripakken, selv hvis den
er svært beskadiget eller helt opslidt.
Batteripakken kan eksplodere i åben ild.
Der dannes giftige dampe og stoffer ved
forbrænding af lithium-ion-batteripakker.
• Hvis batteriets indhold kommer i kontakt
med huden, skal området omgående vaskes
med mild sæbe og vand. Hvis batterivæske
9
Dansk
kommer i øjnene, lad vand løbe over det åbne
øje i 15 minutter, eller indtil irritationen ophører.
Hvis det er nødvendigt at søge lægehjælp,
består batterielektrolytten af en blanding af
flydende organiske karbonater og lithiumsalte.
• Indholdet af åbnede battericeller kan
forårsage luftvejsirritation. Sørg for frisk luft.
Søg lægehjælp, hvis symptomerne vedvarer.
ADVARSEL: Fare for
forbrændinger. Batterivæske kan være
brændbar, hvis den udsættes for gnister
eller åben ild.
Transport
DeWALT batterier opfylder alle gældende
skibsfartsregler som foreskrevet af industrien og
juridiske standarder, som omfatter FN’s anbefalinger
om transport af farligt gods, den internationale
lufttransportforening (IATA), farligt gods regulativer,
de internationale maritime farligt gods (IMDG) regler
og den europæiske konvention om international
transport af farligt gods ad landevejen (ADR). Litiumion-celler og batterier er blevet testet i henhold til
afsnit 38.3 i FN´s anbefalinger om tests og kriterier
for transport af farligt gods.
I de fleste tilfælde vil afsendelsen af en DeWALT
batteripakke være undtaget fra at blive klassificeret
som et fuldt reguleret klasse 9 farligt materiale.
Generelt de to tilfælde, der kræver afsende i klasse
9 er:
Batteripakke
Batteritype
DCM561 bruger en 18-volts batteripakke.
Batteripakkerne DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183, DCB184 eller DCB185 kan bruges. Se
Tekniske data for flere informationer.
Anbefalet opbevaring
1.Det bedste opbevaringssted er køligt og
tørt, hvor den ikke udsættes for direkte
sollys og ekstrem varme eller kulde. For
optimal batteriydelse og -liv skal du opbevare
batteripakker ved stuetemperatur, når de ikke er
i brug.
2.For langtids opbevaring anbefales det at
opbevare en fuldt opladet batteripakke et
køligt, tørt sted uden for opladeren for optimale
resultater.
Bemærk: Batteripakker bør ikke opbevares helt
tømt for opladning. Batteripakken skal genoplades
før brug.
Mærkater på oplader og
batteripakke
Udover de piktogrammer, der anvendes i denne
vejledning, kan mærkater på opladeren og
battteripakken vise de følgende piktogrammer:
1.Luftfartsforsendelse med mere end to DeWALT
litium-ion-batteripakker, når pakken kun
indeholder batteripakker (intet værktøj) og
Læs brugsvejledningen før brug.
2. Alle forsendelser der indeholder et litium-ion
batteri med en energivurdering større end 100
watt timer (Wh). Alle litium-ion batterier har W
timeberegning markeret på pakken.
e Tekniske data vedrørende
S
opladningstid.
Uanset om en forsendelse anses for at være
undtaget eller fuldt reguleret, er det speditørernes
ansvar at rådføre sig med de seneste regler for
emballerings-, mærknings- og dokumentationskrav.
Batteri oplader.
Transport af batterier kan muligvis forårsage brand,
hvis batteripolerne uforvarende kommer i kontakt
med ledende materialer. Ved transport af batterier
sørg for, at batteriets poler er beskyttet og godt
isoleret fra materialer, der kan komme i kontakt med
dem og forårsage en kortslutning.
Batteri defekt.
Oplysningerne i dette afsnit i vejledningen er
givet i god tro og menes at være korrekte på det
tidspunkt, hvor dokumentet blev oprettet. Men
der gives ingen garanti, udtrykt eller underforstået.
Det er købers ansvar at sikre, at vedkommendes
aktiviteter er i overensstemmelse med de gældende
regulativer.
eskadigede batteripakker må ikke
B
oplades.
10
Batteri opladt.
Forsinkelse ved varmt/koldt batteri.
erør aldrig kontaktflader med
B
strømførende genstande.
Må ikke udsættes for vand.
Dansk
efekte ledninger skal udskiftes
D
omgående.
Oplad kun mellem 4 ˚C og 40 ˚C.
k.Batteriets udløsningsknap
l.Håndtag
TILSIGTET BRUG
Din græstrimmer er fremstillet til professionelle
græstrimningsopgaver.
Kun til indendørs brug.
Må ikke anvendes under våde forhold eller i
nærheden af brændbare væsker eller gasser.
ag hensyn til miljøet ved bortskaffelse
T
af batteripakken.
Lad ikke børn komme i kontakt med værktøjet.
Overvågning er påkrævet, når uerfarne brugere
anvender dette værktøj.
Oplad kun DeWALT batteripakker
med de specielle DeWALT opladere.
Opladning af andre typer batteripakker
end de specielle DeWALT batterier
med en DeWALT oplader, kan få dem
til at sprænges eller føre til andre
farlige situationer.
Destruér ikke batteripakken.
Pakkens indhold
Pakken indeholder:
1Græstrimmer
1Batteri
1Oplader
1Brugsvejledning
• Kontrollér for eventuelle skader på værktøjet,
dele og tilbehør, der kan være opstået under
transport.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt
og forstå den før betjening.
Beskrivelse (fig. 1)
ADVARSEL: Modificér aldrig
elektrisk værktøj eller nogen dele
deraf. Det kan medføre materiale- eller
personskade.
a.Variabel hastighedsudløser
b.Rasterhåndgreb
c.Hastighedskontrolgreb
d.Hjælpehåndtag
e.Motorhus
f.Trimmeraksel
g.Beskyttelsesskærm
h. Spolehus
i.Batterihus
j.Batteripakke
• Dette redskab kan bruges af børn fra 8 år
og opefter og af svækkede personer med
reducerede fysiske, sansemæssige eller
mentale evner eller mangel på erfaring og
kendskab, hvis de har fået instruktion i sikker
brug og overvåges under brug af redskabet,
og såfremt de forstår de tilknyttede risici. Børn
må ikke lege med redskabet. Rengøring og
brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn,
der ikke er under opsyn.
• Redskabet må kun bruges med den
strømforsyning, der leveres med redskabet
Elektrisk sikkerhed
Produktet er kun designet til én spænding.
Kontrollér altid, at batteripakkens spænding svarer
til spændingen på mærkepladen. Sørg også for at
spændingen på din oplader svarer til spændingen
på dit værktøj.
Din DeWALT-oplader er dobbeltisoleret i
overensstemmelse med EN60335. Derfor
kræves der ingen jordledning.
Hvis strømledningen er beskadiget, skal den
erstattes af en specialfremstillet ledning, der fås
gennem DeWALT‘s serviceorganisation.
Brug af forlængerledning
Der bør ikke benyttes en forlængerledning,
medmindre det er absolut nødvendigt. Brug
en godkendt forlængerledning, der er egnet til
strømforsyningen til din oplader (se Tekniske
data). Den minimale lederstørrelse er 1 mm2; den
maksimale længde er 30 m.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles
helt ud.
Samling og justering
ADVARSEL: For at reducere
risikoen for alvorlige kvæstelser,
anbring forlæns-/baglænsknappen
i startspærreposition eller
slå værktøjet fra og frakobel
batteripakken, før der foretages
11
Dansk
nogen justeringer, eller der
af-/påmonteres tilbehør eller
ekstraudstyr. Utilsigtet start kan
medføre kvæstelser.
Advarsel: Anvend kun
DeWALT-batteripakker og -opladere.
Indsættelse og fjernelse af
batteripakken fra værktøjet (fig. 3–5)
BEMÆRK: For de bedste resultater kontrollér at
batteripakken er fuldt opladet.
Indstilling af støttehåndtag (fig. 6)
Denne trimmer leveres fuldt samlet.
Hjælpehåndtaget (d) er anbragt, så balancen
forbedres. Hvis justering er nødvendig, løsnes de
fire bolte (n) med en unbrakonøgle og skub så
hjælpehåndtaget op eller ned ad trimmerrøret (f).
Betjening
Brugsvejledning
Advarsel: Overhold altid
sikkerhedsvejledningen og de gældende
regler.
Sådan installeres batteripakken i værktøjets
håndtag
1.Ret batteripakken (j) ind efter rillerne inde i
håndtaget (fig. 3).
2.Skub den ind i håndtaget, indtil batteripakken
sidder godt fast i værktøjet og kontrollér, at den
ikke river sig løs.
Sådan fjernes batteripakken fra værktøjet
1.Tryk på udløserknappen (k) og træk
batteripakken ud fra værktøjets håndtag (fig. 4).
2.Isæt batteripakken i opladeren som beskrevet i
opladerafsnittet i denne vejledning.
Batteripakker til brændstofmåler (fig. 5)
Nogle DeWALT batteripakker indeholder en
brændstofmåler, som består af tre grønne LED lys,
som angiver niveauet for den resterende opladning i
batteripakken.
Du aktiverer brændstofmåleren ved at trykke på
og holde brændstofmålerknappen (m) nede. En
kombination af de tre grønne LED lys vil lyse og
angive niveauet for den resterende opladning. Når
niveauet for opladning i batteriet ligger under den
brugbare grænse, lyser brændstofmåleren ikke, og
batteriet skal genoplades.
BEMÆRK: Brændstofmåleren giver kun en
indikation af den opladning, der resterer i
batteripakken. Den angiver ikke værktøjets
funktionalitet og er underlagt variation baseret
på produktkomponenter, temperatur og
slutbrugeranvendelse.
Montering af beskyttelsesskærm
1.Se afsnittet Udskiftning af spolehuset for at
fjerne trådspolehuset (h, fig 1).
2.Så snart spolen fjernes, se afsnittet
Udskiftning af skærmen for at påsætte
beskyttelsesskærmen (g) og monter
trådspolehuset igen.
12
ADVARSEL: For at reducere
risikoen for alvorlige kvæstelser,
anbring forlæns-/baglænsknappen
i startspærreposition eller
slå værktøjet fra og frakobel
batteripakken, før der foretages
nogen justeringer, eller der
af-/påmonteres tilbehør eller
ekstraudstyr. Utilsigtet start kan
medføre kvæstelser.
Korrekt håndposition (fig. 1, 8)
ADVARSEL: For at reducere
risikoen for personskade skal du altid
anvende den rette håndposition som vist.
ADVARSEL: For at reducere
risikoen for alvorlig personskade skal du
altid holde godt fast i tilfælde af en
pludselig reaktion.
Det er nødvendigt at placere den ene hånd
på håndtaget (l) og den anden hånd på
hjælpehåndtaget (d) for korrekt håndposition.
Tænde og slukke for trimmeren
(fig. 1)
For at tænde for redskabet trykker man på
raster-håndgrebet (b) og derefter håndgrebet til
variable hastighed (a). For at standse trimmeren
slippes udløseren til variabel hastighed og
rasterhåndgrebet.
Hastighedsreguleringsgreb (fig. 1)
Denne græstrimmer giver dig valget mellem at
arbejde med en mere effektiv hastighed for at
forlænge driftstiden ved større opgaver, eller at øge
trimmerhastigheden ved mere krævende opgaver.
For at udvide driftstiden skubbes
hastighedskontrolkontakten (c) fremad mod
hjælpehåndtaget (d) til position "LO". Denne tilstand er
bedst til større projekter, som er mere tidskrævende.
Dansk
For at få trimmeren til at køre hurtigere trækkes
hastighedskontrolgrebet tilbage mod batterihuset (i)
til positionen "HI". Denne tilstand er bedst til at skære
igennem kraftigere græs og ved brug, der kræver
højere omdrejningstal.
BEMÆRK: I tilstanden "HI" vil driftstiden være
reduceret sammenlignet med tilstanden "LO".
Trimning (fig. 7, 8)
Med trimmeren i gang vinkles den lidt og svinges fra
side til side som vist i figur 7.
• Trimmeren skærer, når den bevæges fra venstre
mod højre. Det forhindrer, at brugeren bliver
snavset til.
• Undgå kontakt med træer og buske. Bark på
træer, genstande i træ, facadebeklædninger
og hegnspæle kan nemt blive beskadiget af
snøren.
Reservedele, tilbehør
ADVARSEL: For at mindske
risikoen for alvorlige personskader skal du
slukke for værktøjet og tage batteriet ud,
før du foretager justeringer eller fjerner/
installerer påsætninger eller tilbehør.
Oprethold en afstand på mindst 610 mm mellem
skærmen og dine fødder som vist i figur 8.
ADVARSEL: Holde den
roterende snøre omtrent parallelt med
jorden (vippet ikke mere end 30 grader).
Denne trimmer er ikke en kantskærer.
Vip IKKE trimmeren, så snørerne kører i
en omtrentlig ret vinkel i forhold til jorden.
Flyvende genstande kan forårsage
alvorlig skade.
Snøreudrulning ved stød mod jorden
Din trimmer bruger nylonline med en diameter på
2,032 mm. Trimmersnørerne vil slides hurtigere og
kræve hyppigere udrulning, hvis trimningen sker langs
med fortove eller andre slibende overflader eller ved
trimning af kraftigere vækster.
ADVARSEL: Brugen af tilbehør,
som ikke anbefales af DeWALT til brug
med dette redskab, kan være farligt.
ADVARSEL: Brug ikke klinger
eller andet tilbehør eller reservedele
end dem, der anbefales af DeWALT,
på denne trimmer. Der vil kunne opstå
alvorlig personskade eller skade på
produktet.
Brug DeWALT-udskiftningssnøre, modelnr.
DWO1DT801 eller DWO1DT802.
Når du bruger trimmeren, vil snøren blive kortere på
grund af slitage. Stød forsigtigt trimmeren mod jorden,
mens den kører ved normal hastighed, så snøren
rulles ud.
• Ved udskiftning af snøren bruges kun 2,032 mm
diameter snøre (modelnr. DWO1DT801 eller
DWO1DT802) anbefales. For optimal ydeevne
brug ikke 2,413 mm snøre. Andre størrelser
kan forringe ydeevnen og forårsage skade på
trimmeren.
BEMÆRK: Træk ikke nylonsnøren ud over
snitbredden på 330 mm, da det vil påvirke ydeevne,
driftstid og trimmerens levetid negativt på grund af
risikoen for skader på motoren. Dermed kan garantien
ugyldiggøres.
Udskiftning af trimmersnøren
(fig. 9–12)
FORSIGTIG: For at undgå skader
Nyttige trimmetips
• Brug spidsen af snøren til trimning, tving ikke
snørehovedet ind i uklippet græs.
• Trådhegn og stakitter forårsage ekstra slid
på snører, de kan også knække. Sten og
murstensvægge, kantsten og træ kan hurtigt
slide snøren op.
• Lad ikke spolehovedet køre hen over jorden eller
andre overflader.
• I højtvoksende græs trimmes fra toppen –
overstig ikke 304,8 mm højt græs.
• Hold trimmeren vippet mod området, der skal
trimmes, det er den bedste trimmestilling.
på redskabet skæres snøren af ved den
lille kniv, hvis den rager længere ud end
trimmerskærmen.
1. Fjern batteriet.
2. Drej spolen (o) med uret for at låse den op,
som vist i figur 9. Den hvide knop (u) inde i
spolen roterer væk fra spolevinduet (p) for at
angive, den er låst op.
3. Træk spolen lige ud for at fjerne den.
4. Fjern snavs og græs fra spolen og huset.
5. Rul først ny snøre i den kanal på spolen, der
er tættest på holdespalterne (s), som vist på
fig. 10.
6. Placér enden af trimmersnøren (q) i
fastholdelseshullet (r).
13
Dansk
7.Rul trimmersnøren på spolen i retning af pilen i
bunden af spolen.
1.Hold luftindtagsspalterne (w), vist på Figur 13,
rene for at undgå overophedning.
8. Når den oprullede snøre når begyndelsen
af holdespalterne (s), afskæres snørerne i en
længde på ca. 106 mm.
2.Din trimmersnøre kan tørre ud over tid. For at
holde din snøre i topform skal du opbevare
ekstra snøre i en genlukkelig plastikpose med
en spiseskefuld vand i.
9. Skub snøren ind i holdspalten i den ene
ende af spolen for at holde den første snøre,
mens du ruller den anden snøre på.
10. Gentag ovenstående procedure for den
anden trimmersnøre på den nederste del af
spolen.
FORSIGTIG: Før du begynder
trimning, skal du sørge for kun at bruge
den korrekte type snøre. Sørg for, at
trimmersnørerne er synlige i begge
sektioner af spolen som vist på figur 11.
11. Når begge snører er rullet omkring spolen
(o), placeres din tommel- og pegefinger på
holdespalterne til yderligere sikring af snøren,
hvorefter hver snøre føres gennem de to huller
(t) på hver side af hovedet i spolehuset (h), som
vist på figur 12.
12. Få de hvide knopper (u) inde i spolehuset til
at passe med udskæringerne (v) i spolen. Tilpas
holdespalterne (s) i forhold til de to huller (t) så
tæt på som muligt.
3.Plastdele kan renses ved hjælp af en mild sæbe
og en fugtig klud.
4.Snørekniven i kanten af skærmen kan blive sløv
over tid. Det anbefales, at du regelmæssigt
skærper trimmerkniven med en fil.
Opladeren og batteripakken er ikke servicérbare.
Udskiftning af spolehuset
(fig. 14, 15)
1.Drej spolehuset (h) indtil hullet (x) i akslen (y) er
på linje med hakket (z) i skærmen (g). Et tredje
hul i motorhuset (aa) vil blive synligt som vist på
Figur 14. Indsæt en skruetrækker i alle tre huller
for at forhindre spolehuset i at dreje rundt.
2.Drej spolehuset med uret, som vist på Figur 15.
3.Før igen en skruetrækker gennem de tre huller
(x, z og aa) og drej det nye spolehus mod
uret og fastspænd huset på studsen (bb), der
stikker frem fra trimmeren.
13. Skub spolen ind i spolehuset og drej mod
uret for at låse spolen på plads. Sørg for, at
den hvide knop (u) kan ses i spolevinduet (p).
Sørg for, at snøren ikke ruller op omkring akslen
under spolen.
Udskiftning af skærmen (fig. 16–18)
ADVARSEL: Brug aldrig
14. Træk i begge ender af trimmersnørerne
for at frigøre dem fra holdespalterne. Hvis
snørerne går forbi den lille trimmerkniv på siden
af skærmen, skæres snørerne af, så de netop
berører trimmerkniven.
1.Fjern spolehuset som beskrevet i afsnittet
Udskiftning af spolehuset.
Vedligeholdelse
4.For at montere en ny skærm skubbes tappen
(dd) på den nye skærm under kanten (ee) i
motorhuset (e), derefter drejes bagsiden af
skærmen på plads som vist i figur 18.
Dit DeWALT-elværktøj er beregnet til langvarig
brug med minimal vedligeholdelse. Værktøjets
fortsatte tilfredsstillende drift afhænger af korrekt
vedligeholdelse og rengøring af værktøjet.
14
ADVARSEL: For at reducere
risikoen for alvorlige kvæstelser,
anbring forlæns-/baglænsknappen
i startspærreposition eller
slå værktøjet fra og frakobel
batteripakken, før der foretages
nogen justeringer, eller der
af-/påmonteres tilbehør eller
ekstraudstyr. Utilsigtet start kan
medføre kvæstelser.
redskabet uden skærmen er sikkert på
plads.
2.Fjern skærmens 4 skruer (cc) vist i Figur 16.
3.Løft skærmen fra i en vinkel, som vist på
Figur 17.
5.Udskift og stram sikkert de 4 skærmskruer (cc).
6.Udskift spolehuset som beskrevet i afsnittet
Udskiftning af spolehuset.
Smøring
Dette elektriske værktøj skal ikke smøres yderligere.
Dansk
Rengøring
Advarsel: Blæs støv og
snavs ud af hovedhuset med tør luft,
lige så snart der samler sig snavs i og
omkring luftaftrækket. Bær godkendte
beskyttelsesbriller og godkendt
støvmaske ved udførelse af denne
procedure.
Advarsel: Brug aldrig
opløsningsmidler eller andre kraftige
kemikalier til at rengøre værktøjets
ikke-metalliske dele. Disse kemikalier
kan svække de materialer, der anvendes
i disse dele. Brug en klud, der kun er
fugtet med vand og mild sæbe. Lad
aldrig væske trænge ind i værktøjet, og
nedsænk aldrig nogen del af værktøjet i
væske.
Rengøringsinstruktioner for opladeren
ADVARSEL: Fare for elektrisk
stød. Afbryd strømforsyningen til
opladeren før rengøring. Snavs og fedt
kan fjernes fra opladerens yderside
med en klud eller blød børste, der
ikke er af metal. Brug ikke vand eller
rengøringsmidler.
Valgfrit tilbehør
Advarsel: Da andet tilbehør
end det, som stilles til rådighed af
DeWALT, ikke er afprøvet med dette
produkt, kan det være farligt at bruge
sådant tilbehør med dette værktøj. For
at mindske risikoen for personskade,
må dette produkt kun anvendes med
tilbehør, som anbefales af DeWALT.
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om
korrekt tilbehør.
Miljøbeskyttelse
Særskilt bortskaffelse af brugte
produkter og emballage gør det
muligt at genbruge materialer og
anvende dem på ny. Genanvendelse
af genbrugsmaterialer bidrager
til at forhindre forurening af
miljøet og reducerer behovet
for råmaterialer.
Lokale forskrifter muliggør i nogen tilfælde
særskilt bortskaffelse af elektriske produkter fra
husholdningen, ved kommunale affaldsdepoter eller
hos forhandleren i forbindelse med køb af et nyt
produkt.
DeWALT har stillet faciliteter til rådighed til
indsamling og genbrug af udslidte DeWALTprodukter. For at benytte sig af denne service kan
man returnere produktet til et hvilket som helst
autoriseret serviceværksted, der modtager det på
vore vegne.
Du kan finde ud af, hvor det nærmeste autoriserede
serviceværksted befinder sig ved at kontakte dit
lokale DeWALT-kontor på den adresse, der er
angivet i denne manual. Alternativt findes der en liste
over autoriserede DeWALT-serviceværksteder og
detaljerede oplysninger om vores eftersalgsservice
og kontakter på følgende internetadresse:
www.2helpU.com.
Genopladelig batteripakke
Dette batteri har en lang levetid, men skal udskiftes,
når det ikke afgiver tilstrækkelig effekt ved opgaver,
der før var lette at udføre. Ved afslutningen af
batteriets rimelige levetid bortskaffes det på en
miljøsikker måde:
• Sørg for, at batteripakken er helt afladet og tag
den derpå ud af værktøjet.
• Li-Ion celler er genanvendelige. Tag dem med til
din forhandler eller til den lokale genbrugsplads.
De indsamlede batteripakker vil blive
genanvendt eller korrekt bortskaffet.
Særskilt bortskaffelse. Dette produkt må
ikke bortskaffes sammen med
almindeligt husholdningsaffald.
Hvis du på noget tidspunkt finder det nødvendigt
at udskifte dit DeWALT-produkt, eller hvis det ikke
længere tjener det tiltænkte formål, må det ikke
bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.
Sørg for, at dette produkt bortskaffes særskilt.
15
Deutsch
Rasentrimmer
DCM561
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Gerät von DeWALT
entschieden. Langjährige Erfahrung, sorgfältige
Produktentwicklung und Innovation machen
DeWALT zu einem zuverlässigen Partner für
professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen.
Der in diesem Informationsblatt angegebene
Vibrationsemissionswert wurde gemäß einem
standardisierten Test laut EN50636-2-91:2014
gemessen und kann für einen Vergleich zwischen
zwei Geräten verwendet werden. Er kann zu einer
vorläufigen Einschätzung der Exposition verwendet
werden.
Technische Daten
Spannung
Typ
Abgabeleistung
U/min
Schneisenbreite
Gewicht (ohne Akku)
DCM561
18 V
1
400
0–4600/0–6000
330
3,64
VDC
W
mm
kg
Eine Schätzung der Vibrationsstärke sollte
auch berücksichtigen, wie oft das Gerät
ausgeschaltet wird oder über welche
Zeit es zwar läuft, aber nicht wirklich
in Betrieb ist. Dies kann die Exposition
über die Gesamtbetriebszeit erheblich
mindern.
Lärmwerte und Vibrationswerte (Triax-Vektorsumme) gemäß EN50636-291:2014
L PA (Emissions-Schalldruckpegel)
dB(A)
76
L WA (Schallleistungspegel)
dB(A)
90
K ( Unsicherheit für den
angegebenen Schallpegel)
dB(A)
1,7
Vibrationskennwert ah =
Unsicherheitswert K =
m/s2
m/s2
< 2,5
1,5
Akku
Akkutyp
Spannung
Leistung
Gewicht
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
Ladegerät
Netzspannung
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
DCB183
Li-Ion
18
2,0
0,40
DCB184
Li-Ion
18
5,0
0,62
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
DCB105
230
VAC
min
Gewicht
kg
16
Es sind zusätzliche
Sicherheitsmaßnahmen zum Schutze der
Betriebsperson vor den Auswirkungen
der Vibration in Betracht zu ziehen, z. B.:
Wartung des Gerätes und des Zubehörs,
Warmhalten der Hände, Organisation des
Arbeitsablaufes.
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
Akkutyp
Ungefähre Ladedauer der Akkus
Sicherungen:
Europa
WARNUNG: Der angegebene
Vibrationsemissionswert bezieht sich
auf die Hauptanwendung des Gerätes.
Wenn das Gerät jedoch für andere
Anwendungen, mit anderem Zubehör
oder schlecht gewartet eingesetzt wird,
kann die Vibrationsemission verschieden
sein. Dies kann den Expositionsgrad
über die Gesamtbetriebszeit erheblich
erhöhen.
230 V Werkzeuge
25 (1,3 Ah)
55 (3,0 Ah)
10 A Stromversorgung
18 Li-Ion
30 (1,5 Ah)
70 (4,0 Ah)
0,49
40 (2,0 Ah)
90 (5,0 Ah)
Deutsch
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen
Warnhinweise erklärt. Bitte lesen Sie das Handbuch
und achten Sie auf diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine
WARNUNG: Weist auf eine
unmittelbar drohende gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden,
zu tödlichen oder schweren
Verletzungen führt.
möglicherweise gefährliche Situation hin,
die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führen
kann.
VORSICHT: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation
hin, die, sofern nicht vermieden, u.
U. zu leichten oder mittelschweren
Verletzungen führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin,
das nichts mit Verletzungen zu tun
hat, aber, wenn es nicht vermieden
wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
EG-Konformitätserklärung
MASCHINENRICHTLINIE
Outdoor-Richtlinie
Rasentrimmer
DCM561
DeWALT erklärt hiermit, dass diese unter
Technische Daten beschriebenen Produkte die
folgenden Vorschriften erfüllen:
2006/42/EG, EN60335-1:2012 + A11:2014
EN50636-2-91:2014.
2000/14/EG, Rasentrimmer, L ≤ 50 cm, Anhang VIII
DEKRA Certification B.V., Utrechtseweg 310,
6802 ED Arnhem, Niederlande
ID-Nr. der benannten Stelle: 0344
Geräuschemissionen gemäß 2000/14/EG
(Artikel 12, Anhang III, L ≤ 50 cm):
LPA (gemessener Schallleistungspegel) XX dB(A)
Unsicherheit (K) = 1,7 dB(A)
LWA (garantierter Schallleistungspegel) 92 dB(A)
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an
DeWALT unter der folgenden Adresse oder schauen
Sie auf der Rückseite dieser Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die
Zusammenstellung des technischen Dossiers und
gibt diese Erklärung im Namen von DeWALT ab.
Markus Rompel
Technischer Direktor
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510 Idstein, Deutschland
09.03.2015
WARNUNG: Zur Reduzierung
der Verletzungsgefahr bitte die
Bedienungsanleitung lesen.
Sicherheitsanweisungen
WARNUNG: Um die Gefahr von
Brand, Stromschlag, Verletzungen und
Sachschaden zu reduzieren, sollten bei
der Verwendung von netzbetriebenen
Geräten immer grundlegende
Sicherheitsvorkehrungen, einschließlich
der unten stehenden, beachtet werden.
WARNUNG: Bei der
Verwendung des Geräts sind die
Sicherheitsanweisungen zu beachten.
Zu Ihrer eigenen Sicherheit und zur
Sicherheit von Unbeteiligten sollten
Sie vor der Erstinbetriebnahme des
Geräts diese Betriebsanleitung lesen.
Bewahren Sie die Betriebsanleitung für
die zukünftige Nutzung auf.
• Lesen Sie das gesamte Handbuch sorgfältig
durch, bevor Sie das Gerät benutzen.
• Die bestimmungsgemäße Verwendung ist in
dieser Betriebsanleitung beschrieben. Das
Verwenden anderer als der in dieser Anleitung
empfohlenen Vorsatzgeräte und Zubehörteile
oder die Ausführung von Arbeiten, die nicht
der bestimmungsgemäßen Verwendung
entsprechen, kann zu Unfallgefahren führen.
• Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren
Nachschlagen auf.
Diese Produkte erfüllen auch die Anforderungen
von Richtlinie 2004/108/EC (bis zum 19.04.2016),
2014/30/EU (ab dem 20.04.2016) und 2011/65/EU.
17
Deutsch
WICHTIG:
VOR DEM GEBRAUCH AUFMERKSAM LESEN
2) bevor Sie eine Blockierung an der Maschine
beheben;
FÜR ZUKÜNFTIGE VERWENDUNG
AUFBEWAHREN
3) bevor Sie die Maschine überprüfen, reinigen
oder andere Arbeiten an der Maschine
durchführen;
Sichere Bedienung
4) wenn Sie einen Fremdkörper getroffen
haben;
Schulung
a) Die Anleitungen bitte aufmerksam lesen Machen
Sie sich bitte mit den Steuerungen und der
richtigen Verwendung der Maschine vertraut.
b) Erlauben Sie unter keinen Umständen Kindern
oder Personen, die nicht mit diesen Anleitungen
vertraut sind, die Maschine zu verwenden.
Lokale Bestimmungen können eventuell ein
Mindestalter für die Bedienung dieser Maschine
vorschreiben.
c) Bedenken Sie bitte, dass der Bediener oder
Nutzer für Unfälle oder Gefährdung anderer
Personen oder deren Eigentums verantwortlich
ist.
Vorbereitung
a) Vor der Verwendung die Maschine immer
auf Beschädigungen, fehlende oder falsch
eingesetzte Schutzeinrichtungen oder
Abdeckungen untersuchen.
b) Die Maschine unter keinen Umständen in
Betrieb setzen, wenn Personen, insbesondere
Kinder oder Tiere in der Nähe sind.
Betrieb
a) Während des Betriebs der Maschine müssen zu
jeder Zeit Augenschutz und Sicherheitsschuhe
getragen werden.
b) Die Maschine nicht unter schlechten
Wetterbedingungen in Betrieb nehmen,
insbesondere bei hohem Risiko eines
Blitzschlags.
c) Die Maschine nur bei Tageslicht oder bei
ausreichender künstlicher Beleuchtung in
Betrieb nehmen.
d) Die Maschinen unter keinen Umständen
mit beschädigten Schutzeinrichtungen
oder Abdeckungen oder ohne installierte
Schutzeinrichtungen oder Abdeckungen in
Betrieb nehmen.
e) Den Motor nur einschalten, wenn Hände und
Füße keine Schneidemittel berühren.
f) Die Maschine immer von der Stromversorgung
trennen (d. h. den Stecker aus der Steckdose
ziehen, die Abschalteinrichtung oder
herausnehmbare Batterie entfernen),
1) wenn die Maschine unbeaufsichtigt ist;
18
5) wenn die Maschine beginnt, abnormal zu
vibrieren.
g) Schützen Sie sich vor Verletzungen an Füßen
und Händen durch die Schneidemittel.
h) Achten Sie zu jeder Zeit darauf, dass die
Lüftungsöffnungen frei von Schmutz oder Staub
sind.
Wartung und Aufbewahrung
a) Trennen Sie die Maschine von der
Stromversorgung (d. h. ziehen Sie den
Stecker aus der Steckdose, entfernen
Sie die Abschalteinrichtung oder die
herausnehmbare Batterie), bevor Sie Wartungsoder Reinigungsarbeiten an der Maschine
durchführen.
b) Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene
Ersatz- und Zubehörteile.
c) Überprüfen und warten Sie die Maschine
regelmäßig. Lassen Sie die Maschine nur
von einer autorisierten Reparaturwerkstatt
reparieren.
d) Bewahren Sie die Maschine außerhalb der
Reichweite von Kindern auf, wenn Sie sie nicht
verwenden.
Zusätzliche Sicherheitshinweise für
Rasentrimmer
WARNUNG: Nach dem
Ausschalten des Motors rotieren die
Schneidelemente weiter.
• Tragen Sie zum Schutz Ihrer Beine lange Hosen.
• Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme des Geräts,
ob Ihr Schneidpfad frei von Stöcken, Steinen,
Drähten und anderen Hindernissen ist.
• Betreiben Sie das Gerät nur in aufrechter
Position, mit dem Schneidfaden knapp über
dem Boden. Schalten Sie das Gerät niemals
ein, wenn es sich in einer anderen Position
befindet.
• Bewegen Sie sich beim Betrieb des Geräts
langsam. Denken Sie daran, dass frisch
geschnittenes Gras feucht und rutschig ist.
• Arbeiten Sie nicht an steilen Hängen. Arbeiten
Sie immer quer zum Hang, niemals auf- und
abwärts.
Deutsch
• Überqueren Sie niemals Schotterwege, wenn
das Gerät in Betrieb ist.
• Das Gerät sollte für Kinder unzugänglich
aufbewahrt werden.
• Berühren Sie niemals den Schneidfaden, wenn
das Gerät in Betrieb ist.
Sicherheit anderer Personen
• Legen Sie das Gerät erst hin, wenn der
Schneidfaden vollständig zum Stillstand
gekommen ist.
• Vermeiden Sie eine Berührung der
Trimmerklinge.
• Dieses Gerät darf nicht von Personen
(einschließlich Kindern) mit eingeschränkten
physischen, sensorischen oder mentalen
Fähigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung
oder Kenntnisse verwendet werden, außer
wenn diese Personen von einer Person, die
für ihre Sicherheit verantwortlich ist, bei der
Verwendung des Geräts beaufsichtigt oder mit
ihm vertraut gemacht werden.
• Achten Sie darauf, dass Hände und Füße niemals
in die Nähe des Schneidfadens gelangen,
insbesondere beim Einschalten des Motors.
• Kinder müssen beaufsichtigt werden, um
sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät
spielen.
• Überprüfen Sie vor dem Gebrauch des Geräts
und insbesondere nach einem Stoß gegen
das Gerät auf Anzeichen von Abnutzung
oder Beschädigungen und sorgen Sie, falls
erforderlich, für entsprechende Reparaturen.
Restrisiken
• Verwenden Sie ausschließlich geeignete Arten
von Schneidfäden. Verwenden Sie niemals
Schneidfäden aus Metall oder Angelschnüre.
• Achten Sie darauf, sich nicht an einer am
Trimmer angebrachten Vorrichtung zum
Kürzen des Schneidfadens zu verletzten.
Bringen Sie das Gerät nach dem Verlängern
des Schneidfadens wieder in die normale
Betriebsposition, bevor Sie es einschalten.
• Wenn die Maschine in der Nähe von Kindern
verwendet wird, ist besondere Aufmerksamkeit
erforderlich.
• Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch
kleine Kinder oder behinderte Personen ohne
Aufsicht gedacht.
• Das Gerät ist kein Spielzeug.
• Nur an einem trockenen Ort verwenden. Dieses
Gerät darf unter keinen Umständen nass
werden.
• Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.
• Öffnen Sie das Gehäuse nicht. Es gibt keine
vom Benutzer zu wartenden Teile im Inneren.
• Betreiben Sie das Gerät nicht in
explosionsgefährdeten Bereichen, z. B. in der
Nähe von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder
Staub.
• Bei Aufbewahrung oder Transport in einem
Fahrzeug sollte das Gerät im Kofferraum
platziert oder so befestigt werden, dass
Bewegungen bei plötzlichen Geschwindigkeitsoder Richtungsänderungen verhindert werden.
Es können zusätzliche Restrisiken beim Betrieb
des Geräts entstehen; diese sind unter Umständen
nicht in den aufgeführten Sicherheitswarnhinweisen
enthalten. Diese Risiken können durch
unsachgemäßen Gebrauch, längeren Gebrauch
usw. entstehen.
Trotz Beachtung der geltenden
Sicherheitsvorschriften und des Einsatzes von
Schutzvorrichtungen können bestimmte Risiken
nicht vermieden werden. Diese sind:
• Verletzungen durch Berühren rotierender/sich
bewegender Teile.
• Verletzungen durch Auswechseln von Teilen,
Klingen oder Zubehör.
• Verletzungen durch längeren Gebrauch eines
Geräts. Wenn Sie das Gerät über einen
längeren Zeitraum hinweg verwenden, müssen
Sie für regelmäßige Pausen sorgen.
• Schwerhörigkeit.
• Gesundheitsbeeinträchtigungen durch Einatmen
von Staub während des Gebrauchs Ihres Geräts
(Beispiel: Arbeiten mit Holz, insbesondere mit Eiche,
Buche und MDF-Platten).
Bildzeichen am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar
angebracht:
Vor der Verwendung die
Betriebsanleitung lesen.
• Wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist,
sollte es an einem trockenen, gut belüfteten
Ort außerhalb der Reichweite von Kindern
aufbewahrt werden.
19
Deutsch
können bersten und Verletzungen und
Sachschäden verursachen.
Tragen Sie Gehörschutz.
Tragen Sie Augenschutz.
Schalten Sie das Werkzeug aus.
Entnehmen Sie die Batterie aus dem
Werkzeug, bevor Sie Wartungsarbeiten
daran durchführen.
Nehmen Sie sich vor umherfliegenden
Gegenständen in Acht. Halten
Sie Unbeteiligte auf Abstand zum
Schneidbereich.
Setzen Sie das Gerät nicht Regen oder
hoher Luftfeuchtigkeit aus.
92
92
92
Richtlinie 2000/14/EG, zugesicherter
Schallleistungspegel.
95DES DATUMSCODES (Abb. [fig.] 19)
LAGE
Der Datumscode (ff), der auch das Herstelljahr
enthält, ist in das Gehäuse geprägt.
Beispiel:
2015 XX XX
Herstelljahr
95
Wichtige
Sicherheitshinweise für
alle Akku-Ladegeräte
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF:
Dieses Handbuch enthält wichtige Sicherheits- und
Betriebsanweisungen für kompatible Ladegeräte
(siehe Technische Daten).
• Lesen Sie vor der Verwendung des Ladegeräts
alle Anweisungen und Warnhinweise auf dem
Ladegerät und dem Akku.
WARNUNG: Stromschlaggefahr.
Keine Flüssigkeiten in das Ladegerät
gelangen lassen. Dies kann einen
elektrischen Schlag zur Folge haben.
WARNUNG: Wir
Vorsicht: Verbrennungsgefahr.
20
empfehlen die Verwendung einer
Fehlerstromschutzeinrichtung mi einemt
Nennfehlerstrom von maximal 30mA.
Zur Reduzierung der Verletzungsgefahr
sollten nur Akkus von DeWALT
verwendet werden. Andere Akkutypen
VORSICHT: Lassen Sie nicht zu,
dass Kinder mit dem Werkzeug spielen.
HINWEIS: Wenn das Ladegerät in
die Steckdose gesteckt wird, können
die Ladekontakte im Ladegerät unter
bestimmten Bedingungen durch
Fremdmaterial kurzgeschlossen werden.
Leitfähige Fremdmaterialien, z. B. unter
anderem Stahlwolle, Alufolie oder
angesammelte Metallpartikel, sollten von
Hohlräumen des Ladegeräts ferngehalten
werden. Ziehen Sie den Netzstecker des
Ladegerätes immer aus der Steckdose,
wenn kein Akku in der Vertiefung
steckt. Ziehen Sie den Netzstecker des
Ladegerätes vor dem Reinigen aus der
Steckdose.
HINWEIS: Dieses Gerät darf von
Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen
mit physischen, sensorischen oder
mentalen Einschränkungen oder mit
fehlender Erfahrung und ohne die
erforderlichen Kenntnisse unter der
Voraussetzung verwendet werden, dass
sie beaufsichtigt werden, im sicheren
Gebrauch des Geräts unterwiesen
wurden und die potenziellen Gefahren
kennen. Lassen Sie nicht zu, dass Kinder
mit dem Gerät spielen. Reinigungs- und
Wartungsarbeiten am Gerät dürfen von
Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt
werden.
• Der Akku darf NIEMALS in einem anderen
Ladegerät, außer dem in diesem Handbuch
beschriebenen, aufgeladen werden. Das
Ladegerät und der Akku wurden speziell zur
gemeinsamen Verwendung konzipiert.
• Diese Ladegeräte sind ausschließlich für das
Laden von DeWALT Akkus bestimmt. Eine
anderweitige Verwendung kann zu Brand führen
oder gefährliche oder tödliche Verletzungen
durch Elektroschock verursachen.
• Setzen Sie das Ladegerät weder Regen
noch Schnee aus.
• Ziehen Sie immer am Stecker und nicht
am Kabel, um das Ladegerät von der
Stromquelle zu trennen. Dadurch wird das
Risiko einer Beschädigung von Stecker und
Kabel reduziert.
• Verlegen Sie das Netzkabel so, dass
niemand darauf treten oder darüber
stolpern kann, und dass es keinen sonstigen
Deutsch
schädlichen Einflüssen oder Belastungen
ausgesetzt wird.
• Ein Verlängerungskabel sollte nur
dann verwendet werden, wenn es
absolut notwendig ist. Ein ungeeignetes
Verlängerungskabel kann zu Brand
führen oder gefährliche oder tödliche
Verletzungen durch Elektroschock verursachen.
• Stellen Sie keine Gegenstände auf das
Ladegerät bzw. stellen Sie das Ladegerät
nicht auf eine weiche Oberfläche. Dadurch
könnten die Lüftungsschlitze blockiert und
das Gerät überhitzt werden. Stellen Sie das
Ladegerät von Hitzequellen entfernt auf. Das
Ladegerät ist oben und unten am Gehäuse mit
Lüftungsschlitzen versehen.
• Betreiben Sie das Ladegerät nicht mit einem
beschädigten Netzkabel oder Netzstecker
— beschädigte Teile sind unverzüglich
auszuwechseln.
• Benutzen Sie das Ladegerät nicht, wenn
es einen harten Stoß erlitten hat, fallen
gelassen oder anderweitig beschädigt
wurde. Bringen Sie es zu einer autorisierten
Kundendienststelle.
• Das Ladegerät darf nicht zerlegt werden.
Bringen Sie es zu einer autorisierten
Kundendienststelle, wenn es gewartet oder
repariert werden muss. Ein unsachgemäßer
Zusammenbau kann gefährliche oder tödliche
Verletzungen durch Elektroschock verursachen
oder zu Brand führen.
• Zur Vermeidung von Gefahren muss ein
beschädigtes Netzkabel unverzüglich vom
Hersteller, einer Kundendienststelle oder einer
anderen qualifizierten Person ausgetauscht
werden.
• Ziehen Sie den Netzstecker des Ladegerätes
vor dem Reinigen aus der Steckdose.
Dadurch wird das Risiko eines Stromschlags
reduziert. Durch alleiniges Herausnehmen des
Akkus wird dieses Risiko nicht reduziert.
• Versuchen Sie NIEMALS 2 Ladegeräte
miteinander zu verbinden.
• Das Ladegerät wurde für den Betrieb
mit standardmäßigem 230 V Netzstrom
konzipiert. Es darf mit keiner anderen
Spannung verwendet werden. Dies gilt nicht
für das Fahrzeugladegerät.
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF
Ladegeräte
Das Ladegerät DCB105 kann mit 18-V-Li-IonenAkkus (DCB180, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB184 und DCB185) betrieben werden.
An DeWALT-Ladegeräten müssen keine
Einstellungen vorgenommen werden, und sie
wurden für eine möglichst einfache Bedienung
konzipiert.
Ladevorgang (Abb. 2)
1.Setzen Sie das Ladegerät in eine geeignete
Steckdose ein, bevor Sie das Akku einsetzen.
2.Legen Sie den Akku (j) vollständig in das
Ladegerät ein. Die rote Leuchte (Aufladen)
blinkt dauerhaft und zeigt dadurch an, dass der
Ladevorgang begonnen wurde.
3.Der Abschluss des Ladevorgangs wird dadurch
angezeigt, dass das rote Licht dauerhaft
leuchtet. Der Akku ist vollständig aufgeladen
und kann jetzt verwendet oder in der
Ladestation gelassen werden.
Hinweis: Um die maximale Lebensdauer der
Li-Ion-Akkus zu gewähren, laden Sie den Akkusatz
vor der ersten Verwendung vollständig auf.
Aufladen
Siehe Tabelle unten zum Ladezustand der Akkus.
Anzeigen am Ladegerät: DCB105
Wird geladen
Vollständig aufgeladen
Verzögerung heißer/kalter
Akku
Wiedereinsetzen des
Akkupacks
Diese/s kompatible/n Ladegerät/e lädt keine
defekten Akkus auf. Das Ladegerät zeigt einen
defekten Akku an, indem es nicht leuchtet oder
indem das Blinkmuster für Probleme mit dem Akku
oder dem Ladegerät angezeigt werden.
HINWEIS: Dies kann auch auf ein Problem mit dem
Ladegerät hinweisen.
Wenn das Ladegerät auf ein Problem hinweist,
bringen Sie es zusammen mit dem Akku zur
Überprüfung zu einer autorisierten Servicestelle.
Verzögerung heiSSer/kalter Akku
Wenn das Ladegerät erkennt, dass ein Akku zu
heiß oder zu kalt ist, startet es automatisch eine
„Verzögerung heißer/kalter Akku“, bis der Akku
eine angemessene Temperatur erreicht hat. Das
Ladegerät schaltet dann automatisch in den
21
Deutsch
Lademodus. Diese Funktion gewährleistet eine
maximale Lebensdauer des Akkus.
Ein kalter Akku wird mit etwa der halben
Geschwindigkeit eines warmen Akkus geladen. Der
Akku wird während des gesamten Ladevorgangs
mit der geringeren Geschwindigkeit geladen, die
sich auch nicht erhöht, wenn der Akku wärmer wird.
Warnung: Versuchen
VORSICHT: Wenn das
Nur Lithium-Ionen-Akkus
XR Li-Ionen-Werkzeuge sind mit einem
elektronischen Schutzsystem ausgestattet, das den
Akku vor Überladung, Überhitzung und vollständiger
Entladung schützt.
Das Werkzeug wird automatisch ausgeschaltet,
sobald sich das elektronische Schutzsystem
einschaltet. Wenn dies geschieht, setzen Sie das
Li-Ion-Akku in das Ladegerät, bis es vollständig
aufgeladen ist.
Wichtige Sicherheitsanweisungen
für alle Akkus
Achten Sie beim Bestellen von Ersatzakkus darauf,
dass Sie die Katalognummer und die Spannung
angeben.
Der Akku ist bei der Lieferung nicht vollständig
aufgeladen. Lesen Sie vor der Verwendung
von Akku und Ladegerät die folgenden
Sicherheitsanweisungen und befolgen Sie dann die
genannten Schritte zum Aufladen.
LESEN SIE SÄMTLICHE ANWEISUNGEN
• Laden oder benutzen Sie den Akku nicht
in explosionsgefährdeten Umgebungen, in
denen sich z. B. brennbare Flüssigkeiten,
Gase oder Staub befinden. Beim Einsetzen
und Herausnehmen des Akkus aus dem
Ladegerät können sich Staub oder Dämpfe
entzünden.
• Setzen Sie das Akku niemals mit Gewalt
in das Ladegerät ein. Führen Sie niemals
Änderungen am Akku durch, damit es in
ein anderes Ladegerät passt, da das Akku
reißen kann, was zu schweren Verletzungen
führen kann.
• Laden Sie die Akkus nur in ausgewiesenen
Ladegeräten von DeWALT auf.
• Das Ladegerät KEINEN Spritzern aussetzen
und NICHT in Wasser oder andere
Flüssigkeiten eintauchen.
• Das Werkzeug und den Akku niemals in
Bereichen lagern oder verwenden, in denen
die Temperatur 40 ºC überschreiten könnte
(z. B. Scheunen oder Metallgebäude im
Sommer).
22
Sie niemals und unter keinen
Umständen, den Akku zu öffnen.
Wenn das Akkugehäuse Risse oder
Beschädigungen aufweist, darf es nicht
in das Ladegerät gelegt werden. Den
Akku nicht quetschen, fallen lassen oder
beschädigen. Verwenden Sie niemals
einen Akku oder ein Ladegerät, wenn
sie einen harten Schlag erlitten haben,
fallen gelassen, überfahren oder sonst
wie beschädigt wurden (z. B. wenn sie
mit einem Nagel durchlöchert wurden,
mit einem Hammer darauf geschlagen
oder getreten wurde). Ein Stromunfall
oder ein tödlicher Stromschlag könnte
entstehen. Beschädigte Akkus sollten
zum Recycling zur Kundendienststelle
zurückgebracht werden.
Werkzeug nicht gebraucht wird,
muss es seitlich auf eine stabile
Fläche gelegt werden, wo es
kein Stolperrisiko darstellt und
nicht herunterfallen kann. Manche
Werkzeuge mit großen Akkus können
aufrecht auf dem Akku stehen, aber
leicht umgestoßen werden.
BESONDERE SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR
LITHIUMIONEN (Li-Ion) - AKKUS
• Den Akku nicht verbrennen, auch wenn
er stark beschädigt oder vollkommen
verschlissen ist. Der Akku kann im Feuer
explodieren. Beim Verbrennen eines
Lithiumionen-Akkus entstehen giftige Dämpfe
und Stoffe.
• Wenn der Akkuinhalt mit der Haut in Kontakt
kommt, waschen Sie die Stelle sofort
mit einer milden Seife und Wasser. Wenn
Akkuflüssigkeit in die Augen gelangt, spülen Sie
das offene Auge für 15 Minuten, oder bis die
Reizung nachlässt, mit Wasser. Falls Sie sich
in ärztliche Behandlung begeben müssen: Das
Akkuelektrolyt besteht aus einer Mischung von
organischen Karbonaten und Lithiumsalzen.
• Der Inhalt einer geöffneten Akkuzelle kann
Atemwegsreizungen verursachen. Sorgen
Sie für Frischluft. Wenn die Symptome anhalten,
begeben Sie sich in ärztliche Behandlung.
WARNUNG:
Verbrennungsgefahr. Die Akkuflüssigkeit
kann brennbar sein, wenn sie Funken
oder einer Flamme ausgesetzt ist.
Deutsch
Transport
Akku
DeWALT Akkus erfüllen alle geltenden
Transportvorschriften, so wie sie von den Industrieund Rechtsnormen vorgeschrieben werden,
einschließlich der UN-Empfehlungen für die
Beförderung gefährlicher Güter; der Vorschriften
über die Beförderung gefährlicher Güter der
International Air Transport Association (IATA), der
International Maritime Dangerous Goods (IMDG)
Regulations und der Regelungen des europäischen
Übereinkommens über die internationale
Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße
(ADR). Lithium-Ionen-Zellen und -Akkus wurden
gemäß Abschnitt 38.3 der „Empfehlungen der
Vereinten Nationen zur Beförderung gefährlicher
Stoffe, Testhandbuch und Kriterien“ getestet.
Akkutyp
In den meisten Fällen wird der Transport eines
DeWALT-Akkupacks von der Klassifizierung als
vollständig regulierter Gefahrstoff der Klasse 9
ausgenommen. Im Allgemeinen sind die beiden
Fälle, wo ein Transport gemäß Klasse 9 erforderlich
ist, folgende:
1.Lufttransport von mehr als zwei DeWALT
Lithium-Ion-Akkupacks, wenn das Paket nur
Akkupacks (und keine Werkzeuge) enthält, und
2. Jeder Transport, in dem ein Lithium-Ionen-Akku
mit einer Energiebewertung von mehr als 100
Wattstunden (Wh) enthalten ist. Für alle LithiumIonen-Akkus ist die Wattstundenbewertung auf
dem Paket angegeben.
Unabhängig davon, ob ein Transport als
ausgenommen oder vollständig reguliert gilt, liegt
es in der Verantwortung des Versenders, sich
über die aktuellen Vorschriften in Bezug auf die
Anforderungen für Verpackung, Etikettierung/
Kennzeichnung und Dokumentation zu informieren.
Beim Transport von Akkus können Brände
entstehen, wenn die Batterieanschlüsse
unbeabsichtigt Kontakt mit leitfähigen Materialien
bekommen. Stellen Sie beim Transportieren von
Akkus sicher, dass die Batterieanschlüsse geschützt
und gut isoliert sind, damit sie nicht in Kontakt
mit Materialien kommen können, durch die ein
Kurzschluss entstehen kann.
Die Informationen in diesem Abschnitt des
Handbuchs werden in gutem Glauben zur
Verfügung gestellt und es wird davon ausgegangen,
dass sie zum Zeitpunkt der Erstellung des
Dokuments genau sind. Jedoch wird keine Garantie,
weder ausdrücklich noch implizit, gegeben. Es liegt
in der Verantwortung des Kunden sicherzustellen,
dass seine Tätigkeiten den geltenden Vorschriften
entsprechen.
Für das Modell DCM561 wird ein 18 Volt Akku
eingesetzt.
Es können die Akkus DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183, DCB184 oder DCB185 verwendet
werden. Weitere Angaben sind den Technischen
Daten zu entnehmen.
Empfehlungen für die Lagerung
1.Ein idealer Lagerplatz ist kühl und trocken und
nicht direktem Sonnenlicht sowie übermäßiger
Hitze oder Kälte ausgesetzt. Für eine optimale
Akkuleistung und Lebensdauer lagern Sie die
Akkus bei Raumtemperatur, wenn sie nicht
verwendet werden.
2.Bei längerer Aufbewahrung sollte ein vollständig
aufgeladener Akku an einem kühlen, trockenen
Ort und außerhalb des Ladegeräts aufbewahrt
werden, um optimale Ergebnisse zu erhalten.
Hinweis: Akkus sollten nicht vollständig entladen
aufbewahrt werden. Der Akku muss vor der
Verwendung aufgeladen werden.
Schilder am Ladegerät und Akku
Neben den Piktogrammen in dieser Anleitung
können sich auf dem Ladegerät und dem Akku
folgende Piktogramme befinden:
or der Verwendung die
V
Betriebsanleitung lesen.
ie Ladezeit ist den Technischen
D
Daten zu entnehmen.
Akku wird geladen.
Akku ist geladen.
Akku ist defekt.
Temperaturverzögerung.
icht mit elektrisch leitenden
N
Gegenständen berühren.
Beschädigte Akkus nicht aufladen.
Das Gerät keiner Nässe aussetzen.
23
Deutsch
Beschädigte Kabel sofort austauschen.
Nur zwischen 4 ˚C und 40 ˚C aufladen.
Nur in Innenräumen verwenden.
Akku umweltgerecht entsorgen.
aden Sie DeWALT-Akkus nur mit den
L
dazu bestimmten DeWALT-Ladegeräten
auf. Werden andere Akkus als die dazu
bestimmten DeWALT-Akkus mit einem
DeWALT-Ladegerät aufgeladen, können
diese platzen oder andere gefährliche
Situationen verursachen.
Den Akku nicht verbrennen.
Packungsinhalt
Die Packung enthält:
1Rasentrimmer
1Akku
1Ladegerät
1Betriebsanleitung
• Prüfen Sie das Gerät, die Teile oder Zubehörteile
auf Beschädigungen, die beim Transport
entstanden sein könnten.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanleitung vor
Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen.
Beschreibung (Abb. 1)
WARNuNG: Nehmen Sie
niemals Änderungen am Elektrowerkzeug
oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Schäden oder Verletzungen führen.
a.Verstellbarer Drehzahlregler
b.Verriegelungshebel
c.Drehzahlwählschalter
bestimmungsgemässe VERWENDUNG
Ihr Rasentrimmer wurde für den professionellen
Einsatz bei Mäharbeiten konstruiert.
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder
in der Nähe von entflammbaren Flüssigkeiten oder
Gasen.
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt
mit dem Gerät kommen. Wenn unerfahrene
Personen dieses Gerät verwenden, sind diese
zu beaufsichtigen.
• Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren
sowie von Personen mit physischen,
sensorischen oder mentalen Einschränkungen
oder mit fehlender Erfahrung und ohne
die erforderlichen Kenntnisse unter der
Voraussetzung verwendet werden, dass sie
beaufsichtigt werden, im sicheren Gebrauch
des Geräts unterwiesen wurden und die
potenziellen Gefahren kennen. Lassen Sie
nicht zu, dass Kinder mit dem Gerät spielen.
Reinigungs- und Wartungsarbeiten am Gerät
dürfen von Kindern nicht ohne Aufsicht
durchgeführt werden.
• Das Gerät darf nur mit dem Netzteil betrieben
werden, das dem Gerät beiliegt.
Elektrische Sicherheit
Das Gerät wurde für eine einzige Spannung
konstruiert. Überprüfen Sie immer, dass die
Spannung des Akkus der Spannung auf dem
Typenschild entspricht. Überprüfen Sie auch,
dass die Spannung des Ladegeräts der Ihres
Stromnetzes entspricht.
Ihr DeWALT Ladegerät ist gemäß
EN60335 doppelt isoliert. Es muss
deshalb nicht geerdet werden.
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt
ist, muss es durch ein speziell ausgestattetes
Kabel ersetzt werden, dass bei der DeWALT
Kundendienstorganisation erhältlich ist.
CH Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
d.Zusatzgriff
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) – Geräte
e.Motorgehäuse
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) – Geräte
f.Trimmerstiel
g.Schutz
h. Fadengehäuse
i.Akkugehäuse
j.Akku
k.Akku-Löseknöpfe
l.Griff
24
CH Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
Deutsch
Verwendung eines
Verlängerungskabels
Ein Verlängerungskabel sollte nur verwendet
werden, wenn es absolut notwendig ist. Verwenden
Sie ein zugelassenes Verlängerungskabel, das
für die Leistungsaufnahme Ihres Ladegerätes
geeignet ist (siehe Technische Daten). Der
Mindestquerschnitt der Leitungen beträgt 1 mm²
und die Höchstlänge beträgt 30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln
Sie das Kabel vollständig ab.
ZUSAMMENBAU UND
EINSTELLUNGEN
WARNuNG: Um die Gefahr
ernsthafter Verletzungen zu
reduzieren, muss vor jeder
Einstellung und jedem Abnehmen/
Installieren von Zubehör das
Werkzeug ausgeschaltet und
der Akku entfernt werden. Ein
unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
und zeigt den verbleibenden Ladestand an. Wenn
der verbleibende Ladestand im Akku nicht mehr
ausreicht, um das Werkzeug zu verwenden, leuchtet
die Ladestandsanzeige nicht auf und der Akku
muss aufgeladen werden.
HINWEIS: Die Ladestandsanzeige ist nur eine
Schätzung des verbleibenden Akku-Ladestands.
Sie zeigt nicht die Funktionsfähigkeit des Werkzeugs
an und unterliegt Unterschieden, die auf Bauteilen,
Temperatur und Anwendungsart des Endbenutzers
basieren.
Anbringen des Schutzes
1.Siehe Abschnitt Auswechseln des
Spulengehäuses, um das Spulengehäuse (h,
Abb. 1) zu entfernen.
2.Nachdem die Spule entfernt wurde,
siehe Abschnitt Auswechseln der
Schutzvorrichtung, um den Schutz (g)
anzubringen und das Spulengehäuse zu
ersetzen.
Anpassen des Zusatzgriffs (Abb. 6)
Einsetzen und Entfernen des
Akkus aus dem Werkzeug (Abb. 3–5)
Der Trimmer wird komplett montiert geliefert. Der
Zusatzgriff (d) ist so positioniert, dass das Gerät
optimal ausbalanciert werden kann. Sollte dennoch
eine Einstellung erforderlich sein, gehen Sie wie
folgt vor: Lösen Sie die vier Schrauben (n) mit einem
Inbusschlüssel und schieben Sie den Zusatzgriff am
Trimmerstiel (f) entlang nach oben oder unten.
HINWEIS: Um beste Ergebnisse zu erzielen, sollte
der Akku (j) vollständig aufgeladen sein.
BETRIEB
Einsetzen des Akkus in den Werkzeuggriff
Betriebsanweisungen
WARNUNG: Verwenden Sie nur
Akkus und Ladegeräte von DeWALT.
1.Richten Sie den Akku (j) an den Führungen im
Werkzeuggriff aus (Abb. 3).
2.Schieben Sie ihn in den Griff, bis der Akku fest
im Werkzeug sitzt, und stellen Sie sicher, dass
er sich nicht lösen kann.
Warnung: Beachten Sie immer
die Sicherheitsanweisungen und die
geltenden Vorschriften.
WARNuNG: Um die Gefahr
ernsthafter Verletzungen zu
reduzieren, muss vor jeder
Einstellung und jedem Abnehmen/
Installieren von Zubehör das
Werkzeug ausgeschaltet und
der Akku entfernt werden. Ein
unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
Entfernen des Akkus aus dem Werkzeuggriff
1.Drücken Sie Akku-Löseknopf (k) und ziehen
Sie den Akku kräftig aus dem Werkzeuggriff
(Abb. 4).
2.Legen Sie den Akku wie im Abschnitt
Ladegerät dieser Betriebsanleitung beschrieben
in das Ladegerät.
Akku-Ladestandsanzeige (Abb. 5)
Einige DeWALT-Akkus besitzen eine
Ladestandsanzeige mit drei grünen LEDs, die den
verbleibenden Ladestand des Akkus anzeigen.
Zum Betätigen der Ladestandsanzeige halten Sie
die Taste für die Ladestandsanzeige (m) gedrückt.
Eine Kombination der drei grünen LEDs leuchtet auf
Richtige Haltung der Hände
(Abb. 1, 8)
WARNuNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, beachten Sie
IMMER die richtige Haltung der Hände,
wie dargestellt.
25
Deutsch
WARNuNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, halten Sie das
Gerät IMMER sicher fest und seien Sie
auf eine plötzliche Reaktion gefasst.
Bei der korrekten Handposition liegt eine Hand
auf dem Handgriff (l) und die andere auf dem
Zusatzhandgriff (d).
Ein- und Ausschalten des Trimmers
(Abb. 1)
Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie auf
den Verriegelungshebel (b) und anschließend
auf den verstellbaren Drehzahlregler (a). Um das
Gerät auszuschalten, lassen Sie den verstellbaren
Drehzahlregler und den Verriegelungshebel los.
Drehzahlwählschalter (Abb. 1)
Bei diesem Rasentrimmer können Sie eine
effizientere Drehzahl wählen, um die Laufzeit
bei größeren Aufgaben zu verlängern, oder
die Trimmerdrehzahl für anspruchsvollere
Schneidarbeiten erhöhen.
Um die Laufzeit zu verlängern, drücken Sie den
Drehzahlwählschalter (c) nach vorn in Richtung
Zusatzgriff (d) in die Position „LO“. Dieser Modus
eignet sich am besten für größere Projekte, die etwas
länger dauern.
Um die Trimmerdrehzahl zu erhöhen, ziehen Sie
den Drehzahlwählschalter nach hinten in Richtung
Akkugehäuse (i) in die Position „HI“. Dieser Modus
eignet sich am besten zum Mähen hohen Grases und
für Anwendungen, bei denen eine höhere Drehzahl
erforderlich ist.
Fadenzufuhr durch Aufklopfen des
Mähkopfes auf den Boden
An Ihrem Trimmer wird ein Nylonfaden mit einem
Durchmesser von 2,032 mm eingesetzt. Der
Schneidfaden verschleißt schneller und muss
häufiger nachgeführt werden, wenn Sie entlang von
Bordsteinen oder anderen abrasiven Oberflächen
bzw. stärkere Gräser schneiden.
Beim Gebrauch des Trimmers verkürzt sich der Faden
aufgrund von Verschleiß. Durch leichtes Aufklopfen
des Mähkopfes auf den Boden bei normaler Drehzahl
des Trimmers wird der Faden nachgeführt.
HINWEIS: Ist der nachgeführte Nylonfaden länger
als die Schneisenbreite von 330 mm, wirkt sich
dieser Umstand nachteilig auf die Leistung, Laufzeit
und Lebensdauer des Trimmers aus, da dies zur
Beschädigung des Motors führen kann. Dies kann
zum Erlöschen der Gewährleistungsansprüche führen.
Wissenswertes zum Thema
Schneiden
• Verwenden Sie zum Schneiden bzw. Mähen des
Grases die Spitze des Fadens; drücken Sie den
Mähkopf nicht in ungeschnittenes Gras.
• Maschendraht- und Lattenzäune erhöhen
den Fadenverschleiß und können sogar
Beschädigungen verursachen. Steine und
Ziegelwände, Bordsteine und Holz können zu
einem höheren Verschleiß des Fadens führen.
• Vermeiden Sie, die Spulenkappe auf dem
Boden oder einer anderen Oberflächen entlang
zu ziehen.
HINWEIS: Wenn sich das Gerät im Modus „HI“
befindet, verkürzt sich die Laufzeit im Vergleich zum
Modus „LO“.
• Schneiden Sie bei einem starken Bewuchs von
oben nach unten, wobei Sie nicht mehr als
304,8 mm abschneiden sollten.
Trimmvorgang (Abb. 7, 8)
• Halten Sie den Trimmer in einer geneigten
Position zum zu mähenden Bereich; dies ist der
beste Schneidebereich.
Halten Sie den Trimmer nach dem Einschalten
angewinkelt vor sich und schwenken Sie ihn von links
nach rechts, wie in Abbildung 7 dargestellt.
Halten Sie zwischen der Schutzvorrichtung und Ihren
Füßen einen Mindestabstand von 610 mm, wie in
Abbildung 8 dargestellt.
26
WARNUNG: Halten Sie den
rotierenden Faden in etwa parallel zum
Boden (mit einem max. Neigungswinkel
von 30 Grad). Dies ist ein Rasen- und
kein Kantentrimmer. NEIGEN Sie den
Trimmer NICHT so stark, dass der Faden
fast im rechten Winkel zum Boden
rotiert. Umherfliegender Unrat kann zu
ernsthaften Verletzungen führen.
• Der Trimmer schneidet, wenn er von links
nach rechts geschwenkt wird. Dadurch wird
vermieden, dass umherfliegender Schmutz den
Bediener treffen könnte.
• Vermeiden Sie Bäume und Sträucher.
Baumrinde, Holzstücke, Verkleidungen und
Zaunpfähle könnten durch den Faden leicht
beschädigt werden.
Ersatzzubehör
WARNUNG: Um die Gefahr
schwerer Verletzungen zu mindern,
schalten Sie das Gerät aus und entfernen
den Akku, bevor Sie Einstellungen
Deutsch
vornehmen oder Anbaugeräte oder
Zubehör anbringen oder entfernen.
7.Wickeln Sie den Schneidfaden in Richtung des
Pfeils auf der Unterseite der Spule auf die Spule.
WARNUNG: Die Verwendung
von Zubehörteilen, die nicht von
DeWALT für den Gebrauch mit diesem
Gerät empfohlen wurden, kann zu
Gefährdungen führen.
8. Wenn der aufgewickelte Schneidfaden den
Anfang der Halteaussparungen (s) erreicht,
kürzen Sie den Faden auf ca. 106 mm.
WARNUNG: Verwenden Sie
an diesem Trimmer ausschließlich
von DeWALT empfohlene Klingen,
Vorsatzgeräte und Zubehörteile.
Anderenfalls kann es zu schweren
Verletzungen oder zu Schäden am Gerät
kommen.
Verwenden Sie den Ersatzfaden mit der Modell-Nr.
DWO1DT801 oder DWO1DT802 von DeWALT.
• Wir empfehlen, beim Ersetzen des Fadens
nur einen Faden mit einem Durchmesser
von 2,032 mm (Modell-Nr. DWO1DT801
oder DWO1DT802) zu verwenden. Um
optimale Leistung zu gewährleisten, sollten
Sie keine Fäden mit einem Durchmesser von
2,413 mm verwenden. Die Verwendung einer
anderen Größer kann zur Verringerung der
Leistung und zur Beschädigung des Trimmers
führen.
Erneuerung des Schneidfadens
(Abb. 9–12)
VORSICHT: Um eine
Beschädigung des Geräts zu vermeiden,
wenn der Schneidfaden über die
Trimmklinge hinausragt, schneiden Sie
diesen so ab, dass er genau bis zur
Klinge reicht.
1. Entfernen Sie den Akku.
2. Drehen Sie die Spule (o) im Uhrzeigersinn,
um sie zu entriegeln, wie in Abbildung 9
dargestellt. Die weiße Noppe (u) im Inneren
der Spule dreht sich vom Rollenfenster (p)
aus gesehen weg, um die aktive Verriegelung
anzuzeigen.
3. Ziehen Sie die Spule zum Entfernen gerade
heraus.
4. Entfernen Sie Schmutz und Gras von Spule
und Gehäuse.
5. Stecken Sie den neuen Faden zuerst in
den Kanal der Spule, die sich am nächsten
zu den Halteaussparungen (s) befindet, wie in
Abbildung 10 dargestellt.
6. Platzieren Sie das Ende des Schneidfadens
(q) in die Halteaussparung (r).
9. Drücken Sie den Faden in die
Halteaussparungen auf einer Seite der Spule,
um den ersten Faden zu fixieren, während Sie
den zweiten Faden aufwickeln.
10. Wiederholen Sie die Schritte oben für den
zweiten Schneidfaden am unteren Abschnitt
der Spule.
VORSICHT: Vergewissern Sie
sich vor Beginn des Trimmens, dass
Sie einen geeigneten Schneidfaden
verwenden. Stellen Sie sicher, dass der
Schneidfaden in beiden Abschnitten der
Spule vorhanden ist, wie in Abbildung 11
dargestellt.
11. Sobald beide Fäden um die Spule (o)
gewickelt sind, legen Sie Ihren Daumen und
Finger auf die Halteaussparungen, um den
Faden weiter zu sichern. Führen Sie dann
das Ende jedes Fadens durch die beiden
Aussparungen (t) an jeder Seite des Kopfes
im Spulengehäuse (h), wie in Abbildung 12
dargestellt.
12. Richten Sie die weißen Noppen (u)
im Innern des Spulengehäuses auf die
Aussparungen (v) der Spule aus. Richten Sie
die Halteaussparungen (s) möglichst genau auf
die beiden Aussparungen (t) aus.
13. Drücken Sie die Spule in das Spulengehäuse
und drehen Sie es entgegen dem
Uhrzeigersinn, um die Spule in ihrer Position
zu verriegeln. Stellen Sie sicher, dass die weiße
Noppe (u) im Spulenfenster (p) zu sehen ist.
Vergewissern Sie sich, dass der Faden nicht
ausfranst und sich um die Welle unter der Spule
wickelt.
14. Ziehen Sie an beiden Enden des
Schneidfadens, um sie aus den
Halteaussparungen zu lösen. Wenn der
Faden über die Schneidklinge an der
Schutzvorrichtung reicht, schneiden Sie den
Faden so ab, dass er gerade bis zur Klinge
reicht.
WARTUNG
Ihr DeWALT Elektrowerkzeug wurde für langfristigen
Betrieb mit minimalem Wartungsaufwand
konstruiert. Ein kontinuierlicher, zufriedenstellender
Betrieb hängt von der geeigneten Pflege des
27
Deutsch
Elektrowerkzeugs und seiner regelmäßiger
Reinigung ab.
WARNuNG: Um die Gefahr
ernsthafter Verletzungen zu
reduzieren, muss vor jeder
Einstellung und jedem Abnehmen/
Installieren von Zubehör das
Werkzeug ausgeschaltet und
der Akku entfernt werden. Ein
unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
1.Halten Sie die Lufteinlassschlitze (w) sauber,
wie in Abbildung 13 dargestellt, um eine
Überhitzung zu vermeiden.
2.Der Trimmerfaden kann nach einer gewissen
Zeit austrocknen. Damit sich der Faden immer
in einem guten Zustand befindet, bewahren
Sie Ersatzfäden in einem dicht verschließbaren
Kunststoffbeutel mit einem Esslöffel Wasser
darin auf.
3.Kunststoffteile können mit milder Seife und
einem feuchten Tuch gereinigt werden.
1.Entfernen Sie das Spulengehäuse
wie im Abschnitt Auswechseln des
Spulengehäuses beschrieben.
2.Entfernen Sie die 4 Schrauben der
Schutzvorrichtung (cc), wie in Abbildung 16
dargestellt.
3.Heben Sie die Schutzvorrichtung in einem
Winkel an, wie in Abbildung 17 dargestellt.
4.Um eine neue Schutzvorrichtung anzubringen,
schieben Sie die Lasche (dd) der neuen
Schutzvorrichtung unter die Lippe (ee) des
Motorgehäuses (e). Senken Sie dann den
hinteren Teil der Schutzvorrichtung in die
entsprechende Position ab, wie in Abbildung 18
dargestellt.
5.Schrauben Sie die 4 Schrauben der
Schutzvorrichtung (cc) wieder ein und ziehen
Sie sie fest.
6.Bauen Sie das Spulengehäuse, wie
im Abschnitt Auswechseln des
Spulengehäuses beschrieben, wieder an.
4.Der Fadenschneider an der Schutzvorrichtung
kann mit der Zeit stumpf werden. Es wird
empfohlen, die Klinge regelmäßig mit einer Feile
nachzuschärfen.
Schmierung
Das Ladegerät und der Akku können nicht gewartet
werden.
Ihr Elektrogerät benötigt keine zusätzliche
Schmierung.
Auswechseln des Spulengehäuses
(Abb. 14, 15)
1.Drehen Sie das Spulengehäuse (h), bis die
Bohrung (x) in der Spindel (y) mit der Kerbe
(z) in der Schutzvorrichtung (g) übereinstimmt.
Eine dritte Bohrung im Motorgehäuse (aa)
wird sichtbar, wie in Abbildung 14 dargestellt.
Schieben Sie einen Schraubendreher durch alle
drei Bohrungen, damit sich das Spulengehäuse
nicht drehen kann.
2.Drehen Sie das Spulengehäuse im
Uhrzeigersinn, wie in Abbildung 15 dargestellt.
3.Schieben Sie einen Schraubendreher wieder
durch die drei Bohrungen (x, z, and aa) und
schrauben Sie das Spulengehäuse entgegen
dem Uhrzeigersinn auf; sichern Sie es mit dem
Bolzen (bb), der aus dem Trimmer hervorsteht.
Auswechseln der Schutzvorrichtung
(Abb. 16–18)
WARNUNG: Betreiben Sie das
Gerät niemals ohne fest angebrachte
Schutzvorrichtung.
28
Reinigung
WARNUNG: Blasen Sie mit
Trockenluft immer dann Schmutz und
Staub aus dem Hauptgehäuse, wenn
sich Schmutz sichtbar in und um die
Lüftungsschlitze ansammelt. Tragen
Sie bei diesen Arbeiten zugelassenen
Augenschutz und eine zugelassene
Staubmaske.
WARNUNG: Verwenden Sie
niemals Lösungsmittel oder andere
scharfe Chemikalien für die Reinigung
der nicht-metallischen Teile des Gerätes.
Diese Chemikalien können das in diesen
Teilen verwendete Material aufweichen.
Verwenden Sie ein nur mit Wasser
und einer milden Seife befeuchtetes
Tuch. Achten Sie darauf, dass niemals
Flüssigkeiten in das Gerät eindringen.
Tauchen Sie niemals irgendein Teil des
Gerätes in eine Flüssigkeit.
Deutsch
REINIGUNGSANWEISUNGEN FÜR LADEGERÄTE
WARNUNG: Gefahr eines
elektrischen Schlages. Trennen
Sie das Ladegerät von der
Wechselstromsteckdose, bevor Sie
es reinigen. Schmutz und Fett an der
Außenseite des Ladegeräts können mit
einem Tuch oder einer weichen, nichtmetallischen Bürste entfernt werden.
Verwenden Sie kein Wasser oder
Reinigungslösungen.
Optionales Zubehör
WARNUNG: Da Zubehör, das
nicht von DeWALT angeboten wird, nicht
mit diesem Produkt geprüft worden
ist, kann die Verwendung von solchem
Zubehör an diesem Gerät gefährlich
sein. Um das Verletzungsrisiko zu
mindern, sollte mit diesem Produkt nur
von DeWALT empfohlenes Zubehör
verwendet werden.
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren
Informationen zu geeignetem Zubehör.
Umweltschutz
Abfalltrennung. Dieses Produkt darf
nicht mit normalem Haushaltsabfall
entsorgt werden.
Wenn Sie eines Tages feststellen, dass Ihr DeWALTProdukt ersetzt werden muss oder Sie es nicht
mehr benötigen, entsorgen Sie es nicht mit dem
normalen Haushaltsabfall. Führen Sie dieses
Produkt der Abfalltrennung zu.
DeWALT stellt Möglichkeiten für die Sammlung
und das Recycling von DeWALT-Produkten nach
Ablauf des Nutzungszeitraums zur Verfügung.
Um diesen Service zu nutzen, bringen Sie bitte
Ihr Produkt zu einer beliebigen autorisierten
Kundendienstwerkstatt, die es in unserem Auftrag
sammeln.
Die nächstgelegene autorisierte Kundendienststelle
erfahren Sie bei Ihrem örtlichen DeWALTGeschäftsstelle unter der in dieser Betriebsanleitung
angegebenen Adresse. Alternativ erhalten
Sie eine Liste der autorisierten DeWALTKundendienstwerkstätten und vollständige
Informationen über unseren Kundendienst im
Internet unter: www.2helpU.com.
Akku
Dieser langlebige Akku muss aufgeladen werden,
wenn die Leistung nicht mehr für Arbeiten ausreicht,
die bei voller Ladung leicht durchgeführt werden
konnten. Am Ende des technischen Lebens ist der
Akku umweltgerecht zu entsorgen:
• Entladen Sie den Akku vollständig und nehmen
Sie ihn aus dem Werkzeug.
• Li-Ionen-Zellen sind recycelbar. Geben Sie die
gebrauchten Akkus bei Ihrem Händler oder bei
einer kommunalen Recycling-Sammelstelle ab.
Dort werden die gesammelten Akkus recycelt
oder ordnungsgemäß entsorgt.
D
ie separate Entsorgung von
Gebrauchtprodukten und
Verpackungen ermöglicht das
Recycling und die Wiederverwendung
der Stoffe.
Die Wiederverwendung von
Recyclingstoffen hilft,
Umweltverschmutzung zu
vermeiden und mindert die
Nachfrage nach Rohstoffen.
Lokale Vorschriften regeln möglicherweise die
getrennte Entsorgung von Elektroprodukten und
Haushaltsabfall an kommunalen Entsorgungsstellen
oder beim Einzelhändler, wenn Sie ein neues
Produkt kaufen.
29
English
String Trimmer
DCM561
Congratulations!
You have chosen a DeWALT tool. Years of
experience, thorough product development and
innovation make DeWALT one of the most reliable
partners for professional power tool users.
The vibration emission level given in this information
sheet has been measured in accordance with a
standardised test given in EN50636-2-91:2014 and
may be used to compare one tool with another.
It may be used for a preliminary assessment of
exposure.
Technical Data
Voltage
UK & Ireland
Type
Power output
RPM
Cutting Swath Size
Weight (without battery pack)
DCM561
18V
18V
1
400
0-4600 / 0-6000
330
3.64
VDC
VDC
W
mm
kg
Noise values and vibration values (triax vector sum) according to
EN50636-2-91:2014
L PA (emission sound pressure level)
dB(A)
76
L WA (sound power level)
dB(A)
90
K(uncertainty for the given sound
level)
dB(A)
1,7
Vibration emission value ah =
Uncertainty K =
m/s2
m/s2
< 2.5
1.5
Battery pack
Battery type
Voltage
Capacity
Weight
Identify additional safety measures to
protect the operator from the effects of
vibration such as: maintain the tool and
the accessories, keep the hands warm,
organisation of work patterns.
VDC
DCB181
Li-Ion
18
DCB182
Li-Ion
18
DCB183
Li-Ion
18
DCB184
Li-Ion
18
DCB185
Li-Ion
18
Ah
kg
3.0
0.64
1.5
0.35
4.0
0.61
2.0
0.40
5.0
0.62
1.3
0.35
min
Weight
kg
30
An estimation of the level of exposure to
vibration should also take into account
the times when the tool is switched off or
when it is running but not actually doing
the job. This may significantly reduce
the exposure level over the total working
period.
DCB180
Li-Ion
18
Charger
Mains voltage
Battery type
Approx. charging time of battery packs
Fuses:
Europe
U.K. & Ireland
WARNING: The declared vibration
emission level represents the main
applications of the tool. However if the
tool is used for different applications, with
different accessories or poorly maintained,
the vibration emission may differ. This may
significantly increase the exposure level
over the total working period.
230 V tools
230 V tools
VAC
25 (1.3 Ah)
55 (3.0 Ah)
10 Amperes, mains
3 Amperes, in plugs
DCB105
230
18 Li-Ion
30 (1.5 Ah)
70 (4.0 Ah)
0.49
40 (2.0 Ah)
90 (5.0 Ah)
English
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity
for each signal word. Please read the manual and
pay attention to these symbols.
DANGER: Indicates an imminently
hazardous situation which, if not avoided,
will result in death or serious injury.
WARNING: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not avoided,
could result in death or serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not avoided,
may result in minor or moderate
injury.
NOTICE: Indicates a practice not related
to personal injury which, if not avoided,
may result in property damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
EC-Declaration of Conformity
The undersigned is responsible for compilation of
the technical file and makes this declaration on
behalf of DeWALT.
Markus Rompel
Director Engineering
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
09.03.2015
WARNING: To reduce the risk of
injury, read the instruction manual.
Safety Instructions
WARNING: When using mains-
powered appliances, basic safety
precautions, including the following,
should always be followed to reduce the
risk of fire, electric shock, personal injury
and material damage.
Machinery Directive
Outdoor noise directive
WARNING: When using the
machine the safety rules must be
followed. For your own safety and
bystanders please read these instructions
before operating the machine. Please
keep the instructions safe for later use.
String Trimmer
DCM561
• Read all of this manual carefully before
operating the appliance.
DeWALT declares that these products described
under Technical Data are in compliance with:
2006/42/EC, EN60335-1:2012 + A11:2014
EN50636-2-91:2014.
• The intended use is described in this manual.
The use of any accessory or attachment or
the performance of any operation with this
appliance other than those recommended in
this instruction manual may present a risk of
personal injury.
2000/14/EC, Lawn Trimmer, L ≤ 50 cm, Annex VIII
DEKRA Certification B.V., Utrechtseweg 310,
6802 ED Arnhem, The Netherlands
Notified Body ID No.: 0344
Level of accoustic power according to 2000/14/EC
(Article 12, Annex III, L ≤ 50 cm):
LPA (measured sound power) 76 dB(A)
uncertainty (K) = 1.7 dB (A)
LWA (guaranteed sound power) 92 dB(A)
These products also comply with Directive
2004/108/EC (until 19.04.2016), 2014/30/EU (from
20.04.2016) and 2011/65/EU. For more information,
please contact DeWALT at the following address or
refer to the back of the manual.
• Retain this manual for future reference.
IMPORTANT
READ CAREFULLY BEFORE USE
KEEP FOR FUTURE REFERENCE
Safe Operating Practices
Training
a) Read the instructions carefully. Be familiar with
the controls and the correct use of the machine.
b) Never allow children or people unfamiliar with
these instructions to use the machine. Local
regulations can restrict the age of the operator.
c) Keep in mind that the operator or user is
responsible for accidents or hazards occurring
to other people or their property.
31
English
Preparation
a) Before use, always visually inspect the machine
for damaged, missing or misplaced guards or
shields.
b) Never operate the machine while people,
especially children, or pets are nearby.
Operation
a) Wear eye protection and stout shoes at all times
while operating the machine.
b) Avoid using the machine in bad weather
conditions especially when there is a risk of
lightning.
c) Use the machine only in daylight or good
artificial light.
d) Never operate the machine with damaged
guards or shields or without guards or shields in
place.
Additional Safety Instructions for
Grass Trimmers
WARNING: Cutting elements
continue to rotate after the motor is
switched off.
• Wear long trousers to protect your legs.
• Before using the appliance, check that your
cutting path is free from sticks, stones, wire and
any other obstacles.
• Only use the appliance in the upright position,
with the cutting line near the ground. Never
switch the appliance on in any other position.
• Move slowly when using the appliance. Be aware
that freshly cut grass is damp and slippery.
• Do not work on steep slopes. Work across the
face of slopes, not up and down.
e) Switch on the motor only when the hands and
feet are away from the cutting means.
• Never cross gravel paths or roads while the
appliance is running.
f) Always disconnect the machine from the power
supply (i.e. remove the plug from the mains,
remove the disabling device or removable
battery)
• Do not put the appliance down until the cutting
line has come to a complete standstill.
1) whenever the machine is left unattended;
2) before clearing a blockage;
3) before checking, cleaning or working on the
machine;
4) after striking a foreign object;
5) whenever the machine starts vibrating
abnormally.
g) Take care against injury to feet and hands from
the cutting means.
h) Always ensure that the ventilation openings are
kept clear of debris.
Maintenance and storage
a) Disconnect the machine from the power supply
(i.e. remove the plug from the mains, remove
the disabling device or removable battery)
before carrying out maintenance or cleaning
work.
• Never touch the cutting line while the appliance
is running.
• Use only the appropriate type of cutting line.
Never use metal cutting line or fishing line.
• Be careful not to touch the line trimming blade.
• Keep hands and feet away from the cutting line at
all times, especially when switching on the motor.
• Before using the appliance and after any
impact, check for signs of wear or damage and
repair as necessary.
• Take care against injury from any device fitted for
trimming the filament line length. After extending
new cutter line always return the machine to its
normal operating position before switching on.
• Close supervision is necessary when the
appliance is used near children.
• This appliance is not intended for use by young
or infirm persons without supervision.
• This appliance is not to be used as a toy.
b) Use only the manufacturer’s recommended
replacement parts and accessories.
• Use in a dry location only. Do not allow the
appliance to become wet.
c) Inspect and maintain the machine regularly.
Have the machine repaired only by an
authorized repairer.
• Do not immerse the appliance in water.
• Do not open the body casing. There are not
user-serviceable parts inside
d) When not in use, store the machine out of the
reach of children.
• Do not operate the appliance in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust.
• When the appliance is stored or transported
in a vehicle it should be placed in the boot
32
English
or restrained to prevent movement following
sudden changes in speed or direction.
Switch the tool off. Before performing
any maintenance on the tool, remove the
battery from the tool.
• When not in use, the appliance should be
stored in a dry, well ventilated place out of reach
of children.
• Children should not have access to stored
appliances.
Beware of flying objects. Keep
bystanders away from the cutting area.
Safety of Others
• This appliance is not intended for use by
persons (including children) with reduced
physical, sensory or mental capabilities, or lack
of experience and knowledge, unless they have
been given supervision or instruction concerning
use of the appliance by a person responsible for
their safety.
• Children must be supervised to ensure that they
do not play with the appliance.
Residual Risks
Additional residual risks may arise when using the
tool which may not be included in the enclosed
safety warnings. These risks can arise from misuse,
prolonged use etc.
Even with the application of the relevant safety
regulations and the implementation of safety
devices, certain residual risks can not be avoided.
These include:
• Injuries caused by touching any rotating/moving
parts.
• Injuries caused when changing any parts,
blades or accessories.
• Injuries caused by prolonged use of a tool.
When using any tool for prolonged periods
ensure you take regular breaks.
Do not expose the appliance to rain or
high humidity
92
92
92
Date Code Position (fig. 19)
The date code (ff), which also includes the year of
manufacture, is printed into the housing.
Example:
Important Safety Instructions for All
Battery Chargers
SAVE THESE INSTRUCTIONS: This manual
contains important safety and operating
instructions for compatible battery chargers (refer to
Technical Data).
• Before using charger, read all instructions and
cautionary markings on charger, battery pack,
and product using battery pack.
• Health hazards caused by breathing dust
developed when using your tool (example: working
with wood, especially oak, beech and MDF.)
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
Wear ear protection.
Wear eye protection.
2015 XX XX
Year of Manufacture
• Impairment of hearing.
Read instruction manual before use.
Directive 2000/14/EC guaranteed sound
power.
WARNING: Shock hazard. Do
not allow any liquid to get inside charger.
Electric shock may result.
WARNING: We recommend the
use of a residual current device with a
residual current rating of 30mA or less.
Caution: Burn hazard. To
reduce the risk of injury, charge only
DeWALT rechargeable batteries. Other
types of batteries may burst causing
personal injury and damage.
CAUTION: Children should be
supervised to ensure that they do not
play with the appliance.
NOTICE: Under certain conditions,
with the charger plugged into the power
supply, the exposed charging contacts
inside the charger can be shorted by
foreign material. Foreign materials of
33
English
a conductive nature such as, but not
limited to, steel wool, aluminum foil or
any buildup of metallic particles should
be kept away from charger cavities.
Always unplug the charger from the
power supply when there is no battery
pack in the cavity. Unplug charger before
attempting to clean.
NOTICE: This appliance can be used
by children aged from 8 years and
above and persons with reduced
physical, sensory or mental capabilities
or lack of experience and knowledge
if they have been given supervision
or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and understand
the hazards involved. Children shall not
play with the appliance. Cleaning and
user maintenance shall not be made by
children without supervision.
• DO NOT attempt to charge the battery pack
with any chargers other than the ones in
this manual. The charger and battery pack are
specifically designed to work together.
• These chargers are not intended for
any uses other than charging DeWALT
rechargeable batteries. Any other uses
may result in risk of fire, electric shock or
electrocution.
• Do not expose charger to rain or snow.
• Pull by plug rather than cord when
disconnecting charger. This will reduce risk of
damage to electric plug and cord.
• Make sure that cord is located so that it
will not be stepped on, tripped over, or
otherwise subjected to damage or stress.
• Do not use an extension cord unless it
is absolutely necessary. Use of improper
extension cord could result in risk of fire, electric
shock, or electrocution.
• Do not place any object on top of charger
or place the charger on a soft surface that
might block the ventilation slots and result
in excessive internal heat. Place the charger
in a position away from any heat source. The
charger is ventilated through slots in the top and
the bottom of the housing.
• Do not operate charger with damaged cord
or plug — have them replaced immediately.
• Do not operate charger if it has received
a sharp blow, been dropped, or otherwise
damaged in any way. Take it to an authorised
service centre.
34
• Do not disassemble charger; take it to an
authorised service centre when service or
repair is required. Incorrect reassembly may
result in a risk of electric shock, electrocution or
fire.
• In case of damaged power supply cord the
supply cord must be replaced immediately by
the manufacturer, its service agent or similar
qualified person to prevent any hazard.
• Disconnect the charger from the outlet
before attempting any cleaning. This will
reduce the risk of electric shock. Removing
the battery pack will not reduce this risk.
• NEVER attempt to connect 2 chargers together.
• The charger is designed to operate on
standard 230 V household electrical power.
Do not attempt to use it on any other
voltage. This does not apply to the vehicular
charger.
SAVE THESE INSTRUCTIONS
Chargers
The DCB105 charger accepts 18 V Li-Ion (DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 and
DCB185) battery packs.
DeWALT chargers require no adjustment and are
designed to be as easy as possible to operate.
Charging Procedure (fig. 2)
1.Plug the charger into an appropriate outlet
before inserting battery pack.
2.Insert the battery pack (j) into the charger.
The red (charging) light will blink continuously
indicating that the charging process has
started.
3.The completion of charge will be indicated by
the red light remaining ON continuously. The
pack is fully charged and may be used at this
time or left in the charger.
Note: To ensure maximum performance and life of
Li-Ion batteries, charge the battery pack fully before
first use.
Charging Process
Refer to the table below for the charge status of the
battery pack.
English
Charge indicators: DCB105
charging
fully charged
hot/cold pack delay
replace battery pack
The compatible charger will not charge a faulty
battery pack. The charger will indicate faulty battery
by refusing to light or by displaying problem pack or
charger blink pattern.
NOTE: This could also mean a problem with a
charger.
If the charger indicates a problem, take the charger
and battery pack to be tested at an authorised
service centre.
• Never force battery pack into charger. Do
not modify battery pack in any way to fit into
a non-compatible charger as battery pack
may rupture causing serious personal injury.
• Charge the battery packs only in DeWALT
chargers.
• DO NOT splash or immerse in water or other
liquids.
• Do not store or use the tool and battery
pack in locations where the temperature
may reach or exceed 40 ˚C (105 ˚F) (such as
outside sheds or metal buildings in summer).
Hot/Cold Pack Delay
When the charger detects a battery that is too hot
or too cold, it automatically starts a Hot/Cold Pack
Delay, suspending charging until the battery has
reached an appropriate temperature. The charger
then automatically switches to the pack charging
mode. This feature ensures maximum battery life.
A cold battery pack will charge at about half the
rate of a warm battery pack. The battery pack will
charge at that slower rate throughout the entire
charging cycle and will not return to maximum
charge rate even if the battery warms.
Lithium Ion Battery Packs Only
XR Li-Ion tools are designed with an Electronic
Protection System that will protect the battery
against overloading, overheating or deep discharge.
The tool will automatically turn off if the Electronic
Protection System engages. If this occurs, place the
Li-Ion battery on the charger until it is fully charged.
Important Safety Instructions for All
Battery Packs
When ordering replacement battery packs, be sure
to include catalog number and voltage.
The battery pack is not fully charged out of the
carton. Before using the battery pack and charger,
read the safety instructions below. Then follow
charging procedures outlined.
Read all Instructions
• Do not charge or use battery in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Inserting
or removing the battery from the charger may
ignite the dust or fumes.
WARNING: Never attempt to
open the battery pack for any reason.
If battery pack case is cracked or
damaged, do not insert into charger. Do
not crush, drop or damage battery pack.
Do not use a battery pack or charger
that has received a sharp blow, been
dropped, run over or damaged in any
way (i.e., pierced with a nail, hit with a
hammer, stepped on). Electric shock
or electrocution may result. Damaged
battery packs should be returned to
service centre for recycling.
Caution: When not in use,
place tool on its side on a stable
surface where it will not cause a
tripping or falling hazard. Some tools
with large battery packs will stand upright
on the battery pack but may be easily
knocked over.
Specific Safety instructions for Lithium Ion
(Li-Ion)
• Do not incinerate the battery pack even if it
is severely damaged or is completely worn
out. The battery pack can explode in a fire.
Toxic fumes and materials are created when
lithium ion battery packs are burned.
• If battery contents come into contact with
the skin, immediately wash area with mild
soap and water. If battery liquid gets into the
eye, rinse water over the open eye for
15 minutes or until irritation ceases. If medical
attention is needed, the battery electrolyte
is composed of a mixture of liquid organic
carbonates and lithium salts.
• Contents of opened battery cells may cause
respiratory irritation. Provide fresh air. If
symptoms persists, seek medical attention.
WARNING: Burn hazard. Battery
liquid may be flammable if exposed to
spark or flame.
35
English
Transportation
DeWALT batteries comply with all applicable
shipping regulations as prescribed by industry
and legal standards which include UN
Recommendations on the Transport of Dangerous
Goods; International Air Transport Association
(IATA) Dangerous Goods Regulations, International
Maritime Dangerous Goods (IMDG) Regulations,
and the European Agreement Concerning The
International Carriage of Dangerous Goods by Road
(ADR). Lithium-ion cells and batteries have been
tested to section 38.3 of the UN Recommendations
on the Transport of Dangerous Goods Manual of
Tests and Criteria.
life, store battery packs at room temperature
when not in use.
2.For long storage, it is recommended to store a
fully charged battery pack in a cool, dry place
out of the charger for optimal results.
Note: Battery packs should not be stored
completely depleted of charge. The battery pack will
need to be recharged before use.
Labels on Charger and Battery Pack
In addition to the pictographs used in this manual,
the labels on the charger and the battery pack may
show the following pictographs:
In most instances, shipping a DeWALT battery pack
will be excepted from being classified as a fully
regulated Class 9 Hazardous material. In general,
the two instances that require shipping Class 9 are:
Read instruction manual before use.
1.Air shipping more than two DeWALT lithium-ion
battery packs when the package contains only
battery packs (no tools), and
See Technical Data for charging time.
2.Any shipment containing a lithium-ion battery
with an energy rating greater than 100 watt
hours (Wh). All lithium-ion batteries have the
watt hour rating marked on the pack.
Regardless of whether a shipment is considered
excepted or fully regulated, it is the shipper's
responsibility to consult the latest regulations for
packaging, labeling/marking and documentation
requirements.
Transporting batteries can possibly cause fire if the
battery terminals inadvertently come in contact with
conductive materials. When transporting batteries,
make sure that the battery terminals are protected
and well insulated from materials that could contact
them and cause a short circuit.
The information provided in this section of the
manual is provided in good faith and believed to be
accurate at the time the document was created.
However, no warranty, expressed or implied, is
given. It is the buyer’s responsibility to ensure that its
activities comply with the applicable regulations.
Battery Pack
Battery charging.
Battery charged.
Battery defective.
Hot/cold pack delay.
Do not probe with conductive objects.
Do not charge damaged battery packs.
Do not expose to water.
Have defective cords replaced
immediately.
Charge only between 4 ˚C and 40 ˚C.
Only for indoor use.
Battery type
The DCM561 operates on an 18 volt battery pack.
The DCB180, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB184, or DCB185 battery packs may be used.
Refer to Technical Data for more information.
Storage Recommendations
1.The best storage place is one that is cool and
dry away from direct sunlight and excess heat
or cold. For optimum battery performance and
36
Discard the battery pack with due care
for the environment.
Charge DeWALT battery packs only with
designated DeWALT chargers. Charging
battery packs other than the designated
DeWALT batteries with a DeWALT
charger may make them burst or lead to
other dangerous situations.
English
concerning use of the appliance in a safe way
and understand the hazards involved. Children
shall not play with appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by children
without supervision.
Do not incinerate the battery pack.
Package Contents
The package contains:
1 String trimmer
1Battery
1Charger
1 Instruction manual
• Check for damage to the tool, parts or
accessories which may have occurred
during transport.
• The appliance is only to be used with the power
supply unit provided with the appliance
Electrical Safety
The appliance has been designed for one voltage
only. Always check that the battery pack voltage
corresponds to the voltage on the rating plate.
Also make sure that the voltage of your charger
corresponds to that of your mains.
Your DeWALT charger is double
insulated in accordance with EN60335;
therefore no earth wire is required.
• Take the time to thoroughly read and
understand this manual prior to operation.
Description (fig. 1)
WARNING: Never modify the
If the supply cord is damaged, it must be replaced
by a specially prepared cord available through the
DeWALT service organisation.
a.Variable speed trigger
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
b.Lock-off lever
If a new mains plug needs to be fitted:
c.Speed control switch
• Safely dispose of the old plug.
d.Auxiliary handle
e.Motor housing
• Connect the brown lead to the live terminal in
the plug.
f.Trimmer pole
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
g.Guard
power tool or any part of it. Damage or
personal injury could result.
h. Spool housing
i.Battery housing
j.Battery pack
k.Battery release button
l.Handle
INTENDED USE
Your string trimmer has been designed for
professional trimming applications.
Do not use under wet conditions or in the
presence of flammable liquids or gases.
Do not let children come into contact with the
tool. Supervision is required when inexperienced
operators use this tool.
• Young children and the infirm. This appliance
is not intended for use by young children or
infirm persons without supervision.
• This appliance can be used by children aged
from 8 years and above and persons with
reduced physical, sensory or mental capabilities
or lack of experience and knowledge if they
have been given supervision or instruction
WARNING: No connection is to
be made to the earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good
quality plugs. Recommended fuse: 3 A.
Using an Extension Cable
An extension cord should not be used unless
absolutely necessary. Use an approved extension
cable suitable for the power input of your charger
(see Technical Data). The minimum conductor size
is 1 mm2; the maximum length is 30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable
completely.
Assembly and adjustments
WARNING: To reduce the risk
of serious personal injury, turn tool
off and disconnect battery pack
before making any adjustments or
removing/installing attachments or
accessories. An accidental start-up can
cause injury.
37
English
WARNING: Use only DeWALT
battery packs and chargers.
Inserting and Removing the Battery
Pack from the Tool (Fig. 3–5)
NOTE: Make sure your battery pack (j) is fully
charged.
To install the battery pack into the tool handlE
Operation
Instructions for Use
WARNING: Always observe
the safety instructions and applicable
regulations.
1.Align the battery pack (j) with the rails inside the
tool’s handle (fig. 3).
2.Slide it into the handle until the battery pack is
firmly seated in the tool and ensure you hear
the lock snap into place.
To remove the battery pack from the tool
1.Press the release button (k) and firmly pull the
battery pack out of the tool handle (fig. 4).
2.Insert battery pack into the charger as
described in the charger section of this manual.
Fuel Gauge Battery Packs (Fig. 5)
Some DeWALT battery packs include a fuel gauge
which consists of three green LED lights that
indicate the level of charge remaining in the battery
pack.
WARNING: To reduce the risk
of serious personal injury, turn tool
off and disconnect battery pack
before making any adjustments or
removing/installing attachments or
accessories. An accidental start-up can
cause injury.
Proper Hand Position (fig. 1, 8)
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, Always use
proper hand position as shown.
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, always hold
securely in anticipation of a sudden
reaction.
Proper hand position requires one hand on the
handle (l), with the other hand on the auxiliary
handle (d).
To actuate the fuel gauge, press and hold the fuel
gauge button (m). A combination of the three green
LED lights will illuminate designating the level of
charge left. When the level of charge in the battery
is below the usable limit, the fuel gauge will not
illuminate and the battery will need to be recharged.
Switching Trimmer On and Off (fig. 1)
NOTE: The fuel gauge is only an indication of the
charge left on the battery pack. It does not indicate
tool functionality and is subject to variation based
on product components, temperature and end-user
application.
Speed Control Switch (fig. 1)
Attaching the Guard
1.Refer to the Replacing Spool Housing
section to remove the spool housing (h, fig. 1).
2.Once the spool is removed, refer to the
Replacing Guard section to attach the guard
(g) and replace the spool housing.
Adjusting Auxiliary Handle (fig. 6)
The trimmer comes fully assembled. The auxiliary
handle (d) is positioned to maximize balance.
However, if adjustment is necessary, loosen the four
bolts (n) with a hex wrench and slide the auxiliary
handle up or down the trimmer pole (f).
To turn the appliance on, squeeze the lock-off
lever (b) and then the variable speed trigger (a). To
turn the appliance off, release the variable speed
trigger and the lock-off lever.
This string trimmer gives you the choice to operate
at a more efficient speed to extend the runtime for
larger jobs, or accelerate the trimmer speed for
high-performance cutting.
To extend runtime, push the speed control switch (c)
forward toward the auxiliary handle (d) into the "LO"
position. This mode is best for larger projects that
require more time to complete.
To accelerate the trimmer, pull the speed control
switch back toward the battery housing (i) into the
"HI" position. This mode is best to cut through heavier
growth and for applications that need higher RPM.
NOTE: When in "HI" mode, runtime will be
decreased as compared to when trimmer is in "LO"
mode.
Trimming (fig. 7, 8)
With the trimmer on, angle it and swing side to side
as shown in Figure 7.
38
English
Maintain a minimum distance of 610 mm between the
guard and your feet as shown in Figure 8.
WARNING: Keep the rotating
string roughly parallel with the ground
(tilted no more than 30 degrees). This
trimmer is not an edger. DO NOT TILT
the trimmer so that the string is spinning
near a right angle to the ground. Flying
debris can cause serious injury.
Bump Feed Trimmer Line Feed
Your trimmer uses 2.032 mm diameter nylon line.
Cutting line will wear faster and require more feeding if
the cutting is done along sidewalks or other abrasive
surfaces or heavier weeds are being cut.
As you use the trimmer, the string will get shorter
due to wear. Gently bump the trimmer on the ground
while running at normal speed and the line will feed.
NOTE: Extending nylon line beyond the 330 mm
swath will negatively affect performance, runtime, and
the life of the trimmer due to potential of damaging
motor. Doing so may void the warranty.
Helpful Cutting Tips
• Use the tip of the string to do the cutting; do
not force string head into uncut grass.
• Wire and picket fences cause extra string wear,
even breakage. Stone and brick walls, curbs,
and wood may wear string rapidly.
• Do not allow spool cap to drag on ground or
other surfaces.
• In long growth, cut from the top down and do
not exceed 304.8 mm high.
• Keep trimmer tilted toward the area being cut;
this is the best cutting area.
• The trimmer cuts when passing the unit from
the left to right. This will avoid throwing debris at
the operator.
• Avoid trees and shrubs. Tree bark, wood
moldings, siding, and fence posts can easily be
damaged by the string.
Replacement Accessories
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, turn appliance
off and remove battery before making
any adjustments or removing/installing
attachments or accessories.
WARNING: The use of any
accessory not recommended by
DeWALT for use with this appliance could
be hazardous.
WARNING: Do not use any
blades, or any accessory or attachment
other than those recommended by
DeWALT on this trimmer. Serious injury or
product damage may result.
Use DeWALT replacement line Model No.
DWO1DT801 or DWO1DT802.
• When replacing the line, use only 2.032 mm
diameter line (Model No. DWO1DT801 or
DWO1DT802) is recommended. For optimal
performance, do not use 2.413 mm line. Other
sized may degrade performance and cause
damage to the trimmer.
Replacing the Cutting Line (fig. 9–12)
CaUTION: To avoid appliance
damage, if the cutting line protrudes
beyond the trimming blade, cut it off so
that it just reaches the blade.
1. Remove battery.
2. Turn spool (o) clockwise to unlock as shown
in Figure 9. The white nub (u) inside the spool
will rotate away from the spool window (p) to
indicate it is unlocked.
3. Pull the spool straight out to remove.
4. Remove any dirt and grass from the spool
and housing.
5. First, wind new line in the channel of the
spool closest to the holding slots (s) as shown
in Figure 10.
6. Place the end of the cutting line (q) into the
retaining hole (r).
7.Wind the cutting line onto the spool in the
direction of the arrow on the bottom of the spool.
8. When the wound cutting line reaches the
beginning of the holding slots (s), cut the line
approximately 106 mm.
9. Push the line in the holding slots on one side
of the spool to hold the first line while you wind
the second line.
10. Repeat the above procedure for the second
cutting line on the lower section of the spool.
CaUTION: Before you begin
trimming, only use the appropriate type
of cutting line. Ensure that cutting line is
present in both sections of the spool as
shown in Figure 11.
11. Once both lines are wrapped around the
spool (o), place your thumb and finger on the
holding slots to further secure the string and
feed the end of each line through the two
39
English
holes (t) on either side of the head in the spool
housing (h) as shown in Figure 12.
12. Line up the white nubs (u) inside the spool
housing with the recesses (v) of the spool. Align
the holding slots (s) with the two holes (t) as
close as possible.
13. Push the spool into the spool housing and
turn counterclockwise to lock the spool in
place. Ensure the white nub (u) appears in the
spool window (p). Make sure the line doesn't
unravel and wrap around the shaft below the
spool.
14. Pull both ends of the cutting line to release
them from the holding slots. If the line extends
past the cutting blade on the guard cut the line
so it just reaches the blade.
Maintenance
Your DeWALT power tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular
cleaning.
WARNING: To reduce the risk
of serious personal injury, turn tool
off and disconnect battery pack
before making any adjustments or
removing/installing attachments or
accessories. An accidental start-up can
cause injury.
3.Insert a screwdriver back through the three
holes (x, z, and aa) and thread the new spool
housing counterclockwise and securely tighten
onto the bolt (bb) protruding from the trimmer.
Replacing Guard (fig. 16–18)
WARNING: Never operate
appliance without guard firmly in place.
1.Remove the spool housing as described in the
Replacing Spool Housing section.
2.Remove the 4 guard screws (cc) shown in
Figure 16.
3.Lift the guard off at an angle as shown in
Figure 17.
4.To attached a new guard, slide the tab (dd) of
the new guard under the lip (ee) of the motor
housing (e), then lower the back of the guard
into place as shown in Figure 18.
5.Replace and securely tighten the 4 guard
screws (cc).
6.Replace the spool housing as described in the
Replacing Spool Housing section.
Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.
1.Keep the air intake slots (w), shown in
Figure 13, clean to avoid overheating.
2.Your trimmer line can dry out over time. To
keep your line in top condition, store spare line
in a plastic, sealable bag with a tablespoon of
water.
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust
out of the main housing with dry air as
often as dirt is seen collecting in and
around the air vents. Wear approved
eye protection and approved dust mask
when performing this procedure.
3.Plastic parts may be cleaned by using a mild
soap and a damp rag.
4.The line cutter on the edge of the guard
can dull over time. It is recommended you
periodically touch-up the sharpness of the
blade with a file.
The charger and battery pack are not serviceable.
Replacing Spool Housing (fig. 14, 15)
1.Rotate the spool housing (h) until the hole (x)
in the spindle (y) lines up with notch (z) in the
guard (g). A third hole in the motor housing
(aa) will be visible as shown in Figure 14. Insert
screwdriver through all three holes to prevent
the spool housing from turning.
2.Turn the spool clockwise as shown in Figure 15.
40
WARNING: Never use solvents
or other harsh chemicals for cleaning
the non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials
used in these parts. Use a cloth
dampened only with water and mild
soap. Never let any liquid get inside the
tool; never immerse any part of the tool
into a liquid.
English
Charger Cleaning Instructions
WARNING: Shock hazard.
Disconnect the charger from the AC
outlet before cleaning. Dirt and grease
may be removed from the exterior of the
charger using a cloth or soft non-metallic
brush. Do not use water or any cleaning
solutions.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories,
other than those offered by DeWALT,
have not been tested with this product,
use of such accessories with this tool
could be hazardous. To reduce the risk
of injury, only DeWALT recommended
accessories should be used with this
product.
Rechargeable Battery Pack
This long life battery pack must be recharged when
it fails to produce sufficient power on jobs which
were easily done before. At the end of its technical
life, discard it with due care for our environment:
• Run the battery pack down completely, then
remove it from the tool.
• Li-Ion cells are recyclable. Take them to your
dealer or a local recycling station. The collected
battery packs will be recycled or disposed of
properly.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Protecting the Environment
Separate collection. This product must
not be disposed of with normal
household waste.
Should you find one day that your DeWALT product
needs replacement, or if it is of no further use to
you, do not dispose of it with household waste.
Make this product available for separate collection.
S
eparate collection of used products
and packaging allows materials to be
recycled and used again. Re-use of
recycled materials helps prevent
environmental pollution and reduces
the demand for raw materials.
Local regulations may provide for separate collection
of electrical products from the household, at
municipal waste sites or by the retailer when you
purchase a new product.
DeWALT provides a facility for the collection and
recycling of DeWALT products once they have
reached the end of their working life. To take
advantage of this service please return your product
to any authorised repair agent who will collect them
on our behalf.
You can check the location of your nearest
authorised repair agent by contacting your local
DeWALT office at the address indicated in this
manual. Alternatively, a list of authorised DeWALT
repair agents and full details of our after-sales
service and contacts are available on the Internet at:
www.2helpU.com.
41
Español
Cortadora de cordel
DCM561
¡Enhorabuena!
El nivel de emisión de vibración que figura en esta
hoja de información se ha medido de conformidad
con una prueba normalizada proporcionada en
la EN50636-2-91:2014 y puede utilizarse para
comparar una herramienta con otra. Puede usarse
para una evaluación preliminar de exposición.
Ha elegido una herramienta DeWALT. Años de
experiencia, innovación y un exhaustivo desarrollo
de productos hacen que DeWALT sea una de
las empresas más fiables para los usuarios de
herramientas eléctricas profesionales.
Datos técnicos
Voltaje
Tipo
Potencia de salida
RPM
Tamaño del hilo de corte
Peso (sin paquete de batería)
DCM561
18 V
1
400
0-4600/0-6000
330
3,64
VCC
W
mm
kg
Una valoración del nivel de exposición
a la vibración debería tener en cuenta
también las veces en que la herramienta
está apagada o cuando está en
funcionamiento pero no realizando
ningún trabajo. Esto puede reducir
considerablemente el nivel de exposición
durante el periodo total de trabajo.
Valores de ruido y valores de vibración (suma vectores triaxiales) de
acuerdo con EN50636-2-91:2014
LPA(nivel de presión sonora de
dB(A)
76
emisión)
LWA(nivel de potencia sonora)
dB(A)
90
K
(incertidumbre para el nivel de
sonido dado)
dB(A)
1,7
Valor de la emisión de vibración ah =
Incertidumbre K =
m/s2
m/s2
< 2,5
1,5
Batería
Tipo de batería
Voltaje
Capacidad
Peso
VCC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
Cargador
Voltaje de la red
Tipo de batería
Tiempo aprox. de carga de los paquetes de
baterías
Peso
Fusibles:
Europa
42
Identifique medidas de seguridad
adicionales para proteger al operador
de los efectos de la vibración tales
como: ocuparse del mantenimiento de la
herramienta y los accesorios, mantener
las manos calientes y organizar los
patrones de trabajo.
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
VCA
min
25 (1,3 Ah)
55 (3,0 Ah)
kg
Herramientas de 230 V
ADVERTENCIA: El nivel
de emisión de vibración declarado
representa las principales aplicaciones
de la herramienta. Sin embargo, si
se utiliza la herramienta para distintas
aplicaciones, con accesorios diferentes o
mal mantenidos, la emisión de vibración
puede variar. Esto puede aumentar
considerablemente el nivel de exposición
durante el período total de trabajo.
10 A, en la red
DCB183
Li-Ion
18
2,0
0,40
DCB105
230
18 Li-Ion
30 (1,5 Ah)
70 (4,0 Ah)
0,49
DCB184
Li-Ion
18
5,0
0,62
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
40 (2,0 Ah)
90 (5,0 Ah)
Español
Definiciones: normas de seguridad
Las siguientes definiciones describen el nivel de
gravedad de las señales. Lea el manual y preste
atención a estos símbolos.
PELIGRO: indica una situación
de peligro inminente, que si no se evita,
provocará la muerte o lesiones
graves.
ADVERTENCIA: indica una
situación de posible peligro que, si no
se evita, podría provocar la muerte o
lesiones graves.
AtenciÓN: indica una situación
de posible peligro que, si no se evita,
puede provocar lesiones leves
o moderadas.
Aviso: Indica una práctica no
relacionada con las lesiones
personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
Declaración de conformidad CE
directriz de la maquinaria
Directiva sobre ruidos en exteriores
Cortadora de cordel
DCM561
DeWALT declara que los productos descritos bajo
Datos técnicos son conformes a las normas:
2006/42/EC, EN60335-1:2012 + A11:2014
EN50636-2-91:2014.
2000/14/EC, Cortadoras de césped, L ≤ 50 cm,
Anexo VIII
DEKRA Certificación B.V., Utrechtseweg 310,
6802 ED Arnhem, Los Países Bajos
N. ° de ID de organismo notificado: 0344
Nivel de potencia acústica, conforme a 2000/14/EC
(Artículo 12, Anexo III, L ≤ 50 cm):
LPA (potencia sonora medida) 76 dB(A)
Incertidumbre (K) = 1,7 dB (A)
LWA (potencia sonora garantizada) 92 dB(A)
Estos productos también son conformes con las
Directivas 2004/108/CE (hasta el 19/04/2016),
2014/30/UE (a partir del 20/04/2016) y
2011/65/UE. Si desea más información, póngase
en contacto con DeWALT en la dirección indicada
a continuación o bien consulte la parte posterior de
este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación
del archivo técnico y realiza esta declaración en
representación de DeWALT.
Markus Rompel
Director de Ingeniería
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Alemania
09.03.2015
ADVERTENCIA: para reducir
el riesgo de lesiones, lea el manual de
instrucciones.
Instrucciones de seguridad
ADVERTENCIA: Al utilizar
aparatos con alimentación de red, se
deben seguir precauciones de seguridad
básicas, incluidas las siguientes, para
disminuir los riesgos de incendio,
descarga eléctrica, lesión y daños
materiales.
ADVERTENCIA: Cuando se
utiliza la máquina, se deben cumplir las
normas de seguridad. Por su propia
seguridad y la de las personas que estén
cerca, lea estas instrucciones antes
de utilizar la máquina. Guarde estas
instrucciones de forma segura para usos
futuros.
• Lea atentamente este manual en su totalidad
antes de utilizar el aparato.
• En este manual se describe el uso previsto.
El uso de accesorios o acoplamientos o
la realización de cualquier operación con
este aparato que sean distintos de los
recomendados en este manual de instrucciones
pueden dar lugar a lesiones.
• Guarde este manual para consultas posteriores.
IMPORTANTE:
LEER ATENTAMENTE ANTES DE USAR
GUARDAR PARA TENER COMO REFERENCIA
FUTURA
Prácticas de funcionamiento seguro
Capacitación
a) Lea las instrucciones con atención.
Familiarícese con los controles y el uso correcto
de la máquina.
43
Español
b) Nunca permita que niños o personas poco
familiarizadas con estas instrucciones utilicen
la máquina. En las reglamentaciones locales
puede restringirse la edad del operador.
c) Tenga en cuenta que el operador o usuario son
responsables de los accidentes o peligros que
experimenten otras personas o sus bienes.
Preparación
a) Antes de usar, siempre revise visualmente la
máquina en busca de protectores o pantallas
dañados, faltantes o mal colocados.
b) Nunca opere la máquina con personas, en
especial niños, o mascotas cerca.
Funcionamiento
a) Utilice protección ocular y calzado resistente en
todo momento mientras opera la máquina.
b) Evite usar la máquina en condiciones climáticas
adversas, en especial cuando haya riesgo de
relámpagos.
c) Utilice la máquina únicamente durante el día o
con buena iluminación artificial.
d) Nunca opere la máquina con los protectores
o pantallas dañados o sin dichos elementos
colocados en su lugar.
e) Encienda el motor únicamente cuando sus
manos y pies se encuentren lejos de los medios
de corte.
f) Siempre desconecte la máquina de la fuente
de alimentación (es decir, extraiga el enchufe
de la red eléctrica, retire el dispositivo de
desactivación o batería extraíble):
1) toda vez que la máquina quede desatendida;
2) antes de limpiar un bloqueo;
3) antes de revisar, limpiar la máquina o trabajar
en ella;
d) Cuando no esté en uso, almacene la máquina
fuera del alcance de los niños.
Instrucciones de seguridad
adicionales para las cortadoras de
césped
ADVERTENCIA: Los
elementos de corte continúan girando
luego de que se apaga el motor.
• Use pantalones largos para proteger las
piernas.
• Antes de usar el aparato, corrobore que el
camino donde vaya a cortar esté libre de palos,
piedras, alambre y otros obstáculos.
• Solo use el aparato en posición vertical, con la
línea de corte cerca del suelo. No encienda el
aparato en otra posición.
• Muévase lentamente al usar el aparato. Tenga en
cuenta que el pasto recién cortado es húmedo y
resbaladizo.
• No trabaje en pendientes empinadas.
Trabaje transversalmente en la superficie de
las pendientes, no en forma ascendente o
descendente.
• No cruce caminos de gravilla o calles mientras
el aparato esté funcionando.
• No toque la línea de corte mientras el aparato
esté funcionando.
• No coloque el aparato en el suelo hasta que la
línea de corte se haya detenido por completo.
4) luego de golpear un objeto extraño;
• Use solo el tipo apropiado de línea de corte. No
use una línea de corte de metal ni una línea de
pesca.
5) toda vez que la máquina comience a vibrar
de forma anormal.
• Tenga cuidado de no tocar la hoja de corte de
la línea.
g) Tome precauciones contra lesiones en los pies
y manos derivadas de los medios de corte.
h) Siempre asegúrese de que las aberturas de
ventilación se mantengan libres de residuos.
Mantenimiento y almacenamiento
a) Desconecte la máquina de la fuente de
alimentación (es decir, extraiga el enchufe
de la red eléctrica, retire el dispositivo de
desactivación o batería extraíble) antes de llevar
a cabo trabajos de mantenimiento o limpieza.
b) Utilice únicamente las piezas de repuesto y los
accesorios recomendados por el fabricante.
44
c) Revise y mantenga la máquina con regularidad.
Solicite la reparación de la máquina únicamente
por un técnico autorizado.
• Mantenga las manos y los pies lejos de la línea de
corte en todo momento, en especial al encender
el motor.
• Antes de usar el aparato y luego de un impacto,
corrobore que no haya señales de deterioro o
daños, y repárelos de ser necesario.
• Cuídese de las lesiones provocadas por todo
dispositivo usado para acortar la longitud de
la línea de filamento. Luego de extender una
nueva línea de corte, siempre debe colocar
la máquina en su posición de funcionamiento
normal antes de encenderla.
Español
• Se requiere supervisión estricta cuando el
aparato se usa cerca de niños.
• Lesiones provocadas al cambiar piezas, hojas o
accesorios.
• Este aparato no está destinado al uso por parte
de niños pequeños o personas discapacitadas
sin supervisión.
• Lesiones provocadas por el uso prolongado
de una herramienta. Al usar una herramienta
por periodos prolongados, asegúrese de tomar
descansos regularmente.
• Este aparato no debe utilizarse como un
juguete.
• Utilícelo únicamente en ubicaciones secas. No
permita que el aparato se moje.
• No sumerja el aparato en agua.
• No abra la carcasa del cuerpo. Este aparato no
incluye piezas que puedan ser reparadas por el
usuario en su interior.
• No haga funcionar el aparato en atmósferas
explosivas, como ambientes donde haya polvo,
gases o líquidos inflamables.
• Deterioro auditivo.
• Riesgos de salud provocados por aspirar polvo
desarrollado al usar su herramienta (ejemplo:
trabajar con madera, en especial roble, haya y MDF
[fibra de densidad media]).
Marcas sobre la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes
pictogramas:
• Cuando el aparato se almacena o transporta
en un vehículo, debe colocarse en el maletero o
sujetarse para prevenir el movimiento después
de cambios repentinos en la velocidad o la
dirección.
Antes de usarse, lea el manual de
instrucciones.
• Cuando no se utiliza, el aparato debe
almacenarse en un lugar seco y bien ventilado,
fuera del alcance de los niños.
Póngase protección para el oído.
• Los niños no deben tener acceso a los
aparatos almacenados.
Póngase protección para los ojos.
La seguridad de los demás
Apague la herramienta. Antes de realizar
un mantenimiento en la herramienta,
extraiga la batería de ella.
• Este aparato no se destina al uso por parte
de personas (incluyendo los niños) con
capacidades físicas, sensoriales o mentales
reducidas, o que carezcan de experiencia o
del conocimiento necesario, a menos que
estén supervisadas o reciban las instrucciones
relativas al uso del aparato por una persona
encargada de su seguridad.
Tenga cuidado con los objetos que sean
despedidos. Mantenga a las personas
que estén cerca lejos del área de corte.
• Los niños deberán permanecer vigilados para
garantizar que no jueguen con el aparato.
No exponga el aparato a la lluvia o a
mucha humedad.
Riesgos residuales
Pueden surgir riesgos residuales adicionales al
usar la herramienta, los que posiblemente no estén
incluidos en las advertencias de seguridad incluidas.
Estos riesgos pueden ocasionarse por el uso
incorrecto, el uso prolongado, etc.
A pesar del cumplimiento de las normas de
seguridad pertinentes y del uso de dispositivos de
seguridad, existen determinados riesgos residuales
que no pueden evitarse. Esto incluye:
• Lesiones provocadas por el contacto con las
piezas giratorias o móviles.
92
92
92
Directiva 2000/14/EC sobre potencia
sonora garantizada.
95 DEL CÓDIGO DE FECHA (fig. 19)
POSICIÓN
El Código de fecha (ff), que contiene también el año
de fabricación, viene impreso en la caja protectora.
Ejemplo:
2015 XX XX
Año de fabricación
95
45
Español
Instrucciones de seguridad
importantes para todos los
cargadores de batería
SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES:
Este manual contiene instrucciones importantes de
seguridad y funcionamiento para los cargadores
de baterías compatibles (consultar los Datos
técnicos).
• Antes de utilizar el cargador, lea todas las
instrucciones y advertencias del cargador, del
paquete de baterías y del producto que utiliza
el paquete de baterías.
ADVERTENCIA: Peligro de
electrocuciones. No permita que ningún
líquido penetre en el cargador. Podrá
conllevar electrocuciones.
Advertencia:
Recomendamos el uso de un
dispositivo de corriente residual con
corrientes residuales de 30mA o
menos.
ATENCIóN: Peligro de
quemaduras. Para reducir el riesgo
de daños, cargue sólo las baterías
recargables de DeWALT. Otros tipos
de baterías podrán provocar daños
materiales y daños personales.
ATENCIóN: Los niños deberán
permanecer vigilados para garantizar
que no jueguen con el aparato.
AVISO: En determinadas condiciones,
estando el cargador enchufado a la
alimentación eléctrica, los contactos de
carga interiores del cargador pueden
ser cortocircuitados por materiales
extraños. Los materiales conductores
extraños como, a título enunciativo pero
no limitativo, lana de acero, papel de
aluminio o cualquier acumulación de
partículas metálicas deben mantenerse
alejados de las cavidades del cargador.
Desconecte siempre el cargador de la
red cuando no haya ningún paquete de
baterías en la cavidad. Desconecte el
cargador antes de intentar limpiarlo.
AVISO: Este aparato puede ser utilizado
por niños de 8 años y más, y por
personas con capacidades mentales,
sensoriales y físicas reducidas o que
no tengan experiencia y conocimientos,
siempre que estén supervisados o se les
hayan dado las instrucciones sobre el
46
uso del aparato en forma segura y que
comprendan los peligros existentes. Los
niños no deben jugar con el aparato. La
limpieza y el mantenimiento que hace
el usuario no podrán ser realizados por
niños sin supervisión.
• NO intente cargar el paquete de baterías
con otros cargadores distintos a los
indicados en el presente manual. El
cargador y el paquete de baterías han sido
específicamente diseñados para funcionar
juntos.
• Estos cargadores no han sido diseñados
para fines distintos a la recarga de las
baterías recargables de DeWALT. Cualquier
otro uso provocará un riesgo de incendio,
electrocución o choques.
• No exponga el cargador a la lluvia o a la
nieve.
• Tire del enchufe en lugar del cable al
desconectar el cargador. De este modo,
reducirá el riesgo de daños a la toma y al cable
eléctrico.
• Compruebe que el cable se encuentra
ubicado de modo que no pueda pisarlo,
atascarlo o sujeto a cualquier otro daño o
tensión.
• No utilice cables de extensión a menos
que sea estrictamente necesario. El uso
de un cable de extensión inadecuado podrá
provocar riesgos de incendios, electrocuciones
o choques.
• No coloque ningún objeto en la parte
superior del cargador ni coloque este
último en una superficie blanda que pueda
bloquear las ranuras de ventilación y dar
lugar a un calentamiento interno excesivo.
Coloque el cargador en una posición lejos de
cualquier fuente de calor. El cargador se ventila
mediante las ranuras ubicadas en la parte
superior e inferior de la carcasa.
• No opere el cargador con un cable o
enchufe dañado— haga que se lo reparen de
inmediato.
• No opere el cargador si ha recibido un gran
golpe, si se ha caído o si se ha dañado de
cualquier otro modo. Llévelo a un centro de
servicio autorizado.
• No desmonte el cargador, llévelo a un centro
de servicio autorizado cuando necesite
repararlo. Un ensamblaje inadecuado podrá
provocar riesgos de electrocución, choques o
incendios.
Español
• Si el cable de suministro está dañado, deberá
sustituirlo de inmediato por otro del fabricante,
su agente de servicio o una personal cualificada
similar para evitar todo tipo de peligro.
• Desconecte el cargador del enchufe antes
de intentar limpiarlo. Esto reducirá el riesgo
de electrocución. La retirada del paquete de
baterías no reducirá este riesgo.
• NO intente nunca conectar 2 cargadores
juntos.
• El cargador ha sido diseñado para funcionar
con la red eléctrica normal de 230 V. No
intente utilizarlo con cualquier otro voltaje.
Esto no se aplica al cargador de vehículos.
GUARDE LAS PRESENTES INSTRUCCIONES
Cargadores
El cargador DCB105 acepta paquetes de baterías
de iones de litio de 18 V (DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB184 y DCB185).
Los cargadores compatibles no cargan las baterías
defectuosas. El cargador indicará la batería
defectuosa no encendiéndola o mostrando el
problema de la batería o del cargador mediante un
parpadeo.
NOTA: Esto también podría significar un problema
con el cargador.
Si el cargador indica un problema, lleve el cargador
y la batería a un centro de reparación autorizado
para que los prueben.
Retardo por batería fría / caliente
Cuando el cargador detecta una batería demasiado
fría o caliente, automáticamente inicia un retardo
de batería fría / caliente, suspendiendo la carga
hasta que la batería haya alcanzado la temperatura
adecuada. El cargador cambiará automáticamente
al modo de carga de batería. Esta característica le
asegura el máximo de vida útil a la batería.
Los cargadores DeWALT no necesitan ningún ajuste
y están diseñados para ofrecer el funcionamiento
más fácil al usuario.
Una batería fría se cargará a la mitad de la
velocidad de una batería caliente. La batería se
cargará a una velocidad inferior mediante el ciclo
completo de recarga y no regresará a la máxima
velocidad recarga incluso cuando la batería se
caliente.
Procedimiento de carga (Fig. 2)
Solamente baterías de iones de litio
1.Conecte el cargador a la toma adecuada antes
de introducir el paquete de batería.
2.Introduzca el paquete de pilas (j) en el
cargador, comprobando que el paquete quede
establecido al completo en el cargador. La
luz roja (carga) pestañeará continuamente,
indicando que el proceso de carga se ha
iniciado.
3.Se indicará que la carga ha terminado porque
la luz roja permanecerá encendida de manera
continua. La batería estará cargada y podrá
usarse, o dejarla en el cargador.
Nota: Para garantizar el máximo rendimiento y la
máxima duración de sus pilas de litio-ión, cargue el
paquete de pilas al completo antes de utilizarlo por
primera vez.
Proceso de carga
Consulte la tabla de abajo para conocer el estado
de carga de la batería.
Indicadores de carga: DCB105
cargando
completamente cargado
retraso por batería caliente/fría
cambie la batería
Las herramientas XR de iones de litio han sido
diseñadas con un sistema de protección electrónica
que protege la batería contra la sobrecarga, el
recalentamiento o las grandes descargas.
La herramienta se apagará automáticamente si se
activa el sistema de protección electrónica. Si esto
ocurre, coloque la batería de iones de litio en el
cargador y déjela hasta que se recargue totalmente.
Instrucciones de seguridad
importantes para todas las baterías
Cuando pida baterías de repuesto, asegúrese de
incluir el número de catálogo y el voltaje.
El paquete de pilas no está cargado al completo
en el embalaje. Antes de utilizar el paquete de pilas
y el cargador, lea las instrucciones de seguridad
indicadas a continuación y siga los procedimientos
de recarga indicados.
LEA TODAS LAS instrucciONES
• No recargue ni utilice el paquete de pilas
en atmósferas explosivas, como ambientes
donde haya polvo, gases o líquidos
inflamables. La introducción o la retirada del
paquete de pilas del cargador podrá incendiar
el polvo o los humos.
• No fuerce nunca el paquete de baterías
en el cargador. No cambie el paquete de
47
Español
baterías de ningún modo para introducirlo
en un cargador no compatible ya que el
paquete de baterías podrá romperse y
provocar daños personales graves.
• Cargue el exclusivamente los paquetes de pilas
con los cargadores designados por DeWALT.
• NO salpique ni sumerja en agua ni en otros
líquidos.
• No guarde ni utilice la herramienta y el
paquete de baterías en lugares en los que
la temperatura pueda alcanzar o superar
los 40 ºC (105 ºF) (como por ejemplo, en los
cobertizos de exterior o en las instalaciones
metálicas en verano).
advertencia: No intente
ATENCIóN: Cuando no se
nunca abrir el paquete de baterías
por ningún motivo. Si la carcasa del
paquete de baterías está rota o dañada,
no lo introduzca en el cargador. No
golpe, tire ni dañe el paquete de
baterías. No utilice un paquete de
baterías o cargador que haya recibido
un gran golpe, se haya caído o se haya
dañado de algún modo (por ejemplo,
perforado con un clavo, golpeado con
un martillo o pisado). Podrá conllevar
electrocuciones o choques eléctricos.
Los paquetes de baterías dañadas
deberán llevarse al centro de servicio
para su reciclado.
utilice, coloque la herramienta de
costado en una superficie estable
en la que no provoque tropezones
o caídas. Algunas herramientas con
baterías grandes permanecerán de
forma vertical sobre la batería, pero
pueden derribarse fácilmente.
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ESPECíFICAS PARA
BATERíAS DE IONES DE LITIO (Li-Ion)
• No incinere la batería aunque tenga
daños importantes o esté completamente
desgastada. La batería puede explotar en un
fuego. Se generan gases y materiales tóxicos
cuando se queman baterías de iones de litio.
• Si el contenido de la batería entra en
contacto con la piel, lávese inmediatamente
con jabón suave y agua. Si el líquido de la
batería entra en contacto con los ojos, enjuague
con agua los ojos abiertos durante 15 minutos
o hasta que cese la irritación. Si se necesita
atención médica, el electrolito de la batería
está compuesto de una mezcla de carbonatos
orgánicos líquidos y sales de litio.
48
• El contenido de las pilas de la batería
abiertas puede causar irritación respiratoria.
Proporcione aire fresco. Si los síntomas
persisten, obtenga atención médica.
ADVERTENCIA: Riesgo de
quemadura. El líquido de la batería
puede ser inflamable si se expone a
chispas o llamas.
Transporte
Las baterías de DeWALT cumplen todas las normas
de transporte aplicables según lo dispuesto en
los estándares industriales y legales, entre ellas,
las Recomendaciones relativas al transporte de
mercancías peligrosas de la ONU; los Reglamentos
de Mercancías Peligrosas de la Asociación
Internacional de Transporte Aéreo (IATA), el
Código Marítimo Internacional de Mercancías
Peligrosas (IMDG) y el Acuerdo Europeo sobre
Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas
por Carretera (ADR). Las celdas y las baterías de
iones de litio han sido comprobadas de acuerdo
a lo establecido en la sección 38.3 del Manual
de pruebas y criterios de las Recomendaciones
relativas al transporte de mercancías peligrosas de
la ONU.
En muchos casos , el transporte de paquetes de
baterías DeWALT esta exento de la clasificación de
completamente regulado como material peligroso
de clase 9. En general, los dos únicos casos en que
se requiere el transporte de clase 9 son:
1.Transporte aéreo de más de dos paquetes de
baterías de iones de litio DeWALT cuando el
embalaje contiene solo paquetes de baterías
(no herramientas).
2. Cualquier transporte que contenga baterías de
iones de litio con calificación energética superior
a 100 vatios por hora (Wh). Todas las baterías
de iones de litio tienen indicada la calificación
de vatios por hora en el paquete.
Independientemente de si el transporte se considera
exento o completamente regulado, el expedidor
será responsable de consultar las normas recientes
sobre los requisitos de embalaje, etiquetado o
marcado y documentación.
El transporte de baterías podría ser causa de
incendios si los terminales de la batería entran
accidentalmente en contacto con materiales
conductores. Cuando transporte baterías,
compruebe que los terminales de las mismas estén
protegidos y bien aislados de los materiales que
pudieran entrar en contacto con ellos y causar un
cortocircuito.
Español
La información expuesta en esta sección del manual
se proporciona de buena fe y se considera exacta
en el momento de creación del documento. No
obstante, no se ofrece ninguna garantía, ni implícita
ni explícita. Es responsabilidad del comprador
comprobar que todas sus actividades se ajusten a
las normas de aplicación.
Batería defectuosa.
Retraso por batería caliente/fría.
No realizar pruebas con objetos
conductores.
Batería
No cargar baterías deterioradas.
Tipo de baterÍa
El DCM561 funciona con paquetes de baterías de
18 voltios.
No exponer al agua.
Puede usar los paquetes de baterías DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 y DCB185.
Consulte los Datos técnicos para obtener más
información.
Cambiar inmediatamente los cables
defectuosos.
Cargar sólo entre 4 ˚C y 40 ˚C.
Recomendaciones para el
almacenamiento
Sólo para uso en interior.
1.El mejor lugar de almacenamiento es uno
que sea fresco y seco, que no esté expuesto
directamente a la luz del sol ni a un exceso
de frío o calor. Para un rendimiento y vida
útil óptimos de la batería, guarde las baterías
a temperatura ambiente cuando no esté
usándolas.
Desechar las baterías con el debido
respeto al medio ambiente.
Cargue los paquetes de baterías
DeWALT únicamente con los cargadores
DeWALT indicados. Cargar los paquetes
de baterías con baterías distintas a las
indicadas por DeWALT en un cargador
DeWALT, puede hacer que las baterías
exploten o causar otras situaciones
peligrosas.
2.Si va a realizar un almacenamiento duradero,
se aconseja que guarde un paquete de pilas
completamente cargado en un lugar frío y
seco para obtener los máximos resultados del
cargador.
Nota: Los paquetes de pilas no deberán
guardarse completamente descargados. El paquete
de pilas deberá recargarse antes de utilizarse.
Etiquetas del cargador y la batería
Además de los pictogramas utilizados en el
presente manual, las etiquetas del cargador y
del paquete de pilas muestran los siguientes
pictogramas:
No queme el paquete de baterías.
Contenido del embalaje
El embalaje contiene:
1 Cortadora de cordel
1Batería
1Cargador
1 Manual de instrucciones
Antes de usarse, leer el manual de
instrucciones.
• Compruebe si la herramienta, piezas o
accesorios han sufrido algún desperfecto
durante el transporte.
Consultar los Datos técnicos para
informarse del tiempo de carga.
• Tómese el tiempo necesario para leer
detenidamente y comprender este manual
antes de utilizar la herramienta.
La batería se está cargando.
Descripción (Fig. 1)
La batería está cargada.
ADVERTENCIA: Jamás altere la
herramienta eléctrica ni ninguna de sus
piezas. Podrían producirse lesiones
personales o daños.
49
Español
a.Interruptor de velocidad variable
b.Palanca de bloqueo de encendido/apagado
c.Interruptor de control de velocidad
d.Asa auxiliar
e.Carcasa del motor
f.Vara de la cortadora
g.Barra de protección
h. Carcasa del carretel
i.Carcasa de la batería
j.Paquete de baterías
Uso de un alargador
No debe utilizarse un alargador a menos que
sea absolutamente necesario. Use un alargador
adecuado a la potencia del cargador (consulte los
Datos técnicos). El tamaño mínimo del conductor
es 1 mm2; la longitud máxima es 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
MONTAJE Y AJUSTES
ADVERTENCIA: Para
disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la
herramienta y desconecte la batería
antes de realizar ajuste alguno o
de quitar o instalar acoplamientos
o accesorios. La puesta en marcha
accidental puede causar lesiones.
k.Botón de liberación de la batería
l.Asa
USO PREVISTO
Su cortadora de cordel ha sido diseñada para
aplicaciones de corte profesionales.
NO debe usarse en condiciones húmedas ni en
presencia de líquidos o gases inflamables.
NO permita que los niños toquen la herramienta. El
uso de esta herramienta por parte de operadores
inexpertos requiere supervisión.
• Este aparato puede ser utilizado por niños de 8
años y más, y por personas con capacidades
mentales, sensoriales y físicas reducidas o
que no tengan experiencia y conocimientos,
siempre que estén supervisados o se les hayan
dado las instrucciones sobre el uso del aparato
en forma segura y que comprendan los peligros
existentes. Los niños no deben jugar con el
aparato. La limpieza y el mantenimiento que
hace el usuario no podrán ser realizados por
niños sin supervisión.
• El aparato solamente deberá usarse con la
unidad de alimentación eléctrica incluida con el
aparato.
Seguridad eléctrica
El aparato ha sido diseñado para un solo voltaje.
Compruebe siempre que el voltaje del paquete de
baterías corresponda al indicado en la placa de
características. Asegúrese también de que el voltaje
del cargador corresponda al de la red eléctrica.
Su cargador DeWALT tiene doble
aislamiento conforme a la norma
EN60335, por lo que no se requiere
conexión a tierra.
Si el cable de suministro está dañado, debe
reemplazarse por un cable especialmente
preparado disponible a través de la organización de
servicios de DeWALT.
50
ADVERTENCIA: Utilice
solamente baterías y cargadores
DeWALT.
Introducir y retirar el paquete de
baterías de la herramienta (Fig. 3–5)
NOTA: Para obtener mejores resultados,
compruebe que el paquete de baterías (j) está
completamente cargado.
Para instalar el paquete de baterías en el asa de
la herramienta
1.Alinee el paquete de baterías (j) con los
rieles ubicados en el interior del mango de la
herramienta (Fig. 3).
2.Introdúzcalo en el mango hasta que el paquete
de baterías se haya ubicado firmemente en la
herramienta y compruebe que no se libera.
Para retirar el paquete de baterías de la
herramienta
1.Pulse el botón de liberación de baterías (k) y tire
firmemente del paquete de pilas para sacarlo
del asa de la herramienta (fig. 4).
2.Introduzca el paquete de baterías en el
cargador tal y como se indica en la sección del
cargador del presente manual.
Paquetes de baterías con indicador de carga
(Fig. 5)
Algunos paquetes de baterías de DeWALT incluyen
un indicador de carga que consiste en tres luces
LED que indican el nivel de carga restante en el
paquete de baterías.
Español
Para activar el indicador de carga, pulse y
mantenga pulsado el botón del indicador de
carga (m). Un grupo de tres luces LED verdes se
iluminará, indicando el nivel que queda de carga.
Cuando el nivel de carga de la pila esté por debajo
del límite necesario para su uso, el indicador de
carga no se iluminará y deberá recargar la pila.
NOTA: El indicador de carga tan sólo constituye
una indicación de la carga que queda en el
paquete de pilas. No indica ninguna funcionalidad
de la herramienta y podrá registrar variaciones en
función de los componentes del producto, de la
temperatura y de la aplicación del usuario final.
Colocación de la protección
1.Consulte la sección Reemplazo de la carcasa
del carrete para quitar la carcasa del carrete
(h, fig. 1).
2.Una vez que ha quitado el carrete, consulte
la sección Reemplazo del protector para
colocar la protección (g) y reemplazar la
carcasa del carrete.
Ajuste del mango auxiliar (fig. 6)
La cortadora se suministra completamente
ensamblada. El asa auxiliar (d) viene colocada para
maximizar el balance. No obstante, si se requiere
un ajuste, afloje los cuatro pernos (n) con una llave
hexagonal y deslice la empuñadura auxiliar en forma
ascendente o descendente respecto de la vara de
la cortadora (f).
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA: Respete
siempre las instrucciones de seguridad y
las normas aplicables.
ADVERTENCIA: Para
disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la
herramienta y desconecte la batería
antes de realizar ajuste alguno o
de quitar o instalar acoplamientos
o accesorios. La puesta en marcha
accidental puede causar lesiones.
Posición adecuada de las manos
(fig. 1, 8)
ADVERTENCIA: Para reducir
el riesgo de lesión personal grave, tenga
SIEMPRE las manos en una posición
adecuada como se muestra.
ADVERTENCIA: Para reducir
el riesgo de lesión personal grave, sujete
SIEMPRE bien en caso de que haya
una reacción repentina.
La posición adecuada de las manos exige que una
mano se coloque en la empuñadura principal (l) y la
otra en la empuñadura auxiliar (d).
Encendido y apagado de la cortadora
(fig. 1)
Para encender el aparato, oprima la
palanca de bloqueo de encendido/apagado (b) y
luego, el interruptor de velocidad variable (a). Para
apagar el aparato, libere el interruptor de velocidad
variable y la palanca de bloqueo de encendido/
apagado.
Interruptor de control de velocidad
(fig. 1)
Esta cortadora de cordel le brinda la opción de
hacerla funcionar a una velocidad más eficiente
para ampliar el tiempo de actividad en trabajos
más extensos o para acelerar la velocidad de
la cortadora en operaciones de corte de alto
rendimiento.
Para ampliar el tiempo de actividad, mueva el
interruptor de control de velocidad (c) hacia delante
de la empuñadura auxiliar (d) hasta la posición
"LO". Este modo es más adecuado para proyectos
más extensos que requieren más tiempo para
completarse.
Para acelerar la cortadora, mueva el interruptor de
control de velocidad nuevamente hacia la carcasa de
la batería (i) hasta la posición "HI". Este modo es más
adecuado para cortar zonas más espesas y para
aplicaciones que necesiten RPM más altas.
NOTA: Cuando se encuentra en el modo "HI", el
tiempo de actividad de la cortadora disminuirá en
comparación con el modo "LO".
Cortando (fig. 7, 8)
Con la cortadora encendida, colóquela en ángulo y
balancéela de lado a lado, como se muestra en la
Figura 7.
Mantenga una distancia mínima de 610 mm entre el
protector y sus pies, como se muestra en la Figura 8.
ADVERTENCIA: Mantenga
el cordel giratorio aproximadamente en
paralelo con el suelo (con una inclinación
de no más de 30 grados). Esta cortadora
no es una cortadora de bordes. NO
INCLINE la cortadora de forma tal que el
51
Español
cordel gire cerca de un ángulo correcto
respecto del suelo. Los residuos que
sean despedidos por el aire pueden
provocar lesiones graves.
Alimentación de la línea de la
cortadora por golpeteo
Su cortadora utiliza una línea de nailon de 2,032
mm de diámetro. La línea de corte se desgastará
más rápido y requerirá más alimentación si el corte
se realiza a lo largo de aceras, otras superficies
abrasivas o pastizales más espesos.
A medida que use la cortadora, el cordel se acortará
por el desgaste. Con cuidado, golpee la cortadora
en el suelo mientras la utiliza a velocidad normal y la
línea saldrá.
NOTA: Si extiende la línea de nailon más allá del hilo
de 330 mm, afectará negativamente el rendimiento,
el tiempo de actividad y la vida útil de la cortadora
por el potencial daño al motor. El hacerlo puede ser
causal de anulación de la garantía.
Consejos útiles sobre el cortado
• Utilice la punta del cordel para cortar; no fuerce
el cabezal del cordel en el césped largo.
• Los cercos con piquetas y alambre generan un
mayor deterioro del cordel e incluso su rotura.
Las paredes de ladrillo y piedra, las curvas y la
madera pueden deteriorar más rápidamente el
cordel.
• No arrastre la tapa del carretel en el suelo ni en
otras superficies.
• En zonas donde el césped está largo, corte de
arriba hacia abajo y no exceda las 304,8 mm
de altura.
• Mantenga la cortadora inclinada hacia el área
de corte; esta es la mejor área de corte.
• La cortadora corta cuando pasa la unidad de
izquierda a derecha. Esto evitará que se arrojen
residuos al operador.
• Evite árboles y arbustos. Los troncos
de árboles, las molduras de madera, los
revestimientos y los postes de cercos pueden
dañarse fácilmente con el cordel.
Accesorios de sustitución
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones graves, apague
el aparato y retire la batería antes de
realizar ajustes o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios.
52
ADVERTENCIA: El uso de
accesorios no recomendados por
DeWALT para usar con este aparato
podría ser peligroso.
ADVERTENCIA: No
utilice hojas, ni ningún accesorio
o acoplamiento distinto de los
recomendados por DeWALT para esta
cortadora. Pueden provocarse lesiones
graves o daños en el producto.
Use la línea de reemplazo DeWALT modelo N. °
DWO1DT801 o DWO1DT802.
• Al reemplazar la línea, se recomienda utilizar
solo una línea de 2,032 mm de diámetro
(modelo N. ° DWO1DT801 o DWO1DT802).
Para obtener un rendimiento óptimo, no use
una línea de 2,413 mm. Otro tamaño puede
afectar el rendimiento y dañar la cortadora.
Recolocación de la línea de corte
(fig. 9–12)
ATENCIóN Para evitar daños en
el aparato, si la línea de corte sobresale
más allá de la hoja de corte, córtela para
que llegue justo a la hoja.
1. Extraiga la batería.
2. Gire el carretel (o) en sentido horario para
desbloquearlo, como se muestra en la Figura 9.
El eje blanco (u) dentro del carretel girará
alejándose del visor del carretel (p) para indicar
que se ha desbloqueado.
3. Tire del carretel directamente hacia afuera
para extraerlo.
4. Remueva la suciedad y el pasto del carretel
y la carcasa.
5. Primero, enrosque una nueva línea en el
canal del carretel más cercano a las ranuras de
soporte (s), como se muestra en la Figura 10.
6. Coloque el extremo de la línea de corte (q)
en el orificio de retención (r).
7.Enrosque la línea de corte en el carretel en la
dirección de la flecha en la base de este.
8. Cuando la línea de corte enroscada llegue al
comienzo de las ranuras de soporte (s), corte la
línea en aproximadamente 106 mm.
9. Empuje la línea en las ranuras de soporte
en un lado del carretel para sostener la primera
línea mientras enrosca la segunda.
10. Repita el procedimiento anterior con la
segunda línea de corte en la sección inferior del
carretel.
Español
ATENCIóN Antes de comenzar a
cortar, use únicamente el tipo adecuado
de línea de corte. Asegúrese de que la
línea de corte esté presente en ambas
secciones del carretel, como se muestra
en la Figura 11.
11. Una vez que ambas líneas estén envueltas
alrededor del carretel (o), coloque su dedo
pulgar y su dedo índice en las ranuras de
soporte para asegurar más el cordel y pase
el extremo de cada línea a través de los dos
orificios (t) a cada lado del cabezal hacia la
carcasa del carretel (h), como se muestra en la
Figura 12.
12. Alinee los ejes blancos (u) dentro de la
carcasa del carretel con las partes hundidas (v)
del carretel. Alinee las ranuras de soporte (s)
con los dos orificios (t) lo más cerca posible.
13. Empuje el carretel hacia el interior de su
carcasa y gírelo en sentido antihorario para
bloquearlo en su lugar. Asegúrese de que el
eje blanco (u) aparezca en el visor del carretel
(p). Asegúrese de que la línea no se suelte y se
envuelva alrededor del eje debajo del carretel.
14. Tire de ambos extremos de la línea de corte
para liberarlas de las ranuras de soporte. Si la
línea se extiende más allá de la hoja de corte
en el protector, corte la línea para que llegue
justo a la hoja.
MANTENIMIENTO
Su herramienta eléctrica DeWALT ha sido
diseñada para funcionar mucho tiempo con un
mínimo de mantenimiento. Que siga funcionando
satisfactoriamente depende del buen cuidado de la
herramienta y de su limpieza periódica.
ADVERTENCIA: Para
disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la
herramienta y desconecte la batería
antes de realizar ajuste alguno o
de quitar o instalar acoplamientos
o accesorios. La puesta en marcha
accidental puede causar lesiones.
1.Mantenga limpias las ranuras de entrada de
aire (w), que se muestran en la Figura 13 para
evitar un sobrecalentamiento.
2.Su línea de corte puede secarse con el
tiempo. Para mantener la línea en excelentes
condiciones, almacene la línea de repuesto en
una bolsa de plástico que se pueda sellar con
una cucharada de agua.
3.Puede limpiar las piezas de plástico con jabón
neutro y un trapo húmedo.
4.La línea de corte en el borde del protector
puede perder vigor con el tiempo. Se
recomienda que retoque periódicamente el filo
de la hoja con una lima.
El cargador y el paquete de baterías no pueden ser
reparados.
Reemplazo de la carcasa del carretel
(fig. 14,15)
1.Gire la carcasa del carretel (h) hasta que el
orificio (x) en el eje (y) se alinee con la muesca
(z) en el protector (g). Se verá un tercer orificio
en la carcasa del motor (aa), como se muestra
en la Figura 14. Inserte el destornillador a través
de los tres orificios para evitar que la carcasa
del carretel gire.
2.Gire la carcasa del carretel en sentido horario,
como se muestra en la Figura 15.
3.Inserte nuevamente un destornillador a través
de los tres orificios (x, z y aa) y enrosque
la nueva carcasa del carretel en sentido
antihorario, y ajústelo con firmeza en el perno
(bb) que sobresale de la cortadora.
Reemplazo del protector (fig. 16–18)
ADVERTENCIA: No utilice
el aparato sin el protector colocado
firmemente en su lugar.
1.Extraiga la carcasa del carretel, como se
describe en la sección Reemplazo de la
carcasa del carretel.
2.Extraiga los 4 tornillos del protector (cc), que se
muestran en la Figura 16.
3.Levante el protector hacia afuera, en el ángulo
que se muestra en la Figura 17.
4.Para sujetar un nuevo protector, deslice la
lengüeta (dd) del nuevo protector por debajo
del reborde (ee) de la carcasa del motor (e).
Luego, baje la parte trasera del protector a su
lugar, como se muestra en la Figura 18.
5.Vuelva a colocar los 4 tornillos del protector (cc)
y ajústelos con firmeza.
6.Vuelva a colocar la carcasa del carretel, como
se describe en la sección Reemplazo de la
carcasa del carretel.
53
Español
Proteger el medio ambiente
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación
adicional.
Limpieza
ADVERTENCIA: Elimine con
aire seco la suciedad y el polvo de la
carcasa principal tan pronto como se
advierta su acumulación en las rejillas
de ventilación o en sus proximidades.
Cuando lleve a cabo este procedimiento
póngase una protección ocular aprobada
y una mascarilla antipolvo aprobada.
ADVERTENCIA: Jamás
use disolventes u otros productos
químicos fuertes para limpiar las piezas
no metálicas de la herramienta. Dichos
productos químicos pueden debilitar los
materiales con los que están construidas
estas piezas. Use un paño humedecido
únicamente con agua y jabón suave.
Jamás permita que le entre líquido
alguno a la herramienta ni sumerja
ninguna parte de la misma en líquido.
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA DEL CARGADOR
ADVERTENCIA: Riesgo de descarga
eléctrica. Antes de limpiarlo, desconecte
el cargador de la toma de corriente
alterna. Para limpiar la suciedad y grasa
del exterior del cargador puede usarse
un paño o cepillo suave no metálico.
No utilice agua ni ninguna solución de
limpieza.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado
que los accesorios que no sean los
suministrados por DeWALT no han sido
sometidos a pruebas con este producto,
el uso de tales accesorios con esta
herramienta podría ser peligroso. Para
disminuir el riesgo de lesiones, con este
producto se deben usar exclusivamente
accesorios recomendados por DeWALT.
Consulte a su proveedor si desea información más
detallada sobre los accesorios apropiados.
54
Recogida selectiva. Este producto no
debe desecharse con los residuos
domésticos normales.
Si un día descubre que tiene que cambiar su
producto DeWALT, o ya no le sirve, no lo deseche
con los desechos domésticos. Saque el producto
para la recogida selectiva.
L
a recogida selectiva de productos
usados y embalaje permite que los
materiales sean reciclados y utilizados
de nuevo. La reutilización de los
materiales reciclados ayuda a prevenir
la contaminación ambiental y reduce
la demanda de las materias primas.
Los reglamentos locales pueden proporcionar la
recogida selectiva de productos eléctricos del hogar
en sitios de desechos municipales o por el minorista
cuando usted compre un producto nuevo.
DeWALT proporciona una instalación para la
recogida y reciclaje de los productos DeWALT una
vez que hayan llegado al final de su vida útil. Para
aprovechar este servicio devuelva su producto a un
agente de reparaciones autorizado, que lo recogerá
en nuestro nombre.
Puede comprobar dónde se encuentra su agente
de reparaciones más cercano contactando con la
oficina DeWALT de su zona en la dirección indicada
en este manual. También puede obtener una lista de
agentes de reparaciones autorizados de DeWALT y
todos los detalles de nuestro servicio después de la
venta en Internet en www.2helpU.com.
Batería recargable
Esta batería de larga duración debe recargarse
cuando deje de producir la suficiente potencia
en trabajos que se realizaban con facilidad
anteriormente. Al final de su vida técnica, deséchela
con el debido respeto al medio ambiente.
• Descargue la batería por completo, y luego
sáquela de la herramienta.
• Las batería de litio-ión son reciclables. Llévelas
a su distribuidor o punto de reciclaje local. Los
paquetes de batería recogidos serán reciclados
o eliminados adecuadamente.
Français
Taille-bordures
DCM561
Félicitations !
Le taux d’émission de vibrations indiqué dans ce
feuillet informatif a été mesuré conformément à une
méthode d’essai normalisé établie par EN506362-91:2014, et peut être utilisé pour comparer un
outil à un autre. Il peut également être utilisé pour
effectuer une évaluation préliminaire de l’exposition.
Vous avez choisi un outil DeWALT. Des années
d’expertise dans le développement et l’innovation
de ses produits ont fait de DeWALT, le partenaire
privilégié des utilisateurs professionnels d’outils
électriques.
Fiche technique
Tension
Type
Puissance utile
tr/min
Taille de la trajectoire de coupe
Poids (sans le bloc-piles)
DCM561
18 V
1
400
0-4600 / 0-6000
330
3,64
VAC
W
mm
kg
Toute estimation du degré d’exposition
à des vibrations doit également prendre
en compte les heures où l’outil est mis
hors tension ou lorsqu’il tourne sans
effectuer aucune tâche. Ces éléments
peuvent réduire sensiblement le degré
d’exposition sur la durée totale de travail.
Valeurs acoustiques et valeurs vibratoires (somme vectorielle triax) selon
EN50636-2-91:2014
LPA(niveau d’émission de pression
dB(A)
76
acoustique)
LWA(niveau de puissance
dB(A)
90
acoustique)
(incertitude pour le niveau
K
dB(A)
1,7
acoustique donné)
Valeur d’émission de vibration ah =
Incertitude K =
Batterie
Type de batterie
Tension
Capacité
Poids
VDC
Ah
kg
Poids
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
VAC
min
25 (1,3 Ah)
55 (3,0 Ah)
kg
Outils de 230 V
Identifier des mesures de sécurité
supplémentaires pour protéger
l’opérateur contre les effets nocifs des
vibrations telles que : maintenance de
l’outil et des accessoires, maintenir
la température des mains élevée,
organisation du travail.
< 2,5
1,5
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
Chargeur
Tension secteur
Type de batterie
Durée de recharge approximative des blocs
batterie
Fusibles :
Europe
m/s2
m/s2
AVERTISSEMENT : le
taux d’émission de vibrations déclaré
correspond aux applications principales
de l’outil. Néanmoins, si l’outil est utilisé
pour différentes applications ou est
mal entretenu, ce taux d’émission de
vibrations pourra varier. Ces éléments
peuvent augmenter considérablement le
niveau d’exposition sur la durée totale de
travail.
DCB183
Li-Ion
18
2,0
0,40
DCB105
230
18 Li-Ion
30 (1,5 Ah)
70 (4,0 Ah)
0,49
DCB184
Li-Ion
18
5,0
0,62
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
40 (2,0 Ah)
90 (5,0 Ah)
10 ampères, secteur
55
Français
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de
gravité de chaque mot signalétique. Lisez le manuel
de l’utilisateur et soyez attentif à ces symboles.
DANGER : indique une situation
dangereuse imminente qui, si elle n’est
pas évitée, entraînera des blessures
graves ou mortelles.
AVERTISSEMENT : indique
une situation dangereuse potentielle
qui, si elle n’est pas évitée, pourrait
entraîner des blessures graves ou
mortelles.
ATTENTION : indique une
situation dangereuse potentielle qui, si
elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures minimes ou modérées.
AVIS : indique une pratique ne posant
aucun risque de dommages
corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser des
risques de dommages matériels.
Indique un risque d’électrocution.
Indique un risque d’incendie.
Ces produits sont également compatibles avec les
Directives 2004/108/CE (jusqu’au 19/04/2016),
2014/30/UE (à partir du 20/04/2016) et
2011/65/UE. Pour plus d’informations, veuillez
contacter DeWALT à l’adresse suivante ou vous
reporter au dos de cette notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du
fichier technique et fait cette déclaration au nom de
DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Ingénierie
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
09.03.2015
lorsque vous utilisez des outils alimentés
par secteur, respectez toujours les
précautions de sécurité de base, ce qui
comprend les précautions indiquées
ci-dessous, pour réduire le risque
d'incendie, de choc électrique, de
blessures corporelles et de dommages
aux équipements.
directives machines
Directive sur le bruit extérieur
DeWALT certifie que les produits décrits dans le
paragraphe Fiche technique sont conformes aux
normes :
2006/42/CE, EN60335-1:2012 + A11:2014
EN50636-2-91:2014.
2000/14/CE, Taille-bordures, L ≤ 50 cm, Annexe VIII
DEKRA Certification B.V., Utrechtseweg 310,
6802 ED Arnhem, Pays-Bas
Identifiant de l'organisme notifié : 0344
Niveau de puissance acoustique selon la norme
2000/14/CE
(Article 12, Annexe III, L ≤ 50 cm) :
LPA (puissance sonore mesurée) 76 dB(A)
Incertitude (K) = 1,7 dB(A)
LWA (puissance sonore garantie) 92 dB(A)
56
AVERTISSEMENT : afin
de réduire le risque de blessure, lisez le
manuel d’instruction.
Consignes de sécurité
AVERTISSEMENT :
Déclaration de conformité CE
Taille-bordures
DCM561
AVERTISSEMENT : les
consignes de sécurité doivent être
respectées lors de toute utilisation de
l'appareil. Pour votre propre sécurité et
celle des autres personnes, veuillez lire
ces instructions avant d'utiliser l'appareil.
Veuillez conserver ces instructions pour
un usage ultérieur.
• Lisez attentivement toutes les instructions
contenues dans ce manuel avant d’utiliser
l'appareil.
• L'utilisation prévue est décrite dans ce manuel.
L’utilisation ou l'ajout d’accessoires ou la
réalisation de travaux avec cet appareil autres
que ceux recommandés dans le présent
manuel pourrait entraîner un risque de blessure.
Français
• Conservez ce manuel pour pouvoir le consulter
lors de prochaines utilisations.
3) avant de vérifier, nettoyer ou de travailler sur
l’appareil ;
IMPORTANT
4) après avoir heurté un objet étranger ;
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES
INSTRUCTIONS AVANT TOUTE UTILISATION
5) dès lors que l’appareil commence à vibrer
anormalement.
VEUILLEZ CONSERVER CE DOCUMENT POUR
RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE
g) Veillez à éviter toute blessure aux pieds et aux
mains à cause des outils de coupe.
Modes d’utilisation sûrs
h) Assurez-vous toujours que les ouvertures de
ventilation sont exemptes de débris.
Formation
Maintenance et rangement
a) Veuillez lire attentivement les instructions.
Familiarisez-vous avec les commandes et
l’utilisation correcte de l’appareil
a) Débranchez l’appareil de l’alimentation (c’est-àdire, retirez la fiche de la prise secteur, déposez
le dispositif de désactivation ou la batterie
amovible) avant de procéder à la maintenance
ou au nettoyage de l’appareil.
b) Ne laissez jamais des enfants ou des personnes
n’ayant pas connaissance de ces instructions
utiliser l’appareil. Les règlementations locales
peuvent limiter l’âge de l’opérateur.
b) Utilisez uniquement les pièces de rechange et
les accessoires recommandés par le fabricant.
c) Rappelez-vous que l’opérateur ou l’utilisateur
est responsable des accidents ou dangers
occasionnés à des tiers et à leurs biens.
c) Inspectez et effectuez la maintenance de
l’appareil régulièrement. Faites réparer l’appareil
uniquement par un réparateur agréé.
Préparation
d) Lorsqu’il n’est pas utilisé, rangez l’appareil hors
de portée des enfants.
a) Avant toute utilisation, inspectez toujours
l’appareil pour vérifier si des garde-corps ou des
protections sont endommagés, manquants ou
mal positionnés.
b) Ne faites jamais fonctionner l’appareil à
proximité de personnes et notamment
d’enfants, ou d’animaux domestiques.
Fonctionnement
a) Lors de l’utilisation de l’appareil, portez toujours
des lunettes de protection et des chaussures
résistantes.
b) Évitez d’utiliser l’appareil lorsque les conditions
météorologiques sont mauvaises et notamment
s’il y a un risque d’orage.
c) Utilisez l’appareil uniquement à la lumière du
jour ou sous une lumière artificielle correcte.
d) N’utilisez jamais l’appareil si les garde-corps
ou les protections sont endommagés ou mal
positionnés.
e) Allumez le moteur uniquement lorsque les mains
et les pieds sont loin des outils de coupe.
f) Débranchez toujours l’appareil de l’alimentation
(c’est-à-dire, retirez la fiche de la prise secteur,
déposez le dispositif de désactivation ou la
batterie amovible)
1) dès lors que vous laissez l’appareil sans
surveillance ;
2) avant de retirer un bourrage ;
Consignes de sécurité
supplémentaires pour le taillebordures
AVERTISSEMENT : les
éléments de coupe continuent de tourner
juste après la mise hors tension du
moteur.
• Portez un pantalon pour protéger vos jambes.
• Avant d'utiliser l'appareil, retirez les bâtons,
cailloux, câbles et autres corps étrangers de la
zone à couper.
• N’utilisez l’appareil qu'en position verticale avec
le fil de coupe au niveau du sol. Ne démarrez
jamais l’appareil dans une autre position.
• Déplacez-vous lentement pendant l’utilisation de
l’appareil. N'oubliez pas que l'herbe fraîchement
coupée est humide et glissante.
• Ne travaillez pas sur des pentes trop raides.
Travaillez face à la pente et non de haut en bas.
• Ne traversez jamais des passages ou des
routes recouverts de gravier lorsque l'appareil
fonctionne.
• Ne touchez jamais le fil de coupe lorsque
l'appareil fonctionne.
• Ne posez pas l'appareil avant l'arrêt complet du
fil de coupe.
57
Français
• N'utilisez que le type de fil de coupe approprié.
N'utilisez jamais de fil de coupe en métal ou un
fil de pêche.
• Prenez les précautions nécessaires pour ne pas
toucher la lame.
• Prenez les précautions nécessaires pour que
le câble secteur soit éloigné du fil de coupe.
Vérifiez toujours la position du câble.
• Avant d'utiliser l'appareil et après un choc,
recherchez des signes d'usure ou de dommage
et réparez, le cas échéant.
• Prenez les précautions nécessaires pour
éviter de vous blesser avec les dispositifs
de réglage du fil. Une fois le nouveau fil de
coupe tiré, replacez-le en position normale de
fonctionnement avant de remettre l'appareil en
marche.
• Une surveillance étroite est de mise lorsque
l’appareil est utilisé à proximité d’enfants.
• Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé
par de jeunes enfants ou des personnes
handicapées sans surveillance.
• Cet appareil n’est pas un jouet.
• Utilisez dans un endroit sec uniquement. Ne
laissez pas l’appareil prendre l’humidité.
• N’immergez pas l’appareil dans l’eau.
• N’ouvrez pas le boîtier de l’appareil. L’appareil
ne comporte aucune pièce susceptible d’être
réparée par l’utilisateur.
• Les enfants doivent être surveillés pour
s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
Risques résiduels
Des risques résiduels supplémentaires non indiqués
dans les avertissements de sécurité ci-joint peuvent
survenir lors de l'utilisation de l'outil. Ces risques
peuvent survenir en cas de mauvaise utilisation,
d'utilisation prolongée, etc.
Même en appliquant les réglementations de sécurité
pertinentes et en mettant en œuvre les dispositifs de
sécurité, certains risques résiduels ne peuvent être
évités. Ils comprennent :
• Les blessures provoquées par le contact avec
des pièces en rotation/mouvement.
• Les blessures provoquées en changeant des
pièces, lames ou accessoires.
• Les blessures provoquées par une utilisation
prolongée de l'outil. Assurez-vous de faire des
pauses régulières lorsque vous utilisez un outil
pour des périodes prolongées.
• Diminution de l’acuité auditive.
• Les risques pour la santé provoqués par l'inhalation
de poussières produites lors de l'utilisation de l'outil
(par exemple : travail avec du bois, en particulier le
chêne, le hêtre et la fibre MDF.)
Étiquettes sur l’appareil
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
• N’utilisez pas l’appareil dans des atmosphères
explosives, telles qu’en présence de liquides, de
gaz ou de poussières inflammables.
Lire la notice d’instructions avant toute
utilisation.
• Lorsque l’appareil est rangé ou transporté dans
un véhicule, il doit être mis dans le coffre ou
sanglé pour empêcher tout mouvement dû aux
changements de vitesse ou de direction.
Porter un dispositif de protection auditive.
• Lorsqu’il n’est pas utilisé, l’appareil doit être
rangé dans un endroit sec, bien ventilé et hors
de portée des enfants.
Porter un dispositif de protection
oculaire.
• Les appareils doivent être rangés hors de
portée des enfants.
Arrêtez l’outil. Avant de procéder à
la maintenance de l’outil, déposez la
batterie de celui-ci.
Sécurité des personnes
• L'utilisation de cet appareil n'est pas prévue
pour les personnes (y compris les enfants)
ayant des capacités physiques, sensorielles
ou mentales limitées, ou qui manquent
d'expérience et de connaissances, sauf si
ces personnes sont surveillées ou instruites
sur l'utilisation de l'appareil par une personne
responsable de leur sécurité.
58
Attention aux projections. Éloignez toute
personne de la zone de coupe.
N'exposez pas l'appareil à la pluie ou à
l'humidité
92
Français
92
Puissance sonore garantie selon la
directive 2000/14/CE.
EMPLACEMENT DE LA DATE CODÉE DE FABRICATION
(Fig. 19)
La date codée de fabrication (ff), qui comprend
aussi l’année de fabrication, est imprimée sur le
boîtier.
Exemple :
2015 XX XX
Année de fabrication
Consignes de sécurité importantes
propres à tous les chargeurs de
batteries
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS : Ce manuel
contient d’importantes consignes de sécurité et de
fonctionnement concernant les chargeurs de batterie
compatibles (consulter les Fiche technique).
• Avant d’utiliser le chargeur, lire toutes les
instructions et les marquages d’avertissement
sur le chargeur, le bloc batterie et le produit
utilisant le bloc batterie.
AVERTISSEMENT : risque
de choc. Ne pas laisser les liquides
pénétrer dans le chargeur. Risque de
choc électrique.
AVERTISSEMENT : nous
recommandons l’utilisation d’un
disjoncteur différentiel avec un seuil de
déclenchement de 30mA ou moins.
Attention : risque de
brûlure. Pour réduire le risque de
blessures, ne charger que des batteries
rechargeables DeWALT. Les autres
types de batteries peuvent exploser et
causer des blessures et des dégâts.
ATTENTION : les enfants
doivent être surveiller pour s’assurer
qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
AVIS : sous certaines conditions, lorsque
le chargeur est branché à l’alimentation
électrique, les contacts de charge
exposés à l’intérieur du chargeur peuvent
être mis en court-circuit par un corps
étranger. Les corps étrangers de nature
conductrice tels que, mais ne se limitant
pas à, la laine d’acier, le papier aluminium
ou toute accumulation de particules
métalliques doivent être tenus éloignés
des cavités du chargeur. Débranchez
toujours le chargeur de la prise lorsqu'il
n'y a pas de pack batterie dans la cavité.
Débranchez le chargeur avant de le
nettoyer.
AVIS : les enfants de 8 ans et plus
et les personnes ayant des capacités
physiques, sensorielles ou mentales
limitées peuvent utiliser cet appareil
s'ils bénéficient d'une surveillance ou
d'instructions concernant l'utilisation sans
risque de l'appareil et comprennent les
dangers que cela implique. Les enfants
ne doivent pas jouer avec l'appareil.
Les enfants ne doivent pas nettoyer et
entretenir l'appareil sans surveillance.
• NE PAS tenter de charger le bloc batterie
avec un chargeur différent de ceux indiqués
dans ce manuel. Le chargeur et le bloc batterie
sont spécifiquement conçus pour fonctionner
ensemble.
• Ces chargeurs ne sont pas prévus pour
d’autres utilisation que la charge des
batteries rechargeables DeWALT. Toute autre
utilisation peut causer un risque d’incendie, de
choc électrique ou d’électrocution.
• Ne pas exposer le chargeur à la pluie ou à la
neige.
• Pour débrancher le chargeur, tirer sur la
fiche et non sur le cordon. Cela réduira le
risque de dégât à la fiche et au cordon.
• S’assurer que le cordon est placé de sorte
qu’on ne puisse pas marcher dessus,
trébucher ou l’endommager d’une autre
manière.
• Ne pas utiliser de rallonge sauf si cela est
absolument nécessaire. Toute utilisation
impropre d’une rallonge peut causer un
risque d’incendie, de choc électrique ou
d’électrocution.
• Ne placez aucun objet sur le chargeur et
ne le placez pas sur une surface molle qui
pourrait obstruer les fentes d'aération et
entraîner une chaleur interne excessive.
Éloignez le chargeur de toute source de chaleur.
Le chargeur est aéré par des fentes au-dessus
et au-dessous du boîtier.
• Ne pas utiliser un chargeur ayant un cordon
ou une fiche endommagés—les faires
remplacer immédiatement.
• Ne pas utiliser le chargeur s’il a reçu un
choc violent, s’il est tombé, ou s’il a été
autrement endommagé de quelque manière
que ce soit. Apporter le chargeur à un centre
de réparation agréé.
59
Français
• Ne pas démonter le chargeur ; l’apporter
à un centre de réparation agréé lorsqu’un
entretien ou une réparation est nécessaire
Un chargeur mal réassemblé peut entraîner un
risque de choc électrique, d’électrocution ou
d’incendie.
• Si le cordon d’alimentation est endommagé,
il doit être remplacé immédiatement par le
fabricant, un agent de réparation ou une
personne qualifiée similaire pour éviter tout
risque.
• Débrancher le chargeur de la prise secteur
avant de procéder à son nettoyage. Cette
précaution réduira le risque de choc
électrique. Le retrait du bloc batterie ne réduira
pas les risques.
• NE JAMAIS tenter de relier 2 chargeurs
ensemble.
• Le chargeur est conçu pour être alimenté
en courant électrique domestique standard
230 V. Ne pas essayer de l’utiliser avec
n’importe quelle autre tension Cette directive
ne concerne pas le chargeur pour véhicule.
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
Chargeurs
Le chargeur DCB105 est compatible avec les blocs
batteries 18 V Li-Ion (DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183, DCB184 et DCB185).
Les chargeurs DeWALT ne nécessitent aucun
réglage et sont conçus pour être aussi faciles
d'utilisation que possible.
Procédure charge (Fig. 2)
1.Branchez le chargeur dans une prise
appropriée avant d’insérer le bloc batterie.
2.Insérez le bloc batterie (j) dans le chargeur en
prenant soin que le bloc sont complètement
inséré dans le chargeur. Le témoin rouge
(charge) clignote en continu pour indiquer que
le processus de charge a commencé.
3.La fin de la charge est indiquée par le voyant
rouge restant fixe en continu. Le bloc est alors
complètement rechargé et il peut soit être
utilisé, soit être laissé dans le chargeur.
Remarque : pour garantir les meilleures
performances et une durée de vie plus longue des
batteries ion lithium, rechargez complètement le
bloc batterie avant la première utilisation.
Procédure de charge
Consultez le tableau ci-dessous pour connaître l’état
de charge du bloc batterie.
60
Indicateurs de charge : DCB105
charge en cours
pleinement chargée
suspension de charge
remplacer la batterie
Les chargeurs compatibles ne rechargent pas un
bloc batterie défectueux. Le chargeur indique que
la batterie est défectueuse en refusant de s’allumer
ou en affichant le dessin clignotant indiquant un
problème sur le bloc ou le chargeur.
REMARQUE : cela peut également signifier un
problème sur un chargeur.
Si le chargeur indique un problème, portez le
chargeur et le bloc batterie pour un test dans un
centre d’assistance agréé.
Délai Bloc chaud/froid
Lorsque le chargeur détecte que la batterie est trop
chaude ou trop froide, il démarre automatiquement
un délai Bloc Chaud/Froid, suspendant la charge
jusqu’à ce que la batterie ait atteint la température
adéquate. Le chargeur passe ensuite directement
en mode Charge. Cette fonctionnalité permet une
durée de vie maximale de la batterie.
Un bloc batterie froid se recharge à un taux moitié
moindre qu’un bloc batterie chaud. Le bloc batterie
se charge à ce taux réduit pendant tout le cycle
de charge et n’atteint pas le niveau de charge
maximum même si la batterie se réchauffe.
Blocs batterie ion lithium uniquement
Les outils XR Li-Ion sont conçus avec un
système de protection électronique qui protège
la batterie des surcharges, surchauffes ou d’être
complètement déchargée.
L’outil s’éteint automatiquement si le système de
protection électronique se déclenche. Si cela se
produit, placez la batterie ion lithium sur le chargeur
jusqu’à ce qu’elle soit complètement rechargée.
Consignes de sécurité importantes
propres à toutes les batteries
Pour commander une batterie de rechange,
s’assurer d’inclure son numéro de catalogue et sa
tension.
Le bloc batterie n’est pas complètement chargé lors
du déballage. Avant d’utiliser le bloc batterie et le
chargeur, lisez les consignes de sécurité ci-dessous,
puis suivez les procédures de charge indiquées.
LIRE TOUTES CES CONSIGNES
Français
• Ne pas charger ou utiliser un bloc batterie
dans un milieu déflagrant, comme en
présence de liquides, gaz ou poussières
inflammables. Insérer ou retirer le bloc batterie
du chargeur peut enflammer la poussière ou
des émanations.
• Ne jamais forcer le bloc batterie dans
le chargeur. Ne modifier le bloc batterie
d’aucune manière que ce soit pour le faire
entrer sur un chargeur incompatible, car le
bloc batterie peut se casser et causer de
graves blessures.
• Charger le bloc batterie uniquement dans les
chargeurs DeWALT prévus.
• NE PAS l’éclabousser ou l’immerger dans l’eau
ou d’autres liquides.
• Ne pas ranger ou utiliser l’outil et le blocpiles dans des endroits où la température
peut atteindre ou excéder 40 °C (105 °F)
(comme dans les remises extérieures ou les
bâtiments métalliques l’été).
Avertissement : ne
jamais tenter d’ouvrir le bloc batterie
pour quelque raison que ce soit. Si le
boîtier du bloc batterie est fissuré ou
endommagé, ne pas l’insérer dans un
chargeur Ne pas écraser, laisser tomber,
ou endommager le bloc batterie. Ne
pas utiliser un bloc batterie ou un
chargeur ayant reçu un choc violent,
étant tombé, ayant été écrasé ou
endommagé de quelque façon que ce
soit (par ex. percé par un clou, frappé
d’un coup de marteau, piétiné). Risque
de choc électrique ou d’électrocution.
Les blocs batterie endommagés doivent
être renvoyés à un centre de réparation
pour y être recyclés.
ATTENTION : après
utilisation, ranger l’outil, à plat, sur
une surface stable là où il ne pourra
ni faire tomber ni faire trébucher
personne. Certains outils équipés d’une
large batterie peuvent tenir à la verticale
sur celle-ci, mais manquent alors de
stabilité.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES PROPRES AUX
BATTERIES AU LITHIUM-ION (Li-Ion)
• Ne pas incinérer la batterie même si elle est
sévèrement endommagée ou complètement
usagée, car elle pourrait exploser au contact
des flammes. Au cours de l’incinération des
batteries au lithium-ion, des vapeurs et matières
toxiques sont dégagées.
• En cas de contact du liquide de la batterie
avec la peau, la rincer immédiatement
au savon doux et à l’eau claire. En cas de
contact oculaire, rincer l’œil ouvert à l’eau claire
une quinzaine de minutes, ou jusqu’à ce que
l’irritation cesse. Si des soins médicaux sont
nécessaires, noter que l’électrolyte de la batterie
est composé d’un mélange de carbonates
organiques liquides et de sels de lithium.
• Le contenu des cellules d’une batterie
ouverte pourrait causer une irritation des
voies respiratoires. Dans cette éventualité,
exposer l’individu à l’air libre. Si les symptômes
persistent, consulter un médecin.
AVERTISSEMENT : risques
de brûlures. Le liquide de la batterie
pourrait s’enflammer s’il est exposé à
des étincelles ou à une flamme.
Transport
Les batteries DeWALT sont conformes à toutes
les réglementations d’expédition applicables
comme prescrit par les normes industrielles et
juridiques qui incluent les recommandations
de l’ONU pour le transport des marchandises
dangereuses, les réglementations relatives aux
marchandises dangereuses de l’International Air
Transport Association (IATA), les réglementations de
l’International Maritime Dangerous Goods (IMDG)
et l’accord européen concernant le transport
international de marchandises dangereuses sur
route (ADR). Les cellules et les batteries ion lithium
ont été testées conformément à la section 38.3 des
recommandations de l’ONU pour les tests et critères
relatifs au transport des marchandises dangereuses.
Dans la plupart des cas, il est prévu que l’expédition
d’un bloc batterie DeWALT soit classé comme un
matériau dangereux réglementé de classe 9. En
général, les deux cas qui exigent l’expédition en
classe 9 sont :
1.Expédition par voie aérienne de plus de deux
blocs batterie ion lithium DeWALT lorsque
l’emballage contient seulement les blocs
batterie (sans outil) ; et
2. Toute expédition contenant une batterie ion
lithium avec une caractéristique nominale
d’énergie supérieure à 100 watts par heure
(Wh). La caractéristique nominale en watts par
heure de toutes les batteries ion lithium est
inscrite sur l’emballage.
Que l’expédition soit exemptée ou réglementée,
l’expéditeur a la responsabilité intégrale de consulter
les dernières réglementations relatives à l’emballage,
61
Français
à l’étiquetage/au marquage et aux exigences de
documentation.
Le transport des batteries peut causer un incendie
si les bornes de la batterie entrent accidentellement
en contact avec des matériaux conducteurs. Lors
du transport des batteries, s’assurer que les bornes
de la batterie sont protégées et bien isolées des
matériaux qui pourraient les toucher et causer un
court-circuit.
Charge en cours.
Batterie chargée.
Batterie défectueuse.
Suspension de charge.
Les informations fournies dans cette section
du manuel sont fournies en bonne foi et sont
considérées précises au moment de la rédaction de
ce document. Toutefois, aucune garantie explicite
ou implicite ne peut être fournie. L’acheteur a la
responsabilité de s’assurer que ses activités sont
conformes aux réglementations applicables.
e pas mettre en contact avec des
N
objets conducteurs.
Batterie
emplacer systématiquement tout
R
cordon endommagé.
TYPE DE BATTERIE
Le modèle DCM561 fonctionne avec un pack
batterie de 18 volts.
Les blocs batterie DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183, DCB184 et DCB185 peuvent être
utilisés. Consultez les Fiche technique pour plus
d'informations.
Recommandations de stockage
1.Le lieu idéal de rangement est un lieu frais et
sec, à l’abri de toute lumière solaire directe
et de tout excès de température. Pour des
performances et une durée de vie optimales,
entreposer les batteries à température ambiante
après utilisation.
2.Pour un stockage prolongé, il est recommandé
de conserver la batterie complètement chargée
dans un lieu frais et sec, hors du chargeur pour
de meilleurs résultats.
e pas recharger une batterie
N
endommagée.
Ne pas exposer à l’eau.
echarger seulement entre 4 ˚C et
R
40 ˚C.
Utiliser uniquement à l’intérieur.
ettre la batterie au rebut
M
conformément à la réglementation en
matière d’environnement.
echarger les blocs batterie DeWALT
R
uniquement avec les chargeurs
DeWALT appropriés. La recharge des
blocs batterie différents des batteries
DeWALT appropriées avec un chargeur
DeWALT peut entraîner leur explosion
ou d’autres situations dangereuses.
Ne jetez pas le bloc batterie au feu.
Remarque : les blocs batterie ne doivent pas être
stockés complètement déchargés. Le bloc batterie
devra être rechargé avant l’utilisation.
Contenu de l’emballage
Étiquettes sur le chargeur et la
batterie
1Batterie
En plus des pictogrammes utilisés dans ce manuel,
les étiquettes sur le chargeur et le bloc batterie
peuvent montrer les pictogrammes suivants :
ire la notice d’instructions avant toute
L
utilisation.
onsulter la Fiche technique pour les
C
temps de charge.
62
Ce carton comprend :
1Taille-bordures
1Chargeur
1 Notice d’instructions
• Vérifier que l’appareil et ses pièces ou
accessoires n’ont pas été endommagés
lors du transport.
• Prendre le temps de lire attentivement et
comprendre cette notice d’instructions avant
toute utilisation de l’appareil.
Français
Description (Fig. 1)
AVERTISSEMENT : ne
jamais modifier l’outil électrique ni aucun
de ses composants. Il y a risques de
dommages corporels ou matériels.
a.Gâchette à vitesse variable
b.Levier de déblocage
c.Interrupteur de contrôle de vitesse
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer
par un cordon spécialement conçu à cet effet, et
disponible auprès du service après-vente DeWALT.
CH Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) – outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) – outils
d.Poignée auxiliaire
CH En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter
les outils portatifs à un disjoncteur FI.
e.Boîtier du moteur
f.Manche du taille-bordures
g.Carter de protection
h. Boîtier de la bobine
i.Boîtier de batterie
j.Bloc batterie
k.Bouton de libération de la batterie
l.Poignée
UTILISATION PRÉVUE
Votre taille-bordures a été conçu pour les
applications de taille professionnelles.
NE PAS les utiliser en milieu humide ou en présence
de gaz ou de liquides inflammables.
Utilisation d’une rallonge
N’utiliser une rallonge qu’en cas de nécessité
absolue. Utiliser une rallonge homologuée
compatible avec la tension nominale du chargeur
(consulter la Fiche technique). La section minimale
du conducteur est de 1 mm2 pour une longueur
maximale de 30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler
systématiquement le câble sur toute sa longueur.
MONTAGE ET RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : pour
réduire tout risque de dommages
corporels graves, arrêter et
déconnecter la batterie avant
tout réglage ou avant de retirer
ou installer toute pièce ou tout
accessoire. Tout démarrage accidentel
pourrait causer des dommages
corporels.
NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une
supervision est nécessaire auprès de tout utilisateur
non expérimenté.
• Les enfants de 8 ans et plus et les personnes
ayant des capacités physiques, sensorielles
ou mentales limitées peuvent utiliser cet
appareil s'ils bénéficient d'une surveillance
ou d'instructions concernant l'utilisation sans
risque de l'appareil et comprennent les dangers
que cela implique. Les enfants ne doivent pas
jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent
pas nettoyer et entretenir l'appareil sans
surveillance.
• N'utilisez l'appareil qu'avec le bloc
d'alimentation fourni avec l'appareil.
Sécurité électrique
L'appareil a été conçu pour fonctionner sur une
tension unique. Vérifier systématiquement que
la tension du bloc batterie correspond bien à la
tension indiquée sur la plaque signalétique. Vérifiez
également que la tension de votre chargeur
correspond à celle du secteur.
Votre chargeur DeWALT à double
isolation est conforme à la norme
EN60335 ; un branchement à la terre
n’est donc pas nécessaire.
AVERTISSEMENT : utiliser
exclusivement des batteries et chargeurs
DeWALT.
Insertion et retrait du
bloc batterie de l’outil (Fig. 3–5)
REMARQUE : pour un résultat optimal, assurezvous que le bloc batterie (j) est complètement
chargé.
Pour installer le bloc batterie dans la poignée
de l’outil
1.Alignez le bloc batterie (j) avec le rail à l’intérieur
de la poignée de l’outil (Fig. 3).
2.Faites-le coulisser dans la poignée jusqu’à
ce qu’il soit correctement logé dans l’outil et
vérifiez qu’il ne se libère pas.
Pour démonter le bloc batterie de l’outil
1.Appuyer sur le bouton de libération de la
batterie (k) et tirer fermement le bloc batterie
hors de la poignée de l’outil (fig. 4).
63
Français
2.Insérer le bloc batterie dans le chargeur comme
décrit dans la section du chargeur de ce
manuel.
Témoin de charge des blocs batterie (Fig. 5)
Certains blocs batterie DeWALT incluent un témoin
de charge composé par trois voyants verts qui
indiquent le niveau de charge restant dans le bloc
batterie.
Pour activer le témoin de charge, maintenir
enfoncé le bouton du témoin de charge (m). Une
combinaison de trois voyants verts s’allume pour
indiquer le niveau de charge restant. Lorsque le
niveau de charge de la batterie est au-dessous de
la limite utilisable, le témoin de charge ne s’allume
pas et la batterie doit être rechargée.
pourrait causer des dommages
corporels.
Position correcte des mains (fig. 1, 8)
AVERTISSEMENT :
pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, adopter
SYSTÉMATIQUEMENT la position des
mains illustrée.
AVERTISSEMENT : pour
réduire tout risque de dommages
corporels graves, maintenir fermement
et SYSTÉMATIQUEMENT l’outil pour
anticiper toute réaction soudaine de
sa part.
REMARQUE : le témoin de charge est uniquement
une indication de la charge restant dans le bloc
batterie. Il n’indique pas la fonctionnalité de l’outil et
peut être sujet à des variations selon les composants
du produit, la température et l’application de
l’utlisateur final.
La position correcte des mains nécessite une main
sur la poignée (l) et l'autre main sur la poignée
auxiliaire (d).
Attachez le carter
Pour mettre l'appareil en marche, pressez le
levier de déblocage (b) puis la gâchette à vitesse
variable (a). Pour éteindre l'appareil, relâchez la
gâchette à vitesse variable et le levier de déblocage.
1.Référez-vous à la section Remplacement du
boîtier de bobine pour retirer le logement de
la bobine (h, fig. 1).
2.Une fois la bobine retirée, référez-vous à
la section Remplacement du carter de
protection pour attacher le carter (g) et
remplacez le logement de la bobine.
Ajustez la poignée auxiliaire (fig. 6)
Le taille-bordures est livré entièrement assemblé.
La poignée auxiliaire (d) est placée de façon à
optimiser l'équilibre. Cependant, si des réglages
sont nécessaires, desserrez les quatre boulons
(n) à l'aide d'une clé hexagonale et faites glisser
la poignée auxiliaire vers le haut ou vers le bas du
manche du taille-bordures (f).
FONCTIONNEMENT
Consignes d’utilisation
AVERTISSEMENT :
respecter systématiquement les
consignes de sécurité et les normes en
vigueur.
64
AVERTISSEMENT : pour
réduire tout risque de dommages
corporels graves, arrêter et
déconnecter la batterie avant
tout réglage ou avant de retirer
ou installer toute pièce ou tout
accessoire. Tout démarrage accidentel
Mise en marche et arrêt du taillebordures (fig. 1)
Interrupteur de contrôle de vitesse
(fig. 1)
Ce taille-bordures vous permet soit d'avoir une
vitesse de fonctionnement plus efficace pour
prolonger la durée d'exécution des travaux de plus
grande envergure, soit d'accélérer la vitesse de taille
pour avoir une meilleure coupe.
Pour prolonger la durée d'exécution, poussez
l'interrupteur de contrôle de vitesse (c) en avant vers
la poignée auxiliaire (d) en position « LO ». Il s'agit
du mode le mieux adapté pour les travaux de plus
grande envergure qui nécessitent plus de temps pour
être menés à terme.
Pour accélérer la coupe, tirez l'interrupteur de contrôle
de vitesse vers le bas vers le boîtier de la batterie (i)
en position « HI ». Il s'agit du mode le mieux adapté
pour cisailler les pousses plus importantes et pour les
applications qui nécessitent un tour par minute plus
élevé.
REMARQUE : En mode « HI », la durée d'exécution
sera diminuée par rapport au mode « LO ».
Coupe (fig. 7, 8)
Le taille-bordures en marche, inclinez-le et faites un
mouvement de balancier d'un côté à l'autre comme
indiqué sur l'image 7.
Français
Gardez une distance minimum de 610 mm entre le
carter de protection et vos pieds, comme indiqué sur
l'image 8.
AVERTISSEMENT : gardez
le fil rotatif à peu près parallèle au sol
(incliné à 30 degrés maximum). Ce taillebordures n'est pas un coupe-herbe.
N'INCLINEZ PAS le taille-bordures de
sorte que le fil tourne de façon presque
perpendiculaire au sol. Les projections
peuvent provoquer des blessures graves.
Amenée du fil du taille-bordures par
frappe au sol
Votre taille-bordures dispose d'un fil en nylon d'un
diamètre de 2,032 mm. Le fil de coupe s'usera plus
rapidement et s'avancera plus si la coupe se fait le
long des trottoirs ou d'autres surfaces abrasives ou si
des mauvaises herbes plus épaisses sont coupées.
Au fur et à mesure que vous utiliserez le taillebordures, le fil deviendra plus court en raison de
l'usure. Frappez délicatement le sol avec le taillebordures en vitesse normale et le fil avancera.
REMARQUE : Prolonger le fil en nylon au-delà de
la trajectoire de 330 mm nuira à la performance, à
la durée d'exécution et à la durée de vie du taillebordures en raison de la possibilité d'endommager le
moteur. Cela peut annuler la garantie.
Conseils utiles pour la coupe
• Utilisez l'extrémité du fil pour effectuer la coupe ;
ne forcez jamais la tête de coupe dans l'herbe
non coupée.
• Le fil peut s'user et même casser à cause des
câbles et des clôtures. Il peut également s'user
rapidement à cause des cailloux, des murs de
briques, des bordures et du bois.
• Ne laissez pas le support de la bobine traîner
sur le sol ou sur d'autres surfaces.
• Lorsque les pousses sont longues, coupez de
haut en bas et ne dépassez pas 304,8 mm de
haut.
• Gardez le taille-bordures incliné vers la zone à
couper. Il s'agit de la meilleure zone de coupe.
• Le taille-bordures coupe lorsque vous effectuez
un mouvement de gauche à droite avec
l'appareil. Cela évite que les débris soient
projetés en direction de l'utilisateur.
• Évitez les arbres et arbustes. L'écorce des
arbres, les moulures en bois, le bardage et
les piquets de clôture peuvent facilement être
endommagés par le fil.
Accessoires de rechange
AVERTISSEMENT : afin
de réduire tout risque de blessures
corporelles graves, arrêtez l'appareil et
retirez la batterie avant d'effectuer tout
réglage ou de retirer ou d’installer toute
pièce ou tout accessoire.
AVERTISSEMENT :
l'utilisation d'accessoires non
recommandés par DeWALT avec cet
appareil peut présenter des risques.
AVERTISSEMENT : n'utilisez
pas sur ce taille-bordures des lames, des
accessoires ou des pièces différentes de
ceux recommandés par DeWALT. Cela
peut entraîner des blessures graves ou
endommager le produit.
Utilisez le modèle du fil de rechange n° DWO1DT801
ou DWO1DT802 de DeWALT.
• Lors du remplacement du fil, il est recommandé
d'utiliser uniquement un fil de 2,032 mm
de diamètre (modèle n° DWO1DT801 ou
DWO1DT802). Pour une performance optimale,
n'utilisez pas de fil de 2,413 mm. Une autre
taille peut amoindrir les performances et causer
des dommages au taille-bordures.
Remplacement du fil de coupe
(fig. 9–12)
ATTENTION : pour éviter
d'endommager l'appareil, si le fil de
coupe dépasse de la lame de taille,
coupez-le afin qu'il touche à peine la
lame.
1. Retirez la batterie.
2. Tournez la bobine (o) dans le sens des
aiguilles d'une montre pour la déverrouiller
comme indiqué sur l'image 9. Le tenon blanc
(u) situé à l'intérieur de la bobine tournera en
s'éloignant de la fenêtre de la bobine (p) pour
indiquer qu'elle est déverrouillée.
3. Tirez la bobine en la tenant droite pour la
retirer.
4. Enlevez les saletés et l'herbe de la bobine et
du boîtier.
5. Enroulez d'abord le nouveau fil dans la
chaîne de bobine la plus proche des fentes de
retenue (s), comme indiqué sur l'image 10.
6. Placez l'extrémité du fil de coupe (q) dans le
trou de retenue (r).
65
Français
7.Enroulez le fil de coupe sur la bobine selon le
sens de la flèche située sur la partie inférieure de
la bobine.
8. Lorsque le fil de coupe enroulé arrive au
début des fentes de retenue (s), coupez le fil à
environ 106 mm.
9. Poussez le fil dans les fentes de retenue
situées sur un côté de la bobine afin de
maintenir le premier fil pendant que vous
enroulez le deuxième fil.
10. Répétez la procédure ci-dessus pour
le deuxième fil de coupe situé sur la partie
inférieure de la bobine.
ATTENTION : avant de
commencer la taille, assurez-vous
d'utiliser uniquement le type de fil de
coupe approprié. Assurez-vous que les
deux parties de la bobine contiennent
le fil de coupe comme indiqué sur
l'image 11.
11. Une fois que les deux fils de coupe sont
enroulés autour de la bobine (o), placez votre
pouce et un doigt sur les fentes de retenue afin
de mieux fixer le fil et faites passer l'extrémité
de chaque fil de coupe dans les deux trous (t)
situés de chaque côté de la tête dans le boîtier
de la bobine (h) comme indiqué sur l'image 12.
12. Alignez les tenons blancs (u) situés à
l'intérieur du boîtier de la bobine avec les
recoins (v) de la bobine. Alignez aussi près que
possible les fentes de retenue (s) sur les deux
trous (t).
13. Poussez la bobine dans le boîtier de la
bobine et tournez dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre pour la verrouiller.
Assurez-vous que le tenon blanc (u) apparaît
dans la fenêtre de la bobine (p). Assurez-vous
que le fil ne se défait pas et qu'il s'enroule
autour du manche en dessous de la bobine.
14. Tirez les deux extrémités du fil de coupe
pour les libérer des fentes de retenue. Si le fil
dépasse de la lame de coupe sur le carter de
protection, coupez le fil afin qu'il touche à peine
la lame.
MAINTENANCE
Votre outil électrique DeWALT a été conçu pour
fonctionner longtemps avec un minimum de
maintenance. Le fonctionnement continu et
satisfaisant de l’outil dépendra d’une maintenance
adéquate et d’un nettoyage régulier.
66
AVERTISSEMENT : pour
réduire tout risque de dommages
corporels graves, arrêter et
déconnecter la batterie avant
tout réglage ou avant de retirer
ou installer toute pièce ou tout
accessoire. Tout démarrage accidentel
pourrait causer des dommages
corporels.
1.Veillez à ce que les fentes d'admission d'air (w),
indiquées sur l'image 13, soient propres pour
éviter une surchauffe.
2.Votre fil de coupe peut s'assécher au fil du
temps. Pour garder votre fil en bon état, mettez
le fil de rechange dans un sac en plastique
scellable avec une cuillère à soupe d'eau.
3.Vous pouvez utiliser un savon doux et un
chiffon humide pour nettoyer les pièces en
plastique.
4.Le fil de coupe sur le bord du carter de
protection peut ternir au fil du temps. Il est
recommandé de réaliser régulièrement l'affûtage
de la lame avec une lime.
Le chargeur et le bloc batterie ne peuvent pas être
réparés.
Remplacement du boîtier de bobine
(fig. 14, 15)
1.Tournez le boîtier de la bobine (h) jusqu'à ce
que le trou (x) de la broche (y) s'aligne avec
l'encoche (z) du carter de protection (g). Un
troisième trou dans le boîtier du moteur (aa)
sera visible, comme indiqué sur l'image 14.
Insérez un tournevis dans les trois trous pour
empêcher le boîtier de la bobine de tourner.
2.Tournez le boîtier de la bobine dans le sens
des aiguilles d'une montre comme indiqué sur
l'image 15.
3.Insérez à nouveau un tournevis dans les trois
trous (x, z et aa), filetez le nouveau boîtier de
bobine dans le sens inverse des aiguilles d'une
montre et serrez-le fermement sur le boulon
(bb) qui dépasse du taille-bordures.
Remplacement du carter de
protection (fig. 16–18)
AVERTISSEMENT : ne faites
jamais fonctionner l'appareil sans carter
de protection.
1.Retirez le boîtier de bobine comme indiqué
dans la section Remplacement du boîtier de
bobine.
Français
2.Retirez les 4 vis du carter de protection (cc)
comme indiqué sur l'image 16.
3.Soulevez le carter de protection selon un
certain angle comme indiqué sur l'image 17.
4.Pour attacher un nouveau carter de protection,
faites glisser la languette (dd) du nouveau carter
de protection sous le rebord (ee) du boîtier
du moteur (e), puis remettez l'arrière du carter
de protection en place, comme indiqué sur
l'image 18.
5.Remplacez et serrez fermement les 4 vis du
carter de protection (cc).
6.Remplacez le boîtier de la bobine comme
indiqué dans la section Remplacement du
boîtier de bobine.
Lubrification
Votre outil électrique ne requiert aucune lubrification
additionnelle.
ENTRETIEN DU CHARGEUR
AVERTISSEMENT : risques
de décharges électriques. Débrancher le
chargeur de la prise de courant alternatif
avant tout entretien. Éliminer toute saleté
ou graisse de la surface externe du
chargeur à l’aide d’un chiffon ou d’une
brosse non métallique douce. Ne pas
utiliser d’eau ou tout autre nettoyant
liquide
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : comme
les accessoires autres que ceux offerts
par DeWALT n’ont pas été testés
avec ce produit, leur utilisation avec
cet appareil pourrait être dangereuse.
Pour réduire tout risque de dommages
corporels, seuls des accessoires
DeWALT recommandés doivent être
utilisés avec cet appareil.
Veuillez consulter votre revendeur pour plus
d’informations sur les accessoires appropriés.
Protection de l’environnement
Entretien
AVERTISSEMENT : éliminer
poussière et saleté du boîtier principal
à l’aide d’air comprimé chaque fois
que les orifices d’aération semblent
s’encrasser. Porter systématiquement
des lunettes de protection et un masque
anti-poussières homologués au cours de
cette procédure.
AVERTISSEMENT : ne
jamais utiliser de solvants ou tout autre
produit chimique décapant pour nettoyer
les parties non métalliques de l’outil.
Ces produits chimiques pourraient en
attaquer les matériaux utilisés. Utiliser
un chiffon humidifié avec de l’eau et
un savon doux. Protéger l’outil de tout
liquide et n’immerger aucune de ses
pièces dans aucun liquide.
Collecte sélective. Ne pas jeter ce
produit avec les ordures ménagères.
En fin de durée de vie ou d’utilité de votre
produit DeWALT, ne pas le jeter avec les ordures
ménagères, mais dans les conteneurs de collecte
sélective.
L
a collecte sélective des produits et
emballages usagés permet de recycler
et réutiliser leurs matériaux. La
réutilisation de matériaux recyclés aide
à protéger l’environnement contre la
pollution et à réduire la demande en
matière première.
Selon les réglementations locales, il peut être offert :
service de collecte sélective individuel des produits
électriques, ou déchetterie municipale ou collecte
sur les lieux d’achat des produits neufs.
DeWALT dispose d’installations pour la collecte et
le recyclage des produits DeWALT en fin de vie.
Pour profiter de ce service, veuillez rapporter votre
produit auprès d’un centre de réparation agréé qui
le recyclera en notre nom.
67
Français
Pour connaître l’adresse d’un centre de réparation
agréé près de chez vous, veuillez contacter votre
distributeur DeWALT local à l’adresse indiquée dans
cette notice d’instructions, ou consulter la liste des
centres de réparation agréés DeWALT, l’éventail de
notre SAV et tout renseignement complémentaire
sur Internet à l’adresse : www.2helpU.com.
Batterie rechargeable
Recharger cette batterie longue durée lorsqu’elle ne
produira plus assez de puissance pour effectuer un
travail qu’elle faisait facilement auparavant. En fin de
vie utile, mettre la batterie au rebut conformément à
la réglementation en matière d’environnement :
• Décharger complètement la batterie, puis la
retirer de l’outil.
• Les cellules ion lithium sont recyclables. Les
apporter au revendeur ou dans un centre de
recyclage local. Les blocs batterie collectés
seront recyclés ou mis au rebut correctement.
68
Italiano
Tagliabordi
DCM561
Congratulazioni!
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in questo
foglio informativo è stato misurato in base al test
standard indicato nella normativa EN50636-291:2014 e può essere utilizzato per confrontare vari
apparati fra di loro. Può essere utilizzato per una
valutazione preliminare dell’esposizione.
Per aver scelto un apparato DeWALT. Gli anni di
esperienza, lo sviluppo e l’innovazione meticolosi
del prodotto fanno di DeWALT uno dei partner
più affidabili per gli utilizzatori di apparati elettrici
professionali.
Dati Tecnici
Tensione
Tipo
Potenza resa
Giri/min
Dimensioni della fascia di taglio
Peso (senza blocco batteria)
DCM561
18 V
1
400
0-4600 / 0-6000
330
3,64
VDC
W
mm
kg
Una stima del livello di esposizione alle
vibrazioni deve anche considerare i
momenti in cui l’apparato è spento o
quando è acceso ma non viene utilizzato.
Ciò potrebbe ridurre sensibilmente il
livello di esposizione durante il periodo di
utilizzo complessivo.
Valori di rumorosità e valori di vibrazione (somma vettore triassiale)
secondo EN50636-2-91:2014
LPA(livello pressione sonora delle
dB(A)
76
emissioni)
LWA(livello potenza sonora)
dB(A)
90
K
(incertezza per il livello sonoro
dB(A)
dato)
Valore di emissione delle vibrazioni ah = m/s2
Variazione K =
m/s2
AVVERTENZA: il livello di
emissioni delle vibrazioni riportato
è relativo alle applicazioni principali
dell’apparato. Tuttavia, se l’apparato
viene utilizzato per applicazioni diverse,
con diversi accessori, o non riceve
adeguata manutenzione, il valore delle
emissioni di vibrazioni può essere
differente. Ciò potrebbe aumentare
sensibilmente il livello di esposizione
durante il periodo di utilizzo complessivo.
È necessario identificare ulteriori misure
di sicurezza per proteggere l’operatore
dagli effetti delle vibrazioni. Per esempio:
eseguire una manutenzione adeguata
dell’apparato e degli accessori, evitare il
raffreddamento delle mani, organizzare il
lavoro.
1,7
< 2,5
1,5
Pacco batteria
DCB180
DCB181
DCB182
DCB183
DCB184
DCB185
Tipo batterie
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
18
18
18
18
18
18
Tensione
VDC
Capacità
Ah
3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
Peso
kg
0,64
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
Caricabatteria
Tensione di rete
Tipo batterie
Tempo di caricamento approssimativo dei
pacchi batteria
Peso
Fusibili:
Europa
VAC
min
25 (1,3 Ah)
55 (3,0 Ah)
kg
Utensili a 230 V
DCB105
230
18 Li-Ion
30 (1,5 Ah)
70 (4,0 Ah)
0,49
40 (2,0 Ah)
90 (5,0 Ah)
10 A, rete elettrica
69
Italiano
Definizioni: linee guida per la
sicurezza
Il firmatario è responsabile della compilazione del
documento tecnico e rende questa dichiarazione
per conto di DeWALT.
Le definizioni seguenti descrivono il livello di criticità
di ciascuna indicazione. Leggere il manuale e
prestare attenzione ai seguenti simboli.
PERICOLO: indica una situazione
di pericolo imminente che, se non viene
evitata, provoca il decesso o lesioni
personali gravi.
AVVERTENZA: indica una
situazione potenzialmente pericolosa che,
se non viene evitata, può provocare il
decesso o lesioni personali gravi.
ATTENZIONE: indica una
situazione potenzialmente pericolosa
che, se non viene evitata, può provocare
lesioni personali di entità lieve o
moderata.
AVVERTENZA: per ridurre il
rischio di lesioni, leggere attentamente il
manuale di istruzioni.
Istruzioni di sicurezza
AVVERTENZA: durante l’utilizzo
degli apparecchi elettrici è opportuno
rispettare sempre le precauzioni di base
sulla sicurezza al fine di ridurre i rischi
d’incendio, scossa elettrica, lesioni
personali e danni materiali.
VVISO: indica una situazione non in
A
grado di causare lesioni personali
ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
Segnala il pericolo di scosse elettriche.
Segnala rischio di incendi.
Dichiarazione di conformità CE
DIRETTIVA MACCHINE
Direttiva sulla rumorosità esterna
Tagliabordi
DCM561
DeWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei Dati
tecnici sono conformi alle normative:
2006/42/CE, EN60335-1:2012 + A11:2014
EN50636-2-91:2014.
2000/14/CE, Tagliaerba, L ≤ 50 cm, Allegato VIII
DEKRA Certification B.V., Utrechtseweg 310,
6802 ED Arnhem, Paesi Bassi
N. ID organismo di notifica: 0344
Livello di potenza acustica secondo 2000/14/CE
(Articolo 12, Allegato III, L ≤ 50 cm):
LPA (potenza sonora misurata) 76 dB(A)
Variazione (K) = 1,7 dB (A)
LWA (potenza sonora garantita) 92 dB(A)
Questi prodotti sono anche conformi alla Direttiva
2004/108/CE (fino al 19.04.2016), 2014/30/UE
(dal 20.04.2016) e 2011/65/UE. Per ulteriori
informazioni, contattare DeWALT all’indirizzo
seguente o vedere sul retro del manuale.
70
Markus Rompel
Directeur Engineering
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Germania
09.03.2015
AVVERTENZA: rispettare
le norme sulla sicurezza durante
l’uso della macchina. Per la sicurezza
personale e degli astanti, leggere queste
istruzioni prima di utilizzare la macchina.
Conservare le istruzioni al sicuro per
riutilizzarle in seguito.
• Leggere interamente e con attenzione
il presente manuale prima di adoperare
l’apparecchio.
• L’uso previsto è indicato nel presente manuale.
L’uso di accessori o attrezzature o l’esecuzione
con l’apparecchio di operazioni diverse da
quelle consigliate nel presente manuale di
istruzioni può comportare il rischio di infortuni.
• Conservare questo manuale per successive
consultazioni.
IMPORTANTE
LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL’USO
CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO
Prassi operative sicure
Formazione
a) Leggere attentamente le istruzioni. Conoscere i
comandi e l’uso corretto della macchina.
b) Non consentire mai a bambini o a persone che
non conoscono queste istruzioni di utilizzare
la macchina. Le normative locali potrebbero
limitare l’età dell’operatore.
Italiano
c) Tenere presente che l’operatore o utente è
responsabile di incidenti o pericoli a danno di
altre persone o della loro proprietà.
Preparazione
a) Prima dell’uso, ispezionare sempre visivamente
la macchina per escludere eventuali protezioni o
schermi danneggiati, mancanti o fuori posto.
b) Non azionare mai la macchina mentre vi sono
persone, specialmente bambini, oppure animali
nelle vicinanze.
Funzionamento
a) Indossare sempre occhiali protettivi e scarpe
resistenti durante l’azionamento della macchina.
b) Evitare di utilizzare la macchina quando il tempo
è brutto, specialmente se c’è il rischio di fulmini.
c) Utilizzare la macchina solo in condizioni di
illuminazione diurna o di buona illuminazione
artificiale.
d) Non utilizzare mai la macchina se le protezioni
o gli schermi sono danneggiati o non sono
installati.
e) Accendere il motore solo quando le mani e i
piedi sono lontani dall’organo di taglio.
f) Scollegare sempre la macchina
dall’alimentazione elettrica (ad es. rimuovere la
spina dalla rete elettrica, rimuovere il dispositivo
invalidante o la batteria rimovibile)
d) Quando non è in uso, riporre la macchina
lontano dalla portata dei bambini.
Istruzioni di sicurezza aggiuntive per
i tagliaerba
AVVERTENZA: gli elementi
di taglio continuano a ruotare dopo lo
spegnimento del motore.
• Indossare pantaloni lunghi per proteggere le
gambe.
• Prima di utilizzare l’apparecchio, verificare che il
percorso di taglio sia libero da bastoni, pietre, fili
e altri ostacoli.
• Utilizzare l’apparecchio esclusivamente
in posizione verticale, con il filo di taglio
in prossimità del suolo. Non accendere
l’apparecchio in qualsiasi altra posizione.
• Muoversi lentamente durante l’uso
dell’apparecchio. L’erba appena tagliata è umida
e scivolosa.
• Non lavorare su pendii ripidi. Sui pendii,
procedere orizzontalmente e non verso l’alto o il
basso.
• Non attraversare strade o viottoli in ghiaia con
l’apparecchio in funzione.
• Non toccare il filo di taglio mentre l’apparecchio
è in funzione.
1) quando la macchina viene lasciata
incustodita;
• Non appoggiare l’apparecchio a terra finché il
filo di taglio non è completamente fermo.
2) prima di eliminare un blocco;
3) prima di controllare, pulire o lavorare sulla
macchina;
• Utilizzare esclusivamente un filo di taglio di tipo
appropriato. Non utilizzare fili di taglio in metallo
o lenze da pesca.
4) dopo aver colpito un corpo estraneo;
• Non toccare il tagliente del filo.
5) se la macchina inizia a vibrare in modo
anormale.
• Tenere sempre mani e piedi a distanza dal filo
di taglio, in particolare durante l’accensione del
motore.
g) Fare attenzione a non ferirsi a piedi e mani con
l’organo di taglio.
h) Assicurarsi sempre che le aperture di
ventilazione siano prive di residui.
Manutenzione e conservazione
a) Scollegare la macchina dall’alimentazione
elettrica (ad es. rimuovere la spina dalla rete
elettrica, rimuovere il dispositivo invalidante o
la batteria rimovibile) prima di eseguire lavori di
manutenzione o pulizia.
b) Utilizzare esclusivamente pezzi di ricambio e
accessori raccomandati dal produttore.
c) Ispezionare e sottoporre a regolare
manutenzione la macchina. Far riparare la
macchina esclusivamente da un riparatore
autorizzato.
• Prima di utilizzare l’apparecchio e dopo qualsiasi
impatto, verificare la presenza di segni di usura
o danno e, se necessario, procedere alla
riparazione.
• Prestare attenzione agli infortuni causati dai
dispositivi per tagliare la lunghezza del filamento.
Dopo aver esteso il filo di taglio, riportare
sempre la macchina alla normale posizione di
funzionamento prima di accenderla.
• Se l’apparato è utilizzato in presenza di bambini
è necessaria un’attenta supervisione.
• Questo apparato non è destinato all’uso da
parte di bambini o persone inferme senza
adeguata supervisione.
• L’apparato non va utilizzato come giocattolo.
71
Italiano
• Utilizzare esclusivamente in un ambiente
asciutto. Non bagnare l’apparato.
• Non immergere l’apparato nell’acqua.
Riferimenti sull’apparato
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
• Non aprire il telaio. Non vi sono parti riparabili
dall’utente all’interno.
Leggere il manuale d’istruzioni prima
dell’uso.
• Non azionare l’apparato in ambienti con
atmosfera esplosiva, ad esempio con presenza
di liquidi, gas o polveri infiammabili.
• Quando è riposto o trasportato su un veicolo,
l’apparato deve essere collocato nel bagagliaio
o bloccato per evitarne lo spostamento dovuto
a cambiamenti improvvisi di velocità o direzione.
Utilizzare protezioni acustiche.
Utilizzare protezioni oculari.
• Quando non è in uso, l’apparato deve essere
riposto in un luogo asciutto e ben ventilato,
lontano dalla portata dei bambini.
Spegnere l’apparecchio. Prima di
eseguire interventi di manutenzione
sull’apparecchio, estrarre la batteria.
• Non permettere che i bambini accedano al
luogo in cui sono riposti gli apparati.
Sicurezza altrui
• Questo apparecchio non è destinato all’uso
da parte di persone (compresi i bambini) con
capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o
prive di esperienza e conoscenza, a meno che
non siano adeguatamente supervisionate o
istruite sull’uso dell’apparecchio da una persona
responsabile della loro sicurezza.
Prestare attenzione agli oggetti scagliati.
Tenere gli astanti a distanza dall’area di
taglio.
Non esporre l’apparecchio a pioggia o
umidità.
• I bambini devono essere sorvegliati per
assicurarsi che non giochino con l’apparecchio.
Rischi residui
Ulteriori rischi residui potrebbero scaturire se
l’apparecchio viene usato in un modo non indicato
nelle avvertenze di sicurezza accluse. Questi rischi
possono scaturire da uso improprio, uso prolungato
e così via.
Malgrado l’applicazione delle principali norme
di sicurezza e l’implementazione di dispositivi di
sicurezza, alcuni rischi residui non possono essere
evitati. Sono inclusi:
• Lesioni causate dal contatto con le parti rotanti
o in movimento.
• Lesioni subite durante la sostituzione di parti,
lame o accessori.
• Lesioni causate dall’uso prolungato di un
utensile. Quando si usa un utensile per periodi
prolungati, assicurarsi di effettuare pause
regolari.
• Menomazioni uditive.
• Rischi per la salute causati dalla respirazione della
polvere sviluppata durante l’uso dell’apparecchio
(ad esempio quando si lavora con il legno,
specialmente di quercia, di faggio e fibre di media
densità o MDF).
72
92
92
92
Potenza sonora garantita ai sensi della
Direttiva 2000/14/CE.
95 DEL CODICE DATA (FIG. 19)
POSIZIONE
Il codice data (ff), che comprende anche l’anno
di fabbricazione, è stampato sulla superficie
dell’alloggiamento.
Esempio:
95
2015 XX XX
Anno di fabbricazione
Istruzioni di sicurezza importanti per
tutti i caricabatteria
CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI Il
presente manuale contiene importanti istruzioni per
la sicurezza e il funzionamento dei caricabatterie
compatibili (vedere Dati tecnici).
• Prima di utilizzare il caricatore, leggere tutte le
istruzioni e gli avvertimenti contrassegnati sul
caricatore, la batteria e il prodotto che funziona
con la batteria.
AVVERTENZA: rischio di
scossa elettrica. Non far penetrare
alcun liquido dentro al caricabatterie.
Pericolo di scossa elettrica.
Italiano
AVVERTENZA: consigliamo
l’utilizzo di un dispositivo di corrente
residua con una corrente nominale
residua di 30mA o inferiore.
Attenzione: rischio di
incendio. Per ridurre il rischio di lesioni,
caricare solamente batterie ricaricabili
DeWALT. Tipi diversi di batterie
potrebbero scoppiare provocando
lesioni personali e danni.
ATTENZIONE: i bambini
devono essere sorvegliati per assicurarsi
che non giochino con l’apparecchio.
AVVISO: in determinate condizioni, con il
caricabatterie collegato all’alimentazione,
i contatti di ricarica esposti all’interno
del caricabatterie possono essere
circuitati da corpi estranei. Materiali
estranei di natura conduttiva quali, a
titolo esemplificativo, lana d’acciaio,
fogli di alluminio o qualsiasi accumulo
di particelle metalliche devono
essere tenuti lontano dalle cavità del
caricabatterie. Staccare sempre il
caricabatterie dall’alimentazione quando
non vi sono batterie inserite. Scollegare il
caricabatterie prima di pulirlo.
AVVISO: Questo apparecchio può
essere utilizzato da bambini di età pari
o superiore a 8 anni e da persone
con ridotte capacità fisiche, sensoriali
o mentali, o con scarsa esperienza e
conoscenza del dispositivo, se sono
sotto supervisione o se ricevono istruzioni
riguardo all’uso dell’apparecchio stesso
in maniera sicura e se ne comprendono
i rischi. I bambini non devono giocare
con l’apparecchio. La pulizia e la
manutenzione non devono essere
eseguite da bambini che non siano
supervisionati.
• NON provare a caricare il pacco batterie
con qualsiasi altro caricabatteria diverso da
quelli di questo manuale. Il caricabatterie e il
pacco batteria sono progettati specificatamente
per lavorare insieme.
• Questi caricabatteria non sono previsti per
alcun altro utilizzo diverso dal caricare le
batterie ricaricabili DeWALT. Ogni utilizzo
diverso comporta rischio di incendio, scossa
elettrica o folgorazione.
• Per staccare dalla presa il caricabatterie,
tirare la spina e non il cavo. Ciò riduce il
rischio che si danneggino entrambi.
• Assicurarsi che il cavo sia posto in modo
da non essere calpestato, non faccia
inciampare o altro che lo possa danneggiare
o sollecitare.
• Non utilizzare un cavo di prolunga se non è
strettamente necessario. L’utilizzo di cavi di
prolunga non idonei può dar luogo a rischio di
incendio,scossa elettrica o folgorazione.
• Non posizionare alcun oggetto sopra
il caricabatterie e non appoggiare il
caricabatterie su superfici morbide
che potrebbero bloccare le aperture di
ventilazione e causare un calore interno
eccessivo. Tenere il caricabatterie lontano
da qualsiasi fonte di calore. Il caricabatterie
viene ventilato attraverso le aperture nelle parti
superiore e inferiore dell’alloggiamento.
• Non lavorare con un caricabatteria che
abbia il cavo o la spina danneggiati—farli
sostituire immediatamente.
• Non azionare il caricabatteria se ha preso un
forte colpo, è caduto o è stato danneggiato
in qualche altro modo. Portarlo in un centro di
assistenza autorizzato.
• Non smontare il caricabatteria; quando è
necessaria assistenza o riparazione, portarlo
in un centro di assistenza autorizzato. Un
montaggio sbagliato comporta il rischio di
scossa elettrica, folgorazione o incendio.
• Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse
danneggiato, è necessario farlo sostituire
immediatamente dal produttore, o dal suo
agente o da persone qualificate per evitare
pericoli.
• Staccare il caricabatterie dalla presa prima
di qualsiasi tipo di pulizia. Ciò riduce il
rischio di scossa elettrica. La rimozione del
pacco batteria non riduce tale rischio.
• Non tentare MAI di collegare fra loro 2
caricabatteria.
• Il caricabatteria è progettato per funzionare
con la corrente elettrica da 230 V standard
di rete. Non tentare di utilizzarlo con
una tensione diversa. Ciò non vale per i
caricabatterie da veicolo.
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI
• Non esporre il caricabatteria a pioggia o
neve.
73
Italiano
Caricabatterie
Il caricabatterie DCB105 è compatibile con batterie
agli ioni di litio da 18 V (DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB184 e DCB185).
I caricabatterie DeWALT non richiedono alcuna
regolazione e sono progettati per funzionare nel
modo più semplice possibile.
Procedura di caricamento (Fig. 2)
1.Collegare il caricatore ad una presa adatta
prima di inserire il gruppo batterie.
2.Inserire il pacco batteria (j) nel caricabatteria,
assicurandosi che sia completamente
posizionato nel caricabatteria. La luce rossa (in
carica) lampeggia continuamente, indicando
che è iniziato il processo di carica.
3.Il completamento della carica sarà indicato dalla
luce rossa che rimane continuamente accesa.
Il pacco è completamente carico e può essere
utilizzato in questo momento o lasciato nel
caricabatterie.
Nota: per garantire la massima prestazione
e durata delle batteria agli ioni di litio, caricare
completamente la batteria prima di utilizzarla per la
prima volta.
Procedura di ricarica
Consultare la tabella sottostante per lo stato di
carica del pacco batteria.
Indicatori di carica: DCB105
in carica
carica completa
ritardo per pacco caldo/freddo
sostituire il pacco batteria
I caricabatteria compatibili non caricheranno
un pacco batteria difettoso. Il caricabatteria
indicherà una batteria difettosa non illuminandosi o
visualizzando un motivo lampeggiante con la dicitura
pacco batteria o caricabatteria difettoso.
NOTA: questo potrebbe anche indicare un
problema del caricabatteria.
Se il caricabatteria indica un problema, portare il
caricatore e il pacco batteria presso un centro di
assistenza autorizzato per essere testati.
Ritardo pacco caldo/freddo
Quando il caricabatteria rileva una batteria troppo
calda o troppo fredda avvia automaticamente
un ritardo pacco caldo/freddo, sospendendo il
caricamento finché la batteria non ha raggiunto
la temperatura appropriata. Il caricabatteria
74
quindi passa automaticamente alla modalità di
caricamento del pacco. Questa funzione garantisce
la massima durata della batteria.
Un pacco batteria freddo si caricherà a una velocità
circa dimezzata rispetto a un pacco batteria caldo.
Il pacco batteria si caricherà a una velocità rallentata
per tutto il ciclo di caricamento e non tornerà
alla velocità di caricamento massima anche se la
batteria si scalda.
Solo pacchi batteria agli ioni di litio
Gli apparati XR Li-Ion (agli ioni di litio) sono
progettati con un sistema di protezione elettronico
che salvaguarda la batteria da sovraccarico,
surriscaldamento o scaricamento completo.
L’apparato si spegnerà automaticamente se
dovesse scattare il Sistema di Protezione
Elettronico. In tal caso, riporre la batteria agli ioni
di litio sul caricatore finché non è completamente
carica.
Istruzioni di sicurezza importanti per
tutti i pacchi batteria
Con l’ordine dei pacchi batteria di ricambio,
assicurarsi di includere il loro numero di catalogo e
la tensione.
Al momento dell’acquisto, il gruppo batteria non è
completamente carico. Prima di utilizzare il pacco
batteria e il caricatore, leggere le istruzioni di
sicurezza di seguito e quindi seguire le procedure di
caricamento delineate.
leggere tutte le istruzioni
• Non caricare o utilizzare il pacco batteria
in ambienti con atmosfera esplosiva, come
quelli in presenza di liquidi, gas o polveri
infiammabili. L’inserimento o la rimozione del
pacco batteria dal caricabatterie può incendiare
le polveri o i fumi.
• Non forzare il pacco batteria nel
caricabatteria. Non modificare il pacco
batteria in modo da farlo entrare in un
caricabatteria non compatibile siccome
il pacco batteria potrebbe rompersi e
provocare gravi lesioni personali.
• Caricare i pacchi batteria solo negli appositi
caricabatteria DeWALT.
• NON spruzzare o immergere in acqua o in altri
liquidi.
• Non immagazzinare o non utilizzare
l’apparato e il pacco batteria in posti dove
la temperatura raggiunge o supera 40 °C
(105 °F) (come nei capannoni o nelle
costruzioni metalliche in estate).
Italiano
avvertenza: non cercare
mai di aprire il pacco batteria per alcun
motivo. Se l’involucro del pacco batteria
è lesionato o danneggiato, non inserirlo
nel caricabatterie. Non schiacciare, far
cadere o danneggiare il pacco batteria.
Non utilizzare un pacco batteria o un
caricabatterie che abbia subito un forte
colpo, sia caduto, sia stato travolto
o danneggiato in qualche modo (per
esempio forato con un chiodo, battuto
con un martello, calpestato). Pericolo
di scossa elettrica o folgorazione. I
pacchi batteria danneggiati dovrebbero
essere inviati al centro assistenza per il
riciclaggio.
la Raccomandazione NU sul trasporto di merci
pericolose; le normative sulle merci pericolose
dell’Associazione di trasporto aereo internazionale
(IATA), le normative internazionali marittime sulle
merci (IMDG) e l’Accordo europeo concernente il
trasporto stradale internazionale di merci pericolose
(ADR). Le celle e le batterie agli ioni di litio sono
state testate conformemente alla sezione 38.3 delle
Raccomandazioni NU sul Manuale di Test e Criteri
per il Trasporto di merci pericolose.
attenzione: quando non
1.Trasporto aereo di più di due pacchi batteria
agli ioni di litio DeWALT quando la confezione
contiene soltanto pacchi batteria (senza utensili)
e
viene usato, appoggiare l’apparato
di fianco su una superficie stabile,
dove non ci sia rischio di inciampare
o di cadere. Alcuni apparati con pacchi
batterie grandi possono rimanere in
piedi poggiando sul pacco batteria ma
potrebbero cadere facilmente.
istruzioni di sicurezza specifiche per ioni di litio
(Li-Ion)
• Non bruciare il pacco batteria anche se è
seriamente danneggiato o è completamente
esausto. Il pacco batteria può esplodere se
gettato nel fuoco. Se vengono bruciati dei
pacchi batteria agli ioni di litio, si creano fumi e
materiali tossici.
• Se il contenuto della batteria viene
a contatto con la pelle, lavare
immediatamente con sapone delicato e
acqua. Se il liquido della batteria raggiunge gli
occhi, sciacquare con acqua gli occhi aperti
per 15 minuti o fino a quando cessa l’irritazione.
Se sono necessarie cure mediche, l’elettrolito
della batteria è composto da una miscela di
carbonati organici liquidi e di sali di litio.
• Il contenuto delle celle della batteria aperta
può causare irritazione delle vie respiratorie.
Far circolare aria fresca. Se il sintomo persiste,
rivolgersi a cure mediche.
AVVERTENZA: rischio di
incendio. Il liquido della batteria si può
incendiare se esposto a scintilla o a
fiamma.
Trasporto
Nella maggior parte dei casi, il trasporto di un pacco
batteria DeWALT sarà esente dalla classificazione
nella categoria pienamente regolamentata di
Materiale pericoloso di classe 9. In generale, le due
casistiche che richiedono il trasporto di Classe 9
sono:
2. Qualsiasi spedizione contenente una batteria
agli ioni di litio con una classificazione
energetica superiore a 100 Watt ore (Wh). Tutte
le batterie agli ioni di litio hanno la classificazione
Watt ore contrassegnata sul pacco.
A prescindere che una spedizione sia considerata
esente o pienamente regolata, è di responsabilità
dei trasportatori consultare le ultime normative
concernenti i requisiti di imballaggio/etichettatura/
contrassegno e documentazione.
Il trasporto delle batterie può causare incendi se i
terminali della batteria entrano inavvertitamente a
contatto con materiali conduttivi. Durante il trasporto
delle batterie, assicurarsi che i terminali della
batteria siano protetti e ben isolati da materiali che
potrebbero entrare in contatto con essi e causare
un corto circuito.
Le informazioni contenute nella presente sezione
sono fornite in buona fede e si ritengono accurate
al momento della creazione del documento.
Tuttavia, non viene fornita alcuna garanzia implicita
o esplicita. È di responsabilità dell’acquirente
assicurarsi che le proprie attività sia conformi alle
normative in vigore.
Pacco batteria
Tipo batterie
Il modello DCM561 funziona con batterie da 18 volt.
È possibile utilizzare le batterie DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB184 o DCB185. Fare
riferimento ai Dati tecnici per ulteriori informazioni.
Le batterie DeWALT sono conformi a tutte le
norme di trasporto in vigore come prescritte
dalle normative del settore e legali che includono
75
Italiano
Istruzioni per la conservazione
1.Il posto migliore per la conservazione è
un luogo fresco e asciutto, non illuminato
direttamente dal sole e protetto da eccessive
temperature calde o fredde. Per ottenere
il massimo di prestazioni e di durata dalla
batteria, conservare i pacchi batteria a
temperatura ambiente quando non utilizzati.
2.Per la conservazione nel lungo periodo, si
raccomanda di ritirare un pacco batteria
completamente carico in un luogo fresco e
asciutto fuori dal caricabatteria per risultati
ottimali.
Nota: i pacchi batteria non devono essere
conservati completamente privi di carica. Il pacco
batteria dovrà essere ricaricato prima dell’uso.
maltire il pacco batteria con la dovuta
S
attenzione per l’ambiente.
aricare i pacchi batteria DeWALT
C
esclusivamente con i caricabatteria
designati da DeWALT. Il caricamento di
pacchi batteria diversi da quelli designati
da DeWALT con un caricabatteria
DeWALT potrebbero causare
un’esplosione o comportare altre
situazioni di pericolo.
Non bruciare il pacco batteria.
Contenuto della confezione
Targhette sul caricabatterie e sul
pacco batteria
La confezione contiene:
Oltre ai simboli utilizzati nel presente manuale,
le etichette sul caricabatteria e il pacco batteria
riportano i seguenti simboli:
1Caricabatterie
eggere il manuale d’istruzioni prima
L
dell’uso.
edere i Dati Tecnici per il tempo di
V
ricarica.
Batteria in carica.
1Tagliabordi
1Batteria
1 Manuale di istruzioni
• Verificare eventuali danni all’apparato, ai
componenti o agli accessori che possano
essere avvenuti durante il trasporto.
• Prima di utilizzare il prodotto, leggere e
comprendere interamente questo manuale.
Descrizione (Fig. 1)
AVVERTENZA: non modificare
l’apparato o alcuna parte di esso.
Si possono causare danni o lesioni
personali.
Batteria carica.
Batteria difettosa.
Ritardo per pacco caldo/freddo.
Non toccare con oggetti conduttivi.
Non caricare pacchi batteria danneggiati.
Non esporre all’acqua.
76
a.Interruttore a velocità variabile
b.Sicura di accensione
c.Interruttore di controllo della velocità
d.Impugnatura ausiliaria
e.Alloggiamento del motore
f.Asta del tagliabordi
g.Protezione
h. Alloggiamento del rocchetto
i.Alloggiamento della batteria
j.Batteria
ar sostituire immediatamente i cavi
F
difettosi.
k.Pulsante di rilascio della batteria
aricare esclusivamente a temperature
C
tra 4 ˚C e 40 ˚C.
UTILIZZO PREVISTO
Solo per uso interno.
NON utilizzare in condizioni di bagnato o in
presenza di liquidi o gas infiammabili.
l.Impugnatura
Il tagliabordi è progettato per applicazioni di taglio
professionali.
Italiano
noN PERMETTERE ai bambini di avvicinarsi
all’apparato. Le persone inesperte devono utilizzare
questo apparato solo sotto sorveglianza.
• Questo apparecchio può essere utilizzato da
bambini di età pari o superiore a 8 anni e da
persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o
mentali, o con scarsa esperienza e conoscenza
del dispositivo, se sono sotto supervisione
o se ricevono istruzioni riguardo all’uso
dell’apparecchio stesso in maniera sicura e se
ne comprendono i rischi. I bambini non devono
giocare con l’apparecchio. La pulizia e la
manutenzione non devono essere eseguite da
bambini che non siano supervisionati.
• L’apparecchio deve essere usato solo con
l’alimentatore fornito con lo stesso
Sicurezza elettrica
L’apparecchio è stato progettato per essere
alimentato con un solo livello di tensione. Verificare
sempre che la tensione della batteria corrisponda
alla tensione sulla targhetta. Assicurarsi inoltre che la
tensione del caricabatterie corrisponda a quella della
presa elettrica.
L’apparato DeWALT possiede doppio
isolamento secondo la normativa
EN60335, perciò non è necessario il
collegamento a terra.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve
essere sostituito con un cavo appositamente
realizzato, disponibile tramite la rete di assistenza
DeWALT.
CH Per la sostituzione del cavo di alimentazione,
utilizzare sempre la spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) – utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) – utensili elettrici
CH Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente
esterno, devono essere collegati ad un
interruttore differenziale.
Utilizzo di un cavo di prolunga
Non si dovrebbe mai utilizzare un cavo di prolunga
se non assolutamente necessario. Utilizzare un cavo
di prolunga omologato, adatto alla presa di ingresso
del caricabatterie (vedere i Dati tecnici). La sezione
minima del conduttore è 1 mm2 e la lunghezza
massima è 30 m.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo
completamente.
ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONI
AVVERTENZA: per ridurre
il rischio di gravi lesioni personali,
spegnere l’apparato e staccare il
pacco batteria prima di eseguire
qualsiasi regolazione o rimozione/
installazione di dotazioni o
accessori. Un avvio accidentale può
causare lesioni.
avvertenza: utilizzare
esclusivamente pacchi batteria e
caricabatterie DeWALT.
Inserimento e rimozione
del gruppo batterie dall’apparato
(fig. 3–5)
NOTA: per risultati ottimali, assicurarsi che il pacco
batteria (j) sia completamente carico.
Per installare il pacco batteria
nell’impugnatura dell’apparato
1.Allineare il pacco batteria (j) alle guide all’interno
dell’impugnatura dell’apparato (Fig. 3).
2.Farlo scorrere nell’impugnatura finché il
pacco batteria non è saldamente posizionato
nell’apparato e assicurarsi che non si disinnesti.
Per rimuovere il pacco batteria dall’apparato
1.Premere il pulsante di rilascio della batteria (k)
ed estrarre il pacco batteria dall’impugnatura
dell’apparato (fig. 4).
2.Inserire il pacco batteria nel caricatore come
descritto nella sezione caricabatteria di questo
manuale.
Pacchi batteria con indicatore del livello di
carburante (Fig. 5)
Alcuni pacchi batteria DeWALT comprendono un
indicatore del livello di carburante costituito da
tre spie LED verdi che indicano il livello di carica
rimanente nel pacco batteria.
Per azionare l’indicatore del carburante, premere
e tenere premuto il pulsante dell’indicatore del
carburante (m). Una combinazione di tre spie LED
verdi si illumina per designare il livello di carica
residua. Quando il livello di carica nella batteria
scende al di sotto del limite utilizzabile, l’indicatore
del carburante non si illumina e sarà necessario
ricaricare la batteria.
NOTA: l’indicatore del carburante è solo
un’indicazione del livello di carica residua sul pacco
batteria. Non indica la funzionalità dell’apparato ed è
soggetto a variazioni in base ai componenti prodotto,
alla temperatura e all’applicazione dell’utente finale.
77
Italiano
Montaggio della protezione
1. Fare riferimento alla sezione Sostituzione
dell’alloggiamento del rocchetto per
rimuovere l’alloggiamento del rocchetto (h,
fig. 1).
2. Una volta rimosso il rocchetto, fare riferimento
alla sezione Sostituzione della protezione
per montare la protezione (g) e sostituire
l’alloggiamento del rocchetto.
Regolazione dell’impugnatura
ausiliaria (fig. 6)
Il tagliabordi viene fornito completamente
assemblato. L’impugnatura ausiliaria (d) è
posizionata in modo da massimizzare l’equilibrio.
Tuttavia, se è necessaria una regolazione, allentare
i quattro bulloni (n) con una chiave esagonale e far
scorrere l’impugnatura ausiliaria in alto o in basso
lungo l’asta del tagliabordi (f).
Funzionamento
Istruzioni per l’uso
avvertenza: osservare
sempre le istruzioni di sicurezza e le
normative in vigore.
AVVERTENZA: per ridurre
il rischio di gravi lesioni personali,
spegnere l’apparato e staccare il
pacco batteria prima di eseguire
qualsiasi regolazione o rimozione/
installazione di dotazioni o
accessori. Un avvio accidentale può
causare lesioni.
Corretto posizionamento delle mani
(fig. 1, 8)
AVVERTENZA: per ridurre il
rischio di lesioni personali gravi, tenere le
mani SEMPRE nella posizione corretta,
come illustrato.
AVVERTENZA: per ridurre
il rischio di lesioni personali gravi,
mantenere SEMPRE l’apparato con
presa sicura per prevenire reazioni
improvvise.
La posizione corretta delle mani richiede una
mano sull’impugnatura principale (l) e l’altra mano
sull’impugnatura ausiliaria (d).
78
Accensione e spegnimento del
tagliabordi (fig. 1)
Per accendere l’apparecchio, premere la
sicura di accensione (b) e quindi l’interruttore a
velocità variabile (a). Per spegnere l’apparecchio,
rilasciare l’interruttore a velocità variabile e la sicura
di accensione.
Interruttore di controllo della
velocità (fig. 1)
Questo tagliabordi può essere utilizzato a una
velocità più efficiente per estendere il tempo
di lavoro in caso di interventi estesi, oppure di
accelerare la velocità di taglio per un taglio ad alte
prestazioni.
Per estendere il tempo di lavoro, spingere avanti
l’interruttore di controllo della velocità (c), verso
l’impugnatura ausiliaria (d), in posizione “LO”. Questa
modalità è adatta ai progetti più grandi che richiedono
più tempo per il completamento.
Per aumentare la velocità del tagliabordi, tirare
indietro l’interruttore di controllo della velocità, verso
l’alloggiamento della batteria (i), nella posizione “HI”.
Questa modalità è adatta per tagliare prati molto
cresciuti e per applicazioni che richiedono un regime
più alto.
NOTA Nella modalità “HI”, il tempo di lavoro è
inferiore rispetto alla modalità “LO”.
Taglio (fig. 7, 8)
Con il tagliabordi acceso, inclinarlo e farlo oscillare
lateralmente come mostrato nella figura 7.
Mantenere una distanza minima di 610 mm tra la
protezione e i piedi, come illustrato nella figura 8.
AVVERTENZA: mantenere il filo
rotante parallelo al suolo (non inclinarlo
più di 30 gradi). Questo tagliabordi
non è una rifilatrice. NON INCLINARE
il tagliabordi in modo che il filo ruoti ad
angolo retto rispetto al suolo. I detriti
scagliati possono causare gravi lesioni.
Alimentazione del filo di taglio
mediante battuta
Il tagliabordi usa un filo in nylon con diametro di
2,032 mm. Il filo di taglio si usura velocemente e deve
essere alimentato maggiormente se si effettuano tagli
lungo marciapiedi o altre superfici abrasive, oppure se
si tagliano erbacce dure.
Italiano
Con l’uso del tagliabordi, il filo si accorcia a causa
dell’usura. Battere delicatamente il tagliabordi sul
suolo mentre è in funzione a velocità normale per
alimentare il filo.
NOTA L’estensione del filo di nylon oltre la fascia di
330 mm inciderà negativamente sulle prestazioni, sul
tempo di funzionamento e sulla durata del tagliabordi
in quanto è in grado di danneggiare il motore. Questa
procedura potrebbe invalidare la garanzia.
Consigli utili per il taglio
• Utilizzare la punta del filo per eseguire il taglio;
non forzare la testina del filo nell’erba non
tagliata.
• Le recinzioni causano un’usura supplementare
del filo e possono provocarne anche la rottura.
I muri in pietra o mattoni, i cordoli e il legno
possono usurare rapidamente il filo.
• Non trascinare il tappo del rocchetto sul terreno
o su altre superfici.
• Se l’erba è molto alta, tagliare dall’alto verso il
basso e non superare un’altezza di 304,8 mm.
• Mantenere il tagliabordi inclinato verso l’area da
tagliare.
• Il tagliabordi effettua il taglio quando si muove
l’unità da sinistra a destra. In questo modo
si evita che i detriti vengano scagliati verso
l’operatore.
• Evitare alberi e arbusti. La corteccia d’albero,
le modanature in legno, i rivestimenti e i pali
delle recinzioni possono essere facilmente
danneggiati dal filo.
Accessori sostitutivi
AVVERTENZA: Per ridurre il
rischio di gravi lesioni personali, spegnere
l’apparecchio ed estrarre la batteria
prima di eseguire qualsiasi regolazione
o rimozione/installazione di dotazioni o
accessori.
AVVERTENZA: l’uso con
questo apparecchio di accessori non
raccomandati da DeWALT potrebbe
essere pericoloso.
AVVERTENZA: non utilizzare
lame, accessori o dotazioni diversi da
quelli raccomandati da DeWALT per
questo tagliabordi. Si potrebbero causare
gravi infortuni o danni al prodotto.
Utilizzare il filo sostitutivo DeWALT con n. modello
DWO1DT801 o DWO1DT802.
• Per la sostituzione del filo, si consiglia di
utilizzare esclusivamente filo con diametro
di 2,032 mm (n. modello DWO1DT801 o
DWO1DT802). Per prestazioni ottimali, non
utilizzare filo da 2,413 mm. Dimensioni diverse
possono degradare le prestazioni e danneggiare
il tagliabordi.
Sostituzione del filo di taglio
(fig. 9–12)
ATTENZIONE: per evitare danni
all’apparecchio, se il filo di taglio sporge
oltre la lama di taglio, tagliarlo in modo
che raggiunga appena la lama.
1. Rimuovere la batteria.
2. Ruotare il rocchetto (o) in senso orario per
sbloccarlo, come mostrato nella figura 9. Il
nodo bianco (u) all’interno del rocchetto ruoterà
esternamente alla finestrella del rocchetto (p)
per indicare che è sbloccato.
3. Tirare verso l’esterno il rocchetto per
rimuoverlo.
4. Rimuovere sporcizia ed erba dal rocchetto e
dall’alloggiamento.
5. Avvolgere il nuovo filo nel canale del
rocchetto, il più vicino possibile alle scanalature
di fermo (s), come mostrato nella figura 10.
6. Posizionare la fine del filo di taglio (q) nel foro
di fissaggio (r).
7.Avvolgere il filo di taglio sul rocchetto nella
direzione della freccia posta nella parte inferiore
del rocchetto.
8. Quando il filo di taglio avvolto raggiunge
l’inizio delle scanalature di fermo (s), tagliare il
filo a una lunghezza di 106 mm circa.
9. Inserire il filo nelle scanalature di fermo su un
lato del rocchetto per tenere fermo il primo filo
mentre si avvolge il secondo.
10. Ripetere la procedura descritta per il
secondo filo di taglio nella sezione inferiore del
rocchetto.
ATTENZIONE: prima di iniziare
il taglio, utilizzare esclusivamente il tipo
appropriato di filo di taglio. Assicurarsi
che il filo di taglio sia presente in
entrambe le sezioni del rocchetto, come
mostrato nella figura 11.
11. Dopo aver avvolto entrambi i fili sul rocchetto
(o), posizionare il pollice e un dito sulle
scanalature di fermo per fissare ulteriormente il
filo e alimentare l’estremità di ogni filo attraverso
i due fori (t) su entrambi i lati della testina
nell’alloggiamento del rocchetto (h) come
mostrato nella figura 12.
79
Italiano
12. Allineare i nodi bianchi (u) all’interno
dell’alloggiamento del rocchetto con le
rientranze (v) della bobina. Allineare il più
possibile le scanalature di fermo (s) con i due
fori (t).
13. Inserire il rocchetto nel relativo alloggiamento
e ruotarlo in senso antiorario per bloccare
il rocchetto in posizione. Assicurarsi che il
nodo bianco (u) sia visibile nella finestrella del
rocchetto (p). Accertarsi che il filo non si sfilacci
avvolgendosi all’alberino sotto il rocchetto.
2.Ruotare l’alloggiamento del rocchetto in senso
orario come mostrato nella figura 15.
3.Inserire un cacciavite nei tre fori (x, z, aa) e
avvitare il nuovo alloggiamento del rocchetto
in senso antiorario, fissandolo saldamente al
bullone (bb) che sporge dal tagliabordi.
Sostituzione della protezione
(fig. 16–18)
AVVERTENZA: non utilizzare
l’apparecchio se la protezione non è
saldamente in posizione.
14. Tirare entrambe le estremità del filo di
taglio per liberarle dalle scanalature di fermo.
Se il filo si estende oltre la lama di taglio sulla
protezione, tagliare il filo in modo che raggiunga
appena la lama.
1.Rimuovere l’alloggiamento del rocchetto
come descritto nella sezione Sostituzione
dell’alloggiamento del rocchetto.
Manutenzione
2.Rimuovere le 4 viti della protezione (cc) come
mostrato nella figura 16.
Questo apparato DeWALT è stato progettato per
funzionare a lungo con una manutenzione minima.
Per avere prestazioni sempre soddisfacenti occorre
avere cura dell’apparato e sottoporlo a pulizia
periodica.
AVVERTENZA: per ridurre
il rischio di gravi lesioni personali,
spegnere l’apparato e staccare il
pacco batteria prima di eseguire
qualsiasi regolazione o rimozione/
installazione di dotazioni o
accessori. Un avvio accidentale può
causare lesioni.
1.Mantenere pulite le prese d’aria (w), mostrate
nella figura 13, per evitare il surriscaldamento.
2.Il filo del tagliabordi può seccarsi nel tempo.
Per mantenere il filo in condizioni ottimali,
conservare il filo di riserva in un sacchetto di
plastica richiudibile con un cucchiaio di acqua.
3.Le parti in plastica possono essere pulite
utilizzando un sapone delicato e un panno
umido.
3.Sollevare la protezione mantenendola inclinata,
come mostrato nella figura 17.
4.Per applicare una nuova protezione, far scorrere
la linguetta (dd) della nuova protezione sotto
il lembo (ee) dell’alloggiamento del motore
(e), quindi abbassare in posizione la parte
posteriore della protezione come mostrato nella
figura 18.
5.Riapplicare e fissare saldamente le 4 viti della
protezione (cc).
6.Sostituire l’alloggiamento del rocchetto
come descritto nella sezione Sostituzione
dell’alloggiamento del rocchetto.
Lubrificazione
L’apparato non richiede alcuna ulteriore
lubrificazione.
4.La taglierina del filo sul bordo della protezione
può smussarsi nel tempo. È consigliabile affilare
periodicamente la lama con una lima.
Pulizia
Il caricabatterie e la batteria non sono riparabili.
Sostituzione dell’alloggiamento del
rocchetto (fig. 14, 15)
1.Ruotare l’alloggiamento del rocchetto (h) finché
il foro (x) nel mandrino (y) non è allineato alla
tacca (z) nella protezione (g). Sarà visibile un
terzo foro nell’alloggiamento del motore (aa),
come mostrato nella figura 14. Inserire un
cacciavite nei i tre fori per evitare la rotazione
dell’alloggiamento del rocchetto.
80
avvertenza: soffiare via
la polvere dall’alloggiamento con aria
compressa, non appena vi sia sporco
visibile all’interno e intorno alle prese
d’aria di ventilazione. Quando si esegue
questa procedura indossare occhiali
di protezione e mascherine antipolvere
omologati.
Italiano
avvertenza: non utilizzare
solventi o altri prodotti chimici aggressivi
per pulire le parti non metalliche
dell’apparato. Questi prodotti chimici
indeboliscono i materiali utilizzati per
questi componenti. Utilizzare un panno
inumidito solo con acqua e sapone
delicato. Non far penetrare del liquido
all’interno dell’apparato, e non immergere
alcuno dei suoi componenti direttamente
in un liquido.
ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DEL CARICABATTERIA
AVVERTENZA: rischio di
scossa elettrica. Staccare il caricabatteria
dalla presa di corrente prima della
pulizia. Sporco e grasso vengono rimossi
dall’esterno del caricabatteria con un
panno o uno spazzolino non metallico.
Non utilizzare acqua né detergenti di
alcun tipo.
Accessori su richiesta
avvertenza: su questo prodotto
sono stati collaudati soltanto gli accessori
offerti da DeWALT, quindi l’utilizzo di
accessori diversi potrebbe essere
rischioso. Per ridurre il rischio di lesioni,
su questo prodotto vanno utilizzati solo
gli accessori raccomandati DeWALT.
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori
informazioni sugli accessori più adatti.
DeWALT offre un servizio di ritiro e riciclaggio
dei suoi prodotti alla fine della loro vita utile. Per
usufruire di questo servizio, restituire il prodotto
presso un riparatore autorizzato che lo raccoglie per
conto di DeWALT.
È possibile individuare il riparatore autorizzato
più vicino rivolgendosi all’ufficio DeWALT di zona
all’indirizzo indicato nel presente manuale. Altrimenti,
è possibile consultare un elenco dei riparatori
autorizzati DeWALT e tutti i dettagli relativi alla
nostra assistenza post-vendita, nel sito Internet:
www.2helpU.com.
Pacco batteria ricaricabile
Questo pacco batteria a lunga durata deve
essere ricaricato quando non fornisce più energia
sufficiente per eseguire compiti che prima erano
eseguiti agevolmente. Al termine della sua vita
operativa, il pacco batteria va smaltito con la dovuta
cura per l’ambiente.
• Far scaricare il pacco batteria completamente,
quindi rimuoverlo dalla radio.
• Le batteria agli ioni di litio sono riciclabili.
Consegnarle al proprio concessionario o presso
un’apposita stazione di riciclaggio. Le batterie
raccolte verranno riciclate o smaltite in modo
appropriato.
Rispetto ambientale
Raccolta differenziata. Questo prodotto
non deve essere smaltito con i normali
rifiuti domestici.
Se il prodotto DeWALT deve essere sostituito o
non è più utilizzato, non effettuare lo smaltimento
con i rifiuti domestici. Smaltirlo tramite la raccolta
differenziata.
La raccolta differenziata di prodotti
usati e imballaggi permette il riciclo
e il riutilizzo dei materiali. Il riutilizzo
di materiali riciclati aiuta a impedire
l’inquinamento ambientale e riduce la
richiesta di materiali grezzi.
Secondo le normative locali, la raccolta differenziata
di prodotti elettrici può avvenire a domicilio, presso
le sedi di raccolta comunali oppure presso il
rivenditore al momento dell’acquisto di un nuovo
prodotto.
81
Nederlands
Trimmer
DCM561
Hartelijk gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor een DeWALT gereedschap.
Jarenlange ervaring, grondige productontwikkeling
en innovatie maken DeWALT tot een van de
betrouwbaarste partners voor gebruikers van
professioneel gereedschap.
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad
wordt gegeven, is gemeten in overeenstemming
met een gestandaardiseerde test volgens EN506362-91:2014 en kan worden gebruikt om het ene
gereedschap met het andere te vergelijken. Het kan
worden gebruikt voor een eerste inschatting van
blootstelling.
Technische gegevens
Spanning
Type
Afgegeven vermogen
Toerental
Grootte maaistrook
Gewicht (zonder accuset)
DCM561
18 V
1
400
0-4600/0-6000
330
3,64
VDC
W
mm
kg
Lawaaiwaarden en vibratiewaarden (triax-vectorsom) volgens
EN50636-2-91:2014
LPA (emissie geluidsdrukniveau)
dB(A)
76
LWA(niveau geluidsvermogen)
dB(A)
90
K
(onzekerheid voor het gegeven
geluidsniveau)
dB(A)
1,7
Vibratie-emissiewaarde ah =
Onzekerheid K =
m/s2
m/s2
< 2,5
1,5
Accu
Accutype
Spanning
Capaciteit
Gewicht
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
min
Gewicht
kg
Zekeringen:
Europa
82
230 V-gereedschap
Een inschatting van het
blootstellingniveau aan vibratie dient
ook te worden overwogen wanneer het
gereedschap wordt uitgeschakeld of als
het aan staat maar geen daadwerkelijke
werkzaamheden uitvoert. Dit kan
het blootstellingniveau aanzienlijk
verminderen gedurende de totale
arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen
op om de operator te beschermen tegen
de effecten van vibratie, zoals: onderhoud
het gereedschap en de accessoires,
houd de handen warm, organisatie van
werkpatronen.
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
Lader
Netspanning
Accutype
Laadtijd bij benadering van accu’s
WAARSCHUWING: Het
verklaarde vibratie-emissieniveau geldt
voor de hoofdtoepassingen van het
gereedschap. Als het gereedschap
echter voor andere toepassingen
wordt gebruikt, dan wel met
andere accessoires of slecht wordt
onderhouden, kan de vibratie-emissie
verschillen. Dit kan het blootstellingniveau
aanzienlijk verhogen gedurende de totale
arbeidsduur.
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
VAC
25 (1,3 Ah)
55 (3,0 Ah)
10 ampère, stroomnet
DCB183
Li-Ion
18
2,0
0,40
DCB105
230
18 Li-Ion
30 (1,5 Ah)
70 (4,0 Ah)
0,49
DCB184
Li-Ion
18
5,0
0,62
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
40 (2,0 Ah)
90 (5,0 Ah)
Nederlands
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De definities hieronder beschrijven de ernstgraad
voor elk signaalwoord. Gelieve de handleiding te
lezen en op deze symbolen te letten.
GEVAAR: Wijst op een dreigende
gevaarlijke situatie die, indien niet
vermeden, zal leiden tot de dood of
ernstige verwondingen.
WAARSCHUWING: Wijst
op een mogelijk gevaarlijke situatie die,
indien niet vermeden, zou kunnen
leiden tot de dood of ernstige letsels.
Voorzichtig: Wijst op een
mogelijk gevaarlijke situatie die, indien
niet vermeden, kan leiden tot kleine of
matige letsels.
PMERKING: Geeft een handeling
O
aan waarbij geen persoonlijk letsel
optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan
veroorzaken.
Wijst op risico van een elektrische schok.
Wijst op brandgevaar.
Deze producten voldoen ook aan de Richtlijn
2004/108/EC (tot 19.04.2016), 2014/30/EU
(vanaf 20.04.2016) en 2011/65/EU. Neem voor
meer informatie contact op met DeWALT via het
volgende adres of kijk op de achterzijde van de
gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de
samenstelling van het technische bestand en legt
deze verklaring af namens DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Engineering
DeWALT, Richard-Slinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
09.03.2015
Instructies voor de veiligheid
WAARSCHUWING:
Wanneer u op netvoeding aangesloten
apparaten gebruikt, dient u altijd de
nodige (waaronder de volgende)
basisveiligheidsmaatregelen te nemen
om het risico op brand, elektrische
schokken, lichamelijk letsel en materiële
schade te beperken.
EG-conformiteitsverklaring
richtlijn voor machines
Geluidsemissierichtlijn buitenshuis
Trimmer
DCM561
DeWALT verklaart dat deze producten zoals
beschreven onder Technische gegevens in
overeenstemming zijn met:
2006/42/EG, EN60335-1:2012 + A11:2014
EN50636-2-91:2014.
2000/14/EG, grastrimmer, L ≤ 50 cm, Bijlage VIII
DEKRA Certification B.V., Utrechtseweg 310,
6802 ED Arnhem, Nederland
Identificatienr. aangemelde instantie: 0344
Niveau akoestisch vermogen conform 2000/14/EG
(Artikel 12, Bijlage III, L ≤ 50 cm):
LPA (gemeten geluidsvermogen) 76 dB(A)
onzekerheid (K) = 1,7 dB (A)
LWA (gegarandeerd geluidsvermogen) 92 dB(A)
WAARSCHUWING: Lees
de instructiehandleiding om het risico op
letsel te verminderen.
WAARSCHUWING: Bij
gebruik van het apparaat moeten de
veiligheidsregels worden nageleefd. Lees
deze instructies alvorens het apparaat te
bedienen en dit met het oog op uw eigen
veiligheid en die van omstanders. Bewaar
de instructies op een veilige plaats voor
toekomstig gebruik.
• Lees deze handleiding aandachtig geheel door
voordat u het apparaat bedient.
• Het bedoeld gebruik wordt beschreven in deze
handleiding. Het gebruik van een accessoire of
hulpstuk of het uitvoeren van een handeling met
dit apparaat voor andere doeleinden dan wordt
geadviseerd in deze gebruiksaanwijzing, kan
leiden tot gevaar voor persoonlijk letsel.
• Bewaar deze handleiding zodat u deze later ook
nog kunt raadplegen.
83
Nederlands
BELANGRIJK
LEES ZORGVULDIG DOOR VOOR GEBRUIK
BEWAREN OM LATER TE KUNNEN
RAADPLEGEN
Veilige bediening
Opleiding
a) Lees de instructies aandachtig door. Maak u
vertrouwd met de bedieningsknoppen en het
juiste gebruik van de machine.
b) Kinderen of personen die niet vertrouwd zijn
met deze instructies mogen de machine niet
gebruiken. De lokale wetgeving kan de leeftijd
van de bediener begrenzen.
c) Opgelet: de bediener of gebruiker is
verantwoordelijk voor ongevallen of gevaren die
zich bij andere personen of hun eigendommen
voordoen.
Voorbereiding
a) Voor gebruik, controleert u de machine altijd
op beschadigde, ontbrekende of verkeerd
geplaatste schermen of beschermingen.
b) Gebruik de machine nooit als er zich mensen, in
het bijzonder kinderen of huisdieren, in de buurt
bevinden.
Werking
a) Draag altijd oogbescherming en stevige
schoenen wanneer de machine in werking is.
b) Gebruik het apparaat niet tijdens slechte
weersomstandigheden, in het bijzonder bij
bliksem.
c) Gebruik de machine alleen bij daglicht of
voldoende kunstmatig licht.
d) Gebruik de machine nooit met beschadigde
schermen of beschermingen of zonder dat de
schermen of beschermingen bevestigd zijn.
e) Schakel de motor alleen in wanneer uw handen
en voeten zich uit de buurt van het snijelement
bevinden.
f) Koppel de machine altijd los van de voeding
(d.w.z. haal de stekker uit het stopcontact of
verwijder het ontkoppelingsmechanisme of de
uitneembare accu)
h) Zorg dat de ventilatieopeningen altijd vrij van vuil
zijn.
Onderhoud en opslag
a) Koppel de machine altijd los van de voeding
(d.w.z. haal de stekker uit het stopcontact of
verwijder het ontkoppelingsmechanisme of de
uitneembare accu) voordat u de machine reinigt
of onderhoudt.
b) Gebruik alleen reserveonderdelen en
accessoires die door de fabrikant zijn
aanbevolen.
c) Controleer en onderhoud de machine
regelmatig. Laat de machine alleen door een
erkende reparateur repareren.
d) Wanneer niet in gebruik, bergt u de machine op
buiten het bereik van kinderen.
Aanvullende veiligheidsinstructies
voor grastrimmers
WAARSCHUWING:
Snijelementen blijven draaien nadat de
motor is uitgeschakeld..
• Draag een lange broek om uw benen te
beschermen.
• Controleer voordat u het apparaat gebruikt of
het snijoppervlak stokken, stenen, kabels en
andere obstakels bevat.
• Gebruik het apparaat alleen rechtop, met
het snijkoord vlak bij de grond. Schakel het
apparaat nooit in wanneer het in een andere
positie staat.
• Beweeg traag wanneer u het apparaat gebruikt.
Opgelet, net gemaaid gras is vochtig en glad.
• Werk niet op steile hellingen. Werk tegen de
richting van hellingen in, niet op en neer.
• Betreed nooit kiezelpaden of wegen wanneer
het apparaat in werking is.
• Raak het snijkoord nooit aan wanneer het
apparaat in werking is.
• Leg het apparaat niet neer totdat het snijkoord
volledig tot stilstand is gekomen.
1) telkens de machine zonder toezicht wordt
achtergelaten;
• Gebruik alleen het juiste type snijkoord. Gebruik
nooit een metalen snijkoord of vislijn.
2) voor het verwijderen van een verstopping;
• Zorg dat u het snijblad van het koord niet
aanraakt.
3) voor het controleren, reinigen of
onderhouden van de machine;
4) na het raken van een vreemd voorwerp;
5) telkens de machine overmatig trilt.
84
g) Zorg dat u geen letsel oploopt aan uw handen
en voeten door het snijelement.
• Houd uw handen en voeten altijd uit de buurt van
het snijkoord, in het bijzonder wanneer u de motor
inschakelt.
Nederlands
• Kijk het apparaat vóór gebruik en na een
impact na op tekenen van slijtage of schade en
repareer het zo nodig.
• Zorg dat u geen letsel oploopt door een
apparaat dat dient om de roterende draad in
te korten. Nadat u een nieuw snijkoord hebt
geplaatst, moet u de machine steeds terug in
de normale bedieningspositie plaatsen alvorens
ze in te schakelen.
• Houd toezicht wanneer dit apparaat wordt
gebruikt in de nabijheid van kinderen.
• Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door
jonge kinderen of zwakke personen zonder
toezicht.
• Dit apparaat mag niet als speelgoed gebruikt
worden.
• Gebruik alleen in een droge ruimte. Zorg dat het
apparaat niet nat wordt.
• Dompel het apparaat niet onder in water.
• Open de behuizing niet. Geen enkel onderdeel
binnenin het apparaat kan door de gebruiker
worden onderhouden.
• Gebruik het apparaat niet in een explosieve
omgeving, zoals in de nabijheid van
ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof.
• Wanneer het apparaat in een voertuig
wordt bewaard of vervoerd, moet het in de
bagageruimte worden geplaatst of worden
vastgemaakt opdat het niet zou bewegen
bij een plotse verandering van snelheid of
rijrichting.
Restrisico's
Er kunnen restrisico's optreden wanneer u het
gereedschap gebruikt op een manier die niet in
de bijgesloten veiligheidswaarschuwingen werd
omschreven. Deze risico's kunnen voortvloeien uit
een foutief gebruik, langdurig gebruik, enz.
Ook al worden de relevante veiligheidsvoorschriften
en de veiligheidsvoorzieningen toegepast, bepaalde
overige risico’s kunnen niet worden vermeden. Deze
omvatten:
• Verwondingen die worden veroorzaakt door het
aanraken van draaiende/bewegende delen.
• Verwondingen die worden veroorzaakt door
het vervangen van onderdelen, bladen of
accessoires.
• Verwondingen die worden veroorzaakt door het
langdurig gebruik van gereedschap. Wanneer
u gereedschap langdurig gebruikt, dient u
regelmatig een pauze in te lassen.
• Gehoorbeschadiging.
• Gezondheidsrisico's ten gevolge van het inademen
van stof dat door het gebruik van het instrument
ontstaat (bijvoorbeeld: wanneer u werkt met hout,
in het bijzonder eik, beuk en MDF.)
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het
gereedschap vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
• Wanneer het apparaat niet wordt gebruikt, moet
het op een droge, goed verluchte plaats buiten
het bereik van kinderen worden bewaard.
• Kinderen dienen geen toegang te hebben tot
opgeborgen apparatuur.
Draag gehoorbescherming.
Veiligheid van anderen
Draag oogbescherming.
• Het is niet de bedoeling dat het apparaat
wordt gebruikt door personen (waaronder
kinderen) met verminderde fysieke, sensorische
of psychische vermogens, of door personen
die het ontbreekt aan ervaring en kennis,
tenzij onder toezicht en na instructie over het
gebruik van het apparaat door iemand die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
Schakel het gereedschap uit. Voordat
u onderhoud aan het gereedschap
uitvoert, haalt u de accu uit het
gereedschap.
Pas op voor vliegende voorwerpen.
Houd omstanders uit de buurt van de
snijzone.
• Houd toezicht op kinderen zodat zij niet met het
apparaat kunnen spelen.
Stel het apparaat niet bloot aan regen of
hoge vochtigheid.
92
85
Nederlands
Belangrijke veiligheidsinstructies
voor alle acculaders
OPMERKING: Dit apparaat mag
worden gebruikt door kinderen vanaf
8 jaar en ouder en door personen
met verminderde fysieke, sensorische
of psychische vermogens, of door
personen die het ontbreekt aan ervaring
en kennis, doch onder toezicht en na
instructie over het veilige gebruik van het
apparaat en met inzicht in de bijhorende
risico's. Kinderen mogen niet met het
apparaat spelen. Kinderen mogen
het apparaat niet reinigen of er een
onderhoudsbeurt aan verrichten zonder
toezicht.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES: Deze handleiding
bevat belangrijke instructies voor de veiligheid
en voor de bediening van geschikte acculaders
(raadpleeg Technische gegevens).
• Probeer NIET de accu op te laden met
andere laders dan die in deze handleiding
worden beschreven. De lader en de accu zijn
speciaal voor elkaar ontworpen.
• Lees voordat u de lader gebruikt, alle instructies
en aanwijzingen voor de veiligheid op de lader,
de accu en het product dat de accu gebruikt.
• Deze laders zijn niet bedoeld voor een
andere toepassing dan het opladen van
oplaadbare accu’s van DeWALT. Andere
toepassingen kunnen leiden tot het gevaar van
brand, elektrische schok of elektrocutie.
92
Richtlijn 2000/14/EG gegarandeerd
geluidsvermogen.
POSITIE DATUMCODE (Afb. [Fig.] 19)
De datumcode (ff), die ook het jaar van fabricage
bevat, is binnen in de behuizing geprint.
Voorbeeld:
2015 XX XX
Jaar van fabricage
86
WAARSCHUWING: Gevaar
voor elektrische schok. Laat geen
vloeistof in de lader dringen. Dit zou
kunnen leiden tot een elektrische schok.
WAARSCHUWING: Wij
adviseren een aardlekschakelaar met
een reststroomwaarde van 30mA of
minder te gebruiken.
Voorzichtig: Gevaar voor
brandwonden. Beperk het risico van
letsel, laad alleen oplaadbare accu’s
op van het merk DeWALT. Andere
typen accu’s zouden uit elkaar kunnen
springen en persoonlijk letsel en schade
kunnen veroorzaken.
VOORZICHTIG: Houd toezicht
op kinderen zodat zij niet met het
apparaat kunnen spelen.
PMERKING: Onder bepaalde
O
omstandigheden, wanneer de stekker
van de lader in het stopcontact zit,
kunnen de niet-afgedekte laadcontacten
binnenin de lader door materiaal of een
voorwerp worden kortgesloten. Bepaalde
materialen die geleidend zijn, zoals, maar
niet uitsluitend, staalwol, aluminiumfolie
of een opeenhoping van metaalachtige
deeltjes, kunnen beter bij de holtes van
de lader worden weggehouden. Trek
altijd de stekker uit het stopcontact
wanneer er geen accu in de lader zit.
Trek de stekker van de lader uit het
stopcontact voordat u de lader gaat
reinigen.
• Stel de lader niet bloot aan regen of sneeuw.
• U kunt beter niet aan het snoer trekken
wanneer u de stekker van de lader uit het
stopcontact trekt. Er is dan minder risico
op beschadiging van het snoer en van de
stekker.
• Het is belangrijk dat u het snoer zo plaatst
dat niemand erop kan stappen of erover kan
struikelen, en het snoer niet op een andere
manier kan beschadigen of onder spanning
kan komen te staan.
• Gebruik alleen een verlengsnoer als het er
werkelijk niet anders kan. Gebruik van een
ongeschikt verlengsnoer kan het risico van
brand, elektrische schok of elektrocutie tot
gevolg hebben.
• Plaats niet iets boven op een lader en plaats
de lader niet op een zacht oppervlak omdat
hierdoor de ventilatiesleuven kunnen worden
geblokkeerd en de lader binnenin veel te
heet wordt. Plaats de lader niet in de buurt van
een warmtebron. De lader wordt geventileerd
door sleuven boven en onder in de behuizing.
• Gebruik de lader niet met een beschadigd
snoer of een beschadigde stekker—laat deze
onmiddellijk vervangen.
• Gebruik de lader niet als er hard op is
geslagen, als de lader is gevallen of op een
andere manier beschadigd is. Breng de lader
naar een erkend servicecentrum.
Nederlands
• Haal de lader niet uit elkaar; breng de lader
naar een erkend servicecentrum wanneer
service of reparatie nodig is. Onjuiste
montage kan leiden tot het risico van een
elektrische schok, elektrocutie of brand.
• Als het netsnoer is beschadigd, moet het
onmiddellijk worden vervangen door de
fabrikant, een servicemonteur van de fabrikant
of een dergelijk vakbekwaam persoon, zodat
risico is uitgesloten.
• Trek de stekker van de lader uit het
stopcontact voordat u de lader gaat
schoonmaken. Er is dan minder risico van
een elektrische schok. Het risico is niet minder
wanneer u de accu verwijderd.
•Probeer NOOIT 2 laders op elkaar aan te
sluiten.
• De lader is ontworpen voor de 230 V
stroomvoorziening van een woning. Probeer
de lader niet te gebruiken op een andere
spanning. Dit geldt niet voor de 12V-lader.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
Laders
De laders van het type DCB105 zijn geschikt voor
accu's van het type 18 V Li-ion (DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB184 en DCB185).
DeWALT-laders hoeven niet te worden afgesteld en
zijn zo ontworpen dat zij zeer gemakkelijk in gebruik
zijn.
Oplaadprocedure (Afb. 2)
1.Steek de lader in een geschikt stopcontact
voordat u de accu insteekt.
2.Plaats de accu (j) in de lader, en let er daarbij op
dat de accu geheel in de lader komt te zitten.
Het rode lampje (opladen) knippert voortdurend
en dat duidt erop dat het laadproces is gestart.
3.Een volledig opgeladen accu wordt aangegeven
door het rode lampje dat constant AAN blijft.
De accu is nu volledig opgeladen en kan
worden gebruikt of in de acculader blijven
zitten.
Opmerking: U kunt maximale prestaties en
levensduur van Lithium-ion-accu’s garanderen door
de accu’s volledig op te laden voordat u deze voor
het eerst in gebruik neemt.
Laadproces
Raadpleeg de onderstaande tabel voor de
laadstatus van de accu.
Laadindicaties: DCB105
bezig met opladen
volledig opgeladen
hete/koude accuvertraging
vervang accu
De geschikte lader(s) laden niet een kapotte accu
op. Het lampje zal niet of onregelmatig gaan
branden en de lader geeft daarmee aan dat de accu
kapot is.
OPMERKING: Dit kan ook betekenen dat er iets
mis is met de lader.
Als de lader laat zien dat er een probleem is, laat de
lader en de accu dan testen door een geautoriseerd
servicecentrum.
Hot/Cold Pack Delay (Vertraging Hete/Koude Accu)
Wanneer de lader waarneemt dat een accu te
warm of te koud is, wordt onmiddellijk een Hot/Cold
Delay gestart en wordt het laden uitgesteld tot de
accu een geschikte temperatuur heeft bereikt. De
lader schakelt dan automatisch over op de acculaadstand. Deze functie waarborgt een maximale
levensduur van de accu.
Een koude accu zal half zo snel opladen als een
warme accu. De accu zal minder snel opladen
gedurende de gehele laadcyclus en zal niet op
maximumsnelheid gaan opladen, ook niet als de
accu warmer wordt.
Uitsluitend Lithium-Ion-accu’s
XR Li-Ion-gereedschap is ontworpen met een
Elektronisch Beveiligingssysteem dat ervoor zorgt
dat de accu niet te veel wordt geladen, niet te heet
wordt of te veel wordt ontladen.
Het product zal automatisch uitgeschakeld worden,
als het elektronisch beschermingssysteem actief
wordt. Als dit gebeurt, zet u de Lithium-ion-accu op
de lader, totdat deze volledig geladen is.
Belangrijke veiligheidsinstructies
voor alle accu’s
Als u vervangende accu’s bestelt, zorg er dan voor
dat u het catalogusnummer en voltage vermeldt.
Als u de accu uit de verpakking haalt is hij niet
geheel opgeladen. Lees, voordat u de accu en de
lader in gebruik neemt, de onderstaande instructies
voor een veilig gebruik en volg vervolgens de
vermelde laadprocedures.
Lees alle instructies
• Laad de accu niet op en gebruik deze niet
in een explosieve omgeving, zoals in de
87
Nederlands
nabijheid van ontvlambare vloeistoffen,
gassen of stof. Wanneer u de accu plaatst
in of verwijdert uit de lader kan het stof of de
damp door een vonk vlamvatten.
• Gebruik nooit geweld bij het plaatsen van
de accu in de lader. Wijzig de accu op geen
enkele manier als deze niet past in een lader
die niet geschikt is, omdat de accu kan
openbarsten waardoor ernstig persoonlijk
letsel kan ontstaan.
• Laad de accu’s alleen op in de daarvoor
bestemde DeWALT laders.
•Spat NIET met water en dompel de accu niet
onder in water of andere vloeistoffen.
• Gebruik of bewaar het gereedschap en de
accu niet op plaatsen waar de temperatuur
40 °C of meer kan bereiken (bijvoorbeeld
in een schuurtje of een metalen loods in de
zomer).
waarschuwing: Probeer
nooit om welke reden dan ook de accu
te openen. Als de behuizing van de
accu is gescheurd of beschadigd, zet
de accu dan niet in de lader. Klem een
accu niet vast, laat een accu niet vallen,
beschadig een accu niet. Gebruik een
accu of lader waar hard op is geslagen,
die is gevallen, waar overheen is
gereden of die op welke manier dan
ook is beschadigd (dat wil zeggen,
doorboord met een spijker, geraakt
met een hamer, vertrapt) niet. Een
elektrische schok of elektrocutie kan het
gevolg zijn. Breng beschadigde accu’s
terug naar het servicecentrum zodat ze
kunnen worden gerecycled.
Voorzichtig: Plaats het
gereedschap als het niet in gebruik
is op de zijkant op een stabiele
ondergrond waar er niet overheen
kan worden gestruikeld of het zelf
kan vallen. Sommige gereedschappen
met grote accu‘s staan rechtop op de
accu maar kunnen gemakkelijk worden
omgestoten.
Specieke veiligheidsinstructies voor lithium-ion
(Li-Ion)
• Verbrand de accu niet, zelfs niet als deze
ernstig beschadigd is of volledig verbruikt.
De accu kan in vuur exploderen. Als lithium-ion
accu‘s worden verbrand, komen giftige dampen
en materialen vrij.
88
• Als de inhoud van de accu in contact met
de huid komt, wast u dit onmiddellijk af met
water en een milde zeep. Als accuvloeistof in
de ogen komt spoelt u 15 minuten met water
in het geopende oog, of totdat de irritatie stopt.
Als medische hulp nodig is dient u te vermelden
dat de accuelektrolyt is samengesteld uit een
mengsel van vloeibare organische carbonaten
en lithiumzouten.
• De inhoud van geopende accucellen kan
irritatie aan de luchtwegen veroorzaken.
Zorg voor frisse lucht. Zoek als de symptomen
aanhouden medische hulp.
WAARSCHUWING: Gevaar
voor brandwonden. Accuvloeistof kan
ontvlambaar zijn als deze aan een vonk
of vlam wordt blootgesteld.
Transport
DeWALT accu’s voldoen aan alle van toepassing
zijn verzendvoorschriften zoals deze zijn bepaald
door de bedrijfstak en door wettelijke normen,
zoals Aanbevelingen voor het Transport van
Gevaarlijke Goederen van de UN; Voorschriften
voor Gevaarlijke Goederen van de International
Air Transport Association (IATA) , Voorschriften
Internationale Maritieme Gevaarlijke Goederen
(IMDG) en de Europese Overeenkomst Betreffende
het Internationale Vervoer van Gevaarlijke Goederen
over de Weg (ADR). Lithium-ion cellen en accu’s zijn
getest in overeenstemming met Hoofdstuk 38.3 van
de Aanbevelingen voor het Transport van Gevaarlijke
Goederen Handleiding van Testen en Criteria.
In de meeste gevallen zal de verzending van een
DeWALT accu vrijgesteld zijn van de classificatie als
volledig voorgeschreven Gevaarlijk Materiaal van
Klasse 9. Over het algemeen zijn de twee gevallen
die verzending Klasse 9 vragen:
1.Verzending door de lucht van meer dan
twee DeWALT lithium-ion accu wanneer
de verpakking alleen accu’s bevat (geen
gereedschap) en
2. Een verzending die een lithium-ion accu bevat
die een energieklassificering van meer dan 100
W/uur (Wh) heeft. Op alle lithium-ion accu’s
staat de W/Uur-klassificering vermeld.
Ongeacht of een verzending wordt geacht een
vrijstelling te hebben of volledig voorgeschreven,
is voor de verantwoordelijkheid van de verzender
de meest recente voorschriften voor verpakking,
labeling/markering en vereisten ten aanzien van
documentatie.
Nederlands
Tijdens het transport kunnen accu’s mogelijk vlam
vatten als de aansluitingen van de accu onbedoeld
in aanraking komen met geleidende materialen.
Controleer dat tijdens het transport de aansluitingen
van de accu afgeschermd zijn en goed geïsoleerd
van materialen die ermee in contact kunnen komen
en kortsluiting kunnen veroorzaken.
Accu bezig met opladen.
Accu opgeladen.
Accu defect.
De informatie die in dit hoofdstuk van de handleiding
wordt verstrekt, wordt verstrekt in goed vertrouwen
en wordt geacht nauwkeurig te zijn op het moment
dat het document werd opgesteld. Er wordt echter
geen garantie gegeven, impliciet of expliciet. Het is
voor de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te
zorgen dat zijn activiteiten in overeenstemming zijn
met de geldende voorschriften.
Hete/koude accuvertraging.
iet doorboren met geleidende
N
voorwerpen.
Laad geen beschadigde accu‘s op.
Niet blootstellen aan water.
Accu
org dat defecte snoeren onmiddellijk
Z
worden vervangen.
accutype
De DCM561 werkt op een 18V-accu.
De accu's van het type DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB184 en DCB185 kunnen
worden gebruikt. Raadpleeg Technische
gegevens voor meer informatie.
Uitsluitend opladen tussen 4 ˚C en 40 ˚C.
Alleen voor gebruik binnenshuis.
Aanbevelingen voor opslag
ied de accu als chemisch afval aan en
B
houd rekening met het milieu.
1.De beste plaats om het apparaat op te bergen
is koel en droog, uit direct zonlicht en niet
in overmatige hitte of koude. Voor optimale
accuprestaties en levensduur bergt u accu’s op
bij kamertemperatuur als deze niet in gebruik
zijn.
aad DeWALT-accu’s alleen op met de
L
aangewezen DeWALT-laders. Wanneer
u andere accu’s dan de aangewezen
DeWALT-accu’s oplaadt met een
DeWALT-lader dan kunnen deze barsten
of kan dit leiden tot andere gevaarlijke
situaties.
2.Wanneer u de accu lange tijd opbergt, kunt u
deze voor optimale resultaten het beste volledig
opgeladen opslaan op een koele, droge plaats
buiten de lader.
Opmerking: Accu’s kunnen beter niet volledig
ontladen worden opgeslagen. De accu moet voor
gebruik weer worden opgeladen.
Labels op de oplader en accu
Behalve de pictogrammen die in deze handleiding
worden gebruikt, kunnen de volgende
pictogrammen op de labels op de lader en op de
accu staan:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
ie Technische gegevens voor de
Z
oplaadtijd.
Gooi de accu niet in het vuur
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1Trimmer
1Accu
1Lader
1Gebruiksaanwijzing
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen
of accessoires mogelijk zijn beschadigd tijdens
het transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door
te lezen en te begrijpen voordat u de apparatuur
gebruikt.
89
Nederlands
Beschrijving (Afb. 1)
WAARSCHUWING: Pas het
gereedschap of een onderdeel ervan
nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk
letsel tot gevolg hebben.
a.Knop voor variabele snelheid
b.Ontgrendelingshendel
c.Schakelaar snelheidsregeling
d.Hulphandgreep
e.Motorbehuizing
f.Trimmerstang
g.Beschermkap
h. Spoelbehuizing
i.Accubehuizing
j.Accu
k.Accu-ontgrendelknop
l.Handgreep
Uw DeWALT oplader is dubbel geïsoleerd
in overeenstemming met EN60335;
daarom is geen aarding nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet
het worden vervangen door een speciaal
geprepareerd snoer dat leverbaar is via het DeWALT
servicecentrum.
Een verlengsnoer gebruiken
U dient geen verlengsnoer te gebruiken, tenzij dit
absoluut noodzakelijk is. Gebruik een goedgekeurd
verlengsnoer dat geschikt is voor de stroominvoer
van uw oplader (zie Technische gegevens). De
minimale geleidergrootte is 1 mm2; de maximale
lengte is 30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd
volledig af te rollen.
Montage en aanpassingen
WAARSCHUWING: Om
het gevaar op ernstig persoonlijk
letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt
u de accu, voordat u enige
aanpassing maakt of hulpstukken
of accessoires verwijdert/installeert.
Het onbedoeld opstarten kan letsel
veroorzaken.
GEBRUIKSDOEL
Uw trimmer is ontworpen voor professionele
trimtoepassingen.
GEBRUIK ZE NIET bij natte omstandigheden of
in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of
gassen.
LAAT GEEN kinderen in contact met het
gereedschap komen. Toezicht is vereist als
onervaren gebruikers dit gereedschap bedienen.
• Dit apparaat mag worden gebruikt door
kinderen vanaf 8 jaar en ouder en door
personen met verminderde fysieke, sensorische
of psychische vermogens, of door personen
die het ontbreekt aan ervaring en kennis,
doch onder toezicht en na instructie over
het veilige gebruik van het apparaat en met
inzicht in de bijhorende risico's. Kinderen
mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen
mogen het apparaat niet reinigen of er een
onderhoudsbeurt aan verrichten zonder
toezicht.
• Het apparaat mag alleen worden gebruikt met
de voedingseenheid die bij het apparaat is
geleverd.
Elektrische veiligheid
Het apparaat is slechts voor één spanning
ontworpen. Controleer altijd of de spanning
van de accu overeenkomt met de spanning op
het typeplaatje. Let er ook op dat de spanning
van uw lader overeenkomt met dat van uw
netstroomvoorziening.
90
Waarschuwing: gebruik
alleen de accusets en laders van
DeWALT.
De accu in het gereedschap zetten
en uit het gereedschap verwijderen
(Afb. 3–5)
OPMERKING: Voor het beste resultaat is het
belangrijk dat u de accu (j) volledig oplaadt.
De accu in de handgreep van het gereedschap
installeren
1.Houd de accu tegenover de rails (j) in de
handgreep van de lamp (Afb. 3).
2.Schuif de accu in de handgreep totdat de accu
stevig vastzit in het gereedschap en controleer
dat de accu niet los raakt.
De accu uit het gereedschap halen
1.Druk op de accu-ontgrendelknop (k) en trek
de accu stevig uit de handgreep van het
gereedschap (Afb. 4).
2.Zet de accu in de lader zoals wordt beschreven
in het ladergedeelte van deze handleiding.
Nederlands
Vermogenmeter (Afb. 5)
Er zijn DeWALT-accu’s met een vermogenmeter en
deze bestaat uit drie groene LED-lampjes die een
aanduiding geven van de hoeveelheid lading die de
accu nog heeft.
U kunt de vermogenmeter inschakelen door de
knop van de vermogenmeter (m) in te drukken.
Een combinatie van de drie groene LED-lampjes
gaat branden en dat geeft een aanduiding van de
hoeveelheid lading die de accu nog heeft. Wanneer
de lading in de accu onder het bruikbare niveau ligt,
gaat de vermogenmeter niet branden en moet de
accu worden opgeladen.
OPMERKING: De brandstofmeter geeft slechts
een indicatie van de hoeveelheid lading die de
accu nog heeft. De meter geeft geen aanwijzingen
over de functionaliteit van het gereedschap en
is onderhevig aan schommelingen afhankelijk
van productcomponenten, temperatuur en de
toepassing door de eindgebruiker.
De afscherming bevestigen
1.Raadpleeg het hoofdstuk De spoelbehuizing
vervangen om het spoelhuis (h, Afb. 1) te
verwijderen.
2.Zodra de spoel verwijderd is, raadpleegt u
het hoofdstuk De beschermkap vervangen
om de afscherming (g) te bevestigen en het
spoelhuis te vervangen.
Extra handgreep aanpassen (Afb. 6)
De trimmer wordt in volledig gemonteerde staat
geleverd. De hulphandgreep (d) wordt geplaatst
met het oog op een maximaal evenwicht. Als
deze echter moet worden afgesteld, draai de
vier bouten (n) dan los met een inbussleutel en
schuif de hulphandgreep op- of neerwaarts op de
trimmerstang (f).
Bediening
Instructies voor gebruik
Waarschuwing: Houd u
altijd aan de veiligheidsinstructies en van
toepassing zijnde voorschriften.
WAARSCHUWING: Om
het gevaar op ernstig persoonlijk
letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt
u de accu, voordat u enige
aanpassing maakt of hulpstukken
of accessoires verwijdert/installeert.
Het onbedoeld opstarten kan letsel
veroorzaken.
Juiste positie van de handen
(Afb 1, 8)
WAARSCHUWING: Om
het risico op ernstig persoonlijk letsel te
verminderen, dient u ALTIJD de handen
in de juiste positie te hebben, zoals
afgebeeld.
WAARSCHUWING: Om
het risico op ernstig persoonlijk letsel te
verminderen, houdt u het ALTIJD stevig
vast, anticiperend op een plotseling
reactie.
Voor een juiste plaatsing van uw handen zet u één
hand op de hoofdhandgreep (l) en de andere op de
hulphandgreep (d).
De trimmer in- en uitschakelen
(Afb. 1)
Om het apparaat in te schakelen, drukt u de
ontgrendelingshendel in en duwt u vervolgens op de
knop voor variabele snelheid (a). Om het apparaat
uit te schakelen, laat u de knop voor variabele
snelheid en de ontgrendelingshendel weer los.
Schakelaar snelheidsregeling
(Afb. 1)
Deze trimmer biedt u de keuze om aan een meer
gematigde snelheid te werken om de werkingsduur
te verlengen voor grotere opdrachten of om
de trimmersnelheid te verhogen voor krachtige
trimwerkzaamheden.
Om de werkingsduur te verlengen, duwt u de
schakelaar voor de snelheidsregeling (c) naar voren
in de richting van de hulphandgreep (d) in de 'LO'stand. Deze stand is het meest geschikt voor grotere
opdrachten die meer tijd in beslag nemen.
Om de trimmer te versnellen, duwt u de schakelaar
voor de snelheidsregeling naar achteren in de richting
van de accubehuizing (i) in de 'HI'-stand. Deze
stand is het meest geschikt om hogere gewassen
te trimmen en voor toepassingen die een groter
toerental vereisen.
OPMERKING: In de 'HI'-stand zal de werkingsduur
korter zijn dan wanneer de trimmer in de 'LO'-stand
staat.
Trimmen (Afb. 7, 8)
Plaats de ingeschakelde trimmer in de juiste hoek
en zwaai hem van de ene kant naar de andere kant,
zoals in afbeelding 7 wordt geïllustreerd.
91
Nederlands
Bewaar een minimumafstand van 610 mm tussen
de beschermkap en uw voeten, zoals in afbeelding 8
wordt geïllustreerd.
WAARSCHUWING: Houd
het roterend koord grofweg evenwijdig
met de grond (niet meer dan 30 graden
gekanteld). Deze trimmer is geen
randtrimmer. KANTEL de trimmer NIET
zo dat het koord haast in een rechte
hoek ten opzichte van de grond zwenkt.
Rondvliegend puin kan ernstig letsel
veroorzaken.
De trimmer tikken om het koord te
verlengen
Uw trimmer maakt gebruik van een nylondraad
met een diameter van 2,032 mm. Het snijkoord zal
sneller verslijten en vaker moeten worden verlengd
wanneer u snijwerkzaamheden verricht langs stoepen
of andere schurende oppervlakken of wanneer u
hardnekkiger onkruid snijdt.
Naarmate u de trimmer gebruikt, verkort het koord
ten gevolge van slijtage. Tik de trimmer zachtjes
tegen de grond tijdens de bediening ervan aan een
normale snelheid om het koord te verlengen.
OPMERKING: Wanneer u de nylondraad langer
maakt dan de zwade van 330 mm, heeft dit een
negatieve impact op de prestaties, werkingsduur
en levensduur van de trimmer wegens potentiële
motorschade. In dit geval dreigt de garantie te
vervallen.
Handige snijtips
• Gebruik het uiteinde van het koord voor de
snijwerkzaamheden. Duw de koordkop niet in
ongemaaid gras.
• Draad- en houten omheiningen zorgen ervoor
dat het koord sneller slijt en zelfs stukgaat. Door
stenen en bakstenen muren, stoepranden en
hout kan het koord snel slijten.
• Laat de beschermkap van de spoel niet over de
grond of andere oppervlakken slepen.
• Snijd hoge gewassen van boven naar beneden
en snijd nooit stukken van meer dan 30 mm
hoog.
• Houd de trimmer gekanteld in de richting van
de snijzone; dit is de beste snijmethode.
• De trimmer snijdt door hem van links naar
rechts te bewegen. Op die manier krijgt de
gebruiker geen puin op zich.
• Ga bomen en struiken uit de weg. Boomschors,
houten profielen, gevelbekleding en
92
omheiningspalen kunnen gemakkelijk worden
beschadigd door het koord.
Accessoires vervangen
WAARSCHUWING: Om
het gevaar op ernstig persoonlijk letsel
te beperken, zet u het apparaat uit en
neemt u de accu uit voordat u een
aanpassing uitvoert of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert.
WAARSCHUWING: Het
gebruik van een accessoire dat niet door
DeWALT wordt aanbevolen voor gebruik
met dit apparaat kan gevaarlijk zijn.
WAARSCHUWING: Gebruik
geen andere bladen, accessoires
of hulpstukken dan deze die door
DeWALT voor deze trimmer worden
aanbevolen. Dit kan tot ernstig letsel of
productschade leiden.
Gebruik het DeWALT-vervangingskoord modelnr.
DWO1DT801 of DWO1DT802.
• Gebruik alleen een koord met een diameter
van 2,032 mm ter vervanging van het koord
(modelnr. DWO1DT801 of DWO1DT802 zijn
aanbevolen). Gebruik voor optimale prestaties
geen koord van 2,413 mm. Koorden van een
ander formaat kunnen de prestaties hinderen en
schade aan de trimmer veroorzaken.
Het snijkoord vervangen (Afb. 9–12)
VOORZICHTIG: Om schade
aan het apparaat te voorkomen, moet u
het snijkoord afsnijden wanneer het over
het snijblad uitsteekt zodat het net tot
aan het blad reikt.
1. Verwijder de accu.
2. Draai de spoel (o) in de richting van de
wijzers van de klok om te ontgrendelen,
zoals in afbeelding 9 wordt geïllustreerd. Het
witte knobbeltje (u) in de spoel zal van het
spoelvenster (p) wegdraaien om aan te geven
dat het ontgrendeld is.
3. Trek de spoel er recht uit om deze te
verwijderen.
4. Haal vuil en gras van de spoel en behuizing.
5. Wind eerst het nieuwe koord om de geul van
de spoel die zich het dichtst bij de grijpsleuven
(s) bevindt, zoals in afbeelding 10 wordt
geïllustreerd.
Nederlands
6. Steek het uiteinde van het snijkoord (q) in het
bevestigingsgat (r).
7.Wind het snijkoord om de spoel in de richting
van de pijl onder aan de spoel.
8. Wanneer het omgewonden snijkoord het
begin van de grijpsleuven (s) heeft bereikt, snijd
het koord dan af op ongeveer 106 mm.
9. Duw het koord in de grijpsleuven aan één
kant van de spoel om het eerste koord vast te
houden terwijl u het tweede koord omwindt.
10. Herhaal de bovenstaande procedure voor
het tweede snijkoord in het onderste deel van
de spoel.
VOORZICHTIG: Gebruik alleen
het juiste type snijkoord alvorens u begint
te trimmen. Zorg dat het snijkoord zich in
beide delen van het spoel bevindt, zoals
in afbeelding 11 wordt geïllustreerd.
11. Zodra beide koorden om de spoel (o) zijn
gewonden, plaats u uw duim en vinger op
de grijpsleuven om het koord nog beter te
bevestigen en voert u het uiteinde van elk koord
door de twee gaten (t) aan weerszijden van de
kop in de spoelbehuizing (h), zoals in afbeelding
12 wordt geïllustreerd.
12. Plaats de witte knobbeltjes (u) in de
spoelbehuizing gelijk met de uitsparingen (v)
van de spoel. Plaats de grijpsleuven (s) zo dicht
mogelijk bij de twee gaten (t).
13. Duw de spoel in de spoelbehuizing en draai
tegen de wijzers van de klok in om de spoel te
vergrendelen. Zorg dat het witte knobbeltje (u)
in het spoelvenster (p) verschijnt. Vermijd dat
het koord rafelt en zich om de schacht onder
de spoel windt.
14. Trek aan beide uiteinden van het snijkoord
om deze uit de grijpsleuven te halen. Als het
koord over het snijblad op de beschermkap
uitsteekt, snijd het koord dan zodat het net tot
aan het blad reikt.
Onderhoud
Uw DeWALT gereedschap op stroom is ontworpen
om gedurende een lange tijdsperiode te
functioneren met een minimum aan onderhoud. Het
continu naar bevrediging functioneren hangt af van
de juiste zorg voor het gereedschap en regelmatig
schoonmaken.
WAARSCHUWING: Om
het gevaar op ernstig persoonlijk
letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt
u de accu, voordat u enige
aanpassing maakt of hulpstukken
of accessoires verwijdert/installeert.
Het onbedoeld opstarten kan letsel
veroorzaken.
1.Houd de luchtinlaatsleuven (w), getoond in
afbeelding 13, schoon om oververhitting te
voorkomen.
2.Uw trimmerkoord kan mettertijd uitdrogen. Om
uw koord in topvorm te houden, bewaart u een
reservekoord in een plastic, verzegelbare zak
met een eetlepel water.
3.Plastic onderdelen kunnen worden
schoongemaakt met een milde zeepoplossing
en een vochtige doek.
4.De koordsnijder aan de rand van de
beschermknap kan mettertijd bot worden. Het
is aanbevolen het blad regelmatig met een vijl te
slijpen.
Aan de lader en de accu kan geen onderhoud
worden verricht.
De spoelbehuizing vervangen
(afb. 14, 15)
1.Draai de spoelbehuizing (h) totdat het gat (x) in
de spindel (y) overeenstemt met de inkeping (z)
in de beschermkap (g). In de motorbehuizing
(aa) zal een derde gat verschijnen, zoals in
afbeelding 14 wordt geïllustreerd. Steek een
schroevendraaier door alle drie gaten om te
voorkomen dat de spoelbehuizing zou draaien.
2.Draai de spoelbehuizing met de wijzers van
de klok mee, zoals in afbeelding 15 wordt
getoond.
3.Steek opnieuw een schroevendraaier door
alle drie gaten (x, z en aa), forceer de nieuwe
spoelbehuizing tegen de wijzers van de klok in
en bevestig hem stevig aan de bout (bb) die uit
de trimmer steekt.
De beschermkap vervangen
(afb. 16–18)
WAARSCHUWING: Gebruik
het apparaat nooit zonder dat de
beschermkap stevig op zijn plaats zit.
1.Verwijder de spoelbehuizing zoals in de
rubriek De spoelbehuizing vervangen wordt
omschreven.
2.Verwijder de 4 schroeven (cc) van de
beschermkap, zoals in afbeelding 16 wordt
geïllustreerd.
3.Til de beschermkap op in een hoek zoals in
afbeelding 17 wordt getoond.
93
Nederlands
4.Om een nieuwe beschermkap te bevestigen,
schuift u het flapje (dd) van de nieuwe
beschermkap onder de rand (ee) van de
motorbehuizing (e). Breng vervolgens de
achterkant van de beschermkap op zijn plaats,
zoals in afbeelding 18 wordt getoond.
5.Vervang de 4 schroeven (cc) van de
beschermkap en draai deze stevig vast.
6.Vervang de spoelbehuizing zoals in de rubriek
De spoelbehuizing vervangen wordt
omschreven.
Uw elektrische gereedschap heeft geen aanvullende
smering nodig.
Reiniging
Waarschuwing: Blaas
vuil en stof uit de hoofdbehuizing met
droge lucht, zo vaak u ziet dat vuil zich
in en rond de luchtopeningen ophoopt.
Draag goedgekeurde oogbescherming
en een goedgekeurd stofmasker als u
deze procedure uitvoert.
Waarschuwing:
Gebruik nooit oplosmiddelen of andere
bijtende chemicaliën voor het reinigen
van niet-metalen onderdelen van het
gereedschap. Deze chemicaliën kunnen
het materiaal dat in deze onderdelen
is gebruikt verzwakken. Gebruik een
doek die uitsluitend met water en milde
zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
enige vloeistof in het gereedschap komt;
dompel nooit enig onderdeel van het
gereedschap in een vloeistof.
Schoonmaakinstructies voor de lader
94
Aangezien accessoires die niet door
DeWALT zijn aangeboden niet met dit
product zijn getest, kan het gebruik
van dergelijke accessoires met dit
gereedschap gevaarlijk zijn. Om het
risico op letsel te verminderen dient u
uitsluitend door DeWALT aanbevolen
accessoires met dit product te gebruiken.
Neem contact op met uw leverancier voor verdere
informatie over de geschikte accessoires.
Bescherming van het milieu
Smering
Optionele accessoires
Waarschuwing:
WAARSCHUWING:
Schokgevaar. Haal de stekker van de
lader uit het stopcontact voordat u het
apparaat reinigt. Verwijder vuil en vet
met een doek of zachte, niet-metalen
borstel van de buitenkant van de
werklamp/lader. Gebruik geen water of
schoonmaakmiddel.
Gescheiden afvalinzameling. Dit product
mag niet bij het normale huishoudelijke
afval worden aangeboden.
Als u op een dag bemerkt dat uw DeWALT product
vervangen dient te worden of dat u er verder geen
gebruik meer van maakt, mag u het niet als normaal
huishoudelijk afval aanbieden. Bied dit product aan
bij de gescheiden afvalinzameling.
G
escheiden inzameling van gebruikte
producten of verpakkingen maakt het
mogelijk dat materiaal kan worden
gerecycled en nogmaals gebruikt. Het
hergebruik van gerecycled materiaal
helpt milieuvervuiling te voorkomen en
vermindert de vraag naar grondstoffen.
Plaatselijke bepalingen voorzien mogelijk in de
gescheiden inzameling van elektrische producten
uit een huishouden, op stedelijke inzamelingspunten
of bij de detailhandelaar waar u een nieuw product
aanschaft.
DeWALT heeft een faciliteit voor het verzamelen van
recyclen van DeWALT producten als ze eenmaal
het einde van hun levensduur hebben bereikt. Stuur
om van deze service gebruik te maken uw product
a.u.b. terug naar iedere erkende reparateur die
namens ons de verzameling op zich neemt.
U kunt de locatie van de erkende reparateur die het
dichtste bij u in de buurt is opzoeken door contact
op te nemen met uw plaatselijke DeWALT kantoor
zoals vermeld in deze handleiding. Een lijst van
erkende DeWALT reparateurs en volledige details
over onze after sales service zijn ook te vinden op
internet via: www.2helpU.com.
Nederlands
Herlaadbare accu
Deze duurzame accu moet herladen worden als hij
niet krachtig genoeg blijkt tijdens het uitvoeren van
klussen die daarvoor vlot verliepen. Aan het einde
van zijn technische levensduur dient u dit werktuig
weg te gooien met respect voor het milieu:
• Gebruik de accu helemaal op en verwijder deze
vervolgens uit het werktuig.
• Lithium-ion-cellen recyclebaar. Breng ze terug
bij uw leverancier of naar het milieupark bij u in
de buurt. De ingezamelde accu’s zullen worden
gerecycled of op juiste wijze tot afval worden
verwerkt.
95
Norsk
Trådtrimmer
DCM561
Gratulerer!
Du har valgt et DeWALT-verktøy. Mange års erfaring,
grundig produktutvikling og innovasjon gjør DeWALT
til en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere
av elektrisk verktøy.
Tekniske data
Spenning
Type
Effekt
RPM
Skjærebredde
Vekt (uten batteripakke)
DCM561
18 V
1
400
0–4600 / 0–6000
330
3,64
VDC
W
mm
kg
LWA(lydeffektnivå)
dB(A)
90
dB(A)
1,7
Verdi vibrasjonsutslipp ah =
Usikkerhet K =
m/s2
m/s2
< 2,5
1,5
Batteripakke
Batteritype
Spenning
Kapasitet
Vekt
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
min
Vekt
kg
Sikringer:
Europa
96
230V verktøy
ADVARSEL: Angitt nivå
for vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet.
Dersom verktøyet brukes i andre
bruksområder, med annet tilbehør
eller er dårlig vedlikeholdt, kan
vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan
øke eksponeringsnivået betydelig for hele
arbeidsperioden.
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å
beskytte operatøren mot følgene fra
vibrasjon, som f.eks.: Holde ved like
verktøy og tilbehør, holde hendene
varme, organisere arbeidsmønster.
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
Lader
Netspanning
Batteritype
Omtrentlig ladetid på batteripakker
En vurdering av nivået for
vibrasjonseksponeringen bør også tas
med i beregningen når verktøyet er
slått av eller når det går uten faktisk
å gjøre en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivået betydelig for hele
arbeidsperioden.
Støyverdier og vibrasjonsverdier (triax vektor sum) i henhold til
EN50636-2-91:2014
LPA(lydtrykksnivå)
dB(A)
76
K ( usikkerhet for det angitte
støynivå)
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette
informasjonsbladet er blitt målt iht. standardiserte
tester gitt i EN50636-2-91:2014, og kan brukes til
å sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan
brukes til forberedende vurdering av eksponering.
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
VAC
25 (1,3 Ah)
55 (3,0 Ah)
10 A, nettspenning
DCB183
Li-Ion
18
2,0
0,40
DCB105
230
18 Li-Ion
30 (1,5 Ah)
70 (4,0 Ah)
0,49
DCB184
Li-Ion
18
5,0
0,62
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
40 (2,0 Ah)
90 (5,0 Ah)
Norsk
Definisjoner: Retningslinjer for
sikkerhet
Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået
de enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken
og vær spesielt oppmerksom på disse symbolene.
FARE: Angir en eksisterende
farlig situasjon som, og hvis den ikke
unngås, vil føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angir en potensielt
farlig situasjon som, og hvis den ikke
unngås, kan føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
Forsiktig: Angir en potensielt
farlig situasjon som, og hvis den ikke
unngås, kan føre til mindre eller
moderat personskade.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke
er relatert til personskader, men som
kan føre til skader på utstyr hvis den
ikke unngås.
Angir fare for elektrisk støt.
Angir brannfare.
Overensstemmelseserklæring
med EU
vennligst kontakt DeWALT på følgende adresser
eller se baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av
den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen
på vegne av DeWALT.
Markus Rompel
Teknisk direktør
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510 Idstein, Tyskland
09.03.2015
ADVARSEL: Les
bruksanvisningen slik at skaderisikoen
kan reduseres.
Sikkerhetsinstruksjoner
ADVARSEL: Ved bruk av
apparater som drives av strømnettet
må grunnleggende forholdsregler for
sikkerhet, inklusive følgende, alltid følges
for å redusere risikoen for brann, elektrisk
støt, personskader og materielle skader.
Maskineridirektiv
Direktivet for utendørs støy
Trådtrimmer
DCM561
DeWALT erklærer at de produktene som er
beskrevet under Tekniske data er i samsvar med:
2006/42/EC, EN60335-1:2012 + A11:2014
EN50636-2-91:2014.
2000/14/EC, Gresstrimmere, L ≤ 50 cm, tillegg VIII
DEKRA Certification B.V., Utrechtseweg 310,
6802 ED Arnhem, Nederland
Varslet organisasjon ID-nr.: 0344
Nivået på akustisk støyeffekt i
henhold til 2000/14/EC
(Artikkel 12, tillegg III, L ≤ 50 cm):
LPA (målt lydeffektnivå) 76 dB(A)
usikkerhet (K) = 1,7 dB (A)
LwA (garantert lydeffektnivå) 92 dB(A)
Disse produktene samsvarer også med direktiv
2004/108/EF (frem til 19.04.2016), 2014/30/EF (fra
20.04.2016) og 2011/65/EF. For mer informasjon,
ADVARSEL: Ved bruk av
maskinen må sikkerhetsreglene
følges. For din egen og andre
tilstedeværendes sikkerhet, bør du
lese disse bruksanvisningene før du
bruker maskinen. Oppbevar denne
bruksanvisningen sikkert for senere bruk.
• Les hele denne bruksanvisningen nøye for du
bruker apparatet.
• De tiltenkte bruksområdene er beskrevet i
denne bruksanvisningen. Bruk av tilbehør eller
ekstrautstyr, eller andre bruksmåter for dette
produktet enn de som er beskrevet i denne
bruksanvisningen, kan gi risiko for personskader.
• Ta vare på denne bruksanvisningen for fremtidig
bruk.
VIKTIG
LES NØYE FØR BRUK
OPPBEVAR FOR FRAMTIDIG BRUK
Rutiner for sikkert bruk
Opplæring
a) Les instruksjonene nøye. Gjør deg kjent med
kontrollene og riktig bruk av maskinen.
b) La aldri barn eller personer som ikke er kjent
med disse instruksjonene bruke maskinen.
97
Norsk
Lokale bestemmelser kan legge restriksjoner for
alder på operatør.
c) Husk at operatøren er ansvarlig for ulykker eller
farlige situasjoner som oppstår overfor andre
personer eller deres eiendom.
Forberedelse
a) Før bruk må du alltid inspisere maskinen
visuelt for skadde, eller manglende deksler eller
beskyttelser.
b) Bruk aldri maskinen mens andre personer,
spesielt barn, eller kjæledyr er i nærheten.
Bruk
a) Bruk alltid beskyttelsesbriller og vernesko ved
bruk av denne maskinen.
b) Unngå bruk av maskinen under dårlige
værforhold, spesielt ved fare for lynnedslag.
c) Maskinen må kun brukes i dagslys eller i god
kunstig belysning.
d) Bruk aldri maskinen med deksler eller
beskyttelser som er skadet, eller uten at deksler
eller beskyttelser er på plass.
Ekstra sikkerhetsanvisninger for
gresstrimmere
ADVARSEL: Skjæreelementer
fortsetter å rotere etter at motoren er slått
av.
• Bruk lange bukser for å beskytte beina.
• Sjekk at klippebanen er fri for pinner, steiner,
ståltråd eller andre hindringer før bruk av
apparatet.
• Bruk bare apparatet i oppreist stilling, med
skjæretråden nær bakken. Slå aldri apparatet på
i noen andre stillinger.
• Beveg deg sakte ved bruk av apparatet. Vær
oppmerksom på at nylig klippet gress er vått og
glatt.
• Du må ikke arbeide i bratte skråninger. Jobb
tvers over skråninger, ikke opp og ned.
• Kryss aldri grusstier eller veier når apparatet
kjører.
• Ikke berør skjæretråden når apparatet kjører.
e) Slå kun på motoren når hendene og føttene er
godt unna skjærebladet.
• Ikke sett apparatet ned før skjæretråden har
stoppet helt.
f) Koble alltid maskinen fra strømforsyningen
(dvs. fjerne støpselet fra stikkontakten, fjerne
nødstoppenhet er avtagbart batteri)
• Bruk bare passende type skjæretråd. Bruk aldri
skjæretråd av metall eller fiskesnøre.
1) når maskinen er etterlatt uten tilsyn;
2) før fjerning av blokkering;
3) før sjekking, rengjøring eller vedlikehold av
maskinen;
4) etter å ha truffet et fremmedlegeme;
5) hvis maskinen begynner å vibrere unormalt.
g) Beskytt deg mot skader på hendene og føttene
fra kutteutstyret.
h) Påse at ventilasjonsåpninger til enhver tid er fri
for rusk og rask.
Vedlikehold og lagring
a) Koble alltid maskinen fra strømforsyningen
(dvs. fjerne støpselet fra stikkontakten, fjerne
nødstoppenhet er avtagbart batteri) før utføring
av vedlikehold eller rengjøring.
• Pass på at du ikke berører trimmebladet for
skjæretråden.
• Hold alltid hender og føtter unna skjæretråden,
spesielt når du starter motoren.
• Kontroller for tegn på slitasje eller skade og
reparer hvis nødvendig før du bruker apparatet
og etter evt. sammenstøt.
• Vær påpasselig så du ikke blir skadet av utstyr
montert for trimming av trådlengden. Etter å
ha forlenget skjæretråden skal du alltid sette
maskinen tilbake i normal arbeidsstilling før du
slår den på.
• Nøye tilsyn er nødvendig når apparatet brukes i
nærheten av barn.
• Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk av små barn
eller uføre personer uten oppsyn.
• Apparatet må ikke brukes som et leketøy.
b) Bruk kun reservedeler og tilbehør godkjent av
produsenten.
• Må kun brukes under tørre forhold. La ikke
apparatet bli våt.
c) Kontroller og vedlikehold maskinen regelmessig.
Påse at reparasjoner av maskinen kun utføres
av autorisert verksted.
• Ikke senk apparatet ned i vann.
d) Når den ikke er i bruk må maskinen oppbevares
utilgjengelig for barn.
• Ikke bruk apparatet i eksplosive omgivelser, slik
som i nærheten av antennelige væsker, gasser
eller støv.
98
• Ikke åpne apparathuset. Apparatet inneholder
ingen deler som kan vedlikeholdes av brukeren.
Norsk
• Når apparatet er lagret eller transportert i et
kjøretøy, skal det plasseres i bagasjerommet
eller festes for å unngå at det beveger på seg
som følge av plutselige endringer i hastighet
eller retning.
Bruk vernebriller.
Skru verktøyet av. Før utføring av
vedlikehold av verktøyet må batteriet
fjernes fra verktøyet.
• Når apparatet ikke er i bruk, skal det lagres på
et tørt, godt ventilert sted utilgjengelig for barn.
• Barn bør ikke ha tilgang til lagrede apparater.
Andres sikkerhet
Vær oppmerksom på flyvende objekter.
Hold andre tilstedeværende personer
unna området som skal klippes.
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av
personer (inkludert barn) med redusert fysiske,
sensoriske eller mentale evner, eller mangel på
erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn
eller har blitt opplært i bruk av apparatet av en
person ansvarlig for deres sikkerhet.
Ikke utsett apparatet for regn eller høy
fuktighet
• Barn må holdes under oppsyn, sørg for at de
ikke leker med apparatet.
Restrisikoer
Ytterligere restrisikoer som ikke er inkludert i de
vedlagte sikkerhetsadvarslene kan oppstå ved bruk
av verktøyet. Disse risikoene kan oppstå som følge
av feil bruk, forlenget bruk osv.
På tross av samsvar med relevante sikkerhetsregler
og inkludering av sikkerhetsinnretninger, kan visse
restrisikoer ikke unngås. Disse inkluderer:
• Skader som følge av å berøre roterende/
bevegelige deler.
• Skader som følge av bytte av deler, blader eller
tilbehør.
• Skader som følge av forlenget bruk av et
verktøy. Ved bruk av et hvilket som helst verktøy
i lengre perioder må du forsikre deg om at du
tar regelmessige pauser.
• Hørselskader.
• Helsefarer forårsaket av å puste inn støv ved bruk
av verktøyet ditt (eksempel: arbeid med tre, spesielt
eik, bøk og sponplater.)
Merking på verktøyet
92
92
92
Datokode plassering (Fig. 19)
Datokoden (ff), som også inkluderer
produksjonsåret, er trykket på huset.
Eksempel:
2015 XX XX
Produksjonsår
95 sikkerhetsinstruksjoner for
Viktige
alle batteriladere
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN:
Denne manualen inneholder viktige
sikkerhetsanvisninger og bruksanvisninger for
kompatible batteriladere (se Tekniske data).
• Før du bruker laderen les alle instruksjoner og
advarsels-merker på laderen, batteripakken og
produktet som bruker batteripakken.
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Bruk hørselvern.
Lydeffektnivå garantert i forhold til EUs
rådsdirektiv 2000/14/EF.
ADVARSEL: Fare for støt. Ikke
la væske komme inn i laderen. Det kan
resultere i elektrisk støt.
ADVARSEL: Vi anbefaler bruk
av en jordfeilsikring med en nominell
strømverdi på 30mA eller mindre.
Forsiktig: Fare for
brannskader. For å redusere faren for
skader, lad kun DeWALT oppladbare
batterier. Andre type batterier kan
sprekke og forårsake personskader og
materielle skader.
FORSIKTIG: Barn må holdes
under oppsyn, sørg for at de ikke leker
med apparatet.
99
Norsk
MERK: Under visse forhold, med
laderen innplugget i strømforsyningen,
kan de eksponerte kontaktene i
laderen kortsluttes av fremmedlegemer.
Fremmedlegemer som kan lede strøm,
inklusiv, men ikke begrenset til stålull,
aluminiumsfolie eller annen ansamling
av metalliske partikler, må holdes unna
åpningene i laderen. Kople alltid laderen
fra strømtilførselen når det ikke er en
batteripakke i hulrommet. Kople fra
laderen før rengjøring.
MERK: Dette apparatet kan brukes av
barn fra 8-års alder og opp og personer
med reduserte fysiske, sensoriske eller
mentale evner eller manglende erfaring
og kunnskap hvis de har fått tilsyn eller
veiledning om bruken av apparatet på en
sikker måte og forstår farene involvert.
Barn skal ikke leke med apparatet.
Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke
utføres av barn uten tilsyn.
• IKKE forsøk å lade batteripakken med
andre ladere enn de som er nevnt i denne
manualen. Laderen og batteripakken er spesielt
designet for å jobbe sammen.
• Disse ladere er ikke ment for annen bruk
enn lading av DeWALT oppladbare batterier.
Annen bruk kan resultere i brannfare og/eller
elektrisk støt.
• Ikke utsett laderen for regn eller snø.
• Dra i kontakten og ikke ledningen når du
kople laderen fra strømmen. Dette reduserer
faren for skade på kontakten og ledningen.
• Påse at ledningen er plassert slik at den ikke
tråkkes på, snubles i, eller på annen måte
utsettes for skade eller påkjenning.
• Ikke bruk skjøteledning med mindre det er
helt nødvendig. Bruk av feil skjøteledning kan
resultere i brannfare og/eller elektrisk støt.
• Ikke plasser noe på laderen og ikke plasser
laderen på en myk overflate som kan
blokkere ventilasjonsslissene og resultere i
for høy innvendig temperatur. Plasser laderen
et sted unna varmekilder. Laderen ventileres
gjennom slisser i toppen og bunnen av huset.
• Ikke bruk lader med skadet ledning eller
kontakt—bytt dem ut med en gang.
• Ikke bruk laderen dersom den har fått
et slag, er mistet i gulvet eller skadet på
annen måte. Lever den på et autorisert
serviceverksted.
100
• Ikke ta laderen fra hverandre; lever den på
et autorisert serviceverksted når service eller
reparasjon trenges. Å sette den sammen feil
kan resultere i elektrisk støt eller brann.
• Dersom ledningen er skadet må den byttes
ut med en gang av produsenten, dens
serviceagent eller lignende kvalifisert person for
å unngå farer.
• Kople laderen fra strømtilførselen før
du begynner med rengjøring. Dette
reduserer faren for elektrisk støt. Fjerning av
batteripakken reduserer ikke denne faren.
• ALDRI forsøk på kople 2 ladere sammen.
• Laderen er designet for å bruke standard
230 V elektrisk strøm. Ikke forsøk å bruke
den på annen spenning. Dette gjelder ikke
billaderen.
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN
Ladere
Laderen DCB105 kan bruke 18 V Li-ion (DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 og DCB185)
batteripakker.
DeWALT ladere trenger ingen justeringer, og er
designet til å være så enkle som mulig å bruke.
Ladeprosedyre (Fig. 2)
1.Plugg laderen inn i en passende stikkontakt før
du setter inn batteripakken.
2.Sett inn batteripakken (j) i laderen. Den røde
(lade)-lyset vil blinke kontinuerlig og indikere at
ladeprosessen har startet.
3.Når ladingen er ferdig, indikeres dette ved at
det røde lyset står på kontinuerlig. Pakken
er fullt ladet, og kan brukes nå eller bli igjen i
laderen.
Merk: For å sikre maksimum ytelse og levetid på
litium-ion batterier, lad batteriet helt opp før første
gangs bruk.
Ladeprosess
Se tabellen under for batteripakkenes ladetilstand.
Ladeindikatorer: DCB105
lading
fulladet
varm/kald ladeforsinkelse
bytt ut batteripakken
Norsk
Kompatible ladere vil ikke lade en defekt
batteripakke. Laderen vil indikere feilaktig
batteripakke ved at den ikke lyser, eller ved å
indikere blinkemønster for problem pakke eller lader.
• Ikke lagre eller bruk verktøyet eller
batteripakken på steder der temperaturen
kan nå eller overstige 40 ˚C (105 ˚F) (som
utenfor skur eller metallbygg på sommeren).
MERK: Dette kan også tyde på et problem med
laderen.
Dersom laderen indikerer er problem, ta med lader
og batteripakke til et servicesenter for testing.
Ventetid for varm/kald pakke
Dersom laderen detekterer et batteri som er for
varmt eller for kaldt, vil den automatisk starte en
”varm/kald pakke forsinkelse”, og venter med å
lade til batteriet har passende temperatur. Laderen
vil deretter automatisk skifte til lademodus for
pakken. Denne funksjonen sikrer maksimal levetid
på batteriet.
En kald batteripakke vil lade med omtrent halve
hastighetene av en varm batteripakke. Batteripakken
vil lade langsommere gjennom hele ladesyklusen, og
vil ikke gå tilbake til maksimal ladehastighet selv om
batteriet blir varmt.
Kun litium-ion batteripakker
advarsel: Forsøk aldri å åpne
batteripakken av noen årsak. Ikke sett i
laderen dersom batteripakkens ytre er
sprukket eller skadet. Ikke knus, slipp
i gulvet eller skad batteripakken. Ikke
bruk en batteripakke eller lader som har
fått et slag, er mistet i gulvet, påkjørt
eller skadet på annen måte (f.eks.
gjennomboret av en spiker, slått med
hammer, tråkket på). Det kan resultere
i elektrisk støt. Skadede batteripakker
skal leveres til servicesenteret for
gjenvinning.
Forsiktig: Når det ikke er
i bruk plasser verktøyet på siden
på en stabil overflate der det ikke
skaper fare for snubling eller fall.
Noen verktøy med store batteripakker
kan stå på batteripakken, men kan
lettes slås overende.
XR Li-ione verktøy er designet med et elektronisk
beskyttelsessystem som vil beskytte batteriet mot
overlading, overoppvarming eller dyp utlading.
Spesielle sikkerhetsinstruksjoner for litium-ion
(Li-Ion)
Verktøyet vil automatisk slå seg av dersom
beskyttelsessystemet aktiveres (Electronic Protection
System). Dersom det skjer, sett litium-ion batteriet
på laderen til det er helt oppladet igjen.
• Ikke brenn batteripakken selv om den
er alvorlig skadet eller fullstendig utslitt.
Batteripakken kan eksplodere i en brann. Giftige
gasser og materialer oppstår når man brenner
litium-ion-batteripakker.
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for
alle batteripakker
Sørg for å inkludere katalognummer og spenning
når du bestiller nye batteripakker.
Batteriet kommer ikke fullstendig ladet ut av
pakningen. Les sikkerhetsinstruksjonene under før
du bruker batteripakken og laderen. Følg deretter
ladeprosedyrene som er beskrevet.
Les alle instruksjoner
• Ikke lad eller bruk batteriet i eksplosive
omgivelser, slik som i nærheten av
antennelige væsker, gasser eller støv.
Innsetting eller uttak av batteriet kan antenne
støvet eller gassen.
• Tving aldri batteripakken inn i laderen. Ikke
modifiser batteripakken på noen måte for
å passe inn i en ikke-kompatibel lader idet
batteripakken kan sprekke og forårsake
alvorlig personskade.
• Lad batteripakkene kun i DeWALT ladere.
• IKKE sprut på eller senke ned i vann eller andre
væsker.
• Hvis batteriets innhold kommer i kontakt
med huden, vasker du området med mild
såpe og vann. Hvis du får batterivæske på
øyet, skyller du det åpne øyet i 15 minutter
eller til irritasjonen gir seg. I tilfelle det trengs
medisinsk tilsyn, er batteriets elektrolytt
sammensatt av en blanding av organiske
karbonater og litium-salter.
• Innholdet i åpne battericeller kan forårsake
irritasjon av luftveiene. Skaff frisk luft. Søk
medisinsk ettersyn hvis symptomene vedvarer.
ADVARSEL: Fare for
brannskader. Batterivæsken kan
antennes hvis den utsettes for gnister
eller flammer.
Transport
DeWALT batterier samsvarer med alle aktuelle
shipping-forskrifter som angitt av bransjen og
lovregler, inkludert UN Recommendations on the
Transport of Dangerous Goods; International Air
Transport Association (IATA) Dangerous Goods
Regulations, International Maritime Dangerous
101
Norsk
Goods (IMDG) Regulations, og European Agreement
Concerning The International Carriage of Dangerous
Goods by Road (ADR). Litium-ion celler og
batterier er testet i henhold til avsnitt 38.3 i ” UN
Recommendations on the Transport of Dangerous
Goods Manual of Tests and Criteria”.
Merking på laderen og batteripakken
I tillegg til piktogrammene som er brukt i
denne manualen, kan etikettene på laderen og
batteripakken vise følgende piktogrammer:
I de fleste tilfeller vil transport av en DeWALT
batteripakke være unntatt fra klassifisering som
et fullt regulert Klasse 9 farlige materiale. Generelt
er det to tilfeller som krever transport i henhold til
Klasse 9:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Se Tekniske data for ladetid.
1.Lufttransport av mer enn to DeWALT litium-ion
batteripakker dersom pakken kun inneholder
batteripakker (ingen verktøy).
Batteriet lader.
2. Transport av et litium-ion batteri med nominell
energi over 100 Watt timer (Wh). Alle litium-ion
batterier har energimerking Watt timer angitt på
pakken.
Batteriet ladet.
Batteri defekt.
Uansett om en transport regnes som unntatt eller
fullt regulert, er det senderens ansvar å sjekke de
gjeldende reglene for pakking, etiketter/merking og
dokumentasjon.
Forsinkelse ved varm/kald pakke.
Ikke undersøk med strømførende
gjenstander.
Transport av batterier kan kanskje føre til brann
dersom batteripolene utilsiktet kommer i kontakt
med elektrisk ledende materialer. Ved transport
av batterier, pass på at batteripolene er beskyttet
og godt isolerte fra materialer som kan komme i
kontakt og føre til kortslutning.
Ikke lad skadede batteripakker.
Ikke utsett for vann.
Informasjonen i dette avsnittet av manualen er gitt
i god tro og ansett som nøyaktig på tidspunktet
dokumentet ble opprettet. Men det gis ingen
garantier, hverken eksplisitt eller implisitt. Det er
kjøperens ansvar å sikre at aktivitetene samsvarer
med de gjeldende retningslinjer.
Få byttet defekte ledninger omgående.
Lades kun mellom 4 ˚C og 40 ˚C.
Kun for innendørs bruk.
Batteripakke
Batteritype
eponer batteripakken på miljøvennlig
D
vis.
DCM561 bruker en 18 volts batteripakke.
Batteripakkene DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183, DCB184 og DCB185 kan brukes. Se
Tekniske data for mer informasjon.
Lad kun DeWALT batteripakker med
de angitte DeWALT laderne. Lading
av andre batteripakker enn de angitte
DeWALT batteriene med en DeWALT
lader kan føre til at de sprekker eller til
andre farlige situasjoner.
Anbefalinger for lagring
1.Den ideelle lagringsplassen er kjølig og tørr og
ikke utsatt for direkte solskinn samt for sterk
varme eller kulde. For optimal batteriytelse og
levetid bør batteripakker lagres i romtemperatur
når de ikke er i bruk.
2.For lang tids lagring, anbefales det for optimalt
resultat å lagre en fullt ladet batteripakke på et
kjølig og tørt sted uttatt av laderen.
Merk: Batteripakker bør ikke lagres fullt utladet.
Batteripakken må lades opp igjen før bruk.
102
Ikke brenn batteripakken.
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1Trådtrimmer
1Batteri
Norsk
1Lader
Din DeWALT-lader er dobbeltisolert i
samsvar med EN60335; det trengs derfor
ikke noen jordledning.
1Instruksjonshåndbok
• Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør
som kan ha oppstått under transport.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå
denne håndboken før bruk.
Beskrivelse (Fig. 1)
ADVARSEL: Aldri modifiser
elektroverktøyet eller noen del av
det. Dette kan føre til materiell- eller
personskader.
a.Bryter for variabel hastighet
b.Låsehendel
c.Hastighetskontrollhjul
d.Ekstrahåndtak
e.Motorhus
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den
byttes i en spesialledning som fås via DeWALTserviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Skjøteledning bør ikke brukes hvis det ikke er
absolutt nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning
som egner seg for kraftforsyningen til din lader (se
Tekniske data). Minimum størrelse på lederen er
1 mm2; maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en
kabeltrommel.
Montering og justering
ADVARSEL: For å redusere
risikoen for alvorlig personskade,
slå av verktøyet og koble fra
batteripakken før du foretar
eventuelle justeringer eller fjerner/
installerer tilleggsutstyr eller
tilbehør. En utilsiktet oppstart kan føre til
personskader.
f.Trimmerstang
g.Sprutevern
h. Spolehus
i.Batterihus
j.Batteripakke
k.Festeknapp for batteriet
l.Håndtak
TILTENKT BRUK
Trådtrimmeren din er laget for profesjonell trimming.
Ikke bruk når det er vått eller i nærheten av
antennelige væsker eller gasser.
Ikke la barn komme i kontakt med verktøyet.
Uerfarne operatører trenger tilsyn når de bruker
dette verktøyet.
Advarsel: Bruk kun
batteripakker og ladere fra DeWALT.
Sette inn og ta av batteripakke
på verktøyet (Fig. 3–5)
MERK: For best resultat, pass på at
batteripakken (j) er helt oppladet før bruk.
For å installer batteripakken i verktøyets
håndtak
• Dette apparatet kan brukes av barn fra 8-års
alder og opp og personer med reduserte
fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
manglende erfaring og kunnskap hvis de
har fått tilsyn eller veiledning om bruken av
apparatet på en sikker måte og forstår farene
involvert. Barn skal ikke leke med apparatet.
Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke
utføres av barn uten tilsyn.
1.Rett inn batteripakken (j) mot skinnene i
håndtaket (Fig. 3).
• Apparatet skal kun brukes med
strømforsyningsenheten levert med apparatet
2.Sett batteripakken i laderen som beskrevet i
laderavsnittet i denne manualen.
Elektrisk sikkerhet
Ladeindikator batteripakker (Fig. 5)
Produktet er designet for kun én spenning.
Kontroller alltid at batteripakkens spenning stemmer
med spenningen på typeskiltet. Du må også passe
på at spenningen på batteriladeren stemmer
overens med strømnettet hos deg.
2.Skyv den inn i håndtaket til batteripakken er
godt festet i verktøyet, pass på at den ikke
løsner.
For å fjerne batteripakken fra verktøyet
1.Trykk batteriets festeknapp (k) og trekk batteriet
bestemt ut av håndtaket (Fig. 4).
Noen DeWALT batteripakker inkluderer en
ladeindikator som består av tre grønne LED
som indikerer hvor mye lading som er igjen i
batteripakken.
103
Norsk
For å aktivere ladeindikatoren, trykk og hold
indikatorknappen (m). En kombinasjon av tre grønne
LED-lys vil lyse og vise gjenværende lading. Dersom
gjenværende lading av batteriet er under brukbar
grense, vil ingen lys tennes og batteriet må lades
opp.
MERK: Ladeindikatoren er bare an indikasjon av
gjenværende lading i batteripakken. Den gir ingen
indikasjon på om verktøyet fortsatt kan brukes, og
kan variere med produktkomponentene, temperatur
og brukerens bruksområde.
Feste beskyttelse
1.Se avsnittet Bytte spolehus for hvordan
spolehuset fjernes (h, fig. 1).
2.Når spolen er fjernet, se avsnittet Bytte
sprutvernet for hvordan beskyttelsen festes (g)
og erstatt spolehuset.
Justere ekstrahåndtaket (fig. 6)
Trimmeren leveres ferdig montert. Hjelpehåndtaket
(d) er posisjonert for å maksimere balansen.
Men hvis justering likevel er nødvendig, løsner
du de fire boltene (n) med en unbrakonøkkel og
skyver så hjelpehåndtaket oppover eller nedover
trimmerstangen (f).
Bruk
Bruksanvisning
Advarsel: Ta alltid hensyn til
sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende
forskrifter.
ADVARSEL: For å redusere
risikoen for alvorlig personskade,
slå av verktøyet og koble fra
batteripakken før du foretar
eventuelle justeringer eller fjerner/
installerer tilleggsutstyr eller
tilbehør. En utilsiktet oppstart kan føre til
personskader.
Korrekt plassering av hendene
(Fig. 1, 8)
ADVARSEL: For å redusere
104
Riktig stilling for hendene er å ha en hånd på
hovedhåndtaket (l), med den andre hånden på
hjelpehåndtaket (d).
Slå trimmeren på og av (Fig. 1)
Trykk på låsehendelen (b) og deretter bryteren for
variabel hastighet (a) for å slå apparatet på. Slipp
bryteren for variabel hastighet og låsehendelen for å
slå apparatet av.
Hastighetskontrollhjul (Fig. 1)
Denne trådtrimmeren gir deg valget mellom å jobbe
med en effektiv hastighet for å utvide brukstiden for
større jobber, eller akselerere trimmerhastigheten for
mer effektiv kutting.
For å utvide brukstiden, trykk hastighetshjulet (c)
fremover mot hjelpehåndtaket (d) og inn i «LO»stillingen. Denne innstillingen er best for større
prosjekter som krever mer tid for å fullføres.
For å bruke trimmeren med større hastighet, drei
hastighetskontrollhjulet tilbake mot batterihuset (i) og
inn i «HI»-stillingen. Denne innstillingen er best for
kutte gjennom kraftigere vekst og for bruk som krever
høyere motorhastighet.
MERK: Når satt til «HI»-stilling, vil brukstiden
reduseres sammenlignet med når trimmeren er satt
i «LO»-stilling.
Trimming (Fig. 7, 8)
Når trimmeren er på, hold den i passende vinkel og
sving fra side til side som vist i figur 7.
Hold en minimumsavstand på 610 mm mellom
sprutvernet og føttene dine, som vist i figur 8.
ADVARSEL: Hold den roterende
tråden omtrent parallelt med bakken
(ikke vippet mer enn 30 grader). Denne
trimmeren er ikke en kantklipper. IKKE
VIPP trimmeren slik at tråden roterer i
en nesten rett vinkel i forhold til bakken.
Flyvende rester kan forårsake alvorlige
personskader.
Dunk innmating av ny skjæretråd
faren for alvorlig personskade, skal man
ALLTID ha hendene i korrekt posisjon,
som vist.
Trimmeren din bruker nylontråd med 2,032 mm
diameter. Skjæretråden vil slites raskere og kreve
mer innmating hvis kuttingen gjøres langs fortau eller
andre overflater som sliter mer på tråden, eller hvis
kraftigere ugress kuttes.
ADVARSEL: For å redusere faren
for personskade, skal man alltid holde
godt fast, for å være forberedt på en
plutselig reaksjon.
Etter hvert som du bruker trimmeren, vil kuttetråden
bli kortere grunnet slitasje. Dunk forsiktig trimmeren
i bakken mens den kjører i normal hastighet og mer
kuttetråd vil bli matet.
Norsk
MERK: Strekking av nylontråden utover 330 mm
skjærebredde vil påvirke ytelsen, driftstiden og
levetiden til trimmeren grunnet potensialet for å skade
motoren. Gjøres dette kan det ugyldiggjøre garantien.
Bytte av kuttetråd (Fig. 9–12)
FORSIKTIG: For å unngå skade
på apparatet, hvis kuttetråden er utenfor
trimmebladet, kutt tråden av der slik at
den akkurat når bladet.
Nyttige tips for kutting
• Bruk enden på tråden for å gjøre kuttingen, ikke
tving trådhodet inn i uklippet gress.
• Tråd- og stakittgjerder forårsaker ekstra slitasje,
til og med brekkasje. Stein- og murvegger,
kantstein og treverk kan slite tråden raskt.
1. Fjern batteriet.
2. Drei spolen (o) med klokken for å åpne, som
vist i figur 9. Den hvite knotten (u) inne i spolen
vil rotere vekk fra spolevinduet (p) for å indikere
ulåst.
• Ikke la spolelokket bli dratt rundt på bakken eller
andre overflater.
3. Dra spolen rett ut for å fjerne.
• Ved høyere vekst, kutt fra toppen og ned og
ikke overstig 304,8 mm høyde.
5. Først, vikle den nye tråden i kanalen for
spolen nærmest holdesporene (s) som vist i
figur 10.
• Hold trimmeren vippet mot området som kuttes;
dette er det beste kutteområdet.
4. Fjern evt. skitt og gress fra spolen og huset.
6. Sett enden på kuttetråden (q) inn i
holderhullet (r).
• Trimmeren kutter når den beveges fra venstre
mot høyre. Dette hindrer at rester slynges mot
brukeren.
7.Vikle kuttetråden på spolen i retning med pilen på
bunnen av spolen.
• Unngå trær og busker. Bark fra trær, treverk,
bordkledning og gjerdestolper kan lett
ødelegges av tråden.
8. Når den viklede kuttetråden når begynnelsen
på holdesporene (s), kutt tråden omtrent
106 mm.
Byttetilbehør
ADVARSEL: For å redusere faren
9. Skyv tråden inn i holdesporene på én side av
spolen for å holde den første tråden mens du
vikler den andre tråden.
for alvorlige personskader, slå av verktøy
og koble fra batteripakken før du gjør
justeringer eller tar av / setter på tilbehør
eller ekstrautstyr.
ADVARSEL: Bruk av evt. tilbehør
som ikke er anbefalt av DeWALT for bruk
med dette apparatet kan være farlig.
ADVARSEL: Ikke bruk noen
blader eller andre tilbehør eller fest på
annet enn utstyr det som anbefales av
DeWALT på denne trimmeren. Det kan
føre til alvorlig personskade eller skade på
produktet.
Bruk DeWALT erstatningstråd modell nr.
DWO1DT801 eller DWO1DT802.
• Ved utskifting av tråd, bruk bare tråd med
2,032 mm diameter (modell nr. DWO1DT801
eller DWO1DT802) er anbefalt. For optimal
ytelse, bruk ikke 2,4 mm tråd. Andre størrelser
kan degradere ytelsen og forårsake skade på
trimmeren.
10. Gjenta prosedyren over for den andre
kuttetråden på nedre del av spolen.
FORSIKTIG: Bruk bare rett type
kuttetråd før du begynner trimmingen.
Forsikre deg om at kuttetråden er
fremme på begge sider av spolen, som
vist i figur 11.
11. Så snart begge trådene er viklet rundt
spolen (o), setter du tommelen og en finger
på holdesporene for å sikre tråden og føre
enden på hver tråd gjennom de to hullene (t)
på hver side av hodet i spolehuset (h) som vist i
figur 12.
12. Innrett de hvite knottene (u) inne i spolehuset
med innskjæringene (v) på spolen. Still inn
holdesporene (s) med de to hullene (t) så nært
som mulig.
13. Skyv spolen inn i spolehuset og drei mot
klokken for å låse spolen på plass. Forsikre deg
om at den hvite knotten (u) vises i spolevinduet
(p). Sørg for at tråden ikke vikles av og rundt
skaftet under spolen.
14 Dra begge ender av kuttetråden for å løsne
dem fra holdesporene. Hvis tråden rekker
utenfor kuttebladet på sprutvernet kutter du
tråden slik at den bare så vidt når bladet.
105
Norsk
Vedlikehold
Ditt DeWALT elektriske verktøy er designet for å
virke over en lang tidsperiode med et minimum
av vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende drift
avhenger av tilfredsstillende stell av verktøyet og
regelmessig renhold.
ADVARSEL: For å redusere
risikoen for alvorlig personskade,
slå av verktøyet og koble fra
batteripakken før du foretar
eventuelle justeringer eller fjerner/
installerer tilleggsutstyr eller
tilbehør. En utilsiktet oppstart kan føre til
personskader.
4.For å feste et nytt sprutvern, skyv tappen (dd)
på det nye sprutvernet under leppen (ee) på
motorhuset (e), senk så den bakre delen av
vernet på plass som vist i figur 18.
5.Sett vernet tilbake på plass og stram de fire
skruene (cc).
6.Bytt spolehuset som beskrevet i avsnittet Bytte
spolehus.
Smøring
Ditt elektriske verktøy trenger ikke ekstra smøring.
1.Hold lufteslissene (w), vist i figur 13, rene for å
unngå overoppheting.
2.Kuttetråden kan uttørkes etter en viss tid. For
å holde kuttetråden i topp stand, oppbevar
reservetråden i en lukkbar plastpose med en
teskje vann inni.
Rengjøring
Advarsel: Blås skitt og støv
ut av hovedkabinettet med tørr luft når
skitt samles inne i og rundt luftåpningene.
Bruk godkjent øyebeskyttelse og
godkjent støvmaske når du utfører denne
prosedyren.
3.Plastdeler kan rengjøres med en mild såpe og
en fuktig klut.
4.Trådkutteren på kanten av sprutvernet kan bli
sløv over tid. Det anbefales at du periodisk
sliper og skjerper bladet med en fil.
Laderen og batteripakken er vedlikeholdsfrie.
Bytte spolehus (Fig. 14, 15)
1.Roter spolehuset (h) til hullet (x) i spindelen (y) er
jevnt med hakket (z) i sprutvernet (g). Et tredje
hull i motorhuset (aa) vil være synlig som vist
i figur 14. Sett inn et skrujern gjennom alle tre
hullene for å hindre spolehuset i å dreie rundt.
Advarsel: Aldri bruk løsemidler
eller sterke kjemikalier for å rengjøre
ikke-metalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene som
brukes i disse delene. Bruk en klut som
bare er fuktet med vann og mild såpe.
Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet;
aldri dypp noen del av verktøyet i en
væske.
2.Drei spolehuset med klokken som vist i figur 15.
Rengjøringsinstruksjoner for lader
3.Sett et skrujern gjennom alle tre hullene (x, z
og aa) og skru fast det nye spolehuset mot
urviseren og fest forsvarlig på bolten (bb) som
stikker ut fra trimmeren.
Bytte sprutvernet (Fig. 16–18)
ADVARSEL: Bruk aldri apparatet
uten sprutvernet skikkelig på plass.
1.Fjern spolehuset som beskrevet i avsnittet
Bytte spolehus.
2.Fjern de fire skruene (cc) som holder
sprutvernet vist i figur 16.
3.Løft sprutvernet av i en vinkel som vist i
figur 17.
ADVARSEL: Fare for
elektrisk støt. Frakople laderen fra
vekselstrømkontakten før rengjøring.
Smuss og fett kan fjernes fra eksteriøret
av laderen ved bruk av en klut eller myk
ikke-metallisk børste. Ikke bruk vann eller
andre rengjøringsmidler.
Tilleggsutstyr
Advarsel: Bruk av annet
tilleggsutstyr enn det som tilbys av
DeWALT kan være farlig, ettersom
dette ikke er testet sammen med dette
verktøyet. For å redusere faren for skader,
bør kun tilleggsutstyr som er anbefalt
av DeWALT brukes sammen med dette
produktet.
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere
informasjon om egnet ekstrautstyr.
106
Norsk
Beskyttelse av miljøet
Separat innsamling. Dette produktet må
ikke kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall.
Dersom du en dag skulle finne ut at ditt DeWALT
produkt må erstattes, eller dersom det ikke lenger
trenges av deg, skal det ikke kastes sammen med
husholdningsavfallet. Gjør dette produktet tilgjengelig
for separat innsamling.
S
eparat innsamling av brukte produkter
og innpakning gjør at materialene
kan resirkuleres og brukes om igjen.
Gjenbruk av resirkulert materiale
hjelper til med å hindre miljøforurensing
og reduserer etterspørselen etter
råmateriale.
Lokale forskrifter kan ha separat innsamling
av elektriske produkter fra husholdningen ved
kommunale søppelfyllinger eller hos forhandleren der
du kjøper et nytt produkt.
DeWALT har en ordning for å samle inn og
resirkulere DeWALT produkter når de har nådd
slutten på livsløpet. For å benytte deg av denne
tjenesten, vennligst returner produktet til en
autorisert reparatør som vil samle dem inn på vegne
av oss.
Du kan finne nærmeste autoriserte reparatør ved å
ta kontakt med dit lokale DeWALT-kontor på den
adressen som du finner i denne brukerhåndboken.
Alternativt er en liste over autoriserte DeWALTreparatører og alle detaljer om service etter salg og
kontakter tilgjengelig på Internett på:
www.2helpU.com.
Oppladbar batteripakke
Denne langtids batteripakken må lades på nytt når
den ikke lenger produserer nok strøm til jobber som
enkelt kunne utføres tidligere. Ta hensyn til miljøet
når batteripakken må kasseres:
• Lad batteripakken helt ut, og ta den ut
av verktøyet.
• Litium-ion celler kan gjenbrukes. Lever dem til
forhandleren eller en lokal gjenbruksstasjon. De
innleverte batteripakkene vil gjenbrukes eller
avfallsbehandles korrekt.
107
Português
Aparador de fio
DCM561
Gratulerer!
Du har valgt et DeWALT-verktøy. Mange års erfaring,
grundig produktutvikling og innovasjon gjør DeWALT
til en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere
av elektrisk verktøy.
Dados técnicos
Voltagem
Tipo
Saída de potência
RPM
Tamanho da faixa de corte
Peso (sem bateria)
DCM561
18V
1
400
0-4600 / 0-6000
330
3,64
VCC
W
mm
kg
dB(A)
1,7
Valor de emissão de vibrações ah =
K de variabilidade =
m/s2
m/s2
< 2,5
1,5
Batería
Tipo de batería
Voltagem
Capacidade
Peso
VCC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
Carregador
Voltagem da rede eléctrica
Tipo de bateria
Tempo de carga aprox. das baterias
min
Peso
kg
Fusíveis:
Europa
108
Ferramentas
de 230 V
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å
beskytte operatøren mot følgene fra
vibrasjon, som f.eks.: holde ved like
verktøy og tilbehør, holde hendene
varme, organisere arbeidsmønster.
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
VCA
25 (1,3 Ah)
55 (3,0 Ah)
10 amperes,
alimentação de rede
ADVARSEL: angitt nivå
for vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet.
Dersom verktøyet brukes i andre
bruksområder, med annet tilbehør
eller er dårlig vedlikeholdt, kan
vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan
øke eksponeringsnivået betydelig for hele
arbeidsperioden.
En vurdering av nivået for
vibrasjonseksponeringen bør også tas
med i beregningen når verktøyet er
slått av eller når det går uten faktisk
å gjøre en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivået betydelig for hele
arbeidsperioden.
Valores de ruído e vibração (valores totais de vibração) de acordo com a
EN50636-2-91:2014
LPA(nível de emissão de pressão
dB(A)
76
sonora)
LWA(nível de potência acústica)
dB(A)
90
K ( variabilidade do nível acústico
indicado)
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette
informasjonsbladet er blitt målt iht. standardiserte
tester gitt i EN50636-2-91:2014, og kan brukes til
å sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan
brukes til forberedende vurdering av eksponering.
DCB183
Li-Ion
18
2,0
0,40
DCB105
230
18 Li-Ion
30 (1,5 Ah)
70 (4,0 Ah)
0,49
DCB184
Li-Ion
18
5,0
0,62
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
40 (2,0 Ah)
90 (5,0 Ah)
Português
Definições: directrizes de Segurança
As definições abaixo apresentadas descrevem o
grau de gravidade correspondente a cada palavra
de advertência. Leia cuidadosamente o manual e
preste atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação
iminentemente perigosa que, se não
for evitada, irá resultar em morte ou
lesões graves.
atenÇÃO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não for
evitada, poderá resultar em morte ou
lesões graves.
cuidado: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não
for evitada, poderá resultar em lesões
ligeiras ou moderadas.
VISO: indica uma prática (não
A
relacionada com ferimentos) que,
se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
Estes equipamentos também estão em
conformidade com a Directiva 2004/108/CE (até
19.04.2016), 2014/30/UE (a partir de 20.04.2016)
e a 2011/65/UE. Para obter mais informações,
contacte a DeWALT através da morada indicada em
seguida ou consulte o verso do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação
do ficheiro técnico e faz esta declaração em nome
da DeWALT.
Markus Rompel
Director de Engenharia
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
09.03.2015
Instruções de segurança
atenÇÃO: quando utilizar
aparelhos ligados à corrente, as
precauções básicas de segurança,
incluindo as seguintes, devem ser
sempre seguidas de modo a reduzir os
riscos de incêndio, choques eléctricos,
ferimentos pessoais e danos materiais.
Declaração de conformidade da CE
Directiva “máquinas”
Directiva relativa ao ruído externo
Aparador de fio
DCM561
A DeWALT declara que os produtos descritos em
Dados técnicos se encontram em conformidade
com as seguintes normas e directivas:
2006/42/CE, EN60335-1:2012 + A11:2014
EN50636-2-91:2014.
2000/14/CE, Aparador de relva, L ≤ 50 cm, Anexo
VIII
DEKRA Certification B.V., Utrechtseweg 310,
6802 ED Arnhem, Países Baixos
N.º de ID do Organismo Notificado: 0344
Nível de potência acústica de acordo com a
2000/14/CE
(Artigo 12.º, Anexo III, L ≤ 50 cm):
LPA (nível de potência acústica) 76 dB(A)
Variabilidade (K) = 1,7 dB(A)
LWA (potência acústica garantida) 92 dB(A)
atenÇÃO: para reduzir o
risco de ferimentos, leia o manual de
instruções.
atenÇÃO: quando utilizar a
máquina, as regras de segurança devem
ser seguidas. Para sua segurança e
das pessoas que se encontram nas
proximidades, leia estas instruções
antes de utilizar a máquina. Mantenha
as instruções seguras para utilizar
posteriormente.
• Leia este manual na íntegra e com atenção
antes de utilizar o aparelho.
• A utilização adequada é descrita neste manual.
O uso de qualquer acessório ou o desempenho
de qualquer operação com este aparelho, que
não seja o recomendado neste manual de
instruções pode constituir um risco em termos
de ferimentos.
109
Português
• Guarde este manual para referência futura.
IMPORTANTE
LEIA ATENTAMENTE ANTES DE UTILIZAR
GUARDE PARA REFERÊNCIA FUTURA
Práticas de utilização segura
Formação
a) Leia atentamente as instruções. Familiarize-se
com os controlos e com a utilização correta do
aparelho.
b) Não permita que este aparelho seja utilizado
por crianças ou por outras pessoas que não
conhecem as instruções. A legislação local
poderá restringir a idade do utilizador.
c) Lembre-se de que o utilizador é responsável
pelos acidentes que causem danos a bens ou
ferimentos em pessoas.
Preparação
a) Antes de utilizar, verifique se o aparelho está
danificado e se existem peças ou proteções
partidas ou mal colocadas.
b) Nunca utilize este aparelho com pessoas,
especialmente crianças, por perto.
Utilização
h) Certifique-se de que não existem resíduos a
obstruir as aberturas de ventilação.
Manutenção e armazenamento
a) Desligue o aparelho da fonte de alimentação
(por exemplo, remova a ficha da tomada,
remova o desativador ou a bateria amovível)
antes de realizar tarefas de manutenção ou
limpeza do aparelho.
b) Utilize apenas os acessórios e peças de
substituição recomendados pelo fabricante.
c) Inspecione e leve a cabo a manutenção do
aparelho regularmente. As reparações só
devem ser efetuadas por um representante
autorizado.
d) Quando não estiver a utilizar o aparelho, deve
mantê-lo longe do alcance das crianças.
Instruções de segurança adicionais
para aparadores de relva
atenÇÃO: os elementos de
corte continuam a rodar após o motor
ser desligado.
• Use calças compridas para proteger as suas
pernas.
a) Utilize proteção para os olhos e calçado
apropriado sempre que utilizar este aparelho.
• Antes de utilizar o aparelho, verifique se o seu
percurso de corte não possui paus, pedras, fios
e quaisquer outros obstáculos.
b) Evite utilizar este aparelho com más condições
meteorológicas, especialmente quando existe o
risco de relâmpagos.
• Apenas utilize o aparelho na vertical com a linha
de corte junto ao solo. Nunca ligue o aparelho
noutra posição.
c) Utilize o aparelho apenas durante o dia ou com
luz artifical suficiente.
• Desloque-se lentamente quando utilizar
o aparelho. Tenha em atenção que a
relva acabada de cortar está húmida e é
escorregadia.
d) Nunca utilize este aparelho com peças ou
proteções danificadas ou sem estas peças e
proteções devidamente colocadas.
e) Ligue o motor apenas quando tiver as mãos e
os pés afastados das ferramentas de corte.
f) Desligue sempre o aparelho da fonte de
alimentação (por exemplo, remova a ficha da
tomada, remova o desativador ou a bateria
amovível)
1) sempre que não o estiver a utilizar;
2) antes de desobstruir caminho;
3) antes de verificar, limpar ou ligar o aparelho;
4) após atingir um objeto estranho;
5) sempre que o aparelho começar a vibrar de
forma anormal.
g) Tenho o cuidado de evitar ferimentos nos pés
e nas mãos provocados pelas ferramentas de
corte.
110
• Não trabalhe em declives. Trabalhe na
transversal dos declives e não de cima para
baixo.
• Nunca atravesse estradas ou caminhos com
gravilha com o aparelho em funcionamento.
• Nunca toque na linha de corte com o aparelho
em funcionamento.
• Não pouse o aparelho até que a linha de corte
se tenha paralisado completamente.
• Apenas utilize o tipo de linha de corte
adequado. Nunca utilize linha de corte metálica
ou fio de pesca.
• Tenha cuidado para não tocar a lâmina de
aparagem da linha.
• Mantenha sempre as mãos e os pés afastados
da linha de corte, principalmente quando liga o
motor.
Português
• Antes de utilizar o aparelho e após qualquer
impacto, verifique de há sinais de desgaste ou
danos e repare conforme necessário.
• Tome cuidado contra os ferimentos a partir de
qualquer dispositivo instalado para a aparagem
do comprimento da linha de fios. Após alargar
a nova linha de corte, volte sempre a colocar
a máquina na sua posição de funcionamento
normal antes de a ligar.
• Tenha cuidado adicional sempre que utilizar o
aparelho perto de crianças.
• Este aparelho não se destina a ser utilizado
por crianças ou por pessoas inválidas sem
supervisão.
• Este aparelho não deve ser utilizado como um
brinquedo.
• Utilize apenas em locais secos. Mantenha o
aparelho afastado da água.
• Não coloque o aparelho dentro de água.
• Não abra a estrutura do aparelho. O interior do
aparelho não possui peças de manutenção feita
pelo utilizador
podem ocorrer da utilização errada, utilização
prolongada, etc.
Mesmo com a aplicação dos regulamentos de
segurança relevantes e a implementação de
dispositivos de segurança, alguns riscos residuais
não podem ser evitados. Estes incluem:
• Ferimentos causados ao tocar nas peças
rotativas/móveis.
• Ferimentos causados quando trocar quaisquer
peças, lâminas ou acessórios.
• Ferimentos causados pela utilização prolongada
de uma ferramenta. Quando utilizar qualquer
ferramenta por períodos prolongados,
certifique-se de que faz pausas regulares.
• Danos auditivos.
• Riscos à saúde causados por respirar poeira
desenvolvidos quando utilizar a sua ferramenta
(exemplo: trabalhos com madeira, principalmente
carvalho, faia e MDF.)
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
• Não utilize o aparelho em ambientes explosivos,
como, por exemplo, na presença de líquidos,
gases ou poeiras inflamáveis.
Leia o manual de instruções antes de
utilizar este equipamento.
• Quando o aparelho é guardado ou transportado
num veículo, deve ser colocado na bagageira
ou contido para impedir o movimento após
mudanças repentinas de velocidade ou
direcção.
Use uma protecção auditiva.
• Quando não está a ser utilizado, este aparelho
deve ser guardado num local seco e bem
ventilado, fora do alcance das crianças.
Use uma protecção ocular.
• As crianças não devem ter acesso a aparelhos
guardados.
Desligue o aparelho. Remova a bateria
antes de iniciar tarefas de manutenção
da ferramenta.
Segurança dos outros
• Este aparelho não deve ser utilizado por
pessoas (incluindo crianças) com capacidades
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou
com falta de experiência e conhecimentos, a
menos que sejam acompanhadas ou tenham
recebido formação sobre a utilização deste
equipamento por uma pessoa responsável pela
sua segurança.
Tenha atenção aos objectos voadores.
Mantenha as pessoas que se encontram
nas proximidades afastadas da área de
corte.
Não exponha o aparelho a chuva ou
humidade elevada.
• As crianças devem ser vigiadas, para garantir
que não brincam com o aparelho.
Riscos residuais
Podem ocorrer riscos residuais adicionais quando
utilizar a ferramenta que poderão não estar incluídos
nos avisos de segurança delimitados. Estes riscos
92
92
92
95
Directiva 2000/14/CE potência acústica
garantida.
111
Português
Posição do Código de data (Fig. 19)
O código de data (ff), o qual também inclui o
ano de fabrico, está impresso na superfície do
equipamento.
Exemplo:
2015 XX XX
Ano de fabrico
Instruções de segurança
importantes para todos os
carregadores de baterias
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES: Este manual
inclui instruções de funcionamento e segurança
importantes para carregadores de bateria
compatíveis (consulte Dados técnicos).
• Antes de utilizar o carregador, leia todas as
instruções e sinais de aviso indicados no
carregador, na bateria e no aparelho que utiliza
a bateria.
ATENÇÃO: perigo de choque.
Não permita a entrada de líquidos no
carregador. Pode ocorrer um choque
eléctrico
ATENÇÃO: recomendamos a
utilização de um dispositivo de corrente
residual com uma corrente residual de
30mA ou menos.
Cuidado: perigo de
queimadura. Para reduzir o risco de
lesões, carregue apenas baterias
recarregáveis DeWALT. Outros tipos
de baterias podem rebentar, causando
lesões pessoais e danos.
CUIDADO: as crianças devem
ser vigiadas, para garantir que não
brincam com o aparelho.
AVISO: Em determinadas condições,
quando o carregador está ligado à fonte
de alimentação, os contactos de carga
expostos no interior do carregador
podem entrar em curto-circuito devido a
material estranho. Os materiais estranhos
condutores como, por exemplo, mas
não limitado a, lã de aço, folha de
alumínio ou qualquer acumulação
de partículas metálicas devem ser
removidos dos orifícios do carregador.
Desligue sempre o carregador da fonte
de alimentação quando não estiver
inserida uma bateria no respectivo
compartimento. Desligue o carregador
antes de proceder à limpeza.
112
AVISO: Este aparelho pode ser utilizado
por crianças com mais de 8 anos e
por pessoas com capacidades físicas,
sensoriais ou mentais reduzidas ou com
falta de experiência e conhecimentos,
caso sejam acompanhadas ou tenham
recebido formação sobre a utilização
deste aparelho de uma forma segura
e entendam os perigos envolvidos.
As crianças não devem brincar com o
aparelho. A limpeza e manutenção não
devem ser realizadas por crianças sem
supervisão.
• NÃO carregue a bateria com quaisquer
carregadores além dos especificados
neste manual. O carregador e a bateria foram
concebidas especificamente para funcionarem
em conjunto.
• Estes carregadores foram concebidos para
apenas para carregar baterias recarregáveis
DeWALT. Quaisquer outras utilizações podem
resultar em incêndio, choque eléctrico ou
electrocussão.
• Não exponha o carregador a chuva ou neve.
• Quando desligar o carregador da corrente,
puxe pela ficha e não pelo cabo. Isto
permite reduzir o risco de danos na ficha de
alimentação eléctrica e do cabo.
• Certifique-se de que o cabo está colocado
num local onde não possa ser pisado, possa
causar tropeções ou esteja sujeito a danos
ou tensão.
• Não utilize uma extensão, a menos que
seja estritamente necessário. O uso de
uma extensão inadequada pode resultar num
incêndio,choque eléctrico ou electrocussão.
• Não coloque objectos sobre o carregador
nem o coloque em cima de uma superfície
macia que possa bloquear as entradas de
ventilação e causar calor interno excessivo.
Coloque o carregador num local afastado
de fontes de calor. O carregador é ventilado
através de ranhuras na parte superior e inferior
da estrutura.
• Não utilize o carregador se o cabo ou a
ficha estiverem danificados—substitua-os de
imediato.
• Não utilize o carregador se tiver sofrido um
golpe brusco, se o deixar cair ou se ficar
de algum modo danificado. Leve-o para um
centro de assistência autorizado.
• Não desmonte o carregador; leve-o para um
centro de assistência autorizado, no caso
de ser necessário assistência ou reparação.
Português
Uma nova montagem incorrecta pode resultar
em choque eléctrico, electrocussão ou
incêndio.
• Se o cabo de alimentação ficar danificado, deve
enviá-lo de imediato para o fabricante, agente
de assistência ou um responsável devidamente
qualificado para que possa ser substituído, de
modo a evitar qualquer situação de perigo.
• Desligue o carregador da tomada antes de
proceder a qualquer trabalho de limpeza.
Isto reduz o risco de choque eléctrico. A
remoção da bateria não reduz este tipo de
risco.
• NUNCA tente ligar 2 carregadores ao mesmo
tempo.
• O carregador foi concebido para funcionar
com uma potência eléctrica doméstica
padrão de 230 V. Não tente utilizá-lo com
qualquer outro tipo de tensão. Isto não se
aplica ao carregador do automóvel.
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
Carregadores
O carregador DCB105 é compatível com baterias
de iões de lítio de 18 V (DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB184 e DCB185).
Os carregadores da DeWALT não requerem ajuste
e foram concebidos para uma operação tão fácil
quanto possível.
Procedimento de carregamento
(Fig. 2)
1.Ligue o carregador (j) a uma tomada de
electricidade adequada antes de inserir a bateria.
2.Insira a bateria no carregador. A luz vermelha
(de carregamento) irá piscar continuamente
indicando que o processo de carregamento foi
iniciado.
3.O carregamento estará concluído quando a luz
vermelha ficar acesa de forma fixa. Nesta altura,
a bateria encontra-se totalmente carregada e
poderá ser utilizada ou deixada no carregador.
Nota: para garantir o máximo desempenho e vida
útil das baterias de iões de lítio, carregue a bateria
totalmente antes de utilizar o produto pela primeira
vez.
Processo de carga
Consulte a tabela indicada abaixo para saber qual é
o estado do processo de carga da bateria.
Indicadores de carga: DCB105
em carga
totalmente carregada
retardação de calor/frio da bateria
voltar a colocar a bateria
O(s) carregador(es) compatível(eis) não carrega
uma bateria defeituosa. O carregador indica que
a bateria está defeituosa ao não acender-se ou
apresentando um problema na bateria ou aparece
um padrão intermitente no carregador.
NOTA: isto pode também indicar que se trata de
um problema no carregador.
Se o carregador indicar uma falha, leve o
carregador e a bateria um centro de assistência
autorizado para que sejam submetidos a um teste.
Retardação de calor/frio
Quando o carregador detecta que uma bateria está
demasiado quente ou fria, inicia automaticamente a
retardação de calor/frio, interrompendo o processo
de carga até a bateria atingir a temperatura
adequada. Em seguida, o carregador muda
automaticamente para o modo de carga. Esta
função assegura a duração máxima da bateria.
Uma bateria fria fica carregada a cerca de metade
da taxa de uma bateria quente. A bateria irá
carregar a essa taxa mais lenta durante todo o ciclo
de carga e não recupera a taxa de carga máxima,
mesmo que a bateria aqueça.
Apenas baterias de iões de lítio
As baterias de iões de lítio XR foram concebidas
com um Sistema de protecção electrónica
que protege a bateria contra sobrecarga,
sobreaquecimento ou descarga profunda.
A ferramenta desliga-se automaticamente se o
Sistema de protecção electrónica for activado. Se
isto ocorrer, coloque a bateria de iões de lítio no
carregador até ficar totalmente carregada.
Instruções de segurança
importantes para todas as baterias
Ao encomendar baterias sobresselentes, certifiquese de que inclui a referência do catálogo e a
voltagem.
A bateria não irá estar totalmente carregada
quando a retirar da embalagem pela primeira vez.
Antes de utilizar a bateria e o carregador, leia as
instruções de segurança abaixo. Em seguida, siga
os procedimentos de carregamento indicados nas
instruções.
Leia todas as instruções
113
Português
• Não carregue ou utilize baterias em
ambientes explosivos, como, por exemplo,
na presença de líquidos, gases ou poeiras
inflamáveis. A colocação ou remoção da
bateria do carregador pode inflamar as poeiras
ou os fumos.
• Nunca force a entrada da bateria no
carregador. Nunca modifique a bateria de
modo a encaixá-la num carregador não
compatível, porque pode romper, causando
lesões pessoais graves.
• Carregue as baterias apenas em
carregadores DeWALT.
• NÃO salpique nem coloque a bateria dentro de
água ou de outros líquidos.
• Não armazene nem utilize a ferramenta e
a bateria em locais onde a temperatura
possa atingir ou exceder 40 ˚C (tais como
barracões ao ar livre ou construções de
metal durante o Verão).
atenção: nunca tente abrir
a bateria, seja qual for o motivo. Se a
bateria estiver rachada ou danificada,
não a insira no carregador. Não
esmague, deixe cair nem danifique a
bateria. Não utilize uma bateria ou um
carregador que tenha sofrido um golpe
brusco, uma queda, atropelamento
ou danificada de algum modo (por
exemplo, perfurada por um prego,
atingida com um martelo ou pisada).
Pode ocorrer um choque eléctrico ou
electrocussão. As baterias danificadas
devem ser devolvidas ao centro de
assistência para reciclagem.
Cuidado: quando não utilizar
a ferramenta, deve colocá-la de
lado numa superfície estável, de
modo a que ninguém tropece
nem sofra uma queda. Algumas
ferramentas com baterias grandes
ficam na vertical dentro da bateria, mas
podem ser facilmente derrubadas.
Instruções de segurança específicas para
baterias de Iões de lítio (Li-Ion)
• Não incinere a bateria, mesmo se esta estiver
gravemente danificada ou completamente
esgotada. A bateria pode explodir se for
exposta a uma chama. São produzidos vapores
e materiais tóxicos quando as baterias de iões
de lítio são queimadas.
• Se o conteúdo da bateria entrar em contacto
com a sua pele, lave imediatamente a área
afectada com sabão suave e água. Se o
114
líquido da bateria entrar em contacto com os
seus olhos, passe-os (abertos) por água durante
15 minutos ou até a irritação passar. Se for
necessária assistência médica, o electrólito
da bateria é composto por uma mistura de
carbonatos orgânicos líquidos e sais de lítio.
• O conteúdo das células de uma bateria
aberta poderá causar irritação respiratória.
Respire ar fresco. Se os sintomas persistirem,
procure assistência médica.
ATENÇÃO: risco de queimadura.
O líquido da bateria poderá ser inflamável
se for exposto a faíscas ou a uma
chama.
Transporte
As baterias da DeWALT estão em conformidade
com todas as regulamentações de expedição
aplicáveis, de acordo com os padrões jurídicos e
de indústria, que incluem as Recomendações da
ONU sobre o transporte de mercadorias perigosas;
disposições relativas a mercadorias perigosas da
Associação do Transporte Aéreo Internacional
(IATA), Regulamentações do código marítimo
internacional para o transporte de mercadorias
perigosas (IMDG) e o Acordo europeu relativo ao
transporte rodoviário internacional de mercadorias
perigosas (ADR). As pilhas de iões de lítio foram
testadas de acordo com a secção 38.3 das
Recomendações da ONU no que respeita ao
Transporte de Mercadorias Perigosas: manual de
Ensaios e Critérios.
Na maioria dos casos, a expedição de uma bateria
DeWALT será isenta de classificação como material
perigoso de Classe 9 inteiramente regulamentado.
Em geral, as duas instâncias que requerem a
expedição de Classe 9 são:
1.Transporte aéreo de mais de duas baterias de
iões de lítio DeWALT se a embalagem incluir
apenas (sem ferramentas) e
2. Qualquer expedição que inclua uma bateria
de iões de lítio com classificação energética
superior a 100 watts/hora (Wh). Todas as pilhas
de iões de lítio têm a classificação de watts por
hora indicadas na embalagem.
Independentemente de uma expedição ser
considerada isenta ou totalmente regulamentada,
é da responsabilidade do expedidor consultar
as mais recentes regulamentações para a
embalagem, etiquetagem/marcação e exigências de
documentação.
O transporte das baterias pode dar origem a
um incêndio se os terminais da pilha entrarem
em contacto inadvertidamente com os materiais
Português
condutores. Quando transportar as pilhas,
certifique-se de que os terminais da pilha estão
protegidos e devidamente isolados de materiais que
possam entrar em contacto com eles e causar um
curto-circuito.
As informações indicadas nesta secção do manual
são fornecidas de boa fé e acredita-se que são
precisas aquando da elaboração do documento.
No entanto, não é fornecida qualquer garantia,
expressa ou implícita. É da responsabilidade do
comprador garantir que as respectivas actividades
estão em conformidade com as regulamentações
aplicáveis.
Bateria
Tipo de bateria
O modelo DCM561 funciona com uma bateria de
18 volts.
Pode utilizar as baterias DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB184 ou DCB185. Consulte
os Dados técnicos para obter mais informações.
Recomendações de armazenamento
1.O melhor local de armazenamento será um
local fresco e seco, afastado da luz directa
do sol e de fontes de calor ou de frio. Para
obter o máximo desempenho e a maior
vida útil possíveis das baterias, guarde-as à
temperatura ambiente quando não estiverem a
ser utilizadas.
2.Para um armazenamento prolongado, é
recomendável armazenar a bateria totalmente
carregada num local fresco, seco e afastado do
carregador para obter os melhores resultados.
Nota: as baterias não devem ser armazenadas
totalmente sem carga. É necessário recarregar a
bateria antes de a utilizar.
Etiquetas no carregador e na bateria
Além dos símbolos indicados neste manual,
os rótulos no carregador e na bateria podem
apresentam os seguintes símbolos:
Bateria carregada.
Bateria defeituosa.
uspensão do carregamento devido a
S
bateria quente/fria.
ão toque nos contactos com objectos
N
condutores.
Não carregue baterias danificadas.
Não exponha o equipamento à água.
ande substituir imediatamente
M
quaisquer cabos danificados.
arregue a bateria apenas com uma
C
temperatura ambiente entre 4 ˚C e 40 ˚C.
Apenas para uso dentro de casa.
esfaça-se da bateria de uma forma
D
ambientalmente responsável.
arregue as baterias da DeWALT
C
apenas com os carregadores DeWALT
concebidos para o efeito.
O carregamento de baterias que não
sejam as baterias específicas DeWALT
com um carregador da DeWALT pode
fazer com que rebentem ou dar origem a
situações de perigo.
Não queime a bateria.
Conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Aparador de fio
1Bateria
1Carregador
1 Manual de instruções
eia o manual de instruções antes de
L
utilizar este equipamento.
onsulte os Dados técnicos para ficar
C
a saber o tempo de carregamento.
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios foram danificados durante o
transporte.
• Leve o tempo necessário para ler atentamente
e compreender todas as instruções neste
manual antes de utilizar o equipamento.
Bateria a carregar.
115
Português
Descrição (Fig. 2)
ATENÇÃO: nunca modifique a
ferramenta eléctrica nem qualquer um
dos seus componentes. Tal poderia
resultar em danos ou ferimentos.
a.Interruptor de velocidade variável
b.Alavanca de desbloqueio
c.Interruptor de controlo de velocidade
d.Pega auxiliar
e.Caixa do motor
f.Pólo do aparador
g.Resguardo
h. Caixa da bobina
i.Caixa da bateria
j.Bateria
k.Patilha de libertação da bateria
l.Punho
UTILIZAÇÃO ADEQUADA
O aparador de fio foi concebido para operações de
aparagem profissionais.
O seu carregador da DeWALT possui
isolamento duplo, em conformidade com
a norma EN60335. Por conseguinte, não
é necessária qualquer ligação à terra.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este
tem de ser substituído por um cabo especialmente
preparado, disponível através dos centros de
assistência da DeWALT.
Utilizar uma extensão
Não deve ser utilizada qualquer extensão a menos
que seja absolutamente necessário. Utilize uma
extensão aprovada adequada para a potência da
alimentação do seu carregador (consulte os Dados
técnicos). O diâmetro mínimo do fio condutor é
1 mm2; o comprimento máximo da extensão é
30 m.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o
cabo na íntegra.
Montagem e ajustes
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de ferimentos graves, desligue a
ferramenta e retire a bateria antes
de efectuar quaisquer ajustes
ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Um
accionamento acidental da ferramenta
pode causar ferimentos.
Não utilize a ferramenta em ambientes húmidos ou
na presença de gases ou líquidos inflamáveis.
Não permita que crianças entrem em contacto
com as mesmas. É necessária supervisão
quando estas ferramentas forem manuseadas por
utilizadores inexperientes.
• Este aparelho pode ser utilizado por crianças
com mais de 8 anos e por pessoas com
capacidades físicas, sensoriais ou mentais
reduzidas ou com falta de experiência e
conhecimentos, caso sejam acompanhadas ou
tenham recebido formação sobre a utilização
deste aparelho de uma forma segura e
entendam os perigos envolvidos. As crianças
não devem brincar com o aparelho. A limpeza
e manutenção não devem ser realizadas por
crianças sem supervisão.
• O aparelho apenas deve ser utilizado com
a unidade de alimentação fornecida com o
aparelho.
Segurança eléctrica
O aparelho foi concebido apenas para uma
voltagem específica. Verifique sempre se a
voltagem da bateria corresponde à voltagem
indicada na placa com os requisitos de alimentação
da ferramenta. Certifique-se também de que a
voltagem do seu carregador corresponde à da
corrente eléctrica.
116
ATENÇÃO: utilize apenas baterias
e carregadores DeWALT.
Inserir e retirar a
bateria da ferramenta (Fig. 3–5)
NOTA: para obter os melhores resultados,
certifique-se de que a bateria (j) está totalmente
carregada antes de a utilizar.
Instalar a bateria na pega da ferramenta
1.Alinhe a bateria (j) com as calhas que se
encontram dentro da pega da ferramenta
(Fig. 3).
2.Faça-a deslizar para dentro da pega até
a bateria ficar totalmente encaixada na
ferramenta e certifique-se de que não se solta.
Retirar a bateria da ferramenta
1.Prima a patilha de libertação da bateria (k) e
puxe a bateria com firmeza para fora da pega
da ferramenta (Fig. 4).
2.Insira a bateria no carregador, tal como descrito
na secção do carregador indicada neste
manual.
Português
Baterias para o indicador do nível de
combustível (Fig. 5)
Algumas baterias DeWALT incluem um indicador de
nível de combustível, composto por três indicadores
luminosos LED verdes que indicam o nível de carga
restante na bateria.
Para activar o indicador do nível de combustível,
prima e mantenha premido o botão do indicador
do nível de combustível (m). Uma combinação dos
três indicadores luminosos LED verdes acende-se,
indicando o nível da carga restante. Se o nível da
carga na bateria for inferior ao limite utilizável, o
indicador do nível de combustível não se acende e
é necessário voltar a carregar a bateria.
NOTA: o indicador do nível de combustível é
apenas uma indicação da carga restante na bateria.
Não indica o funcionamento da ferramenta e está
sujeito a variações, com base nos componentes do
produto, temperatura e aplicação do utilizador final.
Instalar a proteção
1.Consulte a secção Substituição da caixa da
bobina para remover a caixa do cilindro (h,
fig. 1).
2.Depois de retirar o cilindro, consulte a secção
Substituição do resguardo para instalar a
proteção (g) e substituir a caixa do cilindro.
Ajustar o Manípulo Auxiliar (fig. 6)
O aparador é fornecido totalmente montado.
A pega auxiliar (d) está posicionada de modo a
aumentar o equilíbrio. No entanto, se for necessário
um ajuste, desaperte os quatro parafusos (n) com
uma chave sextavada e deslize a pega auxiliar para
cima ou para baixo do pólo do aparador (f).
Funcionamento
Instruções de utilização
Atenção: cumpra sempre
as instruções de segurança e os
regulamentos aplicáveis.
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de ferimentos graves, desligue a
ferramenta e retire a bateria antes
de efectuar quaisquer ajustes
ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Um
accionamento acidental da ferramenta
pode causar ferimentos.
Posição correcta das mãos (Fig. 1, 8)
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de ferimentos graves, utilize sempre
a ferramenta com as suas mãos na
posição correcta (exemplificada na
figura).
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, segure sempre a
ferramenta com segurança, antecipando
uma reacção súbita por parte da
mesma.
A posição correcta das mãos requer a colocação
de uma mão na pega (l) e a outra na pega
auxiliar (d).
Ligar e desligar o aparador (fig. 1)
Para ligar o aparelho, aperte a alavanca de
desbloqueio (b) e, em seguida, o interruptor de
velocidade variável (a). Para desligar o aparelho,
liberte o interruptor de velocidade variável e a
alavanca de desbloqueio.
Interruptor de controlo de velocidade
(fig. 1)
Este aparador de fio oferece-lhe a oportunidade de
operar a uma velocidade mais eficiente de modo
a aumentar o tempo de execução para trabalhos
mais longos ou acelerar a velocidade do aparador
para um desempenho de corte mais elevado.
Para aumentar o tempo de execução, empurre
o interruptor de controlo da velocidade (c) para a
frente, em direcção à pega auxiliar(d), para a posição
"LO". Este modo é mais adequado para projectos
de grande dimensão que requerem mais tempo de
conclusão.
Para acelerar o aparador, puxe o interruptor de
controlo da velocidade para trás, em direcção à
caixa da bateria, para a posição "HI". Este modo
é mais adequado (i) para o corte de relva de forte
crescimento e para aplicações que necessitam mais
RPM.
NOTA: Quando estiver no modo "HI", o tempo de
execução será menor quando em comparação com
o aparador no modo "LO".
Aparagem (fig. 7, 8)
Com o aparador ligado, coloque-o no ângulo e
oscile de um lado para outro conforme ilustrado na
Figura 7.
Mantenha uma distância mínima de 610 mm entre
o resguardo e os seus pés conforme ilustrado na
Figura 8.
117
Português
ATENÇÃO: mantenha a linha
rotativa mais ao menos em paralelo
com o solo (com uma inclinação não
superior a 30 graus). Este aparador não
é um cortador de bordas. NÃO INCLINE
o aparador de modo à linha girar num
ângulo quase recto com o solo. Os
detritos lançados pelo ar podem resultar
em ferimentos graves.
Acessórios de substituição
ATENÇÃO: para reduzir o
risco de ferimentos graves, desligue o
aparelho e remova a bateria antes de
efectuar quaisquer ajustes ou de retirar/
instalar dispositivos complementares ou
acessórios.
Alimentação da linha do aparador
por pancada
O seu aparador utiliza uma linha de nylon de 2,032
mm de diâmetro. A linha de corte irá gastar-se mais
rápido e requer mais alimentação caso o corte seja
realizado em passeios ou outras superfícies abrasivas
ou ervas mais fortes.
À medida que utilizar o aparador, o fio ficará mais
pequeno devido ao desgaste. Dê uma pancada
leve com o aparador no solo enquanto funciona à
velocidade normal e a linha irá alimentar.
NOTA: o aumento da linha de nylon para além de
uma faixa de 330 mm irá afectar negativamente o
desempenho, o tempo de execução e a vida do
aparador devido a danos potenciais no motor. Fazer
isto pode anular a garantia.
Sugestões de corte úteis
• Utilize a ponta do fio para realizar o corte; não
force a cabeça do fio na relva não cortada.
• Os obstáculos de piquetes e fios resultam num
desgaste adicional do fio, mesmo em fractura.
As paredes de pedra e tijolo, as bermas e a
madeira pode resultar no rápido desgaste do
fio.
• Não permita que a tampa da bobina se arraste
pelo solo ou outras superfícies.
• Em ervas de forte crescimento, corte de cima
para baixo e não exceda os 304,8 mm de
altura.
• Mantenha o aparador inclinado na direcção da
área que será cortada; esta é a melhor área de
corte.
• O aparador corta ao passar a unidade desde
o lado esquerdo para o lado direito. Isto evitará
que sejam lançados detritos para o operador.
• Evite árvores e arbustos. A casca de árvore, os
moldes de madeira, os tapumes e postes da
cerca podem ser facilmente danificados pelo
fio.
ATENÇÃO: a utilização de
qualquer acessório não recomendado
pela DeWALT para utilização com este
aparelho pode ser perigosa.
ATENÇÃO: não utilize quaisquer
lâminas ou qualquer acessório ou
dispositivo complementar para além
daqueles que são recomendados pela
DeWALT em relação a este aparador.
Podem resultar ferimentos graves ou
danos no equipamento.
Utilize a linha de substituição da DeWALT Modelo N.º
DWO1DT801 ou DWO1DT802.
• Quando substituir a linha, apenas se
recomenda a utilização da linha com 2,032
mm de diâmetro (Modelo N.º DWO1DT801
ou DWO1DT802). Para um excelente
desempenho, não utilize a linha de 2,413 mm.
Outros tamanhos podem reduzir o desempenho
e causar danos no aparador.
Substituição da linha de corte
(fig. 9–12)
CUIDADO: para impedir que o
aparelho se danifique, caso a linha de
corte sobressaia para além da lâmina de
aparagem, corte-a de modo a chegar
apenas à lâmina.
1. Remova a bateria.
2. Rode a bobina (o) no sentido dos ponteiros
do relógio conforme ilustrado na Figura 9. O nó
branco (u) no interior da bobina irá rodar para
fora da entrada da bobina (p) para indicar que
está desbloqueada.
3. Puxe a bobina directamente para fora para a
remover.
4. Remova qualquer sujidade e relva da bobina
e da caixa.
5. Em primeiro lugar, enrole a nova linha no
canal da bobina mais próximo das aberturas de
fixação (s) conforme ilustrado na Figura 10.
6. Coloque a extremidade da linha de corte (q)
no orifício de retenção (r).
118
Português
7.Enrole a linha de corte na bobina no sentido da
seta que se encontra na parte inferior da bobina.
8. Quando a linha de corte enrolada atingir o
início das aberturas de fixação (s), corte cerca
de 106 mm da linha.
9. Empurre a linha nas aberturas de fixação
num dos lados da bobina para prender a
primeira linha enquanto enrolar a segunda linha.
10. Repita o procedimento acima para a
segunda linha de corte na secção inferior da
bobina.
CUIDADO: antes de começar a
aparar, apenas utilize o tipo de linha de
corte adequado. Certifique-se de que a
linha de corte se encontra em ambas as
secções da bobina, conforme ilustrado
na Figura 11.
11. Assim que ambas as linhas estiverem
enroladas em redor da bobina (o), coloque
o seu polegar e indicador nas entradas de
fixação para prender mais o fio e alimente a
extremidade de cada linha pelos dois orifícios
(t) em ambos os lados da cabeça na caixa da
bobina (h), conforme ilustrado na Figura 12.
12. Alinhe os nós brancos (u) no interior da caixa
da bobina com as reentrâncias (v) da bobina.
Alinhe as aberturas de fixação (s) o mais
próximo possível com os dois orifícios (t).
13. Empurre a bobina para a caixa da bobina
e rode no sentido contrário aos ponteiros do
relógio para bloquear a bobina no respectivo
local. Certifique-se de que o nó branco (u)
aparece na entrada da bobina (p). Certifique-se
de que a linha não se desembarace e se enrola
em redor do veio abaixo da bobina.
14. Puxe ambas as extremidades da linha de
corte para as libertar das aberturas de fixação.
Se a linha ultrapassar a lâmina de corte no
resguardo, corte a linha de modo a chegar
apenas à lâmina.
Manutenção
A sua ferramenta eléctrica da DeWALT foi
concebida para funcionar durante um longo período
de tempo com uma manutenção mínima. Uma
utilização continuamente satisfatória depende de
uma manutenção apropriada da ferramenta e de
uma limpeza regular.
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de ferimentos graves, desligue a
ferramenta e retire a bateria antes
de efectuar quaisquer ajustes
ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Um
accionamento acidental da ferramenta
pode causar ferimentos.
1.Mantenha as aberturas de admissão de ar
(w), ilustradas na Figura 13, limpas de modo a
impedir o sobreaquecimento.
2.A linha do seu aparador pode secar ao longo
do tempo. Para manter a sua linha em boas
condições, guarde a linha sobresselente num
saco de plástico fechado com uma colher de
água.
3.As partes plásticas podem ser limpas ao utilizar
um sabão neutro e um pano húmido.
4.O cortador da linha na extremidade do
resguardo pode ficar mais duro ao longo
do tempo. Recomenda-se que retoque
periodicamente a lâmina com uma lima de
modo a que permaneça afiada.
O carregador e a bateria não são passíveis de
reparação.
Substituição da caixa da bobina
(fig. 14, 15)
1.Rode a caixa da bobina (h) até que o orifício
(x) no mandril (y) se alinhe com o entalhe (z) no
resguardo (g). Será visível um terceiro orifício
na caixa do motor (aa), conforme ilustrado na
Figura 14. Introduza a chave de fendas pelos
três orifícios para impedir que a caixa da bobina
se vire.
2.Rode a caixa da bobina no sentido dos
ponteiros do relógio conforme ilustrado na
Figura 15.
3.Introduza novamente uma chave de fendas
pelos três orifícios (x, z, e aa) e enrosque a
nova caixa da bobina no sentido contrário ao
dos ponteiros do relógio e aperte com firmeza
no parafuso (bb) que sobressai do aparador.
Substituição do resguardo
(fig. 16–18)
ATENÇÃO: nunca utilize
o aparelho sem o resguardo
correctamente instalado.
1.Remova a caixa da bobina conforme descrito
na secção Substituição da caixa da bobina.
2.Remova os 4 parafusos do resguardo (cc)
conforme ilustrado na Figura 16.
3.Retire o resguardo a um ângulo conforme
ilustrado na Figura 17.
119
Português
4.Para instalar um novo resguardo, deslize a
aba (dd) do novo resguardo por baixo do
retentor (ee) da caixa do motor (e) e, em
seguida, baixe a parte posterior do resguardo
até ao respectivo local, conforme ilustrado na
Figura 18.
5.Substitua e aperte com firmeza os 4 parafusos
do resguardo (cc).
6.Substitua a caixa da bobina conforme descrito
na secção Substituição da caixa da bobina.
Acessórios opcionais
Atenção: uma vez que
apenas foram testados com este
produto os acessórios disponibilizados
pela DeWALT, a utilização de outros
acessórios com esta ferramenta poderá
ser perigosa. Para reduzir o risco de
ferimentos, apenas deverão ser utilizados
acessórios recomendados pela DeWALT
com este produto.
Consulte o seu revendedor para obter mais
informações sobre os acessórios apropriados.
Lubrificação
A sua ferramenta eléctrica não necessita de
lubrificação adicional.
Limpeza
Atenção: retire os detritos e as
partículas da caixa da unidade com ar
comprimido seco sempre que houver
uma acumulação de detritos dentro das
aberturas de ventilação e à volta das
mesmas. Use uma protecção ocular e
uma máscara contra o pó aprovadas ao
efectuar este procedimento.
Atenção: nunca utilize dissolventes ou
outros químicos abrasivos para limpar
as peças não metálicas da ferramenta.
Estes químicos poderão enfraquecer
os materiais utilizados nestas peças.
Utilize um pano humedecido apenas
com água e sabão suave. Nunca deixe
entrar qualquer líquido para dentro da
ferramenta. Da mesma forma, nunca
mergulhe qualquer peça da ferramenta
num líquido.
Instruções de limpeza para o carregador
120
atenÇÃO: perigo de choque.
Desligue o carregador da tomada de
CA, antes de proceder à limpeza. A
sujidade e massa lubrificante podem
ser removidas da parte exterior do
carregador com um pano ou uma
escova macia, não metálica. Não utilize
água ou soluções de limpeza.
Proteger o meio ambiente
Recolha de lixo selectiva – este produto
não deve ser eliminado juntamente com
o lixo doméstico normal.
Se, um dia, o seu produto da DeWALT tiver de ser
substituído ou já não tiver utilidade, não se desfaça
do mesmo juntamente com o lixo doméstico.
Disponibilize este produto para recolha selectiva.
A
recolha selectiva de embalagens
e produtos usados permite que os
materiais sejam reciclados e utilizados
novamente. A reutilização de materiais
reciclados ajuda a prevenir a poluição
ambiental e reduz a procura de
matérias-primas.
Os regulamentos locais podem especificar a recolha
selectiva de produtos eléctricos na sua residência,
em centros municipais de resíduos ou através do
revendedor que lhe fornecer um novo produto.
A DeWALT disponibiliza um serviço de recolha
e reciclagem dos respectivos produtos quando
estes tiverem atingido o fim da sua vida útil. Para
tirar partido deste serviço, entregue o seu produto
em qualquer agente de reparação autorizado, o
qual procederá à respectiva recolha em nome da
DeWALT.
Poderá verificar a localização do agente de
reparação autorizado mais perto de si contactando
o representante local da DeWALT através da
morada indicada neste manual. Em alternativa,
poderá encontrar na internet (em www.2helpU.
com) uma lista dos agentes de reparação
autorizados da DeWALT, bem como os dados de
contacto completos do nosso serviço pós-venda.
Português
Bateria recarregável
Esta bateria de longa duração tem de ser
recarregada quando deixar de produzir energia
suficiente nas tarefas que anteriormente eram
realizadas com facilidade. No fim da sua vida
útil, elimine-a com o devido respeito pelo meio
ambiente:
• Descarregue completamente a bateria e em
seguida retire-a da ferramenta.
• As baterias de iões de lítio são recicláveis.
Entregue-as ao seu fornecedor ou coloque-as
num ecoponto. As baterias recolhidas serão
recicladas ou eliminadas correctamente.
121
Suomi
Siimaleikkuri
DCM561
Onnittelut!
Olet valinnut DeWALT-työkalun. Monien vuosien
kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot
tekevät DeWALT-työkaluista luotettavia kumppaneita
ammattilaisille.
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu
EN50636-2-91:2014 -standardin mukaisesti. Sitä
voidaan käyttää verrattaessa työkaluja keskenään.
Sitä voidaan käyttää arvioitaessa altistumista.
Tekniset tiedoissa
Jännite
Tyyppi
Antoteho
RPM
Niitoksen leveys
Paino (ilman akkupakkausta)
DCM561
18 V
1
400
0–4600 / 0–6000
330
3,64
VDC
W
mm
kg
Tärinä vähentyy, kun työkalusta
katkaistaan virta tai se toimii
tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää
merkittävästi työkalua käytettäessä.
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle
voidaan vähentää merkittävästi pitämällä
työkalu ja sen varusteet kunnossa,
pitämällä kädet lämpiminä ja kiinnittämällä
huomiota työn jaksottamiseen.
Ääni- ja tärinäarvot (triaksiaalinen vektorisumma) standardin EN50636-291:2014 mukaisesti
LPA(äänenpainetaso)
dB(A)
76
LWA(äänitehotaso)
dB(A)
90
K(määritetyn äänitason
epävarmuus)
dB(A)
1,7
Tärinäpäästöarvo ah =
Vaihtelu K =
m/s2
m/s2
< 2,5
1,5
Akku
Akun tyyppi
Jännite
Kapasiteetti
Paino
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
Latauslaite
Verkkojännite
Akun tyyppi
Akkujen keskimääräinen latausaika
min
Paino
kg
Sulakkeet
Eurooppa
122
230 voltin työkalut
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
VAC
25 (1,3 Ah)
55 (3,0 Ah)
10 ampeerin sulake
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy
käytettäessä työkalua sen varsinaiseen
käyttötarkoitukseen. Jos työkalua
käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos
siihen on kiinnitetty erilaisia lisävarusteita
tai jos sitä on hoidettu huonosti, tärinä voi
lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa merkittävästi
altistumiseen työkalua käytettäessä.
DCB183
Li-Ion
18
2,0
0,40
DCB105
230
18 Li-Ion
30 (1,5 Ah)
70 (4,0 Ah)
0,49
DCB184
Li-Ion
18
5,0
0,62
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
40 (2,0 Ah)
90 (5,0 Ah)
Suomi
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue
käyttöohje ja kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa
hengen- tai vakavan henkilövahingon
vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on
olemassa hengen- tai vakavan vaaran
mahdollisuus.
huomio: Tarkoittaa mahdollista
vaaratilannetta. Ellei tilannetta
korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn,
joka ei välttämättä aiheuta
henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa
omaisuusvahingon.
Sähköiskun vaara!
Tulipalon vaara.
EY-yhdenmukaisuusilmoitus
KoneDIREKTIIVI
Ulkona käytettävien laitteiden melupäästöjä
koskeva direktiivi
Siimaleikkuri
DCM561
DeWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät
seuraavat määräykset:
2006/42/EY, EN60335-1:2012 + A11:2014
EN50636-2-91:2014.
2000/14/EY, Nurmikon viimeistelyleikkuri, L ≤ 50 cm,
Liite VIII
DEKRA Certification B.V., Utrechtseweg 310,
6802 ED Arnhem, Alankomaat
Ilmoitetun tarkastuslaitoksen tunnusnro: 0344
Direktiivin 2000/14/EY mukainen äänitehotaso
(12 artikla, Liite III, L ≤ 50 cm):
LPA (mitattu ääniteho) 76 dB(A)
epävarmuus (K) = 1,7 dB (A)
LWA (taattu äänitehon taso) 92 dB(A)
Nämä tuotteet täyttävät direktiivin 2004/108/EY
(19.04.2016 saakka), 2014/30/EY (20.04.2016
lähtien) ja 2011/65/EY vaatimukset. Saat lisätietoja
ottamalla yhteyden DeWALTiin. Osoitteet näkyvät
käyttöohjeen takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa Tekniset tiedoissa ja antaa
tämän vakuutuksen DeWALTin puolesta.
Markus Rompel
Tekninen päällikkö
DeWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
09.03.2015
VAROITUS: Loukkaantumisriskin
vähentämiseksi lue tämä käyttöohje.
Turvaohjeet
VAROITUS: Käyttäessäsi
verkkovirtakäyttöisiä laitteita on aina
noudatettava perusturvallisuusvarotoimia,
seuraavat toimenpiteet mukaan luettuina,
jotta vähennetään tulipalon, sähköiskun,
henkilövahingon ja omaisuusvahinkojen
riskiä.
VAROITUS: Turvallisuusohjeita on
noudatettava laitetta käytettäessä. Lue
nämä käyttöohjeet ennen laitteen käyttöä
oman sekä sivullisten turvallisuuden
takaamiseksi. Pidä käyttöohjeet tallessa
myöhempää tarvetta varten.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti kokonaan
ennen laitteen käyttöä.
• Tarkoitettu käyttö on kuvattu tässä ohjeessa.
Muun kuin tässä käyttöohjeessa suositellun
lisälaitteen tai lisävarusteen käyttö tai laitteen
käyttö muuhun kuin tässä käyttöohjeessa
suositeltuun tarkoitukseen voi aiheuttaa
henkilövahingon vaaran.
• Säilytä käyttöohjeet myöhempää käyttöä varten.
TÄRKEÄÄ
LUE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ
SÄILYTÄ MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN
Turvalliset käyttötavat
Perehtyminen
a) Lue ohjeet huolellisesti. Tutustu laitteen
hallintalaitteisiin ja sen oikeaan käyttöön.
b) Älä koskaan anna lasten tai näitä ohjeita
tuntemattomien käyttää laitetta. Paikalliset
määräykset saattavat rajoittaa käyttäjän ikää.
123
Suomi
c) Muista, että käyttäjä on vastuussa muille
henkilöille ja heidän omaisuudelleen aiheutuvista
onnettomuuksista tai vaaroista.
Valmistelut
a) Ennen käyttöä tarkasta aina laite
silmämääräisesti vaurioiden sekä puuttuvien tai
väärin sijoitettujen ohjainten tai suojien varalta.
b) Älä koskaan käytä laitetta jos ihmisiä, erityisesti
lapsia, tai lemmikkieläimiä on lähistöllä.
Käyttäminen
a) Käytä aina koko laitteen käytön ajan
silmäsuojaimia ja tukevia kenkiä.
b) Vältä laitteen käyttöä huonoissa
sääolosuhteissa, erityisesti tilanteissa, joissa on
olemassa salamoinnin vaara.
c) Käytä laitetta vain päivänvalossa tai hyvässä
keinovalaistuksessa.
d) Älä koskaan käytä laitetta, jonka ohjaimet tai
suojaukset ovat vaurioituneet tai ne eivät ole
paikallaan.
e) Käynnistä moottori vain kun kädet ja jalat ovat
poissa leikkausteristä.
f) Irrota laite aina virtalähteestä (ts. irrota johto
pistorasiasta, poista estolaite tai irrotettava akku)
1) kun laite jää ilman valvontaa,
2) ennen tukoksen selvittämistä,
3) ennen laitteen tarkastusta, puhdistusta tai
muuta laitteelle tehtävää työtä,
4) kun laite on osunut vieraaseen esineeseen,
5) kun laite alkaa täristä tavallisesta poikkeavalla
tavalla.
g) Varo, etteivät leikkuuterät aiheuta käsien tai
jalkojen loukkaantumista.
h) Varmista aina, että tuuletusaukot pysyvät
vapaana roskista.
Huolto ja varastointi
a) Irrota laite virtalähteestä (ts. irrota johto
pistorasiasta, poista estolaite tai irrotettava akku)
ennen huolto- tai puhdistustöiden suorittamista.
b) Käytä vain valmistajan suosittelemia varaosia ja
tarvikkeita.
c) Tarkasta ja huolla laite säännöllisesti. Anna laite
vain valtuutetun huoltoliikkeen korjattavaksi.
d) Kun laite ei ole käytössä, se on säilytettävä
lasten ulottumattomissa.
Siimaleikkureiden lisäturvasääntöjä
VAROITUS: Leikkaavat osat
jatkavat pyörimistään vielä moottorin
sammuttamisen jälkeen.
• Käytä pitkiä housuja suojaamaan jalkojasi.
• Tarkasta ennen laitteen käyttöä, että
leikkausalueellasi ei ole keppejä, kiviä,
rautalankoja tai muita esteitä.
• Käytä laitetta vain pystyasennossa siten, että
leikkauslinja kulkee lähellä maata. Älä vaihda
laitteen asentoa toisenlaiseksi.
• Liiku hitaasti käyttäessäsi laitetta. Huomioi, että
vasta leikattu ruoho on kosteaa ja liukasta.
• Älä työskentele jyrkissä rinteissä. Etene rinteessä
vaakasuuntaisesti edestakaisin, ei ylhäältä alas.
• Älä ylitä sorateitä tai -polkuja, kun laite on
käynnissä.
• Älä koskaan kosketa leikkaussiimaa, kun laite on
käynnissä.
• Älä laske laitetta alas ennen kuin leikkaussiima
on pysähtynyt kokonaan.
• Käytä vain laitteeseen soveltuvaa leikkaussiimaa.
Älä koskaan käytä metallisiimaa tai
kalastussiimaa.
• Varo koskemasta siiman katkaisuterään.
• Pidä kädet ja jalat poissa leikkaussiiman
tieltä kaikkina aikoina, etenkin moottoria
käynnistettäessä.
• Ennen kuin käytät laitetta törmäyksen jälkeen,
tarkasta ettei laitteessa ole kulumisen tai
vaurioitumisen merkkejä ja korjaa tarvittaessa.
• Huolehdi, että mistään langan pituuden
leikkaamiseen tarkoitetusta laitteesta ei aiheudu
vammoja. Uuden leikkaussiiman vetämisen
jälkeen palauta laite aina normaaliin toimintaasentoon ennen päälle laittamista.
• Tarkka valvonta on tarpeen, jos laitetta käytetään
lasten lähellä.
• Tätä laitetta ei ole tarkoitettu nuorten tai
vajaakuntoisten henkilöiden käyttöön ilman
valvontaa.
• Laitetta ei saa käyttää leluna.
• Käytä vain kuivissa paikoissa. Älä anna laitteen
kastua.
• Älä upota laitetta veteen.
• Laitteen koteloa ei saa avata. Sisällä ei ole
mitään käyttäjän huollettavia osia
• Älä käytä laitetta räjähdysalttiissa ympäristössä,
esimerkiksi tilassa, jossa on syttyviä nesteitä,
kaasuja tai pölyä.
124
Suomi
• Kun laitetta säilytetään tai kuljetetaan
ajoneuvossa, se on laitettava tavaratilaan tai
kiinnitettävä niin, ettei se pääse liikkumaan
vauhdin- tai suunnanmuutosten seurauksena.
Käytä suojalaseja.
• Kun laite ei ole käytössä, se on säilytettävä
kuivassa, hyvin ilmastoidussa tilassa lasten
ulottumattomissa.
Sammuta työkalu. Poista akku
työkalusta ennen kuin teet sille mitään
huoltotoimenpiteitä.
• Laite on säilytettävä lasten ulottumattomissa.
Muiden turvallisuus
Varo lentäviä kappaleita. Pidä sivulliset
poissa leikkausalueelta.
• Tämä laite ei ole tarkoitettu henkilöiden
(mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joiden
fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai
kokemus ja tietämys ovat rajalliset. Heidän
turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä
vastuussa oleva henkilö tai paikalla tulee olla
henkilö, joka neuvoo miten laitetta tulee käyttää.
Älä altista laitetta vesisateelle tai runsaalle
ilmankosteudelle.
• Lapsia on valvottava, ja on varmistettava, että
he eivät leiki laitteella.
Jäännösriskit
Laitteen käytöstä voi seurata muita lisäriskejä, joita ei
ole huomioitu näissä turvallisuusvaroituksissa. Riskit
voivat johtua väärinkäytöstä, pitkittyneestä käytöstä
jne.
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä jäännösriskejä ei
voida välttää. Näitä ovat muun muassa:
• Työkalun pyörivien/liikkuvien osien
koskettamisesta aiheutuvat vammat.
• Työkalun osien, terien tai lisävarusteiden
vaihtamisesta aiheutuvat vammat.
• Työkalun pitkittyneestä käytöstä aiheutuvat
vammat. Kun käytät mitä tahansa työkalua
pitkään, pidä huolta säännöllisten taukojen
pitämisestä.
• Kuulon heikkeneminen.
• Työkalun muodostaman pölyn hengittämisen
aiheuttamat terveysriskit (esimerkiksi: puun,
erityisesti tammen, pyökin ja MDF-levyn kanssa
työskennellessä)
92
92
92
PÄiväMÄÄRÄkoodin sijainti (Kuva [Fig.] 19)
Päivämääräkoodi (ff) on merkitty koteloon. Se
sisältää myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
95
Tärkeitä
turvallisuusohjeita
latauslaitetta käytettäessä
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET: Tämä ohjekirja sisältää
tärkeitä turvallisuus- ja käyttöohjeita yhteensopiviin
akkulatureihin (katso Tekniset tiedoissa).
• Lue kaikki laturin, akkuyksikön ja akkuyksikköä
käyttävän tuotteen ohjeet ja varoitusmerkinnät
ennen laturin käyttöä.
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Käytä kuulosuojaimia.
2015 XX XX
Valmistusvuosi
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Direktiivin 2000/14/EY takaama ääniteho.
VAROITUS: Sähköiskun vaara.
Älä päästä nestettä laturin sisään. Se voi
aiheuttaa sähköiskun.
VAROITUS: Suosittelemme
vikavirtasuojalaitteen käyttöä, jonka
vikavirtasuojan laukaisuvirta on enintään
30mA.
Huomio: Palovamman vaara.
Loukkaantumisriskin vähentämiseksi
lataa vain ladattavia DeWALT-akkuja.
Muun tyyppiset akut voivat haljeta ja
aiheuttaa henkilövahingon ja vaurioita.
HUOMIO: Lapsia tulee valvoa ja
varmistaa, että he eivät leiki laitteella.
HUOMAUTUS: Joissakin olosuhteissa
vieras materiaali voi aiheuttaa oikosulkuja
125
Suomi
laturin sisällä oleviin suojaamattomiin
latauskontakteihin laturin ollessa
kytkettynä sähköverkkoon. Vieraat
johtavat aineet, kuten teräsvilla,
alumiinifolio tai metallihiukkaskertymät,
niihin kuitenkaan rajoittumatta, on
pidettävä poissa laturin aukoista.
Irrota laturi aina tehonsyötöstä, kun
laturissa ei ole akkuyksikköä. Irrota laturi
tehonsyötöstä ennen kuin yrität puhdistaa
sitä.
HUOMAUTUS: Tätä laitetta voivat
käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt,
joilla on fyysisen toimintakyvyn, henkisen
toimintakyvyn tai aistien toimintakyvyn
rajoitteita tai puutteellinen kokemus ja
tietotaso, jos he ovat saaneet turvallisen
perehdytyksen laitteen käyttöön ja
ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat.
Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
Puhdistus- ja huoltotoimenpiteitä
tehdessä vaaditaan aina aikuisen
valvontaa.
• Älä käytä laturia, jos siihen on kohdistunut
terävä isku, se on pudotettu tai muuten
vahingoittunut millään tavalla. Vie se
valtuutettuun huoltoon.
• Älä pura laturia. Vie se valtuutettuun
huoltoon, jossa se huolletaan tai korjataan.
Virheellinen kokoaminen voi aiheuttaa tulipalon
tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin.
• Jos virtajohto on vahingoittunut, valmistajan,
huollon tai vastaavan pätevän henkilön täytyy
vaihtaa se välittömästi.
• Irrota laturi pistorasiasta ennen kuin yrität
puhdistaa sitä. Tämä vähentää sähköiskun
vaaraa. Akkuyksikön poistaminen ei vähennä
riskiä.
• ÄLÄ KOSKAANyritä yhdistää kahta laturia
yhteen.
• Laturi on suunniteltu toimimaan tavallisella
230 V:n kotitalouden sähkövirralla. Älä yritä
käyttää mitään muuta kuin määritettyä
jännitettä. Tämä ei koske autolaturia.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
• ÄLÄ YRITÄ ladata akkuyksikköä millään
muulla laturilla kuin tässä käyttöohjeessa
mainituilla. Laturi ja akkuyksikkö on suunniteltu
erityisesti toimimaan yhdessä.
Latauslaitteet
• Näitä latureita ei ole tarkoitettu käytettäväksi
mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin
ladattavien DeWALT-akkujen lataamiseen.
Muu voi aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan
sähköiskun riskin.
DeWALT-laturit eivät vaadi säätöä ja niiden käyttö on
suunniteltu mahdollisimman helpoksi.
• Älä jätä laturia sateeseen tai lumeen.
• Vedä pistokkeesta äläkä johdosta, kun irrotat
laturia verkkovirrasta. Tämä vähentää
pistokkeen ja sähköjohdon vahingoittumisen
riskiä.
• Varmista, että johto sijaitsee niin, että sen
päälle ei astuta, siihen ei kompastu tai
että siihen ei muuten kohdistu vaurioita tai
rasitusta.
• Älä käytä jatkojohtoa ellei se ole ehdottoman
välttämätöntä. Jatkojohdon virheellinen käyttö
voi aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan
sähköiskun riskin.
• Älä laita mitään esineitä laturin päälle
tai laita laturia pehmeälle pinnalle, joka
saattaa tukkia ilmanvaihtoaukot ja aiheuttaa
liiallisen sisäisen lämmön. Sijoita laturi pois
lämpölähteiden läheltä. Laturi tuulettuu kotelon
päällä ja pohjassa olevien aukkojen kautta.
• Älä käytä laturia, jos johto tai pistoke on
vahingoittunut– vaihdata ne välittömästi.
126
Laturissa DCB105 voidaan ladata 18 V:n
litiumioniakkuja (DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183, DCB184 ja DCB185).
Lataaminen (kuva 2)
1.Työnnä latauslaitteen virtaliitin
savukkeensytyttimeen ennen akun asettamista
ladattavaksi.
2.Aseta akku (j) latauslaitteeseen. Punainen
latausvalo vilkkuu jatkuvasti sen merkiksi, että
lataaminen on alkanut.
3.Kun akku on ladattu täyteen, punainen
latausvalo palaa jatkuvasti. Akku on nyt
ladattu, ja se voidaan ottaa käyttöön tai jättää
latauslaitteeseen.
HUOMAA: Jotta varmistat litiumioniakkujen
parhaimman mahdollisen suorituskyvyn ja pitkän
käyttöiän, akku tulee ladata täyteen ennen
ensimmäistä käyttöä.
Latausprosessi
Katso akun lataustaso alla olevasta taulukosta.
Suomi
tavalla saadaksesi sen sopimaan
yhteensopimattomaan laturiin, sillä
akkuyksikkö saattaa murtua ja aiheuttaa
vakavan henkilökohtaisen vaurion.
Laturin merkkivalot: DCB105
lataus käynnissä
ladattu täyteen
kuuma-/kylmäviive
aseta akku uudelleen paikoilleen
Yhteensopiva(t) laturi(t) ei(eivät) lataa viallista akkua.
Jos akku on viallinen, merkkivalo ei syty tai laturi
ilmoittaa viallisesta akusta tai sen merkkivalo vilkkuu.
HUOMAA: Tämä voi tarkoittaa myös laturivikaa.
Jos laturi ilmoittaa ongelmasta, vie laturi ja akku
testattavaksi valtuutettuun huoltopalveluun.
• Lataa akkuyksiköt vain DeWALT-latureilla.
• ÄLÄ roiskuta vettä tai upota veteen tai muihin
nesteisiin.
• Älä säilytä tai käytä työkalua ja akkuyksikköä
paikassa, jossa lämpötila voi saavuttaa tai
ylittää 40 ˚C (kuten kesällä ulkokatoksissa tai
metallirakennuksissa).
Akun kuuma-/kylmäviive
Kun laturi tunnistaa liian kuuman tai kylmän akun,
se käynnistää automaattisesti akun kuuma-/
kylmäviiveen, jolloin lataus käynnistyy vasta sitten,
kun akku on saavuttanut hyväksyttävän lämpötilan.
Laturi siirtyy tämän jälkeen automaattisesti
akun lataustilaan. Tämä toiminto takaa akun
maksimaalisen käyttöiän.
Kylmä akku latautuu puolet hitaammin lämpimään
akkuun verrattuna. Akku latautuu hitaammin koko
latausjakson ajan, sen latautumisnopeus ei palaudu
nopeaksi, vaikka akku lämpenisi.
Vain litiumioniakut
XR Li-Ion -laitteissa on elektroninen
suojausjärjestelmä, joka suojaa akkua
ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta tai suurelta
purkautumiselta.
Työkalu sammuu automaattisesti, jos sähköinen
suojausjärjestelmä käynnistyy. Jos näin tapahtuu,
laita litiumioniakku laturiin, kunnes se on kokonaan
latautunut.
Tärkeitä turvallisuusohjeita kaikkia
akkuja käytettäessä
Kun tilaat uutta akkua, ilmoita tuotenumero ja
jännite.
Kun uusi akku otetaan pakkauksesta, sitä ei
ole ladattu täyteen. Lue seuraavat turvaohjeet
ennen akun ja latauslaitteen käyttämistä. Noudata
annettuja ohjeita.
LUE KAIKKI ohjeet
• Älä lataa tai käytä räjähdysalttiissa
ympäristössä, esimerkiksi tilassa, jossa on
syttyviä nesteitä, kaasuja tai pölyä. Akun
laittaminen laturiin tai poistaminen laturista voi
sytyttää pölyn tai kaasun.
• Älä koskaan pakota akkua laturiin.
Älä muokkaa akkuyksikköä millään
varoitus: Älä koskaan yritä
avata akkuyksikköä mistään syystä.
Jos akkuyksikön kotelo on murtunut tai
vahingoittunut, älä laita sitä laturiin. Älä
riko, pudota tai vahingoita akkuyksikköä.
Älä käytä akkuyksikköä tai laturia, johon
on osunut terävä isku, joka on pudotettu
tai vahingoittunut millään tavalla (esim.
lävistetty naulalla, isketty vasaralla,
astuttu päälle). Se voi aiheuttaa jopa
kuolettavan sähköiskun. Vahingoittuneet
akkuyksiköt tulee palauttaa huoltoon
kierrätystä varten.
Huomio: Kun työkalua ei ole
käytössä, laita se sivulleen vakaalle
alustalle, jossa se ei aiheuta
kompastumisen tai putoamisen
vaaraa. Jotkut työkalut, joissa on
suuret akkuyksiköt, seisovat pystyssä
akkuyksikön varassa, mutta ne kaatuvat
helpommin.
Litium-IonIAKKUJEN (Li-Ion) ERITYISET TURVAOHJEET
• Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi
vaurioitunut pahasti tai tullut elinkaarensa
päähän. Akku voi räjähtää poltettaessa. Litiumioniakkuja poltettaessa syntyy myrkyllisiä kaasuja
ja aineita.
• Jos akun sisältöä pääsee iholle, huuhtele
heti miedolla saippualla ja vedellä. Jos
akkunestettä pääsee silmään, huuhtele avointa
silmää vedellä 15 minuutin ajan kunnes ärsytys
lakkaa. Jos on hakeuduttava lääkärin hoitoon,
ilmoita, että akun elektrolyytti on nestemäisten
orgaanisten karbonaattien ja litiumsuolojen
seosta.
• Avatun akkukennon sisältö voi ärsyttää
hengitysteitä. Hakeudu raittiiseen ilmaan. Jos
oireet jatkuvat, ota yhteys lääkäriin.
VAROITUS: Palovamman vaara.
Akkuneste voi syttyä altistuessaan
kipinälle tai liekille.
127
Suomi
Kuljetus
DeWALT-akut täyttävät kaikkien soveltuvien
teollisuudenalaa koskevien ja lakisääteisten
kuljetusmääräyksien vaatimukset, niihin
kuuluvat muun muassa YK:n vaarallisen tavaran
kuljetussuositukset, kansainvälisen ilmakuljetusliiton
(IATA) vaarallisen tavaran määräykset, vaarallisten
aineiden kansainvälisen merikuljetussäännöstön
(IMDG) määräykset sekä eurooppalainen
sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä
tiekuljetuksista (ADR). Litiumionikennot ja -akut
on testattu YK:n vaarallisen tavaran suosituksien
osion 38.3 mukaisesti koskien testausohjeita ja
testikriteerejä.
Useimmissa tapauksissa DeWALT-akun kuljetusta
ei luokitella täysin säännöstelty luokan 9 vaaralliseksi
materiaaliksi. Luokan 9 kuljetus on yleensä tarpeen
kahdessa eri tilanteessa::
1.Useamman kuin kahden DeWALT-litiumioniakun
kuljetus lentorahdilla, kun pakkaus sisältää vain
akkuja (ei työkaluja), ja
2. Yli 100 wattitunnin (Wh) energialuokan omaavan
litiumioniakun kuljetus. Wattitunnit on merkitty
kaikkien litiumioniakkujen pakkaukseen.
Oli kyseessä odotettu tai täysin säännöstelty
kuljetus, kuljettajien vastuulla on ottaa selvää
viimeisimmistä pakkausta, merkkiä/merkintää sekä
dokumentaatiota koskevista määräyksistä.
Akkujen kuljetus voi johtaa tulipaloon, jos akkunavat
pääsevät vahingossa kosketuksiin johtaviin
materiaaleihin. Akkuja kuljettaessa tulee varmistaa,
että akkujen navat on suojattu ja eristetty hyvin
materiaaleista, jotka voivat päästä niihin kosketuksiin
ja aiheuttaa oikosulun.
Tämän ohjekirjan osion tiedot on annettu hyvässä
uskossa ja niiden uskotaan olevan tarkkoja asiakirjan
luontihetkellä. Mitään takuita, välillisiä tai suoria, ei
kuitenkaan anneta. Ostajan vastuulla on taata, että
toiminta on soveltuvien määräyksien mukaista.
Akkuyksikkö
Akun tyyppi
DCM561 toimii 18 V:n akulla.
Laitteeseen sopivat akkumallit DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB184 ja DCB185. Katso
lisätietoja kohdasta Tekniset tiedoissa.
Säilytyssuositukset
1.On suositeltavaa säilyttää akku viileässä
ja kuivassa paikassa poissa suorasta
auringonpaisteesta sekä liiallisesta kylmyydestä
tai kuumuudesta. Akku toimii mahdollisimman
128
tehokkaasti ja pitkään, kun sitä säilytetään
huoneenlämpötilassa, kun se ei ole käytössä.
2.Pitkän säilytyksen aikana täyteen ladattu akku
on suositeltavaa säilyttää viileässä ja kuivassa
paikassa irti laturista.
HUOMAA: Akkuja ei saa asettaa säilöön täysin
tyhjinä. Akku on ladattava ennen käyttöä.
Latauslaitteen ja akun tarrat
Näissä ohjeissa kuvattujen kuvakkeiden lisäksi
laturissa ja akussa voi olla seuraavat merkit:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
atausajan tiedot ovat Tekniset
L
tiedoissa.
Akkua ladataan.
Akku on ladattu.
Akku on viallinen.
Liian kuumaa tai kylmää akkua ei ladata.
lä työnnä sähköä johtavia esineitä
Ä
laitteen sisään.
Älä lataa vaurioitunutta akkua.
Älä altista vedelle.
Vaihdata vialliset akut heti.
Lataa vain lämpötilassa 4–40 ˚C.
Käytettäväksi vain ulkona.
oimita akku kierrätykseen
T
ympäristöystävällisellä tavalla.
ataa DeWALT-akut ainoastaan
L
yhteensopivilla DeWALT-latureilla.
Jos muita kuin yhteensopivia DeWALTakkuja ladataan DeWALT-laturilla, akut
voivat räjähtää tai aiheuttaa muita
vaaratilanteita.
Suomi
Älä hävitä akkuyksikköä polttamalla.
• Laitetta saa käyttää vain laitteen mukana
toimitetulla virtalähteellä.
Sähköturvallisuus
Pakkauksen sisältö
Pakkauksen sisältö:
1Siimaleikkuri
Tuote toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista aina,
että akun jännite vastaa tyyppikilpeen merkittyä
jännitettä. Varmista myös, että laturin jännite vastaa
verkkovirran jännitettä.
Tämä DeWALT-latauslaite on
kaksoiseristetty EN60335 -säädösten
mukaisesti, joten maadoitusjohtoa ei
tarvita.
1Akku
1laturi
1Käyttöohje
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai tarvikkeissa
kuljetusvaurioita.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen
käyttämistä.
Kuvaus (kuva 1)
VAROITUS: Älä tee työkaluun tai
sen osiin mitään muutoksia. Tällöin voi
aiheutua omaisuus- tai henkilövahinkoja.
a.Nopeussäädön liipaisin
b.Lukitusvipu
c.Nopeudensäädön kytkin
d.Apukahva
e.Moottorin kotelo
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella
johdolla, jonka voi hankkia DeWALTin huoltoorganisaation kautta.
Jatkojohdon käyttäminen
Jatkojohtoa saa käyttää vain, jos se on ehdottoman
välttämätöntä. Käytä latauslaitteen vaatimukset
täyttävää hyväksyttyä jatkojohtoa. Lisätietoja on
Tekniset tiedoissa. Johdinten pienin koko on
1 mm2 ja suurin pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan
auki.
Kokoaminen ja säädöt
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise
työkalusta virta ja irrota akku
ennen säätämistä tai varusteiden
irrottamista tai asentamista. Jos
laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua
loukkaantuminen.
f.Leikkurin varsi
g.Suojus
h. Puolakotelo
i.Akun kotelo
j.Akkuyksikkö
k.Akun vapautuspainike
l.Kahva
KÄYTTÖTARKOITUS
Siimaleikkurisi on suunniteltu ammattimaiseen
leikkauskäyttöön.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen
lähellä on syttyviä nesteitä tai kaasuja.
ÄLÄ ANNA lasten koskea tähän työkaluun.
Kokemattomat henkilöt saavat käyttää tätä laitetta
vain valvotusti.
• Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset
ja henkilöt, joilla on fyysisen toimintakyvyn,
henkisen toimintakyvyn tai aistien toimintakyvyn
rajoitteita tai puutteellinen kokemus ja tietotaso,
jos he ovat saaneet turvallisen perehdytyksen
laitteen käyttöön ja ymmärtävät käyttöön
liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
Puhdistus- ja huoltotoimenpiteitä tehdessä
vaaditaan aina aikuisen valvontaa.
Varoitus: Käytä ainoastaan
DeWALT-akkupakkauksia ja -latureita.
Akun asentaminen
ja poistaminen työkalusta
(kuvat 3–5)
HuomaA: Parhaiden tuloksien saavuttamiseksi on
varmistettava, että akku (j) on ladattu täyteen.
Akun asentaminen työkalun kahvaan
1.Kohdista akku (j) kahvan sisällä oleviin kiskoihin
(kuva 3).
2.Liu’uta se kahvaan, kunnes akku on hyvin
paikoillaan laitteessa ja varmista, ettei se irtoa.
Akun poistaminen työkalusta
1.Paina akun vapautuspainiketta (k) ja vedä akku
ulos työkalun kahvasta (kuva 4).
2.Laita akku laturiin, kuten käyttöohjeen
laturiosassa kuvataan.
129
Suomi
Tasomittarilla varustetut akut (kuva 5)
Joissakin DeWALT-akuissa on tasomittari, jossa
on kolme vihreää LED-merkkivaloa. Merkkivalot
osoittavat akun jäljelle jäävän virtatason.
Kytke tasomittari päälle painamalla ja pitämällä
tasomittarin painiketta (m) alhaalla. Jokin kolme
vihreän LED-merkkivalon valoyhdistelmä syttyy
osoittaen jäljelle jäävän virtatason. Kun akkuvirran
taso on käyttörajan alapuolella, tasomittari ei syty ja
akku on ladattava.
HUOMAA: Tasomittari osoittaa akkuvirran tason
ainoastaan viitteellisesti. Se ei osoita työkalun
toiminnallisuutta ja se voi vaihdella tuoteosien,
lämpötilan ja loppukäyttäjän käytön mukaan.
Suojuksen kiinnittäminen
1.Katso Puolakotelon vaihtaminen -osiosta
ohjeet kelakotelon (h) poistamiseen (kuva 1).
2.Kun kela on poistettu, katso Suojuksen
vaihtaminen -osiosta ohjeet suojuksen (g)
kiinnittämiseen ja kelakotelon vaihtamiseen.
Lisäkahvan säätäminen (kuva 6)
Leikkuri toimitetaan täysin koottuna. Apukahva (d)
on sijoitettu maksimoimaan tasapaino. Jos kahvan
säätäminen on tarpeen, löysää neljä pulttia (n)
kuusioavaimella ja liu'uta apukahvaa ylös tai alas
leikkurin vartta (f) pitkin.
Käsien oikea asento tarkoittaa toisen käden
pitämistä pääkahvassa (l) ja toisen käden pitämistä
apukahvalla (d).
Leikkurin käynnistäminen ja
sammuttaminen (kuva 1)
Käynnistä laite puristamalla lukitusvipua (b) ja
sitten nopeussäädön liipaisinta (a). Sammuta laite
vapauttamalla nopeussäädön liipaisin ja lukitusvipu.
Nopeuden säätökytkin (kuva 1)
Tällä siimaleikkurilla on mahdollista säätää nopeutta
leikkausajan pidentämiseksi suurikokoisissa töissä
tai kiihdyttää leikkurin nopeutta korkeatehoiseen
leikkaamiseen.
Pidentääksesi leikkausaikaa paina säätökytkintä (c)
eteenpäin kohti apukahvaa (d) asentoon "LO". Tila
soveltuu parhaiten suurten, enemmän aikaa vievien
projektien tekemiseen.
Kiihdytä laitteen nopeutta vetämällä nopeuden
säätökytkintä taaksepäin kohti akun koteloa (i)
asentoon "HI". Tila soveltuu parhaiten tiheämmän
kasvuston läpi leikkaamiseen ja käyttöön, jossa
vaaditaan suurempaa kierrosnopeutta.
HUOMAA: "HI"-tilassa käyttöaika lyhenee "LO"tilaan verrattuna.
Leikkaaminen (kuvat 7, 8)
Toiminta
Aseta leikkuri oikeaan kulmaan sen ollessa päällä ja
liikuta sivulta toiselle kuvan 7 mukaisesti.
Käyttöohjeet
Varoitus: Noudata aina
Pidä vähintään 610 mm väli suojuksen ja jalkojesi
välillä kuvan 8 mukaisesti.
turvaohjeita ja määräyksiä.
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise
työkalusta virta ja irrota akku
ennen säätämistä tai varusteiden
irrottamista tai asentamista. Jos
laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua
loukkaantuminen.
Käsien oikea asento (kuvat 1, 8)
VAROITUS: Voit vähentää
vakavan henkilövahingon vaaraa pitämällä
kädet AINA oikeassa asennossa.
130
VAROITUS: Voit vähentää
vakavan henkilövahingon vaaraa
pitelemällä työkalua AINA tiukassa
otteessa.
VAROITUS: Pidä pyörivät siimat
karkeasti ottaen maan kanssa saman
suuntaisina (korkeintaan 30 asteen
kulmaan käännettynä). Tämä siimaleikkuri
ei ole reunaleikkuri. ÄLÄ KALLISTA
LEIKKURIA siten, että siima pyörii
lähestulkoon kohtisuoraan maata kohti.
Lentävä leikkausjäte voi aiheuttaa vakavia
vammoja.
Leikkaussiiman törmäyssyöttö
Leikkurissa käytetään läpimitaltaan 2,032 mm
nailonsiimaa. Leikkaussiima kuluu nopeammin ja vaatii
enemmän syöttöä, kun leikataan kävelytien reunaa
tai muita kuluttavia materiaaleja pitkin tai leikataan
paksumpia kasveja.
Leikkuria käytettäessä siima kuluu lyhyemmäksi.
Siimaa syötetään lisää törmäämällä leikkurilla varovasti
maahan leikkurin käydessä normaalilla nopeudella.
Suomi
HUOMAA: Nailonsiiman syöttäminen yli 330 mm
levyiseksi vaikuttaa heikentävästi leikkurin
suorituskykyyn, käyttöaikaan ja käyttöikään moottorille
mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta johtuen. Se voi
mitätöidä takuun.
Leikkaussiiman vaihtaminen
(kuvat 9–12)
HUOMIO: Välttääksesi laitteen
vaurioitumisen, leikkaa siima ulottumaan
juuri terään saakka, jos siima ulottuu
katkaisuterän ulkopuolelle.
Leikkausvinkkejä
• Käytä leikkaamiseen siiman kärkeä; älä pakota
siiman kantaa leikkaamattomaan nurmeen.
• Lanka- ja lauta-aidat aiheuttavat ylimääräistä
siiman kulumista ja voivat jopa rikkoa sen. Kivija tiiliseinät, reunakiveykset ja puu voivat kuluttaa
siimaa nopeasti.
• Älä anna puolan kannen viistää pitkin maata tai
muita pintoja.
• Kun leikkaat korkeaa kasvustoa, leikkaa ylhäältä
alas äläkä leikkaa korkeampaa kuin 30 cm
kasvustoa.
• Pidä leikkuri kallistettuna kohti leikattavaa aluetta;
tämä on paras leikkausalue.
• Leikkuri leikkaa, kun yksikköä liikutetaan
vasemmalta oikealle. Tällöin käyttäjän päälle ei
lennä leikkuujätettä.
• Vältä puita ja pensaita. Puun kaarna, puiset
listat, ulkovuoraukset ja aidanpylväät voivat
helposti vaurioitua leikkurin siimasta.
Vaihto-osat
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran vähentämiseksi
katkaise laitteesta virta ja poista akku
ennen säätämistä tai varusteiden tai
lisälaitteiden irrottamista tai asentamista.
VAROITUS: Sellaisten
lisävarusteiden käyttö, joita DeWALT
ei ole suositellut tämän laitteen kanssa
käytettäväksi, voi olla vaarallista.
VAROITUS: Älä käytä
minkäänlaisia teriä tai mitään lisälaitteita
tai lisävarusteita, joita DeWALT ei
ole suositellut tämän laitteen kanssa
käytettäväksi. Siitä voi aiheutua vakavia
vammoja tai laitteen rikkoutuminen.
Käytä DeWALTin vaihtosiimaa mallinro DWO1DT801
tai DWO1DT802.
• Kun vaihdat siimaa, käytä vain läpimitaltaan
2,032 mm siimaa (suositellaan mallinumeroita
DWO1DT801 ja DWO1DT802). Optimaalisen
suorituskyvyn varmistamiseksi älä käytä
2,413 mm siimaa. Muun kokoiset siimat voivat
heikentää suorituskykyä ja vaurioittaa leikkuria.
1. Irrota akku
2. Käännä puolaa (o) myötäpäivään, kunnes
lukitus aukeaa kuvan 9 mukaisesti. Valkoinen
läppä (u) puolan sisällä kiertyy pois puolan
ikkunasta (p), mikä tarkoittaa että lukitus on
auki.
3.Vedä puola suoraan irti.
4. Poista lika ja ruoho puolasta ja kotelosta.
5. Kelaa ensiksi uutta siimaa pitouria (s) lähinnä
olevaan puolan kanavaan kuvan 10 mukaisesti.
6. Aseta siiman pää (q) jäljelle jäävään
reikään (r).
7.Kelaa siima puolaan puolan pohjassa olevan
nuolen suuntaisesti.
8. Leikkaa siima noin 106 mm pituiseksi, kun
kelattu siima on pitourien alun (s) kohdalla.
9. Työnnä siima toisen puolen pitouriin siksi
aikaa, että saat toisen siiman puolattua.
10. Toista yllä oleva menettely toiselle siimalle
puolan alaosaan.
HUOMIO: Ennen leikkaamisen
aloittamista käytä vain soveltuvan
tyyppistä siimaa. Varmista, että siimaa
on puolan molemmissa osissa kuvan 11
mukaisesti.
11. Kun molemmat siimat on kelattu puolaan
(o) aseta peukalosi ja sormesi pitourien päälle
pitääksesi siima oikealla paikallaan ja syötä
kummankin siiman pää kahden aukon (t) läpi
puolakotelon (h) kummallakin puolella kuvan 12
mukaisesti.
12. Kohdista puolakotelon sisällä olevat
valkoiset läpät (u) puolan lovien (v) kanssa.
Kohdista pitourat (s) kahden reiän (t) kanssa
mahdollisimman tarkasti.
13. Työnnä puola puolakoteloon ja käännä
vastapäivään lukitaksesi se paikoilleen.
Varmista, että valkoinen läppä (u) näkyy puolan
ikkunassa (p). Varmista, että siima ei purkaudu
eikä kierry puolan alapuolella olevan karan
ympärille.
14. Vedä siiman molemmista päistä
vapauttaaksesi ne pitourista. Jos siima ulottuu
suojuksen katkaisuterän ulkopuolelle, leikkaa
siima lyhyemmäksi siten, että se yltää juuri
terään.
131
Suomi
KUNNOSSApito
DeWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi
pitkään ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa.
Oikea käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat
laitteen ongelmattoman toiminnan.
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise
työkalusta virta ja irrota akku
ennen säätämistä tai varusteiden
irrottamista tai asentamista. Jos
laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua
loukkaantuminen.
1.Pidä kuvassa 13 näkyvät ilmanottoaukot (w)
puhtaina, jotta vältytään ylikuumenemiselta.
2.Leikkurin siima voi kuivua ajan myötä. Pidä
siima hyvässä kunnossa säilyttämällä sitä
suljettavassa muovipussissa, jossa on
ruokalusikallinen vettä.
3.Muoviosat voidaan puhdistaa miedolla
saippualiuoksella ja kostealla liinalla.
4.Kiinnitä uusi suojus liu'uttamalla uuden
suojuksen kieli (dd) moottorin kotelon (e) reunan
(ee) alle ja laske sitten suojuksen takaosa
paikoilleen kuvan 18 mukaisesti.
5.Laita 4 ruuvia (cc) takaisin paikoilleen ja kiristä
hyvin.
6.Laita puolakotelo takaisin paikalleen
Puolakotelon vaihtaminen -osiossa kuvatulla
tavalla.
Voiteleminen
Tätä sähkötyökalua ei tarvitse voidella.
Puhdistaminen
Varoitus: Puhalla lika ja pöly
kotelosta kuivalla ilmalla, kun sitä kertyy
ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden ympärille.
Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia
ja hengityssuojainta.
4.Suojuksen reunassa oleva siiman katkaisija voi
tylsyä ajan myötä. On suositeltavaa teroittaa
terä aika ajoin viilalla.
Laturia tai akkua ei voida huoltaa.
Puolakotelon vaihtaminen
(kuvat 14, 15)
1.Pyöritä puolakoteloa (h) kunnes karan (y)
aukko (x) on linjassa suojuksen (g) loven (z)
kanssa. Kolmas aukko moottorin kotelossa
(aa) on näkyvissä kuvan 14 mukaisesti. Työnnä
ruuvinväännin kaikkien kolmen aukon läpi, jotta
puolakotelo ei pääse kääntymään.
2.Käännä puolakoteloa myötäpäivään kuvan 15
mukaisesti.
3.Työnnä ruuvinväännin uudestaan kolmen aukon
(x, z, ja aa) läpi ja kierrä uutta puolakoteloa
vastapäivään ja kiristä hyvin leikkurista
ulkonevaan pulttiin (bb).
Suojuksen vaihtaminen
(kuvat 16–18)
VAROITUS: Älä koskaan käytä
laitetta, kun suojus ei ole kunnolla
paikoillaan.
1.Irrota puolakotelo Puolakotelon vaihtaminen
-osiossa kuvatulla tavalla.
2.Irrota suojuksen 4 ruuvia (cc) kuvan 16
mukaisesti.
3.Nosta suojus irti
kuvassa 17 näkyvässä kulmassa.
132
Varoitus: Älä koskaan puhdista
muita kuin metallipintoja liuottimien tai
muiden voimakkaiden kemikaalien avulla.
Nämä kemikaalit voivat heikentää näissä
osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä
vain vedellä ja miedolla pesuaineella
kostutettua kangasta. Älä päästä mitään
nestettä laitteen sisään. Älä upota mitään
laitteen osaa nesteeseen.
Laturin puhdistusohjeet
VAROITUS: sähköiskun vaara.
Irrota laturin virtapistoke pistorasiasta
ennen puhdistusta. Voit puhdistaa laturin
ulkopinnalla olevan lian ja rasvan liinalla
tai pehmeällä harjalla (ei metallisella). Älä
käytä vettä tai puhdistusliuoksia.
Lisävarusteet
Varoitus: Muita kuin DeWALT-
lisävarusteita ei ole testattu tämän
työkalun kanssa, joten niiden käyttäminen
voi olla vaarallista. Käytä tämän laitteen
kanssa vain DeWALTin suosittelemia
varusteita vahingoittumisvaaran
vähentämiseksi.
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
Suomi
Ympäristön suojeleminen
Toimita tämä laite kierrätykseen. Tätä
tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen
mukana.
Jos DeWALT-tuote on tullut elinkaarensa päähän
tai jos et enää tarvitse sitä, älä hävitä sitä
kotitalousjätteenä. Toimita se kierrätykseen.
K
ierrätykseen toimitetut käytetyt
tuotteet ja pakkaus voidaan käyttää
uudelleen. Tämä suojelee ympäristöä ja
vähentää raaka-aineiden tarvetta.
Paikallisissa määräyksissä voidaan edellyttää, että
sähkölaitteet on toimitettava kierrätysasemalle tai
jälleenmyyjälle, jolta ostit uuden tuotteen.
DeWALT kierrättää DeWALT-tuotteet, kun ne
ovat tulleet elinkaarensa päähän. Voit käyttää
tätä palvelua palauttamalla tuotteen valtuutettuun
huoltokorjaamoon. Se toimitetaan sieltä meille.
Saat lähimmän valtuutetun DeWALThuoltokorjaamon tiedot ottamalla yhteyden
lähimpään DeWALT-toimipisteeseen. Yhteystiedot
ovat tässä käyttöohjeessa. Luettelo valtuutetuista
DeWALT-huoltokorjaamoista ja myynnin jälkeisestä
palvelusta on Internet-sivustossa
www.2helpU.com.
Uudelleenladattava akku
Tämä pitkään kestävä akku on ladattava uudelleen,
jos se ei enää tuota riittävää tehoa töissä, joihin
teho on aikaisemmin riittänyt hyvin. Kun laitteen
toiminta-aika on lopussa, se tulee hävittää
ympäristöystävällisellä tavalla:
• Anna akun tyhjentyä kokonaan ja irrota se
sitten laitteesta.
• litiumioniakkujen ovat kierrätettäviä.
Vie ne jälleenmyyjälle tai paikalliseen
kierrätyspisteeseen. Kerätyt akkuyksiköt
kierrätetään tai hävitetään oikein.
133
Svenska
Trådtrimmer
DCM561
Gratulerar!
Du har valt ett DeWALT-verktyg. År av erfarenhet,
grundlig produktutveckling och innovation gör
DeWALT till en av de pålitligaste partnerna för
fackmannamässiga elverktygs-användare.
Den emissionsnivå för vibration som anges i detta
informationsblad har uppmätts i enlighet med
en standardiserad test som anges i EN50636-291:2014, och den kan användas för att jämföra ett
verktyg med ett annat. Den kan användas för att få
fram en preliminär uppskattning av exponering.
Tekniska data
Spänning
Typ
Strömförbrukning
VPM
Storlek skärsträng
Vikt (utan batteripaket)
DCM561
18 V
1
400
0–4 600/0–6 000
330
3,64
V DC
W
mm
kg
En uppskattning av exponeringsnivån
för vibrationer bör dessutom ta med
i beräkningen de gånger verktyget är
avstängt, eller när det är igång utan att
utföra sitt arbete. Detta kan avsevärt
minska exponeringsnivån under hela
dess arbetstid.
Buller- och vibrationsvärden (triaxvektorsumma) i enlighet med
EN50636-2-91:2014
LPA(emissionsljudtrycksnivå)
dB(A)
76
LWA(ljudeffektnivå)
dB(A)
90
K (osäkerhet för angiven ljudnivå) dB(A)
1,7
Vibration, emissionsvärde ah =
Osäkerhet K =
Batteripaket
Batterityp
Spänning
Kapacitet
Vikt
VDC
Ah
kg
m/s2
m/s2
DCB181
Li-jon
18
1,5
0,35
Laddare
Starkströmsspänning
Batterityp
Ungefärlig laddningstid för batteripaket
min
Vikt
kg
Säkringar
Europa
134
230 Volt verktyg
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder
för att skydda handhavaren mot
verkningarna av vibration, såsom att:
underhålla verktyget och tillbehören,
hålla händerna varma, organisera
arbetsgången.
< 2,5
1,5
DCB180
Li-jon
18
3,0
0,64
VARNING: Den angivna
emissionsnivån för vibration gäller vid
verktygets huvudsakliga användning.
Om verktyget emellertid används för
andra tillämpningar, med andra tillbehör,
eller om det är dåligt underhållet kan
vibrationen avvika. Detta kan avsevärt
öka exponeringsnivån under hela dess
arbetstid.
DCB182
Li-jon
18
4,0
0,61
VAC
25 (1,3 Ah)
55 (3,0 Ah)
10 Ampere, starkström
DCB183
Li-jon
18
2,0
0,40
DCB105
230
18 Li-jon
30 (1,5 Ah)
70 (4,0 Ah)
0,49
DCB184
Li-jon
18
5,0
0,62
DCB185
Li-jon
18
1,3
0,35
40 (2,0 Ah)
90 (5,0 Ah)
Svenska
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver
allvarlighetsnivån för varje signalord. Var god läs
handboken och uppmärksamma dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart
riskfylld situation som, om den inte
undviks, kommer att resultera i
dödsfall eller allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt
riskfylld situation som, om den inte
undviks, skulle kunna resultera i
dödsfall eller allvarlig personskada.
SE UPP! Indikerar en potentiellt
riskfylld situation som, om den inte
undviks, kan resultera i mindre eller
medelmåttig personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som
inte är relaterad till personskada
som, om den inte undviks, skulle kunna
resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning
av den tekniska filen och gör denna förklaring å
DeWALTs vägnar.
Markus Rompel
Teknisk chef
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
09.03.2015
Säkerhetsinstruktioner
VARNING: Vid användning av
verktyg kopplade till elnätet bör alltid
grundläggande försiktighetsåtgärder
vidtas, inklusive de som anges nedan,
för att minska risk för brand, elstötar,
personskada och skada på egendom.
EC-Följsamhetsdeklaration
MASKINDireKtiv
Direktiv för utomhusbuller
Trådtrimmer
DCM561
DeWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna
under Tekniska data uppfyller:
2006/42/EC, EN60335-1:2012 + A11:2014
EN50636-2-91:2014.
2000/14/EC, Grästrimmer, L ≤ 50 cm, bilaga VIII
DEKRA Certification B.V., Utrechtseweg 310,
6802 ED Arnhem, Nederländerna
Tillkännagiven organisations ID-nummer 0344
Ljudnivå enligt 2000/14/EC
(artikel 12, bilaga III, L ≤ 50 cm):
LPA (uppmätt ljudstyrka) 76 dB(A)
osäkerhet (K) = 1,7 dB (A)
LWA (garanterad ljudstyrka) 92 dB(A)
Dessa produkter uppfyller också direktiv
2004/108/EG (t.o.m. 19.04.2016), 2014/30/EU
(fr.o.m. 20.04.2016) och 2011/65/EU. För mer
information, var god kontakta DeWALT på följande
adress, eller se handbokens baksida.
VARNING: För att minska
risken för personskada, läs
instruktionshandboken.
VARNING: Vid användning av
apparaten måste säkerhetsreglerna alltid
följas. För din egen säkerhet, liksom
för personer i apparatens närhet, läs
dessa instruktioner innan du använder
apparaten. Behåll dessa instruktioner
på ett säkert ställe om du vill läsa dem
senare.
• Läs igenom hela denna handbok noga innan du
använder apparaten.
• Avsedd användning beskrivs i denna
användarhandbok. Användning av tillbehör,
tillsatser eller utförande av arbete med denna
produkt annat än vad som rekommenderas i
denna användarhandbok kan medföra en risk
för personskador.
• Spara denna handbok för framtida bruk.
VIKTIGT
LÄS NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING
SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK
Praxis för säker drift
Utbildning
a) Läs bruksanvisningen noggrant. Bekanta dig
med reglagen och hur maskinen är avsedd att
användas.
135
Svenska
b) Låt aldrig barn eller personer som inte har tagit
del av dessa anvisningar använda maskinen.
Lokala åldersgränser för användning av
maskinen kan förekomma.
c) Kom ihåg att operatören eller användaren bär
ansvaret för olyckor eller faror som drabbar
andra personer eller deras egendom.
Förberedelser
a) Kontrollera alltid maskinen innan användning
så att den inte är skadad och så att inga skydd
eller säkerhetskomponenter saknas eller är
felaktigt monterade.
b) Använd aldrig maskinen under tiden som andra
personer, i synnerhet barn, eller husdjur befinner
sig i närheten.
Drift
a) Bär alltid skyddsglasögon och kraftiga skor när
du använder maskinen.
b) Undvik att använda maskinen under dåliga
väderförhållanden, särskilt om det finns risk för
åskoväder.
c) Använd endast maskinen i dagsljus eller under
stark belysning.
d) Använd aldrig maskinen om den har skadade
skydd eller säkerhetskomponenter eller om den
saknar skydd och säkerhetskomponenter.
c) Inspektera och underhåll maskinen regelbundet.
Låt enbart behöriga reparatörer reparera
maskninen.
d) När den inte används ska maskinen förvaras
utom räckhåll för barn.
Ytterligare säkerhetsinstruktioner
för grästrimrar
VARNING: De skärande delarna
fortsätter att rotera efter det att motorn
har stängts av.
• Bär långbyxor för att skydda dina ben.
• Försäkra dig om att området du vill klippa är fritt
från pinnar, stenar, ledningar eller andra hinder
innan du använder apparaten.
• Använd endast apparaten i upprätt läge och
med skärlinan nära marken. Slå aldrig på
apparaten i något annat läge.
• Rör dig långsamt då du använder apparaten.
Kom ihåg att nyklippt gräs är vått och halt.
• Arbeta inte i branta sluttningar. Arbeta dig längs
med sluttningar, inte upp- och nedför.
• Korsa aldrig grusstigar eller vägar medan
apparaten är igång.
• Vidrör aldrig skärlinan när apparaten är igång.
e) Se alltid till att hålla händer och fötter borta från
skärbladen när du startar motorn.
• Ställ inte ned apparaten förrän skärlinan har
avstannat helt.
f) Koppla alltid ur maskinen från
strömförsörjningen (d.v.s. dra ut kontakten ur
eluttaget eller avlägsna generator eller löstagbart
batteri)
• Använd enbart rätt sorts skärlina. Använd aldrig
fiskelinor eller skärlinor i metall.
1) när maskinen lämnas utan uppsikt;
2) innan du rensar bort en blockering;
3) innan du kontrollerar, rengör eller underhåller
maskinen;
4) när du har slagit i ett främmande föremål;
• Var försiktig så att du inte vidrör
lintrimningsbladet.
• Håll alltid händer och fötter borta från skärlinan, i
synnerhet då du slår på motorn.
• Innan du använder apparaten, och efter alla
stötar, kontrollera efter tecken på slitage eller
skada och reparera vid behov.
g) Var försiktig så att inte fötter och händer skadas
av skärbladen.
• Var försiktig så att du inte skadar dig på enheter
monterad för att trimma längden på linan. Efter
att du har dragit ut ny skärlina ska du alltid föra
tillbaka apparaten till dess vanliga arbetsposition
innan du startar den.
h) Se alltid till att inget skräp blockerar
ventilationsöppningarna.
• Noggrann uppsikt fordras när apparaten
används i närheten av barn.
Underhåll och förvaring
• Denna apparat är inte avsedd att användas
av små barn eller personer med fysisk
funktionsnedsättning utan övervakning.
5) när maskinen börjar vibrera på ett onormalt
sätt.
a) Koppla bort maskinen från strömförsörjningen
(d.v.s. dra ut kontakten ur eluttaget eller
avlägsna generator eller löstagbart batteri) innan
du utför underhållsarbeten eller rengör den.
b) Använd enbart reservdelar och tillbehör som
rekommenderas av tillverkaren.
136
• Apparaten får inte användas som en leksak.
• Får endast användas i torra miljöer. Låt inte
apparaten bli blöt.
• Sänk inte ned apparaten i vatten.
Svenska
• Öppna inte apparatens skyddshölje. Det finns
inga delar på insidan som användaren själv kan
reparera.
äs instruktionshandbok före
L
användning.
• Använd inte apparaten i explosiva omgivningar,
t.ex. i närheten av lättantändliga vätskor, gaser
eller damm.
Bär öronskydd.
• När produkten förvaras eller transporteras i ett
fordon ska den placeras i bagageutrymmet eller
spännas fast för att förhindra förskjutning vid
plötslig hastighets- eller riktningsändring.
Bär ögonskydd.
• När produkten inte används ska den förvaras på
en torr och välventilerad plats utom räckhåll för
barn.
Stäng av verktyget. Avlägsna
batteriet från verktyget innan du utför
underhållsarbeten på maskinen.
• Barn bör inte ha tillträde till förvarade apparater.
Säkerhet för andra
• Denna apparat är inte avsedd att användas
av personer (inklusive barn) med reducerad
fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med
begränsad erfarenhet eller kunskap såvida inte
de är under uppsikt eller fått instruktioner om
användning av apparaten av en person som är
ansvarig för deras säkerhet.
Se upp för flygande föremål. Se till
att andra håller sig borta från ditt
arbetsområde.
Utsätt inte apparaten för regn eller hög
luftfuktighet.
• Barn måste övervakas för att garantera att de
inte leker med apparaten.
92
92
Kvarvarande risker
Ytterligare risker kan uppkomma om apparaten
används på ett sätt som kanske inte anges i de
bifogade säkerhetsföreskrifterna. Dessa risker kan
uppkomma på grund av felaktigt användande,
långvarig användning osv.
Även om de relevanta säkerhetsbestämmelserna
följs och relevanta säkerhetsåtgärder vidtas kan
vissa kvarvarande risker inte undvikas. Dessa
omfattar:
• Skador som kan uppstå vid kontakt med
roterande/rörliga delar.
• Skador som kan uppstå vid byte av alla slags
delar, blad eller tillbehör.
• Skador som kan uppstå vid långvarig
användning av ett verktyg. Se till att ta
regelbundna pauser när du använder ett verktyg
under längre perioder.
• Hörselnedsättning.
92
95
DATUMKODPLACERING
(Fig. 19)
Datumkoden (ff), vilken också inkluderar
tillverkningsår, finns tryckt i kåpan.
Exempel:
2015 XX XX
Tillverkningsår
95 Säkerhetsinstruktioner för
Viktiga
alla Batteriladdare
SPARA DESSA INSTRUKTIONER: Denna
handbok innehåller viktiga säkerhets- och
driftinstruktioner för kompatibla batteriladdare (se
Tekniska data).
• Innan laddaren används läs igenom alla
instruktioner och varningar om laddaren,
batteripaket och produkten för användning av
batteripaketet.
• Hälsorisker till följd av inandning av damm som
bildas då du använder ditt verktyg (exempelvis:
arbete med trä, i synnerhet ek, bok och spånskivor).
Märkningar på verktyg
Följande bildikoner visas på verktyget:
Garanterad ljudstyrka enligt direktiv
2000/14/EC.
VARNING: Risk för stötar. Låt
ingen vätska komma in i laddaren. Det
kan resultera i elektriska stötar.
VARNING: Vi rekommenderar
användning av en jordfelsbrytare med en
restström på 30mA eller mindre.
137
Svenska
SE UPP: Risk för brännskador.
För att minska risken för skador ladda
endast DeWALT laddningsbara batterier.
Olika typer av batterier kan brista och
orsaka personskador och skadegörelse.
SE UPP: Barn bör övervakas
för att garantera att de inte leker med
apparaten.
OBSERVERA: Under vissa förhållanden
när laddaren är inkopplad i eluttaget kan
de exponerade laddningskontakterna
inuti laddaren kortslutas av främmande
föremål. Främmande föremål som är
ledande såsom, men inte begränsat till,
stålull, aluminiumfolie eller ansamling
av metarpartiklar bör hållas borta från
laddningshålrummet. Koppla alltid ifrån
laddaren från eluttaget när det inte finns
något batteripaket i hålrummet. Koppla
ifrån laddaren vid rengöring.
OBSERVERA: Denna apparat kan
användas av barn från och med 8 år
gamla samt av personer med nedsatt
fysisk, sensorisk eller mental förmåga
eller utan erfarenhet och kunskap om de
har givits handledning eller instruktioner
om hur man använder apparaten på ett
säkert sätt samt förstår de risker som
finns. Barn ska inte leka med apparaten.
Rengöring och användarunderhåll ska
inte utföras av barn utan tillsyn.
• Försk INTE att ladda batteripaketet med
någon annan laddare än den som tas upp i
denna manual. Laddaren och batteripaketet är
speciellt konstruerade att fungera tillsammans.
• Dessa laddaren är inte avsedda att
användas för annat än laddning av DeWALT
laddningsbara batterier. All annan användning
kan resultera i barndrisk, elektriska stötar eller
död med elektrisk ström.
• Utsätt inte laddaren för regn eller snö.
• Placera inga föremål ovanpå laddaren
och placera inte laddaren på ett mjukt
underlag eftersom det kan blockera
ventilationsöppningarna, vilket kan resultera
i intern överhettning. Placera laddaren undan
från alla heta källor. Laddaren ventileras genom
öppningar i överkant och underkant av höljet.
• Använd inte laddaren med skadad sladd
eller kontakt—byt ut dem omedelbart.
• Använd inte laddaren om den utsatts för
skarpa stötar, tappats eller skadats på annat
sätt. Ta den till ett auktoriserat servicecenter.
• Demontera inte laddaren, ta den till ett
auktoriserat servicecenter när service eller
reparation behövs. Felaktig montering kan
resultera i risker för elektriska stötar, dödsfall via
elektricitet eller brand.
• Om strömsladden skadas måste den bytas
omedelbart at tillverkaren, dess serviceombud
eller liknande kvalificerad person för att förhindra
alla faror.
• Koppla ifrån laddaren från uttaget innan den
regörs. Detta kommer att minska risken för
elektriska stötar. Borttagning av batteripaketet
kommer inte att minska risken.
• Försök ALDRIG att ansluta två laddare
tillsammans.
• Laddaren är konstruerad för att arbeta med
standard 230 V hushållsström. Försök inte
att använda någon annan spänning. Detta
gäller inte för billaddaren.
SPARA DESSA INSTRUKTIONER
Laddare
Laddaren DCB105 accepterar 18 V
litiumjonbatteripaket (DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183, DCB184 och DCB185).
DeWALT-laddare kräver inga inställningar och
är skapade för att vara så enkla som möjligt att
hantera.
• Dra i själva kontakten och inte i sladden när
laddaren kopplas ur. Detta kommer att minska
risken för skador på den elektriska kontakten
och sladden.
Laddningsprocedur (Fig. 2)
• Se till att sladden placeras så att ingen går
på den, snubblar på den eller att det på
annat sätt riskerar att skadas eller påfrestas.
2.Sätt in batteripaketet (j) i laddaren. Den röda
(laddnings-) lampan blinkar kontinuerligt, vilket
indikerar att laddningsproceduren har börjat.
• Använd inte förlängningssladd såvida inte
det är absolut nödvändigt. Användning av en
olämplig förlängningssladd kan resultera i risk
för brand. elektriska stötar eller död av elektrisk
ström.
3.Fullföljandet av laddningen kommer att
indikeras genom att den röda lampan förblir
PÅ kontinuerligt. Paketet är fulladdat, och
kan användas vid detta tillfälle eller lämnas i
laddaren.
138
1.Plugga in laddaren i ett lämpligt uttag innan du
sätter in batteripaketet.
Svenska
NOTERA: För att garantera maximal prestanda och
livslängd för litiumjon batterier bör batteripaketet
laddas fullt innan första användning.
Laddning
Se nedanstående tabell angående batteripaketets
laddningsstatus.
Laddningsindikatorer: DCB105
laddar
fullständigt laddad
Varmt/kallt paket fördröjning
byt ut batteripaketet
Den/de kompatibla laddar(en/na) kommer inte att
ladda ett felaktigt batteripaket. Laddaren kommer
att indikera ett felaktigt batteri genom att vägra
att tända eller genom att visa blinkmönster för
problempaket eller laddare.
NOTERA: Detta kan också betyda att det är
problem med en laddare.
Batteripaketet är inte full-laddat när det kommer ur
kartongen. Innan du använder batteripaketet och
laddaren, läs säkerhetsinstruktionerna här nedan.
Följ därefter de laddningsprocedurer som översiktligt
beskrivs.
LÄS ALLA INSTRUKTIONER
• Ladda inte eller använd batteriet i explosiv
atmosfär, såsom i närheten av brännbara
vätskor, gaser eller damm. Isättning och
borttagning av batteriet från laddaren kan
antända dammet eller ångorna.
• Tvinga aldrig in batteripaketet in i laddaren.
Modifiera inte batteripaketet på något
sätt så att det passar i en icke-kompatibel
laddare då batteripaketet kan brista och
orsaka allvarliga personskador.
• Aldda endast batteripaketet i DeWALT laddare.
• Skvätt INTE eller sänk ned i vatten eller annan
vätska.
Om laddaren indikerar ett problem, låt testa
laddaren och batteripaketet hos ett auktoriserat
servicecenter.
• Förvara inte eller använd verktyget och
batteripaketet på platser där temperaturen
kan nå upptill eller överstiga 40 ˚C (såsom
utomhusskjul eller metallbyggnader under
sommaren).
Varm/kall fördröjning
varning: Försök aldrig att
SE UPP: När den inte används
När laddaren upptäcker ett batteri som är för hett
eller för kallt, kommer den automatiskt att starta
en varm/kall fördröjning, avbryta laddningen tills
batteriet har nått en lämplig temperatur. Laddaren
växlar sedan automatiskt till paketladdningsläge.
Denna funktion garanterar maximal batterilivslängd.
Ett kallt batteripaket kommer att ladda med
ungefär halva hastigheten mot ett varmt batteri.
Batteripaketet kommer att laddas med en lägre
hastighet genom hela laddningscykeln och kommer
inte att återgå till maximal laddningshastighet även
om batteriet blir varmt.
Endast litium-jon batteripaket
XR Li-jon verktyg är konstruerade med ett
elektroniskt skyddssystem som kommer att skydda
batteriet mot överladdning, överhettning eller kraftig
urladdning.
Verktyget kommer automatiskt att stängas av om
elektroniska skyddssystemet aktiveras. Om detta
sker placera litiumjon batteriet i laddaren tills det är
fulladdat.
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för
alla Batteripaket
Vid beställning av utbytes-batteripaket, se till att
inkludera katalognummer och spänning.
öppna batteripaketet av någon
anledning. Om batteripaketets hölja
spricker eller är skadat sätt inte in det
i laddaren. Krossa inte, tappa eller
skada batteripaketet. Använd inte ett
batteripaket som fått en kraftig stöt,
tappats, körts över eller skadats på
något annat sätt (t.ex. genomborrad
av en spik, träffad av en hammare,
klivits på). Det kan resultera i elektriska
stötar eller dödsfall av elektisk ström.
Skadade batteripaket skall returneras till
servicecenter för återvinning.
skall den läggas på sidan på en
stabil plats så att ingen riskerar att
någon snubblar på den. Vissa verktyg
med stora batteripaket kan stå upprätt
på batteripaketet men lätt kan vältas.
SPECIFIKA SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR LITIUM-JON
(Li-jon)
• Bränn inte batteripaketet, även om det är
svårt skadat och helt utslitet. Batteripaketet
kan explodera i elden. Giftiga ångor och ämnen
skapas när batteripaket med litium-jon bränns.
• Om batteriets innehåll kommer i kontakt
med huden, tvätta omedelbart området
med mild tvål och vatten. Om batterivätskan
139
Svenska
kommer in i ögat, skölj med vatten över
det öppna ögat under 15 minuter eller tills
irritationen upphör. Om medicinsk omsorg
behövs består batteri-elektrolyten av en
blandning av flytande organiska karbonater och
litiumsalter.
• Innehållet i öppnade battericeller kan ge
upphov till andningsirritation. Tillhandahåll
frisk luft. Om symtom kvarstår, sök medicinsk
vård.
VARNING: Fara för brännskada.
Batterivätskan kan vara lättantändlig om
den som utsätts för gnista eller eld.
Transport
DeWALT batterierna uppfyller alla tillämpliga
regler för transport av farligt gods som stipuleras
av industrin och rättsliga normer, vilket omfattar
FN:s rekommendationer för transport av farligt
gods; International Air Transport Associations
(IATA) regelverk vid transport av farligt gods, de
internationella föreskrifterna om transport av
farligt gods till sjöss (IMDG), samt den europeiska
överenskommelsen om internationell transport av
farligt gods på väg (ADR). Litiumjon -celler och
-batterier har klassificerats enligt testresultaten och
de fastställda kriterierna i delavsnitt 38.3 i FN:s
testhandbok för transport av farligt gods.
I de flesta instanser kommer transporten av ett
DeWALT batteripaket att undantas från klassificering
som helt reglerad försändelse av klass 9 farligt
gods. I allmänhet insisterar man i följande två fall på
transport enligt klass 9:
1.Flygtransport av över två DeWALT
litiumjonbatteripaket, när paketet innehåller
endast batteripaket (inga verktyg) och
2. Alla försändelser som innehåller
litiumjonbatterier med en kapacitet på över
100 watt-timmar (Wh). Alla litiumjonbatterier
har kapaciteten i watt-timmar angiven på
batteripaketet.
Oberoende av om försändelsen klassificeras som
undantagen eller helt reglerad, är det avsändaren
som har ansvaret för att de aktuella bestämmelserna
gällande förpackning, etikettering/märkning och
dokumentation uppfylls.
Transport av batterier kan leda till eldsvåda om
batteripolerna oavsiktligt kommer i kontakt med
ledande material. Se vid transport av batterier till att
batteripolerna är skyddade och väl isolerade från
material som eventuellt kan komma i kontakt med
dem och orsaka kortslutning.
Informationen som ges i detta avsnitt av handboken
är given enligt bästa vetande och har ansetts vara
korrekt vid tidpunkten som dokumentet skrevs. Trots
140
det ges ingen uttrycklig eller underförstådd garanti.
Det är på köparens eget ansvar att de åtgärder som
vidtas uppfyller gällande bestämmelser.
Batteripaket
BATTERITYP
DCM561 drivs av ett 18 volts batteripaket.
Batteripaketen DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183, DCB184 och DCB185 kan användas. Se
Tekniska data för mer information.
Förvaringsrekommendationer
1.Den bästa förvaringsplatsen är en som är
sval och torr, långt bort från direkt solljus
och för mycket värme eller kyla. För optimal
batterifunktionalitet och livslängd, förvara
batteripaket vid rumstemperatur när de inte
används.
2.För långvarig förvaring rekommenderas att
förvara ett fulladdata batteripaket på en kall och
torr plats utan laddare för optimalt resultat.
NOTERA: Batteripaket bör inte förvaras helt
urladdade. Batteripaketet behöver laddas innan det
används igen.
Etiketter på laddare och batteripaket
Förutom bilddiagrammen som används i
denna manual kan etiketterna på laddaren och
batteripaketet visa följande bilddiagram:
äs instruktionshandbok före
L
användning.
Se Tekniska data angående
laddningstid.
Batteriladdning.
Batteriet laddat.
Batteriet defekt.
Het/kall paketfördröjning.
Stick inte in ledande föremål.
Ladda inte skadade batteripaket.
Utsätt inte för vatten.
Svenska
e till att undermåliga sladdar
S
omedelbart byts ut.
l.Handtag
AVSEDD ANVÄNDNING
Ladda endast mellan 4 ˚C och 40 ˚C.
Din trådtrimmer har konstruerats för professionellt
trimningsarbete.
Endast för användning inomhus.
Använd INTE under våta förhållanden eller i
närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.
assera batteripaketet med vederbörlig
K
hänsyn till miljön.
adda endast DeWALT batteripaket
L
med avsedda DeWALT laddare.
Laddning av batteripaket med andra
än de avsedda DeWALT batterierna
med en DeWALT laddare kan göra att
de brister eller så kan det leda till farliga
situationer.
Bränn inte batteripaketet.
Förpackningsinnehåll
Förpackningen innehåller:
1Trådtrimmer
1Batteri
1Laddare
1Instruktionshandbok
• Kontrollera med avseende på skada på
verktyget, på delar eller tillbehör som kan tänkas
ha uppstått under transporten.
• Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna
handbok före användning.
Beskrivning (Fig. 1)
VARNING: Modifiera aldrig
elverktyget eller någon del av det. Skada
eller personskada skulle kunna uppstå.
a.Avtryckare med variabel hastighet
b.Spärrspak
c.Hastighetsreglage
d.Hjälphandtag
e.Motorhölje
f.Trimmerstav
g.Skydd
h. Spolhölje
i.Batterihölje
j.Batteripaket
k.Batterilåsknapp
Låt INTE barn komma i kontakt med verktyget.
Överinseende krävs när oerfarna handhavare
använder detta verktyg.
• Denna apparat kan användas av barn från
och med 8 år gamla samt av personer med
nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga
eller utan erfarenhet och kunskap om de
har givits handledning eller instruktioner om
hur man använder apparaten på ett säkert
sätt samt förstår de risker som finns. Barn
ska inte leka med apparaten. Rengöring och
användarunderhåll ska inte utföras av barn utan
tillsyn.
• Apparaten ska endast användas med den
enhet för strömförsörjning som medföljer
apparaten.
Elektrisk Säkerhet
Apparaten har konstruerats för endast en spänning.
Kontrollera alltid att strömförsörjningen motsvarar
spänningen på klassificeringsplattan. Kontrollera
också att spänningen på din laddare är den samma
som i elnätet.
Din DeWALT-laddare är dubbel-isolerad
i enlighet med EN60335; därför behövs
ingen jordningstråd.
Om starkströmssladden är skadad måste den bytas
ut mot en speciellt preparerad sladd som finns att få
genom DeWALTs serviceorganisation.
Användning av Förlängningssladd
En förlängningssladd bör inte användas, såvida
den inte är absolut nödvändig. Använd en
godkänd förlängningssladd, lämplig för din
laddares strömmatning (se Tekniska data). Minsta
ledningsstorlek är 1 mm2; maximala längden är
30 m.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut
sladden helt och hållet.
Montering och inställningar
VARNING: För att minska
risken för allvarlig personskada,
stäng av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några
justeringar eller tar bort/installerar
141
Svenska
tillsatser eller tillbehör. En oavsiktlig
igångsättning kan orsaka personskada.
Varning! Använd enbart
DeWALT batteripaket och laddare.
Montering och borttagning av
batteriet från verktyget (Fig. 3–5)
NOTERA: För bästa resultat se till att
batteripaketet (j) är fulladdat.
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
VARNING: Iaktta alltid
säkerhetsinstruktionerna och tillämpbara
bestämmelser.
Installation av batteriet i verktygshandtaget.
1.Rikta in batteripaketet (j) mot listerna inuti
verktyget handtag (Fig. 3).
2.Skjut in det i handtaget tills batteripaketet sitter
fast i verktyget och se till att det inte lossnar.
Borttagning av batteriet från
verktygshandtaget.
1.Tryck på batterilåsknappen (k) och dra
med en fast rörelse batteripaketet bort från
verktygshandtaget (Fig. 4).
2.Sätt i batteriet i laddaren såsom beskrivs i
laddningsavsnittet i denna manual.
Bränslemätare batteripaket (Fig. 5)
Vissa DeWALT batteripaket inkluderar en
bränslemätare vilket består av tre gröna LED-lampor
som indikerar laddningsnivån som finns kvar i
batteripaketet.
För att aktivera bränslemätaren, tryck in och håll
kvar bränslemätarknappen (m). En kombination
av de tre LED-lamporna kommer att lysa för att
ange kvarvarande laddningsnivå. När laddningen i
batteriet är under den användbara gränsen kommer
inte bränslemätaren att lysa och batteriet behöver
laddas.
NOTERA: Bränslemätaren är endast en indikering
på laddning som finns kvar i batteripaketet. Den
indikerar inte verktygets funktionalitet och kan
variera baserat på produktkomponenter, temperatur
och slutanvändarens användning.
Fästa skyddet
1.Se avsnittet Utbyte av spolhölje för att
avlägsna spolhuset (h, fig. 1).
2.När du har avlägsnat spolen, se avsnittet Byta
av skydd för att fästa skyddet (g) och byta ut
spolhuset.
Justera externt handtag (fig. 6)
Trimmern levereras fullt monterad. Hjälphandtaget
(d) är placerat för att ge maximal balans. Skulle
du emellertid behöva justera det, lossa då på de
fyra muttrarna (n) med en insexnyckel och dra
hjälphandtaget upp eller ned längs trimmerstaven (f).
142
VARNING: För att minska
risken för allvarlig personskada,
stäng av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några
justeringar eller tar bort/installerar
tillsatser eller tillbehör. En oavsiktlig
igångsättning kan orsaka personskada.
Korrekt Handplacering (Fig. 1, 8)
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, använd ALLTID
korrekt handställning, så som visas.
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, håll ALLTID
verktyget säkert, för att förekomma en
plötslig reaktion.
Korrekt handposition kräver ena handen på
huvudhandtaget (l) och den andra handen på
hjälphandtaget (d).
Sätta på och stänga av trimmern
(fig. 1)
Tryck in spärrspaken (b) och sedan den variabla
hastighetsavtryckaren (a) för att sätta på apparaten.
Släpp den variabla hastighetsavtryckaren och
spärrspaken för att stänga av apparaten.
Hastighetsreglage (fig. 1)
Denna trådtrimmer gör det möjligt för dig att välja
om du vill arbeta med en mer effektiv hastighet
för att förlänga arbetstiden för stora jobb, eller om
du vill öka hastigheten på trimmern för en mer
högpresterande klippning.
Tryck hastighetsreglaget (c) framåt mot hjälphandtaget
(d) till ”LO”-positionen för att förlänga arbetstiden.
Detta läge är bäst för större projekt som det tar längre
tid att slutföra.
Dra hastighetsreglaget bakåt mot batterihöljet (i) till
”HI”-positionen för att accelerera trimmern. Detta läge
är bäst när man vill klippa tyngre växtlighet samt för
arbeten som kräver ett högre varvtal.
NOTERA: I ”HI”-läge kommer arbetstiden att
minskas jämfört med när trimmern är i ”LO”-läge.
Trimning (fig. 7, 8)
Med trimmern igång, vinkla den och sväng den från
sida till sida så som visas i figur 7.
Svenska
Bibehåll ett minimiavstånd på 610 mm mellan skyddet
och dina fötter så som visas i figur 8.
VARNING: Bibehåll den roterande
tråden mer eller mindre parallellt
med marken (vinkla inte mer än 30
grader). Denna trimmer är inte gjord för
kantarbete. VINKLA INTE trimmern så att
tråden snurrar mer eller mindre i rät vinkel
mot marken. Flygande skräp kan orsaka
allvarliga skador.
Stötmatande matning av
trimningslina
Din trimmer använder en nylonlina med 2,032 mm i
diameter. Skärlinan kommer att slitas ut snabbare och
behövs matas fram oftare om man skär längs med
trottoarer och andra sträva ytor, eller om man skär
tyngre ogräs.
I och med att du använder trimmern kommer tråden
att bli kortare på grund av slitage. Genom att varsamt
stöta trimmern mot marken medan du kör den på
normal hastighet kommer linan att matas ut.
NOTERA: Att låta nylonlinan gå utanför den 330 mm
breda skärsträngen kommer att påverka prestanda,
arbetstid och trimmerns livslängd negativt på grund
av risken att skada motorn. Att göra detta kan
ogiltigförklara garantin.
Användbara tips för klippning
• Använd toppen på tråden för att klippa – tvinga
inte ned trådhuvudet i oklippt gräs.
• Ståltrådsstängsel och staket orsakar extra
mycket slitage, till och med att tråden går av.
Sten- och tegelmurar, trottoarkanter och trä kan
också slita ned tråden snabbt.
• Låt inte spollocket släpa i marken eller andra
ytor.
• Skär från toppen och ned i hög växtlighet och
klipp inte på höjder över 304,8 mm.
• Luta trimmern mot det område som ska klippas
– detta är det bästa området för klippning.
• Trimmern klipper när man svänger enheten från
vänster till höger. Detta förhindrar att skräp flyger
upp på användaren.
• Undvik träd och buskage. Bark, trälister, fasader
och staketstolpar skadas lätt av tråden.
Utbyte av tillbehör
VARNING: Stäng av verktyget
och ta bort batteriet innan du gör några
justeringar eller tar bort/installerar tillsatser
eller tillbehör för att minska risken för
allvarlig personskada.
VARNING: Det kan vara farligt att
använda tillbehör som DeWALT inte har
rekommenderat för denna apparat.
VARNING: Använd inte några
blad eller tillbehör som inte har
rekommenderats av DeWALT på denna
trimmer. Detta kan leda till allvarlig
personskada eller skada på produkten.
Använd DeWALT:s utbyteslina med modellnummer
DWO1DT801 eller DWO1DT802.
• Använd enbart en lina med diameter 2,032
mm när du byter ut en lina (modellnummer
DWO1DT801 eller DWO1DT802 är
rekommenderat). Använd inte en 2,413 mm
lina för optimal prestanda. Andra tjocklekar kan
försämra prestandan och orsaka skador på
trimmern.
Byte av skärlina (fig. 9–12)
FÖRSIKTIG: Klipp av skärlinan
så att den bara når fram till bladet för
att undvika skada om den sticker fram
utanför trimningsbladet.
1. Avlägsna batteriet.
2. Vrid spolen (o) medurs för att låsa upp enligt
anvisning i figur 9. Den vita knoppen (u) inne i
spolen kommer att rotera bort från spolfönstret
(p) för att visa att den är upplåst.
3. Dra spolen rakt ut för att avlägsna den.
4. Avlägsna möjlig smuts och gräs från spolen
och höljet.
5. Linda först den nya linan i spolens kanal
närmast fästesspåren (s) så som visas i figur 10.
6. Placera ändan på skärlinan (q) i fästhålet (r).
7.Linda skärlinan på spolen i samma riktning som
pilen som finns på spolens undersida.
8. Klipp av den upplindade skärlinan vid
ungefär 106 mm när den når början på
fästesspåren (s).
9. Tryck in linan i fästesspåren på den ena
sidan av spolen för att hålla fast den första linan
medan du lindar upp den andra.
10. Upprepa ovanstående procedur för den
andra skärlinan på den lägre delen av spolen.
FÖRSIKTIG: Använd enbart den
rätta sortens skärlina innan du börjar
trimma. Försäkra dig om att skärlinan
finns i båda sektionerna av spolen så
som visas i figur 11.
143
Svenska
11. När väl båda linorna är lindade runt spolen
(o), placera din tumme och ett finger på
fästesspåren för att ytterligare säkra tråden och
mata in änden på båda linorna genom de två
hålen (t) på vardera sida av huvudet i spolhöljet
(h) enligt anvisning i figur 12.
12. Se till att de vita knopparna (u) inuti
spolhöljet är i jämnhöjd med urgröpningarna (v)
på spolen. Placera fästesspåren (s) jämns med
de två hålen (t) så gott det går.
13. Tryck in spolen i spolhöljet och vrid moturs
för att låsa fast spolen på plats. Försäkra dig
om att den vita knoppen (u) syns i spolfönstret.
Se till att linan inte lindas upp och snör sig runt
skaftet under spolen.
3.Sätt tillbaka en skruvmejsel genom de tre hålen
(x, z och aa) och snurra den nya spolhylsan
moturs och skruva åt ordentligt på bulten (bb)
som sticker ut från trimmern.
Utbyte av skydd (fig. 16–18)
VARNING: Använd aldrig
apparaten om inte skyddet sitter
ordentligt på plats.
1.Avlägsna spolhöljet enligt anvisning i avsnittet
Utbyte av spolhölje.
2.Avlägsna de fyra skyddsskruvarna (cc) som
visas i figur 16.
3.Lyft av skyddet i en vinkel som visas i figur 17.
14. Dra i båda ändorna på skärlinjen för att lossa
på dem från fästesspåren. Klipp av linan så
att den enbart når fram till skärbladet om den
sticker ut utanför bladet på skyddet.
4.För att sätta på ett nytt skydd, skjut in fliken
(dd) på det nya skyddet under kanten (ee) på
motorhöljet (e) och sänk sedan ned baksidan av
skyddet på plats så som visas i figur 18.
UNDERHÅLL
5.Byt ut och skruva åt de fyra skyddsskruvarna
(cc) ordentligt.
Ditt elverktyg från DeWALT har konstruerats för
att arbeta över en lång tidsperiod med minimalt
underhåll. Kontinuerlig tillfredsställande drift beror på
ordentlig verktygsvård och regelbunden rengöring.
VARNING: För att minska
risken för allvarlig personskada,
stäng av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några
justeringar eller tar bort/installerar
tillsatser eller tillbehör. En oavsiktlig
igångsättning kan orsaka personskada.
1.Se till att luftintagshålen (w), som visas i
figur 13, är rena för att förhindra överhettning.
2.Din trimmerlina kan så småningom att torka
ut. Förvara extralinor i en förslutbar plastpåse
tillsammans med en matsked vatten för att
bibehålla dem i toppskick.
6.Byt ut spolhöljet så som beskrivs i sektionen
Utbyte av spolhölje.
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen ytterligare smörjning.
Rengöring
VARNING: Blås bort smuts och
damm från huvudkåpan med torr luft
varje gång du ser smuts samlas i och
runt lufthålen. Bär godkända ögonskydd
och godkänt dammfilterskydd när du
utför denna procedur.
3.Plastdelar kan rengöras med hjälp av en mild
tvål och en fuktig trasa.
4.Linskäraren på kanten av skyddet kan så
småningom bli slö. Det rekommenderas att du
med jämna mellanrum vässar bladet med en fil.
Laddaren och batteripaketet är inte servicebara.
Utbyte av spolhölje (fig. 14, 15)
1.Rotera spolhöljet (h) tills dess att hålet (x) i axeln
(y) är i jämnhöjd med skåran (z) i skyddet (g). Ett
tredje hål i motorhöljet (aa) kommer att synas så
som visas i figur 14. Sätt in en skruvmejsel i alla
tre hålen för att förhindra att spolhöljet vrids.
2.Vrid spolhöljet medurs så som visas i figur 15.
144
VARNING: Använd aldrig
lösningsmedel eller andra skarpa
kemikalier för att rengöra de ickemetalliska delarna på verktyget. Dessa
kemikalier kan försvaga de material som
används i dessa delar. Använd en trasa
som bara är fuktad med vatten och mild
tvål. Låt aldrig någon vätska komma in i
verktyget; sänk aldrig ner någon del av
verktyget i en vätska.
Svenska
Rengöringsinstruktion för laddare
VARNING! Fara för elektrisk
stöt. Dra ut laddaren ur eluttaget före
rengöring. Smuts och flott kan avlägsnas
från laddarens utsida med hjälp av trasa
eller mjuk borste som inte är av metall.
Använd inte vatten eller rengöringsmedel.
Valfria tillbehör
VARNING: Eftersom andra
tillbehör än de som erbjuds av DeWALT
inte har testats med denna produkt,
kan användningen av sådana tillbehör
med detta verktyg vara riskabelt. För
att minska risken för personskada bör
endast tillbehör som rekommenderas av
DeWALT användas med denna produkt.
Rådfråga din återförsäljare för vidare information
angående lämpliga tillbehör.
Att skydda miljön
Separat insamling. Denna produkt får
inte kasseras tillsammans med vanligt
hushållsavfall.
Du kan kontrollera var ditt närmaste behöriga
reparationsombud finns, genom att kontakta
det lokala kontoret för DeWALT på den adress
som anges i denna handbok. Alternativt finns en
förteckning över behöriga reparationsombud för
DeWALT och komplett information om vår service
efter försäljning, med kontaktadresser, på Internet
på: www.2helpU.com.
Laddningsbart Batteripaket
Det här långlivade batteripaketet måste laddas
när det inte längre producerar tillräcklig energi
för arbeten som tidigare lätt utförts. Det bör
omhändertas med lämpliga miljöhänsyn vid slutet av
dess fungerande livslängd:
• Ladda ur batteripaketet fullständigt och ta
sedan ut det ur produkten.
• Litiumjonbatteripaket celler är återvinningsbara.
Lämna dem hos din återförsäljare eller
på en återvinningsstation. De insamlade
batteripaketen kommer att återvinnas eller
avyttras korrekt.
Skulle du en dag upptäcka att din produkt från
DeWALT behöver ersättas eller att du inte längre
har någon användning för den, kassera den inte
tillsammans med hushållsavfallet. Gör denna
produkt tillgänglig för separat insamling.
S
eparat insamling av använda
produkter och förpackningar möjliggör
att ämnena kan återvinnas och
användas igen. Återanvändning av
återvunna ämnen bidrar till att förhindra
miljöföroreningar och minskar behovet
av råmaterial.
Lokala bestämmelser kan ge anvisningar för separat
insamling av elektriska produkter från hushållen,
på kommunala avfallsanläggningar eller via
återförsäljaren när du köper en ny vara.
DeWALT tillhandahåller en inrättning för insamling
och återvinning av DeWALTs produkter när dessa
har nått slutet på sin livslängd. För att utnyttja
denna tjänst, återsänd din vara till något behörigt
reparationsombud, som kommer att tillvarata den å
dina vägnar.
145
Türkçe
İpli Ot Biçme Aleti
DCM561
Tebrikler!
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi,
EN50636-2-91:2014’te sağlanan standart teste
uygun olarak ölçülmüştür ve aletleri birbiriyle
karşılaştırmak için kullanılabilir. Ön maruziyet
değerlendirmesi için kullanılabilir.
Bir DeWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim,
sürekli ürün geliştirme ve yenilik DeWALT
markasının profesyonel elektrikli alet kullanıcıları
için en güvenilir ortaklardan birisi haline gelmesini
sağlamaktadır.
UYARI: Beyan edilen titreşim
emisyon düzeyi, aletin ana
uygulamalarını yansıtır. Ancak alet
farklı aksesuarlarla farklı uygulamalar
için kullanılırsa veya bakımı kötü
yapılırsa, titreşim emisyonu değişebilir.
Bu, toplam çalışma süresindeki
maruziyet düzeyini önemli ölçüde
artırabilir.
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin
kapalı kaldığı veya çalışmasına
karşın iş görmediği zamanları da
dikkate almalıdır. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli
ölçüde azaltabilir.
Kullanıcıyı titreşim etkilerinden
korumak için belirtilen ek güvenlik
önlemlerini alın: Aletin ve aksesuarların
bakımını yapın, elleri sıcak tutun,
çalışma modellerini düzenleyin.
Teknik veriler
DCM561
18V
1
400
0-4600 / 0-6000
330
3,64
VDC
Voltaj
Tip
Güç çıkışı
devir/dakika
Kesme Alanı Boyutu
Ağırlık (pil takımı olmadan)
W
mm
kg
EN50636-2-91:2014 uyarınca gürültü değerleri ve titreşim değerleri (triaks
vektör toplamı)
LPA (emisyon ses basıncı seviyesi)
dB(A)
76
LWA(ses güç seviyesi)
dB(A)
90
K
(verilen ses seviyesi için
belirsizlik)
dB(A)
1,7
Titreşim emisyon değeri ah =
Belirsizlik değeri K =
m/s2
m/s2
< 2,5
1,5
Akü
Akü tipi
Voltaj
Kapasite
Ağırlık
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
Şarj Cihazı
Ana şebeke voltajı
Akü tipi
Bataryaların yaklaşık şarj olma süreleri
min
Ağırlık
kg
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
VAC
25 (1,3 Ah)
55 (3,0 Ah)
Sigortalar
Avrupa
146
230V aletler
10 Amper, ana şebeke
DCB183
Li-Ion
18
2,0
0,40
DCB105
230
18 Li-Ion
30 (1,5 Ah)
70 (4,0 Ah)
0,49
DCB184
Li-Ion
18
5,0
0,62
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
40 (2,0 Ah)
90 (5,0 Ah)
Türkçe
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet
derecesini gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu
simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi
halinde ölüm veya ciddi yaralanma
ile sonuçlanabilecek çok yakın bir
tehlikeli durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi
halinde önemsiz veya orta dereceli
yaralanma ile sonuçlanabilecek
potansiyel bir tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi
hasara neden olabilecek, yaralanma
ile ilişkisi olmayan durumları gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
Daha fazla bilgi için, lütfen aşağıdaki adresten
DeWALT ile irtibata geçin veya kılavuzun arkasına
bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik
dosyanın derlenmesinden sorumludur ve bu
beyanı DeWALT adına vermiştir.
Markus Rompel
Mühendislik Direktörü
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
09.03.2015
Güvenlik Talimatları
UYARI: Ana şebekeden güç alan
cihazlar kullanılırken yangın, elektrik
çarpması, kişisel yaralanma ve maddi
hasar riskini azaltmak amacıyla
aşağıdakiler dahil olmak üzere her
zaman temel güvenlik önlemleri
alınmalıdır.
AT Uygunluk Beyanatı
MAKİNE DİREKTİFİ
Dış mekan gürültüsü direktifi
İpli Ot Biçme Aleti
DCM561
DeWALT, Teknik veriler bölümünde açıklanan
bu ürünlerin 2006/42/EC, EN60335-1:2012 +
A11:2014 EN50636-2-91:2014 normlarına uygun
olarak tasarlandığını beyan eder.
2000/14/EC, Çim Biçme Aleti, L ≤ 50 cm, Annex
VIII
DEKRA Certification B.V., Utrechtseweg 310,
6802 ED Arnhem, Hollanda
Onaylı Kuruluş Kimlik No.: 0344
2000/14/EC’ye göre akustik güç düzeyi
(Madde 12, Ek III, L ≤ 50 cm):
LPA (ölçülen ses gücü) 76 dB(A)
belirsizlik (K) = 1,7 dB (A)
LWA (garanti edilen ses gücü) 92 dB(A)
Bu ürünler ayrıca 2004/108/EC (19.04.2016
tarihine kadar), 2014/30/EU (20.04.2016 tarihinden
itibaren) ve 2011/65/EU Direktiflerine de uygundur.
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için, kullanım kılavuzunu okuyun.
UYARI: Makine kullanılırken
güvenlik kurallarına uyulmalıdır. Sizin
ve çevrenizdekilerin güvenliği için,
lütfen makineyi çalıştırmadan önce bu
talimatları okuyun. Lütfen talimatları
daha sonra kullanmak üzere saklayın.
• Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzun
tamamını dikkatli bir şekilde okuyun.
• Kullanım amacı bu kılavuzda anlatılmıştır. Bu
kılavuzda tavsiye edilenin dışında herhangi
bir aksesuar veya parçanın kullanımı veya bu
ürünle yapılacak herhangi bir işlem yaralanma
riskini ortaya çıkarabilir.
• Bu kılavuzu daha sonra referans olarak
kullanmak üzere saklayın.
ÖNEMLİ
KULLANMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUN
İLERİDE BAKMAK ÜZERE MUHAFAZA EDİN
Güvenli Çalışma Uygulamaları
Eğitim
a)Talimatları dikkatlice okuyun. Kontroller ve
makinenin doğru kullanımı hakkında bilgi alın.
147
Türkçe
b)Çocukların veya bu talimatları bilmeyen
kişilerin makineyi kullanmasına asla izin
vermeyin. Yerel düzenlemeler operatörün
yaşını kısıtlayabilir.
c)Operatörün veya kullanıcının, diğer kişilerin
veya mülklerinin maruz kaldığı kazalardan ya
da tehlikelerden sorumlu olduğunu unutmayın.
Hazırlık
a)Kullanmadan önce, her zaman makinede
hasarlı, eksik veya yanlış yere takılmış
muhafaza ya da koruyucu olup olmadığını
kontrol edin.
b)Makineyi insanların, özellikle de çocukların
veya evcil hayvanların yakınında çalıştırmayın.
Çalışma
a)Makineyi çalıştırırken her zaman göz koruması
ve sağlam ayakkabılar giyin.
b)Makineyi, özellikle yıldırım riski olan kötü hava
koşullarında kullanmaktan kaçının.
c)Makineyi yalnızca gün ışığında veya yeterli
yapay ışık altında kullanın.
d)Makineyi asla hasarlı muhafazalar veya
koruyucularla ya da muhafazalar veya
koruyucular takılı olmadan çalıştırmayın.
e)Motoru elleriniz ve ayaklarınız kesme
parçalarından uzaktayken açın.
f) Makineyi şu durumlarda her zaman güç
kaynağından çekin (ör. fişi elektrik hattından
çıkarın, devre dışı bırakma cihazını veya
çıkarılabilir pili çıkarın)
1)makinenin başında kimse olmadığında;
2)bir tıkanıklığı temizlemeden önce;
3)makineyi kontrol etmeden, temizlemeden
veya makinenin üzerinde çalışmadan önce;
4)yabancı bir nesneye çarptıktan sonra;
5)makine anormal bir şekilde titremeye
başladığında.
g)Ayaklarınızın ve ellerinizin kesme parçaları
nedeniyle yaralanmaması için dikkatli olun.
h)Her zaman havalandırma açıklıklarında kalıntı
kalmadığından emin olun.
Bakım ve depolama
a)Makineyi bakım veya temizlik işi
gerçekleştirmeden önce güç kaynağından
çekin (ör. fişi elektrik hattından çıkarın, devre
dışı bırakma cihazını veya çıkarılabilir pili
çıkarın).
b)Yalnızca üreticinin önerdiği yedek parçaları ve
aksesuarları kullanın.
148
c)Makineyi düzenli olarak denetime ve bakıma
alın. Makineyi yetkili bir tamirciye onartın.
d)Makineyi kullanmadığınız zaman çocuklardan
uzak bir yerde tutun.
Ot Biçme Aletleri ile İlgili Ek
Güvenlik Talimatları
UYARI: Motor kapatıldıktan sonra,
kesme parçaları dönmeye devam eder.
• Bacaklarınızı korumak için uzun pantolon
giyin.
• Cihazı kullanmadan önce, otları keseceğiniz
alanda herhangi bir çubuk, taş, tel ya da başka
bir engel olmadığından emin olun.
• Cihazı yalnızca dik konumda ve kesme ipi
zemine yakın olacak şekilde kullanın. Cihazı
başka bir konumda kesinlikle çalıştırmayın.
• Cihazı kullanırken yavaşça hareket edin. Yeni
kesilen otların nemli ve kaygan olduğunu
unutmayın.
• Dik eğimli zeminlerde çalışmayın. Eğimli
zeminde yukarı-aşağı hareket ederek değil,
eğimin cephesinde çapraz hareket ederek
çalışın.
• Cihaz çalışır durumdayken, çakıl taşlı patika
ve yollardan kesinlikle geçmeyin.
• Cihaz çalışır durumdayken kesinlikle kesme
ipine dokunmayın.
• Kesme ipi tamamen hareketsiz hale gelinceye
kadar cihazı yere koymayın.
• Yalnızca uygun tipte kesme ipini kullanın.
Kesinlikle metal kesme ipi ya da olta ipi
kullanmayın.
• İpli biçme bıçağına dokunmamaya dikkat edin.
• Ellerinizi ve ayaklarınızı her zaman, özellikle de
motoru çalıştırırken, kesme ipinden uzak tutun.
• Cihazı kullanmadan önce ve herhangi bir
darbeden sonra, herhangi bir aşınma ya
da hasar olup olmadığını kontrol edin ve
gerekirse cihazı onarın.
• Tel ipi kesmek üzere kullandığınız cihazlardan
kaynaklanabilecek yaralanmalara karşı dikkatli
olun. Yeni kesme ipini uzattıktan sonra her
zaman makineyi çalıştırmadan önce normal
çalışma konumuna getirin.
• Cihaz çocukların yakınında kullanılırken
yakından gözetim gerekir.
• Bu cihaz yanlarında bir gözetmen olmadan
çocukların ve engellilerin kullanımına uygun
değildir.
Türkçe
• Bu cihaz oyuncak olarak kullanılamaz.
• Yalnızca kuru bir konumda kullanın. Cihazın
ıslanmasına izin vermeyin.
• Cihazı suya batırmayın.
• Gövde kasasını açmayın. İçinde kullanıcı
tarafından bakımı yapılabilecek parçalar yoktur
• Cihazı, yanıcı sıvılar, gazlar ve tozların
bulunduğu yerler gibi yanıcı ortamlarda
çalıştırmayın.
• Cihaz bir araçta depolandığında veya
taşındığında, hızdaki veya yöndeki ani
değişiklikler sonucu hareket etmesini önlemek
için bir kılıfa yerleştirilmeli veya sabitlenmelidir.
• Cihaz, kullanılmadığında kuru, iyi
havalandırılan ve çocuklardan uzakta bir
konumda depolanmalıdır.
• Çocukların depolanan cihazlara erişimi
olmamalıdır.
Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde aşağıdaki semboller gösterilir:
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu
okuyun.
Kulak koruması kullanın.
Göz koruması kullanın.
Aleti kapatın. Alet üzerinde bakım
gerçekleştirmeden önce pili aletten
çıkarın.
Uçuşan parçalara dikkat edin.
Çevredekileri biçme işleminin yapıldığı
alandan uzak tutun.
Çevredekilerin Güvenliği
• Cihaz, güvenliklerinden sorumlu kişi
gözetiminde cihazın kullanımı hakkında
bilgi verilmeksizin, sınırlı fiziksel (çocuklar
dahil), duyusal veya zihinsel kapasiteli veya
deneyimsiz ve bilgisiz kişiler tarafından
kullanılmamalıdır.
• Cihazla oynamadıklarından emin olmak için
çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.
Cihazı, yağmura ya da yüksek neme
maruz bırakmayın.
92
92
92
2000/14/EC Direktifi ile garantilenen
ses gücü.
İlave Riskler
95 kodu konumu (şek. [fIg. 19])
tarih
Aracı kullanırken, ekteki güvenlik uyarılarında
belirtilmeyen ilave riskler oluşabilir. Bu riskler hatalı
kullanım ya da uzun süreli kullanım gibi nedenlerle
ortaya çıkabilir.
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu (ff) gövdeye
basılıdır.
İlgili güvenlik düzenlemelerinin uygulanması ve
güvenlik cihazlarının kullanılmasına rağmen, bazı
ilave risklerden kaçınmak mümkün değildir. İlave
riskler şunlardır:
• Dönen/hareket eden parçalara dokunmaktan
kaynaklanan yaralanmalar
• Parçaları, bıçakları ya da aksesuarları
değiştirirken oluşan yaralanmalar.
• Aracın uzun süreli kullanımından kaynaklanan
yaralanmalar. Herhangi bir aracı uzun süre
boyunca kullandığınızda düzenli olarak ara
verdiğinizden emin olun.
• İşitme kaybı.
• Aracınızı kullanırken oluşan tozları solumakla
ilişkili sağlık tehlikeleri (ör. ahşap ile, özellikle de
meşe, kayın ve MDF ile çalışırken.)
Örnek:
2015 XX XX
95
İmalat Yılı
Tüm Akü Şarj Cihazları İçin
Önemli Güvenlik Talimatları
BU TALİMATLARI SAKLAYIN: Bu kılavuz,
uyumlu akü şarj cihazlarıyla ilgili önemli güvenlik
ve kullanım talimatları içermektedir (Teknik veriler
bakın).
• Şarj cihazını kullanmadan önce şarj cihazının,
akünün ve üründe kullanılan akünün
üzerindeki talimatları ve uyarıcı işaretleri
okuyun.
UYARI: Elektrik çarpması tehlikesi.
Şarj cihazının içine sıvı kaçmasına izin
vermeyin. Elektrik çarpmasına neden
olabilir.
149
Türkçe
UYARI: Bir kaçak akım cihazının
30mA veya daha az kaçık akımla
kullanılmasını öneriyoruz.
Dikkat: Yanma tehlikesi.
Yaralanma riskini azaltmak için,
yalnızca DeWALT şarjlı akülerini şarj
edin. Diğer akü türleri patlayarak kişisel
yaralanmaya ve hasara neden olabilir.
DİKKAT: Cihazla
oynamadıklarından emin olmak için
çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.
İKAZ: Şarj cihazının güç kaynağına
bağlı olduğu bazı durumlarda, şarj
cihazının içindeki açıkta kalan şarj
uçları yabancı maddelerle kısa devre
yapabilir. Bunlarla sınırlı olmamak
üzere çelik yünü, alüminyum folyo
veya benzeri metal parçacıkları
gibi iletken özelliğe sahip yabancı
maddeler şarj cihazının yuvalarından
uzak tutulmalıdır. Akü yuvasında
akü yokken şarj cihazını daima güç
kaynağından çıkarın. Şarj cihazının
fişini temizlemeden önce çıkarın.
KAZ: Bu cihaz, 8 yaş ve üstü çocuklar
ile kısıtlı fiziksel, duyusal veya zihinsel
yeteneklere sahip kişiler ya da
deneyim ve bilgi sahibi olmayan kişiler
tarafından, kendilerine cihazın güvenli
bir biçimde kullanılmasına ilişkin
rehberlik ya da talimatlar verildiği ve
söz konusu tehlikeler anlatıldığı sürece
kullanılabilir. Çocuklar bu cihazla
oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı
bakımı, gözetim olmaksızın çocuklar
tarafından gerçekleştirilmemelidir.
• Aküyü bu kılavuzdaki şarj cihazlarından
başka cihazlarla şarj etmeye ÇALIŞMAYIN.
Şarj cihazı ve akü özellikle birlikte çalışacak
şekilde tasarlanmıştır.
• Bu şarj cihazları DeWALT şarjlı akülerini
şarj etmekten başka kullanımlar için
tasarlanmamıştır. Başka kullanımlar yangın
veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
• Şarj cihazını yağmura veya kara maruz
bırakmayın.
• Şarj cihazını fişten çıkarırken kablodan
değil fişten tutarak çekin. Bu, elektrik fişine
ve kablosuna hasar verilmesi riskini azaltır.
150
• Kablonun üzerine basılmayacak, ortalıkta
gezinmeyecek veya başka şekilde hasara
ve gerginliğe maruz kalmayacak şekilde
yerleştirildiğinden emin olun.
• Kesinlikle gerekli olmadıkça uzatma
kablosu kullanmayın. Yanlış uzatma kablosu
kullanımı yangın veya elektrik çarpmasına
neden olabilir.
• Şarj cihazının üzerine herhangi bir
eşya koymayın veya şarj cihazını
havalandırma deliklerini kapatıp aşırı iç
sıcaklığa neden olabilecek yumuşak bir
yüzeye yerleştirmeyin. Şarj cihazını ısı
kaynaklarından uzak bir yere koyun. Şarj
cihazı, muhafazanın üstündeki ve altındaki
delikler aracılığıyla havalandırılır.
• Şarj cihazını hasarlı kordon veya fişle
çalıştırmayın—bunları derhal değiştirin.
• Şarj cihazını sert bir darbe aldıysa,
düştüyse veya herhangi bir şekilde hasar
gördüyse çalıştırmayın. Yetkili bir servis
merkezine götürün.
• Şarj cihazını sökmeyin; servis veya onarım
gerektiğinde yetkili bir servis merkezine
götürün. Yanlış yeniden takma elektrik
çarpmasına veya yangına yol açabilir.
• Güç kablosunun hasar görmesi halinde, kablo
herhangi bir tehlikenin önlenmesi için üretici,
servis temsilcisi veya benzer yetkili bir kişi
tarafından derhal değiştirilmelidir.
• Herhangi bir temizlik işlemi yapmadan
önce şarj cihazının fişini prizden çekin.
Bu, elektrik çarpması riskini azaltır. Aküyü
çıkarmak bu riski azaltmaz.
• ASLA 2 şarj cihazını bir arada bağlamaya
çalışmayın.
• Şarj cihazı standart 230 V mesken elektriği
gücüyle çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Cihazı başka bir voltajla kullanmaya
çalışmayın. Bu araba şarj cihazı için geçerli
değildir.
TALİMATLARI SAKLAYIN
Şarj cihazları
DCB105 şarj cihazı, 18 V Lityum iyon (DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 ve DCB185)
akülerle çalışmaktadır.
DeWALT şarj cihazlarının ayara ihtiyacı yoktur
ve olabildiğince kolay çalıştırılmak üzere
tasarlanmışlardır.
Türkçe
Şarj Etme (Şek. 2)
1.Aküyü takmadan önce, şarj cihazının fişini
uygun prize takın.
2.Aküyü (j) şarj cihazına takın. Kırmızı (şarj)
ışığın sürekli yanıp sönmesi, şarj işleminin
başladığını gösterir.
3.Kırmızı ışığın sürekli AÇIK kalması, şarjın
tamamlandığını gösterir. Akü tamamen şarj
olmuştur ve hemen kullanılabilir veya şarj
cihazında bırakılabilir.
Not: Lityum iyon akülerden maksimum
performans almak ve akülerin kullanım ömrünü
uzatmak için, kullanmadan önce tam olarak şarj
edin.
Şarj İşlemi
Bataryanın şarj durumu için aşağıdaki tablolara
bakın.
Yalnızca Lityum İyon Bataryalar
XR Li-Ion cihazları aşırı yük, aşırı ısınma veya
tamamen boşalmadan koruyacak bir Elektronik
Koruma Sistemi ile birlikte tasarlanmıştır.
Elektronik Koruma Sistemi devreye girerse
alet otomatik olarak kapatılacaktır. Bu durum
gerçekleşirse lityum iyon aküyü tamamen şarj
olana dek bir şarj cihazının üzerine koyun.
Tüm Aküler İçin Önemli
Güvenlik Talimatları
Yedek aküleri sipariş ederken, katalog numarasını
ve voltajı eklediğinizden emin olun.
Akü, kutudan şarjı dolu olarak çıkmaz. Aküyü ve
şarj cihazını kullanmadan önce, aşağıdaki güvenlik
talimatlarını dikkatlice okuyun. Daha sonra belirtilen
şarj işlemlerini uygulayın.
TÜM TALİMATLARI OKUYUN
• Aküyü yanıcı sıvılar, gazlar ve tozların
bulunduğu yerler gibi yanıcı ortamlarda
şarj etmeyin veya kullanmayın. Aküyü şarj
cihazına takmak veya cihazdan çıkarmak toz
veya dumanları tutuşturabilir.
• Aküyü şarj cihazının içine doğru
zorlamayın. Akü kırılarak ciddi kişisel
yaralanmaya neden olabileceğinden
akünün üzerinde hiçbir şekilde uyumsuz
bir şarj cihazına uydurmak için değişiklik
yapmayın.
• Aküleri yalnızca DeWALT şarj cihazlarında şarj
edin.
• Su veya diğer sıvıları sıçratmayın veya
bunlara DALDIRMAYIN.
• Aleti ve aküyü sıcaklığın 40 °C’ye
(105 ˚F) ulaştığı veya bu sıcaklığı aştığı
yerlerde (yazın dış barakalar veya
metal binalar gibi) depolamayın veya
kullanmayın.
Şarj göstergeleri: DCB105
şarj oluyor
dolu
sıcak/soğuk gecikmesi
bataryayı değiştirin
Uyumlu şarj cihazı arızalı bir bataryayı şarj
etmeyecektir. Şarj cihazı, ışığı geri çevirerek
veya paket ya da şarj sorunu yanıp sönme
şablonunu görüntüleyerek akünün arızalı olduğunu
gösterecektir.
NOT: Bu aynı zamanda şarj cihazının arızalı
olduğu anlamına da gelebilir.
Şarj cihazı bir sorun gösteriyorsa, şarj cihazını ve
akü takımını test edilmek üzere yetkili bir servis
merkezine gönderin.
Sıcak/Soğuk Paket Gecikmesi
Şarj aleti çok sıcak veya çok soğuk bir batarya
tespit ettiğinde, otomatik olarak Sıcak/Soğuk
Gecikmesini başlatarak batarya uygun sıcaklığa
gelene kadar şarjı durdurur. Şarj aleti sonrasında
otomatik olarak şarj moduna geçer. Bu özellik
maksimum batarya ömrünü garanti eder.
Soğuk bir akü takımı sıcak bir akü takımının
yarısı oranında şarj olacaktır. Akü takımı tüm
şarj döngüsü boyunca daha yavaş bir hızda şarj
olacaktır ve akü ısındığında bile maksimum şarj
oranına geri dönmeyecektir.
uyarı: Aküyü hiçbir nedenle
asla açmayın. Akünün muhafazası
çatlarsa veya hasar görürse, şarj
cihazına takmayın. Aküyü çarpmayın,
düşürmeyin veya pakete hasar
vermeyin. Sert bir darbe almış,
düşmüş, çiğnenmiş veya herhangi
bir şekilde hasar görmüş (örn. çiviyle
delinmiş, çekiçle vurulmuş veya
üzerine basılmış) bir aküyü veya
şarj cihazını kullanmayın. Elektrik
151
Türkçe
çarpmasına yol açabilir. Hasarlı aküler
geri dönüşüm için servis merkezine
gönderilmelidir.
Dikkat: Aleti kullanmadığınız
zaman, devrilme veya düşme
tehlikesine yol açmayacağı dengeli
bir yüzeye yan tarafının üzerine
yerleştirin. Büyük akülere sahip bazı
aletler akünün üzerinde dik durabilir,
ancak bunlar kolayca devrilebilir.
LİTYUM İYON İÇİN ÖZEL GÜVENLİK
TALİMATLARI (Li-Ion)
• Önemli ölçüde hasarlı veya tamamen
eskimiş olsa bile aküyü ateşe atmayın. Akü
ateşe atılırsa patlayabilir. Lityum iyon aküler
yanınca zehirli buharlar ve materyaller açığa
çıkar.
• Akü içeriği cildinizle temas ederse,
etkilenen alanı derhal yumuşak bir sabun
ve suyla yıkayın. Akü sıvısı gözlerinize
bulaşırsa, gözünüzü açık tutarak 15 dakika
boyunca veya tahriş hissi geçene kadar suyla
yıkayın. Tıbbi yardım gerekirse, akü elektroliti
sıvı organik karbonatlar ve lityum tuzları
karışımından oluşmaktadır.
• Açılan akü hücrelerinin içeriği solunum
yolunu tahriş edebilir. Ortama temiz hava
girmesini sağlayın. Belirtiler geçmezse tıbbi
yardım alın.
UYARI: Yanık tehlikesi. Akü sıvısı
kıvılcıma veya ateşe maruz kalırsa
yanıcı olabilir.
Nakliyat
DeWALT aküler, Tehlikeli Maddelerin Nakliyesi
Hakkında BM Tavsiyeleri; Uluslararası Hava
Taşımacılığı Birliği (IATA) Tehlikeli Madde
Düzenlemeleri, Uluslararası Deniz Taşımacılığı
Tehlikeli Madde (IMDG) Düzenlemeleri ve
Uluslararası Karayoluyla Tehlikeli madde
Taşıma Konulu Avrupa Anlaşması içeriklerinde
belirtilen sektörel ve hukuki standartların tüm
düzenlemeleriyle uyumludur. Lityum-iyon
bataryalar, Tehlikeli Madde Taşımacılığı Kılavuzu
Testleri ve Kriterleri Hakkındaki BM Tavsiyelerinin
38.3. bölümüne kadar test edilmiştir.
Çoğu durumda, DeWALT bataryaların nakliyatı
tamamen düzenlenmiş Sınıf 9 Tehlikeli madde
sınıfının dışında kalmaktadır. Genel olarak, Sınıf 9
gerektiren iki örnek şunlardır:
152
1.İki adetten fazla DeWALT lityum-iyon akü,
pakette yalnızca bataryalar varken (hiçbir alet
olmadan) hava yoluyla taşınması, ve
2. Enerji derecesi 100 Watt Saat (Wh)’den fazla
olan lityum-iyon akü herhangi bir şekilde
taşınması. Tüm lityum-iyon bataryaların
paketlerinde Waat Saat değeri belirtilmiştir.
Nakliyat kapsam dışında da kalsa, tamamen
düzenlenmiş de olsa, paketleme, etiketleme
ve belgeleme gereklilikleri hakkındaki son
düzenlemeleri takip etmek nakliyatçıların
sorumluluğudur.
Batarya nakliyatında, aküler kutuplarının istemsiz
şekilde iletken maddelerle temas ederek yangına
sebep vermesi ihtimali vardır. akü nakliyatı
yaparken, akü kutuplarının iyi korunduğundan
ve kutuplarla temas edip kısa devreye sebep
olabilecek maddelerden iyi şekilde izole
edildiğinden emin olun.
Kılavuzun bu bölümünde bulunan bilgiler iyi
niyetle yazılmıştır ve kılavuzun hazırlandığı tarih
itibarıyla doğru olduğuna inanılmaktadır. Fakat,
sözlü veya zımnen hiçbir garanti verilmemektedir.
Gerçekleştirdiği işlemlerin geçerli düzenlemelerle
uyumlu olduğundan emin olmak alıcının
sorumluluğundadır.
AKÜ
Akü tipi
DCM561 18 voltluk aküyle çalışır.
The DCB180, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB184 veya DCB185 aküler kullanılabilir. Daha
fazla bilgi için Teknik Veriler bölümüne bakın.
Saklama Önerileri
1.En iyi saklama ortamı serin ve kuru, doğrudan
güneş ışığı almayan, aşırı sıcak ve soğuk
olmayan yerlerdir. Optimum akü performansı
ve ömrü için kullanımda değilken aküleri oda
sıcaklığında saklayın.
2.Uzun süreli saklama için, en iyi sonucu
almak amacıyla tamamen şarj edilmiş bir akü
takımının şarj cihazının dışında kuru bir yerde
saklanması tavsiye edilir.
Not: Akü takımları şarjları tamamen tükenmiş
halde saklanmamalıdırlar. Kullanılmadan önce akü
takımının yeniden şarj edilmesi gerekir.
Türkçe
Şarj cihazı ve akü üzerindeki
etiketler
Ambalaj İçeriği
Bu kılavuzda kullanılan resimli grafiklere ek olarak,
şarj cihazı ve akü takımı üzerindeki resimli grafikler
aşağıdakileri gösterebilir:
1 Ot biçme aleti
Ambalaj içeriğinde şunlar bulunmaktadır:
1Akü
1 Şarj cihazı
Şarj süresi için Teknik veriler
bölümüne bakın.
1 Kullanım kılavuzu
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye
sırasında hasar oluşup oluşmadığını kontrol
edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup
anlamak için zaman ayırın.
Akü şarj oluyor.
Tanımlama (Şek.1)
ullanmadan önce kullanım kılavuzunu
K
okuyun.
Akü şarj oldu.
Akü arızalı.
Sıcak/soğuk akü gecikmesi.
İletken nesnelerle temas etmeyin.
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli
aleti veya herhangi bir parçasını
değiştirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
a.Değişken hız tetiği
b.Kilitleme kolu
c.Hız kontrol anahtarı
d.Yardımcı tutamak
Hasarlı aküleri şarj etmeyin.
e.Motor muhafazası
f.Biçme aletinin sapı
Suya maruz bırakmayın.
asarlı kabloları derhal yenisiyle
H
değiştirin.
adece 4 ˚C ve 40 ˚C arasında şarj
S
edin.
Yalnızca iç mekanda kullanım içindir.
küyü çevreye gerekli özeni göstererek
A
imha edin.
eWALT bataryalarını yalnızca
D
onlar için tasarlanmış olan DeWALT
şarj cihazlarıyla şarj edin. DeWALT
bataryaları haricindeki bataryaların
DeWALT şarj aletleriyle şarj edilmesi
patlamalarına veya diğer tehlikeli
durumların ortaya çıkmasına sebep
olabilir.
Aküyü ateşe atmayın.
g.Siper
h. Makara muhafazası
i.Akü muhafazası
j.Akü
k.Akü çıkarma düğmesi
l.Tutamak
KULLANIM ALANI
İpli ot biçme aletiniz , profesyonel biçme
uygulamaları için tasarlanmıştır.
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların
mevcut olduğu ortamlarda KULLANMAYIN.
Çocukların aleti ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu
alet deneyimsiz kullanıcılar tarafından kullanılırken
nezaret edilmelidir.
• Bu cihaz, 8 yaş ve üstü çocuklar ile kısıtlı
fiziksel, duyusal veya zihinsel yeteneklere
sahip kişiler ya da deneyim ve bilgi sahibi
olmayan kişiler tarafından, kendilerine
cihazın güvenli bir biçimde kullanılmasına
ilişkin rehberlik ya da talimatlar verildiği
ve söz konusu tehlikeler anlatıldığı
153
Türkçe
sürece kullanılabilir. Çocuklar bu cihazla
oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı,
gözetim olmaksızın çocuklar tarafından
gerçekleştirilmemelidir.
• Cihaz, yalnızca kendisiyle birlikte sağlanan
güç ünitesi ile kullanılabilir.
Elektrik emniyeti
Cihaz yalnızca tek bir voltaj için tasarlanmıştır.
Her zaman akü voltajının, aletin üretim etiketinde
voltajla aynı olup olmadığını kontrol edin. Aynı
zamanda şarj cihazınızın voltajının şebeke
voltajınızla aynı olduğundan emin olun.
DeWALT şarj cihazınız EN60335
standardına uygun olarak çift yalıtımlıdır;
bu nedenle, topraklama kablosuna gerek
yoktur.
Güç kablosu hasarlıysa, DeWALT yetkili
servisinden temin edilebilen özel olarak
hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir.
Uzatma kablosu kullanılması
Gerekli olmadığı sürece uzatma kablosu
kullanılmamalıdır. Şarj cihazınızın güç girişine
uygun onaylı bir uzatma kablosu kullanın (Teknik
verilere bakın). Minimum iletken ebadı 1 mm2;
maksimum uzunluk 30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, her zaman kabloyu
tamamen makaradan çıkarın.
MONTAJ VE AYARLAMALAR
UYARI: Ciddi yaralanma
riskini azaltmak için herhangi bir
ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce
aleti kapatın ve aküyü ayırın. Aletin
yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya
neden olabilir.
UYARI: Sadece DeWALT aküleri
ve şarj aletleri kullanın.
Batarya Paketinin Alete
Takılması ve Çıkarılması
(Şek. 3–5)
NOT: En iyi sonucu almak için, kullanmadan önce
akü (j) takımının tamamen şarj edildiğinden emin
olun.
Akü paketini aletin koluna takma
1.Batarya paketini (j) tutamağın içindeki raylarla
hizalayın (Şek. 3).
154
2.Batarya paketini, alete tamamen oturana
kadar tutamağa doğru kaydırın ve raydan
çıkmadığından emin olun.
Akü paketini aletten çıkarma
1.Batarya serbest bırakma düğmesine (k) basın
ve batarya paketini sıkıca çekerek aletin
kolundan çıkarın (Şek. 4).
2.Akü paketini bu kılavuzun şarj cihazı kısmında
açıklandığı gibi şarj cihazına takın.
Yakıt Göstergesi Akü Grupları (Şek. 5)
Bazı DeWALT akü grupları, akü grubununda
kalan şarj seviyesini gösteren ve üç yeşil LED
lambasından oluşan bir yakıt göstergesi içerir.
Yakıt göstergesini çalıştırmak için yakış göstergesi
düğmesine (m) basın ve basılı tutun . Üç yeşil
LED lambasının bir kombinasyonu kalan şarj
seviyesini gösterecek şekilde yanacaktır. Aküdeki
şarj seviyesi kullanılabilir limitin altındayken, yakıt
göstergesi yanmaz ve akünün şarj edilmesi gerekir.
NOT: Yakıt göstergesi sadece akü grubunda kalan
şarjın bir göstergesidir. Ürün bileşenleri, sıcaklık ve
son kullanıcı uygulamasına dayalı varyasyonlarına
tabi olan alet işlevselliğini göstermez.
Siperi Takma
1.Makara muhafazasını (h, şek. 1) çıkarmak için
Makara Muhafazasını Değiştirme bölümüne
bakın.
2.Makarayı çıkardıktan sonra siperi (g) takmak
ve makara muhafazasını değiştirmek için
Siperin Değiştirilmesi bölümüne bakın.
Yardımcı Tutamağı Ayarlama
(şek. 6)
Biçme aleti komple monte edilmiş bir şekilde
teslim edilir. Yardımcı tutamak (d), en iyi dengeyi
sağlayacak şekilde konumlandırılmıştır. Ancak,
ayarlama gerekirse, dört cıvatayı (n) altıgen
anahtar yardımıyla gevşetin ve yardımcı tutamağı
biçme aletinin sapında (f) yukarı ve aşağı doğru
kaydırın.
KULLANMA
Kullanma Talimatları
UYARI: Güvenlik talimatlarına
ve geçerli düzenlemelere her zaman
uyun.
Türkçe
UYARI: Ciddi yaralanma
riskini azaltmak için herhangi bir
ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce
aleti kapatın ve aküyü ayırın. Aletin
yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya
neden olabilir.
Uygun El Pozisyonu (Şek. 1, 8)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, DAİMA şekilde
gösterilen uygun el pozisyonunu
kullanın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, ani tepki ihtimaline karşı
aleti DAİMA sıkıca tutun.
Doğru el pozisyonu, bir el tutamak üzerinde
(l), diğeri yardımcı tutamak (d) üzerinde olacak
şekildedir.
Ot Biçme Aletini Açma ve
Kapatma (şek. 1)
Cihazı açmak için, önce kilitleme kolunu (b),
ardından da değişken hız tetiğini (a) sıkın. Cihazı
kapatmak için, değişken hız tetiğini ve kilitleme
kolunu serbest bırakın.
Hız Kontrolü Anahtarı (şek. 1)
Bu ipli ot biçme aleti, daha büyük işlerde çalıştırma
süresini uzatmak üzere daha verimli bir hızda iş
yapma ya da yüksek performanslı biçme işlemi için
alet hızını artırma seçeneği sunar.
Çalıştırma süresini uzatmak için, hız kontrolü
anahtarını (c) yardımcı tutamağa (d) doğru ileri iterek
“LO” konumuna getirin. Bu mod, tamamlanması
daha fazla zaman alan büyük işler için idealdir.
Ot biçme aletinin hızını artırmak için, hız kontrolü
anahtarını akü muhafazasına (i) doğru geri çekerek
“HI” konumuna getirin. Bu mod, daha yoğun otlar
ve daha yüksek devir/dakika gerektiren uygulamalar
için idealdir.
NOT: “HI” modundayken, çalışma süresi, alet “LO”
modunda olduğundan daha düşüktür.
Ot biçme (şekil 7, 8)
Ot biçme aleti açık konumdayken, aleti açılayarak
Şekil 7’de gösterildiği gibi yanlara doğru sallayın.
UYARI: Dönen ipi, olabildiğinde
zemine paralel tutmaya çalışın
(maksimum 30 derece eğimle). Bu
ot biçme aleti bir kenar biçme aleti
değildir. Ot biçme aletini, ip zemine
yakın bir dik açıyla dönecek şekilde
EĞMEYİN. Uçuşan döküntüler ciddi
yaralanmaya sebebiyet verebilir.
Ot Biçme Aletine Vurma
Yöntemiyle İp Besleme
Ot biçme aletinizde, 2,032 mm çapa sahip naylon
ip kullanılır. Kesme ipi, kesme işlemi bordür
boyunca ya da diğer aşındırıcı yüzeyler boyunca
gerçekleştirilirse, daha çabuk yıpranır ve daha fazla
besleme gerektirir.
Ot biçme aletini kullandıkça, yıpranma nedeniyle
ip daha da kısalır. Normal hızda çalışırken aleti
yavaşça zemine vurarak ipin beslenmesini sağlayın.
NOT: Naylon ipin 330 mm’lik bir alanın ötesine
uzatılması, performansı, çalışma süresini ve ürün
ömrünü motorun hasar görme riski olduğu için
olumsuz şekilde etkiler. Bu, garantiyi geçersiz
kılabilir.
Kesmeyle İlgili Faydalı İpuçları
• Kesme işlemi için ipin ucunu kullanın, ipin
baş kısmını kesilmemiş çimenlere doğru
zorlamayın.
• Tel ya da kazık çitler, ipin daha fazla
yıpranmasına, hatta kopmasına neden olur.
Taştan ya da tuğladan duvarlar, bordürler ve
tahta, ipin hızlı bir şekilde yıpranmasına neden
olur.
• Makara başlığın yerde ya da diğer yüzeylerde
sürüklenmesine izin vermeyin.
• Uzun otlarda, biçme işlemini yukarıdan aşağı
doğru yapın ve 30 cm yüksekliği aşmayın.
• Ot biçme aletini, kesilecek alana doğru eğerek
tutun. Bu en iyi kesme alanıdır.
• Ot biçme aleti, aleti soldan sağa doğru hareket
ettirdiğinizde kesme işlemini yapar. Böylece,
aleti kullanan kişiye döküntülerin çarpması
önlenir.
• Ağaçlardan ve çalılardan kaçının. Ağaç
kabuğu, ahşap kalıp, dış kaplama ve çit
direkleri ip nedeniyle kolaylıkla zarar görebilir.
Şekil 8’de gösterildiği gibi, siper ile ayaklarınız
arasında minimum 610 mm mesafe olduğundan
emin olun.
155
Türkçe
Yedek Aksesuarlar
UYARI: Ciddi yaralanma
riskini azaltmak için herhangi bir
ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce
cihazı kapatın ve aküyü çıkarın.
UYARI: DeWALT, tehlikeli
olabileceği için, bu cihazla birlikte
herhangi bir aksesuarın kullanılmasını
önermez.
UYARI: DeWALT tarafından bu ot
biçme aleti ile kullanılması önerilenlerin
dışında hiçbir bıçak, aksesuar veya
parçayı kullanmayın. Aksi halde, ciddi
yaralanma ya da ürünün hasar görme
tehlikesi vardır.
DeWALT yedek ip Model No. DWO1DT801 veya
DWO1DT802’yi kullanın.
• İp değişiminde, yalnızca 2,032 mm çapa
sahip iplerin (Model No. DWO1DT801 veya
DWO1DT802) kullanılması önerilir. En iyi
performans için, 2,413 mm ip kullanmayın.
Diğer boyutlardaki ipler performansı düşürerek
aletin hasar görmesine neden olabilir.
Kesme İpinin Değiştirilmesi
(şekil 9–12)
DİKKAT: Cihazın hasar
7. Kesme ipini, makaraya, makaranın tabanındaki
ok yönünde sarın.
8. Sarılı kesme ipi tutma yuvalarının (s) baş
kısmına ulaştığında, ipi yaklaşık 106 mm
uzunluğunda kesin.
9. İkinci ipi sararken birinci ipi tutmak
amacıyla, ipi makaranın bir tarafında yer alan
tutma yuvalarına itin.
10. Yukarıdaki prosedürü, makaranın alt
kısmındaki ikinci kesme ipi için kullanın.
DİKKAT: Biçme işlemine
başlamadan önce, yalnızca uygun
türde kesme ipi kullanın. Kesme ipinin,
Şekil 11’de gösterildiği gibi makaranın
her iki bölümünde de olduğundan emin
olun.
11. Her iki ip de makara (o) etrafına sarıldıktan
sonra, baş parmağınızla işaret parmağınızı
tutma yuvalarına yerleştirerek ipin daha sabit
durmasını sağlayın ve her ipin ucunu makara
muhafazasında (h) yer alan baş kısmın
her iki tarafındaki iki delikten (t) Şekil 12’de
gösterildiği gibi içeri doğru ilerletin.
12. Makara muhafazası içindeki beyaz yuvarlak
çıkıntıları (u), makaranın girintileriyle (v)
hizalayın. Tutma yuvalarını (s) iki delikle (t)
mümkün olduğunca yakın şekilde hizalayın.
1. Aküyü çıkarın.
13. Makarayı makara muhafazası içine itin ve
makarayı yerine kilitlemek için saat yönünün
tersine döndürün. Makara penceresinde (p)
beyaz yuvarlak çıkıntının (u) göründüğünden
emin olun. İpin çözülmediğinden ve makaranın
alt kısmındaki milin etrafına dolanmadığından
emin olun.
2. Makarayı (o) saat yönünde döndürerek
Şekil 9’da gösterildiği gibi kilidi açın. Makara
içindeki beyaz yuvarlak çıkıntı (u), kilidin
açıldığını göstermek amacıyla makara
penceresinden (p) dönerek uzaklaşacaktır.
14. Kesme ipinin her iki ucunu tutma
yuvalarından çıkarmak için çekin. İpin siper
üzerindeki kesme bıçağının ilerisine uzanması
durumunda, ipi keserek en fazla bıçağa kadar
uzanmasını sağlayın.
3. Makarayı doğrudan çekerek çıkarın.
BAKIM
görmemesi için, kesme ipi biçme
bıçağından ileri uzanırsa, ipi kesin ve
ipin yalnızca bıçağa kadar uzanmasını
sağlayın.
4. Makaradaki ve muhafazadaki tüm kalıntıları
ve otları çıkarın.
5. Önce Şekil 10’da gösterildiği gibi, tutma
yuvalarına (s) en yakın makaranın kanalına
yeni bir ip sarın.
6. Kesme ipinin ucunu (q) tutma deliğine (r)
yerleştirin.
156
DeWALT elektrikli aletiniz uzun süre boyunca
minimum bakımla çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Aletin uzun süre boyunca verimli bir şekilde
çalışması, uygun bakımın ve düzenli temizliğin
yapılmasına bağlıdır.
UYARI: Ciddi yaralanma
riskini azaltmak için herhangi bir
ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce
Türkçe
aleti kapatın ve aküyü ayırın. Aletin
yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya
neden olabilir.
1.Aşırı ısınmayı önlemek için, hava giriş
deliklerini Şekil 13’te gösterildiği gibi temiz
tutun.
2.Ot biçme aletinizin ipi zamanla kuruyabilir. İpi
en iyi durumda muhafaza etmek için, yedek ipi
plastik ve kapatılabilir bir poşet içinde bir kaşık
su ilave ederek saklayın.
4.Yeni bir siper takmak için, yeni siperin
çıkıntısını (dd) motor muhafazasının (e)
uç kısmının altına (ee) kaydırın, ardından
siperin arka kısmını alçaltarak Şekil 18’de
yerleştirildiği gibi yerleştirin.
5.4 siper cıvatasını (cc) yerine takıp güvenli bir
şekilde sıkıştırın.
6.Makara muhafazasını, Makara Muhafazasının
Değiştirilmesi bölümünde açıklandığı gibi
yerine takın.
3.Plastik parçalar, sabun ve nemli bir bezle
temizlenebilir.
4.Muhafazanın kenarındaki ip kesici, zamanla
körleşebilir. Bıçağı düzenli olarak bir eğeyle
bilemeniz önerilir.
Şarj cihazına ve aküye servis uygulanamaz.
Makara Muhafazasının
Değiştirilmesi (şek. 14, 15)
1.Makara muhafazasını (h), mildeki (y) delik (x)
muhafazadaki (g) tırnak (z) ile hizalanıncaya
kadar döndürün. Şekil 14’te gösterildiği gibi,
motor muhafazasında (aa) üçüncü bir delik
görünür. Makara muhafazasının dönmesini
engellemek için üç deliğin içinden tornavida
geçirin.
2.Makara muhafazasını Şekil 15’te gösterildiği
gibi saat yönünde döndürün.
Yağlama
Bu aletin ilave yağlanmasına gerek yoktur.
Temizleme
UYARI: Havalandırma deliklerinde
ve etrafında toz toplanması halinde
bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana gövdeden uzaklaştırın. Bu
işlemi gerçekleştirirken onaylı bir göz
koruması ve onaylı toz maskesi takın.
3.Üç delikten de (x, z ve aa) tekrar tornavida
geçirin ve yeni bir makara muhafazasını
saat yönünün tersine doğru geçirip ot biçme
aletinden öne doğru çıkan cıvata (bb) üzerine
sağlam bir şekilde sıkıştırın.
Siperin Değiştirilmesi
(şek. 16–18)
UYARI: Siperin yerine sağlam bir
şekilde oturduğundan emin olmadan
cihazı kesinlikle çalıştırmayın.
1.Makara muhafazasını, Makara Muhafazasının
Değiştirilmesi bölümünde açıklandığı gibi
çıkarın.
2.4 siper cıvatasını (cc) Şekil 16’da gösterildiği
gibi çıkarın.
UYARI: Aletin metalik olmayan
parçalarını temizlemek için asla çözücü
veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan
malzemeleri güçsüzleştirir. Yalnızca su
ve yumuşak sabunla nemlendirilmiş bir
bez kullanın. Aletin içine herhangi bir
sıvının girmesine izin vermeyin; aletin
herhangi bir parçasını bir sıvı içine
daldırmayın.
ŞARJ CİHAZI TEMİZLEME TALİMATLARI
UYARI: Şok tehlikesi.
Temizlemeden önce şarj cihazının
fişini AC prizinden çekin. Bir bez veya
metalik olmayan yumuşak bir fırça
kullanılarak, şarj cihazının dışındaki kir
ve yağ çıkartılabilir. Su veya başka bir
temizleme solüsyonu kullanmayın.
3.Siperi Şekil 17’de gösterildiği gibi bir kenardan
kaldırın.
157
Türkçe
İlave aksesuarlar
UYARI: DeWALT tarafından
tedarik veya tavsiye edilenlerin
dışındaki aksesuarlar bu ürün
üzerinde test edilmediğinden, söz
konusu aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma
riskini azaltmak için bu ürünle birlikte
sadece DeWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak
için satış noktalarıyla görüşün.
Çevrenin korunması
Ayrı toplama. Bu ürün normal evsel
atıklarla birlikte imha edilmemelidir.
Herhangi bir zamanda DeWALT ürününüzü
değiştirmek isterseniz ya da artık kullanılamaz
durumdaysa, normal evsel atıklarla birlikte
atmayın. Bu ürünü ayrı toplama için ayırın.
K
ullanılmış ürünlerin ve ambalajların
ayrı olarak toplanması bu maddelerin
geri dönüşüme sokularak yeniden
kullanılmasına olanak tanır. Geri
dönüşümlü maddelerin tekrar
kullanılması çevre kirliliğinin
önlenmesine yardımcı olur ve ham
madde ihtiyacını azaltır.
Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin evlerden
toplanıp belediye atık tesislerine aktarılması
veya yeni bir ürün satın alırken perakende satıcı
tarafından toplanması yönünde hükümler içerebilir.
DeWALT, hizmet ömrünün sonuna ulaşan
DeWALT ürünlerinin toplanması ve geri dönüşüme
sokulması için bir imkan sunmaktadır. Bu
hizmetin avantajlarından faydalanmak için, lütfen,
ürününüzü bizim adımıza teslim alacak herhangi
bir yetkili servise iade edin.
Bu kılavuzda belirtilen listeden size en yakın yetkili
servisin yerini öğrenebilirsiniz. Alternatif olarak,
yetkili DeWALT servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler ve tam ayrıntıları
İnternette www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
158
Şarj Edilebilir Aküler
Bu uzun ömürlü akü, daha önce kolayca yapılan
işlerde yeterince güç üretemeyecek duruma
geldiğinde şarj edilmelidir. Akünün teknik ömrünün
tamamlanmasından sonra, çevre unsuruna dikkat
ederek imha işlemi yapın:
• Aküyü tamamen boşaltın ve aletten çıkarın.
• Lityum İyon hücreler geri dönüştürülebilir.
Bunları yetkili servise veya bölgenizdeki geri
dönüşüm istasyonuna götürün. Toplanan
aküler geri dönüştürülür ve uygun şekilde
bertaraf edilir.
Ελληνικά
Χορτοκοπτικό μεσινέζας
DCM561
Συγχαρητήρια!
στο πρότυπο EN50636-2-91:2014 και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για σύγκριση μεταξύ εργαλείων.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αρχική
αξιολόγηση της έκθεσης.
Επιλέξατε ένα εργαλείο DeWALT. Τα έτη
εμπειρίας, η σχολαστική ανάπτυξη προϊόντων και
η καινοτομία έχουν καταστήσει την DeWALT έναν
από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα
των επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το
αναφερόμενο επίπεδο εκπομπής
κραδασμών αντιστοιχεί στις βασικές
εφαρμογές του εργαλείου. Ωστόσο,
εάν το εργαλείο χρησιμοποιηθεί σε
άλλες εφαρμογές, με διαφορετικά
παρελκόμενα ή σε περίπτωση κακής
συντήρησης, η εκπομπή κραδασμών
ενδέχεται να διαφέρει. Αυτό ενδέχεται
να αυξήσει σημαντικά το επίπεδο
έκθεσης καθ’ όλη τη διάρκεια του
χρόνου λειτουργίας.
Για την εκτίμηση του επιπέδου έκθεσης
σε κραδασμούς πρέπει επίσης να
ληφθεί υπόψη το πόσες φορές το
εργαλείο τίθεται εκτός λειτουργίας ή
ο χρόνος που λειτουργεί χωρίς να
εκτελεί κάποια εργασία. Αυτό ενδέχεται
να ελαττώσει σημαντικά το επίπεδο
έκθεσης καθ’ όλη τη διάρκεια του
χρόνου λειτουργίας.
Προσδιορίστε επιπρόσθετα μέτρα
ασφαλείας για να προστατεύσετε
το χειριστή από τις επιπτώσεις των
κραδασμών. Τέτοια μέτρα είναι:
συντήρηση του εργαλείου και των
παρελκόμενων, διατήρηση των χεριών
σε καλή θερμοκρασία, οργάνωση
μοτίβων εργασίας.
Τεχνικά δεδομένα
Τάση
Τύπος
Ισχύς εξόδου
Σ.Α.Λ.
Διάσταση διαδρόμου κοπής
Βάρος (χωρίς πακέτο μπαταριών)
DCM561
18V
1
400
0-4600 / 0-6000
330
3,64
VDC
W
mm
kg
Τιμές θορύβου και δόνησης (άθροισμα τριαξονικών ανυσμάτων) σύμφωνα
με EN50636-2-91:2014
LPA (επίπεδο πίεσης ήχου)
dB(A)
76
LWA(επίπεδο ισχύος ήχου)
dB(A)
90
K
(αβεβαιότητα για το δοθέν
επίπεδο ήχου)
dB(A)
1,7
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah =
Αβεβαιότητα K =
m/s2
m/s2
< 2,5
1,5
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που αναφέρεται
στο παρόν ενημερωτικό φυλλάδιο, μετρήθηκε
σύμφωνα με τυποποιημένη δοκιμή που αναφέρεται
Μπαταρία
Τύπος μπαταρίας
Τάση
Χωρητικότητα
Βάρος
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
Φορτιστής
Τάση ηλεκτροδότησης
Τύπος μπαταριών
Προσεγγιστικός χρόνος φόρτισης πακέτων
μπαταριών
Βάρος
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
VAC
min
kg
25 (1,3 Ah)
55 (3,0 Ah)
DCB183
Li-Ion
18
2,0
0,40
DCB105
230
18 Li-Ion
30 (1,5 Ah)
70 (4,0 Ah)
0,49
DCB184
Li-Ion
18
5,0
0,62
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
40 (2,0 Ah)
90 (5,0 Ah)
159
Ελληνικά
Ασφάλειες
Ευρώπη
Εργαλεία 230 V
10 Αμπέρ, ηλεκτρικό δίκτυο
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Υπηρεσία Πιστοποίησης DEKRA B.V.,
Utrechtseweg 310,
6802 ED Arnhem, Ολλανδία
Αριθμός Μητρώου Φορέα Κοινοποίησης: 0344
Στάθμη ακουστικής ισχύος σύμφωνα με το
πρότυπο 2000/14/ΕΚ
(Άρθρο 13, Παράρτημα III, L ≤ 50 cm):
LPA (μετρημένη ηχητική ισχύς) 76 dB(A)
αβεβαιότητα (K) = 1,7 dB (A)
LWA (εγγυημένη ηχητική ισχύς) 92 dB(A)
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο
σοβαρότητας για κάθε προειδοποιητική λέξη.
Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο και δώστε
προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια
επικείμενη επικίνδυνη κατάσταση,
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα
προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό
τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Υποδεικνύει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία,
εάν δεν αποφευχθεί, θα μπορούσε
να προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό
τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση, η
οποία, εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται
να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή
μέτριας σοβαρότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική
που δεν έχει σχέση με προσωπικό
τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει
υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Αυτά τα προϊόντα συμμορφώνονται και με
τις Οδηγίες 2004/108/EK (έως 19/04/2016),
2014/30/ΕΕ (από 20/04/2016) και 2011/65/ΕΕ.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε
επικοινωνήστε με την DeWALT στην παρακάτω
διεύθυνση ή ανατρέξτε στο πίσω μέρος του
εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη
σύνταξη του τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί
την παρούσα δήλωση εκ μέρους της εταιρείας
DeWALT.
Markus Rompel
Διευθυντής Μηχανολογικού τμήματος
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
09.03.2015
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.
Οδηγία περί μηχανικού εξοπλισμού
Οδηγία περί Θορύβου σε εξωτερικούς
χώρους
Οδηγίες ασφαλείας
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν
χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές,
πρέπει να τηρείτε πάντα ορισμένες
βασικές προφυλάξεις ασφαλείας,
περιλαμβανομένων των παρακάτω,
για να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς,
ηλεκτροπληξίας, τραυματισμού και
υλικών ζημιών.
Χορτοκοπτικό μεσινέζας
DCM561
Η εταιρεία DeWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που
περιγράφονται στην ενότητα Τεχνικά δεδομένα
σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση με τα εξής
πρότυπα και οδηγίες:
2006/42/EΚ, EN60335-1:2012 + A11:2014
EN50636-2-91:2014.
2000/14/EC, Χορτοκοπτικά, L ≤ 50 cm,
Παράρτημα VIII
160
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού,
διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κατά
τη χρήση του μηχανήματος πρέπει να
τηρούνται οι κανονισμοί ασφαλείας.
Για την ασφάλεια τη δική σας και
των γύρω σας, διαβάστε αυτές τις
οδηγίες προτού χρησιμοποιήσετε το
μηχάνημα. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες
για μελλοντική χρήση.
Ελληνικά
• Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο
προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
• Η προβλεπόμενη χρήση περιγράφεται στο
παρόν εγχειρίδιο. Η χρήση οποιουδήποτε
αξεσουάρ ή παρελκομένου ή η εκτέλεση
οποιασδήποτε εργασίας με αυτό το προϊόν,
πέραν των όσων συνιστώνται στο παρόν
εγχειρίδιο οδηγιών, μπορεί να προκαλέσει
κίνδυνο τραυματισμού.
• Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική
αναφορά.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΑΝΑΦΟΡΑ
Πρακτικές για ασφαλή
χειρισμό
Εκπαίδευση
α)Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες. Εξοικειωθείτε
με τα χειριστήρια και τη σωστή χρήση του
μηχανήματος.
β)Μην επιτρέψετε πότε τη χρήση του
μηχανήματος σε παιδιά ή άτομα που δεν
γνωρίζουν τις οδηγίες χρήσης. Οι ισχύοντες
εθνικοί κανονισμοί ενδέχεται να θέτουν
περιορισμούς για την ηλικία του χειριστή.
γ)Να έχετε υπόψη ότι ο χειριστής ή ο χρήστης
είναι υπεύθυνος για ατυχήματα ή κινδύνους
που θα προκληθούν σε άλλα άτομα ή
περιουσίες.
Προετοιμασία
α)Πριν από τη χρήση, κάνετε πάντα οπτικό
έλεγχο του μηχανήματος για τυχόν
προφυλακτήρες ή καλύμματα που έχουν
φθαρεί, λείπουν ή έχουν εγκατασταθεί
λανθασμένα.
β)Μη χειρίζεστε ποτέ το μηχάνημα όταν
βρίσκονται κοντά άλλα άτομα, ειδικά παιδιά, ή
κατοικίδια.
Λειτουργία
α)Φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά και
υποδήματα όταν χειρίζεστε το μηχάνημα.
β)Αποφεύγετε τη χρήση του μηχανήματος υπό
κακές καιρικές συνθήκες, ειδικά όταν υπάρχει
κίνδυνος πτώσης κεραυνών.
γ)Χρησιμοποιείτε το μηχάνημα μόνο υπό το φως
της ημέρας ή επαρκή τεχνητό φωτισμό.
δ)Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το μηχάνημα εάν οι
προφυλακτήρες ή τα προστατευτικά καλύμματα
έχουν φθορές ή δεν είναι τοποθετημένα.
ε) Ενεργοποιείτε το μοτέρ μόνο όταν τα χέρια
και τα πόδια σας είναι μακριά από το κοπτικό
μέσο.
στ)Αποσυνδέετε πάντα το μηχάνημα από την
τροφοδοσία ρεύματος (δηλ. αποσυνδέετε
το φις από την πρίζα ή αφαιρείτε τη διάταξη
απενεργοποίησης ή την αφαιρούμενη
μπαταρία)
1)κάθε φορά που αφήνετε το μηχάνημα χωρίς
επιτήρηση,
2)προτού αποκαταστήσετε μια εμπλοκή,
3)πριν εκτελέσετε έλεγχο, καθαρισμό ή
εργασίες στο μηχάνημα,
4)μετά από κρούση με ξένο αντικείμενο,
5)κάθε φορά που το μηχάνημα παράγει
ασυνήθιστους κραδασμούς.
ζ) Φροντίστε για την αποφυγή τραυματισμού των
χεριών και των ποδιών σας από τα κοπτικά
μέσα.
η)Φροντίζετε ώστε οι εγκοπές εξαερισμού να
είναι πάντα καθαρές από κατάλοιπα.
Συντήρηση και αποθήκευση
α)Αποσυνδέετε το μηχάνημα από την
τροφοδοσία ρεύματος (δηλ. αποσυνδέετε
το φις από την πρίζα ή αφαιρείτε τη διάταξη
απενεργοποίησης ή την αφαιρούμενη
μπαταρία) πριν από εργασίες συντήρησης ή
καθαρισμού.
β)Χρησιμοποιείτε μόνο τα ανταλλακτικά και
αξεσουάρ που προτείνει ο κατασκευαστής.
γ)Ελέγχετε και συντηρείτε τακτικά το μηχάνημα.
Αναθέτετε την επισκευή του μηχανήματος μόνο
σε εξουσιοδοτημένους επισκευαστές.
δ)Όταν δεν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα,
αποθηκεύετέ το μακριά από παιδιά.
Πρόσθετες οδηγίες ασφαλείας
για Χορτοκοπτικά
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα
κοπτικά εξαρτήματα εξακολουθούν να
περιστρέφονται ακόμα και μετά την
απενεργοποίηση του μοτέρ.
• Φοράτε μακρύ παντελόνι για να προστατεύσετε
τα πόδια σας.
• Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή,
βεβαιωθείτε ότι στη διαδρομή που θα
ακολουθήσετε με το κοπτικό δεν υπάρχουν
161
Ελληνικά
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
162
ξύλα, πέτρες, καλώδια, σύρματα και άλλα
εμπόδια.
Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε όρθια
θέση, με τη μεσινέζα κοντά στο έδαφος. Ποτέ
μη στρέφετε τη συσκευή σε οποιαδήποτε άλλη
θέση.
Μετακινήστε αργά κατά τη χρήση της συσκευής.
Να γνωρίζετε ότι τα φρεσκοκομμένα χόρτα είναι
υγρά και ολισθηρά.
Μην εργάζεστε σε εδάφη με έντονη κλίση. Σε
επικλινή εδάφη να κόβετε στο ίδιο ύψος και όχι
πάνω κάτω.
Μη διασχίζετε ποτέ επιφάνειες με χαλίκι όταν
λειτουργεί η συσκευή.
Μην αγγίξετε ποτέ τη μεσινέζα ενώ λειτουργεί η
συσκευή.
Μην αφήνετε τη συσκευή κάτω εάν δεν έχει
σταματήσει εντελώς η μεσινέζα.
Χρησιμοποιείτε μόνο τον κατάλληλο τύπο
μεσινέζας. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ μεταλλική
μεσινέζα ή πετονιά ψαρέματος.
Προσέξτε να μην αγγίξετε τη λεπίδα κοπής της
μεσινέζας.
Κρατάτε συνεχώς τα χέρια και τα πόδια σας
μακριά από τη μεσινέζα. ειδικά κατά την
ενεργοποίηση του μοτέρ.
Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και μετά
από κάθε χτύπημα σε αυτήν, ελέγχετε για ίχνη
φθοράς ή βλάβης και επισκευάστε ανάλογα.
Αποφεύγετε τους τραυματισμούς από το
εξάρτημα που κόβει την μεσινέζα. Αφού
τραβήξετε έξω τη μεσινέζα, επαναφέρετε το
μηχάνημα στην κανονική θέση λειτουργίας
προτού το ενεργοποιήσετε.
Απαιτείται αυστηρή επιτήρηση όταν η συσκευή
χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά.
Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση
χωρίς επίβλεψη από νεαρά ή εξασθενημένα
άτομα.
Η συγκεκριμένη συσκευή δεν πρέπει να
χρησιμοποιείται ως παιχνίδι.
Να χρησιμοποιείται μόνο σε χώρους χωρίς
υγρασία. Μην αφήνετε τη συσκευή να βραχεί.
Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό.
Μην ανοίγετε το περίβλημα του κορμού. Στο
εσωτερικό δεν υπάρχουν εξαρτήματα που
επιδέχονται σέρβις από τον χρήστη.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εκρηκτικές
ατμόσφαιρες, για παράδειγμα παρουσία
εύφλεκτων υγρών, αερίων ή σκόνης.
• Εάν η συσκευή είναι αποθηκευμένη ή
μεταφέρεται εντός οχήματος, πρέπει να
τοποθετείται στο χώρο αποσκευών και να είναι
ακινητοποιημένη έτσι ώστε να μην μετακινείται
εξαιτίας αλλαγών στην ταχύτητα ή της
κατεύθυνση του οχήματος.
• Όταν δεν χρησιμοποιείται, η συσκευή πρέπει
να αποθηκεύεται σε στεγνό, καλά αερίζομενο
χώρο, μακριά από παιδιά.
• Τα παιδιά δεν πρέπει να έχουν πρόσβαση σε
αποθηκευμένες συσκευές.
Ασφάλεια άλλων προσώπων
• Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση
από άτομα (περιλαμβανομένων παιδιών)
με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή
πνευματικές ικανότητες, ή με έλλειψη εμπειρίας
και γνώσης, εκτός αν σε αυτά έχει παρασχεθεί
από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους
επίβλεψη ή εκπαίδευση σχετικά με τη χρήση
της συσκευής.
• Τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται υπό επίβλεψη
ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη
συσκευή.
Υπολειπόμενοι κίνδυνοι.
Κατά τη χρήση του εργαλείου ενδέχεται να
προκύψουν επιπλέον κίνδυνοι, οι οποίοι δεν
περιλαμβάνονται στις υπάρχουσες προφυλάξεις
ασφαλείας. Αυτοί οι κίνδυνοι ενδέχεται να
προκληθούν από ακατάλληλη χρήση ή
παρατεταμένη χρήση κ.λπ.
Παρά την εφαρμογή των σχετικών κανονισμών
ασφαλείας και την ύπαρξη διατάξεων ασφαλείας,
ορισμένοι υπολειπόμενοι κίνδυνοι δεν μπορούν να
αποφευχθούν. Σε αυτούς περιλαμβάνονται οι εξής:
• Τραυματισμοί λόγω επαφής με
περιστρεφόμενα/κινούμενα εξαρτήματα.
• Τραυματισμοί κατά την αλλαγή εξαρτημάτων,
λεπίδων ή αξεσουάρ.
• Τραυματισμοί λόγω παρατεταμένης χρήσης
ενός εργαλείου. Εάν χρησιμοποιείτε ένα
εργαλεία για μεγάλα χρονικά διαστήματα,
φροντίζετε να κάνετε τακτικά διαλλείματα.
• Βλάβη της ακοής.
• Κίνδυνοι για την υγεία λόγω εισπνοής σκόνης η
οποία παράγεται από τη χρήση του εργαλείου
(παράδειγμα: εργασίες με ξύλο και ειδικότερα δρυ,
οξιά και MDF.)
Ελληνικά
Ενδείξεις επάνω στο εργαλείο
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω
εικονογράμματα:
πάνω στο φορτιστή, το πακέτο μπαταριών και
το προϊόν όπου χρησιμοποιείται το πακέτο
μπαταριών.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
ιαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν
Δ
από τη χρήση.
Φοράτε προστατευτικά για τα αυτιά.
Φοράτε προστατευτικά για τα μάτια.
Απενεργοποιήστε το εργαλείο.
Αφαιρείτε την μπαταρία πριν την
εκτέλεση οποιασδήποτε συντήρησης
στο εργαλείο.
Προσέχετε την εκτίναξη αντικειμένων.
Κρατάτε τους παρευρισκόμενους
μακριά από την περιοχή κοπής.
Μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή
συνθήκες υψηλής υγρασίας.
92
92
92
95
Οδηγία 2000/14/ΕΚ περί Εγγυημένης
ακουστικής ισχύος.
ΘΕΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
(Εικ. [figure] 19)
Ο κωδικός ημερομηνίας (ff), ο οποίος περιλαμβάνει
επίσης το έτος κατασκευής, είναι τυπωμένος
επάνω στο περίβλημα.
Παράδειγμα:
95
2015 XX XX
Έτος κατασκευής
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
για κάθε τύπο φορτιστή
μπαταρίας
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Το παρόν
εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές οδηγίες ασφάλειας
και λειτουργίας για συμβατούς φορτιστές
μπαταριών (ανατρέξτε στα Τεχνικά δεδομένα).
• Πριν χρησιμοποιήσετε το φορτιστή, διαβάστε
όλες τις οδηγίες και τις επισημάνσεις προσοχής
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μην
επιτρέψετε να εισέλθει οποιοδήποτε
υγρό μέσα στο φορτιστή. Μπορεί να
προκληθεί ηλεκτροπληξία.
Συνιστούμε τη χρήση διάταξης
προστασίας από ρεύμα διαρροής
με διαβάθμιση έντασης ρεύματος
διαρροής 30mA ή μικρότερη.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος
εγκαυμάτων. Για να μειώσετε τον
κίνδυνο τραυματισμού, φορτίζετε
μόνο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες
DeWALT. Άλλοι τύποι μπαταριών
μπορεί να εκραγούν προκαλώντας
τραυματισμό και ζημιά.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα παιδιά θα πρέπει
να βρίσκονται υπό επίβλεψη ώστε να
διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη
συσκευή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υπό ορισμένες συνθήκες,
με τον φορτιστή συνδεδεμένο στην
παροχή ρεύματος, οι εκτεθειμένες
επαφές φόρτισης μέσα στο φορτιστή
μπορεί να βραχυκυκλωθούν από
ξένο υλικό. Τα ξένα υλικά με αγώγιμες
ιδιότητες, όπως είναι, αλλά χωρίς
περιορισμός σε αυτά, το σύρμα
τριψίματος, το αλουμινόχαρτο ή
οποιαδήποτε συσσώρευση μεταλλικών
σωματιδίων, θα πρέπει να διατηρούνται
μακριά από τις κοιλότητες των
φορτιστών. Αποσυνδέετε πάντα τον
φορτιστή από την παροχή ρεύματος
όταν δεν υπάρχει μπαταρία στην
κοιλότητα. Αποσυνδέετε τον φορτιστή
από την πρίζα πριν επιχειρήσετε να τον
καθαρίσετε.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η συσκευή δεν
προορίζεται για χρήση από άτομα
(περιλαμβανομένων παιδιών) με
μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή
πνευματικές ικανότητες, ή με έλλειψη
εμπειρίας και γνώσης, εκτός αν σε αυτά
έχει παρασχεθεί από άτομο υπεύθυνο
για την ασφάλειά τους επίβλεψη ή
εκπαίδευση σχετικά με τη χρήση της
163
Ελληνικά
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
164
συσκευής. Μην αφήνετε τα παιδιά να
παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός
και η συντήρηση από τον χρήστη δεν
πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς
επίβλεψη.
ΜΗΝ επιχειρήσετε να φορτίσετε το πακέτο
μπαταριών με οποιουσδήποτε φορτιστές
άλλους από τους αναφερόμενους στο
παρόν εγχειρίδιο. Ο φορτιστής και το πακέτο
μπαταριών έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να
λειτουργούν μαζί.
Αυτοί οι φορτιστές δεν προορίζονται
για χρήσεις άλλες από φόρτιση
επαναφορτιζόμενων μπαταριών DeWALT.
Οποιεσδήποτε άλλες χρήσεις μπορεί να
προκαλέσουν κίνδυνο πυρκαγιάς και ελαφράς
ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας.
Μην εκθέσετε το φορτιστή σε βροχή ή χιόνι.
Τραβάτε το φις και όχι το καλώδιο όταν
αποσυνδέετε το φορτιστή. Έτσι θα μειωθεί ο
κίνδυνος ζημιάς στο φις και το καλώδιο.
Να βεβαιώνεστε ότι το καλώδιο έχει
διευθετηθεί έτσι ώστε να μην πατηθεί,
να αποτελέσει αιτία παραπατήματος ή
να υποβληθεί με άλλο τρόπο σε ζημιά ή
καταπόνηση.
Μη χρησιμοποιήσετε καλώδιο επέκτασης
εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο. Η
χρήση ακατάλληλου καλωδίου επέκτασης θα
μπορούσε να επιφέρει κίνδυνο πυρκαγιάς και
ελαφράς ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας.
Μην τοποθετείτε οποιοδήποτε αντικείμενο
πάνω στον φορτιστή και μην τοποθετείτε
τον φορτιστή σε μαλακή επιφάνεια που
θα μπορούσε να αποφράξει τα ανοίγματα
αερισμού και να γίνει αιτία ανάπτυξης
υπερβολικής εσωτερικής θερμότητας.
Τοποθετείτε τον φορτιστή μακριά από
οποιαδήποτε πηγή θερμότητας. Ο φορτιστής
αερίζεται μέσω ανοιγμάτων στο πάνω και στο
κάτω μέρος του περιβλήματος.
Μη χρησιμοποιήσετε το φορτιστή αν το
καλώδιο ή το φις του έχει υποστεί ζημιά—
φροντίστε να αντικατασταθούν άμεσα.
Μη χρησιμοποιήσετε το φορτιστή αν έχει
δεχτεί δυνατό χτύπημα, έχει πέσει ή αν
έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε άλλο
τρόπο. Παραδώστε τον σε εξουσιοδοτημένο
κέντρο σέρβις.
Μην αποσυναρμολογήσετε το φορτιστή.
Παραδώστε τον σε εξουσιοδοτημένο
•
•
•
•
κέντρο σέρβις όταν απαιτείται σέρβις ή
επισκευή. Η λανθασμένη συναρμολόγηση
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα κίνδυνο
ελαφράς ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας ή
πυρκαγιάς.
Σε περίπτωση που το καλώδιο ρεύματος
έχει υποστεί ζημιά, αυτό πρέπει να
αντικατασταθεί άμεσα από τον κατασκευαστή,
τον αντιπρόσωπό του για σέρβις ή άτομο με
παρόμοια εξειδίκευση, ώστε να αποτραπεί
οποιοσδήποτε κίνδυνος.
Αποσυνδέστε το φορτιστή από την
πρίζα πριν επιχειρήσετε οποιονδήποτε
καθαρισμό. Έτσι θα μειωθεί ο κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Με την αφαίρεση του
πακέτου μπαταριών δεν μειώνεται αυτός ο
κίνδυνος.
ΠΟΤΕ μην επιχειρήσετε να συνδέσετε 2
φορτιστές μαζί.
Ο φορτιστής έχει σχεδιαστεί για
να λειτουργεί με κανονικό οικιακό
ρεύμα 230 V. Μην επιχειρήσετε να τον
χρησιμοποιήσετε με οποιαδήποτε άλλη
τάση. Αυτό δεν ισχύει για το φορτιστή
οχήματος.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Φορτιστές
Οι φορτιστές DCB105 δέχονται τις μπαταρίες 18
V Li-Ion (DCB180, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB184).
Οι φορτιστές DeWALT δεν απαιτούν καμία ρύθμιση
και έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν όσο το
δυνατόν πιο απλά.
Διαδικασία φόρτισης
(εικ. 2)
1.Συνδέστε το φορτιστή σε κατάλληλη πρίζα
προτού τοποθετήσετε την μπαταρία.
2.Τοποθετήστε την μπαταρία (j) στον φορτιστή.
Η κόκκινη φωτεινή ένδειξη (φόρτιση)
αναβοσβήνει συνεχόμενα υποδεικνύοντας ότι
έχει ξεκινήσει η διαδικασία φόρτισης.
3.Η ολοκλήρωση της φόρτισης υποδεικνύεται
όταν η κόκκινη φωτεινή ένδειξη παραμένει
αναμμένη συνεχώς. Η μπαταρία είναι πλήρως
φορτισμένη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί
τη δεδομένη στιγμή ή να παραμείνει στο
φορτιστή.
Ελληνικά
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να εξασφαλίσετε μέγιστη απόδοση
και μέγιστη ωφέλιμη ζωή των μπαταριών λιθίουιόντων, φορτίστε πλήρως το πακέτο μπαταριών
πριν την πρώτη χρήση.
Διαδικασία φόρτισης
Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα σχετικά με την
κατάσταση φόρτισης του πακέτου μπαταριών.
Ενδείξεις φόρτισης: DCB105
φορτίζει
πλήρως φορτισμένο
καθυστέρηση θερμού/ψυχρού
πακέτου μπαταριών
αντικαταστήστε το πακέτο μπαταριών
Ο/Οι συμβατός(-οί) φορτιστής(-ές) δεν θα
φορτίσουν μια μπαταρία που παρουσιάζει βλάβη.
Ο φορτιστής θα υποδηλώσει τη βλάβη μπαταρίας
μη ανάβοντας καθόλου τη λυχνία ή εμφανίζοντας
την ακολουθία αναβοσβησίματος: πρόβλημα
μπαταριών ή φορτιστή.
Το εργαλείο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα
αν ενεργοποιηθεί το ηλεκτρονικό σύστημα
προστασίας. Αν συμβεί αυτό, τοποθετήστε τη
μπαταρία λιθίου-ιόντων στο φορτιστή έως ότου
φορτιστεί πλήρως.
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
για κάθε τύπο μπαταρίας
Όταν παραγγέλνετε εφεδρικές μπαταρίες,
φροντίστε να συμπεριλάβετε τον αριθμό καταλόγου
και την τάση.
Η μπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισμένη όταν
αφαιρείται από τη συσκευασία της. Προτού
χρησιμοποιήσετε την μπαταρία και τον φορτιστή,
διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες ασφαλείας.
Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις διαδικασίες
φόρτισης που περιγράφονται.
Διαβάστε όλες τις οδηγίες
• Μη φορτίσετε ή χρησιμοποιήσετε
μπαταρία σε εκρηκτική ατμόσφαιρα,
όπως με παρουσία εύφλεκτων υγρών,
αερίων ή σκόνης. Η εισαγωγή ή αφαίρεση
της μπαταρίας από το φορτιστή μπορεί να
προκαλέσει ανάφλεξη της σκόνης ή των
αναθυμιάσεων.
• Ποτέ μην αναγκάσετε το πακέτο μπαταριών
να εισέλθει με τη βία στο φορτιστή. Μην
τροποποιήσετε το πακέτο μπαταριών
με οποιονδήποτε τρόπο για να ταιριάζει
με μη συμβατό φορτιστή, γιατί το
πακέτο μπαταριών μπορεί να σπάσει
προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό.
• Φορτίζετε τα πακέτα μπαταριών μόνο σε
φορτιστές DeWALT.
• ΜΗΝ πιτσιλίζετε ή βυθίζετε σε νερό ή άλλα
υγρά.
• Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε το
εργαλείο και το πακέτο μπαταριών σε
θέσεις όπου η θερμοκρασία μπορεί να
φθάσει ή να υπερβεί τους 40 °C (105 °F)
(όπως έξω από καλυμμένα μέρη ή σε
μεταλλικά κτίρια το καλοκαίρι).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει
πρόβλημα με φορτιστή.
Αν ο φορτιστής υποδηλώνει πρόβλημα, δώστε το
φορτιστή και το πακέτο μπαταριών για έλεγχο σε
εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΥ/ΨΥΧΡΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Αν ο φορτιστής ανιχνεύσει μπαταρία με
υπερβολικά υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία,
ξεκινά αυτόματα μια Καθυστέρηση θερμού/
ψυχρού πακέτου μπαταρίας, αναστέλλοντας τη
φόρτιση έως ότου η μπαταρία έχει φθάσει σε
κατάλληλη θερμοκρασία. Κατόπιν, ο φορτιστής
αρχίζει αυτόματα τη φόρτιση του πακέτου. Αυτή η
λειτουργία διασφαλίζει τη μέγιστη διάρκεια ζωής
της μπαταρίας.
Ένα κρύο πακέτο μπαταριών θα φορτίζεται με
περίπου τη μισή ταχύτητα από ένα ζεστό πακέτο
μπαταριών. Το πακέτο μπαταριών θα φορτίζεται
σε αυτή τη μικρότερη ταχύτητα σε όλον τον κύκλο
φόρτισης και δεν θα επιστρέψει στη μέγιστη
ταχύτητα φόρτισης ακόμα και αν η μπαταρία
θερμανθεί.
Μόνο πακέτα μπαταριών λιθίου-ιόντων
Τα εργαλεία XR Li-Ion (λιθίου-ιόντων) έχουν
σχεδιαστεί με Ηλεκτρονικό Σύστημα Προστασίας
το οποίο προστατεύει τη μπαταρία από
υπερφόρτωση, υπερθέρμανση ή βαθιά εκφόρτιση.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ
μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το
πακέτο μπαταριών για οποιονδήποτε
λόγο. Αν το περίβλημα του πακέτου
μπαταριών είναι ραγισμένο ή έχει
υποστεί ζημιά, μην εισάγετε το πακέτο
στο φορτιστή. Μη συνθλίψετε, ρίξετε
κάτω ή προξενήσετε ζημιά στο πακέτο
μπαταριών. Μη χρησιμοποιήσετε
165
Ελληνικά
πακέτο μπαταριών ή φορτιστή που έχει
δεχθεί ισχυρό χτύπημα, έχει πέσει,
έχει πατηθεί από όχημα ή έχει υποστεί
ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ
τρυπηθεί με καρφί, χτυπηθεί με σφυρί,
πατηθεί). Μπορεί να προκληθεί ελαφρά
ή θανατηφόρος ηλεκτροπληξία. Τα
πακέτα μπαταριών που έχουν υποστεί
ζημιά θα πρέπει να παραδίδονται στο
κέντρο σέρβις για ανακύκλωση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν δεν
χρησιμοποιείται το εργαλείο,
τοποθετείτε το με την πλευρά
του σε σταθερή επιφάνεια, όπου
δεν θα αποτελέσει κίνδυνο λόγω
παραπατήματος ή πτώσης. Ορισμένα
εργαλεία με μεγάλα πακέτα μπαταριών
μπορούν να στέκονται όρθια πάνω
στο πακέτο μπαταριών αλλά μπορεί να
πέσουν εύκολα αν σπρωχτούν.
Ειδικές οδηγίες ασφαλείας για μπαταρίες
ιόντος λιθίου (Li-Ion)
• Μην αποτεφρώσετε την μπαταρία ακόμη
και εάν έχει υποστεί σοβαρή ζημιά ή έχει
φθαρεί εντελώς. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, η
μπαταρία μπορεί να εκραγεί. Κατά την καύση
μπαταριών ιόντων λιθίου δημιουργούνται
τοξικές αναθυμιάσεις και υλικά.
• Εάν το περιεχόμενο της μπαταρίας έρθει
σε επαφή με το δέρμα, ξεπλύνετε αμέσως
την περιοχή με ήπιο σαπούνι και νερό.
Εάν το υγρό της μπαταρίας εισέλθει στα μάτια,
ξεπλύνετε με άφθονο νερό επί 15 λεπτά ή έως
ότου σταματήσει ο ερεθισμός. Εάν η ιατρική
βοήθεια είναι απαραίτητη, ο ηλεκτρολύτης της
μπαταρίας αποτελείται από ένα μίγμα υγρών
οργανικών υδρογονανθράκων και αλάτων
λιθίου.
• Τα περιεχόμενα των κυψελών μιας
ανοιχτής μπαταρίας μπορούν να
προκαλέσουν ερεθισμό του αναπνευστικού
συστήματος. Αναπνεύστε καθαρό αέρα. Εάν
τα συμπτώματα επιμένουν, ζητήστε ιατρική
βοήθεια.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Κίνδυνος εγκαυμάτων. Το υγρό της
μπαταρίας ενδέχεται να είναι εύφλεκτο
εάν εκτεθεί σε σπινθήρα ή φλόγα.
Μεταφορά
Οι μπαταρίες DeWALT συμμορφώνονται με όλους
τους εφαρμόσιμους κανονισμούς μεταφορών
166
προϊόντων, όπως αυτοί καθορίζονται από τα
βιομηχανικά και νομικά πρότυπα, στα οποία
περιλαμβάνονται ο Συστάσεις των Ηνωμένων
Εθνών σχετικά με τη μεταφορά επικίνδυνων
αγαθών, οι κανονισμοί μεταφοράς επικίνδυνων
αγαθών της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών
(IATA), οι διεθνείς ναυτιλιακοί κανονισμοί περί
επικίνδυνων αγαθών (IMDG) και η Ευρωπαϊκή
συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές
επικίνδυνων αγαθών (ADR). Τα στοιχεία και
οι μπαταρίες λιθίου-ιόντων έχουν δοκιμαστεί
σύμφωνα με το τμήμα 38.3 του Εγχειριδίου
και κριτηρίων δοκιμών των συστάσεων των
Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη μεταφορά
επικίνδυνων αγαθών.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, η αποστολή
ενός πακέτου μπαταριών DeWALT θα εξαιρείται
από την ταξινόμηση ως πλήρως ρυθμιζόμενο
επικίνδυνο υλικό Κατηγορίας 9. Γενικά, οι
δύο περιπτώσεις όπου χρειάζεται μεταφορά
Κατηγορίας 9 είναι:
1.Αεροπορική μεταφορά περισσότερων από δύο
πακέτων μπαταριών λιθίου-ιόντων DeWALT
όταν η συσκευασία περιέχει μόνο πακέτα
μπαταριών (όχι εργαλεία), και
2. Οποιαδήποτε μεταφορά περιλαμβάνει
ένα πακέτο μπαταριών λιθίου-ιόντων με
ενεργειακή διαβάθμιση μεγαλύτερη των 100
Βαττωρών (Wh). Σε όλες τις μπαταρίες λιθίουιόντων, η διαβάθμιση Βαττωρών επισημαίνεται
πάνω στο πακέτο μπαταριών.
Ανεξάρτητα από το αν μια αποστολή θεωρείται
εξαιρούμενη ή πλήρως ρυθμιζόμενη, αποτελεί
ευθύνη του αποστολέα να λάβει υπόψη του τους
πιο πρόσφατους κανονισμούς για τις απαιτήσεις
συσκευασίας, σήμανσης και τεκμηρίωσης.
Η μεταφορά μπαταριών μπορεί ενδεχομένως να
γίνει αιτία πυρκαγιάς αν οι πόλοι της μπαταρίας
έρθουν κατά λάθος σε επαφή με αγώγιμα υλικά.
Κατά την μεταφορά μπαταριών να βεβαιώνεστε ότι
οι πόλοι των μπαταριών είναι προστατευμένοι και
καλά μονωμένοι από υλικά που θα μπορούσαν να
έρθουν σε επαφή μαζί τους και να προκαλέσουν
βραχυκύκλωμα.
Οι πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα
ενότητα του εγχειριδίου, παρέχονται καλή τη
πίστη και πιστεύεται ότι είναι ακριβείς κατά το
χρόνο της σύνταξης του εγγράφου. Ωστόσο δεν
παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή συναγόμενη.
Αποτελεί ευθύνη του αγοραστή να βεβαιωθεί ότι
οι δραστηριότητές του συμμορφώνονται με τους
εφαρμοστέους κανονισμούς.
Ελληνικά
Μπαταρία
Τύπος μπαταριών
Το DCM561 λειτουργεί με μπαταρία των 18 V.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι μπαταρίες των
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184
και DCB185. Για περισσότερες πληροφορίες
ανατρέξτε στα Τεχνικά δεδομένα.
Συστάσεις για την αποθήκευση
1.Το καλύτερο μέρος αποθήκευσης είναι ένα
δροσερό και στεγνό μέρος, μακριά από το
άμεσο ηλιακό φως και την υπερβολική ζέστη ή
κρύο. Για βέλτιστη απόδοση και διάρκεια ζωής,
αποθηκεύετε τις μπαταρίες σε θερμοκρασία
δωματίου όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
2.Για μεγάλο χρόνο φύλαξης, για τα καλύτερα
αποτελέσματα συνιστάται να αποθηκεύετε το
πακέτο μπαταριών πλήρως φορτισμένο, σε
δροσερό, ξηρό μέρος, εκτός του φορτιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πακέτα μπαταριών δεν θα πρέπει
να αποθηκεύονται τελείως εκφορτισμένα. Το
πακέτο μπαταριών θα χρειαστεί να επαναφορτιστεί
πριν τη χρήση.
Ετικέτες στο φορτιστή και την
μπαταρία
Επιπλέον των εικονογραμμάτων που
χρησιμοποιούνται στο εγχειρίδιο αυτό, οι ετικέτες
πάνω στο φορτιστή και στο πακέτο μπαταριών
μπορεί να δείχνουν τα εξής εικονογράμματα:
ιαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν
Δ
από τη χρήση.
νατρέξτε στα Tεχνικά δεδομένα για
Α
το χρόνο φόρτισης.
Φόρτιση μπαταρίας.
Φορτισμένη μπαταρία.
Ελαττωματική μπαταρία.
Να μην εκτίθεται σε νερό.
ροντίζετε για την άμεση
Φ
αντικατάσταση τυχόν ελαττωματικών
καλωδίων.
φόρτιση να γίνεται μόνο σε
Η
θερμοκρασία από 4 °C έως 40 °C.
Μόνο για χρήση σε εσωτερικό χώρο.
Απορρίψτε την μπαταρία με φιλικό προς
το περιβάλλον τρόπο.
ορτίζετε τα πακέτα μπαταριών
Φ
DeWALT μόνο με τους
προβλεπόμενους φορτιστές DeWALT.
Η φόρτιση πακέτων μπαταριών άλλων
από τις προβλεπόμενες μπαταρίες
DeWALT με χρήση φορτιστή DeWALT
μπορεί να προκαλέσει έκρηξή τους ή
άλλες επικίνδυνες καταστάσεις.
ην πετάτε το πακέτο μπαταριών σε
Μ
φωτιά.
Περιεχόμενα συσκευασίας
Στη συσκευασία περιέχεται:
1 Χορτοκοπτικό μεσινέζας
1 Μπαταρία
1 Φορτιστή
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιές στο εργαλείο, στα
τμήματα ή τα παρελκόμενα, οι οποίες μπορεί
να συνέβησαν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.
• Πριν από τη χρήση, αφιερώστε χρόνο για να
διαβάσετε προσεκτικά και να κατανοήσετε το
παρόν εγχειρίδιο.
Περιγραφή (εικ. 1)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην
τροποποιήσετε ποτέ το ηλεκτρικό
εργαλείο ή οποιοδήποτε τμήμα
του. Μπορεί να προκληθεί βλάβη ή
προσωπικός τραυματισμός.
αθυστέρηση λόγω θερμής/ ψυχρής
Κ
μπαταρίας.
a.Σκανδάλη ρύθμισης ταχύτητας
Μην αγγίζετε με αγώγιμα αντικείμενα.
c.Διακόπτης ρύθμισης ταχύτητας
η φορτίζετε κατεστραμμένες
Μ
μπαταρίες.
b.Μοχλός κλειδώματος
d.Βοηθητική λαβή
167
Ελληνικά
e.Περίβλημα μοτέρ
f.Άξονας χορτοκοπτικού
g.Προφυλακτήρας
h. Περίβλημα καρουλιού
i.Περίβλημα μπαταρίας
j.Μπαταρία
k.Κουμπί απελευθέρωσης μπαταρίας
l.Λαβή
ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Αυτό το χορτοκοπτικό μεσινέζας έχει σχεδιαστεί
για επαγγελματικές εφαρμογές κοπής.
Να ΜΗ χρησιμοποιείται σε συνθήκες υγρασίας ή
όταν υπάρχουν εύφλεκτα υγρά ή αέρια.
Χρήση προέκτασης
Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται προεκτάσεις
εκτός και αν είναι απολύτως απαραίτητο.
Χρησιμοποιήστε εγκεκριμένη προέκταση,
κατάλληλη για την είσοδο ρεύματος του φορτιστή
σας (ανατρέξτε στα Τεχνικά δεδομένα). Το
ελάχιστο μέγεθος του αγωγού είναι 1 mm2, ενώ το
μέγιστο μήκος είναι 30 m.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να
ξετυλίγετε πάντοτε το καλώδιο εντελώς.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΌΓΗΣΗ ΚΑΙ
ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ
ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με
το εργαλείο. Απαιτείται επίβλεψη όταν το εργαλείο
αυτό χρησιμοποιείται από μη έμπειρους χειριστές.
• Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση
από άτομα (περιλαμβανομένων παιδιών)
με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές
ή πνευματικές ικανότητες, ή με έλλειψη
εμπειρίας και γνώσης, εκτός αν σε αυτά έχει
παρασχεθεί από άτομο υπεύθυνο για την
ασφάλειά τους επίβλεψη ή εκπαίδευση σχετικά
με τη χρήση της συσκευής. Μην αφήνετε
τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή. Ο
καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη
δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς
επίβλεψη.
• Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο
με τη μονάδα τροφοδοσίας που συνοδεύει τη
συσκευή
Ηλεκτρική ασφάλεια
Η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για μία τάση.
Ελέγχετε πάντα ότι η τάση της μπαταρίας
αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην
πινακίδα στοιχείων. Επίσης βεβαιωθείτε ότι η τάση
του φορτιστή σας αντιστοιχεί σε αυτή του ρεύματος
δικτύου.
Ο φορτιστής της DeWALT διαθέτει διπλή
μόνωση σύμφωνα με το πρότυπο
EN60335. Κατά συνέπεια, δεν
απαιτείται καλώδιο γείωσης.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί
βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από ειδικά
διαμορφωμένο καλώδιο που διατίθεται μέσω της
υπηρεσίας εξυπηρέτησης της DeWALT.
168
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο σοβαρού
προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και
αποσυνδέετε την μπαταρία πριν
από την πραγματοποίηση τυχόν
ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/
αφαίρεση προσαρτημάτων ή
παρελκόμενων. Η τυχαία εκκίνηση
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε
μόνο σετ μπαταριών και φορτιστές της
DeWALT.
Εισαγωγή και αφαίρεση του
πακέτου μπαταριών από το
εργαλείο (εικ. 3–5)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τα καλύτερα αποτελέσματα, να
βεβαιώνεστε ότι το πακέτο μπαταριών (j) είναι
πλήρως φορτισμένο.
ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ
ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΣΤΗ ΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
1.Ευθυγραμμίστε το πακέτο μπαταριών (j) με τις
ράγες μέσα στη λαβή του εργαλείου (εικ. 3).
2.Σπρώξτε το μέσα στη λαβή ώσπου να
τερματίσει πλήρως και να ασφαλίσει
στο εργαλείο και βεβαιωθείτε ότι δεν θα
απασφαλιστεί.
ΓΙΑ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ
1.Πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης (k) της
μπαταρίας και τραβήξτε σταθερά το πακέτο
μπαταριών έξω από τη λαβή του εργαλείου
(εικ. 4).
Ελληνικά
2.Εισάγετε το πακέτο μπαταριών μέσα στο
φορτιστή όπως περιγράφεται στο τμήμα περί
φορτιστή του παρόντος εγχειριδίου.
ΠΑΚΕΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ
(ΕΙΚ. 5)
Ορισμένα πακέτα μπαταριών DeWALT
περιλαμβάνουν ένα δείκτη φορτίου. Αυτός
αποτελείται από τρεις πράσινες λυχνίες LED
που υποδηλώνουν το επίπεδο του φορτίου που
απομένει στο πακέτο μπαταριών.
Για να ενεργοποιήσετε το δείκτη φορτίου, πατήστε
και κρατήστε πατημένο το κουμπί (m) του δείκτη
φορτίου. Θα ανάψει ένας συνδυασμός των τριών
πράσινων λυχνιών LED που είναι ενδεικτικός
του επιπέδου του φορτίου που απομένει. Όταν
το επίπεδο του φορτίου στη μπαταρία είναι κάτω
από το χρησιμοποιήσιμο όριο, ο δείκτης φορτίου
δεν θα ανάψει και η μπαταρία θα χρειαστεί να
επαναφορτιστεί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο δείκτης φορτίου αποτελεί μόνο μια
ένδειξη του φορτίου που έχει απομείνει στο πακέτο
μπαταριών. Δεν δείχνει τη λειτουργικότητα του
εργαλείου και υπόκειται σε μεταβολές βάσει των
εξαρτημάτων του προϊόντος, της θερμοκρασίας και
της εφαρμογής του τελικού χρήστη.
Τοποθέτηση του
προφυλακτήρα
1.Για να αφαιρέσετε το περίβλημα του
καρουλιού, ανατρέξτε στην ενότητα
Αντικατάσταση περιβλήματος καρουλιού
(h, εικ. 1).
2.Μόλις αφαιρέσετε το περίβλημα του
καρουλιού, ανατρέξτε στην ενότητα
Αντικατάσταση προφυλακτήρα για να
τοποθετήσετε τον προφυλακτήρα (g) και να
αντικαταστήσετε το περίβλημα του καρουλιού.
Ρύθμιση της βοηθητικής λαβής
(εικ. 6)
Το χορτοκοπτικό παραδίδεται πλήρως
συναρμολογημένο. Η βοηθητική λαβή (d) είναι
τοποθετημένη έτσι ώστε να παρέχει τη μέγιστη
ευστάθεια. Εάν ωστόσο απαιτείται ρύθμιση,
τότε χαλαρώστε τα τέσσερα μπουλόνια (n) με
ένα εξάγωνο κλειδί και σύρετε τη βοηθητική
λαβή προς τα επάνω ή κάτω στον άξονα του
χορτοκοπτικού (f).
Λειτουργία
Οδηγίες χρήσης
Προειδοποίηση: Να
τηρείτε πάντοτε τις οδηγίες ασφαλείας
και τις ισχύουσες ρυθμίσεις.
Π
ΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο σοβαρού
προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και
αποσυνδέετε την μπαταρία πριν
από την πραγματοποίηση τυχόν
ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/
αφαίρεση προσαρτημάτων ή
παρελκόμενων. Η τυχαία εκκίνηση
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
Κατάλληλη θέση χεριών
(εικ. 1, 8)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο προσωπικού
τραυματισμού, να χρησιμοποιείτε
ΠΑΝΤΟΤΕ την κατάλληλη θέση των
χεριών, όπως φαίνεται.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο προσωπικού
τραυματισμού, ΠΑΝΤΟΤΕ να
κρατάτε καλά το εργαλείο για να
είστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση
ξαφνικής αντίδρασης.
Για τη σωστή τοποθέτηση των χεριών απαιτείται
να έχετε ένα χέρι στη λαβή (l), με το άλλο χέρι στη
βοηθητική λαβή (d).
Ενεργοποίηση και
απενεργοποίηση του
χορτοκοπτικού (εικ. 1)
Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πιέστε τον
μοχλό ασφάλισης (b) και κατόπιν, πατήστε
τη σκανδάλη ρύθμισης ταχύτητας (a). Για να
απενεργοποιήσετε τη συσκευή, ελευθερώστε
τη σκανδάλη ρύθμισης ταχύτητας και τον μοχλό
ασφάλισης.
Διακόπτης ρύθμισης
ταχύτητας (εικ. 1)
Αυτό το χορτοκοπτικό σας δίνει τη δυνατότητα να
επιλέξετε την κατάλληλη ταχύτητα για μεγαλύτερη
διάρκεια εργασίας ή να αυξήσετε τις στροφές για
πιο αποτελεσματική κοπή.
169
Ελληνικά
Για να αυξήσετε την αυτονομία λειτουργίας, πιέστε
εμπρός τον διακόπτη ρύθμισης ταχύτητας (c)
προς τη βοηθητική λαβή (d) στη θέση «LO». Αυτή
η λειτουργία είναι η καταλληλότερη για μεγάλες
επιφάνειες που απαιτούν περισσότερο χρόνο για την
ολοκλήρωσή τους.
του χορτοκοπτικού επηρεάζονται αρνητικά εξαιτίας
της πιθανής βλάβης του μοτέρ. Κάτι τέτοιο ενδέχεται
να ακυρώσει την εγγύηση.
Για να αυξήσετε τις στροφές του χορτοκοπτικού,
τραβήξτε πίσω τον διακόπτη ρύθμισης ταχύτητας
προς το περίβλημα της μπαταρίας (i) στη θέση
«HI». Αυτή λειτουργία είναι η καταλληλότερη για πιο
πυκνά χόρτα και εργασίες που απαιτούν υψηλότερες
στροφές ανά λεπτό.
• Χρησιμοποιείτε το άκρο της μεσινέζας για να
κόψετε. Μην πιέζετε την κεφαλή της μεσινέζας
μέσα στα άκοπα χόρτα.
• Οι φράκτες, είτε με συρματόπλεγμα είτε ξύλινοι,
προκαλούν πρόσθετη φθορά στη μεσινέζα,
ακόμα και σπάσιμό της. Τα τοιχία από πέτρα
ή τούβλο, τα ρείθρα και τα ξύλα φθείρουν τη
μεσινέζα ταχύτατα.
• Μην αφήνετε το κάλυμμα του καρουλιού να
τρίβεται στο έδαφος ή άλλες επιφάνειες.
• Σε ψηλά χόρτα, ξεκινήστε να κόβετε από πάνω
προς τα κάτω, αλλάζοντας ύψος το πολύ μέχρι
30 εκατοστά τη φορά.
• Δώστε κλίση στο χορτοκοπτικό προς
την περιοχή που κόβετε. Εκεί γίνεται η
αποδοτικότερη κοπή.
• Το χορτοκοπτικό κόβει κατά την κίνηση της
κεφαλής του από αριστερά προς τα δεξιά.
Με τον τρόπο αυτό αποφεύγετε την εκτίναξη
αντικειμένων προς τον χειριστή.
• Αποφεύγετε δέντρα και θάμνους. Η μεσινέζα
μπορεί εύκολα να κάνει ζημιά σε φλοιούς
δέντρων, ξύλινα σοβατεπιά και κορνίζες,
επενδύσεις και ραμποτέ ή πασσάλους
περίφραξης.
Χρήσιμες συμβουλές για το
κόψιμο
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη λειτουργία «HI» η διαθέσιμη
αυτονομία είναι μικρότερη σε σύγκριση με τη
λειτουργία «LO».
Κοπή (εικ. 7, 8)
Ενεργοποιήστε το χορτοκοπτικό, κατεβάστε το και
μετακινήστε ημικυκλικά από άκρη σε άκρη, όπως
φαίνεται στην Εικόνα 7.
Διατηρήστε μια ελάχιστη απόσταση 610 mm μεταξύ
του προφυλακτήρα και των ποδιών σας, όπως
φαίνεται στην Εικόνα 8.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κρατάτε
την περιστρεφόμενη μεσινέζα σχεδόν
παράλληλη με το έδαφος (με κλίση όχι
μεγαλύτερη από 30 μοίρες). Αυτό το
χορτοκοπτικό δεν είναι κατάλληλο για
άκρες και τελειώματα. ΜΗ ΓΕΡΝΕΤΕ το
χορτοκοπτικό για να φέρετε τη μεσινέζα
σε σχεδόν ορθή ως προς το έδαφος.
Η εκτίναξη αντικειμένων μπορεί να
προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.
Αυτόματη τροφοδοσία
μεσινέζας με χτύπημα
Το χορτοκοπτικό σας χρησιμοποιεί νάιλον μεσινέζα
διαμέτρου 2,032 mm. Η μεσινέζα φθείρεται ταχύτερα
και χρειάζεται συχνότερα τροφοδότηση όταν κόβετε
κατά μήκος διαδρόμων, πεζοδρομίων ή άλλων
σκληρών επιφανειών, καθώς και όταν κόβετε πιο
χοντρά χόρτα.
Κατά τη χρήση του χορτοκοπτικού, το μήκος της
μεσινέζας μειώνεται εξαιτίας της φθοράς. Για να
τροφοδοτήσετε νέα μεσινέζα, ελαφρά απαλά
το χορτοκοπτικό στο έδαφος ενώ λειτουργεί με
κανονικές στροφές.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν το μήκος της μεσινέζας
υπερβαίνει το πλάτος κοπής των 330 mm τότε οι
επιδόσεις, η αυτονομία και η ωφέλιμη διάρκεια ζωής
170
Ανταλλακτικά αξεσουάρ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για
να μειώσετε τον κίνδυνο σοβαρού
τραυματισμού, απενεργοποιείτε τη
συσκευή και αποσυνδέετε την μπαταρία
πριν κάνετε οποιεσδήποτε ρυθμίσεις
ή πριν αφαιρέσετε/τοποθετήσετε
παρελκόμενα ή αξεσουάρ.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η χρήση
αξεσουάρ που δεν συνιστώνται από
την DeWALT για τη συγκεκριμένη
συσκευή ενδέχεται να δημιουργήσει
κινδύνους.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη
χρησιμοποιείτε λεπίδες, αξεσουάρ
ή παρελκόμενα διαφορετικά από
αυτά που προτείνει η DeWALT για το
συγκεκριμένο χορτοκοπτικό Ενδέχεται
Ελληνικά
να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός ή
ζημιά στο προϊόν.
Χρησιμοποιείτε την ανταλλακτική μεσινέζα της
DeWALT με τον Κωδικό μοντέλου DWO1DT801 ή
DWO1DT802.
• Για την αντικατάσταση, χρησιμοποιείτε μεσινέζα
διαμέτρου 2,032 mm (προτείνεται Κωδικός
μοντέλου DWO1DT801 ή DWO1DT802).
Για να έχετε τα βέλτιστα αποτελέσματα, μη
χρησιμοποιήσετε μεσινέζα 2,413 mm. Η χρήση
μεσινέζας διαφορετικών διαστάσεων μπορεί να
μειώσει την απόδοση και να προκαλέσει βλάβη
στο χορτοκοπτικό.
Αντικατάσταση της μεσινέζας
κοπής (εικ. 9–12)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποφύγετε
βλάβη της συσκευής, εάν η μεσινέζα
εξέχει πέρα από τη λεπίδα μεσινέζας,
κόψτε την τόσο ώστε μόλις να φτάνει τη
λεπίδα.
1. Αφαιρέστε την μπαταρία.
2. Στρέψτε το καρούλι (o) δεξιόστροφα για να
ξεκλειδώσει, όπως φαίνεται στην Εικόνα 9.
Η λευκή γλώσσα (u) που υπάρχει μέσα στο
καρούλι θα περιστραφεί έξω από το «μάτι»
(p) του καρουλιού, υποδεικνύοντας ότι έχει
ξεκλειδώσει.
3. Τραβήξτε το καρούλι ίσια προς τα έξω για
να το αφαιρέσετε.
4. Απομακρύνετε τα χόρτα και τα χώματα από
το καρούλι και το περίβλημα.
5. Αρχικά, τυλίξτε τη μεσινέζα στο κανάλι
του καρουλιού που βρίσκεται πιο κοντά στις
εγκοπές συγκράτησης (s), όπως φαίνεται στην
Εικόνα 10.
6. Τοποθετήστε το άκρο της μεσινέζας (q)
μέσα στην οπή συγκράτησης (r).
7. Τυλίξτε τη μεσινέζα στο καρούλι, σύμφωνα με
τη φορά που υποδεικνύει το βέλος που υπάρχει
στην κάτω πλευρά του καρουλιού.
8. Όταν η τυλιγμένη μεσινέζα φτάσει στην
αρχή των εγκοπών συγκράτησης (s), κόψτε τη
μεσινέζα, αφήνοντας ατύλιχτο μήκος 106 mm.
9. Πιέστε τη μεσινέζα μέσα στην εγκοπή
συγκράτησης στη μία πλευρά του καρουλιού
για να συγκρατήσετε το πρώτο κομμάτι ενώ
τυλίγετε το δεύτερο.
10. Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία για
το δεύτερο κομμάτι μεσινέζας στο κάτω τμήμα
του καρουλιού.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Προτού αρχίσετε να
κόβετε, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε
μόνο τον κατάλληλο τύπο μεσινέζας.
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει μεσινέζα και
στα δύο τμήματα του καρουλιού, όπως
φαίνεται την Εικόνα 11.
11. Μόλις τυλίξετε και τα δύο κομμάτια στο
καρούλι (o), ακινητοποιήστε με τον αντίχειρα
και τον δείκτη τη μεσινέζα στις εγκοπές
συγκράτησης και περάστε το κάθε άκρο της
μέσα από τις δύο οπές (t) που υπάρχουν
εκατέρωθεν της κεφαλής του περιβλήματος
(h), όπως φαίνεται στην Εικόνα 12.
12. Ευθυγραμμίστε τις λευκές γλώσσες (u)
που υπάρχουν μέσα στο περίβλημα του
καρουλιού με τις εσοχές (v) του καρουλιού.
Ευθυγραμμίστε τις εγκοπές συγκράτησης (s)
με τις δύο οπές (t), όσο πιο κοντά γίνεται.
13. Πιέστε το καρούλι μέσα στο περίβλημά
του και στρέψτε το αριστερόστροφα για να
κλειδώσει στη θέση του. Βεβαιωθείτε ότι
η λευκή γλώσσα (u) φαίνεται μέσα από το
«μάτι» (p) του καρουλιού. Βεβαιωθείτε ότι η
μεσινέζα δεν έχει ξετυλιχθεί και ότι δεν έχει
τυλιχθεί γύρω από τον άξονα που υπάρχει
κάτω από το καρούλι.
14. Τραβήξτε και τα δύο άκρα της μεσινέζας
για να την ελευθερώσετε από τις εγκοπές
συγκράτησης. Εάν η μεσινέζα εκτείνεται πέρα
από τη λεπίδα κοπής της που υπάρχει στον
προφυλακτήρα, τότε κόψτε την τόσο ώστε
μόλις να φτάνει τη λεπίδα.
Συντήρηση
Το ηλεκτρικό εργαλείο της DeWALT σχεδιάστηκε
για να λειτουργεί επί μεγάλο χρονικό διάστημα με
ελάχιστη συντήρηση. Η συνεχής ικανοποιητική
λειτουργία εξαρτάται από τη σωστή φροντίδα του
εργαλείου και τον τακτικό καθαρισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο σοβαρού
προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και
αποσυνδέετε την μπαταρία πριν
από την πραγματοποίηση τυχόν
ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/
αφαίρεση προσαρτημάτων ή
παρελκόμενων. Η τυχαία εκκίνηση
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
171
Ελληνικά
1.Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση κρατάτε
καθαρά τα ανοίγματα εξαερισμού (w), που
φαίνονται στην Εικόνα 13.
2.Η μεσινέζα του χορτοκοπτικού ενδέχεται να
ξεραθεί με τον καιρό. Για να διατηρήσετε την
ανταλλακτική μεσινέζα σε άριστη κατάσταση,
αποθηκεύετέ την σε αεροστεγή σακούλα
στην οποία έχετε προσθέσει μια κουταλιά της
σούπας νερό.
3.Για τον καθαρισμό των πλαστικών
εξαρτημάτων μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
ήπιο σαπούνι και υγρό πανί.
4.Το μαχαίρι της μεσινέζας που υπάρχει στο
χείλος του προφυλακτήρα ενδέχεται να
στομώσει με τον καιρό. Συνιστούμε να το
ακονίζετε περιοδικά με μια λίμα.
Ο φορτιστής και η μπαταρία δεν επιδέχονται
σέρβις.
Αντικατάσταση περιβλήματος
καρουλιού (εικ. 14, 15)
1.Περιστρέψτε το περίβλημα του καρουλιού
(h) έως ότου η οπή (x) του άξονα (y)
ευθυγραμμιστεί με την εγκοπή (z) που υπάρχει
στον προφυλακτήρα (g). Θα εμφανιστεί και
μια τρίτη οπή στο περίβλημα του μοτέρ (aa),
όπως φαίνεται στην Εικόνα 14. Περάστε
ένα κατσαβίδι και στις τρεις οπές για να
εμποδίσετε την περιστροφή του περιβλήματος
του καρουλιού.
3.Ανασηκώστε τον προφυλακτήρα υπό τη γωνία
που φαίνεται στην Εικόνα 17.
4.Για να εγκαταστήσετε νέο προφυλακτήρα,
σύρετε τη γλωττίδα (dd) του νέου
προφυλακτήρα κάτω από το χείλος (ee) που
υπάρχει στο περίβλημα του μοτέρ (e) και, στη
συνέχεια, κατεβάστε την πίσω πλευρά του
προφυλακτήρα έως την τελική θέση, όπως
φαίνεται στην Εικόνα 18.
5.Τοποθετήστε ξανά και σφίξτε τις 4 βίδες του
προφυλακτήρα (cc).
6.Τοποθετήστε ξανά το περίβλημα του
καρουλιού, όπως περιγράφεται στην ενότητα
Αντικατάσταση περιβλήματος καρουλιού.
Λίπανση
Το ηλεκτρικό σας εργαλείο δεν απαιτεί επιπλέον
λίπανση.
Καθαρισμός
Προειδοποίηση: Για
την αφαίρεση ρύπων και σκόνης,
χρησιμοποιήστε ξηρό αέρα κάθε
φορά που διαπιστώνετε συγκέντρωση
σκόνης εντός και γύρω από τις θυρίδες
αερισμού. Όταν εκτελείτε αυτή τη
διαδικασία, να φοράτε εγκεκριμένο
προστατευτικό για τα μάτια και
εγκεκριμένη μάσκα για τη σκόνη.
2.Στρέψτε το περίβλημα του καρουλιού
δεξιόστροφα, όπως φαίνεται στην Εικόνα 15.
3.Περάστε και πάλι ένα κατσαβίδι μέσα στις τρεις
οπές (x, z και aa), περιστρέψτε το καινούριο
περίβλημα του καρουλιού αριστερόστροφα
και σφίξτε το καλά στο μπουλόνι (bb) που
προεξέχει από το χορτοκοπτικό.
Αντικατάσταση προφυλακτήρα
(εικ. 16–18)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη
χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή εάν
ο προφυλακτήρας δεν είναι σφιχτά
τοποθετημένος στη θέση του.
1.Αφαιρέστε το περίβλημα του καρουλιού, όπως
περιγράφεται στην ενότητα Αντικατάσταση
περιβλήματος καρουλιού.
2.Αφαιρέστε τις 4 βίδες του προφυλακτήρα (cc),
που φαίνονται στην Εικόνα 16.
172
Προειδοποίηση: Μη
χρησιμοποιείτε ποτέ διαλύτες ή
άλλες ισχυρές χημικές ουσίες για
τον καθαρισμό των μη μεταλλικών
τμημάτων του εργαλείου. Αυτές
οι χημικές ουσίες μπορούν να
υποβαθμίσουν την ποιότητα των
υλικών που χρησιμοποιούνται σε αυτά
τα τμήματα. Χρησιμοποιείτε ένα πανί
που έχει εμποτιστεί μόνο σε νερό και
ήπιο σαπούνι. Μην επιτρέψετε ποτέ
την εισροή τυχόν υγρών στο εσωτερικό
του εργαλείου. Μη βυθίσετε ποτέ
οποιοδήποτε τμήμα του εργαλείου σε
υγρό.
Ελληνικά
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΣΤΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Αποσυνδέστε το
φορτιστή από την πρίζα, προτού τον
καθαρίσετε. Τυχόν ακαθαρσίες και
γράσο μπορούν να απομακρυνθούν
από το εξωτερικό τμήμα ενός φορτιστή
χρησιμοποιώντας ένα πανί ή μια
μαλακή, όχι μεταλλική βούρτσα. Μη
χρησιμοποιείτε νερό ή οποιαδήποτε
διαλύματα καθαρισμού.
Προαιρετικά παρελκόμενα
Προειδοποίηση: Επειδή
με το προϊόν αυτό δεν έχουν δοκιμαστεί
άλλα παρελκόμενα εκτός από αυτά
που διατίθενται από την DeWALT, η
χρήση τυχόν τέτοιων παρελκόμενων
με το εργαλείο αυτό μπορεί να είναι
επικίνδυνη. Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο τραυματισμού, πρέπει να
χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα που
συνιστώνται από την DeWALT.
Οι τοπικοί κανονισμοί μπορεί να προβλέπουν
την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών προϊόντων
από τα νοικοκυριά σε δημοτικά κέντρα συλλογής
απορριμμάτων ή από τον αντιπρόσωπο όταν
αγοράζετε ένα νέο προϊόν.
Η DeWALT διαθέτει εγκατάσταση για τη συλλογή
και ανακύκλωση των προϊόντων DeWALT όταν
φτάσουν στο τέλος του ωφέλιμου χρόνου ζωής
τους. Για να εκμεταλλευτείτε αυτή την υπηρεσία,
παρακαλούμε επιστρέψτε το προϊόν σας σε
οποιονδήποτε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο
σέρβις, ο οποίος θα το συλλέξει εκ μέρους μας.
Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση του
πλησιέστερου εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
σέρβις μέσω επικοινωνίας με το τοπικό γραφείο
της DeWALT, στη διεύθυνση που αναφέρεται στο
παρόν εγχειρίδιο. Εναλλακτικά, μια λίστα με τους
εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους σέρβις της
DeWALT καθώς και πλήρη στοιχεία και πρόσωπα
επικοινωνίας με την υπηρεσία εξυπηρέτησης
μετά την πώληση που διαθέτουμε, υπάρχουν στο
διαδίκτυο στη διεύθυνση: www.2helpU.com.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα
κατάλληλα παρελκόμενα, συμβουλευτείτε τον
αντιπρόσωπο με τον οποίο συνεργάζεστε.
Για την προστασία του
περιβάλλοντος
Ξεχωριστή συλλογή. Αυτό το προϊόν
δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα
συνήθη οικιακά απορρίμματα.
Εάν διαπιστώσετε κάποια μέρα ότι το προϊόν σας
της DeWALT χρειάζεται αντικατάσταση, ή εάν δεν
το χρειάζεστε πια, μην το απορρίψετε μαζί με τα
οικιακά απορρίμματα. Τοποθετήστε αυτό το προϊόν
σε ειδικό κάδο για ξεχωριστή συλλογή.
Η
ξεχωριστή συλλογή
χρησιμοποιημένων προϊόντων
και συσκευασιών επιτρέπει την
ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση
των υλικών. Η επαναχρησιμοποίηση
των ανακυκλωμένων υλικών βοηθά
στην αποφυγή της μόλυνσης του
περιβάλλοντος και ελαττώνει
τη ζήτηση πρώτων υλών.
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
Η μπαταρία μεγάλης διάρκειας λειτουργίας πρέπει
να επαναφορτίζεται, όταν αδυνατεί πλέον να
παράγει επαρκή ισχύ για εργασίες, οι οποίες
πραγματοποιούνταν εύκολα στο παρελθόν. Στο
τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής της, απορρίψτε
της με τρόπο που σέβεται το περιβάλλον:
• Εξαντλήστε τη μπαταρία λειτουργώντας
το εργαλείο, κατόπιν αφαιρέστε την από
το εργαλείο.
• Οι κυψέλες μπαταριών λιθίου-ιόντων είναι
ανακυκλώσιμες. Παραδίδετέ τις στο κατάστημα
αγοράς ή σε τοπικό σταθμό ανακύκλωσης.
Τα συλλεγόμενα πακέτα μπαταριών θα
ανακυκλώνονται ή θα απορρίπτονται με
σωστό τρόπο
173
Belgique et
Luxembourg België
en Luxemburg
DeWALT - Belgium BVBA
Egide Walschaertsstraat 16
2800 Mechelen
Tel: NL 32 15 47 37 63
Tel: FR 32 15 47 37 64
Fax: 32 15 47 37 99
www.dewalt.be
enduser.BE@SBDinc.com
Danmark
DeWALT
Roskildevej 22
2620 Albertslund
Tel: 70 20 15 10
Fax: 70 22 49 10
www.dewalt.dk
kundeservice.dk@sbdinc.com
Deutschland
DeWALT
Richard Klinger Str. 11
65510 Idstein
Tel:06126-21-1
Fax:06126-21-2770
www.dewalt.de
infodwge@sbdinc.com
Ελλάς
DeWALT (Ελλάς) Α.Ε.
Τηλ: 00302108981616
EΔΡΑ-ΓΡΑΦΕΙΑ : Στράβωνος 7
Φαξ: 00302108983570
& Λ. Βουλιαγμένης, Γλυφάδα 166 74, Αθήνα
SERVICE : Ημερος Τόπος 2 (Χάνι Αδάμ) –
193 00 Ασπρόπυργος
www.dewalt.gr
Greece.Service@sbdinc.com
España
DeWALT Ibérica, S.C.A.
Parc de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel: 934 797 400
Fax: 934 797 419
www.dewalt.es
respuesta.postventa@sbdinc.
com
France
DeWALT
5, allée des Hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel: 04 72 20 39 20
Fax: 04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
scufr@sbdinc.com
Schweiz
Suisse
Svizzera
DeWALT
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
Tel: 044 - 755 60 70
Fax: 044 - 730 70 67
www.dewalt.ch
service@rofoag.ch
Ireland
DeWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:00353-2781800
Fax:00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DeWALT
via Energypark
20871 Vimercate (MB), IT
Tel: 800-014353
39 039 9590200
Fax: 39 039 9590313
www.dewalt.it
Nederlands
DeWALT Netherlands BV
Tel: 31 164 283 063
Holtum Noordweg 35
Fax: 31 164 283 200
6121 RE BORN, Postbus 83, 6120 AB BORN
www.dewalt.nl
Norge
DeWALT
Postboks 4613, Nydalen
0405 Oslo
Tel: 45 25 13 00
Fax: 45 25 08 00
www.dewalt.no
kundeservice.no@sbdinc.com
Österreich
DeWALT
Werkzeug Vertriebsges m.b.H
Oberlaaerstrasse 248, A-1230 Wien
Tel: 01 - 66116 - 0
Fax: 01 - 66116 - 614
www.dewalt.at
service.austria@sbdinc.com
Portugal
DeWALT Limited, SARL
Tel: 214 66 75 00
Centro de Escritórios de Sintra Avenida
Fax: 214 66 75 80
Almirante Gago Coutinho, 132/134, Edifício 14
2710-418 Sintra
www.dewalt.pt
resposta.posvenda@sbdinc.com
Suomi
DeWALT
PL 47
00521 Helsinki
Puh: 010 400 4333
Faksi:0800 411 340
www.dewalt.fi
asiakaspalvelu.fi@sbdinc.com
Sverige
DeWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel: 031 68 61 60
Fax: 031 68 60 08
www.dewalt.se
kundservice.se@sbdinc.com
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050
TÜRKİYE
Tel: 0212 533 52 55
Faks: 0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United
Kingdom
DeWALT, 210 Bath Road;
Slough, Berks SL1 3YD
Tel: 01753-567055
Fax: 01753-572112
www.dewalt.co.uk
emeaservice@sbdinc.com
Australia
DeWALT
82 Taryn Drive, Epping
VIC 3076 Australia
Tel: Aust 1800 338 002
Tel: NZ 0800 339 258
www.dewalt.com.au
www.dewalt.co.nz
Middle East Africa
DeWALT
P.O. Box - 17164,
Jebel Ali Free Zone (South), Dubai, UAE
Tel: 971 4 812 7400
Fax: 971 4 2822765
www.dewalt.ae
Service.MEA@sbdinc.com
174
9062120107/15
Download PDF

advertising