DCM561P1 | DeWalt DCM561P1 STRING TRIMMER instruction manual

588779-60 CZ
Přeloženo z původního návodu
DCM561
Obrázek 1
k
j
c
b
i
d
l
a
f
e
g
h
Obrázek 2
Obrázek 3
j
j
Obrázek 4
k
2
Obrázek 6
Obrázek 5
f
d
n
m
Obrázek 8
Obrázek 7
610 mm
Obrázek 9
Obrázek 10
q
s
p
o
r
Obrázek 11
Obrázek 12
v
u
t
h
3
Obrázek 13
Obrázek 14
w
x
g
z
aa
y
h
Obrázek 15
bb
Obrázek 16
cc
cc
Obrázek 17
Obrázek 18
ee
e
Obrázek 19
ff
4
dd
STRUNOVÁ SEKAČKA
DCM561
Blahopřejeme Vám!
Zvolili jste si nářadí značky DEWALT. Léta
zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace
vytvořily ze společnosti DEWALT jednoho
z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
Velikost vibrací uvedená v tomto dokumentu
byla měřena podle normalizovaných požadavků,
které jsou uvedeny v normě EN 50636-2-91:2014
a může být použita pro srovnání jednoho nářadí
s ostatními. Tato hodnota může být použita pro
předběžný odhad vibrací působících na obsluhu.
VAROVÁNÍ: Deklarované
hodnoty vibrací se vztahují na určené
standardní použití tohoto nářadí.
Je-li ovšem nářadí použito pro různé
aplikace s rozmanitým příslušenstvím
nebo je-li prováděna jeho nedostatečná
údržba, velikost vibrací může být
odlišná. Tak se může během celkové
pracovní doby značně prodloužit doba
působení vibrací na obsluhu.
Technické údaje
Napájecí napětí
Velká Británie a Irsko
Typ
Výkon
Ot./min
Šířka záběru
Hmotnost (bez baterie)
DCM561
18 V
18 V
1
400
0-4600 / 0-6000
330
3,64
V
V
W
mm
kg
Odhad míry působení vibrací na
obsluhu by měl také počítat s dobou,
kdy je nářadí vypnuto nebo kdy je
v chodu naprázdno a neprovádí
žádnou práci. Během celkové
pracovní doby se tak může doba
působení vibrací na obsluhu značně
zkrátit.
Hodnoty týkající se hlučnosti a vibrací (prostorový
vektorový součet) podle normy EN 50636-2-91:2014
LPA (úroveň akustického tlaku) dB(A)
76
LWA (úroveň akustického
výkonu)
dB(A)
90
K (odchylka uvedené hodnoty
dB(A)
týkající se hluku)
1,7
Hodnota vibrací ah =
Odchylka K =
Baterie
Typ baterie
Napájecí napětí
Kapacita
Hmotnost
m/s²
m/s²
Zjistěte si další doplňková
bezpečnostní opatření, která chrání
obsluhu před účinkem vibrací,
jako jsou: údržba nářadí a jeho
příslušenství, udržování rukou v teple,
organizace způsobů práce.
< 2,5
1,5
V
DCB180
Li-Ion
18
DCB181
Li-Ion
18
DCB182
Li-Ion
18
DCB183
Li-Ion
18
DCB184
Li-Ion
18
DCB185
Li-Ion
18
Ah
kg
3,0
0,64
1,5
0,35
4,0
0,61
2,0
0,40
5,0
0,62
1,3
0,35
Nabíječka
Napětí sítě
Typ baterie
Přibližná doba nabíjení baterie
min
Hmotnost
kg
V
25 (1,3 Ah)
55 (3,0 Ah)
DCB105
230
18 Li-Ion
30 (1,5 Ah)
70 (4,0 Ah)
0,49
40 (2,0 Ah)
90 (5,0 Ah)
5
Pojistky:
Evropa
Velká Británie
a Irsko
Nářadí 230 V
Nářadí 230 V
10 A v napájecí síti
3 A v zástrčce
napájecího kabelu
Definice: Bezpečnostní pokyny
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti
každého označení. Přečtěte si pozorně návod
k obsluze a věnujte pozornost těmto symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje
bezprostředně hrozící rizikovou
situaci, která, není-li jí zabráněno,
povede k způsobení vážného nebo
smrtelného zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje
potenciálně rizikovou situaci, která,
není-li ji zabráněno, může vést
k vážnému nebo smrtelnému
zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje
potenciálně rizikovou situaci, která,
není-li ji zabráněno, může vést
k lehkému nebo středně vážnému
zranění.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesouvisející se způsobením zranění,
který, není-li mu zabráněno, může vést
k poškození zařízení.
Upozorňuje na riziko úrazu
elektrickým proudem.
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
ES Prohlášení o shodě
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
SMĚRNICE TÝKAJÍCÍ SE VNĚJŠÍHO HLUKU
15
STRUNOVÁ SEKAČKA
DCM561
Společnost DEWALT tímto prohlašuje, že tyto
výrobky popisované v části Technické údaje
splňují požadavky následujících norem: 2006/42/
EC, EN60335-1:2012 + A11:2014 EN50636-291:2014.
2000/14/EC, Sekačka trávníků, L ≤ 50 cm,
Příloha VIII
DEKRA Certification B.V., Utrechtseweg 310,
6802 ED Arnhem, The Netherlands
Číslo úředně stanoveného orgánu: 0344
6
Hladina akustického výkonu dle 2000/14/EC
(Článek 12, Příloha III, L ≤ 50 cm):
LPA (měřený akustický výkon) 76 dB(A)
odchylka (K) = 1,7 dB (A)
LWA (zaručený akustický výkon) 92 dB(A)
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnic
2004/108/EC (do 19. 4. 2016), 2014/30/EU (od
20. 4. 2016) a 2011/65/EU. Další informace vám
poskytne zástupce společnosti DEWALT na
následující adrese nebo na adresách, které jsou
uvedeny na zadní straně tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za
sestavení technických údajů a provádí toto
prohlášení v zastoupení společnosti DEWALT.
Markus Rompel
Ředitel technického oddělení
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
9. 3. 2015
VAROVÁNÍ: Z důvodu omezení
rizika zranění si přečtěte tento návod
k obsluze.
Bezpečnostní pokyny
VAROVÁNÍ: Při použití
elektrického nářadí napájeného
kabelem musí být vždy dodržovány
základní bezpečnostní pokyny,
včetně následujících, abyste snížili
riziko vzniku požáru, riziko úrazu
elektrickým proudem nebo jiného
poranění a materiálních škod.
VAROVÁNÍ: Při použití
tohoto stroje musí být dodržovány
bezpečnostní předpisy. S ohledem
na vaši vlastní bezpečnost a na
bezpečnost ostatních osob se před
obsluhou sekačky seznamte s těmito
pokyny. Tyto pokyny uschovejte na
bezpečném místě pro budoucí použití.
• Před použitím tohoto výrobku si řádně
prostudujte celý tento návod k obsluze.
• Určené použití je popsáno v tomto návodu.
Použití jiného příslušenství nebo přídavného
zařízení a provádění jiných pracovních
operací, než je doporučeno tímto návodem,
může představovat riziko zranění osob.
• Uschovejte tento návod pro případné další
použití.
DŮLEŽITÉ
PŘED POUŽITÍM SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE
NÁVOD
USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ
Bezpečné pracovní postupy
ŠKOLENÍ
a) Pečlivě si přečtěte uvedené pokyny.
Seznamte se s ovládacími prvky a správným
používáním zařízení.
b) Nikdy nedovolte, aby s tímto výrobkem
pracovaly děti nebo osoby, které nejsou
seznámeny s těmito pokyny. Místní předpisy
mohou omezovat věk osoby používající toto
zařízení.
c) Mějte na vědomí, že uživatel odpovídá za
úrazy a nebezpečí týkající se dalších lidí
a jejich majetku.
PŘÍPRAVA
a) Před použitím vždy proveďte vizuální kontrolu
tohoto nářadí, zda není poškozeno a zda
neschází nebo zda nejsou špatně upevněny
ochranné kryty.
b) Nikdy nepoužívejte toto nářadí, nachází-li
se v jeho blízkosti lidé, zejména děti, nebo
domácí zvířata.
POUŽITÍ
a) Při každém použití tohoto nářadí vždy
používejte ochranu zraku a pevnou obuv.
b) Vyvarujte se použití tohoto nářadí ve špatném
počasí, a to zejména v případě, kdy se
mohou objevit blesky.
c) Používejte toto nářadí pouze při denním
světle nebo při dobrém umělém osvětlení.
d) Nikdy nepoužívejte nářadí s poškozenými
ochrannými kryty nebo bez řádně nasazených
ochranných krytů.
e) Zapínejte motor pouze v případě, jsou-li
vaše ruce a nohy v bezpečné vzdálenosti od
sekacího zařízení.
f) V následujících případech vždy odpojte nářadí
od napájecího zdroje (to znamená, odpojte
zástrčku kabelu od síťové zásuvky, odstraňte
blokovací zařízení nebo vyjměte baterii).
1) Začne-li sekačka abnormálně vibrovat.
2) Před odstraněním zablokování.
3) Před kontrolou, čištěním nebo jakoukoli
prací na sekačce.
4) Po nárazu do cizího předmětu.
5) Začne-li sekačka abnormálně vibrovat.
g) Dávejte pozor, aby vám sekací zařízení
nezpůsobilo zranění nohou nebo rukou.
h) Zajistěte, aby byly větrací otvory na nářadí
stále čisté a průchozí.
ÚDRŽBA A USKLADNĚNÍ
a) Před prováděním údržby nebo čištěné vždy
odpojte nářadí od napájecího zdroje (to
znamená, odpojte zástrčku kabelu od síťové
zásuvky, odstraňte blokovací zařízení nebo
vyjměte baterii).
b) Používejte pouze příslušenství a náhradní díly
doporučené výrobcem sekačky.
c) Nářadí pravidelně kontrolujte a provádějte
jeho údržbu. Svěřte opravu tohoto nářadí
pouze autorizovanému servisu.
d) Není-li nářadí používáno, proveďte jeho
uložení mimo dosah dětí.
Další bezpečnostní pokyny
pro strunové sekačky
VAROVÁNÍ: Po vypnutí motoru
se bude struna sekačky ještě chvíli
otáčet.
• Noste dlouhé kalhoty, abyste si chránili nohy.
• Před použitím nářadí zkontrolujte, zda je
plocha, na jaké budete provádět sekání,
zbavena větviček, kamenů, drátů a jiných
překážek.
• Používejte toto nářadí pouze ve svislé poloze
se sekací strunou těsně nad zemí. Nikdy
nespouštějte toto nářadí v jiné poloze.
• Při práci s tímto nářadím se pohybujte pomalu.
Uvědomte si, že čerstvě posečená tráva je
kluzká a vlhká.
• Nepracujte na příkrých svazích. Na svazích
pracujte po vrstevnicích, nikdy ne směrem
nahoru a dolů.
• Je-li nářadí v chodu, nikdy nepřecházejte
přes štěrkové cesty nebo chodníky.
• Nikdy se nedotýkejte struny, je-li nářadí
v chodu.
• Nepokládejte nářadí na zem, dokud se struna
zcela nezastaví.
• Používejte pouze odpovídající typ struny.
Nikdy nepoužívejte kovovou strunu nebo
rybářský vlasec.
• Dávejte pozor, abyste se nedostali do
kontaktu se sekací strunou.
• Udržujte ruce a nohy trvale mimo dosah struny,
a to zejména při spouštění motoru.
7
• Před použitím nářadí a po každém nárazu
nářadí zkontrolujte, zda nedošlo k jeho
poškození a zda není nutné provedení
opravy.
• Dávejte pozor, abyste se nezranili
o zkracovací zařízení, které upravuje délku
struny. Po vysunutí nové struny nářadí před
spuštěním vždy nastavte do jeho obvyklé
pracovní polohy.
• Je-li nářadí používáno v blízkosti dětí, je
vyžadován přísný dohled.
rizika. Tato rizika mohou vzniknout v důsledku
nesprávného použití, dlouhodobého použití atd.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení,
určitá zbytková rizika nemohou být vyloučena.
Tato rizika jsou následující:
• Zranění způsobená kontaktem s rotujícími
nebo pohyblivými díly nářadí.
• Zranění způsobená při výměně jakýchkoli
dílů, pracovních nástrojů nebo příslušenství.
• Toto nářadí není určeno pro použití
nezletilými nebo nezkušenými osobami bez
dozoru.
• Zranění způsobená dlouhodobým použitím
nářadí. Používáte-li jakékoli nářadí delší
dobu, zajistěte, aby byly prováděny
pravidelné přestávky.
• Toto nářadí nesmí být použito jako hračka.
• Poškození sluchu.
• Používejte toto nářadí pouze v suchém
prostředí. Zabraňte tomu, aby se toto nářadí
dostalo do vlhkého prostředí.
• Zdravotní rizika způsobená vdechováním prachu
vytvářeného při použití nářadí (příklad: práce se
dřevem, zejména s dubovým, bukovým a MDF).
• Neponořujte toto nářadí do vody.
• Nepokoušejte se toto nářadí demontovat.
Uvnitř se nenachází žádné části opravitelné
uživatelem.
Štítky na nářadí
Na tomto nářadí jsou následující piktogramy:
• Nepoužívejte toto nářadí v prostředích
s výbušnou atmosférou, ve kterých se
vyskytují hořlavé kapaliny, plyny nebo
prachové směsi.
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
• Je-li toto nářadí skladováno nebo
přepravováno ve vozidle, musí být umístěno
v kufru nebo zajištěno tak, aby bylo
zabráněno jeho pohybu při náhlých změnách
rychlosti nebo směru jízdy.
Používejte ochranu sluchu.
Používejte ochranu zraku.
• Není-li nářadí používáno, musí být uloženo na
suchém a dobře odvětrávaném místě, mimo
dosah dětí.
Vypněte nářadí. Před prováděním
jakékoli údržby vyjměte z nářadí baterii.
• K uloženému nářadí nesmí mít přístup děti.
Bezpečnost ostatních osob
• Toto zařízení není určeno k použití osobami
(včetně dětí) se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi,
nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí,
pokud těmto osobám nebyl stanoven dohled,
nebo pokud jim nebyly poskytnuty instrukce
týkající se použití nářadí osobou odpovědnou
za jejich bezpečnost.
• Děti musí být pod dozorem, aby bylo
zajištěno, že si s tímto nářadím nebudou hrát.
Dávejte pozor na odlétávající předměty.
Udržujte ostatní osoby mimo pracovní
prostor.
Nevystavujte zařízení dešti nebo
prostředí s vysokou vlhkostí.
92
Směrnice 2000/14/EC týkající se
zaručeného akustického výkonu.
Zbytková rizika
UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU (OBR. 19)
Je-li tento výrobek používán jiným způsobem,
než je uvedeno v přiložených bezpečnostních
varováních, mohou se objevit dodatečná zbytková
Datový kód (ff), který obsahuje také rok výroby, je
vytištěn na krytu nářadí.
8
Příklad:
2015 XX XX
Rok výroby
Důležité bezpečnostní pokyny
pro všechny nabíječky
TYTO POKYNY USCHOVEJTE: Tento návod
obsahuje důležité bezpečnostní a provozní
pokyny pro kompatibilní nabíječky (viz Technické
údaje).
• Před použitím nabíječky si přečtěte všechny
pokyny a výstražná upozornění nacházející
se na nabíječce, na baterii a na výrobku,
který je touto baterií napájen.
VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem. Dbejte na to,
aby se do nabíječky nedostala žádná
kapalina. Mohlo by dojít k úrazu
elektrickým proudem.
s bezpečným použitím tohoto výrobku
a pokud pochopily, jaké nebezpečí
hrozí při jeho použití. S tímto
výrobkem si nesmí hrát děti. Čištění
a uživatelská údržba nesmí být
prováděny dětmi bez dozoru.
• NEPOKOUŠEJTE SE nabíjet baterie
pomocí jiné nabíječky, než je nabíječka
uvedená v tomto návodu. Nabíječka
i baterie jsou specificky navrženy tak, aby
mohly pracovat dohromady.
• Tyto nabíječky nejsou určeny pro žádné
jiné použití, než je nabíjení nabíjecích
baterií DEWALT. Jakékoli jiné použití může
vést k způsobení požáru nebo k úrazu
elektrickým proudem.
• Nevystavujte nabíječku působení deště
nebo sněhu.
VAROVÁNÍ: Doporučujeme
• Při odpojování nabíječky od zásuvky
vždy uchopte zástrčku a netahejte za
kabel. Tímto způsobem zabráníte poškození
zástrčky a napájecího kabelu.
UPOZORNĚNÍ: Riziko
• Ujistěte se, zda je napájecí kabel veden
tak, abyste po něm nešlapali, nezakopávali
o něj a aby nedocházelo k jeho poškození
nebo nadměrnému zatížení.
vám používat proudový chránič (RCD)
s citlivostí minimálně 30 mA.
popálení. Z důvodu omezení rizika
způsobení zranění nabíjejte pouze
baterie DEWALT, které jsou k nabíjená
určeny. Jiné typy baterií mohou
prasknout, což může vést k zranění
osob nebo k hmotným škodám.
UPOZORNĚNÍ: Děti musí být
pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si
s tímto zařízením nebudou hrát.
POZNÁMKA: V určitých podmínkách,
kdy je nabíječka připojena
k napájecímu napětí, může dojít ke
zkratování nabíjecích kontaktů uvnitř
nabíječky cizími předměty. Cizí vodivé
předměty a materiály, jako jsou
ocelová vlna (drátěnka), hliníkové fólie
nebo jakékoli částečky kovu, se nesmí
dostat do vnitřního prostoru nabíječky.
Není-li v úložném prostoru nabíječky
umístěna žádná baterie, vždy odpojte
napájecí kabel nabíječky od sítě.
Dříve než budete provádět čištění
nabíječky, odpojte ji od sítě.
POZNÁMKA: Tento výrobek
mohou používat děti starší 8 let
a osoby se sníženými fyzickými,
smyslovými či duševními schopnostmi
nebo s nedostatkem zkušeností
a znalostí, pokud budou pod dozorem
nebo pokud budou seznámeny
• Není-li to naprosto nutné, nepoužívejte
prodlužovací kabel. Použití nesprávného
prodlužovacího kabelu by mohlo vést
k způsobení požáru nebo k úrazu elektrickým
proudem.
• Nepokládejte na nabíječku žádné
předměty a neumísťujte nabíječku na
měkký povrch, na kterém by mohlo dojít
k zablokování ventilačních drážek, což
by způsobilo nadměrné zvýšení teploty
uvnitř nabíječky.Umístěte nabíječku na
taková místa, která jsou mimo dosah zdrojů
tepla. Odvod tepla z nabíječky je prováděn
přes drážky v horní a spodní části krytu
nabíječky.
• Nepoužívejte nabíječku s poškozeným
napájecím kabelem nebo s poškozenou
zástrčkou - zajistěte okamžitou výměnu
poškozených částí.
• Nepoužívejte nabíječku, došlo-li
k prudkému nárazu do nabíječky, k jejímu
pádu nebo k jejímu poškození jiným
způsobem. Opravu svěřte autorizovanému
servisu.
• Nepokoušejte se nabíječku demontovat.
Je-li nutné provedení údržby nebo opravy
nabíječky, předejte ji autorizovanému
servisu. Nesprávné sestavení nabíječky
9
může vést k způsobení úrazu elektrickým
proudem nebo k způsobení požáru.
• Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí
být ihned vyměněn výrobcem, autorizovaným
servisem nebo jinou kvalifikovanou osobou,
aby bylo zabráněno jakémukoli riziku.
• Před čištěním nabíječku vždy odpojte od
elektrické sítě. Tímto způsobem omezíte
riziko úrazu elektrickým proudem. Vyjmutí
baterie toto riziko nesníží.
• NIKDY se nepokoušejte spojit 2 nabíječky
dohromady.
• Tato nabíječka je určena pro použití se
standardním napětím elektrické sítě 230 V.
Nepokoušejte se nabíječku použít s jiným
napájecím napětím. Tato nabíječka není
určena pro vozidla.
TYTO POKYNY USCHOVEJTE
Nabíječky
Nabíječka DCB105 může nabíjet baterie Li-Ion
s napájecím napětím 18 V (DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB184 a DCB185).
Nabíječky DEWALT nemusí být žádným způsobem
seřizovány a jsou zkonstruovány tak, aby byla
zajištěna jejich co nejjednodušší obsluha.
Postup nabíjení (obr. 2)
1. Před vložením baterie připojte nabíječku
k odpovídající síťové zásuvce.
2. Vložte do nabíječky baterii (j). Červený
indikátor (nabíjení) začne blikat, což bude
indikovat zahájení procesu nabíjení.
V kompatibilní nabíječce nebude vadná baterie
nabíjena. Nabíječka bude signalizovat vadnou
baterii nerozsvícením kontrolky nabíjení nebo
způsobem blikání, který určuje závadu baterie
nebo nabíječky.
POZNÁMKA: To může také znamenat závadu
v nabíječce.
Pokud nabíječka signalizuje závadu, předejte
ji společně s baterií do autorizovaného servisu
k otestování.
PRODLEVA ZAHŘÁTÁ/STUDENÁ BATERIE
Jakmile bude nabíječka detekovat příliš vysokou
nebo příliš nízkou teplotu baterie, automaticky
zahájí režim prodleva zahřátá/studená baterie
a pozastaví nabíjení, dokud baterie nedosáhne
odpovídající teploty. Potom nabíječka automaticky
přejde do režimu nabíjení. Tato funkce maximálně
prodlužuje provozní životnost baterie.
Studená baterie se nabíjí přibližně poloviční
rychlostí než zahřátá baterie. Baterie se bude
během celého nabíjecího procesu nabíjet
pomalejší rychlostí a nevrátí se na maximální
rychlost nabíjení ani v případě, je-li zahřátá.
POUZE PRO BATERIE LITHIUM ION
Nářadí XR Li-Ion jsou vybavena systémem
elektronické ochrany, která chrání baterii před
přetížením, přehřátím a úplným vybitím.
Při aktivaci systému této elektronické ochrany
se nářadí automaticky vypne. Dojde-li k takové
situaci, vložte baterii Li-Ion do nabíječky
a nechejte ji zcela nabít.
Důležité bezpečnostní pokyny
pro všechny baterie
3. Ukončení nabíjení bude indikováno trvalým
rozsvícením červené kontrolky. Baterie je
zcela nabita a může být okamžitě použita
nebo může být ponechána v nabíječce.
Objednáváte-li náhradní baterii, nezapomeňte do
objednávky doplnit katalogové číslo a napájecí
napětí baterie.
POZNÁMKA: Z důvodu zajištění maximální
výkonnosti a životnosti baterií Li-Ion tyto baterie
před prvním použitím zcela nabijte.
Po dodání není baterie zcela nabita. Před
použitím nabíječky a baterie si nejdříve přečtěte
níže uvedené bezpečnostní pokyny. Při nabíjení
potom postupujte podle uvedených pokynů.
Průběh nabíjení
Stav nabití baterie je podrobně popsán v níže
uvedené tabulce.
Indikátory nabíjení: DCB105
nabíjení
zcela nabito
prodleva zahřátá/
studená baterie
vyměňte baterii
10
PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY
• Nenabíjejte a nepoužívejte baterie ve
výbušném prostředí, jako jsou například
prostory s výskytem hořlavých kapalin,
plynů nebo prašných látek. Vložení nebo
vyjmutí baterie z nabíječky může způsobit
jiskření a vznícení prachu nebo výparů.
• Nikdy nevkládejte baterii do nabíječky
násilím. Baterii nikdy žádným způsobem
neupravujte, aby mohla být nabíjena
v jiné nabíječce, protože by mohlo dojít
k prasknutí jejího obalu a k následnému
vážnému zranění.
• Nabíjejte baterie pouze v nabíječkách
DEWALT.
• NESTŘÍKEJTE na baterie vodu
a neponořujte je do vody nebo do jiných
kapalin.
• Neskladujte a nepoužívejte nářadí
a baterie na místech, kde může teplota
dosáhnout nebo přesáhnout 40 °C (jako
jsou venkovní boudy nebo plechové
stavby v letním období).
VAROVÁNÍ: Nikdy se
nepokoušejte baterii z jakéhokoli
důvodu rozebírat. Je-li obal baterie
prasklý nebo poškozený, nevkládejte
baterii do nabíječky. Zabraňte pádu,
rozdrcení nebo poškození baterie.
Nepoužívejte baterie nebo nabíječky,
u kterých došlo k nárazu, pádu
nebo jinému poškození (například
propíchnutí hřebíkem, zásah kladivem,
rozšlápnutí). Mohlo by dojít k úrazu
elektrickým proudem. Poškozená
baterie by měla být vrácena do
autorizovaného servisu, kde bude
zajištěna její recyklace.
UPOZORNĚNÍ: Není-li nářadí
používáno, při odkládání postavte
nářadí na stabilní povrch tak, aby
nemohlo dojít k jeho pádu. Některá
nářadí s velkou baterií budou stát na
baterii ve svislé poloze, ale může dojít
k jejich snadnému převrhnutí.
SPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO
BATERIE LITHIUM ION (LI-ION)
• Nelikvidujte baterie spalováním, i když
jsou vážně poškozeny nebo zcela
opotřebovány. Baterie může v ohni
explodovat. Při spalování baterie typu Li-Ion
dochází k vytváření toxických výparů a látek.
• Dojde-li ke kontaktu obsahu baterie
s pokožkou, okamžitě zasažené místo
opláchněte mýdlem a vodou. Dostane-li
se vám kapalina z baterie do očí, vyplachujte
otevřené oči vodou zhruba 15 minut nebo
po dobu, dokud podráždění neustane. Je-li
nutné lékařské ošetření, elektrolytem baterie
je směs tekutých organických uhličitanů a solí
lithia.
VAROVÁNÍ: Riziko popálení.
Kapalina z baterie se může vznítit,
dojde-li k jejímu kontaktu s plamenem
nebo se zdrojem jiskření.
Přeprava
Baterie DEWALT splňují požadavky všech
platných předpisů pro přepravu, které jsou
předepsány v průmyslových a právních normách,
které zahrnují doporučení OSN pro přepravu
nebezpečného zboží - Předpisy asociace pro
mezinárodní leteckou dopravu nebezpečného
zboží (IATA), Mezinárodní předpisy pro námořní
přepravu nebezpečného zboží (IMDG) a Evropská
dohoda týkající se mezinárodní silniční přepravy
nebezpečného zboží (ADR). Články a baterie
Li-Ion byly testovány podle požadavků části
38.3, která je uvedena v příručce testů a kritérií
dokumentu Doporučení OSN pro přepravu
nebezpečného zboží.
Ve většině případů bude přeprava baterií DEWALT
vyjmuta z klasifikace plně regulovaná přeprava
nebezpečného materiálu třídy 9. V zásadě platí
dva případy, které vyžadují přepravu třídy 9:
1. Letecká přeprava více než dvou baterií
DEWALT Li-Ion, pokud toto balení obsahuje
pouze baterie (žádné nářadí), a
2. Jakákoli zásilka obsahující baterie Li-Ion,
jejichž energetický výkon je větší než
100 watthodin (Wh). Na všech bateriích Li-Ion
je na obalu uveden energetický výkon ve
watthodinách.
Bez ohledu na to, zda je zásilka považována
za zásilku s výjimkou nebo plně regulovanou
zásilku, povinností dopravce je postupovat
podle nejnovějších předpisů týkajících se balení,
označování a vyžadované dokumentace.
Při přepravě baterií může případně dojít
k způsobení požáru, pokud se kontakty baterie
dostanou náhodně do styku s vodivými materiály.
Při přepravě baterie se ujistěte, zda jsou kontakty
baterie řádně chráněny a dobře izolovány od
materiálů, se kterými by se mohly dostat do
kontaktu a které by mohly způsobit zkrat.
Informace uvedené v této části příručky jsou
uvedeny v dobré víře a jsou považovány za
přesné v době vytvoření tohoto dokumentu.
Na tyto informace se ovšem nevztahuje žádná
záruka, výslovná nebo předpokládaná. Je
povinností kupujícího zajistit, aby jeho činnosti
splňovaly požadavky platných předpisů.
• Obsah výparů z otevřených článků baterie
může způsobit potíže s dýcháním.Zajistěte
přísun čerstvého vzduchu. Jestliže potíže
stále přetrvávají, vyhledejte lékařské ošetření.
11
Baterie
TYP BATERIE
Poškozené kabely ihned vyměňte.
Model DCM561 pracuje s baterií s napájecím
napětím 18 V.
Nabíjejte pouze v rozmezí teplot od
4 °C do 40 °C.
Mohou být použity baterie DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB184 nebo DCB185. Další
informace naleznete v části Technické údaje.
Není určeno pro venkovní použití.
Doporučení pro uložení baterií
Provádějte likvidaci baterie s ohledem
na životní prostředí.
1. Nejvhodnější místo pro skladování je v chladu
a suchu, mimo dosah přímého slunečního
záření a nadměrného tepla či chladu.
Z důvodu zachování optimálního výkonu
a provozní životnosti skladujte nepoužívané
baterie při pokojové teplotě.
2. Skladujete-li baterie delší dobu, s ohledem
na dosažení optimálních výsledků vám
doporučujeme, abyste je uložili mimo
nabíječku zcela nabité na suchém
a chladném místě.
POZNÁMKA: Baterie by neměly být skladovány,
jsou-li zcela vybité. Před použitím musí být baterie
zcela nabita.
Štítky na nabíječce a na baterii
Mimo piktogramů uvedených v tomto návodu
jsou nálepky na nabíječce a na baterii opatřeny
následujícími piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
Doba nabíjení je uvedena v části
Technické údaje.
Nabíjení baterie.
Nabitá baterie.
Vadná baterie.
Nabíjejte baterie DEWALT pouze
v určených nabíječkách DEWALT.
Budou-li v nabíječkách DEWALT
nabíjeny jiné baterie než baterie
DEWALT, může dojít k jejich prasknutí
nebo k vzniku jiných nebezpečných
situací.
Baterie nespalujte.
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 Strunovou sekačku
1 Baterii
1 Nabíječku
1 Návod k obsluze
• Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození výrobku, jeho částí nebo
příslušenství.
• Před zahájením práce věnujte dostatek času
pečlivému prostudování a pochopení tohoto
návodu.
Popis (obr. 1)
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte
žádné úpravy nářadí ani jeho
součástí. Mohlo by dojít k jeho
poškození nebo k zranění.
a. Spínač s regulací otáček
Prodleva zahřátá/studená baterie.
b. Odjišťovací páčka
Nepokoušejte se kontakty propojovat
vodivými předměty.
d. Přídavná rukojeť
c. Regulátor otáček
e. Kryt motoru
Nenabíjejte poškozené baterie.
f. Tyč sekačky
g. Ochranný kryt
Zabraňte styku s vodou.
h. Pouzdro cívky
i. Místo pro vložení baterie
12
j. Baterie
k. Uvolňovací tlačítko baterie
l. Rukojeť
URČENÉ POUŽITÍ
Vaše strunová sekačka je určena pro
profesionální sekání trávníku.
NEPOUŽÍVEJTE ve vlhkém prostředí nebo na
místech s výskytem hořlavých kapalin nebo plynů.
ZABRAŇTE dětem, aby se s tímto nářadím
dostaly do kontaktu. Používají-li toto nářadí
nezkušené osoby, musí být zajištěn odborný
dozor.
• Malé děti a nezkušené osoby. Toto zařízení
není určeno pro použití nedospělými nebo
nezkušenými osobami bez dozoru.
• Tento výrobek mohou používat děti starší
8 let a osoby se sníženými fyzickými,
smyslovými či duševními schopnostmi nebo
s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud
budou pod dozorem nebo pokud budou
seznámeny s bezpečným použitím tohoto
výrobku a pokud pochopily, jaké nebezpečí
hrozí při jeho použití. S tímto výrobkem si
nesmí hrát děti. Čištění a uživatelská údržba
nesmí být prováděny dětmi bez dozoru.
• Toto zařízení může být použito pouze
s napájecí jednotkou, která je dodána s tímto
zařízením.
Elektrická bezpečnost
Zařízení je určeno pro použití pouze pod jedním
napájecím napětím. Vždy zkontrolujte, zda
napájecí napětí baterie odpovídá napětí na
výkonovém štítku. Také se ujistěte, zda napájecí
napětí vaší nabíječky odpovídá napětí v síti.
Vaše nabíječka DEWALT je chráněna
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 60335. Proto není nutné použití
uzemňovacího vodiče.
Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí být
nahrazen speciálně připraveným kabelem, který
získáte v autorizovaném servisu DEWALT.
Výměna síťové zástrčky
(pouze pro Velkou Británii
a Irsko)
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího
kabelu:
• Zajistěte bezpečné odstranění staré zástrčky.
• Připojte hnědý vodič k svorce pod napětím na
nové zástrčce.
• Modrý vodič připojte k nulové svorce.
VAROVÁNÍ: Na zemnící svorku
nebude připojen žádný vodič.
Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními
zástrčkami. Doporučená pojistka: 3 A.
Použití prodlužovacího kabelu
Pokud to není nezbytně nutné, prodlužovací kabel
nepoužívejte. Používejte schválený prodlužovací
kabel vhodný pro příkon vaší nabíječky (viz
kapitola Technické údaje). Minimální průřez
vodiče je 1 mm². Maximální délka je 30 m.
V případě použití navinovacího kabelu odviňte
vždy celou délku kabelu.
SESTAVENÍ A NASTAVENÍ
VAROVÁNÍ: Z důvodu
snížení rizika způsobení vážného
zranění před prováděním
jakéhokoli seřízení a před montáží
a demontáží příslušenství nebo
přídavných zařízení toto nářadí
vždy vypněte a vyjměte z něj
baterii. Náhodné spuštění může
způsobit úraz.
VAROVÁNÍ: Používejte pouze
baterie a nabíječky DEWALT.
Vložení a vyjmutí baterie
z nářadí (obr. 3 - 5)
POZNÁMKA: Ujistěte se, zda je baterie (j) zcela
nabita.
VLOŽENÍ BATERIE DO RUKOJETI NÁŘADÍ
1. Srovnejte baterii (j) s drážkami uvnitř rukojeti
nářadí (obr. 3).
2. Nasuňte baterii do rukojeti nářadí tak, aby
byla řádně usazena a ujistěte se, zda uslyšíte
zvuk zajištění.
VYJMUTÍ BATERIE Z NÁŘADÍ
1. Stiskněte uvolňovací tlačítko (k) a a vysuňte
baterii z rukojeti nářadí (obr. 4).
2. Vložte baterii do nabíječky podle pokynů,
které jsou uvedeny v části tohoto návodu
popisující nabíječku.
BATERIE S UKAZATELEM STAVU NABITÍ
(OBR. 5)
Některé baterie DEWALT jsou vybaveny
ukazatelem nabití, který se skládá ze tří zelených
LED diod, které indikují úroveň stavu nabití
baterie.
13
Chcete-li ukazatel aktivovat, stiskněte a držte
tlačítko ukazatele (m). Svítící kombinace těchto tří
zelených LED diod určuje úroveň nabití baterie.
Je-li úroveň nabití baterie nižší než požadovaná
limitní hodnota pro použití, ukazatel nebude svítit
a baterie musí být nabita.
POZNÁMKA: Tento ukazatel slouží pouze jako
indikátor stavu nabití baterie. Ukazatel neindikuje
funkčnost nářadí a jeho funkce se může měnit na
základě komponentů výrobku, teploty a způsobu
práce koncového uživatele.
Upevnění krytu
1. Viz část Výměna pouzdra cívky, kde najdete
pokyny pro vyjmutí pouzdra cívky (h, obr. 1).
2. Jakmile bude cívka vyjmuta, postupujte
podle části Výměna ochranného krytu, kde
najdete pokyny pro upevnění ochranného
krytu (g) a výměnu pouzdra cívky.
Nastavení přídavné rukojeti
(obr. 6)
Tato sekačka je dodávána zcela sestavená.
Přídavná rukojeť (d) je umístěna tak, aby
maximalizovala vyvážení nářadí. Je-li ovšem
nutné seřízení polohy přídavné rukojeti, pomocí
šestihranného klíče povolte čtyři šrouby (n)
a posuňte přídavnou rukojeť po tyči (f) nahoru
nebo dolů.
POUŽITÍ
Pokyny pro použití
VAROVÁNÍ: Vždy dodržujte
bezpečnostní pokyny a platné
předpisy.
VAROVÁNÍ: Z důvodu
snížení rizika způsobení vážného
zranění před prováděním
jakéhokoli seřízení a před montáží
a demontáží příslušenství nebo
přídavných zařízení toto nářadí
vždy vypněte a vyjměte z něj
baterii. Náhodné spuštění může
způsobit úraz.
Správná poloha rukou (obr. 1,
8)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika vážného zranění VŽDY
používejte správný úchop nářadí, jako
na uvedeném obrázku.
14
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika vážného zranění VŽDY držte
nářadí pevně a očekávejte nenadálé
reakce.
Správná poloha rukou vyžaduje, abyste měli
jednu ruku na rukojeti (l) a druhou ruku na
přídavné rukojeti (d).
Zapnutí a vypnutí sekačky
(obr. 1)
Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte odjišťovací
páčku (b) a potom spínač s regulací otáček
(a). Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte spínač
s regulací otáček a odjišťovací páčku.
Regulátor otáček (obr. 1)
Tato strunová sekačka vám poskytuje volbu
pracovat s efektivnějšími otáčkami, které
prodlužují provozní dobu u větších travnatých
ploch, nebo volbu s vyššími otáčkami, která
je vhodná pro zvýšení okamžitého výkonu při
sekání.
Chcete-li prodloužit provozní dobu, zatlačte
regulátor otáček (c) dopředu, směrem k přídavné
rukojeti (d) do polohy označené „LO“. Tento režim
je nejvhodnější pro větší travnaté plochy, které
vyžadují delší dobu pro dokončení práce.
Chcete-li zvýšit výkon sekačky, přitáhněte
regulátor otáček dozadu směrem k místu uložení
baterie (i) do polohy označené „HI“. Tento režim je
nejvhodnější pro sekání odolnějších porostů a pro
aplikace, které vyžadují vyšší otáčky.
POZNÁMKA: Pracujete-li v režimu „HI“, provozní
doba sekačky se ve srovnání s provozním
režimem „LO“ zkrátí.
Sekání (obr. 7, 8)
Zapněte sekačku, nakloňte ji a pomalu s ní
pohybujte ze strany na stranu, jak je zobrazeno na
obr. 7.
Mezi ochranným krytem a vašima nohama udržujte
vzdálenost minimálně 610 mm, jak je zobrazeno na
obr. 8.
VAROVÁNÍ: Udržujte rotující
strunu zhruba rovnoběžně s povrchem
terénu (nenaklánějte ji v úhlu větším
než 30 stupňů). Tato strunová sekačka
není vyžínač. NENAKLÁNĚJTE
strunovou sekačku tak, aby se
struna otáčela téměř v pravém
úhlu vzhledem k povrchu terénu.
Odlétávající nečistoty mohou způsobit
vážné zranění.
Posuv struny sekačky
prováděný rázem
Vaše sekačka používá nylonovou strunu
s průměrem 2,032 mm. Bude-li sekání prováděno
podél chodníků a podél jiných drsných povrchů
nebo bude-li prováděno sečení hustějších porostů,
opotřebování struny bude rychlejší a bude nutný její
častější posuv.
Struna sekačky se bude při provozu z důvodu
opotřebování zkracovat. Při provozu v normálních
otáčkách klepněte sekačkou zlehka o zem, čímž
dojde k posuvu struny.
POZNÁMKA: Prodloužení nylonové struny
přesahující šířku záběru 330 mm bude
mít negativní vliv na výkon, provozní dobu
a životnost strunové sekačky z důvodu možnosti
potencionálního poškození motoru. Taková činnost
může vést k zrušení platnosti záruky.
Užitečné rady pro sekání
• Pro sekání trávníků využívejte koncovou
část struny. Netlačte hlavu se strunou do
neposekaného trávníku.
• Drátěné a laťkové ploty způsobí velké
opotřebování nebo dokonce upadnutí struny.
Kamenné a cihlové zdi, obrubníky a dřevo
mohou značně urychlit opotřebování struny.
• Dbejte na to, aby nedošlo ke kontaktu krytu
cívky se zemí nebo s jiným povrchem.
• Je-li tráva vysoká, zahajte její sekání od horní
části směrem dolů a při sekání nepřekračujte
výšku 304,8 mm.
• Udržujte náklon strunové sekačky směrem
k sekané ploše, což je nejlepší způsob
sekání.
• Sekačka provádí sekání pří pohybu zleva
směrem doprava. Tímto způsobem je
zabráněno odhazování nečistot na obsluhu
sekačky.
• Neprovádějte sekání stromků a keřů. Kůra
stromů, dřevěné lišty, obklady a sloupky
plotů mohou být strunou sekačky snadno
poškozeny.
Výměna příslušenství
VAROVÁNÍ: Z důvodu
snížení rizika způsobení vážného
zranění před prováděním jakéhokoli
seřízení a před montáží a demontáží
příslušenství nebo přídavných zařízení
toto nářadí vždy vypněte a vyjměte
z něj baterii.
VAROVÁNÍ: Použití
jakéhokoliv příslušenství, které není
doporučeno společností DEWALT
pro provoz s tímto nářadím, může být
nebezpečné.
VAROVÁNÍ: Nepoužívejte na
této sekačce žádné struny nebo jiné
příslušenství a doplňky, které nejsou
doporučeny společností DEWALT.
Mohlo by dojít k vážnému zranění
nebo k poškození sekačky.
Používejte náhradní strunu DEWALT katalogové
číslo DWO1DT801 nebo DWO1DT802.
• Při výměně struny vám doporučujeme
používat pouze strunu s průměrem 2,032 mm
(katalogové číslo DWO1DT801 nebo
DWO1DT802). Z důvodu zajištění optimálního
výkonu nepoužívejte strunu s průměrem
2,413 mm. Struny s jinými rozměry mohou
snížit výkon a mohou způsobit poškození
sekačky.
Výměna struny (obr. 9 - 12)
UPOZORNĚNÍ: Přečnívá-li
struna přes zkracovací nůž, zkraťte
ji tak, aby se tohoto nože pouze
dotýkala, abyste zabránili poškození
sekačky.
1. Vyjměte baterii.
2. Otočte cívku (o) ve směru pohybu
hodinových ručiček, aby došlo k jejímu
uvolnění, jak je zobrazeno na obr. 9. Bílý
výstupek (u) uvnitř cívky se otočí směrem
od okénka v cívce (p), což bude indikovat
uvolnění.
3. Při vyjmutí vytáhněte cívku přímo ven.
4. Odstraňte z cívky a pouzdra zachycené
nečistoty a zbytky trávy.
5. Nejdříve naviňte novou strunu do kanálku
cívky co nejblíže k drážkám (s), jak je
zobrazeno na obr. 10.
6. Umístěte konec struny (q) do upínacího
upevňovacího otvoru (r).
7. Naviňte sekací strunu na cívku ve směru, který
je na spodní části cívky označen šipkou.
8. Jakmile navinutá struna dosáhne počátku
drážek (s), odstřihněte ji tak, aby přesahovala
asi 106 mm.
9. Zatlačte strunu v drážkách na jedné straně
cívky tak, aby držela první strunu při navíjení
druhé struny.
15
10. Zopakujte výše uvedený postup i s druhou
sekací strunou ve spodní části cívky.
UPOZORNĚNÍ: Před
zahájením sekání se ujistěte, zda
používáte pouze předepsaný typ
sekací struny. Ujistěte se, zda se
sekací struna nachází v obou sekcích
cívky, jak je zobrazeno na obr. 11.
11. Jakmile jsou na cívku (o) navinuty obě
struny, položte palec a prst na drážky tak,
aby byly struny lépe zajištěny a protáhněte
koncovou část každé struny dvěma otvory
(t), které se nachází na obou stranách hlavy
pouzdra cívky (h), jak je zobrazeno na
obr. 12.
12. Srovnejte bílé výstupky (u) uvnitř pouzdra
cívky s výklenky (v), které se nachází v cívce.
Srovnejte pokud možno co nejvíce drážky (s)
s dvěma otvory (t).
13. Zatlačte cívku do pouzdra a otočte ji proti
směru pohybu hodinových ručiček, aby došlo
k zajištění cívky na určeném místě. Ujistěte
se, zda se v okénku v cívce (p) objeví bíly
výstupek (u). Ujistěte se, zda není struna
zamotaná a naviňte ji kolem dříku pod cívkou.
14. Zatáhněte za oba konce struny, aby došlo
k jejich uvolnění z drážek. Dosahují-li konce
struny za zkracovací nůž na ochranném
krytu, uřízněte strunu tak, aby dosahovala
pouze k tomuto zkracovacímu noži.
ÚDRŽBA
Vaše nářadí DEWALT bylo zkonstruováno tak,
aby pracovalo co nejdéle s minimálními nároky na
údržbu. Řádná péče o nářadí a jeho pravidelné
čištění vám zajistí jeho bezproblémový chod.
VAROVÁNÍ: Z důvodu
snížení rizika způsobení vážného
zranění před prováděním
jakéhokoli seřízení a před montáží
a demontáží příslušenství nebo
přídavných zařízení toto nářadí
vždy vypněte a vyjměte z něj
baterii. Náhodné spuštění může
způsobit úraz.
1. Dbejte na to, aby byly drážky pro vstup
vzduchu (w), které jsou zobrazeny na obr. 13,
čisté, aby nedocházelo k přehřívání.
2. Vaše struna do sekačky může časem
vyschnout. Chcete-li strunu udržet ve
špičkovém stavu, uložte ji v plastovém
uzavíratelném sáčku a přidejte do sáčku
polévkovou lžíci vody.
16
3. Plastové díly mohou být čištěny pomocí
mýdlového roztoku a vlhkého hadru.
4. Zkracovací nůž na okraji ochranného krytu
se může časem otupit. Doporučujeme
vám, abyste pravidelně prováděli broušení
zkracovacího nože pilníkem.
Nabíječka a baterie nejsou opravitelné.
Výměna pouzdra cívky
(obr. 14, 15)
1. Otáčejte pouzdrem cívky (h), dokud se otvor
(x) na hřídeli (y) nesrovná s výřezem (z)
v ochranném krytu (g). Bude viditelný třetí
otvor ve skříni motoru (aa), jak je zobrazeno
na obr. 14. Zasuňte do všech tří otvorů
šroubovák, abyste zabránili otáčení pouzdra
cívky.
2. Otáčejte cívkou ve směru pohybu hodinových
ručiček, jak je zobrazeno na obr. 15.
3. Zasuňte šroubovák zpět přes tři otvory (x,
z a aa), našroubujte nové pouzdro cívky proti
směru pohybu hodinových ručiček a řádně
toto pouzdro utáhněte na šroubu (bb), který
vyčnívá ze sekačky.
Výměna ochranného krytu
(obr. 16 - 18)
VAROVÁNÍ: Nikdy nepoužívejte
toto nářadí bez řádně upevněného
ochranného krytu.
1. Sejměte pouzdro cívky podle postupu, který
je uveden v části Výměna pouzdra cívky.
2. Vyšroubujte 4 šrouby krytu (cc) označené na
obr. 16.
3. Zvedněte kryt ze sekačky směrem, který je
zobrazen na obr. 17.
4. Při montáži nového krytu zasuňte výstupek
(dd) nového krytu pod hranu (ee) skříně
motoru (e) a potom sklopte zadní část krytu
na určené místo, jak je zobrazeno na obr. 18.
5. Našroubujte zpět a řádně utáhněte 4 šrouby
krytu (cc).
6. Namontujte pouzdro cívky podle postupu,
který je uveden v části Výměna pouzdra
cívky.
Mazání
Vaše nářadí nevyžaduje žádné další mazání.
Pokud nebudete výrobek DEWALT dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte
jej spolu s běžným komunálním odpadem.
Zajistěte likvidaci tohoto výrobku v tříděném
odpadu.
Čištění
VAROVÁNÍ: Jakmile se ve
větracích drážkách hlavního krytu
a v jejich blízkosti nahromadí prach
a nečistoty, odstraňte je proudem
suchého stlačeného vzduchu. Při
provádění tohoto úkonu používejte
schválenou ochranu zraku
a schválený respirátor.
VAROVÁNÍ: K čištění
nekovových součástí nářadí nikdy
nepoužívejte rozpouštědla nebo jiné
agresivní látky. Tyto chemikálie mohou
narušit materiály použité v těchto
částech. Používejte pouze hadřík
navlhčený v mýdlovém roztoku. Nikdy
nedovolte, aby se do nářadí dostala
jakákoli kapalina. Nikdy neponořujte
žádnou část nářadí do kapaliny.
POKYNY PRO ČIŠTĚNÍ NABÍJEČKY
VAROVÁNÍ: Nebezpečí
úrazu elektrickým proudem. Před
čištěním nabíječku vždy odpojte od
elektrické sítě. Nečistoty a maziva
mohou být z povrchu nabíječky
odstraněny pomocí hadříku nebo
měkkého kartáče bez kovových štětin.
Nepoužívejte vodu ani žádné čisticí
prostředky.
Doplňkové příslušenství
VAROVÁNÍ: Protože jiné
příslušenství, než je příslušenství
nabízené společností DEWALT, nebylo
s tímto výrobkem testováno, může
být použití takového příslušenství
nebezpečné. Chcete-li snížit riziko
zranění, používejte s tímto výrobkem
pouze příslušenství doporučené
společností DEWALT.
Další informace týkající se vhodného příslušenství
získáte u autorizovaného prodejce.
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí
být likvidován v běžném domácím
odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí
před znečištěním a snižuje spotřebu
surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li využít výhody
této služby, odevzdejte prosím váš výrobek
kterémukoli zástupci autorizovaného servisu,
který zařízení odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu DEWALT
získáte u autorizovaného prodejce nebo jej
naleznete na příslušné adrese uvedené v tomto
návodu. Seznam autorizovaných servisů DEWALT
a všechny podrobnosti týkající se poprodejního
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
Nabíjecí baterie
Tato baterie s dlouhou životností musí být
nabíjena v případě, kdy již neposkytuje
dostatečný výkon pro dříve snadno prováděné
pracovní operace. Po ukončení provozní
životnosti baterie proveďte její likvidaci tak, aby
nedošlo k ohrožení životního prostředí:
• Nechejte nářadí v chodu, dokud nedojde
k úplnému vybití baterie a potom ji z nářadí
vyjměte.
• Baterie Li-Ion lze recyklovat. Odevzdejte
je prosím prodejci nebo do místní sběrny.
Shromážděné baterie budou recyklovány
nebo zlikvidovány tak, aby nedošlo k ohrožení
životního prostředí.
zst00284846 - 19-10-2015
17
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
18
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising