DCM561P1 | DeWalt DCM561P1 STRING TRIMMER instruction manual

511113-95 SK
Preložené z pôvodného návodu
DCM561
Obrázok 1
k
j
c
b
i
d
l
a
f
e
g
h
Obrázok 2
Obrázok 3
j
j
Obrázok 4
k
2
Obrázok 6
Obrázok 5
f
d
n
m
Obrázok 8
Obrázok 7
610 mm
Obrázok 9
Obrázok 10
q
s
p
o
r
Obrázok 11
Obrázok 12
v
u
t
h
3
Obrázok 13
Obrázok 14
w
x
g
z
aa
y
h
Obrázok 15
bb
Obrázok 16
cc
cc
Obrázok 17
Obrázok 18
ee
e
Obrázok 19
ff
4
dd
STRUNOVÁ KOSAČKA
DCM561
Blahoželáme Vám!
Zvolili ste si náradie značky DEWALT. Roky
skúseností, dôkladný vývoj výrobkov a inovácie
vytvorili zo spoločnosti DEWALT jedného
z najspoľahlivejších partnerov pre používateľov
profesionálneho elektrického náradia.
Veľkosť vibrácií uvedená v tomto dokumente bola
meraná podľa normalizovaných požiadaviek, ktoré
sú uvedené v norme EN 50636-2-91:2014 a ktorá
sa môže použiť na porovnanie jedného náradia
s ostatnými. Táto hodnota sa môže použiť na
predbežný odhad vibrácií pôsobiacich na obsluhu.
VAROVANIE: Deklarované
hodnoty vibrácií sa vzťahujú
na určené štandardné použitie tohto
náradia. Ak je však náradie použité
na rôzne aplikácie s rozmanitým
príslušenstvom alebo ak sa vykonáva
jeho nedostatočná údržba, veľkosť
vibrácií môže byť odlišná. Tak sa
môže počas celkového pracovného
času značne predĺžiť čas pôsobenia
vibrácií na obsluhu.
Technické údaje
Napájacie napätie
Veľká Británia a Írsko
Typ
Výkon
ot./min
Šírka záberu
Hmotnosť (bez akumulátora)
DCM561
18 V
18 V
1
400
0-4600 / 0-6000
330
3,64
V
V
W
mm
kg
Odhad miery pôsobenia vibrácií
na obsluhu by mal taktiež počítať
s časom, kedy je náradie vypnuté
alebo kedy je v chode naprázdno
a nevykonáva žiadnu prácu. Počas
celkového pracovného času sa tak
môže čas pôsobenia vibrácií na
obsluhu značne skrátiť.
Hodnoty týkajúce sa hlučnosti a vibrácií (priestorový
vektorový súčet) podľa normy EN50636-2-91:2014
LPA (úroveň akustického tlaku) dB(A)
76
LWA (úroveň akustického
výkonu)
dB(A)
90
K (odchýlka uvedenej hodnoty
dB(A)
týkajúcej sa hluku)
1,7
Hodnota vibrácií ah =
Odchýlka K =
Akumulátor
Typ akumulátora
Napájacie napätie
Kapacita
Hmotnosť
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
V
DCB180
Li-Ion
18
DCB181
Li-Ion
18
DCB182
Li-Ion
18
DCB183
Li-Ion
18
DCB184
Li-Ion
18
DCB185
Li-Ion
18
Ah
kg
3,0
0,64
1,5
0,35
4,0
0,61
2,0
0,40
5,0
0,62
1,3
0,35
Nabíjačka
Napätie siete
V
Typ akumulátora
Približný čas nabíjania akumulátora min
Hmotnosť
Zistite si ďalšie doplnkové
bezpečnostné opatrenia, ktoré chránia
obsluhu pred účinkom vibrácií, ako sú:
údržba náradia a jeho príslušenstva,
udržovanie rúk v teple, organizácia
spôsobu práce.
kg
25 (1,3 Ah)
55 (3,0 Ah)
DCB105
230
18 Li-Ion
30 (1,5 Ah)
70 (4,0 Ah)
0,49
40 (2,0 Ah)
90 (5,0 Ah)
5
Poistky:
Európa
Náradie 230 V
Veľká Británia
a Írsko
Náradie 230 V
10 A v napájacej
sieti
3 A v zástrčke
prívodného kábla
Definícia: Bezpečnostné
pokyny
Nižšie uvedené definície opisujú stupeň
závažnosti každého označenia. Prečítajte si
pozorne návod na obsluhu a venujte pozornosť
týmto symbolom.
NEBEZPEČENSTVO:
Označuje bezprostredne hroziacu
rizikovú situáciu, ktorá, ak jej nie je
zabránené, povedie k spôsobeniu
vážneho alebo smrteľného
zranenia.
VAROVANIE: Označuje
potenciálne rizikovú situáciu, ktorá,
ak sa jej nezabráni, môže viesť
k vážnemu alebo smrteľnému
zraneniu.
UPOZORNENIE: Označuje
potenciálne rizikovú situáciu, ktorá,
ak sa jej nezabráni, môže viesť
k ľahkému alebo stredne vážnemu
zraneniu.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesúvisiaci so spôsobením
zranení, ktorý v prípade, že sa mu
nezabráni, môže viesť k poškodeniu
zariadení.
Upozorňuje na riziko úrazu
elektrickým prúdom.
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
ES Vyhlásenie o zhode v rámci
EÚ
SMERNICE PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
SMERNICE TÝKAJÚCE SA VONKAJŠIEHO
HLUKU
15
STRUNOVÁ KOSAČKA
DCM561
Spoločnosť DEWALT týmto vyhlasuje, že tieto
výrobky popisované v časti Technické údaje
spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem:
6
2006/42/ES, EN60335-1:2012 + A11:2014
EN50636-2-91:2014.
2000/14/ES, Kosačka trávnikov, L ≤ 50 cm,
Príloha VIII
DEKRA Certification B.V., Utrechtseweg 310,
6802 ED Arnhem, The Netherlands
Číslo úradne stanoveného orgánu: 0344
Hladina akustického výkonu podľa 2000/14/ES
(Článok 12, Príloha III, L ≤ 50 cm):
LPA (meraný akustický výkon) 76 dB(A)
odchýlka (K) = 1,7 dB (A)
LWA (zaručený akustický výkon) 92 dB(A)
Tieto výrobky spĺňajú aj požiadavky smerníc
2004/108/EC (do 19. 4. 2016), 2014/30/EÚ (od
20. 4. 2016) a 2011/65/EÚ. Ďalšie informácie
Vám poskytne zástupca spoločnosti DEWALT na
nasledujúcej adrese alebo na adresách, ktoré sú
uvedené na zadnej strane tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za
zostavenie technických údajov a vydáva toto
vyhlásenie v zastúpení spoločnosti DEWALT.
Markus Rompel
Riaditeľ technického oddelenia
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
9. 3. 2015
VAROVANIE: Z dôvodu
obmedzenia rizika zranenia si
prečítajte tento návod na obsluhu.
Bezpečnostné pokyny
VAROVANIE: Pri použití
elektrického náradia napájaného
káblom sa musia vždy dodržiavať
základné bezpečnostné pokyny
vrátane nasledujúcich, aby ste znížili
riziko vzniku požiaru, riziko úrazu
elektrickým prúdom alebo iného
poranenia a materiálových škôd.
VAROVANIE: Pri použití
tohto stroja sa musia dodržiavať
bezpečnostné predpisy. S ohľadom
na Vašu vlastnú bezpečnosť
a na bezpečnosť ostatných osôb sa
pred obsluhou kosačky zoznámte
s týmito pokynmi. Tieto pokyny
uschovajte na bezpečnom mieste
pre budúce použitie.
• Pred použitím tohto výrobku si riadne
preštudujte celý tento návod na obsluhu.
• Určené použitie je popísané v tomto
návode. Použitie iného príslušenstva alebo
prídavného zariadenia a vykonávanie iných
pracovných operácií, než je odporúčané
týmto návodom, môže predstavovať riziko
zranenia osôb.
• Uschovajte tento návod na prípadné ďalšie
použitie.
DÔLEŽITÉ
PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE
NÁVOD
USCHOVAJTE NA BUDÚCE POUŽITIE
Bezpečné pracovné postupy
ŠKOLENIE
a) Pozorne si prečítajte uvedené pokyny.
Oboznámte sa s ovládacími prvkami
a správnym používaním zariadenia.
b) Nikdy nedovoľte, aby s týmto výrobkom
pracovali deti alebo osoby, ktoré nie sú
oboznámené s týmito pokynmi. Miestne
predpisy môžu obmedzovať vek osoby
používajúcej toto zariadenie.
c) Myslite na to, že používateľ zodpovedá
za úrazy a nebezpečenstvá týkajúce sa
ďalších ľudí a ich majetku.
PRÍPRAVA
a) Pred použitím vždy vykonajte vizuálnu
kontrolu tohto náradia, či nie je poškodené
a či nechýbajú alebo či nie sú zle upevnené
ochranné kryty.
b) Nikdy nepoužívajte toto náradie, ak sa
nachádzajú v jeho blízkosti ľudia, najmä deti,
alebo domáce zvieratá.
POUŽITIE
f) V nasledujúcich prípadoch vždy odpojte
náradie od napájacieho zdroja (to znamená,
odpojte zástrčku kábla od sieťovej zásuvky,
odstráňte blokovacie zariadenie alebo vyberte
akumulátor).
1) Ak začne kosačka abnormálne vibrovať.
2) Pred odstránením zablokovania.
3) Pred kontrolou, čistením alebo akoukoľvek
prácou na kosačke.
4) Po náraze do cudzieho predmetu.
5) Ak začne kosačka abnormálne vibrovať.
g) Dávajte pozor, aby Vám kosacie zariadenie
nespôsobilo zranenie nôh alebo rúk.
h) Zaistite, aby boli vetracie otvory na náradí
stále čisté a priechodné.
ÚDRŽBA A USKLADNENIE
a) Pred vykonávaním údržby alebo čistenia vždy
odpojte náradie od napájacieho zdroja (to
znamená, odpojte zástrčku kábla od sieťovej
zásuvky, odstráňte blokovacie zariadenie
alebo vyberte akumulátor).
b) Používajte iba príslušenstvo a náhradné diely
odporúčané výrobcom kosačky.
c) Náradie pravidelne kontrolujte a vykonávajte
jeho údržbu. Zverte opravu tohto náradia iba
autorizovanému servisu.
d) Ak sa náradie nepoužíva, uložte ho mimo
dosahu detí.
Ďalšie bezpečnostné pokyny
pre strunové kosačky
VAROVANIE: Po vypnutí
motora sa bude struna kosačky ešte
chvíľu otáčať.
• Noste dlhé nohavice, aby ste si chránili nohy.
a) Pri každom použití tohto náradia vždy
používajte ochranu zraku a pevnú obuv.
• Pred použitím náradia skontrolujte, či je
plocha, na ktorej budete kosiť, zbavená
vetvičiek, kameňov, drôtov a iných prekážok.
b) Vyvarujte sa použitia tohto náradia v zlom
počasí, a to najmä v prípade, kedy sa môžu
objaviť blesky.
• Používajte toto náradie iba vo zvislej polohe
s kosacou strunou tesne nad zemou. Nikdy
nespúšťajte toto náradie v inej polohe.
c) Používajte toto náradie iba pri dennom svetle
alebo pri dobrom umelom osvetlení.
• Pri práci s týmto náradím sa pohybujte
pomaly. Uvedomte si, že čerstvo pokosená
tráva je klzká a vlhká.
d) Nikdy nepoužívajte náradie s poškodenými
ochrannými krytmi alebo bez riadne
nasadených ochranných krytov.
e) Zapínajte motor iba v prípade, ak sú Vaše
ruky a nohy v bezpečnej vzdialenosti
od kosacieho zariadenia.
• Nepracujte na príkrych svahoch. Na svahoch
pracujte po vrstevniciach, nikdy nie smerom
hore a dole.
• Ak je náradie v chode, nikdy neprechádzajte
cez štrkové cesty alebo chodníky.
7
• Nikdy sa nedotýkajte struny, ak je náradie
v chode.
• Neklaďte náradie na zem, pokým sa struna
úplne nezastaví.
• Používajte iba zodpovedajúci typ struny.
Nikdy nepoužívajte kovové rezacie lanko
alebo rybársky vlasec.
• Dávajte pozor, aby ste sa nedostali
do kontaktu s kosacou strunou.
• Udržujte ruky a nohy trvale mimo dosahu
struny, a to najmä pri spúšťaní motora.
• Pred použitím náradia a po každom náraze
náradia skontrolujte, či nedošlo k jeho
poškodeniu a či nie je nutné vykonanie
opravy.
• Dávajte pozor, aby ste sa nezranili
o skracovacie zariadenie, ktoré upravuje
dĺžku struny. Po vysunutí novej struny náradie
pred zapnutím vždy nastavte do jeho obvyklej
pracovnej polohy.
• Ak sa náradie používa v blízkosti detí,
vyžaduje sa prísny dohľad.
• Toto náradie nie je určené na použitie
neplnoletými alebo neskúsenými osobami bez
dozoru.
• Toto náradie nesmie byť použité ako hračka.
• Používajte toto náradie iba v suchom
prostredí. Zabráňte tomu, aby sa toto náradie
dostalo do vlhkého prostredia.
• Neponárajte toto náradie do vody.
• Nepokúšajte sa toto náradie demontovať.
Vnútri sa nenachádzajú žiadne časti
opraviteľné používateľom.
• Nepoužívajte toto náradie v prostrediach
s výbušnou atmosférou, v ktorých sa
vyskytujú horľavé kvapaliny, plyny alebo
prachové zmesi.
• Ak je toto náradie skladované alebo
prepravované vo vozidle, musí byť
umiestnené v kufri alebo zaistené tak, aby
bolo zabránené jeho pohybu pri náhlych
zmenách rýchlosti alebo smeru jazdy.
• Ak sa náradie nepoužíva, musí byť uložené
na suchom a dobre odvetrávanom mieste,
mimo dosahu detí.
• K uloženému náradiu nesmú mať prístup deti.
schopnosťami, alebo s nedostatkom
skúseností a znalostí, ak týmto osobám
nebol stanovený dohľad, alebo ak im neboli
poskytnuté inštrukcie týkajúce sa použitia
náradia osobou zodpovednou za ich
bezpečnosť.
• Deti musia byť pod dozorom, aby bolo
zaistené, že sa s týmto náradím nebudú hrať.
Zvyškové riziká
Ak sa tento výrobok používa iným spôsobom,
než je uvedené v priložených bezpečnostných
varovaniach, môžu sa objaviť dodatočné
zvyškové riziká. Tieto riziká môžu vzniknúť
v dôsledku nesprávneho použitia, dlhodobého
použitia atď.
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné
bezpečnostné predpisy a používajú sa
bezpečnostné zariadenia, určité zvyškové riziká
sa nemôžu vylúčiť. Tieto riziká sú nasledujúce:
• Zranenia spôsobené kontaktom s rotujúcimi
alebo pohyblivými dielmi náradia.
• Zranenia spôsobené pri výmene akýchkoľvek
dielov, pracovných nástrojov alebo
príslušenstva.
• Zranenia spôsobené dlhodobým použitím
náradia. Ak používate akékoľvek náradie
dlhší čas, zaistite, aby sa robili pravidelné
prestávky.
• Poškodenie sluchu.
• Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním
prachu vytváraného pri použití náradia
(príklad: práca s drevom, najmä s dubovým,
bukovým a MDF).
Štítky na náradí
Na tomto náradí sú nasledujúce piktogramy:
Pred použitím si prečítajte návod na
obsluhu.
Používajte ochranu sluchu.
Používajte ochranu zraku.
Bezpečnosť ostatných osôb
• Toto zariadenie nie je určené na použitie
osobami (vrátane detí) so zníženými
fyzickými, zmyslovými alebo duševnými
8
Vypnite náradie. Pred akoukoľvek
údržbou vyberte z náradia akumulátor.
Dávajte pozor na odletujúce úlomky.
Udržujte ostatné osoby mimo
pracovného priestoru.
Nevystavujte zariadenie dažďu alebo
prostrediu s vysokou vlhkosťou.
92
Smernica 2000/14/EC zaručuje hodnotu
akustického výkonu.
UMIESTNENIE DÁTUMOVÉHO KÓDU (OBR. 19)
Údajový kód (ff), ktorý obsahuje taktiež rok
výroby, je vytlačený na kryte náradia.
Príklad:
2015 XX XX
Rok výroby
Dôležité bezpečnostné pokyny
pre všetky nabíjačky
TIETO POKYNY USCHOVAJTE: Tento návod
obsahuje dôležité bezpečnostné a prevádzkové
pokyny pre kompatibilné nabíjačky (pozrite
Technické údaje).
• Pred použitím nabíjačky si prečítajte
všetky pokyny a výstražné upozornenia
nachádzajúce sa na nabíjačke, akumulátore
a na výrobku, ktorý tento akumulátor používa.
VAROVANIE: Nebezpečenstvo
úrazu elektrickým prúdom. Dbajte
na to, aby sa do nabíjačky nedostala
žiadna kvapalina. Mohlo by dôjsť
k úrazu elektrickým prúdom.
kontaktov vnútri nabíjačky cudzími
predmetmi. Cudzie vodivé predmety
a materiály, ako sú oceľová vlna
(drôtenka), hliníkové fólie alebo
akékoľvek čiastočky kovu, sa nesmú
dostať do vnútorného priestoru
nabíjačky. Ak nie je v úložnom
priestore nabíjačky umiestnený žiadny
akumulátor, vždy odpojte prívodný
kábel nabíjačky od siete. Skôr než
budete nabíjačku čistiť, odpojte ju od
siete.
POZNÁMKA: Tento výrobok
môžu používať deti staršie ako
8 rokov a osoby so zníženými
fyzickými, zmyslovými či duševnými
schopnosťami alebo s nedostatkom
skúseností a znalostí, ak budú pod
dozorom alebo ak budú oboznámené
s bezpečným použitím tohto výrobku
a ak pochopili, aké nebezpečenstvo
hrozí pri jeho použití. S týmto
výrobkom sa nesmú hrať deti. Čistenie
a používateľskú údržbu nesmú
vykonávať deti bez dozoru.
• NEPOKÚŠAJTE SA nabíjať akumulátory
pomocou inej nabíjačky, než je nabíjačka
uvedená v tomto návode. Nabíjačka
i akumulátory sú špecificky navrhnuté tak,
aby mohli pracovať spolu.
• Tieto nabíjačky nie sú určené na žiadne
iné použitie, než je nabíjanie nabíjacích
akumulátorov DEWALT. Akékoľvek iné
použitie môže viesť k spôsobeniu požiaru
alebo k úrazu elektrickým prúdom.
VAROVANIE: Odporúčame
• Nevystavujte nabíjačku pôsobeniu dažďa
alebo snehu.
UPOZORNENIE: Riziko
• Pri odpájaní nabíjačky od zásuvky vždy
uchopte zástrčku a neťahajte za kábel.
Týmto spôsobom zabránite poškodeniu
zástrčky a prívodného kábla.
Vám používať prúdový chránič (RCD)
s citlivosťou minimálne 30 mA.
popálenia. Z dôvodu obmedzenia
rizika spôsobenia zranenia nabíjajte
iba akumulátory DEWALT, ktoré sú
určené na nabíjanie. Ostatné typy
akumulátorov môžu prasknúť, čo
môže viesť k zraneniu osôb alebo
k hmotným škodám.
• Uistite sa, či je prívodný kábel vedený tak,
aby ste po ňom nešliapali, nezakopávali
oň a aby nedochádzalo k jeho poškodeniu
alebo nadmernému zaťaženiu.
UPOZORNENIE: Deti musia
• Ak to nie je absolútne nutné, nepoužívajte
predlžovací kábel. Použitie nesprávneho
predlžovacieho kábla by mohlo viesť
k spôsobeniu požiaru alebo k úrazu
elektrickým prúdom.
POZNÁMKA: V určitých
podmienkach, keď je nabíjačka
pripojená k napájaciemu napätiu,
môže dôjsť ku skratovaniu nabíjacích
• Neklaďte na nabíjačku žiadne predmety
a neumiestňujte nabíjačku na mäkký
povrch, na ktorom by mohlo dôjsť
k zablokovaniu ventilačných drážok, čo
by spôsobilo nadmerné zvýšenie teploty
byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že
sa s týmto zariadením nebudú hrať.
9
vnútri nabíjačky. Umiestnite nabíjačku
na také miesta, ktoré sú mimo dosahu
zdrojov tepla. Odvod tepla z nabíjačky je
zaisťovaný cez drážky v hornej a spodnej
časti krytu nabíjačky.
• Nepoužívajte nabíjačku s poškodeným
prívodným káblom alebo s poškodenou
zástrčkou – zaistite okamžitú výmenu
poškodených častí.
• Nepoužívajte nabíjačku, ak došlo
k prudkému nárazu do nabíjačky, k jej
pádu alebo k jej poškodeniu iným
spôsobom. Opravu zverte autorizovanému
servisu.
• Nepokúšajte sa nabíjačku demontovať. Ak
je nutné vykonanie údržby alebo opravy
nabíjačky, odovzdajte ju autorizovanému
servisu. Nesprávne zostavenie nabíjačky
môže viesť k spôsobeniu úrazu elektrickým
prúdom alebo k spôsobeniu požiaru.
• Ak dôjde k poškodeniu prívodného kábla,
musí byť ihneď vymenený výrobcom,
autorizovaným servisom alebo kvalifikovanou
osobou, aby sa zabránilo akémukoľvek riziku.
• Pred čistením nabíjačku vždy odpojte
od elektrickej siete. Týmto spôsobom
obmedzíte riziko úrazu elektrickým
prúdom. Vybratie akumulátora toto riziko
nezníži.
• NIKDY sa nepokúšajte spojiť 2 nabíjačky
dohromady.
• Táto nabíjačka je určená na použitie so
štandardným napätím elektrickej siete
230 V. Nepokúšajte sa nabíjačku použiť
s iným napájacím napätím. Táto nabíjačka
nie je určená pre vozidlá.
TIETO POKYNY USCHOVAJTE
Nabíjačky
Nabíjačka DCB105 môže nabíjať akumulátory
Li-Ion s napájacím napätím 18 V (DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 a DCB185).
Nabíjačky DEWALT sa nemusia žiadnym
spôsobom nastavovať a sú skonštruované tak,
aby bola zaistená ich čo najjednoduchšia obsluha.
Postup nabíjania (obr. 2)
1. Pred vložením akumulátora pripojte nabíjačku
k zodpovedajúcej sieťovej zásuvke.
2. Vložte do nabíjačky akumulátor (j). Červený
indikátor (nabíjanie) začne blikať, čo bude
indikovať začiatok procesu nabíjania.
10
3. Ukončenie nabíjania bude indikované
nepretržitým svietením červenej kontrolky.
Akumulátor je úplne nabitý a môže sa
okamžite použiť alebo môže byť ponechaný
v nabíjačke.
POZNÁMKA: Z dôvodu zaistenia maximálnej
výkonnosti a životnosti akumulátorov Li-Ion pred
ich prvým použitím ich doplna nabite.
Priebeh nabíjania
Stav nabitia akumulátora je podrobne popísaný
v tabuľke nižšie.
Indikátory nabíjania: DCB105
nabíjanie
úplne nabité
odloženie nabíjania
zahriaty/studený
akumulátor
vymeňte akumulátor
V kompatibilnej nabíjačke sa nebude chybný
akumulátor nabíjať. Nabíjačka bude signalizovať
chybný akumulátor nerozsvietením kontrolky
nabíjania alebo spôsobom blikania, ktorý určuje
poruchu akumulátora alebo nabíjačky.
POZNÁMKA: To môže tiež znamenať poruchu
v nabíjačke.
Ak nabíjačka signalizuje poruchu, odovzdajte
ju spoločne s akumulátorom do autorizovaného
servisného strediska na otestovanie.
ODLOŽENIE NABÍJANIA – ZAHRIATY/
STUDENÝ AKUMULÁTOR
Hneď ako bude nabíjačka detegovať príliš
vysokú alebo príliš nízku teplotu akumulátora,
automaticky začne režim odloženia nabíjania
a pozastaví nabíjanie, kým akumulátor
nedosiahne zodpovedajúcu teplotu. Potom
nabíjačka automaticky prejde do režimu nabíjania.
Táto funkcia maximálne predlžuje prevádzkovú
životnosť akumulátora.
Studený akumulátor sa nabíja približne polovičnou
rýchlosťou než zahriaty akumulátor. Akumulátor
sa bude počas celého nabíjacieho procesu
nabíjať pomalšou rýchlosťou a nevráti sa na
maximálnu rýchlosť nabíjania ani v prípade, ak je
zahriaty.
IBA PRE AKUMULÁTORY LITHIUM-ION
Náradie XR Li-Ion je vybavené systémom
elektronickej ochrany, ktorá chráni akumulátor
pred preťažením, prehriatím a úplným vybitím.
Pri aktivácii systému tejto elektronickej ochrany
sa náradie automaticky vypne. Ak sa tak stane,
vložte akumulátor Li-Ion do nabíjačky a nechajte
ho úplne nabiť.
Dôležité bezpečnostné pokyny
pre všetky akumulátory
Ak objednávate náhradný akumulátor,
nezabudnite do objednávky doplniť katalógové
číslo a napájacie napätie akumulátora.
Po dodaní nie je akumulátor úplne nabitý. Pred
použitím nabíjačky a akumulátora si najskôr
prečítajte nižšie uvedené bezpečnostné pokyny.
Pri nabíjaní potom postupujte podľa uvedených
pokynov.
PREČÍTAJTE SI VŠETKY POKYNY
• Nenabíjajte a nepoužívajte akumulátory
vo výbušnom prostredí, ako sú napríklad
priestory s výskytom horľavých kvapalín,
plynov alebo prašných látok. Vloženie
alebo vybratie akumulátora z nabíjačky môže
spôsobiť iskrenie a vznietenie prachu alebo
výparov.
• Nikdy nevkladajte akumulátor do
nabíjačky silou. Akumulátor nikdy
žiadnym spôsobom neupravujte, aby sa
mohol nabíjať v inej nabíjačke, pretože
by mohlo dôjsť k prasknutiu obalu
akumulátora a k následnému vážnemu
zraneniu.
• Nabíjajte akumulátory iba v nabíjačkách
DEWALT.
• NESTRIEKAJTE na akumulátory vodu
a neponárajte ich do vody alebo do iných
kvapalín.
• Neskladujte a nepoužívajte náradie
a akumulátory na miestach, kde môže
teplota dosiahnuť alebo presiahnuť 40 °C
(ako sú vonkajšie búdy alebo plechové
stavby v letnom období).
VAROVANIE: Nikdy
sa nepokúšajte akumulátor
z akéhokoľvek dôvodu rozoberať. Ak
je obal akumulátora prasknutý alebo
poškodený, nevkladajte akumulátor do
nabíjačky. Zabráňte pádu, rozdrveniu
alebo poškodeniu akumulátora.
Nepoužívajte akumulátor alebo
nabíjačku, pri ktorých došlo k nárazu,
pádu alebo inému poškodeniu
(napríklad prepichnutie klincom, zásah
kladivom, rozšliapnutie). Mohlo by
dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
Poškodený akumulátor by mal byť
vrátený do autorizovaného servisu,
kde bude zaistená jeho recyklácia.
UPOZORNENIE: Ak sa
náradie nepoužíva, pri odkladaní
postavte náradie na stabilný
povrch tak, aby nemohlo dôjsť
k jeho pádu. Niektoré náradia
s veľkým akumulátorom budú stáť
na akumulátore vo zvislej polohe, ale
môže dôjsť k ich ľahkému prevrhnutiu.
ŠPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE
LÍTIOVO-IÓNOVÉ (LI-ION) AKUMULÁTORY
• Nelikvidujte akumulátory spaľovaním, aj
keď sú vážne poškodené alebo celkom
opotrebované. Akumulátor môže v ohni
explodovať. Pri spaľovaní akumulátora typu
Li-Ion dochádza k vytváraniu toxických
výparov a látok.
• Ak dôjde ku kontaktu obsahu akumulátora
s pokožkou, zasiahnuté miesto okamžite
opláchnite mydlom a vodou. Ak sa Vám
dostane kvapalina z akumulátora do očí,
vyplachujte otvorené oči vodou zhruba
15 minút alebo dovtedy, kým podráždenie
neprestane. Ak je nutné lekárske ošetrenie
– elektrolytom akumulátora je zmes tekutých
organických uhličitanov a solí lítia.
• Obsah výparov z otvorených článkov
akumulátora môže spôsobiť ťažkosti
s dýchaním. Zaistite prísun čerstvého
vzduchu. Ak ťažkosti stále pretrvávajú,
vyhľadajte lekárske ošetrenie.
VAROVANIE: Riziko popálenia.
Kvapalina z akumulátora sa môže
vznietiť, ak dôjde k jeho kontaktu
s plameňom alebo so zdrojom
iskrenia.
Preprava
Akumulátory DEWALT spĺňajú požiadavky
všetkých platných predpisov pre prepravu, ktoré sú
predpísané v priemyselných a právnych normách,
ktoré zahŕňajú odporúčania OSN pre prepravu
nebezpečného tovaru – Predpisy asociácie pre
medzinárodnú leteckú dopravu nebezpečného
tovaru (IATA), Medzinárodné predpisy pre
námornú prepravu nebezpečného tovaru (IMDG)
a Európska dohoda týkajúca sa medzinárodnej
cestnej prepravy nebezpečného tovaru (ADR).
Články a akumulátory Li-Ion boli testované podľa
požiadaviek časti 38.3, ktorá je uvedená v príručke
testov a kritérií dokumentu Odporúčania OSN pre
prepravu nebezpečného tovaru.
11
Vo väčšine prípadov bude preprava akumulátorov
DEWALT vybratá z klasifikácie „plne regulovaná
preprava nebezpečného materiálu triedy 9“.
V zásade platia dva prípady, ktoré vyžadujú
prepravu triedy 9:
1. Letecká preprava viac než dvoch
akumulátorov DEWALT Li-Ion, ak toto balenie
obsahuje iba akumulátory (žiadne náradie), a
2. Akákoľvek zásielka obsahujúca akumulátory
Li-Ion, ktorých energetický výkon je väčší
než 100 watthodín (Wh). Na všetkých
akumulátoroch Li-Ion je na obale uvedený
energetický výkon vo watthodinách.
Bez ohľadu na to, či sa zásielka považuje za
zásielku s výnimkou alebo plne regulovanú
zásielku, povinnosťou dopravcu je postupovať
podľa najnovších predpisov týkajúcich sa balenia,
označovania a vyžadovanej dokumentácie.
Pri preprave akumulátorov môže prípadne dôjsť
k spôsobeniu požiaru, ak sa kontakty akumulátora
dostanú náhodne do styku s vodivými materiálmi.
Pri preprave akumulátora sa uistite, či sú kontakty
akumulátora riadne chránené a dobre izolované
od materiálov, s ktorými by sa mohli dostať do
kontaktu a ktoré by mohli spôsobiť skrat.
Informácie uvedené v tejto časti príručky sú
uvedené v dobrej viere a považujú sa za presné
v čase vytvorenia tohto dokumentu. Na tieto
informácie sa však nevzťahuje žiadna záruka,
výslovná alebo predpokladaná. Je povinnosťou
kupujúceho zaistiť, aby jeho činnosti spĺňali
požiadavky platných predpisov.
Akumulátor
TYP AKUMULÁTORA
Model DCM561 používa akumulátor s napájacím
napätím 18 V.
Môžu sa použiť akumulátory DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB184 alebo DCB185.
Ďalšie informácie nájdete v časti Technické
údaje.
Odporúčania pre uloženie
akumulátorov
1. Najvhodnejšie miesto na skladovanie je
v chlade a suchu, mimo dosahu priameho
slnečného žiarenia a nadmerného tepla či
chladu. Z dôvodu zachovania optimálneho
výkonu a prevádzkovej životnosti skladujte
nepoužívané akumulátory pri izbovej teplote.
2. Ak skladujete akumulátory dlhší čas,
s ohľadom na dosiahnutie optimálnych
výsledkov Vám odporúčame, aby ste ich
12
uložili mimo nabíjačky úplne nabité na
suchom a chladnom mieste.
POZNÁMKA: Akumulátory by sa nemali
uskladňovať, ak sú úplne vybité. Pred prvým
použitím musí byť akumulátor úplne nabitý.
Štítky na nabíjačke a na
akumulátore
Okrem piktogramov uvedených v tomto návode
majú nálepky na nabíjačke a akumulátore
nasledujúce piktogramy:
Pred použitím si prečítajte návod na
obsluhu.
Čas nabíjania je uvedený v časti
Technické údaje.
Nabíjanie akumulátora.
Nabitý akumulátor.
Chybný akumulátor.
Odloženie nabíjania zahriaty/studený
akumulátor.
Nepokúšajte sa kontakty akumulátora
prepájať vodivými predmetmi
Nenabíjajte poškodené akumulátory.
Zabráňte styku s vodou.
Poškodené káble ihneď vymeňte.
Nabíjajte iba v rozmedzí teplôt od 4 °C
do 40 °C.
Nie je určené na vonkajšie použitie.
Vykonávajte likvidáciu akumulátora
s ohľadom na životné prostredie.
Nabíjajte akumulátory DEWALT iba
v určených nabíjačkách DEWALT. Ak sa
budú v nabíjačkách DEWALT nabíjať iné
akumulátory než akumulátory DEWALT,
môže dôjsť k ich prasknutiu alebo
k vzniku iných nebezpečných situácií.
Akumulátory nespaľujte.
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 Strunovú kosačku
1 Akumulátor
1 Nabíjačku
1 Návod na obsluhu
• Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu výrobku, jeho častí alebo
príslušenstva.
• Pred začatím práce venujte dostatok času
dôkladnému preštudovaniu a pochopeniu
tohto návodu.
Popis (obr. 1)
VAROVANIE: Nikdy
nevykonávajte žiadne úpravy náradia
ani jeho súčastí. Mohlo by dôjsť
k jeho poškodeniu alebo k zraneniu.
a. Vypínač s reguláciou otáčok
b. Odisťovacia páčka
c. Regulátor otáčok
d. Prídavná rukoväť
e. Kryt motora
f. Tyč kosačky
g. Ochranný kryt
h. Puzdro cievky
i. Miesto na vloženie akumulátora
• Tento výrobok môžu používať deti staršie
ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými,
zmyslovými či duševnými schopnosťami
alebo s nedostatkom skúseností a znalostí,
ak budú pod dozorom alebo ak budú
oboznámené s bezpečným použitím tohto
výrobku a ak pochopili, aké nebezpečenstvo
hrozí pri jeho použití. S týmto výrobkom sa
nesmú hrať deti. Čistenie a používateľskú
údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
• Toto zariadenie sa môže použiť iba
s napájacou jednotkou, ktorá je dodaná
s týmto zariadením.
Elektrická bezpečnosť
Zariadenie je určené na použitie iba pod
jedným napájacím napätím. Vždy skontrolujte,
či napájacie napätie akumulátora zodpovedá
napätiu na výkonovom štítku. Takisto sa uistite,
či napájacie napätie Vašej nabíjačky zodpovedá
napätiu v sieti.
Vaša nabíjačka DEWALT je chránená
dvojitou izoláciou v súlade s normou
EN 60335. Preto nie je nutné použitie
uzemňovacieho vodiča.
Ak dôjde k poškodeniu prívodného kábla, musí
byť nahradený špeciálne pripraveným káblom,
ktorý získate v autorizovanom servise DEWALT.
Výmena sieťovej zástrčky
(iba pre Veľkú Britániu a Írsko)
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného
kábla:
• Zaistite bezpečné odstránenie starej zástrčky.
j. Akumulátory
• Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím na
novej zástrčke.
k. Uvoľňovacie tlačidlo akumulátora
• Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
l. Rukoväť
URČENÉ POUŽITIE
VAROVANIE: Na uzemňovaciu
svorku nebude pripojený žiadny vodič.
Vaša strunová kosačka je určená
na profesionálne kosenie trávnika.
Dodržujte montážne pokyny dodávané
s kvalitnými zástrčkami. Odporúčaná poistka: 3 A.
NEPOUŽÍVAJTE vo vlhkom prostredí alebo na
miestach s výskytom horľavých kvapalín alebo
plynov.
Použitie predlžovacieho kábla
ZABRÁŇTE deťom, aby sa s týmto náradím
dostali do kontaktu. Ak používajú toto náradie
neskúsené osoby, musí byť zaistený odborný
dozor.
• Malé deti a neskúsené osoby. Toto
zariadenie nie je určené na použitie
nedospelými alebo neskúsenými osobami
bez dozoru.
Ak to nie je nevyhnutné, predlžovací kábel
nepoužívajte. Používajte schválený predlžovací
kábel vhodný pre príkon Vašej nabíjačky (pozrite
kapitolu Technické údaje). Minimálny prierez
vodiča je 1 mm². Maximálna dĺžka je 30 m.
V prípade použitia navíjacieho kábla odviňte vždy
celú dĺžku kábla.
13
ZOSTAVENIE A NASTAVENIE
VAROVANIE: Z dôvodu
zníženia rizika spôsobenia vážneho
zranenia pred vykonávaním
akéhokoľvek nastavenia a pred
montážou a demontážou
príslušenstva alebo prídavných
zariadení náradie vždy vypnite
a vyberte z neho akumulátor.
Náhodné zapnutie môže spôsobiť
úraz.
VAROVANIE: Používajte iba
akumulátory a nabíjačky DEWALT.
Vloženie a vybratie akumulátora z náradia (obr. 3 – 5)
POZNÁMKA: Uistite sa, či je akumulátor (j)
celkom nabitý.
VLOŽENIE AKUMULÁTORA DO RUKOVÄTI
NÁRADIA
1. Zarovnajte akumulátor (j) s drážkami vnútri
rukoväti náradia (obr. 3).
2. Nasuňte akumulátor do rukoväti náradia tak,
aby bol riadne usadený, a uistite sa, či budete
počuť zvuk zaistenia.
VYBRATIE AKUMULÁTORA Z NÁRADIA
1. Stlačte uvoľňovacie tlačidlo (k) a vysuňte
akumulátor z rukoväti náradia (obr. 4).
2. Vložte akumulátor do nabíjačky podľa
pokynov, ktoré sú uvedené v časti návodu,
ktorá sa týka nabíjačky.
AKUMULÁTOR S UKAZOVATEĽOM STAVU
NABITIA (OBR. 5)
Niektoré akumulátory DEWALT sú vybavené
ukazovateľom nabitia, ktorý sa skladá z troch
zelených LED diód, ktoré indikujú úroveň stavu
nabitia akumulátora.
Ak chcete ukazovateľ aktivovať, stlačte a držte
tlačidlo ukazovateľa (m). Svietiace kombinácie
týchto troch zelených LED diód určuje úroveň
nabitia akumulátora. Ak je úroveň nabitia
akumulátora nižšia než požadovaná limitná
hodnota na použitie, ukazovateľ nebude svietiť
a akumulátor sa musí nabiť.
POZNÁMKA: Tento ukazovateľ slúži iba ako
indikátor stavu nabitia akumulátora. Ukazovateľ
neindikuje funkčnosť náradia a jeho funkcia sa
môže meniť na základe komponentov výrobku,
teploty a spôsobu práce koncového používateľa.
14
Upevnenie krytu
1. Pozrite časť Výmena puzdra cievky, kde
nájdete pokyny pre vybratie puzdra cievky (h,
obr. 1).
2. Len čo bude cievka vybratá, postupujte
podľa časti Výmena ochranného krytu, kde
nájdete pokyny pre upevnenie ochranného
krytu (g) a výmenu puzdra cievky.
Nastavenie prídavnej rukoväti
(obr. 6)
Táto kosačka je dodávaná úplne zostavená.
Prídavná rukoväť (d) je umiestnená tak, aby
maximalizovala vyváženie náradia. Ak je však
nutné nastavenie polohy prídavnej rukoväti,
pomocou šesťhranného kľúča povoľte štyri
skrutky (n) a posuňte prídavnú rukoväť po tyči (f)
hore alebo dole.
POUŽITIE
Pokyny na použitie
VAROVANIE: Vždy dodržujte
bezpečnostné pokyny a platné
predpisy.
VAROVANIE: Z dôvodu
zníženia rizika spôsobenia vážneho
zranenia pred vykonávaním
akéhokoľvek nastavenia a pred
montážou a demontážou
príslušenstva alebo prídavných
zariadení náradie vždy vypnite
a vyberte z neho akumulátor.
Náhodné zapnutie môže spôsobiť
úraz.
Správna poloha rúk (obr. 1, 8)
VAROVANIE: Z dôvodu
zníženia rizika vážneho zranenia,
VŽDY používajte správne uchytenie
náradia, ako na uvedenom obrázku.
VAROVANIE: Z dôvodu
zníženia rizika vážneho zranenia držte
náradie VŽDY pevne a očakávajte
náhle reakcie.
Správna poloha rúk vyžaduje, aby ste mali jednu
ruku na rukoväti (l) a druhú ruku na prídavnej
rukoväti (d).
Zapnutie a vypnutie kosačky
(obr. 1)
Ak chcete náradie zapnúť, stlačte odisťovaciu
páčku (b) a potom vypínač s reguláciou otáčok
(a). Ak chcete náradie vypnúť, uvoľnite vypínač
s reguláciou otáčok a odisťovaciu páčku.
Regulácia otáčok (obr. 1)
Táto strunová kosačka Vám poskytuje voľbu
pracovať s efektívnejšími otáčkami, ktoré
predlžujú prevádzku pri väčších trávnatých
plochách, alebo voľbu s vyššími otáčkami, ktorá
je vhodná na zvýšenie okamžitého výkonu
pri kosení.
Ak chcete predĺžiť prevádzku, zatlačte regulátor
otáčok (c) dopredu, smerom k prídavnej rukoväti
(d) do polohy označenej „LO“. Tento režim je
najvhodnejší pre väčšie trávnaté plochy, ktoré
vyžadujú dlhší čas na dokončenie práce.
Ak chcete zvýšiť výkon kosačky, pritiahnite
regulátor otáčok dozadu smerom k miestu
uloženia akumulátora (i) do polohy označenej
„HI“. Tento režim je najvhodnejší na kosenie
odolnejších porastov a na aplikácie, ktoré
vyžadujú vyššie otáčky.
POZNÁMKA: Ak pracujete v režime „HI“,
prevádzkový čas kosačky sa v porovnaní
s prevádzkovým režimom „LO“ skráti.
budete kosiť hustejší porast, opotrebovanie struny
bude rýchlejšie a bude nutný jej častejší posuv.
Struna kosačky sa bude pri prevádzke z dôvodu
opotrebovania skracovať. Pri prevádzke
v normálnych otáčkach ťuknite kosačkou zľahka
o zem, čím dôjde k posuvu struny.
POZNÁMKA: Predĺženie nylonovej struny
presahujúce šírku záberu 330 mm bude mať
negatívny vplyv na výkon, prevádzkový čas
a životnosť strunovej kosačky z dôvodu možnosti
potenciálneho poškodenia motora. Taká činnosť
môže viesť k zrušeniu platnosti záruky.
Užitočné rady pre kosenie
• Na kosenie trávnikov využívajte koncovú
časť struny. Netlačte hlavu so strunou
do nepokoseného trávnika.
• Drôtené a latkové ploty spôsobia veľké
opotrebovanie alebo dokonca odpadnutie
struny. Kamenné a tehlové múry, obrubníky
a drevo môžu značne urýchliť opotrebovanie
struny.
• Dbajte na to, aby nedošlo ku kontaktu krytu
cievky so zemou alebo s iným povrchom.
• Ak je tráva vysoká, začnite ju kosiť od hornej
časti smerom dole a pri kosení neprekračujte
výšku 304,8 mm.
Kosenie (obr. 7, 8)
• Udržujte sklon strunovej kosačky smerom
ku kosenej ploche, čo je najlepší spôsob
kosenia.
Zapnite kosačku, nakloňte ju a pomaly s ňou
pohybujte zo strany na stranu, ako je zobrazené
na obr. 7.
• Kosačka kosí pri pohybe zľava smerom
doprava. Týmto spôsobom je zabránené
odhadzovaniu nečistôt na obsluhu kosačky.
Medzi ochranným krytom a vašimi nohami
udržujte vzdialenosť minimálne 610 mm, ako je
zobrazené na obr. 8.
• Nekoste stromčeky a kry. Kôra stromov,
drevené lišty, obklady a stĺpiky plotov sa
môžu strunou kosačky ľahko poškodiť.
VAROVANIE: Udržujte
rotujúcu strunu zhruba rovnobežne
s povrchom terénu (nenakláňajte ju
v uhle väčšom než 30 stupňov). Táto
strunová kosačka nie je vyžínač.
NENAKLÁŇAJTE strunovú kosačku
tak, aby sa struna otáčala takmer
v pravom uhle vzhľadom na povrch
terénu. Odletujúce nečistoty môžu
spôsobiť vážne zranenie.
Posuv struny kosačky
vykonávaný rázom
Vaša kosačka používa nylonovú strunu
s priemerom 2,032 mm. Ak budete kosiť pozdĺž
chodníkov a pozdĺž iných drsných povrchov alebo
Výmena príslušenstva
VAROVANIE: Z dôvodu
zníženia rizika spôsobenia vážneho
zranenia pred vykonávaním
akéhokoľvek nastavenia a pred
montážou a demontážou príslušenstva
alebo prídavných zariadení náradie
vždy vypnite a vyberte z neho
akumulátor.
VAROVANIE: Použitie
akéhokoľvek príslušenstva, ktoré nie
je odporúčané spoločnosťou DEWALT
pre prevádzku s týmto náradím, môže
byť nebezpečné.
15
VAROVANIE: Nepoužívajte
na tejto kosačke žiadne struny alebo
iné príslušenstvo a doplnky, ktoré
nie sú odporúčané spoločnosťou
DEWALT. Mohlo by dôjsť k vážnemu
zraneniu alebo k poškodeniu kosačky.
Používajte náhradnú strunu DEWALT katalógové
číslo DWO1DT801 alebo DWO1DT802.
• Pri výmene struny vám odporúčame používať
iba strunu s priemerom 2,032 mm (katalógové
číslo DWO1DT801 alebo DWO1DT802).
Z dôvodu zaistenia optimálneho výkonu
nepoužívajte strunu s priemerom 2,413 mm.
Struny s inými rozmermi môžu znížiť výkon
a môžu spôsobiť poškodenie kosačky.
Výmena struny (obr. 9 - 12)
UPOZORNENIE: Ak
prečnieva struna cez skracovací nôž,
skráťte ju tak, aby sa tohto noža iba
dotýkala, aby ste zabránili poškodeniu
kosačky.
1. Vyberte akumulátor.
2. Otočte cievku (o) v smere pohybu
hodinových ručičiek, aby došlo k jej
uvoľneniu, ako je zobrazené na obr. 9. Biely
výstupok (u) vnútri cievky sa otočí smerom
od okienka v cievke (p), čo bude indikovať
uvoľnenie.
3. Pri vyberaní vytiahnite cievku priamo von.
4. Odstráňte z cievky a puzdra zachytené
nečistoty a zvyšky trávy.
5. Najskôr naviňte novú strunu do kanálika
cievky čo najbližšie k drážkam (s), ako je
zobrazené na obr. 10.
6. Umiestnite koniec struny (q) do upínacieho
upevňovacieho otvoru (r).
7. Naviňte kosaciu strunu na cievku v smere,
ktorý je na spodnej časti cievky označený
šípkou.
8. Hneď ako navinutá struna dosiahne
počiatok drážok (s), odstrihnite ju tak, aby
presahovala asi 106 mm.
9. Zatlačte strunu v drážkach na jednej
strane cievky tak, aby držala prvú strunu
pri navíjaní druhej struny.
10. Zopakujte vyššie uvedený postup aj
s druhou kosacou strunou v spodnej časti
cievky.
UPOZORNENIE: Pred
začatím kosenia sa uistite, či
používate iba predpísaný typ kosacej
16
struny. Uistite sa, či sa kosacia struna
nachádza v oboch sekciách cievky,
ako je zobrazené na obr. 11.
11. Hneď ako sú na cievku (o) navinuté obe
struny, položte palec a prst na drážky tak,
aby boli struny lepšie zaistené, a pretiahnite
koncovú časť každej struny dvoma otvormi
(t), ktoré sa nachádzajú na oboch stranách
hlavy puzdra cievky (h), ako je zobrazené
na obr. 12.
12. Zarovnajte biele výstupky (u) vnútri puzdra
cievky s výklenkami (v), ktoré sa nachádzajú
v cievke. Zarovnajte, ak možno, čo najviac
drážky (s) s dvoma otvormi (t).
13. Zatlačte cievku do puzdra a otočte ju
proti smeru pohybu hodinových ručičiek,
aby došlo k zaisteniu cievky na určenom
mieste. Uistite sa, či sa v okienku v cievke (p)
objaví biely výstupok (u). Uistite sa, či nie je
struna zamotaná, a naviňte ju okolo drieku
pod cievkou.
14. Zatiahnite za oba konce struny, aby došlo
k ich uvoľneniu z drážok. Ak dosahujú konce
struny za skracovací nôž na ochrannom
kryte, odrežte strunu tak, aby dosahovala iba
k tomuto skracovaciemu nožu.
ÚDRŽBA
Vaše náradie DEWALT bolo skonštruované tak,
aby pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi nárokmi
na údržbu. Dôkladná starostlivosti o náradie
a jeho pravidelné čistenie Vám zaistia jeho
bezproblémový chod.
VAROVANIE: Z dôvodu
zníženia rizika spôsobenia vážneho
zranenia pred vykonávaním
akéhokoľvek nastavenia a pred
montážou a demontážou
príslušenstva alebo prídavných
zariadení náradie vždy vypnite
a vyberte z neho akumulátor.
Náhodné zapnutie môže spôsobiť
úraz.
1. Dbajte na to, aby boli drážky na vstup
vzduchu (w), ktoré sú zobrazené na obr. 13,
čisté, aby nedochádzalo k prehrievaniu.
2. Vaša struna do kosačky môže časom
vyschnúť. Ak chcete strunu udržať
v špičkovom stave, uložte ju v plastovom
uzatvárateľnom vrecku a pridajte do vrecka
polievkovú lyžicu vody.
3. Plastové diely je možné čistiť pomocou
mydlového roztoku a vlhkej handry.
4. Skracovací nôž na okraji ochranného krytu sa
môže časom otupiť. Odporúčame Vám, aby
ste skracovací nôž pravidelne brúsili pilníkom.
Nabíjačka a akumulátor nie sú opraviteľné.
Výmena puzdra cievky
(obr. 14, 15)
1. Otáčajte puzdrom cievky (h), pokým sa otvor
(x) na hriadeli (y) nezarovná s výrezom (z)
v ochrannom kryte (g). Bude viditeľný tretí
otvor v skrini motora (aa), ako je zobrazené
na obr. 14. Zasuňte do všetkých troch otvorov
skrutkovač, aby ste zabránili otáčaniu puzdra
cievky.
2. Otáčajte cievkou v smere pohybu hodinových
ručičiek, ako je zobrazené na obr. 15.
3. Zasuňte skrutkovač späť cez tri otvory (x,
z a aa), naskrutkujte nové puzdro cievky proti
smeru pohybu hodinových ručičiek a riadne
toto puzdro dotiahnite na skrutke (bb), ktorá
vyčnieva z kosačky.
Výmena ochranného krytu
(obr. 16 – 18)
VAROVANIE: Nikdy
nepoužívajte toto náradie bez riadne
upevneného ochranného krytu.
1. Odstráňte puzdro cievky podľa postupu, ktorý
je uvedený v časti Výmena puzdra cievky.
2. Vyskrutkujte 4 skrutky krytu (cc) označené
na obr. 16.
3. Zdvihnite kryt z kosačky smerom, ktorý je
zobrazený na obr. 17.
4. Pri montáži nového krytu zasuňte výstupok
(dd) nového krytu pod hranu (ee) skrine
motora (e) a potom sklopte zadnú časť
krytu na určené miesto, ako je zobrazené
na obr. 18.
5. Naskrutkujte späť a riadne dotiahnite
4 skrutky krytu (cc).
6. Namontujte puzdro cievky podľa postupu,
ktorý je uvedený v časti Výmena puzdra
cievky.
Čistenie
VAROVANIE: Hneď ako sa vo
vetracích drážkach hlavného krytu
a v ich blízkosti nahromadia prach
a nečistoty, odstráňte ich prúdom
suchého stlačeného vzduchu.
Pri vykonávaní tohto úkonu používajte
schválenú ochranu zraku a schválený
respirátor.
VAROVANIE: Na čistenie
nekovových súčastí náradia nikdy
nepoužívajte rozpúšťadlá alebo iné
agresívne látky. Tieto chemikálie
môžu oslabiť materiály použité
v týchto častiach. Používajte iba
handričku navlhčenú v mydlovom
roztoku. Nikdy nedovoľte, aby sa do
náradia dostala akákoľvek kvapalina.
Nikdy neponárajte žiadnu časť náradia
do kvapaliny.
POKYNY NA ČISTENIE NABÍJAČKY
VAROVANIE: Nebezpečenstvo
úrazu elektrickým prúdom. Pred
čistením nabíjačku vždy odpojte od
elektrickej siete. Nečistoty a mazivá
môžu byť z povrchu nabíjačky
odstránené pomocou handričky alebo
mäkkej kefy bez kovových štetín.
Nepoužívajte vodu ani žiadne čistiace
prostriedky.
Doplnkové príslušenstvo
VAROVANIE: Pretože iné
príslušenstvo, než je príslušenstvo
ponúkané spoločnosťou DEWALT,
nebolo s týmto výrobkom
testované, môže byť použitie takého
príslušenstva nebezpečné. Ak chcete
znížiť riziko zranenia, používajte
s týmto výrobkom iba príslušenstvo
odporúčané spoločnosťou DEWALT.
Ďalšie informácie týkajúce sa vhodného
príslušenstva získate u autorizovaného predajcu.
Mazanie
Vaše náradie nevyžaduje žiadne ďalšie mazanie.
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Tento výrobok sa
nesmie likvidovať v bežnom domovom
odpade.
17
Ak nebudete výrobok DEWALT ďalej používať
alebo ak si želáte ho nahradiť novým, nelikvidujte
ho spolu s bežným komunálnym odpadom.
Zaistite likvidáciu tohto výrobku v triedenom
odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých
výrobkov a obalových materiálov.
Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné
prostredie pred znečistením a znižuje
spotrebu surovín.
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne
zberne odpadov alebo recyklačné stanice
poskytnú informácie o správnej likvidácii elektro
odpadov z domácnosti.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete využiť výhody
tejto služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok
ktorémukoľvek zástupcovi autorizovaného
servisu, ktorý zariadenie odoberie a zaistí jeho
recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
DEWALT získate u autorizovaného predajcu
alebo ho nájdete na príslušnej adrese uvedenej
v tomto návode. Zoznam autorizovaných
servisov DEWALT a všetky podrobnosti týkajúce
sa popredajného servisu nájdete taktiež
na internetovej adrese: www.2helpU.com.
Nabíjací akumulátor
Tieto akumulátory s dlhou životnosťou sa musia
nabíjať v prípade, keď už neposkytujú dostatočný
výkon pre predtým ľahko vykonávané pracovné
operácie. Po ukončení prevádzkovej životnosti
akumulátora vykonajte jeho likvidáciu tak, aby
nedošlo k ohrozeniu životného prostredia:
• Nechajte náradie v chode, kým nedôjde
k úplnému vybitiu akumulátora a potom ho
z náradia vyberte.
• Akumulátory Li-Ion je možné recyklovať.
Odovzdajte ich, prosím, predajcovi alebo do
miestnej zberne. Zhromaždené akumulátory
budú recyklované alebo zlikvidované tak, aby
nedošlo k ohrozeniu životného prostredia.
zst00284847 - 21-10-2015
18
ZÁRUKA
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising