DW03201 | DeWalt DW03201 LASER DISTANCE METER instruction manual

DEWALT DW03201
Съдържание
BG
Настройка на инструмента - - - - - - - - - - - - - - - Въведение - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Преглед - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Екран за основно измерване - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Екран за избор - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Визир за точка (Екран за преглед) - - - - - - - - - - - - - - - - - - Вкарване на батерии- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2
2
2
3
3
4
4
ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Изчистване - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Кодове на съобщения- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Мултифункционален накрайник- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Постоянно / Минимално-Максимално измерване - - - - - - - Събиране / Изваждане - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Визир за точка (Екран за преглед) - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5
5
5
5
5
5
6
6
Операции - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Настройки - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7
Преглед - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Единици за наклон - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Единици за разстояние - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
ВКЛ/ИЗКЛ акустична сигнализация - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Цифров нивелир ВКЛ/ИЗКЛ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Деактивиране/Активиране на клавиатура - - - - - - - - - - - - - - 9
Заключване на клавиатура - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Де-/Активиране Bluetooth Smart - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Калибриране на сензор за наклон (калибрация на наклон) 10
Персонализирани предпочитани - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Осветяване - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Офсет - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12
Нулиране - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12
Функции
----------------------------------Преглед - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Таймер - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Калкулатор - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Регулиране на измервателна позиция / триножник - - - - - -
Dewalt DW03201
13
13
13
13
14
Памет - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14
Измерване на единично разстояние - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Интелигентен хоризонтален режим - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Проследяване на накланяне - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Площ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16
Обем - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17
Триъгълна площ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18
Режим голям радиус - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18
Измерване на Профил-Височина - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19
Наклонени обекти - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20
Проследяване на височина- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21
Трапец - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22
Трасиране на линии- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23
Питагор (2-точки) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 24
Питагор (3-точки) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25
Технически данни - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26
Кодове на съобщения - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Грижа - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Гаранция - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Инструкции за безопасност- - - - - - - - - - - - - - - 27
Области на отговорност - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Разрешено ползване - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Забранено ползване- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Опасности при употреба - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Ограничения за използване - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Изхвърляне - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Електромагнитна съвместимост (EMC) - - - - - - - - - - - - - - - 28
Ползване на продукт с Bluetooth® - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29
Класификация на лазера- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29
Етикети- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29
1
Настройка на инструмента
Въведение
Преди продукта да бъде използван за първи път,
инструкции за безопасност и ръководството на потребителя трябва да бъдат внимателно прочетени изцяло.
Отговорното за продукта лице трябва да се убеди, че
всички потребители са разбрали тези инструкции и ги
спазват.
BG
Преглед
Дисплей
Символите, които са използвани имат следните значения:
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Указва потенциална опасна ситуация или използване не по
предназначение, която, ако е неизбежна, ще доведе до смърт
или сериозно нараняване.
 ВНИМАНИЕ
Указва потенциална опасна ситуация или използване не по
предназначение, която, ако е неизбежна, може да доведе до
слабо нараняване и/или да причини значителни материални,
финансови щети или вреди на околната среда.
Важни параграфи, които трябва да се спазват в практиката, което позволява продуктът да се използва
съобразно техническите изисквания и ефективно.
i
Dewalt DW03201
Включване /
Измерване
Визир за точ
ка (Екран за
преглед)
Клавиши за
избор, свързани със сим
вола по-горе
Навигация
Функциона
лен екран
Връщане /
Равно
Изчистване /
Изключване
Събиране /
Изваждане
2
Настройка на инструмента
Екран за основно измерване
Статусна
лента
BG
Екран за избор
Индикатор за
страница
FUNC
Функция /
Настройки
Главна линия
Активна
функция
Предпочитани
Dewalt DW03201
Настройки
Функция за
помощ
3
Настройка на инструмента
Визир за точка (Екран за преглед)
Степен уве
личение
Регулиране на
осветлението с
клавишите за
навигация на
ляво и надясно
Активна
функция
BG
Вкарване на батерии
i
1x
Визирна точка
За да осигурите на
деждна работа, не
използвайте цинко
во въглеродни бате
рии. Ние препоръчваме
използването на ви
сококачествени ба
терии. Сменяйте батериите, щом символа за батерия мига.
Увеличение (1x,
2x, 4x) с клавишите за навига
ция нагоре и надолу
Предпочитани
Dewalt DW03201
4
Операции
ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ
ВКЛ
ИЗКЛ
i
2 сек
Устройството е
ИЗКЛЮЧЕНО.
BG
Изчистване
Ако за 180 секунди не бъде
натиснат кла
виш, устройството се изключва авто
матично.
Кодове на съобщения
1x
2x
Ако се появи информационна
икона с номер, спазвайте инструкциите в раздел „Кодове на
съобщения”.
Пример:
Напуска текущата
функция, преминава към работен
режим по подраз
биране.
Отвяна на по
следното дейст
вие.
Мултифункционален накрайник
i
Работата на на
крайника се ре
гистрира автоматично, нулевата точка е ре
гулирана съответно.
Постоянно / Минимално-Максимално измерване
мин.
1
2
2 сек
макс.
Визуализират се минималните и
максимални измервания на раз
стояние (мин, макс.). Стойност- 3
та на последното измерване се
визуализира в главния ред.
Използва се за измерване диагонали на стаи
(максимални стойности) или хоризонтално разстояние (минимални стойности)
Dewalt DW03201
8.532 m
Спиране постоянно / минимално-максимално измерване.
5
Операции
Събиране / Изваждане
BG
2x
1
2
7.332 m
3
Следващото из
мерване се доба
вя към предходното.
Следващото из
мерване се изважда от предходното.
i
4
7.332 m
Този процес може да бъде пов
торен, ако е необходимо. Същият процес може да бъде използван за събиране или изваж
дане на площ или обеми.
20.179 m
12.847 m
Визир за точка (Екран за преглед)
1x
1
i
4x
4x
2x
2x
1x
1x
1x
2
3
4
Изход визир за
точка (екран за
преглед)
Това е от голяма помощ за измервания на открито. Интегрираният визир за точка (екран за преглед) показва
целта на дисплея. Устройството измерва в средата на
визирната точка, дори ако лазерната точка не е видима.
Когато камерата на визира за точка се използва върху
близки цели, се получава грешка със смесване (паралакс) с такъв ефект, че лазерът изглежда сякаш е във визирната точка. В такъв случай разчитайте на реалната
лазерна точка.
Dewalt DW03201
6
Настройки
Преглед
BG
Единици за наклон
1
2
Единици за разстояние
Акустична сигнализация
Цифров нивелир
Блокировка на клавиатура
Bluetooth®
Калибрация на наклон
Предпочитани
Осветяване
Офсет
Нулиране
Информация
Единици за наклон
1
2
3
Превключване меж
ду следните модули:
360.0° 0.00 %
± 180.0° 0.0 mm/m
± 90.0° 0.00 in/ft
Dewalt DW03201
4
5
Потвърдете на
стройките.
Изход от на
стройки.
7
Настройки
Единици за разстояние
1
2
BG
3
Превключване меж
ду следните модули:
0.00 m
0.000 m
0.0000 m
0.0 mm
4
0.00 ft
0.00 in
0 1/32 in
0'00" 1/32
5
Потвърдете на
стройките.
Изход от на
стройки.
ВКЛ/ИЗКЛ акустична сигнализация
1
2
3
ИЗКЛ
ВКЛ
Изход от на
стройки.
За да ВКЛ, повторете процедура
та.
Цифров нивелир ВКЛ/ИЗКЛ
1
2
За да ВКЛ, повторете процеду
рата.
ВКЛ
Dewalt DW03201
i
3
Цифровият ни
велир се из
вежда на статусната лента.
Изход от на
стройки.
ИЗКЛ
8
Настройки
Деактивиране/Активиране на клавиатура
1
За да дезактиви
рате, повторете
процедурата.
2
BG
Заключване на клавиатура
3
1
2
в рамките
на 2 сек
Изход от на
стройки.
ВКЛ
ИЗКЛ
Де-/Активиране Bluetooth Smart
1
2
За да ВКЛ, повторете процеду
рата.
ВКЛ
i
i
3
Изход от на
стройки.
ИЗКЛ
Включете Bluetooth Smart в Настройки.
Свържете устройството към своя смарт телефон, таблет, лаптоп,…
Ако е установена Bluetooth връзка, реалното измерване се прехвърля автоматично. За да предадете резултата от основната линия, натиснете =.
Bluetooth се изключва веднага щом лазерният прибор за разстояние бъде изключен.
Ефективният и иновативен модул Bluetooth Smart (с новия
Bluetooth стандарт V4.0) работи с всички съвместими Bluetooth
Dewalt DW03201
Режим по подразбиране:
Bluetooth е включен. Иконата
Bluetooth в статусната линия е
показана, ако устройството е
свързано с Bluetooth.
Smart устройства. Всички други Bluetooth устройства не поддържат спестяващия енергия модул Bluetooth Smart, който е интегриран в устройството.
Не носим отговорност за каквото и да е произлизащо от употре
бата на свободен софтуер и не сме задължени да предлагаме корекции, нито да разработваме актуализации. Приложения за
Android® или Mac iOS могат да бъдат намерени в специализираните Интернет магазини.
9
Настройки
Калибриране на сензор за наклон (калибрация на наклон)
1
2
3
BG
4
180°
Поставете устройството на напълно
плоска повърхност.
180°
5
6
7
Завъртете устройството хоризон
тално на 180° и го поставете отново
на абсолютно плоска повърхност.
8
Поставете устройството на напълно
плоска повърхност.
9
180°
180°
10
i
След 2 секунди, устройството
се връща в
стандартния
си режим.
Завъртете устройството хоризон
тално на 180° и го поставете отново
на абсолютно плоска повърхност.
Dewalt DW03201
10
Настройки
Персонализирани предпочитани
BG
Favorite
1
2
3
4
Изберете пред
почитана функ
цията.
i
5
Натиснете клавиша
за избор наляво или
надясно. Функцията е настроена като
предпочитана над
съответния клавиш
за избор.
Изберете свои
те предпочитани функции за
бърз достъп.
Кратък път:
Натиснете за 2
сек клавиш за
избор в режим
за измерване.
Изход от на
стройки.
Осветяване
1
2
3
1/6
Dewalt DW03201
4
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Изберете яр
кост.
i
5
Потвърдете на
стройките.
Изход от на
стройки.
За да спес
тите енер
гия не е необходимо
намаление
на яркостта.
11
Настройки
Офсет
1
BG
2
3
4
Избор на
единица.
i
6
Изход от на
стройки.
1.012 m
5
1.012 m
Регулиране
на единица.
Одобрете
стойност.
Офсетът добавя или изважда ав
томатично специфична стойност
към или от всички измервания.
Тази функция позволява да бъдат
взети предвид допуски. Иконата
за офсет е визуализирана.
Нулиране
Второ потвърждение с клавиши
за избор:
1
2
3
Отказ:
Потвърждение:
i
4
Изход от на
стройки.
Dewalt DW03201
Нулирането връща инструмен
та към фабричните настройки.
Всички персонализирани и за
паметени настройки ще бъдат
загубени.
12
Функции
Преглед
BG
Таймер
Проследяване на накланяне
Измерване на наклонени предмети
Калкулатор
Площ
Проследяване на височина
Регулиране на измервателна по
зиция
Обем
Трапец
Памет
Триъгълна площ
Трасиране на линии
Единично измерване на разстояние
Режим за голям радиус
Питагор 1
Интелигентен хоризонтален режим
Измерване на Профил-Височина
Питагор 2
Таймер
1
2
3
i
4
30 sec
5 sec
2 sec
Off
Изберете време
за освобождава
не.
Потвърдете
настройките.
Само осво
бождаването
стартира, ако
клавишът
ВКЛ/Измерване бъде нати
снат.
Калкулатор
1
2
Изберете
клавиш за на
дисплея.
3
C/CE
Dewalt DW03201
=
Потвърдете
всеки клавиш.
Използвайте клавишите
за избор, за да изчистите или за резултат.
i
Резултатът от измерването от
основния ред е взет след изчис
ление и може да бъде използван
за бъдещи изчисления.
Ft/in дроби се конвертират в
ft/in десетични.
13
Функции
Регулиране на измервателна позиция / триножник
1
2
3
BG
Дистанцията е измерена от задната част
на устройството (стандартна настройка).
Разстоянието е измерено от предната
част на устройството (символ заключено
= постоянно).
Разстоянието е измерено постоянно от
резбата на триножника.
i
4
Ако устройството бъде изклю
чено, референцията се връща
към стандартната настройка
(задната част на устройството).
Потвърдете на
стройките.
Памет
1
2
3
12.208 m
6.554 m
23.8899 m
8.449 m
Dewalt DW03201
Превключване
между измерва
ния.
Изтриване на
паметта.
Приемане на стой
ност за допълни
телни действия.
4
Използвайте навига
ционните клавиши
Нагоре/Надолу, за да
покажете по-детайлни резултати за определено измерване.
i
Кратък път
14
Функции
Измерване на единично разстояние
1
2
BG
3
i
4
8.532 m
Насочете активния лазер към
целта.
Повърхности на целта:
Грешки при измерване могат да
се получат при измерване на
безцветни течности, стъкло,
стирофом или полу-пропускливи повърхности, или когато визирате силно отразителни
повърхности. При тъмни повърхности времето за измерва
не нараства.
Интелигентен хоризонтален режим
2
3
4
5.204 m
0.032 m
4.827 m
Насочете лазе
ра към целта.
x
y
z
x
y
40.8 °
1
z
(до 360° и напречен наклон
от ±10°)
Проследяване на накланяне
1
2
3
89.3°
i
90°
0°
Dewalt DW03201
Накланянето е показано постоян
но. Инструментът сигнализира при
0° и 90°. Идеално за хоризонтално
и вертикално регулиране.
15
Функции
Площ
BG
1
2
3
4
5
Насочете актив
ния лазер към
първата целева
точка.
6.228 m
6
3.9I0 m
20.276 m
24.352 m
2
Dewalt DW03201
Първо разстояние
Второ разстояние
Обиколка
Площ
Насочете актив
ния лазер към
втората целева
точка.
i
Резултатът се показва в главния ред, а измерената стойност отгоре.
Частични измервания / Функция бояджия:
Натиснете + или -, след стартиране на
първото измерване. Измерете и добавете
или извадете разстояния. Приключете с
=. Измерване на 2-ра дължина.
16
Функции
Обем
BG
1
2
3
4
Насочете актив
ния лазер към
първата целева
точка.
5.744 m
8
Второ разстояние
2.431 m
Трето разстояние
32.653 m
3
Dewalt DW03201
6
7
Насочете актив
ния лазер към
втората целева
точка.
Първо разстояние
2.338 m
5
9
Използвайте нави
гационните клави
ши Нагоре/Надолу, за да покажете
повече резултати.
Насочете актив
ния лазер към
третата целева
точка.
2
13.430 m
2
Площ на таван/под
39.300 m
Стенни площи
16.164 m
Обиколка
Обем
17
Функции
Триъгълна площ
1
BG
2
3
4
5
Насочете актив
ния лазер към
втората целева
точка.
Насочете актив
ния лазер към
първата целева
точка.
8
4.248 m
Първо разстояние
4.129 m
Второ разстояние
2.425 m
Трето разстояние
4.855 m
2
6
9
Използвайте навига
ционните клавиши
Нагоре/Надолу, за да
покажете повече ре
зултати. Изключете
Визирът за точка, ако
е активиран.
7
Насочете актив
ния лазер към
третата целева
точка.
Ъгъл между първо
и второ измерване
33.60°
10.802 m
Обиколка
Триъгълна площ
Режим голям радиус
1
Dewalt DW03201
2
i
Режимът за голям диапазон позво
лява измерването на трудни цели
при неблагоприятни условия, напр.
ярко осветление или лоша рефлективност на целта. Времето за измерване е по-голямо.
В статусната линия е показана икона, ако функцията е активна.
18
Функции
Измерване на Профил-Височина
1
2
BG
3
4
3
1
0
REF
2.042 m
0.054 m
Dewalt DW03201
Хоризонтално раз
стояние до устрой
ството
h
Разлика във височина
до референтна точка
(REF).
d
REF
Насочете към допълнителни точки 1-х.
2x
d
2
h
0
Насочете към референтна точка (REF).
6
5
4
5
i
7
Функция из
ход.
Идеално за измерване на разлики във ви
сочина към референтна точка. Може да
бъде използван и за измерване на профи
ли и секции от терен. След измерване на
референтна точка, се визуализира хоризонталното разстояние за всяка следваща
точка.
19
Функции
Наклонени обекти
1
2
BG
3
4
5
Насочете лазера
към по-горна точка.
11.00 °
30.367 m
-3.440 m
6
5.452 m
i
P2 ъгъл
P2 разстояние
Вертикално разстояние между двете точки
Разстояние между
двете точки
7
Използвайте навигационните клавиши
Нагоре/Надолу, за да
покажете повече ре
зултати. Изключете
Визирът за точка, ако
е активиран.
Насочете лазера
към по-долна точка.
39.10 °
-4.230 m
Ъгъл на наклон меж
ду двете точки
Хоризонтално раз
стояние между двете
точки
Измерване на недиректно разстояние
между 2 точки с допълнителни резултати. Идеално за приложения като дължина и наклон на покрив, височина на
комини,…
Важно е, инструментът да бъде позициониран в същата вертикална равнина
като при измерване на 2-те измерени
точки. Равнината се дефинира от линията между 2-те точки.
Dewalt DW03201
20
Функции
Проследяване на височина
BG
Px
Px
1
2
3
4
5
P0
P0
Насочете лазера в по-горни точки и
проследяването на ъгъл/ височина
започва автоматично.
Насочете активния ла
зер към по-долна точка.
Px
-10.55 °
29.89 °
3.475 m
P0
x
6.271 m
-10.55 °
7
= Проследяване на ъгъл, ако устройството е включено на триножник
z
y
6
y = Проследяване на височина, ако ус-
тройството е включено на триножник
Спира проследяване на височина.
6.271 m
44.80 °
8.478 m
P0
8
Използвайте навига
ционните клавиши
Нагоре/Надолу, за да
покажете повече резултати. Изключете
Визирът за точка, ако
е активиран.
Dewalt DW03201
i
7.160 m
z
Определя се височината на сградите
или дърветата без подходящи ре
флексни точки. При долната точка
се измерват разстоянието и наклона
- за което е нужна рефлексна лазерна цел. Горната точка може да бъде
прицелена с визира з точка / визирна
точка и не се нуждае от рефлексна
лазерна цел, тъа като се измерва
само наклона.
21
Функции
Трапец
1
BG
2
3
4
Насочете активния лазер към
по-горна точка.
h
y
5.790 m
7
Използвайте навига
ционните клавиши
Нагоре/Надолу, за да
покажете повече ре
зултати. Изключете
Визирът за точка,
ако е активиран.
Dewalt DW03201
x
h
y
70.80°
Насочете лазера
към 2ра точка.
x
13.459 m
16.440 m
6
5
78.383 m2
20.9 °
Площ на трапец
22
Функции
Трасиране на линии
i
За маркиране
на дефинира
ни измерени
дължини, могат да бъдат
въведени две
различни дис
танции (a и b).
BG
a=b
1
1
2
3
a
1
2
b
a
b
3
4
1.012 m
Избор на
единица.
7
8
Потвърдете
стойността „b” и
стартирайте измерване.
Dewalt DW03201
5
Регулиране
на единица.
Преместете бав
но устройството по трасиращата линия.
Визуализира се
разстоянието до
следващата трасираща точка.
2
1.012 m
0.240 м липсва до следва
щото разстояние 0.625 м.
6
Одобрете
стойност
„a”.
Следващо
пикетирано
разстояние
0.625 m
0.240 m
Регулира
не
стойност
„b”.
i
0.625 m
При подхождане към траси
раща точка до по-малко от
0.1 м инструментът издава
акустичен сигнал. Функцията може да бъде спряна с натискане на бутона
CLEAR/OFF (ИЗЧИСТВАНЕ/ИЗКЛ).
23
Функции
Питагор (2-точки)
1
2
BG
3
4
5
Насочете лазера
към втората цел.
Насочете лазера
към първата цел.
6
25.133 m
21.383 m
13.207 m
Dewalt DW03201
i
Резултатът се извежда на основния ред.
С натискане на клавиша за измерване за 2 сек. във
функцията активира автоматично минимално или
максимално измерване.
Препоръчваме използването на питагор само за не
директно хоризонтално измерване.
За измерване на височина (вертикално) по-прецизно е да се използва функция с измерване на наклона.
24
Функции
Питагор (3-точки)
1
2
BG
3
4
Насочете лазера
към първата цел.
24.298 m
21.264 m
8
23.018 m
20.571 m
Dewalt DW03201
5
6
Насочете лазера
към втората цел.
i
7
Насочете лазе
ра към трета
цел.
Резултатът се извежда на основния ред.
С натискане на клавиша за измерване за 2 сек. във
функцията активира автоматично минимално или
максимално измерване.
Препоръчваме използването на питагор само за
не директно хоризонтално измерване.
За измерване на височина (вертикално) по-прецизно е да се използва функция с измерване на
наклона.
25
Технически данни
Измерване на разстояние
Точност при благоприятни
условия *
± 1.0 мм / ~1/16" ***
Точност при неблагоприятни ± 2.0 мм / 0.08 in ***
условия **
Обхват при благоприятни
условия *
200 м / 660 ft
Обхват при неблагоприятни 80 м / 260 ft ****
условия **
Най-малък визуализиран
елемент
0.1 мм / 1/32 in
Power Range Technology™
да
Ø на лазерна точка
на разстояние
6 / 30 / 60 мм
(10 / 50 / 100 м)
Измерване на накланяне
Измервателен допуск до
лазерен лъч****
± 0.2°
Измервателен допуск до
корпус****
± 0.2°
Обхват
360°
Обща информация
Лазерен клас
2
Тип лазер
635 nm, < 1 mW
Защитен клас
IP54
Автоматично изключване на след 90 сек
лазер
Автоматично изключване на след 180 сек
захранване
BG
* Благоприятни условия са: бяла цел с разсеяно отразяване (боядисана в бяло стена), слабо фоново осветление и умерени температури.
** Неблагоприятни условия са: цели с ниска или висока
отразителна способност или силно фоново осветление,
или температури в горния или долния край на посочения температурен обхват.
*** Допуските са приложими от 0.05 м до 10 м със
степен на сигурност от 95%.
При благоприятни условия, допускът може да се влоши
с 0.05 мм/м за разстояния между 10 м и 30 м, с 0.10 мм/м
между 30 м и 100 м и с 0.20 мм/ч за разстояния над
100 м.
При неблагоприятни условия допускът може да влоши
с 0.10 мм/м за разстояния между 10 м и 30 м, с 0.20 мм/м
между 30 м и 100 м и с 0.30 мм/м за разстояния над
100 м.
**** След калибриране от потребителя. Допълнителен
отклонение спрямо ъгъл от +/- 0.01° на градус до +/-45°
във всеки квадрант. Отнася се за стайна температура. За
целия диапазон на работна температура, максималното
отклонение се увеличава с +/-0.1°.
За точни допълнителни резултати се
препоръчва употребата на
триножник. За точни измервания на
наклон трябва да бъде избегнато
напречно накланяне.
i
Функции
Измерване на разстояние
да
Мин./Макс. измерване
да
Постоянно измерване
да
Трасиране
да
Събиране / Изваждане
да
Площ
да
Триъгълна площ
да
Обем
да
Трапец
да
Функция Бояджия (площ с
частично измерване)
да
Питагор
2-точки, 3-точки
Интелигентен хоризонтален
режим /
Косвена височина
да
Измерване на Профил-Височина
да
Проследяване на накланяне
да
Наклонени обекти
да
Проследяване на височина
да
Памет
30 дисплея
Акустична сигнализация
да
Осветен цветен дисплей
да
Мултифункционален
накрайник
да
Bluetooth® Smart
Bluetooth v4.0
Обхват на Bluetooth®
10 м
Визир за точка (Екран за
преглед)
4xУвеличение
Трайност на батерия
(2 x AA)
до 5000 измервания
Цифров нивелир
да
Размери (В x Д x Ш)
149 x 61 x 31 mm
5.9 x 2.4 x 1.2 in
Bluetooth® Smart
да
да
Тегло (с батерии)
209 гр. / 7,22 oz
Персонализирани Предпочи
тани
Таймер
да
Режим за голям радиус
да
Калкулатор
да
Температурен обхват:
- Съхранение
- Работа
Dewalt DW03201
-25 до 70°C
-13 до 158°F
-10 до 50°C
14 до 122°F
26
Кодове на съобщения
Грижа
Инструкции за безопасностBG
Свържете с дилър, ако съобщението
Error не изчезне след многократно
включване на устройството.
Ако се появи съобщение InFo с номер,
спазвайте следните инструкции:
• Почиствайте устройството с влажна,
мека кърпа.
• Никога не потопявайте устройството
във вода.
• Никога не използвайте агресивни
почистващи препарати или разтворители.
Отговорното за инструмента лице трябва
да се убеди, че всички потребители са
разбрали тези инструкции и ги спазват.
№
Причина
Корекция
156
Напречен наклон над
10°
Задръжте инструмента без
какъвто и да е напречен
наклон.
162
Грешка при калибри
ране
Уверете се, че устройството е поставена на
абсолютно хоризонтална
и плоска повърхност.
Повторете процедура за
калибриране. Ако все още
има грешка, свържете се с
вашия дилър.
204
Грешка в изчисление
Извършете измерването
отново.
240
Грешка при трансфер Повторете процедурата.
на данни
252
Температурата е
прекалено висока
Оставете устройството да
се охлади.
253
Температурата е
прекалено ниска
Затоплете устройството.
255
Полученият сигнал е Сменете целевата повърх
прекалено слаб,
ност (напр. бяла хартия).
времето за измерване
е прекалено дълго
256
Полученият сигнал е
прекалено силен
Сменете целевата повърх
ност (напр. бяла хартия).
257
Прекалено много
фонова светлина
Заслонете целевата площ.
258
Измерване извън
обхвата за измерване
Коригирайте обхвата.
260
Лазерният лъч е
прекъснат
Повторете измерването.
Гаранция
Европа:
• 30 дни гаранция за удовлетвореност без
риск
• Една година безплатен сервиз
• Една година пълна гаранция
Детайлна информация се предлага в
Интернет на адрес www.2helpU.com.
Северна Америка:
• Три години ограничена гаранция
• Една година безплатен сервиз
• 90 дни гаранция за връщане на парите
Детайлна информация се предлага в
Интернет на адрес www.dewalt.com.
Области на отговорност
Отговорности на производителя на
оригиналното оборудване:
Европа:
DEWALT
D-65510 Idstein, Germany
www.2helpU.com
www.dewalt.eu
Северна Америка:
DEWALT Industrial Tool Co.
Baltimore, MD21286, USA
За сервиз, позвънете на 1-800-4-DEWALT.
www.dewalt.com
Компанията носи отговорности за достав
ката на продукта, включително на Ръководството на потребителя в изправно състо
яние. Посочената по-горе компания не носи
отговорност за аксесоари на трети страни.
Отговорностите на лицето, отговарящо за инструмента:
• Да се запознае с инструкциите за безопасност във връзка с продукта и инструкциите в
настоящото Ръководство на потребителя.
• Да познава местните разпоредби, отнасящи се
до безопасността, и мерките за предотвратяване на аварии.
Dewalt DW03201
27
Инструкции за безопасност
BG
• Никога не допускайте неоторизиран персонал
до продукта.
Опасности при употреба
Изхвърляне
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 ВНИМАНИЕ
• Разстояния за измерване
• Измерване на накланяне
• Трансфер на данни с Bluetooth®
Наблюдавайте за грешки при измерванията, ако инструментът е дефектен или
ако е бил изпуснат, използван не по предназначение или модифициран. Провеждайте периодични тестови измервания.
Специално, след като инструментът е бил
предмет на необичайна употреба и
преди, по време и след важни измервания.
Разрешено ползване
Забранено ползване
• Използването на продукта без инструкции.
• Използване извън посочените граници
• Деактивиране на обезопасителни системи и
отстраняване на етикети с обяснения и за опас
ност
• Отваряне на оборудването с инструменти
(отвертки и пр.)
• Модифициране или преустройство на
продукта.
• Използването на аксесоари от други произво
дители без изрично одобрение
• Преднамерено заслепяване на трети страни;
също и на тъмно
• Неадекватни защитни мерки в измервания
обект (напр. когато измервате пътища, строителни площадки и пр.)
• Преднамерено или безотговорно поведение
скелета, когато използвате стълби, при измерване близо до машини, които работят или
близо да части от машини или инсталации,
които са незащитени
• Насочване директно към слънцето
Dewalt DW03201
 ВНИМАНИЕ
Никога не се опитвайте да ремонтирате
продукта сами. В случай на повреда се
свържете с местния дилър.
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Изменения или модификации по уреда,
които не са изрично одобрени, може да
доведат до отмяна на правото на потребителя да работи с оборудването.
Ограничения за използване
Вижте раздел „Технически данни”.
Устройството е проектирано за
употреба в зони постоянно обитавани от
хора. Не използвайте продукта в участъци
с експлозивна опасност или в агресивни
среди.
i
Изтощени батерии не трябва да се
изхвърлят заедно с битови отпадъци.
Грижете се за околната среда и ги давайте
в пунктове за събиране, съгласно националното и местно законодателство.
Продуктът не трябва да се изхвърля
заедно с битови отпадъци.
Изхвърляйте продукта по начин,
който е в съответствие с валид
ните за вашата страна националните разпоредби в тази връзка.
Спазвайте специфичното национално и
местно законодателство.
Информация относно специфичната за
продукта обработка и управление на
отпадъците може да бъде изтеглена от
нашата страница.
Електромагнитна съвмести
мост (EMC)
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Устройството отговаря на най-строгите
изисквания на приложимите стандарти и
наредби.
Все пак, възможността за причиняване на
смущения в други уреди не може да бъде
напълно изключена.
28
Инструкции за безопасност
Ползване на продукт с
Bluetooth®
BG
Класификация на лазера
Максимална пикова изходна
мощност на излъчване:
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Електромагнитното излъчване може да
причини смущения в останалото оборудване, в инсталации (напр., медицински
уреди като пейсмейкъри или слухови
апарати) и в самолети. То може също да
засегне хората и животните.
Предпазни мерки:
Въпреки, че този продукт съответства на
най-стриктните стандарти и разпоредби,
възможността от нараняване на хора и
животни не може да бъде напълно изключена.
• Не използвайте този продукт в близост
до бензиностанции, химически заводи,
в области с потенциално взривоопасна
атмосфера и където се извършват
взривни работи.
• Не използвайте продукта в близост до
медицинско оборудване.
• Не използвайте продукта в самолети.
• Не използвайте продукта в близост до
тялото си за продължително време.
Устройството произвежда видими
лазерни лъчи, които се излъчват от
инструмента:
Той е лазерен продукт от клас 2, съгласно:
• IEC60825-1 : 2014 „Радиационна безопасност на лазерни продукти”
Продукти лазер, клас 2:
Не се взирайте в лазерния лъч, нито го
насочвайте към други хора без необходи
мост. Защитата на очите нормално е
постижима с мерки за предотвратяване,
включително рефлекс на мигане.
635 nm
Продължителност на пулсация:
>400 ps
Честота на повтаряне на
пулсация:
320 MHz
Разширение на лъча:
0.16 mrad x 0.6 mrad
Предмет на промяна (чертежи, описания
и технически данни) без предизвестие.
Етикети
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Гледането директно в лазерния лъч с
оптични помощни средства (напр.
бинокли, телескопи) може да бъде
опасно.
 ВНИМАНИЕ
Гледането в лазерния лъч може да бъде
опасно за очите.
Dewalt DW03201
0.95 mW
Дължина на вълната:
Предмет на промяна (чертежи, описания
и технически данни) без предизвестие.
29
Download PDF

advertising