DW03201 | DeWalt DW03201 LASER DISTANCE METER instruction manual

DEWALT DW03201
Sisukord
ET
Mõõtevahendi seadistus
2
2
2
3
3
4
4
Toimingud
5
5
5
5
5
5
6
6
-------------------Sissejuhatus - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ülevaade - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Põhimõõteekraan - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Valikuekraan - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Punktinäidik (ekraan) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Patareide sisestamine - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---------------------------------Sisse- ja väljalülitamine - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Kustutamine - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Teatekoodid - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Mitmeotstarbeline otsak - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pidev/minimaalse-maksimaalse mõõtmine - - - - - - - - - - - - - - Liitmine/lahutamine - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Punktinäidik (ekraan) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Seadistused
--------------------------------- 7
Ülevaade - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Kalde ühikud - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Kauguse ühikud - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Helisignaali sisse- ja väljalülitamine- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Digitaalse taseme sisse- ja väljalülitamine - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Klahviluku aktiveerimine/inaktiveerimine - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Klahvilukuga sisselülitamine - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Bluetooth Smarti sisse-/väljalülitamine - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Kaldeanduri kalibreerimine (kalde kalibreerimine) - - - - - - - - - 10
Isiklikustatud lemmikud - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Taustavalgus - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Nihe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12
Lähtestamine - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12
Funktsioonid - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ülevaade - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Taimer - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Kalkulaator - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Mõõtmise lähtepunkti seadistamine / statiiv - - - - - - - - - - - - -
Dewalt DW03201
13
13
13
13
14
Mälu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14
Ühe vahemaa mõõtmine - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Nutikas horisontaalrežiim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Kalde jälgimine - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Pindala- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16
Ruumala - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17
Kolmnurga pindala- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18
Pika vahemiku režiim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18
Kõrgusprofiili mõõtmine- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19
Kaldus objektid - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20
Kõrguse jälgimine - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21
Trapets - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22
Märkimine - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23
Pythagorase valem (2-punktiline) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 24
Pythagorase valem (3-punktiline) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25
Tehnilised andmed - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26
Teatekoodid - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Hooldus - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Garantii - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Ohutussuunised- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Vastutus- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Otstarve - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Keelatud toimingud - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Ohud kasutamisel - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Kasutuspiirangud - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Utiliseerimine - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Elektromagnetiline ühilduvus (EMC) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Toote kasutamine Bluetooth®-iga - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29
Laseri klassifikatsioon - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29
Sildid - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29
1
Mõõtevahendi seadistus
Sissejuhatus
ET
Ülevaade
Ohutusteave ja kasutusjuhend tuleb enne seadme esmakordset kasutamist hoolega läbi lugeda.
Seadme kasutamise eest vastutav isik peab tagama, et kõik
seadme kasutajad mõistavad ja järgivad neid suuniseid.
Näidik
Kasutatavatel sümbolitel on järgmised tähendused.
 HOIATUS
Viitab võimalikule ohuolukorrale või mitteotstarbelisele kasutusele,
mis võib lõppeda eiramise korral surma või tõsiste kehavigastustega.
 ETTEVAATUST
Viitab võimalikule ohuolukorrale või mitteotstarbelisele kasutusele,
mis võib põhjustada eiramise korral väiksemaid kehavigastusi ja/või
suurt materiaalset ja rahalist kahju ning ohustada keskkonda.
Olulised punktid, millest tuleb kasutamisel kinni pidada, sest
need võimaldavad kasutada seadet tehniliselt õigesti ja tõhusalt.
i
Sisselülitamine/mõõtmine
Punktinäidik
(ekraan)
Navigeerimine
Tagasi/võrdub
Kustutamine/
väljalülitamine
Dewalt DW03201
Ülaltoodud
sümbolitega
seotud valikuklahvid
Funktsiooniekraan
Liitmine/lahutamine
2
Mõõtevahendi seadistus
Põhimõõteekraan
Olekuriba
ET
Valikuekraan
Lehekülje
näidik
FUNC
Funktsioon /
Seadistused
Põhirida
Aktiivne
funktsioon
Lemmikud
Dewalt DW03201
seadistused
Abi
funktsioon
3
Mõõtevahendi seadistus
Punktinäidik (ekraan)
ET
Patareide sisestamine
i
Suumiaste
1x
Valgustuse
reguleerimine
navigatsiooniklahvidega
vasakule ja
paremale
Aktiivne
funktsioon
Sihikujoonestik
Ohutu kasutamise
tagamiseks ärge kasutage tsink-süsinikpatareisid.
Soovitame
kasutada kvaliteetseid patareisid.
Asendage patareid,
kui patareisümbol
vilgub.
Suum (1x, 2x, 4x)
navigatsiooniklahvidega üles ja alla
Lemmikud
Dewalt DW03201
4
Toimingud
Sisse- ja väljalülitamine
Sisselülitamine
ET
Kustutamine
Väljalülitamine
i
2s
1x
Kui 180 s jooksul
ei vajutata ühelegi nupule, lülitub
seade automaatselt välja.
Seade on välja
lülitatud.
Teatekoodid
2x
Kui ilmub teabeikoon koos numbriga, järgige suuniseid jaotises „Teatekoodid”.
Näide:
Aktiivsest funktsioonist väljumine,
vaikerežiimiks
muutmine.
Tühistab viimase
tegevuse.
Mitmeotstarbeline otsak
i
Otsaku suund
tuvastatakse automaatselt ja
nullpunkt reguleeritakse vastavalt.
Pidev/minimaalse-maksimaalse mõõtmine
min
1
max
2
Mõõdetud minimaalne ja maksimaalne vahemaa kuvatakse (min,
max). Viimati mõõdetud väärtus
kuvatakse põhireal.
2s
Seiskab pideva/minimaalsemaksimaalse mõõtmise.
Kasutatakse ruumi diagonaalide (maksimaalsed
väärtused) või horisontaalkauguste (minimaalsed
väärtused) mõõtmiseks.
Dewalt DW03201
3
8.532 m
5
Toimingud
Liitmine/lahutamine
ET
2x
1
2
7.332 m
3
Järgmine mõõtmistulemus liidetakse eelmisele.
Järgmine mõõtmistulemus lahutatakse eelmisest.
i
4
7.332 m
Seda toimingut saab korrata vastavalt vajadusele. Sama protsessi
saab kasutada pindalade ja ruumalade liitmisel või lahutamisel.
20.179 m
12.847 m
Punktinäidik (ekraan)
4x
1x
1
1x
4x
2
3
4
2x
2x
1x
i
1x
Punktinäidikult
(ekraanilt) väljumine.
See on oluliseks abiks välistingimustes mõõtmisel. Integreeritud punktinäidik (ekraan) näitab sihtmärki ekraanil. Seade
mõõdab sihikujoonestiku keskelt, isegi kui laseripunkt ei ole
nähtav. Punktinäidiku kaamera kasutamisel lähedalasuvate
sihtmärkide puhul ilmnevad parallaksivead, andes efekti, kus
laser on sihikujoonestikul nihkes. Sel juhul toetuge tegelikule
laseripunktile.
Dewalt DW03201
6
Seadistused
Ülevaade
ET
Kalde ühikud
1
2
Kauguse ühikud
Helisignaal
Digitaalne tase
Klahvilukk
Bluethooth®
Kalde kalibreerimine
Lemmikud
Taustavalgus
Nihe
Lähtestamine
Teave
Kalde ühikud
1
2
3
Vahetada saab järgmiste ühikute vahel:
360.0° 0.00 %
± 180.0° 0.0 mm/m
± 90.0° 0.00 in/ft
Dewalt DW03201
4
5
Seadistuste kinnitamine.
Seadistustest väljumine.
7
Seadistused
Kauguse ühikud
1
2
ET
3
Vahetada saab järgmiste ühikute vahel:
0.00 m
0.000 m
0.0000 m
0.0 mm
4
0.00 ft
0.00 in
0 1/32 in
0'00" 1/32
5
Seadistuste kinnitamine.
Seadistustest väljumine.
Helisignaali sisse- ja väljalülitamine
1
2
3
Seadistustest väljumine.
Sisselülitamiseks
korrake toimingut.
Väljalülitamine
Sisselülitamine
Digitaalse taseme sisse- ja väljalülitamine
1
2
Sisselülitamiseks
korrake toimingut.
Sisselülitamine
Dewalt DW03201
i
3
Digitaalne tase
kuvatakse olekuribal.
Seadistustest
väljumine.
Väljalülitamine
8
Seadistused
Klahviluku aktiveerimine/inaktiveerimine
1
2
Väljalülitamiseks
korrake toimingut.
ET
Klahvilukuga sisselülitamine
3
1
2
2 s jooksul
Seadistustest väljumine.
Sisselülitamine
Väljalülitamine
Bluetooth Smarti sisse-/väljalülitamine
1
2
Sisselülitamiseks
korrake toimingut.
Sisselülitamine
i
i
3
Seadistustest
väljumine.
Väljalülitamine
Bluetooth Smarti sisselülitamine Seadistuste alt.
Ühendage seade nutitelefoni, tahvelarvuti, sülearvuti vms.
Tegelik mõõtmistulemus edastatakse automaatselt, kui loodud on Bluetooth-ühendus. Põhirealt tulemuse edastamiseks vajutage klahvi =.
Bluetooth lülitub välja koos laserkaugusmõõdiku väljalülitamisega.
Tõhus ja innovaatiline Bluetooth Smart moodul (uue Bluetooth standardiga V4.0) töötab koos kõigi Bluetooth Smart Ready seadmetega.
Kõik muud Bluetooth-seadmed ei toeta seadmesse integreeritud energiasäästlikku Bluetooth Smart moodulit.
Me ei võta endale mitte mingisuguseid kohustusi seoses tasuta tarkvara
Dewalt DW03201
Vaikerežiim: Bluetooth lülitatakse
sisse. Bluetoothi ikoon kuvatakse
olekureal, kui seade on ühendatud Bluetoothiga.
kasutamisega ja me ei ole kohustatud pakkuma parandusi ega arendama täiendusi. Rakendusi Androidile® või Mac iOS-ile võib leida spetsiaalsetes veebipoodides.
9
Seadistused
Kaldeanduri kalibreerimine (kalde kalibreerimine)
1
2
3
ET
4
180°
Asetage seade täiesti tasasele pinnale.
180°
5
6
7
Keerake seadet horisontaalselt 180°
ja asetage see uuesti täiesti tasasele
pinnale.
8
Asetage seade täiesti tasasele pinnale.
9
180°
180°
10
i
2 s pärast läheb seade tagasi
põhirežiimile.
Keerake seadet horisontaalselt 180°
ja asetage see uuesti täiesti tasasele
pinnale.
Dewalt DW03201
10
Seadistused
Isiklikustatud lemmikud
ET
Favorite
1
2
3
4
Lemmikfunktsiooni valimine.
i
5
Vajutage valikuklahvi vasakule või
paremale. Funktsioon seadistatakse lemmikuks
vastava valikuklahvi kohal.
Valige kiirjuurdepääsuks lemmikfunktsioonid.
Otsetee:
Vajutage 2 sekundit valikuklahvi mõõtmise
režiimis.
Seadistustest
väljumine.
Taustavalgus
1
2
3
1/6
Dewalt DW03201
4
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Heleduse valimine.
i
5
Seadistuste kinnitamine.
Seadistustest
väljumine.
Energia
säästmiseks
vähendage
heledust, kui
see pole vajalik.
11
Seadistused
Nihe
1
ET
2
3
4
Numbri valimine.
i
6
Seadistustest
väljumine.
1.012 m
5
1.012 m
Numbri reguleerimine.
Väärtuse
heakskiitmine.
Nihe liidab määratud väärtuse automaatselt kõigile mõõtmistele
või lahutab määratud väärtuse automaatselt kõigist mõõtmistest.
See funktsioon võimaldab arvesse
võtta hälbeid. Kuvatakse nihke
ikoon.
Lähtestamine
Teine kinnitamine valikuklahvidega:
1
2
3
Keeldu:
Kinnita:
i
4
Lähtestamine taastab seadme tehaseseadistused. Kõik kohandatud seadistused ja mälud
kustuvad.
Seadistustest
väljumine.
Dewalt DW03201
12
Funktsioonid
Ülevaade
ET
Taimer
Kalde jälgimine
Mõõtmine kaldus objektidel
Kalkulaator
Pindala
Kõrguse jälgimine
Mõõtmise lähtepunkti seadistamine
Ruumala
Trapets
Mälu
Kolmnurga pindala
Märkimine
Ühe kauguse mõõtmine
Pika vahemiku režiim
Pythagorase valem 1
Nutikas horisontaalrežiim
Kõrgusprofiili mõõtmine
Pythagorase valem 2
Taimer
1
2
3
4
30 sec
5 sec
2 sec
Off
Vabastusaja valimine.
i
Automaatne
vabastus algab
sisselülitamise/mõõtmise
nupu vajutamisel.
i
Põhirea mõõtmistulemus võetakse kalkulaatorisse ja seda saab kasutada edasisteks arvutusteks.
Murdarvulised jalad/tollid teisendatakse kümnendsüsteemis jalgadeks/tollideks.
Seadistuste kinnitamine.
Kalkulaator
1
2
Klahvi valimine ekraanil.
3
C/CE
Dewalt DW03201
=
Iga klahvi kinnitamine.
Kasutage valikuklahve kustutamiseks või tulemuse
saamiseks.
13
Funktsioonid
Mõõtmise lähtepunkti seadistamine / statiiv
1
2
3
ET
Vahemaa mõõdetakse seadme tagaosast
(standardseadistus).
Vahemaa mõõdetakse seadme eesosast (luku sümbol = püsivalt).
Vahemaa mõõdetakse püsivalt statiivi keermest.
i
4
Kui seade lülitatakse välja, läheb
lähtepunkt tagasi standardseadistusele (seadme taga).
Seadistuste kinnitamine.
Mälu
1
2
3
12.208 m
6.554 m
23.8899 m
8.449 m
Dewalt DW03201
Mõõtmiste vahetamine.
4
Mälu kustutamine.
Kasutage konkreetse mõõtmise üksikasjalikumate
Väärtuse ülevõtmine tulemuste kuvamiedasisteks tegevus- seks üles/alla naviteks.
gatsiooniklahve.
i
Otsetee
14
Funktsioonid
Ühe vahemaa mõõtmine
1
2
ET
3
i
4
8.532 m
Suunake aktiivne laser sihtmärgile.
Objekti pinnad:
Mõõtmisvead võivad tekkida, kui
mõõta vahemaad värvitute vedelike, klaasi, vahtplasti või poolläbipaistvate pindadega või kui
suunata laser kõrgläikega pindadele. Tumedatel pindadel mõõtmisaeg pikeneb.
Nutikas horisontaalrežiim
2
3
4
5.204 m
0.032 m
4.827 m
Suunake laser
sihtmärgile.
x
y
z
x
y
40.8 °
1
z
(kuni 360° ja põikikalle ±10°)
Kalde jälgimine
1
2
3
89.3°
i
90°
0°
Dewalt DW03201
Kalle kuvatakse püsivalt. Seade edastab piiksusignaali 0° ja 90° juures. Sobib ideaalselt horisontaalseks või
vertikaalseks reguleerimiseks.
15
Funktsioonid
Pindala
1
ET
2
3
4
5
Suunake laser esimesele sihtmärgile.
6.228 m
6
3.9I0 m
20.276 m
24.352 m
2
Dewalt DW03201
Esimene kaugus
Teine kaugus
Ringi ümbermõõt
Suunake laser teisele sihtmärgile.
i
Tulemust näidatakse põhireal ja mõõdetud
väärtust selle kohal.
Osalised mõõtmised / joonistusfunktsioon:
enne esimese mõõtmise alustamist vajutage
nuppu + või –. Mõõtke ja liitke või lahutage
vahemaad. Lõpetage klahviga =. Mõõtke teine pikkus.
Pindala
16
Funktsioonid
Ruumala
1
ET
2
3
4
Suunake laser esimesele sihtmärgile.
5.744 m
8
Teine kaugus
2.431 m
Kolmas kaugus
32.653 m
3
Dewalt DW03201
6
7
Suunake laser teisele sihtmärgile.
Esimene kaugus
2.338 m
5
9
Rohkemate tulemuste nägemiseks
kasutage üles/alla
klahve.
Suunake laser kolmandale sihtmärgile.
2
13.430 m
2
Lae/põranda pindala
39.300 m
Seina pindalad
16.164 m
Ringi ümbermõõt
Ruumala
17
Funktsioonid
Kolmnurga pindala
1
ET
2
3
4
5
Suunake laser teisele sihtmärgile.
Suunake laser esimesele sihtmärgile.
8
4.248 m
Esimene kaugus
4.129 m
Teine kaugus
2.425 m
Kolmas kaugus
4.855 m
2
6
9
Rohkemate tulemuste nägemiseks
kasutage üles/alla
klahve. Lülitage
punktinäidik välja,
kui see on aktiveeritud.
7
Suunake laser kolmandale sihtmärgile.
33.60°
10.802 m
Esimese ja teise
mõõtmise vaheline
nurk
Ringi ümbermõõt
Kolmnurga pindala
Pika vahemiku režiim
1
Dewalt DW03201
2
i
Pika vahemiku režiim võimaldab mõõta keerulisi sihtmärke ebasoodsates
oludes, nt ereda valguse või sihtmärgi
halva peegelduvuse korral. Mõõtmise
aeg suureneb.
Kui funktsioon on sisse lülitatud, näitab seda ikoon olekureal.
18
Funktsioonid
Kõrgusprofiili mõõtmine
1
2
ET
3
4
3
1
0
REF
REF
0.054 m
Dewalt DW03201
i
7
2.042 m
h
Horisontaalkaugus
seadmeni
Kõrguse erinevus lähtepunktini (REF).
d
Suunake täiendavatele punktidele 1-x.
2x
d
2
h
0
Suunake lähtepunktile (REF).
6
5
4
5
Sobib ideaalselt kõrguse erinevuste mõõtmiseks lähtepunktini. Võib kasutada ka profiilide ja maastikulõikude mõõtmiseks. Pärast
lähtepunkti mõõtmist kuvatakse iga järgmise
punkti puhul horisontaalne kaugus ja kõrgus.
Funktsioonist
väljumine.
19
Funktsioonid
Kaldus objektid
1
2
ET
3
4
5
Suunake laser ülemisele sihtmärgile.
11.00 °
30.367 m
-3.440 m
6
5.452 m
i
P2 nurk
P2 kaugus
Vertikaalne kaugus
mõlema punkti vahel.
7
Rohkemate tulemuste nägemiseks
kasutage üles/alla
klahve. Lülitage
punktinäidik välja,
kui see on aktiveeritud.
Suunake laser alumisele sihtmärgile.
39.10 °
-4.230 m
Sh nurk mõlema punkti vahel
Horisontaalsed kaugused mõlema punkti vahel.
Kaugus mõlema punkti
vahel
Kaudne kauguse mõõtmine 2 punkti
vahel koos täiendavate tulemustega.
Sobib ideaalselt sellisteks rakendusteks
nagu katuse pikkus ja kalle, korstna
kõrgus jms.
Tähtis on paigutada seade kahe mõõdetud punktiga samale vertikaaltasandile. Tasand määratletakse kahe punkti
vahelise joonega.
Dewalt DW03201
20
Funktsioonid
Kõrguse jälgimine
ET
Px
Px
1
2
3
4
5
P0
P0
Suunake laser ülemistesse punktidesse
ja nurga/kõrguse jälgimine käivitub automaatselt.
Suunake laser alumisse
punkti.
Px
-10.55 °
P0
29.89 °
3.475 m
y
x
6.271 m
-10.55 °
7
= nurga jälgimine, kui seadet
keeratakse statiivil
= kõrguse jälgimine, kui seadet keeratakse statiivil
z
y
6
Lõpetab kõrguse jälgimise.
6.271 m
44.80 °
8.478 m
P0
8
Rohkemate tulemuste nägemiseks
kasutage üles/alla
klahve. Lülitage
punktinäidik välja,
kui see on aktiveeritud.
Dewalt DW03201
i
7.160 m
z
Määrata saab ilma sobiva peegelduspunktita hoonete või puude kõrgust.
Alumises punktis mõõdetakse kaugus
ja kalle - vajab peegelduvat laseri sihtmärki. Ülemisse punkti saab suunata
punktinäidiku / sihikujoonestiku ja sellel ei pea olema peegelduvat laseri sihtmärki, kuna mõõdetakse ainult kalle.
21
Funktsioonid
Trapets
1
ET
2
3
4
Suunake laser ülemisse
punkti.
h
y
5.790 m
7
Rohkemate tulemuste nägemiseks kasutage üles/alla klahve.
Lülitage punktinäidik
välja, kui see on aktiveeritud.
Dewalt DW03201
x
h
y
70.80°
Suunake laser teise punkti.
x
13.459 m
16.440 m
6
5
78.383 m2
20.9 °
Trapetsi pindala
22
Funktsioonid
Märkimine
i
Sisestada saab
kahe erineva
vahekauguse
väärtused (a ja
b) kindlaksmääratud pikkuste
märkimiseks.
ET
a=b
1
1
2
3
a
1
2
b
a
b
3
4
1.012 m
Numbri valimine.
7
8
Kinnitage väärtus
„b” ja alustage
mõõtmist.
Dewalt DW03201
2
5
Numbri reguleerimine.
Liigutage seadet
aeglaselt piki märkejoont. Kuvatakse vahemaa
järgmise märkepunktini.
1.012 m
0,240 m puudub järgnevalt
0,625 m pikkuselt vahemaalt.
6
Kinnitage
väärtus „a”.
Järgmine mahamärkimiseks vajalik
vahekaugus
0.625 m
0.240 m
Määrake
väärtus
„b”.
i
0.625 m
Jõudes märkepunktile lähemale kui 0,1 m alustab seade helisignaali andmist. Funktsiooni
saab seisata, vajutades nuppu
CLEAR/OFF (kustutamine/väljalülitamine).
23
Funktsioonid
Pythagorase valem (2-punktiline)
1
2
ET
3
4
5
Suunake laser teisele sihtmärgile.
Suunake laser esimesele sihtmärgile.
6
25.133 m
21.383 m
13.207 m
Dewalt DW03201
i
Tulemus kuvatakse põhireal.
Funktsiooni kasutamise ajal mõõtmisnupu vajutamine 2
sekundi jooksul aktiveerib automaatselt minimaalse või
maksimaalse mõõtmise.
Me soovitame kasutada Pythagorase valemit ainult
kaudseks horisontaalseks mõõtmiseks.
Kõrguse mõõtmisel (vertikaalne) annab täpsema tulemuse kalde mõõtmise funktsiooni kasutamine.
24
Funktsioonid
Pythagorase valem (3-punktiline)
1
2
3
4
Suunake laser esimesele sihtmärgile.
24.298 m
8
21.264 m
23.018 m
20.571 m
Dewalt DW03201
ET
5
6
Suunake laser teisele sihtmärgile.
i
7
Suunake laser
kolmandale sihtmärgile.
Tulemus kuvatakse põhireal.
Funktsiooni kasutamise ajal mõõtmisnupu vajutamine
2 sekundi jooksul aktiveerib automaatselt minimaalse
või maksimaalse mõõtmise.
Me soovitame kasutada Pythagorase valemit ainult
kaudseks horisontaalseks mõõtmiseks.
Kõrguse mõõtmisel (vertikaalne) annab täpsema tulemuse kalde mõõtmise funktsiooni kasutamine.
25
Tehnilised andmed
Kauguse mõõtmine
Täpsus soodsatel tingimustel *
± 1,0 mm / ~1/16 tolli ***
Täpsus ebasoodsatel tingimustel **
± 2,0 mm / 0,08 tolli ***
Ulatus soodsates tingimustes *
200 m / 660 jalga
Ulatus ebasoodsates tingimustes **
80 m / 260 jalga ****
Väikseim kuvatav ühik
0,1 mm / 1/32 tolli
Power Range Technology
™
Laseripunkti läbimõõt
vahemaal
jah
6/30/60 mm
(10/50/100 m)
Kalde mõõtmine
Mõõtmistolerants laserikiireni****
± 0.2°
Mõõtmistolerants korpuseni****
± 0.2°
Vahemik
360°
Üldandmed
Laseri klass
2
Laseri tüüp
635 nm, < 1 mW
Kaitseklass
IP54
Laseri automaatne väljalülitu- 90 s järel
mine
ET
* Soodsateks tingimusteks on: valge ja hajuspeegeldav sihtpunkt (valge värvitud sein), nõrk taustavalgus ja keskmised
temperatuurid.
** Ebasoodsateks tingimusteks on: madalama või kõrgema
peegelduvusega sihtpunktid või tugev taustavalgus või
määratud temperatuurivahemiku ülemisse või alumisse
serva jääv temperatuur.
*** Hälbed kehtivad alates 0,05 m kuni 10 m 95% usaldusnivooga.
Soodsate tingimuste korral võib hälve halveneda 0,05 mm
võrra meetri kohta kaugustel vahemikus 10 kuni 30 m,
0,10 mm võrra meetri kohta kaugustel vahemikus 30 kuni
100 m ja 0,20 mm võrra meetri kohta kaugustel üle 100 m.
Ebasoodsate tingimuste korral võib hälve halveneda
0,10 mm võrra meetri kohta kaugustel vahemikus 10 kuni
30 m, 0,20 mm võrra meetri kohta kaugustel vahemikus 30
kuni 100 m ja 0,30 mm võrra meetri kohta kaugustel üle
100 m.
**** Pärast kalibreerimist kasutaja poolt. Täiendav nurgaga
seotud hälve +/-0,01° kraadi kohta kuni +/-45° igas
sektoris. Kehtib toatemperatuuril. Kogu käitustemperatuuri
vahemikus suureneb maksimaalne kõrvalekalle
+/-0.1°.
Täpsete kaudsete tulemuste saamiseks
on soovitatav kasutada statiivi. Vigadeta
kalde mõõtmisteks tuleks vältida põikikallet.
i
Funktsioonid
Vahekauguse mõõtmine
jah
Min/max mõõtmine
jah
Pidev mõõtmine
jah
Märkimine
jah
Liitmine/lahutamine
jah
Pindala
jah
Kolmnurga pindala
jah
Ruumala
jah
Trapets
jah
Joonistusfunktsioon (ala osalise jah
mõõtmisega)
Pythagorase valem
2-punktiline, 3-punktiline
Nutikas horisontaalrežiim /
kaudne kõrgus
jah
Kõrgusprofiili mõõtmine
jah
Kalde jälgimine
jah
Kaldus objektid
jah
Kõrguse jälgimine
jah
Mälu
30 näitu
Helisignaal
jah
Taustavalgusega värviline
ekraan
jah
Toite autom. väljalülitumine
180 s järel
Mitmeotstarbeline otsak
jah
Bluethooth® Smart
Bluethooth v4.0
Punktinäidik (ekraan)
4 x suum
Bluetooth®-i ulatus
10 m
Digitaalne tase
jah
Patareide tööiga (2 x AA)
kuni 5000 mõõtmist
Bluetooth® Smart
jah
Mõõtmed (K x S x L)
149 x 61 x 31 mm
5.9 x 2.4 x 1.2 in
Isiklikustatud lemmikud
jah
Taimer
jah
Pika vahemiku režiim
jah
Kalkulaator
jah
Kaal (koos patareidega)
Temperatuurivahemik:
- Hoiustamine
- kasutamisel
Dewalt DW03201
209 g / 7,22 untsi
-25 kuni 70 °C
-13 kuni 158 °F
-10 kuni 50 °C
14 kuni 122 °F
26
Teatekoodid
Hooldus
Ohutussuunised
Kui teade „Error” (tõrge) ei kao seadme
korduva sisselülitamise järel, võtke ühendust
edasimüüjaga.
Kui ilmub teade „InFo” koos numbriga,
vajutage nuppu Clear (kustutamine) ja järgige
suuniseid.
• Kasutage seadme puhastamiseks niisket
pehmet lappi.
• Ärge kastke seadet vette.
• Ärge kasutage tugevatoimelisi puhastusvahendeid või lahusteid.
Seadme kasutamise eest vastutav isik peab
tagama, et kõik seadme kasutajad mõistavad
suuniseid ja järgivad neid.
Nr
Põhjus
Parandus
156
Põikikalle üle 10°
Hoidke seadet põikikaldeta.
162
Kalibreerimisviga
Veenduge, et seade on
asetatud täiesti horisontaalsele ja tasasele pinnale.
Korrake kalibreerimistoimingut. Kui viga kordub,
võtke ühendust edasimüüjaga.
204
Arvutusviga
Teostage mõõtmine
uuesti.
240
Andmete edastamise
viga
Korrake toimingut.
252
Liiga kõrge temperatuur
Laske seadmel jahtuda.
253
Liiga madal temperatuur
Soojendage seade üles.
255
Liiga nõrk vastuvõetud signaal, liiga
pikk mõõtmisaeg
Vahetage sihtmärgi pinda
(nt valge paber).
256
Liiga kõrge vastuvõetud signaal
Vahetage sihtmärgi pinda
(nt valge paber).
257
Liiga ere tagantvalgus
Pimendage sihtmärgi ala.
258
Mõõtmine väljaspool
mõõtmisvahemikku
Parandage vahemikku.
260
Laserikiire katkestus
Korrake mõõtmist.
Dewalt DW03201
Garantii
Euroopa
• 30-päevane riskivaba rahulolugarantii
• Üheaastane tasuta hooldus
• Üheaastane täisgarantii
Üksikasjalik teave on saadaval veebisaidil
www.2helpU.com.
Põhja-Ameerika
• Kolmeaastane piiratud garantii
• Üheaastane tasuta hooldus
• 90-päevane raha tagastamise garantii
Üksikasjalik teave on saadaval veebisaidil
www.dewalt.com.
ET
Vastutus
Seadme tootja vastutus
Euroopa
DEWALT
D-65510 Idstein, Germany
www.2helpU.com
www.dewalt.eu
Põhja-Ameerika
DEWALT Industrial Tool Co.
Baltimore, MD21286, USA
Hoolduse ja remondi asjus helistage numbril
1-800-4-DEWALT.
www.dewalt.com
Ülalnimetatud ettevõte vastutab toote (kaasa
arvatud kasutusjuhendi) tarnimise eest täiesti
ohutus seisukorras. Ettevõte ei vastuta
kolmandate osapoolte lisatarvikute eest.
Seadme eest vastutav isik on kohustatud:
• mõistma toote ohutussuuniseid ja kasutusjuhendis toodud suuniseid;
• tegema endale selgeks õnnetusjuhtumite
ennetamisega seotud kohalikud ohutuseeskirjad;
27
Ohutussuunised
• takistama volitamata isikute juurdepääsu
tootele.
Otstarve
• Kauguse mõõtmine
• Kalde mõõtmine
• Andmete edastamine Bluetooth®-iga
Keelatud toimingud
• Seadme kasutamine juhendit järgimata.
• Seadme kasutamine väljaspool nominaalväärtusi.
• Ohutussüsteemide väljalülitamine ning
selgitavate ja hoiatavate siltide eemaldamine.
• Seadme avamine tööriistadega, mis ei ole
spetsiaalselt selleks mõeldud (nt kruvikeeraja).
• Seadme modifitseerimine või muutmine
(muuks eesmärgiks kohandamine).
• Seadmega ilma selgesõnalise loata teiste
tootjate lisatarvikute kasutamine.
• Kellegi tahtlik pimestamine (ka pimedas).
• Ohutusnõuete ebapiisav järgimine mõõtmise ajal (nt töötades teedel, ehitusplatsidel).
• Seadme kasutamine kergemeelselt või
vastutustundetult tellingutel ja redelitel,
mõõtes töötavate masinate või masinate
kaitsmata osade läheduses.
• Seadme suunamine otse päikese poole.
Dewalt DW03201
ET
Ohud kasutamisel
Utiliseerimine
 HOIATUS
 ETTEVAATUST
Kui seade on rikkis või kui seda on maha
pillatud, väärkasutatud või muudetud, võivad
mõõtmistulemused olla valed. Teostage
perioodiliselt kontrollmõõtmisi.
Eriti juhul, kui seadet on kasutatud mitteotstarbeliselt, ning enne ja pärast olulisi mõõtmisi ning nende ajal.
 ETTEVAATUST
Ärge püüdke seadet ise parandada. Rikete
puhul pöörduge volitatud edasimüüja poole.
 HOIATUS
Ilma selgesõnalise heakskiiduta tehtud
muudatused või modifikatsioonid võivad
tühistada kasutaja volituse seadme kasutamiseks.
Kasutuspiirangud
Vt jaotist „Tehnilised andmed”.
Seade on mõeldud kasutamiseks alalise
inimasustusega piirkondades. Ärge kasutage
seadet plahvatusohtlikes paikades või agressiivsetes keskkonnatingimustes.
i
Tühjasid patareisid ei tohi visata majapidamisjäätmete hulka. Säästke keskkonda ja viige
need kogumispunktidesse, nagu on sätestatud riiklikes ja kohalikes eeskirjades.
Seadet ei tohi visata majapidamisjäätmete
hulka.
Toote jäätmekäitlus peab vastama
asukohariigis kehtivatele eeskirjadele.
Täitke vastavaid kohalikke ja riiklikke
eeskirju.
Teavet toote käsitsemise ja jäätmekäitluse
kohta saate alla laadida meie koduleheküljelt.
Elektromagnetiline ühilduvus
(EMC)
 HOIATUS
Seade vastab vastavate standardite ja eeskirjade kõige rangematele nõuetele.
Siiski ei saa täielikult välistada häirete tekitamise võimalust teistes seadmetes.
28
Ohutussuunised
ET
®
Toote kasutamine Bluetooth iga
Laseri klassifikatsioon
Maksimaalne tippkiirguse väljundvõimsus:
0,95 mW
 HOIATUS
Elektromagnetiline kiirgus võib põhjustada
häireid teistes seadmetes, aparaatides (nt
meditsiinilistes, nagu stimulaatorid või kuuldeaparaadid) ja õhusõidukites. Samuti võib
see mõjutada inimesi ja loomi.
Ettevaatusabinõud:
Kuigi see toode vastab kõige rangematele
standarditele ja normatiividele, ei saa
inimeste ja loomade vigastamise võimalust
täielikult välistada.
• Ärge kasutage seda toodet bensiinijaamade ja keemiatehaste läheduses, potentsiaalselt plahvatusohtlikes keskkondades ja
lõhkamistööde toimumiskohtades.
• Ärge kasutage seda toodet meditsiiniliste
seadmete läheduses.
• Ärge kasutage seda toodet lennukites.
• Ärge kasutage seda toodet enda keha läheduses pikema ja vältel.
Seade tekitab nähtavaid laserikiiri, mida kiiratakse seadmest välja.
See on 2. klassi lasertoode, mis on vastavuses
standardiga
• IEC 60825-1: 2014 „Lasertoodete radiatsiooniohutus”.
2. klassi lasertooted
Ärge vaadake otse laserikiirde ega suunake
seda asjatult inimestele. Kui tunnete silmades
ebameeldivust (nt tahtmatu pilgutamisrefleks), kasutage silmakaitsevahendeid.
635 nm
Impulsi kestus:
> 400 ps
Impulsi kordumise sagedus:
320 MHz
Kiire lahknevus:
0,16 mrad x 0,6 mrad
Teavet (joonised, kirjeldused ja tehnilised
andmed) võidakse ette teatamata muuta.
Sildid
 HOIATUS
Läbi optiliste seadmete (nt läbi binokli või
teleskoobi) otse laserikiirde vaatamine võib
olla ohtlik.
 ETTEVAATUST
Laserikiirde vaatamine võib olla silmadele
ohtlik.
Dewalt DW03201
Lainepikkus:
Teavet (joonised, kirjeldused ja tehnilised
andmed) võidakse ette teatamata muuta.
29
Download PDF

advertising