DW03201 | DeWalt DW03201 LASER DISTANCE METER instruction manual

DEWALT DW03201
Innholdsfortegnelse
NO
Oppsett av instrumentet
------------------Introduksjon - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversikt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Skjermbilde for grunnleggende måling - - - - - - - - - - - - - - - - - Menyskjerm - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Punktsøker (visningsskjerm)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sette i batterier - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2
2
2
3
3
4
4
Betjening - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5
5
5
5
5
5
6
6
Slå AV/PÅ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Slett - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Meldingskoder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Multifunksjons endestykke - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Permanent / Min-maks måling - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Addisjon/Subtraksjon - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Punktsøker (visningsskjerm)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Innstillinger
--------------------------------- 7
Oversikt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Helningsenheter- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Avstandsenheter - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Lydsignal AV/PÅ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Digitalt vater AV/PÅ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
De-/Aktiver tastelås- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Slå på med tastelås - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Aktiver/deaktiver Bluetooth Smart- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Kalibrering av helningsføler (Helningskalibrering)- - - - - - - - - - 10
Personlige favoritter - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Belysning- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Offset- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12
Tilbakestill- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12
Funksjoner - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversikt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Tidstaker - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Kalkulator - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Endre målereferanse/stativ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dewalt DW03201
13
13
13
13
14
Minne - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14
Måling av en enkelt avstand- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Smart Horisontalfunksjon - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Helningssporing - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Areal - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16
Volum - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17
Trekant areal - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18
Funksjon for lange avstander - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18
Høydeprofil-målinger- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19
Skrående gjenstander- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20
Høydesporing- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21
Trapes- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22
Utsetting - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23
Pytagoras (2-punkt) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 24
Pytagoras (3-punkt) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25
Tekniske data- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26
Meldingskoder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Vedlikehold - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Garanti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Sikkerhetsinstrukser - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Ansvarsområder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Tillatt bruk - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Ulovlig bruk - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Farer ved bruk - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Begrensning av bruk- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Avhending - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Bruk av produktet med Bluetooth®- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29
Laserklassifisering - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29
Merking - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29
1
Oppsett av instrumentet
Introduksjon
NO
Oversikt
Sikkerhetsinstruksene og brukerhåndboken må leses nøye
før utstyret tas i bruk for første gang.
Den som er ansvarlig for instrumentet må sørge for at det
brukes i samsvar med instruksjonene.
Skjerm
Symbolene som brukes har følgende betydninger:
 ADVARSEL
Angir en potensiell farlig situasjon eller utilsiktet bruk som kan
medføre alvorlige personskader eller død, hvis ikke situasjonen blir
unngått.
På/Måling
 OBS
Angir potensiell farlig situasjon eller ikke tiltenkt bruk som, hvis den
ikke unngås, kan føre til mindre personskader og/eller betydelige
skader på utstyr og miljø, eller det kan få økonomiske følger.
Viktige avsnitt må følges i praksis for å sikre at produktet
brukes på en teknisk korrekt og effektiv måte.
i
Punktsøker
(visningsskjerm)
Velgetaster
knyttet til symbolet ovenfor
Navigering
Funksjonsskjerm
Tilbake/Er lik
Slett/
Av
Dewalt DW03201
Addisjon/
Subtraksjon
2
Oppsett av instrumentet
Skjermbilde for grunnleggende måling
Statusfelt
NO
Menyskjerm
Sideindikator
FUNC
Funksjoner/
Innstillinger
Hovedlinje
Aktive
funksjoner
Favoritter
Dewalt DW03201
Innstillinger
Hjelpefunksjon
3
Oppsett av instrumentet
Punktsøker (visningsskjerm)
NO
Sette i batterier
i
Zoom-nivå
1x
Justering av lysstyrke med
høyre og venstre navigasjonstast
Aktive
funksjoner
Trådkors
For å oppnå bedre
pålitelighet bør man
unngå bruk av sinkkarbon-batterier. Vi
anbefaler
at man bruker batterier med god kvalitet. Bytt batteriene
når batterisymbolet
blinker.
Zoom (1x, 2x, 4x)
med navigasjonstast opp og ned
Favoritter
Dewalt DW03201
4
Betjening
Slå AV/PÅ
NO
Slett
PÅ
AV
i
Meldingskoder
1x
Hvis ingen av tastene blir trykket
på i løpet av 180
sek
2x
Se instruksene i avsnittet "Meldingskoder" dersom informasjonsikonet
vises med et nummer.
Eksempel:
2 sek
Enheten er slått
AV.
Gå ut av siste funksjon og gå til betjeningsfunksjon.
Angre siste handling.
Multifunksjons endestykke
i
Endestykkets
orientering detekteres automatisk, og
nullpunktet justeres tilsvarende.
Permanent / Min-maks måling
min.
1
2
maks.
Minste og største målte avstand vises (min, maks.) Siste måleverdi vises i hovedlinjen.
3
2 sek
Stopper permanent / minmaks måling.
Brukes til å måle romdiagonaler (maksimalverdier)
eller horisontale avstander (minimalverdier)
Dewalt DW03201
8.532 m
5
Betjening
Addisjon/Subtraksjon
NO
2x
1
2
7.332 m
3
Neste måling legges til den forrige.
Neste måling
trekkes fra den
forrige.
i
4
7.332 m
Denne prosessen gjentas ved behov. Samme fremgangsmåte kan
brukes for å legge til eller trekke
fra arealer eller volum.
20.179 m
12.847 m
Punktsøker (visningsskjerm)
4x
1x
1
4x
1x
2
3
4
2x
2x
1x
i
1x
Avslutt punktsøker (visningsskjerm).
Dette er til stor hjelp ved utendørsmålinger. Den integrerte
punktsøkeren (visningsskjerm) viser målet på skjermen. Instrumentet måler i senter av trådkorset selv om laseren ikke
er synlig. Parallaksefeil oppstår når punktsøkerens kamera
brukes på nærliggende mål, hvor laseren vises forskjøvet i
forhold til trådkorset. Man skal da forholde seg til det røde
laserpunktet.
Dewalt DW03201
6
Innstillinger
Oversikt
NO
Helningsenheter
1
2
Avstandsenheter
Pip
Digitalt vater
Tastaturlås
Bluetooth®
Helningskalibrering
Favoritter
Belysning
Offset
Nullstill
Informasjon
Helningsenheter
1
2
3
Velg mellom følgende
enheter:
360.0° 0.00 %
± 180.0° 0.0 mm/m
± 90.0° 0.00 in/ft
Dewalt DW03201
4
5
Bekreft innstilling.
Avslutt innstillinger.
7
Innstillinger
Avstandsenheter
1
NO
2
3
Velg mellom følgende
enheter:
0.00 m
0.000 m
0.0000 m
0.0 mm
4
0.00 ft
0.00 in
0 1/32 in
0'00" 1/32
5
Bekreft innstilling.
Avslutt innstillinger.
Lydsignal AV/PÅ
1
2
3
Avslutt innstillinger.
Gjenta framgangsmåten for å slå PÅ.
AV
PÅ
Digitalt vater AV/PÅ
1
2
Gjenta framgangsmåten for å slå PÅ.
PÅ
Dewalt DW03201
i
3
Det digitale vateret vises på
statuslinjen.
Avslutt innstillinger.
AV
8
Innstillinger
De-/Aktiver tastelås
1
NO
Slå på med tastelås
Gjenta framgangsmåten for å slå av.
2
3
1
2
innen 2
sek.
Avslutt innstillinger.
PÅ
AV
Aktiver/deaktiver Bluetooth Smart
1
2
Gjenta framgangsmåten for å slå PÅ.
PÅ
i
i
3
Avslutt innstillinger.
AV
Slå på Bluetooth Smart i Innstillinger.
Koble enheten til smarttelefon, lesebrett, bærbar PC, ...
Den faktiske målingen overføres automatisk hvis Bluetooth tilkobling
er opprettet. For å overføre et resultat fra hovedlinjen trykker du på =.
Bluetooth slår seg av når laser-avstandsmåleren slås av.
Den effektive og nyskapende Bluetooth Smart modulen (med den nye
Bluetooth standarden V4.0) fungerer sammen med alle enheter med
Bluetooth Smart Ready. Alle andre Bluetooth-enheter støtter ikke den
strømsparende Bluetooth Smart modulen som er integrert i instrumentet.
Dewalt DW03201
Standardfunksjon: Bluetooth slås
på. Bluetooth-symbolet i statuslinjen vises dersom enheten er tilkoblet via Bluetooth.
Vi påtar oss ikke erstatningsansvar fra bruker av den gratis programvaren og vi er ikke forpliktet til tilby oppdateringer eller rettelser. Programmer til Android® eller Mac OS finnes på egne nettbutikker.
9
Innstillinger
Kalibrering av helningsføler (Helningskalibrering)
1
2
3
NO
4
180°
Plasser enheten på en helt plan flate.
180°
5
6
7
Drei enheten horisontalt 180° og legg
den tilbake på en helt plan flate.
8
Plasser enheten på en helt plan flate.
9
180°
180°
10
i
Etter to sekunder går enheten tilbake
til normalfunksjonen.
Drei enheten horisontalt 180° og legg
den tilbake på en helt plan flate.
Dewalt DW03201
10
Innstillinger
Personlige favoritter
NO
Favorite
1
2
3
4
Trykk på venstre
eller høyre velgetast. Funksjonen
settes som favoritt
over den tilsvarende velgetasten.
Velg favorittfunksjon.
i
5
Velg favorittfunksjoner for
rask tilgang.
Snarvei:
Trykk to sekunder på en velgetast i
målefunksjon.
Avslutt innstillinger.
Belysning
1
2
3
1/6
Dewalt DW03201
4
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Bekreft innstilling.
Velg lysstyrke.
i
5
Ved å redusere lysstyrken sparer
man strøm.
Avslutt innstillinger.
11
Innstillinger
Offset
1
NO
2
3
4
Velg siffer.
i
6
Avslutt innstillinger.
1.012 m
5
1.012 m
Juster siffer.
Godkjenn
verdi.
En offset vil, for alle målinger, automatisk legge til eller tekker fra
en spesifisert verdi. Med denne
funksjonen kan man ta hensyn til
toleranser. Offset-symbolet vises.
Tilbakestill
Andre bekreftelse med velgetastene:
1
2
3
Avstå:
Bekreft:
i
4
Tilbakestilling setter instrumentet
tilbake til fabrikksinnstillinger. Alle
egne tilpasninger og minne vil bli
slettet.
Avslutt innstillinger.
Dewalt DW03201
12
Funksjoner
Oversikt
NO
Timer
Helningssporing
Måling av skrånende gjenstander
Kalkulator
Areal
Høydesporing
Endre målereferanse
Volum
Trapes
Minne
Trekant areal
Utsetting
Enkel avstandsmåling
Funksjon for lange avstander
Pytagoras 1
Smart Horisontalfunksjon
Høydeprofil-målinger
Pytagoras 2
Tidstaker
1
2
3
i
4
30 sec
5 sec
2 sec
Off
Velg utløsertid.
Selvutløseren
starter hvis det
trykkes på tasten PÅ/Mål.
Bekreft innstilling.
Kalkulator
1
2
Velg tast på
skjermen.
3
i
Måleresultatet fra hovedlinjen flyttes til kalkulatoren slik at den kan
brukes til videre beregninger.
Fot/tommer fraksjoner konverteres til fot/tommer desimal.
Bekreft hver
tast.
C/CE
Dewalt DW03201
=
Bruk valgtastene for å fjerne eller for resultat.
13
Funksjoner
Endre målereferanse/stativ
1
2
NO
3
Avstanden måles fra enhetens bakside
(standard innstilling).
Avstanden måles fra enhetens framside (låsesybol = permanent).
Avstanden måles permanent fra stativets
gjenger.
i
4
Dersom enheten slås av vil referansen bli satt til standardinnstilling (instrumentets bakside).
Bekreft innstilling.
Minne
1
2
3
12.208 m
6.554 m
23.8899 m
8.449 m
Dewalt DW03201
Veksle mellom
målinger.
4
i
Slette minne.
Bruk Opp/Ned navigasjonstastene for
å vise mer detaljerTa over verdi for vi- te resultater fra den
dere handlinger.
spesifikke målingen.
Snarvei
14
Funksjoner
Måling av en enkelt avstand
1
2
NO
3
i
4
8.532 m
Sikt mot målet med den aktive
laseren.
Måleflater:
Målefeil kan oppstå ved måling
mot fargeløse væsker, glass, styropor, delvis transparente overflater
eller høyblanke flater. Mot mørke
flater vil måletiden øke.
Smart Horisontalfunksjon
2
3
4
5.204 m
0.032 m
4.827 m
Sikt laseren
mot målet.
x
y
z
x
y
40.8 °
1
z
(opp til 360° og en tverrgående
helning på ±10°)
Helningssporing
1
2
3
89.3°
i
90°
0°
Dewalt DW03201
Helningen vises permanent Instrumentet gir et lydsignal ved 0° og 90°.
Ideell til horisontale eller vertikale justeringer.
15
Funksjoner
Areal
1
NO
2
3
4
5
Sikt laseren mot
det første målepunktet.
6.228 m
6
3.9I0 m
20.276 m
24.352 m
2
Dewalt DW03201
Første avstand
Andre avstand
Omkrets
Sikt laseren mot
det andre målepunktet.
i
Resultatet vises i hovedlinjen, og den målte
verdien vises ovenfor.
Delvise målinger / Malefunksjon:
Trykk + eller - før første måling startes. Mål
og legg til eller trekk fra avstander. Avslutt
med =. Mål den andre lengden.
Areal
16
Funksjoner
Volum
1
NO
2
3
4
Sikt laseren mot
det første målepunktet.
5.744 m
8
Andre avstand
2.431 m
Tredje avstand
32.653 m
3
Dewalt DW03201
6
7
Sikt laseren mot
det andre målepunktet.
Første avstand
2.338 m
5
9
Bruk navigasjonstastene opp/ned
for å vise flere resultater.
Sikt laseren mot
det tredje målepunktet.
2
13.430 m
2
Gulv-/takareal
39.300 m
Veggarealer
16.164 m
Omkrets
Volum
17
Funksjoner
Trekant areal
1
NO
2
3
4
5
Sikt laseren mot
det andre målepunktet.
Sikt laseren mot
det første målepunktet.
8
4.248 m
Første avstand
4.129 m
Andre avstand
2.425 m
Tredje avstand
4.855 m
2
6
9
Bruk navigasjonstastene opp/ned
for å vise flere resultater. Slå av
Pointfinder hvis
denne er aktivert.
7
Sikt laseren mot
det tredje målepunktet.
Vinkel mellom første
og andre måling
33.60°
10.802 m
Omkrets
Trekant areal
Funksjon for lange avstander
1
Dewalt DW03201
2
i
Funksjonen for lange avstander gjør
det mulig å utføre målinger mot vanskelige mål under ugunstige forhold,
som for eksempel skarpt lys eller mål
med dårlig refleksjon. Måletiden økes.
Et symbol i statuslinjen viser at funksjonen er aktiv.
18
Funksjoner
Høydeprofil-målinger
1
NO
2
3
4
3
1
0
REF
REF
0.054 m
Dewalt DW03201
i
7
2.042 m
h
Horisontal avstand til
enheten
Høydeforskjell til referansepunkt (REF).
d
Sikt mot tilleggspunkter 1-x.
2x
d
2
h
0
Sikt mot referansepunktet (REF).
6
5
4
5
Avslutt funksjon.
Ideell til måling av høydeforskjeller i forhold
til et referansepunkt. Kan også brukes til å
måle profiler og terrengdeler. Etter målingen
av et referansepunkt, vises den horisontale
distansen og høyden for hvert følgende
punkt.
19
Funksjoner
Skrående gjenstander
1
2
NO
3
4
5
Sikt laseren mot
det øverste målpunktet.
11.00 °
30.367 m
-3.440 m
6
5.452 m
i
P2-vinkel
P2-distanse
Vertikal høyde mellom
begge punktene
7
Sikt laseren mot
det nederste målpunktet.
Bruk navigasjonstastene opp/ned
for å vise flere resultater. Slå av
Pointfinder hvis
denne er aktivert.
39.10 °
-4.230 m
Inkludert vinkel mellom begge punktene
Horisontal avstand
mellom begge punktene
Avstand mellom begge punktene
Indirekte avstandsmåling mellom
to punkter med ekstra resultater.
Ideell til oppgaver som for eksempel måling av lengde og helning av
tak, pipehøyden på et tak, ...
Det er viktig at instrumentet plasseres på samme vertikale nivå
som de to målte punktene. Nivået
defineres av linjen mellom de to
punktene.
Dewalt DW03201
20
Funksjoner
Høydesporing
NO
Px
Px
1
2
3
4
5
P0
P0
Sikt laseren mot de øvre punktene og
vinkel/høydesporing starter automatisk.
Sikt laseren mot det laveste punktet.
Px
-10.55 °
P0
29.89 °
3.475 m
y
x
6.271 m
-10.55 °
7
= Sporing av vinkel hvis enheten dreies på et stativ
= Sporing av høyde hvis enheten dreies på et stativ
z
y
6
Stopper høydesporing
6.271 m
44.80 °
8.478 m
P0
8
Bruk navigasjonstastene opp/ned
for å vise flere resultater. Slå av
Pointfinder hvis
denne er aktivert.
Dewalt DW03201
i
7.160 m
z
Man kan finne høyden på bygninger og
trær uten egnede reflekterende punkter. Ved det nedre punktet måles avstand og helning -som gjør det
nødvendig med et reflekterende lasermål. Det øvre punktet kan måles med
punktsøkeren / trådkorset og behøver
ikke et reflekterende lasermål siden det
kun er helningen som måles.
21
Funksjoner
Trapes
1
NO
2
3
4
Sikt laseren mot det
øverste punktet.
h
y
5.790 m
7
Bruk navigasjonstastene opp/ned
for å vise flere resultater. Slå av
Pointfinder hvis
denne er aktivert.
Dewalt DW03201
x
h
y
70.80°
Sikt laseren mot
det andre punk-
x
13.459 m
16.440 m
6
5
78.383 m2
20.9 °
Traps areal
22
Funksjoner
Utsetting
i
NO
To forskjellige
avstander (a og
b) kan legges
inn for å avmerke definerte målte
lengder.
a=b
1
1
2
3
a
2
1
2
b
a
b
3
4
1.012 m
Velg siffer.
7
8
Bekreft verdi "b"
og start måling.
Dewalt DW03201
5
Juster siffer.
Flytt enheten sakte langs utsettingslinjen. Avstanden
til det neste utsettingspunktet vises.
1.012 m
0,240 m gjenstår til neste
0,625 m avstand.
6
Bekreft verdi "a".
Neste utsettingsavstand
0.625 m
0.240 m
Juster
verdi "b".
i
0.625 m
Instrumentet vil begynne å
pipe når avstanden til neste utsettingspunkt er mindre enn
0,1 m. Funksjonen stoppes
ved å trykke på tasten
SLETT/AV.
23
Funksjoner
Pytagoras (2-punkt)
1
2
NO
3
4
5
Sikt laseren mot det
andre målet.
Sikt laseren mot
det første målet.
6
25.133 m
21.383 m
13.207 m
Dewalt DW03201
i
Resultatet vises i hovedlinjen.
Ved å trykke på måletasten 2 sekunder i funksjonen aktiveres minimums- eller maksimums-måling automatisk.
Pytagoras er anbefalt kun til indirekte horisontal måling.
For høydemåling (vertikal) er det mer nøyaktig å bruke
en funksjon med helningsmåling.
24
Funksjoner
Pytagoras (3-punkt)
1
2
NO
3
4
Sikt laseren mot
det første målet.
24.298 m
8
21.264 m
23.018 m
20.571 m
Dewalt DW03201
5
6
Sikt laseren mot
det andre målet.
i
7
Sikt laseren mot
det tredje målet.
Resultatet vises i hovedlinjen.
Ved å trykke på måletasten 2 sekunder i funksjonen
aktiveres minimums- eller maksimums-måling automatisk.
Pytagoras er anbefalt kun til indirekte horisontal måling.
For høydemåling (vertikal) er det mer nøyaktig å bruke en funksjon med helningsmåling.
25
Tekniske data
NO
Avstandsmåling
Nøyaktighet ved gunstige
forhold *
± 1,0 mm / ~1/16" ***
Nøyaktighet ved ugunstige ± 2,0 mm / 0.08 in ***
forhold **
Område ved gunstige
forhold *
200 m / 660 ft
Område ved ugunstige
forhold **
80 m / 260 ft ****
Minste viste enhet
Power Range Technology
0,1 mm / 1/32 in
™
Ø laserpunkt ved
avstander
ja
6 /30 / 60 mm
(10 / 50 / 100 m)
Helningsmåling
Måletoleranse mot laserstråle****
± 0.2°
Måletoleranse mot kapsling****
± 0.2°
Rekkevidde
360°
Generelt
Laserklasse
2
Lasertype
635 nm, < 1 mW
Beskyttelsesklasse
IP54
Automatisk utkobling av laser etter 90 s.
* gunstige forhold er: hvitt og diffunderende reflekterende
mål (hvitmalt vegg), lav bakgrunnsbelysning og moderate
temperaturer.
** ugunstige forhold er: høyere reflekterende måloverflate
eller høy bakgrunnsbelysning, eller temperaturer innenfor
det øvre eller nedre angitte temperaturområdet.
*** Toleranse gjelder fra 0,05 m til 10 m med sikkerhetsnivå
på 95 %.
Under gunstige forhold kan toleransen forringes med
0,05 mm/m for avstander mellom 10 til 30 m, med
0,10 mm/m for avstander mellom 30 og 100 m, og
0,20 mm/m for avstander over 100 m.
Under ugunstige forhold kan toleransen forringes med
0,1 mm/m for avstander mellom 10 til 30 m, med
0,20 mm/m for avstander mellom 30 og 100 m, og
0,30 mm/m for avstander over 100 m.
**** etter brukerkalibrering. Ytterligere vinkelrelaterte avvik
på +/- 0,01° per grad opp til +/-45° i hver kvadrant.
Gjelder ved romtemperatur. For hele spektret av driftstemperatur øker det maksimale avviket med +/-0.1°.
Bruk av stativ anbefales for nøyaktige
indirekte resultater. For nøyaktige
helningsmålinger bør tverrhelning unngås.
i
Funksjoner
Avstandsmåling
ja
Min/Maks måling
ja
Permanent måling
ja
Utsetting
ja
Addisjon/subtraksjon
ja
Areal
ja
Trekant areal
ja
Volum
ja
Trapes
ja
Malefunksjon (areal med
delmåling)
ja
Pytagoras
2-punkt, 3-punkt
Smart Horisontalfunksjon /
Indirekte høyde
ja
Høydeprofil-målinger
ja
Helningssporing
ja
Skråene gjenstander
ja
Høydetracking
ja
Minne
30 visninger
Pip
ja
Belyst fargeskjerm
ja
Multifunksjons endestykke
ja
Punktsøker (visningsskjerm)
4xZoom
Automatisk utkobling av
instrument
etter 180 s.
Bluetooth® Smart
Bluetooth v4.0
Digitalt vater
ja
Rekkevidde til Bluetooth®
10 m
Bluetooth® Smart
ja
Batterienes levetid (2 X AA)
Opp til 5000 målinger
Personlige favoritter
ja
Dimensjoner (H X D X B)
149 x 61 x 31 mm
5.9 x 2.4 x 1.2 in
Timer
ja
Funksjon for lange avstander
ja
209 g / 7,22 oz
Kalkulator
ja
Vekt (med batterier)
Temperaturområde:
- Oppbevaring
- Drift
Dewalt DW03201
-25 til 70 °C
-13 til 158 °F
-10 til 50 °C
14 til 122 °F
26
Meldingskoder
Vedlikehold
Sikkerhetsinstrukser
Kontakt forhandleren hvis meldingen Error
ikke forsvinner etter at enheten er slått på
gjentatte ganger.
Hvis meldingen InFo vises med et nummer,
trykk på Slett-knappen og følg de følgende
instruksene:
• Rengjør enheten med en fuktig myk klut.
• Enheten må aldri senkes i vann.
• Bruk aldri sterke rengjøringsmidler eller
løsemidler.
Den som er ansvarlig for instrumentet må
sørge for at det brukes i samsvar med
instruksjonene.
Garanti
Nr.
Årsak
Korrigering
156
Tverrhelning større
en 10°
Hold instrumentet uten
tverrhelning.
162
Kalibreringsfeil
Sørg for at enheten plasseres på en fullstendig
horisontal og plan flate.
Gjenta kalibreringen.
Kontakt forhandleren
dersom feilen vedvarer.
204
Beregningsfeil
Mål på nytt.
240
Dataoverføringsfeil
Gjenta framgangsmåten.
252
Temperatur for høy
Kjøl ned enheten.
253
Temperatur for lav
Varm opp enheten.
255
Mottatt signal for
Bytt måleflate (f.eks. hvitt
svakt, for lang måletid papir).
Europa:
• 30 dagers fornøydgaranti – risikofritt!
• Ett års gratis service
• Ett års full garanti
Mer detaljert informasjon finner du på internett, på www.2helpU.com.
Nord-Amerika:
• Tre års begrenset garanti
• Ett års gratis service
• 90 dagers pengene tilbake-garanti
Mer detaljert informasjon finner du på internett, på www.dewalt.com.
Ansvaret til produsenten av originalutstyret:
Europa:
DEWALT
D-65510 Idstein, Germany
www.2helpU.com
www.dewalt.eu
256
Mottatt signal for
kraftig
257
For mye bakgrunnslys Skyggelegg målområdet.
258
Måling utenfor måleområde
Riktig område.
260
Brutt laserstråle
Gjenta målingen.
Dewalt DW03201
Bytt måleflate (f.eks. hvitt
papir).
NO
Ansvarsområder
Nord-Amerika:
DEWALT Industrial Tool Co.
Baltimore, MD21286, USA
For service ringer du 1-800-4-DEWALT.
www.dewalt.com
Firmaet ovenfor er ansvarlig for levering av
produktet, inklusive brukerhåndboken, i
sikker stand. Firmaet ovenfor er ikke
ansvarlig for utstyr fra tredjepart.
Ansvarsområdet til den som har
ansvar for instrumentet:
• Vedkommende skal forstå sikkerhetsinformasjonen på produktet og instruksjonene i
brukerhåndboken.
• Vedkommende skal kjenne de stedlige
forskrifter for arbeidsmiljø og sikkerhet.
27
Sikkerhetsinstrukser
• Vedkommende skal hindre uvedkommende i å få adgang til produktet.
Tillatt bruk
• Måling av avstander
• Helningsmåling
• Dataoverføring med Bluetooth®
Ulovlig bruk
• Bruke instrumentet uten instruksjoner
• Bruk utenfor angitte grenseverdier
• Deaktivering av sikkerhetssystemer og
fjerning av forklarende merking og faremerker
• Åpning av produktet ved bruk av verktøy
(skrutrekkere osv.)
• Utføre modifikasjoner eller endring av
produktet
• Bruk av tilbehør fra andre produsenter
uten uttrykkelig godkjennelse
• Bevisst blending av andre, også i mørket
• Utilstrekkelige sikkerhetstiltak på arbeidsstedet (som for eksempel ved måling på
veier, anleggsplasser osv.)
• Utilbørlig eller uansvarlig oppførsel på stillaser, i stiger, ved måling i nærheten av
maskiner som går, eller i nærheten av
maskiner eller installasjoner som ikke er
beskyttet
• Sikting direkte mot solen
Dewalt DW03201
NO
Farer ved bruk
Avhending
 ADVARSEL
 FORSIKTIG
Se opp for feilmålinger hvis det er feil ved
instrumentet, hvis det har falt i bakken, hvis
det har vært brukt på feil måte eller hvis det
er blitt ombygd. Utfør regelmessige testmålinger.
Særlig etter at instrumentet har vært utsatt
for ekstreme belastninger samt før og etter
viktige målinger.
 OBS
Forsøk aldri å reparere produktet selv.
Kontakt en lokal forhandler hvis produktet er
skadet.
 ADVARSEL
Endringer eller modifikasjoner som ikke er
uttrykkelig godkjent, kan hindre brukerens
rett til å betjene utstyret.
Begrensning av bruk
Se avsnittet "Tekniske data".
Enheten egner seg til bruk på steder der
mennesker kan oppholde seg permanent.
Produktet må ikke benyttes i eksplosjonsfarlig eller aggressivt miljø.
i
Brukte batterier må ikke kastes i husholdningsavfallet. Vern om miljøet og send dem til
oppsamlingsstasjoner som er beregnet til
dette i henhold til nasjonale eller lokale
forskrifter.
Produktet må ikke kastes i husholdningsavfallet.
Utstyret må kasseres på forsvarlig
måte i samsvar med gjeldende nasjonale forskrifter.
Følg nasjonale og landsspesifikke bestemmelser.
Informasjon om produktspesifikk behandling
og håndtering av avfall kan lastes ned fra
hjemmesiden vår.
Elektromagnetisk kompatibilitet
(EMC)
 ADVARSEL
Enheten oppfyller de strenge kravene ifølge
gjeldende retningslinjer og normer.
Likevel kan muligheten for forstyrrelse av
andre apparater ikke helt utelukkes.
28
Sikkerhetsinstrukser
Bruk av produktet med Bluetooth®
NO
Laserklassifisering
 ADVARSEL
Elektromagnetisk stråling kan forårsake
forstyrrelser i annet utstyr, installasjoner (for
eksempel medisinske som pacemakere og
høreapparater) og i luftfartøy. Det kan også
påvirke mennesker og dyr.
Forholdsregler:
Selv om produktet er i samsvar med de
strengeste standarder og forskrifter kan man
ikke utelukke muligheten for at mennesker
og dyr kan skades fullstendig.
• Ikke bruk produktet i nærheten av bensinstasjoner, kjemiske anlegg, i områder med
potensiell eksplosiv atmosfære og steder
hvor det utføres sprengning.
• Ikke bruk produktet i nærheten av medisinsk utstyr.
• Ikke bruk produktet i fly.
• Ikke bruk produktet nær kroppen i lengre
perioder.
Enheten produserer en synlig laserstråle som
kommer ut fra instrumentet:
Produktet er i samsvar med laserklasse 2
ifølge:
• IEC60825-1 : 2014 "Strålingssikkerhet for
laserutstyr"
Laserklasse 2 produkter:
Unngå å se inn i laserstrålen og å rette den
unødig mot andre personer. Øynene vil
vanligvis beskyttes ved at man snur seg bort
og ved å lukke øynene.
0,95 mW
Bølgelengde:
635 nm
Pulsvarighet:
>400 ps
Pulsrepetisjonsfrekvens:
320 MHz
Avvik på stråle:
0,16 mrad x 0,6 mrad
Det tas forbehold om endringer (tegninger,
beskrivelser og tekniske data) uten forvarsel.
Merking
 ADVARSEL
Det kan være farlig å se direkte inn i laserstrålen med optiske hjelpemidler (som f.eks.
lupe eller kikkert).
 OBS
Det kan være farlig for øynene å se inn i laserstrålen.
Dewalt DW03201
Maksimalt utstrålt effekt:
Det tas forbehold om endringer (tegninger,
beskrivelser og tekniske data) uten forvarsel.
29
Download PDF

advertising