DW03201 | DeWalt DW03201 LASER DISTANCE METER instruction manual

DEWALT DW03201
Obsah
SK
Nastavenie prístroja
-----------------------Úvod - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Prehľad- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Základná meracia obrazovka - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Obrazovka výberu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Hľadáčik (zobrazovacia obrazovka)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - Vloženie batérií - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2
2
2
3
3
4
4
Prevádzka - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5
5
5
5
5
5
6
6
Zapnutie/vypnutie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Vymazať - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Kódy správ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Multifunkčná koncová časť- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Permanentné/minimálna - maximálne meranie - - - - - - - - - - - Sčítať/Odčítať - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Hľadáčik (zobrazovacia obrazovka)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nastavenia
---------------------------------- 7
Prehľad- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Jednotky naklonenia - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Jednotky vzdialenosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Pípnutie ZAP./VYP. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Digitálna úroveň ZAP./VYP. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
De-/Aktivovanie blokovacej klávesy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Zapnutie s blokovacou klávesou- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Deaktivácia/aktivácia režimu Bluetooth Smart - - - - - - - - - - - - 9
Kalibrácia snímača naklonenia (kalibrácia naklonenia)- - - - - - - 10
Personalizované obľúbené funkcie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Osvetlenie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Ofset - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12
Reset - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12
Funkcie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Prehľad- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Časovač - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Kalkulačka- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Upravenie meracej referencie/stojan - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dewalt DW03201
13
13
13
13
14
Pamäť - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14
Meranie jednej vzdialenosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Inteligentný horizontálny režim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Sledovanie sklonu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Plocha - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16
Objem- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17
Trojuholníková oblasť - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18
Režim veľkého dosahu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18
Meranie výškového profilu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19
Šikmé objekty - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20
Označenie výšky - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21
Lichobežník - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22
Vymedzenie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23
Pytagoras (2-bodové) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 24
Pytagoras (3-bodové) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25
Technické údaje - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26
Kódy správ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Údržba - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Záruka - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Bezpečnostné pokyny - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Oblasti zodpovednosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Dovolené použitie- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Zakázané použitie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Nebezpečenstvá pri používaní- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Limity používania- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Likvidácia - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Použitie produktu s rozhraním Bluetooth® - - - - - - - - - - - - - - 29
Klasifikácia lasera- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29
Označenie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29
1
Nastavenie prístroja
Úvod
SK
Prehľad
Pred prvým použitím výrobku si dôkladne prečítajte bezpečnostné pokyny a návod na použitie.
Osoba zodpovedná za výrobok musí zabezpečiť, že všetci
používatelia im rozumejú a dodržiavajú ich.
Displej
Použité symboly majú nasledovné významy:
 VÝSTRAHA
Udáva potenciálne nebezpečnú situáciu alebo použitie na neurčený
účel, ktorým ak nezabránite, vyústia do smrteľného alebo vážneho
zranenia.
Zap./Merať
 UPOZORNENIE
Udáva potenciálne nebezpečnú situáciu alebo použitie na neurčený
účel, ktorým ak nezabránite, môžu vyústiť do malého zranenia
a/alebo značného materiálneho, finančného alebo environmentálneho poškodenia.
Dôležité odseky, ktoré sa v praxi musia dodržiavať, keďže
umožňujú technicky správne a účinné používanie výrobku.
i
Hľadáčik
(zobrazovacia
obrazovka)
Navigácia
Vymazať/Vyp.
Dewalt DW03201
Tlačidlá výberu prepojené
so symbolmi
vyššie
Funkčná
obrazovka
Návrat/
Rovná sa
Sčítať/
Odčítať
2
Nastavenie prístroja
Základná meracia obrazovka
Lišta stavu
SK
Obrazovka výberu
Indikátor
strany
FUNC
Funkcia/
Nastavenia
Hlavný riadok
Aktívna funkcia
Obľúbené
Dewalt DW03201
Nastavenia
Pomocná
funkcia
3
Nastavenie prístroja
Hľadáčik (zobrazovacia obrazovka)
Stupeň
zväčšenia
Nastavenie
osvetlenia
navigačnými
tlačidlami
doľava a
doprava
Aktívna funkcia
SK
Vloženie batérií
i
1x
Zameriavací kríž
Aby ste zabezpečili
spoľahlivé použitie,
nepoužívajte zinkovo-karbónové batérie. Odporúčame
použitie kvalitných
batérií. Keď symbol
batérie bliká, vymeňte batérie.
Zväčšenie (1x, 2x,
4x) navigačnými
tlačidlami nahor a
nadol
Obľúbené
Dewalt DW03201
4
Prevádzka
Zapnutie/vypnutie
ZAP.
SK
Vymazať
VYP.
i
2 sek.
1x
Ak počas 180
sek. nestlačíte
žiadne tlačidlo,
zariadenie sa automaticky vypne.
Zariadenie je
vypnuté.
Kódy správ
2x
Ak sa objaví informačná ikona s číslom, dodržiavajte pokyny v časti
„Kódy správy“.
Príklad:
Ponechá aktuálnu
funkciu, prejde do
pôvodného prevádzkového režimu.
Vráti späť poslednú vykonanú akciu.
Multifunkčná koncová časť
i
Orientácia koncovej časti sa
zistí automaticky a nulový bod
sa primerane
nastaví.
Permanentné/minimálna - maximálne meranie
min.
1
2
max.
Minimálna a maximálna nameraná
vzdialenosť sa zobrazí (min., max.).
Posledná nameraná hodnota sa zo- 3
brazí v hlavnom riadku.
2 sek.
Zastavte permanentné/minimálne - maximálne meranie.
Bežne sa používa na meranie uhlopriečok izieb (maximálne hodnoty) alebo horizontálnych vzdialeností
(minimálne hodnoty).
Dewalt DW03201
8.532 m
5
Prevádzka
Sčítať/Odčítať
SK
2x
1
2
7.332 m
3
Ďalšie meranie sa
pripočíta
k predošlému.
Ďalšie meranie sa
odpočíta
od predošlého.
i
4
7.332 m
Tento postup sa môže podľa potreby opakovať. Rovnaký postup
sa dá použiť pre sčítanie alebo odčítanie plôch alebo objemov.
20.179 m
12.847 m
Hľadáčik (zobrazovacia obrazovka)
4x
1x
1
4x
1x
2
3
4
2x
2x
1x
i
1x
Ukončiť hľadáčik (zobrazovacia obrazovka).
Je to úžasná pomôcka pri meraní v exteriéroch. Integrovaný
hľadáčik (zobrazovacia obrazovka) ukazuje cieľ na displeji.
Zariadenie vykonáva meranie bodu, ktorý sa nachádza v
strede zameriavacieho kríža, aj keď laserový bod nie je viditeľný. Chyby paralaxe sa vyskytujú vtedy, keď sa kamera hľadáčika používa na blízke ciele s takým účinkom, že sa laser
zdá byť v zameriavacom kríži posunutý. V takom prípade sa
spoliehajte na skutočný laserový bod.
Dewalt DW03201
6
Nastavenia
Prehľad
SK
Jednotky naklonenia
1
2
Jednotky vzdialenosti
Zvukový signál
Digitálna úroveň
Zámok tlačidiel
Bluetooth®
Kalibrácia naklonenia
Obľúbené
Osvetlenie
Ofset
Reset
Informácie
Jednotky naklonenia
1
2
3
Prepne medzi nasledujúcimi jednotkami:
360.0° 0.00 %
± 180.0° 0.0 mm/m
± 90.0° 0.00 in/ft
Dewalt DW03201
4
5
Potvrdiť nastavenie.
Ukončiť nastavenia.
7
Nastavenia
Jednotky vzdialenosti
1
2
SK
3
Prepne medzi nasledujúcimi jednotkami:
0.00 m
0.000 m
0.0000 m
0.0 mm
4
0.00 ft
0.00 in
0 1/32 in
0'00" 1/32
5
Potvrdiť nastavenie.
Ukončiť nastavenia.
Pípnutie ZAP./VYP.
1
2
3
Ukončiť nastavenia.
Pre ZAPNUTIE zopakujte postup.
VYP.
ZAP.
Digitálna úroveň ZAP./VYP.
1
2
Pre ZAPNUTIE
zopakujte postup.
ZAP.
Dewalt DW03201
i
3
Digitálna úroveň
je zobrazená v
stavovom riadku.
Ukončiť nastavenia.
VYP.
8
Nastavenia
De-/Aktivovanie blokovacej klávesy
1
Pre deaktivovanie
zopakujte postup.
2
SK
Zapnutie s blokovacou klávesou
3
1
2
počas 2
sek.
Ukončiť nastavenia.
ZAP.
VYP.
Deaktivácia/aktivácia režimu Bluetooth Smart
1
2
Pre ZAPNUTIE
zopakujte postup.
ZAP.
i
i
3
Ukončiť nastavenia.
VYP.
Zapnite režim Bluetooth Smart v nastaveniach.
Spojte zariadenie s vašim inteligentným telefónom, tabletom, prenosným počítačom.
Aktuálne meranie sa prenáša automaticky, ak je vytvorené spojenie
cez Bluetooth. Ak chcete preniesť výsledok z hlavného riadku, stlačte
=.
Bluetooth sa vypne hneď ako vypnete laserový merač vzdialenosti.
Efektívny a inovatívny modul Bluetooth Smart (s novým štandardom
Bluetooth V4.0) spolupracuje so všetkými zariadeniami Bluetooth
Smart Ready. Všetky ostatné Bluetooth zariadenia nepodporujú
Dewalt DW03201
Predvolený režim: Bluetooth je
zapnuté. Ikona Bluetooth v stavovom riadku je zobrazená, ak je zariadenie pripojené
postredníctvom Bluetooth.
úsporný modul Bluetooth Smart, ktorý je integrovaný do zariadenia.
Nepreberáme žiadnu záruku na akékoľvek problémy, ktoré môžu
vzniknúť z používania bezplatného softvéru a nie sme povinný zabezpečiť opravy alebo vyvíjať aktualizácie. Aplikácie pre Android® alebo
Mac iOS nájdete v špeciálnych internetových obchodoch.
9
Nastavenia
Kalibrácia snímača naklonenia (kalibrácia naklonenia)
1
2
3
SK
4
180°
Zariadenie umiestnite na úplne rovný
povrch.
180°
5
6
7
Zariadením otáčajte horizontálne
o 180 ° a umiestnite ho znovu na úplne rovný povrch.
8
Zariadenie umiestnite na úplne rovný
povrch.
9
180°
180°
10
i
Po 2 sekundách sa zariadenie vráti
späť do základného režimu.
Zariadením otáčajte horizontálne
o 180 ° a umiestnite ho znovu na úplne rovný povrch.
Dewalt DW03201
10
Nastavenia
Personalizované obľúbené funkcie
SK
Favorite
1
2
3
4
Zvoľte obľúbenú
funkciu.
i
5
Stlačte tlačidlo výberu vľavo alebo
vpravo. Funkcia sa
nastaví ako obľúbená nad príslušným tlačidlom
výberu.
Zvoľte si svoje
obľúbené funkcie pre rýchly
prístup.
Skratka:
Stlačte na 2 sekundy tlačidlo
výberu v režime
merania.
Ukončiť nastavenia.
Osvetlenie
1
2
3
1/6
Dewalt DW03201
4
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Zvoľte jas.
i
5
Potvrdiť nastavenie.
Ukončiť nastavenia.
Aby ste šetrili energiu,
znížte jas, ak
nie je potrebná jeho
vysoká intenzita.
11
Nastavenia
Ofset
1
SK
2
3
4
Zvoľte číslicu.
i
6
Ukončiť nastavenia.
1.012 m
5
1.012 m
Nastavte
číslicu.
Potvrďte
hodnotu.
Ofset pripočítava alebo odčítava
špecifickú hodnotu ku alebo od
všetkých meraní automaticky.
Táto funkcia umožňuje brať do
úvahy tolerancie. Zobrazí sa ikona
ofsetu.
Reset
Druhé potvrdenie tlačidlami výberu:
1
2
3
Odmietnuť:
Potvrdiť:
i
4
Reset vráti prístroj k pôvodným
nastaveniam z výroby. Stratia sa
všetky upravené nastavenia a údaje v pamäti.
Ukončiť nastavenia.
Dewalt DW03201
12
Funkcie
Prehľad
SK
Časovač
Sledovanie sklonu
Meranie na šikmých objektoch
Kalkulačka
Plocha
Označenie výšky
Nastavenie referencie merania
Objem
Lichobežník
Pamäť
Trojuholníková plocha
Vymedzenie
Meranie jednej vzdialenosti
Režim veľkého dosahu
Pytagoras 1
Inteligentný horizontálny režim
Meranie výškového profilu
Pytagoras 2
Časovač
1
2
3
4
30 sec
5 sec
2 sec
Off
Zvoľte čas uvoľnenia.
i
Automatické
uvoľnenie sa
spustí po stlačení tlačidla
ZAP./Meranie.
i
Výsledok merania z hlavného riadku sa prenesie do kalkulačky a
môže sa použiť pre ďalšie výpočty.
Ft/in zlomky sa konvertujú na
ft/in desiatky.
Potvrdiť nastavenie.
Kalkulačka
1
2
Zvoľte tlačidlo na displeji.
3
C/CE
Dewalt DW03201
=
Potvrďte každé
tlačidlo.
Na vymazanie alebo pre
výsledok používajte výberové tlačidlá.
13
Funkcie
Upravenie meracej referencie/stojan
1
2
3
SK
Vzdialenosť sa meria zo zadnej časti zariadenia (štandardné nastavenie).
Vzdialenosť sa meria z prednej časti zariadenia (symbol zámku = permanentne).
Vzdialenosť je trvalo meraná od závitu stojana.
i
4
Ak sa zariadenie vypne, referencia sa vráti späť na štandardné nastavenie (zadná časť zariadenia).
Potvrdiť nastavenie.
Pamäť
1
2
3
12.208 m
6.554 m
23.8899 m
8.449 m
Dewalt DW03201
Prepnutie medzi
meraniami.
4
Vymazanie pamäte.
Prevzatie hodnoty
pre ďalšie činnosti.
Ak chcete zobraziť
podrobnejšie výsledky špecifického
merania, použite
navigačné tlačidlá
hore/dole.
i
Skratka
14
Funkcie
Meranie jednej vzdialenosti
1
2
SK
3
i
4
8.532 m
Namierte aktívny laser na cieľ.
Cieľové povrchy:
Chyby merania sa môžu vyskytnúť
pri meraní k bezfarebným kvapalinám, polystyrénu alebo polopriepustným povrchom alebo pri
namierení na vysoko lesklé povrchy. Voči tmavým povrchom sa
čas merania zvyšuje.
Inteligentný horizontálny režim
2
3
4
5.204 m
0.032 m
4.827 m
Namierte laser
na cieľ.
x
y
z
x
y
40.8 °
1
z
(až 360 ° a šikmé naklonenie ±
10 °)
Sledovanie sklonu
1
2
3
89.3°
i
Sklon je zobrazený permanentne. Prístroj zapípa pri 0 ° a 90 °. Ideálne pre
horizontálne a vertikálne nastavenia.
90°
0°
Dewalt DW03201
15
Funkcie
Plocha
SK
1
2
3
4
5
Namierte laser na
prvý cieľový bod.
6.228 m
6
3.9I0 m
20.276 m
24.352 m
2
Dewalt DW03201
Prvá vzdialenosť
Druhá vzdialenosť
Obvod
Namierte laser na
druhý cieľový
bod.
i
Výsledok je zobrazený v hlavnom riadku a
nameraná hodnota nad ním.
Čiastkové merania/Maliarska funkcia:
Stlačte + alebo - po spustení prvého merania. Zmerajte a pripočítajte alebo odčítajte
vzdialenosti. Dokončite pomocou =. Odmerajte 2. dĺžku.
Plocha
16
Funkcie
Objem
SK
1
2
3
4
Namierte laser na
prvý cieľový bod.
5.744 m
8
Druhá vzdialenosť
2.431 m
Tretia vzdialenosť
32.653 m
3
Dewalt DW03201
6
7
Namierte laser na
druhý cieľový
bod.
Prvá vzdialenosť
2.338 m
5
9
Použite navigačné
tlačidlá nahor/nadol, aby ste zobrazili viac
výsledkov.
Namierte laser na
tretí cieľový bod.
2
13.430 m
2
Oblasť stropu/podlahy
39.300 m
Oblasti steny
16.164 m
Obvod
Objem
17
Funkcie
Trojuholníková oblasť
1
2
SK
3
4
5
Namierte laser na
druhý cieľový
bod.
Namierte laser na
prvý cieľový bod.
8
4.248 m
Prvá vzdialenosť
4.129 m
Druhá vzdialenosť
2.425 m
Tretia vzdialenosť
4.855 m
2
6
9
Použite navigačné
tlačidlá nahor/nadol, aby ste zobrazili
viac výsledkov. Ak je
hľadáčik aktivovaný,
vypnite ho.
7
Namierte laser na
tretí cieľový bod.
Uhol medzi prvým a
druhým meraním
33.60°
10.802 m
Obvod
Trojuholníková
oblasť
Režim veľkého dosahu
1
Dewalt DW03201
2
i
Režim veľkého rozsahu umožňuje
meranie obtiažnych cieľov pri nepriaznivých podmienkach, ako je napr. jasné vonkajšie svetlo alebo zlá
reflektivita cieľa. Čas merania sa zvyšuje.
Ikona v stavovom riadku zobrazuje, či
je funkcia aktívna.
18
Funkcie
Meranie výškového profilu
1
2
SK
3
4
3
1
0
REF
REF
0.054 m
Dewalt DW03201
i
7
2.042 m
h
Horizontálna vzdialenosť k zariadeniu
Výškový rozdiel k referenčnému bodu (REF).
d
Namierte na ďalšie body 1-x.
2x
d
2
h
0
Namierte na referenčný bod (REF).
6
5
4
5
Ukončiť funkciu.
Ideálne na meranie výškových rozdielov k referenčnému bodu. Môže sa používať aj na
meranie profilov a terénov. Po odmeraní referenčného bodu sa pre každý nasledovný
bod zobrazí horizontálna vzdialenosť
a výška.
19
Funkcie
Šikmé objekty
1
2
SK
3
4
5
Namierte laser na
vrchný cieľový bod.
11.00 °
30.367 m
-3.440 m
6
5.452 m
i
Uhol P2
Vzdialenosť P2
Vertikálna výška medzi
oboma bodmi
7
Použite navigačné
tlačidlá nahor/nadol, aby ste zobrazili
viac výsledkov. Ak je
hľadáčik aktivovaný,
vypnite ho.
Namierte laser na
spodný cieľový
bod.
39.10 °
-4.230 m
Vrátane uhla medzi
oboma bodmi
Horizontálna vzdialenosť medzi oboma
bodmi
Vzdialenosť medzi
oboma bodmi
Nepriame meranie vzdialenosti
medzi 2 bodmi s ďalšími výsledkami. Ideálne pre aplikácie, ako dĺžka a sklon strechy, výška komína
na streche…
Je dôležité, aby bol nástroj
umiestnený v rovnakej vertikálnej
rovine, ako 2 odmerané body.
Rovina je definovaná líniou medzi
2 bodmi.
Dewalt DW03201
20
Funkcie
Označenie výšky
SK
Px
Px
1
2
3
4
5
P0
P0
Namierte laser na vyššie body
a označenie uhla/výšky sa spustí automaticky.
Namierte laser na spodný
bod.
Px
-10.55 °
P0
29.89 °
3.475 m
y
x
6.271 m
-10.55 °
7
= Označenie uhla, ak je zariadenie zapnuté na stojane
= Označenie výšky, ak je zariadenie zapnuté na stojane
z
y
6
Zastavuje označenie výšky.
6.271 m
44.80 °
8.478 m
P0
8
Použite navigačné
tlačidlá nahor/nadol, aby ste zobrazili
viac výsledkov. Ak
je hľadáčik aktivovaný, vypnite ho.
Dewalt DW03201
i
7.160 m
z
Môžete určiť výšku budov alebo stromov bez vhodných reflektívnych bodov. V spodnom bode sa meria
vzdialenosť a sklon - ktoré si vyžadujú
reflektívny laserový cieľ. Na horný bod
môžete namieriť pomocou hľadáčika/zameriavacieho kríža a nepotrebuje
reflektívny laserový cieľ, pretože sa meria len sklon.
21
Funkcie
Lichobežník
1
SK
2
3
4
Namierte laser na vrchný bod.
h
y
5.790 m
7
Použite navigačné
tlačidlá nahor/nadol,
aby ste zobrazili viac
výsledkov. Ak je hľadáčik aktivovaný, vypnite ho.
Dewalt DW03201
x
h
y
70.80°
Namierte laser na
2. bod.
x
13.459 m
16.440 m
6
5
78.383 m2
20.9 °
Lichobežníková oblasť
22
Funkcie
Vymedzenie
i
Na rozlíšenie
definovaných
dĺžok merania
môžete zadať
dve rôzne
vzdialenosti (a
a b).
SK
a=b
1
1
2
3
a
2
1
2
b
a
b
3
4
1.012 m
Zvoľte číslicu.
7
8
Overte hodnotu
„b“ a spustite meranie.
Dewalt DW03201
5
Nastavte
číslicu.
Zariadenie pomaly posúvajte pozdĺž línie
vymedzenia. Zobrazí sa vzdialenosť k
nasledujúcemu
bodu vymedzenia.
1.012 m
0.240 m chýba
po nasledujúcich 0.625 m
vzdialenosti.
6
Odsúhlaste
hodnotu
„a“.
Vzdialenosť
k nasledujúce
mu bodu vymedzenia
0.625 m
Nastavte
hodnotu
„b“.
i
0.625 m
Po dosiahnutí bodu vymedzenia, ktorý je menší ako 0.1 m,
začne nástroj pípať. Funkcia sa
dá zastaviť stlačením tlačidla
VYMAZAŤ/VYP.
0.240 m
23
Funkcie
Pytagoras (2-bodové)
1
2
SK
3
4
5
Namierte laser na
druhý cieľ.
Namierte laser na
prvý cieľ.
6
25.133 m
21.383 m
13.207 m
Dewalt DW03201
i
Výsledok sa zobrazí v hlavnom riadku.
Stlačenie meracieho tlačidla na 2 sek. v tejto funkcii aktivuje automatické meranie minima alebo maxima.
Funkciu Pytagoras odporúčame použiť len pri nepriamom horizontálnom meraní.
Pre meranie výšky (vertikálne) je presnejšie použitie
funkcie s meraním sklonu.
24
Funkcie
Pytagoras (3-bodové)
1
2
SK
3
4
Namierte laser na
prvý cieľ.
24.298 m
8
21.264 m
23.018 m
20.571 m
Dewalt DW03201
5
6
Namierte laser na
druhý cieľ.
i
7
Namierte laser
na tretí cieľ.
Výsledok sa zobrazí v hlavnom riadku.
Stlačenie meracieho tlačidla na 2 sek. v tejto funkcii
aktivuje automatické meranie minima alebo maxima.
Funkciu Pytagoras odporúčame použiť len pri nepriamom horizontálnom meraní.
Pre meranie výšky (vertikálne) je presnejšie použitie
funkcie s meraním sklonu.
25
Technické údaje
SK
Meranie vzdialenosti
Presnosť za priaznivých
podmienok *
Presnosť za nepriaznivých
podmienok **
Rozsah za priaznivých
podmienok *
Rozsah za nepriaznivých
podmienok **
Najmenšia zobrazená
jednotka
Technológia Power Range
Technology™
Ø laserového bodu
pri vzdialenostiach
± 1.0 mm / ~1/16" ***
± 2.0 mm/0.08 in ***
200 m / 660 ft
80 m/260 ft ****
0.1 mm / 1/32 in
áno
6/30/60 mm
(10/50/100 m)
Meranie naklonenia
Tolerancia merania
k laserovému lúču****
± 0.2°
Tolerancia merania k
plášťu****
± 0.2°
Rozsah
360°
* Priaznivé podmienky sú: biely a rozptýlený odrážajúci cieľ
(na bielo natretá stena), slabé osvetlenie pozadia a mierne
teploty.
** Nepriaznivé podmienky sú: ciele s nižšou alebo vyššou
odrazivosťou alebo veľké osvetlenie pozadia alebo teploty
na hornom alebo dolnom konci špecifikovaného teplotného
rozsahu.
*** Tolerancia sa aplikuje od 0,05 m do 10 m s 95 % úrovňou
spoľahlivosti.
Za priaznivých podmienok sa môže tolerancia zhoršiť
o 0.05 mm/m pre vzdialenosti medzi 10 m až 30 m
a o 0.10 mm/m medzi 30 m až 100 m a o 0.20 mm/m pri
vzdialenostiach vyšších ako 100 m.
Za nepriaznivých podmienok sa môže tolerancia zhoršiť
o 0.10 mm/m pre vzdialenosti medzi 10 m až 30 m,
o 0.20 mm/m medzi 30 m až 100 m a o 0.30 mm/m pri
vzdialenostiach vyšších ako 100 m.
**** Po používateľskej kalibrácii. Príslušná odchýlka dodatočného uhla +/- 0.01° na jeden stupeň až do +/-45 °
v každom kvadrante. Aplikuje sa pri izbovej teplote. Pre celý
rozsah prevádzkovej teploty sa maximálna odchýlka zvýši o
+/-0.1°.
Všeobecne
Pre presné nepriame výsledky sa odporúča použitie stojana. Pre presné
merania sklonu by ste sa mali vyhnúť
šikmému nakloneniu.
i
Funkcie
Meranie vzdialenosti
áno
Min./Max. meranie
áno
Permanentné meranie
áno
Vymedzenie
áno
Sčítanie/Odčítanie
áno
Plocha
áno
Trojuholníková plocha
áno
Objem
áno
Lichobežník
áno
Maliarska funkcia (plocha s čias- áno
točným meraním)
Pytagoras
2-bodové, 3-bodové
Inteligentný horizontálny
režim/
Nepriama výška
áno
Meranie výškového profilu
áno
Sledovanie sklonu
áno
Šikmé objekty
áno
Označenie výšky
áno
Pamäť
30 zobrazení
Zvukový signál
áno
Osvetlený farebný displej
áno
Multifunkčná koncová časť
áno
Trieda lasera
2
Typ lasera
635 nm, < 1 mW
Trieda ochrany
IP54
Automatické vypnutie lasera
po 90 sek.
Automatické vypnutie napájania
po 180 sek.
Hľadáčik (zobrazovacia obrazovka)
4x zväčšenie
Bluetooth® Smart
Bluetooth v4.0
Digitálna úroveň
áno
Dosah Bluetooth®
10 m
Bluetooth® Smart
áno
Výdrž batérií (2 x AA)
do 5000 meraní
áno
Rozmer (V x H x Š)
149 x 61 x 31 mm
5.9 x 2.4 x 1.2 in
Personalizované obľúbené
funkcie
Časovač
áno
Hmotnosť (s batériami)
209 g/7,22 oz
Režim veľkého dosahu
áno
Kalkulačka
áno
Teplotný rozsah:
- Skladovanie
- Ovládanie
Dewalt DW03201
-25 až 70 °C
-13 až 158 °F
-10 až 50 °C
14 až 122 °F
26
Kódy správ
Údržba
Bezpečnostné pokyny
Ak správa Error nezmizne po opakovanom
zapnutí zariadenia, kontaktujte predajcu.
Ak sa objaví správa InFo spolu s číslom,
stlačte tlačidlo Vymazať a dodržte nasledujúce pokyny:
• Zariadenie čistite mäkkou, vlhkou
handričkou.
• Zariadenie nikdy neponárajte do vody.
• Nikdy nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky alebo rozpúšťadlá.
Osoba zodpovedná za zariadenie musí
zabezpečiť, že všetci používatelia im
rozumejú a dodržiavajú ich.
Č.
Príčina
Oprava
156
Priečne naklonenie
väčšie ako 10°
Prístroj držte bez toho,
aby ste ho priečne nakláňali.
Záruka
Chyba kalibrácie
Uistite sa, že zariadenie je
umiestnené na úplne horizontálnom a rovnom
povrchu. Opakujte proces
kalibrácie. Ak sa chyba
ešte stále vyskytuje,
kontaktujte svojho
predajcu.
162
204
Chybná kalkulácia
Vykonajte meranie znova.
240
Chyba prenosu
údajov
Zopakujte postup.
252
Príliš vysoká teplota
Nechajte zariadenie
vychladnúť.
253
Príliš nízka teplota
Zahrejte zariadenie.
255
Prijatý signál je veľmi
slabý, čas merania
príliš dlhý
Zmeňte cieľový povrch
(napr. biely papier).
256
Prijatý signál je príliš
silný
Zmeňte cieľový povrch
(napr. biely papier).
257
Príliš silné osvetlenie
pozadia
Zatieňte cieľovú oblasť.
258
Meranie mimo
rozsahu merania
Opravte rozsah.
260
Prerušenie laserového lúča
Zopakujte meranie.
Dewalt DW03201
Európa:
• 30-denná lehota okamžitého vrátenia
v prípade nespokojnosti
• Jednoročný bezplatný servis
• Jednoročná plná záruka
Podrobné informácie sú k dispozícii na internete na www.2helpU.com.
Severná Amerika:
• Trojročná obmedzená záruka
• Jednoročný bezplatný servis
• 90-denná záruka na vrátenie peňazí
Podrobné informácie sú k dispozícii na internete na www.dewalt.com.
SK
Oblasti zodpovednosti
Zodpovednosti výrobcu originálneho
vybavenia:
Európa:
DEWALT
D-65510 Idstein, Germany
www.2helpU.com
www.dewalt.eu
Severná Amerika:
DEWALT Industrial Tool Co.
Baltimore, MD21286, USA
Pre servisné služby volajte 1-800-4DEWALT.
www.dewalt.com
Vyššie uvedená spoločnosť je zodpovedná za
dodanie produktu, vrátane návodu na
použitie v úplne bezpečnom stave. Vyššie
uvedená spoločnosť nie je zodpovedná za
príslušenstvo vyrobené treťou stranou.
Zodpovednosti osoby, ktorá má zariadenie na starosti:
• Rozumieť bezpečnostným pokynom na
výrobku a pokynom v návode na použitie.
• Poznať miestne bezpečnostné predpisy
vzťahujúce sa na predchádzanie nehodám.
27
Bezpečnostné pokyny
• Neoprávnenému personálu zamedzte
prístup k výrobku.
Dovolené použitie
• Meranie vzdialeností
• Meranie naklonenia
• Prenos údajov cez Bluetooth®
Zakázané použitie
• Používanie výrobku bez poučenia.
• Používanie mimo rozsahu stanovených
limitov
• Deaktivovanie bezpečnostných systémov a
odstránenie nálepiek s vysvetlivkami a
upozornením na nebezpečenstvo
• Otvorenie výrobku za použitia nástrojov
(napr. skrutkovače atď.)
• Vykonávanie úprav alebo prerábanie
výrobku
• Použitie príslušenstva od iných výrobcov
bez vysloveného schválenia
• Úmyselné oslňovanie tretích strán; tiež v
tme
• Neadekvátne zabezpečenie v mieste
merania (napr. pri meraní na cestách,
staveniskách atď.)
• Schválne alebo nezodpovedné správanie sa
na lešeniach, na rebríkoch, pri meraní v
blízkosti bežiacich strojov alebo v blízkosti
častí strojov alebo inštalácií, ktoré nie sú
chránené
• Priame mierenie na slnko
Dewalt DW03201
SK
Nebezpečenstvá pri používaní
Likvidácia
 VÝSTRAHA
 UPOZORNENIE
Dávajte si pozor na chybné merania vzdialenosti, ak je zariadenie poškodené alebo
spadlo, alebo bolo nesprávne používané
alebo upravené. Vykonávajte pravidelné
testovacie merania.
Najmä potom, ako bolo zariadenie vystavené
neobvyklému používaniu a pred, počas a po
dôležitých meraniach.
 UPOZORNENIE
Nikdy sa nepokúšajte výrobok opraviť sami.
V prípade poškodenia kontaktujte lokálneho
predajcu.
 VÝSTRAHA
Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú vopred
schválené, môžu viesť k zrušeniu povolenia
na prevádzku zariadenia.
Limity používania
Pozri časť „Technické údaje“.
Zariadenie je určené na použitie v trvalo
obývaných oblastiach. Produkt nepoužívajte
v oblastiach ohrozených výbuchom alebo v
agresívnych prostrediach.
i
Vybité batérie sa nesmú likvidovať s
domovým odpadom. Dbajte o životné
prostredie a odneste ich na zberné miesta,
ktoré sú vybavené v súlade s vnútroštátnymi
a miestnymi predpismi.
Výrobok sa nesmie likvidovať s domovým
odpadom.
Výrobok likvidujte náležite v súlade s
vnútroštátnymi predpismi vo svojej
krajine.
Dodržiavajte národné a lokálne predpisy.
Informácie o ošetrení produktu a spracovaní
odpadu si môžete prevziať z našej webovej
stránky.
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
 VÝSTRAHA
Prístroj vyhovuje najprísnejším požiadavkám
príslušných noriem a smerníc.
Avšak možnosť spôsobenia interferencie v
iných prístrojoch nie je možné úplne vylúčiť.
28
Bezpečnostné pokyny
Použitie produktu s rozhraním
Bluetooth®
SK
Klasifikácia lasera
Maximálny najvyšší výstupný výkon
prenášaný žiarením:
0.95 mW
 VÝSTRAHA
Elektromagnetické žiarenie môže spôsobovať rušenie iného vybavenia, v inštaláciách
(napr. medicínske, ako sú kardiostimulátory
alebo naslúchacie pomôcky) a v lietadlách.
Môže ovplyvniť aj ľudí a zvieratá.
Bezpe?nostné opatrenia:
Aj napriek tomu, že tento produkt spĺňa
požiadavky najprísnejších štandardov a regulácií, možnosť škodlivého účinku na ľudí a
zvieratá sa nedá úplne vylúčiť.
• Nepoužívajte produkt v blízkosti čerpacích
staníc, chemických tovární, v oblastiach s
potenciálne výbušnou atmosférou a tam,
kde sa uskutočňuje odpaľovanie náloží.
• Produkt nepoužívajte v blízkosti medicínskeho vybavenia.
• Produkt nepoužívajte v lietadlách.
• Produkt nepoužívajte dlhší čas v blízkosti
vášho tela.
Zariadenie vytvára viditeľné laserové lúče,
ktoré sa emitujú z prístroja.
Je to laserový výrobok triedy 2 v súlade s:
• IEC60825-1 : 2014 „Bezpečnosť žiarenia
laserových výrobkov“
Výrobky s laserom triedy 2:
Nepozerajte sa do laserového lúča, ani ho
zbytočne nemierte na iných ľudí. Ochrana
oka je bežne poskytnutá reakciami odporu
vrátane žmurkacieho reflexu.
635 nm
Trvanie impulzu:
>400 ps
Opakovací kmitočet impulzov:
320 MHz
Odchýlka lúča:
0.16 mrad x 0.6 mrad
Podlieha zmenám (nákresy, popisy
a technické údaje) bez predchádzajúceho
oznámenia.
Označenie
 VÝSTRAHA
Pozeranie sa priamo do lúča s optickými
pomôckami (napr. ďalekohľadmi, teleskopmi) môže byť nebezpečné.
 UPOZORNENIE
Pozeranie sa do laserového lúča môže byť
pre oči nebezpečné.
Dewalt DW03201
Vlnová dĺžka:
Podlieha zmenám (nákresy, popisy
a technické údaje) bez predchádzajúceho
oznámenia.
29
Download PDF

advertising