DW03201 | DeWalt DW03201 LASER DISTANCE METER instruction manual

DEWALT DW03201
Innehåll
SV
Etablera instrument
2
2
2
3
3
4
4
Funktioner
5
5
5
5
5
5
6
6
-----------------------Introduktion - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Översikt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Mätdisplay- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Valdisplay - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pointfinder (Viewscreen)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Lägga in batterier - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---------------------------------Starta/Stänga av - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Rensa - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Meddelandekoder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Multifunktionellt bakstycke - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Permanent / Minimum-Maximummätning - - - - - - - - - - - - - - Lägg till / Subtrahera - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pointfinder (Viewscreen)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Inställningar - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7
Översikt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Lutningsenheter - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Längdenheter - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Ljud PÅ/AV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Digital nivå PÅ/AV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
In-/aktivera tangentbordet - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Starta med tangentbord - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
In-/aktivera Bluetooth Smart - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Kalibrera lutningssensor (lutningskalibrering) - - - - - - - - - - - - 10
Anpassade favoriter - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Belysning- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Offset- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12
Reset - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12
Funktioner
--------------------------------Översikt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Timer - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Räknare - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Justera mätreferens / stativ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dewalt DW03201
13
13
13
13
14
Minne - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14
Enkel längdmätning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Smart horisontellt läge - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Lutningssökning- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Area - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16
Volym - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17
Rumsvinkelfunktion - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18
Lång räckvidd - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18
Avancerad mätning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19
Objekt med fall - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20
Sök höjd - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21
Trapets - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22
Utsättning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23
Pythagoras (2 punkter)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 24
Pythagoras (3 punkter)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25
Tekniska data - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26
Meddelandekoder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Underhåll - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Garanti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Säkerhetsföreskrifter- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Ansvarsområden- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Tillåten användning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Förbjuden användning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Risker vid användande - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Begränsningar i användande - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Avfallshantering- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Elektromagnetisk acceptans EMV- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Användning av instrumentet med Bluetooth® - - - - - - - - - - - - 29
Laserklassificering - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29
Produktetikettering - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29
1
Etablera instrument
Introduktion
SV
Översikt
Läs igenom säkerhetsanvisningar och handbok noga innan du
använder instrumentet första gången.
Personal med instrumentansvar måste försäkra sig om att
alla användare förstår och följer dessa föreskrifter.
Display
Symbolerna har följande innebörd:
 VARNING
Indikerar en potentiellt farlig situation vilken, om den inte undviks,
kan resultera i svåra skador för användaren eller användarens död.
 OBSERVERA
Indikerar en potentiellt farlig situation vilken, om den inte undviks,
kan resultera i mindre skador för användaren, men avsevärd materiell och finansiell skada samt miljömässig påverkan.
Viktiga avsnitt, som bör följas vid praktisk hantering, därför att
de möjliggör att instrumentet används på ett tekniskt korrekt
och effektivt sätt.
i
Dewalt DW03201
På / Mät
Pointfinder
(Viewscreen)
Valtangenter
för ovanstående symboler
Navigation
Funktionsdisplay
Return / Lika
med
Rensa / Av
Lägg till /
Subtrahera
2
Etablera instrument
Mätdisplay
Statuslist
SV
Valdisplay
Sidoanvisning
FUNC
Funktion /
Inställningar
Huvudrad
Aktiv funktion
Favoriter
Dewalt DW03201
Inställningar
Hjälpfunktion
3
Etablera instrument
Pointfinder (Viewscreen)
SV
Lägga in batterier
i
Zoomnivå
1x
Belysningsjustering med navigationstangen
ter vänster och
höger
Aktiv funktion
Hårkors
Använd inte zinkbatterier för att säkra
pålitlig användning.
Vi rekommenderar
att använda batterier
med hög kvalitet.
Ladda batterierna
när batterisymbolen
blinkar.
Zoom (1x, 2x, 4x)
med navigationstangenter upp och
ner
Favoriter
Dewalt DW03201
4
Funktioner
Starta/Stänga av
PÅ
SV
Rensa
AV
i
2 sek
Instrumentet
stänger av automatiskt om ingen
knapp trycks
inom 180 sek.
Instrumentet är
avstängt.
Meddelandekoder
1x
2x
Om infoikonen visas med ett nummer, se instruktionerna i avsnitt
"Meddelandekoder".
Exempel:
Lämna aktuell
funktion, gå till
standardläge.
Ångra senaste
funktion.
Multifunktionellt bakstycke
i
Bakstyckets
orientering
känns av automatiskt och nollpunkten justeras
motsvarande.
Permanent / Minimum-Maximummätning
min.
1
2
max.
Mätt minimum- och maximumlängd
visas (min, max.). Senaste mätt värde visas i huvudraden.
3
2 sek
Stoppar permanent / minimum-maximummätning.
Används för bestämning av rumsdiagonal (maximalvärde) eller horisontallängd (minimivärde)
Dewalt DW03201
8.532 m
5
Funktioner
Lägg till / Subtrahera
SV
2x
1
2
7.332 m
3
Nästa mätning adderas till föregående.
Nästa mätning
subtraheras från
föregående.
i
4
7.332 m
Upprepa detta vid behov. Samma
tillvägagångssätt kan användas för
att lägga till eller subtrahera areor
eller volymer.
20.179 m
12.847 m
Pointfinder (Viewscreen)
4x
1x
1
4x
1x
2
3
4
2x
2x
1x
i
1x
Lämna Pointfinder (Viewscreen)
Detta är till stor hjälp vid mätning utomhus. Den integrerade
sökaren (viewscreen) visar målet i displayen. Instrumentet
mäter i mitten av hårkorset även om inte laserpunkten syns.
Parallellfel uppstår när sökarkameran används för nära mål,
laserpunkten ligger utanför hårkorset. Använd den riktiga laserpunkten i detta fall.
Dewalt DW03201
6
Inställningar
Översikt
SV
Lutningsenheter
1
2
Längdenheter
Ljud
Digital nivå
Knapplås
Bluetooth®
Lutningskalibrering
Favoriter
Belysning
Offset
Reset
Information
Lutningsenheter
1
2
3
Växla mellan olika enheter:
360.0° 0.00 %
± 180.0° 0.0 mm/m
± 90.0° 0.00 in/ft
Dewalt DW03201
4
5
Bekräfta inställning.
Lämna inställningar.
7
Inställningar
Längdenheter
1
SV
2
3
Växla mellan olika enheter:
0.00 m
0.000 m
0.0000 m
0.0 mm
4
0.00 ft
0.00 in
0 1/32 in
0'00" 1/32
5
Bekräfta inställning.
Lämna inställningar.
Ljud PÅ/AV
1
2
3
Lämna inställningar.
Upprepa för att
sätta PÅ.
AV
PÅ
Digital nivå PÅ/AV
1
2
Upprepa för att
sätta PÅ.
PÅ
Dewalt DW03201
i
3
Den digitala nivån visas i statusfältet.
Lämna inställningar.
AV
8
Inställningar
In-/aktivera tangentbordet
1
SV
Starta med tangentbord
Upprepa för att
inaktivera.
2
3
1
2
inom 2 sek
Lämna inställningar.
PÅ
AV
In-/aktivera Bluetooth Smart
1
2
Upprepa för att
sätta PÅ.
PÅ
i
i
3
Lämna inställningar.
AV
Aktivera Bluetooth Smart i Inställningar.
Anslut instrumentet till din Smartphone, I-pad, bärbar dator,…
Den faktiska mätningen överförs automatiskt om Bluetooth-anslutningen är etablerad. Tryck = för att överföra ett resultat från huvudraden.
Bluetooth inaktiveras när lasermätaren stängs av.
Den effektiva och innovativa Bluetooth Smart modulen (med ny Bluetooth standard V4.0) fungerar tillsammans med alla Bluetooth Smart
Ready enheter. Alla andra Bluetooth-enheter stöder inte den strömsparande Bluetooth Smart modulen som är integrerad i instrumentet.
Vi ansvarar inte för användning av fri mjukvara och vi är inte förpliktade
Dewalt DW03201
Standardläge: Bluetooth är aktiverad. Bluetooth-ikonen i statusrader visas om instrumentet är
anslutet till Bluetooth.
att tillhandahålla korrigering eller utveckla uppgradering. Appar för Android® eller Mac iOS finns att köpa på internet.
9
Inställningar
Kalibrera lutningssensor (lutningskalibrering)
1
2
SV
3
4
180°
Placera instrumentet på en absolut
plan yta.
180°
5
6
7
Vrid instrumentet horisontellt 180°
och placera det på en absolut plan yta
igen.
8
Placera instrumentet på en absolut
plan yta.
9
180°
180°
10
i
Instrumentet återgår till
normalt läge
efter 2 sek.
Vrid instrumentet horisontellt 180°
och placera det på en absolut plan yta
igen.
Dewalt DW03201
10
Inställningar
Anpassade favoriter
SV
Favorite
1
2
3
4
Tryck vänster eller
höger valtangent.
Funktionen anges
som favorit ovanför motsvarande
valtangent.
Välj favoritfunktion.
i
5
Välj dina favoritfunktioner för
snabb åtkomst.
Genväg:
Tryck en valtangent i 2 sek. i
mätläge.
Lämna inställningar.
Belysning
1
2
3
1/6
Dewalt DW03201
4
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Välj ljusstyrka.
i
5
Bekräfta inställning.
Sänk ljusstyrkan för att
spara ström.
Lämna inställningar.
11
Inställningar
Offset
1
SV
2
3
4
Välj siffra.
i
6
Lämna inställningar.
1.012 m
5
1.012 m
Justera siffra.
Bekräfta värde.
Ett offset adderar eller subtraherar ett speciellt värde automatiskt
till eller från alla mätningar. Denna
funktion tillåter toleranser. Offset-ikonen visas.
Reset
Bekräfta igen med valtangenter:
1
2
3
Ignorera:
Bekräfta:
i
4
Reset återställer instrumentet till
fabriksinställningar. Alla anpassade inställningar och minnen raderas.
Lämna inställningar.
Dewalt DW03201
12
Funktioner
Översikt
SV
Timer
Lutningssökning
Mäta objekt med fall
Räknare
Area
Sök höjd
Justera mätreferens
Volym
Trapets
Minne
Triangelarea
Utsättning
En avståndsmätning
Lång räckvidd
Pythagoras 1
Smart horisontellt läge
Avancerad mätning
Pythagoras 2
Timer
1
2
3
i
4
30 sec
5 sec
2 sec
Off
Välj utlösningstid.
Självutlösaren
startar när
PÅ/Mät-tangenten trycks.
Bekräfta inställning.
Räknare
1
2
Välj tangent i
displayen.
3
i
Mätningsresultatet i huvudraden
överförs till räknaren och kan användas för ytterligare beräkningar.
Ft/in enheter konverteras till ft/in
decimal.
Bekräfta varje
tangent.
C/CE
Dewalt DW03201
=
Använd valtangenterna för
att rensa eller visa resultat.
13
Funktioner
Justera mätreferens / stativ
1
2
SV
3
Avståndet mäts från instrumentets baksida
(standardinställning).
Avståndet mäts från instrumentets framsida
(låssymbol = permanent).
Avståndet mäts alltid från stativets gänga.
i
4
Referensvärdet återgår till standardinställning (instrumentets
bakkant) om instrumentet stängs
av.
Bekräfta inställning.
Minne
1
2
3
12.208 m
6.554 m
23.8899 m
8.449 m
Dewalt DW03201
Växla mellan mätningar.
4
Radera minne.
Överta värdet för
andra funktioner.
Använd Upp/Nertangenterna för att
visa detaljerade resultat om en speciell mätning.
i
Genväg
14
Funktioner
Enkel längdmätning
1
2
SV
3
i
4
8.532 m
Sikta med den aktiva lasern mot
målet.
Mätbara ytor:
Mätfel kan uppstå vid mätning mot
färglösa vätskor, glasskivor, styropor eller liknande ljusgenomsläppande ytor eller mot högglansiga
ytor. Mättiden ökar mot mörka
ytor.
Smart horisontellt läge
2
3
4
5.204 m
0.032 m
4.827 m
Sikta lasern
mot målet.
x
y
z
x
y
40.8 °
1
z
(upp till 360° och tvärlutning på
±10°)
Lutningssökning
1
2
3
89.3°
i
90°
0°
Dewalt DW03201
Lutningen visas permanent. Instrumentet piper vid 0° och 90°. Idealisk
för horisontella eller vertikala justeringar.
15
Funktioner
Area
1
SV
2
3
4
5
Sikta lasern mot
första målpunkt.
6.228 m
6
3.9I0 m
20.276 m
24.352 m
2
Dewalt DW03201
Första längd
Andra längd
Omkrets
Sikta lasern mot
andra målpunkt.
i
Resultatet visas i huvudraden och uppmätt
värde ovanför.
Delmätningar / målarfunktion:
Tryck + eller - innan första mätningen. Mät
och lägg till eller subtrahera längder. Avsluta
med =. Mät längd 2.
Area
16
Funktioner
Volym
1
SV
2
3
4
Sikta lasern mot
första målpunkt.
5.744 m
8
Andra längd
2.431 m
Tredje längd
32.653 m
3
Dewalt DW03201
6
7
Sikta lasern mot
andra målpunkt.
Första längd
2.338 m
5
9
Använd
Upp/Ner-tangenterna för att visa
flera resultat.
Sikta lasern mot
tredje målpunkt.
2
13.430 m
2
Tak/golvarea
39.300 m
Väggarea
16.164 m
Omkrets
Volym
17
Funktioner
Rumsvinkelfunktion
1
SV
2
3
4
5
Sikta lasern mot
andra målpunkt.
Sikta lasern mot
första målpunkt.
8
4.248 m
Första längd
4.129 m
Andra längd
2.425 m
Tredje längd
4.855 m
2
6
9
Använd
Upp/Ner-tangenterna för att visa
flera resultat. Inaktivera Pointfinder om aktiverad.
7
Sikta lasern mot
tredje målpunkt.
Vinkel mellan första
och andra mätning
33.60°
10.802 m
Omkrets
Rumsvinkelfunktion
Lång räckvidd
1
Dewalt DW03201
2
i
Läget för lång räckvidd möjliggör mätning av olika mål vid ogynnsamma förhållanden, t.ex. mycket ljus eller dåligt
reflekterande yta. Mätningstiden ökar.
En ikon i statusraden visar om funktionen är aktiv.
18
Funktioner
Avancerad mätning
1
SV
2
3
4
3
1
0
REF
REF
0.054 m
Dewalt DW03201
i
7
2.042 m
h
Horisontellt avstånd
till instrumentet
Höjddifferens mot referenspunkten (REF).
d
Sikta mot ytterligare punkter 1-x.
2x
d
2
h
0
Sikta mot referenspunkten (REF).
6
5
4
5
Idealisk för mätning av högdifferenser mot en
referenspunkt. Kan även användas för att
mäta profiler och terräng. Horisontell längd
och höjd visas för varje följande punkt när referenspunkten är uppmätt.
Lämna funktionen.
19
Funktioner
Objekt med fall
1
2
SV
3
4
5
Sikta lasern mot
övre målpunkt.
11.00 °
30.367 m
-3.440 m
6
5.452 m
i
P2 vinkel
P2 längd
Vertikalt höjd mellan
båda punkter
7
Sikta lasern mot
lägre målpunkt.
Använd
Upp/Ner-tangenterna för att visa
flera resultat. Inaktivera Pointfinder om aktiverad.
39.10 °
-4.230 m
Inkluderad vinkel mellan båda punkter
Horisontell längd mellan båda punkter
Längd mellan båda
punkter
Indirekt avståndsmätning mellan 2
punkter med ytterligare resultat.
Idealisk för applikationer som
längd och fall för ett tak, skorstenshöjd,…
Det är viktigt att instrumentet placerad i samma vertikala plan som
de 2 uppmätta punkterna. Planet
definieras med linjen mellan de 2
punkterna.
Dewalt DW03201
20
Funktioner
Sök höjd
SV
Px
Px
1
2
3
4
5
P0
P0
Sikta lasern mot de övre punkterna och
vinkeln/ höjdsökningen startar automatiskt.
Sikta lasern mot lägre
punkt.
Px
-10.55 °
P0
29.89 °
3.475 m
y
x
6.271 m
-10.55 °
7
= Sökvinkel om instrumentet
är startat på stativ
= Sökhöjd om instrumentet
är startat på stativ
z
y
6
Stoppar sök
höjd.
6.271 m
44.80 °
8.478 m
P0
8
Använd
Upp/Ner-tangenterna för att visa
flera resultat. Inaktivera Pointfinder om aktiverad.
Dewalt DW03201
i
7.160 m
z
Höjden för byggnader eller träd utan
passande reflekterande punkter kan
mätas. Vid den lägre punkten mäts avstånd och lutning, vilket kräver en reflekterande målyta. Den övre punkten
kan mätas med sökaren / hårkorset
och behöver ingen reflekterande yta eftersom endast lutningen mäts.
21
Funktioner
Trapets
1
SV
2
3
4
Sikta lasern mot övre
punkt.
h
y
5.790 m
7
Använd
Upp/Ner-tangenterna för att visa
flera resultat. Inaktivera Pointfinder om aktiverad.
Dewalt DW03201
x
h
y
70.80°
Sikta lasern mot
punkt 2.
x
13.459 m
16.440 m
6
5
78.383 m2
20.9 °
Trapetsarea
22
Funktioner
Utsättning
i
SV
Två olika avstånd (a och b)
kan matas och
användas vid
olika definierade mätlängder.
a=b
1
1
2
3
a
2
1
2
b
a
b
3
4
1.012 m
Välj siffra.
7
8
Bekräfta värde "b"
och starta mätning.
Dewalt DW03201
5
Justera siffra.
Flytta instrumentet långsamt längs
utsättningslinjen.
Avståndet till nästa utsättningspunkt visas.
1.012 m
0.240 m fattas
till nästa
0.625 m avstånd.
6
Bekräfta värde "a".
Nästa utsättningslängd
0.625 m
Justera
värde "b".
i
0.625 m
Instrumentet piper när man
närmar sig en utsättningspunkt
med mindre än 0.1 m. Funktionen kan stoppas RENSA/AV-tangenten.
0.240 m
23
Funktioner
Pythagoras (2 punkter)
1
2
SV
3
4
5
Sikta lasern mot andra mål.
Sikta lasern mot
första mål.
6
25.133 m
21.383 m
13.207 m
Dewalt DW03201
i
Resultatet visas i huvudraden.
Tryck mättangenten 2 sek i denna funktion för att aktivera minimum eller maximummätning automatiskt.
Vi rekommenderar att endast använda Pythagoras för
indirekt horisontell mätning.
För höjdmätning (vertikal) är det mera exakt att använda en funktion med lutningsmätning.
24
Funktioner
Pythagoras (3 punkter)
1
2
SV
3
4
Sikta lasern mot
första mål.
24.298 m
8
21.264 m
23.018 m
20.571 m
Dewalt DW03201
5
6
Sikta lasern mot
andra mål.
i
7
Sikta lasern mot
tredje mål.
Resultatet visas i huvudraden.
Tryck mättangenten 2 sek i denna funktion för att aktivera minimum eller maximummätning automatiskt.
Vi rekommenderar att endast använda Pythagoras
för indirekt horisontell mätning.
För höjdmätning (vertikal) är det mera exakt att använda en funktion med lutningsmätning.
25
Tekniska data
SV
Avståndsmätning
Noggrannhet vid gynnsamma ± 1.0 mm / ~1/16" ***
förhållanden *
Noggrannhet vid ogynnsamma förhållanden **
± 2.0 mm / 0.08 in ***
Räckvidd vid gynnsamma
förhållanden *
200 m / 660 ft
Räckvidd vid ogynnsamma
förhållanden **
80 m / 260 ft ****
Minsta displayenhet
0.1 mm / 1/32 in
Power Range Technology
™
Ø Laserpunkt
i längder
Ja
6 / 30 / 60 mm
(10 / 50 / 100 m)
Lutningsmätning
Mättolerans mot laserstråle****
± 0.2°
Mättolerans mot hus****
± 0.2°
Räckvidd
360°
Allmänt
* gynnsamma förhållanden är: vita och diffust reflekterande
mål (vitmålad vägg), dålig bakgrundsbelysning och måttliga
temperaturer.
* ogynnsamma förhållanden är: mål som reflekterar mindre
eller mer eller kraftig bakgrundsbelysning eller temperaturer
vid den övre eller undre gränsen hos det angivna temperaturområdet.
*** Tolerans gäller från 0.05 m till 10 m med noggrannhetsnivå 95%.
Vid gynnsamma förhållanden kan toleransen sjunka med
0,05 mm/m för avstånd på 10 m till 30 m, med 0,10 mm/m
för avstånd på 30 m till 100 m, och med 0,20 mm/m för
avstånd över 100 m.
Vid ogynnsamma förhållanden kan toleransen sjunka med
0,10 mm/m för avstånd på 10 m till 30 m, med 0,20 mm/m
för avstånd på 30 m till 100 m, och med 0,30 mm/m för
avstånd över 100 m.
**** efter användarkalibrering. Ytterligare vinkelavvikelse på
+/- 0.01° per grad upp till +/-45° i varje kvadrant. Gäller vid
rumstemperatur. Den maximala avvikelsen ökar med
+/- 0.1° för hela driftstemperaturen.
Funktioner
Längdmätning
Ja
Min/Max mätning
Ja
Permanent mätning
Ja
Utsättning
Ja
Addition/Subtraktion
Ja
Area
Ja
Triangelarea
Ja
Volym
Ja
Trapets
Ja
Målarfunktion (area med
delmätning)
Ja
Pythagoras
2 punkter, 3 punkter
Smart horisontellt läge /
Indirekt höjd
Ja
Avancerad mätning
Ja
Lutningssökning
Ja
Objekt med fall
Ja
Sök höjd
Ja
Minne
30 displayer
Ljud
Ja
Belyst färgdisplay
Ja
Laserklass
2
Lasertyp
635 nm, < 1 mW
Skyddsklass
IP54
Auto. avstängn. laser
efter 90 s
Auto. avstängn. instrument
efter 180 s
Multifunktionellt bakstycke
Ja
Bluetooth® Smart
Bluetooth v4.0
Pointfinder (Viewscreen)
4xZoom
Räckvidd för Bluethooth®
10 m
Digital nivå
Ja
Batteritid (2 x AA)
upp till 5000 mätningar
Bluetooth® Smart
Ja
Mått (H x D x B)
149 x 61 x 31 mm
5.9 x 2.4 x 1.2 in
Anpassade favoriter
Ja
Timer
Ja
Lång räckvidd
Ja
Räknare
Ja
Vikt (inkl. batterier)
Temperaturområde:
- Förvaring
- Drift
Dewalt DW03201
209 g / 7,22 oz
-25 till 70 °C
-13 till 158 °F
-10 till 50 °C
14 till 122 °F
Använd ett stativ för noggranna indirekta resultat. Tvärlutning bör undvikas
för noggranna lutningsmätningar.
i
26
Meddelandekoder
Underhåll
Säkerhetsföreskrifter
Kontakta återförsäljaren om meddelandet
Error inte visas när instrumentet har startats
upprepade gånger.
Om meddelandet InFo visas med ett
nummer, tryck Rensa-tangenten och följ
instruktionerna:
• Rengör instrumentet med mjuk fuktig duk.
• Doppa inte instrumentet i vatten.
• Använd inga aggressiva rengöringsmedel
eller lösningsmedel.
Personal med instrumentansvar måste
försäkra sig om att alla användare förstår och
följer dessa föreskrifter.
Garanti
Nr.
Orsak
Åtgärd
156
Tvärlutning över 10°
Håll instrumentet utan
tvärlutning.
162
Kalibreringsfel
Kontrollera att instrumentet är placerat på en
absolut horisontell och
plan yta. Upprepa kalibreringen. Om felet fortfarande kvarstår, kontakta
återförsäljaren.
204
Fel i beräkningen
Gör om mätningen.
240
Dataöverföringsfel
Upprepa proceduren.
252
För hög temperatur
Låt instrumentet svalna.
253
För låg temperatur
Värm instrumentet.
255
Mottagen signal för
svag, mättid för lång
Byt målyta (t.ex. vitt
papper).
Europa:
• 30 dagar utan risk garanterat tillfredsställd
• Ett års gratis service
• Ett års full garanti
Mer information finns på internet
www.2helpU.com.
Nordamerika:
• Tre års begränsad garanti
• Ett års gratis service
• Pengar tillbaka inom 90 dagar
Mer information finns på internet
www.dewalt.com.
Ansvarsområde för tillverkare av
originalutrustning:
Europa:
DEWALT
D-65510 Idstein, Germany
www.2helpU.com
www.dewalt.eu
Nordamerika:
DEWALT Industrial Tool Co.
Baltimore, MD21286, USA
För service kontakta 1-800-4-DEWALT.
www.dewalt.com
256
Mottagen signal för
stark
Byt målyta (t.ex. vitt
papper).
257
För mycket
bakgrundsljus
Skugga målytan.
258
Mätning utanför
mäträckvidd
Justera räckvidd.
260
Laserstråle bruten
Upprepa mätning.
Dewalt DW03201
SV
Ansvarsområden
Ovanstående företag är ansvarig för att leverans av instrumentet, inklusive handbok, sker
i ett totalt säkert tillstånd. Ovanstående
företag är inte ansvarig för tillbehör från
annan tillverkare.
Instrumentansvariges åligganden:
• Att förstå säkerhetsinstruktionerna för
instrumentet och instruktionerna i handboken.
• Att känna till lokala säkerhets- och arbetarskyddsföreskrifter.
• Se alltid till att obehöriga inte får tillgång till
instrumentet.
27
Säkerhetsföreskrifter
SV
Tillåten användning
Risker vid användande
Avfallshantering
• Mätning av avstånd
• Lutningsmätning
• Dataöverföring med Bluetooth®
 VARNING
 OBSERVERA
Förbjuden användning
• Användning av instrumentet utan instruktioner
• Användning utanför angivna gränser
• Inaktivering av säkerhetssystem och eliminering av förklarande text eller varningsetiketter
• Öppna instrumentet med hjälp av verktyg
(t.ex. skruvmejsel)
• Modifiering eller konvertering av instrumentet
• Användning av tillbehör från annan tillverkare utan medgivande.
• Medvetet blända annan person, även i
mörker
• Otillräckliga förebyggande säkerhetsanordningar vid uppställning av instrument (t
ex vid mätningar av vägar eller byggnadsplatser)
• Medvetet eller oansvarig hantering på
byggnadsställningar vid användning av stege
när mätning pågår i närheten av drifttagna
maskiner eller nära oskyddade maskiner
eller installationer
• Direkt inriktning mot solen
Dewalt DW03201
Se upp för felaktiga mätningar om ett defekt
instrument används, efter ett fall eller andra
otillåtna påfrestningar resp. förändringar av
instrumentet. Utför periodiska kontrollmätningar.
Särskilt efter onormal påfrestning och
före/efter viktiga mätningar.
 OBSERVERA
Försök inte själv att reparera instrumentet.
Vänligen kontakta din återförsäljare vid
defekt instrument.
 VARNING
Ändringar och modifikationer, utan användarens uttryckliga tillstånd, kan inskränka
användarens rätt att använda istrumentet.
Begränsningar i användande
Se kapitel Tekniska data.
Instrumentet är anpassat för användning
i miljö lämpad för människor. Använd inte
instrumentet i aggressiv eller explosiv miljö.
i
Tomma batterier får inte avfallshanteras som
hushållssopor. Tänk på miljön och lämna in
batterierna till närmaste återvinningsstation
enligt gällande miljölagstiftning.
Instrumentet får inte avfallshanteras som
hushållssopor.
Se till att instrumentet skrotas på ett
sådant sätt att nationella regler efterlevs.
Följ nationella och landsspecifika regler.
Information om avfallshantering kan laddas
hem från vår hemsida.
Elektromagnetisk acceptans
EMV
 VARNING
Instrumentet uppfyller kraven för gällande
regler och normer.
Möjligheten för inverkan på annan utrustning
kan trots detta inte uteslutas.
28
Säkerhetsföreskrifter
Användning av instrumentet
med Bluetooth®
SV
Laserklassificering
 VARNING
Elektromagnetisk strålning kan förorsaka
störningar i annan utrustning, (t.ex. pacemakers eller hörapparater) och i flygplan. Den
kan även påverka människor och djur.
För säkerhets skull:
Även om instrumentet uppfyller sträng standard och regler kan inte möjligheten att
människor och djur påverkas, helt elimineras.
• Använd inte instrumentet i närheten av
bensinstationer, kemiska anläggningar eller
annat område där explosionsrisk förekommer eller vid pågående sprängning.
• Använd inte instrumentet i närheten av
medicinsk utrustning.
• Använd inte instrumentet i flygplan.
• Använd inte instrumentet i närheten av
kroppen under längre tid.
Instrumentet genererar en synlig laserstråle
utgående från instrumentet:
Instrumentet motsvarar laserklass 2 enligt:
• IEC60825-1 : 2014 Lasersäkerhet
Laserklass 2 produkter:
Titta inte in i laserstrålen och rikta den inte
mot andra personer i onödan. Skydd av ögat
uppstår normalt genom bortvändningsreaktioner och blinkreflexen.
Maximal topp-impulsuteffekt:
0,95 mW
Frekvens:
635 nm
Pulstid:
>400 ps
Pulsfrekvens:
320 MHz
Stråldivergens:
0,16 mrad x 0,6 mrad
Illustrationer, beskrivningar och tekniska
specifikationer är icke bindande och kan
ändras vid behov.
Produktetikettering
 VARNING
Det kan vara farligt att titta in i strålen med
ett optiskt instrument t.ex. kikare, teleskop.
 OBSERVERA
Titta inte in i laserstrålen, det kan vara farligt
för ögonen.
Illustrationer, beskrivningar och tekniska
specifikationer är icke bindande och kan
ändras vid behov.
Dewalt DW03201
29
Download PDF

advertising