PS7525 | Black&Decker PS7525 PRUNER instruction manual

A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem ajánlott.
533224 - 30 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
PS7525
2
13
A
B
16
C
D
E
F
3
G
H
I
4
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
f.
Ha az elektromos szerszám nedves helyen való
használata elkerülhetetlen, az elektromos biztonság növelhető egy hibaáramvédő kapcsoló
(RCD) előkapcsolásán keresztül. Hibaáramvédő
kapcsoló használata mellett kisebb az áramütés
veszélye.
3.
a.
Személyes biztonság
Elektromos szerszám használata közben ne
veszítse el éberségét, figyeljen mindig arra, amit
tesz, használja a józan eszét. Ne használja a szerszámot, ha fáradt, ha gyógyszer, alkohol hatása
vagy gyógykezelés alatt áll. Elektromos szerszám
használata közben egy pillanatnyi figyelmetlenség
is súlyos személyi sérülést okozhat.
Használjon egyéni védőfelszerelést. Mindig hordjon védőszemüveget. A védőfelszerelések, például
porvédő maszk, biztonsági csúszásmentes cipő,
védősisak vagy hallásvédő csökkentik a személyi
sérülés veszélyét.
Gondoskodjon arról, hogy a szerszám ne indulhasson be véletlenül. Ellenőrizze, hogy az üzemi
kapcsoló kikapcsolt állásban van-e, mielőtt
a hálózatra és/vagy akkumulátorra kapcsolja,
a kezébe veszi vagy magával viszi. Ne szállítsa a feszültség alatt lévő gépet ujjával az üzemi
kapcsolón, mert bekapcsolt szerszámok szállítása
balesetveszélyes.
Mielőtt bekapcsolja az elektromos szerszámot,
vegye le róla a szerelőkulcsot. Forgó alkatrészen
felejtett kulcs a szerszám beindulásakor személyi
sérülést okozhat.
Ne nyúljon ki túlságosan messzire. Kerülje
a rendellenes testtartást, és egyensúlyát soha
ne veszítse el munkavégzés közben. Így jobban
irányíthatja a szerszámot, még váratlan helyzetekben is.
Megfelelő öltözéket viseljen. Ne hordjon ékszert
vagy laza ruházatot munkavégzés közben. Haját,
ruházatát és kesztyűjét tartsa távol a mozgó alkatrészektől. A laza öltözék, ékszerek vagy hosszú
haj beakadhatnak a mozgó részekbe.
Ha az adott eszközhöz porelszívó és porgyűjtő
is kapcsolható, ügyeljen ezek helyes csatlakoztatására és használatára. Porelszívó berendezés
használatával nagymértékben csökkenthetők a por
okozta veszélyek.
Az Ön BLACK+DECKER gallyazó fűrésze fák metszéséhez készült. Ez a szerszám iparszerű felhasználásra
nem alkalmas.
Biztonságtechnikai előírások
Elektromos szerszámokra vonatkozó
általános biztonságtechnikai
figyelmeztetések
Figyelmeztetés! Olvasson el minden biztonságtechnikai figyelmeztetést és útmutatást.
Az alábbi figyelmeztetések és útmutatások
be nem tartása áramütést, tüzet és/vagy
súlyos személyi sérülést okozhat.
b.
Őrizze meg a figyelmeztetéseket és a használati útmutatót későbbi használatra. Az „elektromos szerszám”
kifejezés a figyelmeztetésekben az Ön által használt
hálózati (vezetékes) vagy akkumulátorral üzemeltetett
(vezeték nélküli) elektromos szerszámot jelenti.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
c.
A munkaterület biztonsága
A munkaterületet tartsa tisztán és világítsa meg
jól. A rendetlen vagy sötét munkaterület növeli
a balesetveszélyt.
Ne használja az elektromos szerszámokat
robbanásveszélyes légtérben, például ahol
gyúlékony folyadékok, gázok vagy por vannak
jelen. Elektromos szerszámok használatakor szikra
keletkezhet, amely begyújthatja a port vagy gázt.
A szerszám használata közben tartsa távol a gyerekeket és az arra járókat. Ha elterelik a figyelmét,
elveszítheti a szerszám feletti uralmát.
d.
e.
Elektromos biztonság
Az elektromos kéziszerszám dugasza a hálózati csatlakozóaljzat kialakításának megfelelő
legyen. Soha, semmilyen módon ne alakítsa át
a csatlakozódugót. A földelt elektromos szerszámokhoz ne használjon adapter dugaszt. Eredeti
(nem átalakított) csatlakozó és ahhoz illő konnektor
használata mellett kisebb az áramütés veszélye.
Ügyeljen arra, hogy teste ne érintkezzék földelt
felületekkel, például csővezetékkel, radiátorral,
tűzhellyel és hűtőszekrénnyel. Ha teste földelést
kap, nagyobb az áramütés veszélye.
Esőtől és egyéb nedvességtől óvja az elektromos
szerszámokat. Ha víz kerül az elektromos szerszám
belsejébe, nő az áramütés veszélye.
Gondosan bánjon a kábellel. Az elektromos
szerszámot soha ne hordozza és ne húzza a tápkábelnél fogva, a dugaszt pedig ne a kábelnél
fogva húzza ki a konnektorból. Tartsa távol a kábelt éles szélektől, mozgó alkatrészektől, védje
olajtól és hőtől. A sérült vagy összetekeredett kábel
növeli az áramütés veszélyét.
Ha a szabadban használja az elektromos szerszámot, kültéri használatra alkalmas hosszabbító
kábelt vegyen igénybe. Kültéri használatra alkalmas hosszabbító kábel használata mellett kisebb
az áramütés veszélye.
f.
g.
4.
a.
b.
5
Elektromos szerszámok használata és gondozása
Ne erőltesse az elektromos szerszámot. A munkafeladatnak megfelelő elektromos szerszámot
használja. A megfelelő szerszámmal jobban és
biztonságosabban elvégezheti a munkát, ha a teljesítmény kategóriájának megfelelően használja.
Ne használja az elektromos szerszámot, ha
a kapcsoló nem működőképes. Bármely elektromos szerszám használata, amely nem irányítható
megfelelően az üzemi kapcsolóval, nagyon veszélyes, ezért azonnal meg kell javíttatni a kapcsolót,
ha sérült vagy nem működőképes.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
Mielőtt beállítást végez vagy változtat, vagy
tartozékot cserél a szerszámon, illetve mielőtt
eltárolja, húzza ki a dugaszát a konnektorból
és/vagy válassza le az akkumulátorról. Ezekkel
a megelőző biztonsági intézkedésekkel csökkenti
a szerszám véletlen beindulásának esélyét.
A használaton kívüli elektromos szerszámot
olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férhetnek hozzá; és ne engedje, hogy olyan személyek
használják, akik nem ismerik a szerszámot vagy
ezen útmutatásokat. Az elektromos szerszámok
használata veszélyes lehet nem képzett felhasználó
esetén.
Tartsa karban az elektromos szerszámokat. Ellenőrizze a részegységeket, olajozásukat, esetleg
előforduló töréseit, a kézvédő vagy a kapcsoló
sérüléseit és minden olyan rendellenességet,
amely befolyásolhatja a szerszám használatát.
Ha a szerszám sérült, használat előtt javíttassa
meg. A nem megfelelően karbantartott elektromos
szerszámok számos balesetet okoznak.
Tartsa élesen és tisztán a vágószerszámokat.
A megfelelően karbantartott éles vágószerszám
beszorulásának kisebb a valószínűsége, és könynyebben irányítható.
Az elektromos szerszámot, tartozékokat, szerszámszárakat stb. ezeknek az útmutatásoknak
megfelelően használja, a munkakörülmények
és az elvégzendő feladat figyelembe vételével.
Az elektromos szerszám rendeltetésétől eltérő
használata veszélyhelyzetet teremthet.
Szerviz
Javítást csak szakszerviz végezhet, és csak
eredeti gyári alkatrészeket szabad felhasználni.
Ezzel biztosítja az elektromos szerszám folyamatosan biztonságos működését.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Figyelmeztetés! További biztonsági előírások gallyazó fűrészhez
A szerszám rendeltetésszerű használatát ebben
a kézikönyvben ismertetjük. A rendeltetésétől eltérő
alkalmazásokra, például fák kidöntésére ne használja
a szerszámot. A kézikönyvben nem ajánlott tartozék
vagy szerelék használata, illetve itt fel nem sorolt művelet
végzése személyi sérülés veszélyével járhat.
♦
A szerszámot csak a szigetelt markolati felületen
tartsa, mert a vágótartozék hozzáérhet rejtett vezetékhez vagy a szerszám hálózati kábeléhez. Ha
a tartozék áram alatt lévő vezetéket ér, a szerszám
csupasz fémalkatrészei is áram alá kerülhetnek, és
a kezelő áramütést szenvedhet.
♦
Viseljen szoros védőöltözéket, többek között
védősisakot arcvédővel vagy védőszemüveggel,
hallásvédőt, biztonsági csúszásmentes védőcipőt,
vastag hosszúnadrágot és erős bőrkesztyűt.
♦
Mindig úgy helyezkedjen, hogy ne kerüljön a lehulló
ágak útjába.
♦
A biztonságos távolság a levágandó ág és az arra
járók, épületek vagy más tárgyak között legalább az
ág hosszának 2 1/2 -szerese. Az e távolságon belül
tartózkodó járókelők, épületek és tárgyak ki vannak
téve annak, hogy a lezuhanó ág rájuk esik.
Tervezzen meg előre egy biztonságos menekülési
útvonalat, amelyen kitérhet a kidőlő fa vagy a lehulló
ágak elől. Ellenőrizze, hogy menekülési útvonalán
nincsenek a mozgást gátló vagy hátráltató akadályok. Ne feledje, hogy a nedves fű és a frissen
lenyesett fakéreg csúszós.
Gondoskodjék róla, hogy legyen valaki a közelben
(biztonságos távolságban), ha mégis baleset történne.
Ne próbálja a szerszámot a fán, létrán vagy más
bizonytalan emelvényen állva használni.
Mindig megfelelően támassza meg a lábát, és tartsa
magát egyensúlyban.
Erősen, két kézzel tartsa a szerszámot, amikor
a motor jár.
Ügyeljen, hogy a mozgó lánc ne érjen hozzá semmiféle tárgyhoz a láncvezető hegyénél.
Csak akkor kezdjen vágni, amikor a lánc teljes
sebességgel fut.
Ne próbálja korábbi vágásba illeszteni a láncfűrészt.
Mindig új vágást kezdjen.
Figyeljen az elmozduló ágakra és minden más erőre,
ami akadályozhatja a vágást, becsípődhet vagy
beleeshet a láncba.
Ne próbáljon olyan ágat levágni, amelynek átmérője
meghaladja a szerszám vágáshosszát.
Tartsa élesen és megfelelően megfeszítve a fűrészláncot. Rendszeresen ellenőrizze a lánc feszességét.
Mindig kapcsolja ki a szerszámot, várja meg, míg
a lánc megáll, és áramtalanítsa, mielőtt beállítást,
javítást vagy karbantartást végez rajta.
Csak eredeti cserealkatrészeket és tartozékokat
használjon fel.
A gallyazó fűrészt csak akkor hordozza a kezében,
amikor a vágókés már leállt. Mielőtt a gallyazó
fűrészt szállítja vagy eltárolja, mindig helyezze fel
a burkolatot a vágóélre, és szerelje szét a szerszámot részegységeire. A gallyazó fűrész helyes
kezelése mellett kisebb annak veszélye, hogy
a kezelőjének vagy másoknak sérülést okozna.
A visszarúgások okai, ill. ezek megelőzése
Visszarúgás akkor fordulhat elő, ha a vezetőpajzs hegye
hozzáér egy tárgyhoz, vagy amikor a fa összezáródik, és
beszorítja a fűrészláncot a vágatba.
Ha a vezetőpajzs hegye valamihez hozzáér, hirtelen
ellenhatás léphet fel, ami a vezetőpajzsot felfelé és
hátra, a kezelő felé löki. Ha a fűrészlánc a vezetőpajzs
felső része mentén csípődik be, a vezetőpajzs hirtelen
a kezelő felé lökődhet.
Mindkét esetben elveszítheti a szerszám feletti uralmát,
ami súlyos személyi sérüléssel járhat. Ne támaszkodjon
kizárólag a láncfűrészbe épített biztonsági eszközökre.
Mint a láncfűrész használójának, Önnek is meg kell tennie
bizonyos lépéseket annak érdekében, hogy balesetmentesen végezhesse munkáját.
A visszarúgás a szerszám helytelen használatának,
illetve a helytelen munkamódszereknek vagy munkakörülményeknek a következménye, és az alábbi megfelelő
óvintézkedések betartásával elkerülhető:
6
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
az EN 60745 szabványnak megfelelően határoztuk
meg, így azok felhasználhatók az egyes szerszámoknál
mért értékek összehasonlítására is. A megadott érték
felhasználható a súlyozott effektív rezgésgyorsulásnak
való kitettség mértékének előzetes becsléséhez is.
Mindig tartsa erősen a szerszámot, minden
ujjával szorosan a fűrész fogantyúin. Mindkét
kezével tartsa, testét és karját úgy helyezze, hogy
a visszarúgó erőknek ellenállhasson. Megfelelő
elővigyázatossági intézkedések megtétele esetén
a kezelő úrrá lehet a visszarúgó erőkön. Soha ne
engedje el a fűrészt, amíg teljesen le nem áll.
Ne nyúljon túl messzire, és ne vágjon vállmagasság felett. Így könnyebben elkerülheti, hogy a fűrész
hegye véletlenül hozzáérjen valamihez, és váratlan
helyzetekben is jobban tudja uralni a szerszámot.
Csere esetén csak a gyártó által megadott láncot és vezetőpajzsot használjon. A vezetőpajzs
és lánc helytelen cseréje láncszakadást és/vagy
visszarúgást okozhat.
Kövesse a gyártó előírásait a fűrészlánc élezésére és karbantartására vonatkozóan. A vezető
mélységének csökkenésével nő a visszarúgás
esélye.
Ha fémhez, cementhez vagy más kemény anyaghoz ér, ami a fa mellett vagy a fában található, az
visszarúgást okozhat.
A tompa vagy laza lánc visszarúgást okozhat.
Ne próbálja korábbi vágásba bevezetni a fűrészt. Az
is okozhat visszarúgást. Mindig új vágást kezdjen.
Figyelmeztetés! A tényleges súlyozott effektív rezgésgyorsulási érték az elektromos szerszám használata
során eltérhet a feltüntetett értéktől, a használat módjától
függően. A tényleges súlyozott effektív rezgésgyorsulás
szintje az itt feltüntetett szint fölé is emelkedhet.
A 2002/44/EK irányelv által a géppel rendszeresen
dolgozók számára megkövetelt szükséges biztonsági
intézkedések meghatározásához végzett, a súlyozott
effektív rezgésgyorsulásnak való kitettség kiértékelésénél
a napi kitettséget jelentő időn túl figyelembe kell venni
a tényleges használat körülményeit, illetve azt, hogy
a szerszámot hogyan használják, ideértve a munkafolyamat minden egyes részét, pl. azokat az időszakokat
is, amikor a szerszám ki van kapcsolva vagy üresen jár.
Figyelmeztető szimbólumok
A szerszámon a következő figyelmeztető szimbólumok
láthatók:
Figyelmeztetés! A sérülésveszély csökkentése érdekében a felhasználónak át kell
olvasnia a kezelési kézikönyvet.
Mások biztonsága
♦
♦
Ezt a készüléket nem használhatják olyan személyek (a gyermekeket is beleértve), akik nincsenek
fizikai, érzékelési vagy mentális képességeik teljes
birtokában, vagy nincs meg a szükséges tapasztalatuk és tudásuk, kivéve, ha a biztonságukért felelős
személy felügyeletet vagy a készülék használatához
kioktatást biztosít számukra.
Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játsszanak
a szerszámmal.
Ne használja nedves körülmények között,
és esőtől is óvja.
Mindig viseljen védősisakot és védőszemüveget.
Viseljen csúszásmentes lábbelit.
Maradványkockázatok
A szerszám használata további, a biztonsági figyelmeztetések között esetleg fel nem sorolt maradványkockázatokkal is járhat. Ezek a szerszám nem rendeltetésszerű
vagy huzamosabb idejű használatából stb. adódhatnak.
Bizonyos kockázatok a vonatkozó biztonsági előírások
betartása és a védőberendezések használata ellenére
sem kerülhetők el. Ezek a következők lehetnek:
♦
forgó-mozgó alkatrészek megérintése miatti sérülések;
♦
alkatrészek, vágólapok, tartozékok cseréje közben
bekövetkező sérülések;
♦
a szerszám huzamosabb idejű használata miatt
bekövetkező sérülések. Ha bármely szerszámot
huzamosabb ideig használ, rendszeresen iktasson
be szüneteket.
♦
Halláskárosodás.
♦
A fűrészpor belégzése miatti egészségi veszélyek
(például tölgy, bükk és MDF anyagok megmunkálásánál).
Óvakodjon a leeső tárgyaktól.
Ne engedje közel az arra járókat.
Halálos áramütés veszélye. A légvezetékektől legalább 10 m távolságot tartson.
A folyamatosan biztonságos működés
végett 10 percenként ellenőrizze a lánc
feszességét a kezelési útmutatóban leírtak
szerint,és állítsa az engedélyezett 3 mm-es
kiemelésű feszességre. A láncot munkavégzés közben 10 percenként olajozza.
A lánc mozgásának iránya.
Figyelmeztetés! Ne érjen a lánchoz a forgácskidobási pontnál.
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás
Ha a kábel sérült vagy el van vágva, azonnal áramtalanítsa a szerszámot.
A műszaki adatlapon és a megfelelőségi nyilatkozatban
feltüntetett súlyozott effektív rezgésgyorsulási értékeket
7
Elektromos biztonság
Figyelmeztetés! Mindig viseljen védőkesztyűt, amikor gallyazó fűrésszel dolgozik.
Ez a szerszám kettős szigetelésű, ezért
földelés nem szükséges. Mindig ellenőrizze,
hogy a hálózati feszültség megfelel-e a gép
adattábláján feltüntetett feszültségnek.
♦
A lánc olajozása
Ezt a műveletet akkor kell elvégeznie, amikor először
használ egy új láncot (10). Az új láncot (10) használat előtt
legalább egy óráig áztassa olajban. BLACK+DECKER
láncolajat használjon. Azt ajánljuk, hogy a láncfűrész élettartama alatt csak BLACK+DECKER olajat használjon,
mert a különböző olajok keverése az olaj leromlásához
vezethet, ami nagymértékben csökkentheti a láncfűrész
élettartamát, és további veszélyeket is okozhat.
Ha a hálózati kábel sérült, a veszély megelőzése
végett azonnal cseréltesse ki egy Вlack & Decker
szakszervizzel.
Hosszabbító kábel használata
♦
Mindig jóváhagyott, a szerszám áramfelvételének
megfelelő hosszabbító kábelt használjon (lásd a műszaki adatoknál). Kültéri alkalmazáshoz megfelelő
és ilyen értelmű jelöléssel ellátott hosszabbító kábelt
vegyen igénybe. A termék teljesítményének csökkenése nélkül legfeljebb 30 m hosszú és 2 × 1,5 mm2
keresztmetszetű HO7RN-F hosszabbító kábelt
használhat. Használat előtt ellenőrizze, nem sérült,
kopott vagy elöregedett-e a hosszabbító kábel. Ha
sérült vagy hibás, cserélje ki. Kábeldob használata
esetén mindig teljesen tekerje le a kábelt.
Ne használjon fáradt olajat, túl sűrű olajat
vagy nagyon híg varrógépolajat sem.
Mindezek károsíthatják a láncfűrészét.
A vezetőpajzs és a lánc felszerelése (A - E ábrák)
♦
Helyezze a gallyazó fűrészt stabil felületre.
♦
Vegye le a rögzítőanya sapkáját (13).
♦
A lánckerék burkolatának (7) levételéhez csavarja
a rögzítőanyát (8) az óramutató járásával ellentétes
irányba (A ábra).
♦
Helyezze a láncot (10) a vezetőpajzsra (9), ügyelve
arra, hogy a lánc fogai a helyes irányba nézzenek,
azaz, a láncon lévő nyíl iránya megegyezzen a lánckerék burkolatán (7) látható jelöléssel (B ábra).
♦
Helyezze a láncot (10) a lánckerékre (14) a fűrészen
úgy, hogy a vezetőpajzs furata egy vonalban álljon
a láncbeállító tüskével (15) (C ábra.
♦
Lehetséges, hogy a láncbeállító tüske helyzetét újra
kell állítani a csavar (16) forgatásával (D ábra), hogy
egy vonalban álljon a vezetőpajzs furatával.
♦
Támassza meg a vezetőpajzsot, amikor a lánckerék
burkolatát (7) és a rögzítőanyát (8) visszaszereli.
♦
Helyezze a gallyazó fűrészt stabil felületre.
♦
Lazítsa ki a rögzítőanyát (8) egy teljes fordulattal,
a mellékelt csavarkulcs segítségével.
♦
Csavarhúzóval forgassa a csavart )16) (D ábra) az
óramutató járásának irányába a lánc feszítéséhez.
♦
A láncot a vezetőpajzstól elhúzva ellenőrizze a lánc
feszességét (E ábra).
♦
A megfelelő feszesség eléréséhez forgassa
a csavart az óramutató járása szerinti, illetve azzal
ellentétes irányba. A feszesség akkor helyes, a lánc
visszapattan a vezetőpajzsra, miután attól 3 mm-re
elhúzták.
Figyelmeztetés! Ne feszítse túl a láncot, mert az túlzott
kopást okoz, valamint megrövidíti a lánc és a vezetőpajzs
élettartamát.
♦
A helyes láncfeszesség beállítása után húzza meg
a rögzítőanyát (8) a lánckerék burkolatában (7).
♦
Szerelje vissza a rögzítőanya sapkáját (13).
Tartsa szem előtt: Amíg a lánc új, gyakran ellenőrizze
a feszességét (előtte ne felejtse áramtalanítani a fűrészt), mert a használat első 2 órájában az új lánc kissé
megnyúlik.
Feszültségcsökkenések
♦
Bizonyos áramellátási körülmények között ennél
a terméknél a beindítás során előfordulhat rövid
ideig tartó feszültségcsökkenés.
♦
Más berendezésekre is hatással lehet. Átmenetileg
gyengülhet például az elektromos világítótestek
fényereje.
♦
Érdeklődje meg az áramszolgáltatónál, hogy az
áramellátás impedanciája kisebb-e, mint 0,411 ohm.
Ilyen körülmények mellett zavarok előfordulása nem
valószínű.
Áramütés ellen védekezzen
♦
Ügyeljen, hogy a teste ne érintkezzék földelt felületekkel (például fém sínekkel, lámpaoszlopokkal,
stb.). Az elektromos biztonság egy nagy érzékenységű (30 mA/30ms) hibaáram-védelemmel ellátott
áramforrással (RCD) tovább növelhető.
Részegységek
A szerszám a következő részegységekből állhat:
1. Üzemi kapcsoló
2. Reteszelő gomb
3. Tápkábel rögzítő
4. Hevederkapocs
5. Szögállító kerék
6. Hosszabbító kioldókarja
7. Lánckerék burkolata
8. Rögzítőanya
9. Vezetőpajzs
10. Lánc
11. Olajtartály sapkája
12. Borító
13. Rögzítőanya sapkája
Összeszerelés
A gallyazó hosszabbítása (F ábra)
Figyelmeztetés! Összeszerelés előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van
kapcsolva, és az aljzatból is ki van húzva.
♦
♦
8
Nyissa ki a hosszabbító kioldókarját (6) (F ábra).
Tartsa egyik kezével a hosszabbítót, és csúsztassa
f fűrészfejet a kioldókartól távolodó irányba.
♦
A kívánt hosszabbítás elérése után zárja a kioldókart.
Figyelmeztetés! Időnként ellenőrizze, biztonságosan
szorosak-e a csatlakozások.
♦
♦
A vágófej szögének beállítása (G ábra)
♦
♦
Tisztítás, karbantartás és tárolás
Lazítsa ki a gombot (5), támassza meg a gallyazót
egyik kezével, és forgassa a fejet a másik kezével.
A kívánt helyzet elérése után támassza meg a fejet
és a gallyazót, közben pedig szorítsa be a gombot
(5).
Az Ön vezetékes/vezeték nélküli BLACK+DECKER
készülékét/szerszámát minimális karbantartás melletti
hosszú távú használatra terveztük.
A szerszám folyamatos és kielégítő működése függ
a megfelelő gondozástól és a rendszeres tisztítástól is.
Figyelmeztetés! Vezetékes/vezeték nélküli szerszámok
karbantartása előtt:
♦
Kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket/szerszámot.
♦
Vagy pedig kapcsolja ki a készüléket/szerszámot,
vegye ki belőle az akkumulátort, ha kivehető.
♦
Vagy pedig hagyja teljesen lemerülni az akkumulátort, ha az a szerszámmal egybe van építve, majd
ezután kapcsolja ki a szerszámot.
Puha kefével vagy száraz ronggyal rendszeresen tisztítsa
meg a készülék/szerszám/töltő szellőzőnyílásait.
Nedves ronggyal rendszeresen tisztítsa le a motorházat. Ne használjon súroló hatású vagy oldószer alapú
tisztítószert.
Használat
Figyelmeztetés! Hagyja a szerszámot saját tempójában
működni. Ne terhelje túl.
A szerszám be és kikapcsolása (H. ábra)
Az Ön biztonsága érdekében ez a szerszám kettős kapcsolórendszerrel van felszerelve. Ez a kapcsolórendszer
megakadályozza a szerszám véletlen beindulását.
Bekapcsolás
♦
♦
Először végezzen egy 15 cm-es vágást a fa törzsétől
kiindulva az ág alsó részén. Ehhez a vágáshoz
használja a vezetőpajzs (9) felső részét.
Vágja be az ágat az átmérőjének egyharmadáig.
Ezután felülről vágja.
Nyomja a reteszelő gombot (2) hátra a hüvelykujjával és ezzel egyidejűleg nyomja le az üzemi
kapcsolót (1).
A szerszám beindulása után elengedheti a reteszelő
gombot (2).
Használat után és eltárolás előtt
♦
Száraz ecsettel rendszeresen tisztítsa meg a készülék szellőzőnyílásait.
♦
A készüléket/szerszámot/töltőt csak enyhe szappanos vízzel és nedves ronggyal tisztítsa. Ne hagyja,
hogy a szerszám belsejébe folyadék kerüljön, és ne
is merítse a szerszám alkatrészeit folyadékba.
♦
A törmeléket erős kefével távolítsa el.
♦
Olajozza meg a láncot.
Kikapcsolás
◆ Engedje el az üzemi kapcsolót (1).
Figyelmeztetés! Soha ne próbálja a kapcsolót bekapcsolt helyzetében reteszelni.
Fák gallyazása (I ábra)
Mielőtt fát gallyazna, bizonyosodjon meg arról, nincsenek-e olyan előírások, amelyek tiltják vagy szabályozzák
a fa vágását.
♦
Legyen tisztában azzal, hogy merre eshet az ág.
Vegye figyelembe mindazokat a körülményeket,
amelyek befolyásolhatják az esés irányát, többek
között:
♦ a levágandó ág hossza át és súlya;
♦ a dőlés tervezett iránya;
♦ bármely szokatlanul nehéz gallyszerkezet vagy
korhadás;
♦ környező fák és akadályok, beleértve a légvezetékeket, az ág összeakadását más ágakkal, valamint
a szél sebességét és irányát.
Az ág hajlamos arra, hogy a fatörzs felé lendüljön. A felhasználón kívül az ág alatt tartózkodó járókelő vagy az ág
alatt lévő épület is veszélyben van, mert az ág ráeshet.
♦
Gondolja át, hogyan éri el az ágat.
♦
Vágás előtt győződjön meg arról, hogy a szerszám
teljes fordulatszámon jár-e.
♦
Tartsa erősen a szerszámot, hogy ne ugorjon meg
és ne mozduljon el oldalirányban sem.
♦
Enyhe nyomással vezesse át a szerszámot az ágon.
Nehéz ágak vágásánál, ahol az ág még a vágás
befejezése előtt lehasadhat, és felsértheti a fát,
a következőket tegye:
A láncfeszesség ellenőrzése és beállítása
(E ábra)
♦
Ellenőrizze a fűrészlánc feszességét. Ha
a fűrészláncot (10) a hüvelyk- és középső
ujjunkkal a vezetőpajzstól 3 mm-re kihúzzuk,
majd az visszapattan, akkor a láncfeszesség
megfelelő. A lánc (10) a pajzs (9) alsó részén
nem lóghat be.
A feszesség beállítása:
◆ Lazítsa ki a rögzítőanyát (8).
◆ Forgassa a csavart (16) az óramutató járásának
irányában.
Figyelmeztetés! Ne feszítse túl a láncot, mert az túlzott
kopást okoz, valamint megrövidíti a lánc és a vezetőpajzs
élettartamát.
♦
Ha a láncfeszesség megfelelő, húzza meg a rögzítőanyát (8).
Figyelmeztetés! Amikor a lánc még új, a használat első
két órájában gyakran ellenőrizze a feszességét, mert egy
új lánc kissé megnyúlik.
9
Műszaki adatok
A lánc olajozása
Ezen a gallyazó fűrészen automatikus olajozórendszer
van, amely a lánc és a vezetőpajzs folyamatos kenését
biztosítja. A fűrészláncot a megfelelő minőségű olajjal
kell kenni (cikkszáma: A6027).
◆ A teljes fűrészláncot (10) egyenletesen olajozza.
PS7525
(1-es típus)
Tápcsatlakozó cseréje (csak az Egyesült
Királyságban és Írországban)
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
♦
A régi dugaszt biztonságos módon semmisítse meg.
♦
A barna vezetéket kösse az új dugasz fáziscsatlakozójához.
♦
A kék vezetéket kösse a nulla csatlakozóhoz.
Figyelmeztetés! A földelő csatlakozóhoz nem kell vezetéket kötnie. Kövesse a minőségi dugaszokhoz mellékelt
szerelési útmutatót. Ajánlott biztosíték: 5 A.
Feszültség
VAC
230
Láncsebesség
üresjáraton
minˉ¹
114
Maximális
vágáshossz
cm
17
Súly
kg
3,5
Hangnyomásszint az EN ISO 11680-1, EN ISO 3744
szabvány szerint:
Hangnyomás (L pA) 78 dB(A), toleranciafaktor (K)
3 dB(A)
Hangteljesítményszint (LWA) 98 dB(A), toleranciafaktor
(K) 3 dB(A)
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. Ezt a terméket el kell
különíteni a normál háztartási hulladéktól.
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás összértéke
(triax vektorösszeg) az EN 60745 szabvány szerint:
Frissen kidöntött puhafa fűrészelésénél (ah, CW) < 2,5
m/s2, toleranciafaktor (K) 1,5 m/s2
Egy napon, mikor BLACK+DECKER készüléke eléri
technikai élettartamának végét, vagy nincs további
szüksége rá, gondoljon a környezetvédelemre. Ezt
a terméket a normál háztartási hulladéktól elkülönítve
kell megsemmisíteni.
CE megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
Az elhasznált termékek és a csomagolás
elkülönített kezelése lehetővé teszi az
anyagok újrafeldolgozását.
Újrahasznosított vagy újra feldolgozott
anyagok segítségével a környezetszenynyezés, illetve a nyersanyagok iránti igény
nagymértékben csökkenthető.
PS7525
A Вlack & Decker kijelenti, hogy a „Műszaki adatok“ című
fejezetben ismertetett termékek megfelelnek a következő
irányelveknek és szabványoknak:
2006/42/EK és EN 60745-1
Ezek a termékek a 2014/30/EU és a 2011/65/EU irányelveknek is megfelelnek.
További tájékoztatásért forduljon a Black & Decker
vállalathoz a következőkben megadott vagy a kézikönyv
végén megtalálható elérhetőségeken.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok összeállításáért
felelős személy; nyilatkozatát a Вlack & Decker vállalat
nevében adja.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos készülékek háztartási hulladéktól elkülönített begyűjtéséről
helyhatósági hulladéklerakó helyeken vagy a kereskedők
által új termék megvásárlásakor.
A BLACK+DECKER lehetőséget biztosít
a BLACK+DECKER termékek begyűjtésére és újrafeldolgozására, amint azok elérték élettartamuk végét.
Ez a szolgáltatás ingyenes. Ha igénybe veszi, kérjük,
juttassa el készülékét az egyik megbízott márkaszervizbe,
amelyekről a Magyarországi Képviseletnél érdeklődhet.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét a Magyarországi Képviselettől vagy ebből a kézikönyvből tudhatja
meg. A szervizzel kapcsolatosan a következő Internet
oldalon is felvilágosítást kaphat: www.2helpU.com.
R.Laverick
Műszaki igazgató
Вlack & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Egyesült Királyság
2014/10/13
10
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker képviselet segítségével érheti el. Alternatív megoldásként
a szerződött Black & Decker szervizek listája, illetve az
eladásutáni szolgáltatásaink és ezek elérhetőségének
részletes ismertetése a következő internetes címen
érhető el: www.2helpU.com.
Kérjük, látogassa meg a www.blackanddecker.hu
weboldalunkat, hogy regisztrálja az új Black & Decker
termékét, ill. hogy megismerje az új termékeinkkel és egyedi ajánlatainkkal kapcsolatos legújabb
híreinket. A Black & Decker márkával és termékválasztékunkkal kapcsolatos további tájékoztatást
a www.blackanddecker.hu internetes címen találhat.
zst00255947 - 17-12-2014
11
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY
ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett
gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ
használatot akadályozó mérték megállapításához
a kereskedĘ kérheti a szakszerviz közremĦködését.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen
a kereskedĘ az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem
tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül kell értesítenie
a fogyasztót az álláspontjáról.
e) Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
f) A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is
követelheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését
a forgalomba hozataltól számított két év elteltéig
(termékszavatosság).
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében háztartási,
hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást vállalunk.
A termék iparszerħ használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003.
(IX.22.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve
a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes
idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a fogyasztó
részére történĘ átadásának idĘpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró személynek
alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas
tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel
a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel
érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul
került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási
érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát
vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és
hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4)
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó,
illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termékfogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik
meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó
– választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti,
a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat
a szerzĘdéstĘl (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Forgalmazó:
Black & Decker Europe,
Stanley Black & Decker Hungary Kft
210 Bath Road, Slough,
1016. Budapest,
Berkshire, SL13YD,
Mészáros u. 58/B
Egyesült Királyság
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) amennyiben a terméket iparszerĦ (professzionális) célokra
használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához használták
fel (nem fogyasztói szerzĘdés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási
idĘn belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.
12
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
13
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52443-000
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
10/14
Podpis
Download PDF

advertising