PS7525 | Black&Decker PS7525 PRUNER instruction manual

509212 - 81 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
www.blackanddecker.eu
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL PS7525
2
13
A
B
16
C
D
E
F
3
G
H
I
4
POLSKI
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
wyłącznikiem ochronnym różnicowo-prądowym.
Zastosowanie takiego wyłącznika zmniejsza ryzyko
porażenia prądem elektrycznym.
Pilarka łańcuchowa BLACK+DECKER jest przeznaczona
do przycinania gałęzi. Urządzenie to nie nadaje się do
celów przemysłowych.
3.
a.
Przepisy bezpieczeństwa
Ogólne wskazówki bezpieczeństwa pracy
elektronarzędzi
Uwaga! Przeczytaj wszystkie zamieszczone tutaj wskazówki bezpieczeństwa.
Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić
do porażenia prądem elektrycznym, pożaru,
a nawet ciężkiego urazu ciała.
b.
Przechowuj niniejszą instrukcję, by w razie potrzeby
móc z niej ponownie skorzystać.
Używane tutaj wyrażenie „narzędzie” oznacza zarówno
urządzenie sieciowe (z kablem sieciowym) jak i akumulatorowe (bez kabla sieciowego).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
c.
Bezpieczeństwo w obszarze pracy
Utrzymuj porządek w miejscu pracy i dobrze je
oświetlaj. Bałagan i niewystarczające oświetlenie
grożą wypadkiem.
Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu zagrożonym wybuchem, gdzie występują palne pary,
gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają iskry,
które mogą spowodować zapalenie się tych substancji.
Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób do miejsca
pracy. Mogą one odwrócić uwagę od wykonywanych czynności, co grozi wypadkiem.
d.
e.
f.
Bezpieczeństwo elektryczne
Wtyczka kabla elektronarzędzia musi pasować
do gniazda sieciowego i w żadnym wypadku
nie wolno jej przerabiać. Gdy elektronarzędzia
zawierają uziemienie ochronne, nie używaj żadnych wtyczek adaptacyjnych. Oryginalne wtyczki
i pasujące do nich gniazda sieciowe zmniejszają
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak na
przykład rury, grzejniki, piece i chłodziarki. Gdy
ciało jest uziemione, porażenie prądem elektrycznym jest o wiele niebezpieczniejsze.
Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie deszczu ani wilgoci. Przedostanie się wody do wnętrza
obudowy grozi porażeniem prądem elektrycznym.
Ostrożnie obchodź się z kablem. Nigdy nie
używaj go do przenoszenia elektronarzędzia ani
do wyjmowania wtyczki z gniazda sieciowego.
Chroń kabel przed wysoką temperaturą, olejem,
ostrymi krawędziami i ruchomymi elementami.
Uszkodzony lub zaplątany kabel może doprowadzić
do porażenia prądem elektrycznym.
Przy pracy na wolnym powietrzu stosuj tylko
przeznaczone do tego celu przedłużacze. Posługiwanie się odpowiednimi przedłużaczami zmniejsza
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
W razie konieczności użycia elektronarzędzia
w wilgotnym otoczeniu zabezpiecz obwód zasilania
g.
4.
a.
b.
c.
d.
5
Bezpieczeństwo osobiste
Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się na
swojej pracy i rozsądnie postępuj z elektronarzędziem. Nie używaj go, gdy jesteś zmęczony
lub znajdujesz się pod wpływem narkotyków,
alkoholu czy też leków. Chwila nieuwagi w czasie
pracy grozi bardzo poważnymi konsekwencjami.
Stosuj wyposażenie ochronne. Zawsze zakładaj
okulary ochronne. Odpowiednie wyposażenie
ochronne, jak maska przeciwpyłowa, obuwie na
szorstkiej podeszwie, kask ochronny lub nauszniki
ochronne, zależnie od rodzaju i zastosowania elektronarzędzia zmniejszają ryzyko doznania urazu.
Unikaj niezamierzonego załączania. Przed
przyłączeniem elektronarzędzia do sieci lub
akumulatora, przed uniesieniem go lub transportem sprawdź, czy jest wyłączony wyłącznik.
Przenoszenie elektronarzędzia z palcem opartym
na wyłączniku lub przyłączanie go do sieci przy
włączonym wyłączniku zwiększa ryzyko wypadku.
Przed załączeniem elektronarzędzia sprawdź,
czy zostały wyjęte klucze i przyrządy nastawcze.
Klucz pozostawiony w obracającej się części może
doprowadzić do urazu ciała.
Nie pochylaj się za bardzo do przodu! Utrzymuj
stabilną postawę, by nie stracić równowagi
w jakiejś pozycji roboczej. Takie postępowanie
umożliwia zachowanie lepszej kontroli nad elektronarzędziem w nieoczekiwanych sytuacjach.
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną. Nie noś
luźnej odzieży ani biżuterii. Włosy, odzież i rękawice trzymaj z dala od ruchomych elementów.
Luźna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą zostać
pochwycone przez obracające się części narzędzia.
Gdy producent przewidział urządzenia do odsysania lub gromadzenia pyłu, sprawdź, czy
są one przyłączone i prawidłowo zamocowane.
Stosowanie tych urządzeń zmniejsza zagrożenie
zdrowia pyłem.
Obsługa i konserwacja elektronarzędzi
Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj narzędzi
odpowiednich do danego przypadku zastosowania. Najlepszą jakość i osobiste bezpieczeństwo
osiągniesz, tylko stosując właściwe narzędzia.
Nie używaj elektronarzędzia z uszkodzonym wyłącznikiem. Urządzenie, które nie daje się normalnie
załączać lub wyłączać, jest niebezpieczne i trzeba
je naprawić.
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac nastawczych, przed wymianą akcesoriów lub
odłożeniem elektronarzędzia zawsze wyjmuj
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego. Ten środek
ostrożności zmniejsza ryzyko niezamierzonego
uruchomienia elektronarzędzia.
Niepotrzebne w danej chwili elektronarzędzia
przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Nie pozwalaj używać elektronarzędzi osobom,
e.
f.
g.
5.
a.
które nie są z nimi obeznane lub nie przeczytały
niniejszej instrukcji. Narzędzia w rękach niedoświadczonych osób są niebezpieczne.
Utrzymuj elektronarzędzia w nienagannym stanie
technicznym. Sprawdzaj, czy ruchome elementy
obracają się w odpowiednim kierunku, nie są
zakleszczone, pęknięte ani tak uszkodzone, że
nie zapewniają prawidłowego funkcjonowania
urządzenia. Uszkodzone elektronarzędzia przed
użyciem należy naprawić. Powodem wielu wypadków jest niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi.
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje narzędzia
robocze. Starannie konserwowane, ostre narzędzia robocze rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimi
pracować.
Elektronarzędzi, akcesoriów, końcówek itp.
używaj zgodnie z przeznaczeniem. Przestrzegaj
przy tym obowiązujących przepisów bhp. Wykorzystywanie elektronarzędzi wbrew przeznaczeniu
jest niebezpieczne.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Serwis
Naprawy elektronarzędzi mogą być wykonywane
tylko przez uprawnionych specjalistów przy
użyciu oryginalnych części zamiennych. Jest to
istotnym warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa
pracy.
Zachowuj stabilną postawę, by nie stracić równowagi
w jakiejś pozycji roboczej.
Gdy silnik pracuje, mocno trzymaj pilarkę obiema
rękami.
Uważaj, by przy załączonej pilarce nie dotknąć
końcem miecza jakiegoś przedmiotu.
Cięcie rozpoczynaj dopiero wtedy, gdy łańcuch
osiągnie swoją pełną prędkość.
Nie próbuj kontynuować cięcia w poprzednim rzazie.
Zawsze rozpoczynaj je od nowa.
Obserwuj gałęzie i pilnuj, by w rzazie nie zakleszczył
się łańcuch albo drewno nie dostało się do łańcucha.
Nie próbuj ścinać gałęzi, których średnica przekracza długość miecza.
Łańcuch pilarki musi być ostry i prawidłowo napięty.
Regularnie sprawdzaj jego naprężenie.
Przed rozpoczęciem wykonywania jakichkolwiek
regulacji, napraw lub prac konserwacyjnych wyłącz
pilarkę, odczekaj, aż łańcuch się zatrzyma, i wyjmij
akumulator.
Stosuj tylko oryginalne części zamienne i akcesoria.
Gdy pilarka ma być transportowana lub przechowywana, zawsze wyjmuj z niej akumulator i zakładaj
pochwę na miecz.
Przyczyny odrzutów i zapobieganie im przez użytkownika:
Odrzut może się zdarzyć, gdy czubek miecza dotknie
jakiegoś przedmiotu lub gdy drewno zakleszczy łańcuch
w rzazie.
Dotknięcie czubkiem miecza jakiegoś przedmiotu może
w pewnych okolicznościach doprowadzić do gwałtownego ruchu miecza do góry i do tyłu w kierunku użytkownika.
Zakleszczenie łańcucha na górze miecza może spowodować odrzucenie go z dużą prędkością w kierunku
użytkownika. Tego typu zjawiska mogą stać się przyczyną
utraty kontroli nad pilarką, a w konsekwencji - poważnego
urazu ciała. Nigdy nie polegaj wyłącznie na urządzeniach
zabezpieczających swojej pilarki. Jako użytkownik pilarki
podejmij stosowne środki zapobiegawcze dla bezpiecznego wykonania pracy.
Odrzut jest wynikiem niezgodnego z przeznaczeniem
użycia i/lub niewłaściwej obsługi pilarki bądź też złych
warunków pracy. Można jemu zapobiec, przedsiębiorąc
podane niżej środki ostrożności:
♦
Zawsze mocno i pewnie trzymaj pilarkę, kciukami
i palcami obejmując rękojeści. Trzymaj pilarkę
obiema rękami i przyjmuj taką postawę ciała, by
móc ewentualnie przeciwstawić się sile odrzutu.
Przy zachowaniu odpowiedniej ostrożności użytkownik w razie wystąpienia odrzutu jest w stanie
zapanować nad sytuacją. Nigdy nie puszczaj pilarki.
♦
Nie pochylaj się za bardzo do przodu i nie tnij
na wysokości powyżej barku. W ten sposób zapobiega się niezamierzonemu dotknięciu czubkiem
miecza jakiegoś przedmiotu i łatwiej przychodzi
zachować kontrolę nad pilarką w nieoczekiwanych
sytuacjach.
♦
Używaj wyłącznie mieczy i łańcuchów zamiennych zalecanych przez producenta. Inne miecze
i łańcuchy mogą ewentualnie stać się przyczyną
zerwania łańcucha i/lub wystąpienia odrzutu.
Uwaga! Dodatkowe przepisy bezpieczeństwa pracy pilarek do cięcia gałęzi
W instrukcji tej opisano zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. Nie używaj pilarki do celów, do których nie
jest ona przystosowana, na przykład do ścinania drzew.
Stosowanie przystawek i akcesoriów innych niż zalecone w tej instrukcji lub wykonywanie prac niezgodnych
z przeznaczeniem elektronarzędzia grozi wypadkiem.
♦
Trzymaj urządzenie wyłącznie za izolowane
powierzchnię uchwytu, ponieważ noże mogą dotknąć kabla. Kontakt noży z metalowymi częściami
urządzenia pod napięciem może wywołać porażenie
prądem
♦
Zakładaj ściśle przylegającą odzież, kask ochronny z wizjerem bądź okulary ochronne, słuchawki
ochronne, obuwie na szorstkiej powierzchni, spodnie
ogrodniczki i mocne, skórzane rękawice.
♦
Trzymaj się z dala od spadających gałęzi.
♦
Odstęp bezpieczeństwa ścinanych gałęzi od osób,
budynków lub innych przedmiotów musi wynosić
przynajmniej 2,5-krotność długości gałęzi. W przeciwnym razie wzrasta ryzyko trafienia spadającą
gałęzią.
♦
Zaplanuj sobie pewną drogę ucieczki przed spadającymi gałęziami. Upewnij się, czy na drodze tej
nie ma jakichś przeszkód, które mogłyby utrudnić
lub uniemożliwić odwrót. Pamiętaj, że mokra trawa
i świeża kora są śliskie.
♦
Na wszelki wypadek zapewnij sobie towarzystwo
jakiejś innej osoby (ale w odstępie bezpieczeństwa).
♦
Nie używaj pilarki, stojąc na drzewie, drabinie lub
innej niestabilnej powierzchni.
6
♦
♦
♦
♦
Symbole ostrzegawcze
Przestrzegaj instrukcji ostrzenia i konserwacji
łańcucha wydanej przez producenta. Zmniejszenie głębokości skrawania zwiększa ryzyko odrzutu.
Dotknięcie metalu, muru lub innego twardego
przedmiotu w pobliżu lub wewnątrz drewna może
spowodować odrzut.
Tępy lub luźny łańcuch może spowodować odrzut.
Nie wprowadzaj piły w już istniejący rzaz, gdyż może
to doprowadzić do odrzutu. Zawsze wykonuj nowe
cięcie.
Na pilarce znajdują się następujące symbole ostrzegawcze:
Przed użyciem dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi.
Nie używaj pilarki w wilgotnym otoczeniu
i nie wystawiaj jej na deszcz.
Zawsze zakładaj kask ochronny z wizjerem.
Bezpieczeństwo innych osób
♦
♦
Urządzenie to nie powinno być obsługiwane przez
osoby (w tym także dzieci) o graniczonej sprawności
fizycznej, czuciowej lub umysłowej bądź takie, którym brakuje odpowiedniej wiedzy i doświadczenia,
chyba że pod nadzorem doświadczonego użytkownika.
Pilnuj dzieci, by nie bawiły się tym urządzeniem.
Zakładaj bezpieczne obuwie na szorstkiej
podeszwie.
Uważaj na spadające przedmioty.
Pozostałe zagrożenia
Nie dopuszczaj innych osób do niebezpiecznego obszaru.
Przy korzystaniu z elektronarzędzia występują dodatkowe
zagrożenia być może nieuwzględnione w przepisach
bezpieczeństwa. Z reguły zachodzą one w przypadku
niewłaściwego lub zbyt długiego używania narzędzia.
Nawet przy przestrzeganiu odnośnych przepisów bezpieczeństwa i stosowaniu przewidzianych urządzeń
zabezpieczających nie da się uniknąć pewnych zagrożeń.
Zaliczają się do nich:
♦
Obrażenia ciała wskutek dotknięcia obracających
się/ruchomych elementów.
♦
Skaleczenia, jakich można doznać przy wymianie
elementów, noży i akcesoriów.
♦
Narażenie zdrowia przy dłuższym używaniu elektronarzędzia. W takich sytuacjach rób regularne
przerwy w pracy.
♦
Pogorszenie słuchu.
♦
Upośledzenie zdrowia wskutek wdychania pyłu (np.
powstającego podczas obróbki drewna, a zwłaszcza
dębu, buku i MDF).
Zagrożenie życia przez porażenie prądem
elektrycznym! Utrzymuj się w odległości
przynajmniej 10 m od przewodów napowietrznych.
Dla bezpieczeństwa co 10 minut pracy
sprawdzaj naprężenie łańcucha zgodnie
z opisem w tej instrukcji. Ewentualnie
wyreguluj luz na 3 mm. Oliw łańcuch co
10 minut pracy.
Kierunek przesuwu łańcucha.
Ostrzeżenie ! Nie dotykaj łańcucha
w miejscu wyrzutu trocin
W przypadku przecięcia lub uszkodzenia kabla natychmiast wyjmij wtyczkę
z gniazdka sieciowego.
Wibracje
Bezpieczeństwo elektryczne
Ważone częstotliwościowo wartości skuteczne przyspieszenia drgań na rękojeści podane w danych technicznych
i deklaracji zgodności zostały zmierzone standardową
metodą opisaną w normie EN 60745, dzięki czemu można
je wykorzystywać do porównań z innymi narzędziami i do
tymczasowej oceny ekspozycji drganiowej.
Narzędzie jest podwójnie zaizolowane
i dlatego żyła uziemiająca nie jest potrzebna.
Zawsze sprawdzaj, czy lokalne napięcie
sieciowe odpowiada wartości podanej na
tabliczce znamionowej.
Uwaga! Ważona wartość skuteczna przyśpieszenia
drgań w praktyce może się różnić od podanej wartości
zależnie od sposobu wykorzystania narzędzia i nie da
się wykluczyć jej przekroczenia.
♦
Przy szacowaniu ekspozycji drganiowej w celu podjęcia
wymaganych przez normę 2002/44/EG środków bezpieczeństwa dla ochrony osób zawodowo, regularnie
używających narzędzi trzeba też uwzględnić rzeczywiste warunki pracy, a także jak długo w danym czasie
narzędzie pozostawało wyłączone i jak długo pracowało
na biegu jałowym.
Zastosowanie przedłużacza
♦
Używaj tyko takiego przedłużacza, który został dopuszczony do eksploatacji i wytrzymuje pobór mocy
przez elektronarzędzie (patrz: Dane techniczne).
Musi on nadawać się do pracy na wolnym powietrzu
i być odpowiednio oznakowany.
Kabel HO7RN-F 2 x 1,5 mm2 długości 30 m nie
powoduje zauważalnego spadku mocy. Przed uży-
7
W razie uszkodzenia kabla sieciowego zleć wymianę
producentowi lub autoryzowanemu warsztatowi serwisowemu, by nie narażać się na porażenie prądem
elektrycznym.
Zakładanie miecza i łańcucha (rys. rys. A - E)
♦
Ułóż pilarkę sadowniczą na stabilnej powierzchni.
♦
Zdejmij kapturek (13) z nakrętki zabezpieczającej.
♦
Odkręć nakrętkę zabezpieczającą (8) w lewo, by
zdjąć osłonę koła łańcuchowego (7) (rys. A).
♦
Przełóż łańcuch (10) przez miecz (9). Sprawdź, czy
zęby łańcucha są zwrócone we właściwym kierunku.
Strzałki na łańcuchu muszą być zgodne z symbolem
na osłonie koła łańcuchowego (7) (rys. B).
♦
Przełóż łańcuch (10) przez koło łańcuchowe (14)
na mieczu, zgrywając przy tym otwór w mieczu
z kołkiem nastawczym (15) (rys. C).
♦
Kołek nastawczy może wymagać ponownego ustalenia przez obrócenie wkrętu (16) (rys. D), by zgrać
go z tworem w mieczu.
♦
Podeprzyj miecz przez i ponownie załóż koło łańcuchowe (7) oraz dokręć nakrętkę zabezpieczającą
(8).
♦
Umieść pilarkę sadowniczą na stabilnej powierzchni.
♦
Dostarczonym kluczem poluzuj nakrętkę zabezpieczającą (8) o jeden pełny obrót.
♦
Wkrętakiem (rys. D) obróć wkręt (16) w prawo, by
zwiększyć naprężenie łańcucha.
♦
Sprawdź naprężenie łańcucha przez odciągnięcie
go od miecza (rys. E).
♦
Odpowiednio obróć wkręt, by nastawić właściwe
naprężenie. Jest ono prawidłowe wtedy, gdy łańcuch
odciągnięty na 3 mm od miecza po puszczeniu
sprężyście powraca na swoje miejsce.
Ostrzeżenie!
Nie naprężaj za bardzo łańcucha. Zbyt duże naprężenie
zwiększa zużycie i zmniejsza trwałość użytkową łańcucha i miecza.
 Po nastawieniu prawidłowego naprężenia dokręć
nakrętkę zabezpieczającą (8) na osłonie koła łańcuchowego (7).
 Załóż kapturek na nakrętkę zabezpieczającą (13).
Wskazówka: Gdy łańcuch jest nowy, w ciągu pierwszych
dwóch godzin pracy (po odłączeniu pilarki od sieci) częściej sprawdzaj naprężenie, gdyż nowy łańcuch nieco
się rozciąga.
ciem sprawdź przedłużacz, czy nie jest uszkodzony
lub zużyty. Wadliwy przedłużacz wymień na nowy.
Gdy korzystasz z bębna, zawsze całkowicie odwijaj
z niego kabel.
Zaniki napięcia
♦
W chwili załączenia pilarki może w pewnych warunkach wystąpić chwilowy zanik napięcia.
♦
Czasem powodują one zakłócenia w pracy innych
urządzeń, jak np. krótkotrwały spadek natężenia
oświetlenia.
♦
W razie potrzeby zwróć się do swojego zakładu
energetycznego, by stwierdzić, czy impedancja
sieci jest mniejsza niż 0,411 oma. Poniżej tej wartości progowej zakłócenia w sieci są bardzo mało
prawdopodobne.
Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym
♦
Unikaj dotykania uziemionych przedmiotów (jak
np. metalowe poręcze, słupy latarni itd.). Bezpieczeństwo elektryczne można zwiększyć przez
zastosowanie wyłącznika ochronnego różnicowo-prądowego (30 mA/30 ms
Elementy pilarki
Pilarka ta zawiera niektóre lub wszystkie spośród niżej
wymienionych elementów:
1. Wyłącznik
2. Guzik blokady wyłącznika
3. Odciążenie kabla zasilającego
4. Zaczep do paska
5. Pokrętło ustalające kąta pochylenia głowicy
6. Dźwignia zwalniająca trzonka teleskopowego
7. Osłona koła łańcuchowego
8. Nakrętka zabezpieczająca
9. Miecz
10. Łańcuch
11. Kołek wlewu oleju
12. Pochwa na miecz
13. Kapturek nakrętki zabezpieczającej
Montaż
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem prac
konserwacyjnych wyłącz pilarkę i wyjmij
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
Wydłużanie trzonka teleskopowego pilarki
sadowniczej (rys. F)
♦
Otwórz dźwignię zwalniającą (6) trzonka teleskopowego (rys. F).
♦
Przytrzymaj trzonek jedną ręką i odsuń głowicę
pilarki od dźwigni.
♦
Po osiągnięciu żądanej długości zamknij dźwignię.
Ostrzeżenie! Regularnie sprawdzaj, czy dźwignia zwalniająca jest dobrze zaciągnięta.
Ostrzeżenie! Przy pracy z pilarką sadowniczą zawsze zakładaj rękawice ochronne.
Oliwienie łańcucha
Czynność tę należy wykonać przed pierwszym użyciem
nowego łańcucha (10). Wyjmij łańcuch z woreczka
plastikowego i przynajmniej na godzinę zanurz go
w specjalnym do tego celu oleju. Stosuj olej do łańcuchów
BLACK+DECKER. W czasie całego okresu użytkowania
łańcucha zalecamy stosowanie tego samego gatunku
oleju, gdyż mieszanie różnych olejów może doprowadzić
do pogorszenia efektywności smarowania i drastycznego
skrócenia trwałości użytkowej łańcucha. Nigdy nie używaj oleju przepracowanego lub gęstego ani też bardzo
rzadkiego oleju do maszyn do szycia, gdyż może to
doprowadzić do uszkodzenia łańcucha.
Regulacja kąta pochylenia głowicy pilarki
(rys. G)
♦
♦
8
Poluzuj pokrętło (5), chwyć jedną ręką za trzonek,
a drugą obróć głowicę.
Gdy głowica znajdzie się w żądanej pozycji, przytrzymaj ją na trzonku i dokręć pokrętło (5).
Obsługa pilarki
♦
Wyłącz elektronarzędzie i wyjmij wtyczkę kabla
z gniazda sieciowego.
♦
Jeżeli jest to elektronarzędzie akumulatorowe,
wyłącz je i wyjmij z niego akumulator.
♦
Gdy akumulatora nie da się wyjąć, całkowicie go
rozładuj i wyłącz elektronarzędzie.
Systematycznie za pomocą miękkiej szczoteczki lub
suchej szmaty czyść szczeliny wentylacyjne w elektronarzędziu/ładowarce. Regularnie przecieraj obudowę
silnika wilgotną szmatą. Nie używaj do tego celu żadnych
ściernych środków czyszczących ani takich, które zawierają rozpuszczalniki.
Ostrzeżenie! Nie przyśpieszaj pracy na siłę. Unikaj
przeciążania pilarki.
Załączanie i wyłączanie (rys. H)
Ze względów bezpieczeństwa pilarka została wyposażona w przycisk blokady wyłącznika, który zapobiega
niezamierzonemu załączeniu maszyny.
Załączanie
♦
Naciśnij kciukiem guzik blokady wyłącznika (2) do
tyłu i jednocześnie naciśnij wyłącznik (1).
♦
Po uruchomieniu pilarki zwolnij guzik (2).
Po użyciu i przed składowaniem
♦
Regularnie czystym, suchym pędzlem czyść szczeliny wentylacyjne.
♦
Do mycia elektronarzędzia/ładowarki używaj tylko
łagodnego roztworu mydlanego i wilgotnej szmaty.
Uważaj, by do wnętrza pilarki nie przedostała się
ciecz i nigdy nie zanurzaj w cieczy żadnych elementów maszyny.
♦
Przywarte osady usuń twardą szczotką.
♦
Naoliw łańcuch (8).
Wyłączanie
♦
Zwolnij wyłącznik (1).
Ostrzeżenie! Nigdy nie próbuj blokowania włączonego
wyłącznika.
Przycinanie gałęzi drzew (rys. I)
Najpierw upewnij się, czy jakieś lokalne rozporządzenia
lub postanowienia nie zabraniają przycinania gałęzi
drzew.
♦
Oceń kierunek, w którym może spaść gałąź.
Uwzględnij wszelkie okoliczności, które mogą wpłynąć na zmianę kierunku upadku, jak na przykład:
 ♦ długość i ciężar ścinanej gałęzi,
♦ żądany kierunek upadku,
♦ zgnilizna lub nietypowy kształt gałęzi,
♦ sąsiednie drzewa i inne przeszkody (np. przewody
napowietrzne), splecenie z innymi gałęziami oraz
prędkość i kierunek wiatru
Gałęzie mają tendencję do spadania w kierunku pnia
drzewa. Oprócz samego użytkownika również inne, znajdujące się w sąsiedztwie osoby, budynek lub przedmioty
są narażone na trafienie spadającą gałęzią.
♦
Zastanów się nad dostępem do gałęzi.
♦
Odczekaj, aż łańcuch osiągnie maksymalną prędkość przesuwu.
♦
Mocno trzymaj pilarkę, by nie odskoczyła ani nie
ześlizgnęła się na bok.
♦
Wywieraj tylko lekki nacisk na pilarkę. Przy ścinaniu grubych gałęzi drzewo może zostać odłupane
i uszkodzone. By do tego nie dopuścić:
♦ Wykonaj pierwsze cięcie od spodu gałęzi w odległości 15 cm od pnia drzewa. Zrób to górną stroną
miecza (9).
♦ Nadetnij gałąź do 1/3 średnicy, a następnie utnij
ją od góry do dołu.
Kontrola i regulacja naprężenia łańcucha
(rys. E)
♦
Sprawdź naprężenie łańcucha. Jest ono prawidłowe,
gdy łańcuch (10) z niewielką siłą daje się odciągnąć
palcem i kciukiem na ok. 3 mm od miecza (9). Na
spodzie miecza (9) łańcuch (10) nie może zwisać.
By wyregulować naprężenie:
♦
Poluzuj nakrętkę zabezpieczającą (8).
♦
Obróć wkręt napinający łańcuch (16) w prawo.
Ostrzeżenie! Nie naprężaj zbytnio łańcucha, gdyż powoduje to nadmierne zużycie oraz zmniejszenie trwałości
użytkowej miecza i łańcucha.
♦
Po właściwym naprężeniu łańcucha ponownie
dokręć nakrętkę zabezpieczającą (8).
Ostrzeżenie! Gdy łańcuch jest nowy, w ciągu pierwszych
2 godzin pracy częściej sprawdzaj naprężenie, gdyż
łańcuch używany po raz pierwszy nieco się wydłuża.
Oliwienie łańcucha
Ta pilarka sadownicza jest wyposażona w układ automatycznego smarowania, który stale smaruje olejem łańcuch
i miecz. Łańcuch pilarki może być smarowany tylko
przeznaczonym do tego olejem (nr katalogowy A6027).
♦
Równomiernie naoliw cały łańcuch (10).
Ochrona środowiska
Czyszczenie, konserwacja
i składowanie
Selektywna zbiórka odpadów. Wyrobu tego
nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci
z gospodarstw domowych.
Elektronarzędzia sieciowe i akumulatorowe firmy BLACK+DECKER odznaczają się dużą trwałością użytkową
i prawie nie wymagają konserwacji. Jednak w celu zapewnienia ciągłej, bezawaryjnej pracy niezbędne jest ich
regularne czyszczenie.
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem konserwacji elektronarzędzi sieciowych lub akumulatorowych wykonaj
następujące czynności:
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony zastąpić wyrób BLACK+DECKER nowym sprzętem lub nie będziesz
go już potrzebować, w trosce o ochronę środowiska
nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw domowych,
a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu utylizacji
odpadów.
9
Deklaracja zgodności z normami WE
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych wyrobów
i opakowań niektóre materiały mogą być
odzyskane i ponownie wykorzystane. W ten
sposób chroni się środowisko naturalne
i zmniejsza popyt na surowce
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli
wymagają one oddawania zużytych elektrycznych urządzeń powszechnego użytku
do specjalnych punktów zbiorczych lub
zobowiązują sprzedawców do przyjmowania
ich przy zakupie nowego wyrobu.
DYREKTYWA MASZYNOWA
PS7525
Вlack & Decker deklaruje niniejszym, że wyrób nr kat.
PS7525 opisany w Danych technicznych jest zgodny z:
2006/42/WE, EN 60745-1
Wyrób ten jest zgodny także z dyrektywą
2014/30/U i 2011/65/UE.
BLACK+DECKER chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje je zgodnie
z obowiązującymi przepisami. By skorzystać z tej usługi,
oddaj zużyty sprzęt do autoryzowanego warsztatu naprawczego, który prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
By uzyskać więcej informacji, zwróć się do jednego
z naszych przedstawicielstw handlowych Вlack & Decker
wyszczególnionych na końcu tej instrukcji obsługi.
Niżej podpisany ponosi odpowiedzialność za przygotowanie dokumentacji technicznej i składa to oświadczenie
w imieniu
Вlack & Decker.
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw
handlowych firmy BLACK+DECKER, które udzielają
informacji o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz
także w Internecie pod adresem: www.2helpU.com.
Dane techniczne
PS7525
(typ 1)
Napięcie
VAC
230
Prędkość przesuwu
łańcucha na biegu
jałowym
m/min
114
Długość cięcia
cm
17
Masa
kg
3,5
R.Laverick
Engineering Manager
Вlack & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
Wielka Brytania
13.10.2014
Poziom hałasu zmierzony według
EN ISO 11680-1, EN ISO 3744:
Ciśnienie akustyczne (LpA): 78 dB(A), niepewność
pomiaru (K): 3 dB(A)
Moc akustyczna (LWA): 98 dB(A), niepewność pomiaru
(K): 3 dB(A)
Całkowite przyśpieszenie drgań (suma wektorowa trzech składowych kierunkowych) według
EN60745.
Cięcie miękkiego drewna (ah,W) ≤ 2,5 m/s2, niepewność
pomiaru (K): 1,5 m/s2.
zst00257116 - 09-01-2015
10
BLACK+DECKER
b)
termin usuniĊcia wady (punkt 6a) moĪe byü
wydáuĪony o czas niezbĊdny do importu
niezbĊdnych czĊĞci zamiennych.
7.
a)
Klient otrzyma nowy sprzĊt, jeĪeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piĞmie, Īe usuniĊcie wady jest niemoĪliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki BLACK+DECKER reprezentują
bardzo wysoką jakoĞü, dlatego oferujemy dla
nich korzystne warunki gwarancyjne. Niniejsze
warunki gwarancji nie pomniejszają praw klienta
wynikających z polskich regulacji ustawowych
lecz są ich uzupeánieniem. Gwarancja jest waĪna
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
b)
BLACK+DECKER gwarantuje sprawne dziaáanie
produktu w przypadku postĊpowania zgodnego
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsáugi.
Niniejszą gwarancją nie jest objĊte dodatkowe
wyposaĪenie, jeĪeli nie zostaáa do niego doáączona oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy
wyrobu podlegające naturalnemu zuĪyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objĊte są usterki produktu spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiaáowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest waĪna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu
oraz áącznie:
poprawnie wypeánionej karty gwarancyjnej;
waĪnego paragonu zakupu z datą sprzedaĪy
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpáatną naprawĊ
urządzenia (wraz z bezpáatną wymianą
uszkodzonych czĊĞci) w okresie 24 miesiĊcy
od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi byü:
dostarczony bezpoĞrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypeánioną Kartą Gwarancyjną i waĪnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegóáowym opisem uszkodzenia, lub
przesáany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za poĞrednictwem punktu sprzedaĪy
wraz z dokumentami wymienionymi powyĪej.
b)
5.
Koszty wysyáki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty
związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia
roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyáany do miejsca nadania na koszt adresata.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji bĊdą
usuniĊte przez Centralny Serwis Gwarancyjny w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjĊcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
a)
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, moĪe
byü wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnoĞnie zasadnoĞci zgáaszanych usterek
jest decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objĊte:
a) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane niewáaĞciwym uĪytkowaniem lub
uĪywaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsáugi lub przepisami
bezpieczeĔstwa. W szczególnoĞci profesjonalne uĪytkowanie amatorskich narzĊdzi
BLACK+DECKER powoduje utratĊ gwarancji;
b) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane przeciąĪaniem narzĊdzia, które
prowadzi do uszkodzeĔ silnika, przekáadni
lub innych elementów a takĪe stosowaniem osprzĊtu innego niĪ zalecany przez
BLACK+DECKER;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywoáane nimi wady;
d) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia na skutek
dziaáania poĪaru, powodzi, czy teĪ innych
klĊsk Īywioáowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zuĪycia w eksploatacji czy teĪ innych czynników zewnĊtrznych;
e) produkty, w których naruszone zostaáy plomby gwarancyjne lub, które byáy naprawiane
poza Centralnym Serwisem Gwarancyjnym
lub byáy przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzĊt eksploatacyjny doáączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu
zuĪyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, ¿rmy handlowe, które sprzedaáy produkt, nie udzielają
upowaĪnieĔ ani gwarancji innych niĪ okreĞlone w karcie gwarancyjnej. W szczególnoĞci
nie obejmują prawa klienta do domagania
siĊ zwrotu utraconych zysków w związku
z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyáącza, nie ogranicza ani
nie zawiesza uprawnieĔ kupującego wynikających z niezgodnoĞci towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 MoĞciska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
11
12
13
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
10/14
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising