PS7525 | Black&Decker PS7525 PRUNER instruction manual

Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
511113 - 54 SK
Preložené z pôvodného návodu
www.blackanddecker.eu
PS7525
2
13
A
B
16
C
D
E
F
3
G
H
I
4
SLOVENČINA
Použitie výrobku
Vaša prerezávacia píla BLACK+DECKER je určená
na prerezávanie vetiev stromov. Toto náradie je určené
iba na spotrebiteľské použitie.
f.
Bezpečnostné pokyny
Všeobecné bezpečnostné pokyny na prácu
s elektrickým náradím
3.
a.
Varovanie! Prečítajte si všetky bezpečnostné pokyny a bezpečnostné výstrahy.
Nedodržanie nižšie uvedených varovaní
a pokynov môže viesť k spôsobeniu úrazu
elektrickým prúdom, k vzniku požiaru alebo
k vážnemu zraneniu.
b.
Všetky bezpečnostné varovania a pokyny uschovajte na prípadné ďalšie použitie. Termín „elektrické
náradie“ vo všetkých upozorneniach odkazuje na Vaše
náradie napájané zo siete (je zabezpečené prívodným
káblom) alebo náradie napájané akumulátorom (bez
prívodného kábla).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
c.
Bezpečnosť v pracovnom priestore
Udržujte pracovný priestor čistý a dobre osvetlený. Preplnený a neosvetlený pracovný priestor
môže viesť k spôsobeniu úrazov.
Nepracujte s elektrickým náradím vo výbušnom
prostredí, ako sú napríklad priestory s výskytom
horľavých kvapalín, plynov alebo prašných látok.
V elektrickom náradí dochádza k iskreniu, ktoré
môže spôsobiť vznietenie horľavého prachu alebo
výparov.
Pri práci s elektrickým náradím zaistite bezpečnú
vzdialenosť detí a ostatných osôb. Rozptyľovanie
môže spôsobiť stratu kontroly nad náradím.
d.
e.
f.
Elektrická bezpečnosť
Zástrčka prívodného kábla náradia musí zodpovedať zásuvke. Zástrčku nikdy žiadnym spôsobom neupravujte. Nepoužívajte pri uzemnenom
elektrickom náradí žiadne upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a zodpovedajúce zásuvky
znižujú riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Nedotýkajte sa uzemnených povrchov, ako sú
napríklad potrubia, radiátory, elektrické sporáky
a chladničky. Pri uzemnení Vášho tela vzrastá
riziko úrazu elektrickým prúdom.
Nevystavujte elektrické náradie dažďu alebo vlhkému prostrediu. Ak vnikne do elektrického náradia
voda, zvýši sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
S prívodným káblom zaobchádzajte opatrne.
Nikdy nepoužívajte prívodný kábel na prenášanie alebo posúvanie náradia a neťahajte zaň,
ak chcete náradie odpojiť od elektrickej siete.
Zabráňte kontaktu kábla s mastnými, horúcimi
a ostrými predmetmi alebo pohyblivými časťami.
Poškodený alebo zapletený prívodný kábel zvyšuje
riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Pri práci s náradím vonku používajte predlžovacie káble určené na vonkajšie použitie. Použitie
g.
4.
a.
b.
c.
5
kábla na vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu
elektrickým prúdom.
Ak musíte s elektrickým náradím pracovať vo
vlhkom prostredí, použite napájací zdroj s prúdovým chráničom (RCD). Použitie prúdového
chrániča (RCD) znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
Bezpečnosť obsluhy
Pri použití elektrického náradia zostaňte stále pozorní, sledujte, čo robíte a pracujte s rozvahou.
Nepracujte s elektrickým náradím, ak ste unavení
alebo ak ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo
liekov. Chvíľka nepozornosti pri práci s elektrickým
náradím môže viesť k vážnemu úrazu.
Používajte prvky osobnej ochrany. Vždy používajte ochranu zraku. Ochranné prostriedky
ako respirátor, protišmyková pracovná obuv, prilba
a chrániče sluchu, používané v príslušných podmienkach, znižujú riziko poranenia osôb.
Zabráňte náhodnému zapnutiu náradia. Pred
pripojením zdroja napätia alebo pred vložením
akumulátora a pred zdvihnutím alebo prenášaním náradia skontrolujte, či je vypínač v polohe
„vypnuté“. Prenášanie elektrického náradia
s prstom na vypínači alebo pripojenie náradia k napájaciemu zdroju, ak je vypínač náradia v polohe
zapnuté, môže spôsobiť úraz.
Pred spustením z náradia vždy odstráňte všetky
kľúče alebo nastavovacie prípravky. Nastavovacie kľúče ponechané na náradí môžu byť zachytené
rotujúcimi časťami náradia a môžu spôsobiť úraz.
Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy udržujte
vhodný postoj a rovnováhu. Tak je umožnená
lepšia ovládateľnosť náradia v neočakávaných
situáciách.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný odev alebo
šperky. Dbajte na to, aby sa Vaše vlasy, odev
a rukavice nedostali do kontaktu s pohyblivými
časťami. Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy môžu
byť pohyblivými dielmi zachytené.
Ak sú zariadenia vybavené adaptérom na pripojenie príslušenstva na zachytávanie prachu,
zaistite jeho správne pripojenie a riadnu funkciu.
Použitie týchto zariadení môže znížiť nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
Použitie elektrického náradia a jeho údržba
Nepreťažujte elektrické náradie. Používajte na
vykonávanú prácu správny typ náradia. Pri použití správneho typu náradia bude práca vykonávaná
lepšie a bezpečnejšie.
Ak nie je možné vypínač náradia zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte. Každé elektrické
náradie s nefunkčným vypínačom je nebezpečné
a musí sa opraviť.
Pred nastavovaním náradia, pred výmenou príslušenstva alebo ak náradie nepoužívate, odpojte
zástrčku prívodného kábla od zásuvky alebo
z náradia vyberte akumulátor. Tieto preventívne
bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného
zapnutia náradia.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
Uložte elektrické náradie mimo dosahu detí a nedovoľte ostatným osobám, ktoré toto náradie
nevedia ovládať, alebo ktoré nepoznajú tieto
bezpečnostné pokyny, aby s týmto elektrickým
náradím pracovali. Elektrické náradie je v rukách
nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
Vykonávajte údržbu elektrického náradia. Skontrolujte vychýlenie alebo zablokovanie pohyblivých častí, poškodenie jednotlivých dielcov a iné
okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť chod náradia.
Ak je náradie poškodené, nechajte ho opraviť.
Mnoho nehôd býva spôsobených zanedbanou
údržbou náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté. Riadne udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými ostriami sú
menej náchylné na zanášanie nečistotami a lepšie
sa s nimi pracuje.
Používajte toto elektrické náradie, príslušenstvo
a pracovné nástroje podľa týchto pokynov a berte do úvahy prevádzkové podmienky a prácu,
ktorá sa bude vykonávať. Použitie elektrického
náradia na iné účely, než na aké je určené, môže
byť nebezpečné.
Servis
Opravy elektrického náradia zverte iba kvalifikovanému technikovi, ktorý bude používať
originálne náhradné dielce. Tým zaistíte bezpečnú
prevádzku náradia.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Varovanie! Ďalšie bezpečnostné pokyny
týkajúce sa prerezávacích píl.
Nepracujte s náradím, ak stojíte v korune stromu,
na rebríku alebo na inej nestabilnej podpere.
Pri práci vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
Ak je motor v chode, držte náradie pevne oboma
rukami.
Zabráňte kontaktu pohybujúcej sa reťaze s akýmkoľvek predmetom v priestore špičky vodiacej lišty.
Začnite rez iba v situácii, keď sa pohybuje reťaz
v maximálnych otáčkach.
Nepokúšajte sa vniknúť do predchádzajúceho rezu.
Vždy vytvorte nový rez.
Dávajte pozor na posun vetiev alebo inej sily, ktoré
môžu spôsobiť zovretie rezu a na vetvy, ktoré môžu
byť počas pádu reťazou zachytené.
Nepokúšajte sa rezať vetvy, ktorých priemer je väčší
než pracovná dĺžka reťaze píly.
Udržujte reťaz píly v čistote a riadne napnutú. Kontrolujte napnutie reťaze v pravidelných intervaloch.
Pred vykonávaním akéhokoľvek nastavenia, opráv
alebo údržby toto náradie vypnite, počkajte, až sa
celkom zastaví reťaz a vyberte z náradia akumulátor.
Používajte iba originálne náhradné diely a príslušenstvo.
Prerezávaciu pílu prenášajte uchopením za rukoväť
so zastavenou reťazou. Pri preprave alebo ukladaní
prerezávaciu pílu vždy zabezpečte krytom reťaze
a demontujte na jednotlivé komponenty. Správna
manipulácia s prerezávacou pílou obmedzí možnosť
spôsobenia úrazu obsluhy a ostatných osôb.
Príčiny spätného rázu a ochrana obsluhy pred jeho
pôsobením
K spätnému rázu môže dôjsť v prípade, keď sa predná
časť lišty píly dostane do kontaktu s iným predmetom
alebo v prípade, keď drevený materiál zovrie v reze
reťaz píly.
Kontakt prednej časti lišty píly môže v niektorých prípadoch spôsobiť náhlu spätnú reakciu, odmrštenie lišty
píly smerom hore a dozadu smerom k obsluhe. Zovretie
reťaze píly pozdĺž hornej časti lišty píly môže zatlačiť lištu
píly rýchlo späť smerom k obsluhe.
Každá z týchto reakcií môže spôsobiť stratu ovládateľnosti nad pílou a následné zranenie. Nespoliehajte
sa iba na bezpečnostné prvky vo vybavení Vašej píly.
Ako používateľ reťazovej píly by ste mali dodržiavať
niekoľko základných pokynov, aby Vaša práca skončila
bez nehôd a zranení.
K spätnému rázu dochádza v dôsledku nesprávneho
použitia alebo nesprávnych pracovných postupov alebo
prevádzkových podmienok. Spätnému rázu môžete zabrániť dodržiavaním nižšie uvedených opatrení:
♦
Udržujte pevný úchop píly tak, aby palec a prsty
ruky obopínali rukoväti reťazovej píly. S oboma
rukami na rukovätiach reťazovej píly sa postavte
tak, aby ste mohli odolávať sile spätného rázu.
Sily spätného rázu môžu byť regulované
obsluhou, ak bude dodržiavať správne opatrenia.
Reťazovú pílu nepúšťajte.
♦
Nepreceňujte sa a nerobte rezy vo výške presahujúcej výšku Vašich ramien. Tak zabránite
neúmyselnému kontaktu s prednou časťou píly
Určené použitie tohto náradia je opísané v tomto návode.
Nepoužívajte toto náradie na účely, na ktoré nie je určené.
Nepoužívajte napríklad toto náradie na stínanie stromov.
Použitie iného príslušenstva alebo prídavného zariadenia
a vykonávanie iných pracovných operácií, než sa odporúča týmto návodom, môže viesť k zraneniu obsluhy.
♦
Pri vykonávaní prác, pri ktorých môže dôjsť ku
kontaktu pracovného nástroja so skrytým elektrickým vedením alebo s vlastným prívodným
káblom, držte náradie za izolované povrchy.
Pri kontakte pracovného príslušenstva so „živým“
vodičom spôsobia neizolované kovové časti náradia
obsluhe úraz elektrickým prúdom.
♦
Noste upnutý pracovný odev vrátane ochrannej
prilby s ochranným štítom alebo okuliarmi, chráničov
sluchu, protišmykovej obuvi, pracovných nohavíc
s náprsenkou a pevných kožených rukavíc.
♦
Vždy stojte mimo dosahu padajúcich odrezaných
vetiev.
♦
Bezpečná vzdialenosť okolitých osôb, budov a ďalších objektov od vetiev, ktoré sa majú orezať, je
najmenej 2,5-násobok dĺžky rezanej vetvy. Osoby,
budovy alebo predmety vnútri tejto oblasti sú vystavené riziku zasiahnutia padajúcou vetvou.
♦
Pripravte si plán úniku pred padajúcimi stromami
alebo vetvami. Zaistite, aby na únikovej ceste neboli
prekážky, ktoré by bránili v pohybe. Pamätajte, že
vlhká tráva a čerstvo orezaná kôra sú klzké.
♦
Zaistite, aby bol v prípade nehody niekto nablízku
(v bezpečnej vzdialenosti)
6
♦
♦
♦
♦
♦
Varovanie! Úroveň vibrácií pri aktuálnom použití elektrického náradia sa môže od deklarovanej úrovne vibrácií
líšiť v závislosti od spôsobu použitia náradia. Úroveň
vibrácií môže byť vzhľadom na uvedenú hodnotu vyššia.
a umožníte lepšie ovládanie reťazovej píly v neočakávaných situáciách.
Používajte iba náhradné vodiace lišty píly a reťaze špecifikované výrobcom. Nesprávne lišty píly
a reťaze môžu spôsobiť prasknutie reťaze alebo
spätné rázy.
Dodržujte pokyny výrobcu týkajúce sa brúsenia
a údržby reťaze píly. Zníženie výšky ukazovateľa
hĺbky rezu môže viesť k zvýšeniu rizika spätného
rázu.
Náraz do kovového, cementového alebo iného tvrdého materiálu v blízkosti dreva alebo nachádzajúceho
sa priamo vnútri dreva môže spôsobiť spätný ráz.
Tupá alebo uvoľnená reťaz môže spôsobiť spätný
ráz.
Nepokúšajte sa vniknúť do predchádzajúceho rezu.
Týmto spôsobom dochádza k spätnému rázu. Vždy
začnite nový rez.
Pri stanovení času pôsobenia vibrácií, z dôvodu určenia
bezpečnostných opatrení podľa normy 2002/44/ES na
ochranu osôb pravidelne používajúcich elektrické náradie
v zamestnaní, by mal predbežný odhad pôsobenia vibrácií brať na zreteľ aktuálne podmienky použitia náradia
s prihliadnutím na všetky časti pracovného cyklu, ako
sú časy, keď je náradie vypnuté a keď beží naprázdno.
Výstražné symboly
Na náradí sú nasledujúce výstražné symboly:
Varovanie! Z dôvodu zníženia rizika spôsobenia úrazu si používateľ musí prečítať
tento návod na obsluhu.
Nepoužívajte toto náradie vo vlhkom prostredí a nevystavujte ho dažďu.
Bezpečnosť ostatných osôb
♦
♦
Tento výrobok nie je určený na použitie osobami
(vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými
alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak týmto osobám nebol
stanovený dohľad, alebo ak im neboli poskytnuté
inštrukcie týkajúce sa použitia výrobku osobou
zodpovednou za ich bezpečnosť.
Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa
s týmto zariadením nebudú hrať.
Vždy používajte vhodnú ochranu hlavy
a zraku.
Používajte protišmykovú obuv.
Dávajte pozor na padajúce predmety.
Zvyškové riziká
Ak sa náradie používa iným spôsobom, než je uvedené
v priložených bezpečnostných varovaniach, môžu sa
objaviť dodatočné zvyškové riziká. Tieto riziká môžu
vzniknúť v dôsledku nesprávneho použitia, dlhodobého
použitia atď.
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné bezpečnostné predpisy a používajú sa bezpečnostné zariadenia,
určité zvyškové riziká sa nemôžu vylúčiť. Tieto riziká
sú nasledujúce:
♦
Zranenia spôsobené kontaktom s akoukoľvek rotujúcou alebo pohybujúcou sa časťou.
♦
Zranenia spôsobené pri výmene dielov, pracovného
nástroja alebo príslušenstva.
♦
Zranenia spôsobené dlhodobým použitím zariadenia. Ak používate akékoľvek náradie dlhší čas,
zaistite, aby sa robili pravidelné prestávky.
♦
Poškodenie sluchu.
♦
Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním prachu
vytváraného pri použití zariadenia (príklad: práca
s drevom, najmä s dubovým, bukovým a MDF).
Udržujte ostatné osoby v bezpečnej
vzdialenosti.
Riziko smrteľného úrazu elektrickým prúdom. Udržujte od nadzemného elektrického
vedenia vzdialenosť minimálne 10 m.
Z dôvodu zaistenia trvale bezpečného
chodu píly vykonávajte podľa pokynov
v tomto návode kontrolu napnutia reťaze po
každých 10 minútach prevádzky. Upravte
vôľu reťaze na hodnotu 3 mm. Namažte
reťaz po každých 10 minútach použitia.
Smer otáčania reťaze píly.
Varovanie! Nedotýkajte sa reťaze v mieste
odvodu pilín.
Ak dôjde k poškodeniu alebo prerezaniu
prívodného kábla, okamžite odpojte jeho
zástrčku od sieťovej zásuvky.
Vibrácie
Elektrická bezpečnosť
Deklarovaná úroveň vibrácií uvedená v technických
údajoch a vo vyhlásení o zhode bola meraná v súlade so
štandardnou skúšobnou metódou predpísanou normou
EN 60745 a môže sa použiť na porovnanie jednotlivých
náradí medzi sebou. Deklarovaná úroveň vibrácií sa
môže tiež použiť na predbežné stanovenie času práce
s týmto náradím.
Toto náradie je vybavené dvojitou izoláciou.
Preto nie je nutné použitie uzemňovacieho
vodiča. Vždy skontrolujte, či napájacie napätie siete zodpovedá napätiu na výkonovom
štítku.
7
♦
Mazanie reťaze
Ak je poškodený prívodný kábel, musí ho vymeniť
výrobca alebo autorizovaný servis Вlack & Decker,
aby sa zabránilo možným rizikám.
Toto mazanie musíte vykonávať pri každom prvom
použití novej reťaze (10). Novú reťaz (10) pred použitím
namočte minimálne na jednu hodinu do oleja. Použite
olej na reťaze BLACK+DECKER. Odporúčame Vám, aby
ste počas celej prevádzkovej životnosti tejto reťazovej
píly používali iba olej BLACK+DECKER, pretože zmesi
rôznych olejov by mohli viesť k zníženiu kvality oleja, čo
by drasticky skrátilo prevádzkovú životnosť reťaze píly
a objavili by sa ďalšie riziká.
Nikdy nepoužívajte už použitý olej, príliš hustý olej alebo
veľmi riedky olej určený pre šijacie stroje. Také oleje môžu
reťazovú pílu poškodiť.
Použitie predlžovacieho kábla
♦
Vždy používajte schválený typ predlžovacieho kábla,
ktorý je vhodný pre príkon tohto náradia (pozrite
technické údaje). Predlžovací kábel musí byť vhodný
na vonkajšie použitie a musí byť tiež tak označený.
Môže sa použiť predlžovací kábel HO7RN-F s dĺžkou až 30 m a s dvoma vodičmi s prierezom 1,5 mm²
bez toho, aby pri prevádzke náradia dochádzalo
k výkonovým stratám. Pred použitím predlžovací
kábel riadne skontrolujte, či nie je poškodený alebo
opotrebovaný. Ak je tento kábel poškodený, vymeňte
ho. V prípade použitia zvinovacieho kábla odviňte
vždy celú dĺžku kábla.
Upevnenie vodiacej lišty a reťaze (obr. A - E)
♦
Položte prerezávaciu pílu na stabilný povrch.
♦
Odstráňte krytku poistnej matice (13).
♦
Vyskrutkujte poistnú maticu (8) proti smeru pohybu
hodinových ručičiek, aby mohlo dôjsť k zloženiu krytu
hnacieho kolesa (7) (obr. A).
♦
Nasaďte reťaz (10) na vodiacu lištu (9) a zarovnaním šípky na reťazi s grafickým symbolom na kryte
hnacieho kolesa (7) sa uistite, či sú čepele reťaze
nastavené v správnom smere (obr. B).
♦
Nasaďte reťaz (10) na hnacie koleso (14) a zarovnajte otvor na vodiacej lište s kolíkom na nastavenie
reťaze (15) (obr. C).
♦
Možno bude nutné nastaviť polohu kolíka na nastavenie reťaze otáčaním skrutky (16), aby došlo
k zarovnaniu s otvorom vo vodiacej lište (obr. D).
Pri nasadzovaní krytu hnacieho kolesa (7) a poistnej
♦
matice (8) podložte vodiacu lištu.
♦
Položte prerezávaciu pílu na stabilný povrch.
♦
Pomocou dodaného kľúča povoľte poistnú maticu
(8) o jednu celú otáčku.
♦
Pomocou skrutkovača otáčajte skrutkou (16) (obr.
D). Otáčanie v smere pohybu hodinových ručičiek
zvyšuje napnutie reťaze.
♦
Skontrolujte napnutie reťaze zdvihnutím reťaze
z vodiacej lišty (obr. E).
♦
Otáčajte skrutkou v smere alebo proti smeru pohybu
hodinových ručičiek, aby ste dosiahli správne napnutie reťaze. Napnutie reťaze je správne, ak po jej
vytiahnutí z drážky vodiacej lišty zhruba o 3 mm
dôjde k jej opätovnému zaskočeniu späť do drážky.
Varovanie! Reťaz neprepínajte, pretože by to viedlo
k nadmernému opotrebovaniu a skráteniu prevádzkovej
životnosti reťaze a vodiacej lišty.
♦
Hneď ako bude napnutie reťaze správne, dotiahnite
poistnú maticu (8) v kryte hnacieho kolesa (7).
♦
Nasaďte späť krytku poistnej matice (13).
Poznámka: Ak je reťaz píly nová, počas prvých 2 prevádzkových hodín veľmi často kontrolujte jej napnutie
(po odpojení od napájacieho zdroja), pretože sa nová
reťaz mierne vyťahuje.
Poklesy napájacieho napätia
♦
V určitých podmienkach napájania môže toto náradie počas spúšťania spôsobiť krátkodobé poklesy
napätia.
♦
To môže mať vplyv na ostatné zariadenia. Napríklad:
Môže dôjsť k dočasnému poklesu intenzity elektrického osvetlenia.
♦
Ak to je nutné, kontaktujte rozvodnú spoločnosť,
aby ste určili, či je impedancia napájacieho zdroja
nižšia než 0,411 ohmov. V týchto podmienkach je
nepravdepodobné, aby dochádzalo k poruchám.
Ochrana pred úrazom spôsobeným elektrickým
prúdom
♦
Zabráňte kontaktu tela s uzemnenými povrchmi
(napr. kovové zábradlia, stĺpy verejného osvetlenia
atď.). Elektrická bezpečnosť môže byť ďalej zvýšená použitím prúdového chrániča (RCD) s vysokou
citlivosťou (30 mA/30 mS).
Popis
Toto náradie sa skladá z niektorých alebo zo všetkých
nasledujúcich častí.
1. Vypínač zapnuté/vypnuté
2. Poistné tlačidlo
3. Príchytka prívodného kábla
4. Príchytka popruhu
5. Koliesko na nastavenie uhla
6. Uvoľňovacia páka vysunutia tyče
7. Kryt hnacieho kolesa
8. Poistná matica
9. Vodiaca lišta
10. Reťaz
11. Viečko nádržky na olej
12. Puzdro na reťaz
13. Krytka poistnej matice
Zostavenie
Varovanie! Pred montážou sa uistite, či
je náradie vypnuté a či je prívodný kábel
odpojený od zásuvky.
Vysunutie tyče prerezávacej píly (obr. F)
Varovanie! Pri práci s touto prerezávacou
pílou vždy používajte rukavice.
♦
♦
8
Použite uvoľňovaciu páku vysunutia tyče (6)
(obr. F).
Jednou rukou držte vysúvaciu tyč a vysúvajte hlavu
píly smerom od uvoľňovacej páky.
Hneď ako dosiahnete požadovanú dĺžku, zaistite
uvoľňovaciu páku.
Varovanie! Vykonávajte pravidelnú kontrolu tohto spojenia, aby ste sa uistili, či je riadne dotiahnuté.
♦
♦
Čistenie, údržba a uloženie
Nastavenie uhla hlavy píly (obr. G)
♦
♦
Vaše náradie BLACK+DECKER bolo skonštruované tak,
aby pracovalo dlhý čas s minimálnymi nárokmi na údržbu.
Riadna starostlivosť o náradie a jeho pravidelné čistenie
Vám zaistí jeho bezproblémový chod.
Varovanie! Pred vykonávaním akejkoľvek údržby náradia
napájaného káblom alebo akumulátorom:
♦
Náradie vypnite a odpojte od elektrickej siete.
♦
Alebo zariadenie/náradie vypnite a vyberte z neho
akumulátor, ak sa zariadenie/náradie napája odoberateľným akumulátorom.
♦
Alebo ak nie je možné akumulátor vybrať, nechajte
zariadenie v chode, kým nedôjde k úplnému vybitiu
akumulátora.
Vetracie otvory na zariadení/náradí/nabíjačke pravidelne
čistite mäkkou kefou alebo suchou handričkou.
Pomocou vlhkej handričky pravidelne čistite kryt motora.
Nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace prostriedky alebo
rozpúšťadlá.
Povoľte koliesko na nastavenie uhla (5), jednou
rukou uchopte tyč a druhou rukou nastavte hlavu
píly do požadovaného uhla.
Hneď ako dosiahnete požadovanú polohu, zaistite
hlavu píly a tyče a súčasne dotiahnite koliesko
na nastavenie uhla (5).
Použitie
Varovanie! Nechajte náradie pracovať jeho vlastným
tempom. Zamedzte preťažovaniu náradia.
Zapnutie a vypnutie (obr. H)
Z bezpečnostných dôvodov je toto náradie vybavené
systémom dvojitého zapínania. Tento systém bráni
neúmyselnému zapnutiu náradia.
Zapnutie
♦
♦
hornú časť vodiacej lišty (9).
Urobte rez do hĺbky zodpovedajúcej jednej tretine
priemeru vetvy. Potom urobte rez zhora dole.
Stlačte palcom poistné tlačidlo (2) a súčasne prstami
stlačte vypínač zapnuté/vypnuté (1).
Hneď ako bude píla v chode, môžete poistné tlačidlo
(2) uvoľniť.
Po použití a pred uložením
♦
Pomocou čistého a suchého štetca pravidelne čistite
vetracie otvory.
♦
Na čistenie zariadenia/náradia/nabíjačky používajte
iba mydlový roztok a navlhčenú handričku. Nikdy
nedovoľte, aby sa do tohto náradia dostala akákoľvek kvapalina a nikdy neponárajte žiadnu časť tohto
náradia do kvapaliny.
♦
Odstráňte nečistoty pomocou tvrdej kefy.
♦
Namažte reťaz olejom.
Vypnutie
♦
Uvoľnite hlavný vypínač (1).
Varovanie! Nikdy sa nepokúšajte zaistiť vypínač v polohe zapnuté.
Prerezávanie vetiev (obr. I)
Skôr ako sa pokúsite prerezávať vetvy stromov, uistite sa,
či neexistujú zákony alebo predpisy, ktoré by zakazovali
alebo regulovali stínanie týchto stromov.
♦
Berte do úvahy smer, ktorým môžu padať vetvy.
Berte do úvahy všetky nasledujúce podmienky, ktoré
môžu ovplyvniť smer pádu vetiev:
♦ Dĺžka a hmotnosť rezanej vetvy.
♦ Určený smer pádu.
♦ Neobvyklé zložité štruktúry ťažkej vetvy alebo jej
rozloženie.
♦ Prítomnosť okolitých stromov a prekážok, vrátane
nadzemných vedení, prepletenie ďalších vetiev
a rýchlosť a smer vetra.
Vetvy stromu sa môžu ľahko vrhnúť smerom ku kmeňu.
Navyše hrozí riziko, že dôjde k nárazu vetvy do používateľa píly, do osoby stojacej v blízkosti, do budovy alebo
do predmetu, ktorý sa nachádza pod vetvou.
♦
Berte do úvahy prístup k vetve stromu.
♦
Pred rezaním sa uistite, či náradie dosiahlo plné
otáčky.
♦
Náradie držte pevne v mieste rezu, aby ste zabránili
jeho odskokom alebo pohybu do strán.
♦
Vetvu režte s ľahkým prítlakom na náradie. Pri rezaní
ťažkých vetiev, pri ktorých môže dôjsť k rozštiepeniu
rezu a k poškodeniu stromu, postupujte nasledovne:
♦
Urobte najskôr rez vo vzdialenosti 15 cm od kmeňa
stromu na spodnej časti vetvy. Použite pri tomto reze
Kontrola a nastavenie napnutia reťaze píly
(obr. E)
♦
Skontrolujte napnutie reťaze píly. Napnutie je správne, ak reťaz píly (10) po uchopení medzi prostredník
a palec a po ľahkom povytiahnutí z vodiacej lišty píly
o 3 mm opäť zaskočí späť do lišty. Medzi vodiacou
lištou (9) a reťazou píly (10) by nemal byť na spodnej
strane žiadny previs.
Nastavenie napnutia reťaze:
♦
Povoľte poistnú maticu (8).
♦
Otáčajte skrutkou (16) v smere pohybu hodinových
ručičiek.
Varovanie! Reťaz neprepínajte, viedlo by to k nadmernému opotrebovaniu a skráteniu prevádzkovej životnosti
reťaze a vodiacej lišty.
♦
Hneď ako bude napnutie reťaze správne, dotiahnite
poistnú maticu reťaze (8).
Varovanie! Ak je reťaz píly nová, počas prvých dvoch
prevádzkových hodín kontrolujte napnutie reťaze veľmi
často. Nová reťaz sa mierne vyťahuje.
Mazanie reťaze
Táto prerezávacia píla je vybavená automatickým systémom mazania, ktorý stále maže reťaz píly a vodiacu
lištu. Reťaz píly musí byť mazaná iba správnym typom
oleja (kat. č. A6027).
9
♦
Tento systém zaručuje rovnomerné mazanie celej
reťaze (10).
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový
súčet) podľa normy EN 60745:
Rezanie čerstvo sťatého mäkkého dreva
(ah,W) = < 2,5 m/s2, odchýlka (K) 1,5 m/s2
Výmena sieťovej zástrčky (iba pre Veľkú
Britániu a Írsko)
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného kábla:
♦
Zaistite bezpečné odstránenie starej zástrčky.
♦
Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím na novej
zástrčke.
♦
Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
Varovanie! Na uzemňovaciu svorku nebude pripojený
žiadny vodič. Dodržujte montážne pokyny dodávané
s kvalitnými zástrčkami. Odporúčaná poistka: 5 A.
ES Vyhlásenie o zhode v rámci EÚ
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
PS7525
Spoločnosť Вlack & Decker vyhlasuje, že tieto produkty
popisované v technických údajoch spĺňajú požiadavky
nasledujúcich noriem:
2006/42/EC a EN 60745-1
Tieto výrobky spĺňajú aj požiadavky smerníc
2014/30/EÚ a 2011/65/EÚ.
Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte, prosím,
spoločnosť Вlack & Decker na tejto adrese alebo na
adresách, ktoré sú uvedené na konci tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za zostavenie
technických údajov a vydáva toto vyhlásenie v zastúpení
spoločnosti Вlack & Decker.
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Tento výrobok sa nesmie
likvidovať v bežnom domovom odpade.
Ak nebudete výrobok BLACK+DECKER ďalej používať
alebo ak si ho prajete nahradiť novým, nelikvidujte ho
spolu s bežným komunálnym odpadom. Zaistite likvidáciu
tohto výrobku v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov.
Opätovné použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie pred
znečistením a znižuje spotrebu surovín.
R. Laverick
Technický riaditeľ
Вlack & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
13. 10. 2014
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne zberne
odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú informácie
o správnej likvidácii elektro odpadov z domácnosti.
Spoločnosť BLACK+DECKER poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov BLACK+DECKER po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete využiť výhody tejto
služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok ktorémukoľvek
zástupcovi autorizovaného servisu, ktorý zariadenie
odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
BLACK+DECKER nájdete na príslušnej adrese uvedenej v tomto návode. Zoznam autorizovaných servisov
BLACK+DECKER a podrobnosti o popredajnom servise
nájdete aj na internetovej adrese: www.2helpU.com
Technické údaje
PS7525
(Typ 1)
Napájacie napätie
V
230
Otáčky reťaze
naprázdno
minˉ¹
114
Maximálna dĺžka
rezu
cm
17
Hmotnosť
kg
3,5
Úroveň akustického tlaku podľa normy
EN ISO 11680-1, EN ISO 3744:
Akustický tlak (LpA) 78 dB (A), odchýlka (K) 3 dB (A)
Akustický výkon (LWA) 98 dB (A), odchýlka (K) 3 dB (A)
10
Záruka
Spoločnosť Вlack & Decker je presvedčená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku. Táto
záruka sa ponúka v prospech zákazníka a nijako neovplyvní jeho zákonné záručné práva. Táto záruka platí
vo všetkých členských štátoch EÚ a Európskej zóny
voľného obchodu EFTA.
Ak sa v priebehu 24 mesiacov od kúpy objavia na výrobku Вlack & Decker akékoľvek materiálové či výrobné
chyby, spoločnosť Вlack & Decker garantuje v snahe
o minimalizovanie Vašich starostí a za nižšie uvedených
podmienok bezplatnú výmenu chybných dielov, opravu
alebo výmenu celého výrobku:
♦
Výrobok nebol používaný na obchodné alebo profesionálne účely a nedochádzalo k jeho prenájmu.
♦
Výrobok nebol vystavený nesprávnemu použitiu
a nebola zanedbaná jeho predpísaná údržba.
♦
Tento výrobok nebol poškodený cudzím zavinením,
inými predmetmi alebo nehodou.
♦
Opravy neboli vykonávané inými osobami, než
autorizovanými opravármi alebo mechanikmi autorizovaného servisu Вlack & Decker.
Ak požadujete záručnú opravu, budete musieť predajcovi
alebo zástupcovi autorizovaného servisu predložiť doklad
o kúpe výrobku. Miesto najbližšieho autorizovaného
servisu Вlack & Decker nájdete na príslušnej adrese uvedenej v tomto návode. Zoznam autorizovaných servisov
Вlack & Decker a podrobnosti o popredajnom servise
nájdete aj na internetovej adrese: www.2helpU.com
Navštívte, prosím, naše stránky
www.blackanddecker.co.uk a zaregistrujte tu Váš nový
výrobok BLACK+DECKER, aby ste mohli byť informovaní o nových výrobkoch a špeciálnych ponukách.
Ďalšie informácie o značke Black & Decker a o celom
rade našich ďalších výrobkov nájdete na adrese
www.blackanddecker.co.uk
zst00255946 - 17-12-2014
11
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
12
13
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
10/14
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising