DCR006 | DeWalt DCR006 SPEAKER instruction manual

370001-84 LT
DCR006
Lietuvių
(Originalios instrukcijos vertimas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
6
16
Pav. / Рисунок 1
c
d
a
e
b
f
h
g
3
Pav. / Рисунок 2
i
j
g
4
Pav. / Рисунок 3
f
OR
ARBA
OU
ИЛИ
O
Pav. / Рисунок 4
c
a
e
b
d
e
5
LIETUVIŲ
BELAIDIS „BLUETOOTH ®“ GARSIAKALBIS
DCR006
Sveikiname!
Jūs pasirinkote „DEWALT“ įrenginį. Dėl ilgametės patirties, kruopštaus patobulinimo ir atsinaujinimo
bendrovė „DEWALT“ yra viena iš patikimiausių profesionalių elektros įrankių vartotojų partnerių.
Techniniai duomenys
Akumuliatoriaus tipas
Akumuliatoriaus įtampa
Svoris (be akumuliatoriaus)
Garso išvesties galia
DCR006
Ličio jonų
10,8 / 14,4 / 18
0,92
6
VDC
kg
W
Akumuliatorius
DCB123
DCB125
DCB127
Akumuliatoriaus tipas
Ličio jonų
Ličio jonų
Ličio jonų
10,8
10,8
10,8
Įtampa
VDC
Galia
Ah
1,5
1,3
2,0
Svoris
kg
0,2
0,2
0,2
DCB140 DCB141 DCB142 DCB143 DCB144 DCB145
Akumuliatorius
Akumuliatoriaus tipas
Ličio jonų Ličio jonų Ličio jonų Ličio jonų Ličio jonų Ličio jonų
Įtampa
VDC
Galia
Ah
3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
Svoris
kg
0,53
0,30
0,54
0,30
0,52
0,30
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
DCB180 DCB181 DCB182 DCB183 DCB184 DCB185
Akumuliatorius
Akumuliatoriaus tipas
Ličio jonų Ličio jonų Ličio jonų Ličio jonų Ličio jonų Ličio jonų
Įtampa
VDC
18
18
18
18
18
18
Galia
Ah
3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
Svoris
kg
0,64
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
Kroviklis
Maitinimo tinklo įtampa
DCB105
VAC
230 V
Akumuliatoriaus tipas
Apytikslė akumuliatoriaus įkrovimo trukmė
Svoris
6
Ličio jonų
min
kg
30 (1,5 Ah)
40 (2,0 Ah)
70 (4,0 Ah)
55 (3,0 Ah)
90 (5,0 Ah)
0,49
LIETUVIŲ
Kroviklis
DCB107
Maitinimo tinklo įtampa
VAC
230 V
Akumuliatoriaus tipas
Ličio jonų
Apytikslė akumuliatoriaus įkrovimo trukmė
min
Svoris
60 (1,3 Ah)
70 (1,5 Ah)
140 (3,0 Ah)
90 (2,0 Ah)
185 (4,0 Ah)
kg
0,29
Kroviklis
DCB112
Maitinimo tinklo įtampa
VAC
230 V
Akumuliatoriaus tipas
Ličio jonų
Apytikslė akumuliatoriaus įkrovimo trukmė
min
Svoris
kg
Apibrėžtys Saugos taisyklės
40 (1,3 Ah)
45 (1,5 Ah)
90 (3,0 Ah)
60 (2,0 Ah)
120 (4,0 Ah)
0,36
EB atitikties deklaracija
Toliau pateiktos apibrėžtys apibūdina kiekvieno
žodinio signalo griežtumą. Prašome perskaityti šį
vadovą ir atkreipti dėmesį į šiuos simbolius.
PAVOJUS: Nurodo tiesioginę
pavojingą situaciją, kurios neišvengus
galima sunkiai ar net mirtinai
susižaloti.
ĮSPĖJIMAS: Reiškia potencialiai
pavojingą situaciją, kuri, jeigu jos
neišvengti, gali baigtis mirtimi arba
sunkiu sužeidimu.
DĖMESIO: Reiškia potencialią
pavojingą situaciją, kuri, jeigu jos
neišvengti, galėtų baigtis nesunkiu
arba vidutiniu sužeidimu.
PASTABA: Nurodo pavojų,
nesusijusį su susižalojimu, kuris, jo
nevengiant, galėtų baigtis žala turtui.
BELAIDIS „BLUETOOTH®“ GARSIAKALBIS
DCR006
„DEWALT“ atsakingai pareiškia, kad DCR006
atitinka pagrindinius reikalavimus ir kitas
susijusias Direktyvos 1999/5/EB nuostatas bei
visus galiojančius ES direktyvų reikalavimus.
Dėl išsamaus atitikties deklaracijos dokumento
galite kreiptis adresu DEWALT, Richard-KlingerStraße 11, D-65510, Idstein, Germany (Vokietija)
Bendrieji saugos įspėjimai
ĮSPĖJIMAS! Perskaitykite visus
saugos įspėjimus ir visus
nurodymus. Jei bus nesilaikoma
toliau pateiktų įspėjimų ir nurodymų,
gali kilti elektros smūgio, gaisro ir
(arba) sunkaus sužeidimo pavojus.
Reiškia elektros smūgio pavojų.
Reiškia gaisro pavojų.
„Bluetooth “ žodžio ženklas ir logotipai priklauso
bendrovei „Bluetooth®, SIG, Inc.“ ir norint bet
kokiu būdu naudoti tokius ženklus, reikia gauti
bendrovės „DEWALT“ licenciją. Visi kiti prekių
ženklai ir prekybiniai pavadinimai yra atitinkamų jų
savininkų nuosavybė.
IŠSAUGOKITE VISUS ĮSPĖJIMUS IR
NURODYMUS ATEIČIAI
®
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, perskaitykite šią
instrukciją.
•
•
•
NEAPTAŠKYKITE ar nepanardinkite
į vandenį ar kokį nors kitą skystį.
Negalima LAIKYTI ar krauti ten, kur
aplinkos temperatūra gali pasiekti arba
viršyti 40,5 °C (105 °F) (pavyzdžiui,
vasarą lauko pašiūrėse ar metaliniuose
pastatuose). Įrenginys veiks ilgiausiai, jei jį
laikysite vėsioje, sausoje vietoje.
Atkreipkite dėmesį, kad keitimai arba
modifikacijos, kurių aiškiai nepatvirtino
7
LIETUVIŲ
•
šalys, atsakingos už atitiktį, gali atšaukti
naudotojo teisę naudoti šį įrenginį.
Naudokite tik gamintojo nurodytus įtaisus /
priedus.
DĖMESIO! Jei akumuliatorius
pakeičiamas netinkamo tipo
elementu, šis gali sprogti. Seną
akumuliatorių išmeskite taip, kaip
nurodyta instrukcijoje.
„Bluetooth®“ garsiakalbių
naudojimo saugos instrukcija
ĮSPĖJIMAS! Vadovaukitės
visais „Bluetooth®“ garsiakalbio ir
akumuliatoriaus naudojimo instrukcijos
nurodymais ir saugos taisyklėmis.
• Nelaikykite prietaiso šaltose vietose. Kai prietaisas vėl sušyla iki įprastos temperatūros, jo
viduje gali susidaryti kondensatas, kuris gali
sugadinti elektronines grandinių plokštes.
• Nemontuokite šalia šilumos šaltinių,
pavyzdžiui, radiatorių, šilumos skaitiklių,
viryklių ar kitų šilumą skleidžiančių prietaisų
(įskaitant stiprintuvus).
• Atkreipkite dėmesį, kad keitimai arba
modifikacijos, kurių aiškiai nepatvirtino šalys,
atsakingos už atitiktį, gali atšaukti naudotojo
teisę naudoti šį įrenginį.
• Išimkite akumuliatorių. Išjunkite,
prieš palikdami jį be priežiūros. Išimkite
akumuliatorių, kai radijo nenaudojate, prieš
keisdami priedus ar įtaisus ir prieš atlikdami jo
techninės priežiūros darbus.
• Šis prietaisas skirtas naudojimui vidutinių
platumų klimato sąlygomis.
• Asmenims, nesugebantiems saugiai naudotis
prietaisu dėl savo psichikos, jutiminės arba
protinės negalios arba patirties bei žinių
trūkumo (įskaitant vaikus), negalima naudotis
šiuo prietaisu be už šių asmenų saugumą
atsakingų asmenų priežiūros ir nurodymų.
• Nebandykite išsukti jokių varžtų ar atidaryti
bloko korpuso; viduje nėra dalių, kurias
galėtų techniškai prižiūrėti pats vartotojas.
Visą priežiūrą patikėkite kvalifikuotiems
specialistams.
• Neleiskite vaikams žaisti su šiuo prietaisu.
• Saugokite kroviklį / „Bluetooth®“ nuo vandens
lašų ar purslų; nedėkite ant jo jokių daiktų su
skysčiais, pavyzdžiui, vazų.
• Ant „Bluetooth®“ garsiakalbio / kroviklio
negalima statyti atviros liepsnos šaltinių,
pavyzdžiui, degančių žvakių.
8
• Akumuliatoriaus kroviklio elektros kištukas
naudojamas kaip išjungimo įtaisas; išjungimo
įtaisas (elektros kištukas) visada turi būti
lengvai pasiekiamas ir tinkamai veikti.
• Garsiakalbį galima statyti tik ant saugaus,
tvirto paviršiaus, kur jis negalės nukristi.
Krentantys daiktai gali sužaloti žmones.
Ant „Bluetooth®“ garsiakalbio
esantys ženklai
Ant „Bluetooth®“ rasite pavaizduotas šias
piktogramas:
Perskaitykite naudojimo instrukciją.
Svarbios saugos taisyklės
naudojant visų rūšių
akumuliatorių kroviklius
IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ! Šiame
vadove pateiktos svarbios saugos taisyklės ir
suderinamų akumuliatorių kroviklių naudojimo
instrukcija.
• Prieš pradėdami naudoti kroviklį,
perskaitykite visus nurodymus ir ant kroviklio,
akumuliatoriaus bei gaminio, kuriame
naudojamas akumuliatorius, pažymėtus
įspėjamuosius ženklus.
ĮSPĖJIMAS: Elektros smūgio
pavojus. Saugokite kroviklį, kad į jų
vidų nepakliūtų vandens. Gali įvykti
elektros smūgis.
DĖMESIO! Pavojus apsideginti.
Norėdami sumažinti sužeidimo pavojų,
kraukite tik „DEWALT“ daugkartinio
naudojimo akumuliatorius. Kitų rūšių
akumuliatoriai gali užsiliepsnoti ir
sužeisti jus bei padaryti žalos turtui.
DĖMESIO! Prižiūrėkite vaikus, kad jie
nežaistų su šiuo buitiniu prietaisu.
PASTABA. Esant tam tikroms
sąlygoms, kai kroviklis įjungtas
į maitinimo tinklą, kokia nors pašalinė
medžiaga gali sujungti trumpuoju
jungimu kroviklio kontaktus. Reikėtų
saugoti, kad pro kroviklio angas į jo
vidų nepatektų pašalinių medžiagų,
pavyzdžiui, šlifavimo dulkių, metalo
drožlių, plieno vatos, aliuminio folijos
ar kitų susikaupusių metalo dalelių.
Kai į kroviklį neįdėtas akumuliatorius,
visuomet išjunkite kroviklį iš elektros
tinklo. Prieš pradėdami valyti kroviklį,
ištraukite jo kištuką iš maitinimo tinklo.
LIETUVIŲ
• NEBANDYKITE krauti akumuliatorių
pakuočių kitais krovikliais, nei nurodyti
šiame vadove. Kroviklis ir akumuliatorius
specialiai pagaminti veikti kartu.
• Šie krovikliai nėra skirti jokiems
kitiems darbams, išskyrus „DEWALT“
įkraunamiems akumuliatoriams krauti.
Bet kaip kitaip naudojant šį įrenginį, gali kilti
gaisro, elektros smūgio pavojus arba pavojus
žūti nuo elektros srovės.
• Saugokite kroviklį nuo lietaus ar sniego.
• Išjungdami kroviklį iš elektros lizdo,
traukite už kištuko, o ne už laido. Taip
sumažės pavojus pažeisti elektros kištuką ir
laidą.
• Įsitikinkite, kad laidas nutiestas taip, kad
ant jo niekas neužlips, už jo neužklius ar
kitaip jo nesugadins ar nepaveiks.
• Nenaudokite ilginimo laido, nebent tai
būtų visiškai būtina. Naudojant netinkamą
ilginimo laidų, gali kilti gaisro, elektros smūgio
pavojus arba pavojus žūti nuo elektros
srovės.
• Ant kroviklio nedėkite jokių daiktų,
nedėkite kroviklio ant minkšto paviršiaus,
kad nebūtų uždengtos jo ventiliacijos
angos ir įrenginio vidus pernelyg
neperkaistų. Kroviklį statykite atokiai nuo bet
kokio šilumos šaltinio. Kroviklis aušinamas
pro korpuso viršuje ir apačioje esančias
ventiliacijos angas.
• Nenaudokite kroviklio su pažeistu laidu
ar elektros kištuku – tuoj pat atiduokite juos
taisyti.
• Nenaudokite kroviklio, jei jis buvo stipriai
sutrenktas, numestas arba kitaip kaip
nors sugadintas. Atiduokite jį į įgaliotąjį
techninės priežiūros centrą, kad pataisytų.
• Neardykite kroviklio; kai reikia atlikti
jo techninės priežiūros arba remonto
darbus, atiduokite jį į įgaliotąjį techninės
priežiūros centrą. Netinkamai surinkus šį
įrenginį, gali kilti gaisro, elektros smūgio
pavojus arba pavojus žūti nuo elektros
srovės.
• Jeigu būtų pažeistas elektros laidas,
gamintojas, techninės priežiūros centro
atstovas arba panašus kvalifikuotas asmuo
privalo nedelsiant jį pakeisti, kad neįvyktų
nelaimė.
• Prieš pradėdami valyti kroviklį, išjunkite
jį iš elektros lizdo. Taip sumažės elektros
smūgio pavojus. Išėmus akumuliatorių, šis
pavojus nesumažės.
• NIEKADA nebandykite kartu sujungti
2 kroviklių.
• Kroviklis skirtas veikti esant standartinei,
namų ūkyje naudojamai 230 V elektros
srovei. Nebandykite naudoti esant jokiai
kitai įtampai. Tai nėra automobilinis kroviklis.
IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ
Krovikliai
Krovikliais DCB105, DCB107 ir DCB112 galima
krauti 10,8 V, 14,4 V ir 18 V galios ličio jonų
(DCB123, DCB125, DCB127, DCB140, DCB141,
DCB142, DCB143, DCB144, DCB145, DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 ir DCB185)
akumuliatorius.
„DEWALT“ kroviklių reguliuoti nereikia, jie sukurti
taip, kad juos naudoti būtų kaip įmanoma
paprasčiau.
Krovimas (2 pav.)
1. Prieš įdėdami akumuliatorių į kroviklį,
įkiškite kroviklio elektros laido kištuką
į tinkamą kintamosios srovės lizdą. Visuomet
patikrinkite, ar jūsų kroviklio įtampa atitinka
jūsų maitinimo tinklo įtampą.
2. Įdėkite akumuliatorių (j) į kroviklį. Be perstojo
žybčiojanti raudona (krovimo) lemputė rodo,
kad krovimas pradėtas.
3. Krovimas bus baigtas, kai ši raudona lemputė
ŠVIES nuolat. Blokas visiškai įkrautas,
jį galima tuoj pat naudoti arba palikti jį
kroviklyje.
PASTABA. Norėdami užtikrinti maksimalų ličio
jonų akumuliatoriaus veikimą ir tarnavimo laiką,
prieš naudodami akumuliatorių pirmą kartą,
visiškai jį įkraukite.
Krovimas
Žr. į toliau pateiktą lentelę, kurioje nurodytos
akumuliatoriaus krovimo būsenos.
Įkrovimo indikatoriai: DCB105
kraunamas
visiškai įkrautas
karšto / šalto bloko įjungimo
uždelsimas
iš naujo įdėti akumuliatorių
9
LIETUVIŲ
Įkrovimo indikatoriai: DCB107, DCB112
kraunamas
visiškai įkrautas
karšto / šalto bloko
įjungimo uždelsimas*
*DCB107, DCB112: Tuo metu raudona
lemputė tebežybčios, o geltona kontrolinė
lemputė švies be perstojo. Akumuliatoriui
pasiekus tinkamą temperatūrą, geltona
kontrolinė lemputė užges ir kroviklis vėl
bus kraunamas.
Suderinamas kroviklis(-iai) sugedusio
akumuliatoriaus nekraus. Kroviklis parodys, kad
akumuliatorius yra sugedęs: arba neužsidegs jo
kontrolinė lemputė, arba lemputė žybčios pagal
akumuliatoriaus ar kroviklio gedimo indikacijos
modelį.
PASTABA. Tai gali reikšti ir kroviklio gedimą.
Jeigu kroviklis rodo gedimą, atiduokite kroviklį
ir akumuliatorių į įgaliotąjį techninės priežiūros
centrą, kad jie būtų patikrinti.
KARŠTO / ŠALTO BLOKO ĮJUNGIMO
UŽDELSIMAS
Jei kroviklis nustato, kad akumuliatoriaus
temperatūra yra per aukšta arba per žema,
automatiškai įsijungia atidėjimo rėžimas, t. y.
krovimas atidedamas tol, kol akumuliatoriaus
temperatūra nebus tinkama. Po to kroviklis
automatiškai įjungs krovimo režimą. Ši prietaiso
savybė užtikrina maksimalų akumuliatoriaus
tarnavimo laiką.
Šaltas akumuliatorius bus kraunamas dvigubai
lėčiau nei šiltas. Akumuliatorius bus lėčiau
kraunamas per visą krovimo ciklą ir nepasieks
maksimalaus krovimo greičio net ir tada, jei
akumuliatorius sušils.
TIK LIČIO JONŲ AKUMULIATORIAI
XR ličio jonų įrankiai yra sukurti panaudojant
elektroninės apsaugos sistemą, kuri apsaugos
akumuliatorių nuo perkrovų, perkaitimo arba
visiško išeikvojimo.
Įsijungus elektroninei apsaugos sistemai, šis
garsiakalbis automatiškai išsijungs. Jeigu taip
atsitiktų, dėkite ličio jonų akumuliatorių į kroviklį ir
visiškai jį įkraukite.
10
Svarbios saugos taisyklės
naudojant visų rūšių
akumuliatorius
Užsakydami akumuliatorius keitimui, būtinai
įrašykite katalogo numerį ir įtampos dydį.
Išėmus akumuliatorių iš dėžutės, jis nėra visiškai
įkrautas. Prieš pradėdami naudoti akumuliatorių
ir kroviklį, perskaitykite toliau pateiktas saugos
taisykles. Po to vadovaukitės nurodyta krovimo
procedūra.
PERSKAITYKITE VISUS NURODYMUS.
• Akumuliatorių nekraukite ir nenaudokite
sprogioje aplinkoje, pavyzdžiui ten, kur
yra degių skysčių, dujų arba dulkių.
Įdedant arba ištraukiant akumuliatorių iš
kroviklio, dulkės ar garai gali užsidegti.
• Niekada nekiškite akumuliatoriaus
į kroviklį jėga. Jokiu būdu nemodifikuokite
akumuliatoriaus, norėdami, kad jis
tilptų į nesuderinamą kroviklį, nes
akumuliatorius gali trūkti ir sunkiai
sužeisti.
• Akumuliatorius kraukite tik „DEWALT“
krovikliais.
• NETAŠKYKITE vandeniu ir nenardinkite
į vandenį ar kokį nors kitą skystį.
• Akumuliatorių pakuotės negalima laikyti
ar krauti ten, kur aplinkos temperatūra
gali pasiekti ar viršyti 40 °C (105 °F)
(pavyzdžiui, vasarą lauko pašiūrėse ar
metaliniuose pastatuose).
ĮSPĖJIMAS! Niekada jokiais būdais
nebandykite atidaryti akumuliatoriaus.
Nedėkite akumuliatoriaus į kroviklį,
jei jo korpusas įskilęs ar pažeistas.
Neskaldykite, nemėtykite ir
negadinkite akumuliatoriaus.
Nenaudokite akumuliatoriaus ar
kroviklio, kurie buvo stipriai sutrenkti,
numesti, pervažiuoti ar pažeisti
kokiu nors kitu būdu (t. y. perverti
vinimi, sutrenkti plaktuku, ant jų
buvo atsistota ir pan.). Gali įvykti
elektros smūgis arba kyla pavojus
žūti nuo elektros srovės. Sugadintus
akumuliatorius reikia atiduoti
į techninės priežiūros centrus, kur jie
bus perdirbti ir pakartotinai panaudoti.
DĖMESIO! Nenaudojamą įrankį
paguldykite ant šono ant lygaus
paviršiaus, kur už jo niekas
neužklius ir kur jis ant nieko
nenukris. Kai kuriuos įrankius su
LIETUVIŲ
dideliais akumuliatoriais galima ant jų
pastatyti, tačiau juos galima netyčia
nugriauti.
SAUGOS INSTRUKCIJA, TAIKYTINA
NAUDOJANT LIČIO JONŲ AKUMULIATORIUS
(ličio jonų)
• Nedeginkite akumuliatoriaus net tada,
kai jis yra stipriai sugadintas ar visiškai
nusidėvėjęs. Lauže akumuliatorius gali
sprogti. Deginant ličio jonų akumuliatorius,
susidaro nuodingų garų ir medžiagų.
• Jeigu akumuliatoriaus skysčio patektų
ant odos, nedelsdami nuplaukite tą
vietą vandeniu ir švelniu muilu. Jeigu
akumuliatoriaus skysčio patektų į akis,
skalaukite atmerktas akis bent 15 minučių
arba tol, kol nebejausite dirginimo. Jeigu
prireiktų kreiptis pagalbos į medikus, žinokite,
kad akumuliatoriaus elektrolito tirpalas yra
sudarytas iš skystų organinių karbonatų ir
ličio druskų mišinio.
• Atidarius akumuliatoriaus elementus,
juose esanti medžiaga gali sudirginti
kvėpavimo organus. Įkvėpkite gaivaus
oro. Jeigu simptomai neišnyktų, kreipkitės
pagalbos į medikus.
ĮSPĖJIMAS: Pavojus apsideginti.
Pakliuvus kibirkščiai ar liepsnai,
akumuliatoriaus skystis gali
užsiliepsnoti.
Gabenimas
„DEWALT“ ličio jonų akumuliatoriai atitinka
galiojančias gabenimo taisykles, kaip nurodyta
pramoniniuose ir teisiniuose standartuose,
įskaitant JT rekomendacijas dėl pavojingų
prekių gabenimo; Tarptautinės oro transporto
asociacijos (IATA) taisykles dėl pavojingų prekių
vežimo, Tarptautinio pavojingų krovinių vežimo
jūra kodekso (IMDG) taisykles ir Europos sutartį
dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo
keliais (ADR). Ličio jonų maitinimo elementai
ir akumuliatoriai yra išbandyti pagal JT testų ir
kriterijų vadovo 38.3 punktą, kaip nurodyta JT
rekomendacijose dėl pavojingų prekių gabenimo.
Daugeliu atvejų „DEWALT“ akumuliatorių
vežimas nebus klasifikuojamas kaip visiškai
reglamentuojamas 9 klasės pavojingų medžiagų
vežimas. Paprastai vežimas priskiriamas 9 klasės
kroviniui dviem atvejais:
1. Gabenant oro transportu daugiau nei du
„DEWALT“ ličio jonų akumuliatorius, kai
pakuotėje yra tik akumuliatorius (be įrankių);
ir
2. Gabenant bet kokią ličio jonų akumuliatorių,
kurių energijos klasė viršija 100 vatvalandžių
(Wh), siuntą. Ant visų ličio jonų akumuliatorių
yra nurodyta vatvalandžių klasė.
Nesvarbu, ar siunta yra visiškai reglamentuojama,
ar ne – vežėjas privalo pasidomėti naujausiais
galiojančiais reikalavimais dėl pakavimo,
ženklinimo/žymėjimo ir dokumentų reikalavimų.
Vežant akumuliatorius, gali kilti gaisras,
jeigu akumuliatoriaus gnybtai būtų netyčia
sujungti laidžiosiomis medžiagomis. Veždami
akumuliatorius, užtikrinkite, kad akumuliatorių
gnybtų būtų apsaugoti ir tinkamai izoliuoti nuo
medžiagų, kurios galėtų juos sujungti ir sukelti
trumpąjį jungimą.
Šiame instrukcijos skyriuje pateikta informacija
yra teisinga ir, mūsų manymu, tiksli šio dokumento
sukūrimo metu. Visgi garantija – akivaizdi arba
numanoma – nesuteikiama. Pirkėjo pareiga savo
veiksmais būtinai laikytis galiojančių įstatymų.
Akumuliatorius
AKUMULIATORIAUS TIPAS
Modelis DCR0061 veikia su 10,8, 14,4 arba
18 voltų XR ličio jonų akumuliatoriais.
Patarimai, kaip sandėliuoti
1. Geriausia saugojimui vieta turi būti vėsi
ir sausa, esanti atokiai nuo tiesioginių
saulės spindulių, pernelyg didelės šilumos
arba šalčio. Norėdami užtikrinti optimalų
veikimą ir naudojimo laiką, nenaudojamus
akumuliatorius laikykite kambario
temperatūroje.
2. Norint, kad akumuliatorius tarnautų kuo ilgiau,
jį laikykite vėsioje, sausoje vietoje visiškai
įkrautą, išimtą iš kroviklio.
PASTABA. Akumuliatorių negalima laikyti visiškai
iškrautų. Prieš naudojimą akumuliatorių privaloma
dar kartą įkrauti.
Kroviklių ir akumuliatorių
pakuočių etiketės
Kartu su šiame vadove naudojamais simboliais
gali būti naudojamos ir šios kroviklių ir
akumuliatorių etiketėse esančios piktogramos:
Prieš naudojimą perskaitykite prietaiso
naudojimo instrukciją.
Įkrovimo trukmė nurodyta skyriuje
Techniniai duomenys.
11
LIETUVIŲ
Akumuliatorius kraunamas
Akumuliatorius įkrautas.
Akumuliatorius sugedęs.
Karšto / šalto bloko įjungimo
uždelsimas.
Patikrinimui nenaudokite el. srovei
laidžių daiktų
Nekraukite apgadintų akumuliatorių.
Saugokite nuo vandens
Įjungimo mygtukas
Diodinė kontrolinė lemputė
„Bluetooth®“ susiejimo mygtukas
Pauzės mygtukas
Garso reguliavimo mygtukai +/AUX (papildomų įrenginių) garso įvesties
lizdas
g. Akumuliatoriaus lizdas
h. Rankena nešti
NUMATYTOJI NAUDOJIMO PASKIRTIS
„DEWALT“ „Bluetooth®“ garsiakalbis skirtas
„Bluetooth®“ signalams, siunčiamus iš mobiliojo
telefono arba kito prietaiso, turinčio „Bluetooth®“
garso funkciją, priimti.
Pažeistus laidus nedelsiant pakeiskite
naujais.
NENAUDOKITE esant drėgnoms oro sąlygoms
arba šalia degių skysčių ar dujų.
Kraukite tik esant 4–40 °C aplinkos
temperatūrai.
NELEISKITE vaikams liesti šio įrenginio. Jei šį
įrenginį naudoja nepatyrę operatoriai, juos reikia
prižiūrėti.
Skirta naudoti tik patalpoje.
Išmeskite akumuliatorių tinkamai
rūpindamiesi aplinka
„DEWALT“ akumuliatorius kraukite
tik specialiais „DEWALT“ krovikliais.
„DEWALT“ krovikliais kraunant
„DEWALT“ firmos akumuliatorius,
akumuliatoriai gali sprogti arba sukelti
pavojingų situacijų.
Nedeginkite akumuliatoriaus.
Pakuotės turinys
Pakuotėje yra:
1 „Bluetooth®“ garsiakalbis
1 Audio kabelis
1 Naudojimo instrukcija
• Patikrinkite, ar gabenimo metu įrenginys, jo
dalys arba priedai nebuvo sugadinti.
• Prieš naudojimą skirkite laiko atidžiai
perskaityti ir suprasti šį vadovą.
Aprašymas (1 pav.)
ĮSPĖJIMAS! Niekuomet nekeiskite
imtuvo arba kokios nors jo dalies.
Galite padaryti žalos turtui arba
susižeisti.
12
a.
b.
c.
d.
e.
f.
• Maži vaikai ir silpni žmonės. Šiuos prietaisu
be priežiūros negalima naudotis mažiems
vaikams arba asmenims su protine negalia.
• Šis įrankis neskirtas naudoti menkesnių
fizinių, sensorinių ar protinių gebėjimų
asmenims (įskaitant vaikus) arba asmenims,
kuriems trūksta patirties ir žinių, nebent juos
prižiūrėtų už jų saugumą atsakingas asmuo.
Vaikai niekada neturi būti palikti vieni su šiuo
įrankiu.
Elektros sauga
Visuomet patikrinkite, ar akumuliatoriaus įtampa
atitinka duomenų lentelėje nurodytą įtampą.
ĮSPĖJIMAS! Elektros smūgio
pavojus. Naudokite tik sausose
vietose.
SURINKIMAS IR
REGULIAVIMO DARBAI
Akumuliatoriaus įdėjimas
(1, 2 pav.)
ĮSPĖJIMAS! Naudokite tik „DEWALT“
akumuliatorius ir kroviklius.
PASTABA. Įsitikinkite, kad akumuliatorius
yra visiškai įkrautas. Jeigu akumuliatorius
gamina nepakankamai energijos, įkraukite jį
vadovaudamiesi kroviklio naudojimo instrukcijoje
pateiktais nurodymais.
LIETUVIŲ
PASTABA. Siekdami užtikrinti maksimalų ličio
jonų akumuliatorių veikimą ir ilgaamžiškumą,
prieš pradėdami pirmą kartą naudoti, kraukite
akumuliatorių mažiausiai 10 valandų.
„Bluetooth®“ prietaisu, žr. skyrių Garsiakalbio
susiejimas su „Bluetooth®“ garso prietaisu.
Diodinė garsiakalbio būsenos lemputė
1. Sulygiuokite akumuliatorių (j) su grioveliais,
esančiai akumuliatoriaus lizdo (g) šonuose.
Diodinė kontrolinė
lemputė
Būsena / režimas
2. Iki galo įkiškite akumuliatorių (j) į lizdą.
Nuolat mirksi (pusės
sekundės protarpiais)
Garsiakalbis yra
nesusietas arba veikia
prijungimo režimu.
Kai kuriuose DEWALT akumuliatoriuose įrengtas
įkrovimo lygio matuoklis, kurį sudaro trys žalios
diodinės lemputės, rodančios akumuliatoriaus
įkrovimo lygį.
Greitai mirksi
Garsiakalbis veikia
susiejimo režimu ir
jūsų prietaisas gali jį
aptikti.
Norėdami įjungti įkrovimo lygio matuoklį,
paspauskite ir palaikykite nuspaudę įkrovimo
lygio matuoklio mygtuką (i). Užsidegusių trijų
žalių diodinių lempučių kombinacija parodys, kiek
akumuliatoriuje liko energijos. Kai akumuliatoriaus
įkrovimo lygis nesieks minimalios leistinos
naudojimo ribos, įkrovimo lygio matuoklis nešvies
ir akumuliatorių reikės įkrauti.
Nepertraukiamai
šviečia
Garsiakalbis yra
prijungtas prie
prietaiso.
Nešviečia
Garsiakalbis buvo
automatiškai išjungtas
ir (arba) išjungtas.
AKUMULIATORIAUS ĮKROVIMO LYGIO
MATUOKLIS (2 PAV.)
PASTABA. Įkrovimo lygio matuoklis tik parodo,
kiek akumuliatoriuje liko energijos. Jis neparodo
įrankio funkcinių galimybių ir jo rodmenys
priklauso nuo gaminio sudedamųjų dalių,
temperatūros bei kokiam darbui įrankį naudoja
galutinis vartotojas.
NAUDOJIMAS
Naudojimo instrukcija
ĮSPĖJIMAS! Visuomet laikykitės
saugos nurodymų ir taisyklių.
ĮSPĖJIMAS! Nedėkite „Bluetooth®“
tose vietose, kuriose gali lašėti arba
taškytis skysčiai.
„Bluetooth®“ garsiakalbio
veikimas (1, 3, 4 pav.)
Garsiakalbis naudoja nuolatinės srovės
(akumuliatoriaus) energiją. Garsą per garsiakalbį
galima leisti belaidžiu „Bluetooth®“ ryšiu susiejus
tinkamą „Bluetooth®“ prietaisą arba garso įrenginį
ar mobilųjį telefoną, prijungus 3,5 mm (1/8 col.)
garso kabelį prie garso lizdo (f).
GARSIAKALBIO ĮJUNGIMAS IR IŠJUNGIMAS
GARSIAKALBIO SUSIEJIMAS SU
„BLUETOOTH®“ GARSO PRIETAISU (3, 4 PAV.)
1. Padėkite garsiakalbį ir „Bluetooth®“ garso
šaltinį vieną nuo kito 1 m (3,3 pėd.) atstumu.
2. Įjunkite garsiakalbį, paspausdami įjungimo
mygtuką (a). 4 sekundes nepertraukiamai
švies šviesos diodas (b), parodydamas, kad
prietaisas yra tinkamai įjungtas, tada pradės
mirksėti kas pusę sekundės.
3. Paspauskite „Bluetooth®“ susiejimo mygtuką
(c). Diodinė kontrolinė lemputė pradės
greitai mirksėti, rodydama, kad garsiakalbis
veikia susiejimo režimu ir jį gali patikti jūsų
„Bluetooth®“ prietaisas.
4. Patvirtinkite susiejimą savo prietaise.
(Konkrečius nurodymus, kaip susieti, rasite
savo prietaiso naudojimo instrukcijoje.)
PASTABA. Jeigu nepatvirtinsite susiejimo
per 2 minutes, šviesos diodas nustos greitai
mirksėti ir garsiakalbio kontrolinė lemputė vėl
pradės mirksėti kas pusę sekundės.
5. Kai susiejimas bus sėkmingai atliktas,
diodinė kontrolinė lemputė (b) pradės
nepertraukiamai šviesti ir iš garsiakalbio
pasigirs trumpas garso signalas. Dabar
per garsiakalbį galima leisti muziką iš savo
prietaiso.
Jei norite „Bluetooth®“ garsiakalbį įjungti,
spauskite įjungimo mygtuką (a). Garsiakalbį
įjungus, jo būseną parodo diodinė kontrolinė
lemputė (b).
PIRMIAU SUSIETO „BLUETOOTH®“ GARSO
PRIETAISO PRIJUNGIMAS (1, 3, 4 PAV.)
Prieš naudojant pirmą kartą, garsiakalbį
reikia susieti. Norėdami susieti garsiakalbį su
Jeigu „Bluetooth®“ prietaisas pirmiau buvo
prijungtas prie garsiakalbio, įjungus garsiakalbį, jis
13
LIETUVIŲ
turėtų automatiškai vėl prisijungti. Po 4 sekundžių
garsiakalbis pradės veikti prisijungimo režimu. Jį
parodo nuolat mirksintis šviesos diodas (b). Kai
tik pirmiau susietas „Bluetooth®“ prietaisas bus
atpažintas ir prijungtas, šviesos diodas pradės
nepertraukiamai šviesti. Jeigu ryšio nustatyti
ir garso transliuoti nepavyksta, vadovaukitės
nurodymais, aprašytais skyriuje Garsiakalbio
susiejimas su „Bluetooth®“ garso prietaisu.
GARSIAKALBIO GARSO LYGIO
REGULIAVIMAS (1, 4 PAV.)
Garsiakalbio garsą galima sumažinti arba
padidinti spaudžiant atitinkamus garso reguliavimo
mygtukus (e). Spaudžiant mygtuką „VOL +“,
garsas didinamas. Spaudžiant mygtuką „VOL -“,
garsas mažinamas.
Vieną kartą nuspaudus pauzės mygtuką (d),
garsiakalbis visiškai nutildomas. Dar kartą
paspaudus pauzės mygtuką, garsiakalbio
garsas vėl įjungiamas. Pasiekus maksimalų
arba minimalų garso lygį, iš garsiakalbio pasigirs
įspėjamasis garso signalas.
IŠJUNGIMO FUNKCIJA (1 PAV.)
Siekiant taupyti akumuliatoriaus energiją,
po vienos valandos neveikimo, garsiakalbis
automatiškai išsijungia. Šis neveikimas gali
atsirasti dėl atsiejimo ilgesniam nei valandos
laikotarpiui arba tokiam laikotarpiui nutrūkus
„Bluetooth®“ ryšiui. Jeigu garsiakalbis išsijungia
dėl bet kokio pobūdžio neveikimo, žr. skyrių
Pirmiau susieto „Bluetooth®“ garso prietaiso
prijungimas.
Jeigu „Bluetooth®“ ryšys būtų prarastas dėl per
ilgo atjungimo laiko, viršijus optimalias ryšio zonos
ribas arba atsiradus kliūčių, gali tekti iš naujo
prijungti prietaisą prie garsiakalbio.
Svarbios pastabos dėl
„Bluetooth®“ garsiakalbio
naudojimo
1. Gaunant įeinantį skambutį iš mobiliojo
telefono, kuris siunčia signalus „Bluetooth®“
garsiakalbiui, muzikos atkūrimas bus
automatiškai sustabdytas. Skambutį
pabaigus, muzika vėl paleidžiama.
TELEFONO SKAMBUČIO GARSO LEIDIMAS PER „BLUETOOTH“ GARSIAKALBĮ
Atsižvelgiant į jūsų prietaisą, per „Bluetooth®“
garsiakalbį gali būti įmanoma leisti telefono
skambučio garso. Tai priklauso nuo prietaiso
ir jame nustatytų nuostatų. Informacijos apie
14
suderinamumą ir nustatymus rasite savo
prietaiso naudojimo instrukcijoje.
2. Kalbant telefonu arba klausantis muzikos,
dėl „Bluetooth®“ technologijos savybių iš
garso prietaiso arba mobiliojo telefono per
„Bluetooth®“ garsiakalbį leidžiamas garsas
gali šiek tiek atsilikti.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
Šis „DEWALT“ „Bluetooth®“ garsiakalbis skirtas
ilgalaikiam darbui, prireikiant minimalios techninės
priežiūros. Nuolatinis geras darbas priklauso nuo
tinkamos priežiūros.
Pastabos dėl techninės
priežiūros
Šį gaminį privalo taisyti specialistas – jo
negali taisyti vartotojas. Šiame „Bluetooth®“
garsiakalbyje nėra dalių, kurias galėtų techniškai
prižiūrėti pats vartotojas. Siekiant nepažeisti
statinei iškrovai jautrių vidinių sudedamųjų dalių,
šį prietaisą techniškai prižiūrėti reikia atiduoti
į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
Valymas
ĮSPĖJIMAS: Nemetalinių „Bluetooth®“
garsiakalbio dalių niekada nevalykite
tirpikliais arba kitomis stipriomis
cheminėmis medžiagomis. Šie
chemikalai gali susilpninti šioms
dalims panaudotas plastmasines
medžiagas. Naudokite tik muiluotame
vandenyje sudrėkintą šluostę. Visada
saugokite „Bluetooth®“ garsiakalbį
nuo bet kokių skysčių; niekada
nepanardinkite jokios šio „Bluetooth®“
garsiakalbio dalies į skystį.
KROVIKLIO VALYMO INSTRUKCIJA
ĮSPĖJIMAS! Elektros smūgio
pavojus. Prieš pradėdami valyti
kroviklį, išjunkite jį iš elektros lizdo.
Purvą ir tepalą nuo „Bluetooth®“
garsiakalbio paviršiaus galima nuvalyti
šluoste arba minkštu, nemetaliniu
šepetėliu. Nenaudokite vandens arba
kokių nors kitokių valymo priemonių
tirpalų.
Pasirenkami priedai
ĮSPĖJIMAS Kadangi kiti, ne
„DEWALT“, priedai, nebuvo išbandyti
LIETUVIŲ
su šiuo gaminiu, juos naudoti su
„Bluetooth®“ garsiakalbiu gali būti
pavojinga. Norėdami sumažinti
sužeidimo pavojų, su šiuo gaminiu
rekomenduojama naudoti tik
„DEWALT“ priedus.
Dėl papildomos informacijos apie tinkamus
priedus kreipkitės į savo vietos tiekėją.
Aplinkos apsauga
galia. Fiziškai susidėvėjusį produktą reikia
pašalinti taip, kad jis neužterštų aplinkos:
• Visiškai iškrovę akumuliatorių, išimkite jį iš
„Bluetooth®“ garsiakalbio.
• Ličio jonų akumuliatoriai yra perdirbami.
Grąžinkite juos įgaliotam atstovui arba
priduokite į surinkimo punktą. Taip surinkti
akumuliatoriai bus perdirbti arba tinkamai
pašalinti.
Atskiras atliekų surinkimas. Šio
gaminio negalima išmesti kartu su
kitomis namų ūkio atliekomis.
Jeigu vieną dieną nutartumėte, kad norite pakeisti
šį „DEWALT“ gaminį nauju arba jeigu jis jums
daugiau nereikalingas, neišmeskite jo su kitomis
namų ūkio atliekomis. Atiduokite šį gaminį į atskirą
surinkimo punktą.
Rūšiuojant panaudotus produktus ir
pakuotę, sudaroma galimybė juos
perdirbti ir panaudoti iš naujo. Tokiu
būdu padėsite sumažinti aplinkos
taršą ir naujų žaliavų poreikį.
Vietiniuose reglamentuose gali būti numatytas
atskiras elektrinių gaminių surinkimas iš namų
ūkių, iš savivaldybių atliekų surinkimo vietų, arba
juos, perkant naują gaminį, gali paimti prekybos
atstovai.
„DEWALT“ surenka senus naudotus „DEWALT“
prietaisus ir pasirūpina ekologišku jų utilizavimu.
Norėdami pasinaudoti šia paslauga,grąžinkite
savo gaminį bet kuriam įgaliotajam remonto
atstovui, kuris paims įrankį mūsų vardu.
Artimiausios įgaliotosios remonto dirbtuvės
adresą sužinosite susisiekę su vietine „DEWALT“
atstovybe, šioje instrukcijoje nurodytu adresu.
Be to, interneto tinklapyje pateiktas sąrašas
įgaliotųjų „DEWALT“ įrangos remonto dirbtuvių bei
tiksli informacija apie mūsų produktų techninės
priežiūros centrus, jų kontaktinė informacija:
www.2helpU.com.
Daugkartinio naudojimo
akumuliatorius
Šis ilgalaikiam tarnavimui skirtas akumuliatorius
yra įkraunamas tuomet, kai nebeturi pakankamai
krūvio ir nebegali maitinti įrankio pakankama
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
БЕСПРОВОДНАЯ BLUETOOTH ®
АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА DCR006
Поздравляем!
Вы приобрели устройство DEWALT. Многолетний опыт, тщательная разработка изделий
и инновации делают компанию DEWALT одним из самых надежных партнеров для
пользователей профессионального электроинструмента.
Технические характеристики
Тип аккумулятора
Напряжение аккумулятора
Вес (без аккумуляторной батареи)
Выходная мощность аудио
Впост. тока
кг
Вт
DCB123
DCB125
DCB127
Ионно-литиевая
Ионно-литиевая
Ионно-литиевая
Аккумуляторная батарея
Тип аккумулятора
Напряжение
DCR006
Ионно-литиевая
10,8 / 14,4 / 18
0,92
6
Vпост. тока
10,8
10,8
10,8
Емкость
Aч
1,5
1,3
2,0
Вес
кг
0,2
0,2
0,2
DCB140 DCB141 DCB142 DCB143 DCB144 DCB145
Аккумуляторная батарея
Тип батареи
Напряжение
Ионно- Ионно- Ионно- Ионно- Ионно- Ионнолитиевая литиевая литиевая литиевая литиевая литиевая
Впост. тока
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
Емкость
Aч
3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
Вес
кг
0,53
0,30
0,54
0,30
0,52
0,30
DCB180 DCB181 DCB182 DCB183 DCB184 DCB185
Аккумуляторная батарея
Тип батареи
Напряжение
Ионно- Ионно- Ионно- Ионно- Ионно- Ионнолитиевая литиевая литиевая литиевая литиевая литиевая
Vпост. тока
18
18
18
18
18
18
Емкость
Aч
3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
Вес
кг
0,64
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
Зарядное устройство
Напряжение сети
DCB105
Вперем. тока
230 В
Тип батареи
Приблизительное время зарядки аккумуляторной батареи
Вес
16
Ионно-литиевая
мин
кг
30 (1,5 Ач)
40 (2,0 Ач)
70 (4,0 Ач)
55 (3,0 Ач)
90 (5,0 Ач)
0,49
РУССКИЙ ЯЗЫК
Зарядное устройство
Напряжение сети
DCB107
Вперем. тока
230 В
Тип батареи
Ионно-литиевая
Приблизительное время зарядки аккумуляторной батареи
Вес
мин
60 (1,3 Ач)
70 (1,5 Ач)
140 (3,0 Ач)
185 (4,0 Ач)
кг
0,29
Зарядное устройство
Напряжение сети
90 (2,0 Ач)
DCB112
Вперем. тока
230 В
Тип батареи
Ионно-литиевая
Приблизительное время зарядки аккумуляторной батареи
мин
40 (1,3 Ач)
45 (1,5 Ач)
90 (3,0 Ач)
60 (2,0 Ач)
120 (4,0 Ач)
Вес
кг
Обозначения: Правила
техники безопасности
Указывает на риск пожара.
Ниже описывается уровень опасности,
обозначаемый каждым из предупреждений.
Прочитайте руководство и обратите внимание
на эти символы.
ОПАСНО. Обозначает опасную
ситуацию, которая неизбежно
приведет к серьезной травме
или смертельному исходу в случае
несоблюдения соответствующих
мер безопасности.
ОСТОРОЖНО: Указывает
на потенциально опасную
ситуацию,которая, в случае
несоблюдения соответствующих
мер безопасности, может
привести к серьезной травме
или смертельному исходу.
ВНИМАНИЕ: Указывает
на потенциально опасную
ситуацию,которая в случае
несоблюдения соответствующих
мер безопасности может стать
причиной травм средней или
легкой степени тяжести.
ПРИМЕЧАНИЕ: Указывает
на практики, использование
которых не связано
с получением травмы, но
если ими пренебречь, может
привести к порче имущества.
Указывает на риск поражения
электрическим током.
0,36
Слово и логотип Bluetooth® зарегистрированные торговые марки,
принадлежащие корпорации Bluetooth®, SIG,
Inc. и DEWALT использует эти торговые
марки по лицензии. Другие торговые марки
и названия принадлежат их владельцам.
ОСТОРОЖНО: Во избежание риска
получения травм ознакомьтесь
с инструкцией.
Декларация о соответствии
нормам ЕС
БЕСПРОВОДНАЯ BLUETOOTH® АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
DCR006
Настоящим DEWALT заявляет, что DCR006
соответствуют основным требованиям
и другим соответствующим положениям
Директивы 1999/5/EC и всем применимым
требованиям Директивы ЕС.
Полный текст декларации соответствия
можно получить в компании DEWALT, RichardKlinger-Straße 11, D-65510, Idstein, Германия
Общие правила техники
безопасности
ОСТОРОЖНО! Полностью
прочтите инструкции по
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
технике безопасности и все
руководства по эксплуатации.
Несоблюдение правил
и инструкций может привести
к поражению электрическим
током, возгоранию и/или
тяжелым травмам.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
•
•
•
•
НЕ проливайте на устройство и не
погружайте его в воду или другие
жидкости.
НЕ храните и НЕ используйте
устройство при температуре выше
40,5 °C (105 °F) (например, во внешних
пристройках или на металлических
поверхностях зданий в летнее время).
Для увеличения срока службы храните
устройство в прохладном сухом
месте.
Обращаем ваше внимание на то,
что внесение изменений без явного
разрешения со стороны, которая
отвечает за соответствие
требованиям, может лишить
пользователя права работы с данным
оборудованием.
Используйте только
рекомендованную изготовителем
оснастку.
ВНИМАНИЕ! Замена
аккумулятора на аккумулятор
другого типа может
привести к возгоранию.
Утилизируйте использованные
аккумуляторы в соответствии
с инструкциями.
Правила техники
безопасности для Bluetooth®
акустических систем
ОСТОРОЖНО: Соблюдайте все
инструкции по эксплуатации
и правила техники безопасности,
представленные в этом
руководстве для Bluetooth®
акустических систем
и аккумулятора.
• Не храните устройство в холодном
помещении. Когда вы приносите
устройство в помещение с комнатной
температурой, возможно образование
конденсата, что может привести
к повреждению электронных плат.
18
• Не оставляйте его около источников
тепла, таких как радиаторы отопления,
обогреватели, плиты или другие
нагревающиеся устройства.
• Обращаем ваше внимание на то,
что внесение изменений без явного
разрешения со стороны, которая
отвечает за соответствие
требованиям, может лишить
пользователя права работы с данным
оборудованием.
• Снимите аккумулятор. Не оставляйте
включенным, когда уходите. Снимите
аккумулятор, если не собираетесь
использовать устройство некоторое
время, перед тем, как поменять
оснастку или насадки.
• Данное устройство предназначено для
использования в условиях умеренного
климата.
• Данное устройство не предназначено
для использования лицами (включая
детей) с ограниченными физическими,
сенсорными или ментальными
возможностями, а также лицами
без достаточного опыта и знаний,
если только они не делают
этого под руководством лица
имеющего соответствующий опыт
и отвечающего за их безопасность.
• Не пытайтесь снять винты или
открыть корпус устройства, в нем
нет деталей, обслуживаемых
пользователем. Любое обслуживание
устройства должно проводиться
квалифицированным специалистом.
• Не позволяйте детям играть с данным
устройством.
• Следите за тем, чтобы вода не попала
на зарядное устройство/Bluetooth®
акустическую систему, не ставьте на
них никаких предметов с жидкостями,
таких, как вазы.
• Не ставьте на зарядное устройство/
Bluetooth® акустическую систему или
в их непосредственной близости
никаких источников открытого огня,
например горящих свечей.
• Для отключение устройства от сети
используется сетевая вилка, она
(вилка) всегда должна быть в пределах
досягаемости.
• Акустическую систему нужно
размещать только в безопасном,
надежном месте, где нет вероятности
РУССКИЙ ЯЗЫК
того, что она упадет. Падение
предметов может привести к травмам.
Маркировка на Bluetooth®
акустической системе
На Bluetooth® акустическую систему нанесены
следующие обозначения:
Прочитайте инструкцию по
эксплуатации.
Важные инструкции по
технике безопасности для
всех зарядных устройств
СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО:
В данном руководстве содержатся важные
инструкции по технике безопасности для
зарядных устройств.
• Перед тем, как использовать зарядное
устройство, внимательно изучите
все инструкции и предупреждающие
этикетки на зарядном устройстве,
батарее и инструменте, для которого
используется батарея.
ОСТОРОЖНО: Опасность
поражения электрическим
током. Не допускайте попадания
жидкости в зарядное устройство.
Это может привести
к поражению электрическим
током.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Опасность
ожога. Во избежание травм,
следует использовать только
аккумуляторные батареи
производства DEWALT.
Использование батарей другого
типа может привести к взрыву,
травмам и повреждениям.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не
позволяйте детям играть
с данным устройством.
ПРИМЕЧАНИЕ. В определенных
условиях, при подключении
зарядного устройства
к источнику питания, может
произойти короткое замыкание
контактов внутри зарядного
устройства посторонними
материалами. Не допускайте
попадания в полости
зарядного устройства
таких токопроводящих
материалов, как шлифовальная
пыль, металлическая
стружка, стальные волокна,
алюминиевая фольга или
другие металлические частицы
и т.п. Всегда отключайте
зарядное устройство от
источника питания, если
в нем нет аккумулятора.
Всегда отключайте зарядное
устройство от сети перед
тем, как приступить к очистке
инструмента.
• НЕ пытайтесь заряжать батареи
с помощью каких-либо других
зарядных устройств, кроме
тех, которые указаны в данном
руководстве. Зарядное устройство
и батарея предназначены для
совместного использования.
• Эти зарядные устройства не
предназначены ни для какого другого
использования, помимо зарядки
аккумуляторных батарей DEWALT.
Использование любых других батарей
может привести к возгоранию,
поражению электротоком или гибели
от электрического шока.
• Не подвергайте зарядное устройство
воздействию снега или дождя.
• При отключении зарядного
устройства от сети всегда тяните
за штепсельную вилку, а не за шнур.
Это поможет избежать повреждения
штепсельной вилки и розетки.
• Убедитесь в том, что шнур
расположен таким образом, чтобы на
него не наступили, не споткнулись
об него, а также в том, что он не
натянут и не может быть поврежден.
• Не используйте удлинительный
шнур без крайней необходимости.
Использование удлинительного шнура
неподходящего типа может привести
к пожару или поражению электрическим
током.
• Не ставьте на зарядное
устройство посторонние
предметы и не устанавливайте
зарядное устройство на мягкую
поверхность, которая может
закрыть вентиляционные
отверстия и привести к перегреву.
Не размещайте зарядное устройство
поблизости от источников тепла.
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
•
•
•
•
•
•
•
Вентиляция зарядного устройства
происходит с помощью отверстий
в верхней и нижней части корпуса.
Не используйте зарядное устройство
при наличии повреждений шнура или
штепсельной вилки — в этом случае
необходимо немедленно их заменить.
Не используйте зарядное
устройство, если его роняли либо
если оно подвергалось сильным
ударам или было повреждено какимлибо иным образом. Обратитесь
в специализированный сервисный центр.
Не разбирайте зарядное устройство,
обратитесь в специализированный
сервисный центр для ремонта
в случае необходимости. Неправильная
разборка может привести к поражению
электрическим током, замыканию или
пожару.
В случае повреждения шнура питания
его необходимо немедленно заменить
у производителя, в его сервисном
центре или с привлечением другого
специалиста аналогичной квалификации
для предотвращения несчастного
случая.
Перед чисткой отключите зарядное
устройство от сети. В противном
случае, это может привести
к поражению электрическим током.
Извлечение аккумуляторной батареи
не приведет к снижению степени этого
риска.
НИКОГДА не подключайте 2 зарядных
устройства вместе.
Зарядное устройство предназначено
для работы при стандартном
напряжении сети в 230 В. Не
пытайтесь использовать его при
каком-либо ином напряжении. Это
не относится к автомобильному
зарядному устройству.
СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩЕЕ
РУКОВОДСТВО
Зарядные устройства
Зарядные устройства DCB105, DCB107
и DCB112 работают с ионно-литиевыми
аккумуляторами 10,8 В, 14,4 в и 18 В (DCB123,
DCB125, DCB127, DCB140, DCB141, DCB142,
DCB143, DCB144, DCB145, DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB184 и DCB185).
20
Зарядные устройства DEWALT не требуют
регулировки и максимально просты
в использовании.
Зарядка аккумуляторной
батареи (рис. 2)
1. Перед установкой батареи подключите
зарядное устройство к соответствующей
розетке. Необходимо также убедиться
в том, что напряжение зарядного
устройства соответствует напряжению
в сети.
2. Вставьте аккумуляторную батарею
(j) в зарядное устройство. Красный
индикатор зарядки начнет мигать. Это
означает, что процесс зарядки начался.
3. По окончании зарядки красный индикатор
будет гореть, непрерывно, не мигая.
Теперь батарея полностью заряжена,
и ее можно использовать или оставить
в зарядном устройстве.
ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы обеспечить
максимальную производительность и срок
службы ионно-литиевых батарей, перед
первым использованием полностью зарядите
батарейный комплект.
Процесс зарядки
См. состояние зарядки аккумуляторной
батареи в приведенной ниже таблице.
Индикаторы зарядки DCB105
идет зарядка
полностью заряжен
температурная задержка
замените аккумуляторную
батарею
Индикаторы зарядки DCB107, DCB112
идет зарядка
полностью заряжен
температурная
задержка
*DCB107, DCB112: В это время красный
индикатор продолжит мигать, а когда
начнется зарядка, загорится желтый.
После того, как аккумулятор остынет,
желтый индикатор погаснет, и зарядка
продолжится.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Зарядное(-ые) устройство(-а) не может(гут) полностью зарядить неисправный
аккумулятор. Зарядное устройство
показывает неисправность аккумулятора,
если индикатор не загорается или мигает.
ПРИМЕЧАНИЕ. Также это может указывать на
проблему с зарядным устройством.
Если зарядное устройство указывает на
наличие проблемы, проверьте аккумулятор
и зарядное устройство в специализированном
сервисном центре.
ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАДЕРЖКА
При слишком низкой или слишком высокой
температуре батареи, зарядное устройство
автоматически переходит в режим
температурной задержки; при этом зарядка
не начинается до тех пор, пока батарея не
достигнет нужной температуры. После того,
как нужный уровень температуры будет
достигнут, устройство перейдет в режим
зарядки. Данная функция обеспечивает
максимальный срок эксплуатации
аккумулятора.
Зарядка холодного аккумулятора занимает
на 50 % больше времени, чем теплого.
Аккумулятор заряжается медленнее во время
цикла зарядки и максимального заряда
не удастся добиться даже после того, как
аккумулятор будет теплым.
ТОЛЬКО ИОННО-ЛИТИЕВЫЕ
АККУМУЛЯТОРЫ
Ионно-литиевые аккумуляторы, имеют
систему электронной защиты, которая
защищает аккумуляторы от перегрузки,
перегревания или глубокой разрядки.
При срабатывании системы электронной
защиты инструмент автоматически
отключается. В этом случае поставьте
аккумулятор на зарядку до тех пор, пока он
полностью не зарядится.
Важные инструкции по
технике безопасности для
всех батарей
При заказе запасных батарей не забудьте
указать номер по каталогу и напряжение
питания.
При покупке батарея заряжена не полностью.
Перед тем, как использовать батарею
и зарядное устройство, прочтите следующие
инструкции по технике безопасности. Затем
выполните необходимые действия для
зарядки.
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ВСЕ
ИНСТРУКЦИИ
• Не заряжайте и не используйте
батарею во взрывоопасной
атмосфере, например, при наличии
горючих жидкостей, газов или пыли.
Установка или удаление батареи из
зарядного устройства может привести
к воспламенению пыли или газов.
• Никогда не прилагайте больших
усилий, вставляя аккумулятор
в зарядное устройство. Не
вносите изменения в конструкцию
аккумуляторов, с целью установить
их в зарядное устройство, к которому
они не подходят. Это может
привести к серьезным травмам.
• Заряжайте батареи только с помощью
зарядных устройств DEWALT.
• НЕ проливайте на них и не погружайте
их в воду или другие жидкости.
• Не храните и не используйте
данное устройство и батарею при
температуре выше 40 °C (105 °F)
(например, на внешних пристройках
или на металлических поверхностях
зданий в летнее время).
ОСТОРОЖНО: Ни в коем случае
не разбирайте батарею. При
наличии трещин или других
повреждений батареи, не
устанавливайте ее в зарядное
устройство. Не роняйте
батарею и не подвергайте ее
ударам или другим повреждениям.
Не используйте батарею или
зарядное устройство после
удара, падения или получения
каких-либо других повреждений
(например, после того, как ее
проткнули гвоздем, ударили
молотком или наступили на
нее). Это может привести
к поражению электрическим
током. Поврежденные
батареи необходимо вернуть
в сервисный центр для повторной
переработки.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Когда
устройство не используется,
кладите его на бок на
устойчивую поверхность
в таком месте, где оно не
может упасть и об него нельзя
споткнуться. Некоторые
устройства с батареями
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
большого размера, стоят сверху
на батарее, и могут легко
упасть.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ИОННО ЛИТИЕВЫХ
(Li Ion) батарей
• Не сжигайте батареи, даже
поврежденные или полностью
отработавшие. Под воздействием
пламени аккумулятор может
взорваться. При сгорании литий-ионных
аккумуляторов образуются токсичные
отходы и испарения.
• При попадании содержимого батареи
на кожу, немедленно промойте это
место водой с мылом. При попадании
содержимого батареи в глаза,
необходимо промыть открытые глаза
проточной водой в течение 15 минут
или до тех пор, пока не пройдет
раздражение. При необходимости
обращения к врачу, может пригодиться
следующая информация: электролит
представляет собой смесь жидких
органических углекислых и литиевых
солей.
• При вскрытии батареи, ее
содержимое может вызвать
раздражение дыхательных путей.
Обеспечьте наличие свежего воздуха.
Если симптомы сохраняются,
обратитесь к врачу.
ОСТОРОЖНО: Опасность ожога.
Содержимое батареи может
воспламениться при попадании
искр или огня.
Транспортировка
Аккумуляторы DEWALT соответствуют всем
применимым правилам транспортировки,
как предусмотрено промышленными
и юридическими стандартам, включая
рекомендации ООН по транспортировки
опасных грузов; Ассоциация международных
авиаперевозчиков (IATA) правила
перевозки опасных грузов, Международные
правила перевозки опасных грузов
морским путем (IMDG), и европейское
соглашение о международной дорожной
перевозке опасных грузов (ADR). Ионнолитиевые элементы и аккумуляторы были
протестированы в соответствии с разделом
38.3 Рекомендаций ООН по транспортировке
опасных грузов руководства по тестами
и критериям.
22
В большинстве случаев транспортировка
аккумуляторных батарей DEWALT не попадает
под классификацию, поскольку они являются
опасными материалами Класса 9. В целом,
два случая, когда требуется отправка
Класса 9, это:
1. Авиаперевозка более 2 литий ионных
аккумуляторных батарей DEWALT,
если в упаковке находятся только
аккумуляторы (без инструментов), и
2. Любая перевозка ионно-литиевых
аккумулятор энергоемкостью более
100 Ватт час (Втч). Энергоемкость всех
ионно-литиевых аккумуляторных батарей
указана на упаковке.
Независимо от того, является ли перевозка
исключением или выполняется по правилам,
перевозчик должен уточнить последние
требования к упаковке, маркировке
и оформлению документации.
При транспортировке аккумуляторных
батарей может произойти возгорание, если
терминалы аккумуляторов случайно будут
замкнуты электропроводящими материалами.
При транспортировке аккумуляторных
батарей убедитесь в том, что терминалы
защищены и хорошо изолированы от
материалов, контакт с которыми может
привести к короткому замыканию.
Информация, изложенная в этом руководстве
обоснована и на момент создания этого
документа ее можно считать точной. Но,
это гарантия не является ни выраженной,
ни подразумеваемой. Покупатель должен
обеспечить то, что бы его деятельность
соответствовала всем применимым законам.
Аккумуляторная батарея
ТИП АККУМУЛЯТОРА
DCR0061 работает от ионно-литиевого
аккумулятора на 10,8, 14,4 или 18 В серии XR.
Рекомендации по хранению
1. Лучшим местом для хранения является
прохладное и сухое место, защищенное
от прямых солнечных лучей, высокой или
низкой температуры. Для оптимальной
работы и продолжительного срока
службы, не используемые аккумуляторы
храните при комнатной температуре.
2. Для достижения максимальных
результатов при продолжительном
хранении рекомендуется полностью
зарядить батарейный комплект и хранить
РУССКИЙ ЯЗЫК
его в прохладном сухом месте вне
зарядного устройства.
Заряжайте аккумуляторные
батареи DEWALT только с помощью
соответствующих зарядных
устройств DEWALT. Зарядка иных
аккумуляторных батарей, кроме
DEWALT на зарядных устройствах
DEWALT может привести
к возгоранию аккумуляторов
и возникновению других опасных
ситуаций.
ПРИМЕЧАНИЕ: Батарейные комплекты не
должны храниться в полностью разряженном
состоянии. Перед использованием
батарейный комплект требует повторной
зарядки.
МАРКИРОВКА НА
ЗАРЯДНОМ УСТРОЙСТВЕ
И АККУМУЛЯТОРЕ
Помимо пиктограмм, используемых в данном
руководстве, на зарядном устройстве
и батарее имеются следующие обозначения:
Не сжигайте аккумуляторную
батарею.
Комплектация поставки
В комплектацию входит:
1 Bluetooth® акустическая система
Перед началом работы прочтите
руководство по эксплуатации.
1 Аудиокабель
1 Руководство по эксплуатации
Зарядка батареи.
• Проверьте на наличие повреждений
устройства, его деталей или
дополнительных принадлежностей,
которые могли возникнуть во время
транспортировки.
Батарея заряжена
• Перед эксплуатацией внимательно
прочтите данное руководство.
Чтобы узнать время зарядки, см.
Tехнические характеристики.
Батарея неисправна.
Описание (рис. 1)
ОСТОРОЖНО: Никогда не
вносите изменения в конструкцию
устройства или какой-либо его
части. Это может привести
к повреждению или травме.
Температурная задержка.
Не касайтесь токопроводящими
предметами контактов батареи
и зарядного устройства.
Не пытайтесь заряжать
поврежденную батарею.
Не подвергайте электроинструмент
или его элементы воздействию
влаги.
Немедленно заменяйте
поврежденный шнур питания.
Заряжайте батарею при температуре
окружающей среды 4 °C - 40 °C.
Для использования внутри
помещений.
Утилизируйте отработанные батареи
безопасным для окружающей среды
способом.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
Кнопка питания
Светодиодный индикатор
Кнопка подключения Bluetooth®
Кнопка режима
Кнопки регулировки громкости
AUX аудиопорт
Разъем для подключения аккумулятора
Ручка для переноски
НАЗНАЧЕНИЕ
Bluetooth® акустическая система DEWALT
разработана для приема Bluetooth® сигнала
с мобильного телефона или других устройств
воспроизведения звука с функцией Bluetooth®
аудио.
НЕ используйте в условиях повышенной
влажности или поблизости от
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
легковоспламеняющихся жидкостей или
газов.
1. Совместите аккумулятор (j) с выемкой на
боковых сторонах порта (g).
НЕ разрешайте детям играть с устройством.
Использование устройства неопытными
пользователями должно происходить под
контролем опытного коллеги.
2. Проталкивайте батарею (j) в порт до тех
пор, пока она не встанет на место.
• Маленькие дети и люди
с ограниченными физическими
возможностями. Это устройство не
предназначено для использования
маленькими детьми или людьми
с ограниченными физическими
возможностями, если они не находятся
под присмотром лица, отвечающего за их
безопасность.
• Данный инструмент не предназначен
для использования лицами (включая
детей) с ограниченными физическими,
психическими и умственными
возможностями, не имеющими опыта,
знаний или навыков работы с ним, если
они не находятся под наблюдением
лица, ответственного за их безопасность.
Никогда не оставляйте детей без
присмотра с этим инструментом.
Электрическая безопасность
Необходимо обязательно убедиться
в том, что напряжение источника питания
соответствует указанному на шильдике
устройства.
ВНИМАНИЕ. Указывает на риск
поражения электрическим током.
Использовать только в сухом
месте.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
Установка аккумулятора
(Рис. 1, 2)
ОСТОРОЖНО. Используйте
только аккумуляторные батареи
и зарядные устройства DEWALT.
ПРИМЕЧАНИЕ. Убедитесь в том, что
аккумуляторы полностью заряжены Если
аккумуляторная батарея не обеспечивает
надлежащего питания, замените ее
в соответствии с указаниями в руководстве по
использованию зарядного устройства.
ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы обеспечить
максимальную производительность и срок
службы NiCd аккумуляторов, заряжайте
аккумуляторы как минимум в течение
10 часов перед первым использованием.
24
ДАТЧИК УРОВНЯ ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА
(РИС. 2)
В некоторых аккумуляторах DEWALT есть
датчик заряда. который включает три зеленых
светодиодных индикатора, показывающий
уровень оставшегося заряда аккумулятора.
Для включения датчика заряда, нажмите
и удерживайте кнопку датчика заряда
(i). Загорятся три зеленых светодиода,
показывая уровень оставшегося заряда. Когда
уровень заряда аккумулятора будет ниже
уровня, необходимого для использования,
светодиоды перестанут гореть и аккумулятор
следует зарядить.
ПРИМЕЧАНИЕ. Датчик заряда аккумулятора
показывает уровень оставшегося заряда.
Он не показывает работоспособность
устройства и его показания могут меняться
в зависимости от компонентов продукта,
температуры и сфер применения.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по эксплуатации
ОСТОРОЖНО. Всегда соблюдайте
правила техники безопасности
и применимые законы.
ОСТОРОЖНО: Не размещайте
Bluetooth® акустическую систему
в местах, где на нее может
попасть капли или брызги.
Возможности Bluetooth®
акустической системы
(рис. 1, 3, 4)
Акустическая система работает от источника
постоянного тока (аккумуляторных батарей).
Воспроизведение звука осуществляется
с использованием беспроводного Bluetooth®
подключения и совместимому Bluetooth®
устройству или при подключении к разъему (f)
аудио устройства или мобильного телефона
с помощью 3,5 мм (1/8") аудиокабеля.
ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ
АКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Чтобы включить Bluetooth® акустическую
систему нажмите на кнопку питания (а). Когда
РУССКИЙ ЯЗЫК
система включена, светодиодный индикатор
(b) будет указывать на статус работы.
При первом включении устройству
потребуется некоторое время для
подключения. О подключении акустической
системы к Bluetooth® устройству см. раздел
Подключение акустической системы
к Bluetooth® аудиоустройству.
Светодиодный индикатор статуса работы
акустической системы
Светодиодный
индикатор
Статус/Режим
Постоянно мигает
(с интервалом
в полсекунды)
Акустическая система
не подключена
к устройству или
находиться в режиме
подключения.
Быстро мигает
Акустическая система
находится в режиме
подключения и ваше
устройство может
найти его.
Постоянно горит
Акустическая
система сопряжена
с устройством.
Не горит
Акустическая
система простаивает
и/или выключена.
СОПРЯЖЕНИЕ BLUETOOTH® АДАПТЕРА
С АУДИО УСТРОЙСТВОМ (РИС. 3, 4)
1. Разместите Bluetooth® акустическую
систему в пределах 1 м (3,3') от источника
аудиосигнала.
2. Включите акустическую систему, нажав
на кнопку питания (a). Светодиод (b) будет
гореть в течение 4 секунд указывая на
то, что устройство успешно включено
и затем он начнет мигать с интервалом
в полсекунды.
3. Нажмите на кнопку подключения
Bluetooth® (c). Светодиодный индикатор
быстро мигает, указывая на то, что
акустическая система находится в режиме
сопряжения и может быть обнаружено
вашим Bluetooth® устройством.
4. Подтверждение подключения к вашему
устройству. (Специальные инструкции
о подключении устройства вы найдете
в руководстве по эксплуатации вашего
устройства)
ПРИМЕЧАНИЕ: Если подключение
не будет подтверждено в течение
2 минут, светодиод перестанет мигать
и акустическая система вернется
к режиму мигания с интервалом
в полсекунды.
5. После успешного подключения
светодиодный индикатор (b) начнет гореть
непрерывно, а акустическая система
будет издавать короткие звуковые
сигналы. Теперь акустическая система
может воспроизводить музыку с вашего
устройства.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К BLUETOOTH® АУДИО
УСТРОЙСТВОМ (РИС. 1, 3, 4), СОПРЯЖЕНИЕ
С КОТОРЫМ БЫЛО УСТАНОВЛЕНО РАНЕЕ
Если сопряжение акустической системы
с Bluetooth® устройством было установлено
ранее, при включении акустической
системы подключение к этому устройству
будет устанавливаться автоматически.
Через 4 секунды акустическая система
перейдет в режим подключения. На это
укажет светодиодный индикатор (b), который
будет постоянно мигать. После того, как
будет определено и подключено Bluetooth®
устройство, сопряжение с которым было
установлено ранее, светодиодный индикатор
будет непрерывно гореть. Если подключения
не произошло и вы не можете скачивать
музыку, обратитесь к инструкциям раздела
Сопряжение акустической системы
с Bluetooth® аудиоустройством.
НАСТРОЙКА ГРОМКОСТИ АКУСТИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ (РИС. 1, 4)
С помощью соответствующих кнопок
регулировки громкости (e) можно уменьшить
или увеличить уровень громкости
акустической системы. Нажатие на кнопку
“VOL +” увеличивает уровень громкости.
Нажатие на кнопку “VOL -” уменьшает уровень
громкости.
Нажав один раз на кнопку паузы (d) можно
отключить звук акустической системы на
любом уровне громкости. Повторное нажатие
на кнопку паузы возобновляет работу
акустической системы на прежнем уровне
громкости. При достижении максимального
или минимального уровня громкости на
акустической системе раздается звуковой
сигнал.
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
ФУНКЦИЯ БЛОКИРОВКИ ПО ИСТЕЧЕНИИ
ВРЕМЕНИ ОЖИДАНИЯ (РИС. 1)
В целях экономии заряда аккумулятора
предусмотрена функция автоматического
отключения питания через час бездействия.
Бездействие может быть вызвано
отсутствием сопряжения с устройство
в течение часа или если Bluetooth®
подключение было разорвано в течение этого
периода времени. Если питание акустической
системы отключено по причине бездействия
любого рода, см. раздел Подключение
Bluetooth® аудиоустройства, сопряжение
с которым было установлено ранее.
Если Bluetooth® подключение было потеряно
по причине превышения времени ожидания,
диапазона действия, наличия препятствий,
возможно потребуется заново подключить
устройство к акустической системе.
Важные замечания
о Bluetooth® акустической
системе
1. При поступлении на мобильный телефон
звонка, он передается на Bluetooth®
акустическую систему, воспроизведение
музыки в этом случае прерывается. После
завершения звонка, воспроизведение
музыки возобновляется.
ГОЛОСОВЫЕ ЗВОНКИ ПО ТЕЛЕФОНУ
ЧЕРЕЗ BLUETOOTH АКУСТИЧЕСКУЮ
СИСТЕМУ
В зависимости от вашего устройства на
Bluetooth® акустическую систему можно
передавать голосовые телефонные
звонки. Это зависит от устройства и от
конфигурации его настроек. Информацию
о возможностях и настройках см.
в руководстве пользователя устройства.
2. Из-за характеристик технологии
Bluetooth®, звук, который вы слышите из
Bluetooth® акустической системы будет
идти с некоторой задержкой относительно
звука, воспроизводимого с вашего
аудиоустройства или мобильного
телефона при ответе на звонок или
воспроизведении музыки.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваша Bluetooth® акустическая система
DEWALT имеет длительный срок эксплуатации
и требует минимальных затрат на
26
техобслуживание. Для безотказной работы
в течение длительного времени необходимо
обеспечить правильный уход за ним.
Примечания по обслуживанию
Данное устройство не предназначено для
обслуживания пользователем. Внутри
Bluetooth® акустической системы нет
деталей для обслуживания пользователем.
Обслуживание в авторизованном сервисном
центре необходимо для предотвращения
повреждения чувствительных к статическим
зарядам внутренних компонентов.
Чистка
ОСТОРОЖНО: Запрещается
использовать растворители или
прочие агрессивные химикаты
для очистки неметаллических
компонентов Bluetooth®
акустической системы. Эти
химикаты могут повредить
структуру материала,
используемого в производстве
таких деталей. Используйте
ткань, смоченную в мягком
мыльном растворе. Избегайте
попадания жидкостей внутрь
Bluetooth® акустической системы;
запрещается погружать какиелибо компоненты Bluetooth®
акустической системы
в жидкость.
ИНСТРУКЦИИ ПО ОЧИСТКЕ ЗАРЯДНОГО
УСТРОЙСТВА
ОСТОРОЖНО. Опасность
поражения электрическим током.
Перед чисткой отключите
зарядное устройство от сети
питания. Грязь и жир можно
удалить с наружной поверхности
Bluetooth® акустического
устройства с помощью тряпки
или мягкой неметаллической
щетки. Не используйте воду или
чистящие растворы.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Дополнительные
принадлежности
ОСТОРОЖНО: Так как
дополнительные принадлежности
производителей, отличных от
DEWALT, не проходили проверку
на совместимость с данным
изделием, их использование
с Bluetooth® акустической
системой может представлять
опасность. Во избежание
травм следует использовать
для данного продукта
только принадлежности,
рекомендованные компанией
DEWALT.
Проконсультируйтесь со своим продавцом
для получения дополнительной информации.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Это изделие
нельзя утилизировать с обычным
бытовым мусором.
Если вы однажды обнаружите, что ваш
инструмент DEWALT требует замены или он
вам больше не нужен, не выбрасывайте его
вместе с бытовыми отходами. Утилизацию
этого продукта нужно производить в пунктах
раздельного сбора мусора.
обратившись в местное представительство
компании DEWALT по адресу, указанному
в настоящем руководстве. Кроме того, список
авторизованных сервисных центров DEWALT
и подробную информацию о послепродажном
обслуживании и контактах можно найти на
веб-сайте: www.2helpU.com.
Аккумуляторная батарея
Данную аккумуляторную батарею
с длительным сроком эксплуатации
необходимо перезаряжать, когда она
перестает обеспечивать питание,
необходимое для выполнения определенных
работ. По окончании срока эксплуатации ее
следует утилизировать, соблюдая при этом
необходимые меры по защите окружающей
среды:
• Разрядите батарею до конца и извлеките
ее из Bluetooth® акустической системы.
• Литий-ионные аккумуляторные батареи
подлежат вторичной переработке. Сдайте
их нашему дилеру или в местный центр
вторичной переработки. В этих пунктах
батареи будут подвергнуты повторной
переработке или правильной утилизации.
Сортировка мусора, используемых
изделий и упаковки позволяет
перерабатывать и повторно
использовать отходы. Повторное
использование материалов,
подвергаемых вторичной
переработке помогает защитить
окружающую среду от загрязнений
и сокращает потребность в сырье.
Местные нормативы могут предусматривать
утилизацию электропроводов отдельно от
бытового мусора на муниципальных свалках
или их возврат продавцу, у которого изделие
было приобретено.
Сервисные центры DEWALT осуществляют
прием на утилизацию изделий DEWALT
окончании срока их службы. Чтобы
воспользоваться этой услугой верните свое
изделие любому авторизованному агенту по
ремонту, который занимается сбором этих
продуктов от имени компании.
Адрес ближайшего авторизованного
сервисного центра можно получить,
zst00268785 - 01-07-2015
27
LIETUVIŲ
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
29
30
Download PDF

advertising