DCR006 | DeWalt DCR006 SPEAKER instruction manual

371002-23 LV
DCR006
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
6
16
Attēls / Рисунок 1
c
d
a
e
b
f
h
g
3
Attēls / Рисунок 2
i
j
g
4
Attēls / Рисунок 3
f
OR
VAI
OU
ИЛИ
O
Attēls / Рисунок 4
c
a
e
b
d
e
5
LATVIEŠU
BEZVADU BLUETOOTH ® SKAĻRUNIS
DCR006
Apsveicam!
Jūs izvēlējāties DEWALT ierīci. DEWALT ir viens no uzticamākajiem profesionālu elektroinstrumentu
lietotāju partneriem, jo tam ir ilggadīga pieredze instrumentu izveidē un novatorismā.
Tehniskie dati
Akumulatora tips
Akumulatora spriegums
Svars (bez akumulatora)
Audio izvades jauda
DCR006
Litija jonu
10,8 / 14,4 / 18
0,92
6
VLĪDZSTR.
kg
W
Akumulators
DCB123
DCB125
DCB127
Akumulatora tips
Litija jonu
Litija jonu
Litija jonu
10,8
10,8
10,8
Spriegums
VLĪDZSTR.
Jauda
Ah
1,5
1,3
2,0
Svars
kg
0,2
0,2
0,2
DCB140 DCB141 DCB142 DCB143 DCB144 DCB145
Akumulators
Akumulatora tips
Spriegums
Litija jonu Litija jonu Litija jonu Litija jonu Litija jonu Litija jonu
VLĪDZSTR.
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
Jauda
Ah
3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
Svars
kg
0,53
0,30
0,54
0,30
0,52
0,30
DCB180 DCB181 DCB182 DCB183 DCB184 DCB185
Akumulators
Akumulatora tips
Spriegums
Litija jonu Litija jonu Litija jonu Litija jonu Litija jonu Litija jonu
VLĪDZSTR.
18
18
18
18
18
18
Jauda
Ah
3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
Svars
kg
0,64
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
Lādētājs
Elektrotīkla spriegums
DCB105
VMAIŅSTR.
230 V
Akumulatora veids
Akumulatora aptuvenais uzlādes laiks
Svars
6
Litija jonu
min
kg
30 (1,5 Ah)
40 (2,0 Ah)
70 (4,0 Ah)
55 (3,0 Ah)
90 (5,0 Ah)
0,49
LATVIEŠU
Lādētājs
DCB107
Elektrotīkla spriegums
VMAIŅSTR.
230 V
Akumulatora tips
Litija jonu
Akumulatora aptuvenais uzlādes laiks
min
Svars
60 (1,3 Ah)
70 (1,5 Ah)
140 (3,0 Ah)
90 (2,0 Ah)
185 (4,0 Ah)
kg
0,29
Lādētājs
DCB112
Elektrotīkla spriegums
VMAIŅSTR.
230 V
Akumulatora tips
Litija jonu
Akumulatora aptuvenais uzlādes laiks
min
Svars
kg
Definīcijas. Ieteikumi par
drošību
Turpmāk redzamajās definīcijās izskaidrota katra
signālvārda nopietnības pakāpe. Lūdzu, izlasiet
šo rokasgrāmatu un pievērsiet uzmanību šiem
apzīmējumiem.
BĪSTAMI! Norāda draudošu bīstamu
situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, iestājas nāve vai tiek gūti
smagi ievainojumi.
BRĪDINĀJUMS! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, var iestāties nāve vai gūt
smagus ievainojumus.
UZMANĪBU! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, var gūt nelielus vai vidēji
smagus ievainojumus.
IEVĒRĪBAI! Norāda situāciju, kuras
rezultātā negūst ievainojumus, bet,
ja to nenovērš, var sabojāt īpašumu.
Apzīmē elektriskās strāvas trieciena
risku.
Apzīmē ugunsgrēka risku.
Bluetooth® vārda zīme un logotipi ir reģistrētas
preču zīmes, kas pieder uzņēmumam Bluetooth®
SIG, Inc., un DEWALT ir atļauts lietot šīs zīmes
saskaņā ar licenci. Citas preču zīmes un preču
vārdi pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojumu risku, izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
40 (1,3 Ah)
45 (1,5 Ah)
90 (3,0 Ah)
60 (2,0 Ah)
120 (4,0 Ah)
0,36
EK atbilstības deklarācija
BEZVADU BLUETOOTH® SKAĻRUNIS
DCR006
DEWALT ar šo paziņo, ka DCR006 atbilst
Direktīvas1999/5/EK būtiskajām prasībām
un citiem attiecīgajiem noteikumiem, un visu
piemērojamo ES direktīvu prasībām.
Pilns atbilstības deklarācijas teksts var tikt
pieprasīts no DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
Vispārīgi drošības brīdinājumi
BRĪDINĀJUMS! Izlasiet visus
drošības brīdinājumus un
norādījumus. Ja netiek ievēroti
brīdinājumi un norādījumi, var gūt
elektriskās strāvas triecienu, izraisīt
ugunsgrēku un/vai gūt smagus
ievainojumus.
SAGLABĀJIET VISUS BRĪDINĀJUMUS UN
NORĀDĪJUMUS TURPMĀKĀM UZZIŅĀM
•
•
NEDRĪKST akumulatoru apliet ar ūdeni
vai citu šķidrumu vai iegremdēt kādā
šķidrumā.
NEUZGLABĀJIET vai NELIETOJIET ierīci
vietās, kur temperatūra var sasniegt vai
pārsniegt 40,5 °C (105 °F) (piemēram,
vasaras laikā āra nojumēs vai metāla
celtnēs). Lai akumulators kalpotu ilglaicīgi,
glabājiet to vēsā, sausā vietā.
7
LATVIEŠU
•
•
Ņemiet vērā, ka, veicot izmaiņas vai
pārveidojumus, ko iestāde, kas atbild par
atbilstību, nav nepārprotami apstiprinājusi,
lietotājs var zaudēt atļauju lietot šo ierīci.
Izmantojiet tikai aprīkojumu/piederumus, ko
norādījis ražotājs.
UZMANĪBU! Eksplozijas risks,
ja tiek lietots nepiemērots
akumulators. Atbrīvojieties no
lietotiem akumulatoriem saskaņā ar
instrukciju.
Drošības instrukcijas
Bluetooth® skaļruņiem
BRĪDINĀJUMS! Ievērojiet
visus lietošanas norādījumus un
drošības noteikumus, kas iekļauti
Bluetooth® skaļruņa un akumulatora
rokasgrāmatā.
• Neglabājiet ierīci aukstumā. Kad ierīce atgūst
normālu temperatūru, tās iekšpusē var
veidoties mitrums un sabojāt elektroniskās
shēmas plates.
• Neuzstādiet siltuma avotu tuvumā, piemēram,
radiatori, siltuma skaitītāji, kamīni vai citas
iekārtas, kas ražo siltumu.
• Ņemiet vērā, ka, veicot izmaiņas vai
pārveidojumus, ko iestāde, kas atbild par
atbilstību, nav nepārprotami apstiprinājusi,
lietotājs var zaudēt atļauju lietot šo ierīci.
• Izņemiet akumulatoru. Izslēdziet
instrumentu, atstājot to bez uzraudzības.
Ja instrumentu nelietojat, grasāties mainīt
piederumus vai pierīces vai arī veikt apkopi,
izņemiet no instrumenta akumulatoru.
• Šo instrumentu paredzēts lietot mērenās
klimata zonās.
• Šo instrumentu nav paredzēts ekspluatēt
personām (tostarp bērniem), kam ir
ierobežotas fiziskās, sensorās vai psihiskās
spējas vai trūkst pieredzes un zināšanu, ja
vien tās neuzrauga vai neapmāca persona,
kas atbild par viņu drošību.
• Nemēģiniet izņemt skrūves vai atvērt iekārtas
korpusu, tai nav detaļu, kuras varētu remontēt
vai apkopt lietotājs. Visus apkopes darbus
jāveic kvalificētam personālam.
• Bērni ir jāuzrauga, lai viņi nespēlētos ar
instrumentu.
• Lādētāju/Bluetooth® skaļruni nedrīkst pakļaut
pilošam šķidrumam vai šļakatām, un uz tā
nedrīkst novietot priekšmetus, kas pildīti ar
ūdeni, piemēram, vāzes.
8
• Bluetooth® skaļruni/lādētāju nedrīkst novietot
atklātas liesmas, piemēram, degošas sveces,
tuvumā.
• Akumulatora ladētaja barošanas
kontaktdakšu izmanto ierīces atvienošanai
no elektrotīkla; atvienošanas ierīcei
(kontaktdakšai) vienmēr jābūt darba kārtībā.
• Skaļrunis jānovieto tikai drošās vietās,
kur nav iespēju nokrist. Ar krītošiem
priekšmetiem var tikt savainoti cilvēki.
Atzīmes uz Bluetooth®
skaļruņa
Uz Bluetooth® skaļruņa ir attēlotas šādas
piktogrammas:
Izlasiet lietošanas rokasgrāmatu.
Svarīgi drošības norādījumi
visiem akumulatoru lādētājiem
SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS. Šajā
rokasgrāmatā ir iekļauti svarīgi drošības un
ekspluatācijas norādījumi saderīgiem akumulatoru
lādētājiem.
• Pirms lādētāja izmantošanas izlasiet visus
norādījumus un brīdinājuma apzīmējumus uz
lādētāja, akumulatora un instrumenta, kurā
tiek izmantots akumulators.
BRĪDINĀJUMS! Elektriskās strāvas
trieciena risks. Lādētājā nedrīkst
iekļūt šķidrums. Var rasties elektriskās
strāvas trieciens.
UZMANĪBU! Ugunsbīstamība! Lai
mazinātu ievainojuma risku, uzlādējiet
tikai DEWALT vairākkārt uzlādējamos
akumulatorus. Cita veida akumulatori
var eksplodēt, izraisot ievainojumus
un sabojājot instrumentu.
UZMANĪBU! Bērni ir jāuzrauga, lai
viņi nespēlētos ar instrumentu.
IEVĒROJIET! Dažos gadījumos
svešķermeņi var izraisīt īssavienojumu
akumulatorā, ja akumulators ir
pievienots elektrotīklam. Lādētāja
tuvumā nedrīkst novietot vadītspējīgus
materiālus, piemēram, slīpēšanas
putekļus, metāla skaidas, tērauda vati,
alumīnija foliju vai uzkrājušās metāla
daļiņas. Ja lādētājā nav ievietots
akumulators, lādētājs ir jāatvieno no
elektrotīkla. Pirms lādētāja tīrīšanas
tas ir jāatvieno no elektrotīkla.
LATVIEŠU
• NEDRĪKST lādēt akumulatoru ar citiem
lādētājiem, kas nav norādīti šajā
rokasgrāmatā. Lādētājs ir īpaši paredzēts šī
akumulatora uzlādēšanai.
• Šie lādētāji ir paredzēti tikai un vienīgi
DEWALT vairākkārt uzlādējamo
akumulatoru lādēšanai. Lietojot tos citiem
mērķiem, var izraisīt ugunsgrēka, elektriskās
strāvas vai nāvējoša trieciena risku.
• Nepakļaujiet lādētāju lietus vai sniega
iedarbībai.
• Atvienojot lādētāju, neraujiet aiz vada,
bet gan aiz kontaktdakšas. Tādējādi
mazinās risks sabojāt barošanas vadu un
kontaktdakšu.
• Pārbaudiet, vai vads ir novietots tā, lai uz
tā neuzkāptu, pār to nepakluptu vai citādi
nesabojātu vai nesarautu.
• Neizmantojiet pagarinātāja vadu, ja vien
bez tā nevar iztikt. Lietojot nepareizu
pagarinātāja vadu, var izraisīt ugunsgrēka,
elektriskās strāvas vai nāvējoša trieciena
risku.
• Uz lādētāja nedrīkst novietot priekšmetus,
kas var nosprostot ventilācijas atveres un
izraisīt pārlieku pārkaršanu tā iekšpusē.
Novietojiet lādētāju vietā, kur nav karstuma
avotu. Lādētāja vēdināšanu nodrošina
atveres korpusa augšpusē un apakšpusē.
• Nelietojiet lādētāju, ja tā vads vai
kontaktdakša ir bojāti — tie ir nekavējoties
jānomaina.
• Neekspluatējiet lādētāju, ja tas ir saņēmis
asu triecienu, ticis nomests vai citādi ir
bojāts. Nogādājiet to pilnvarotā apkopes
centrā.
• Lādētāju nedrīkst izjaukt! Ja ir vajadzīga
apkope vai remonts, nogādājiet to
pilnvarotā apkopes centrā. Ja tas tiek
nepareizi no jauna samontēts, var rasties
elektriskās strāvas trieciena, nāvējoša
trieciena vai aizdegšanās risks.
• Ja barošanas vads ir bojāts, ražotājam,
servisa pārstāvim vai līdzvērtīgi kvalificētiem
speciālistiem tas ir nekavējoties jānomaina
pret jaunu, lai novērstu bīstamību.
• Pirms lādētāja tīrīšanas, tas ir jāatvieno
no elektrotīkla. Tādējādi mazināsies
elektriskās strāvas trieciena risks. Šis risks
nebūs mazāks, ja tikai izņemsiet akumulatoru.
• NEDRĪKST vienlaicīgi saslēgt kopā
2 lādētājus.
• Lādētājs ir paredzēts darbībai ar standarta
230 V mājsaimniecības elektrisko strāvu.
Lādētāju nedrīkst izmantot ar jebkuru citu
spriegumu. Ievērojiet, ka tas neattiecas uz
transportlīdzekļu lādētājiem.
SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS
Lādētāji
Lādētāji DCB105, DCB107 un DCB112 paredzēti
10,8 V, 14,4 V un 18 V litija jonu akumulatoriem
(DCB123, DCB125, DCB127, DCB140, DCB141,
DCB142, DCB143, DCB144, DCB145, DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 un
DCB185).
DEWALT lādētāji nav jānoregulē un ir izstrādāti tā,
lai būtu maksimāli vienkārši ekspluatējami.
Uzlādes gaita (2. att.)
1. Pirms akumulatora ievietošanas pievienojiet
lādētāju piemērotai kontaktligzdai. Pārbaudiet
arī to, vai jūsu lādētāja spriegums atbilst
elektrotīkla spriegumam.
2. Ievietojiet akumulatoru (j) lādētāja ligzdā.
Vienmērīgi mirgo sarkanā (uzlādes) lampiņa,
norādot, ka uzlādes gaita ir sākusies.
3. Kad sarkanā gaismiņa deg vienmērīgi,
tas liecina, ka uzlāde ir pabeigta. Tagad
akumulators ir pilnībā uzlādēts, un to var sākt
lietot vai arī atstāt lādētājā.
PIEZĪME. Lai nodrošinātu litija jonu akumulatoru
optimālu darbību un maksimālu darbmūžu, pirms
lietošanas pilnībā uzlādējiet jaunu akumulatoru.
Uzlādes kārtība
Skatiet turpmāko tabulu, lai uzzinātu akumulatora
uzlādes statusu.
Uzlādes indikatori: DCB105
uzlādē
pilnībā uzlādēts
karsta/auksta akumulatora
uzlādes atlikšana
akumulators ir jānomaina
Uzlādes indikatori: DCB107, DCB112
uzlādē
pilnībā uzlādēts
karsta/auksta
akumulatora uzlādes
aizkave*
9
LATVIEŠU
*DCB107, DCB112: Šajā laikā turpina
mirgot sarkanā lampiņa un deg dzeltenā
lampiņa. Tiklīdz akumulators ir atdzisis līdz
piemērotai temperatūrai, dzeltenā lampiņa
izdziest, un lādētājs atsāk uzlādes procesu.
Saderīgs(i) lādētājs(i) neuzlādē akumulatoru, ja
tas ir bojāts. Par bojātu akumulatoru liecina tas,
ka neiedegas lādētāja indikators, tiek attēlots
simbols, kas liecina par kļūmi akumulatorā, vai arī
mirgo indikators.
uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu
tuvumā. Ievietojot akumulatoru lādētājā
vai izņemot no tā, var uzliesmot putekļi vai
izgarojuma tvaiki.
• Nespiediet akumulatoru lādētājā ar spēku.
Nepārveidojiet akumulatoru tā, lai tas
derētu citam, nesavietojamam lādētājam,
jo akumulators var sabojāties un izraisīt
ievainojumus.
• Uzlādējiet akumulatoru tikai ar DEWALT
lādētājiem.
PIEZĪME. Tas var nozīmēt arī to, ka kļūme ir
lādētājā.
• NEDRĪKST akumulatoru apliet ar ūdeni vai
citu šķidrumu vai iegremdēt kādā šķidrumā.
Ja lādētājs konstatē kļūmi, nogādājiet lādētāju
un akumulatoru pilnvarotā apkopes centrā, lai tos
pārbaudītu.
• Neuzglabājiet vai nelietojiet instrumentu
un akumulatoru vietās, kur temperatūra
var sasniegt vai pārsniegt 40 °C (105 °F)
(piemēram, vasaras laikā āra nojumēs vai
metāla celtnēs).
BRĪDINĀJUMS! Nekādā gadījumā
neatveriet akumulatoru. Ja
akumulatora korpuss ir ieplaisājis vai
bojāts, to nedrīkst ievietot lādētājā.
Akumulatoru nedrīkst lauzt, nomest
zemē vai bojāt. Neekspluatējiet
akumulatoru vai lādētāju, ja tas ir
saņēmis asu triecienu, ticis nomests
vai citādi ir bojāts (piemēram,
caurdurts ar naglu, pārsists ar āmuru,
samīdīts). Var izraisīt elektriskās
strāvas vai nāvējošu triecienu. Bojāti
akumulatori jānogādā apkopes centrā,
lai tos nodotu pārstrādei.
UZMANĪBU! Kad instruments
netiek lietots, tas jānovieto guļus
uz stabilas virsmas, no kuras
tas nevar nokrist zemē. Dažus
instrumentus, kam ir liels akumulators,
var novietot stāvus uz tā, taču šādā
gadījumā tos var viegli apgāzt.
KARSTA/AUKSTA AKUMULATORA UZLĀDES
ATLIKŠANA
Ja lādētājs konstatē, ka akumulators ir pārāk
karsts vai auksts, automātiski tiek aktivizēta
karsta/auksta akumulatora uzlādes atlikšana,
apturot uzlādēšanu, līdz akumulators ir sasniedzis
piemērotu temperatūru. Lādētājs automātiski
pārslēdzas akumulatora lādēšanas režīmā. Ar šo
funkciju akumulatoram tiek nodrošināts maksimāls
kalpošanas laiks.
Auksts akumulators tiek uzlādēts tikai līdz
aptuveni pusei no silta akumulatora uzlādes
pakāpes. Visā uzlādes ciklā akumulators tiek
lēnāk lādēts, un maksimālais uzlādes ātrums
netiek sasniegts pat tad, ja akumulators ir uzsilis.
TIKAI LITIJA JONU AKUMULATORI
XR sērijas instrumenti ar litija jonu akumulatoriem
ir aprīkoti ar elektronisku aizsardzības sistēmu,
kas aizsargā tos pret pārlādēšanu, pārkaršanu vai
dziļu izlādi.
Ja sāk darboties elektroniskā aizsardzības
sistēma, skaļrunis tiek automātiski izslēgts.
Šādā gadījumā ievietojiet lādētājā litija jonu
akumulatoru, un to pilnībā uzlādējiet.
Svarīgi drošības norādījumi
visiem akumulatoriem
Pasūtot rezerves akumulatoru, jānorāda
akumulatora kataloga numurs un spriegums.
Jauns akumulators nav pilnībā uzlādēts. Pirms
akumulatora un lādētāja izmantošanas izlasiet
turpmākos drošības norādījumus. Pēc tam
izpildiet norādīto uzlādes kārtību.
IZLASIET VISUS NORĀDĪJUMUS
• Akumulatoru nedrīkst lādēt vai lietot
sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli
10
ĪPAŠI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI LITIJA JONU
(Li-Ion) AKUMULATORIEM
• Akumulatoru nedrīkst sadedzināt pat tad,
ja tas ir stipri bojāts vai pilnībā nolietots.
Akumulators ugunī var eksplodēt. Sadedzinot
litija jonu akumulatoru, rodas toksiski
izgarojuma tvaiki un materiāli.
• Ja akumulatora šķidrums nokļūst uz ādas,
nekavējoties mazgājiet skarto vietu ar
maigu ziepjūdeni. Ja akumulatora šķidrums
nokļūst acī, skalojiet to, tecinot ūdeni pār
atvērtu aci 15 minūtes vai tikmēr, kamēr
pāriet kairinājums. Ja ir vajadzīga medicīniska
palīdzība, ievērojiet, ka akumulatora
elektrolīta sastāvā ir šķidru organisko
karbonātu un litija sāļu maisījums.
LATVIEŠU
• Atklātu akumulatoru elementu saturs
var izraisīt elpošanas ceļu kairinājumu.
Jāieelpo svaigs gaiss. Ja simptomi nepāriet,
meklējiet medicīnisku palīdzību.
BRĪDINĀJUMS! Ugunsbīstamība!
Akumulatora šķidrums var uzliesmot,
nonākot saskarē ar dzirkstelēm vai
liesmu.
Transportēšana
DEWALT akumulatori atbilst visiem spēkā
esošajiem transportēšanas noteikumiem, ko
pieprasa nozarē un ar juridiskajiem standartiem,
tostarp ANO ieteikumiem par bīstamu kravu
pārvadāšanu, Starptautiskās Gaisa transporta
asociācijas (IATA) noteikumiem par bīstamām
precēm, Starptautiskajiem jūras noteikumiem
par bīstamām precēm (IMDG) un Eiropas
līgumam par starptautiskiem bīstamo kravu
autopārvadājumiem (ADR). Litija jonu elementi un
akumulatori ir pārbaudīti atbilstīgi ANO ieteikumos
par bīstamu kravu pārvadāšanu iekļautās
pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas 38.3. iedaļai.
Vairumā gadījumu uz DEWALT akumulatoru
transportēšanu neattiecas 9. kategorijas bīstamo
materiālu klasifikācijas pilnais regulējums.
Kopumā ir divi gadījumi, uz kuriem attiecas
9. kategorijas transportēšana:
1. vairāk nekā divu DEWALT litija jonu
akumulatoru pārvadāšana ar gaisa
transportu, ja iepakojumā ir tikai akumulatori
(bez instrumentiem); un
2. Litija akumulatora pārvadāšana ar jebkuru
transporta veidu, ja akumulatora enerģijas
patēriņš ir lielāks nekā 100 vatstundas (Wh).
Uz litija jonu akumulatoru iepakojumiem ir
norādīta ietilpība vatstundās.
Neskatoties uz to, vai uz pārvadāšanu attiecas
minētie noteikumi vai ne, pārvadātājs ir
atbildīgs par jaunāko iepakojuma, marķēšanas/
atzīmēšanas un dokumentācijas prasību
noteikumu pārzināšanu.
Transportējot akumulatorus, var izcelties
ugunsgrēks, ja akumulatora spailes nejauši
nonāk saskarē ar vadītspējīgiem materiāliem.
Transportējot akumulatorus, to spailēm ir jābūt
aizsargātām un izolētām no materiāliem, kas var
ar tām saskarties un izraisīt īssavienojumu.
Šajā rokasgrāmatas sadaļā minētā informācija ir
sniegta godprātīgi un tiek uzskatīta par pareizu
brīdī, kad šis dokuments tika sastādīts. Tomēr
netiek sniegtas ne tiešas, ne netiešas garantijas.
Pircējs ir atbildīgs par to, lai viņa rīcība būtu
saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem.
Akumulators
AKUMULATORA TIPS
Modelis DCR006 darbojas ar 10,8, 14,4 vai
18 voltu XR litija jonu akumulatoru.
Ieteikumi uzglabāšanai
1. Vispiemērotākā uzglabāšanai ir vēsa un
sausa vieta, kurā nav tiešu saules staru
un kas nav pārāk karsta un auksta. Lai
nodrošinātu akumulatora optimālu darbību un
maksimālu kalpošanas laiku, uzglabājiet to
istabas temperatūrā.
2. Ja akumulatoru novieto ilgstošā glabāšanā,
to ieteicams pilnībā uzlādēt un uzglabāt vēsā,
sausā vietā, neturot lādētājā.
PIEZĪME. Nav ieteicams uzglabāt pilnībā
izlādētus akumulatorus. Pirms lietošanas
akumulators būs jāuzlādē.
Uzlīmes uz lādētāja un
akumulatora
Šajā rokasgrāmatā redzamās piktogrammas
tiek papildinātas ar šādām piktogrammām, kas
redzamas lādētāja un akumulatora uzlīmēs:
Pirms ekspluatācijas izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
Uzlādes laiku sk. Tehniskajos datos.
Akumulators tiek lādēts.
Akumulators ir uzlādēts.
Akumulators ir bojāts.
Karsta/auksta akumulatora uzlādes
aizkave.
Neievietojiet akumulatorā elektrību
vadošus priekšmetus.
Neuzlādējiet bojātus akumulatorus.
Nepakļaujiet ūdens iedarbībai.
Bojāti vadi ir nekavējoties jānomaina.
11
LATVIEŠU
Uzlādējiet tikai 4 °C – 40 °C
temperatūrā.
Lietošanai tikai telpās.
Atbrīvojieties no akumulatora videi
nekaitīgā veidā.
Uzlādējiet DEWALT akumulatorus
tikai ar tiem izstrādātajiem DEWALT
lādētājiem. Ja ar DEWALT lādētāju
uzlādē citu ražotāju akumulatorus, kas
nav DEWALT, tie var eksplodēt vai radīt
citus bīstamus apstākļus.
Akumulatoru nedrīkst sadedzināt.
Iepakojuma saturs
Iepakojumā ietilpst:
1 Bluetooth® skaļrunis
NEĻAUJIET bērniem aiztikt ierīci. Ja šo ierīci
ekspluatē nepieredzējuši operatori, viņi ir
jāuzrauga.
• Mazi bērni un nespējīgas personas.
Instrumentu nav paredzēts lietot maziem
bērniem vai nespēcīgām personām bez
uzraudzības.
• Šo instrumentu nav paredzēts ekspluatēt
personām (tostarp bērniem), kam ir
ierobežotas fiziskās, sensorās vai psihiskās
spējas vai trūkst pieredzes un zināšanu, ja
vien tās neuzrauga persona, kas atbild par
viņu drošību. Bērnus nedrīkst atstāt bez
uzraudzības ar instrumentu.
Elektrodrošība
Pārbaudiet, vai akumulatora spriegums atbilst
kategorijas plāksnītē norādītajam spriegumam.
BRĪDINĀJUMS! Elektriskās strāvas
trieciena risks. Ekspluatējiet tikai
sausās vietās.
1 Audio kabelis
SALIKŠANA UN REGULĒŠANA
1 Lietošanas rokasgrāmata
Akumulatora ievietošana
(1., 2. att.)
• Pārbaudiet, vai transportēšanas laikā nav
bojāta ierīce, tās detaļas vai piederumi.
• Pirms ekspluatācijas veltiet laiku tam, lai
pilnībā izlasītu un izprastu šo rokasgrāmatu
Apraksts (1. att.)
BRĪDINĀJUMS! Nedrīkst pārveidot
ierīci vai tās daļas. Var izraisīt
bojājumus vai gūt ievainojumus.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
Barošanas poga
LED indikatora gaisma
Poga Bluetooth® savienošanai pārī
Taustiņš Pauze
Skaļuma regulēšanas pogas +/AUX audio ports
Akumulatora ports
Pārnēsāšanas rokturis
PAREDZĒTĀ LIETOŠANA
®
DEWALT Bluetooth skaļrunis ir paredzēts
Bluetooth® signāla saņemšanai no mobilā tālruņa
vai citas ierīces ar Bluetooth® audio funkcionalitāti
audio atskaņošanai.
NELIETOJIET mitros apstākļos vai viegli
uzliesmojošu šķidrumu un gāzu klātbūtnē.
12
BRĪDINĀJUMS! Lietojiet tikai
DEWALT akumulatorus un lādētājus.
PIEZĪME. Pārbaudiet, vai akumulators ir pilnībā
uzlādēts. Ja akumulators nenodrošina pietiekami
lielu jaudu, uzlādējiet to atbilstoši lādētāja
rokasgrāmatā sniegtajiem norādījumiem.
PIEZĪME. Lai nodrošinātu litija jonu akumulatoru
optimālu darbību un maksimālu kalpošanas
laiku, pirms lietošanas uzsākšanas uzlādējiet tos
vismaz 10 stundas.
1. Savietojiet akumulatoru (j) ar sliedēm
akumulatora porta sānos (g).
2. Ievietojiet akumulatoru (j) ligzdā, līdz tas
nofiksējas vietā.
AKUMULATORA JAUDAS INDIKATORS
(2. ATT.)
Dažiem DEWALT akumulatoriem ir atlikušās
jaudas indikators, kas sastāv no trim zaļām
gaismas diodēm, kuras norāda atlikušo
akumulatora jaudu.
Lai aktivizētu akumulatora jaudas indikatoru,
nospiediet un turiet nospiestu akumulatora jaudas
indikatora pogu (i). Visas trīs gaismas diodes
dažādās kombinācijās norāda atlikušo uzlādes
līmeni. Ja akumulatora atlikusī jauda ir kļuvusi
pārāk zema, izdziest visas trīs akumulatora
LATVIEŠU
jaudas indikatora gaismas diodes un akumulators
ir jāuzlādē.
PIEZĪME. Akumulatora jaudas indikators
attēlo tikai akumulatora atlikušo jaudu. Tas
nav instrumenta darbspējas indikators, un to
ietekmē dažādi mainīgie faktori — instrumenta
sastāvdaļas, temperatūra un lietošanas veids.
EKSPLUATĀCIJA
Lietošanas norādījumi
BRĪDINĀJUMS! Vienmēr ievērojiet
šos drošības norādījumus un spēkā
esošos normatīvos aktus.
BRĪDINĀJUMS! Neturiet Bluetooth®
skaļruni vietās, kur tas var tikt
pakļauts piloša šķidruma vai šļakatu
iedarbībai.
Bluetooth® Skaļruņa funkcionalitāte (1., 3., 4. att.)
Skaļrunis darbojas ar līdzstrāvu (akumulators).
Audio var atskaņot caur skaļruni, izmantojot
bezvadu Bluetooth® savienojumu ar saderīgu
Bluetooth® ierīci, vai pievienojot ierīci vai mobilo
tālruni, izmantojot 3,5 mm (1/8") audio kabeli
audio portā (f).
SKAĻRUŅA IESLĒGŠANA UN IZSLĒGŠANA
Lai ieslēgtu Bluetooth® skaļruni, nospiediet
barošanas pogu (a). Kad ieslēgts, LED indikators
(b) rāda skaļruņa statusu.
Pie pirmās lietošanas skaļrunim būs
nepieciešama savienošana pārī. Lai skaļruni
savienotu pārī ar Bluetooth® ierīci, skatiet sadaļu
Skaļruņa savienošana pārī ar Bluetooth®
audio ierīci.
LED skaļruņa statusa indikators
LED indikators
Statuss/režīms
Vienmērīgi mirgo
(puse sekundes
intervāls)
Skaļrunis nav
savienots pārī vai nav
savienojuma režīmā.
Ātra mirgošana
Skaļrunis ir
savienošanas pārī
režīmā un ir nosakāms
jūsu ierīcei.
Nepārtraukta gaisma
Skaļrunis ir savienots
ar ierīci.
Gaismiņa nedeg
Skaļrunim ir taimauts
un/vai tas ir izslēgts.
SKAĻRUŅA SAVIENOŠANA PĀRĪ
AR BLUETOOTH® AUDIO IERĪCI (3., 4. ATT.)
1. Novietojiet skaļruni un Bluetooth® audio avotu
1 m (3,3') attālumā vienu no otra.
2. Ieslēdziet skaļruni, nospiežot strāvas
pogu (a). Indikatorā (b) 4 sekundes degs
nepārtraukta gaisma, lai norādītu, ka aparāts
veiksmīgi ieslēgts, un pēc tam mirgos ar
pussekundes intervālu.
3. Nospiediet Bluetooth® savienošanas pārī
pogu (c). LED indikators ātri mirgo, norādot,
ka skaļrunis ir savienošanas pārī režīmā un ir
nosakāms ar Bluetooth® ierīci.
4. Apstipriniet savienošanu pārī uz savas
ierīces. (Lūdzu, skatiet ierīces lietošanas
rokasgrāmatu, lai uzzinātu specifiskas pārī
savienošanas instrukcijas.)
PIEZĪME. Ja savienošana pārī netiek
apstiprināta 2 minūšu laikā, indikators
pārstāj mirgot un skaļrunis pārslēdzas uz
pussekundes mirgošanas intervālu.
5. Ja savienošana pārī ir veiksmīga, indikators
(b) deg nepārtraukti un skaļrunis radīs īsu
signālu. Skaļrunis tagad atskaņos mūziku no
ierīces.
IEPRIEKŠ SAVIENOTAS PĀRĪ BLUETOOTH®
AUDIO IERĪCES SAVIENOŠANA (1., 3., 4. ATT.)
Ja Bluetooth® ierīce ir tikusi iepriekš savienota
pārī, skaļrunim vajadzētu automātiski atjaunot
savienojumu, kad skaļrunis tiek ieslēgts. Pēc
4 sekundēm skaļrunis pāries savienojuma režīmā.
To norādīs nepārtraukti mirgojošs indikators
(b). Kad iepriekš savienotā pārī Bluetooth®
ierīce ir noteikta un savienota, indikators degs
nepārtraukti. Ja savienojums nenotiek un nevar
straumēt mūziku, lūdzu, izpildiet norādījumus
Skaļruņa savienošana pārī ar Bluetooth®
audio ierīci.
SKAĻRUŅU SKAĻUMA REGULĒŠANA
(1., 4. ATT.)
Skaļruņa skaļumu var samazināt vai palielināt,
izmantojot attiecīgas skaļuma pogas (e).
Nospiežot pogu “VOL +”, skaļums palielinās.
Nospiežot pogu “VOL -”, skaļums samazinās.
Pauzes poga (d), ja to nospiež vienu reizi, var
apklusināt skaļruni pie jebkura skaļuma. Vēlreiz
nospiežot pauzes pogu, skaļruņa pauze tiks
pārtraukta. Skaļrunis atskaņos signālu, kad ir
sasniegts maksimālais vai minimālais skaļums.
13
LATVIEŠU
NOILDZES FUNKCIONALITĀTE (1. ATT.)
Lai taupītu akumulatora darbības laiku,
skaļruni ir paredzēts automātiski izslēgt pēc
stundas neaktivitātes perioda. Šī bezdarbība
varētu būt saistīta ar ierīces savienojuma pārī
pārtraukuma ilgāka par stundu vai gadījumā, ja
Bluetooth® savienojums uz šādu laika periodu
tiek pārtraukts. Ja skaļrunis tiek izslēgt jebkāda
veida neaktivitātes dēļ, skatiet sadaļā Iepriekš
savienotas pārī Bluetooth® audio ierīces
savienošana.
Ja Bluetooth® savienojums tiek zaudēts dēļ
pārsniegta atdalīšanās laika dēļ, pārsniegta
optimālā attāluma, šķēršļiem vai citādi, var būt
nepieciešams atjaunot jūsu ierīces saikni ar
skaļruni.
Svarīgas piezīmes par
Bluetooth® skaļruni
1. Saņemot zvanu mobilajā tālrunī, kas
savienots ar Bluetooth® adapteri, mūzikas
atskaņošana tiek automātiski apturēta.
Pēc tālruņa zvans ir pabeigta, mūzikas
atskaņošana tiek atsākta.
TĀLRUŅA ZVANA AUDIO CAUR
BLUETOOTH SKAĻRUNI
Atkarībā no ierīces var būt iespējams iegūt
audio zvana atskaņošanu no tālruņa caur
Bluetooth® skaļruni. Tas ir atkarīgs no ierīces
un veida, kā ir konfigurēti ierīces iestatījumi.
Lūdzu, skatiet iespējas un iestatījumu
informāciju ierīces lietotāja rokasgrāmatā.
2. Bluetooth® tehnoloģijas īpatnību dēļ skaņa,
kas dzirdama caur Bluetooth® skaļruni, ir ar
nelielu aizkavi salīdzinājumā ar skaņu, ko
atskaņo jūsu audio ierīce vai mobilais tālrunis,
atbildot uz tālruņa zvanu vai straumējot
mūziku.
APKOPE
Šis DEWALT Bluetooth® skaļrunis ir paredzēts
ilglaicīgam darbam ar minimālu apkopi.
Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga no
pareizas apkopes.
Piezīmes par apkopi
Šim instrumentam lietotājs nedrīkst pats veikt
apkopi. Bluetooth® skaļrunī nav tādu detaļu, kam
lietotājs pats var veikt apkopi. Apkope ir jāveic
pilnvarotā apkopes centrā, lai nesabojātu iekšējās
detaļas, kuras ietekmē statiskās elektrības izlāde.
14
Tīrīšana
BRĪDINĀJUMS! Bluetooth® skaļruņa
nemetālisko detaļu tīrīšanai nedrīkst
izmantot šķīdinātājus vai citas kodīgas
ķīmiskas vielas. Šīs ķimikālijas var
pavājināt materiālus, kas tiek lietoti
šajās detaļās. Lietojiet tikai ziepjūdenī
samitrinātu lupatiņu. Nekādā gadījumā
nepieļaujiet, lai Bluetooth® skaļrunī
iekļūst šķidrums; Bluetooth® skaļruni
nedrīkst iegremdēt šķidrumā.
NORĀDĪJUMI LĀDĒTĀJA TĪRĪŠANAI
BRĪDINĀJUMS! Elektriskās strāvas
trieciena risks. Pirms lādētāja tīrīšanas
tas ir jāatvieno no maiņstrāvas
avota. Netīrumus un smērvielas no
Bluetooth® skaļruņa ārējās virsmas
var notīrīt ar lupatiņu vai mīkstu
nemetālisku birstīti. Neizmantojiet
ūdeni vai tīrīšanas līdzekļus.
Papildpiederumi
BRĪDINĀJUMS! Tā kā citi piederumi,
kurus DEWALT, nav ieteicis un
nepiedāvā, nav pārbaudīti lietošanai
ar šo izstrādājumu, var rasties
bīstami apstākļi, ja tos lietosiet ar
šo Bluetooth® skaļruni. Lai mazinātu
ievainojuma risku, šim instrumentam
lietojiet tikai DEWALT ieteiktos
piederumus.
Lai iegūtu sīkāku informāciju par attiecīgajiem
piederumiem, sazinieties ar tuvāko pārstāvi.
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Šo
izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar
parastiem sadzīves atkritumiem.
Ja konstatējat, ka šis DEWALT instruments
ir jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk
nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar sadzīves
atkritumiem. Nododiet šo izstrādājumu dalītai
savākšanai un šķirošanai.
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma
dalīta savākšana ļauj materiālus
pārstrādāt un izmantot atkārtoti.
Izmantojot pārstrādātus materiālus,
tiek novērsta dabas piesārņošana
un samazināts pieprasījums pēc
izejmateriāliem.
LATVIEŠU
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka,
iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo
atkritumu savākšanas punktiem vai izplatītājam
ir dalīti jāsavāc mājsaimniecību elektriskie
izstrādājumi.
DEWALT nodrošina DEWALT izstrādājumu
savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem ir
beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī
pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet
savu izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām,
kas to savāks jūsu vietā.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta
darbnīcu, sazinoties ar vietējo DEWALT biroju,
kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā.
Alternatīvi, DEWALT remonta darbnīcu saraksts,
pilnīga informācija par mūsu pēcpārdošanas
pakalpojumiem un kontaktinformācija ir pieejama
tīmekļa vietnē: www.2helpU.com.
Uzlādējams akumulators
Šis ilglaicīgas darbības akumulators jāuzlādē,
kad tas vairs nenodrošina pietiekami lielu jaudu,
salīdzinot ar jaudu pirms tam. Kad tā kalpošanas
laiks ir beidzies, atbrīvojieties no tā videi nekaitīgā
veidā:
• Izlādējiet akumulatoru pilnībā, pēc tam
izņemiet to no Bluetooth® skaļruņa.
• Litija jonu elementus iespējams pārstrādāt.
Nogādājiet tos savam pārstāvim vai vietējai
pārstrādes iestādei. Savāktie akumulatori tiek
pareizi otrreizēji pārstrādāti vai likvidēti.
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
БЕСПРОВОДНАЯ BLUETOOTH ®
АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА DCR006
Поздравляем!
Вы приобрели устройство DEWALT. Многолетний опыт, тщательная разработка изделий
и инновации делают компанию DEWALT одним из самых надежных партнеров для
пользователей профессионального электроинструмента.
Технические характеристики
Тип аккумулятора
Напряжение аккумулятора
Вес (без аккумуляторной батареи)
Выходная мощность аудио
Впост. тока
кг
Вт
DCB123
DCB125
DCB127
Ионно-литиевая
Ионно-литиевая
Ионно-литиевая
Аккумуляторная батарея
Тип аккумулятора
Напряжение
DCR006
Ионно-литиевая
10,8 / 14,4 / 18
0,92
6
Vпост. тока
10,8
10,8
10,8
Емкость
Aч
1,5
1,3
2,0
Вес
кг
0,2
0,2
0,2
DCB140 DCB141 DCB142 DCB143 DCB144 DCB145
Аккумуляторная батарея
Тип батареи
Напряжение
Ионно- Ионно- Ионно- Ионно- Ионно- Ионнолитиевая литиевая литиевая литиевая литиевая литиевая
Впост. тока
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
Емкость
Aч
3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
Вес
кг
0,53
0,30
0,54
0,30
0,52
0,30
DCB180 DCB181 DCB182 DCB183 DCB184 DCB185
Аккумуляторная батарея
Тип батареи
Напряжение
Ионно- Ионно- Ионно- Ионно- Ионно- Ионнолитиевая литиевая литиевая литиевая литиевая литиевая
Vпост. тока
18
18
18
18
18
18
Емкость
Aч
3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
Вес
кг
0,64
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
Зарядное устройство
Напряжение сети
DCB105
Вперем. тока
230 В
Тип батареи
Приблизительное время зарядки аккумуляторной батареи
Вес
16
Ионно-литиевая
мин
кг
30 (1,5 Ач)
40 (2,0 Ач)
70 (4,0 Ач)
55 (3,0 Ач)
90 (5,0 Ач)
0,49
РУССКИЙ ЯЗЫК
Зарядное устройство
Напряжение сети
DCB107
Вперем. тока
230 В
Тип батареи
Ионно-литиевая
Приблизительное время зарядки аккумуляторной батареи
Вес
мин
60 (1,3 Ач)
70 (1,5 Ач)
140 (3,0 Ач)
185 (4,0 Ач)
кг
0,29
Зарядное устройство
Напряжение сети
90 (2,0 Ач)
DCB112
Вперем. тока
230 В
Тип батареи
Ионно-литиевая
Приблизительное время зарядки аккумуляторной батареи
мин
40 (1,3 Ач)
45 (1,5 Ач)
90 (3,0 Ач)
60 (2,0 Ач)
120 (4,0 Ач)
Вес
кг
Обозначения: Правила
техники безопасности
Указывает на риск пожара.
Ниже описывается уровень опасности,
обозначаемый каждым из предупреждений.
Прочитайте руководство и обратите внимание
на эти символы.
ОПАСНО. Обозначает опасную
ситуацию, которая неизбежно
приведет к серьезной травме
или смертельному исходу в случае
несоблюдения соответствующих
мер безопасности.
ОСТОРОЖНО: Указывает
на потенциально опасную
ситуацию,которая, в случае
несоблюдения соответствующих
мер безопасности, может
привести к серьезной травме
или смертельному исходу.
ВНИМАНИЕ: Указывает
на потенциально опасную
ситуацию,которая в случае
несоблюдения соответствующих
мер безопасности может стать
причиной травм средней или
легкой степени тяжести.
ПРИМЕЧАНИЕ: Указывает
на практики, использование
которых не связано
с получением травмы, но
если ими пренебречь, может
привести к порче имущества.
Указывает на риск поражения
электрическим током.
0,36
Слово и логотип Bluetooth® зарегистрированные торговые марки,
принадлежащие корпорации Bluetooth®, SIG,
Inc. и DEWALT использует эти торговые
марки по лицензии. Другие торговые марки
и названия принадлежат их владельцам.
ОСТОРОЖНО: Во избежание риска
получения травм ознакомьтесь
с инструкцией.
Декларация о соответствии
нормам ЕС
БЕСПРОВОДНАЯ BLUETOOTH® АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
DCR006
Настоящим DEWALT заявляет, что DCR006
соответствуют основным требованиям
и другим соответствующим положениям
Директивы 1999/5/EC и всем применимым
требованиям Директивы ЕС.
Полный текст декларации соответствия
можно получить в компании DEWALT, RichardKlinger-Straße 11, D-65510, Idstein, Германия
Общие правила техники
безопасности
ОСТОРОЖНО! Полностью
прочтите инструкции по
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
технике безопасности и все
руководства по эксплуатации.
Несоблюдение правил
и инструкций может привести
к поражению электрическим
током, возгоранию и/или
тяжелым травмам.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
•
•
•
•
НЕ проливайте на устройство и не
погружайте его в воду или другие
жидкости.
НЕ храните и НЕ используйте
устройство при температуре выше
40,5 °C (105 °F) (например, во внешних
пристройках или на металлических
поверхностях зданий в летнее время).
Для увеличения срока службы храните
устройство в прохладном сухом
месте.
Обращаем ваше внимание на то,
что внесение изменений без явного
разрешения со стороны, которая
отвечает за соответствие
требованиям, может лишить
пользователя права работы с данным
оборудованием.
Используйте только
рекомендованную изготовителем
оснастку.
ВНИМАНИЕ! Замена
аккумулятора на аккумулятор
другого типа может
привести к возгоранию.
Утилизируйте использованные
аккумуляторы в соответствии
с инструкциями.
Правила техники
безопасности для Bluetooth®
акустических систем
ОСТОРОЖНО: Соблюдайте все
инструкции по эксплуатации
и правила техники безопасности,
представленные в этом
руководстве для Bluetooth®
акустических систем
и аккумулятора.
• Не храните устройство в холодном
помещении. Когда вы приносите
устройство в помещение с комнатной
температурой, возможно образование
конденсата, что может привести
к повреждению электронных плат.
18
• Не оставляйте его около источников
тепла, таких как радиаторы отопления,
обогреватели, плиты или другие
нагревающиеся устройства.
• Обращаем ваше внимание на то,
что внесение изменений без явного
разрешения со стороны, которая
отвечает за соответствие
требованиям, может лишить
пользователя права работы с данным
оборудованием.
• Снимите аккумулятор. Не оставляйте
включенным, когда уходите. Снимите
аккумулятор, если не собираетесь
использовать устройство некоторое
время, перед тем, как поменять
оснастку или насадки.
• Данное устройство предназначено для
использования в условиях умеренного
климата.
• Данное устройство не предназначено
для использования лицами (включая
детей) с ограниченными физическими,
сенсорными или ментальными
возможностями, а также лицами
без достаточного опыта и знаний,
если только они не делают
этого под руководством лица
имеющего соответствующий опыт
и отвечающего за их безопасность.
• Не пытайтесь снять винты или
открыть корпус устройства, в нем
нет деталей, обслуживаемых
пользователем. Любое обслуживание
устройства должно проводиться
квалифицированным специалистом.
• Не позволяйте детям играть с данным
устройством.
• Следите за тем, чтобы вода не попала
на зарядное устройство/Bluetooth®
акустическую систему, не ставьте на
них никаких предметов с жидкостями,
таких, как вазы.
• Не ставьте на зарядное устройство/
Bluetooth® акустическую систему или
в их непосредственной близости
никаких источников открытого огня,
например горящих свечей.
• Для отключение устройства от сети
используется сетевая вилка, она
(вилка) всегда должна быть в пределах
досягаемости.
• Акустическую систему нужно
размещать только в безопасном,
надежном месте, где нет вероятности
РУССКИЙ ЯЗЫК
того, что она упадет. Падение
предметов может привести к травмам.
Маркировка на Bluetooth®
акустической системе
На Bluetooth® акустическую систему нанесены
следующие обозначения:
Прочитайте инструкцию по
эксплуатации.
Важные инструкции по
технике безопасности для
всех зарядных устройств
СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО:
В данном руководстве содержатся важные
инструкции по технике безопасности для
зарядных устройств.
• Перед тем, как использовать зарядное
устройство, внимательно изучите
все инструкции и предупреждающие
этикетки на зарядном устройстве,
батарее и инструменте, для которого
используется батарея.
ОСТОРОЖНО: Опасность
поражения электрическим
током. Не допускайте попадания
жидкости в зарядное устройство.
Это может привести
к поражению электрическим
током.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Опасность
ожога. Во избежание травм,
следует использовать только
аккумуляторные батареи
производства DEWALT.
Использование батарей другого
типа может привести к взрыву,
травмам и повреждениям.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не
позволяйте детям играть
с данным устройством.
ПРИМЕЧАНИЕ. В определенных
условиях, при подключении
зарядного устройства
к источнику питания, может
произойти короткое замыкание
контактов внутри зарядного
устройства посторонними
материалами. Не допускайте
попадания в полости
зарядного устройства
таких токопроводящих
материалов, как шлифовальная
пыль, металлическая
стружка, стальные волокна,
алюминиевая фольга или
другие металлические частицы
и т.п. Всегда отключайте
зарядное устройство от
источника питания, если
в нем нет аккумулятора.
Всегда отключайте зарядное
устройство от сети перед
тем, как приступить к очистке
инструмента.
• НЕ пытайтесь заряжать батареи
с помощью каких-либо других
зарядных устройств, кроме
тех, которые указаны в данном
руководстве. Зарядное устройство
и батарея предназначены для
совместного использования.
• Эти зарядные устройства не
предназначены ни для какого другого
использования, помимо зарядки
аккумуляторных батарей DEWALT.
Использование любых других батарей
может привести к возгоранию,
поражению электротоком или гибели
от электрического шока.
• Не подвергайте зарядное устройство
воздействию снега или дождя.
• При отключении зарядного
устройства от сети всегда тяните
за штепсельную вилку, а не за шнур.
Это поможет избежать повреждения
штепсельной вилки и розетки.
• Убедитесь в том, что шнур
расположен таким образом, чтобы на
него не наступили, не споткнулись
об него, а также в том, что он не
натянут и не может быть поврежден.
• Не используйте удлинительный
шнур без крайней необходимости.
Использование удлинительного шнура
неподходящего типа может привести
к пожару или поражению электрическим
током.
• Не ставьте на зарядное
устройство посторонние
предметы и не устанавливайте
зарядное устройство на мягкую
поверхность, которая может
закрыть вентиляционные
отверстия и привести к перегреву.
Не размещайте зарядное устройство
поблизости от источников тепла.
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
•
•
•
•
•
•
•
Вентиляция зарядного устройства
происходит с помощью отверстий
в верхней и нижней части корпуса.
Не используйте зарядное устройство
при наличии повреждений шнура или
штепсельной вилки — в этом случае
необходимо немедленно их заменить.
Не используйте зарядное
устройство, если его роняли либо
если оно подвергалось сильным
ударам или было повреждено какимлибо иным образом. Обратитесь
в специализированный сервисный центр.
Не разбирайте зарядное устройство,
обратитесь в специализированный
сервисный центр для ремонта
в случае необходимости. Неправильная
разборка может привести к поражению
электрическим током, замыканию или
пожару.
В случае повреждения шнура питания
его необходимо немедленно заменить
у производителя, в его сервисном
центре или с привлечением другого
специалиста аналогичной квалификации
для предотвращения несчастного
случая.
Перед чисткой отключите зарядное
устройство от сети. В противном
случае, это может привести
к поражению электрическим током.
Извлечение аккумуляторной батареи
не приведет к снижению степени этого
риска.
НИКОГДА не подключайте 2 зарядных
устройства вместе.
Зарядное устройство предназначено
для работы при стандартном
напряжении сети в 230 В. Не
пытайтесь использовать его при
каком-либо ином напряжении. Это
не относится к автомобильному
зарядному устройству.
СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩЕЕ
РУКОВОДСТВО
Зарядные устройства
Зарядные устройства DCB105, DCB107
и DCB112 работают с ионно-литиевыми
аккумуляторами 10,8 В, 14,4 в и 18 В (DCB123,
DCB125, DCB127, DCB140, DCB141, DCB142,
DCB143, DCB144, DCB145, DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB184 и DCB185).
20
Зарядные устройства DEWALT не требуют
регулировки и максимально просты
в использовании.
Зарядка аккумуляторной
батареи (рис. 2)
1. Перед установкой батареи подключите
зарядное устройство к соответствующей
розетке. Необходимо также убедиться
в том, что напряжение зарядного
устройства соответствует напряжению
в сети.
2. Вставьте аккумуляторную батарею
(j) в зарядное устройство. Красный
индикатор зарядки начнет мигать. Это
означает, что процесс зарядки начался.
3. По окончании зарядки красный индикатор
будет гореть, непрерывно, не мигая.
Теперь батарея полностью заряжена,
и ее можно использовать или оставить
в зарядном устройстве.
ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы обеспечить
максимальную производительность и срок
службы ионно-литиевых батарей, перед
первым использованием полностью зарядите
батарейный комплект.
Процесс зарядки
См. состояние зарядки аккумуляторной
батареи в приведенной ниже таблице.
Индикаторы зарядки DCB105
идет зарядка
полностью заряжен
температурная задержка
замените аккумуляторную
батарею
Индикаторы зарядки DCB107, DCB112
идет зарядка
полностью заряжен
температурная
задержка
*DCB107, DCB112: В это время красный
индикатор продолжит мигать, а когда
начнется зарядка, загорится желтый.
После того, как аккумулятор остынет,
желтый индикатор погаснет, и зарядка
продолжится.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Зарядное(-ые) устройство(-а) не может(гут) полностью зарядить неисправный
аккумулятор. Зарядное устройство
показывает неисправность аккумулятора,
если индикатор не загорается или мигает.
ПРИМЕЧАНИЕ. Также это может указывать на
проблему с зарядным устройством.
Если зарядное устройство указывает на
наличие проблемы, проверьте аккумулятор
и зарядное устройство в специализированном
сервисном центре.
ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАДЕРЖКА
При слишком низкой или слишком высокой
температуре батареи, зарядное устройство
автоматически переходит в режим
температурной задержки; при этом зарядка
не начинается до тех пор, пока батарея не
достигнет нужной температуры. После того,
как нужный уровень температуры будет
достигнут, устройство перейдет в режим
зарядки. Данная функция обеспечивает
максимальный срок эксплуатации
аккумулятора.
Зарядка холодного аккумулятора занимает
на 50 % больше времени, чем теплого.
Аккумулятор заряжается медленнее во время
цикла зарядки и максимального заряда
не удастся добиться даже после того, как
аккумулятор будет теплым.
ТОЛЬКО ИОННО-ЛИТИЕВЫЕ
АККУМУЛЯТОРЫ
Ионно-литиевые аккумуляторы, имеют
систему электронной защиты, которая
защищает аккумуляторы от перегрузки,
перегревания или глубокой разрядки.
При срабатывании системы электронной
защиты инструмент автоматически
отключается. В этом случае поставьте
аккумулятор на зарядку до тех пор, пока он
полностью не зарядится.
Важные инструкции по
технике безопасности для
всех батарей
При заказе запасных батарей не забудьте
указать номер по каталогу и напряжение
питания.
При покупке батарея заряжена не полностью.
Перед тем, как использовать батарею
и зарядное устройство, прочтите следующие
инструкции по технике безопасности. Затем
выполните необходимые действия для
зарядки.
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ВСЕ
ИНСТРУКЦИИ
• Не заряжайте и не используйте
батарею во взрывоопасной
атмосфере, например, при наличии
горючих жидкостей, газов или пыли.
Установка или удаление батареи из
зарядного устройства может привести
к воспламенению пыли или газов.
• Никогда не прилагайте больших
усилий, вставляя аккумулятор
в зарядное устройство. Не
вносите изменения в конструкцию
аккумуляторов, с целью установить
их в зарядное устройство, к которому
они не подходят. Это может
привести к серьезным травмам.
• Заряжайте батареи только с помощью
зарядных устройств DEWALT.
• НЕ проливайте на них и не погружайте
их в воду или другие жидкости.
• Не храните и не используйте
данное устройство и батарею при
температуре выше 40 °C (105 °F)
(например, на внешних пристройках
или на металлических поверхностях
зданий в летнее время).
ОСТОРОЖНО: Ни в коем случае
не разбирайте батарею. При
наличии трещин или других
повреждений батареи, не
устанавливайте ее в зарядное
устройство. Не роняйте
батарею и не подвергайте ее
ударам или другим повреждениям.
Не используйте батарею или
зарядное устройство после
удара, падения или получения
каких-либо других повреждений
(например, после того, как ее
проткнули гвоздем, ударили
молотком или наступили на
нее). Это может привести
к поражению электрическим
током. Поврежденные
батареи необходимо вернуть
в сервисный центр для повторной
переработки.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Когда
устройство не используется,
кладите его на бок на
устойчивую поверхность
в таком месте, где оно не
может упасть и об него нельзя
споткнуться. Некоторые
устройства с батареями
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
большого размера, стоят сверху
на батарее, и могут легко
упасть.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ИОННО ЛИТИЕВЫХ
(Li Ion) батарей
• Не сжигайте батареи, даже
поврежденные или полностью
отработавшие. Под воздействием
пламени аккумулятор может
взорваться. При сгорании литий-ионных
аккумуляторов образуются токсичные
отходы и испарения.
• При попадании содержимого батареи
на кожу, немедленно промойте это
место водой с мылом. При попадании
содержимого батареи в глаза,
необходимо промыть открытые глаза
проточной водой в течение 15 минут
или до тех пор, пока не пройдет
раздражение. При необходимости
обращения к врачу, может пригодиться
следующая информация: электролит
представляет собой смесь жидких
органических углекислых и литиевых
солей.
• При вскрытии батареи, ее
содержимое может вызвать
раздражение дыхательных путей.
Обеспечьте наличие свежего воздуха.
Если симптомы сохраняются,
обратитесь к врачу.
ОСТОРОЖНО: Опасность ожога.
Содержимое батареи может
воспламениться при попадании
искр или огня.
Транспортировка
Аккумуляторы DEWALT соответствуют всем
применимым правилам транспортировки,
как предусмотрено промышленными
и юридическими стандартам, включая
рекомендации ООН по транспортировки
опасных грузов; Ассоциация международных
авиаперевозчиков (IATA) правила
перевозки опасных грузов, Международные
правила перевозки опасных грузов
морским путем (IMDG), и европейское
соглашение о международной дорожной
перевозке опасных грузов (ADR). Ионнолитиевые элементы и аккумуляторы были
протестированы в соответствии с разделом
38.3 Рекомендаций ООН по транспортировке
опасных грузов руководства по тестами
и критериям.
22
В большинстве случаев транспортировка
аккумуляторных батарей DEWALT не попадает
под классификацию, поскольку они являются
опасными материалами Класса 9. В целом,
два случая, когда требуется отправка
Класса 9, это:
1. Авиаперевозка более 2 литий ионных
аккумуляторных батарей DEWALT,
если в упаковке находятся только
аккумуляторы (без инструментов), и
2. Любая перевозка ионно-литиевых
аккумулятор энергоемкостью более
100 Ватт час (Втч). Энергоемкость всех
ионно-литиевых аккумуляторных батарей
указана на упаковке.
Независимо от того, является ли перевозка
исключением или выполняется по правилам,
перевозчик должен уточнить последние
требования к упаковке, маркировке
и оформлению документации.
При транспортировке аккумуляторных
батарей может произойти возгорание, если
терминалы аккумуляторов случайно будут
замкнуты электропроводящими материалами.
При транспортировке аккумуляторных
батарей убедитесь в том, что терминалы
защищены и хорошо изолированы от
материалов, контакт с которыми может
привести к короткому замыканию.
Информация, изложенная в этом руководстве
обоснована и на момент создания этого
документа ее можно считать точной. Но,
это гарантия не является ни выраженной,
ни подразумеваемой. Покупатель должен
обеспечить то, что бы его деятельность
соответствовала всем применимым законам.
Аккумуляторная батарея
ТИП АККУМУЛЯТОРА
DCR0061 работает от ионно-литиевого
аккумулятора на 10,8, 14,4 или 18 В серии XR.
Рекомендации по хранению
1. Лучшим местом для хранения является
прохладное и сухое место, защищенное
от прямых солнечных лучей, высокой или
низкой температуры. Для оптимальной
работы и продолжительного срока
службы, не используемые аккумуляторы
храните при комнатной температуре.
2. Для достижения максимальных
результатов при продолжительном
хранении рекомендуется полностью
зарядить батарейный комплект и хранить
РУССКИЙ ЯЗЫК
его в прохладном сухом месте вне
зарядного устройства.
Заряжайте аккумуляторные
батареи DEWALT только с помощью
соответствующих зарядных
устройств DEWALT. Зарядка иных
аккумуляторных батарей, кроме
DEWALT на зарядных устройствах
DEWALT может привести
к возгоранию аккумуляторов
и возникновению других опасных
ситуаций.
ПРИМЕЧАНИЕ: Батарейные комплекты не
должны храниться в полностью разряженном
состоянии. Перед использованием
батарейный комплект требует повторной
зарядки.
МАРКИРОВКА НА
ЗАРЯДНОМ УСТРОЙСТВЕ
И АККУМУЛЯТОРЕ
Помимо пиктограмм, используемых в данном
руководстве, на зарядном устройстве
и батарее имеются следующие обозначения:
Не сжигайте аккумуляторную
батарею.
Комплектация поставки
В комплектацию входит:
1 Bluetooth® акустическая система
Перед началом работы прочтите
руководство по эксплуатации.
1 Аудиокабель
1 Руководство по эксплуатации
Зарядка батареи.
• Проверьте на наличие повреждений
устройства, его деталей или
дополнительных принадлежностей,
которые могли возникнуть во время
транспортировки.
Батарея заряжена
• Перед эксплуатацией внимательно
прочтите данное руководство.
Чтобы узнать время зарядки, см.
Tехнические характеристики.
Батарея неисправна.
Описание (рис. 1)
ОСТОРОЖНО: Никогда не
вносите изменения в конструкцию
устройства или какой-либо его
части. Это может привести
к повреждению или травме.
Температурная задержка.
Не касайтесь токопроводящими
предметами контактов батареи
и зарядного устройства.
Не пытайтесь заряжать
поврежденную батарею.
Не подвергайте электроинструмент
или его элементы воздействию
влаги.
Немедленно заменяйте
поврежденный шнур питания.
Заряжайте батарею при температуре
окружающей среды 4 °C - 40 °C.
Для использования внутри
помещений.
Утилизируйте отработанные батареи
безопасным для окружающей среды
способом.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
Кнопка питания
Светодиодный индикатор
Кнопка подключения Bluetooth®
Кнопка режима
Кнопки регулировки громкости
AUX аудиопорт
Разъем для подключения аккумулятора
Ручка для переноски
НАЗНАЧЕНИЕ
Bluetooth® акустическая система DEWALT
разработана для приема Bluetooth® сигнала
с мобильного телефона или других устройств
воспроизведения звука с функцией Bluetooth®
аудио.
НЕ используйте в условиях повышенной
влажности или поблизости от
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
легковоспламеняющихся жидкостей или
газов.
1. Совместите аккумулятор (j) с выемкой на
боковых сторонах порта (g).
НЕ разрешайте детям играть с устройством.
Использование устройства неопытными
пользователями должно происходить под
контролем опытного коллеги.
2. Проталкивайте батарею (j) в порт до тех
пор, пока она не встанет на место.
• Маленькие дети и люди
с ограниченными физическими
возможностями. Это устройство не
предназначено для использования
маленькими детьми или людьми
с ограниченными физическими
возможностями, если они не находятся
под присмотром лица, отвечающего за их
безопасность.
• Данный инструмент не предназначен
для использования лицами (включая
детей) с ограниченными физическими,
психическими и умственными
возможностями, не имеющими опыта,
знаний или навыков работы с ним, если
они не находятся под наблюдением
лица, ответственного за их безопасность.
Никогда не оставляйте детей без
присмотра с этим инструментом.
Электрическая безопасность
Необходимо обязательно убедиться
в том, что напряжение источника питания
соответствует указанному на шильдике
устройства.
ВНИМАНИЕ. Указывает на риск
поражения электрическим током.
Использовать только в сухом
месте.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
Установка аккумулятора
(Рис. 1, 2)
ОСТОРОЖНО. Используйте
только аккумуляторные батареи
и зарядные устройства DEWALT.
ПРИМЕЧАНИЕ. Убедитесь в том, что
аккумуляторы полностью заряжены Если
аккумуляторная батарея не обеспечивает
надлежащего питания, замените ее
в соответствии с указаниями в руководстве по
использованию зарядного устройства.
ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы обеспечить
максимальную производительность и срок
службы NiCd аккумуляторов, заряжайте
аккумуляторы как минимум в течение
10 часов перед первым использованием.
24
ДАТЧИК УРОВНЯ ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА
(РИС. 2)
В некоторых аккумуляторах DEWALT есть
датчик заряда. который включает три зеленых
светодиодных индикатора, показывающий
уровень оставшегося заряда аккумулятора.
Для включения датчика заряда, нажмите
и удерживайте кнопку датчика заряда
(i). Загорятся три зеленых светодиода,
показывая уровень оставшегося заряда. Когда
уровень заряда аккумулятора будет ниже
уровня, необходимого для использования,
светодиоды перестанут гореть и аккумулятор
следует зарядить.
ПРИМЕЧАНИЕ. Датчик заряда аккумулятора
показывает уровень оставшегося заряда.
Он не показывает работоспособность
устройства и его показания могут меняться
в зависимости от компонентов продукта,
температуры и сфер применения.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по эксплуатации
ОСТОРОЖНО. Всегда соблюдайте
правила техники безопасности
и применимые законы.
ОСТОРОЖНО: Не размещайте
Bluetooth® акустическую систему
в местах, где на нее может
попасть капли или брызги.
Возможности Bluetooth®
акустической системы
(рис. 1, 3, 4)
Акустическая система работает от источника
постоянного тока (аккумуляторных батарей).
Воспроизведение звука осуществляется
с использованием беспроводного Bluetooth®
подключения и совместимому Bluetooth®
устройству или при подключении к разъему (f)
аудио устройства или мобильного телефона
с помощью 3,5 мм (1/8") аудиокабеля.
ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ
АКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Чтобы включить Bluetooth® акустическую
систему нажмите на кнопку питания (а). Когда
РУССКИЙ ЯЗЫК
система включена, светодиодный индикатор
(b) будет указывать на статус работы.
При первом включении устройству
потребуется некоторое время для
подключения. О подключении акустической
системы к Bluetooth® устройству см. раздел
Подключение акустической системы
к Bluetooth® аудиоустройству.
Светодиодный индикатор статуса работы
акустической системы
Светодиодный
индикатор
Статус/Режим
Постоянно мигает
(с интервалом
в полсекунды)
Акустическая система
не подключена
к устройству или
находиться в режиме
подключения.
Быстро мигает
Акустическая система
находится в режиме
подключения и ваше
устройство может
найти его.
Постоянно горит
Акустическая
система сопряжена
с устройством.
Не горит
Акустическая
система простаивает
и/или выключена.
СОПРЯЖЕНИЕ BLUETOOTH® АДАПТЕРА
С АУДИО УСТРОЙСТВОМ (РИС. 3, 4)
1. Разместите Bluetooth® акустическую
систему в пределах 1 м (3,3') от источника
аудиосигнала.
2. Включите акустическую систему, нажав
на кнопку питания (a). Светодиод (b) будет
гореть в течение 4 секунд указывая на
то, что устройство успешно включено
и затем он начнет мигать с интервалом
в полсекунды.
3. Нажмите на кнопку подключения
Bluetooth® (c). Светодиодный индикатор
быстро мигает, указывая на то, что
акустическая система находится в режиме
сопряжения и может быть обнаружено
вашим Bluetooth® устройством.
4. Подтверждение подключения к вашему
устройству. (Специальные инструкции
о подключении устройства вы найдете
в руководстве по эксплуатации вашего
устройства)
ПРИМЕЧАНИЕ: Если подключение
не будет подтверждено в течение
2 минут, светодиод перестанет мигать
и акустическая система вернется
к режиму мигания с интервалом
в полсекунды.
5. После успешного подключения
светодиодный индикатор (b) начнет гореть
непрерывно, а акустическая система
будет издавать короткие звуковые
сигналы. Теперь акустическая система
может воспроизводить музыку с вашего
устройства.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К BLUETOOTH® АУДИО
УСТРОЙСТВОМ (РИС. 1, 3, 4), СОПРЯЖЕНИЕ
С КОТОРЫМ БЫЛО УСТАНОВЛЕНО РАНЕЕ
Если сопряжение акустической системы
с Bluetooth® устройством было установлено
ранее, при включении акустической
системы подключение к этому устройству
будет устанавливаться автоматически.
Через 4 секунды акустическая система
перейдет в режим подключения. На это
укажет светодиодный индикатор (b), который
будет постоянно мигать. После того, как
будет определено и подключено Bluetooth®
устройство, сопряжение с которым было
установлено ранее, светодиодный индикатор
будет непрерывно гореть. Если подключения
не произошло и вы не можете скачивать
музыку, обратитесь к инструкциям раздела
Сопряжение акустической системы
с Bluetooth® аудиоустройством.
НАСТРОЙКА ГРОМКОСТИ АКУСТИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ (РИС. 1, 4)
С помощью соответствующих кнопок
регулировки громкости (e) можно уменьшить
или увеличить уровень громкости
акустической системы. Нажатие на кнопку
“VOL +” увеличивает уровень громкости.
Нажатие на кнопку “VOL -” уменьшает уровень
громкости.
Нажав один раз на кнопку паузы (d) можно
отключить звук акустической системы на
любом уровне громкости. Повторное нажатие
на кнопку паузы возобновляет работу
акустической системы на прежнем уровне
громкости. При достижении максимального
или минимального уровня громкости на
акустической системе раздается звуковой
сигнал.
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
ФУНКЦИЯ БЛОКИРОВКИ ПО ИСТЕЧЕНИИ
ВРЕМЕНИ ОЖИДАНИЯ (РИС. 1)
В целях экономии заряда аккумулятора
предусмотрена функция автоматического
отключения питания через час бездействия.
Бездействие может быть вызвано
отсутствием сопряжения с устройство
в течение часа или если Bluetooth®
подключение было разорвано в течение этого
периода времени. Если питание акустической
системы отключено по причине бездействия
любого рода, см. раздел Подключение
Bluetooth® аудиоустройства, сопряжение
с которым было установлено ранее.
Если Bluetooth® подключение было потеряно
по причине превышения времени ожидания,
диапазона действия, наличия препятствий,
возможно потребуется заново подключить
устройство к акустической системе.
Важные замечания
о Bluetooth® акустической
системе
1. При поступлении на мобильный телефон
звонка, он передается на Bluetooth®
акустическую систему, воспроизведение
музыки в этом случае прерывается. После
завершения звонка, воспроизведение
музыки возобновляется.
ГОЛОСОВЫЕ ЗВОНКИ ПО ТЕЛЕФОНУ
ЧЕРЕЗ BLUETOOTH АКУСТИЧЕСКУЮ
СИСТЕМУ
В зависимости от вашего устройства на
Bluetooth® акустическую систему можно
передавать голосовые телефонные
звонки. Это зависит от устройства и от
конфигурации его настроек. Информацию
о возможностях и настройках см.
в руководстве пользователя устройства.
2. Из-за характеристик технологии
Bluetooth®, звук, который вы слышите из
Bluetooth® акустической системы будет
идти с некоторой задержкой относительно
звука, воспроизводимого с вашего
аудиоустройства или мобильного
телефона при ответе на звонок или
воспроизведении музыки.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваша Bluetooth® акустическая система
DEWALT имеет длительный срок эксплуатации
и требует минимальных затрат на
26
техобслуживание. Для безотказной работы
в течение длительного времени необходимо
обеспечить правильный уход за ним.
Примечания по обслуживанию
Данное устройство не предназначено для
обслуживания пользователем. Внутри
Bluetooth® акустической системы нет
деталей для обслуживания пользователем.
Обслуживание в авторизованном сервисном
центре необходимо для предотвращения
повреждения чувствительных к статическим
зарядам внутренних компонентов.
Чистка
ОСТОРОЖНО: Запрещается
использовать растворители или
прочие агрессивные химикаты
для очистки неметаллических
компонентов Bluetooth®
акустической системы. Эти
химикаты могут повредить
структуру материала,
используемого в производстве
таких деталей. Используйте
ткань, смоченную в мягком
мыльном растворе. Избегайте
попадания жидкостей внутрь
Bluetooth® акустической системы;
запрещается погружать какиелибо компоненты Bluetooth®
акустической системы
в жидкость.
ИНСТРУКЦИИ ПО ОЧИСТКЕ ЗАРЯДНОГО
УСТРОЙСТВА
ОСТОРОЖНО. Опасность
поражения электрическим током.
Перед чисткой отключите
зарядное устройство от сети
питания. Грязь и жир можно
удалить с наружной поверхности
Bluetooth® акустического
устройства с помощью тряпки
или мягкой неметаллической
щетки. Не используйте воду или
чистящие растворы.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Дополнительные
принадлежности
ОСТОРОЖНО: Так как
дополнительные принадлежности
производителей, отличных от
DEWALT, не проходили проверку
на совместимость с данным
изделием, их использование
с Bluetooth® акустической
системой может представлять
опасность. Во избежание
травм следует использовать
для данного продукта
только принадлежности,
рекомендованные компанией
DEWALT.
Проконсультируйтесь со своим продавцом
для получения дополнительной информации.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Это изделие
нельзя утилизировать с обычным
бытовым мусором.
Если вы однажды обнаружите, что ваш
инструмент DEWALT требует замены или он
вам больше не нужен, не выбрасывайте его
вместе с бытовыми отходами. Утилизацию
этого продукта нужно производить в пунктах
раздельного сбора мусора.
обратившись в местное представительство
компании DEWALT по адресу, указанному
в настоящем руководстве. Кроме того, список
авторизованных сервисных центров DEWALT
и подробную информацию о послепродажном
обслуживании и контактах можно найти на
веб-сайте: www.2helpU.com.
Аккумуляторная батарея
Данную аккумуляторную батарею
с длительным сроком эксплуатации
необходимо перезаряжать, когда она
перестает обеспечивать питание,
необходимое для выполнения определенных
работ. По окончании срока эксплуатации ее
следует утилизировать, соблюдая при этом
необходимые меры по защите окружающей
среды:
• Разрядите батарею до конца и извлеките
ее из Bluetooth® акустической системы.
• Литий-ионные аккумуляторные батареи
подлежат вторичной переработке. Сдайте
их нашему дилеру или в местный центр
вторичной переработки. В этих пунктах
батареи будут подвергнуты повторной
переработке или правильной утилизации.
Сортировка мусора, используемых
изделий и упаковки позволяет
перерабатывать и повторно
использовать отходы. Повторное
использование материалов,
подвергаемых вторичной
переработке помогает защитить
окружающую среду от загрязнений
и сокращает потребность в сырье.
Местные нормативы могут предусматривать
утилизацию электропроводов отдельно от
бытового мусора на муниципальных свалках
или их возврат продавцу, у которого изделие
было приобретено.
Сервисные центры DEWALT осуществляют
прием на утилизацию изделий DEWALT
окончании срока их службы. Чтобы
воспользоваться этой услугой верните свое
изделие любому авторизованному агенту по
ремонту, который занимается сбором этих
продуктов от имени компании.
Адрес ближайшего авторизованного
сервисного центра можно получить,
zst00268786 - 30-06-2015
27
LATVIEŠU
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
29
30
Download PDF

advertising