DCM562 | DeWalt DCM562 BLOWER VAC instruction manual

511113-96 SK
Preložené z pôvodného návodu
DCM562
Obrázok 1
b
c
a
d
e
g
f
Obrázok 2
Obrázok 3
f
f
e
Obrázok 4
g
2
Obrázok 5
h
Obrázok 6
d
i
l
k
j
Obrázok 7
3
Obrázok 8
c
Obrázok 9
m
4
RUČNÝ FUKÁR
DCM562
Blahoželáme Vám!
Zvolili ste si náradie značky DEWALT. Roky
skúseností, dôkladný vývoj výrobkov a inovácie
vytvorili zo spoločnosti DEWALT jedného
z najspoľahlivejších partnerov pre používateľov
profesionálneho elektrického náradia.
Veľkosť vibrácií uvedená v tomto dokumente bola
meraná podľa normalizovaných požiadaviek, ktoré
sú uvedené v norme EN 60745, a môže sa použiť
na porovnanie jedného náradia s ostatnými. Táto
hodnota sa môže použiť na predbežný odhad
vibrácií pôsobiacich na obsluhu.
VAROVANIE: Deklarované hodnoty
vibrácií sa vzťahujú na určené
štandardné použitie tohto náradia.
Ak je však náradie použité na
rôzne aplikácie s rozmanitým
príslušenstvom alebo ak sa vykonáva
jeho nedostatočná údržba, veľkosť
vibrácií môže byť odlišná. Tak sa
môže počas celkového pracovného
času značne predĺžiť čas pôsobenia
vibrácií na obsluhu.
Technické údaje
Napájacie napätie
Veľká Británia a Írsko
Typ
Výkon
CFM
km/h
Hlučnosť
Hmotnosť (bez akumulátora)
V
V
W
kg
DCM562
18
18
1
270
400
145
95
3,23
Odhad miery pôsobenia vibrácií
na obsluhu by mal taktiež počítať
s časom, kedy je náradie vypnuté
alebo kedy je v chode naprázdno
a nevykonáva žiadnu prácu. Počas
celkového pracovného času sa tak
môže čas pôsobenia vibrácií na
obsluhu značne skrátiť.
Celkové hodnoty týkajúce sa hlučnosti a vibrácií
(priestorový vektorový súčet) podľa noriem 2006/42/ES,
2004/108/ES, EN 60335
LPA (úroveň akustického tlaku)
dB(A)
80
LWA (úroveň akustického výkonu)
dB(A)
94
KWA (odchýlka uvedenej hodnoty
týkajúcej sa hluku)
dB(A)
1,17
Hodnota vibrácií ah =
Odchýlka K =
m/s²
m/s²
1,5
3
Akumulátor
Typ akumulátora
Napájacie napätie
Kapacita
Hmotnosť
V
Ah
kg
Zistite si ďalšie doplnkové
bezpečnostné opatrenia, ktoré chránia
obsluhu pred účinkom vibrácií, ako sú:
údržba náradia a jeho príslušenstva,
udržovanie rúk v teple, organizácia
spôsobu práce.
DCB180
DCB181
DCB182
DCB183
DCB184
DCB185
Li-Ion
18
3,0
0,64
Li-Ion
18
1,5
0,35
Li-Ion
18
4,0
0,61
Li-Ion
18
2,0
0,40
Li-Ion
18
5,0
0,62
Li-Ion
18
1,3
0,35
Nabíjačka
Napätie siete
Typ akumulátora
Približný čas nabíjania akumulátora
min
Hmotnosť
kg
V
25 (1,3 Ah)
55 (3,0 Ah)
DCB105
230
18 Li-Ion
30 (1,5 Ah)
70 (4,0 Ah)
0,49
40 (2,0 Ah)
90 (5,0 Ah)
5
Poistky:
Európa
Náradie 230 V
Veľká Británia
a Írsko
Náradie 230 V
10 A v napájacej
sieti
3 A v zástrčke
prívodného kábla
Definícia: Bezpečnostné
pokyny
Nižšie uvedené definície opisujú stupeň
závažnosti každého označenia. Prečítajte si
pozorne návod na obsluhu a venujte pozornosť
týmto symbolom.
NEBEZPEČENSTVO: Označuje
bezprostredne hroziacu rizikovú
situáciu, ktorá, ak jej nie je zabránené,
povedie k spôsobeniu vážneho
alebo smrteľného zranenia.
VAROVANIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej
nezabráni, môže viesť k vážnemu
alebo smrteľnému zraneniu.
UPOZORNENIE: Označuje
potenciálne rizikovú situáciu, ktorá,
ak sa jej nezabráni, môže viesť
k ľahkému alebo stredne vážnemu
zraneniu.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesúvisiaci so spôsobením
zranení, ktorý v prípade, že sa mu
nezabráni, môže viesť k poškodeniu
zariadení.
Upozorňuje na riziko úrazu
elektrickým prúdom.
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
ES Vyhlásenie o zhode v rámci
EÚ
SMERNICE PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
SMERNICE TÝKAJÚCE SA VONKAJŠIEHO
HLUKU
15
RUČNÝ FUKÁR
DCM562
Spoločnosť DEWALT týmto vyhlasuje, že tieto
výrobky popisované v časti Technické údaje
spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem:
2006/42/ES, 2004/108/ES EN60335 -1:2012 +
A11:2014
2000/14/ES, Záhradný fukár, Príloha VI
6
DEKRA Certification B.V., Utrechtseweg 310,
6802 ED Arnhem, The Netherlands
Číslo úradne stanoveného orgánu: 0344
Úroveň akustického výkonu podľa normy 2000/14/
ES (Článok 13, Príloha III):
LWA (meraný akustický výkon) 94 dB(A)
Odchýlka = 1,17 dB(A)
LWA (zaručený akustický výkon) 95 dB(A)
Tieto výrobky spĺňajú aj požiadavky smerníc
2004/108/EC (do 19. 4. 2016), 2014/30/EÚ (od
20. 4. 2016) a 2011/65/EÚ. Ďalšie informácie
Vám poskytne zástupca spoločnosti DEWALT
na nasledujúcej adrese alebo na adresách, ktoré
sú uvedené na zadnej strane tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za
zostavenie technických údajov a vydáva toto
vyhlásenie v zastúpení spoločnosti DEWALT.
Markus Rompel
Riaditeľ technického oddelenia
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
20. 3. 2015
VAROVANIE: Z dôvodu obmedzenia
rizika zranenia si prečítajte tento
návod na obsluhu.
Všeobecné bezpečnostné
pokyny
VAROVANIE! Pri použití výrobku
napájaného zo siete alebo batérií by
sa mali vždy dodržiavať základné
bezpečnostné pokyny, vrátane
nasledujúcich, aby ste znížili
riziko vzniku požiaru, riziko úrazu
elektrickým prúdom alebo iného
poranenia a materiálnych škôd.
• Pred použitím fukára si pozorne preštudujte
tento návod na obsluhu, oboznámte sa
s ovládacími prvkami a so správnym
používaním zariadenia.
• Určené použitie je popísané v tomto
návode. Použitie iného príslušenstva alebo
prídavného zariadenia a vykonávanie iných
pracovných operácií, než je odporúčané
týmto návodom, môže predstavovať riziko
zranenia osôb.
Termín „zariadenie“ vo všetkých upozorneniach
odkazuje na Vaše zariadenie napájané zo siete
(je vybavené prívodným káblom) alebo zariadenie
napájané akumulátorom (bez prívodného kábla).
Všetky bezpečnostné varovania a pokyny
uschovajte na budúce použitie.
POUŽITIE VÝROBKU
• Pri použití tohto výrobku buďte vždy opatrní.
• Udržujte pracovný priestor čistý a dobre
osvetlený. Preplnený a neosvetlený pracovný
priestor môže viesť k spôsobeniu úrazov.
• Používajte toto náradie iba za denného svetla
alebo pri dobrom umelom osvetlení.
• Nepoužívajte toto náradie v prostredí
s výbušnou atmosférou, v ktorom sa
vyskytujú horľavé kvapaliny, plyny alebo
prachové zmesi.
• Zabráňte, aby zariadenie obsluhovali deti
alebo osoby, ktoré neboli oboznámené
s pokynmi na obsluhu. Vek obsluhy môže byť
miestnymi predpismi obmedzený.
• Nedovoľte deťom alebo zvieratám, aby sa
dostali do blízkosti pracovného priestoru
alebo aby sa dotýkali prívodného napájacieho
kábla.
• Pri práci s náradím udržujte deti, ostatné
osoby a zvieratá v bezpečnej vzdialenosti.
Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu kontroly
nad náradím.
• Toto náradie sa nesmie používať ako hračka.
• Neponárajte toto náradie do vody.
• Nepokúšajte sa toto náradie demontovať.
Vnútri výrobku nie sú žiadne opraviteľné diely.
BEZPEČNOSŤ OSÔB
• Pri práci s náradím zostaňte pozorní,
stále sledujte, čo vykonávate, a pracujte
s rozvahou. Nepoužívajte toto náradie, ak
ste unavení alebo ak ste pod vplyvom drog,
alkoholu alebo liekov. Chvíľková nepozornosť
pri práci s týmto náradím môže viesť
k spôsobeniu vážneho zranenia.
• Ak je to nutné, používajte osobné ochranné
prostriedky. Ochranné prostriedky ako
ochranné okuliare, respirátor, protišmyková
pracovná obuv, prilba a chrániče sluchu,
používané v príslušných podmienkach,
znižujú riziko poranenia osôb.
• Zabráňte náhodnému spusteniu. Pred
pripojením k napájaciemu zdroju alebo pred
vložením akumulátora a pred zdvihnutím
alebo prenášaním zariadenia sa uistite, či
je vypínač v polohe „vypnuté“. Prenášanie
výrobku s prstom na vypínači alebo pripojenie
prívodného kábla k elektrickému rozvodu,
ak je vypínač v polohe zapnuté, môže viesť
k spôsobeniu nehôd.
• Nepreťažujte sa. Pri práci vždy udržujte
vhodný postoj a rovnováhu. Tak je
umožnená lepšia ovládateľnosť zariadenia
v neočakávaných situáciách.
• Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný odev
alebo šperky. Dbajte na to, aby sa Vaše
vlasy, odev a rukavice nedostali do kontaktu
s pohyblivými časťami. Voľný odev, šperky
alebo dlhé vlasy môžu byť pohyblivými dielmi
zachytené.
POUŽITIE ZARIADENIA A JEHO ÚDRŽBA
• Pred použitím skontrolujte, či sa na výrobku
nevyskytujú žiadne poškodené alebo chybné
časti. Skontrolujte, či nie sú rozbité jeho časti
a či nie sú poškodené vypínače alebo iné
diely, ktoré by mohli ovplyvniť jeho prevádzku.
• Ak nefunguje hlavný vypínač, náradie
nepoužívajte. Každé náradie s nefunkčným
vypínačom je nebezpečné a musí byť
opravené.
• Pred vykonávaním akéhokoľvek nastavenia,
pred výmenou príslušenstva alebo pred
uložením náradia odpojte toto náradie
od elektrickej siete alebo z neho vyberte
akumulátor. Tieto preventívne bezpečnostné
opatrenia znižujú riziko náhodného zapnutia
náradia.
• Ak je vhodné, udržujte rezné nástroje ostré
a čisté. Riadne udržiavané rezné nástroje
s ostrými reznými ostriami sú menej náchylné
na zanášanie nečistotami a lepšie sa s nimi
pracuje.
• Nepoužívajte toto náradie, ak je akákoľvek
jeho časť poškodená.
• Výmenu alebo opravu poškodených
a zničených dielov zverte autorizovanému
servisu.
• Nikdy sa nepokúšajte demontovať alebo
vymeniť iné diely než tie, ktoré sú uvedené
v tomto návode.
ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ
• Zástrčka prívodného kábla výrobku musí
zodpovedať zásuvke. Zástrčku nikdy žiadnym
spôsobom neupravujte. Nepoužívajte pri
uzemnenom elektrickom zariadení žiadne
upravené zástrčky. Neupravované zástrčky
a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
• Nevystavujte náradie dažďu ani vlhkému
prostrediu. Ak vnikne do náradia voda, zvýši
sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
7
• S prívodným káblom zaobchádzajte
opatrne. Nikdy nepoužívajte prívodný kábel
na prenášanie zariadenia a neťahajte zaň
pri odpájaní zástrčky od zásuvky. Zabráňte
kontaktu kábla s mastnými, horúcimi
a ostrými predmetmi alebo pohyblivými
časťami. Poškodený alebo zapletený prívodný
kábel zvyšuje riziko vzniku úrazu elektrickým
prúdom.
• Ak pracujete s výrobkom vo vonkajšom
prostredí, používajte predlžovací kábel určený
do vonkajšieho prostredia. Použitie kábla
na vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu
elektrickým prúdom.
• Ak pracujete s elektrickým zariadením
vo vlhkom prostredí, musíte použiť
v napájacom okruhu prúdový chránič (RCD).
Použitie prúdového chrániča (RCD) znižuje
riziko úrazu elektrickým prúdom.
PO POUŽITÍ
• Ak sa toto náradie nepoužíva, malo by byť
uložené na suchom a dobre odvetrávanom
mieste, mimo dosahu detí.
• K uloženému náradiu nesmú mať prístup deti.
• Ak je toto náradie skladované alebo
prepravované vo vozidle, musí byť
umiestnené v kufri alebo zaistené tak, aby
bolo zabránené jeho pohybu pri náhlych
zmenách rýchlosti alebo smeru jazdy.
POUŽITIE AKUMULÁTOROVÉHO NÁRADIA
A JEHO ÚDRŽBA
• Nabíjajte iba v nabíjačke určenej výrobcom.
Nabíjačka vhodná pre jeden typ akumulátora
môže pri vložení iného nevhodného typu
spôsobiť požiar.
• Používajte výhradne akumulátory odporúčané
výrobcom náradia. Použitie iných typov
akumulátorov môže spôsobiť vznik požiaru
alebo zranenie.
• Ak sa akumulátor nepoužíva, zaistite, aby sa
nedostal do kontaktu s kovovými predmetmi,
ako sú kancelárske sponky na papier,
mince, kľúče, klince, skrutky alebo ďalšie
malé kovové predmety, ktoré môžu spôsobiť
skratovanie kontaktov. Skratovanie kontaktov
akumulátora môže viesť k vzniku popálenín
alebo požiaru.
• V nevhodných podmienkach môže
z akumulátora unikať kvapalina. Vyvarujte
sa kontaktu s touto kvapalinou. Ak dôjde
k náhodnému kontaktu s touto kvapalinou,
zasiahnuté miesto omyte vodou. Pri
zasiahnutí očí zasiahnuté miesto umyte
a vyhľadajte lekársku pomoc. Unikajúca
8
kvapalina z akumulátora môže spôsobiť
podráždenie pokožky alebo popáleniny.
SERVIS
• Opravy tohto náradia zverte kvalifikovanej
osobe, ktorá bude používať iba originálne
náhradné diely. Týmto spôsobom zaistíte
udržanie bezpečnosti náradia.
Ďalšie bezpečnostné pokyny
týkajúce sa fukárov
Určené použitie je popísané v tomto návode.
Použitie iného príslušenstva alebo prídavného
zariadenia a vykonávanie iných pracovných
operácií než je odporúčané týmto návodom, môže
predstavovať riziko zranenia obsluhy alebo riziko
spôsobenia hmotných škôd.
• Používajte pevnú obuv a dlhé nohavice, aby
ste si chránili chodidlá a nohy.
• V nasledujúcich prípadoch vždy vypnite
náradie, počkajte, pokým sa nezastaví
ventilátor, a odpojte zástrčku prívodného
kábla od zásuvky:
•
Ak došlo k poškodeniu alebo zamotaniu
prívodného kábla.
•
Ak ponecháte náradie bez dozoru.
•
Pri kontrole, nastavovaní, čistení
a pri akejkoľvek práci na tomto náradí.
•
Ak začne toto náradie abnormálne
vibrovať.
• Pri prevádzke nenastavujte vstupný alebo
výstupný otvor fukára do blízkosti očí alebo
uší. Nikdy neodfukujte nečistoty smerom
k okolitým osobám.
• Nepoužívajte náradie v daždi a nenechávajte
ho na daždi.
• Neprechádzajte fukárom cez štrkové
chodníky alebo cesty, ak je spustený v režime
fúkania. Choďte, nikdy nebehajte.
• Ak je toto náradie zapnuté, neklaďte ho
na štrk.
• Vždy udržujte pevný postoj, najmä pri práci
na svahu. Nepreceňujte svoje sily a stále
udržujte rovnováhu.
• Nevkladajte do otvorov žiadne predmety.
Nikdy nepoužívajte toto náradie, ak sú
zanesené jeho otvory – udržujte ich v čistote
bez nanesených vlasov, strapkaniny, prachu
a iných nečistôt, ktoré môžu znížiť prietok
vzduchu.
VAROVANIE: Vždy používajte toto
náradie spôsobom, ktorý je popísaný
v tomto návode. Tento výrobok je
určený na prácu vo zvislej polohe
a ak sa použije akýmkoľvek iným
spôsobom, môže dôjsť k úrazu. Nikdy
neuvádzajte toto náradie do chodu,
ak je položené na boku alebo ak je
otočené spodnou stranou nahor.
• Uvedomte si, že používateľ náradia
zodpovedá za nehody a nebezpečenstvá
týkajúce sa ďalších osôb a ich majetku.
• Nikdy neprenášajte toto náradie za prívodný
kábel.
• Vždy veďte prívodný kábel tak, aby smeroval
od náradia smerom dozadu.
VAROVANIE: Ak dôjde počas
prevádzky k poškodeniu prívodného
kábla, okamžite odpojte prívodný
kábel od sieťovej zásuvky. Pred
odpojením od sieťovej zásuvky sa
prívodného kábla nedotýkajte.
• Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá alebo
čistiace roztoky. Na odstránenie zvyškov
trávy a nečistôt používajte tupú škrabku.
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné
bezpečnostné predpisy a používajú sa
bezpečnostné zariadenia, určité zvyškové riziká
sa nemôžu vylúčiť. Tieto riziká sú nasledujúce:
• Zranenia spôsobené kontaktom s rotujúcimi/
pohyblivými dielmi náradia.
• Zranenia spôsobené pri výmene akýchkoľvek
dielov, pracovných nástrojov alebo
príslušenstva.
• Zranenia spôsobené dlhodobým použitím
náradia. Ak používate akékoľvek náradie
dlhší čas, zaistite, aby sa robili pravidelné
prestávky.
• Poškodenie sluchu.
• Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním
prachu vytváraného pri použití náradia
(príklad: práca s drevom, najmä s dubovým,
bukovým a MDF).
Štítky na náradí
Na tomto náradí sú nasledujúce piktogramy:
• Náhradné ventilátory môžete získať
v autorizovanom servise DEWALT.
Používajte iba odporúčané náhradné diely
a príslušenstvo značky DEWALT.
Pred použitím si prečítajte návod na
obsluhu.
• Udržujte všetky skrutky, matice a svorníky
pevne dotiahnuté, aby bol zaistený bezpečný
prevádzkový stav.
Používajte ochranu sluchu.
BEZPEČNOSŤ OSTATNÝCH OSÔB
Používajte ochranu zraku.
Toto zariadenie sa môže použiť iba s napájacou
jednotkou, ktorá je dodaná s týmto zariadením.
Nevystavujte toto zariadenie dažďu
ani zvýšenej vlhkosti a taktiež ho
nenechávajte na daždi.
• Toto zariadenie nie je určené na použitie
osobami (vrátane detí) so zníženými
fyzickými, zmyslovými alebo duševnými
schopnosťami, alebo s nedostatkom
skúseností a znalostí, ak týmto osobám
nebol stanovený dohľad, alebo ak im neboli
poskytnuté inštrukcie týkajúce sa použitia
náradia osobou zodpovednou za ich
bezpečnosť.
Vypnite náradie. Pred akoukoľvek
údržbou vyberte z náradia akumulátor.
Udržujte osoby a domáce zvieratá vo
vzdialenosti aspoň 6 m od pracovnej
plochy.
• Deti musia byť pod dozorom, aby bolo
zaistené, že sa s týmto zariadením nebudú
hrať.
Zvyškové riziká
Ak sa toto náradie používa iným spôsobom,
než je uvedené v priložených bezpečnostných
varovaniach, môžu sa objaviť dodatočné
zvyškové riziká. Tieto riziká môžu vzniknúť
v dôsledku nesprávneho použitia, dlhodobého
použitia atď.
Udržujte ostatné osoby v bezpečnej
vzdialenosti.
95
Smernica 2000/14/EC zaručuje hodnotu
akustického výkonu.
UMIESTNENIE DÁTUMOVÉHO KÓDU (OBR. 9)
Dátumový kód (m), ktorý obsahuje tiež rok výroby,
je vytlačený na kryte náradia.
9
Príklad:
2015 XX XX
Rok výroby
Dôležité bezpečnostné pokyny
pre všetky nabíjačky
TIETO POKYNY USCHOVAJTE: Tento návod
obsahuje dôležité bezpečnostné a prevádzkové
pokyny pre kompatibilné nabíjačky (pozrite
Technické údaje).
• Pred použitím nabíjačky si prečítajte
všetky pokyny a výstražné upozornenia
nachádzajúce sa na nabíjačke, akumulátore
a na výrobku, ktorý tento akumulátor používa.
VAROVANIE: Nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom. Dbajte na to,
aby sa do nabíjačky nedostala žiadna
kvapalina. Mohlo by dôjsť k úrazu
elektrickým prúdom.
VAROVANIE: Odporúčame Vám
používať prúdový chránič (RCD)
s citlivosťou minimálne 30 mA.
UPOZORNENIE: Riziko popálenia.
Nabíjajte iba nabíjacie akumulátory
DEWALT, aby bolo znížené riziko
poranenia. Ostatné typy akumulátorov
môžu prasknúť, čo môže viesť
k zraneniu osôb alebo k hmotným
škodám.
UPOZORNENIE: Deti musia byť
pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa
s týmto zariadením nebudú hrať.
POZNÁMKA: V určitých podmienkach, keď je nabíjačka pripojená
k napájaciemu napätiu, môže dôjsť
ku skratovaniu nabíjacích kontaktov
vnútri nabíjačky cudzími predmetmi.
Cudzie vodivé predmety a materiály,
ako sú oceľová vlna (drôtenka),
hliníkové fólie alebo akékoľvek
čiastočky kovu, sa nesmú dostať do
vnútorného priestoru nabíjačky. Ak
nie je v úložnom priestore nabíjačky
umiestnený žiadny akumulátor, vždy
odpojte prívodný kábel nabíjačky od
siete. Skôr ako budete čistiť nabíjačku,
odpojte ju od siete.
akumulátorov DEWALT. Akékoľvek iné
použitie môže viesť k spôsobeniu požiaru
alebo k úrazu elektrickým prúdom.
• Nevystavujte nabíjačku pôsobeniu dažďa
alebo snehu.
• Pri odpájaní nabíjačky od zásuvky vždy
uchopte zástrčku a neťahajte za kábel.
Týmto spôsobom zabránite poškodeniu
zástrčky a prívodného kábla.
• Uistite sa, či je prívodný kábel vedený tak,
aby ste po ňom nešliapali, nezakopávali
oň a aby nedochádzalo k jeho poškodeniu
alebo nadmernému zaťaženiu.
• Ak to nie je absolútne nutné, nepoužívajte
predlžovací kábel. Použitie nesprávneho
predlžovacieho kábla by mohlo viesť
k spôsobeniu požiaru alebo k úrazu
elektrickým prúdom.
• Neklaďte na nabíjačku žiadne predmety
a neumiestňujte nabíjačku na mäkký
povrch, na ktorom by mohlo dôjsť
k zablokovaniu ventilačných drážok, čo
by spôsobilo nadmerné zvýšenie teploty
vnútri nabíjačky. Umiestnite nabíjačku
na také miesta, ktoré sú mimo dosahu
zdrojov tepla. Odvod tepla z nabíjačky je
zaisťovaný cez drážky v hornej a spodnej
časti krytu nabíjačky.
• Nepoužívajte nabíjačku s poškodeným
prívodným káblom alebo s poškodenou
zástrčkou – zaistite okamžitú výmenu
poškodených častí.
• Nepoužívajte nabíjačku, ak došlo
k prudkému nárazu do nabíjačky, k jej
pádu alebo k jej poškodeniu iným
spôsobom. Opravu zverte autorizovanému
servisu.
• Nepokúšajte sa nabíjačku demontovať. Ak
je nutné vykonanie údržby alebo opravy
nabíjačky, odovzdajte ju autorizovanému
servisu. Nesprávne zostavenie nabíjačky
môže viesť k spôsobeniu úrazu elektrickým
prúdom alebo k spôsobeniu požiaru.
• Ak dôjde k poškodeniu prívodného kábla,
musí byť ihneď vymenený výrobcom,
autorizovaným servisom alebo kvalifikovanou
osobou, aby sa zabránilo akémukoľvek riziku.
• NEPOKÚŠAJTE SA nabíjať akumulátory
pomocou inej nabíjačky, než je nabíjačka
uvedená v tomto návode. Nabíjačka
i akumulátory sú špecificky navrhnuté tak,
aby mohli pracovať spolu.
• Pred každým čistením nabíjačku vždy
odpojte od elektrickej siete. Týmto
spôsobom obmedzíte riziko úrazu
elektrickým prúdom. Vybratie akumulátora
toto riziko nezníži.
• Tieto nabíjačky nie sú určené na žiadne
iné použitie, než je nabíjanie nabíjacích
• NIKDY sa nepokúšajte spojiť 2 nabíjačky
dohromady.
10
• Táto nabíjačka je určená na použitie so
štandardným napätím elektrickej siete
230 V. Nepokúšajte sa nabíjačku použiť
s iným napájacím napätím. Táto nabíjačka
nie je určená pre vozidlá.
TIETO POKYNY USCHOVAJTE
Nabíjačky
Nabíjačka DCB105 môže nabíjať akumulátory
Li-Ion s napájacím napätím 18 V DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 a DCB185.
Nabíjačky DEWALT sa nemusia žiadnym
spôsobom nastavovať a sú skonštruované tak,
aby bola zaistená ich čo najjednoduchšia obsluha.
Postup nabíjania (obr. 2)
1. Pred vložením akumulátora pripojte nabíjačku
k zodpovedajúcej sieťovej zásuvke.
2. Umiestnite akumulátor (f) do nabíjačky.
Červený indikátor (nabíjanie) začne blikať, čo
bude indikovať začiatok procesu nabíjania.
3. Ukončenie nabíjania bude indikované
nepretržitým svietením červenej kontrolky.
Akumulátor je úplne nabitý a môže sa
okamžite použiť alebo môže byť ponechaný
v nabíjačke.
POZNÁMKA: Z dôvodu zaistenia maximálnej
výkonnosti a životnosti akumulátorov Li-Ion pred
ich prvým použitím ich doplna nabite.
Priebeh nabíjania
Stav nabitia akumulátora je podrobne popísaný
v tabuľke nižšie.
Indikátory nabíjania: DCB105
nabíjanie
–– –– –– –– –– –– ––
úplne nabité
–––––––––––––––––––––
odloženie nabíjania
zahriaty/studený
akumulátor
––– • ––– • ––– • –––
vymeňte akumulátor • • • • • • • • • • • • • •
V kompatibilnej nabíjačke (nabíjačkách) sa
nebude chybný akumulátor nabíjať. Nabíjačka
bude signalizovať chybný akumulátor
nerozsvietením kontrolky nabíjania alebo
spôsobom blikania, ktorý určuje poruchu
akumulátora alebo nabíjačky.
POZNÁMKA: To môže tiež znamenať poruchu
v nabíjačke.
Ak nabíjačka signalizuje poruchu, odovzdajte
ju spoločne s akumulátorom do autorizovaného
servisného strediska na otestovanie.
ODLOŽENIE NABÍJANIA – ZAHRIATY/
STUDENÝ AKUMULÁTOR
Hneď ako bude nabíjačka detegovať príliš
vysokú alebo príliš nízku teplotu akumulátora,
automaticky začne režim odloženia nabíjania
a pozastaví nabíjanie, kým akumulátor
nedosiahne zodpovedajúcu teplotu. Potom
nabíjačka automaticky prejde do režimu nabíjania.
Táto funkcia maximálne predlžuje prevádzkovú
životnosť akumulátora.
Studený akumulátor sa nabíja približne polovičnou
rýchlosťou než zahriaty akumulátor. Akumulátor
sa bude počas celého nabíjacieho procesu
nabíjať pomalšou rýchlosťou a nevráti sa na
maximálnu rýchlosť nabíjania ani v prípade, ak je
zahriaty.
IBA PRE AKUMULÁTORY LITHIUM-ION
Náradie XR Li-Ion je vybavené systémom
elektronickej ochrany, ktorá chráni akumulátor
pred preťažením, prehriatím a úplným vybitím.
Pri aktivácii systému tejto elektronickej ochrany
sa náradie automaticky vypne. Ak sa tak stane,
vložte akumulátor Li-Ion do nabíjačky a nechajte
ho úplne nabiť.
Dôležité bezpečnostné pokyny
pre všetky akumulátory
Ak objednávate náhradný akumulátor,
nezabudnite do objednávky doplniť katalógové
číslo a napájacie napätie akumulátora.
Po dodaní nie je akumulátor úplne nabitý. Pred
použitím nabíjačky a akumulátora si najskôr
prečítajte nižšie uvedené bezpečnostné pokyny.
Pri nabíjaní potom postupujte podľa uvedených
pokynov.
PREČÍTAJTE SI VŠETKY POKYNY
• Nenabíjajte a nepoužívajte akumulátory
vo výbušnom prostredí, ako sú napríklad
priestory s výskytom horľavých kvapalín,
plynov alebo prašných látok. Vloženie
alebo vybratie akumulátora z nabíjačky môže
spôsobiť iskrenie a vznietenie prachu alebo
výparov.
• Nikdy nevkladajte akumulátor do
nabíjačky silou. Akumulátor nikdy
žiadnym spôsobom neupravujte, aby sa
mohol nabíjať v inej nabíjačke, pretože
by mohlo dôjsť k prasknutiu obalu
akumulátora a k následnému vážnemu
zraneniu.
11
• Nabíjajte akumulátory iba v nabíjačkách
DEWALT.
• NESTRIEKAJTE na akumulátory vodu
a neponárajte ich do vody alebo do iných
kvapalín.
• Neskladujte a nepoužívajte náradie
a akumulátory na miestach, kde môže
teplota dosiahnuť alebo presiahnuť 40 °C
(ako sú vonkajšie búdy alebo plechové
stavby v letnom období).
VAROVANIE: Nikdy sa nepokúšajte
akumulátor z akéhokoľvek dôvodu
rozoberať. Ak je obal akumulátora
prasknutý alebo poškodený,
nevkladajte akumulátor do nabíjačky.
Zabráňte pádu, rozdrveniu
alebo poškodeniu akumulátora.
Nepoužívajte akumulátor alebo
nabíjačku, pri ktorých došlo k nárazu,
pádu alebo inému poškodeniu
(napríklad prepichnutie klincom, zásah
kladivom, rozšliapnutie). Mohlo by
dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
Poškodený akumulátor by mal byť
vrátený do autorizovaného servisu,
kde bude zaistená jeho recyklácia.
UPOZORNENIE: Ak sa náradie
nepoužíva, pri odkladaní postavte
náradie na stabilný povrch
tak, aby nemohlo dôjsť k jeho
pádu. Niektoré náradia s veľkým
akumulátorom budú stáť na
akumulátore vo zvislej polohe, ale
môže dôjsť k ich ľahkému prevrhnutiu.
ŠPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE
LÍTIOVO-IÓNOVÉ (LI-ION) AKUMULÁTORY
• Nelikvidujte akumulátory spaľovaním, aj
keď sú vážne poškodené alebo celkom
opotrebované. Akumulátor môže v ohni
explodovať. Pri spaľovaní akumulátora typu
Li-Ion dochádza k vytváraniu toxických
výparov a látok.
• Ak dôjde ku kontaktu obsahu akumulátora
s pokožkou, zasiahnuté miesto okamžite
opláchnite mydlom a vodou. Ak sa Vám
dostane kvapalina z akumulátora do očí,
vyplachujte otvorené oči vodou zhruba
15 minút alebo dovtedy, kým podráždenie
neprestane. Ak je nutné lekárske ošetrenie
– elektrolytom akumulátora je zmes tekutých
organických uhličitanov a solí lítia.
• Obsah výparov z otvorených článkov
akumulátora môže spôsobiť ťažkosti
s dýchaním. Zaistite prísun čerstvého
12
vzduchu. Ak ťažkosti stále pretrvávajú,
vyhľadajte lekárske ošetrenie.
VAROVANIE: Riziko popálenia.
Kvapalina z akumulátora sa môže
vznietiť, ak dôjde k jeho kontaktu
s plameňom alebo so zdrojom
iskrenia.
Preprava
Akumulátory DEWALT spĺňajú požiadavky
všetkých platných predpisov pre prepravu, ktoré sú
predpísané v priemyselných a právnych normách,
ktoré zahŕňajú odporúčania OSN pre prepravu
nebezpečného tovaru – Predpisy asociácie pre
medzinárodnú leteckú dopravu nebezpečného
tovaru (IATA), Medzinárodné predpisy pre
námornú prepravu nebezpečného tovaru (IMDG)
a Európska dohoda týkajúca sa medzinárodnej
cestnej prepravy nebezpečného tovaru (ADR).
Články a akumulátory Li-Ion boli testované podľa
požiadaviek časti 38.3, ktorá je uvedená v príručke
testov a kritérií dokumentu Odporúčania OSN pre
prepravu nebezpečného tovaru.
Vo väčšine prípadov bude preprava akumulátorov
DEWALT vybratá z klasifikácie „plne regulovaná
preprava nebezpečného materiálu triedy 9“.
V zásade platia dva prípady, ktoré vyžadujú
prepravu triedy 9:
1. Letecká preprava viac než dvoch
akumulátorov DEWALT Li-Ion, ak toto balenie
obsahuje iba akumulátory (žiadne náradie), a
2. Akákoľvek zásielka obsahujúca akumulátory
Li-Ion, ktorých energetický výkon je väčší
než 100 watthodín (Wh). Na všetkých
akumulátoroch Li-Ion je na obale uvedený
energetický výkon vo watthodinách.
Bez ohľadu na to, či sa zásielka považuje za
zásielku s výnimkou alebo plne regulovanú
zásielku, povinnosťou dopravcu je postupovať
podľa najnovších predpisov týkajúcich sa balenia,
označovania a vyžadovanej dokumentácie.
Pri preprave akumulátorov môže prípadne dôjsť
k spôsobeniu požiaru, ak sa kontakty akumulátora
dostanú náhodne do styku s vodivými materiálmi.
Pri preprave akumulátora sa uistite, či sú kontakty
akumulátora riadne chránené a dobre izolované
od materiálov, s ktorými by sa mohli dostať do
kontaktu a ktoré by mohli spôsobiť skrat.
Informácie uvedené v tejto časti príručky sú
uvedené v dobrej viere a považujú sa za presné
v čase vytvorenia tohto dokumentu. Na tieto
informácie sa však nevzťahuje žiadna záruka,
výslovná alebo predpokladaná. Je povinnosťou
kupujúceho zaistiť, aby jeho činnosti spĺňali
požiadavky platných predpisov.
Akumulátor
TYP AKUMULÁTORA
Model DCM562 funguje s akumulátormi
s napájacím napätím 18 V.
Môžu sa použiť akumulátory DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB184 alebo DCB185.
Ďalšie informácie nájdete v časti Technické
údaje.
Odporúčania pre uloženie
akumulátorov
1. Najvhodnejšie miesto na skladovanie je
v chlade a suchu, mimo dosahu priameho
slnečného žiarenia a nadmerného tepla či
chladu. Z dôvodu zachovania optimálneho
výkonu a prevádzkovej životnosti skladujte
nepoužívané akumulátory pri izbovej teplote.
2. Ak skladujete akumulátory dlhší čas,
s ohľadom na dosiahnutie optimálnych
výsledkov Vám odporúčame, aby ste ich
uložili mimo nabíjačky úplne nabité na
suchom a chladnom mieste.
POZNÁMKA: Akumulátory by sa nemali
uskladňovať, ak sú úplne vybité. Pred prvým
použitím musí byť akumulátor úplne nabitý.
Zabráňte styku s vodou.
Poškodené káble ihneď vymeňte.
Nabíjajte iba v rozmedzí teplôt od 4 °C
do 40 °C.
Nie je určené na vonkajšie použitie.
Vykonávajte likvidáciu akumulátora
s ohľadom na životné prostredie.
Nabíjajte akumulátory DEWALT iba
v určených nabíjačkách DEWALT. Ak sa
budú v nabíjačkách DEWALT nabíjať iné
akumulátory než akumulátory DEWALT,
môže dôjsť k ich prasknutiu alebo
k vzniku iných nebezpečných situácií.
Akumulátory nespaľujte.
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 Skriňu motora fukára
Štítky na nabíjačke a na
akumulátore
1 Trubicu fukára
Okrem piktogramov uvedených v tomto návode
majú nálepky na nabíjačke a akumulátore
nasledujúce piktogramy:
1 Nabíjačku
1 Akumulátor
1 Návod na obsluhu
POZNÁMKA: Modely N sa nedodávajú
s akumulátorom a nabíjačkou.
Pred použitím si prečítajte návod na
obsluhu.
• Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu výrobku, jeho častí alebo
príslušenstva.
Čas nabíjania je uvedený v časti
Technické údaje.
• Pred začatím práce venujte dostatok času
dôkladnému preštudovaniu a pochopeniu
tohto návodu.
Nabíjanie akumulátora.
Nabitý akumulátor.
Chybný akumulátor.
Odloženie nabíjania zahriaty/studený
akumulátor.
Nepokúšajte sa kontakty akumulátora
prepájať vodivými predmetmi
Nenabíjajte poškodené akumulátory.
Popis (obr. 1)
VAROVANIE: Nikdy nevykonávajte
žiadne úpravy náradia ani
jeho súčastí. Mohlo by dôjsť
k jeho poškodeniu alebo k zraneniu.
a. Vypínač s reguláciou otáčok
b. Zaisťovacia páčka otáčok
c. Rukoväť
d. Trubica
e. Miesto na vloženie akumulátora
13
f. Akumulátor
g. Uvoľňovacie tlačidlo akumulátora
URČENÉ POUŽITIE
Váš fukár je určený na profesionálne upratovacie
práce a na odfukovanie nečistôt.
NEPOUŽÍVAJTE vo vlhkom prostredí alebo na
miestach s výskytom horľavých kvapalín alebo
plynov.
ZABRÁŇTE deťom, aby sa s týmto náradím
dostali do kontaktu. Ak používajú toto náradie
neskúsené osoby, musí byť zaistený odborný
dozor.
• Malé deti a neskúsené osoby. Toto
zariadenie nie je určené na použitie
nedospelými alebo neskúsenými osobami
bez dozoru.
• Tento výrobok nie je určený na použitie
osobami (vrátane detí) so zníženými
fyzickými, zmyslovými alebo duševnými
schopnosťami, s nedostatkom skúseností
a znalostí, ak týmto osobám nebol stanovený
dohľad osobou zodpovednou za ich
bezpečnosť. Deti sa nesmú nikdy ponechať
s týmto výrobkom bez dozoru.
Elektrická bezpečnosť
Elektromotor je určený iba pre jedno napájacie
napätie. Vždy skontrolujte, či napájacie napätie
akumulátora zodpovedá napätiu na výkonovom
štítku. Takisto sa uistite, či napájacie napätie
Vašej nabíjačky zodpovedá napätiu v sieti.
Vaša nabíjačka DEWALT je chránená
dvojitou izoláciou v súlade s normou
EN 60335. Preto nie je nutné použitie
uzemňovacieho vodiča.
Ak dôjde k poškodeniu prívodného kábla, musí
byť nahradený špeciálne pripraveným káblom,
ktorý získate v autorizovanom servise DEWALT.
Výmena sieťovej zástrčky
(iba pre Veľkú Britániu a Írsko)
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného
kábla:
• Zaistite bezpečné odstránenie starej zástrčky.
• Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím
na novej zástrčke.
• Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
VAROVANIE: Na uzemňovaciu
svorku nebude pripojený žiadny vodič.
Dodržujte montážne pokyny dodávané
s kvalitnými zástrčkami. Odporúčaná poistka: 3 A.
14
Použitie predlžovacieho kábla
Ak to nie je nevyhnutné, predlžovací kábel
nepoužívajte. Používajte schválený predlžovací
kábel vhodný pre príkon Vašej nabíjačky (pozrite
kapitolu Technické údaje). Minimálny prierez
vodiča je 1 mm². Maximálna dĺžka je 30 m.
V prípade použitia navíjacieho kábla odviňte vždy
celú dĺžku kábla.
ZOSTAVENIE A NASTAVENIE
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika spôsobenia vážneho zranenia
pred vykonávaním akéhokoľvek
nastavenia a pred montážou
a demontážou príslušenstva alebo
prídavných zariadení náradie
vždy vypnite a vyberte z neho
akumulátor. Náhodné zapnutie môže
spôsobiť úraz.
VAROVANIE: Používajte iba
akumulátory a nabíjačky DEWALT.
Vloženie a vybratie akumulátora z náradia (obr. 3 – 4)
POZNÁMKA: Uistite sa, či je akumulátor (f)
celkom nabitý.
VLOŽENIE AKUMULÁTORA DO RUKOVÄTI
NÁRADIA
1. Zarovnajte akumulátor (f) s drážkami vnútri
miesta na vloženie akumulátora do náradia
(e).
2. Zasuňte akumulátor do náradia tak, aby bol
riadne usadený, a uistite sa, či budete počuť
zvuk zaistenia.
VYBRATIE AKUMULÁTORA Z NÁRADIA
1. Stlačte uvoľňovacie tlačidlo (g) a vysuňte
akumulátor z náradia.
2. Vložte akumulátor do nabíjačky podľa
pokynov, ktoré sú uvedené v časti návodu,
ktorá sa týka nabíjačky.
AKUMULÁTOR S UKAZOVATEĽOM STAVU
NABITIA (OBR. 5)
Niektoré akumulátory DEWALT sú vybavené
ukazovateľom nabitia, ktorý sa skladá z troch
zelených LED diód, ktoré indikujú úroveň stavu
nabitia akumulátora.
Ak chcete ukazovateľ aktivovať, stlačte a držte
tlačidlo ukazovateľa (h). Svietiaca kombinácia
týchto troch zelených LED diód určuje úroveň
nabitia akumulátora. Ak je úroveň nabitia
akumulátora nižšia než požadovaná limitná
hodnota na použitie, ukazovateľ nebude svietiť
a akumulátor sa musí nabiť.
POZNÁMKA: Tento ukazovateľ slúži iba ako
indikátor stavu nabitia akumulátora. Ukazovateľ
neindikuje funkčnosť náradia a jeho funkcia sa
môže meniť na základe komponentov výrobku,
teploty a spôsobu práce koncového používateľa.
Pripojenie trubice (obr. 6)
UPOZORNENIE: Pred pripojením
alebo odpojením trubice (d) sa
vždy uistite, či je z náradia vybratý
akumulátor. Pred použitím náradia
musí byť trubica pripojená ku krytu
na skrini fukára (i).
• Pri pripájaní trubice zarovnajte
výstupky (j) na spodnej časti trubice so
zárezmi (k) na spodnej časti otvoru krytu
na skrini fukára. Zasuňte trubicu do krytu
skrine fukára tak, aby došlo k jej zaisteniu,
ktoré bude indikované počuteľným cvaknutím.
• Zaťahajte za trubicu, aby ste sa uistili, či je
riadne zaistená.
• Ak chcete trubicu odstrániť, zasuňte
skrutkovač do uvoľňovacieho otvoru (l)
na bočnej časti krytu. Zdvihnite výstupok
vnútri otvoru a odstráňte trubicu z fukára.
POUŽITIE
Pokyny na použitie
VAROVANIE: Vždy dodržujte
bezpečnostné pokyny a platné
predpisy.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika spôsobenia vážneho zranenia
pred vykonávaním akéhokoľvek
nastavenia a pred montážou
a demontážou príslušenstva alebo
prídavných zariadení náradie
vždy vypnite a vyberte z neho
akumulátor. Náhodné zapnutie môže
spôsobiť úraz.
VAROVANIE: Nepracujte s fukárom
bez riadne upevnenej trubice. Nikdy
sa nepokúšajte dostať do skrine
fukára cez otvor trubice.
VAROVANIE: V nasledujúcich
prípadoch vždy vyberte z náradia
akumulátor:
• Ak ponecháte fukár bez dozoru a ak
ho uložíte.
Správna poloha rúk (obr. 8)
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika vážneho zranenia, VŽDY
používajte správne uchytenie náradia,
ako na uvedenom obrázku.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika vážneho zranenia držte náradie
VŽDY pevne a očakávajte náhle
reakcie.
Správna poloha rúk vyžaduje, aby ste mali vždy
minimálne jednu ruku na rukoväti (c).
Zapnutie (obr. 1, 7 - 8)
UPOZORNENIE: Nemierte otvor
trubice fukára na seba alebo na iné
osoby.
UPOZORNENIE: Vždy používajte
ochranné okuliare a ochranu sluchu.
Ak pracujete v prašnom prostredí,
používajte respirátor. Odporúčame
Vám používať rukavice, dlhé nohavice
a vhodnú obuv. Dbajte na to, aby
sa dlhé vlasy a voľné časti odevu
nedostali do blízkosti otvorov
a pohybujúcich sa dielov:
Ak chcete náradie zapnúť, stlačte vypínač
s reguláciou otáčok (a). Po uvoľnení vypínača
dôjde k vypnutiu fukára.
Ak chcete fukár používať v nepretržitom
prevádzkovom režime, stiahnite dozadu
zaisťovaciu páčku otáčok (b), ako je zobrazené
na obr. 7. Čím viac sa páčka pohybuje smerom
dozadu, tým vyššie budú otáčky motora fukára.
Zaisťovacia páčka otáčok môže byť taktiež
pritiahnutá dozadu, aby došlo k spusteniu fukára
bez nutnosti najskôr stlačiť spúšťací vypínač. Ak
chcete fukár pri použití zaisťovacej páčky otáčok
vypnúť, zatlačte páčku smerom k prednej časti
fukára.
• Držte fukár jednou rukou, ako je zobrazené
na obr. 8, a pohybujte s trubicou fukára (d)
zo strany na stranu vo výške niekoľkých
centimetrov nad tvrdým povrchom. Postupujte
pomaly dopredu a udržujte pred sebou
nahromadené nečistoty.
ÚDRŽBA
Vaše náradie DEWALT bolo skonštruované tak,
aby pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi nárokmi
na údržbu. Dôkladná starostlivosti o náradie
a jeho pravidelné čistenie Vám zaistia jeho
bezproblémový chod.
15
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika spôsobenia vážneho zranenia
pred vykonávaním akéhokoľvek
nastavenia a pred montážou
a demontážou príslušenstva alebo
prídavných zariadení náradie
vždy vypnite a vyberte z neho
akumulátor. Náhodné zapnutie môže
spôsobiť úraz.
Nabíjačka a akumulátor nie sú opraviteľné.
Mazanie
Vaše náradie nevyžaduje žiadne ďalšie mazanie.
Čistenie
VAROVANIE: Hneď ako sa vo
vetracích drážkach hlavného krytu
a v ich blízkosti nahromadia prach
a nečistoty, odstráňte ich prúdom
suchého stlačeného vzduchu.
Pri vykonávaní tohto úkonu používajte
schválenú ochranu zraku a schválený
respirátor.
VAROVANIE: Na čistenie nekovových
súčastí náradia nikdy nepoužívajte
rozpúšťadlá alebo iné agresívne
látky. Tieto chemikálie môžu oslabiť
materiály použité v týchto častiach.
Používajte iba handričku navlhčenú
v mydlovom roztoku. Nikdy nedovoľte,
aby sa do náradia dostala akákoľvek
kvapalina. Nikdy neponárajte žiadnu
časť náradia do kvapaliny.
POKYNY NA ČISTENIE NABÍJAČKY
VAROVANIE: Nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom. Pred čistením
nabíjačku vždy odpojte od elektrickej
siete. Nečistoty a mazivá môžu byť
z povrchu nabíjačky odstránené
pomocou handričky alebo mäkkej kefy
bez kovových štetín. Nepoužívajte
vodu ani žiadne čistiace prostriedky.
Doplnkové príslušenstvo
VAROVANIE: Pretože iné
príslušenstvo, než je príslušenstvo
ponúkané spoločnosťou DEWALT,
nebolo s týmto výrobkom
testované, môže byť použitie takého
16
príslušenstva nebezpečné. Ak chcete
znížiť riziko zranenia, používajte
s týmto výrobkom iba príslušenstvo
odporúčané spoločnosťou DEWALT.
Ďalšie informácie týkajúce sa vhodného
príslušenstva získate u autorizovaného predajcu.
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Tento výrobok sa
nesmie likvidovať v bežnom domovom
odpade.
Ak nebudete výrobok DEWALT ďalej používať
alebo ak si želáte ho nahradiť novým, nelikvidujte
ho spolu s bežným komunálnym odpadom.
Zaistite likvidáciu tohto výrobku v triedenom
odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých
výrobkov a obalových materiálov.
Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné
prostredie pred znečistením a znižuje
spotrebu surovín.
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne
zberne odpadov alebo recyklačné stanice
poskytnú informácie o správnej likvidácii elektro
odpadov z domácnosti.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete využiť výhody
tejto služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok
ktorémukoľvek zástupcovi autorizovaného
servisu, ktorý zariadenie odoberie a zaistí jeho
recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
DEWALT získate u autorizovaného predajcu
alebo ho nájdete na príslušnej adrese uvedenej
v tomto návode. Zoznam autorizovaných
servisov DEWALT a všetky podrobnosti týkajúce
sa popredajného servisu nájdete taktiež
na internetovej adrese: www.2helpU.com.
Nabíjací akumulátor
Tieto akumulátory s dlhou životnosťou sa musia
nabíjať v prípade, keď už neposkytujú dostatočný
výkon pre predtým ľahko vykonávané pracovné
operácie. Po ukončení prevádzkovej životnosti
akumulátora vykonajte jeho likvidáciu tak, aby
nedošlo k ohrozeniu životného prostredia:
• Nechajte náradie v chode, kým nedôjde
k úplnému vybitiu akumulátora a potom ho
z náradia vyberte.
• Akumulátory Li-Ion je možné recyklovať.
Odovzdajte ich, prosím, predajcovi alebo do
miestnej zberne. Zhromaždené akumulátory
budú recyklované alebo zlikvidované tak, aby
nedošlo k ohrozeniu životného prostredia.
zst00284857 - 21-10-2015
17
ZÁRUKA
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
18
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising