DCM562 | DeWalt DCM562 BLOWER VAC instruction manual

588779-61 CZ
Přeloženo z původního návodu
DCM562
Obrázek 1
b
c
a
d
e
g
f
Obrázek 2
Obrázek 3
f
f
e
Obrázek 4
g
2
Obrázek 5
h
Obrázek 6
d
i
l
k
j
Obrázek 7
3
Obrázek 8
c
Obrázek 9
m
4
RUČNÍ FUKAR
DCM562
Blahopřejeme Vám!
Zvolili jste si nářadí značky DEWALT. Léta
zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace
vytvořily ze společnosti DEWALT jednoho
z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
Velikost vibrací uvedená v tomto dokumentu byla
měřena podle normalizovaných požadavků, které
jsou uvedeny v normě EN 60745 a může být
použita pro srovnání jednoho nářadí s ostatními.
Tato hodnota může být použita pro předběžný
odhad vibrací působících na obsluhu.
VAROVÁNÍ: Deklarované hodnoty
vibrací se vztahují na určené
standardní použití tohoto nářadí.
Je-li ovšem nářadí použito pro
různé aplikace s rozmanitým
příslušenstvím nebo je-li prováděna
jeho nedostatečná údržba, velikost
vibrací může být odlišná. Tak se může
během celkové pracovní doby značně
prodloužit doba působení vibrací na
obsluhu.
Technické údaje
Napájecí napětí
Velká Británie a Irsko
Typ
Výkon
CFM
km/hod
Hlučnost
Hmotnost (bez baterie)
V
V
W
kg
DCM562
18
18
1
270
400
145
95
3,23
Odhad míry působení vibrací na
obsluhu by měl také počítat s dobou,
kdy je nářadí vypnuto nebo kdy je
v chodu naprázdno a neprovádí
žádnou práci. Během celkové
pracovní doby se tak může doba
působení vibrací na obsluhu značně
zkrátit.
Celkové hodnoty týkající se hlučnosti a vibrací
(prostorový vektorový součet) podle norem 2006/42/EC,
2004/108/EC, EN 60335
LPA (úroveň akustického tlaku)
dB(A)
80
LWA (úroveň akustického výkonu)
dB(A)
94
KWA (odchylka uvedené hodnoty
týkající se hluku)
dB(A)
1,17
Hodnota vibrací ah =
Odchylka K =
m/s²
m/s²
1,5
3
Baterie
Typ baterie
Napájecí napětí
Kapacita
Hmotnost
V
Ah
kg
Zjistěte si další doplňková
bezpečnostní opatření, která chrání
obsluhu před účinkem vibrací,
jako jsou: údržba nářadí a jeho
příslušenství, udržování rukou v teple,
organizace způsobů práce.
DCB180
DCB181
DCB182
DCB183
DCB184
DCB185
Li-Ion
18
3,0
0,64
Li-Ion
18
1,5
0,35
Li-Ion
18
4,0
0,61
Li-Ion
18
2,0
0,40
Li-Ion
18
5,0
0,62
Li-Ion
18
1,3
0,35
Nabíječka
Napětí sítě
Typ baterie
Přibližná doba nabíjení baterie
min
Hmotnost
kg
V
25 (1,3 Ah)
55 (3,0 Ah)
DCB105
230
18 Li-Ion
30 (1,5 Ah)
70 (4,0 Ah)
0,49
40 (2,0 Ah)
90 (5,0 Ah)
5
Pojistky:
Evropa
Velká Británie
a Irsko
Nářadí 230 V
Nářadí 230 V
10 A v napájecí síti
3 A v zástrčce
napájecího kabelu
Definice: Bezpečnostní pokyny
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti
každého označení. Přečtěte si pozorně návod
k obsluze a věnujte pozornost těmto symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje
bezprostředně hrozící rizikovou
situaci, která, není-li jí zabráněno,
povede k způsobení vážného nebo
smrtelného zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li ji
zabráněno, může vést k vážnému
nebo smrtelnému zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li ji
zabráněno, může vést k lehkému
nebo středně vážnému zranění.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesouvisející se způsobením
zranění, který, není-li mu zabráněno,
může vést k poškození zařízení.
Upozorňuje na riziko úrazu
elektrickým proudem.
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
ES Prohlášení o shodě
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
SMĚRNICE TÝKAJÍCÍ SE VNĚJŠÍHO HLUKU
15
RUČNÍ FUKAR
DCM562
Společnost DEWALT tímto prohlašuje, že tyto
výrobky popisované v části Technické údaje
splňují požadavky následujících norem: 2006/42/
EC, 2004/108/EC EN60335 -1:2012 + A11:2014
2000/14/EC, Zahradní fukar, Příloha VI
DEKRA Certification B.V., Utrechtseweg 310,
6802 ED Arnhem, The Netherlands
Číslo úředně stanoveného orgánu: 0344
Úroveň akustického výkonu podle normy 2000/14/
EC (Článek 13, Příloha III):
LWA (měřený akustický výkon) 94 dB(A)
Odchylka = 1,17 dB(A)
LWA (zaručený akustický výkon) 95 dB(A)
6
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnic
2004/108/EC (do 19. 4. 2016), 2014/30/EU (od
20. 4. 2016) a 2011/65/EU. Další informace vám
poskytne zástupce společnosti DEWALT na
následující adrese nebo na adresách, které jsou
uvedeny na zadní straně tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za
sestavení technických údajů a provádí toto
prohlášení v zastoupení společnosti DEWALT.
Markus Rompel
Ředitel technického oddělení
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
20. 3. 2015
VAROVÁNÍ: Z důvodu omezení
rizika zranění si přečtěte tento návod
k obsluze.
Všeobecné bezpečnostní
pokyny
VAROVÁNÍ! Při použití výrobku
napájeného ze sítě nebo baterií
by měly být vždy dodržovány
základní bezpečnostní pokyny,
včetně následujících, abyste snížili
riziko vzniku požáru, riziko úrazu
elektrickým proudem nebo jiného
poranění a materiálních škod.
• Před použitím fukaru si pozorně prostudujte
tento návod k obsluze, obeznamte se
s ovládacími prvky a se správným používáním
zařízení.
• Určené použití je popsáno v tomto návodu.
Použití jiného příslušenství nebo přídavného
zařízení a provádění jiných pracovních
operací, než je doporučeno tímto návodem,
může představovat riziko zranění osob.
Termín „zařízení“ ve všech upozorněních
odkazuje na vaše zařízení napájené ze sítě (je
opatřeno napájecím kabelem) nebo zařízení
napájené baterií (bez napájecího kabelu).
Veškerá bezpečnostní varování a pokyny
uschovejte pro budoucí použití.
POUŽITÍ VÝROBKU
• Při použití tohoto výrobku buďte vždy opatrní.
• Udržujte pracovní prostor čistý a dobře
osvětlený. Přeplněný a neosvětlený pracovní
prostor může vést k způsobení úrazů.
• Používejte toto nářadí pouze za denního
světla nebo při dobrém umělém osvětlení.
POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ A JEHO ÚDRŽBA
• Nepoužívejte toto nářadí v prostředí
s výbušnou atmosférou, ve kterém se
vyskytují hořlavé kapaliny, plyny nebo
prachové směsi.
• Před použitím zkontrolujte, zda se na výrobku
nevyskytují žádné poškozené nebo vadné
části. Zkontrolujte, zda nejsou rozbity jeho
části a zda nejsou poškozeny spínače nebo
jiné díly, které by mohly ovlivnit jeho provoz.
• Zabraňte, aby zařízení obsluhovaly děti nebo
osoby, které nebyly seznámeny s pokyny
k obsluze. Věk obsluhy může být místními
předpisy omezen.
• Nepracuje-li hlavní spínač, nářadí
nepoužívejte. Každé nářadí s nefunkčním
spínačem je nebezpečné a musí být
opraveno.
• Nedovolte dětem nebo zvířatům, aby se
dostaly do blízkosti pracovního prostoru nebo
aby se dotýkaly přívodního napájecího kabelu.
• Před prováděním jakéhokoli seřízení, před
výměnou příslušenství nebo před uložením
nářadí, odpojte toto nářadí od elektrické sítě
nebo z něj vyjměte baterii. Tato preventivní
bezpečnostní opatření snižují riziko
náhodného spuštění nářadí.
• Při práci s nářadím udržujte děti, ostatní
osoby a zvířata v bezpečné vzdálenosti.
Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly
nad nářadím.
• Toto nářadí nesmí být používáno jako hračka.
• Neponořujte toto nářadí do vody.
• Nepokoušejte se toto nářadí demontovat.
Uvnitř výrobku nejsou žádné opravitelné díly.
BEZPEČNOST OSOB
• Při práci s nářadím zůstaňte pozorní, stále
sledujte, co provádíte a pracujte s rozvahou.
Nepoužívejte toto nářadí, jste-li unaveni nebo
jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo léků.
Chvilková nepozornost při práci s tímto nářadím může vést k způsobení vážného zranění.
• Je-li to nutné, používejte osobní ochranné
prostředky. Ochranné prostředky jako
ochranné brýle, respirátor, neklouzavá
pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu,
používané v příslušných podmínkách, snižují
riziko poranění osob.
• Zabraňte náhodnému spuštění. Před
připojením k napájecímu zdroji nebo před
vložením baterie a před zvednutím nebo
přenášením zařízení se ujistěte, zda
je spínač v poloze vypnuto. Přenášení
výrobku s prstem na spínači nebo připojení
napájecího kabelu k elektrickému rozvodu,
je-li spínač v poloze zapnuto, může vést
k způsobení nehod.
• Nepřetěžujte se. Při práci vždy udržujte
vhodný postoj a rovnováhu. Tak je umožněna
lepší ovladatelnost zařízení v neočekávaných
situacích.
• Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv
nebo šperky. Dbejte na to, aby se vaše
vlasy, oděv a rukavice nedostaly do kontaktu
s pohyblivými částmi. Volný oděv, šperky
nebo dlouhé vlasy mohou být pohyblivými díly
zachyceny.
• Je-li vhodné, udržujte řezné nástroje ostré
a čisté. Řádně udržované řezné nástroje
s ostrými řeznými břity jsou méně náchylné
k zanášení nečistotami a lépe se s nimi
pracuje.
• Nepoužívejte toto nářadí, je-li jakákoli jeho
část poškozena.
• Výměnu nebo opravu poškozených
a zničených dílů svěřte autorizovanému
servisu.
• Nikdy se nepokoušejte demontovat nebo
vyměnit jiné díly než ty, které jsou uvedeny
v tomto návodu.
ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
• Zástrčka napájecího kabelu výrobku musí
odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy žádným
způsobem neupravujte. Nepoužívejte
u uzemněného elektrického zařízení
žádné upravené zástrčky. Neupravované
zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko
způsobení úrazu elektrickým proudem.
• Nevystavujte nářadí dešti ani vlhkému
prostředí. Vnikne-li do nářadí voda, zvýší se
riziko úrazu elektrickým proudem.
• S napájecím kabelem zacházejte opatrně.
Nikdy nepoužívejte napájecí kabel pro
přenášení zařízení a netahejte za něj při
odpojování zástrčky od zásuvky. Zabraňte
kontaktu kabelu s mastnými, horkými
a ostrými předměty nebo pohyblivými částmi.
Poškozený nebo zauzlený napájecí kabel
zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
• Pracujete-li s výrobkem ve venkovním
prostředí, používejte prodlužovací kabel
určený do venkovního prostředí. Použití
kabelu pro venkovní použití snižuje riziko
úrazu elektrickým proudem.
7
• Pracujete-li s elektrickým zařízením ve
vlhkém prostředí, musíte použít v napájecím
okruhu proudový chránič (RCD). Použití
proudového chrániče (RCD) snižuje riziko
úrazu elektrickým proudem.
PO POUŽITÍ
• Není-li toto nářadí používáno, mělo by být
uloženo na suchém a dobře odvětrávaném
místě, mimo dosah dětí.
představovat riziko zranění obsluhy nebo riziko
způsobení hmotných škod.
• Používejte pevnou obuv a dlouhé kalhoty,
abyste si chránili chodidla a nohy.
• V následujících případech vždy vypněte
nářadí, počkejte, dokud se nezastaví
ventilátor a odpojte zástrčku napájecího
kabelu od zásuvky:
•
Došlo-li k poškození nebo zamotání
napájecího kabelu.
•
Ponecháte-li nářadí bez dozoru.
•
Při kontrole, seřizování, čištění a při
jakékoli práci na tomto nářadí.
•
Začne-li toto nářadí abnormálně vibrovat.
• K uloženému nářadí nesmí mít přístup děti.
• Je-li toto nářadí skladováno nebo
přepravováno ve vozidle, musí být umístěno
v kufru nebo zajištěno tak, aby bylo
zabráněno jeho pohybu při náhlých změnách
rychlosti nebo směru jízdy.
POUŽITÍ NÁŘADÍ NAPÁJENÉHO BATERIÍ
A JEHO ÚDRŽBA
• Nabíjejte pouze v nabíječce určené
výrobcem. Nabíječka vhodná pro jeden typ
baterie může při vložení jiného nevhodného
typu baterie způsobit požár.
• Používejte výhradně baterie doporučené
výrobcem nářadí. Použití jiných typů baterií
může způsobit vznik požáru nebo zranění.
• Není-li baterie používána, zajistěte, aby se
nedostala do kontaktu s kovovými předměty,
jako jsou kancelářské sponky na papír,
mince, klíče, hřebíky, šroubky nebo další
malé kovové předměty, které mohou způsobit
zkratování kontaktů. Zkratování kontaktů
baterie může vést k způsobení popálenin
nebo požáru.
• V nevhodných podmínkách může z baterie
unikat kapalina. Vyvarujte se kontaktu
s touto kapalinou. Dojde-li k náhodnému
kontaktu s touto kapalinou, zasažené místo
omyjte vodou. Při zasažení očí potřísněné
místo omyjte a vyhledejte lékařskou pomoc.
Unikající kapalina z baterie může způsobit
podráždění pokožky nebo popáleniny.
SERVIS
• Opravy tohoto nářadí svěřte kvalifikované
osobě, která bude používat pouze originální
náhradní díly. Tímto způsobem zajistíte
udržení bezpečnosti nářadí.
Další bezpečnostní pokyny
týkající se fukarů
Určené použití je popsáno v tomto návodu.
Použití jiného příslušenství nebo přídavného
zařízení a provádění jiných pracovních operací
než je doporučeno tímto návodem, může
8
• Při provozu nenastavujte vstupní nebo
výstupní otvor fukaru do blízkosti očí nebo
uší. Nikdy neodfukujte nečistoty směrem
k okolním osobám.
• Nepoužívejte nářadí v dešti a nenechávejte
jej na dešti.
• Nepřejíždějte fukarem přes štěrkové chodníky
nebo cesty, je-li spuštěn v režimu foukání.
Choďte, nikdy neběhejte.
• Je-li toto nářadí zapnuto, nepokládejte jej na
štěrk.
• Vždy udržujte pevný postoj, zejména na při
práci na svahu. Nepřeceňujte své síly a stále
udržujte rovnováhu.
• Nevkládejte do otvorů žádné předměty. Nikdy
nepoužívejte toto nářadí, jsou-li zaneseny
jeho otvory - udržujte je v čistotě bez
nanesených vlasů, cupaniny, prachu a jiných
nečistot, které mohou omezovat průtok
vzduchu.
VAROVÁNÍ: Vždy používejte toto
nářadí způsobem, který je popsán
v tomto návodu. Tento výrobek je
určen pro práci ve svislé poloze
a bude-li použit jakýmkoli jiným
způsobem, může dojít k úrazu. Nikdy
neuvádějte toto nářadí do chodu, je-li
položeno na boku nebo je-li otočeno
spodní stranou nahoru.
• Uvědomte si, že uživatel nářadí odpovídá za
nehody a nebezpečí týkající se dalších osob
a jejich majetku.
• Nikdy nepřenášejte toto nářadí za napájecí
kabel.
• Vždy veďte napájecí kabel tak, aby směřoval
od nářadí směrem dozadu.
VAROVÁNÍ: Dojde-li během provozu
k poškození napájecího kabelu,
okamžitě odpojte napájecí kabel od
síťové zásuvky. Před odpojením od
síťové zásuvky se napájecího kabelu
nedotýkejte.
Štítky na nářadí
Na tomto nářadí jsou následující piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
• K čištění nepoužívejte rozpouštědla nebo
čistící roztoky. K odstranění zbytků trávy
a nečistot používejte tupou škrabku.
Používejte ochranu sluchu.
• Náhradní ventilátory můžete získat
V autorizovaném servisu DEWALT.
Používejte pouze doporučené náhradní díly
a příslušenství značky DEWALT.
Používejte ochranu zraku.
• Udržujte všechny šrouby, matice a svorníky
pevně utaženy, aby byl zajištěn bezpečný
provozní stav.
BEZPEČNOST OSTATNÍCH OSOB
Nevystavujte toto zařízení dešti ani
zvýšené vlhkosti a také jej nenechávejte
na dešti.
Toto zařízení může být použito pouze s napájecí
jednotkou, která je dodána s tímto zařízením.
Vypněte nářadí. Před prováděním
jakékoli údržby vyjměte z nářadí baterii.
• Toto zařízení není určeno k použití osobami
(včetně dětí) se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi,
nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí,
pokud těmto osobám nebyl stanoven dohled,
nebo pokud jim nebyly poskytnuty instrukce
týkající se použití nářadí osobou odpovědnou
za jejich bezpečnost.
• Děti musí být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si s tímto zařízením nebudou hrát.
Osoby a domácí zvířata udržujte ve
vzdálenosti alespoň 6 m od pracovní
plochy.
Udržujte ostatní osoby v bezpečné
vzdálenosti.
95
Směrnice 2000/14/EC týkající se
zaručeného akustického výkonu.
Zbytková rizika
UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU (OBR. 9)
Je-li toto nářadí používáno jiným způsobem,
než je uvedeno v přiložených bezpečnostních
varováních, mohou se objevit dodatečná zbytková
rizika. Tato rizika mohou vzniknout v důsledku
nesprávného použití, dlouhodobého použití atd.
Příklad:
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení,
určitá zbytková rizika nemohou být vyloučena.
Tato rizika jsou následující:
• Zranění způsobená kontaktem s rotujícími/
pohyblivými díly nářadí.
• Zranění způsobená při výměně jakýchkoli
dílů, pracovních nástrojů nebo příslušenství.
• Zranění způsobená dlouhodobým použitím
nářadí. Používáte-li jakékoli nářadí delší
dobu, zajistěte, aby byly prováděny
pravidelné přestávky.
• Poškození sluchu.
• Zdravotní rizika způsobená vdechováním
prachu vytvářeného při použití nářadí
(příklad: práce se dřevem, zejména
s dubovým, bukovým a MDF).
Datový kód (m), který obsahuje také rok výroby, je
vytištěn na krytu nářadí.
2015 XX XX
Rok výroby
Důležité bezpečnostní pokyny
pro všechny nabíječky
TYTO POKYNY USCHOVEJTE: Tento návod
obsahuje důležité bezpečnostní a provozní
pokyny pro kompatibilní nabíječky (viz Technické
údaje).
• Před použitím nabíječky si přečtěte všechny
pokyny a výstražná upozornění nacházející
se na nabíječce, na baterii a na výrobku,
který je touto baterií napájen.
VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem. Dbejte na to,
aby se do nabíječky nedostala žádná
kapalina. Mohlo by dojít k úrazu
elektrickým proudem.
9
VAROVÁNÍ: Doporučujeme vám
používat proudový chránič (RCD)
s citlivostí minimálně 30 mA.
UPOZORNĚNÍ: Riziko popálení.
Nabíjejte pouze nabíjecí baterie
DEWALT, aby bylo sníženo riziko
poranění. Jiné typy baterií mohou
prasknout, což může vést k zranění
osob nebo k hmotným škodám.
UPOZORNĚNÍ: Děti musí být pod
dozorem, aby bylo zajištěno, že si
s tímto zařízením nebudou hrát.
POZNÁMKA: V určitých podmínkách,
kdy je nabíječka připojena
k napájecímu napětí, může dojít ke
zkratování nabíjecích kontaktů uvnitř
nabíječky cizími předměty. Cizí vodivé
předměty a materiály, jako jsou
ocelová vlna (drátěnka), hliníkové fólie
nebo jakékoli částečky kovu, se nesmí
dostat do vnitřního prostoru nabíječky.
Není-li v úložném prostoru nabíječky
umístěna žádná baterie, vždy odpojte
napájecí kabel nabíječky od sítě.
Dříve, než budete provádět čištění
nabíječky, odpojte ji od sítě.
• NEPOKOUŠEJTE SE nabíjet baterie
pomocí jiné nabíječky, než je nabíječka
uvedená v tomto návodu. Nabíječka
i baterie jsou specificky navrženy tak, aby
mohly pracovat dohromady.
• Tyto nabíječky nejsou určeny pro žádné
jiné použití, než je nabíjení nabíjecích
baterií DEWALT. Jakékoli jiné použití může
vést k způsobení požáru nebo k úrazu
elektrickým proudem.
• Nevystavujte nabíječku působení deště
nebo sněhu.
• Při odpojování nabíječky od zásuvky
vždy uchopte zástrčku a netahejte za
kabel. Tímto způsobem zabráníte poškození
zástrčky a napájecího kabelu.
• Ujistěte se, zda je napájecí kabel
veden tak, abyste po něm nešlapali,
nezakopávali o něj a aby nedocházelo
k jeho poškození nebo nadměrnému
zatížení.
• Není-li to naprosto nutné, nepoužívejte
prodlužovací kabel. Použití nesprávného
prodlužovacího kabelu by mohlo vést
k způsobení požáru nebo k úrazu elektrickým
proudem.
• Nepokládejte na nabíječku žádné
předměty a neumísťujte nabíječku na
10
měkký povrch, na kterém by mohlo dojít
k zablokování ventilačních drážek, což
by způsobilo nadměrné zvýšení teploty
uvnitř nabíječky. Umístěte nabíječku na
taková místa, která jsou mimo dosah zdrojů
tepla. Odvod tepla z nabíječky je prováděn
přes drážky v horní a spodní části krytu
nabíječky.
• Nepoužívejte nabíječku s poškozeným
napájecím kabelem nebo s poškozenou
zástrčkou - zajistěte okamžitou výměnu
poškozených částí.
• Nepoužívejte nabíječku, došlo-li
k prudkému nárazu do nabíječky, k jejímu
pádu nebo k jejímu poškození jiným
způsobem. Opravu svěřte autorizovanému
servisu.
• Nepokoušejte se nabíječku demontovat.
Je-li nutné provedení údržby nebo opravy
nabíječky, předejte ji autorizovanému
servisu. Nesprávné sestavení nabíječky
může vést k způsobení úrazu elektrickým
proudem nebo k způsobení požáru.
• Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí
být ihned vyměněn výrobcem, autorizovaným
servisem nebo jinou kvalifikovanou osobou,
aby bylo zabráněno jakémukoli riziku.
• Před každým čištěním nabíječku
vždy odpojte od elektrické sítě.
Tímto způsobem omezíte riziko úrazu
elektrickým proudem. Vyjmutí baterie toto
riziko nesníží.
• NIKDY se nepokoušejte spojit 2 nabíječky
dohromady.
• Tato nabíječka je určena pro použití se
standardním napětím elektrické sítě 230 V.
Nepokoušejte se nabíječku použít s jiným
napájecím napětím. Tato nabíječka není
určena pro vozidla.
TYTO POKYNY USCHOVEJTE
Nabíječky
Nabíječka DCB105 může nabíjet baterie Li-Ion
s napájecím napětím 18 V DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB184 a DCB185.
Nabíječky DEWALT nemusí být žádným
způsobem seřizovány a jsou zkonstruovány
tak, aby byla zajištěna jejich co nejjednodušší
obsluha.
Postup nabíjení (obr. 2)
1. Před vložením baterie připojte nabíječku
k odpovídající síťové zásuvce.
2. Umístěte baterii (f) do nabíječky. Červený
indikátor (nabíjení) začne blikat, což bude
indikovat zahájení procesu nabíjení.
3. Ukončení nabíjení bude indikováno trvalým
rozsvícením červené kontrolky. Baterie je
zcela nabita a může být okamžitě použita
nebo může být ponechána v nabíječce.
POZNÁMKA: Z důvodu zajištění maximální
výkonnosti a životnosti baterií Li-Ion tyto baterie
před prvním použitím zcela nabijte.
Průběh nabíjení
Stav nabití baterie je podrobně popsán v níže
uvedené tabulce.
Indikátory nabíjení: DCB105
nabíjení
–– –– –– –– –– –– ––
zcela nabito
–––––––––––––––––––––
prodleva zahřátá/
studená baterie
––– • ––– • ––– • –––
vyměňte baterii
••••••••••••••
V kompatibilní nabíječce (nabíječkách) nebude
vadná baterie nabíjena. Nabíječka bude
signalizovat vadnou baterii nerozsvícením
kontrolky nabíjení nebo způsobem blikání, který
určuje závadu baterie nebo nabíječky.
POZNÁMKA: To může také znamenat závadu
v nabíječce.
Pokud nabíječka signalizuje závadu, předejte
ji společně s baterií do autorizovaného servisu
k otestování.
PRODLEVA ZAHŘÁTÁ/STUDENÁ BATERIE
Jakmile bude nabíječka detekovat příliš vysokou
nebo příliš nízkou teplotu baterie, automaticky
zahájí režim prodleva zahřátá/studená baterie
a pozastaví nabíjení, dokud baterie nedosáhne
odpovídající teploty. Potom nabíječka automaticky
přejde do režimu nabíjení. Tato funkce maximálně
prodlužuje provozní životnost baterie.
Studená baterie se nabíjí přibližně poloviční
rychlostí než zahřátá baterie. Baterie se bude
během celého nabíjecího procesu nabíjet
pomalejší rychlostí a nevrátí se na maximální
rychlost nabíjení ani v případě, je-li zahřátá.
POUZE PRO BATERIE LITHIUM ION
Nářadí XR Li-Ion jsou vybavena systémem
elektronické ochrany, která chrání baterii před
přetížením, přehřátím a úplným vybitím.
Při aktivaci systému této elektronické ochrany
se nářadí automaticky vypne. Dojde-li k takové
situaci, vložte baterii Li-Ion do nabíječky
a nechejte ji zcela nabít.
Důležité bezpečnostní pokyny
pro všechny baterie
Objednáváte-li náhradní baterii, nezapomeňte do
objednávky doplnit katalogové číslo a napájecí
napětí baterie.
Po dodání není baterie zcela nabita. Před
použitím nabíječky a baterie si nejdříve přečtěte
níže uvedené bezpečnostní pokyny. Při nabíjení
potom postupujte podle uvedených pokynů.
PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY
• Nenabíjejte a nepoužívejte baterie ve
výbušném prostředí, jako jsou například
prostory s výskytem hořlavých kapalin,
plynů nebo prašných látek. Vložení nebo
vyjmutí baterie z nabíječky může způsobit
jiskření a vznícení prachu nebo výparů.
• Nikdy nevkládejte baterii do nabíječky
násilím. Baterii nikdy žádným způsobem
neupravujte, aby mohla být nabíjena
v jiné nabíječce, protože by mohlo dojít
k prasknutí jejího obalu a k následnému
vážnému zranění.
• Nabíjejte baterie pouze v nabíječkách
DEWALT.
• NESTŘÍKEJTE na baterie vodu
a neponořujte je do vody nebo do jiných
kapalin.
• Neskladujte a nepoužívejte nářadí
a baterie na místech, kde může teplota
dosáhnout nebo přesáhnout 40 °C (jako
jsou venkovní boudy nebo plechové
stavby v letním období).
VAROVÁNÍ: Nikdy se nepokoušejte
baterii z jakéhokoli důvodu rozebírat.
Je-li obal baterie prasklý nebo
poškozený, nevkládejte baterii do
nabíječky. Zabraňte pádu, rozdrcení
nebo poškození baterie. Nepoužívejte
baterie nebo nabíječky, u kterých
došlo k nárazu, pádu nebo jinému
poškození (například propíchnutí
hřebíkem, zásah kladivem,
rozšlápnutí). Mohlo by dojít k úrazu
elektrickým proudem. Poškozená
baterie by měla být vrácena do
autorizovaného servisu, kde bude
zajištěna její recyklace.
UPOZORNĚNÍ: Není-li nářadí
používáno, při odkládání postavte
nářadí na stabilní povrch tak, aby
11
nemohlo dojít k jeho pádu. Některá
nářadí s velkou baterií budou stát na
baterii ve svislé poloze, ale může dojít
k jejich snadnému převrhnutí.
SPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO
BATERIE LITHIUM ION (LI-ION)
• Nelikvidujte baterie spalováním, i když
jsou vážně poškozeny nebo zcela
opotřebovány. Baterie může v ohni
explodovat. Při spalování baterie typu Li-Ion
dochází k vytváření toxických výparů a látek.
• Dojde-li ke kontaktu obsahu baterie
s pokožkou, okamžitě zasažené místo
opláchněte mýdlem a vodou. Dostane-li
se vám kapalina z baterie do očí, vyplachujte
otevřené oči vodou zhruba 15 minut nebo
po dobu, dokud podráždění neustane. Je-li
nutné lékařské ošetření, elektrolytem baterie
je směs tekutých organických uhličitanů a solí
lithia.
• Obsah výparů z otevřených článků baterie
může způsobit potíže s dýcháním. Zajistěte
přísun čerstvého vzduchu. Jestliže potíže
stále přetrvávají, vyhledejte lékařské ošetření.
VAROVÁNÍ: Riziko popálení. Kapalina
z baterie se může vznítit, dojde-li
k jejímu kontaktu s plamenem nebo se
zdrojem jiskření.
Přeprava
Baterie DEWALT splňují požadavky všech
platných předpisů pro přepravu, které jsou
předepsány v průmyslových a právních normách,
které zahrnují doporučení OSN pro přepravu
nebezpečného zboží - Předpisy asociace pro
mezinárodní leteckou dopravu nebezpečného
zboží (IATA), Mezinárodní předpisy pro námořní
přepravu nebezpečného zboží (IMDG) a Evropská
dohoda týkající se mezinárodní silniční přepravy
nebezpečného zboží (ADR). Články a baterie
Li-Ion byly testovány podle požadavků části
38.3, která je uvedena v příručce testů a kritérií
dokumentu Doporučení OSN pro přepravu
nebezpečného zboží.
Ve většině případů bude přeprava baterií DEWALT
vyjmuta z klasifikace plně regulovaná přeprava
nebezpečného materiálu třídy 9. V zásadě platí
dva případy, které vyžadují přepravu třídy 9:
1. Letecká přeprava více než dvou baterií
DEWALT Li-Ion, pokud toto balení obsahuje
pouze baterie (žádné nářadí), a
2. Jakákoli zásilka obsahující baterie Li-Ion,
jejichž energetický výkon je větší než
100 watthodin (Wh). Na všech bateriích Li-Ion
12
je na obalu uveden energetický výkon ve
watthodinách.
Bez ohledu na to, zda je zásilka považována
za zásilku s výjimkou nebo plně regulovanou
zásilku, povinností dopravce je postupovat
podle nejnovějších předpisů týkajících se balení,
označování a vyžadované dokumentace.
Při přepravě baterií může případně dojít
k způsobení požáru, pokud se kontakty baterie
dostanou náhodně do styku s vodivými materiály.
Při přepravě baterie se ujistěte, zda jsou kontakty
baterie řádně chráněny a dobře izolovány od
materiálů, se kterými by se mohly dostat do
kontaktu a které by mohly způsobit zkrat.
Informace uvedené v této části příručky jsou
uvedeny v dobré víře a jsou považovány za
přesné v době vytvoření tohoto dokumentu.
Na tyto informace se ovšem nevztahuje žádná
záruka, výslovná nebo předpokládaná. Je
povinností kupujícího zajistit, aby jeho činnosti
splňovaly požadavky platných předpisů.
Baterie
TYP BATERIE
Model DCM562 pracuje s bateriemi s napájecím
napětím 18 V.
Mohou být použity baterie DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB184 nebo DCB185. Další
informace naleznete v části Technické údaje.
Doporučení pro uložení baterií
1. Nejvhodnější místo pro skladování je v chladu
a suchu, mimo dosah přímého slunečního
záření a nadměrného tepla či chladu.
Z důvodu zachování optimálního výkonu
a provozní životnosti skladujte nepoužívané
baterie při pokojové teplotě.
2. Skladujete-li baterie delší dobu, s ohledem
na dosažení optimálních výsledků vám
doporučujeme, abyste je uložili mimo
nabíječku zcela nabité na suchém
a chladném místě.
POZNÁMKA: Baterie by neměly být skladovány,
jsou-li zcela vybité. Před použitím musí být baterie
zcela nabita.
Štítky na nabíječce a na baterii
Mimo piktogramů uvedených v tomto návodu
jsou nálepky na nabíječce a na baterii opatřeny
následujícími piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
Doba nabíjení je uvedena v části
Technické údaje.
Nabíjení baterie.
Nabitá baterie.
POZNÁMKA: Modely N nejsou dodávány
s baterií a nabíječkou.
• Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození výrobku, jeho částí nebo
příslušenství.
• Před zahájením práce věnujte dostatek času
pečlivému prostudování a pochopení tohoto
návodu.
Popis (obr. 1)
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte
žádné úpravy nářadí ani jeho
součástí. Mohlo by dojít k jeho
poškození nebo k zranění.
Vadná baterie.
Prodleva zahřátá/studená baterie.
a. Spínač s regulací otáček
Nepokoušejte se kontakty propojovat
vodivými předměty.
b. Zajišťovací páčka otáček
Nenabíjejte poškozené baterie.
Zabraňte styku s vodou.
Poškozené kabely ihned vyměňte.
Nabíjejte pouze v rozmezí teplot od
4 °C do 40 °C.
Není určeno pro venkovní použití.
Provádějte likvidaci baterie s ohledem
na životní prostředí.
Nabíjejte baterie DEWALT pouze
v určených nabíječkách DEWALT.
Budou-li v nabíječkách DEWALT
nabíjeny jiné baterie než baterie
DEWALT, může dojít k jejich prasknutí
nebo k vzniku jiných nebezpečných
situací.
Baterie nespalujte.
c. Rukojeť
d. Trubice
e. Místo pro vložení baterie
f. Baterie
g. Uvolňovací tlačítko baterie
URČENÉ POUŽITÍ
Váš fukar je určen pro profesionální úklidové
práce a pro odfukování nečistot.
NEPOUŽÍVEJTE ve vlhkém prostředí nebo na
místech s výskytem hořlavých kapalin nebo plynů.
ZABRAŇTE dětem, aby se s tímto nářadím
dostaly do kontaktu. Používají-li toto nářadí
nezkušené osoby, musí být zajištěn odborný
dozor.
• Malé děti a nezkušené osoby. Toto zařízení
není určeno pro použití nedospělými nebo
nezkušenými osobami bez dozoru.
• Tento výrobek není určen k použití osobami
(včetně dětí) se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi,
s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud
těmto osobám nebyl stanoven dohled osobou
odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti nesmí
být nikdy ponechány s tímto výrobkem bez
dozoru.
Obsah balení
Elektrická bezpečnost
Balení obsahuje:
Elektromotor je určen pouze pro jedno napájecí
napětí. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí
baterie odpovídá napětí na výkonovém štítku.
Také se ujistěte, zda napájecí napětí vaší
nabíječky odpovídá napětí v síti.
1 Skříň motoru fukaru
1 Trubici fukaru
1 Baterii
1 Nabíječku
1 Návod k obsluze
13
Vaše nabíječka DEWALT je chráněna
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 60335. Proto není nutné použití
uzemňovacího vodiče.
Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí být
nahrazen speciálně připraveným kabelem, který
získáte v autorizovaném servisu DEWALT.
Výměna síťové zástrčky
(pouze pro Velkou Británii
a Irsko)
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího
kabelu:
• Zajistěte bezpečné odstranění staré zástrčky.
• Připojte hnědý vodič k svorce pod napětím na
nové zástrčce.
• Modrý vodič připojte k nulové svorce.
VAROVÁNÍ: Na zemnící svorku
nebude připojen žádný vodič.
Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními
zástrčkami. Doporučená pojistka: 3 A.
Použití prodlužovacího kabelu
Pokud to není nezbytně nutné, prodlužovací kabel
nepoužívejte. Používejte schválený prodlužovací
kabel vhodný pro příkon vaší nabíječky (viz
kapitola Technické údaje). Minimální průřez
vodiče je 1 mm². Maximální délka je 30 m.
V případě použití navinovacího kabelu odviňte
vždy celou délku kabelu.
SESTAVENÍ A NASTAVENÍ
VYJMUTÍ BATERIE Z NÁŘADÍ
1. Stiskněte uvolňovací tlačítko (g) a vysuňte
baterii z nářadí.
2. Vložte baterii do nabíječky podle pokynů,
které jsou uvedeny v části tohoto návodu
popisující nabíječku.
BATERIE S UKAZATELEM STAVU NABITÍ
(OBR. 5)
Některé baterie DEWALT jsou vybaveny
ukazatelem nabití, který se skládá ze tří zelených
LED diod, které indikují úroveň stavu nabití
baterie.
Chcete-li ukazatel aktivovat, stiskněte a držte
tlačítko ukazatele (h). Svítící kombinace těchto tří
zelených LED diod určuje úroveň nabití baterie.
Je-li úroveň nabití baterie nižší než požadovaná
limitní hodnota pro použití, ukazatel nebude svítit
a baterie musí být nabita.
POZNÁMKA: Tento ukazatel slouží pouze jako
indikátor stavu nabití baterie. Ukazatel neindikuje
funkčnost nářadí a jeho funkce se může měnit na
základě komponentů výrobku, teploty a způsobu
práce koncového uživatele.
Připojení trubice (obr. 6)
UPOZORNĚNÍ: Před připojením nebo
odpojením trubice (d) se vždy ujistěte,
zda je z nářadí vyjmuta baterie. Před
použitím nářadí musí být trubice
připojena ke krytu na skříni fukaru (i).
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
způsobení vážného zranění před
prováděním jakéhokoli seřízení
a před montáží a demontáží
příslušenství nebo přídavných
zařízení toto nářadí vždy vypněte
a vyjměte z něj baterii. Náhodné
spuštění může způsobit úraz.
• Při připojování trubice srovnejte výstupky (j)
na spodní části trubice se zářezy (k) na
spodní části otvoru krytu na skříni fukaru.
Zasuňte trubici do krytu skříně fukaru tak, aby
došlo k jejímu zajištění, které bude indikováno
slyšitelným cvaknutím.
VAROVÁNÍ: Používejte pouze baterie
a nabíječky DEWALT.
• Chcete-li trubici sejmout, zasuňte šroubovák
do uvolňovacího otvoru (l) na boční části
krytu. Zvedněte výstupek uvnitř otvoru
a sejměte trubici z fukaru.
Vložení a vyjmutí baterie
z nářadí (obr. 3 - 4)
POZNÁMKA: Ujistěte se, zda je baterie (f) zcela
nabita.
VLOŽENÍ BATERIE DO RUKOJETI NÁŘADÍ
1. Srovnejte baterii (f) s drážkami uvnitř místa
pro vložení baterie do nářadí (e).
14
2. Zasuňte baterii do nářadí tak, aby byla řádně
usazena a ujistěte se, zda uslyšíte zvuk
zajištění.
• Zatahejte za trubici, abyste se ujistili, zda je
řádně zajištěna.
POUŽITÍ
Pokyny pro použití
VAROVÁNÍ: Vždy dodržujte
bezpečnostní pokyny a platné
předpisy.
• Držte fukar jednou rukou, jak je zobrazeno
na obr. 8 a pohybujte s trubicí fukaru (d) ze
strany na stranu ve výšce několika centimetrů
nad tvrdým povrchem. Postupujte pomalu
dopředu a udržujte před sebou nahromaděné
nečistoty.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
způsobení vážného zranění před
prováděním jakéhokoli seřízení
a před montáží a demontáží
příslušenství nebo přídavných
zařízení toto nářadí vždy vypněte
a vyjměte z něj baterii. Náhodné
spuštění může způsobit úraz.
ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ: Nepracujte s fukarem
bez řádně upevněné trubice. Nikdy se
nepokoušejte dostat do skříně fukaru
přes otvor trubice.
Vaše nářadí DEWALT bylo zkonstruováno tak,
aby pracovalo co nejdéle s minimálními nároky na
údržbu. Řádná péče o nářadí a jeho pravidelné
čištění vám zajistí jeho bezproblémový chod.
VAROVÁNÍ: V následujících případech vždy vyjměte z nářadí baterii:
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
způsobení vážného zranění před
prováděním jakéhokoli seřízení
a před montáží a demontáží
příslušenství nebo přídavných
zařízení toto nářadí vždy vypněte
a vyjměte z něj baterii. Náhodné
spuštění může způsobit úraz.
• Ponecháte-li fukar bez dozoru
a provedete-li jeho uložení.
Správná poloha rukou (obr. 8)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění VŽDY používejte
správný úchop nářadí, jako na
uvedeném obrázku.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění VŽDY držte nářadí
pevně a očekávejte nenadálé reakce.
Správná poloha rukou vyžaduje, abyste měli vždy
minimálně jednu ruku na rukojeti (c).
Nabíječka a baterie nejsou opravitelné.
Mazání
Vaše nářadí nevyžaduje žádné další mazání.
Zapnutí (obr. 1, 7 - 8)
UPOZORNĚNÍ: Nemiřte otvor
trubice fukaru na sebe nebo na jiné
osoby.
UPOZORNĚNÍ: Vždy používejte
ochranné brýle a ochranu sluchu.
Pracujete-li v prašném prostředí,
používejte respirátor. Doporučujeme
vám používat rukavice, dlouhé
kalhoty a vhodnou obuv. Dbejte na
to, aby se dlouhé vlasy a volné části
oděvu nedostaly do blízkosti otvorů
a pohybujících se dílů:
Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte spínač
s regulací otáček (a). Po uvolnění spínače dojde
k vypnutí fukaru.
Chcete-li fukar používat v nepřetržitém provozním
režimu, stáhněte dozadu zajišťovací páčku otáček
(b), jak je zobrazeno na obr. 7. Čím více se páčka
pohybuje směrem dozadu, tím vyšší budou
otáčky motoru fukaru. Zajišťovací páčka otáček
může být také přitažena dozadu, aby došlo
k spuštění fukaru bez nutnosti nejdříve stisknout
spouštěcí spínač. Chcete-li fukar při použití
zajišťovací páčky otáček vypnout, zatlačte páčku
směrem k přední části fukaru.
Čištění
VAROVÁNÍ: Jakmile se ve větracích
drážkách hlavního krytu a v jejich
blízkosti nahromadí prach a nečistoty,
odstraňte je proudem suchého
stlačeného vzduchu. Při provádění
tohoto úkonu používejte schválenou
ochranu zraku a schválený respirátor.
VAROVÁNÍ: K čištění nekovových
součástí nářadí nikdy nepoužívejte
rozpouštědla nebo jiné agresivní
látky. Tyto chemikálie mohou narušit
materiály použité v těchto částech.
Používejte pouze hadřík navlhčený
v mýdlovém roztoku. Nikdy nedovolte,
aby se do nářadí dostala jakákoli
kapalina. Nikdy neponořujte žádnou
část nářadí do kapaliny.
POKYNY PRO ČIŠTĚNÍ NABÍJEČKY
VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem. Před čištěním
nabíječku vždy odpojte od elektrické
sítě. Nečistoty a maziva mohou být
15
z povrchu nabíječky odstraněny
pomocí hadříku nebo měkkého
kartáče bez kovových štětin.
Nepoužívejte vodu ani žádné čisticí
prostředky.
Doplňkové příslušenství
VAROVÁNÍ: Protože jiné
příslušenství, než je příslušenství
nabízené společností DEWALT, nebylo
s tímto výrobkem testováno, může
být použití takového příslušenství
nebezpečné. Chcete-li snížit riziko
zranění, používejte s tímto výrobkem
pouze příslušenství doporučené
společností DEWALT.
Další informace týkající se vhodného příslušenství
získáte u autorizovaného prodejce.
Ochrana životního prostředí
Nabíjecí baterie
Tato baterie s dlouhou životností musí být
nabíjena v případě, kdy již neposkytuje
dostatečný výkon pro dříve snadno prováděné
pracovní operace. Po ukončení provozní
životnosti baterie proveďte její likvidaci tak, aby
nedošlo k ohrožení životního prostředí:
• Nechejte nářadí v chodu, dokud nedojde
k úplnému vybití baterie a potom ji z nářadí
vyjměte.
• Baterie Li-Ion lze recyklovat. Odevzdejte
je prosím prodejci nebo do místní sběrny.
Shromážděné baterie budou recyklovány
nebo zlikvidovány tak, aby nedošlo k ohrožení
životního prostředí.
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí
být likvidován v běžném domácím
odpadu.
Pokud nebudete výrobek DEWALT dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte
jej spolu s běžným komunálním odpadem.
Zajistěte likvidaci tohoto výrobku v tříděném
odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí
před znečištěním a snižuje spotřebu
surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li využít výhody
této služby, odevzdejte prosím váš výrobek
kterémukoli zástupci autorizovaného servisu,
který zařízení odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu DEWALT
získáte u autorizovaného prodejce nebo jej
naleznete na příslušné adrese uvedené v tomto
návodu. Seznam autorizovaných servisů DEWALT
a všechny podrobnosti týkající se poprodejního
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
16
zst00284856 - 19-10-2015
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
17
18
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising