CS1835 | Black&Decker CS1835 CHAINSAW instruction manual

588779 - 42 CZ
Přeloženo z původního návodu
www.blackanddecker.eu
CS1835
A
B
C
D
E
F
3
G
H
I
J
K
L
4
M
N
O
P
Q
R
5
ČESKY
Použití výrobku
vým chráničem (RCD). Použití proudového chrániče
(RCD) snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Vaše elektrická řetězová pila BLACK+DECKER™ je určena pro prořezávání větví, kácení stromů a řezání kulatiny.
Toto nářadí je určeno pouze pro spotřebitelské použití.
3.
a.
Bezpečnostní pokyny
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci s elektrickým nářadím
Varování! Přečtěte si všechny bezpečnostní
pokyny a bezpečnostní výstrahy. Nedodržení
níže uvedených varování a pokynů může vést
k způsobení úrazu elektrickým proudem, k vzniku požáru nebo k vážnému zranění.
b.
Veškerá bezpečnostní varování a pokyny uschovejte
pro případné další použití. Termín „elektrické nářadí“ ve
všech upozorněních odkazuje na vaše nářadí napájené
ze sítě (je opatřeno napájecím kabelem) nebo nářadí
napájené baterií (bez napájecího kabelu).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
c.
Bezpečnost v pracovním prostoru
Udržujte pracovní prostor čistý a dobře
osvětlený. Přeplněný a neosvětlený pracovní prostor může vést k způsobení úrazů.
Nepracujte s elektrickým nářadím ve výbušném
prostředí, jako jsou prostory s výskytem
hořlavých kapalin, plynů nebo prašných látek.
V elektrickém nářadí dochází k jiskření, které může
způsobit vznícení hořlavého prachu nebo výparů.
Při práci s elektrickým nářadím zajistěte bezpečnou vzdálenost dětí a ostatních osob. Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
d.
e.
f.
Elektrická bezpečnost
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem neupravujte. Nepoužívejte u uzemněného
elektrického nářadí žádné upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky
snižují riziko způsobení úrazu elektrickým proudem.
Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako jsou
například potrubí, radiátory, elektrické sporáky
a chladničky. Při uzemnění vašeho těla vzrůstá
riziko úrazu elektrickým proudem.
Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkému prostředí.
Vnikne-li do elektrického nářadí voda, zvýší se riziko
úrazu elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy
nepoužívejte napájecí kabel k přenášení nebo
posouvání nářadí a netahejte za něj, chcete-li
nářadí odpojit od elektrické sítě. Zabraňte kontaktu kabelu s mastnými, horkými a ostrými
předměty nebo pohyblivými částmi. Poškozený
nebo zauzlený napájecí kabel zvyšuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
Při práci s nářadím venku používejte prodlužovací kabely určené pro venkovní použití. Použití
kabelu pro venkovní použití snižuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
Musíte-li s elektrickým nářadím pracovat ve vlhkém prostředí, použijte napájecí zdroj s proudo-
g.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
6
Bezpečnost obsluhy
Při použití elektrického nářadí zůstaňte stále pozorní, sledujte, co provádíte a pracujte s rozvahou. Nepracujte s elektrickým nářadím, jste-li
unavení nebo jste-li pod vlivem drog, alkoholu
nebo léků. Chvilka nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může vést k vážnému úrazu.
Používejte prvky osobní ochrany. Vždy používejte ochranu zraku. Ochranné prostředky jako respirátor, neklouzavá pracovní obuv, přilba a chrániče
sluchu, používané v příslušných podmínkách, snižují
riziko poranění osob.
Zabraňte náhodnému spuštění nářadí. Před připojením zdroje napětí nebo před vložením baterie a před zvednutím nebo přenášením nářadí
zkontrolujte, zda je spínač v poloze vypnuto.
Přenášení elektrického nářadí s prstem na spínači
nebo připojení nářadí k napájecímu zdroji, je-li
spínač nářadí v poloze zapnuto, může způsobit úraz.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda
nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací
přípravky. Seřizovací klíče ponechané na nářadí
mohou být zachyceny rotujícími částmi nářadí a mohou způsobit úraz.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy udržujte
vhodný postoj a rovnováhu. Tak je umožněna lepší
ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv nebo
šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, oděv
a rukavice nedostaly do kontaktu s pohyblivými částmi. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy
mohou být pohyblivými díly zachyceny.
Jsou-li zařízení vybavena adaptérem pro připojení
příslušenství k zachytávání prachu, zajistěte jeho
správné připojení a řádnou funkci. Použití těchto
zařízení může snížit nebezpečí týkající se prachu.
Použití elektrického nářadí a jeho údržba
Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte pro
prováděnou práci správný typ nářadí. Při použití
správného typu nářadí bude práce provedena lépe
a bezpečněji.
Nelze-li spínač nářadí zapnout a vypnout, s nářadím
nepracujte. Každé elektrické nářadí s nefunkčním
spínačem je nebezpečné a musí být opraveno.
Před seřizováním nářadí, před výměnou
příslušenství nebo pokud nářadí nepoužíváte,
odpojte zástrčku napájecího kabelu od zásuvky
nebo z nářadí vyjměte baterii. Tato preventivní
bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného
spuštění nářadí.
Uložte elektrické nářadí mimo dosah dětí a nedovolte ostatním osobám, které toto nářadí neumí
ovládat nebo které neznají tyto bezpečnostní
pokyny, aby s tímto elektrickým nářadím pracovaly. Elektrické nářadí je v rukou nekvalifikované
obsluhy nebezpečné.
Provádějte údržbu elektrického nářadí. Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování pohyblivých
f.
g.
5.
a.
částí, poškození jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které mohou ovlivnit chod nářadí. Pokud je
nářadí poškozeno, nechejte jej opravit. Mnoho
nehod bývá způsobeno zanedbanou údržbou nářadí.
Udržujte řezné nástroje ostré a čisté. Řádně
udržované řezné nástroje s ostrými řeznými břity
jsou méně náchylné k zanášení nečistotami a lépe
se s nimi pracuje.
Používejte elektrické nářadí, příslušenství a pracovní nástroje podle těchto pokynů a berte v úvahu provozní podmínky a práci, která bude prováděna. Použití elektrického nářadí k jiným účelům,
než k jakým je určeno, může být nebezpečné.


Servis
Opravy elektrického nářadí svěřte pouze kvalifikovanému technikovi, který bude používat
originální náhradní díly. Tím zajistíte bezpečný
provoz nářadí.


Doplňkové bezpečnostní pokyny pro
práci s elektrickým nářadím

Varování! Další bezpečnostní pokyny pro elektrické řetězové pily







Je-li tato elektrická řetězová pila v chodu, udržujte všechny části těla v bezpečné vzdálenosti od
řetězu pily. Před spuštěním elektrické řetězové
pily se ujistěte, zda se řetěz pily ničeho nedotýká.
Chvilková nepozornost při práci s elektrickou řetězovou pilou může způsobit kontakt vašeho oblečení
nebo těla s řetězem pily.
Vždy držte elektrickou řetězovou pilu s pravou
rukou na zadní rukojeti a s levou rukou na přední
rukojeti. Držení této elektrické řetězové pily obráceně zvyšuje riziko způsobení zranění a nesmí být
nikdy prováděno.
Držte elektrické nářadí pouze za izolované rukojeti, protože může dojít ke kontaktu řetězu pily
se skrytým vodičem. Montážní prvky, které se
dostanou do kontaktu s „živým“ vodičem, způsobí,
že neizolované kovové části elektrického nářadí
budou také „živé“, což může obsluze způsobit úraz
elektrickým proudem.
Používejte ochranné brýle a ochranu sluchu.
Doporučujeme vám používat další ochranné
vybavení na hlavu, ruce, nohy a chodidla. Odpovídající ochranný oděv sníží riziko zranění způsobené odlétávajícími kousky řezaného materiálu
nebo náhodným kontaktem s řetězem pily.
Nepoužívejte tuto elektrickou řetězovou pilu,
jste-li na stromě. Používání elektrické řetězové pily,
jste-li na stromě, může vést k způsobení zranění.
Stále udržujte správný postoj a používejte elektrickou řetězovou pilu pouze v případě, stojíte-li na pevném, bezpečném a rovném povrchu.
Kluzké nebo nestabilní povrchy, jako jsou žebříky,
mohou způsobit ztrátu rovnováhy nebo kontroly nad
elektrickou řetězovou pilou.
Při řezání větve, která je pod tlakem, dávejte po-
zor na její zpětné odmrštění. Při uvolnění zatížení
se může větev vymrštit a zasáhnout obsluhu nebo
způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
Buďte velmi opatrní při řezání křovin a malých
stromků. Drobný materiál může být zachycen
řetězem pily a může dojít k jeho šlehnutí směrem
k vám nebo může dojít k ztrátě vaší rovnováhy.
Přenášejte tuto elektrickou řetězovou pilu pouze vypnutou a uchopením za přední rukojeť
a udržujte ji v bezpečné vzdálenosti od těla. Při
přepravě nebo uložení vždy nasaďte na vodicí
lištu řetězu ochranné pouzdro. Správná manipulace s elektrickou řetězovou pilou sníží riziko
náhodného kontaktu s pohybujícím se řetězem pily.
Dodržujte pokyny týkající se mazání, napínání
řetězu a výměny příslušenství. Nesprávně napnutý nebo nedostatečně namazaný řetěz pily může
prasknout nebo může způsobovat zpětný ráz.
Udržujte rukojeti suché a čisté. Dbejte na to, aby
nebyly znečištěny olejem nebo mazivem. Mastné
rukojeti jsou kluzké a mohou způsobit ztrátu kontroly
nad nářadím.
Řežte pouze dřevo. Nepoužívejte elektrickou
řetězovou pilu pro účely, pro jaké není určena.
Například: Nepoužívejte tuto elektrickou řetězovou pilu pro řezání plastů, zdiva nebo pro řezání
stavebních materiálů, které nejsou ze dřeva. Použití této elektrické řetězové pily k jiným účelům, než
k jakým je určena, může být nebezpečné.
Příčiny zpětného rázu a ochrana obsluhy před jeho
působením
K zpětnému rázu může dojít v případě, kdy se přední část
lišty pily dostane do kontaktu s jiným předmětem nebo
v případě, kdy dřevěný materiál sevře v řezu řetěz pily.
Kontakt přední části lišty pily může v některých případech způsobit náhlou zpětnou reakci, odmrštění lišty pily
směrem nahoru a dozadu směrem k obsluze.
Sevření řetězu pily podél horní části lišty pily může zatlačit
lištu pily rychle zpět směrem k obsluze.
Každá z těchto reakcí může způsobit ztrátu ovladatelnosti
nad pilou a následné zranění.
Nespoléhejte se pouze na bezpečnostní prvky ve vybavení vaší pily. Jako uživatel elektrické řetězové pily
byste měli dodržovat několik základních pokynů, aby
vaše práce skončila bez nehod a zranění.
K zpětnému rázu dochází v důsledku nesprávného použití
nebo nesprávných pracovních postupů nebo provozních
podmínek. Zpětnému rázu můžete zabránit dodržováním
níže uvedených opatření:
 Udržujte pevný úchop pily tak, aby palec a prsty
ruky obepínaly rukojeti elektrické řetězové pily.
S oběma rukama na rukojetích elektrické řetězové
pily se postavte tak, abyste mohli odolávat síle
zpětného rázu. Jsou-li dodržovány správné postupy,
síly zpětného rázu mohou být obsluhou pily regulovány. Neodcházejte od elektrické řetězové pily.
 Nepřeceňujte se a neprovádějte řezy ve výšce přesahující výšku vašich ramen. Tak zabráníte neúmyslnému kontaktu s přední částí pily
a umožníte lepší ovládání elektrické řetězové pily
v neočekávaných situacích.
7





Bezpečnost ostatních osob
Používejte pouze náhradní vodicí lišty pily
a řetězy specifikované výrobcem. Nesprávné
lišty pily a řetězy mohou způsobit prasknutí řetězu
nebo zpětné rázy.
Dodržujte pokyny výrobce týkající se broušení
a údržby řetězu pily. Snížení výšky ukazatele hloubky řezu může vést k zvýšení rizika zpětného rázu.
Náraz do kovového, cementového nebo jiného tvrdého materiálu v blízkosti dřeva nebo nacházejícího
se přímo uvnitř dřeva může způsobit zpětný ráz.
Tupý nebo uvolněný řetěz může způsobit zpětný ráz.
Nepokoušejte se vniknout do předcházejícího řezu.
Tímto způsobem dochází k zpětnému rázu. Vždy
zahajte nový řez.


Zbytková rizika
Je-li nářadí používáno jiným způsobem, než je uvedeno
v přiložených bezpečnostních varováních, mohou se objevit dodatečná zbytková rizika. Tato rizika mohou vzniknout
v důsledku nesprávného použití, dlouhodobého použití atd.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní předpisy
a jsou používána bezpečnostní zařízení, určitá zbytková
rizika nemohou být vyloučena. Tato rizika jsou následující:
 Zranění způsobená kontaktem s jakoukoli rotující
nebo pohybující se částí.
 Zranění způsobená při výměně dílů, pracovního
nástroje nebo příslušenství.
 Zranění způsobená dlouhodobým použitím zařízení.
Používáte-li jakékoli nářadí delší dobu, zajistěte, aby
byly prováděny pravidelné přestávky.
 Poškození sluchu.
 Zdravotní rizika způsobená vdechováním prachu
vytvářeného při použití nářadí (příklad: práce se
dřevem, zejména s dubovým, bukovým a MDF).
Bezpečnostní pokyny pro elektrickou
řetězovou pilu







Zásadně doporučujeme, aby začínající uživatelé
elektrické řetězové pily prošli praktickým proškolením v použití pily a ochranného vybavení, které
povede zkušený pracovník. První zkouška by měla
proběhnout při řezání kulatiny na vhodném stojanu.
Doporučujeme vám, abyste se před přenášením
vyjmuli z této pily baterii a zajistěte, aby řetěz pily
směřoval dolů.
Provádějte údržbu pily i v případě, není-li používána.
Neskladujte elektrickou řetězovou pilu, aniž byste nejdříve sundali řetěz a lištu pily, které by měly být během
skladování ponořeny v oleji. Skladujte všechny části
elektrické řetězové pily na suchém a bezpečném
místě, mimo dosah dětí.
Před uložením vám doporučujeme vypuštění oleje
z nádržky pily.
Dodržujte správný postoj a naplánujte si bezpečný
únik před padajícími stromy nebo větvemi.
Při řezání používejte klíny a zabraňte ohýbání vodicí
lišty pily a řetězu pily v řezu.
Pečujte o řetěz pily. Dbejte na to, aby byl řetěz stále
ostrý a aby byl řádně usazen na vodicí liště. Zajistěte
správné namazání a čistotu řetězu a vodicí lišty pily.
Udržujte rukojeti pily suché a čisté. Dbejte na to, aby
nebyly znečištěny olejem nebo mazivem.
Vibrace
Deklarovaná úroveň vibrací uvedená v technických údajích
a v prohlášení o shodě byla měřena v souladu se standardní zkušební metodou předepsanou normou EN 60745
a může být použita pro srovnání jednotlivých nářadí mezi
sebou. Deklarovaná úroveň vibrací může být také použita
k předběžnému stanovení doby práce s tímto nářadím.
Varování! Úroveň vibrací při aktuálním použití elektrického nářadí se může od deklarované úrovně vibrací lišit
v závislosti na způsobu použití nářadí. Úroveň vibrací
může být vzhledem k uvedené hodnotě vyšší.
Vyvarujte se řezání



Upraveného řeziva.
Do země.
Do drátěných plotů, hřebíků atd.
Při stanovení doby působení vibrací z důvodu určení bezpečnostních opatření podle požadavků normy 2002/44/EC
k ochraně osob pravidelně používajících elektrické nářadí
v zaměstnání, by měl předběžný odhad působení vibrací
brát na zřetel aktuální podmínky použití nářadí s přihlédnutím na všechny části pracovního cyklu, jako jsou doby,
při které je nářadí vypnuto a kdy běží naprázdno.
Doplňkové bezpečnostní pokyny




Tento výrobek není určen k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem
zkušeností a znalostí, pokud těmto osobám nebyl
stanoven dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty
instrukce týkající se použití výrobku osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
Děti musí být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že
si s tímto zařízením nebudou hrát.
Zajistěte, aby byl v případě nehody někdo nablízku
(v bezpečné vzdálenosti).
Musíte-li se z jakéhokoli důvodu dotýkat řetězu pily,
ujistěte se, zda je elektrická řetězová pila odpojena
od napájecího napětí.
Hladina hluku tohoto výrobku může překročit
85 dB(A). Proto vám doporučujeme provádět
příslušná opatření týkající se ochrany sluchu.
Při manipulaci s pilou může být řetězová lišta
horká. Manipulujte s ní opatrně.
Štítky na nářadí
Na tomto nářadí jsou následující piktogramy:
Varování! Z důvodu snížení rizika způsobení
úrazu si uživatel musí přečíst tento návod
k obsluze.
Při práci s tímto nářadím používejte ochranné
brýle.
8
Varování! Použití proudového chrániče
(RCD) nebo jiného jističe nezbavuje uživatele elektrické řetězové pily dodržování
bezpečnostních pokynů a provádění bezpečných pracovních postupů uvedených
v tomto návodu.
Při práci s tímto nářadím používejte ochranu
sluchu.
Nevystavujte nářadí dešti nebo prostředí s vysokou vlhkostí.
Popis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Směrnice 2000/14/EC týkající se zaručeného
akustického výkonu.
Upozornění: Neprovádějte nadměrné
utažení. Utáhněte rukou. Utahujte pouze
prsty.
Elektrická bezpečnost
Toto nářadí je opatřeno dvojitou izolací. Proto
není nutné použití uzemňovacího vodiče. Vždy
zkontrolujte, zda napájecí napětí sítě odpovídá
napětí na výkonovém štítku.
Spínač zapnuto/vypnuto
Pojistné tlačítko
Přední kryt/sestava brzdy řetězu
Vodicí lišta
Řetěz
Sestava krytu řetězu
Kryt zajišťovací matice seřízení řetězu
Seřizovací matice napnutí řetězu
Ochranné pouzdro
Napájecí kabel
Příchytka napájecího kabelu
Víčko nádržky na olej
Indikátor množství oleje
Sestavení
 Je-li poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn
výrobcem nebo v autorizovaném servisu BLACK+DECKER, aby bylo zabráněno možným rizikům.
Varování! Při práci s touto elektrickou řetězovou pilou vždy používejte rukavice.
Varování! Před prováděním jakéhokoli sestavení nebo údržby nářadí toto nářadí vždy
vypněte a sejměte baterii.
Použití prodlužovacího kabelu
 Vždy používejte schválený typ prodlužovacího
kabelu, který je vhodný pro příkon tohoto nářadí
(viz technické údaje). Prodlužovací kabel musí být
vhodný pro venkovní použití a musí být také tak
označen. Může být použit prodlužovací kabel HO7RN-F s délkou až 30 m a s dvěma vodiči s průřezem
1,5 mm², aniž by docházelo k výkonovým ztrátám
při provozu nářadí. Před použitím prodlužovací kabel řádně zkontrolujte, zda není poškozen nebo
opotřebován. Je-li tento kabel poškozen, vyměňte
jej. V případě použití navinovacího kabelu odviňte
vždy celou délku kabelu.
Varování! Před sestavením odstraňte vázací
pásek, který upevňuje řetěz k vodicí liště.
Mazání řetězu
Toto mazání musíte provádět při každém prvním použití
nového řetězu (6). Nový řetěz (6) před použitím namočte
minimálně na jednu hodinu do oleje. Použijte olej na
řetězy BLACK+DECKER.
Doporučujeme vám, abyste během celé provozní životnosti této elektrické řetězové pily používali pouze
olej BLACK+DECKER, protože směsi různých olejů by
mohly vést k snížení kvality oleje, což by drasticky zkrátilo
provozní životnost řetězu pily a objevila by se další rizika.
Nikdy nepoužívejte již použitý olej, příliš hustý olej nebo
velmi řídký olej určený pro šicí stroje.
Takové oleje mohou elektrickou řetězovou pilu poškodit.
Poklesy napájecího napětí
 V určitých podmínkách napájení může toto nářadí
během spouštění způsobit krátkodobé poklesy napětí.
 To může mít vliv na ostatní zařízení. Například může
dojít k dočasnému poklesu intenzity elektrického
osvětlení.
 Je-li to nutné, kontaktujte rozvodnou společnost,
abyste určili, zda je impedance napájecího zdroje
nižší než 0,366 ohmů. V těchto podmínkách je nepravděpodobné, aby docházelo k poruchám.
Sestavení vodicí lišty a řetězu. (obr. A - H)
 Položte elektrickou řetězovou pilu na stabilní povrch.
 Sejměte kryt zajišťovací matice seřízení řetězu (7)
(obr. B).
 Pomocí dodaného klíče/šroubováku (21) otáčejte
zajišťovací maticí seřízení řetězu proti směru pohybu
hodinových ručiček, abyste mohli sejmout sestavu
krytu řetězu (6) (obr. C).
 Nasaďte řetěz (5) na vodicí lištu (4) a ujistěte se, zda
břity řetězu pily na horní části vodicí lišty (4) směřují
dopředu (obr. E).
 Pomocí dodaného klíče/šroubováku (21) otáčejte seřizovací maticí napnutí řetězu (8) proti směru pohybu
hodinových ručiček, aby byl umožněn pohyb (obr. D).
Ochrana před úrazem způsobeným elektrickým proudem
 Zabraňte kontaktu těla s uzemněnými povrchy
(např. kovová zábradlí, sloupy veřejného osvětlení,
atd.). Elektrická bezpečnost může být dále zvýšena
použitím proudového chrániče (RCD) s vysokou
citlivostí (30 mA/30 ms).
9
v nádržce můžete sledovat pomocí indikátoru (13).
Znovu nasaďte víčko nádržky (12).
 Pravidelně pilu vypínejte a kontrolujte množství
oleje pomocí indikátoru (13). Je-li v nádržce méně
než čtvrtina požadovaného množství oleje, odpojte
zástrčku kabelu pily od síťové zásuvky a doplňte do
nádržky správný typ oleje.
Tato elektrická řetězová pila je vybavena automatickým
systémem mazání, který provádí stálé mazání řetězu pily
a vodicí lišty. Doporučujeme vám, abyste během celé
provozní životnosti této elektrické řetězové pily používali
pouze olej BLACK+DECKER, protože směsi různých
olejů by mohly vést k snížení kvality oleje, což by drasticky zkrátilo provozní životnost řetězu pily a objevila
by se další rizika. Nikdy nepoužívejte již použitý olej,
příliš hustý olej nebo velmi řídký olej určený pro šicí
stroje. Takové oleje by mohly způsobit poškození vaší
elektrické řetězové pily. Používejte pouze oleje správné
třídy (kat. č. A6023-QZ).
 Tato elektrická řetězová pila bude během použití
dávkovat olej na řetěz automaticky.
Veďte řetěz (5) podél vodicí lišty (4) a natáhněte jej
tak, aby na jedné straně zadní části vodicí lišty (4)
došlo k vytvoření smyčky.
 Veďte řetěz (5) podél hnacího kola (14), srovnejte
spodní otvor ve vodicí liště a napínací šroub řetězu
(8) (obr. F).
Poznámka: Otáčejte seřizovací maticí napnutí řetězu
dle potřeby, aby došlo k srovnání centrálního otvoru se
šroubem (14).
Varování! Před opětovným sestavením se ujistěte, zda
je přední kryt/sestava brzdy řetězu (3) nastavena ve
správné poloze (přední) (obr. A).
 Umístěte sestavu krytu řetězu (6) na elektrickou
řetězovou pilu.
 Ujistěte se, zda je výstupek (17) na sestavě krytu
řetězu správně umístěn v drážce (18) na hlavním
krytu (obr. G).
 Otočte zajišťovací matici seřízení řetězu (7) ve
směru pohybu hodinových ručiček, aby došlo k řádnému usazení.
 Povolte zajišťovací matici seřízení řetězu (7) o jednu
celou otáčku tak, aby mohlo dojít k napnutí řetězu.
 Zkontrolujte napnutí řetězu podle níže uvedeného
postupu. Řetěz příliš nenapínejte.
 Pomocí dodaného klíče/šroubováku (21) utáhněte
seřizovací matici napnutí řetězu (obr. H) (Vodicí lištu
řetězu označují tečkované čáry)

Zapnutí
Poznámka: Není-li přední kryt/sestava brzdy řetězu v poloze „nastavit“, zapnutí pily nebude možné.
 Uchopte elektrickou řetězovou pilu pevně oběma
rukama. Stiskněte pojistné tlačítko (2) a potom
stiskněte spínač zapnuto/vypnuto (1), aby došlo
k spuštění pily.
 Jakmile dojde k spuštění motoru, sejměte palec
z pojistného tlačítka (2) a držte pevně rukojeti.
Na nářadí příliš netlačte, nechejte nářadí pracovat vlastním tempem. Práce je účinnější a bezpečnější, používáte-li nářadí a nástroje k účelům, k jakým jsou určeny.
Příliš velký tlak vede k roztahování řetězu pily (5).
Kontrola a seřízení napnutí řetězu pily (obr. I)
Před použitím pily a po každých 10 minutách práce s pilou
musíte zkontrolovat napnutí řetězu.
 Odpojte nářadí od napájecího napětí.
 Mírně zatáhněte za řetěz (5), jako na uvedeném
obrázku (detail v obr. I). Napnutí je správné, pokud
řetěz (5) při povytažení do vzdálenosti 3 mm od
vodicí lišty (4) zaskočí zpět. Mezi vodicí lištou (4)
a řetězem pily (5) by neměl být na spodní straně
vodicí lišty žádný průvěs.
Poznámka: Řetěz nepřepínejte, protože by to vedlo
k nadměrnému opotřebování a zkrácení provozní životnosti řetězu a vodicí lišty.
Poznámka: Je-li řetěz pily nový, během prvních 2 provozních hodin velmi často kontrolujte jeho napnutí (po
odpojení od napájecího zdroje), protože se nový řetěz
mírně vytahuje.
Jak nastavit brzdu řetězu (obr. A)
 Ujistěte se, zda je nářadí odpojeno od elektrické sítě.
 Nastavte přední kryt/sestavu brzdy řetězu (3) zpět
do polohy „nastavit“ (obr. A).
 Nářadí je nyní připraveno k použití.
K čemu dochází při zpětném rázu řetězu
Dojde-li k zpětnému rázu, vaše levá ruka se dostává
do kontaktu s předním krytem, tlačí tento kryt dopředu
směrem k obrobku a provede zastavení nářadí během
několika zlomků sekundy.
Zvětšení napnutí řetězu (obr. H)
 Otočte zajišťovací šroub seřízení řetězu (7) proti
směru pohybu hodinových ručiček.
 Napněte řetěz pily pomocí seřizovacího šroubu
napnutí řetězu (8). Otáčení ve směru pohybu hodinových ručiček způsobuje napínání.
 Utáhněte zajišťovací šroub seřízení řetězu (7).
Jak vyzkoušet brzdu řetězu (obr. A)
 Před použitím pily vždy zkontrolujte, zda brzda
řetězu pracuje správně.
 Na pevném povrchu uchopte nářadí pevně oběma
rukama, ujistěte se, zda se řetěz pily (5) nedotýká
povrchu země a zapněte pilu (viz část „Jak zapnout
elektrickou řetězovou pilu“).
 Otáčejte levou ruku směrem dopředu kolem přední
rukojeti tak, aby se zadní část vaší ruky dostala do
kontaktu s předním krytem/sestavou brzdy řetězu
(3) a zatlačte ji dopředu směrem k obrobku (obr. A).
Řetěz pily (5) se musí zastavit během několika
zlomků sekundy.
Chcete-li funkci předního krytu/sestavy brzdy řetězu (3)
Použití
Varování! Nechejte nářadí pracovat jeho vlastním tempem. Zamezte přetěžování.
Naplnění nádržky na olej (obr. K)
 Sejměte víčko nádržky (12) a naplňte nádržku doporučeným typem oleje na řetězy. Množství oleje
10
obnovit, postupujte podle pokynů v části „Jak nastavit
brzdu řetězu“.
Poznámka: Vyvarujte se opětovného spuštění motoru,
dokud neuslyšíte, že se motor zcela zastavil.
Poznámka: Dojde-li k závadě brzdy řetězu, svěřte opravu
tohoto výrobku autorizovanému servisu BLACK+DECKER.
Prořezávání větví stromu
Ujistěte se, zda prořezávání větví stromů nezakazuje nebo nereguluje platný místní zákon nebo předpis.
Prořezávání by mělo být prováděno zkušenými pracovníky, protože hrozí zvýšené riziko sevření řetězu pily
a zpětného rázu.
Před prořezáváním berte v úvahu všechny podmínky,
které mohou ovlivnit směr pádu:
 Délka a hmotnost řezané větve.
 Neobvykle složitá struktura těžké větve nebo její
rozložení.
 Okolní stromy a překážky, včetně překážek nad
hlavou.
 Rychlost a směr větru.
 Větve, které jsou propleteny s jinými větvemi.
Pracovník musí brát v úvahu přístup k větvím stromu a směr
jejich pádu. Větve stromu se mohou snadno zhoupnout
směrem ke kmenu. Mimoto mohou větve ohrozit okolo
stojící osoby, objekty a jiný majetek, nacházející se pod nimi.
 Z důvodu zabránění rozštípnutí proveďte první řez
směrem nahoru. Hloubka řezu by měla odpovídat
maximálně jedné třetině průměru větve.
 Proveďte druhý řez směrem dolů proti prvnímu řezu.
Dojde-li k zablokování řetězu pily (5) nebo vodicí
lišty (4)
 Vypněte nářadí.
 Odpojte nářadí od napájecího napětí.
 Rozevřete řez pomocí klínů, aby došlo k uvolnění
tlaku na vodicí lištu (4). Nepokoušejte se pilu uvolnit
prudkými pohyby.
 Zahajte nový řez.
Kácení stromů (obr. L - R)
Nezkušení uživatelé by se neměli pokoušet kácet stromy.
Uživatel může utrpět zranění nebo může způsobit škodu
na majetku, nebude-li brát v úvahu směr pádu stromu.
Strom se může rozštípnout a během řezání může také
dojít k pádu poškozené nebo suché větve.
Bezpečná vzdálenost okolních osob, budov a dalších
objektů od stromu, který má být pokácen, odpovídá minimálně 2,5 násobku výšky káceného stromu. Osoby,
budovy nebo předměty nacházející se v tomto prostoru
jsou vystaveny riziku zasažení padajícím stromem.
Řezání kulatiny (obr. O - R)
Způsob řezání závisí na způsobu podepření řezaného
materiálu.
Je-li to možné, vždy používejte vhodný stojan pro řezání
dřeva. Vždy zahajte řez s řetězem pily v chodu a tak,
aby byl hrotový doraz (20) v kontaktu s dřevem (obr. O).
Při dokončení řezu proveďte otočný pohyb pomocí hrotového dorazu.
Před pokusem o pokácení stromu:
 Ujistěte se, zda prořezávání větví stromů nezakazuje
nebo nereguluje platný místní zákon nebo předpis.
 Berte v úvahu všechny následující podmínky, které
mohou ovlivnit směr pádu stromu:
♦
Určený směr pádu.
♦
Přirozený náklon stromu.
♦
Neobvykle složité struktury těžké větve nebo
její rozložení.
♦
Okolo stojící stromy a překážky, včetně
nadzemních vedení a podzemních sítí.
♦
Rychlost a směr větru.
Připravte si plán úniku před padajícími větvemi a úlomky.
Zajistěte, aby na únikové cestě nebyly žádné překážky,
které by bránily v pohybu. Pamatujte na to, že jsou vlhká
tráva a čerstvě ořezaná kůra kluzké.
 Nepokoušejte se kácet stromy, u nichž je průměr jejich
kmenů větší než pracovní délka lišty řetězové pily.
 Proveďte do kmenu směrový zářez, abyste určili
směr pádu stromu.
 Potom proveďte horizontální řez do hloubky, která
odpovídá zhruba 1/5 až 1/3 průměru stromu, který
bude rovnoběžný s rovinou základny stromu (obr. L).
 Potom nad prvním řezem na stejné straně stromu
proveďte druhý řez, který bude s horizontálním řezem svírat úhel 45°.
 Z druhé strany kmenu stromu proveďte jednoduchý
horizontální řez, který se bude nacházet asi 25 až
50 mm nad směrovým zářezem. (obr. M). Nikdy neprovádějte řez do směrového zářezu, protože byste
ztratili kontrolu nad ovládáním směru pádu stromu.
 Zarazte do zářezu vhodný klín nebo klíny, aby došlo
k jeho rozevření a k pádu stromu (obr. N).
Je-li materiál při řezání podepřen po celé délce:
 Provádějte řez směřující dolů, ale zabraňte tomu,
aby se pila dostala do kontaktu se zemí, protože by
došlo k rychlému otupení řetězu.
Je-li materiál při řezání podepřen na obou koncích:
 Nejdříve řežte směrem dolů do jedné třetiny, abyste
zabránili štípání, a potom veďte druhý řez směrem
proti prvnímu řezu.
Je-li materiál při řezání podepřen na jednom konci:
 Nejdříve řežte jednu třetinu průměru směrem nahoru,
abyste zabránili štípaní a potom řežte směrem dolů.
Řežete-li na svahu:
 Vždy stůjte na svahu nad řezaným materiálem.
Provádíte-li řezání dřeva na zemi (obr. O):
 Zajistěte si dřevo pomocí zarážek nebo klínů. Uživatel pily nebo jiné osoby nesmí zajišťovat polohu
polen nebo kmenu tak, že si na něj sednou nebo
že na něm budou stát. Zajistěte, aby se řetěz pily
nedostal do kontaktu se zemí.
Používáte-li při řezání stojan (obr. Q):
Je-li to možné, vždy zásadně doporučujeme použití stojanu.
 Umístěte kulatinu do stabilní polohy. Vždy provádějte řez vně opěrných bodů stojanu. Pro připevnění
obrobku používejte upínací svorky nebo pásy.
11
Množství oleje
Hladina oleje v nádržce by se neměla nacházet pod
značkou pro 1/4 množství.
Ořezávání větví (obr. R)
Odstraňování větví z pokáceného stromu. Při ořezávání
větví nechejte větší spodní větve, aby podpíraly pokácený strom.
Malé větve odstraňujte jedním řezem. Větve, na které
působí tlak, musí být řezány ze spodní strany větve
směrem k horní straně větve, abyste zabránili zablokování pily v řezu.
Ořežte větve z opačné strany stromu a dbejte na to,
aby se kmen stromu nacházel mezi vámi a pilou. Nikdy
neprovádějte řezání, máte-li pilu mezi nohama a nikdy si
nesedejte na větve, které budete řezat.
Řetěz a vodicí lišta (obr. F)
 Po několika provozních hodinách a před uložením
této pily sejměte z pily vodicí lištu (4) i s řetězem pily
(5) a proveďte jejich očištění.
 Ujistěte se, zda je čistý kryt řetězu a je-li to nutné,
odstraňte z něj všechny nečistoty.
 Při opětovné montáži otočte vodicí lištu (4) o 180°, pomocí šroubováku sejměte kolečko pro napínání řetězu
a znovu jej namontujte na opačné straně vodicí lišty.
Varování! Řetěz příliš nenapínejte.
 Namažte ozubené kolo přes otvor pro mazání
ozubeného kola ($), abyste zajistili rovnoměrné
opotřebování kolem vodicích lišt.
Odstraňování závad
Problém
Možná příčina
Možné řešení
Nářadí není možné
spustit
Není stisknuto pojistné
tlačítko
Stiskněte pojistné
tlačítko
Přední kryt v poloze po
aktivaci brzdy
Obnovte funkci
předního krytu
Řetěz se nezastavuje
do 2 sekund, dojde-li
k vypnutí nářadí
Spálená pojistka
Vyměňte pojistku
Sepnutí proudového
chrániče
Zkontrolujte proudový
chránič
Odpojený napájecí
kabel
Zkontrolujte napájení
Řetěz je příliš volný
Zkontrolujte napnutí
řetězu
Lišta/řetěz jsou horké Prázdná nádržka
nebo se objeví kouř
na olej
Broušení řetězu pily
Chcete-li od pily získat maximální výkon, je důležité, aby
byly zuby řetězu stále ostré.
Návod k tomuto úkonu naleznete na obalu brousící soupravy.
Pro tento účel vám doporučujeme zakoupení brusné
soupravy na řetězy BLACK+DECKER (k dispozici
u servisních zástupců a vybraných dodavatelů BLACK+DECKER).
Výměna opotřebovaných pilových řetězů
Náhradní řetězy jsou k dispozici u prodejců nebo servisních zástupců BLACK+DECKER. Vždy používejte originální náhradní díly.
Zkontrolujte množství
oleje
Ucpaný otvor pro mazací olej na liště pily
Očistěte otvory pro
mazací olej (21 - obr.
E) a vyčistěte drážku
ve vodicí liště
Řetěz je příliš napnutý
Zkontrolujte napnutí
řetězu
Vodicí lišta pily musí
být namazána
Zkontrolujte a opravte
směr otáčení řetězu
Elektrická řetězová
pila neprovádí
správné řezy
Řetěz se pohybuje
opačně
Zkontrolujte a opravte
směr otáčení řetězu
Elektrická řetězová
pila nespotřebovává
olej
Nečistoty v nádržce
Vyprázdněte z nádržky
olej a použijte nový olej
Mazací otvor ve víčku
je ucpaný
Odstraňte nečistoty
z tohoto otvoru
Nečistoty na řetězové
lište
Odstraňte tyto
nečistoty a očistěte
vodicí lištu
Nečistoty ve výstupu
pro mazací olej
Odstraňte tyto
nečistoty
Ostrost řetězu pily
Zuby řetězu pily se otupí okamžitě při střetu rotujícího
řetězu se zemí nebo s hřebíky.
Napnutí řetězu pily
Pravidelně kontrolujte napnutí řetězu pily.
Co dělat, potřebuje-li vaše pila opravu.
Vaše elektrická řetězová pila je vyrobena tak, aby splňovala požadavky platných bezpečnostních předpisů.
Opravy musí být prováděny pouze kvalifikovanými osobami, které budou používat originální náhradní díly. Nedodržení tohoto pokynu může vést k značnému ohrožení
obsluhy. Doporučujeme vám, abyste tento návod uložili
na bezpečném místě.
Proveďte nabroušení
Výměna síťové zástrčky (pouze pro
Velkou Británii a Irsko)
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího kabelu:
◆ Zajistěte řádné odstranění staré zástrčky.
◆ Připojte hnědý vodič k svorce pod napětím na nové
zástrčce.
◆ Modrý vodič připojte k nulové svorce.
Varování! Na zemnící svorku nebude připojen žádný
vodič.
Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními
zástrčkami.
Doporučená pojistka: 10 A.
Údržba
Pravidelná údržba zaručuje dlouhou provozní životnost
této pily. Doporučujeme vám, abyste v pravidelných intervalech prováděli následující kontroly.
Varování! Před prováděním jakékoli údržby elektrického
nářadí:
 Vypněte pilu a odpojte ji od napájecího zdroje.
12
Ochrana životního prostředí
Prohlášení o shodě
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být likvidován v běžném domácím odpadu.
SMĚRNICE TÝKAJÍCÍ SE VENKOVNÍHO
HLUKU
Pokud nebudete výrobek BLACK+DECKER dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte jej spolu
s běžným komunálním odpadem. Zajistěte likvidaci tohoto
výrobku v tříděném odpadu.
CS1835
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné využití použitých výrobků a obalových
materiálů. Opětovné použití recyklovaných
materiálů pomáhá chránit životní prostředí
před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tyto produkty popisované v technických údajích splňují požadavky
následujících norem:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-13
2006/42/EC, Elektrická řetězová pila, Příloha IV
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny, místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice poskytnou informace
o správné likvidaci elektro odpadů z domácnosti.
Společnost BLACK+DECKER poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků BLACK+DECKER po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li využít výhody této služby,
odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli zástupci
autorizovaného servisu, který zařízení odebere a zajistí
jeho recyklaci.
TÜV Rheinland LGA Products GmbH;
Tillystraße 2 D - 90431 Nürnberg, Germany;
Číslo úředně stanoveného orgánu: 0197
Poziom hałasu wg 2000/14/WE
(artykuł 13, aneks III)
Úroveň akustického výkonu podle normy 2000/14/EC
(Článek 13, Příloha III):
Lwa (měřený akustický výkon) 102,7 dB(A)
Odchylka (K) 2,5 dB (A)
Lwa (zaručený akustický výkon) 108 dB(A)
Místo nejbližšího autorizovaného servisu BLACK+DECKER naleznete na příslušné adrese uvedené v tomto
návodu. Seznam autorizovaných servisů BLACK+DECKER a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete také
na internetové adrese: www.2helpU.com
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnic 2014/30/
EU a 2011/65/EU. Chcete-li získat další informace,
kontaktujte prosím společnost Black & Decker na
následující adrese nebo na adresách, které jsou uvedeny na konci tohoto návodu.
Technické údaje
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení společnosti Black & Decker.
CS1835 (Typ 1)
Napájecí napětí
V
Příkon
W
1800
Délka vodicí lišty
mm
345
Maximální délka vodicí lišty
mm
418
Rychlost řetězu (naprázdno)
m/s
12,5
Maximální délka řezu
mm
355
Množství oleje
ml
100
Hmotnost
kg
4,65
Třída ochrany
230
R.Laverick
Engineering Manager
Black& Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL 1 3YD
Wielka Brytania
28.10.2014
II
Hladina akustického tlaku podle normy EN 60745:
LpA (akustický tlak) 91,7 dB(A), odchylka (K) 2,5 dB(A)
LWA (akustický výkon) 102,7 dB(A), odchylka (K)
2,5 dB(A)
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) podle normy EN 60745:
Hodnota vibrací (ah) 5,9 m/s2, odchylka (K) 1,5 m/s2
13
Záruka
Společnost Black & Decker je přesvědčena o kvalitě
svých výrobků a nabízí mimořádnou záruku. Tato záruka
je nabízena ve prospěch zákazníka a nijak neovlivní
jeho zákonná záruční práva. Tato záruka platí ve všech
členských státech EU a evropské zóny volného obchodu
EFTA.
Objeví-li se na výrobku Black & Decker, v průběhu
24 měsíců od zakoupení, jakékoli materiálové či výrobní
vady, společnost Black & Decker garantuje ve snaze
o minimalizování vašich starostí bezplatnou výměnu
vadných dílů, opravu nebo výměnu celého výrobku za
níže uvedených podmínek:
♦
Výrobek nebyl používán pro obchodní nebo profesionální účely a nedocházelo-li k jeho pronájmu.
♦
Výrobek nebyl vystaven nesprávnému použití a nebyla zanedbána jeho předepsaná údržba.
♦
Výrobek nebyl poškozen cizími předměty, cizími
látkami nebo cizím zaviněním.
♦
Opravy nebyly prováděny jinými osobami, než autorizovanými opraváři nebo mechaniky autorizovaného
servisu Black & Decker.
Požadujete-li záruční opravu, budete muset prodejci
nebo zástupci autorizovaného servisu předložit doklad
o zakoupení výrobku. Místo nejbližšího autorizovaného
servisu Black & Decker naleznete na příslušné adrese
uvedené v tomto návodu. Seznam autorizovaných
servisů Black & Decker a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
Navštivte prosím naše stránky www.blackanddecker.cz
a zaregistrujte zde váš nový výrobek BLACK+DECKER,
abyste mohli být informováni o nových výrobcích
a speciálních nabídkách. Další informace o značce
BLACK+DECKER a o celé řadě našich dalších výrobků
naleznete na adrese www.blackanddecker.co.uk
zst00273862 - 24-06-2015
14
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
10/14
Podpis
Download PDF

advertising