CS1835 | Black&Decker CS1835 CHAINSAW instruction manual

511113 - 78 SK
Preložené z pôvodného návodu
www.blackanddecker.eu
CS1835
A
B
C
D
E
F
3
G
H
I
J
K
L
4
M
N
O
P
Q
R
5
SLOVENSKY
Použitie výrobku
Vaša elektrická reťazová píla BLACK+DECKER™ je
určená na prerezávanie vetiev, stínanie stromov a rezanie
guľatiny. Toto náradie je určené iba na spotrebiteľské
použitie.
Bezpečnostné pokyny
f.
Ak musíte s elektrickým náradím pracovať vo
vlhkom prostredí, použite napájací zdroj s prúdovým chráničom (RCD). Použitie prúdového chrániča (RCD) znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
3.
a.
Bezpečnosť obsluhy
Pri použití elektrického náradia zostaňte stále pozorní, sledujte, čo robíte a pracujte s rozvahou.
Nepracujte s elektrickým náradím, ak ste unavení
alebo ak ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo
liekov. Chvíľka nepozornosti pri práci s elektrickým
náradím môže viesť k vážnemu úrazu.
Používajte prvky osobnej ochrany. Vždy používajte ochranu zraku. Ochranné prostriedky ako
respirátor, protišmyková pracovná obuv, prilba
a chrániče sluchu, používané v príslušných podmienkach, znižujú riziko poranenia osôb.
Zabráňte náhodnému zapnutiu náradia. Pred
pripojením zdroja napätia alebo pred vložením
akumulátora a pred zdvihnutím alebo prenášaním náradia skontrolujte, či je hlavný vypínač
v polohe „vypnuté“.
Prenášanie elektrického náradia s prstom na vypínači alebo pripojenie náradia k napájaciemu zdroju, ak
je vypínač náradia v polohe zapnuté, môže spôsobiť
úraz.
Pred zapnutím náradia sa vždy uistite, či nie
sú v jeho blízkosti kľúče alebo nastavovacie
prípravky. Nastavovacie kľúče ponechané na náradí môžu byť zachytené rotujúcimi časťami náradia
a môžu spôsobiť úraz.
Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy udržujte
vhodný postoj a rovnováhu. Tak je umožnená
lepšia ovládateľnosť náradia v neočakávaných situáciách.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný odev alebo
šperky. Dbajte na to, aby sa Vaše vlasy, odev
a rukavice nedostali do kontaktu s pohyblivými
časťami. Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy môžu
byť pohyblivými dielmi zachytené.
Ak sú zariadenia vybavené adaptérom na pripojenie príslušenstva na zachytávanie prachu,
zaistite jeho správne pripojenie a riadnu funkciu.
Použitie týchto zariadení môže znížiť nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
Všeobecné bezpečnostné pokyny na prácu s elektrickým náradím
Varovanie! Prečítajte si všetky bezpečnostné
pokyny a bezpečnostné výstrahy. Nedodržanie nižšie uvedených varovaní a pokynov môže
viesť k spôsobeniu úrazu elektrickým prúdom,
k vzniku požiaru alebo k vážnemu zraneniu.
Všetky bezpečnostné varovania a pokyny uschovajte
na prípadné ďalšie použitie.
Termín „elektrické náradie“ vo všetkých upozorneniach
odkazuje na Vaše náradie napájané zo siete (je vybavené
prívodným káblom) alebo náradie napájané akumulátorom (bez prívodného kábla).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
b.
c.
Bezpečnosť v pracovnom priestore
Udržujte pracovný priestor čistý a dobre osvetlený. Preplnený a neosvetlený pracovný priestor
môže viesť k spôsobeniu úrazov.
Nepracujte s elektrickým náradím vo výbušnom
prostredí, ako sú priestory s výskytom horľavých
kvapalín, plynov alebo prašných látok. V elektrickom náradí dochádza k iskreniu, ktoré môže spôsobiť vznietenie horľavého prachu alebo výparov.
Pri práci s elektrickým náradím zaistite bezpečnú
vzdialenosť detí a ostatných osôb. Rozptyľovanie
môže spôsobiť stratu kontroly nad náradím.
d.
e.
Elektrická bezpečnosť
Zástrčka prívodného kábla náradia musí zodpovedať zásuvke. Zástrčku nikdy žiadnym spôsobom neupravujte. Nepoužívajte pri uzemnenom
elektrickom náradí žiadne upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a zodpovedajúce zásuvky
znižujú riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Nedotýkajte sa uzemnených povrchov, ako sú
napríklad potrubia, radiátory, elektrické sporáky
a chladničky. Pri uzemnení Vášho tela narastá
riziko úrazu elektrickým prúdom.
Nevystavujte elektrické náradie dažďu alebo
vlhkému prostrediu.
Ak vnikne do elektrického náradia voda, zvýši sa
riziko úrazu elektrickým prúdom.
S prívodným káblom zaobchádzajte opatrne.
Nikdy nepoužívajte prívodný kábel na prenášanie alebo posúvanie náradia a neťahajte zaň,
ak chcete náradie odpojiť od elektrickej siete.
Zabráňte kontaktu kábla s mastnými, horúcimi
a ostrými predmetmi alebo pohyblivými časťami.
Poškodený alebo zapletený prívodný kábel zvyšuje
riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Pri práci s náradím vonku používajte predlžovacie káble určené na vonkajšie použitie. Použitie
kábla na vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
6
Použitie elektrického náradia a jeho údržba
Nepreťažujte elektrické náradie. Používajte na
vykonávanú prácu správny typ náradia. Pri použití správneho typu náradia bude práca vykonávaná
lepšie a bezpečnejšie.
Ak nie je možné vypínač náradia zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte. Každé elektrické náradie s nefunkčným vypínačom je nebezpečné a musí
sa opraviť.
Pred nastavovaním náradia, pred výmenou príslušenstva alebo ak náradie nepoužívate, odpojte
zástrčku prívodného kábla od zásuvky alebo
z náradia vyberte akumulátor. Tieto preventívne
bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného
zapnutia náradia.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
Uložte elektrické náradie mimo dosahu detí a nedovoľte ostatným osobám, ktoré toto náradie
nevedia ovládať, alebo ktoré nepoznajú tieto
bezpečnostné pokyny, aby s týmto elektrickým
náradím pracovali. Elektrické náradie je v rukách
nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
Vykonávajte údržbu elektrického náradia. Skontrolujte vychýlenie alebo zablokovanie pohyblivých
častí, poškodenie jednotlivých dielcov a iné okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť chod náradia. Ak je náradie poškodené, nechajte ho opraviť. Mnoho nehôd
býva spôsobených zanedbanou údržbou náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté. Riadne udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými ostriami sú
menej náchylné na zanášanie nečistotami a lepšie
sa s nimi pracuje.
Používajte elektrické náradie, príslušenstvo
a pracovné nástroje podľa týchto pokynov a berte do úvahy prevádzkové podmienky a prácu,
ktorá sa bude vykonávať. Použitie elektrického
náradia na iné účely, než na aké je určené, môže
byť nebezpečné.





Servis
Opravy elektrického náradia zverte iba kvalifikovanému technikovi, ktorý bude používať originálne náhradné dielce. Tým zaistíte bezpečnú
prevádzku náradia.


Doplnkové bezpečnostné pokyny na
prácu s elektrickým náradím
Varovanie! Ďalšie bezpečnostné pokyny pre
elektrické reťazové píly





Ak je táto elektrická reťazová píla v chode, udržujte všetky časti tela v bezpečnej vzdialenosti
od reťaze píly. Pred zapnutím elektrickej reťazovej píly sa uistite, že sa reťaz píly ničoho nedotýka. Chvíľková nepozornosť pri práci s elektrickou
reťazovou pílou môže spôsobiť kontakt Vášho oblečenia alebo tela s reťazou píly.
Vždy držte elektrickú reťazovú pílu s pravou rukou
na zadnej rukoväti a s ľavou rukou na prednej rukoväti. Držanie tejto elektrickej reťazovej píly obrátene
zvyšuje riziko spôsobenia zranenia a nesmie sa tak
nikdy postupovať.
Držte elektrické náradie iba za izolované rukoväti, pretože môže dôjsť ku kontaktu reťaze píly
so skrytým vodičom. Montážne prvky, ktoré sa
dostanú do kontaktu so „živým“ vodičom, spôsobia,
že neizolované kovové časti elektrického náradia
budú tiež „živé“, čo môže obsluhe spôsobiť úraz
elektrickým prúdom.
Používajte ochranné okuliare a ochranu sluchu.
Odporúčame Vám používať ďalšie ochranné vybavenie na hlavu, ruky, nohy a chodidlá. Zodpovedajúci ochranný odev zníži riziko zranenia spôsobené odlietavajúcimi kúskami rezaného materiálu
alebo náhodným kontaktom s reťazou píly.
Nepoužívajte túto elektrickú reťazovú pílu, ak ste
na strome. Používanie elektrickej reťazovej píly, ak
ste na strome, môže viesť k spôsobeniu zranenia.
Stále udržujte správny postoj a používajte elektrickú reťazovú pílu iba v prípade, ak stojíte
na pevnom, bezpečnom a rovnom povrchu. Klzké
alebo nestabilné povrchy, ako sú rebríky, môžu spôsobiť stratu rovnováhy alebo kontroly nad elektrickou
reťazovou pílou.
Pri rezaní vetvy, ktorá je pod tlakom, dávajte
pozor na jej spätné odmrštenie. Pri uvoľnení zaťaženia sa môže vetva vymrštiť a zasiahnuť obsluhu
alebo spôsobiť stratu kontroly nad náradím.
Buďte veľmi opatrní pri rezaní krovín a malých
stromčekov. Drobný materiál sa môže zachytiť reťazou píly a môže dôjsť k jeho šľahnutiu smerom
k Vám alebo môže dôjsť k strate Vašej rovnováhy.
Prenášajte túto elektrickú reťazovú pílu iba vypnutú a uchopením za prednú rukoväť a udržujte
ju v bezpečnej vzdialenosti od tela. Pri preprave alebo uložení vždy nasaďte na vodiacu lištu
reťaze ochranné puzdro. Správna manipulácia
s elektrickou reťazovou pílou zníži riziko náhodného
kontaktu s pohybujúcou sa reťazou píly.
Dodržujte pokyny týkajúce sa mazania, napínania reťaze a výmeny príslušenstva. Nesprávne
napnutá alebo nedostatočne namazaná reťaz píly
môže prasknúť alebo môže spôsobovať spätný ráz.
Udržujte rukoväti suché a čisté. Dbajte na to, aby
neboli znečistené olejom alebo mazivom. Mastné
rukoväti sú klzké a môžu spôsobiť stratu kontroly nad
náradím.
Režte iba drevo. Nepoužívajte elektrickú reťazovú
pílu na účely, na aké nie je určená. Napríklad:
Nepoužívajte túto elektrickú reťazovú pílu na
rezanie plastov, muriva alebo na rezanie stavebných materiálov, ktoré nie sú z dreva. Použitie tejto
elektrickej reťazovej píly na iné účely, než na aké je
určená, môže byť nebezpečné.
Príčiny spätného rázu a ochrana obsluhy pred jeho
pôsobením
K spätnému rázu môže dôjsť v prípade, keď sa predná
časť lišty píly dostane do kontaktu s iným predmetom alebo
v prípade, keď drevený materiál zovrie v reze reťaz píly.
Kontakt prednej časti lišty píly môže v niektorých prípadoch spôsobiť náhlu spätnú reakciu, odmrštenie lišty píly
smerom hore a dozadu smerom k obsluhe.
Zovretie reťaze píly pozdĺž hornej časti lišty píly môže
zatlačiť lištu píly rýchlo späť smerom k obsluhe.
Každá z týchto reakcií môže spôsobiť stratu ovládateľnosti nad pílou a následné zranenie.
Nespoliehajte sa iba na bezpečnostné prvky vo vybavení
Vašej píly. Ako používateľ elektrickej reťazovej píly by ste
mali dodržiavať niekoľko základných pokynov, aby Vaša
práca skončila bez nehôd a zranení.
K spätnému rázu dochádza v dôsledku nesprávneho
použitia alebo nesprávnych pracovných postupov alebo
prevádzkových podmienok. Spätnému rázu môžete zabrániť dodržiavaním nižšie uvedených opatrení:

Udržujte pevný úchop píly tak, aby palec a prsty
ruky obopínali rukoväti elektrickej reťazovej píly.
7






Doplnkové bezpečnostné pokyny
S oboma rukami na rukovätiach elektrickej reťazovej píly sa postavte tak, aby ste mohli odolávať sile
spätného rázu. Ak sa dodržiavajú správne postupy,
sily spätného rázu môžu byť obsluhou píly regulované.
Neodchádzajte od elektrickej reťazovej píly.
Nepreceňujte sa a nerobte rezy vo výške presahujúcej výšku Vašich ramien. Tak zabránite
neúmyselnému kontaktu s prednou časťou píly
a umožníte lepšie ovládanie elektrickej reťazovej
píly v neočakávaných situáciách.
Používajte iba náhradné vodiace lišty píly a reťaze špecifikované výrobcom. Nesprávne lišty píly
a reťaze môžu spôsobiť prasknutie reťaze alebo
spätné rázy.
Dodržujte pokyny výrobcu týkajúce sa brúsenia
a údržby reťaze píly. Zníženie výšky ukazovateľa
hĺbky rezu môže viesť k zvýšeniu rizika spätného
rázu.
Náraz do kovového, cementového alebo iného tvrdého
materiálu v blízkosti dreva alebo nachádzajúceho sa
priamo vnútri dreva môže spôsobiť spätný ráz.
Tupá alebo uvoľnená reťaz môže spôsobiť spätný
ráz.
Nepokúšajte sa vniknúť do predchádzajúceho rezu.
Týmto spôsobom dochádza k spätnému rázu. Vždy
začnite nový rez.




Bezpečnosť ostatných osôb








Ak sa náradie používa iným spôsobom, než je uvedené
v priložených bezpečnostných varovaniach, môžu sa
objaviť dodatočné zvyškové riziká. Tieto riziká môžu
vzniknúť v dôsledku nesprávneho použitia, dlhodobého
použitia atď.
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné bezpečnostné predpisy a používajú sa bezpečnostné zariadenia,
určité zvyškové riziká sa nemôžu vylúčiť. Tieto riziká
sú nasledujúce:
 Zranenia spôsobené kontaktom s akoukoľvek rotujúcou alebo pohybujúcou sa časťou.
 Zranenia spôsobené pri výmene dielov, pracovného
nástroja alebo príslušenstva.
 Zranenia spôsobené dlhodobým použitím zariadenia. Ak používate akékoľvek náradie dlhší čas,
zaistite, aby sa robili pravidelné prestávky.
 Poškodenie sluchu.
 Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním prachu
vytváraného pri použití náradia (príklad: práca s drevom, najmä s dubovým, bukovým a MDF).
Zásadne odporúčame, aby začínajúci používatelia
elektrickej reťazovej píly prešli praktickým preškolením v použití píly a ochranného vybavenia, ktoré
povedie skúsený pracovník. Prvá skúška by mala
prebehnúť pri rezaní guľatiny na vhodnom stojane.
Odporúčame Vám, aby ste pred prenášaním vybrali
z tejto píly akumulátor a zaistili, aby reťaz píly smerovala dole.
Vykonávajte údržbu píly aj v prípade, ak sa nepoužíva. Neskladujte elektrickú reťazovú pílu bez toho,
aby ste najskôr zložili reťaz a lištu píly, ktoré by mali
byť počas skladovania ponorené v oleji. Skladujte
všetky časti elektrickej reťazovej píly na suchom
a bezpečnom mieste, mimo dosahu detí.
Pred uložením Vám odporúčame vypustenie oleja
z nádržky píly.
Dodržujte správny postoj a naplánujte si bezpečný
únik pred padajúcimi stromami alebo vetvami.
Pri rezaní používajte kliny a zabráňte ohýbaniu vodiacej lišty píly a reťaze píly v reze.
Starajte sa o reťaz píly. Dbajte na to, aby bola reťaz
stále ostrá a aby bola riadne usadená na vodiacej
lište. Zaistite správne namazanie a čistotu reťaze
a vodiacej lišty píly. Udržujte rukoväti píly suché
a čisté. Dbajte na to, aby neboli znečistené olejom
alebo mazivom.
Vibrácie
Deklarovaná úroveň vibrácií uvedená v technických údajoch a vo vyhlásení o zhode bola meraná v súlade so
štandardnou skúšobnou metódou predpísanou normou
EN 60745 a môže sa použiť na porovnanie jednotlivých
náradí medzi sebou. Deklarovaná úroveň vibrácií sa
môže tiež použiť na predbežné stanovenie času práce
s týmto náradím.
Varovanie! Úroveň vibrácií sa pri aktuálnom použití
elektrického náradia môže líšiť od deklarovanej úrovne
vibrácií v závislosti od spôsobu použitia náradia. Úroveň
vibrácií môže byť vzhľadom na uvedenú hodnotu vyššia.
Vyvarujte sa rezania



Tento výrobok nie je určený na použitie osobami
(vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými
alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak týmto osobám nebol
stanovený dohľad, alebo ak im alebo poskytnuté
inštrukcie týkajúce sa použitia výrobku osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
Deti musia byť pod dozorom, aby bolo zaistené, že
sa s týmto zariadením nebudú hrať.
Zvyškové riziká
Bezpečnostné pokyny pre elektrickú
reťazovú pílu

Zaistite, aby bol v prípade nehody niekto nablízku
(v bezpečnej vzdialenosti).
Ak sa musíte z akéhokoľvek dôvodu dotýkať reťaze
píly, uistite sa, či je elektrická reťazová píla odpojená
od napájacieho napätia.
Hladina hluku tohto výrobku môže prekročiť
85 dB(A). Preto Vám odporúčame vykonávať príslušné opatrenia týkajúce sa ochrany sluchu.
Pri manipulácii s pílou môže byť elektrická reťazová lišta horúca. Manipulujte s ňou opatrne.
upraveného reziva,
do zeme,
do drôtených plotov, klincov atď.
Pri stanovení času pôsobenia vibrácií, z dôvodu určenia
bezpečnostných opatrení podľa normy 2002/44/ES na
8
ochranu osôb pravidelne používajúcich elektrické náradie
v zamestnaní, by mal predbežný odhad pôsobenia vibrácií brať na zreteľ aktuálne podmienky použitia náradia
s prihliadnutím na všetky časti pracovného cyklu, ako
sú časy, keď je náradie vypnuté a keď beží naprázdno.

Ak je to nutné, kontaktujte rozvodnú spoločnosť,
aby ste určili, či je impedancia napájacieho zdroja
nižšia než 0,366 ohmov. V týchto podmienkach je
nepravdepodobné, aby dochádzalo k poruchám.
Ochrana pred úrazom spôsobeným elektrickým prúdom
 Zabráňte kontaktu tela s uzemnenými povrchmi
(napr. kovové zábradlia, stĺpy verejného osvetlenia
atď.). Elektrická bezpečnosť môže byť ďalej zvýšená použitím prúdového chrániča (RCD) s vysokou
citlivosťou (30 mA/30 ms).
Štítky na náradie
Na tomto náradí sú nasledujúce piktogramy:
Varovanie! Z dôvodu zníženia rizika spôsobenia úrazu si používateľ musí prečítať tento
návod na obsluhu.
Varovanie! Použitie prúdového chrániča
(RCD) alebo iného ističa nezbavuje používateľa elektrickej reťazovej píly povinnosti dodržiavať bezpečnostné pokyny
a vykonávať bezpečné pracovné postupy
uvedené v tomto návode.
Pri práci s týmto náradím používajte ochranné
okuliare.
Pri práci s týmto náradím používajte ochranu
sluchu.
Popis
Nevystavujte náradie dažďu alebo prostrediu
s vysokou vlhkosťou.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Smernica 2000/14/EC zaručuje hodnotu akustického výkonu.
Upozornenie: Nedoťahujte nadmerne.
Utiahnite rukou. Uťahujte iba prstami.
Elektrická bezpečnosť
Toto náradia je vybavené dvojitou izoláciou.
Preto nie je nutné použitie uzemňovacieho
vodiča. Vždy skontrolujte, či napájacie napätie
siete zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.

Hlavný vypínač
Poistné tlačidlo
Predný kryt / zostava brzdy reťaze
Vodiaca lišta
Reťaz
Zostava krytu reťaze
Kryt zaisťovacej matice nastavenia reťaze
Nastavovacia matica napnutia reťaze
Ochranné puzdro
Prívodný kábel
Príchytka prívodného kábla
Viečko nádržky na olej
Indikátor množstva oleja
Zostavenie
Varovanie! Pri práci s touto elektrickou reťazovou pílou vždy používajte rukavice.
Ak je poškodený prívodný kábel, musí ho vymeniť
výrobca alebo autorizovaný servis BLACK+DECKER, aby sa zabránilo možným rizikám.
Varovanie! Pred vykonávaním akéhokoľvek
zostavenia alebo údržby náradia toto náradie
vždy vypnite a odstráňte akumulátor.
Použitie predlžovacieho kábla
 Vždy používajte schválený typ predlžovacieho kábla,
ktorý je vhodný pre príkon tohto náradia (pozrite technické údaje). Predlžovací kábel musí byť vhodný na
vonkajšie použitie a musí byť tiež tak označený. Môže
sa použiť predlžovací kábel HO7RN-F s dĺžkou až 30
m a s dvoma vodičmi s prierezom 1,5 mm² bez toho,
aby pri prevádzke náradia dochádzalo k výkonovým
stratám. Pred použitím predlžovací kábel riadne skontrolujte, či nie je poškodený alebo opotrebovaný. Ak je
tento kábel poškodený, vymeňte ho. V prípade použitia
zvinovacieho kábla odviňte vždy celú dĺžku kábla.
Varovanie! Pred zostavením odstráňte viazaciu pásku, ktorá upevňuje reťaz k vodiacej lište.
Mazanie reťaze
Toto mazanie musíte vykonávať pri každom prvom použití
novej reťaze (6). Novú reťaz (6) pred použitím namočte
minimálne na jednu hodinu do oleja. Použite olej na reťaze BLACK+DECKER.
Odporúčame Vám, aby ste počas celej prevádzkovej
životnosti tejto elektrickej reťazovej píly používali iba
olej BLACK+DECKER, pretože zmesi rôznych olejov
by mohli viesť k zníženiu kvality oleja, čo by drasticky
skrátilo prevádzkovú životnosť reťaze píly a objavili by
sa ďalšie riziká.
Nikdy nepoužívajte už použitý olej, príliš hustý olej alebo
veľmi riedky olej určený pre šijacie stroje.
Také oleje môžu elektrickú reťazovú pílu poškodiť.
Poklesy napájacieho napätia
 V určitých podmienkach napájania môže toto náradie počas spúšťania spôsobiť krátkodobé poklesy
napätia.
 To môže mať vplyv na ostatné zariadenia. Napríklad
môže dôjsť k dočasnému poklesu intenzity elektrického osvetlenia.
9
Zostavenie vodiacej lišty a reťaze. (obr. A – H)
 Položte elektrickú reťazovú pílu na stabilný povrch.
 Odstráňte kryt zaisťovacej matice nastavenia reťaze
(7) (obr. B).
 Pomocou dodaného kľúča/skrutkovača (21) otáčajte
zaisťovacou maticou nastavenia reťaze proti smeru
pohybu hodinových ručičiek, aby ste mohli odstrániť
zostavu krytu reťaze (6) (obr. C).
 Nasaďte reťaz (5) na vodiacu lištu (4) a uistite sa, či
čepele reťaze píly na hornej časti vodiacej lišty (4)
smerujú dopredu (obr. E).
 Pomocou dodaného kľúča/skrutkovača (21) otáčajte
nastavovacou maticou napnutia reťaze (8) proti smeru pohybu hodinových ručičiek, aby bol umožnený
pohyb (obr. D).
 Veďte reťaz (5) pozdĺž vodiacej lišty (4) a natiahnite
ju tak, aby na jednej strane zadnej časti vodiacej lišty
(4) došlo k vytvoreniu slučky.
 Veďte reťaz (5) pozdĺž hnacieho kolesa (14), zarovnajte spodný otvor vo vodiacej lište a napínaciu
skrutku reťaze (8) (obr. F).
Poznámka: Otáčajte nastavovacou maticou napnutia
reťaze podľa potreby, aby došlo k zarovnaniu centrálneho
otvoru so skrutkou (14).
Varovanie! Pred opätovným zostavením sa uistite, či je
predný kryt / zostava brzdy reťaze (3) nastavená v správnej polohe (prednej) (obr. A).
 Umiestnite zostavu krytu reťaze (6) na elektrickú
reťazovú pílu.
 Uistite sa, či je výstupok (17) na zostave krytu reťaze
správne umiestnený v drážke (18) na hlavnom kryte
(obr. G).
 Otočte zaisťovaciu maticu nastavenia reťaze (7)
v smere pohybu hodinových ručičiek, aby došlo
k riadnemu usadeniu.
 Povoľte zaisťovaciu maticu nastavenia reťaze (7)
o jednu celú otáčku tak, aby mohlo dôjsť k napnutiu
reťaze.
 Skontrolujte napnutie reťaze podľa nižšie uvedeného
postupu. Reťaz príliš nenapínajte.
 Pomocou dodaného kľúča/skrutkovača (21) dotiahnite nastavovaciu maticu napnutia reťaze (obr. H)
(Vodiacu lištu reťaze označujú bodkované čiary)
Zväčšenie napnutia reťaze (obr. H)
 Otočte zaisťovaciu skrutku nastavenia reťaze (7)
proti smeru pohybu hodinových ručičiek.
 Napnite reťaz píly pomocou nastavovacej skrutky
napnutia reťaze (8). Otáčanie v smere pohybu hodinových ručičiek spôsobuje napínanie.
 Dotiahnite zaisťovaciu skrutku nastavenia reťaze (7).
Použitie
Varovanie! Nechajte náradie pracovať jeho vlastným
tempom. Zamedzte preťažovaniu.
Naplnenie nádržky na olej (obr. K)
 Odstráňte viečko nádržky (12) a naplňte nádržku
odporúčaným typom oleja na reťaze. Množstvo oleja
v nádržke môžete sledovať pomocou indikátora (13).
Znovu nasaďte viečko nádržky (12).
 Pravidelne pílu vypínajte a kontrolujte množstvo
oleja pomocou indikátora (13). Ak je v nádržke menej
než štvrtina požadovaného množstva oleja, odpojte
zástrčku kábla píly od sieťovej zásuvky a doplňte
do nádržky správny typ oleja. Táto elektrická reťazová píla je vybavená automatickým systémom
mazania, ktorý stále maže reťaz píly a vodiacu lištu.
Odporúčame Vám, aby ste počas celej prevádzkovej
životnosti tejto elektrickej reťazovej píly používali iba
olej BLACK+DECKER, pretože zmesi rôznych olejov
by mohli viesť k zníženiu kvality oleja, čo by drasticky
skrátilo prevádzkovú životnosť reťaze píly a objavili by
sa ďalšie riziká.
Nikdy nepoužívajte už použitý olej, príliš hustý olej alebo
veľmi riedky olej určený pre šijacie stroje. Také oleje
by mohli spôsobiť poškodenie Vašej elektrickej reťazovej píly. Používajte iba oleje správnej triedy (kat. č.
A6023-QZ).
 Táto elektrická reťazová píla bude počas použitia
dávkovať olej na reťaz automaticky.
Zapnutie
Poznámka: Ak nie je predný kryt / zostava brzdy reťaze
v polohe „nastaviť“, zapnutie píly nebude možné.
 Uchopte elektrickú reťazovú pílu pevne oboma rukami. Stlačte poistné tlačidlo (2) a potom stlačte hlavný
vypínač (1), aby došlo k spusteniu píly.
 Hneď ako dôjde k spusteniu motora, odstráňte palec
z poistného tlačidla (2) a držte pevne rukoväti.
Na náradie príliš netlačte, nechajte náradie pracovať
vlastným tempom. Práca je účinnejšia a bezpečnejšia, ak
používate náradie a nástroje na účely, na aké sú určené.
Príliš veľký tlak vedie k rozťahovaniu reťaze píly (5).
Kontrola a nastavenie napnutia reťaze píly (obr. I)
Pred použitím píly a po každých 10 minútach práce s pílou musíte skontrolovať napnutie reťaze.
 Odpojte náradie od napájacieho napätia.
 Mierne zatiahnite za reťaz (5), ako na uvedenom
obrázku (detail v obr. I). Napnutie je správne, ak
reťaz (5) pri povytiahnutí do vzdialenosti 3 mm od vodiacej lišty (4) zaskočí späť. Medzi vodiacou lištou
(4) a elektrickou reťazou píly (5) by nemal byť na
spodnej strane vodiacej lišty žiadny previs.
Poznámka: Reťaz neprepínajte, pretože by to viedlo
k nadmernému opotrebovaniu a skráteniu prevádzkovej
životnosti reťaze a vodiacej lišty.
Poznámka: Ak je reťaz píly nová, počas prvých 2 prevádzkových hodín veľmi často kontrolujte jej napnutie
(po odpojení od napájacieho zdroja), pretože sa nová
reťaz mierne vyťahuje.
Ako nastaviť brzdu reťaze (obr. A)
 Uistite sa, či je náradie odpojené od elektrickej siete.
 Nastavte predný kryt / zostavu brzdy reťaze (3) späť
do polohy „nastaviť“ (obr. A).
 Náradie je teraz pripravené na použitie.
K čomu dochádza pri spätnom ráze reťaze
Ak dôjde k spätnému rázu, vaša ľavá ruka sa dostáva
do kontaktu s predným krytom, tlačí tento kryt dopredu
smerom k obrobku, a tým zastaví náradie za niekoľko
zlomkov sekundy.
10
Ako vyskúšať brzdu reťaze (obr. A)
 Pred použitím píly vždy skontrolujte, či brzda reťaze
pracuje správne.
 Na pevnom povrchu uchopte náradie pevne oboma
rukami, uistite sa, či sa reťaz píly (5) nedotýka povrchu zeme a zapnite pílu (pozrite časť „Ako zapnúť
elektrickú reťazovú pílu“).
 Otáčajte ľavú ruku smerom dopredu okolo prednej
rukoväti tak, aby sa zadná časť vašej ruky dostala
do kontaktu s predným krytom / zostavou brzdy
reťaze (3), a zatlačte ju dopredu smerom k obrobku
(obr. A). Reťaz píly (5) sa musí zastaviť za niekoľko
zlomkov sekundy.
Ak chcete funkciu predného krytu / zostavy brzdy reťaze
(3) obnoviť, postupujte podľa pokynov v časti „Ako nastaviť brzdu reťaze“.
Poznámka: Vyvarujte sa opätovného spustenia motora,
pokým nezačujete, že sa motor úplne zastavil.
Poznámka: Ak dôjde k poruche brzdy reťaze, zverte
opravu tohto výrobku autorizovanému servisu BLACK+DECKER.

Ak dôjde k zablokovaniu reťaze (5) alebo vodiacej
lišty (4)
 Vypnite náradie.
 Odpojte náradie od napájacieho napätia.
 Rozovrite rez pomocou klinov, aby došlo k uvoľneniu
tlaku na vodiacu lištu (4). Nepokúšajte sa pílu uvoľniť
prudkými pohybmi.
 Začnite nový rez.
Pred prerezávaním berte do úvahy všetky podmienky,
ktoré môžu ovplyvniť smer pádu:
 Dĺžka a hmotnosť rezanej vetvy.
 Neobvykle zložitá štruktúra ťažkej vetvy alebo jej
rozloženie.
 Okolité stromy a prekážky vrátane prekážok nad hlavou.
 Rýchlosť a smer vetra.
 Vetvy, ktoré sú prepletené s inými vetvami.
Pracovník musí brať do úvahy prístup k vetvám stromu
a smer ich pádu. Vetvy stromu sa môžu ľahko vrhnúť
smerom ku kmeňu. Okrem toho môžu vetvy ohroziť okolostojace osoby, objekty a iný majetok, nachádzajúci
sa pod nimi.
 Z dôvodu zabránenia rozštiepeniu urobte prvý rez
smerom hore. Hĺbka rezu by mala zodpovedať maximálne jednej tretine priemeru vetvy.
 Urobte druhý rez smerom dole proti prvému rezu.




Urobte do kmeňa smerový zárez, aby ste určili smer
pádu stromu.
Potom urobte horizontálny rez do hĺbky, ktorá zodpovedá zhruba 1/5 až 1/3 priemeru stromu, ktorý bude
rovnobežný s rovinou základne stromu (obr. L).
Potom nad prvým rezom na rovnakej strane stromu
urobte druhý rez, ktorý bude s horizontálnym rezom
zvierať uhol 45°.
Z druhej strany kmeňa stromu urobte jednoduchý
horizontálny rez, ktorý sa bude nachádzať asi 25
až 50 mm nad smerovým zárezom. (obr. M). Nikdy
nerobte rez do smerového zárezu, pretože by ste
stratili kontrolu nad ovládaním smeru pádu stromu.
Zarazte do zárezu vhodný klin alebo kliny, aby došlo
k jeho rozovretiu a k pádu stromu (obr. N).
Prerezávanie vetiev stromu
Uistite sa, že prerezávanie vetiev stromov nezakazuje
alebo nereguluje platný miestny zákon alebo predpis.
Prerezávať by mali skúsení pracovníci, pretože hrozí
zvýšené riziko zovretia reťaze píly a spätného rázu.
Pílenie stromov (obr. L - R)
Neskúsení používatelia by sa nemali pokúšať píliť stromy.
Používateľ môže utrpieť zranenie alebo môže spôsobiť
škodu na majetku, ak nebude brať do úvahy smer pádu
stromu. Strom sa môže rozštiepiť a počas rezania môže
taktiež dôjsť k pádu poškodenej alebo suchej vetvy.
Bezpečná vzdialenosť okolitých osôb, budov a ďalších
objektov od stínaného stromu zodpovedá minimálne
2,5-násobku jeho výšky. Osoby, budovy alebo predmety
nachádzajúce sa v tomto priestore sú vystavené riziku
zasiahnutia padajúcim stromom.
Rezanie guľatiny (obr. O – R)
Způsob řezání závisí na způsobu podepření řezaného
materiálu.
Je-li to možné, vždy používejte vhodný stojan pro řezání
dřeva. Vždy zahajte řez s řetězem pily v chodu a tak,
aby byl hrotový doraz (20) v kontaktu s dřevem (obr. O).
Při dokončení řezu proveďte otočný pohyb pomocí hrotového dorazu.
Pred pokusom o sťatie stromu:
 Uistite sa, či prerezávanie vetví stromov nezakazuje
alebo nereguluje platný miestny zákon alebo predpis.
 Berte do úvahy všetky nasledujúce podmienky, ktoré
môžu ovplyvniť smer pádu stromu:
♦
Určený smer pádu.
♦
Prirodzený sklon stromu.
♦
Neobvykle zložité štruktúry ťažkej vetvy alebo
jej rozloženie.
♦
Okolostojace stromy a prekážky vrátane nadzemných vedení a podzemných sietí.
♦
Rýchlosť a smer vetra.
Pripravte si plán úniku pred padajúcimi vetvami a úlomkami. Zaistite, aby na únikovej ceste neboli žiadne prekážky, ktoré by bránili v pohybe. Pamätajte, že vlhká tráva
a čerstvo orezaná kôra sú klzké.
 Nepokúšajte sa stínať stromy, ktorých priemer
kmeňa je väčší než pracovná dĺžka lišty elektrickej
reťazovej píly.
Ak je materiál pri rezaní podopretý po celej dĺžke:
 Robte rez smerujúci dole, ale zabráňte tomu, aby
sa píla dostala do kontaktu so zemou, pretože by
došlo k rýchlemu otupeniu reťaze.
Ak je materiál pri rezaní podopretý na oboch koncoch:
 Najskôr režte smerom dole do jednej tretiny, aby ste
zabránili štiepaniu, a potom veďte druhý rez smerom
proti prvému rezu.
11
Ak je materiál pri rezaní podopretý na jednom konci:
 Najskôr režte jednu tretinu priemeru smerom hore, aby
ste zabránili štiepaniu a potom režte smerom dole.
Ak režete na svahu:
 Vždy stojte na svahu nad rezaným materiálom.
Ak režete drevo na zemi (obr. O):
 Zaistite si drevo pomocou zarážok alebo klinov.
Používateľ píly alebo iné osoby nesmú zaisťovať
polohu polien alebo kmeňa tak, že si naňho sadnú
alebo že na ňom budú stáť. Zaistite, aby sa reťaz
píly nedostala do kontaktu so zemou.
Možná príčina
Možné riešenie
Stlačte poistné tlačidlo
Predný kryt v polohe
po aktivácii brzdy
Obnovte funkciu
predného krytu
Spálená poistka
Vymeňte poistku
Zopnutie prúdového
chrániča
Skontrolujte prúdový
chránič
Odpojený prívodný
kábel
Skontrolujte napájanie
Reťaz sa nezastavuje
do 2 sekúnd, ak dôjde
k vypnutiu náradia
Reťaz je príliš voľná
Skontrolujte napnutie
reťaze
Lišta/reťaz sú horúce
alebo sa objaví dym
Prázdna nádržka
na olej
Skontrolujte množstvo
oleja
Elektrická reťazová
píla nevykonáva
správne rezy
Skontrolujte napnutie
reťaze
Vodiaca lišta píly musí
byť namazaná
Kompletne namažte
vodiacu lištu
Reťaz sa pohybuje
opačne
Skontrolujte a opravte
smer otáčania reťaze
Mazací otvor vo viečku
je zapchatý
Odstráňte nečistoty
z tohto otvoru
Nečistoty na reťazovej
lište
Odstráňte tieto
nečistoty a očistite
vodiacu lištu
Nečistoty vo výstupe
pre mazací olej
Odstráňte tieto
nečistoty
Množstvo oleja
Hladina oleja v nádržke by sa nemala nachádzať
pod značkou pre 1/4 množstva.
Reťaz a vodiaca lišta (obr. F)
 Po niekoľkých prevádzkových hodinách a pred uložením tejto píly odstráňte z píly vodiacu lištu (4) aj
s reťazou píly (5) a očistite ich.
 Uistite sa, či je čistý kryt reťaze, a ak je to nutné,
odstráňte z neho všetky nečistoty.
 Pri opätovnej montáži otočte vodiacu lištu (4) o 180°,
pomocou skrutkovača odstráňte koliesko na napínanie reťaze a znovu ho namontujte na opačnej strane
vodiacej lišty.
Varovanie! Reťaz príliš nenapínajte.
 Namažte ozubené koleso cez otvor na mazanie
ozubeného kolesa ($), aby ste zaistili rovnomerné
opotrebovanie okolo vodiacich líšt.
Brúsenie reťaze píly
Ak chcete od píly získať maximálny výkon, je dôležité,
aby boli zuby reťaze stále ostré.
Návod na tento úkon nájdete na obale brúsiacej súpravy.
Na tento účel Vám odporúčame kúpu brúsnej súpravy
na reťaze BLACK+DECKER (k dispozícii u servisných
zástupcov a vybraných dodávateľov BLACK+DECKER).
Výmena opotrebených pílových reťazí
Náhradné reťaze sú k dispozícii u predajcov alebo servisných zástupcov BLACK+DECKER. Vždy používajte
originálne náhradné diely.
Zapchatý otvor pre ma- Očistite otvory pre mazací olej na lište píly
zací olej (21 - obr. E)
a vyčistite drážku
vo vodiacej lište
Reťaz je príliš napnutá
Vyprázdnite z nádržky
olej a použite nový olej
Varovanie! Pred vykonávaním akejkoľvek údržby elektrického náradia:
 Vypnite pílu a odpojte ju od napájacieho zdroja.
Odstraňovanie porúch
Nie je stlačené poistné
tlačidlo
Možné riešenie
Nečistoty v nádržke
Pravidelná údržba zaručuje dlhú prevádzkovú životnosť
tejto píly.
Odporúčame Vám, aby ste v pravidelných intervaloch
vykonávali nasledujúce kontroly.
Orezávanie vetví (obr. R)
Odstraňovanie vetiev zo sťatého stromu. Pri orezávaní
vetiev nechajte väčšie spodné vetvy, aby podopierali
sťatý strom.
Malé vetvy odstraňujte jedným rezom. Vetvy, na ktoré
pôsobí tlak, sa musia rezať zo spodnej strany vetvy smerom k hornej strane vetvy, aby ste zabránili zablokovaniu
píly v reze.
Orežte vetvy z opačnej strany stromu a dbajte na to, aby
sa kmeň stromu nachádzal medzi Vami a pílou. Nikdy
nerežte, ak máte pílu medzi nohami, a nikdy si nesadajte
na vetvy, ktoré budete rezať.
Náradie nie je možné
zapnúť
Možná príčina
Elektrická reťazová
píla nespotrebováva
olej
Údržba
Ak používate pri rezaní stojan (obr. Q):
Ak je to možné, vždy zásadne odporúčame použitie
stojana.
 Umiestnite guľatinu do stabilnej polohy. Vždy režte
z vonkajšej strany oporných bodov stojana. Na pripevnenie obrobku používajte upínacie svorky alebo pásy.
Problém
Problém
Ostrosť reťaze píly
Zuby pílovej reťaze sa otupia okamžite pri kontakte rotujúcej reťaze so zemou alebo s klincami.
Napnutie reťaze píly
Pravidelne kontrolujte napnutie pílovej reťaze.
Nabrúste ju
12
Technické údaje
Čo robiť, ak potrebuje Vaša píla opravu.
Vaša elektrická reťazová píla je vyrobená tak, aby spĺňala
požiadavky platných bezpečnostných predpisov. Opravy
musia byť vykonávané iba kvalifikovanými osobami, ktoré
budú používať originálne náhradné diely. Nedodržanie
tohto pokynu môže viesť k značnému ohrozeniu obsluhy. Odporúčame Vám, aby ste tento návod uložili na
bezpečnom mieste.
CS1835 (Typ 1)
Výmena sieťovej zástrčky (iba pre Veľkú Britániu
a Írsko)
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného kábla:
 Zaistite riadne odstránenie starej zástrčky.
 Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím na novej
zástrčke.
 Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
Varovanie! Na uzemňovaciu svorku nebude pripojený
žiadny vodič.
Dodržujte montážne pokyny dodávané s kvalitnými zástrčkami.
Odporúčaná poistka: 10 A.
Napájacie napätie
V
230
Príkon
W
1800
Dĺžka vodiacej lišty
mm
345
Maximálna dĺžka vodiacej lišty mm
418
Rýchlosť reťaze (naprázdno)
m/s
12,5
Maximálna dĺžka rezu
mm
355
Množstvo oleja
ml
100
Hmotnosť
kg
4,65
Trieda ochrany
II
Hladina akustického tlaku podľa normy EN 60745:
LpA (akustický tlak) 91,7 dB(A), odchýlka (K) 2,5 dB(A)
L WA (akustický výkon) 102,7 dB(A), odchýlka
(K) 2,5 dB(A)
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový
súčet) podľa normy EN 60745:
Ochrana životného prostredia
Hodnota vibrácií (ah) 5,9 m/s2, odchýlka (K) 1,5 m/s2
Trieďte odpad. Tento výrobok sa nesmie likvidovať v bežnom domovom odpade.
Ak nebudete výrobok BLACK+DECKER ďalej používať
alebo ak si ho prajete nahradiť novým, nelikvidujte ho
spolu s bežným komunálnym odpadom. Zaistite likvidáciu
tohto výrobku v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné využitie použitých výrobkov a obalových
materiálov. Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne zberne
odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú informácie
o správnej likvidácii elektro odpadov z domácnosti.
Spoločnosť BLACK+DECKER poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov BLACK+DECKER po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete využiť výhody tejto
služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok ktorémukoľvek
zástupcovi autorizovaného servisu, ktorý zariadenie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu BLACK+DECKER nájdete na príslušnej adrese uvedenej v tomto
návode. Zoznam autorizovaných servisov BLACK+DECKER a podrobnosti o popredajnom servise nájdete aj na
internetovej adrese: www.2helpU.com
13
ES Vyhlásenie o zhode v rámci EÚ
Záruka
Spoločnosť Black & Decker je presvedčená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku. Táto
záruka sa ponúka v prospech zákazníka a nijako neovplyvní jeho zákonné záručné práva. Táto záruka platí
vo všetkých členských štátoch EÚ a Európskej zóny
voľného obchodu EFTA.
SMERNICA PRE STROJOVÉ
ZARIADENIA
SMERNICA TÝKAJÚCA SA
VONKAJŠIEHO HLUKU
Ak sa v priebehu 24 mesiacov od kúpy objavia na
výrobku Black & Decker akékoľvek materiálové či výrobné
chyby, spoločnosť Black & Decker garantuje v snahe
o minimalizovanie Vašich starostí a za nižšie uvedených
podmienok bezplatnú výmenu chybných dielov, opravu
alebo výmenu celého výrobku:
 Výrobok sa nepoužíval na obchodné alebo profesionálne účely a nedochádzalo k jeho prenájmu.
 Výrobok nebol vystavený nesprávnemu použitiu
a nebola zanedbaná jeho predpísaná údržba.
 Výrobok nebol poškodený cudzími predmetmi, cudzími látkami alebo cudzím zavinením.
 Opravy nevykonávali iné osoby, než autorizovaní
opravári alebo mechanici autorizovaného servisu
Black & Decker.
CS1835
Spoločnosť Black & Decker vyhlasuje, že tieto produkty
popisované v technických údajoch spĺňajú požiadavky
nasledujúcich noriem:
2006/42/ES, EN 60745-1, EN 60745-2-13
2006/42/ES, Elektrická reťazová píla, Príloha IV
TÜV Rheinland LGA Products GmbH;
Tillystraße 2 D - 90431 Nürnberg, Germany;
Číslo úradne stanoveného orgánu: 0197
Úroveň akustického výkonu podľa normy 2000/14/ES
(Článok 13, Príloha III):
Lwa (meraný akustický výkon) 102,7 dB(A)
Odchýlka (K) 2,5 dB (A)
Lwa (zaručený akustický výkon) 108 dB(A)
Ak požadujete záručnú opravu, budete musieť
predajcovi alebo zástupcovi autorizovaného servisu
predložiť doklad o kúpe výrobku. Miesto najbližšieho
autorizovaného servisu Black & Decker nájdete na
príslušnej adrese uvedenej v tomto návode. Zoznam
autorizovaných servisov Black & Decker a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com
Tieto výrobky spĺňajú taktiež požiadavky smerníc
2014/30/EÚ a 2011/65/EÚ. Ak chcete získať ďalšie
informácie, kontaktujte, prosím, spoločnosť Black &
Decker na tejto adrese alebo na adresách, ktoré sú
uvedené na konci tohto návodu.
Navštívte, prosím, naše stránky
www.blackanddecker.cz a zaregistrujte tu
svoj nový výrobok BLACK+DECKER, aby ste
mohli byť informovaní o nových výrobkoch
a špeciálnych ponukách. Ďalšie informácie o značke
BLACK+DECKER a o celom rade našich ďalších
výrobkov nájdete na adrese
www.blackanddecker.co.uk
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za zostavenie
technických údajov a vydáva toto vyhlásenie v zastúpení spoločnosti Black & Decker.
R. Laverick
Technický riaditeľ
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
28. 10. 2014
zst00273863 - 24-06-2015
14
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
10/14
Podpis
Download PDF

advertising