DWP352VS | DeWalt DWP352VS BELT SANDER instruction manual

372002 - 70 EST
DWP352VS
Eesti keel
(Originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
5
13
Joonis 1 / Рисунок 1
e
a
f
g
d
c
b
i
j
h
Joonis 2 / Рисунок 2
Joonis 3 / Рисунок 3
l
m
n
b
k
3
Joonis 4 / Рисунок 4
DWV9000
4
EESTI KEEL
LINTLIHVIJA
DWP352VS
Õnnitleme!
võib märkimisväärselt vähendada
vibratsiooni kogu tööaja kestel.
Olete valinud DEWALTi tööriista. Aastatepikkused
kogemused, põhjalik tootearendus ja
innovatsioon teevad DEWALTist ühe
usaldusväärsema partneri professionaalsetele
elektritööriistade kasutajatele.
Tehnilised andmed
Pinge
Tüüp
Sisendvõimsus
Lindi kiirus
Lihvimispind
Lindi pikkus
Lindi laius
Kaal
V
W
m/min
mm
mm
mm
kg
DWP352VS
230
115
1/2
1/2
1010
1010
270–440
235–380
140 x 75
140 x 75
533,4
533,4
76,2
76,2
5,0
5,0
ist ühe usaldusväärsema partneri professionaalsetele
elektritööriistade kasutajatele EN 60745-2-4:
LPA (püsiv helirõhutase)
dB(A)
92
92
LWA (helivõimsustase)
dB(A)
103
103
KWA (määramatus antud
helitaseme korral)
dB(A)
3
3
Vibratsioonitase ah =
Määramatus K =
m/s²
m/s²
2,7
1,5
2,7
1,5
Teabelehel toodud vibratsioonitase on mõõdetud
vastavalt standardis EN 60745 toodud
standardtestile ja seda võib kasutada tööriistade
võrdlemiseks. Seda võib kasutada mõju esmasel
hindamisel.
HOIATUS: Avaldatud
vibratsioonitugevus puudutab
tööriista põhirakendusi. Kui aga
tööriista kasutatakse muul viisil,
erinevate lisatarvikutega või kui
seda on halvasti hooldatud, võib
vibratsioonitugevus erineda. Sellisel
juhul võib vibratsiooni mõju kogu
tööaja kestel olla märkimisväärselt
tugevam.
Vibratsiooni mõju hindamisel tuleb
arvesse võtta ka seda aega, mil
tööriist on välja lülitatud või töötab
vabajooksul ning tööd ei tee. See
Määrake kindlaks lisaohutusmeetmed
kasutaja kaitsmiseks vibratsiooni
mõjude eest – tööriistade ja tarvikute
hooldamine, käte hoidmine soojas ja
tööprotsesside korraldus.
Kaitsmed
Euroopa
Suurbritannia
ja Iirimaa
230 V tööriistad 10 amprit, vooluvõrk
230 V tööriist
13 amprit, pistikus
Definitsioonid: Ohutusjuhised
Allpool toodud määratlused kirjeldavad iga
märksõna olulisuse astet. Palun lugege juhendit
ja pöörake tähelepanu nendele sümbolitele.
OHT: Tähistab tõenäolist ohtlikku
olukorda, mis mittevältimisel lõppeb
surma või raske kehavigastusega.
HOIATUS: Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda surma või raske
kehavigastusega.
ETTEVAATUST: Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda kergete või
mõõdukate kehavigastustega.
PANE TÄHELE: Viitab tegevusele,
mis ei too kaasa kehavigastust,
kuid mis mittevältimisel võib
põhjustada varalist kahju.
Tähistab elektrilöögiohtu.
Tähistab tuleohtu.
EÜ vastavusavaldus
MASINADIREKTIIV
LINTLIHVIJA
DWP352VS
DEWALT kinnitab, et jaotises Tehnilised andmed
kirjeldatud tooted vastavad standarditele:
2006/42/EÜ, EN 60745-1, EN 60745-2-4.
5
EESTI KEEL
Neid tooted on kooskõlastatud direktiividega
2004/108/EÜ (kuni 19.04.2016), 2014/30/EÜ
(alates 20.04.2016) ja 2011/65/EÜ. Lisainfo
saamiseks võtke palun DEWALTIGA ühendust
allpool asuval aadressil või vaadake
kasutusjuhendi tagaküljel olevat infot.
b)
Allkirjastaja vastutab tehnilise faili koostamise
eest ja on valmistanud deklaratsiooni DEWALTI
nimel.
c)
d)
Horst Grossmann
Vice President Engineering
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Saksamaa
10.11.2014
HOIATUS: Vigastusohu
vähendamiseks lugege
kasutusjuhendit.
Üldised hoiatused elektritööriistade kasutamise kohta
HOIATUS! Lugege läbi kõik
hoiatused ja juhised. Kõigi juhiste
täpne järgimine aitab vältida
elektrilöögi, tulekahju ja/või raske
kehavigastuse ohtu.
HOIDKE KÕIK HOIATUSED JA JUHISED
TULEVIKU TARVIS ALLES.
Hoiatustes kasutatud mõiste „elektritööriist” viitab
võrgutoitel töötavatele (juhtmega) ja akutoitel
töötavatele (juhtmeta) elektritööriistadele.
1) TÖÖALA OHUTUS
a) Tööala peab olema puhas ja hästi
valgustatud. Korrast ära ja pimedad
tööalad soodustavad õnnetuste juhtumist.
b) Ärge kasutage elektritööriistu
plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks
tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu
läheduses. Elektritööriistad tekitavad
sädemeid, mis võivad süüdata tolmu või
aurud.
c) Hoidke lapsed ja kõrvalseisjad
elektritööriista kasutamise ajal ohutus
kauguses. Tähelepanu hajumisel võite
kaotada kontrolli tööriista üle.
2) ELEKTRIOHUTUS
a) Elektritööriista pistikud peavad
vastama pistikupesale. Ärge kunagi
6
e)
f)
muutke pistikut mis tahes moel. Ärge
kasutage maandatud elektritööriistade
puhul adapterpistikut. Muutmata pistikud
ja sobivad pistikupesad vähendavad
elektrilöögiohtu.
Vältige kehalist kontakti maandatud
pindadega nagu torud, radiaatorid,
pliidid ja külmkapid. Elektrilöögi
oht tõuseb, kui teie keha on maaga
ühenduses.
Ärge viige elektritööriistu vihma
kätte või märgadesse tingimustesse.
Elektritööriista sisse sattunud vesi
suurendab elektrilöögi ohtu.
Ärge vigastage toitejuhet. Ärge kunagi
kasutage elektritööriista juhet selle
kandmiseks, tõmbamiseks ega pistiku
eemaldamiseks vooluvõrgust. Kaitske
kaablit kuumuse, õli, teravate servade
ja liikuvate osade eest. Kahjustatud
või sassis kaablid suurendavad
elektrilöögiohtu.
Kui kasutate tööriista välitingimustes,
kasutage kindlasti välitingimusteks
ettenähtud pikenduskaablit.
Välitingimustesse sobiva pikenduskaabli
kasutamine vähendab elektrilöögiriski.
Kui elektritööriista niisketes
tingimustes kasutamine on vältimatu,
kasutage rikkevoolukaitset (RCD).
Rikkevoolukaitsme kasutamine vähendab
elektrilöögi ohtu.
3) ISIKLIK OHUTUS
a) Säilitage valvsus, jälgige, mida teete,
ja kasutage elektritööriista mõistlikult.
Ärge kasutage elektritööriista
väsinuna ega alkoholi, narkootikumide
või arstimite mõju all olles. Kui
elektritööriistaga töötamise ajal tähelepanu
kas või hetkeks hajub, võite saada raskeid
kehavigastusi.
b) Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke
alati nägemiskaitset. Isikukaitsevahendid
nagu tolmumask, mittelibisevad jalanõud,
kiiver ja kuulmiskaitse vähendavad õigetes
tingimustes kasutades kehavigastusi.
c) Vältige soovimatut käivitumist.
Veenduge, et enne tööriista vooluvõrku
ja/või aku külge ühendamist on
käivituslüliti väljalülitatud asendis.
Kandes tööriista, sõrm lülitil, või
ühendades toiteallikaga tööriista, mille lüliti
on tööasendis, võib juhtuda õnnetus.
d) Enne elektritööriista sisselülitamist
eemaldage kõik reguleerimisvõtmed
ja mutrivõtmed. Tööriista pöörleva osa
EESTI KEEL
e)
f)
g)
külge jäetud mutri- või mõni muu võti võib
tekitada kehavigastusi.
Ärge küünitage. Seiske kogu aeg
kindlalt ja hoidke tasakaalu. See
tagab tööriista üle ettearvamatutes
situatsioonides parema kontrolli.
Kandke nõuetekohast riietust. Ärge
kandke lotendavaid rõivaid ega ehteid.
Hoidke juuksed, riided ja kindad eemal
liikuvatest osadest. Lotendavad rõivad,
ehted ja pikad juuksed võivad jääda
liikuvate osade külge kinni.
Kui seadmetega on kaasas
äratõmbesüsteem ja kogumisseadmed,
veenduge, et need on ühendatud
ja õigesti kasutatavad.
Tolmukogumisseadme kasutamine võib
vähendada tolmuga seotud ohte.
4) ELEKTRITÖÖRIISTA KASUTAMINE JA
HOOLDAMINE
a) Ärge koormake elektritööriista
üle. Kasutage konkreetseks
otstarbeks sobivat elektritööriista.
Õige elektritööriist teeb töö paremini
ja ohutumalt kiirusel, milleks see on
mõeldud.
b) Ärge kasutage tööriista, kui seda
ei saa lülitist sisse ja välja lülitada.
Elektritööriist, mida ei saa lülitist juhtida,
on ohtlik ja vajab remonti.
c) Enne seadistuste tegemist,
lisaseadmete vahetamist või tööriista
ladustamist eemaldage tööriist
vooluvõrgust ja/või eemaldage aku.
Nende kaitsemeetmete rakendamine
vähendab elektritööriista soovimatu
käivitamise ohtu.
d) Kui elektritööriista ei kasutata, hoidke
seda lastele kättesaamatust kohas
ning ärge laske elektritööriistaga
või kasutusjuhendiga mittetutvunud
isikutel seda elektritööriista käitada.
Oskamatutes kätes on elektritööriistad
ohtlikud.
e) Elektritööriistu tuleb hooldada.
Veenduge, et liikuvad osad on õiges
asendis ega ole kinni kiilunud,
detailid on terved ja puuduvad muud
tingimused, mis võivad mõjutada
tööriista tööd. Kahjustuste korral laske
tööriista enne edasist kasutamist
remontida. Tööriistade halb hooldamine
põhjustab palju õnnetusi.
f) Hoidke lõikekettad teravad ja puhtad.
Õigesti hooldatud, teravate lõikeservadega
lõiketarvikud kiiluvad väiksema
g)
tõenäosusega kinni ja neid on lihtsam
juhtida.
Kasutage elektritööriista, lisaseadmeid
ja otsakuid jne vastavalt käesolevas
juhendis toodule, võttes arvesse
nii tööpiirkonda kui ka tehtava
töö iseloomu. Tööriista kasutamine
mittesihtotstarbeliselt võib põhjustada
ohtliku olukorra.
5) HOOLDAMINE
a) Laske elektritööriista hooldada
kvalifitseeritud remontijal, kes kasutab
ainult identseid varuosi. See tagab
tööriista ohutuse säilimise.
Täiendavad ohutusnõuded
lintlihvijate jaoks
• Hoidke elektritööriista kinni maandatud
käepidemetest, sest lint võib kokku
puutuda toitekaabliga. Pinge all olevasse
juhtmesse sisselõikamisel võivad pinge
alla sattuda ka pinge all oleva tööriista
lahtised metallosad ja kasutaja võib saada
elektrilöögi.
• Ärge lihvige oma lihvijaga ühtegi tüüpi
metalli. Kruvisid, naelu või muud metalli
lihvides võivad tekkida sädemed, mis võivad
tolmuosakesed süüdata.
• Ärge tehke selle lihvijaga töötades liiva
märjaks. Mootori korpusesse võivad sattuda
vedelikud ja põhjustada elektrilöögi.
• Tühjendage tolmukotti sageli. Eriti, kui
lihvite vaigukattega pindasid, nagu
polüuretaan, lakk, šellak jms. Peene
lihvimistolmu kogunemisel võib tolm ise
süttida ja põhjustada tulekahju.
• Ärge käitage tööriista järjest pika aja
vältel. Tööriista töötamisel tekkiv vibratsioon
võib püsivalt kahjustad sõrmi, käelabasid
ja käsivarsi. Kandke mõju vähendamiseks
kindaid, tehke sageli pause ja piirake
päevast kogukasutusaega.
• Kui lihvite pliipõhiseid värve, töödelge
keemiliselt puidu või muid materjale, mis
võivad sisaldada kantserogeene. Nende
materjalide lihvimisega tohib tegeleda vaid
professionaal.
• Puhastage oma tööriista sageli, eriti
pärast pikemat kasutuskorda. Tolm
ja terasid sisaldavad metallosakesed
kogunevad sageli sisepindadele ja võivad
põhjustada raskete vigastuste riski,
elektrilööki või surma. KATKESTAGE
ALATI lihvija ühendus vooluallikaga
enne puhastamist. KANDKE ALATI
7
EESTI KEEL
KAITSEPRILLE, mis vastavad normile ANSI
Z87.1.
• KATKESTAGE ALATI tööriista ühendus
vooluallikaga enne lihvlintide või lehtede
vahetamist. Nende kaitsemeetmete
rakendamine vähendab elektritööriista
soovimatu käivitamise ohtu.
• HOIDKE ALATI tugevalt mõlema käega
lintlihvijast, et vältida kontrolli kaotamist.
• HOIDKE ALATI sõrmi eemal liikuvast lindist
või piirkonnast, kus lint siseneb korpusesse,
et vältida raskeid hõõrdumisi.
• Ärge kasutage lintlihvijat, ilma et kõik
kaitsevõred ja katted on tugevalt oma
kohal kinni.
• Vigastuste vältimiseks ärge kasutage
seda tööriista alusel, mis pööraks
selle ümber, et kasutada statsionaarse
lintlihvijana. See tööriist pole mõeldud
taoliseks kasutamiseks.
HOIATUS: Soovitame kasutada
rikkevoolukaitset, mille
rakendumisvool on 30 mA või vähem.
Täiendavad ohutuseeskirjad
värvi eemaldamiseks
1. Pliid sisaldava värvkatte lihvimine EI OLE
SOOVITATAV, sest mürgise tolmu vältimine
on keerukas. Pliimürgistus ohustab kõige
rohkem lapsi ja rasedaid naisi.
2. Kuna ilma keemiliste analüüsideta on värvi
koostist raske kindlaks teha, soovitame
igasuguse värvkatte lihvimisel järgida teatud
ettevaatusabinõusid:
ISIKLIK OHUTUS
1. Lapsed ja rasedad ei peaks minema
värvkatte lihvimise töötsoonienne,
kui töötsoon on pärast töö lõpetamist
puhastatud.
2. Kõik töötsoonis viibivad inimesed peaksid
kandma tolmumaski või respiraatorit.
Filtrit peab vahetama iga päev või siis, kui
kasutajal tekivad hingamisraskused. Teavet
NIOSH-tunnustusega tolmumaskide kohta
küsige kohalikust ehitustarvete kauplusest.
3. Värviosakeste neelamise vältimiseks EI TOHI
töötsoonis SÜÜA, JUUA ega SUITSETADA.
Töölised peaksid ENNE söömist, joomist
või suitsetamist end pesema ja puhastama.
Sööki, jooki ja suitsetamistarbeid ei tohi
hoida kohas, kus neile võib langeda tolmu.
8
KESKKONNAOHUTUS
1. Värvkate tuleb eemaldada viisil, mis tekitab
võimalikult vähe tolmu.
2. Värvkatte mahalihvimise töötsoon tuleb
muust keskkonnast eraldada vähemalt
4 mil (0,10 mm) paksuse kilega.
3. Lihviida tuleb viisil, mis vähendab tolmu
kandmist töötsoonist väljapoole.
PUHASTAMINE JA JÄÄTMETE KÕRVALDAMINE
1. Kõiki pindu töötsoonis tuleb põhjalikult
puhastada tolmuimejaga iga päev
lihvimistööde ajal. Tolmuimeja tolmukotte
peaks vahetama regulaarselt.
2. Kileriided, tolmujäägid ja muu praht tuleb
kokku koguda ja nõuetekohaselt kõrvaldada.
Need tuleks asetada prügimahutitesse
või kõrvaldada kasutades tavalist
prügiveoteenust. Puhastusalalt tuleks eemale
hoida lapsed ja rasedad naised.
3. Kõik mänguasjad, pestavad mööbliesemed
ja laste kasutatavad lauanõud tuleb enne
taaskasutust põhjalikult pesta.
Muud ohud
Ka asjakohaste ohutusnõuete järgimisel ja
turvaseadeldiste kasutamisel ei saa teatud ohte
vältida. Need on järgmised:
– Kuulmiskahjustused.
– Lendavatest osakestest tekitatud
kehavigastuste oht.
– Põletushaavade oht, mida tekitavad
kasutamisel kuumenevad tarvikud.
– Pikemaajalisest kasutamisest tekitatud
kehavigastuste oht.
Tähistused tööriistal
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid:
Enne kasutamist lugege
kasutusjuhendit.
Kandke kuulmiskaitset.
Kandke nägemiskaitset.
KUUPÄEVAKOODI ASUKOHT (JOONIS 1)
Kuupäevakood (j), mis sisaldab ka tootmisaastat,
on trükitud nimeplaadile.
EESTI KEEL
Näiteks:
2015 XX XX
Tootmisaasta
Pakendi sisu
Pakend sisaldab:
1 Lintlihvija
1 Tolmukott
1 Lihvimislinti
1 Tolmušaht
1 Kasutusjuhend
• Veenduge, et tööriist, selle osad ega tarvikud
ei ole transportimisel kahjustada saanud.
• Võtke enne kasutamist aega, et
kasutusjuhend põhjalikult läbi lugeda ja
endale selgeks teha.
Kirjeldus (joonis 1)
HOIATUS: Ärge kunagi ehitage
elektritööriista ega selle ühtki
osa ümber. See võib põhjustada
kahjustuse või kehavigastuse.
• See toode pole mõeldud kasutamiseks
inimestele (k.a lapsed), kellel on vähendatud
füüsikalised, sensoorsed või vaimsed
võimed; puuduvad kogemused, teadmised
või oskused, välja arvatud siis, kui neid
superviseerib nende turvalisuse eest
vastutav isik. Lapsi ei tohi kunagi jätta selle
tootega üksi.
Elektriohutus
Elektrimootor on kavandatud vaid ühe pinge
jaoks. Veenduge alati, et toitepinge vastab
andmesildile märgitud väärtusele.
Teie DEWALTI tööriist on valmistatud kategoorias
I (maandatud) vastavalt standardile EN60745.
Vaja on maandusjuhet.
HOIATUS: 115 V seadet tuleb käitada
läbi tõrkekindla eraldustrafo, mille
primaar- ja sekundaarmähis on
üksteisest maandusega eraldatud.
Kui toitekaabel on kahjustatud, tuleb see
vahetada spetsiaalselt valmistatud kaabli vastu,
mille saabDEWALTI hooldusorganisatsiooni
kaudu.
b. Tolmutoru
Toitepistiku vahetamine
(ainult Suurbritannia ja Iirimaa)
c. Põhikäepide
Kui peab paigaldama uue toitepistiku:
a. Tolmukott
d. Eesmine käepide
• Kõrvaldage vana pistik ohutult.
e. Lukustusnupp
• Ühendage pruun juhe uue pistiku
faasiklemmiga.
f. Päästiklüliti
g. Kiirusevalits
h. Hoob
i. Pingutusrull
j. Kuupäevakood
SIHTOTSTARVE
See rasketööstuse lintlihvija on mõeldud
professionaalseks lihvimiseks erinevatel
objektidel (nt ehitusobjekt).
ÄRGE kasutage niisketes või märgades
tingimustes ega plahvatusohtlike gaaside või
vedelike läheduses.
• Ühendage sinine juhe neutraalklemmiga.
• Ühendage roheline/kollane juhe
maandusklemmiga.
Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasas olevaid
paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 13 A.
Pikenduskaabli kasutamine
Kui pikendusjuhe on vajalik, kasutage
heakskiidetud 3-soonelist pikendusjuhet, mis
sobib selle tööriista sisendvõimsusega (vaadake
Tehnilised andmed). Minimaalne juhtme suurus
on 1,5 mm2; maksimaalne pikkus 30 m.
See rasketööstuse lintlihvija on professionaalne
elektritööriist.
Kaablirulli kasutamisel kerige kaabel alati
täielikult lahti.
ÄRGE lubage lastel tööriista puudutada.
Kogenematute kasutajate puhul on vajalik
juhendamine.
PAIGALDUS JA SEADISTAMINE
• Väikesed lapsed ja nõrk tervis. See
seade ei ole mõeldud ilma järelevalveta
kasutamiseks väikeste laste või füüsiliselt
nõrkade isikute poolt.
HOIATUS: Vigastusohu
vähendamiseks lülitage seade
välja ja eemaldage vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist
9
EESTI KEEL
ja eemaldamist, seadistuste
tegemist või remonti. Veenduge,
et toitelüliti on asendis OFF (väljas).
Juhuslik käivitumine võib põhjustada
vigastuse.
3. Et mootor saaks töötada, ilma et peaksite
hoidma pidevalt päästikut, vajutage
päästiklülitit (f), vajutage ja hoidke
lukustusnuppu (e), samal ajal vabastades
päästiklüliti.
HOIATUS: Raskete kehavigastute
riski vähendamiseks kinnitage
töödetail ja hoidke lihvijast tugevalt
kinni. Lintlihvija ja töödetaili vaheline
hõõrdumine põhjustab detaili liikumist
tahapoole ja lihvija liikumist ettepoole.
Kiirusregulaator (joonis 1)
HOIATUS: Raskete
hõõrdumisõnnetuste vältimiseks
hoidke ALATI sõrmi eemal liikuvast
lindist või piirkonnast, kus lint siseneb
korpusesse.
Töökiirust saab reguleerida vahemikus
270 m/min [meetrit minutis] ja 440 m/min
230V DWP352VS korral. 115V DWP352VS jaoks
on töökiirus reguleeritav vahemikus 235 m/min ja
380 m/min.
HOIATUS: Raskete haavade oht. Kui
ühesuunaline lihvimislint paigaldada
tagurpidi, ei pruugi see õigesti liikuda
ning võib korpuselt üle ulatuda ning
põhjustada tõsiseid rebendeid.
Kiirus on reguleeritav kiirusvalitsat (g) keerates.
Esimene asend tagab väikseima töökiiruse
(270/235 m/min) ja 6. asend kiireima (440/380 m/
min). Kiirust saab muuta, kui mootor töötab või
kui see on seisatud.
Uue lindi paigaldamine
(joonis 1)
1. Asetage lihvija selle vasakule küljele.
2. Tõmmake hooba (h) välja masina esikülje
suunas, nagu näidatud. Seeläbi tõmbate
kokku pingutusratta (i) ja vabastate lihvlindi
pinge alt.
3. Eemaldage vana lint.
4. Paigaldage uus lint noolega (trükitud
lindi siseküljele) pealpool ja suunatud
pingutusratta SUUNAS.
MÄRKUS: Mõned lintlihvijad on kahesuunalised.
Nendele lintidele pole nooli märgitud. Need saab
paigaldada mõlemas suunas.
5. Ühendage esiratas, vajutades hooba (h)
tagasi oma algasendisse.
Lintlihvija käivitamine ja peatamine (joonis 1)
HOIATUS: Vigastusriski
vähendamiseks ärge lülitage lihvijat
sisse, kui see on asetatud töödetailile.
HOIATUS: Vigastusriski
vähendamiseks kontrollige, kas lindi
kaitsekate on paigaldatud, kinnitatud
ja töötab korralikult.
1. Veenduge, et lüliti on väljas ja toiteahela
pinge ühtib spetsifikatsioonide sildil toodud
pingega. Ühendage masin toiteahelaga.
10
2. Pigistage päästikut (f), et käivitada mootor.
Vabastage päästik, et peatada mootor.
4. Lukustusnupu vabastamiseks pigistage
päästikut ja vabastage.
Lihvlindi jooks (joonis 2)
HOIATUS: Raskete haavade oht.
Seadke lint õigesti jooksma, et
see korpusest välja ei ulatuks.
Üle korpuse ulatuv liikuv lint võib
põhjustada raskeid haavu.
ETTEVAATUST: Vigastusriski
vähendamiseks veenduge alati, et
lüliti on väljas, enne kui ühendate
tööriista toiteallikaga.
Üleliigse kulumise vältimiseks lihvija ja lindi
mõlemal küljel, ÄRGE KUNAGI lubage lihvlindil
hõõruda vastu lihvija raami. Veendumaks, et lint
jookseb õigesti, toimige järgmiselt:
1. Pöörake tööriist ümber. Hoidke tagumist
käepidet vasaku käega nii, et sõrmusesõrm
ja väike sõrm toetuksid päästikule.
2. Pigistage päästikut, et käivitada mootor.
3. Keerake lindi joondusnuppu (k) emb-kummas
suunas, kuni lindi serv on ühel tasapinnal
tagumise kummiga kaetud ratta väliservaga.
Lindi serv ületab esiratta serva.
4. Vabastage päästik, et peatada mootor. Laske
tööriistal TÄIELIKULT PEATUDA, enne kui
pöörate selle ümber ja panete maha.
Tolmu kogumine
(joonised 1, 3, 4)
HOIATUS: Vigastusohu
vähendamiseks lülitage seade
EESTI KEEL
välja ja eemaldage vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist
ja eemaldamist, reguleerimist või
remonti. Juhuslik käivitumine võib
põhjustada vigastuse.
HOIATUS: Tühjendage
tolmukogumissüsteemi sageli, eriti
kui lihvite vaikkattega pindu, nt
polüuretaani, värnitsat, šellakit vms.
Kõrvaldage tolmuosakesed vastavalt
viimistlusvahendi tootja juhistele
või asetage need tihedalt istuva
metallkaanega metallanumasse.
Eemaldage tolmuosakesed
tööpiirkonnast iga tööpäeva lõpus.
Peene lihvimistolmu kogunemine võib
põhjustada isesüttimist ja tulekahju.
HOIATUS: Elektrilöögi oht.
Vaakumtoru ja vaakumadapteri
kasutamine koos lintlihvijaga võib
põhjustada staatilist elektrit, see
omakorda aga staatilisi lahendusi.
HOIATUS: Tuleoht. Ärge kasutage
tolmuskogumisseadet, kui lihvite
metalli. See põhjustab tuleohtu,
tõsiseid kehavigastusi ja/või seadme
kahjustusi.
ETTEVAATUST: Vigastusriski
vähendamiseks ärge kasutage
tööriista ilma tolmukotita.
Enne tolmušahti paigaldamist asetage O-rõngas
(n) tolmutorusse (b), mis on kahe ribi vahel
(joonis 3).
Tolmušahti (l) paigaldamiseks asetage
keermestatud nupu (m) ots tolmutoru (b) kohale
ja keerake soovitud suunas. Pingutage nuppu
(m), et kinnitada tolmušaht tolmutoru külge
(joonis 3).
Tolmukoti (a) kasutamiseks lükake tolmukott
tolmušahtile (l), kuni see on kinni. Seejärel
positsioneerige kott nii, et sisemine juhe oleks
peal. Kõige tõhusamaks tööks tühjendage
tolmukotti, kui see on pooleldi täis. Tõmmake
tolmukott tolmutoru küljest maha, lukustage koti
tagakülg ja raputage tolm välja. Keerake aegajalt kott pahupidi ja harjake, et eemaldada sisse
kogunenud tolm.
Tolmušahtil on DEWALTi AirLock-ühendus,
mistõttu sobib see kasutamiseks koos DEWALTi
tolmuärasti ja AirLock tarvikuga DWV9000
(joonis 4).
KASUTAMINE
Kasutusjuhised
HOIATUS: Järgige alati
ohutusjuhiseid ja asjakohaseid
õigusakte.
HOIATUS: Vigastusohu
vähendamiseks lülitage seade
välja ja eemaldage vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist
ja eemaldamist, seadistuste
tegemist või remonti. Veenduge,
et toitelüliti on asendis OFF (väljas).
Juhuslik käivitumine võib põhjustada
vigastuse.
Käe õige asend (joonis 1)
HOIATUS: Tõsise kehavigastusohu
vähendamiseks kasutage ALATI õiget
hoideasendit, nagu näidatud joonisel.
HOIATUS: Raskete kehavigastuste
ohu vähendamiseks hoidke ALATI
tööriistast tugevalt kinni, et vältida
selle ootamatut liikumist.
Õige käte asend nõuab, et üks käsi on asetatud
eesmisele käepidemele (d) ja teine käsi
põhikäepidemele (c).
Kasutamiseks
HOIATUS: Raskete kehavigastuste
vältimiseks ärge kasutage seda
tööriista alusel, mis pööraks selle
ümber, et kasutada statsionaarse
lintlihvijana. See tööriist pole mõeldud
taoliseks kasutamiseks.
ETTEVAATUST: Vigastute riski
vähendamiseks kinnitage töödetail
ja hoidke lihvijast tugevalt kinni.
Lintlihvija ja töödetaili vaheline
hõõrdumine põhjustab detaili liikumist
tahapoole ja lihvija liikumist ettepoole.
ETTEVAATUST: Vigastusriski
vähendamiseks veenduge alati, et
lüliti on väljas, enne kui ühendate
tööriista toiteallikaga.
1. Hoidke lihvijat töödetailist eemal enne
mootori käivitamist.
2. Langetage lihvija detailile, puudutades
kõigepealt lindi tagumise osaga. Joondage
masin, kui liigute edaspidi.
3. Juhtige masin detailist üle kattuvate
tõmmetega. Laske lihvijal oma tööd teha.
11
EESTI KEEL
4. Vältige liigse surve avaldamist. Masina
raskus on tavapäraselt piisav kiire ja
sujuva viimistluse jaoks. Surve vähenegi
suurendamine võib kiirendada materjali
eemaldumist, kuid liigne surve muudab
mootori aeglaseks ja vähendab lihvimise
kiirust.
5. Liikuge edasi-tagasi üsnagi laia ala ulatuses,
et saada ühtlane pind.
6. Ärge laske tööriistal kaldu vajuda. Lindi
servaga saab teha pinda sügavaid lõikeid.
7. Ärge peatuge üheski kohas lihvimise jooksul.
Lint teeb sinna sügavama koha ja tööpind
jääb ebaühtlane.
8. Tõstke tööriist töödetaililt üles enne mootori
väljalülitamist.
9. Veenduge alati, et mootor on täielikult
seiskunud, enne kui asetate selle maha.
HOOLDAMINE
Teie DEWALTi elektritööriist on loodud
pikaajaliseks kasutamiseks minimaalse
hooldamise juures. Pideva rahuldava töö
tagamiseks tuleb tööriista õigesti hooldada ja
regulaarselt puhastada.
HOIATUS: Vigastusohu
vähendamiseks lülitage seade
välja ja eemaldage vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist
ja eemaldamist, seadistuste
tegemist või remonti. Veenduge,
et toitelüliti on asendis OFF (väljas).
Juhuslik käivitumine võib põhjustada
vigastuse.
Määrimine
Teie elektritööriist ei vaja lisamäärimist.
Puhastamine
HOIATUS: Puhuge mustus ja tolm
korpusest kuiva õhuga välja niipea,
kui näete ventilatsiooniavade
ümber kogunenud tolmu või
mustust. Kandke selle töö tegemisel
heakskiidetud kaitseprille ja
tolmumaski.
HOIATUS: Ärge kunagi kasutage
tööriista mittemetallist osade
12
puhastamiseks lahusteid või muid
kemikaale. Need kemikaalid võivad
nõrgendada tööriista materjale.
Kasutage vaid veega või pehme
seebiga niisutatud lappi. Ärge laske
vedelikel sattuda tööriista sisse; ärge
kastke tööriista või selle osi vedelikku.
Lisavarustus
HOIATUS: Kuna muid tarvikuid peale
DEWALTI pakutavate ei ole koos
selle seadmega testitud, võib nende
kasutamine koos selle tööriistaga
olla ohtlik. Kehavigastuste ohu
vähendamiseks võib selle tootega
kasutada ainult DEWALTI soovitatud
lisaseadmeid.
Sobilike tarvikute kohta teabe saamiseks pidage
nõu müüjaga.
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi
kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui te ühel päeval leiate, et teie
DEWALTI toode on muutunud kasutuks või
vajab väljavahetamist, ärge kõrvaldage seda
koos olmejäätmetega. Viige toode vastavasse
kogumispunkti.
Kasutatud toodete ja pakendite eraldi
kogumine võimaldab materjale
taaskasutada. Materjalide
taaskasutamine aitab vältida
keskkonna saastamist ja vähendab
vajadust tooraine järele.
Kohalikud määrused võivad nõuda
elektroonikajäätmete eraldamist olmejäätmetest
ning selle viimist prügilasse või jaemüüjale, kellelt
ostate uue toote.
DEWALT pakub võimalust DEWALTI toodete
tagasivõtmiseks ja taaskasutamiseks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks
viige toode volitatud remonditöökotta, kus see
meie nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks
võite pöörduda DEWALTI kohalikku esindusse,
mille aadressi leiate sellest kasutusjuhendist.
Samuti on DEWALTI volitatud remonditöökodade
nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad
ning kontaktandmed leitavad internetis aadressil:
www.2helpU.com.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ЛЕНТОЧНАЯ ШЛИФМАШИНА
DWP352VS
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент
фирмы DEWALT. Тщательная разработка
изделий, многолетний опыт фирмы
по производству инструментов,
различные усовершенствования сделали
электроинструменты DEWALT одними
из самых надёжных помощников для
профессионалов.
Технические характеристики
Напряжение питания
В
Тип
Потребляемая мощность Вт
Скорость движения ленты м/мин
Размер подошвы
мм
Длина ленты
мм
Ширина ленты
мм
Вес
кг
DWP352VS
230
115
1/2
1/2
1010
1010
270–440
235–380
140 x 75
140 x 75
533,4
533,4
76,2
76,2
5,0
5,0
Сумма величин уровня шума и вибрации (сумма
векторов по трём осям), измеренных в соответствии со
стандартом EN 60745-2-4:
LpA (звуковое
давление)
дБ(А)
92
92
LwA (акустическая
мощность)
дБ(А)
103
103
KwA (погрешность измерения акустической
мощности)
дБ(А)
3
3
Вибрационное
воздействие ah =
Погрешность K =
м/с²
м/с²
2,7
1,5
2,7
1,5
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования
в соответствии со стандартом EN60745
и может использоваться для сравнения
инструментов разных марок. Он может также
использоваться для предварительной оценки
воздействия вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только
к основным видам применения
инструмента. Однако если
инструмент применяется
не по основному назначению,
с другими принадлежностями
или содержится в ненадлежащем
порядке, уровень вибрации
будет отличаться от
указанной величины. Это
может значительно увеличить
воздействие вибрации в течение
всего периода работы
инструментом.
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
учитывать время, когда
инструмент находился
в выключенном состоянии или
когда он включен, но не выполняет
какую-либо операцию. Это может
значительно уменьшить уровень
воздействия в течение всего
периода работы инструментом.
Определите дополнительные
меры предосторожности
для защиты оператора
от воздействия вибрации,
такие как: тщательный
уход за инструментом
и принадлежностями, содержание
рук в тепле, организация рабочего
места.
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты
230 В
10 ампер,
электросеть
Определения:
Предупреждения
безопасности
Следующие определения указывают на
степень важности каждого сигнального слова.
Прочтите руководство по эксплуатации
и обратите внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжёлой
травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
к смертельному исходу или
получению тяжёлой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы лёгкой или
средней тяжести.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной
травмы, которая, однако, может
привести к повреждению
электроинструмента.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
ЛЕНТОЧНАЯ ШЛИФМАШИНА
DWP352VS
DEWALT заявляет, что продукты,
обозначенные в разделе «Технические
характеристики», разработаны в полном
соответствии со стандартами: 2006/42/EC,
EN 60745-1, EN 60745-2-4.
Данные продукты также соответствуют
Директивам 2004/108/EC (до 19.04.2016),
2014/30/EU (после 20.04.2016) и 2011/65/EU.
За дополнительной информацией
обращайтесь по указанному ниже адресу или
по адресу, указанному на последней странице
руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
10.11.2014
14
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочитайте руководство по
эксплуатации для снижения риска
получения травмы.
Общие правила
безопасности при работе
с электроинструментами
ВНИМАНИЕ! Внимательно
прочтите все инструкции по
безопасности и руководство
по эксплуатации. Несоблюдение
всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций
может привести к поражению
электрическим током,
возникновению пожара и/или
получению тяжёлой травмы.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Термин «Электроинструмент» во всех
привёденных ниже указаниях относится
к Вашему сетевому (с кабелем) или
аккумуляторному (беспроводному)
электроинструменту.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте хорошее
освещение. Плохое освещение или
беспорядок на рабочем месте может
привести к несчастному случаю.
b) Не используйте
электроинструменты, если
есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы
электроинструменты создают
искровые разряды, которые могут
воспламенить пыль или горючие пары.
c) Во время работы
с электроинструментом не
подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение
внимания может вызвать у Вас
потерю контроля над рабочим
процессом.
2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать
штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку
электрического кабеля. Не
РУССКИЙ ЯЗЫК
используйте соединительные
штепсели-переходники,
если в силовом кабеле
электроинструмента есть
провод заземления. Использование
оригинальной вилки кабеля
и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения
электрическим током.
b) Во время работы
с электроинструментом
избегайте физического контакта
с заземлёнными объектами, такими
как трубопроводы, радиаторы
отопления, электроплиты
и холодильники. Риск поражения
электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
c) Не используйте
электроинструмент под дождём
или во влажной среде. Попадание
воды в электроинструмент
увеличивает риск поражения
электрическим током.
d) Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем. Ни в коем
случае не используйте кабель для
переноски электроинструмента
или для вытягивания его вилки
из штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический
кабель воздействию высоких
температур и смазочных веществ;
держите его в стороне от острых
кромок и движущихся частей
электроинструмента. Повреждённый
или запутанный кабель увеличивает
риск поражения электрическим током.
e) При работе
с электроинструментом на
открытом воздухе используйте
удлинительный кабель,
предназначенный для наружных
работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом
воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
f) При необходимости работы
с электроинструментом во
влажной среде используйте
источник питания, оборудованный
устройством защитного
отключения (УЗО). Использование
УЗО снижает риск поражения
электрическим током.
3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе
с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если
Вы устали, а также находясь
под действием алкоголя
или понижающих реакцию
лекарственных препаратов
и других средств. Малейшая
неосторожность при работе
с электроинструментами может
привести к серьёзной травме.
b) При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
надевайте защитные очки.
Своевременное использование
защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на
нескользящей подошве, защитного
шлема или противошумовых
наушников, значительно снизит риск
получения травмы.
c) Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети и/
или аккумулятору, поднять
или перенести его, убедитесь,
что выключатель находится
в положении «выключено». Не
переносите электроинструмент
с нажатым курковым выключателем
и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель
которого установлен в положение
«включено», это может привести
к несчастному случаю.
d) Перед включением
электроинструмента снимите
с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный
или гаечный ключ, оставленный
закреплённым на вращающейся части
электроинструмента, может стать
причиной получения тяжёлой травмы.
e) Работайте в устойчивой позе.
Всегда твёрдо стойте на ногах,
сохраняя равновесие. Это позволит
Вам не потерять контроль при
работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
f) Одевайтесь соответствующим
образом. Во время работы не
надевайте свободную одежду
или украшения. Следите за тем,
чтобы Ваши волосы, одежда или
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
перчатки находились в постоянном
отдалении от движущихся частей
инструмента. Свободная одежда,
украшения или длинные волосы
могут попасть в движущиеся части
инструмента.
g) Если электроинструмент
снабжён устройством сбора
и удаления пыли, убедитесь, что
данное устройство подключено
и используется надлежащим
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного
случая, связанного с запылённостью
рабочего пространства.
4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ И
ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Не перегружайте
электроинструмент. Используйте
Ваш инструмент по назначению.
Электроинструмент работает
надёжно и безопасно только при
соблюдении параметров, указанных
в его технических характеристиках.
b) Не используйте
электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается
в положение включения или
выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем
представляет опасность и подлежит
ремонту.
c) Отключайте электроинструмент
от сетевой розетки и/или
извлекайте аккумулятор
перед регулировкой, заменой
принадлежностей или при
хранении электроинструмента.
Такие меры предосторожности
снижают риск случайного включения
электроинструмента.
d) Храните неиспользуемые
электроинструменты
в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не
знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями,
работать с электроинструментом.
Электроинструменты представляют
опасность в руках неопытных
пользователей.
e) Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте
точность совмещения и лёгкость
перемещения подвижных
16
частей, целостность деталей
и любых других элементов
электроинструмента,
воздействующих на его работу.
Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не
будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных
случаев являются следствием
недостаточного технического ухода
за электроинструментом.
f) Следите за остротой
заточки и чистотой режущих
принадлежностей. Принадлежности
с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают
работу менее утомительной.
g) Используйте электроинструмент,
аксессуары и насадки
в соответствии с данным
Руководством и с учетом
рабочих условий и характера
будущей работы. Использование
электроинструмента не по
назначению может создать опасную
ситуацию.
5) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего
электроинструмента должен
производиться только
квалифицированными
специалистами с использованием
идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего
электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
Дополнительные инструкции
по технике безопасности
при работе ленточными
шлифмашинами
• Держите электроинструмент
за изолированные поверхности,
поскольку шлифовальная лента
может задеть собственный
кабель. Разрезание находящегося
под напряжением провода делает не
покрытые изоляцией металлические
части электроинструмента также
«живыми», что создаёт опасность
поражения оператора электрическим
током.
• Запрещается шлифование
данной шлифмашиной металлов
любого типа. Искры, образующиеся
РУССКИЙ ЯЗЫК
в результате шлифования винтов,
гвоздей и прочих металлических
объектов, могут воспламенить
образующуюся пыль.
• Не используйте с данной
шлифмашиной влажный песок. Влага
может проникнуть в корпус двигателя,
вызвав риск удара электрическим током.
• Как можно чаще опорожняйте
пылесборник. Особенно при
шлифовании поверхностей
с полимерным покрытием полиуретановым, лаковым,
шеллаковым и пр. Шлифовальная
пыль при её накапливании может
самовоспламениться и вызвать пожар.
• Не допускается непрерывная работа
данным электроинструментом
в течение длительного периода
времени. Вибрация, возникающая во
время использования инструмента,
может привести к неизлечимым
травмам пальцев и рук. Используйте
перчатки для лучшей антивибрационной
защиты, устраивайте частые перерывы
в работе и ограничьте время работы
инструмента.
• Не рекомендуется шлифование красок
на свинцовой основе, под давлением
химически обработанной древесины
или других материалов, которые
могут содержать канцерогенные
вещества. Шлифование этих
материалов должно производиться
только профессиональными
пользователями.
• Часто очищайте инструмент,
особенно после интенсивного
использования. На внутренних
поверхностях часто собирается
содержащая металлические частицы
пыль, повышая риск получения травмы,
поражения электрическим током или
смерти от электрического тока.
Перед чисткой ВСЕГДА отключайте
шлифмашину от электросети.
ВСЕГДА НАДЕВАЙТЕ ЗАЩИТНЫЕ
ОЧКИ, соответствующие ANSI Z87.1.
• Перед сменой шлифовальных лент
или листов ВСЕГДА отключайте
инструмент от электросети.
Такие меры предосторожности
снижают риск случайного включения
электроинструмента.
• ВСЕГДА крепко удерживайте
ленточную шлифмашину обеими
руками за рукоятки, предотвращая
потерю контроля над инструментом.
• Чтобы избежать получения тяжёлой
травмы, ВСЕГДА держите пальцы
в стороне от движущейся ленты
и областей, где лента входит в корпус
шлифмашины.
• Не работайте ленточной
шлифмашиной без надёжно
установленных на месте всех
защитных кожухов и крышек.
• Чтобы избежать получения
травмы, не используйте данный
инструмент на подставке
в качестве стационарной ленточной
шлифмашины. Данный инструмент
не предназначен для подобного
использования.
ВНИМАНИЕ: Рекомендуется
использование устройства
защитного отключения
с остаточным током 30 мА или
менее.
Дополнительные правила
техники безопасности при
удалении лакокрасочных
покрытий
1. НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ шлифование
красок с содержанием свинца, так как
это приводит к образованию вредной для
здоровья пыли. Наибольшую опасность
отравление свинцом представляет для
детей и беременных женщин.
2. Так как определить наличие свинца
в краске без проведения химического
анализа достаточно сложно, мы
рекомендуем соблюдать следующие
меры предосторожности при выполнении
шлифования окрашенных поверхностей:
ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
1. Не допускайте детей или беременных
женщин в рабочую зону, где выполняется
шлифование окрашенных поверхностей
до тех пор, пока рабочая зона не будет
полностью очищена.
2. Все люди, входящие в рабочую зону,
должны надевать пылезащитные маски
или респираторы. Фильтр следует
заменять ежедневно или по мере его
загрязнения. Купите в строительном
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
магазине респиратор, утверждённого
Национальным институтом США по
охране труда и промышленной гигиене
(NIOSH) типа.
3. НЕ ПРИНИМАЙТЕ ПИЩУ, НЕ ПЕЙТЕ
ЖИДКОСТИ и НЕ КУРИТЕ в рабочей зоне
для исключения вероятности попадания
частиц краски в желудок. ПЕРЕД приёмом
пищи, питьём или курением работник
должен помыться и почиститься. Пищевые
продукты, напитки или сигареты не
должны находиться в рабочей зоне, так
как на них может осесть пыль.
– Риск получения травмы от
разлетающихся частиц.
– Риск получения ожогов от
принадлежностей и насадок, которые
в процессе работы сильно нагреваются.
– Риск получения травмы, связанный
с продолжительным использованием
инструмента.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
1. Краску следует снимать таким образом,
чтобы свести к минимуму количество
образующейся пыли.
Используйте средства защиты
органов слуха.
2. Зоны, где выполняется удаление
краски, должны быть герметизированы
пластиковыми панелями толщиной
0,10 мм.
3. Шлифование поверхности должно
выполняться таким образом, чтобы свести
к минимуму проникновение пыли за
пределы рабочей зоны.
ЧИСТКА И УТИЛИЗАЦИЯ
1. Все поверхности в рабочей зоне
необходимо ежедневно очищать
пылесосом и протирать в течение всего
времени выполнения шлифовальных
работ. Фильтровальные мешки пылесоса
следует менять с достаточной частотой.
2. Пластиковую одноразовую одежду
следует собирать и утилизировать вместе
с собранной пылью и другим мусором. Их
следует помещать в герметичные ёмкости
для сбора мусора и регулярно вывозить
в пункт переработки отходов. Во время
чистки дети и беременные женщины не
должны находиться в рабочей зоне.
3. Все игрушки, моющуюся мебель
и принадлежности, используемые детьми,
необходимо тщательно вымыть перед
дальнейшим использованием.
Остаточные риски
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных
устройств, некоторые остаточные риски
невозможно полностью исключить. К ним
относятся:
– Ухудшение слуха.
18
Надевайте защитные очки.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ (РИС. 1)
Код даты (j), который также включает в себя
год изготовления, отштампован на паспортной
табличке инструмента.
Пример:
2015 XX XX
Год изготовления
Комплект поставки
В упаковку входят:
1 Ленточная шлифмашина
1 Пылесборник
1 Шлифовальная лента
1 Переходник для устройств пылеудаления
1 Руководство по эксплуатации
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем
случае не модифицируйте
электроинструмент или какуюлибо его деталь. Это может
РУССКИЙ ЯЗЫК
привести к получению травмы или
повреждению инструмента.
a. Пылесборник
b. Выпускное отверстие пылеотвода
c. Основная рукоятка
d. Передняя рукоятка
e. Кнопка блокировки пускового выключателя
f. Курковый пусковой выключатель
g. Дисковой регулятор скорости
h. Зажимной рычаг
i. Натяжной ролик
j. Код даты
НАЗНАЧЕНИЕ
Ленточные шлифмашины высокой мощности
предназначены для профессионального
шлифования на различных объектах
производства работ (напр., на строительных
площадках).
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Данные ленточные шлифмашины высокой
мощности являются профессиональными
электроинструментами.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
всегда должны работать под наблюдением.
• Дети и неопытные лица. Использование
инструмента детьми и неопытными
лицами допускается только под контролем
ответственного за их безопасность лица.
• Данное изделие не может использоваться
людьми (включая детей) со сниженными
физическими, сенсорными и умственными
способностями или при отсутствии
необходимого опыта или навыка, за
исключением, если они выполняют работу
под присмотром лица, отвечающего за
их безопасность. Не оставляйте детей
с инструментом без присмотра.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Следите за напряжением электрической
сети, оно должно соответствовать величине,
обозначенной на информационной табличке
электроинструмента.
Ваш инструмент DEWALT сконструирован
по Классу I (с заземлением) в соответствии
с EN60745. Требуется заземляющий провод.
ВНИМАНИЕ:
Электроинструменты
с напряжением 115 В
должны управляться
через предохранительный
изолированный трансформатор
с заземлённым экраном между
первичной и вторичной обмоткой.
Повреждённый кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем,
который можно получить в сервисном центре
DEWALT.
Использование
удлинительного кабеля
При необходимости использования
удлинительного кабеля, используйте
только утверждённые 3-х жильные кабели
промышленного изготовления, рассчитанные
на мощность не меньшую, чем потребляемая
мощность данного инструмента
(см. раздел «Технические
характеристики»). Минимальный размер
проводника должен составлять 1,5 мм²;
максимальная длина кабеля не должна
превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения тяжёлой травмы
закрепляйте заготовку и крепко
удерживайте шлифмашину.
Трение между шлифовальной
лентой и заготовкой приводит
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
к смещению заготовки назад,
а шлифмашины – вперёд.
ВНИМАНИЕ: Чтобы избежать
получения тяжёлой травмы,
ВСЕГДА держите пальцы
в стороне от движущейся ленты
и областей, где лента входит
в корпус шлифмашины.
ВНИМАНИЕ: Опасность
получения тяжёлой травмы.
Однонаправленные шлифовальные
ленты при установке
в неправильном направлении
не будут двигаться должным
образом и могут свисать
с корпуса, став причиной
получения тяжёлой резаной раны.
Установка новой
шлифовальной ленты
(Рис. 1)
1. Положите шлифмашину набок.
2. Оттяните зажимной рычаг (h)
и переведите его в сторону передней
части инструмента. Натяжной ролик
(i) втянется и ослабнет натяжение
шлифовальной ленты.
3. Снимите старую шлифовальную ленту.
4. Установите новую шлифовальную
ленту, проследив, чтобы стрелка
(отштампованная на внутренней стороне
ленты) указывала В НАПРАВЛЕНИИ
натяжного ролика.
ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые шлифовальные
ленты являются двунаправленными. На таких
лентах нет отштампованных стрелок. Они
могут устанавливаться в любом направлении.
5. Вытяните передний ролик, нажав
на зажимной рычаг (h) и вернув его
в исходное положение.
Включение и выключение
ленточной шлифмашины
(Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: В целях снижения
риска получения травмы
убедитесь, что во время
включения шлифмашина не стоит
на заготовке.
ВНИМАНИЕ: В целях снижения
риска получения травмы
убедитесь, что защитный
20
кожух установлен, закреплён
и функционирует должным
образом.
1. Убедитесь, что курковый выключатель
находится в выключенном положении,
а напряжение электросети соответствует
напряжению, указанному на паспортной
табличке инструмента. Подключите
инструмент к розетке электросети.
2. Нажмите на курковый пусковой
выключатель (f), чтобы запустить
двигатель. Чтобы выключить инструмент,
отпустите курковый пусковой
выключатель.
3. Для работы в непрерывном режиме без
удерживания куркового выключателя
постоянно нажатым, нажмите на курковый
выключатель (f), нажмите и удерживайте
кнопку блокировки (е), одновременно
отпуская курковый выключатель.
4. Чтобы разблокировать выключатель,
нажмите и отпустите курковый
выключатель.
Регулировка скорости
(Рис. 1)
Рабочая скорость DWP352VS 230 В:
270 - 440 м/мин. Рабочая скорость DWP352VS
115 В: 235 - 380 м/мин.
Скорость регулируется при помощи дискового
регулятора (g). Первая позиция обеспечивает
самую низкую рабочую скорость
(270/235 м/мин.); шестая позиция
обеспечивает самую высокую скорость
(440/380 м/мин.). Скорость можно изменять
как при работающем, так и при неработающем
двигателе.
Посадка шлифовальной
ленты (Рис. 2)
ВНИМАНИЕ: Опасность получения
тяжёлой травмы. Тщательно
отрегулируйте посадку ленты,
чтобы избежать её свисания за
пределы корпуса инструмента.
Свисающая за пределы корпуса
лента при движении может стать
причиной получения тяжёлой
резаной раны.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для
снижения риска получения травмы
всегда перед подключением
инструмента к розетке
электросети проверяйте, что
РУССКИЙ ЯЗЫК
курковый выключатель находится
в выключенном положении.
Для предотвращения чрезмерного
износа шлифмашины и ленты ВСЕГДА
избегайте трения шлифовальной ленты
о корпус шлифмашины. Для обеспечения
правильной посадки шлифовальной ленты на
инструменте:
1. Переверните инструмент нижней стороной
вверх. Удерживайте заднюю рукоятку
левой рукой, положив безымянный
палец и мизинец на курковый пусковой
выключатель.
2. Нажмите на курковый пусковой
выключатель, чтобы запустить двигатель.
3. Поворачивайте рукоятку центрирования
ленты (k) в любом направлении, пока
край ленты не будет совмещён с краем
заднего резинового ролика. При этом края
ленты будут выступать за края переднего
ролика.
4. Отпустите клавишу пускового
выключателя, останавливая двигатель.
Перед тем как перевернуть инструмент
и поставить его на поверхность дождитесь
ПОЛНОЙ ОСТАНОВКИ двигателя.
Пылеудаление (Рис. 1, 3, 4)
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
настройки, а также перед
проведением ремонта.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
ВНИМАНИЕ: Как можно чаще
опорожняйте пылесборник,
особенно при шлифовании
поверхностей с полимерным
покрытием - полиуретановым,
лаковым, шеллаковым и пр.
Утилизацию пылевидных отходов,
образующихся в ходе шлифования,
осуществляйте в соответствии
с рекомендациями производителя
данного покрытия или помещайте
в металлические банки с плотно
закрывающимися крышками.
Ежедневно удаляйте из рабочей
зоны пылевидные отходы,
образующиеся при шлифовании
покрытий. Шлифовальная пыль
при её накапливании может
самовоспламениться и вызвать
пожар.
ВНИМАНИЕ: Опасность
поражения электрическим током.
Использование с ленточной
шлифмашиной шланга
пылесоса и переходника может
сгенерировать статический
электрический заряд, что
приводит к резкому статическому
разряду.
ВНИМАНИЕ: Опасность
возникновения пожара. При
шлифовании металла не
используйте пылеудаляющее
устройство. Невыполнение этого
требования чревато возгоранием,
которое может привести
к серьёзным травмам и/или
повреждению инструмента.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для
снижения риска получения травмы
не используйте инструмент без
установленного пылесборника.
Перед установкой переходника для
устройств пылеудаления поместите между
двумя бороздками на выпускном отверстии
пылеотвода (b) резиновое уплотнительное
кольцо (n).
Чтобы установить переходник (l), наденьте его
конец с резьбовой рукояткой (m) на отверстие
пылеотвода (b) и поверните переходник
в желаемое положение. Затяните рукоятку
(m), закрепляя переходник на отверстии
пылеотвода (Рис. 3).
При использовании пылесборника (а),
наденьте пылесборник на переходник (l),
надавив на него до полной фиксации. Затем
расположите пылесборник таким образом,
чтобы внутренний каркас оказался сверху. Для
обеспечения максимальной эффективности
в работе опорожняйте пылесборник, когда он
заполнится примерно наполовину. Потянув
за пылесборник, снимите его с переходника,
откройте молнию в задней части
пылесборника и опорожните его содержимое.
Время от времени выворачивайте
пылесборник наизнанку и щёткой счищайте
скопившуюся пыль.
Переходник для устройств пылеудаления
использует систему соединения DEWALT
AirLock и совместим с промышленным
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
пылесосом DEWALT и универсальным
соединителем AirLock DWV9000 (Рис. 4).
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по
использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Правильное положение рук
во время работы (Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжёлой травмы,
ВСЕГДА правильно удерживайте
электроинструмент, как показано
на рисунке.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжёлой травмы,
ВСЕГДА надёжно удерживайте
инструмент, предупреждая
внезапные сбои в работе.
Правильное положение рук во время работы:
одной рукой возьмитесь за переднюю рукоятку
(d), другой рукой удерживайте основную
рукоятку (c).
Шлифование
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить
риск получения тяжёлой
травмы, не используйте данный
инструмент на подставке
в качестве стационарной
ленточной шлифмашины. Данный
инструмент не предназначен для
подобного использования.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для
снижения риска получения травмы
22
закрепляйте заготовку и крепко
удерживайте шлифмашину.
Трение между шлифовальной
лентой и заготовкой приводит
к смещению заготовки назад,
а шлифмашины – вперёд.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для
снижения риска получения травмы
всегда перед подключением
инструмента к розетке
электросети проверяйте, что
курковый выключатель находится
в выключенном положении.
1. Не ставьте шлифмашину на заготовку, не
запустив двигатель.
2. Опустите шлифмашину на заготовку,
сначала коснувшись её задней частью
ленты. Двигая инструмент вперёд,
полностью опустите его на заготовку.
3. Во время обработки поверхности
перемещайте инструмент длинными
плавными движениям внахлёст. Позвольте
шлифмашине делать свою работу.
4. Избегайте чрезмерного давления на
инструмент. Одного веса шлифмашины
обычно достаточно для быстрого
получения гладкой поверхности. Лёгкое
нажатие на инструмент может ускорить
процесс шлифования, однако, слишком
сильное давление замедлит работу
двигателя и скорость шлифования.
5. Для получения ровной поверхности на
больших участках ведите инструмент
движением вперёд-назад.
6. Не позволяйте инструменту наклоняться.
Край шлифовальной ленты может сделать
глубокие порезы на поверхности.
7. Во время шлифования не задерживайтесь
на одном месте. Шлифовальная лента
«вгрызётся» в заготовку, что приведёт
к неровностям на поверхности.
8. Перед выключением двигателя сначала
поднимите инструмент с заготовки.
9. Перед тем как поставить инструмент на
рабочую поверхность всегда дожидайтесь
полной остановки двигателя.
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надёжность инструмента
РУССКИЙ ЯЗЫК
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Дополнительные
принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные
от тех, которые предлагает
DEWALT, не проходили тесты на
данном изделии, то использование
этих принадлежностей может
привести к опасной ситуации.
Во избежание риска получения
травмы, с данным продуктом
должны использоваться только
дополнительные принадлежности,
рекомендованные DEWALT.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Защита окружающей среды
Смазка
Ваш электроинструмент не требует
дополнительной смазки.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса сухим сжатым
воздухом по мере видимого
скопления грязи внутри и вокруг
вентиляционных отверстий.
Выполняйте данную процедуру,
надев средство защиты глаз
и респиратор утверждённого
типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители или
другие агрессивные химические
средствами для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, применённых
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
инструмента; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нём не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приёмный пункт.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать их
в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно от
бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает приём
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
zst00275774 - 14-10-2015
24
EESTI KEEL
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising