DWP352VS | DeWalt DWP352VS BELT SANDER instruction manual

371002 - 34 LV
DWP352VS
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
5
14
1 attēls / Рисунок 1
e
a
f
g
d
c
b
i
j
h
2 attēls / Рисунок 2
3 attēls / Рисунок 3
l
m
n
b
k
3
4 attēls / Рисунок 4
DWV9000
4
LATVIEŠU
LENTES SLĪPMAŠĪNA
DWP352VS
Apsveicam!
Jūs esat izvēlējies DEWALT instrumentu.
DEWALT ir viens no uzticamākajiem profesionālu
elektroinstrumentu lietotāju partneriem, jo tam
ir ilggadīga pieredze instrumentu izveidē un
novatorismā.
Tehniskie dati
Spriegums
Tips
Ieejas jauda
Lentes ātrums
Slīpēšanas virsma
Lentes garums
Lentes platums
Svars
V
W
m/min
mm
mm
mm
kg
DWP352VS
230
115
1/2
1/2
1010
1010
270–440
235–380
140 x 75
140 x 75
533,4
533,4
76,2
76,2
5,0
5,0
Trokšņa un vibrāciju kopējā vērtība (trīs asu vektoru
summa) saskaņā ar EN 60745-2-4:
LPA (skaņas spiediena līmenis)dB(A)
92
92
LWA (skaņas jaudas līmenis) dB(A)
103
103
KWA (nenoteiktība dotajam
skaņas līmenim)
dB(A)
3
3
Vibrāciju emisijas vērtība ah =m/s²
Nenoteiktība K =
m/s²
2,7
1,5
2,7
1,5
Šajā informācijas lapā norādītā vibrāciju
emisijas vērtība ir izmērīta saskaņā ar standarta
pārbaudes metodi, kas norādīta EN 60745, un
to var izmantot viena instrumenta salīdzināšanai
ar citu. Šo vērtību var izmantot, lai iepriekš
novērtētu iedarbību.
BRĪDINĀJUMS! Deklarētā
vibrāciju emisijas vērtība attiecas
uz instrumenta galveno paredzēto
lietošanu. Tomēr, ja instruments tiek
izmantots dažādiem lietojumiem,
ar dažādiem piederumiem vai slikti
uzturēts, vibrācijas emisija var
atšķirties. Šādos gadījumos var
ievērojami palielināties iedarbības
līmenis visā darba laikposmā.
ir izslēgts vai darbojas tukšgaitā.
Šādos gadījumos var ievērojami
samazināties iedarbības līmenis visā
darba laikposmā.
Nosakiet arī citus drošības
pasākumus, lai aizsargātu operatoru
no vibrācijas iedarbības, piemēram,
jāveic instrumentu un piederumu
apkope, jārūpējas, lai rokas būtu
siltas, jāorganizē darba gaita.
DROŠINĀTĀJI
Eiropa
230 V instrumenti 10 ampēri, elektrotīklā
Apvienotā
Karaliste un Īrija 230 V instrumenti 13 ampēri,
kontaktdakšās
Definīcijas. Ieteikumi par drošību
Turpmāk redzamajās definīcijās izskaidrota katra
signālvārda nopietnības pakāpe. Lūdzu, izlasiet
šo rokasgrāmatu un pievērsiet uzmanību šiem
apzīmējumiem.
BĪSTAMI! Norāda draudošu
bīstamu situāciju, kuras rezultātā,
ja to nenovērš, var izraisīt nāvi vai
smagus ievainojumus.
BRĪDINĀJUMS! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja
to nenovērš, var iestāties nāve vai
gūt smagus ievainojumus.
UZMANĪBU! Norāda uz iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja
to nenovērš, var gūt nelielus vai
vidēji smagus ievainojumus.
IEVĒRĪBAI! Norāda situāciju, kuras
rezultātā negūst ievainojumus, bet,
ja to nenovērš, var sabojāt īpašumu.
Apzīmē elektriskās strāvas trieciena
risku.
Apzīmē ugunsgrēka risku.
Novērtējot vibrāciju iedarbības līmeni,
līdztekus darba režīmam ir jāņem
vērā arī tas laiks, kad instruments
5
LATVIEŠU
EK atbilstības deklarācija
MAŠĪNU DIREKTĪVA
LENTES SLĪPMAŠĪNA
DWP352VS
DEWALT apliecina, ka izstrādājumi, kas aprakstīti
tehniskajos datos atbilst šādiem dokumentiem:
2006/42/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-4.
Šie izstrādājumi arī atbilst Direktīvai 2004/108/EK
(līdz 19.04.2016), 2014/30/ES (no 20.04.2016)
un 2011/65/ES. Lai iegūtu sīkāku informāciju,
lūdzu, sazinieties ar DEWALT turpmāk minētajā
adresē vai skatiet rokasgrāmatas pēdējo vāku.
Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par
tehnisko datu sagatavošanu un DEWALT vārdā.
Horst Grossmann
Inženiertehniskās nodaļas priekšsēdētāja
vietnieks
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Vācija
10.11.2014
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojumu risku, izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
Vispārīgi elektroinstrumenta
drošības brīdinājumi
BRĪDINĀJUMS! Izlasiet visus
drošības brīdinājumus un
norādījumus. Ja netiek ievēroti
brīdinājumi un norādījumi, var gūt
elektriskās strāvas triecienu, izraisīt
ugunsgrēku un/vai gūt smagus
ievainojumus.
SAGLABĀJIET VISUS BRĪDINĀJUMUS UN
NORĀDĪJUMUS TURPMĀKĀM UZZIŅĀM
Termins “elektroinstruments”, kas redzams
brīdinājumos, attiecas uz šo elektroinstrumentu,
ko darbina ar elektrības palīdzību (ar vadu),
vai ar akumulatoru darbināmu (bez vada)
elektroinstrumentu.
1) DROŠĪBA DARBA ZONĀ
a) Rūpējieties, lai darba zona būtu tīra
un labi apgaismota. Nesakārtotā un
6
b)
c)
vāji apgaismotā darba zonā var rasties
negadījumi.
Elektroinstrumentus nedrīkst darbināt
sprādzienbīstamā vidē, piemēram,
viegli uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai
putekļu tuvumā. Elektroinstrumenti rada
dzirksteles, kas var aizdedzināt putekļus
vai izgarojumu tvaikus.
Strādājot ar elektroinstrumentu,
neļaujiet tuvumā atrasties bērniem
un nepiederošām personām. Novēršot
uzmanību, jūs varat zaudēt kontroli pār
instrumentu.
2) ELEKTRODROŠĪBA
a) Elektroinstrumenta kontaktdakšai
jāatbilst kontaktligzdai. Kontaktdakšu
nekādā gadījumā nedrīkst
pārveidot. Iezemētiem (sazemētiem)
elektroinstrumentiem nedrīkst izmantot
pārejas kontaktdakšas. Nepārveidotas
kontaktdakšas un piemērotas
kontaktligzdas rada mazāku elektriskās
strāvas trieciena risku.
b) Nepieskarieties iezemētām virsmām,
piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm
un ledusskapjiem. Ja jūsu ķermenis
ir iezemēts, pastāv lielāks elektriskās
strāvas trieciena risks.
c) Elektroinstrumentus nedrīkst pakļaut
lietus vai mitru laika apstākļu
iedarbībai. Ja elektroinstrumentā iekļūst
ūdens, palielinās elektriskās strāvas
trieciena risks.
d) Lietojiet vadu pareizi. Nekad
nepārnēsājiet, nevelciet vai
neatvienojiet elektroinstrumentu
no kontaktligzdas, turot to aiz
vada. Netuviniet vadu karstuma
avotiem, eļļām, asām šķautnēm vai
kustīgām detaļām. Ja vads ir bojāts vai
samezglojies, pastāv lielāks elektriskās
strāvas trieciena risks.
e) Strādājot ar elektroinstrumentu ārpus
telpām, izmantojiet tādu pagarinājuma
vadu, kas paredzēts lietošanai ārpus
telpām. Izmantojot vadu, kas paredzēts
lietošanai ārpus telpām, pastāv mazāks
elektriskās strāvas trieciena risks.
f) Ja elektroinstrumentu nākas ekspluatēt
mitrā vidē, ierīkojiet elektrobarošanu
ar noplūdstrāvas aizsargierīci. Lietojot
noplūdstrāvas aizsargierīci, mazinās
elektriskās strāvas trieciena risks.
3) PERSONĪGĀ DROŠĪBA
a) Elektroinstrumenta lietošanas laikā
esat uzmanīgi, skatieties, ko jūs
darāt, rīkojieties saprātīgi. Nelietojiet
LATVIEŠU
elektroinstrumentu, ja esat noguris
vai atrodaties narkotiku, alkohola
vai medikamentu ietekmē. Pat viens
mirklis neuzmanības elektroinstrumentu
ekspluatācijas laikā var izraisīt smagus
ievainojumus.
b) Lietojiet personīgo aizsargaprīkojumu.
Vienmēr valkājiet acu aizsargus.
Attiecīgos apstākļos lietojot
aizsargaprīkojumu, piemēram, putekļu
masku, aizsargapavus ar neslīdošu
zoli, aizsargķiveri vai ausu aizsargus,
samazināsies risks gūt ievainojumus.
c) Nepieļaujiet nejaušu iedarbināšanu.
Pirms instrumenta pievienošanas
kontaktligzdai un/vai akumulatora
pievienošanas, instrumenta pacelšanas
vai pārnēsāšanas pārbaudiet,
vai slēdzis ir izslēgtā pozīcijā. Ja
elektroinstrumentu pārnēsājat, turot pirkstu
uz slēdža, vai ja kontaktligzdai pievienojat
elektroinstrumentu ar ieslēgtu slēdzi, var
rasties negadījumi.
d) Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas
noņemiet no tā visas regulēšanas
atslēgas vai uzgriežņu atslēgas. Ja
elektroinstrumenta rotējošajai daļai
ir piestiprināta uzgriežņu atslēga vai
regulēšanas atslēga, var gūt ievainojumus.
e) Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr
uzturiet piemērotu stāju un saglabājiet
līdzsvaru. Tādējādi neparedzētās
situācijās daudz labāk varat saglabāt
kontroli pār elektroinstrumentu.
f) Valkājiet piemērotu apģērbu.
Nevalkājiet pārāk brīvu apģērbu vai
rotaslietas. Netuviniet matus, apģērbu
un cimdus kustīgām detaļām. Brīvs
apģērbs, rotaslietas vai gari mati var
ieķerties kustīgajās detaļās.
g) Ja instrumentam ir paredzēts pievienot
putekļu atsūknēšanas un savākšanas
ierīces, obligāti tās pievienojiet un
ekspluatējiet pareizi. Lietojot putekļu
savākšanas ierīci, iespējams mazināt
putekļu kaitīgo ietekmi.
4) ELEKTROINSTRUMENTA EKSPLUATĀCIJA
UN APKOPE
a) Nelietojiet elektroinstrumentu ar spēku.
Izmantojiet konkrētam gadījumam
piemērotu elektroinstrumentu. Ar pareizi
izvēlētu elektroinstrumentu tā normatīvo
parametru robežās paveiksiet darbu daudz
labāk un drošāk.
b) Neekspluatējiet elektroinstrumentu, ja
to ar slēdzi nevar ne ieslēgt, ne izslēgt.
Ja elektroinstrumentu nav iespējams
c)
d)
e)
f)
g)
kontrolēt ar slēdža palīdzību, tas ir bīstams
un ir jāsalabo.
Pirms elektroinstrumentu regulēšanas,
piederumu nomainīšanas vai
novietošanas glabāšanā atvienojiet
kontaktdakšu no barošanas avota un/
vai no elektroinstrumenta izņemiet
akumulatoru. Šādu profilaktisku drošības
pasākumu rezultātā mazinās nejaušas
elektroinstrumenta iedarbināšanas risks.
Glabājiet elektroinstrumentus, kas
netiek darbināti, bērniem nepieejamā
vietā un neatļaujiet to ekspluatēt
personām, kas nav apmācītas
to lietošanā vai nepārzina šos
norādījumus. Elektroinstrumenti ir
bīstami, ja tos ekspluatē neapmācītas
personas.
Veiciet elektroinstrumentu apkopi.
Pārbaudiet, vai kustīgās detaļas ir
pareizi savienotas un nostiprinātas,
vai detaļas nav bojātas, kā arī vai
nav kāds cits apstāklis, kas varētu
ietekmēt elektroinstrumenta darbību.
Ja elektroinstruments ir bojāts,
pirms lietošanas tas ir jāsalabo.
Daudzu negadījumu cēlonis ir tādi
elektroinstrumenti, kam nav veikta
pienācīga apkope.
Regulāri uzasiniet un tīriet
griezējinstrumentus. Ja
griezējinstrumentiem ir veikta pienācīga
apkope un tie ir uzasināti, pastāv mazāks
to iestrēgšanas risks, un tos ir vieglāk
vadīt.
Ekspluatējiet elektroinstrumentu, tā
piederumus, detaļas u.c. saskaņā
ar šiem norādījumiem, ņemot vērā
darba apstākļus un veicamā darba
specifiku. Lietojot elektroinstrumentu
tam neparedzētiem mērķiem, var rasties
bīstama situācija.
5) APKALPOŠANA
a) Nodrošiniet, ka elektroinstrumenta
apkopi un apkalpošanu veic kvalificēts
remontstrādnieks, lietojot tikai
identiskas rezerves daļas. Tādējādi tiek
saglabāta elektroinstrumenta drošība.
Papildu drošības norādījumi
lentes zāģiem
• Turiet elektroinstrumentu pie izolētajām
satveršanas virsmām, jo grieznis var
saskarties ar instrumenta vadu. Ja
notiek saskare ar vadu, kurā ir strāva, visas
elektroinstrumenta ārējās metāla virsmas
7
LATVIEŠU
vada strāvu, kā rezultātā operators var gūt
elektriskās strāvas triecienu.
• Neslīpējiet ar slīpmašīnu nekāda veida
metālu. Slīpējot skrūves, naglas vai citus
metālus, var rasties dzirksteles, kas var
aizdedzināt putekļu daļiņas.
• Slīpējot a šo slīpmašīnu, nemitriniet
materiālu. Šķidrumus var iekļūt motora
korpusā un izraisīt elektriskās strāvas
triecienu.
• Bieži iztukšojiet putekļu maisu. Jo īpaši,
ja slīpējat , piemēram, sveķu pārklājumu,
piemēram, poliuretāna, lakas, šellakas
u.c., virsmas. Smalku slīpēšanas putekļu
daļiņu uzkrāšanās var pašaizdegties un
izraisīt ugunsgrēku.
• Šo instrumentu nedrīkst darbināt ļoti
ilgi bez apstājas. Vibrācija, kas rodas,
šim instrumentam darbojoties, var izraisīt
neatgriezeniskus pirkstu, plaukstu un
roku bojājumus. Lai mazinātu vibrācijas
ietekmi, valkājiet cimdus, bieži atpūtieties un
ierobežojiet darba laika ilgumu dienā.
• Nav ieteicams slīpēt svina bāzes krāsas,
ar spiedienu ķīmiski apstrādātus
kokmateriālus vai citus materiālus,
kas var saturēt kancerogēnus. Šo
materiālu slīpēšanu vajadzētu veikt tikai
profesionāļiem.
• Tīriet bieži savu instrumentu, it īpaši
pēc intensīvas lietošanas. Uz iekšējām
virsmām bieži sakrājas putekļi un nosēdumi,
kas bieži satur metāla daļiņas un kas var
izraisīt nopietnus ievainojumus, elektriskās
strāvas triecienu vai elektrotraumu.
VIENMĒR atvienojiet slīpmašīnu no strāvas
avota pirms tīrīšanas. VIENMĒR NĒSĀJIET
AIZSARGBRILLES kas atbilst ANSI Z87.1.
BRĪDINĀJUMS! Mēs iesakām
izmantot noplūdstrāvas aizsargierīci
ar nominālo nostrādes strāvu 30 mA
vai mazāk.
Papildu drošības noteikumi
krāsu slīpēšanai
1. NAV IETEICAMS slīpēt krāsu uz svina
bāzes, jo ir ļoti grūti kontrolēt kaitīgos
putekļus. Saindēšanās ar svinu viskaitīgākā
ir bērniem un grūtniecēm.
2. Tā kā, neveicot ķīmisko analīzi, ir grūti
noteikt, vai krāsas sastāvā ir vai nav svins,
krāsas slīpēšanas laikā ieteicams veikt
šādus piesardzības pasākumus:
PERSONĪGĀ DROŠĪBA
1. Bērniem un grūtniecēm ieeja darba zonā,
kurā tiek slīpēta krāsa, ir aizliegta, līdz šī
vieta nav rūpīgi iztīrīta.
2. Visām personām, kas ienāk šajā darba
zonā, jāvalkā putekļu maska vai respirators.
Filtrs jānomaina katru dienu vai arī tad,
kad valkātājam ir kļuvis apgrūtinoši elpot.
Apmeklējiet savu vietējā instrumentu veikalu,
lai iegādātos pareizu, NIOSH apstiprinātu
putekļu masku.
3. Darba zonā NEDRĪKST ĒST, DZERT vai
SMĒĶĒT, lai organismā neuzņemtu kaitīgās
krāsas daļiņas. Darbiniekiem jānomazgājas
un jānotīrās PIRMS ēšanas, dzeršanas vai
smēķēšanas. Darba zonā nedrīkst atstāt
pārtikas produktus, dzērienus vai tabaku, lai
tajos neuzkrātos putekļi.
VIDES DROŠĪBA
• VIENMĒR atvienojiet instrumentu
no barošanas avota, pirms nomainīt
abrazīvas lentes vai loksnes. Šādu
profilaktisku drošības pasākumu rezultātā
mazinās nejaušas elektroinstrumenta
iedarbināšanas riski.
1. Krāsa ir jānoņem tā, lai minimizētu putekļu
veidošanos.
• VIENMĒR saglabājiet stingru satvērienu
ar abām rokām aiz lentes slīpmašīnas
rokturiem, lai novērstu kontroles zudumu.
3. Slīpēšana jāveic tā, lai mazinātu krāsas
putekļu nokļūšanu ārpus darba zonas.
• VIENMĒR turiet pirkstus prom no kustīgās
lentes un vietās, kur lente ievirzās korpusā,
lai novērstu smagu nobrāzumu.
• Nedarbiniet bez aizsargiem un apvalkiem,
kas droši nostiprināti vietā.
• Lai izvairītos no traumām, neizmantojiet
šo rīku stendā, kas varētu tikt pielāgots
stacionārai lentes slīpmašīnas
8
izmantošanai. Šis instruments nav
izgatavots šādam lietojumam.
2. Vietas, kurās tiek veikta krāsu slīpēšana,
jāizolē ar 0,1 milimetru (4 mil) biezu
plastmasas aizsargplēvi.
TĪRĪŠANA UN NODOŠANA ATKRITUMOS
1. Visas virsmas darba zonā katru dienu visā
slīpēšanas laikā jānotīra ar putekļsūcēju un
rūpīgi jānoslauka. Putekļsūcēja filtra maisi ir
bieži jāmaina.
2. Plastmasas aizsargpārklājums jāsavāc un no
tā jāatbrīvojas kopā ar putekļu daļiņām vai
citiem noslīpētiem netīrumiem. Tie jāsavāc
noslēgtās atkritumu tvertnēs un jānodod
LATVIEŠU
iznīcināšanai parastos atkritumu savākšanas
punktos. Tīrīšanas procedūru laikā darba
zonā nedrīkst atrasties bērni un grūtnieces.
3. Jānomazgā visas rotaļlietas, mazgājamas
mēbeles un galda piederumi, ko lieto bērni,
tikai pēc tam tos drīkst no jauna lieto.
Atlikušie riski
Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības norādījumi
un tiek uzstādītas drošības ierīces, dažus
atlikušos riskus nav iespējams novērst. Tie ir
šādi:
– dzirdes pasliktināšanās;
– ievainojuma risks lidojošu daļiņu dēļ;
– risks gūt apdegumus no piederumiem, kas
darba laikā kļūst karsti.
– ievainojuma risks ilgstoša darba ilguma dēļ.
Apzīmējumi uz instrumenta
Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas:
Pirms ekspluatācijas izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
Valkājiet ausu aizsargus.
Valkājiet acu aizsargus.
DATUMA KODA NOVIETOJUMS (1. ATT.)
Datuma kods (j),kurā ir norādīts arī ražošanas
gads, ir nodrukāts datu plāksnītē.
Piemērs:
2015 XX XX
Ražošanas gads
Iepakojuma saturs
Iepakojumā ietilpst:
1 lentes slīpmašīna
1 putekļu maiss
1 slīpēšanas lente
1 putekļu tekne
1 lietošanas rokasgrāmata
• Pārbaudiet, vai transportēšanas laikā nav
bojāts instruments, tā detaļas vai piederumi.
• Pirms ekspluatācijas veltiet laiku, lai pilnībā
izlasītu un izprastu šo rokasgrāmatu.
Apraksts (1. att.)
BRĪDINĀJUMS! Elektroinstrumentu
vaitādaļasnedrīkstpārveidot.Tovarsabojātvai
var gūt ievainojumus.
a. putekļu maiss
b. putekļu caurule
c. galvenais rokturis
d. priekšējais rokturis
e. bloķēšanas poga
f. mēlītes slēdzis
g. regulējama ātruma ciparripa
h. roksvira
i. spriegošanas skriemelis
j. datuma kods
PAREDZĒTĀ LIETOŠANA
Šī ilgstoša režīma slīpmašīna ir paredzēta
profesionālai slīpēšanai dažādās darba vietās
(piemēram, būvlaukumos).
NELIETOJIET mitros apstākļos vai viegli
uzliesmojošu šķidrumu un gāzu klātbūtnē.
Šī ilgstoša režīma slīpmašīna ir profesionālai
lietošanai paredzēts elektroinstruments.
NEĻAUJIET bērniem aiztikt instrumentu. Ja šo
instrumentu ekspluatē nepieredzējuši operatori,
viņi ir jāuzrauga.
• Mazi bērni un nespēcīgas personas.
Instrumentu nav paredzēts lietot maziem
bērniem vai nespēcīgām personām bez
uzraudzības.
• Šo instrumentu nav paredzēts ekspluatēt
personām (tostarp bērniem), kam ir
ierobežotas fiziskās, sensorās vai psihiskās
spējas vai trūkst pieredzes un zināšanu, ja
vien tās neuzrauga persona, kas atbild par
viņu drošību. Bērnus nedrīkst atstāt bez
uzraudzības ar instrumentu.
Elektrodrošība
Elektromotors ir paredzēts tikai vienam noteiktam
spriegumam. Vienmēr pārbaudiet, vai barošanas
avota spriegums atbilst plāksnītē norādītajam
spriegumam.
Šis DEWALT instruments ir I klases (zemējama)
iekārta saskaņā ar EN60745. Ir nepieciešams
zemējuma vads.
BRĪDINĀJUMS! 115 V instrumenti
jādarbina ar droša izolējoša
pārveidotāja palīdzību, un starp
primāro un sekundāro tinumu jābūt
iezemētam ekrānam.
9
LATVIEŠU
Ja barošanas vads ir bojāts, tas ir jānomaina pret
īpaši sagatavotu vadu, kas pieejams DEWALT
remonta darbnīcās.
Barošanas vada kontaktdakšas nomaiņa (tikai Apvienotajai Karalistei un Īrijai)
Ja ir jāuzstāda jauna barošanas vada
kontaktdakša:
• nekaitīgā veidā atbrīvojieties no nederīgās
kontaktdakšas;
• pievienojiet brūno vadu pie kontaktdakšas
fāzes spailes;
BRĪDINĀJUMS! Lai izvairītos no
smaga nobrāzuma, vienmēr turiet
pirkstus prom no kustīgās lentes un
vietās, kur lente ievirzās korpusā.
BRĪDINĀJUMS! Smagu plēstu brūču
bīstamība. Ja uzstādītas atpakaļgaitas
virzienā, vienvirziena slīplentes nevar
ieturēt rites pozīciju pareizi un var
pārvirzīties pār korpusu, iespējams,
izraisot smagas plēstas brūces.
Jaunas slīplentes uzstādīšana(1. att.)
• pievienojiet zilo vadu pie neitrālās spailes;
1. Novietojiet slīpmašīnu uz kreisajiem sāniem.
• pievienojiet zaļo/dzelteno vadu pie
zemēšanas spailes.
2. Pavelciet sviru (h) uz āru virzienā uz
instrumenta priekšpusi, kā parādīts. Šī
darbība ievilks spriegošanas skriemeli (i) un
atbrīvos abrazīvās lentes nospriegojumu.
Ievērojiet uzstādīšanas norādījumus, kas ietilpst
labas kvalitātes kontaktdakšu komplektācijā.
Ieteicamais drošinātājs: 13 A.
Pagarinājuma vada lietošana
Ja ir vajadzīgs pagarinājuma vads, lietojiet
apstiprinātu trīsdzīslu pagarinājuma vadu, kas
ir piemērots šī instrumenta ieejas jaudai (skatiet
sadaļā Tehniskie dati). Minimālais vadītāja
šķērsgriezuma laukums ir 1,5 mm2; maksimālais
garums ir 30 m.
Ja lietojat kabeļa rulli, vienmēr notiniet kabeli no
tā pilnībā nost.
SALIKŠANA UN REGULĒŠANA
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, pirms
piederumu uzstādīšanas un
noņemšanas, uzstādījumu
regulēšanas vai mainīšanas vai
arī remontdarbiem, izslēdziet
instrumentu, un atvienojiet to no
barošanas avota. Slēdzim jāatrodas
izslēgtā pozīcijā. Instrumentam
nejauši sākot darboties, var gūt
ievainojumus.
BRĪDINĀJUMS! Lai samazinātu
smagu ievainojumu risku, nostipriniet
detaļu un saglabājiet stingru
slīpmašīnas satvērienu. Berzes starp
slīplentu un apstrādājamo detaļu
rezultātā apstrādājamai detaļai būs
tendence pārvietoties atpakaļ, un
slīpmašīnai būs tendence virzīties
priekšu.
10
3. Noņemiet veco lentu.
4. Uzstādiet jauno lentu ar bultiņu (uzdrukāta
lentes iekšpusē) uz augšu un vērstu pret
spriegošanas skriemeli.
PIEZĪME. Dažas slīplentes ir divvirzienu. Šīm
lentēm nebūs uzdrukātas bultas. Tās var uzstādīt
darbināšanai abos virzienos.
5. Ievirziet priekšējo skriemeli darba stāvoklī,
pārbīdot sviru (h) atpakaļ tās sākotnējā
pozīcijā.
Lentes slīpmašīnas palaišana
un apturēšana (1. att.)
BRĪDINĀJUMS! Lai samazinātu
ievainojumu risku, pārliecinieties,
ka slīpmašīna nebalstās uz
apstrādājamās detaļas, kad slēdzis ir
ieslēgts.
BRĪDINĀJUMS! Lai samazinātu
ievainojumu risku, pārbaudiet, vai
lentes aizsargs ir nostiprināts vietā un
darbojas pareizi.
1. Pārliecinieties, ka slēdzis ir izslēgts un
elektriskās ķēdes spriegums ir tāds pats
kā spriegums, kas norādīts tehnisko
datu plāksnītē. Pievienojiet slīpmašīnu
elektrobarošanas avotam.
2. Lai iedarbinātu dzinēju, nospiediet slēdža
mēlīti (f). Lai apturētu motoru, atlaidiet slēdža
mēlīti.
3. Lai ļautu motoram darboties, neturot
pastāvīgi mēlīti, nospiediet slēdža mēlīti (f)
LATVIEŠU
un turiet bloķēšanas pogu (e), atlaižot slēdža
mēlīti.
4. Lai atbrīvotu bloķēšanas pogu, nospiediet
slēdža mēlīti un to atbrīvojiet.
Regulējams ātrums (1. att.)
Darbības ātrums 230 V slīpmašīnai DWP352VS
ir regulējams no 270 m/min [metros minūtē]
līdz 440 m/min. 115 V slīpmašīnai DWP352VS
darbības ātrums ir regulējams no 235 m/min līdz
380 m/min.
Ātrums tiek regulēts, pagriežot ātruma
regulēšanas ciparripu (g). Pirmā pozīcija
nodrošina lēnāko darbības ātrumu (270/235 m/
min), bet 6. pozīcijā ieregulējams lielākais ātrums
(440/380 m/min). Ātrumu var mainīt vai nu tad,
kad motors darbojas vai ja tas ir apturēts.
Abrazīvās lentes virzīšana
(2. att.)
BRĪDINĀJUMS! Smagu plēstu
brūču bīstamība. Pareizi noregulējiet
lentes virzīšanos, lai izvairītos no
tās pārkares pār korpusu. Ritošas
lentes pārkare pār korpusu var izraisīt
smagas plēstas brūces.
UZMANĪBU! Lai samazinātu
ievainojumu risku, vienmēr
pārliecinieties, ka slēdzis ir izslēgts,
pirms pievienot instrumentu strāvas
avotam.
Lai novērstu gan slīpmašīnas, gan lentes
pārmērīgu nodilumu, NEKAD neļaujiet abrazīvai
lentei berzties gar slīpmašīnas rāmi. Lai
pārliecinātos, ka lente virzās pareizi, rīkojieties
šādi:
1. Izslēdziet instrumentu. Turiet aizmugures
rokturi ar kreiso roku tā, zeltnesis un mazais
pirkstiņš paliek uz mēlītes.
2. Lai iedarbinātu dzinēju, nospiediet slēdža
mēlīti.
3. Pagrieziet lentes regulēšanas kloķi (k)
vienā vai otrā virzienā, līdz lentes mala
ir izlīdzināta ar ārējo ar gumiju pārklātā
skriemeļa malu. Lentes mala paplašinās aiz
priekšējā skriemeļa malas.
4. Lai apturētu motoru, atlaidiet slēdža mēlīti.
Ļauj instrumentam ierasties PILNĪBĀ
APTSTĀTIES, pirms pagriezt to otrādi un
nolikt uz virsmas.
Putekļu atsūkšana
(1., 3., 4. att.)
BRĪDINĀJUMS! Lai samazinātu
ievainojumu risku, izslēdziet
iekārtu un atvienojiet to no
strāvas avota pirms piederumu
uzstādīšanas, pielāgošanas
vai remontdarbu veikšanas.
Instrumentam nejauši sākot darboties,
var gūt ievainojumus.
BRĪDINĀJUMS! Bieži iztukšojiet
putekļu savākšanas sistēmu, it īpaši,
ja slīpējat sveķiem pārklātu virsmu,
piemēram, poliuretāna, lakas, šellaka
u.c. Atbrīvojieties no pārklājuma
putekļu daļiņām saskaņā apdares
materiāla ražotāja vadlīnijām, vai
ievietojiet metāla tvertnē ar cieši
piegulošu metāla vāku. Ik dienas
aizvāciet pārklājuma apstrādes
putekļu daļiņas no darba telpām.
Smalku slīpēšanas putekļu daļiņu
uzkrājumi var paši aizdegties un
izraisīt ugunsgrēku.
BRĪDINĀJUMS! Elektriskās strāvas
trieciena risks. Vakuuma šļūtenes
un vakuuma adaptera izmantošana
kopā ar slīpmašīnu var radīt statisko
elektrību, kas var izraisīt negaidītu
statisko izlādi.
BRĪDINĀJUMS! Ugunsgrēka risks!
Kad slīpējat metālu, nelietojiet putekļu
atsūkšanas ierīci. Šādi rīkojoties, var
izraisīt ugunsgrēka briesmas, kas var
izraisīt nopietnus savainojumus un/vai
bojājumus instrumentam.
UZMANĪBU! Lai samazinātu
ievainojumu risku, nelietojiet
instrumentu bez putekļu maisa.
Pirms putekļu teknes uzstādīšanas novietojiet
blīvgredzenu (n) uz putekļu uzgaļa (b) starp
divām rievām (3. att.).
Lai uzstādītu putekļu tekni (l), novietojiet galu
ar vītņoto kloķi (m) virs putekļu uzgaļa (b) un
pagrieziet vēlamajā pozīcijā. Pievelciet kloķi
(m), lai nostiprinātu putekļu tekni (l), pie putekļu
uzgaļa (3. att.).
Lai izmantotu ar putekļu maisu (a), bīdiet putekļu
maisu uz putekļu teknes (l) līdz galam. Pēc
tam novietojiet pozīcija putekļu maisu tā, ka
iekšējā stieple ir augšpusē. Efektīvākai darbībai
iztukšojiet putekļu maisu, kad tas ir aptuveni
11
LATVIEŠU
līdz pusei pilns. Novelciet putekļu maisu nost
no putekļu teknes, attaisiet rāvējslēdzēju maisa
aizmugurē un izkratiet putekļus. Laiku pa laikam,
apgrieziet maisu ar iekšpusi uz āru un ar birsti
notīriet pielipušos putekļus no maisa iekšpuses.
Putekļu teknei tiek izmantots DEWALT AirLock
savienojums atbilstībai ar DEWALT atsūcēju un
AirLock piederumu DWV9000 (4. att.).
EKSPLUATĀCIJA
Lietošanas norādījumi
BRĪDINĀJUMS! Vienmēr ievērojiet
drošības instrukcijas un pielietojamos
noteikumus.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, pirms
piederumu uzstādīšanas un
noņemšanas, uzstādījumu
regulēšanas vai mainīšanas vai
arī remontdarbiem, izslēdziet
instrumentu un atvienojiet to no
barošanas avota. Slēdzim jāatrodas
izslēgtā pozīcijā. Instrumentam
nejauši sākot darboties, var gūt
ievainojumus.
Pareizs rokas novietojums
(1. att.)
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu smaga
ievainojuma risku, VIENMĒR turiet
roku pareizi, kā norādīts.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, VIENMĒR
saglabājiet ciešu tvērienu, lai būtu
gatavs negaidītai reakcijai.
Pareizs rokas novietojums paredz turēt vienu
roku uz priekšējā roktura (d), bet otru — uz
galvenā roktura (c).
Lai darbinātu
BRĪDINĀJUMS! Lai izvairītos no
traumām, neizmantojiet šo rīku
stendā, kas varētu tikt pielāgots
stacionārai lentes slīpmašīnas
izmantošanai. Šis instruments nav
izgatavots šādam lietojumam.
UZMANĪBU! Lai samazinātu smagu
ievainojumu risku, nostipriniet detaļu
un saglabāt stingru slīpmašīnas
satvērienu. Berzes starp slīplentu
un apstrādājamo detaļu rezultātā
apstrādājamai detaļai būs tendence
12
pārvietoties atpakaļ, un slīpmašīnai
būs tendence virzīties priekšu.
UZMANĪBU! Lai samazinātu
ievainojumu risku, vienmēr
pārliecinieties, ka slēdzis ir izslēgts,
pirms pievienot instrumentu strāvas
avotam.
1. Pirms sākt motoru, turiet slīpmašīnu
neslogotā stāvoklī.
2. Nolaidiet slīpmašīnu uz apstrādājamās
detaļas, vispirms pieskaroties ar aizmugurējo
lentes daļu. Izlīdziniet slīpmašīnu, pārvietojot
to uz priekšu.
3. Virziet slīpmašīnu pār apstrādājamās detaļu
tā, lai gājieni pārklātos. Ļaujiet slīpmašīnai
veikt slīpēšanas darbību.
4. Jāizvairās no pārmērīgas piespiešanas
pie apstrādājamās virsmas. Mašīnas svars
parasti ir pietiekams, lai nodrošinātu ātru
gludu apdari. Neliela spiediena palielināšana
var paātrināt materiāla noņemšanu, bet
pārāk liels piespiediens palēninās motora
darbību un samazinās materiāla noņemšanu.
5. Lai iegūtu vienmērīgu virsmu, virziet
slīpmašīnu turp un atpakaļ pietiekami plašā
laukumā.
6. Neļaujiet slīpmašīnai darboties ar sagāzumu.
Lentes mala var izveidot dziļas iegriezumus
virsmā.
7. Nepieļaujiet pauzes nevienā vietā slīpēšanas
operācijas laikā. Lente iegriezīsies
apstrādājamā detaļā un padarīs virsmu
nevienmērīgu.
8. Instrumentu izslēdziet tikai tad, kad tas ir
nocelts nost no apstrādājamās virsmas.
9. Pirms nolikt uz instrumentu uz virsmas,
vienmēr pārliecinieties, ka motors ir pilnībā
apstājies.
APKOPE
Šis DEWALT elektroinstruments ir paredzēts
ilglaicīgam darbam ar mazāko iespējamo apkopi.
Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga
no pareizas instrumenta apkopes un regulāras
tīrīšanas.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, pirms
piederumu uzstādīšanas un
noņemšanas, uzstādījumu
regulēšanas vai mainīšanas vai
arī remontdarbiem izslēdziet
instrumentu un atvienojiet to no
barošanas avota. Slēdzim jāatrodas
LATVIEŠU
izslēgtā pozīcijā. Instrumentam
nejauši sākot darboties, var gūt
ievainojumus.
Eļļošana
Šis elektroinstruments nav papildus jāeļļo.
Tīrīšana
BRĪDINĀJUMS! Ar sausu gaisu no
galvenā korpusa izpūtiet netīrumus
un putekļus ikreiz, kad pamanāt tos
uzkrājamies gaisa atverēs, kā arī
visapkārt tām. Veicot šo darbību,
valkājiet atzītu acu aizsargaprīkojumu
un putekļu masku.
BRĪDINĀJUMS! Instrumenta detaļu
tīrīšanai, kas nav no metāla, nedrīkst
izmantot šķīdinātājus vai citas asas
ķīmiskas vielas. Šīs ķimikālijas var
pavājināt materiālus, kas tiek lietoti
šajās detaļās. Lietojiet tikai ziepjūdenī
samērcētu lupatiņu. Nekādā gadījumā
nepieļaujiet, lai instrumentā iekļūst
šķidrums; instrumentu nedrīkst
iegremdēt šķidrumā.
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma
dalīta savākšana ļauj materiālus
pārstrādāt un izmantot atkārtoti.
Izmantojot pārstrādātus materiālus,
tiek novērsta dabas piesārņošana un
samazināts pieprasījums pēc
izejmateriāliem.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka,
iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo
atkritumu savākšanas punktiem vai izplatītājam ir
dalīti jāsavāc sadzīves elektriskie izstrādājumi.
DEWALT nodrošina DEWALT izstrādājumu
savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem ir
beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī
pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet
savu izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām,
kas to savāks jūsu vietā.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta
darbnīcu, sazinoties ar vietējo DEWALT biroju,
kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā.
DEWALT remonta darbnīcu saraksts, pilnīga
informācija par mūsu pēcpārdošanas
pakalpojumiem un kontaktinformācija ir pieejama
tīmekļa vietnē: www.2helpU.com.
Papildpiederumi
BRĪDINĀJUMS! Tā kā citi piederumi,
kurus DEWALT nav ieteicis un
nepiedāvā, nav pārbaudīti lietošanai
ar šo instrumentu, var rasties bīstami
apstākļi, ja tos lietosiet. Lai mazinātu
ievainojuma risku, šim instrumentam
lietojiet tikai DEWALT ieteiktos
piederumus.
Sīkāku informāciju par attiecīgiem piederumiem
jautājiet izplatītājam.
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Šo
izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar
parastiem sadzīves atkritumiem.
Ja konstatējat, ka šis DEWALT instruments
ir jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk
nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar sadzīves
atkritumiem. Nododiet šo izstrādājumu dalītai
savākšanai un šķirošanai.
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
ЛЕНТОЧНАЯ ШЛИФМАШИНА
DWP352VS
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент
фирмы DEWALT. Тщательная разработка
изделий, многолетний опыт фирмы
по производству инструментов,
различные усовершенствования сделали
электроинструменты DEWALT одними
из самых надёжных помощников для
профессионалов.
Технические характеристики
Напряжение питания
В
Тип
Потребляемая мощность Вт
Скорость движения ленты м/мин
Размер подошвы
мм
Длина ленты
мм
Ширина ленты
мм
Вес
кг
DWP352VS
230
115
1/2
1/2
1010
1010
270–440
235–380
140 x 75
140 x 75
533,4
533,4
76,2
76,2
5,0
5,0
Сумма величин уровня шума и вибрации (сумма
векторов по трём осям), измеренных в соответствии со
стандартом EN 60745-2-4:
LpA (звуковое
давление)
дБ(А)
92
92
LwA (акустическая
мощность)
дБ(А)
103
103
KwA (погрешность измерения акустической
мощности)
дБ(А)
3
3
Вибрационное
воздействие ah =
Погрешность K =
м/с²
м/с²
2,7
1,5
2,7
1,5
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования
в соответствии со стандартом EN60745
и может использоваться для сравнения
инструментов разных марок. Он может также
использоваться для предварительной оценки
воздействия вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только
к основным видам применения
инструмента. Однако если
14
инструмент применяется
не по основному назначению,
с другими принадлежностями
или содержится в ненадлежащем
порядке, уровень вибрации
будет отличаться от
указанной величины. Это
может значительно увеличить
воздействие вибрации в течение
всего периода работы
инструментом.
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
учитывать время, когда
инструмент находился
в выключенном состоянии или
когда он включен, но не выполняет
какую-либо операцию. Это может
значительно уменьшить уровень
воздействия в течение всего
периода работы инструментом.
Определите дополнительные
меры предосторожности
для защиты оператора
от воздействия вибрации,
такие как: тщательный
уход за инструментом
и принадлежностями, содержание
рук в тепле, организация рабочего
места.
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты
230 В
10 ампер,
электросеть
Определения:
Предупреждения
безопасности
Следующие определения указывают на
степень важности каждого сигнального слова.
Прочтите руководство по эксплуатации
и обратите внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжёлой
травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
РУССКИЙ ЯЗЫК
к смертельному исходу или
получению тяжёлой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы лёгкой или
средней тяжести.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной
травмы, которая, однако, может
привести к повреждению
электроинструмента.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
ЛЕНТОЧНАЯ ШЛИФМАШИНА
DWP352VS
DEWALT заявляет, что продукты,
обозначенные в разделе «Технические
характеристики», разработаны в полном
соответствии со стандартами: 2006/42/EC,
EN 60745-1, EN 60745-2-4.
Данные продукты также соответствуют
Директивам 2004/108/EC (до 19.04.2016),
2014/30/EU (после 20.04.2016) и 2011/65/EU.
За дополнительной информацией
обращайтесь по указанному ниже адресу или
по адресу, указанному на последней странице
руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
10.11.2014
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочитайте руководство по
эксплуатации для снижения риска
получения травмы.
Общие правила
безопасности при работе
с электроинструментами
ВНИМАНИЕ! Внимательно
прочтите все инструкции по
безопасности и руководство
по эксплуатации. Несоблюдение
всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций
может привести к поражению
электрическим током,
возникновению пожара и/или
получению тяжёлой травмы.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Термин «Электроинструмент» во всех
привёденных ниже указаниях относится
к Вашему сетевому (с кабелем) или
аккумуляторному (беспроводному)
электроинструменту.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте хорошее
освещение. Плохое освещение или
беспорядок на рабочем месте может
привести к несчастному случаю.
b) Не используйте
электроинструменты, если
есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы
электроинструменты создают
искровые разряды, которые могут
воспламенить пыль или горючие пары.
c) Во время работы
с электроинструментом не
подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение
внимания может вызвать у Вас
потерю контроля над рабочим
процессом.
2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать
штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку
электрического кабеля. Не
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
используйте соединительные
штепсели-переходники,
если в силовом кабеле
электроинструмента есть
провод заземления. Использование
оригинальной вилки кабеля
и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения
электрическим током.
b) Во время работы
с электроинструментом
избегайте физического контакта
с заземлёнными объектами, такими
как трубопроводы, радиаторы
отопления, электроплиты
и холодильники. Риск поражения
электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
c) Не используйте
электроинструмент под дождём
или во влажной среде. Попадание
воды в электроинструмент
увеличивает риск поражения
электрическим током.
d) Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем. Ни в коем
случае не используйте кабель для
переноски электроинструмента
или для вытягивания его вилки
из штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический
кабель воздействию высоких
температур и смазочных веществ;
держите его в стороне от острых
кромок и движущихся частей
электроинструмента. Повреждённый
или запутанный кабель увеличивает
риск поражения электрическим током.
e) При работе
с электроинструментом на
открытом воздухе используйте
удлинительный кабель,
предназначенный для наружных
работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом
воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
f) При необходимости работы
с электроинструментом во
влажной среде используйте
источник питания, оборудованный
устройством защитного
отключения (УЗО). Использование
УЗО снижает риск поражения
электрическим током.
16
3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе
с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если
Вы устали, а также находясь
под действием алкоголя
или понижающих реакцию
лекарственных препаратов
и других средств. Малейшая
неосторожность при работе
с электроинструментами может
привести к серьёзной травме.
b) При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
надевайте защитные очки.
Своевременное использование
защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на
нескользящей подошве, защитного
шлема или противошумовых
наушников, значительно снизит риск
получения травмы.
c) Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети и/
или аккумулятору, поднять
или перенести его, убедитесь,
что выключатель находится
в положении «выключено». Не
переносите электроинструмент
с нажатым курковым выключателем
и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель
которого установлен в положение
«включено», это может привести
к несчастному случаю.
d) Перед включением
электроинструмента снимите
с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный
или гаечный ключ, оставленный
закреплённым на вращающейся части
электроинструмента, может стать
причиной получения тяжёлой травмы.
e) Работайте в устойчивой позе.
Всегда твёрдо стойте на ногах,
сохраняя равновесие. Это позволит
Вам не потерять контроль при
работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
f) Одевайтесь соответствующим
образом. Во время работы не
надевайте свободную одежду
или украшения. Следите за тем,
чтобы Ваши волосы, одежда или
РУССКИЙ ЯЗЫК
перчатки находились в постоянном
отдалении от движущихся частей
инструмента. Свободная одежда,
украшения или длинные волосы
могут попасть в движущиеся части
инструмента.
g) Если электроинструмент
снабжён устройством сбора
и удаления пыли, убедитесь, что
данное устройство подключено
и используется надлежащим
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного
случая, связанного с запылённостью
рабочего пространства.
4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ И
ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Не перегружайте
электроинструмент. Используйте
Ваш инструмент по назначению.
Электроинструмент работает
надёжно и безопасно только при
соблюдении параметров, указанных
в его технических характеристиках.
b) Не используйте
электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается
в положение включения или
выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем
представляет опасность и подлежит
ремонту.
c) Отключайте электроинструмент
от сетевой розетки и/или
извлекайте аккумулятор
перед регулировкой, заменой
принадлежностей или при
хранении электроинструмента.
Такие меры предосторожности
снижают риск случайного включения
электроинструмента.
d) Храните неиспользуемые
электроинструменты
в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не
знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями,
работать с электроинструментом.
Электроинструменты представляют
опасность в руках неопытных
пользователей.
e) Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте
точность совмещения и лёгкость
перемещения подвижных
частей, целостность деталей
и любых других элементов
электроинструмента,
воздействующих на его работу.
Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не
будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных
случаев являются следствием
недостаточного технического ухода
за электроинструментом.
f) Следите за остротой
заточки и чистотой режущих
принадлежностей. Принадлежности
с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают
работу менее утомительной.
g) Используйте электроинструмент,
аксессуары и насадки
в соответствии с данным
Руководством и с учетом
рабочих условий и характера
будущей работы. Использование
электроинструмента не по
назначению может создать опасную
ситуацию.
5) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего
электроинструмента должен
производиться только
квалифицированными
специалистами с использованием
идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего
электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
Дополнительные инструкции
по технике безопасности
при работе ленточными
шлифмашинами
• Держите электроинструмент
за изолированные поверхности,
поскольку шлифовальная лента
может задеть собственный
кабель. Разрезание находящегося
под напряжением провода делает не
покрытые изоляцией металлические
части электроинструмента также
«живыми», что создаёт опасность
поражения оператора электрическим
током.
• Запрещается шлифование
данной шлифмашиной металлов
любого типа. Искры, образующиеся
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
в результате шлифования винтов,
гвоздей и прочих металлических
объектов, могут воспламенить
образующуюся пыль.
• Не используйте с данной
шлифмашиной влажный песок. Влага
может проникнуть в корпус двигателя,
вызвав риск удара электрическим током.
• Как можно чаще опорожняйте
пылесборник. Особенно при
шлифовании поверхностей
с полимерным покрытием полиуретановым, лаковым,
шеллаковым и пр. Шлифовальная
пыль при её накапливании может
самовоспламениться и вызвать пожар.
• Не допускается непрерывная работа
данным электроинструментом
в течение длительного периода
времени. Вибрация, возникающая во
время использования инструмента,
может привести к неизлечимым
травмам пальцев и рук. Используйте
перчатки для лучшей антивибрационной
защиты, устраивайте частые перерывы
в работе и ограничьте время работы
инструмента.
• Не рекомендуется шлифование красок
на свинцовой основе, под давлением
химически обработанной древесины
или других материалов, которые
могут содержать канцерогенные
вещества. Шлифование этих
материалов должно производиться
только профессиональными
пользователями.
• Часто очищайте инструмент,
особенно после интенсивного
использования. На внутренних
поверхностях часто собирается
содержащая металлические частицы
пыль, повышая риск получения травмы,
поражения электрическим током или
смерти от электрического тока.
Перед чисткой ВСЕГДА отключайте
шлифмашину от электросети.
ВСЕГДА НАДЕВАЙТЕ ЗАЩИТНЫЕ
ОЧКИ, соответствующие ANSI Z87.1.
• Перед сменой шлифовальных лент
или листов ВСЕГДА отключайте
инструмент от электросети.
Такие меры предосторожности
снижают риск случайного включения
электроинструмента.
18
• ВСЕГДА крепко удерживайте
ленточную шлифмашину обеими
руками за рукоятки, предотвращая
потерю контроля над инструментом.
• Чтобы избежать получения тяжёлой
травмы, ВСЕГДА держите пальцы
в стороне от движущейся ленты
и областей, где лента входит в корпус
шлифмашины.
• Не работайте ленточной
шлифмашиной без надёжно
установленных на месте всех
защитных кожухов и крышек.
• Чтобы избежать получения
травмы, не используйте данный
инструмент на подставке
в качестве стационарной ленточной
шлифмашины. Данный инструмент
не предназначен для подобного
использования.
ВНИМАНИЕ: Рекомендуется
использование устройства
защитного отключения
с остаточным током 30 мА или
менее.
Дополнительные правила
техники безопасности при
удалении лакокрасочных
покрытий
1. НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ шлифование
красок с содержанием свинца, так как
это приводит к образованию вредной для
здоровья пыли. Наибольшую опасность
отравление свинцом представляет для
детей и беременных женщин.
2. Так как определить наличие свинца
в краске без проведения химического
анализа достаточно сложно, мы
рекомендуем соблюдать следующие
меры предосторожности при выполнении
шлифования окрашенных поверхностей:
ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
1. Не допускайте детей или беременных
женщин в рабочую зону, где выполняется
шлифование окрашенных поверхностей
до тех пор, пока рабочая зона не будет
полностью очищена.
2. Все люди, входящие в рабочую зону,
должны надевать пылезащитные маски
или респираторы. Фильтр следует
заменять ежедневно или по мере его
загрязнения. Купите в строительном
РУССКИЙ ЯЗЫК
магазине респиратор, утверждённого
Национальным институтом США по
охране труда и промышленной гигиене
(NIOSH) типа.
3. НЕ ПРИНИМАЙТЕ ПИЩУ, НЕ ПЕЙТЕ
ЖИДКОСТИ и НЕ КУРИТЕ в рабочей зоне
для исключения вероятности попадания
частиц краски в желудок. ПЕРЕД приёмом
пищи, питьём или курением работник
должен помыться и почиститься. Пищевые
продукты, напитки или сигареты не
должны находиться в рабочей зоне, так
как на них может осесть пыль.
– Риск получения травмы от
разлетающихся частиц.
– Риск получения ожогов от
принадлежностей и насадок, которые
в процессе работы сильно нагреваются.
– Риск получения травмы, связанный
с продолжительным использованием
инструмента.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
1. Краску следует снимать таким образом,
чтобы свести к минимуму количество
образующейся пыли.
Используйте средства защиты
органов слуха.
2. Зоны, где выполняется удаление
краски, должны быть герметизированы
пластиковыми панелями толщиной
0,10 мм.
3. Шлифование поверхности должно
выполняться таким образом, чтобы свести
к минимуму проникновение пыли за
пределы рабочей зоны.
ЧИСТКА И УТИЛИЗАЦИЯ
1. Все поверхности в рабочей зоне
необходимо ежедневно очищать
пылесосом и протирать в течение всего
времени выполнения шлифовальных
работ. Фильтровальные мешки пылесоса
следует менять с достаточной частотой.
2. Пластиковую одноразовую одежду
следует собирать и утилизировать вместе
с собранной пылью и другим мусором. Их
следует помещать в герметичные ёмкости
для сбора мусора и регулярно вывозить
в пункт переработки отходов. Во время
чистки дети и беременные женщины не
должны находиться в рабочей зоне.
3. Все игрушки, моющуюся мебель
и принадлежности, используемые детьми,
необходимо тщательно вымыть перед
дальнейшим использованием.
Остаточные риски
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных
устройств, некоторые остаточные риски
невозможно полностью исключить. К ним
относятся:
– Ухудшение слуха.
Надевайте защитные очки.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ (РИС. 1)
Код даты (j), который также включает в себя
год изготовления, отштампован на паспортной
табличке инструмента.
Пример:
2015 XX XX
Год изготовления
Комплект поставки
В упаковку входят:
1 Ленточная шлифмашина
1 Пылесборник
1 Шлифовальная лента
1 Переходник для устройств пылеудаления
1 Руководство по эксплуатации
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем
случае не модифицируйте
электроинструмент или какуюлибо его деталь. Это может
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
привести к получению травмы или
повреждению инструмента.
a. Пылесборник
b. Выпускное отверстие пылеотвода
c. Основная рукоятка
d. Передняя рукоятка
e. Кнопка блокировки пускового выключателя
f. Курковый пусковой выключатель
g. Дисковой регулятор скорости
h. Зажимной рычаг
i. Натяжной ролик
j. Код даты
НАЗНАЧЕНИЕ
Ленточные шлифмашины высокой мощности
предназначены для профессионального
шлифования на различных объектах
производства работ (напр., на строительных
площадках).
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Данные ленточные шлифмашины высокой
мощности являются профессиональными
электроинструментами.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
всегда должны работать под наблюдением.
• Дети и неопытные лица. Использование
инструмента детьми и неопытными
лицами допускается только под контролем
ответственного за их безопасность лица.
• Данное изделие не может использоваться
людьми (включая детей) со сниженными
физическими, сенсорными и умственными
способностями или при отсутствии
необходимого опыта или навыка, за
исключением, если они выполняют работу
под присмотром лица, отвечающего за
их безопасность. Не оставляйте детей
с инструментом без присмотра.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Следите за напряжением электрической
сети, оно должно соответствовать величине,
обозначенной на информационной табличке
электроинструмента.
20
Ваш инструмент DEWALT сконструирован
по Классу I (с заземлением) в соответствии
с EN60745. Требуется заземляющий провод.
ВНИМАНИЕ:
Электроинструменты
с напряжением 115 В
должны управляться
через предохранительный
изолированный трансформатор
с заземлённым экраном между
первичной и вторичной обмоткой.
Повреждённый кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем,
который можно получить в сервисном центре
DEWALT.
Использование
удлинительного кабеля
При необходимости использования
удлинительного кабеля, используйте
только утверждённые 3-х жильные кабели
промышленного изготовления, рассчитанные
на мощность не меньшую, чем потребляемая
мощность данного инструмента
(см. раздел «Технические
характеристики»). Минимальный размер
проводника должен составлять 1,5 мм²;
максимальная длина кабеля не должна
превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения тяжёлой травмы
закрепляйте заготовку и крепко
удерживайте шлифмашину.
Трение между шлифовальной
лентой и заготовкой приводит
РУССКИЙ ЯЗЫК
к смещению заготовки назад,
а шлифмашины – вперёд.
ВНИМАНИЕ: Чтобы избежать
получения тяжёлой травмы,
ВСЕГДА держите пальцы
в стороне от движущейся ленты
и областей, где лента входит
в корпус шлифмашины.
ВНИМАНИЕ: Опасность
получения тяжёлой травмы.
Однонаправленные шлифовальные
ленты при установке
в неправильном направлении
не будут двигаться должным
образом и могут свисать
с корпуса, став причиной
получения тяжёлой резаной раны.
Установка новой
шлифовальной ленты
(Рис. 1)
1. Положите шлифмашину набок.
2. Оттяните зажимной рычаг (h)
и переведите его в сторону передней
части инструмента. Натяжной ролик
(i) втянется и ослабнет натяжение
шлифовальной ленты.
3. Снимите старую шлифовальную ленту.
4. Установите новую шлифовальную
ленту, проследив, чтобы стрелка
(отштампованная на внутренней стороне
ленты) указывала В НАПРАВЛЕНИИ
натяжного ролика.
ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые шлифовальные
ленты являются двунаправленными. На таких
лентах нет отштампованных стрелок. Они
могут устанавливаться в любом направлении.
5. Вытяните передний ролик, нажав
на зажимной рычаг (h) и вернув его
в исходное положение.
Включение и выключение
ленточной шлифмашины
(Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: В целях снижения
риска получения травмы
убедитесь, что во время
включения шлифмашина не стоит
на заготовке.
ВНИМАНИЕ: В целях снижения
риска получения травмы
убедитесь, что защитный
кожух установлен, закреплён
и функционирует должным
образом.
1. Убедитесь, что курковый выключатель
находится в выключенном положении,
а напряжение электросети соответствует
напряжению, указанному на паспортной
табличке инструмента. Подключите
инструмент к розетке электросети.
2. Нажмите на курковый пусковой
выключатель (f), чтобы запустить
двигатель. Чтобы выключить инструмент,
отпустите курковый пусковой
выключатель.
3. Для работы в непрерывном режиме без
удерживания куркового выключателя
постоянно нажатым, нажмите на курковый
выключатель (f), нажмите и удерживайте
кнопку блокировки (е), одновременно
отпуская курковый выключатель.
4. Чтобы разблокировать выключатель,
нажмите и отпустите курковый
выключатель.
Регулировка скорости
(Рис. 1)
Рабочая скорость DWP352VS 230 В:
270 - 440 м/мин. Рабочая скорость DWP352VS
115 В: 235 - 380 м/мин.
Скорость регулируется при помощи дискового
регулятора (g). Первая позиция обеспечивает
самую низкую рабочую скорость
(270/235 м/мин.); шестая позиция
обеспечивает самую высокую скорость
(440/380 м/мин.). Скорость можно изменять
как при работающем, так и при неработающем
двигателе.
Посадка шлифовальной
ленты (Рис. 2)
ВНИМАНИЕ: Опасность получения
тяжёлой травмы. Тщательно
отрегулируйте посадку ленты,
чтобы избежать её свисания за
пределы корпуса инструмента.
Свисающая за пределы корпуса
лента при движении может стать
причиной получения тяжёлой
резаной раны.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для
снижения риска получения травмы
всегда перед подключением
инструмента к розетке
электросети проверяйте, что
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
курковый выключатель находится
в выключенном положении.
Для предотвращения чрезмерного
износа шлифмашины и ленты ВСЕГДА
избегайте трения шлифовальной ленты
о корпус шлифмашины. Для обеспечения
правильной посадки шлифовальной ленты на
инструменте:
1. Переверните инструмент нижней стороной
вверх. Удерживайте заднюю рукоятку
левой рукой, положив безымянный
палец и мизинец на курковый пусковой
выключатель.
2. Нажмите на курковый пусковой
выключатель, чтобы запустить двигатель.
3. Поворачивайте рукоятку центрирования
ленты (k) в любом направлении, пока
край ленты не будет совмещён с краем
заднего резинового ролика. При этом края
ленты будут выступать за края переднего
ролика.
4. Отпустите клавишу пускового
выключателя, останавливая двигатель.
Перед тем как перевернуть инструмент
и поставить его на поверхность дождитесь
ПОЛНОЙ ОСТАНОВКИ двигателя.
Пылеудаление (Рис. 1, 3, 4)
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
настройки, а также перед
проведением ремонта.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
ВНИМАНИЕ: Как можно чаще
опорожняйте пылесборник,
особенно при шлифовании
поверхностей с полимерным
покрытием - полиуретановым,
лаковым, шеллаковым и пр.
Утилизацию пылевидных отходов,
образующихся в ходе шлифования,
осуществляйте в соответствии
с рекомендациями производителя
данного покрытия или помещайте
в металлические банки с плотно
закрывающимися крышками.
Ежедневно удаляйте из рабочей
зоны пылевидные отходы,
22
образующиеся при шлифовании
покрытий. Шлифовальная пыль
при её накапливании может
самовоспламениться и вызвать
пожар.
ВНИМАНИЕ: Опасность
поражения электрическим током.
Использование с ленточной
шлифмашиной шланга
пылесоса и переходника может
сгенерировать статический
электрический заряд, что
приводит к резкому статическому
разряду.
ВНИМАНИЕ: Опасность
возникновения пожара. При
шлифовании металла не
используйте пылеудаляющее
устройство. Невыполнение этого
требования чревато возгоранием,
которое может привести
к серьёзным травмам и/или
повреждению инструмента.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для
снижения риска получения травмы
не используйте инструмент без
установленного пылесборника.
Перед установкой переходника для
устройств пылеудаления поместите между
двумя бороздками на выпускном отверстии
пылеотвода (b) резиновое уплотнительное
кольцо (n).
Чтобы установить переходник (l), наденьте его
конец с резьбовой рукояткой (m) на отверстие
пылеотвода (b) и поверните переходник
в желаемое положение. Затяните рукоятку
(m), закрепляя переходник на отверстии
пылеотвода (Рис. 3).
При использовании пылесборника (а),
наденьте пылесборник на переходник (l),
надавив на него до полной фиксации. Затем
расположите пылесборник таким образом,
чтобы внутренний каркас оказался сверху. Для
обеспечения максимальной эффективности
в работе опорожняйте пылесборник, когда он
заполнится примерно наполовину. Потянув
за пылесборник, снимите его с переходника,
откройте молнию в задней части
пылесборника и опорожните его содержимое.
Время от времени выворачивайте
пылесборник наизнанку и щёткой счищайте
скопившуюся пыль.
Переходник для устройств пылеудаления
использует систему соединения DEWALT
AirLock и совместим с промышленным
РУССКИЙ ЯЗЫК
пылесосом DEWALT и универсальным
соединителем AirLock DWV9000 (Рис. 4).
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по
использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Правильное положение рук
во время работы (Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжёлой травмы,
ВСЕГДА правильно удерживайте
электроинструмент, как показано
на рисунке.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжёлой травмы,
ВСЕГДА надёжно удерживайте
инструмент, предупреждая
внезапные сбои в работе.
Правильное положение рук во время работы:
одной рукой возьмитесь за переднюю рукоятку
(d), другой рукой удерживайте основную
рукоятку (c).
Шлифование
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить
риск получения тяжёлой
травмы, не используйте данный
инструмент на подставке
в качестве стационарной
ленточной шлифмашины. Данный
инструмент не предназначен для
подобного использования.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для
снижения риска получения травмы
закрепляйте заготовку и крепко
удерживайте шлифмашину.
Трение между шлифовальной
лентой и заготовкой приводит
к смещению заготовки назад,
а шлифмашины – вперёд.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для
снижения риска получения травмы
всегда перед подключением
инструмента к розетке
электросети проверяйте, что
курковый выключатель находится
в выключенном положении.
1. Не ставьте шлифмашину на заготовку, не
запустив двигатель.
2. Опустите шлифмашину на заготовку,
сначала коснувшись её задней частью
ленты. Двигая инструмент вперёд,
полностью опустите его на заготовку.
3. Во время обработки поверхности
перемещайте инструмент длинными
плавными движениям внахлёст. Позвольте
шлифмашине делать свою работу.
4. Избегайте чрезмерного давления на
инструмент. Одного веса шлифмашины
обычно достаточно для быстрого
получения гладкой поверхности. Лёгкое
нажатие на инструмент может ускорить
процесс шлифования, однако, слишком
сильное давление замедлит работу
двигателя и скорость шлифования.
5. Для получения ровной поверхности на
больших участках ведите инструмент
движением вперёд-назад.
6. Не позволяйте инструменту наклоняться.
Край шлифовальной ленты может сделать
глубокие порезы на поверхности.
7. Во время шлифования не задерживайтесь
на одном месте. Шлифовальная лента
«вгрызётся» в заготовку, что приведёт
к неровностям на поверхности.
8. Перед выключением двигателя сначала
поднимите инструмент с заготовки.
9. Перед тем как поставить инструмент на
рабочую поверхность всегда дожидайтесь
полной остановки двигателя.
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надёжность инструмента
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Дополнительные
принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные
от тех, которые предлагает
DEWALT, не проходили тесты на
данном изделии, то использование
этих принадлежностей может
привести к опасной ситуации.
Во избежание риска получения
травмы, с данным продуктом
должны использоваться только
дополнительные принадлежности,
рекомендованные DEWALT.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Защита окружающей среды
Смазка
Ваш электроинструмент не требует
дополнительной смазки.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса сухим сжатым
воздухом по мере видимого
скопления грязи внутри и вокруг
вентиляционных отверстий.
Выполняйте данную процедуру,
надев средство защиты глаз
и респиратор утверждённого
типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители или
другие агрессивные химические
средствами для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, применённых
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
инструмента; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
24
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нём не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приёмный пункт.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать их
в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно от
бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает приём
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
РУССКИЙ ЯЗЫК
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
zst00275773 - 14-10-2015
25
LATVIEŠU
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.dewalt.eu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising