DWP352VS | DeWalt DWP352VS BELT SANDER instruction manual

370001 - 94 LT
DWP352VS
Lietuvių
(Originalios instrukcijos vertimas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
5
14
1 pav. / Рисунок 1
e
a
f
g
d
c
b
i
j
h
2 pav. / Рисунок 2
3 pav. / Рисунок 3
l
m
n
b
k
3
4 pav. / Рисунок 4
DWV9000
4
LIETUVIŲ
JUOSTINIS ŠLIFUOKLIS
DWP352VS
Sveikiname!
atsižvelgti ne tik į laiką, kai įrankis
veikia, bet ir į tą laiką, kai įrankis
yra išjungtas ir į laiką, kai jis veikia
parengties režimu. Dėl to gali žymiai
sumažėti vibracijos poveikis per visą
darbo laiką.
Jūs pasirinkote „DEWALT“ įrankį. Dėl ilgametės
patirties, kruopštaus patobulinimo ir atsinaujinimo
„DEWALT“ bendrovė yra viena iš patikimiausių
profesionalių elektros įrankių vartotojų partnerių.
Imkitės papildomų saugos priemonių,
kad apsisaugotumėte nuo vibracijos
poveikio, pavyzdžiui: techniškai
prižiūrėkite įrankį ir jo priedus,
laikykite rankas šiltai, planuokite
darbą.
Techniniai duomenys
Įtampa
Tipas
Galingumas
Juostos sukimosi greitis
Šlifavimo paviršius
Juostos ilgis
Juostos plotis
Svoris
V
W
m/min
mm
mm
mm
kg
DWP352VS
230
115
1/2
1/2
1010
1010
270–440
235–380
140 x 75
140 x 75
533,4
533,4
76,2
76,2
5,0
5,0
Bendros triukšmo ir vibracijos vertės (triašio vektoriaus
suma) pagal EN 60745-2-4:
LPA (skleidžiamo garso
slėgio lygis)
dB(A)
92
92
LWA (garso galios lygis)
dB(A)
103
103
KWA (nustatyto garso
lygio paklaida)
dB(A)
3
3
Vibracijos
emisijos vertė ah =
Paklaida K =
m/s²
m/s²
2,7
1,5
2,7
1,5
Šiame informaciniame lapelyje nurodyta keliama
vibracija nustatyta atsižvelgiant į standartinį
bandymo metodą, pateiktą EN 60745, todėl ją
galima palyginti su kitų elektrinių įrankių keliama
vibracija. Nurodyta keliama vibracija taip pat gali
būti naudojama preliminariam vibracijos poveikiui
įvertinti.
ĮSPĖJIMAS! Nurodytoji vibracija
kyla naudojant įrankį pagrindiniams
numatytiems darbams. Tačiau, jei
šiuo įrankiu atliekami kiti darbai,
naudojant kitus priedus arba prastai
prižiūrimus priedus, vibracijos emisija
gali skirtis. Dėl to gali žymiai padidėti
vibracijos poveikis per visą darbo
laiką.
Saugikliai
Europos
vartotojams
230 V įrankiai
10 amperų elektros
tinkle
JK ir Airijos
vartotojams
230 V įrankiai
13 amperų elektros
kištukuose
Apibrėžtys Saugos taisyklės
Toliau pateiktos apibrėžtys apibūdina kiekvieno
žodinio signalo griežtumą. Prašome perskaityti šį
vadovą ir atkreipti dėmesį į šiuos simbolius.
PAVOJUS! Nurodo tiesioginę
pavojingą situaciją, kurios neišvengę,
žūsite arba sunkiai susižalosite.
ĮSPĖJIMAS! Nurodo potencialią
pavojingą situaciją, kurios
neišvengus, galima sunkiai ar net
mirtinai susižaloti.
DĖMESIO! Nurodo potencialią
pavojingą situaciją, kurios neišvengus
galima nesunkiai arba vidutiniškai
susižeisti.
PASTABA: Nurodo praktiką,
nesusijusią su susižeidimu, kuri
gali padaryti žalos turtui.
Reiškia elektros smūgio pavojų.
Reiškia gaisro pavojų.
Vertinant vibracijos poveikio lygį
per tam tikrą darbo laikotarpį, reikia
5
LIETUVIŲ
EB atitikties deklaracija
MAŠINŲ DIREKTYVA
b)
JUOSTINIS ŠLIFUOKLIS
DWP352VS
c)
„DEWALT“ pareiškia, kad Techninių duomenų
skyriuje aprašyti gaminiai yra sukurti laikantis
toliau nurodytų reikalavimų ir standartų:
2006/42/EB, EN 60745-1, EN 60745-2-4
Šie gaminiai taip pat atitinka Direktyvas
2004/108/EB (iki 2016.04.19), 2014/30/ES (nuo
2016.04.20) ir 2011/65/ES. Dėl papildomos
informacijos prašome kreiptis į „DEWALT“ atstovą
toliau nurodytu adresu arba žiūrėkite į vadovo
pabaigoje pateiktą informaciją.
Toliau pasirašęs asmuo yra atsakingas už
techninio dokumento sukūrimą ir pateikia šią
deklaraciją „DEWALT“ vardu.
Horst Grossmann
Projektavimo direktoriaus pavaduotojas
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany (Vokietija)
2014.11.10
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, perskaitykite šią
instrukciją.
Bendrieji elektrinio įrankio
saugos įspėjimai
ĮSPĖJIMAS! Perskaitykite visus
saugos įspėjimus ir visus
nurodymus. Jei bus nesilaikoma
toliau pateiktų įspėjimų ir nurodymų,
gali kilti elektros smūgio, gaisro ir
(arba) sunkaus sužeidimo pavojus.
IŠSAUGOKITE VISUS ĮSPĖJIMUS IR
NURODYMUS ATEIČIAI.
Sąvoka „elektrinis įrankis“ pateiktuose
įspėjimuose reiškia į maitinimo tinklą jungiamą
(laidinį) elektrinį įrankį arba akumuliatoriaus
maitinamą (belaidį) elektrinį įrankį.
1) DARBO VIETOS SAUGA
a) Darbo vieta turi būti švari ir gerai
apšviesta. Užgriozdintos ir tamsios
6
vietos dažnai yra nelaimingų atsitikimų
priežastimi.
Elektrinių įrankių nenaudokite
sprogioje aplinkoje, pavyzdžiui ten, kur
yra degių skysčių, dujų arba dulkių.
Elektriniai įrankiai sukelia kibirkštis, nuo
kurių gali užsidegti dulkės arba garai.
Dirbdami su elektriniu įrankiu neleiskite
artyn vaikų ir pašalinių asmenų. Jie gali
blaškyti dėmesį ir dėl to galite nesuvaldyti
įrankio.
2) ELEKTROS SAUGA
a) Elektrinių įrankių kištukai privalo
atitikti elektros lizdus. Niekada
niekaip nemodifikuokite kištuko. Su
įžemintais elektriniais įrankiais niekada
nenaudokite jokių adapterių. Nepakeisti,
originalūs kištukai ir juos atitinkantys
elektros lizdai sumažins elektros smūgio
pavojų.
b) Stenkitės nesiliesti kūnu prie įžemintų
paviršių, pavyzdžiui, vamzdžių,
radiatorių, viryklių ir šaldytuvų. Jei jūsų
kūnas būtų įžemintas, elektros smūgio
pavojus padidėtų.
c) Nedirbkite su šiuo įrankiu lietuje
arba esant drėgnoms oro sąlygoms. Į
elektrinį įrankį patekęs vanduo padidina
elektros smūgio pavojų.
d) Atsargiai elkitės su elektros laidu.
Niekada nenaudokite laido elektriniam
įrankiui nešti, jam ar kištukui traukti.
Saugokite laidą nuo karščio, tepalo,
aštrių kraštų arba judančių dalių.
Pažeisti arba susinarplioję laidai padidina
elektros smūgio pavojų.
e) Dirbdami su elektriniu įrankiu lauke,
naudokite darbui lauke tinkamą
ilginimo laidą. Naudojant darbui lauke
tinkamą laidą, sumažėja elektros smūgio
pavojus.
f) Jeigu elektrinį įrankį neišvengiamai
reikia naudoti drėgnoje aplinkoje,
naudokite maitinimo šaltinį, apsaugotą
liekamosios elektros srovės prietaisu
(RCD). Naudojant RCD, sumažėja elektros
smūgio pavojus.
3) ASMENINĖ SAUGA
a) Būkite budrūs, žiūrėkite ką darote
ir vadovaukitės sveika nuovoka,
kai dirbate su elektriniu įrankiu.
Nenaudokite elektrinio įrankio būdami
pavargę arba veikiami narkotikų,
alkoholio arba vaistų. Dirbant su
elektriniu įrankiu užtenka vienos
neatidumo akimirkos ir galima sunkiai
susižeisti.
LIETUVIŲ
b)
Dėvėkite asmeninės saugos įrangą.
Visada naudokite akių apsaugos
priemones. Apsauginės priemonės,
pavyzdžiui, respiratorius, apsauginiai
batai neslidžiais padais, šalmas ar ausų
apsaugos, naudojamos atitinkamomis
sąlygomis, sumažina susižeidimo pavojų.
c) Būkite atsargūs, kad netyčia
neįjungtumėte įrankio. Prieš įjungdami
įrankį į elektros tinklą ir (arba) įdėdami
akumuliatorių, prieš paimdami ar
nešdami įrankį, visuomet patikrinkite,
ar išjungtas jo jungiklis. Nešant
elektrinius įrankius uždėjus pirštą ant jų
jungiklio arba įjungiant įrankius į elektros
tinklą, kai jų jungikliai yra įjungti, įvyksta
nelaimingų atsitikimų.
d) Prieš įjungdami elektrinį įrankį,
pašalinkite nuo jo visus reguliavimo
raktus ar veržliarakčius. Neištraukę
veržliarakčio iš besisukančios elektros
įrankio dalies rizikuojate susižeisti.
e) Nepersitempkite. Visuomet tvirtai
stovėkite ant žemės, išlaikykite
pusiausvyrą. Taip galėsite geriau valdyti
elektrinį įrankį netikėtose situacijose.
f) Dėvėkite tinkamą aprangą. Nedėvėkite
laisvų rūbų arba laisvai kabančių
papuošalų. Plaukus, aprangą ir
pirštines laikykite atokiau nuo judančių
dalių. Judamosios dalys gali įtraukti
laisvus drabužius, papuošalus ar ilgus
plaukus.
g) Jei yra įrenginių, skirtų prijungti
dulkių trauktuvus ir dulkių surinkimo
prietaisus, būtinai juos prijunkite ir
tinkamai naudokite. Naudojant dulkių
surinkimo įrenginius, galima sumažinti su
dulkėmis susijusius pavojus.
4) ELEKTRINIŲ ĮRANKIŲ NAUDOJIMAS IR
PRIEŽIŪRA
a) Elektros įrankio negalima apkrauti
per dideliu darbo krūviu. Darbui atlikti
naudokite tinkamą įrankį. Tinkamu
elektriniu įrankiu geriau ir saugiau
atliksite darbą tokiu greičiu, kuriam jis yra
numatytas.
b) Nenaudokite elektrinio įrankio, jeigu jo
jungiklis jo neįjungia arba neišjungia.
Bet kuris elektrinis įrankis, kurio negalima
valdyti jungikliu, yra pavojingas – jį
privaloma sutaisyti.
c) Prieš atlikdami bet kokius reguliavimo,
priedų pakeitimo arba paruošimo
saugojimui darbus, atjunkite šį elektrinį
įrankį nuo energijos šaltinio ir (arba)
ištraukite akumuliatoriaus kasetę.
d)
e)
f)
g)
Tokios apsauginės priemonės sumažina
pavojų netyčia įjungti elektrinį įrankį.
Tuščiąja eiga veikiantį elektrinį įrankį
laikykite vaikams nepasiekiamoje
vietoje, ir neleiskite jo naudoti su
šiuo elektriniu įrankiu arba šiomis
instrukcijomis nesusipažinusiems
asmenims. Naudojami nekvalifikuotų
vartotojų, elektriniai įrankiai yra pavojingi.
Rūpestingai prižiūrėkite elektrinius
įrankius. Patikrinkite, ar gerai
sulygiuota ir ar nesukimba judančios
dalys, ar dalys nesulūžę ir visas kitas
būsenas, kurios gali turėti įtakos
elektrinio įrankio naudojimui. Jeigu
elektrinis įrankis sugadintas, prieš
naudojant jį reikia sutaisyti. Daugelis
nelaimingų atsitikimų nutinka dėl prastai
prižiūrimų elektrinių įrankių.
Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir
švarūs. Tinkamai techniškai prižiūrimi
pjovimo įrankiai aštriais pjovimo galais
mažiau strigs, juos bus lengviau valdyti.
Naudokite šį elektrinį įrankį, jo priedus,
keičiamąsias dalis ir pan. pagal šią
instrukciją ir atsižvelgdami į darbo
sąlygas bei darbą, kurį reikia atlikti.
Naudojant elektrinį įrankį kitiems darbams
nei numatytieji atlikti, gali susidaryti
pavojingų situacijų.
5) TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
a) Šį elektrinį įrankį privalo techniškai
prižiūrėti kvalifikuotas specialistas,
naudodamas originalias keičiamąsias
dalis. Taip užtikrinsite saugų elektros
įrankio darbą.
Papildoma saugos instrukcija
naudojant juostinius šlifuoklius
Laikykite elektrinį įrankį už izoliuotų, laikymui
skirtų vietų, nes juosta gali užkliudyti
savo paties laidą. Pjovimo daliai prisilietus
prie „gyvo“ laido, neizoliuotos metalinės
elektrinio įrankio dalys gali sukelti elektros
smūgį ir nutrenkti operatorių.
• Nešlifuokite šiuo šlifuokliu jokių rūšių
metalų. Šlifuojant varžtus, vinis ar kitus
metalus, gali kilti kibirkštys, kurios gali
uždegti dulkių daleles.
• Nenaudokite šio šlifuoklio šlapiojo
šlifavimo darbams. Į variklio korpusą gali
patekti skysčių, kurie gali sukelti elektros
smūgį.
7
LIETUVIŲ
• Dažnai iškratykite dulkes iš dulkių
surinkimo maišelio. Ypač tuo atveju, jeigu
šlifuojate guma, pavyzdžiui poliuretanu,
laku, šelaku ir pan. medžiagomis, dengtus
paviršius. Susikaupę smulkios dulkių dalelės
gali savaime užsiliepsnoti ir sukelti gaisrą.
• Nedirbkite su šiuo įrankiu ilgai. Šio įrankio
naudojimo metu keliama vibracija gali
nesugrąžinamai pažeisti pirštus, delnus ir
rankas. Mūvėkite pirštines, kurios papildomai
sugeria smūgius, dažnai darykite poilsio
pertraukėles, ribokite darbo valandas per
dieną.
• Nerekomenduojama šlifuoti dažų,
kuriuose yra švino junginių, chemiškai
slėgiu suslėgtos medienos ar kitų
medžiagų, kuriose gali būti kancerogenų.
Šias medžiagas leidžiama šlifuoti tik
profesionalams.
1 NEREKOMENDUOJAMA šlifuoti paviršių,
dažytų dažais, pagamintais švino pagrindu,
nes labai sunku suvaldyti nuodingas dulkes,
kurių kyla šlifuojant. Didžiausias pavojus kyla
vaikams ir nėščioms.
2 Kadangi be cheminės analizės nustatyti,
ar dažuose yra švino, ar ne, yra sudėtinga,
rekomenduojame, kad šlifuodami bet kokius
dažytus paviršius, imtumėtės šių atsargumo
priemonių:
ASMENINĖ SAUGA
1 Į darbo vietą, kurioje yra šlifuojami dažyti
paviršiai, negalima leisti vaikų ar nėščių,
kol darbas nebus baigtas ir viskas nebus
sutvarkyta.
• Dažnai išvalykite įrankį, ypač po to,
kai jis buvo ilgai naudotas. Ant išorinių
paviršių dažnai prisikaupia dulkių ir pjuvenų,
kuriose yra metalo dalelių – jos gali sukelti
sunkaus susižalojimo, elektros smūgio arba
žuvimo nuo elektros srovės pavojų. VISADA
atjunkite šlifuoklį nuo energijos šaltinio,
prieš jį valydami. VISADA DĖVĖKITE
APSAUGINIUS AKINIUS, atitinkančius
standartą ANSI Z87.1.
2 Visi į šią darbo vietą įeinantys asmenys
privalo dėvėti dujokaukes arba respiratorius.
Dujokaukių ir respiratorių filtrus reikia keisti
kasdien arba kaskart, kai jas dėvintiems
asmenims pasidaro sunku kvėpuoti.
Norėdami įsigyti NIOSH (Nacionalinio darbo
saugos ir sveikatos instituto) aprobuotą
apsaugos nuo dulkių priemonę, kreipkitės
į vietos darbo saugos įranga prekiaujantį
atstovą.
• VISADA atjunkite įrankį nuo energijos
šaltinio, prieš keisdami šlifavimo juostas
arba lakštus. Tokios apsauginės priemonės
sumažina pavojų netyčia įjungti elektrinį
įrankį.
3 Darbo vietoje negalima VALGYTI, GERTI
AR RŪKYTI, kad neįkvėptumėte nuodingų
dažų dalelių. Prieš pradėdami valgyti, gerti
ar rūkyti, darbuotojai turi išplauti ir sutvarkyti
darbo vietą. Darbo vietoje negalima palikti
maisto, gėrimų ar rūkalų, ant jų gali nusėsti
dulkių.
• VISADA abiem rankomis tvirtai laikykite
už juostinio šlifuoklio rankenų, kad
sugebėtumėte suvaldyti įrankį.
• VISADA laikykite pirštus atokiai nuo
judančios juostos ir tų vietų, kur juosta
įeina į korpusą, kad išvengtumėte smarkių
nubrozdinimų.
• Nenaudokite juostinio šlifuoklio, tvirtai
nesumontavę visų apsauginių gaubtų ir
dangčių.
• Norėdami išvengti susižalojimo,
nenaudokite šio įrankio, sumontuoto
ant stovo, norėdami naudotis juo kaip
stacionariomis juostinėmis šlifavimo
staklėmis. Šis įrankis nėra skirtas tokiam
panaudojimui.
ĮSPĖJIMAS! Rekomenduojame
naudoti apsauginį srovės nuotėkio
įtaisą, kurio liekamosios srovės
stiprumas neviršytų 30 mA.
8
Papildomos saugos taisyklės
šalinant dažus
APLINKOSAUGA
1 Dažytus paviršius reikia šlifuoti taip, kad kuo
mažiau kiltų dulkių.
2 Tose vietose, kuriose šlifuojami dažyti
paviršiai, viską reikia uždengti 4 milių
(0,10 mm) storio plastikine plėvele.
3 Šlifuoti reikia taip, kad kuo mažiau dažų
dulkių sklistų už darbo vietos ribų.
VALYMAS IR ATLIEKŲ ŠALINIMAS
1 Viso šlifavimo darbo metu visus darbo
vietoje esančius paviršius kasdien reikia
išsiurbti dulkių siurbliu ir kruopščiai išplauti.
Reikia dažnai keisti dulkių siurblio filtravimo
maišelius.
2 Plastikinės plėvelės atraižas reikia surinkti
ir išmesti kartu su dažų likučiais ir kitu
statybiniu laužu. Juos reikia sumesti į
sandarias talpyklas ir išmesti laikantis
LIETUVIŲ
įprastos šiukšlių surinkimo tvarkos. Valymo
darbų metu į darbo vietą ir šalia jos negalima
leisti vaikų ir nėščių.
3 Visus žaislus, plaunamus baldus ir virtuvės
reikmenis, kuriuos naudoja vaikai, prieš
naudojimą reikia kruopščiai išplauti.
• Prieš pradėdami darbą, skirkite laiko atidžiai
perskaityti ir suprasti šį įrankio naudojimo
instrukciją.
Aprašymas (1 pav.)
ĮSPĖJIMAS! Niekada nekeiskite
elektrinio įrankio arba kokios nors jo
dalies. Galite patirti turtinę žalą arba
susižaloti.
Kiti pavojai
Nepaisant atitinkamų saugos nurodymų
pritaikymo ir saugos priemonių naudojimo, tam
tikrų kitų pavojų išvengti neįmanoma. Kyla šie
pavojai:
a. Dulkių surinkimo maišelis
b. Dulkių išleidimo anga
c. pagrindinė rankena
– klausos pablogėjimas;
d. Priekinė rankena
– susižeidimo pavojus dėl svaidomų dalelių;
e. Fiksavimo mygtukas
– pavojus nusideginti, nes darbo metu priedai
labai įkaista;
– pavojus sveikatai dėl vibracijos ilgai
naudojant įrankį.
Ant įrankio esantys ženklai
Ant įrankio rasite pavaizduotas šias piktogramas:
f. Gaidukas
g. Greičio reguliavimo ratukas
h. Svirtis
i. Tuščiaeigis skriemulys
j. Datos kodas
NUMATYTOJI PASKIRTIS
Prieš naudojimą perskaitykite
naudojimo instrukciją.
Šis galingas juostinis šlifuoklis skirtas
profesionaliems šlifavimo darbams įvairiose
darbo vietose (pavyzdžiui, statybvietėse).
Naudokite ausų apsaugos priemones.
NENAUDOKITE esant drėgnoms oro sąlygoms
arba šalia degių skysčių ar dujų.
Dėvėkite akių apsaugas.
Šis galingas juostinis šlifuoklis yra profesionalus
elektrinis įrankis.
DATOS KODO PADĖTIS (1 PAV.)
Datos kodas (j), kuriame nurodyti ir pagaminimo
metai, yra pažymėtas techninių duomenų
plokštelėje.
Pavyzdžiui:
2015 XX XX
Pagaminimo metai
Pakuotės turinys
Pakuotėje yra:
1 Juostinis šlifuoklis
1 Dulkių surinkimo maišelis
1 Šlifavimo juosta
1 Dulkių išleidimo antgalis
1 naudojimo instrukcija
• Patikrinkite, ar gabenimo metu įrankis, jo
dalys arba priedai nebuvo sugadinti.
NELEISKITE vaikams liesti šio įrankio. Jei šį
įrankį naudoja nepatyrę operatoriai, juos reikia
prižiūrėti.
• Maži vaikai ir silpni žmonės. Šiuos
prietaisu be priežiūros negalima naudotis
mažiems vaikams arba asmenims su protine
negalia.
• Šis įrankis neskirtas naudoti menkesnių
fizinių, sensorinių ar protinių gebėjimų
asmenims (įskaitant vaikus) arba asmenims,
kuriems trūksta patirties ir žinių, nebent juos
prižiūrėtų už jų saugumą atsakingas asmuo.
Vaikai niekada neturi būti palikti vieni su šiuo
įrankiu.
Elektros sauga
Šis elektrinis variklis skirtas tik vieno dydžio
įtampai. Visuomet patikrinkite, ar elektros tinklo
įtampa atitinka kategorijos plokštelėje nurodytą
įtampą.
Atsižvelgiant į standartą EN60745, šis „DEWALT“
įrankis priskiriamas I (įžeminimo) klasei. Todėl
jam reikalingas įžeminimo laidas.
9
LIETUVIŲ
ĮSPĖJIMAS! 115 V blokai turi būti
valdomi naudojant negendantį
izoliacinį transformatorių su įžeminimo
ekranu tarp pagrindinės ir antrinės
apvijos.
Jeigu būtų pažeistas maitinimo laidas, jį reikia
pakeisti specialiai paruoštu laidu, kurį galima
įsigyti „DEWALT“ techninės priežiūros centre.
Elektros kištuko keitimas
(tik Jungtinės Karalystės ir
Airijos vartotojams)
Jeigu reikia sumontuoti naują elektros kištuką:
• Saugiai išmeskite seną elektros kištuką.
• Rudą laidą junkite prie gyvo elektros kištuko
įvado.
• Mėlyną laidą junkite prie neutralaus įvado.
• Geltonai žalią laidą junkite prie įžeminimo
įvado.
Vadovaukitės montavimo instrukcija, pateikiama
su aukštos kokybės kištukais. Rekomenduojamas
saugiklis: 13 A.
Ilginimo laido naudojimas
Jeigu reikia naudoti ilginimo laidą, naudokite tik
aprobuotus, 3 gyslų ilginimo laidus, atitinkančius
šio įrankio galingumą (žr. skyrių Techniniai
duomenys). Minimalus laido skersmuo yra
1,5 mm2; maksimalus ilgis – 30 m.
Jeigu naudojate kabelio ritę, visuomet iki galo
išvyniokite kabelį.
SURINKIMAS IR REGULIAVIMO DARBAI
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, prieš
įrengdami ir nuimdami priedus,
prieš reguliuodami arba keisdami
nustatymus, arba atlikdami
remonto darbus, išjunkite įrenginį
ir ištraukite jo kištuką iš elektros
lizdo. Svirtinis jungiklis būtinai turi
būti IŠJUNGIMO padėtyje. Bet koks
netyčinis įrankio paleidimas gali
sužeisti.
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti
pavojų sunkiai susižaloti, įtvirtinkite
ruošinį ir tvirtai laikykite šlifuoklį,
suėmę jį už rankenos. Dėl trinties
jėgų, susidarančių tarp šlifavimo
juostos ir ruošinio, ruošinys bus linkęs
judėti atgal, o šlifuoklis – pirmyn.
10
ĮSPĖJIMAS! Norėdami išvengti
smarkių nubrozdinimų, VISADA
laikykite pirštus atokiai nuo judančios
juostos ir tų vietų, kur juosta įeina į
korpusą.
ĮSPĖJIMAS! Kyla smarkių plėštinių
žaizdų pavojus. Sumontavus
vienakryptes šlifavimo juostas į
kitą pusę, jos gali būti netinkamai
nutiestos, išsikišti iš už korpuso ir dėl
to sunkiai sužaloti.
Naujos juostos montavimas
(1 pav.)
1. Paguldykite šlifuoklį ant jo kairiojo šono.
2. Patraukite svirtį (h) įrenginio priekio link,
kaip pavaizduota. Tuščiaeigis skriemulys (i)
bus atitrauktas atgal ir šlifavimo juosta bus
atlaisvinta.
3. Nuimkite seną juostą.
4. Sumontuokite naują juostą rodykle
(pažymėta juostos vidinėje pusėje) į viršų ir
nukreipta LINK tuščiaeigio skriemulio.
PASTABA. Kai kurios šlifavimo juostos yra
dvikryptės. Ant šių juostų jokių rodyklių nebūna.
Jas galima montuoti bet kuria kryptimi.
5 Nustatykite priekinį skriemulį, pastumdami
svirtį (h) atgal į jos pradinę padėtį.
Juostinio šlifuoklio įjungimas
ir išjungimas (1 pav.)
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, įsitikinkite, kad
įjungus jungiklį, šlifuoklis nebūtų
atremtas į ruošinį.
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, patikrinkite,
ar juostos apsauginis gaubtas yra
tinkamai uždėtas, pritvirtintas ir jis
tinkamai veikia.
1. Įsitikinkite, ar jungiklis yra išjungtas, o
elektros tinklo įtampa atitinka nurodytąją
įrankio duomenų lentelėje. Prijunkite įrankį
prie elektros tinklo.
2. Norėdami įjungti variklį, nuspauskite gaiduką
(f). Jeigu variklį norite išjungti, gaiduką
atleiskite.
3. Norėdami, kad variklis veiktų, bet nereikėtų
nuolat laikyti nuspausto gaiduko, paspauskite
gaiduką (f), paspauskite fiksavimo mygtuką
LIETUVIŲ
(e) ir laikydami jį nuspaudę, tuo pat metu
atleiskite gaiduką.
4. Jei norite fiksavimo mygtuką išjungti,
nuspauskite ir atleiskite gaiduką.
Greičio reguliavimas (1 pav.)
230 V modelio DWP352VS greitį galima
reguliuoti nuo 270 m/min. [metrų per minutę] iki
440 m/min. Modelio 115V DWP352VS veikimo
greitį galima nustatyti nuo 235 m/min. iki 380 m/
min.
Greitis reguliuojamas sukant greičio reguliavimo
ratuką (g). Pirmoji padėtis atitinka mažiausią
veikimo greitį (270 / 235 m/min.), o 6 padėtis –
didžiausią (440 / 380 m/min.) greitį. Greitį galima
keisti ir tada, kai variklis veikia, ir jį išjungus.
Šlifavimo juostos nutiesimas
(2 pav.)
ĮSPĖJIMAS! Kyla didelis plėštinių
žaizdų pavojus. Tinkamai uždėkite
juostą, kad ji nekyšotų iš korpuso.
Naudojant juostą, kuri kyšo iš
korpuso, kyla sunkių plėštinių žaizdų
pavojus.
DĖMESIO! Norėdami sumažinti
pavojų susižaloti, visada būtinai
išjunkite jungiklį, prieš prijungdami
įrankį prie energijos šaltinio.
Norėdami išvengti per didelio šlifuoklio ir juostos
nusidėvėjimo, NIEKADA neleiskite, kad šlifavimo
juosta trintųsi į šlifuoklio rėmą. Norėdami tinkamai
nutiesti juostą, atlikite šiuos veiksmus.
1. Apverskite įrankį. Kaire ranka laikykite už
galinės rankenos taip, kad bevardis pirštas ir
mažylis pirštas būtų ant gaiduko.
2. Nuspauskite gaiduką, kad įjungtumėte variklį.
3. Sukite juostos išlyginimo rankenėlę (k) bet
kuria kryptimi tol, kol juostos kraštas sutaps
su gumuoto galinio skriemulio išoriniu
kraštu. Juostos kraštas kyšos iš už priekinio
skriemulio krašto.
4. Atleiskite gaiduką, kad išjungtumėte variklį.
Palaukite, kol įrankis VISIŠKAI SUSTOS,
prieš jį atversdami atgal ir pastatydami.
Dulkių surinkimas (1, 3, 4 pav.)
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti
pavojų susižeisti, prieš įrengdami
ir nuimdami priedus, prieš
reguliuodami arba atlikdami
remonto darbus, išjunkite įrenginį
ir ištraukite jo kištuką iš elektros
lizdo. Bet koks netyčinis įrankio
paleidimas gali sužeisti.
ĮSPĖJIMAS! Dažnai ištuštinkite
dulkių surinkimo sistemą, ypatingai
tuo atveju, jeigu šlifuojate guma,
pavyzdžiui, poliuretanu, laku, šelaku
ir pan. medžiagomis padengtus
paviršius Tokias dulkių daleles
išmeskite pagal apdailos gamintojo
nurodymus arba supilkite jas į
metalinę skardinę ir tvirtai uždenkite
ją metaliniu dangčiu. Kasdien valykite
patalpas nuo tokių dulkių dalelių.
Susikaupę smulkios dulkių dalelės
gali savaime užsiliepsnoti ir sukelti
gaisrą.
ĮSPĖJIMAS! Elektros smūgio
pavojus. Prijungus prie juostinio
šlifuoklio vakuuminę žarną arba
vakuuminį adapterį, gali susidaryti
statinė elektra, kuri gali sukelti
statinės elektros iškrovą.
ĮSPĖJIMAS! Gaisro pavojus.
Nenaudokite dulkių surinkimo
prietaiso, jeigu šlifuojate metalą.
Antraip galite sukelti gaisrą ir dėl
to patirti sunkių sužalojimų ir (arba)
sugadinti įrankį.
DĖMESIO! Norėdami sumažinti
pavojų susižaloti, nenaudokite įrankio
be dulkių surinkimo maišelio.
Prieš montuodami dulkių išleidimo antgalį,
uždėkite sandarinimo žiedą (n) ant dulkių
išleidimo angos (b), tarp dviejų briaunų (3 pav.).
Norėdami sumontuodami dulkių išleidimo
antgalį (l), uždėkite galą su sriegine rankenėle
(m) ant dulkių išleidimo angos (b) ir pasukite į
norimą padėtį. Užveržkite rankenėlę (m), kad
užfiksuotumėte dulkių išleidimo antgalį ant dulkių
išleidimo angos (pav. 3)
Norėdami naudotis dulkių surinkimo maišeliu
(a), iki galo užmaukite dulkių surinkimo maišelį
ant dulkių išleidimo antgalio (l). Tada nustatykite
maišelį taip, kad vidinis laidas būtų viršuje. Kai
tik dulkių surinkimo maišelis prisipildo maždaug
iki pusės, iškratykite jį, kad dulkės būtų efektyviai
ištraukiamos. Nutraukite dulkių surinkimo maišelį
nuo dulkių išleidimo antgalio, atsekite maišelio
galinę dalį ir iškratykite dulkes. Retkarčiais
išverskite maišelį ir šepečiu išvalykite viduje
susikaupusias dulkes.
11
LIETUVIŲ
Dulkių išleidimo antgalis turi „DEWALT“ „AirLock“
jungtį, todėl jį galima naudoti su „DEWALT“ dulkių
trauktuvu ir „AirLock“ papildomu įtaisu DWV9000
(4 pav.).
NAUDOJIMAS
Naudojimo instrukcija
ĮSPĖJIMAS! Visuomet laikykitės
saugos nurodymų ir taisyklių.
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, prieš
įrengdami ir nuimdami priedus,
prieš reguliuodami arba keisdami
nustatymus, arba atlikdami
remonto darbus, išjunkite įrenginį
ir ištraukite jo kištuką iš elektros
lizdo. Svirtinis jungiklis būtinai turi
būti IŠJUNGIMO padėtyje. Bet koks
netyčinis įrankio paleidimas gali
sužeisti.
Tinkama rankų padėtis (1 pav.)
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti
sunkaus susižeidimo pavojų,
VISUOMET laikykite rankas tinkamoje
padėtyje.
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti
sunkaus susižeidimo pavojų,
VISUOMET tvirtai laikykite įrankį, kad
atlaikytumėte staigią reakciją.
Tinkama rankų padėtis: viena ranka turi būti
ant priekinės rankenos (d), o kita ranka – ant
pagrindinės rankenos (c).
Kaip naudoti
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti
pavojų sunkiai susižaloti, nenaudokite
šio įrankio, sumontavę ant stovo,
kad jį galima būtų naudoti vietoj
stacionarių juostinių šlifavimo staklių.
Šis įrankis nėra skirtas tokiam
panaudojimui.
DĖMESIO! Norėdami sumažinti
pavojų susižaloti, įtvirtinkite ruošinį
ir tvirtai laikykite šlifuoklį, suėmę
už jo rankenos. Dėl trinties jėgų,
susidarančių tarp šlifavimo juostos
ir ruošinio, ruošinys bus linkęs judėti
atgal, o šlifuoklis – pirmyn.
DĖMESIO! Norėdami sumažinti
pavojų susižaloti, visada būtinai
išjunkite jungiklį, prieš prijungdami
įrankį prie energijos šaltinio.
12
1. Prieš įjungdami variklį, laikykite šlifuoklį
atkeltą nuo ruošinio.
2. Nuleiskite šlifuoklį ant ruošinio, pirmiausiai
paliesdami jį juostos galine dalimi. Išlyginkite
įrenginį, traukdami jį pirmyn.
3. Šlifuokite ruošinį lygiais judesiais, dalinai
užleisdami įrenginį ant jau nušlifuoto
paviršiaus. Leiskite šlifuokliui pačiam atlikti
darbą.
4. Nespauskite per stipriai. Įrenginio svorio
paprastai pakanka greitai, tolygiai apdailai
užtikrinti. Spaudžiant šiek tiek smarkiau,
medžiaga gali būti šalinama greičiau, bet
spaudžiant per stipriai, variklis veiks lėčiau
ir medžiagos šalinimo veiksmingumas
sumažės.
5. Šlifuokite pirmyn ir atgal pakankamai
dideliame plote, kad paviršius būtų vienodai
nušlifuotas.
6. Neleiskite įrankiui pasvirti. Juostos kraštas
gali palikti paviršiuje gilius įpjovimus.
7. Šlifuodami paviršių, nesustokite jokiose jo
vietose. Juosta įsigrauš į ruošinį ir paviršius
bus nelygus.
8. Prieš išjungdami variklį, atkelkite įrankį nuo
ruošinio.
9. Prieš padėdami įrankį į vietą, visada
įsitikinkite, ar variklis visiškai sustojo.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
Šis „DEWALT“ elektrinis įrankis skirtas ilgalaikiam
darbui, prireikiant minimalios techninės
priežiūros. Įrankis tarnaus kokybiškai ir ilgai, jei jį
tinkamai prižiūrėsite ir reguliariai valysite.
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, prieš
įrengdami ir nuimdami priedus,
prieš reguliuodami arba keisdami
nustatymus, arba atlikdami
remonto darbus, išjunkite įrenginį
ir ištraukite jo kištuką iš elektros
lizdo. Svirtinis jungiklis būtinai turi
būti IŠJUNGIMO padėtyje. Bet koks
netyčinis įrankio paleidimas gali
sužeisti.
Tepimas
Šio elektrinio įrankio papildomai tepti nereikia.
LIETUVIŲ
juos, perkant naują gaminį, gali paimti prekybos
agentai.
Valymas
ĮSPĖJIMAS! Kai tik pastebėsite,
kad pagrindiniame korpuse arba
aplink ventiliacijos angas susikaupė
purvo ir dulkių, išpūskite juos sausu
oru. Atlikdami šį darbą dėvėkite
aprobuotas akių apsaugas ir
respiratorius.
ĮSPĖJIMAS! Nemetalinių įrankio
dalių niekada nevalykite tirpikliais
arba kitomis stipriomis cheminėmis
medžiagomis. Šie chemikalai gali
susilpninti šioms dalims panaudotas
plastmasines medžiagas. Naudokite
tik muiluotame vandenyje sudrėkintą
šluostę. Visuomet saugokite įrankį
nuo bet kokių skysčių; niekada
nepanardinkite jokios šio įrankio
dalies į skystį.
„DEWALT“ surenka senus naudotus „DEWALT“
prietaisus ir pasirūpina ekologišku jų utilizavimu.
Norėdami pasinaudoti šia paslauga,grąžinkite
savo gaminį bet kuriam įgaliotajam remonto
atstovui, kuris paims įrankį mūsų vardu.
Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite
susisiekę su artimiausia „DEWALT“ atstovybe,
šioje instrukcijoje nurodytu adresu. Be to,
interneto tinklapyje pateiktas sąrašas įgaliotų
„DEWALT“ įrangos remonto dirbtuvių bei tiksli
informacija apie mūsų gaminių techninės
priežiūros centrus, jų kontaktinė informacija:
www.2helpU.com.
Pasirenkami priedai
ĮSPĖJIMAS! Kadangi kiti nei
„DEWALT“, priedai nebuvo išbandyti
su šiuo gaminiu, juos naudoti su šiuo
gaminiu gali būti pavojinga. Norint
sumažinti susižeidimo pavojų, su šiuo
gaminiu rekomenduojama naudoti tik
„DEWALT“ priedus.
Dėl papildomos informacijos apie tinkamus
priedus kreipkitės į savo vietos tiekėją.
Aplinkosauga
Atskiras atliekų surinkimas. Šio
gaminio negalima išmesti kartu su
kitomis namų ūkio atliekomis.
Jeigu vieną dieną nutartumėte, kad norite
pakeisti šį „DEWALT“ gaminį nauju arba jeigu jis
jums daugiau nereikalingas, neišmeskite jo su
kitomis namų ūkio atliekomis. Atiduokite šį gaminį
į atskirą surinkimo punktą.
Rūšiuojant panaudotus produktus ir
pakuotę, sudaroma galimybė juos
perdirbti ir panaudoti iš naujo. Tokiu
būdu padėsite sumažinti aplinkos
taršą ir naujų žaliavų poreikį.
Vietiniuose reglamentuose gali būti numatytas
atskiras elektrinių gaminių surinkimas iš namų
ūkių, iš savivaldybių atliekų surinkimo vietų, arba
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
ЛЕНТОЧНАЯ ШЛИФМАШИНА
DWP352VS
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент
фирмы DEWALT. Тщательная разработка
изделий, многолетний опыт фирмы
по производству инструментов,
различные усовершенствования сделали
электроинструменты DEWALT одними
из самых надёжных помощников для
профессионалов.
Технические характеристики
Напряжение питания
В
Тип
Потребляемая мощность Вт
Скорость движения ленты м/мин
Размер подошвы
мм
Длина ленты
мм
Ширина ленты
мм
Вес
кг
DWP352VS
230
115
1/2
1/2
1010
1010
270–440
235–380
140 x 75
140 x 75
533,4
533,4
76,2
76,2
5,0
5,0
Сумма величин уровня шума и вибрации (сумма
векторов по трём осям), измеренных в соответствии со
стандартом EN 60745-2-4:
LpA (звуковое
давление)
дБ(А)
92
92
LwA (акустическая
мощность)
дБ(А)
103
103
KwA (погрешность измерения акустической
мощности)
дБ(А)
3
3
Вибрационное
воздействие ah =
Погрешность K =
м/с²
м/с²
2,7
1,5
2,7
1,5
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования
в соответствии со стандартом EN60745
и может использоваться для сравнения
инструментов разных марок. Он может также
использоваться для предварительной оценки
воздействия вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только
к основным видам применения
инструмента. Однако если
14
инструмент применяется
не по основному назначению,
с другими принадлежностями
или содержится в ненадлежащем
порядке, уровень вибрации
будет отличаться от
указанной величины. Это
может значительно увеличить
воздействие вибрации в течение
всего периода работы
инструментом.
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
учитывать время, когда
инструмент находился
в выключенном состоянии или
когда он включен, но не выполняет
какую-либо операцию. Это может
значительно уменьшить уровень
воздействия в течение всего
периода работы инструментом.
Определите дополнительные
меры предосторожности
для защиты оператора
от воздействия вибрации,
такие как: тщательный
уход за инструментом
и принадлежностями, содержание
рук в тепле, организация рабочего
места.
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты
230 В
10 ампер,
электросеть
Определения:
Предупреждения
безопасности
Следующие определения указывают на
степень важности каждого сигнального слова.
Прочтите руководство по эксплуатации
и обратите внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжёлой
травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
РУССКИЙ ЯЗЫК
к смертельному исходу или
получению тяжёлой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы лёгкой или
средней тяжести.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной
травмы, которая, однако, может
привести к повреждению
электроинструмента.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
ЛЕНТОЧНАЯ ШЛИФМАШИНА
DWP352VS
DEWALT заявляет, что продукты,
обозначенные в разделе «Технические
характеристики», разработаны в полном
соответствии со стандартами: 2006/42/EC,
EN 60745-1, EN 60745-2-4.
Данные продукты также соответствуют
Директивам 2004/108/EC (до 19.04.2016),
2014/30/EU (после 20.04.2016) и 2011/65/EU.
За дополнительной информацией
обращайтесь по указанному ниже адресу или
по адресу, указанному на последней странице
руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
10.11.2014
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочитайте руководство по
эксплуатации для снижения риска
получения травмы.
Общие правила
безопасности при работе
с электроинструментами
ВНИМАНИЕ! Внимательно
прочтите все инструкции по
безопасности и руководство
по эксплуатации. Несоблюдение
всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций
может привести к поражению
электрическим током,
возникновению пожара и/или
получению тяжёлой травмы.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Термин «Электроинструмент» во всех
привёденных ниже указаниях относится
к Вашему сетевому (с кабелем) или
аккумуляторному (беспроводному)
электроинструменту.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте хорошее
освещение. Плохое освещение или
беспорядок на рабочем месте может
привести к несчастному случаю.
b) Не используйте
электроинструменты, если
есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы
электроинструменты создают
искровые разряды, которые могут
воспламенить пыль или горючие пары.
c) Во время работы
с электроинструментом не
подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение
внимания может вызвать у Вас
потерю контроля над рабочим
процессом.
2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать
штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку
электрического кабеля. Не
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
используйте соединительные
штепсели-переходники,
если в силовом кабеле
электроинструмента есть
провод заземления. Использование
оригинальной вилки кабеля
и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения
электрическим током.
b) Во время работы
с электроинструментом
избегайте физического контакта
с заземлёнными объектами, такими
как трубопроводы, радиаторы
отопления, электроплиты
и холодильники. Риск поражения
электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
c) Не используйте
электроинструмент под дождём
или во влажной среде. Попадание
воды в электроинструмент
увеличивает риск поражения
электрическим током.
d) Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем. Ни в коем
случае не используйте кабель для
переноски электроинструмента
или для вытягивания его вилки
из штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический
кабель воздействию высоких
температур и смазочных веществ;
держите его в стороне от острых
кромок и движущихся частей
электроинструмента. Повреждённый
или запутанный кабель увеличивает
риск поражения электрическим током.
e) При работе
с электроинструментом на
открытом воздухе используйте
удлинительный кабель,
предназначенный для наружных
работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом
воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
f) При необходимости работы
с электроинструментом во
влажной среде используйте
источник питания, оборудованный
устройством защитного
отключения (УЗО). Использование
УЗО снижает риск поражения
электрическим током.
16
3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе
с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если
Вы устали, а также находясь
под действием алкоголя
или понижающих реакцию
лекарственных препаратов
и других средств. Малейшая
неосторожность при работе
с электроинструментами может
привести к серьёзной травме.
b) При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
надевайте защитные очки.
Своевременное использование
защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на
нескользящей подошве, защитного
шлема или противошумовых
наушников, значительно снизит риск
получения травмы.
c) Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети и/
или аккумулятору, поднять
или перенести его, убедитесь,
что выключатель находится
в положении «выключено». Не
переносите электроинструмент
с нажатым курковым выключателем
и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель
которого установлен в положение
«включено», это может привести
к несчастному случаю.
d) Перед включением
электроинструмента снимите
с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный
или гаечный ключ, оставленный
закреплённым на вращающейся части
электроинструмента, может стать
причиной получения тяжёлой травмы.
e) Работайте в устойчивой позе.
Всегда твёрдо стойте на ногах,
сохраняя равновесие. Это позволит
Вам не потерять контроль при
работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
f) Одевайтесь соответствующим
образом. Во время работы не
надевайте свободную одежду
или украшения. Следите за тем,
чтобы Ваши волосы, одежда или
РУССКИЙ ЯЗЫК
перчатки находились в постоянном
отдалении от движущихся частей
инструмента. Свободная одежда,
украшения или длинные волосы
могут попасть в движущиеся части
инструмента.
g) Если электроинструмент
снабжён устройством сбора
и удаления пыли, убедитесь, что
данное устройство подключено
и используется надлежащим
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного
случая, связанного с запылённостью
рабочего пространства.
4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ И
ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Не перегружайте
электроинструмент. Используйте
Ваш инструмент по назначению.
Электроинструмент работает
надёжно и безопасно только при
соблюдении параметров, указанных
в его технических характеристиках.
b) Не используйте
электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается
в положение включения или
выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем
представляет опасность и подлежит
ремонту.
c) Отключайте электроинструмент
от сетевой розетки и/или
извлекайте аккумулятор
перед регулировкой, заменой
принадлежностей или при
хранении электроинструмента.
Такие меры предосторожности
снижают риск случайного включения
электроинструмента.
d) Храните неиспользуемые
электроинструменты
в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не
знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями,
работать с электроинструментом.
Электроинструменты представляют
опасность в руках неопытных
пользователей.
e) Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте
точность совмещения и лёгкость
перемещения подвижных
частей, целостность деталей
и любых других элементов
электроинструмента,
воздействующих на его работу.
Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не
будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных
случаев являются следствием
недостаточного технического ухода
за электроинструментом.
f) Следите за остротой
заточки и чистотой режущих
принадлежностей. Принадлежности
с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают
работу менее утомительной.
g) Используйте электроинструмент,
аксессуары и насадки
в соответствии с данным
Руководством и с учетом
рабочих условий и характера
будущей работы. Использование
электроинструмента не по
назначению может создать опасную
ситуацию.
5) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего
электроинструмента должен
производиться только
квалифицированными
специалистами с использованием
идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего
электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
Дополнительные инструкции
по технике безопасности
при работе ленточными
шлифмашинами
• Держите электроинструмент
за изолированные поверхности,
поскольку шлифовальная лента
может задеть собственный
кабель. Разрезание находящегося
под напряжением провода делает не
покрытые изоляцией металлические
части электроинструмента также
«живыми», что создаёт опасность
поражения оператора электрическим
током.
• Запрещается шлифование
данной шлифмашиной металлов
любого типа. Искры, образующиеся
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
в результате шлифования винтов,
гвоздей и прочих металлических
объектов, могут воспламенить
образующуюся пыль.
• Не используйте с данной
шлифмашиной влажный песок. Влага
может проникнуть в корпус двигателя,
вызвав риск удара электрическим током.
• Как можно чаще опорожняйте
пылесборник. Особенно при
шлифовании поверхностей
с полимерным покрытием полиуретановым, лаковым,
шеллаковым и пр. Шлифовальная
пыль при её накапливании может
самовоспламениться и вызвать пожар.
• Не допускается непрерывная работа
данным электроинструментом
в течение длительного периода
времени. Вибрация, возникающая во
время использования инструмента,
может привести к неизлечимым
травмам пальцев и рук. Используйте
перчатки для лучшей антивибрационной
защиты, устраивайте частые перерывы
в работе и ограничьте время работы
инструмента.
• Не рекомендуется шлифование красок
на свинцовой основе, под давлением
химически обработанной древесины
или других материалов, которые
могут содержать канцерогенные
вещества. Шлифование этих
материалов должно производиться
только профессиональными
пользователями.
• Часто очищайте инструмент,
особенно после интенсивного
использования. На внутренних
поверхностях часто собирается
содержащая металлические частицы
пыль, повышая риск получения травмы,
поражения электрическим током или
смерти от электрического тока.
Перед чисткой ВСЕГДА отключайте
шлифмашину от электросети.
ВСЕГДА НАДЕВАЙТЕ ЗАЩИТНЫЕ
ОЧКИ, соответствующие ANSI Z87.1.
• Перед сменой шлифовальных лент
или листов ВСЕГДА отключайте
инструмент от электросети.
Такие меры предосторожности
снижают риск случайного включения
электроинструмента.
• ВСЕГДА крепко удерживайте
18
ленточную шлифмашину обеими
руками за рукоятки, предотвращая
потерю контроля над инструментом.
• Чтобы избежать получения тяжёлой
травмы, ВСЕГДА держите пальцы
в стороне от движущейся ленты
и областей, где лента входит в корпус
шлифмашины.
• Не работайте ленточной
шлифмашиной без надёжно
установленных на месте всех
защитных кожухов и крышек.
• Чтобы избежать получения
травмы, не используйте данный
инструмент на подставке
в качестве стационарной ленточной
шлифмашины. Данный инструмент
не предназначен для подобного
использования.
ВНИМАНИЕ: Рекомендуется
использование устройства
защитного отключения
с остаточным током 30 мА или
менее.
Дополнительные правила
техники безопасности при
удалении лакокрасочных
покрытий
1. НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ шлифование
красок с содержанием свинца, так как
это приводит к образованию вредной для
здоровья пыли. Наибольшую опасность
отравление свинцом представляет для
детей и беременных женщин.
2. Так как определить наличие свинца
в краске без проведения химического
анализа достаточно сложно, мы
рекомендуем соблюдать следующие
меры предосторожности при выполнении
шлифования окрашенных поверхностей:
ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
1. Не допускайте детей или беременных
женщин в рабочую зону, где выполняется
шлифование окрашенных поверхностей
до тех пор, пока рабочая зона не будет
полностью очищена.
2. Все люди, входящие в рабочую зону,
должны надевать пылезащитные маски
или респираторы. Фильтр следует
заменять ежедневно или по мере его
загрязнения. Купите в строительном
магазине респиратор, утверждённого
РУССКИЙ ЯЗЫК
Национальным институтом США по
охране труда и промышленной гигиене
(NIOSH) типа.
3. НЕ ПРИНИМАЙТЕ ПИЩУ, НЕ ПЕЙТЕ
ЖИДКОСТИ и НЕ КУРИТЕ в рабочей зоне
для исключения вероятности попадания
частиц краски в желудок. ПЕРЕД приёмом
пищи, питьём или курением работник
должен помыться и почиститься. Пищевые
продукты, напитки или сигареты не
должны находиться в рабочей зоне, так
как на них может осесть пыль.
– Риск получения травмы от
разлетающихся частиц.
– Риск получения ожогов от
принадлежностей и насадок, которые
в процессе работы сильно нагреваются.
– Риск получения травмы, связанный
с продолжительным использованием
инструмента.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
1. Краску следует снимать таким образом,
чтобы свести к минимуму количество
образующейся пыли.
Используйте средства защиты
органов слуха.
2. Зоны, где выполняется удаление
краски, должны быть герметизированы
пластиковыми панелями толщиной
0,10 мм.
3. Шлифование поверхности должно
выполняться таким образом, чтобы свести
к минимуму проникновение пыли за
пределы рабочей зоны.
ЧИСТКА И УТИЛИЗАЦИЯ
Надевайте защитные очки.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ (РИС. 1)
Код даты (j), который также включает в себя
год изготовления, отштампован на паспортной
табличке инструмента.
1. Все поверхности в рабочей зоне
необходимо ежедневно очищать
пылесосом и протирать в течение всего
времени выполнения шлифовальных
работ. Фильтровальные мешки пылесоса
следует менять с достаточной частотой.
Пример:
2. Пластиковую одноразовую одежду
следует собирать и утилизировать вместе
с собранной пылью и другим мусором. Их
следует помещать в герметичные ёмкости
для сбора мусора и регулярно вывозить
в пункт переработки отходов. Во время
чистки дети и беременные женщины не
должны находиться в рабочей зоне.
В упаковку входят:
3. Все игрушки, моющуюся мебель
и принадлежности, используемые детьми,
необходимо тщательно вымыть перед
дальнейшим использованием.
Остаточные риски
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных
устройств, некоторые остаточные риски
невозможно полностью исключить. К ним
относятся:
– Ухудшение слуха.
2015 XX XX
Год изготовления
Комплект поставки
1 Ленточная шлифмашина
1 Пылесборник
1 Шлифовальная лента
1 Переходник для устройств пылеудаления
1 Руководство по эксплуатации
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем
случае не модифицируйте
электроинструмент или какуюлибо его деталь. Это может
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
привести к получению травмы или
повреждению инструмента.
a. Пылесборник
b. Выпускное отверстие пылеотвода
c. Основная рукоятка
d. Передняя рукоятка
e. Кнопка блокировки пускового выключателя
f. Курковый пусковой выключатель
g. Дисковой регулятор скорости
h. Зажимной рычаг
i. Натяжной ролик
j. Код даты
НАЗНАЧЕНИЕ
Ленточные шлифмашины высокой мощности
предназначены для профессионального
шлифования на различных объектах
производства работ (напр., на строительных
площадках).
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Данные ленточные шлифмашины высокой
мощности являются профессиональными
электроинструментами.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
всегда должны работать под наблюдением.
• Дети и неопытные лица. Использование
инструмента детьми и неопытными
лицами допускается только под контролем
ответственного за их безопасность лица.
• Данное изделие не может использоваться
людьми (включая детей) со сниженными
физическими, сенсорными и умственными
способностями или при отсутствии
необходимого опыта или навыка, за
исключением, если они выполняют работу
под присмотром лица, отвечающего за
их безопасность. Не оставляйте детей
с инструментом без присмотра.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Следите за напряжением электрической
сети, оно должно соответствовать величине,
обозначенной на информационной табличке
электроинструмента.
20
Ваш инструмент DEWALT сконструирован
по Классу I (с заземлением) в соответствии
с EN60745. Требуется заземляющий провод.
ВНИМАНИЕ:
Электроинструменты
с напряжением 115 В
должны управляться
через предохранительный
изолированный трансформатор
с заземлённым экраном между
первичной и вторичной обмоткой.
Повреждённый кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем,
который можно получить в сервисном центре
DEWALT.
Использование
удлинительного кабеля
При необходимости использования
удлинительного кабеля, используйте
только утверждённые 3-х жильные кабели
промышленного изготовления, рассчитанные
на мощность не меньшую, чем потребляемая
мощность данного инструмента
(см. раздел «Технические
характеристики»). Минимальный размер
проводника должен составлять 1,5 мм²;
максимальная длина кабеля не должна
превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения тяжёлой травмы
закрепляйте заготовку и крепко
удерживайте шлифмашину.
Трение между шлифовальной
лентой и заготовкой приводит
РУССКИЙ ЯЗЫК
к смещению заготовки назад,
а шлифмашины – вперёд.
ВНИМАНИЕ: Чтобы избежать
получения тяжёлой травмы,
ВСЕГДА держите пальцы
в стороне от движущейся ленты
и областей, где лента входит
в корпус шлифмашины.
ВНИМАНИЕ: Опасность
получения тяжёлой травмы.
Однонаправленные шлифовальные
ленты при установке
в неправильном направлении
не будут двигаться должным
образом и могут свисать
с корпуса, став причиной
получения тяжёлой резаной раны.
Установка новой
шлифовальной ленты
(Рис. 1)
1. Положите шлифмашину набок.
2. Оттяните зажимной рычаг (h)
и переведите его в сторону передней
части инструмента. Натяжной ролик
(i) втянется и ослабнет натяжение
шлифовальной ленты.
3. Снимите старую шлифовальную ленту.
4. Установите новую шлифовальную
ленту, проследив, чтобы стрелка
(отштампованная на внутренней стороне
ленты) указывала В НАПРАВЛЕНИИ
натяжного ролика.
ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые шлифовальные
ленты являются двунаправленными. На таких
лентах нет отштампованных стрелок. Они
могут устанавливаться в любом направлении.
5. Вытяните Вытяните передний ролик,
нажав на зажимной рычаг (h) и вернув его
в исходное положение.
Включение и выключение
ленточной шлифмашины
(Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: В целях снижения
риска получения травмы
убедитесь, что во время
включения шлифмашина не стоит
на заготовке.
ВНИМАНИЕ: В целях снижения
риска получения травмы
убедитесь, что защитный
кожух установлен, закреплён
и функционирует должным
образом.
1. Убедитесь, что курковый выключатель
находится в выключенном положении,
а напряжение электросети соответствует
напряжению, указанному на паспортной
табличке инструмента. Подключите
инструмент к розетке электросети.
2. Нажмите на курковый пусковой
выключатель (f), чтобы запустить
двигатель. Чтобы выключить инструмент,
отпустите курковый пусковой
выключатель.
3. Для работы в непрерывном режиме без
удерживания куркового выключателя
постоянно нажатым, нажмите на курковый
выключатель (f), нажмите и удерживайте
кнопку блокировки (е), одновременно
отпуская курковый выключатель.
4. Чтобы разблокировать выключатель,
нажмите и отпустите курковый
выключатель.
Регулировка скорости
(Рис. 1)
Рабочая скорость DWP352VS 230 В:
270 - 440 м/мин. Рабочая скорость DWP352VS
115 В: 235 - 380 м/мин.
Скорость регулируется при помощи дискового
регулятора (g). Первая позиция обеспечивает
самую низкую рабочую скорость
(270/235 м/мин.); шестая позиция
обеспечивает самую высокую скорость
(440/380 м/мин.). Скорость можно изменять
как при работающем, так и при неработающем
двигателе.
Посадка шлифовальной
ленты (Рис. 2)
ВНИМАНИЕ: Опасность получения
тяжёлой травмы. Тщательно
отрегулируйте посадку ленты,
чтобы избежать её свисания за
пределы корпуса инструмента.
Свисающая за пределы корпуса
лента при движении может стать
причиной получения тяжёлой
резаной раны.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для
снижения риска получения травмы
всегда перед подключением
инструмента к розетке
электросети проверяйте, что
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
курковый выключатель находится
в выключенном положении.
Для предотвращения чрезмерного
износа шлифмашины и ленты ВСЕГДА
избегайте трения шлифовальной ленты
о корпус шлифмашины. Для обеспечения
правильной посадки шлифовальной ленты на
инструменте:
1. Переверните инструмент нижней стороной
вверх. Удерживайте заднюю рукоятку
левой рукой, положив безымянный
палец и мизинец на курковый пусковой
выключатель.
2. Нажмите на курковый пусковой
выключатель, чтобы запустить двигатель.
3. Поворачивайте рукоятку центрирования
ленты (k) в любом направлении, пока
край ленты не будет совмещён с краем
заднего резинового ролика. При этом края
ленты будут выступать за края переднего
ролика.
4. Отпустите клавишу пускового
выключателя, останавливая двигатель.
Перед тем как перевернуть инструмент
и поставить его на поверхность дождитесь
ПОЛНОЙ ОСТАНОВКИ двигателя.
Пылеудаление (Рис. 1, 3, 4)
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
настройки, а также перед
проведением ремонта.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
ВНИМАНИЕ: Как можно чаще
опорожняйте пылесборник,
особенно при шлифовании
поверхностей с полимерным
покрытием - полиуретановым,
лаковым, шеллаковым и пр.
Утилизацию пылевидных отходов,
образующихся в ходе шлифования,
осуществляйте в соответствии
с рекомендациями производителя
данного покрытия или помещайте
в металлические банки с плотно
закрывающимися крышками.
Ежедневно удаляйте из рабочей
зоны пылевидные отходы,
22
образующиеся при шлифовании
покрытий. Шлифовальная пыль
при её накапливании может
самовоспламениться и вызвать
пожар.
ВНИМАНИЕ: Опасность
поражения электрическим током.
Использование с ленточной
шлифмашиной шланга
пылесоса и переходника может
сгенерировать статический
электрический заряд, что
приводит к резкому статическому
разряду.
ВНИМАНИЕ: Опасность
возникновения пожара. При
шлифовании металла не
используйте пылеудаляющее
устройство. Невыполнение этого
требования чревато возгоранием,
которое может привести
к серьёзным травмам и/или
повреждению инструмента.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для
снижения риска получения травмы
не используйте инструмент без
установленного пылесборника.
Перед установкой переходника для
устройств пылеудаления поместите между
двумя бороздками на выпускном отверстии
пылеотвода (b) резиновое уплотнительное
кольцо (n).
Чтобы установить переходник (l), наденьте его
конец с резьбовой рукояткой (m) на отверстие
пылеотвода (b) и поверните переходник
в желаемое положение. Затяните рукоятку
(m), закрепляя переходник на отверстии
пылеотвода (Рис. 3).
При использовании пылесборника (а),
наденьте пылесборник на переходник (l),
надавив на него до полной фиксации. Затем
расположите пылесборник таким образом,
чтобы внутренний каркас оказался сверху. Для
обеспечения максимальной эффективности
в работе опорожняйте пылесборник, когда он
заполнится примерно наполовину. Потянув
за пылесборник, снимите его с переходника,
откройте молнию в задней части
пылесборника и опорожните его содержимое.
Время от времени выворачивайте
пылесборник наизнанку и щёткой счищайте
скопившуюся пыль.
Переходник для устройств пылеудаления
использует систему соединения DEWALT
AirLock и совместим с промышленным
РУССКИЙ ЯЗЫК
пылесосом DEWALT и универсальным
соединителем AirLock DWV9000 (Рис. 4).
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по
использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Правильное положение рук
во время работы (Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжёлой травмы,
ВСЕГДА правильно удерживайте
электроинструмент, как показано
на рисунке.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжёлой травмы,
ВСЕГДА надёжно удерживайте
инструмент, предупреждая
внезапные сбои в работе.
Правильное положение рук во время работы:
одной рукой возьмитесь за переднюю рукоятку
(d), другой рукой удерживайте основную
рукоятку (c).
Шлифование
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить
риск получения тяжёлой
травмы, не используйте данный
инструмент на подставке
в качестве стационарной
ленточной шлифмашины. Данный
инструмент не предназначен для
подобного использования.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для
снижения риска получения травмы
закрепляйте заготовку и крепко
удерживайте шлифмашину.
Трение между шлифовальной
лентой и заготовкой приводит
к смещению заготовки назад,
а шлифмашины – вперёд.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для
снижения риска получения травмы
всегда перед подключением
инструмента к розетке
электросети проверяйте, что
курковый выключатель находится
в выключенном положении.
1. Не ставьте шлифмашину на заготовку, не
запустив двигатель.
2. Опустите шлифмашину на заготовку,
сначала коснувшись её задней частью
ленты. Двигая инструмент вперёд,
полностью опустите его на заготовку.
3. Во время обработки поверхности
перемещайте инструмент длинными
плавными движениям внахлёст. Позвольте
шлифмашине делать свою работу.
4. Избегайте чрезмерного давления на
инструмент. Одного веса шлифмашины
обычно достаточно для быстрого
получения гладкой поверхности. Лёгкое
нажатие на инструмент может ускорить
процесс шлифования, однако, слишком
сильное давление замедлит работу
двигателя и скорость шлифования.
5. Для получения ровной поверхности на
больших участках ведите инструмент
движением вперёд-назад.
6. Не позволяйте инструменту наклоняться.
Край шлифовальной ленты может сделать
глубокие порезы на поверхности.
7. Во время шлифования не задерживайтесь
на одном месте. Шлифовальная лента
«вгрызётся» в заготовку, что приведёт
к неровностям на поверхности.
8. Перед выключением двигателя сначала
поднимите инструмент с заготовки.
9. Перед тем как поставить инструмент на
рабочую поверхность всегда дожидайтесь
полной остановки двигателя.
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надёжность инструмента
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Дополнительные
принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные
от тех, которые предлагает
DEWALT, не проходили тесты на
данном изделии, то использование
этих принадлежностей может
привести к опасной ситуации.
Во избежание риска получения
травмы, с данным продуктом
должны использоваться только
дополнительные принадлежности,
рекомендованные DEWALT.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Защита окружающей среды
Смазка
Ваш электроинструмент не требует
дополнительной смазки.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса сухим сжатым
воздухом по мере видимого
скопления грязи внутри и вокруг
вентиляционных отверстий.
Выполняйте данную процедуру,
надев средство защиты глаз
и респиратор утверждённого
типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители или
другие агрессивные химические
средствами для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, применённых
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
инструмента; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
24
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нём не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приёмный пункт.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать их
в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно от
бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает приём
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
РУССКИЙ ЯЗЫК
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
zst00275772 - 14-10-2015
25
LIETUVIŲ
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising