DWP352VS | DeWalt DWP352VS BELT SANDER instruction manual

359204 - 63 BG
Превод на оригиналните инструкции
DWP352VS
Фигура 1
e
a
f
g
d
c
b
i
j
h
Фигура 2
Фигура 3
l
m
n
b
k
2
Фигура 4
DWV9000
3
ЛЕНТОВ ШЛАЙФ
DWP352VS
Поздравления!
Вие избрахте инструмент на DEWALT.
Дългогодишният опит, задълбоченото
разработване на продукти и иновации прави
DEWALT един от най-надеждните партньори
за потребителите на професионални
електроинструменти.
Технически данни
Волтаж
V
Тип
Входяща мощност
W
Обороти на колана
м/мин
Повърхност на шлифоване мм
Дължина на колана
мм
Ширина на колана
мм
Тегло
кг
DWP352VS
230
115
1/2
1/2
1010
1010
270–440
235–380
140 x 75
140 x 75
533,4
533,4
76,2
76,2
5,0
5,0
Стойности на шума и стойности на вибрациите (сума на
триаксиалния вектор), съгласно EN 60745-2-4:
LPA (ниво на налягане
на звука)
dB(A)
92
92
LWA (звукова мощност)
dB(A)
103
103
KWA (колебание за даденото
ниво на звука)
dB(A)
3
3
Стойност на излъчваните
м/с²
вибрации ah =
Колебание K =
м/с²
2,7
1,5
2,7
1,5
Информацията за нивото на излъчваните
вибрации, дадени в този документ,
са измерени в съответствие със
стандартизираните тестове, даден в EN 60745
и може да бъде използвана за сравнение на
един инструмент с друг. Тези данни могат да
бъдат използвани за предварителна оценка на
излагането.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Декларираните нива на
излъчваните вибрации
представляват основните
приложения на инструмента. Все
пак, ако инструмента се използва
за различни приложения с различни
4
аксесоари или има лоша
поддръжка, излъчваните вибрации
може да се различават. Това може
значително да увеличи нивото на
излъчване през цялостния период
на работа.
При оценката на нивото на
излъчваните вибрации трябва
да се вземат предвид броя на
изключванията на инструмента,
или времето, когато е бил
включен, но без да извършва
работа. Това може значително
да намали нивото на излъчване
в рамките на целия период на
работа.
Идентифицирайте
допълнителните мерки за
сигурност, за да се защити
оператора от ефектите на
вибрацията, като например:
поддръжка на инструментите
и аксесоарите, пазене на ръцете
топли, организация на режима на
работа.
Предпазители
Европа
230 V инструменти 10 Ампера,
електрично
захранване
Великобритания
и Ирландия
230 V инструменти 13 Ампера,
в контактите
Дефиниции: Насоки за безопасност
Дефинициите по-долу описват нивото на
трудност за всяка сигнална дума. Моля,
прочетете ръководството и внимавайте за тези
символи.
ОПАСНОСТ: Указва неминуемо
опасна ситуация, която, ако не се
избегне, ще доведе до смърт или
сериозно нараняване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Показва една
потенциално опасна ситуация,
която, ако не се избегне, би
могло да доведе до смърт или
сериозни наранявания.
ВНИМАНИЕ: Показва една
потенциално опасна ситуация,
която, ако не се избегне, може да
доведе до минимални или средни
наранявания.
ЗАБЕЛЕЖКА: Показва практика,
която не е свързана с лични
наранявания и която, ако не
се избегне, може да доведе до
повреда на имущество.
Обозначава риск от токов удар.
Обозначава риск от пожар.
Декларация за съответствие
с изискванията на ЕО
ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИТЕ
ЛЕНТОВ ШЛАЙФ
DWP352VS
DEWALT декларира, че продуктите, описани
под Tехнически данни са в съответствие с:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-4.
Тези продукти също са съобразени
с Директива 2004/108/ЕО (до 19.04.2016)
2014/30/ЕС (от 20.04.2016) и 2011/65/ЕС.
За повече информация, моля, свържете
с DEWALT на следния адрес или се обърнете
към задната страна на ръководството.
Долуподписаният е отговорен за
компилацията на техническия файл и прави
тази декларация от името на DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Германия
10.11.2014
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от наранявания,
прочетете ръководството
с инструкции.
Общи предупреждения за
безопасна работа с електроинструменти
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочетете
всички предупреждения
и инструкции за
безопасност. Неспазването на
предупрежденията и указанията,
изброени по-долу, може да доведе
до токов удар, пожар и/или тежки
наранявания.
ЗАПАЗЕТЕ ВСИЧКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
И ИНСТРУКЦИИ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ
Терминът "електроинструмент" във всички
предупреждения се отнася до захранвани
(със захранващ кабел) или работещи на
батерии (без захранващ кабел) електрически
инструменти.
1) БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТНОТО
ПРОСТРАНСТВО
a) Пазете работното пространство
чисто и добре осветено.
Безпорядъкът и недостатъчното
осветление могат да доведат до
трудова злополука.
б) Не използвайте
електроинструменти в експлозивна
среда, като например наличието
на запалителни течности, газове
или прах. Електроинструментите
произвеждат искри, които могат да
възпламенят праха или изпаренията.
в) Дръжте деца и странични лица
надалече, докато работите
с електроинструмента.
Разсейванията могат да ви принудят
да загубите контрол.
2) ЕЛЕКТРИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ
a) Щепселите на
електроинструмента трябва
да са подходящи за използвания
контакт. Никога, по никакъв
начин не променяйте щепсела.
Не използвайте адаптери за
щепсела със заземени електрически
инструменти. Непроменените
щепсели и контакти намаляват риска
от токов удар.
б) Избягвайте контакт на тялото
със заземени повърхности, като
например тръби, радиатори,
готварски печки и хладилници.
Съществува повишен риск от токов
удар, ако тялото ви е заземено.
5
в)
г)
д)
е)
Не излагайте
електроинструментите на дъжд
и мокри условия. Проникването на
вода в електроинструмента повишава
опасността от токов удар.
Не злоупотребявайте с кабела.
Никога не използвайте кабела за
носене, дърпане или изключване
на електроинструмента. Пазете
кабела далече от горещина, масло,
остри ръбове или движещи се
части. Повредените или оплетени
кабели увеличават риска от токов
удар.
Когато работите
с електроинструмент на открито,
използвайте удължителен кабел,
удобен за използване на открито.
Използването на кабел, подходящ за
употреба на открито, намалява риска
от токов удар.
Ако не можете да избегнете
работата с електроинструмент
на влажно място, използвайте
захранване с дефектнотоковата
защита (ДТЗ), което на английски
е Residual Current Device (RCD).
Използването на ДТЗ намалява риска
от токов удар.
3) ЛИЧНА БЕЗОПАСНОСТ
a) Бъдете нащрек, внимавайте
какво правите и използвайте
разума си, когато работите
с електроинструмента. Не
използвайте електроинструмента,
когато сте изморени или сте под
влияние на наркотици, алкохол или
лекарства. Един миг невнимание при
работа с електроинструмент може да
доведе до сериозни наранявания.
б) Използвайте лично защитно
оборудване. Винаги носете защита
за очите. Защитни средства като
дихателна маска, неплъзгащи се
обувки за безопасност, каска или
защита на слуха, използвани при
подходящи условия, ще намали
трудовите злополуки.
в) Предотвратяване на случайно
задействане. Преди да вземете
или носите инструмента
и преди да го свържете към
източника на захранване и/или
към батерийното устройство се
уверете, че превключвателя е на
позиция "изключен". Носенето на
електроинструмент с пръста на
6
превключвача или стартирането
на електроинструменти, когато
превключвателя е на позиция
"включен", може да доведе до трудова
злополука.
г) Махнете всички регулиращи
или гаечни ключове преди да
включите електроинструмента.
Прикрепени към въртящи се части
на електроинструмента гаечни
или регулиращи ключове могат да
доведат до наранявания.
д) Не се протягайте прекалено.
Стойте стабилно на краката си
през цялото време. Това позволява
по-добър контрол на електрическия
инструмент в неочаквани ситуации.
е) Обличайте се подходящо. Не носете
висящи дрехи или бижута. Пазете
косата си, дрехите си и ръкавиците
далече от движещите се части.
Висящите дрехи, бижутерия или дълги
коси могат да бъдат захванати от
движещи се части.
ж) Ако са предоставени устройства
за свързване на изпусканите
прашинки или приспособления
за събиране, уверете се, че са
свързани и използвани правилно.
Използването на тези средства може
да намали опасностите, свързани
с праха.
4) ИЗПОЛЗВАНЕ И ГРИЖА ЗА
ЕЛЕКТРОИНСТРУМЕНТИТЕ
a) Не използвайте насила
електроинструмента. Ползвайте
подходящ електроинструмент за
съответната работа. Подходящият
електроинструмент ще свърши
по-добре и по-безопасно работата,
при темпото, за което е създаден.
б) Не използвайте
електроинструмента,
ако превключвателя не го
включва и изключва. Всеки
електроинструмент, който не може
да се контролира с превключвателя
е опасен и трябва да се поправи.
в) Изключете щепсела от
захранването и/или батерийния
комплект на електроинструмента
преди извършването на каквото
и да е регулиране, смяна на
аксесоари или съхраняване на
уреда. Такива предварителни мерки
за безопасност намаляват риска
от нежелателно задействане на
електроинструмента.
г) Съхранявайте преносимите
електроинструменти
извън досега на деца и не
позволявайте на незапознати
с електроинструмента и тези
инструкции други хора да работят
с него. Електроинструментите
са опасни в ръцете на необучени
потребители.
д) Поддържайте
електроинструментите.
Проверявайте за размествания
в свързванията на подвижните
звена, за счупване на части и всички
други условия, които могат да
повлияят на експлоатацията
на електроинструментите. При
повреда на електроинструмента,
задължително го поправете
преди да го използвате отново.
Много злополуки се причиняват от
лошо поддържани електрически
инструменти.
е) Поддържайте режещите
инструменти винаги добре
заточени и чисти. Правилно
поддържаните режещи инструменти
с остри режещи ръбове засядат
по-малко и са по-лесни за контрол.
ж) Използвайте
електроинструментите,
допълнителните принадлежности
и инструменти в съответствие
с тези инструкции, като се вземат
предвид условията на труд
и вида на работа. Използването
на електроинструмента за работи,
различни от тези, за които
е предназначен, може да доведе до
опасни ситуации.
5) СЕРВИЗ
a) Сервизирането на вашия
електроинструмент трябва да се
извършва само от квалифицирано
лице, като се използват само
оригинални резервни части. Това ще
гарантира безопасната употреба на
уреда.
Допълнителни инструкции
за безопасност за лентови
шлайфове
• Дръжте електроинструмента
за изолираните повърхности за
захващане, тъй като острието може
да докосне своя кабел. Срязването на
"жива" жица също може да зареди с ток
металните части на инструмента,
в резултат на което оператора може да
получи токов удар.
• Не шлифовайте никакви метали
с вашия шлайф. Може да се образуват
искри при шлифоването на винтове,
пирони или други метали, които могат
да запалят прашните частици.
• Не шлифовайте на мокро с този
шлайф. Течностите могат да влязат
в корпуса на мотора и да причинят
токов удар.
• Често изпразвайте торбичката за
прах. Особено при шлифоването
на повърхности със смола, като
полиуретан, лак, шеллак, и т.н.
Натрупването на фини частици прах
при шлифоване може да доведе до
самозапалване и пожар.
• Не работете с този инструмент
продължително време. Причинените
от работата с този инструмент
вибрации може да причини постоянно
нараняване на пръсти, ръце и други
чясти на тялото. Използвайте ръкавици
за умекотяване на вибрациите,
взимайте си чести почивки и ограничете
ежедневната употреба.
• Шлифоване на боя на оловна
основа, третиран с химикали под
налягане дървен материал или
други материали, които могат
да съдържат канцерогени, не се
препоръчва. Шлифоването на тези
материали трябва да се извършва само
от професионалисти.
• Често почиствайте инструмента
си, особено след продължителна
употреба. По вътрешните повърхности
се събира прах и метални частици
и това може да предизвика опасност
от сериозно нараняване, електричен
удар или късо съединение. ВИНАГИ
изключвайте шлайф машината от
захранването преди почистване.
ВИНАГИ НОСЕТЕ ПРЕДПАЗНИ ОЧИЛА
които са в съответствие с ANSI Z87.1.
• ВИНАГИ изключвайте инструмента
от захранването преди да сменяте
абразивните ленти или шкурката.
Такива предварителни мерки за
безопасност намаляват риска
7
от нежелателно задействане на
електроинструмента.
• ВИНАГИ дръжте здраво с двете ръце
дръжките на лентовия шлайф, за да
предотвратите загуба на контрол.
• ВИНАГИ пазете пръстите си далече
от движещата се лента и зоните,
където лентата влиза в корпуса, за да
избегнете тежка абразия.
БЕЗОПАСНОСТ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
1. Боята трябва да се сваля по начин,
по който да се сведе до минимум
образуването на прах.
• Не работете с лентовия шлайф без
да сте поставили здраво на мястото
им всички предпазители и капаци.
2. Зоните на сваляне на боя трябва да
се запечатат с найлонови листове
с дебелина 4 микрона (0,10 мм) .
• За да избегнете нараняване, не
използвайте този инструмент
на стойка, с която той би могъл
да се използва като статичен
лентов шлайф. Този инструмент не
е предназначен за такова приложение.
3. Работата с шкурка трябва да се извършва
по начин, по който да се намали преноса
на прах извън работната зона.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ние
препоръчваме използването
на дефектнотокова защита
с остатъчен ток 30 mA или
по-малко.
Допълнителни правила за
безопасност за сваляне на
боя
1. Свалянето на бои на оловна основа
с шкурка НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВА
поради трудността в контролирането
на замърсения прах. Най-голямата
опасност от натравяне с олово е при деца
и бременни жени.
2. Понеже е трудно да се прецени дали една
боя съдържа олово без химически анализ,
ние препоръчваме да се вземат следните
предпазни мерки при сваляне на боя
с шкурка:
ЛИЧНА БЕЗОПАСНОСТ
ПОЧИСТВАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ
1. Всички повърхности в работната зона
трябва ежедневно да се обработват
с прахосмукачка до окончателно
приключване на работата с шкурка.
Торбичките за прах от прахосмукачката
трябва често да се сменят.
2. Трябва да съберете и изхвърлите всички
пластмасови и други частици и отпадъци.
Те трябва да се поставят в запечатани
контейнери за отпадъци и да се изхвърлят
чрез обикновените процедури за събиране
на отпадъци. По време на чистене,
децата и бременните жени трябва да са
изолирани от работната зона.
3. Всички играчки, мебели и прибори, които
могат да се измият, трябва да се почистят
изцяло преди повторна употреба.
Допълнителни рискове
Въпреки прилагането на съответните
разпоредби за безопасност и прилагането на
предпазни средства, съществуват рискове,
които не могат да бъдат избегнати. Това са:
1. В зоната на сваляне на боя с шкурка не
трябва да влизат деца или бременни
жени, докато не бъде напълно почистена.
– Увреждане на слуха.
2. Всички хора с достъп до тази зона трябва
да се носят маска или респиратор за
защита от праха. Филтърът трябва да се
сменя ежедневно или когато се появяват
трудности при дишането с маската или
респиратора. Проверете за подходяща,
одобрена от NIOSH предпазна маска за
прах в местния железарски магазин.
– Риск от изгаряния, поради нагорещяване
на аксесоарите по време на работа.
3. В зоната на работа НЕ ТРЯБВА ДА
СЕ ЯДЕ, ПИЕ ИЛИ ПУШЕ, за да се
предотврати поглъщане на замърсени
8
частици. Работниците трябва да се измият
и почистят ПРЕДИ да се хранят, пият или
пушат. В работната зона не трябва да се
оставя храна, напитки или цигари, за да
не се замърсят от праха.
– Риск от лично нараняване поради
летящи частици.
– Риск от лично нараняване поради
продължителна употреба.
Маркировка върху инструментите
На инструмента са показани следните
пиктограми:
Преди употреба прочетете
ръководството с инструкции.
Носете защита за ушите.
Носете защита за очите.
ПОЗИЦИЯ НА КОДА С ДАТАТА (ФИГ. 1)
Кода с датата (j), който също така включва
годината на производство, е отпечатана на
табелката с данните.
Пример:
2015 XX XX
Година на производство
Съдържание на пакета
Съдържанието на пакета включва:
1 Шлайф лента
1 Торба за събиране на прах
1 Шлайф лента
1 Улей за прах
1 Ръководство с инструкции
• Проверете за евентуална повреда
на инструмента, частите или
аксесоарите, в следствие от
транспортиране.
• Вземете си време да прочетете
задълбочено и с разбиране това
ръководство преди започване на работа.
Описание (фиг. 1)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не
променяйте инструмента или
неговите части. Това може да
доведе до лични наранявания
и щети.
a. Торба за прах
b. Отвод на праха
c. Основна дръжка
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Този високомощен лентов шлайф е създаден
за професионално шлифоване на различни
работни обекти (напр., строителни площадки).
НЕ използвайте в мокри условия или в среда
на запалителни течности или газове.
Този високопроизводителен лентов шлайф
е професионален електроинструмент.
НЕ допускайте деца в близост до
инструмента. Необходим е надзор, когато този
инструмент се използва от неопитен оператор.
• Малките деца и немощните. Този
уред не е предназначен за употреба от
малки деца или хора с увреждания без
наблюдение.
• Tози продукт не е предназначен за
употреба от хора (включително деца)
с намалени физически, сензорни или
умствени възможности, или с липса на
знания, освен ако не са под наблюдение
или не са били инструктирани относно
употребата на устройството от човек,
отговорен за тяхната безопасност. Никога
не оставяйте сами деца с този продукт.
Електрическа безопасност
Електромоторът е създаден само за
един волтаж. Винаги проверявайте дали
захранващият кабел е в съответствие
с напрежението на табелката.
Вашият инструмент на DEWALT е създаден
в клас I (заземен) в съответствие с EN60745.
Изисква се заземителен кабел.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
115 V единици трябва да бъдат
управлявани чрез надеждно
изолиране на трансформатора
с предпазен екран между
първичната и вторичната
намотка.
Ако захранващият кабел е повреден, трябва
да се смени от специално подготвен кабел,
който можете да намерите в сервизите на
DEWALT.
f. Пусков превключвател
Замяна на щепсела
(само за Великобритания
и Ирландия)
g. Скала за променливи обороти
Ако трябва да се сложи нов щепсел:
d. Предна дръжка
e. Бутон за заключване
h. Лост
i. Лентова ролка
j. Код за дата
• Безопасно изхвърляне на стария щепсел.
• Свържете кафявата жица към живия
терминал в щепсела.
9
• Свържете синята жица към неутралния
терминал.
• Свържете зелената/жълта жица към
заземителната клема.
Следвайте инструкциите за монтаж, които
се предоставят с доброкачествените
щепсели. Препоръчителен
предпазител: 13 A.
Използване на удължителен
кабел
Ако е необходим удължителен кабел,
използвайте одобрен 3–жилен удължителен
кабел, подходящ за захранване на този
инструмент (виж Teхнически данни).
Минималният размер на проводника е 1,5 мм2;
максималната дължина е 30 м.
При използване на кабели на макари, винаги
развивайте докрай кабела.
СГЛОБЯВАНЕ И РЕГУЛИРАНЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от нараняване,
изключете уреда и го отделете
от захранващия източник
преди да поставяте или
сваляте аксесоари, преди да
регулирате или променяте
настройките, или когато
извършвате поправки. Уверете
се, че пусковият превключвател
е на позиция OFF "изключен".
Едно нежелано задействане на
инструмента може да предизвика
наранявания.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от сериозни
наранявания, закрепете
обработвания детайл и дръжте
здраво шлайфмашината.
Триенето между шлифовъчната
лента и детайла ще измести
детайла назад, а шлайфа напред.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВИНАГИ
пазете пръстите си далече от
движещата се лента и зоните,
където лентата влиза в корпуса.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност
от сериозно нараняване. Ако
са монтирани наобратно,
еднопосочните шлайф ленти
може да не се движат правилно
и може да увиснат над корпуса,
10
като така може да причинят
сериозни наранявания.
Монтаж на нова лента
(фиг. 1)
1. Поставете шлайф машината на лявата
и страна.
2. Издърпайте лоста (h) навън към предната
част на машината, както е показано. Това
ще прибере ролката на лентата (i) и ще
освободи опъването на абразивния колан.
3. Свалете старата шлифовъчна лента.
4. Монтирайте новата лента със стрелката
(отбелязана във вътрешната част на
колана) отгоре и сочеща КЪМ ролката.
ЗАБЕЛЕЖКА: Някои шлифовъчни колани
са двупосочни. Тези колани няма да имат
отбелязани на тях стрелки. Те могат да бъдат
монтирани така, че да се движат и в двете
посоки.
5. Захванете предната ролка, като натиснете
лоста (h) назад в първоначалната му
позиция.
Стартиране и спиране на
лентовия шлайф (фиг. 1)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от нараняване,
уверете се , че шлайфа не
е поставен на обработвания
детайл, когато превключвателя
е включен.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от нараняване,
проверете, за да сте сигурни, че
предпазителя на лентата е добре
закрепен на място, и че работи
правилно.
1. Уверете се, че превключвателя
е изключен, и че напрежението на
захранващата електрическа верига
е същото, като напрежението, указано на
етикета със спецификациите. Свържете
машината към източника на захранване.
2. Извийте пусковият превключвател (f),
за да включите мотора. Освободете
пусковият превключвател, за да спрете
мотора.
3. За да позволите на мотора да работи без
постоянно да държите спусъка, натиснете
пусковия превключвател (f), натиснете
и задръжте бутона за заключване (е)
докато отпускате пусковия превключвател.
4. За да освободите заключващия бутон,
извийте пусковия превключвател и го
освободете.
Променливи обороти (фиг. 1)
Скоростта на работа се регулира между
270 м/мин. [метра на минута] и 440 м/мин.
за 230V DWP352VS. За 115V DWP352VS
работната скорост се регулира между
235 м/мин. и 380 м/мин.
Скоростта се регулира чрез завъртане
на скалата за настройка на скоростта (g).
Първата позиция е за най-бавната работна
скорост (270/235 м/мин.) докато позиция 6
е най-бързата (440/380 м/мин.). Скоростта
може да бъде променяна както при работещ
мотор, така и при спрян.
Водене на абразивната лентата (фиг. 2)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност
от сериозно нараняване.
Регулирайте правилно воденето
на лентата, за да избегнете
увисването и над корпуса.
Движеща се лента, надвиснала
над корпуса може да причини
сериозни наранявания.
ВНИМАНИЕ: За да намалите
риска от нараняване, винаги
внимавайте превключвателя
да е на позиция изключен, преди
да свържете инструмента към
захранването.
За да се предотврати прекомерно износване,
както на шлайфмашина, така и на лентата,
НИКОГА не допускайте абразивната лента да
се търка в рамката на шлайфмашината. За
да се уверите, че лентата се движи правилно,
направете следното:
1. Обърнете инструмента на обратно.
Дръжте задната дръжка с лявата си ръка
така, че безименния и малкия пръст да са
на пусковия превключвател.
2. Извийте пусковия превключвател, за да
стартирате мотора.
3. Завъртете копчено за изравняване на
лентата (k) в двете посоки, докато ръба
на лентата се изравни с външния ръб на
задната ролка с гумено покритие. Ръбът
на лентата ще се опъне над ръба на
предната ролка.
4. Освободете пусковият превключвател, за
да спрете мотора. Оставете инструмента
да СПРЕ НАПЪЛНО преди да го обърнете
на обратно и да го поставите долу.
Прахоулавяне (фиг. 1, 3, 4)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от нараняване,
изключете уреда и го отделете
от захранващия източник преди
да поставяте или сваляте
аксесоари, преди да регулирате
или когато извършвате
поправки. Едно нежелано
задействане на инструмента
може да предизвика наранявания.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Често
изпразвайте системата за
събиране на прах, особено
когато шлифовате покрити
със смола повърхности като
полиуретан, лак, шеллак, и т.н.
Изхвърлете натрупаните прах
и частици съгласно последните
препоръки на производителя или
поставете в метална кутия
с плътно затварящ се метален
капак. Ежедневно изхвърляйте
натрупваните прах и частици.
Натрупваните прах и частици
при шлифоване могат да се
самозапалят и да причинят
пожар.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност
от удар. Използването на
вакуумен маркуч и вакуумен
адаптер с шлайф колана
може да генерира статично
електричество, което може да
доведе до тревожно статично
електричество.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност
от пожар. Не използвайте
устройство за събиране на прах
при шлифоване на метал. По
този начин се създава опасност
от пожар, което може да причини
сериозни наранявания и/или
повреди в инструмента.
ВНИМАНИЕ: За да намалите
риска от нараняване, не
11
работете с инструмента без
торбичка за прах.
подходяща позиция на ръцете,
както е показано.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
За да намалите риска
от сериозно лично
нараняване, ВИНАГИ
дръжте здраво в очакване
на внезапна реакция.
Преди да инсталирате улея за прах, поставете
O-образния пръстен (п) върху тръбичката за
прах (б) между двете ребра (фиг. 3).
За да инсталирате улея за прах (l), поставете
края с резбованото копче (m) над тръбичката
за прах (b) и завъртете до желаната позиция.
Затегнете копчето (m) за да закрепите улея за
прах към тръбичката за прах (фиг. 3).
За да използвате с торбичката за прах (a),
натиснете я към улея (l) докато се закрепи.
След това поставете торбичката така,
че вътрешната тел да е отгоре. За найефективна работа, изпразнете торбичката
за прах, когато е пълна почти на половина.
Издърпайте торбичката за прах от улея за
прах, откопчайте задната част на торбичката,
и я изтръскайте от прахта. От време на
време обръщайте торбичката на обратно
и изчетквайте насъпралият се вътре прах.
Улеят за прах използва свързването
DEWALT AirLock, което го прави съвместим
с екстрактора за прах на DEWALT и AirLock
аксесоара DWV9000 (фиг. 4).
РАБОТА
Инструкции за употреба
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги
спазвайте инструкциите за
безопасност и приложимите
разпоредби.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от нараняване,
изключете уреда и го отделете
от захранващия източник
преди да поставяте или
сваляте аксесоари, преди да
регулирате или променяте
настройките, или когато
извършвате поправки. Уверете
се, че пусковият превключвател
е на позиция OFF "изключен".
Едно нежелано задействане на
инструмента може да предизвика
наранявания.
Правилна позиция на ръцете
(фиг. 1)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от сериозно
нараняване, ВИНАГИ използвайте
12
Правилната позиция на ръцете изисква едната
ръка да е на предната дръжка (d), а другата
да е на основната дръжка (c).
Работа
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от сериозно
нараняване, не използвайте този
инструмент на стойка, с която
той би могъл да се използва като
статичен лентов шлайф. Този
инструмент не е предназначен за
такова приложение.
ВНИМАНИЕ: За да намалите
риска от сериозни наранявания,
закрепете обработвания
детайл и дръжте здраво
шлайфмашината. Триенето
между шлифовъчната лента
и детайла ще измести детайла
назад, а шлайфа напред.
ВНИМАНИЕ: За да намалите
риска от нараняване, винаги
внимавайте превключвателя
да е на позиция изключен, преди
да свържете инструмента към
захранването.
1. Дръжте шлайф машината далече от
детайла, преди да стартирате мотора.
2. Доближете шлайф машината до детайла,
като първо докоснете задната част на
колана. Изравнете машината, когато я
придвижвате напред.
3. Водете машината над дитайла чрез
застъпващи се движения. Оставете
шлайф машината да извърши своята
работа.
4. Избягвайте прилагането на излишен
натиск. Теглото на машината обикновено
е достатъчно за бърз и гладък завършек.
Лекото увеличаване на натиска може
да ускори свалянето на материали, но
прекаленият натиск ще забави мотора
и ще намали темпото на сваляне.
5. Работете напред и назад върху
относително голям участък, за да
получите равна повърхност.
6. Не допускайте накланяне на инструмента.
Ръба на лентата може да направи
дълбоки срязвания в повърхността.
7. Не правете пауза в нито един прорез
по време на шлифоването. Лентата
ще задълбае в детайла и ще направи
повърхността неравна.
8. Повдигнете инструмента от детайла преди
да изключите мотора.
9. Внимавайте мотора да е напълно спрял
преди да го поставите долу.
ПОДДРЪЖКА
Вашият инструмент на DEWALT е създаден
за продължителна и дългосрочна работа
с минимална поддръжка. Продължителната
и задоволителна работа зависи от правилната
грижа за инструмента и от редовното му
почистване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от нараняване,
изключете уреда и го отделете
от захранващия източник
преди да поставяте или
сваляте аксесоари, преди да
регулирате или променяте
настройките, или когато
извършвате поправки. Уверете
се, че пусковият превключвател
е на позиция OFF "изключен".
Едно нежелано задействане на
инструмента може да предизвика
наранявания.
Смазване
Вашият електроинструмент трябва да се
смазва допълнително.
Почистване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Издухвайте
замърсяванията и праха на
основния корпус със сух въздух
винаги, когато забележите
събиране на мръсотия в и около
вентилационните отвори.
Носете одобрена защита за
очите и одобрена защитна
противопрахова маска, когато
извършвате тази процедура.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не
използвайте разтворители или
други химикали за почистване
на неметалните части на
инструмента. Тези химикали
могат да влошат качеството на
материалите, използвани за тези
части. Използвайте намокрена
с вода и мек сапун кърпа. Никога
не допускайте влизането на
течности в инструмента; никога
не потапяйте в течност която
и да е част на инструмента.
Допълнителни аксесоари
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Понеже
с този инструмент не са
тествани аксесоари, различни от
тези на DEWALT, използването
на такива аксесоари с този
инструмент може да е опасно. За
да се намали риска от нараняване,
използвайте само препоръчаните
от DEWALT аксесоари с този
продукт.
Посъветвайте се с вашия доставчик
за по-подробна информация относно
подходящите аксесоари.
Защита на околната среда
Разделно събиране. Продуктът не
трябва да се изхвърля
с обикновените битови отпадъци.
Ако един ден откриете, че вашия продукт от
DEWALT се нуждае от замяна, или ако повече
не ви трябва, не го изхвърляйте с битовите
отпадъци. Занесете този продукт в съответния
пункт.
Разделното събиране на
използваните продукти и опаковки
позволява рециклирането на
материалите и нановото им
използване. Повторното
използване на рециклираните
материали помага за предпазване
на околната среда от замърсяване
и намалява необходимостта от
сурови суровини.
13
Местните разпоредби може да предвиждат
разделно събиране на електрически продукти
от домакинството на местата за битови
отпадъци или от търговския обект, където
е закупен новия продукт.
DEWALT предоставя възможност за събиране
и рециклиране на продуктите на DEWALT след
като вече не могат да бъдат в експлоатация.
За да се възползвате от тази услуга, моля,
върнете вашия продукт на всеки авторизиран
агент за сервиз, който ще го приеме от наше
име.
Можете да проверите местонахождението на
вашия най-близък оторизиран ремонтен агент
като се обърнете към офиса на DEWALT на
адреса, посочен в това ръководство. Освен
това, списъкът на авторизираните сервизи
на DeWALT и пълна информация за нашето
следпродажбено обслужване и контакти
са на разположение на интернет адрес:
www.2helpU.com.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00275770 - 25-09-2015
14
15
Download PDF

advertising