DWP352VS | DeWalt DWP352VS BELT SANDER instruction manual

588779 - 51 CZ
Přeloženo z původního návodu
DWP352VS
Obr. 1
e
a
f
g
d
c
b
i
j
h
Obr. 2
Obr. 3
l
m
n
b
k
2
Obr. 4
DWV9000
3
PÁSOVÁ BRUSKA
DWP352VS
Blahopřejeme Vám!
Zvolili jste si nářadí značky DEWALT. Léta
zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace
vytvořily ze společnosti DEWALT jednoho
z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
Technické údaje
Napájecí napětí
Typ
Příkon
Rychlost pásu
Brusná plocha
Délka pásu
Šířka pásu
Hmotnost
V
W
m/min
mm
mm
mm
kg
DWP352VS
230
115
1/2
1/2
1010
1010
270 – 440 235 – 380
140 x 75
140 x 75
533,4
533,4
76,2
76,2
5,0
5,0
Celkové hodnoty týkající se hlučnosti a vibrací (prostorový
vektorový součet) podle normy EN 60745-2-4:
LPA (hodnota akustického
tlaku)
dB(A)
92
92
LWA (hodnota akustického
výkonu)
dB(A)
103
103
KWA (odchylka uvedené hodnoty
3
3
týkající se hluku)
dB(A)
Hodnota vibrací ah =
Odchylka K =
m/s²
m/s²
2,7
1,5
2,7
1,5
Velikost vibrací uvedená v tomto dokumentu byla
měřena podle normalizovaných požadavků, které
jsou uvedeny v normě EN 60745 a může být
použita pro srovnání jednoho nářadí s ostatními.
Tato hodnota může být použita pro předběžný
odhad vibrací působících na obsluhu.
VAROVÁNÍ: Deklarované hodnoty
vibrací se vztahují na určené
standardní použití tohoto nářadí.
Je-li ovšem nářadí použito pro různé
aplikace s rozmanitým příslušenstvím
nebo je-li prováděna jeho
nedostatečná údržba, velikost vibrací
může být odlišná. Tak se může
během celkové pracovní doby značně
4
prodloužit doba působení vibrací na
obsluhu.
Odhad míry působení vibrací na
obsluhu by měl také počítat s dobou,
kdy je nářadí vypnuto nebo kdy je
v chodu naprázdno a neprovádí
žádnou práci. Během celkové
pracovní doby se tak může doba
působení vibrací na obsluhu značně
zkrátit.
Zjistěte si další doplňková
bezpečnostní opatření, která chrání
obsluhu před účinkem vibrací,
jako jsou: údržba nářadí a jeho
příslušenství, udržování rukou v teple,
organizace způsobů práce.
Pojistky
Evropa
Nářadí 230 V 10 A v napájecí síti
Velká Británie a Irsko Nářadí 230 V 13 A v zástrčce
napájecího kabelu
Definice: Bezpečnostní pokyny
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti
každého označení. Přečtěte si pozorně návod
k obsluze a věnujte pozornost těmto symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje
bezprostředně hrozící rizikovou
situaci, která, není-li jí zabráněno,
povede k způsobení vážného nebo
smrtelného zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li ji
zabráněno, může vést k vážnému
nebo smrtelnému zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li ji
zabráněno, může vést k lehkému
nebo středně vážnému zranění.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesouvisející se způsobem
zranění, který, není-li mu zabráněno,
může vést k poškození zařízení.
Upozorňuje na riziko úrazu
elektrickým proudem.
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
Prohlášení o shodě - EC
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
PÁSOVÁ BRUSKA
DWP352VS
Společnost DEWALT tímto prohlašuje, že tyto
výrobky popisované v části Technické údaje
splňují požadavky následujících norem:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-4.
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnic
2004/108/EC (do 19. 4. 2016), 2014/30/EU
(od 20. 4. 2016) a 2011/65/EU. Další informace
vám poskytne zástupce společnosti DEWALT na
následující adrese nebo na adresách, které jsou
uvedeny na zadní straně tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za
sestavení technických údajů a provádí toto
prohlášení v zastoupení společnosti DEWALT.
Horst Grossmann
Viceprezident technického oddělení
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
10. 11. 2014
VAROVÁNÍ: Z důvodu omezení
rizika zranění si přečtěte tento návod
k obsluze.
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci s elektrickým
nářadím
VAROVÁNÍ! Přečtěte si
všechny bezpečnostní pokyny
a bezpečnostní výstrahy.
Nedodržení uvedených varování
a pokynů může vést k úrazu
elektrickým proudem, požáru
a vážnému zranění.
VEŠKERÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
A POKYNY USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ
DALŠÍ POUŽITÍ
Termín „elektrické nářadí“ ve všech upozorněních
odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě (je
opatřeno napájecím kabelem) nebo nářadí
napájené baterií (bez napájecího kabelu).
1) BEZPEČNOST NA PRACOVIŠTI
a) Udržujte pracovní prostor v čistotě
a dobře osvětlený. Přeplněný
a neosvětlený pracovní prostor může vést
k způsobení úrazů.
b) Nepracujte s elektrickým nářadím
ve výbušném prostředí, jako jsou
například prostory s výskytem
hořlavých kapalin, plynů nebo
prašných látek. V elektrickém nářadí
dochází k jiskření, které může způsobit
vznícení hořlavého prachu nebo výparů.
c) Při práci s nářadím zajistěte bezpečnou
vzdálenost dětí a ostatních osob.
Rozptylování může způsobit ztrátu
kontroly nad nářadím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
a) Zástrčka napájecího kabelu nářadí
musí odpovídat zásuvce. Zástrčku
nikdy žádným způsobem neupravujte.
Nepoužívejte u uzemněného
elektrického nářadí žádné upravené
zástrčky. Neupravované zástrčky
a odpovídající zásuvky snižují riziko
způsobení úrazu elektrickým proudem.
b) Nedotýkejte se uzemněných povrchů,
jako jsou například potrubí, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Při
uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko úrazu
elektrickým proudem.
c) Nevystavujte elektrické nářadí dešti
nebo vlhkému prostředí. Vnikne-li do
elektrického nářadí voda, zvýší se riziko
úrazu elektrickým proudem.
d) S napájecím kabelem zacházejte
opatrně. Nikdy nepoužívejte napájecí
kabel k přenášení nebo posouvání
nářadí a netahejte za něj, chceteli nářadí odpojit od elektrické sítě.
Zabraňte kontaktu kabelu s mastnými,
horkými a ostrými předměty nebo
pohyblivými částmi. Poškozený nebo
zauzlený napájecí kabel zvyšuje riziko
úrazu elektrickým proudem.
e) Při práci s nářadím venku používejte
prodlužovací kabely určené pro
venkovní použití. Použití kabelu pro
venkovní použití snižuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
f) Musíte-li s elektrickým nářadím
pracovat ve vlhkém prostředí, použijte
napájecí zdroj s proudovým chráničem
(RCD). Použití proudového chrániče
(RCD) snižuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
5
3) BEZPEČNOST OBSLUHY
a) Zůstaňte stále pozorní, sledujte,
co provádíte a při práci s nářadím
pracujte s rozvahou. Nepracujte
s elektrickým nářadím, jste-li unavení
nebo jste-li pod vlivem drog, alkoholu
nebo léků. Chvilka nepozornosti při
práci s elektrickým nářadím může vést
k vážnému úrazu.
b) Používejte prvky osobní ochrany. Vždy
používejte ochranu zraku. Ochranné
prostředky jako respirátor, neklouzavá
pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu,
používané v příslušných podmínkách,
snižují riziko poranění osob.
c) Zabraňte náhodnému spuštění. Před
připojením zdroje napětí nebo před
vložením baterie a před zvednutím nebo
přenášením nářadí zkontrolujte, zda
je spínač v poloze vypnuto. Přenášení
elektrického nářadí s prstem na spínači
nebo připojení nářadí k napájecímu zdroji,
je-li spínač nářadí v poloze zapnuto, může
způsobit úraz.
d) Před spuštěním nářadí vždy odstraňte
všechny klíče nebo seřizovací
přípravky. Seřizovací klíče ponechané
na nářadí mohou být zachyceny rotujícími
částmi nářadí a mohou způsobit úraz.
e) Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak
je umožněna lepší ovladatelnost nářadí
v neočekávaných situacích.
f) Vhodně se oblékejte. Nenoste volný
oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby se
vaše vlasy, oděv a rukavice nedostaly
do kontaktu s pohyblivými částmi.
Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy
mohou být pohyblivými díly zachyceny.
g) Pokud jsou zařízení vybavena
adaptérem pro připojení odsávacího
zařízení, zajistěte jeho správné
připojení a řádnou funkci. Použití těchto
zařízení může snížit nebezpečí týkající se
prachu.
4) POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ A JEHO
ÚDRŽBA
a) Nepřetěžujte elektrické nářadí.
Používejte pro prováděnou práci
správný typ nářadí. Při použití správného
typu nářadí bude práce provedena lépe
a bezpečněji.
b) Nelze-li spínač nářadí zapnout
a vypnout, s nářadím nepracujte. Každé
elektrické nářadí s nefunkčním spínačem
je nebezpečné a musí být opraveno.
6
c)
d)
e)
f)
g)
Před seřizováním nářadí, před
výměnou příslušenství nebo pokud
nářadí nepoužíváte, odpojte zástrčku
napájecího kabelu od zásuvky nebo
z nářadí vyjměte baterii. Tato preventivní
bezpečnostní opatření snižují riziko
náhodného spuštění nářadí.
Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej
mimo dosah dětí a zabraňte tomu, aby
bylo toto nářadí použito osobami, které
nejsou seznámeny s jeho obsluhou
nebo s tímto návodem. Elektrické
nářadí je v rukou nekvalifikované obsluhy
nebezpečné.
Provádějte údržbu elektrického
nářadí. Zkontrolujte vychýlení nebo
zablokování pohyblivých částí,
poškození jednotlivých dílů a jiné
okolnosti, které mohou ovlivnit chod
nářadí. Pokud je nářadí poškozeno,
nechejte jej opravit. Mnoho nehod bývá
způsobeno zanedbanou údržbou nářadí.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje s ostrými
řeznými břity jsou méně náchylné
k zanášení nečistotami a lépe se s nimi
pracuje.
Elektrické nářadí, příslušenství, držáky
nástrojů atd., používejte podle těchto
pokynů a berte v úvahu podmínky
pracovního prostředí a práci, kterou
budete provádět. Použití elektrického
nářadí k jiným účelům, než k jakým je
určeno, může být nebezpečné.
5) OPRAVY
a) Svěřte opravu vašeho elektrického
nářadí pouze osobě s příslušnou
kvalifikací, která bude používat
výhradně originální náhradní díly. Tím
zajistíte bezpečný provoz nářadí.
Doplňující bezpečnostní pokyny pro pásové brusky
• Elektrické nářadí držte za izolované
rukojeti, protože může dojít k zachycení
napájecího kabelu brusným pásem.
Při kontaktu s „živým“ vodičem způsobí
neizolované kovové části nářadí obsluze
úraz elektrickým proudem.
• Nepoužívejte tuto brusku k broušení
žádných kovů. Při broušení šroubů, hřebíků
nebo jiných kovů může docházet k jiskření,
které může způsobit vznícení prachových
částic.
• Neprovádějte s touto bruskou mokré
broušení. Do motoru by mohla vniknout
voda, který by způsobila úraz elektrickým
proudem.
• Provádějte často vyprázdnění vaku na
prach. A to zejména při broušení povrchů
pokrytých pryskyřicemi, jako jsou
polyuretan, lak, šelak atd. Nahromaděné
jemné prachové částice se mohou vznítit
a způsobit požár.
• Nepoužívejte toto nářadí dlouhodobě bez
přestávek. Vibrace způsobené provozem
tohoto nářadí mohou způsobit trvalé
zdravotní problémy týkající se prstů, rukou
a paží. Při práci s tímto nářadím používejte
rukavice s dostatečnou vycpávkou, dodržujte
časté přestávky a omezení týkající se
pracovní doby s tímto nářadím.
• Broušení barev obsahujících olovo,
chemicky ošetřeného dřeva nebo jiných
materiálů, které mohou obsahovat
karcinogeny, není doporučeno. Broušení
takových materiálů musí být prováděno
profesionálem.
• Provádějte časté čištění nářadí, zejména
po jeho náročném použití. Na vnitřních
površích nářadí se často usazují prach
a nečistoty, který obsahuje částečky kovu,
čímž je vytvářeno riziko zranění elektrickým
proudem. Před prováděním čištění VŽDY
odpojte tuto brusku od napájecího zdroje.
VŽDY POUŽÍVEJTE BEZPEČNOSTNÍ
OCHRANNÉ BRÝLE, které splňují
požadavky normy ANSI Z87.1.
• PŘED PROVÁDĚNÍM VÝMĚNY
BRUSNÝCH PÁSŮ NEBO BRUSNÝCH
LISTŮ NÁŘADÍ VŽDY odpojte od
napájecího zdroje. Tato preventivní
bezpečnostní opatření snižují riziko
náhodného spuštění nářadí.
• VŽDY držte tuto pásovou brusku pevně
oběma rukama za obě rukojeti, abyste
zabránili ztrátě kontroly nad nářadím.
• VŽDY udržujte prsty v bezpečné vzdálenosti
od pohybujícího se pásu a od míst, kde
pás vstupuje do brusky, abyste zabránili
vážnému oděru a obroušení.
• Nepoužívejte tuto pásovou brusku
bez řádně nasazených a upevněných
ochranných krytů.
• Nepoužívejte toto nářadí ve stojanu, který
by přeměnil tuto brusku na stacionární
pásovou brusku, abyste zabránili
způsobení zranění. Toto nářadí není určeno
pro takové aplikace.
VAROVÁNÍ: Doporučujeme vám
používat proudový chránič (RCD)
s citlivostí minimálně 30 mA.
Doplňkové bezpečnostní předpisy pro odstraňování barev
1. Broušení nátěru s obsahem olova NENÍ
DOPORUČENO z důvodu obtížné kontroly
kontaminace prachu. Největší nebezpečí
otravy olovem hrozí dětem a těhotným
ženám.
2. Protože je bez chemické analýzy obtížné
určit, zda broušený nátěr obsahuje olovo, při
broušení jakéhokoli nátěru doporučujeme
dodržovat následující opatření:
BEZPEČNOST OSOB
1. Do pracovního prostoru, kde po broušení
nátěru nebyl dokončen kompletní úklid,
nesmí mít přístup děti a těhotné ženy.
2. Všechny osoby v pracovním prostoru
musí mít nasazenu masku proti prachu
nebo respirátor. Výměna filtru musí být
prováděna každý den nebo vždy, když
dojde k problémům s dýcháním. Navštivte
místní příslušnou prodejnu a zakupte si
úředně schválenou masku proti prachu nebo
respirátor.
3. Z důvodu ochrany před vdechnutím
kontaminovaných částeček NESMÍ být
v pracovním prostoru požívány POTRAVINY
a NÁPOJE a nesmí se zde KOUŘIT.
Pracovníci se musí očistit a omýt PŘED
každým jídlem, pitím a kouřením. Jídlo, pití
a kuřivo nesmí být ponechány v pracovním
prostoru, kde se na ně může usazovat
kontaminovaný prach.
BEZPEČNOST PROSTŘEDÍ
1. Nátěr musí být odstraňován takovým
způsobem, při kterém je minimalizováno
množství vytvářeného prachu.
2. Prostory, ve kterých bude prováděno
odstraňování nátěru, musí být utěsněny
plastovou fólií s tloušťkou 0,1 mm.
3. Broušení musí být prováděno tak, aby se
omezil přenos prachu mimo pracovní prostor.
ČIŠTĚNÍ A LIKVIDACE PRACHU
1. Všechny povrchy v pracovním prostoru musí
být po celou dobu probíhajícího broušení
denně vysávány a musí být pečlivě očištěny.
Musí být prováděna častá výměna filtrů
odsávání.
7
2. Závěsné plastové plachty musí být
shromážděny a zlikvidovány společně se
zachyceným prachem a jinými nečistotami.
Musí být umístěny v utěsněných nádobách
na odpad a musí být likvidovány způsobem,
který odpovídá platným předpisům. Během
čištění zamezte vstupu dětí a těhotných žen
do blízkosti pracovního prostoru.
3. Všechny hračky, omyvatelný nábytek
a kuchyňské nádobí používané dětmi musí
být před opětovným použitím pečlivě omyty.
1 adaptér pro odvod prachu
1 návod k obsluze
• Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
• Před použitím věnujte dostatek času
pečlivému prostudování a pochopení tohoto
návodu.
Popis (obr. 1)
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte
žádné úpravy nářadí ani jeho
součástí. Mohlo by dojít k jeho
poškození nebo k zranění.
Zbytková rizika
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení,
určitá zbytková rizika nemohou být vyloučena.
Tato rizika jsou následující:
b. Výstup pro odvod prachu
– Poškození sluchu.
c. Hlavní rukojeť
– Riziko zranění způsobeného odlétávajícími
částečkami.
d. Přední rukojeť
– Riziko popálení způsobené kontaktem
s příslušenstvím, které se zahřálo během
použití.
– Riziko zranění způsobené dlouhodobým
použitím výrobku.
Štítky na nářadí
Na tomto nářadí jsou následující piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
Používejte ochranu sluchu.
Používejte ochranu zraku.
UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU (OBR. 1)
Datový kód (j), který obsahuje také rok výroby, je
vytištěn na štítku nářadí.
Příklad:
2015 XX XX
Rok výroby
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 pásovou brusku
1 vak na prach
1 brusný pás
8
a. Vak na prach
e. Zajišťovací tlačítko
f. Spouštěcí spínač
g. Regulátor otáček
h. Páčka
i. Vodicí kladka
j. Datový kód
URČENÉ POUŽITÍ
Tato výkonná pásová bruska je určena pro
profesionální broušení na různých pracovních
místech (například na staveništích).
NEPOUŽÍVEJTE ve vlhkém prostředí nebo na
místech s výskytem hořlavých kapalin nebo
plynů.
Tato pásová bruska je elektrické nářadí pro
profesionální použití.
ZABRAŇTE dětem, aby se s tímto nářadím
dostaly do kontaktu. Používají-li toto nářadí
nezkušené osoby, musí být zajištěn odborný
dozor.
• Malé děti a nezkušené osoby. Toto zařízení
není určeno pro použití nedospělými nebo
nezkušenými osobami bez dozoru.
• Tento výrobek není určen k použití osobami
(včetně dětí) se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi,
s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud
těmto osobám nebyl stanoven dohled
osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
Děti nesmí být nikdy ponechány s tímto
výrobkem bez dozoru.
Elektrická bezpečnost
Elektromotor je určen pouze pro jedno napájecí
napětí. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí
sítě odpovídá napětí na výkonovém štítku.
Vaše nářadí DEWALT náleží podle normy
EN60745 do konstrukční třídy I (ochrana
uzemněním). Proto není nutné použití
uzemňovacího vodiče.
VAROVÁNÍ: Modely s napájecím
napětím 115 V musí být používány
s bezpečnostním izolačním
transformátorem s uzemňovací
mřížkou mezi primárním
a sekundárním vinutím.
Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí být
nahrazen speciálně připraveným kabelem, který
získáte v autorizovaném servisu DEWALT.
Výměna síťové zástrčky
(pouze pro Velkou Británii
a Irsko)
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího
kabelu:
• Bezpečně odstraňte starou zástrčku.
• Připojte hnědý vodič k svorce pod napětím
na nové zástrčce.
• Modrý vodič připojte k nulové svorce.
• Žlutozelený vodič připojte k nulové svorce.
Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními
zástrčkami. Doporučená pojistka: 13 A.
Použití prodlužovacího kabelu
Je-li použití prodlužovacího kabelu nutné,
použijte pouze schválený typ kabelu s 3 vodiči,
který je vhodný pro příkon tohoto nářadí
(viz Technické údaje). Minimální průřez vodiče
je 1,5 mm2. Maximální délka je 30 m.
V případě použití navinovacího kabelu odviňte
vždy celou délku kabelu.
SESTAVENÍ A NASTAVENÍ
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
zranění vypněte nářadí a odpojte
napájecí kabel od sítě před
každým nasazením nebo sejmutím
příslušenství, před jakýmkoli
seřízením, před výměnou nástrojů
nebo před prováděním oprav.
Ujistěte se, zda je spouštěcí spínač
v poloze vypnuto. Náhodné spuštění
může způsobit úraz.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
způsobení vážného zranění vždy
upněte obrobek a stále udržujte
pevný úchop brusky. Díky tření mezi
brusným pásem a obrobkem bude
mít obrobek tendenci pohybovat se
směrem dozadu a bruska dopředu.
VAROVÁNÍ: VŽDY udržujte
prsty v bezpečné vzdálenosti od
pohybujícího se pásu a od míst,
kde pás vstupuje do brusky, abyste
zabránili vážnému oděru a obroušení.
VAROVÁNÍ: Riziko vážných tržných
ran. Je-li brusný pás určený pro
použití v jednom směru nasazen
obráceně, jeho pohyb nemusí
probíhat správně. Pás může při
broušení přečnívat a může způsobit
vážné tržné rány.
Instalace nového pásu (obr. 1)
1. Postavte brusku na její levou část.
2. Přitáhněte páčku (h) směrem k přední
části nářadí, jako na uvedeném obrázku.
Tak dojde k zasunutí napínací kladky (i)
a k uvolnění napnutí brusného pásu.
3. Sejměte starý brusný pás.
4. Nasaďte nový brusný pás tak, aby byla šipka
(vytištěná na vnitřní straně pásu) nahoře
a aby SMĚŘOVALA k napínací kladce.
POZNÁMKA: Některé brusné pásy jsou
obousměrné. Na těchto brusných pásech nejsou
natištěny žádné šipky. Mohou být nainstalovány
v jakémkoli směru.
5. Zatlačením páčky (h) zpět do původní polohy
zajistěte řádně přední kladku.
Spuštění a zastavení pásové
brusky (obr. 1)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
způsobení zranění se vždy ujistěte,
zda při zapínání hlavního spínače
nespočívá bruska na obrobku.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
způsobení zranění zkontrolujte, zda
je na svém místě ochranný kryt pásu.
Zkontrolujte jeho zajištění a správnou
funkci.
1. Ujistěte se, zda je spínač v poloze vypnuto
a zda hodnota napájecího napětí odpovídá
hodnotě napájecího napětí uvedené na
9
výrobním štítku nářadí. Připojte nářadí
k napájecímu zdroji.
pásu bude přesahovat za hranu přední
kladky.
2. Stiskněte spouštěcí spínač (f), aby došlo
k spuštění motoru. Uvolněte spouštěcí
spínač, aby došlo k vypnutí motoru.
4. Uvolněte spouštěcí spínač, aby došlo
k vypnutí motoru. Před obrácením nářadí
a před jeho odložením počkejte, dokud
nedojde k jeho ÚPLNÉMU ZASTAVENÍ.
3. Chcete-li, aby byl motor v chodu, aniž byste
museli stále držet spouštěcí spínač, stiskněte
spouštěcí spínač (f), stiskněte a držte
zajišťovací tlačítko (e) a uvolněte spouštěcí
spínač.
4. Chcete-li uvolnit zajišťovací tlačítko, stiskněte
a uvolněte spouštěcí spínač.
Regulace otáček (obr. 1)
U modelu DWP352VS s napájecím napětím
230 V jsou provozní otáčky nastavitelné
v rozsahu od 270 m/min do 440 m/min. U modelu
DWP352VS s napájecím napětím 115 V jsou
provozní otáčky nastavitelné v rozsahu od
235 m/min do 380 m/min.
Otáčky mohou být nastaveny otáčením
regulátoru (g). První poloha poskytuje nejnižší
provozní otáčky (270/235 m/min), zatímco poloha
6 poskytuje nejvyšší otáčky (440/380 m/min).
Otáčky mohou být změněny, je-li motor v chodu,
ale i v situaci, kdy je motor zastaven.
Vedení brusného pásu (obr. 2)
VAROVÁNÍ: Riziko vážných tržných
ran. Nastavte správné vedení
brusného pásu, abyste zabránili
jeho přečnívání. Provoz brusky
s přečnívajícím brusným pásem může
způsobit vážné tržné rány.
UPOZORNĚNÍ: Z důvodu omezení
rizika způsobení zranění se před
připojením nářadí k napájecímu zdroji
vždy ujistěte, zda je spínač v poloze
vypnuto.
Z důvodu zabránění nadměrného opotřebování
brusky i brusného pásu NIKDY nedovolte, aby
se brusný pás otíral o rám brusky. Chcete-li se
ujistit, zda se brusný pás pohybuje správně,
proveďte následující:
1. Obraťte nářadí. Uchopte zadní rukojeť nářadí
levou rukou tak, aby prsteníček a malíček
spočíval na spouštěcím spínači.
2. Stiskněte spouštěcí spínač, aby došlo
k spuštění motoru.
3. Otáčejte regulátorem pro srovnání pásu
(k) v jednom nebo druhém směru, dokud
nebude okraj pásu srovnán s vnější hranou
zadní kladky s gumovým povrchem. Okraj
10
Zachytávání prachu
(obr. 1, 3, 4)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění vypněte nářadí
a odpojte napájecí kabel od sítě
před nasazením nebo sejmutím
příslušenství, před jakýmkoli
seřízením nebo před prováděním
oprav. Náhodné spuštění může
způsobit úraz.
VAROVÁNÍ: Provádějte časté
vyprázdnění systému pro zachycení
prachu, a to zejména při broušení
povrchů pokrytých pryskyřicemi,
jako jsou polyuretan, lak, šelak
atd. Provádějte likvidaci prachu
s obsahem těchto látek podle
pokynů výrobců nebo prach skladujte
v plechové nádobě s uzavíratelným
víkem. Provádějte odstranění prachu
s obsahem těchto látek z pracovního
prostoru každý den. Nahromadění
jemných částeček prachu z broušení
může způsobit samovznícení
a následný požár.
VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem. Použití
odsávací hadice a adaptéru pro
odsávání prachu s pásovou bruskou
může vytvářet statickou elektřinu
a výboje statické elektřiny.
VAROVÁNÍ: Nebezpečí vzniku
požáru. Nepoužívejte zařízení pro
zachytávání prachu při broušení
kovů. Nebudete-li dodržovat výše
uvedený pokyn, bude hrozit riziko
způsobení požáru a následného
vážného zranění nebo poškození
nářadí.
UPOZORNĚNÍ: Z důvodu omezení
rizika způsobení zranění nepoužívejte
toto nářadí bez vaku na prach.
Před instalací adaptéru pro odvod prachu
umístěte mezi dva výstupky na hubici pro odvod
prachu (b) O-kroužek (n) (obr . 3).
Chcete-li nasadit adaptér pro odvod prachu (l),
umístěte konec se závitovou částí (m) na hubici
pro odvod prachu (b) a otočte ji do požadované
polohy. Utáhněte závitovou část (m), aby došlo
k zajištění adaptéru pro odvod prachu na hubici
pro odvod prachu (obr. 3).
Při použití vaku na prach (a) natlačte tento vak
řádně na adaptér pro odvod prachu (l) tak, aby
byl zajištěn. Potom nastavte tento vak tak, aby se
vnitřní drát nacházel nahoře. Z důvodu zajištění
maximální účinnosti provádějte vyprázdnění
vaku na prach v okamžiku, kdy bude z poloviny
zaplněn. Sejměte vak na prach z adaptéru
pro odvod prachu, rozepněte zadní část vaku
a vytřepejte z něj prach. Často vak na prach také
obraťte naruby a pomocí kartáče odstraňte prach
přilnutý na vnitřním povrchu vaku.
Adaptér pro odvod prachu usnadňuje
připojení systému DEWALT AirLock a zaručuje
kompatibilitu se zařízením pro odsávání prachu
DEWALT a s příslušenstvím AirLock DWV9000
(obr. 4).
POUŽITÍ
Pokyny pro použití
VAROVÁNÍ: Vždy dodržujte
bezpečnostní pokyny a platné
předpisy.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
zranění vypněte nářadí a odpojte
napájecí kabel od sítě před
každým nasazením nebo sejmutím
příslušenství, před jakýmkoli
seřízením, před výměnou nástrojů
nebo před prováděním oprav.
Ujistěte se, zda je spouštěcí spínač
v poloze vypnuto. Náhodné spuštění
může způsobit úraz.
Správná poloha rukou (obr. 1)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění VŽDY používejte
správný úchop nářadí, jako na
uvedeném obrázku.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění VŽDY držte nářadí
pevně a očekávejte nenadálé reakce.
Správná poloha rukou vyžaduje, abyste měli
jednu ruku na přední rukojeti (d) a druhou ruku
na hlavní rukojeti (c).
Použití
VAROVÁNÍ: Nepoužívejte toto
nářadí ve stojanu, který by přeměnil
tuto brusku na stacionární pásovou
brusku, abyste zabránili způsobení
vážného zranění. Toto nářadí není
určeno pro takové aplikace.
UPOZORNĚNÍ: Z důvodu snížení
rizika způsobení vážného zranění
vždy upněte obrobek a stále udržujte
pevný úchop brusky. Díky tření mezi
brusným pásem a obrobkem bude
mít obrobek tendenci pohybovat se
směrem dozadu a bruska dopředu.
UPOZORNĚNÍ: Z důvodu omezení
rizika způsobení zranění se před
připojením nářadí k napájecímu zdroji
vždy ujistěte, zda je spínač v poloze
vypnuto.
1. Před spuštěním motoru držte brusku mimo
obrobek.
2. Položte brusku na obrobek tak, aby se
obrobku nejdříve dotýkala zadní část pásu.
Srovnejte brusku při pohybu směrem
dopředu.
3. Veďte nářadí přes obrobek pomocí pohybů
s přesahem. Při broušení nechejte brusku
vlastním tempem.
4. Vyvarujte se nadměrného tlaku. Hmotnost
nářadí je obvykle dostatečná, aby zaručovala
rychlé broušení a hladký povrch. Mírné
zvýšení tlaku může urychlit odběr materiálu,
ale příliš velký tlak způsobí snížení otáček
motoru a zpomalí odběr materiálu.
5. Pohybujte s bruskou dopředu a dozadu na
poměrně široké ploše, abyste dosáhli rovné
plochy.
6. Dbejte na to, aby nedocházelo k náklonu
nářadí. Okraj brusného pásu může způsobit
hluboké zářezy do povrchu obrobku.
7. Během broušení neprovádějte žádná
přerušení. Pás by se zařízl do povrchu
obrobku a způsobil by nerovnosti na jeho
povrchu.
8. Před vypnutím motoru zvedněte nářadí
z obrobku.
9. Před odložením nářadí se vždy ujistěte, zda
došlo k úplnému zastavení motoru.
ÚDRŽBA
Vaše nářadí DEWALT bylo zkonstruováno
tak, aby pracovalo co nejdéle s minimálními
11
nároky na údržbu. Řádná péče o nářadí
a jeho pravidelné čištění vám zajistí jeho
bezproblémový chod.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění vypněte nářadí
a odpojte napájecí kabel od sítě
před nasazením nebo sejmutím
příslušenství, před jakýmkoli
seřízením, před výměnou nástavců
nebo před prováděním oprav.
Ujistěte se, zda je spouštěcí spínač
v poloze vypnuto. Náhodné spuštění
může způsobit úraz.
Mazání
Vaše nářadí nevyžaduje žádné další mazání.
Čištění
VAROVÁNÍ: Jakmile se ve větracích
drážkách hlavního krytu a v jejich
blízkosti nahromadí prach a nečistoty,
odstraňte je proudem suchého
stlačeného vzduchu. Při provádění
tohoto úkonu používejte schválenou
ochranu zraku a schválený respirátor.
VAROVÁNÍ: K čištění nekovových
součástí nářadí nikdy nepoužívejte
rozpouštědla nebo jiné agresivní
látky. Tyto chemikálie mohou narušit
materiály použité v těchto částech.
Používejte pouze hadřík navlhčený
v mýdlovém roztoku. Nikdy nedovolte,
aby se do nářadí dostala jakákoli
kapalina. Nikdy neponořujte žádnou
část nářadí do kapaliny.
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí
být likvidován v běžném domácím
odpadu.
Nebudete-li výrobek DEWALT již dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte
jej spolu s běžným komunálním odpadem.
Zajistěte likvidaci tohoto výrobku v tříděném
odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí před
znečištěním a snižuje spotřebu
surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li využít výhody
této služby, odevzdejte prosím váš výrobek
kterémukoli zástupci autorizovaného servisu,
který zařízení odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu
DEWALT naleznete na příslušné adrese uvedené
v tomto návodu. Seznam autorizovaných
servisů DEWALT a všechny podrobnosti týkající
se poprodejního servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
Doplňkové příslušenství
VAROVÁNÍ: Protože jiné
příslušenství, než je příslušenství
nabízené společností DEWALT,
nebylo s tímto výrobkem testováno,
může být použití takového
příslušenství nebezpečné. Chceteli snížit riziko zranění, používejte
s tímto výrobkem pouze příslušenství
doporučené společností DEWALT.
Další informace týkající se vhodného
příslušenství získáte u autorizovaného prodejce.
zst00275767 - 17-09-2015
12
13
14
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising