DWP352VS | DeWalt DWP352VS BELT SANDER instruction manual

402114 - 44 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
DWP352VS
Figura 1
e
a
f
g
d
c
b
i
j
h
Figura 2
Figura 3
l
m
n
b
k
2
Figura 4
DWV9000
3
MAŞINĂ DE ŞLEFUIT CU BANDĂ
DWP352VS
Felicitări!
De asemenea, trebuie luată în
considerare o estimare a nivelului
de expunere la vibraţii în cazurile în
care unealta este oprită sau atunci
când funcţionează însă nu efectuează
practic nicio operaţie. Acest fapt
poate reduce semnificativ nivelul de
expunere de-a lungul întregii perioade
de lucru.
Aţi ales o unealtă DEWALT. Anii de experienţă,
cercetarea şi inovarea minuţioase în ceea ce
priveşte produsul fac din DEWALT unul dintre
partenerii cei mai de încredere pentru utilizatorii
de unelte electrice profesionale.
Specificaţii tehnice
Tensiune
Tip
Putere absorbită
Viteză bandă
Suprafaţă de şlefuire
Lungime bandă
Lăţime bandă
Greutate
V
W
m/min
mm
mm
mm
kg
DWP352VS
230
115
1/2
1/2
1010
1010
270–440
235–380
140 x 75
140 x 75
533,4
533,4
76,2
76,2
5,0
5,0
Valorile totale ale zgomotului şi ale vibraţiilor (suma
vectorială a trei axe) conform EN 60745-2-4.
LPA (nivel presiune sonoră) dB(A)
92
92
LWA (nivel putere sonoră)
dB(A)
103
103
KWA (marjă pentru nivelul
sonor dat)
dB(A)
3
3
Valoarea emisiilor
de vibraţii ah =
Marjă K =
m/s²
m/s²
2.7
1.5
2.7
1.5
Nivelul vibraţiilor menţionat în această fişă de
informaţii a fost măsurat conform cu un test
standardizat prevăzut de standardul EN 60745
şi poate fi folosit pentru compararea uneltelor.
Poate fi folosit pentru o evaluare prealabilă
a expunerii.
AVERTISMENT: Nivelul declarat
al vibraţiilor este valabil pentru
principalele aplicaţii ale uneltei.
Totuşi, în cazul în care unealta este
utilizată pentru aplicaţii diferite, cu
accesorii diferite sau întreţinute
necorespunzător, emisia de vibraţii
poate diferi. Acest fapt poate mări
semnificativ nivelul de expunere
de-a lungul întregii perioade de lucru.
4
Identificaţi măsuri suplimentare de
siguranţă pentru a proteja operatorul
de efectele vibraţiilor, cum ar fi:
efectuaţi întreţinerea uneltei şi
a accesoriilor, păstraţi mâinile calde,
organizarea modelelor de lucru.
Siguranţe
Europa
Unelte la 230 V 10 Amperi,
reţea electrică
Marea Britanie şi Irlanda Unelte la 230 V 13 Amperi,
ştechere
introduse
Definiţii: Instrucţiuni de siguranţă
Definiţiile de mai jos descriu nivelul de severitate
al fiecărui cuvânt de semnalizare. Vă rugăm să
citiţi manualul şi să fiţi atenţi la aceste simboluri.
PERICOL: Indică o situaţie
periculoasă imediată care, dacă nu
este evitată, va determina decesul
sau vătămarea gravă.
AVERTISMENT: Indică o situaţie
potenţial periculoasă care, dacă nu
este evitată, ar putea determina
decesul sau vătămarea gravă.
ATENŢIE: Indică o situaţie potenţial
periculoasă care, dacă nu este
evitată, poate determina vătămări
minore sau medii.
OBSERVAŢIE: Indică o practică
necorelată cu vătămarea corporală
care, dacă nu este evitată, poate
determina daune asupra bunurilor.
Indică un pericol de şoc electric.
Indică riscul de incendiu.
Declaraţie de conformitate CE
DIRECTIVA PENTRU UTILAJE
MAŞINĂ DE ŞLEFUIT CU BANDĂ
DWP352VS
DEWALT declară că aceste produse descrise în
Specificaţia tehnică sunt conforme cu normele:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-4.
Aceste produse sunt în conformitate cu
2004/108/EC (până la 19.04.2016), 2014/30/EU
(de la 20.04.2016) şi 2011/65/EU. Pentru
informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi
DEWALT la următoarea adresă sau să consultaţi
coperta din spate a manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în
numele DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepreşedinte tehnic
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germania
10.11.2014
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, citiţi manualul de
instrucţiuni.
Avertizări generale de siguranţă privind uneltele electrice
AVERTISMENT! Citiţi toate
avertizările de siguranţă şi toate
instrucţiunile. Nerespectarea
avertizărilor şi a instrucţiunilor poate
conduce la electrocutare, incendii şi/
sau vătămări grave.
PĂSTRAŢI TOATE AVERTIZĂRILE ŞI
INSTRUCŢIUNILE PENTRU CONSULTARE
ULTERIOARĂ
Termenul „unealtă electrică" din avertizări se
referă la unealta electrică (cu cablu) alimentată
de la reţeaua de energie sau la unealta electrică
(fără cablu) alimentată de la acumulator.
1) SIGURANŢA ÎN ZONA DE LUCRU
a) Păstraţi zona de lucru curată şi bine
iluminată. Zonele dezordonate sau
întunecate înlesnesc accidentele.
b) Nu operaţi uneltele electrice în
atmosfere inflamabile, cum ar fi
în prezenţa lichidelor, gazelor sau
pulberilor explozive. Uneltele electrice
generează scântei ce pot aprinde pulberile
sau vaporii.
c) Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele
din jur în timp ce operaţi o unealtă
electrică. Distragerea atenţiei poate
conduce la pierderea controlului.
2) SIGURANŢA ELECTRICĂ
a) Ştecherele uneltelor electrice
trebuie să se potrivească cu priza.
Nu modificaţi niciodată ştecherul
în vreun fel. Nu folosiţi adaptoare
pentru ştechere împreună cu uneltele
electrice împământate (legate la
masă). Ştecherele nemodificate şi
prizele compatibile vor reduce riscul de
electrocutare.
b) Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele
împământate precum ţevi, radiatoare,
cuptoare şi frigidere. Există un risc sporit
de electrocutare în cazul în care corpul
dvs. este împământat sau legat la masă.
c) Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie
sau condiţii de umezeală. Apa care
pătrunde într-o unealtă electrică va spori
riscul de electrocutare.
d) Nu manipulaţi necorespunzător
cablul. Nu utilizaţi niciodată cablul
pentru transportarea, tragerea sau
scoaterea din priză a uneltei electrice.
Ţineţi cablul departe de căldură, ulei,
muchii vii sau componente în mişcare.
Cablurile deteriorate sau încurcate
sporesc riscul electrocutării.
e) Atunci când operaţi o unealtă de lucru
în aer liber, utilizaţi un prelungitor
pentru exterior. Utilizarea unui cablu
adecvat pentru exterior reduce riscul de
electrocutare.
f) În cazul în care operarea unei unelte
electrice într-un spaţiu cu umiditate nu
poate fi evitată, utilizaţi o alimentare cu
protecţie pentru dispozitivele de curent
rezidual (RCD). Utilizarea unui dispozitiv
RCD reduce riscul electrocutării.
3) SIGURANŢA CORPORALĂ
a) Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi
şi respectaţi regulile de bun simţ atunci
când operaţi o unealtă electrică. Nu
utilizaţi o unealtă electrică atunci când
5
b)
c)
d)
e)
f)
g)
sunteţi obosiţi sau când vă aflaţi sub
influenţa drogurilor, alcoolului sau
medicaţiei. Un moment de neatenţie în
timpul operării uneltelor electrice poate
conduce la vătămări corporale grave.
Utilizaţi echipamentul de protecţie
corporală. Purtaţi întotdeauna ochelari
de protecţie. Echipamentul de protecţie
precum măştile anti-praf, încălţămintea
de siguranţă antiderapantă, căştile sau
dopurile pentru urechi utilizate pentru
anumite condiţii de lucru vor reduce
vătămările corporale.
Preveniţi pornirea accidentală.
Asiguraţi-vă că întrerupătorul se află
în poziţia oprit înainte de conectarea
la sursa de alimentare şi/sau la
acumulator, înainte de ridicarea sau
transportarea uneltei. Transportarea
uneltelor electrice ţinând degetul pe
întrerupător sau alimentarea cu tensiune
a uneltelor electrice ce au întrerupătorul
în poziţia pornit înlesnesc producerea
accidentelor.
Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte
de reglare înainte de a porni unealta
electrică. O cheie sau un cleşte rămas
ataşat la o componentă rotativă a uneltei
electrice poate conduce la vătămări
corporale.
Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta
de lucru. Menţineţi-vă întotdeauna
stabilitatea şi echilibrul. Acest lucru
permite un control mai bun al uneltei
electrice în situaţii neaşteptate.
Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi
îmbrăcăminte largă sau bijuterii.
Feriţi-vă părul, îmbrăcămintea şi
mănuşile de componentele în mişcare.
Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul
lung pot fi prinse în componentele în
mişcare.
În cazul în care dispozitivele prezintă
posibilitatea conectării de accesorii
pentru aspiraţia şi colectarea prafului,
asiguraţi-vă că aceste accesorii
sunt conectate şi utilizate în mod
corespunzător. Utilizarea dispozitivelor
de colectare a prafului poate reduce
pericolele impuse de existenţa prafului.
4) UTILIZAREA ŞI ÎNGRIJIREA UNELTELOR
ELECTRICE
a) Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi
unealta electrică adecvată pentru
aplicaţia dvs. Unealta de lucru adecvată
va efectua lucrarea mai bine şi în mod
6
b)
c)
d)
e)
f)
g)
mai sigur, în ritmul pentru care a fost
concepută.
Nu utilizaţi unealta electrică în cazul în
care întrerupătorul nu comută în poziţia
pornit şi oprit. Orice unealtă electrică
ce nu poate fi controlată cu ajutorul
întrerupătorului este periculoasă şi trebuie
să fie reparată.
Deconectaţi ştecherul de la sursa de
alimentare şi/sau acumulatorul de la
unealta electrică înaintea efectuării
oricăror reglaje, modificării accesoriilor
sau depozitării uneltelor electrice.
Aceste măsuri preventive de siguranţă
reduc riscul pornirii accidentale a uneltei
electrice.
Nu depozitaţi uneltele electrice la
îndemâna copiilor şi nu permiteţi
persoanelor nefamiliarizate cu unealta
de lucru sau cu aceste instrucţiuni
să o utilizeze. Uneltele electrice sunt
periculoase în mâinile utilizatorilor
neinstruiţi.
Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice.
Verificaţi alinierea necorespunzătoare
sau blocarea componentelor în
mişcare, ruperea componentelor şi
orice altă stare ce ar putea afecta
operarea uneltelor electrice. În cazul
deteriorării, prevedeţi repararea uneltei
electrice înainte de utilizare. Multe
accidente sunt cauzate de unelte electrice
întreţinute necorespunzător.
Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi
curate. Este puţin probabil ca uneltele
de tăiat cu tăişuri ascuţite şi întreţinute
în mod corespunzător să se blocheze,
acestea fiind mai uşor de controlat.
Utilizaţi unealta electrică, accesoriile
şi cuţitele uneltei etc. conform acestor
instrucţiuni, ţinând cont de condiţiile
de lucru şi de lucrarea ce trebuie să
fie efectuată. Utilizarea uneltei de lucru
pentru operaţii diferite de cele conforme
destinaţiei de utilizare ar putea conduce la
situaţii periculoase.
5) SERVICE
a) Prevedeţi repararea uneltei de lucru
de către o persoană calificată, folosind
exclusiv piese de schimb identice.
Astfel, vă asiguraţi că este păstrată
siguranţa uneltei electrice.
Instrucţiuni suplimentare de
siguranţă privind şlefuitoarele
cu bandă
• Ţineţi unealta electrică de suprafeţele
izolate pentru apucare deoarece banda
poate atinge cablul. Tăierea unui cablu
sub tensiune ar putea determina scurgerea
curentului în componentele metalice expuse
ale uneltei şi ar putea electrocuta operatorul.
• Nu şlefuiţi niciun fel de metal cu maşina
de şlefuit. Pot fi generate scântei de la
şlefuirea şuruburilor, a cuielor sau a altor
metale care pot aprinde particulele de praf.
• Nu efectuaţi şlefuirea la umed cu această
maşină. Lichidele pot intra în carcasa
motorului şi poate pot provoca un şoc
electric.
• Goliţi frecvent sacul de praf. În special la
şlefuirea suprafeţelor acoperite de răşină,
cum ar fi poliuretan, lacuri, shellac,
etc. Acumularea de particule fine de praf
de şlefuire se poate auto-aprinde şi poate
provoca un incendiu.
• Nu operaţi această unealtă pe perioade
îndelungate de timp. Vibraţiile cauzate de
utilizarea acestei unelte pot cauza vătămări
iremediabile asupra degetelor, mâinilor şi
braţelor. Purtaţi mănuşi pentru o protecţie
suplimentară şi faceţi pauze dese pentru
a limita timpul zilnic de utilizare.
• Şlefuirea vopselei pe bază de plumb,
a lemnului tratat la presiune chimică
sau alte materiale care pot conţine
agenţi cancerigeni nu este recomandată.
Şlefuirea acestor materiale ar trebui să fie
efectuată numai de către un profesionist.
• Curăţaţi des unealta, în special după
activităţi dificile. Praful şi şpanul conţinând
particule metalice se acumulează adesea pe
suprafeţele interioare şi pot cauza pericolul
rănire gravă, şoc electric sau electrocutare.
ÎNTOTDEAUNA deconectaţi maşina de
şlefuit de la sursa de alimentare înainte
de curăţare PURTAŢI ÎNTOTDEAUNA
OCHELARI DE PROTECŢIE care se
conformează ANSI Z87.1.
• ÎNTOTDEAUNA deconectaţi maşina de la
sursa de alimentare înainte de a schimba
benzile fi file abrazive. Aceste măsuri
preventive de siguranţă reduc riscul pornirii
accidentale a uneltei electrice.
• ÎNTOTDEAUNA menţineţi o prindere fermă
cu ambele mâini pe maşinile de şlefuit,
pentru a preveni pierderea controlului.
• ÎNTOTDEAUNA ţineţi degetele departe de
banda în mişcare şi zonele în care banda
intră în carcasă, pentru a evita rănirea
severă.
• Nu utilizaţi maşina de şlefuit cu banda
fără toate protecţiile şi capacele în
siguranţă în poziţiile lor.
• Pentru a preveni rănirea, nu utilizaţi
această maşină pe un suport care l-ar
putea inversa, utilizându-l ca o maşină
de şlefuit cu bandă staţionară. Această
unealtă nu este făcută pentru această
utilizare.
AVERTISMENT: Vă recomandăm să
folosiţi un dispozitiv pentru curentul
rezidual cu un curent nominal de
30 mA sau mai puţin.
Reguli suplimentare de siguranţă specifice pentru îndepărtarea vopselei
1. Îndepărtarea vopselei pe bază de plumb NU
ESTE RECOMANDATĂ datorită dificultăţii
de controlare a prafului contaminat. Cel mai
mare risc de otrăvire cu plumb este asupra
copiilor şi a femeilor însărcinate.
2. Deoarece este dificil de a identifica dacă
o vopsea conţine sau nu plumb fără
a efectua o analiză chimică, vă recomandăm
luarea următoarelor măsuri de precauţie
atunci când îndepărtaţi orice fel de vopsea:
SIGURANŢA FIZICA
1. Copiii sau femeile însărcinate nu trebuie să
intre în zona de lucru unde se efectuează
operaţiuni de îndepărtare a vopselei până
când nu s-a efectuat o curăţenie riguroasă.
2. Toate persoanele care intră în zona de
lucru trebuie să poarte mască de praf sau
un respirator. Filtrul trebuie înlocuit zilnic
sau ori de câte ori purtătorul are dificultăţi
de respiraţie. Consultaţi distribuitorul local
de echipamente pentru alegerea măştii
corespunzătoare NIOSH.
3. Este interzis să MÂNCAŢI, BEŢI SAU
SĂ FUMAŢI în zona de lucru pentru
a preveni ingerarea particulelor de vopsea
contaminate. Lucrătorii trebuie să se spele
şi să se cureţe ÎNAINTE de a mânca, bea
sau fuma. Mâncarea, băutura sau ţigările nu
trebuie lăsate în zona de lucru unde praful
se va aşeza pe ele.
7
SIGURANŢA MEDIULUI
Purtaţi echipament de protecţie pentru
ochi.
1. Vopseaua trebuie îndepărtată în aşa fel încât
să se reducă la maxim cantitatea de praf
generată.
2. Zonele în care au loc operaţiuni de
îndepărtare a vopselei trebuie sigilate cu foi
din plastic cu grosimea de 4 mil (0,10 mm)
3. Şlefuirea trebuie făcută în aşa fel încât să
se reducă cantitatea de praf de vopsea care
ajunge în afara zonei de lucru.
AMPLASAREA CODULUI PENTRU DATĂ
(FIG. 1)
Codul pentru dată (j), care include, de
asemenea, anul de fabricaţie este imprimat pe
plăcuţa de identificare.
Exemplu:
2015 XX XX
CURĂŢAREA ŞI ELIMINAREA
1. Toate suprafeţele din zona de lucru trebuie
aspirate şi curăţate temeinic zilnic pe toată
perioada de desfăşurare a proiectului de
şlefuire. Sacii de colectare a prafului trebuie
înlocuiţi frecvent.
Anul fabricaţiei
Conţinutul ambalajului
Ambalajul conţine:
2. Husele din plastic trebuie adunate la
un loc şi trebuie eliminate împreună cu
orice alte resturi de praf sau de material.
Acestea trebuie ambalate în recipiente
sigilate pentru colectarea deşeurilor şi
eliminaţi conform procedurilor obişnuite de
colectare a gunoiului. Pe parcursul efectuării
curăţeniei, copiii şi femeile însărcinate
trebuie ţinuţi la distanţă de proximitatea
zonei de lucru.
1 Maşină de şlefuit
3. Toate jucăriile, mobilierul care poate fi spălat
şi ustensilele utilizate de copii trebuie spălat
cu atenţie înainte de a fi reutilizat.
• Acordaţi timpul necesar pentru a citi integral
şi pentru a înţelege acest manual înaintea
utilizării.
Riscuri reziduale
1 Sac pentru praf
1 Bandă de şlefuit
1 Ajutaj praf
1 Manual de instrucţiuni
• Verificaţi eventualele deteriorări ale uneltei,
ale componentelor sau accesoriilor, ce ar fi
putut surveni în timpul transportului.
Descriere (fig. 1)
AVERTISMENT: Nu modificaţi
niciodată unealta electrică sau vreo
componentă a acesteia. Acest fapt
ar putea conduce la deteriorări sau
vătămări corporale.
În ciuda aplicării regulamentelor de siguranţă
corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi
evitate. Acestea sunt:
– Afectarea auzului.
b. Ajutaj praf
– Riscul de arsuri datorate accesoriilor care
devin fierbinţi în timpul funcţionării.
d. Mâner frontal
– Riscul de vătămări corporale din cauza
utilizării prelungite.
Marcajele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de
utilizare.
Purtaţi echipament de protecţie pentru
urechi.
8
a. Sac pentru praf
– Riscul de vătămări corporale datorat
particulelor proiectate.
c. Mâner principal
e. Buton de blocare
f. Comutator de declanşare
g. Selector pentru viteza variabilă
h. Manetă
i. Fulie
j. Cod dată
DESTINAŢIA DE UTILIZARE
Această maşină de şlefuit cu banda pentru
utilizare intensă a fost concepută pentru şlefuirea
profesională la diferite locaţii de lucru (de
exemplu, şantiere de construcţii).
NU utilizaţi în condiţii de umezeală sau în
prezenţa lichidelor sau a gazelor inflamabile.
Această maşină de şlefuit cu bandă este
o unealtă electrică profesională.
NU permiteţi copiilor să intre în contact
cu unealta. Este necesară supravegherea
atunci când unealta este folosită de operatori
neexperimentaţi.
• Copii mici şi persoane infirme. Acest
aparat nu este destinat utilizării de către copii
mici sau persoane infirme fără supraveghere.
• Acest aparat nu este destinat utilizării de
către persoane (inclusiv copii) cu capacităţi
fizice, senzoriale sau mentale reduse sau
de către persoane lipsite de experienţă şi
cunoştinţe, cu excepţia cazurilor în care
acestea sunt supravegheate de către
o persoană responsabilă pentru siguranţa lor.
Copiii nu trebuie lăsaţi niciodată singuri cu
acest produs.
Siguranţa electrică
Motorul electric a fost conceput pentru a fi
alimentat cu un singur nivel de tensiune. Verificaţi
întotdeauna ca alimentarea cu energie să
corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.
Unealta dumneavoastră DEWALT este inclusă în
clasa I (împământată) conform cu EN60745. Este
necesară legarea la masă.
AVERTISMENT: Unităţile de
115 V trebuie să fie operate printr-un
transformator de izolare de siguranţă,
cu ecrane conectate la împământare
între bobina principală şi cea
secundară.
În cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit cu un
cablu special pregătit, disponibil prin unitatea de
service DEWALT.
Înlocuirea ştecherului
(numai pentru Marea Britanie
şi Irlanda)
Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare
nou:
• Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
Urmaţi instrucţiunile de montaj furnizate
împreună cu ştecherele de bună calitate.
Siguranţă recomandată: 13 A.
Utilizarea unui cablu prelungitor
În cazul în care este necesar un cablu
prelungitor, utilizaţi un cablu prelungitor
aprobat, cu 3 conductori, adecvat pentru
puterea absorbită a acestei unelte (consultaţi
Specificaţiile tehnice). Dimensiunea minimă
a conductorilor este 1,5 mm2; lungimea maximă
este 30 m.
Atunci când utilizaţi un tambur cu cablu,
desfăşuraţi întotdeauna complet cablul.
ASAMBLARE ŞI REGLAJE
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, opriţi unitatea şi
deconectaţi aparatul de la sursa
de alimentare înainte de a instala
şi a scoate accesoriile, înainte de
a efectua reglajele sau modificări
de instalare sau atunci când
efectuaţi reparaţii. Asiguraţi-vă că
întrerupătorul de pornire se află în
poziţia OPRIT. O pornire accidentală
poate cauza vătămări corporale.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de răniri personale grave,
asiguraţi piesa de prelucrat şi
menţineţi o prindere fermă pe maşina
de şlefuit. Frecarea între banda de
şlefuire şi piesa de lucru va tinde să
deplaseze piesa înapoi şi înainte.
AVERTISMENT: Pentru a evita
rănirea severă, ÎNTOTDEAUNA
ţineţi degetele departe de banda în
mişcare şi zonele în care banda intră
în carcasă.
AVERTISMENT: Pericol de rănire
gravă. În cazul în care sunt montate
invers, este posibil ca benzile de
şlefuit monodirecţionale să nu se
aşeze adecvat şi pot încălzi carcasa,
ceea ce duce la răniri grave.
• Conectaţi cablul maro la borna sub tensiune
din ştecher.
• Conectaţi cablul albastru la borna neutră.
• Conectaţi cablul galben/verde la
împământare.
9
Instalarea unei benzi noi
(fig. 1)
1. Aşezaţi maşina de şlefuit pe partea stângă.
2. Trageţi maneta (h) spre partea din faţă
a maşinii aşa cum se arată. Acest lucru se
va retrage fulia de ghidare (i) şi va elibera
tensiunea de pe banda abrazivă.
3. Scoateţi vechea bandă de şlefuit.
4. Instalaţi noua bandă cu săgeata (imprimată
pe partea interioară a curelei) pe partea de
sus şi îndreptată spre fulia de ghidare.
NOTĂ: Unele benzi de şlefuit sunt bi-direcţionale.
Aceste benzi nu vor avea săgeţi imprimate pe
ele. Ele pot fi instalate pentru a funcţiona în orice
direcţie.
5. Angajarea fulia din faţă prin apăsarea
manetei (h) înapoi în poziţia sa iniţială.
Pentru a porni şi opri maşina
de şlefuit cu bandă (fig. 1)
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de rănire, asiguraţi-vă că
maşina de şlefuit nu se aşează
pe piesa de lucru la acţionarea
comutatorului.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de rănire, verificaţi dacă
protecţia pentru bandă este la locul
ei, asigurată şi funcţionează corect.
1. Asiguraţi-vă că comutatorul este oprit şi
tensiunea circuitului de alimentare este
aceeaşi ca tensiunea indicată pe plăcuţa cu
specificaţii. Conectaţi maşina la reţeaua de
alimentare.
2. Apăsaţi comutatorul de declanşare (f) pentru
a porni motorul. Eliberaţi comutatorul de
declanşare (f) pentru a opri motorul.
3. Pentru a permite motorului să funcţioneze
fără a ţine în mod constant pe comutator,
apăsaţi butonul de declanşare (f), apăsaţi şi
ţineţi apăsat butonul de blocare (e), în timp
ce eliberaţi întrerupătorul de declanşare.
4. Pentru a elibera butonul de blocare, strângeţi
şi eliberaţi comutatorul de declanşare.
Viteza variabilă (Fig. 1)
Viteza de operare este reglabilă între
270 m/min [metri pe minut] şi 440 m/min pentru
230V DWP352VS. Pentru 115V DWP352VS,
viteza de operare este reglabilă între 235 m/min
şi 380 m/min.
10
Viteza este reglată prin rotirea selectorului de
viteză variabilă (g). Prima poziţie oferă cea mai
mică viteză de operare (270/235 m/min) în timp
ce poziţia 6 este cel mai rapid (440/380 m/min).
Viteza poate fi modificată atunci când motorul
este pornit sau oprit.
Reglarea benzii abrazive
(fig. 2)
AVERTISMENT: Pericol de rănire
gravă. Reglaţi în mod adecvat cursa
benzii, pentru a preveni slăbirea în
zona carcasei. Folosirea unei benzi
care este slăbită poate provoca răniri
grave.
ATENŢIE: Pentru a reduce riscul de
rănire, asiguraţi-vă întotdeauna vă
că întrerupătorul este oprit înainte
de a conecta maşina la sursa de
alimentare.
Pentru a preveni uzura excesivă atât la maşina
de şlefuit, cât şi la bandă, NICIODATĂ nu
permiteţi ca banda abrazivă să se frece de
marginea maşinii. Pentru a vă asigura că banda
este corect montată, procedaţi în felul următor:
1. Opriţi unealta. Ţineţi mânerul din spate cu
mâna stângă, astfel încât degetul inelar şi
mic să fie pe comutator.
2. Apăsaţi comutatorul de declanşare pentru
a porni motorul.
3. Rotiţi butonul de aliniere a benzii (k) în orice
direcţie până când marginea benzii este
la marginea exterioară a rolei acoperite
cu cauciuc. Marginea benzii se va extinde
dincolo de marginea rolei din faţă.
4. Eliberaţi comutatorul de declanşare (f)
pentru a opri motorul. Lăsaţi unealta să
se OPREASCĂ COMPLET înainte de
a o răsturna şi de a o pune jos.
Extragerea prafului (fig. 1, 3, 4)
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, opriţi unitatea
şi deconectaţi-o de la sursa de
alimentare înainte de a instala şi
a scoate accesoriile, înainte de
a efectua reglajele sau modificări
de instalare sau atunci când
efectuaţi reparaţii. O pornire
accidentală poate cauza vătămări
corporale.
AVERTISMENT: Goliţi frecvent
sistemul de colectare a prafului, în
special la folosirea pe suprafeţele
acoperite cu răşini, precum
poliuretan, email, lac etc. Eliminaţi
particulele de praf în funcţie de
indicaţiile producătorului sau puneţi
praful într-un recipient metalic cu
un capac etanş. Eliminaţi zilnic
particulele de praf. Pulberea fină de
şlefuit se poate autoaprinde şi poate
provoca un incendiu.
AVERTISMENT: Pericol de şoc
electric. Folosirea unui furtun şi
a unui adaptor de aspirator la maşina
de şlefuit cu bandă poate genera
electricitate statică care se poate
descărca.
AVERTISMENT: Pericol de incendiu.
Nu utilizaţi un extractor de praf atunci
când şlefuiţi metal. Aceasta creează
riscul de incendiu, ceea ce poate
duce la rănire şi/sau la defectarea
uneltei.
ATENŢIE: Pentru a reduce riscul de
rănire, nu utilizaţi unealta fără sac de
praf.
Înainte de a instala ajutajul de praf, aşezaţi inelul
O (n) pe gura de de praf (b) între cele două
nervuri (fig. 3).
Pentru a instala ajutajul de praf (l), puneţi capătul
cu butonul filetat (m) peste duza de praf (b) şi
rotiţi în poziţia preferată. Strângeţi butonul (m)
pentru a asigura asigure ajutajul la duza de praf
(Fig. 3).
Pentru a utiliza cu sacul de praf (a), împingeţi
sac de praf pe ajutajul (l) până se fixează. Apoi
poziţionaţi sacul, astfel încât firul intern să fie pe
partea de sus. Pentru cea mai eficientă operare,
goliţi sacul de praf atunci când este aproximativ
pe jumătate plin. Trageţi sacul de praf de pe
ajutajul de praf, deschideţi partea din spate
a sacului şi scuturaţi-l. Pe cât de des posibil,
întoarceţi sacul pe dos şi periaţi praful acumulat
din interior.
Ajutajul de praf utilizează conexiune DEWALT
AirLock care este compatibilă cu extractorul de
praf DEWALT şi accesorii DWV9000 (Fig. 4).
OPERARE
Instrucţiuni de utilizare
AVERTISMENT: Respectaţi
întotdeauna instrucţiunile de siguranţă
şi reglementările aplicabile.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, opriţi unitatea şi
deconectaţi aparatul de la sursa
de alimentare înainte de a instala
şi a scoate accesoriile, înainte de
a efectua reglajele sau modificări
de instalare sau atunci când
efectuaţi reparaţii. Asiguraţi-vă că
întrerupătorul de pornire se află în
poziţia OPRIT. O pornire accidentală
poate cauza vătămări corporale.
Poziţia corectă a mâinilor
(fig. 1)
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări corporale grave,
adoptaţi ÎNTOTDEAUNA o poziţie
corectă a mâinilor, conform ilustraţiei.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări grave, ţineţi
ÎNTOTDEAUNA ferm unealta, fiind
pregătiţi pentru o reacţie neaşteptată.
Poziţia corectă a mâinilor presupune poziţionarea
unei mâini pe mânerul frontal (d) şi a celeilalte
mâini pe mânerul principal (c).
Pentru a opera
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de rănire gravă, nu utilizaţi
această maşină pe un suport care l-ar
putea inversa, utilizând-o ca o maşină
de şlefuit cu bandă staţionară.
Această unealtă nu este făcută pentru
această utilizare.
ATENŢIE: Pentru a reduce riscul de
rănire, asiguraţi piesa de prelucrat şi
menţineţi o prindere fermă pe maşina
de şlefuit. Frecarea între banda de
şlefuire şi piesa de lucru va tinde să
deplaseze piesa înapoi şi înainte.
ATENŢIE: Pentru a reduce riscul de
rănire, asiguraţi-vă întotdeauna vă
că întrerupătorul este oprit înainte
de a conecta maşina la sursa de
alimentare.
11
1. Ţineţi maşina de şlefuit pe piesă înainte de
pornirea motorului.
2. Coborâţi maşina de şlefuit la locul de muncă,
atingând partea din spate a benzii prima
dată. Nivelaţi maşina atunci când deplasaţi
spre înainte.
3. Ghidaţi maşina peste piesă din suprapunerea
curselor. Lăsaţi maşina de şlefuit să-şi facă
treaba.
4. Preveniţi aplicarea unei presiuni excesive.
Greutatea maşinii este de obicei suficientă
pentru un finisaj neted rapid. O uşoară
creştere a presiunii poate accelera debitarea
de material, dar prea multă presiune va
încetini motorul şi va reduce debitarea.
5. Treceţi înainte şi înapoi pe o suprafaţă destul
de mare pentru a obţine o suprafaţă plană.
6. Nu lăsaţi unealta să se încline. Marginea
benzii poate face profunde tăieri în suprafaţă.
7. Nu vă opriţi într-un loc unul în timpul
operaţiei de şlefuire. Centura va debita şi va
face suprafaţa inegală.
8. Ridicaţi unealta de pe piesa de lucru înainte
de a opri motorul.
9. Asiguraţi-vă întotdeauna că motorul s-a oprit
complet, înainte de a pune maşina în jos.
ÎNTREŢINEREA
Unealta dvs. DEWALT a fost concepută pentru
a opera o perioadă îndelungată de timp, cu
un nivel minim de întreţinere. Funcţionarea
satisfăcătoare continuă depinde de îngrijirea
corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea
periodică.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, opriţi unitatea şi
deconectaţi aparatul de la sursa
de alimentare înainte de a instala
şi a scoate accesoriile, înainte de
a efectua reglajele sau modificări
de instalare sau atunci când
efectuaţi reparaţii. Asiguraţi-vă că
întrerupătorul de pornire se află în
poziţia OPRIT. O pornire accidentală
poate cauza vătămări corporale.
Lubrifiere
Unealta dvs. electrică nu necesită lubrifiere
suplimentară.
12
Curăţare
AVERTISMENT: Suflaţi murdăria
şi praful din carcasa principală
cu aer uscat de îndată ce se
strânge murdărie în interiorul şi în
jurul orificiilor de aerisire. Purtaţi
echipament de protecţie aprobat
pentru ochi şi o mască aprobată de
praf atunci când efectuaţi procedura
următoare.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi
niciodată solvenţi sau alte produse
chimice puternice pentru curăţarea
componentelor nemetalice ale
uneltei. Aceste produse chimice
pot deprecia materialele utilizate
în aceste componente. Folosiţi
o cârpă umezită doar cu apă şi cu
săpun delicat. Nu permiteţi niciodată
pătrunderea vreunui lichid în unealtă;
nu scufundaţi niciodată vreo parte
a uneltei în lichid.
Accesorii opţionale
AVERTISMENT: Deoarece
accesoriile, altele decât cele oferite
de DEWALT, nu au fost testate pentru
acest produs, folosirea unor astfel de
accesorii cu această unealtă poate
fi periculoasă. Pentru a reduce riscul
de vătămare, trebuie utilizate exclusiv
accesorii recomandate DEWALT
împreună cu acest produs.
Consultaţi reprezentantul pentru informaţii
suplimentare despre accesoriile corespunzătoare.
Protejarea mediului înconjurător
Colectarea selectivă. Acest produs nu
trebuie să fie aruncat împreună cu
gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs.
DEWALT trebuie înlocuit sau în cazul în care nu
vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu
gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea selectivă
pentru acest produs.
Colectarea selectivă a produselor
uzate şi a ambalajelor permite
reciclarea şi refolosirea materialelor.
Reutilizarea materialelor reciclate
contribuie la prevenirea poluării
mediului înconjurător şi reduce
cererea de materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă
colectarea selectivă a produselor electrice de
uz casnic la centrele municipale de deşeuri sau
de către comerciant atunci când achiziţionaţi un
produs nou.
DEWALT pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor DEWALT
când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de
funcţionare. Pentru a beneficia de acest serviciu,
vă rugăm să returnaţi produsul dumneavoastră
la orice agent de reparaţii autorizat care îl va
colecta pentru dumneavoastră.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat
agent de reparaţii autorizat contactând biroul
DEWALT la adresa indicată în prezentul manual.
Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii DEWALT
autorizaţi şi detalii complete despre operaţiile de
service post-vânzare şi despre datele de contact
sunt disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00275771 - 17-09-2015
13
14
15
Download PDF

advertising