DWP352VS | DeWalt DWP352VS BELT SANDER instruction manual

511113 - 86 SK
Preložené z pôvodného návodu
DWP352VS
Obr. 1
e
a
f
g
d
c
b
i
j
h
Obr. 2
Obr. 3
l
m
n
b
k
2
Obr. 4
DWV9000
3
PÁSOVÁ BRÚSKA
DWP352VS
Blahoželáme Vám!
Zvolili ste si náradie značky DEWALT. Roky
skúseností, dôkladný vývoj výrobkov a inovácie
vytvorili zo spoločnosti DEWALT jedného
z najspoľahlivejších partnerov pre používateľov
profesionálneho elektrického náradia.
Technické údaje
Napájacie napätie
Typ
Príkon
Rýchlosť pásu
Brúsna plocha
Dĺžka pásu
Šírka pásu
Hmotnosť
V
W
m/min
mm
mm
mm
kg
DWP352VS
230
115
1/2
1/2
1 010
1 010
270 – 440 235 – 380
140 × 75 140 × 75
533,4
533,4
76,2
76,2
5,0
5,0
Celkové hodnoty týkajúce sa hlučnosti a vibrácií (priestorový
vektorový súčet) podľa normy EN 60745-2-4:
LPA (hodnota akustického
tlaku)
dB(A)
92
92
LWA (hodnota akustického
výkonu)
dB(A)
103
103
KWA (odchýlka uvedenej hodnoty
3
3
týkajúcej sa hluku)
dB(A)
Hodnota vibrácií ah =
Odchýlka K =
m/s²
m/s²
2,7
1,5
2,7
1,5
Veľkosť vibrácií uvedená v tomto dokumente sa
merala podľa normalizovaných požiadaviek, ktoré
sú uvedené v norme EN 60745 a môže sa použiť
na porovnanie jedného náradia s ostatnými. Táto
hodnota sa môže použiť na predbežný odhad
vibrácií pôsobiacich na obsluhu.
VAROVANIE: Deklarované hodnoty
vibrácií sa vzťahujú na určené
štandardné použitie tohto náradia.
Ak je však náradie použité na
rôzne aplikácie s rozmanitým
príslušenstvom alebo ak sa vykonáva
jeho nedostatočná údržba, veľkosť
vibrácií môže byť odlišná. Tak sa
môže počas celkového pracovného
4
času značne predĺžiť čas pôsobenia
vibrácií na obsluhu.
Odhad miery pôsobenia vibrácií
na obsluhu by mal taktiež počítať
s časom, kedy je náradie vypnuté
alebo kedy je v chode naprázdno
a nevykonáva žiadnu prácu. Počas
celkového pracovného času sa tak
môže čas pôsobenia vibrácií na
obsluhu značne skrátiť.
Zistite si ďalšie doplnkové
bezpečnostné opatrenia, ktoré
chránia obsluhu pred účinkom
vibrácií, ako sú: údržba náradia
a jeho príslušenstva, udržovanie rúk
v teple, organizácia spôsobu práce.
Poistky
Európa
Náradie 230 V 10 A v napájacej sieti
Veľká Británia a Írsko Náradie 230 V 13 A v zástrčke
prívodného kábla
Definícia: Bezpečnostné pokyny
Nižšie uvedené definície opisujú stupeň
závažnosti každého označenia. Prečítajte si
pozorne návod na obsluhu a venujte pozornosť
týmto symbolom.
NEBEZPEČENSTVO: Označuje
bezprostredne hroziacu rizikovú
situáciu, ktorá, ak jej nie je
zabránené, povedie k spôsobeniu
vážneho alebo smrteľného
zranenia.
VAROVANIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej
nezabráni, môže viesť k vážnemu
alebo smrteľnému zraneniu.
UPOZORNENIE: Označuje
potenciálne rizikovú situáciu, ktorá,
ak sa jej nezabráni, môže viesť
k ľahkému alebo stredne vážnemu
zraneniu.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesúvisiaci so spôsobom
zranenia, ktorý v prípade, že sa mu
nezabráni, môže viesť k poškodeniu
zariadenia.
Upozorňuje na riziko úrazu
elektrickým prúdom.
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
ES Vyhlásenie o zhode v rámci
EÚ
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
PÁSOVÁ BRÚSKA
DWP352VS
Spoločnosť DEWALT týmto vyhlasuje, že tieto
výrobky popisované v časti Technické údaje
spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-4.
Tieto výrobky spĺňajú aj požiadavky smerníc
2004/108/EC (do 19. 4. 2016), 2014/30/EÚ
(od 20. 4. 2016) a 2011/65/EÚ. Ďalšie informácie
Vám poskytne zástupca spoločnosti DEWALT na
nasledujúcej adrese alebo na adresách, ktoré sú
uvedené na zadnej strane tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za
zostavenie technických údajov a vydáva toto
vyhlásenie v zastúpení spoločnosti DEWALT.
Horst Grossmann
Viceprezident technického oddelenia
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
10. 11. 2014
VAROVANIE: Z dôvodu obmedzenia
rizika zranenia si prečítajte tento
návod na obsluhu.
Všeobecné bezpečnostné
pokyny na prácu s elektrickým
náradím
VAROVANIE! Prečítajte si
všetky bezpečnostné pokyny
a bezpečnostné výstrahy.
Nedodržanie uvedených varovaní
a pokynov môže viesť k úrazu
elektrickým prúdom, požiaru
a vážnemu zraneniu.
VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA
A POKYNY USCHOVAJTE NA PRÍPADNÉ
ĎALŠIE POUŽITIE.
Termín „elektrické náradie“ vo všetkých
upozorneniach odkazuje na Vaše náradie
napájané zo siete (je opatrené prívodným
káblom) alebo náradie napájané akumulátorom
(bez prívodného kábla).
1) BEZPEČNOSŤ NA PRACOVISKU
a) Udržujte pracovný priestor v čistote
a dobre osvetlený. Preplnený
a neosvetlený pracovný priestor môže
viesť k spôsobeniu úrazov.
b) Nepracujte s elektrickým náradím vo
výbušnom prostredí, ako sú napríklad
priestory s výskytom horľavých
kvapalín, plynov alebo prašných látok.
V elektrickom náradí dochádza k iskreniu,
ktoré môže spôsobiť vznietenie horľavého
prachu alebo výparov.
c) Pri práci s náradím zaistite bezpečnú
vzdialenosť detí a ostatných osôb.
Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu
kontroly nad náradím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ
a) Zástrčka prívodného kábla náradia
musí zodpovedať zásuvke. Zástrčku
nikdy žiadnym spôsobom neupravujte.
Nepoužívajte pri uzemnenom
elektrickom náradí žiadne upravené
zástrčky. Neupravované zástrčky
a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
b) Nedotýkajte sa uzemnených povrchov,
ako sú napríklad potrubia, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Pri
uzemnení Vášho tela vzrastá riziko úrazu
elektrickým prúdom.
c) Nevystavujte elektrické náradie dažďu
alebo vlhkému prostrediu. Ak vnikne do
elektrického náradia voda, zvýši sa riziko
úrazu elektrickým prúdom.
d) S prívodným káblom zaobchádzajte
opatrne. Nikdy nepoužívajte prívodný
kábel na prenášanie alebo posúvanie
náradia a neťahajte zaň, ak chcete
náradie odpojiť od elektrickej siete.
Zabráňte kontaktu kábla s mastnými,
horúcimi a ostrými predmetmi alebo
pohyblivými časťami. Poškodený alebo
zapletený prívodný kábel zvyšuje riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
e) Pri práci s náradím vonku používajte
predlžovacie káble určené na vonkajšie
použitie. Použitie kábla na vonkajšie
5
f)
použitie znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
Ak musíte s elektrickým náradím
pracovať vo vlhkom prostredí, použite
napájací zdroj s prúdovým chráničom
(RCD). Použitie prúdového chrániča
(RCD) znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
3) BEZPEČNOSŤ OBSLUHY
a) Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo
vykonávate a pri práci s náradím
pracujte s rozvahou. Nepracujte
s elektrickým náradím, ak ste
unavení alebo ak ste pod vplyvom
drog, alkoholu alebo liekov. Chvíľka
nepozornosti pri práci s elektrickým
náradím môže viesť k vážnemu úrazu.
b) Používajte prvky osobnej ochrany. Vždy
používajte ochranu zraku. Ochranné
prostriedky ako respirátor, protišmyková
pracovná obuv, prilba a chrániče sluchu,
používané v príslušných podmienkach,
znižujú riziko poranenia osôb.
c) Zabráňte náhodnému zapnutiu. Pred
pripojením zdroja napätia alebo
pred vložením akumulátora a pred
zdvihnutím alebo prenášaním náradia
skontrolujte, či je vypínač v polohe
„vypnuté“. Prenášanie elektrického
náradia s prstom na vypínači alebo
pripojenie náradia k napájaciemu zdroju,
ak je vypínač náradia v polohe zapnuté,
môže spôsobiť úraz.
d) Pred zapnutím náradia vždy odstráňte
všetky kľúče alebo nastavovacie
prípravky. Nastavovacie kľúče ponechané
na náradí môžu byť zachytené rotujúcimi
časťami náradia a môžu spôsobiť úraz.
e) Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak je
umožnená lepšia kontrola nad náradím
v neočakávaných situáciách.
f) Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný
odev alebo šperky. Dbajte na to, aby sa
Vaše vlasy, odev a rukavice nedostali
do kontaktu s pohyblivými časťami.
Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy môžu
byť pohyblivými dielmi zachytené.
g) Ak sú zariadenia vybavené adaptérom
na pripojenie odsávacieho zariadenia,
zaistite jeho správne pripojenie
a riadnu funkciu. Použitie týchto
zariadení môže znížiť nebezpečenstvo
týkajúce sa prachu.
6
4) POUŽITIE ELEKTRICKÉHO NÁRADIA
A JEHO ÚDRŽBA
a) Nepreťažujte elektrické náradie.
Používajte na vykonávanú prácu
správny typ náradia. Pri použití
správneho typu náradia bude práca
vykonávaná lepšie a bezpečnejšie.
b) Ak nie je možné vypínač náradia
zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte.
Každé elektrické náradie s nefunkčným
vypínačom je nebezpečné a musí sa
opraviť.
c) Pred nastavovaním náradia, pred
výmenou príslušenstva alebo ak
náradie nepoužívate, odpojte zástrčku
prívodného kábla od zásuvky alebo
z náradia vyberte akumulátor. Tieto
preventívne bezpečnostné opatrenia
znižujú riziko náhodného zapnutia náradia.
d) Ak náradie nepoužívate, uložte
ho mimo dosahu detí a zabráňte
tomu, aby bolo toto náradie použité
osobami, ktoré nie sú oboznámené
s jeho obsluhou alebo s týmto
návodom. Elektrické náradie je v rukách
nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
e) Vykonávajte údržbu elektrického
náradia. Skontrolujte vychýlenie
alebo zablokovanie pohyblivých častí,
poškodenie jednotlivých dielcov a iné
okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť chod
náradia. Ak je náradie poškodené,
nechajte ho opraviť. Mnoho nehôd
býva spôsobených zanedbanou údržbou
náradia.
f) Rezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Riadne udržiavané rezné nástroje
s ostrými reznými ostriami sú menej
náchylné na zanášanie nečistotami
a lepšie sa s nimi pracuje.
g) Elektrické náradie, príslušenstvo,
držiaky nástrojov atď., používajte
podľa týchto pokynov a berte do úvahy
podmienky pracovného prostredia
a prácu, ktorú budete vykonávať.
Použitie elektrického náradia na iné
účely, než na aké je určené, môže byť
nebezpečné.
5) OPRAVY
a) Zverte opravu Vášho náradia iba osobe
s príslušnou kvalifikáciou, ktorá bude
používať výhradne originálne náhradné
dielce. Tým zaistíte bezpečnú prevádzku
náradia.
Doplňujúce bezpečnostné pokyny pre pásové brúsky
• Elektrické náradie držte za izolované
rukoväti, pretože môže dôjsť k zachyteniu
prívodného kábla brúsnym pásom. Pri
kontakte so „živým“ vodičom spôsobia
neizolované kovové časti náradia obsluhe
úraz elektrickým prúdom.
• Nepoužívajte túto brúsku na brúsenie
akýchkoľvek kovov. Pri brúsení skrutiek,
klincov alebo iných kovov môže dochádzať
k iskreniu, ktoré môže spôsobiť vznietenie
prachových častíc.
• Nevykonávajte s touto brúskou mokré
brúsenie. Do motora by mohla vniknúť voda,
ktorý by spôsobila úraz elektrickým prúdom.
• Vyprázdňujte často vak na prach. A to
najmä pri brúsení povrchov pokrytých
živicami, ako sú polyuretán, lak, šelak
atď. Nahromadené jemné prachové častice
sa môžu vznietiť a spôsobiť požiar.
• Nepoužívajte toto náradie dlhodobo bez
prestávok. Vibrácie spôsobené prevádzkou
tohto náradia môžu spôsobiť trvalé zdravotné
problémy týkajúce sa prstov, rúk a paží. Pri
práci s týmto náradím používajte rukavice
s dostatočnou vypchávkou, dodržujte
časté prestávky a obmedzenia týkajúce sa
pracovnej doby s týmto náradím.
• Brúsenie farieb obsahujúcich olovo,
chemicky ošetreného dreva alebo iných
materiálov, ktoré môžu obsahovať
karcinogény, sa neodporúča. Brúsenie
takýchto materiálov musí vykonávať
profesionál.
• Čistite často náradie, najmä po jeho
náročnom použití. Na vnútorných
povrchoch náradia sa často usadzujú
prach a nečistoty, ktoré obsahujú čiastočky
kovu, čím sa vytvára riziko zranenia
elektrickým prúdom. Pred čistením VŽDY
odpojte túto brúsku od napájacieho zdroja.
VŽDY POUŽÍVAJTE BEZPEČNOSTNÉ
OCHRANNÉ OKULIARE, ktoré spĺňajú
požiadavky normy ANSI Z87.1.
• PRED VÝMENOU BRÚSNYCH PÁSOV
ALEBO BRÚSNYCH LISTOV NÁRADIE
VŽDY odpojte od napájacieho zdroja. Tieto
preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú
riziko náhodného zapnutia náradia.
• VŽDY držte túto pásovú brúsku pevne
oboma rukami za obe rukoväti, aby ste
zabránili strate kontroly nad náradím.
• VŽDY udržujte prsty v bezpečnej vzdialenosti
od pohybujúceho sa pásu a od miest, kde
pás vstupuje do brúsky, aby ste zabránili
vážnemu oderu a obrúseniu.
• Nepoužívajte túto pásovú brúsku bez
riadne nasadených a upevnených
ochranných krytov.
• Nepoužívajte toto náradie v stojane, ktorý
by premenil túto brúsku na stacionárnu
pásovú brúsku, aby ste zabránili
spôsobeniu zranenia. Toto náradie nie je
určené na takéto aplikácie.
VAROVANIE: Odporúčame Vám
používať prúdový chránič (RCD)
s citlivosťou minimálne 30 mA.
Doplnkové bezpečnostné
predpisy na odstraňovanie
farieb
1. Brúsenie náteru s obsahom olova sa
NEODPORÚČA z dôvodu obťažnej
kontroly kontaminácie prachu. Najväčšie
nebezpečenstvo otravy olovom hrozí deťom
a tehotným ženám.
2. Pretože je bez chemickej analýzy ťažké
určiť, či brúsený náter obsahuje olovo, pri
brúsení akéhokoľvek náteru odporúčame
dodržiavať nasledujúce opatrenia:
BEZPEČNOSŤ OSÔB
1. Do pracovného priestoru, kde po brúsení
náteru nebolo dokončené kompletné
upratovanie, nesmú mať prístup deti
a tehotné ženy.
2. Všetky osoby v pracovnom priestore
musia mať nasadenú masku proti prachu
alebo respirátor. Výmena filtra musí byť
vykonávaná každý deň alebo vždy, keď
dôjde k problémom s dýchaním. Navštívte
miestnu príslušnú predajňu a kúpte si
úradne schválenú masku proti prachu alebo
respirátor.
3. Z dôvodu ochrany pred vdýchnutím
kontaminovaných čiastočiek sa NESMÚ
v pracovnom priestore požívať POTRAVINY
a NÁPOJE a nesmie sa tu FAJČIŤ.
Pracovníci sa musia očistiť a umyť PRED
každým jedlom, pitím a fajčením. Jedlo, pitie
a fajčivo sa nesmú ponechať v pracovnom
priestore, kde sa na ne môže usadzovať
kontaminovaný prach.
7
BEZPEČNOSŤ PROSTREDIA
1. Náter sa musí odstraňovať takým spôsobom,
pri ktorom je minimalizované množstvo
vytváraného prachu.
UMIESTNENIE DÁTUMOVÉHO KÓDU (OBR. 1)
Dátumový kód (j), ktorý obsahuje aj rok výroby, je
vytlačený na štítku náradia.
Príklad:
2015 XX XX
2. Priestory, v ktorých sa bude odstraňovať
náter, musí byť utesnené plastovou fóliou
s hrúbkou 0,1 mm.
3. Brúsiť sa musí tak, aby sa obmedzil prenos
prachu mimo pracovného priestoru.
ČISTENIE A LIKVIDÁCIA PRACHU
Rok výroby
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1. Všetky povrchy v pracovnom priestore sa
musia po celý čas prebiehajúceho brúsenia
denne vysávať a musia sa starostlivo očistiť.
Musia sa často vymieňať filtre odsávania.
1 pásovú brúsku
2. Závesné plastové plachty musia byť
zhromaždené a zlikvidované spoločne so
zachytením prachom a inými nečistotami.
Musia byť umiestnené v utesnených
nádobách na odpad a musia byť likvidované
spôsobom, ktorý zodpovedá platným
predpisom. Počas čistenia zamedzte vstupu
detí a tehotných žien do blízkosti pracovného
priestoru.
1 adaptér na odvod prachu
3. Všetky hračky, umývateľný nábytok
a kuchynský riad používané deťmi musia byť
pred opätovným použitím dôkladne umyté.
1 vak na prach
1 brúsny pás
1 návod na obsluhu
• Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
• Pred použitím venujte dostatok času
dôkladnému preštudovaniu a pochopeniu
tohto návodu.
Popis (obr. 1)
VAROVANIE: Nikdy nevykonávajte
žiadne úpravy náradia ani
jeho súčastí. Mohlo by dôjsť
k jeho poškodeniu alebo k zraneniu.
Zvyškové riziká
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné
bezpečnostné predpisy a používajú sa
bezpečnostné zariadenia, určité zvyškové riziká
sa nemôžu vylúčiť. Tieto riziká sú nasledujúce:
b. Výstup odvodu prachu
c. Hlavná rukoväť
– Poškodenie sluchu.
d. Predná rukoväť
– Riziko zranenia spôsobeného odlietavajúcimi
čiastočkami.
e. Zaisťovacie tlačidlo
– Riziko popálenia spôsobené kontaktom
s príslušenstvom, ktoré sa zahrialo počas
použitia.
g. regulátor otáčok
– Riziko zranenia spôsobené dlhodobým
použitím výrobku.
Štítky na náradie
Na tomto náradí sú nasledujúce piktogramy:
f. Hlavný vypínač
h. Páčka
i. Vodiaca kladka
j. Dátumový kód
URČENÉ POUŽITIE
Táto výkonná pásová brúska je určená na
profesionálne brúsenie na rôznych pracovných
miestach (napríklad na staveniskách).
Pred použitím si prečítajte návod na
obsluhu.
NEPOUŽÍVAJTE vo vlhkom prostredí alebo na
miestach s výskytom horľavých kvapalín alebo
plynov.
Používajte ochranu sluchu.
Táto pásová brúska je elektrické náradie na
profesionálne použitie.
Používajte ochranu zraku.
8
a. vak na prach
ZABRÁŇTE deťom, aby sa s týmto náradím
dostali do kontaktu. Ak používajú toto zariadenie
neskúsené osoby, musí byť zaistený odborný
dozor.
• Malé deti a neskúsené osoby. Toto
zariadenie nie je určené na použitie
nedospelými alebo neskúsenými osobami
bez dozoru.
• Tento výrobok nie je určený na použitie
osobami (vrátane detí) so zníženými
fyzickými, zmyslovými alebo duševnými
schopnosťami, s nedostatkom skúseností
a znalostí, ak týmto osobám nebol stanovený
dohľad osobou zodpovednou za ich
bezpečnosť. Deti sa nesmú nikdy ponechať
s týmto výrobkom bez dozoru.
Elektrická bezpečnosť
Elektromotor je určený iba pre jedno napájacie
napätie. Vždy skontrolujte, či napájacie napätie
siete zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.
Vaše náradie DEWALT patrí podľa normy
EN60745 do konštrukčnej triedy I (ochrana
uzemnením). Preto nie je nutné použitie
uzemňovacieho vodiča.
VAROVANIE: Modely s napájacím
napätím 115 V sa musia používať
s bezpečnostným izolačným
transformátorom s uzemňovacou
mriežkou medzi primárnym
a sekundárnym vinutím.
Ak dôjde k poškodeniu prívodného kábla, musí
byť nahradený špeciálne pripraveným káblom,
ktorý získate v autorizovanom servise DEWALT.
Výmena sieťovej zástrčky
(iba pre Veľkú Britániu a Írsko)
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného
kábla:
V prípade použitia navinovacieho kábla odviňte
vždy celú dĺžku kábla.
ZOSTAVENIE A NASTAVENIE
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranenia vypnite náradie
a odpojte napájací kábel od siete
pred každým nasadením alebo
odobratím príslušenstva, pred
akýmkoľvek nastavením, pred
výmenou nástrojov alebo pred
vykonávaním opráv. Uistite sa, či
je hlavný vypínač v polohe vypnuté.
Náhodné zapnutie môže spôsobiť
úraz.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika spôsobenia vážneho zranenia
vždy upnite obrobok a stále udržujte
pevný úchop brúsky. Vďaka treniu
medzi brúsnym pásom a obrobkom
bude mať obrobok tendenciu
pohybovať sa smerom dozadu
a brúska dopredu.
VAROVANIE: VŽDY udržujte
prsty v bezpečnej vzdialenosti od
pohybujúceho sa pásu a od miest,
kde pás vstupuje do brúsky, aby ste
zabránili vážnemu oderu a obrúseniu.
VAROVANIE: Riziko vážnych tržných
rán. Ak je brúsny pás určený na
použitie v jednom smere nasadený
obrátene, jeho pohyb nemusí
prebiehať správne. Pás môže pri
brúsení prečnievať a môže spôsobiť
vážne tržné rany.
Inštalácia nového pásu (obr. 1)
• Bezpečne odstráňte starú zástrčku.
1. Postavte brúsku na jej ľavú časť.
• Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím
na novej zástrčke.
2. Pritiahnite páčku (h) smerom k prednej
časti náradia, ako na uvedenom obrázku.
Tak dôjde k zasunutiu napínacej kladky (i)
a k uvoľneniu napnutia brúsneho pásu.
• Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
• Žltozelený vodič pripojte k nulovej svorke.
Dodržujte montážne pokyny dodávané
s kvalitnými zástrčkami. Odporúčaná
poistka: 13 A.
Použitie predlžovacieho kábla
Ak je použitie predlžovacieho kábla nutné,
použite iba schválený typ kábla sa 3 vodičmi,
ktorý je vhodný pre príkon tohto náradia (pozri
Technické údaje). Minimálny prierez vodiča je
1,5 mm2. Maximálna dĺžka je 30 m.
3. Odoberte starý brúsny pás.
4. Nasaďte nový brúsny pás tak, aby bola šípka
(vytlačená na vnútornej strane pásu) hore
a aby SMEROVALA k napínacej kladke.
POZNÁMKA: Niektoré brúsne pásy sú
obojsmerné. Na týchto brúsnych pásoch nie sú
natlačené žiadne šípky. Môžu byť nainštalované
v akomkoľvek smere.
5. Zatlačením páčky (h) späť do pôvodnej
polohy zaistite riadne prednú kladku.
9
Spustenie a zastavenie pásovej brúsky (obr. 1)
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika spôsobenia zranenia sa vždy
uistite, či pri zapínaní hlavného
vypínača nie je brúska na obrobku.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika spôsobenia zranenia
skontrolujte, či je na svojom mieste
ochranný kryt pásu. Skontrolujte jeho
zaistenie a správnu funkciu.
1. Uistite sa, či je vypínač v polohe vypnuté
a či hodnota napájacieho napätia zodpovedá
hodnote napájacieho napätia uvedenej na
výrobnom štítku náradia. Pripojte náradie
k napájaciemu zdroju.
2. Stlačte hlavný vypínač (f), aby došlo
k zapnutiu motora. Uvoľnite hlavný vypínač,
aby došlo k vypnutiu motora.
3. Ak chcete, aby bol motor v chode bez toho,
aby ste museli stále držať hlavný vypínač,
stlačte hlavný vypínač (f), stlačte a držte
zaisťovacie tlačidlo (e) a uvoľnite hlavný
vypínač.
4. Ak chcete uvoľniť zaisťovacie tlačidlo, stlačte
a uvoľnite hlavný vypínač.
Regulácia otáčok (obr. 1)
Pri modeli DWP352VS s napájacím napätím
230 V sú prevádzkové otáčky nastaviteľné
v rozsahu od 270 m/min do 440 m/min. Pri
modeli DWP352VS s napájacím napätím 115 V
sú prevádzkové otáčky nastaviteľné v rozsahu od
235 m/min do 380 m/min.
Otáčky môžu byť nastavené otáčaním regulátora
(g). Prvá poloha poskytuje najnižšie prevádzkové
otáčky (270/235 m/min), zatiaľ čo poloha 6
poskytuje najvyššie otáčky (440/380 m/min).
Otáčky sa môžu zmeniť, ak je motor v chode, ale
aj v situácii, keď je motor zastavený.
Vedenie brúsneho pásu
(obr. 2)
VAROVANIE: Riziko vážnych tržných
rán. Nastavte správne vedenie
brúsneho pásu, aby ste zabránili
jeho prečnievaniu. Prevádzka brúsky
s prečnievajúcim brúsnym pásom
môže spôsobiť vážne tržné rany.
UPOZORNENIE: Z dôvodu
obmedzenia rizika spôsobenia
10
zranenia sa pred pripojením náradia
k napájaciemu zdroju vždy uistite, či
je vypínač v polohe vypnuté.
Z dôvodu zabránenia nadmerného opotrebovania
brúsky aj brúsneho pásu NIKDY nedovoľte, aby
sa brúsny pás otieral o rám brúsky. Ak sa chcete
uistiť, či sa brúsny pás pohybuje správne, urobte
nasledujúce:
1. Obráťte náradie. Uchopte zadnú rukoväť
náradia ľavou rukou tak, aby prstenník
a malíček boli na hlavnom vypínači.
2. Stlačte hlavný vypínač, aby došlo k zapnutiu
motora.
3. Otáčajte regulátorom na zarovnanie pásu (k)
v jednom alebo druhom smere, kým nebude
okraj pásu zarovnaný s vonkajšou hranou
zadnej kladky s gumovým povrchom. Okraj
pásu bude presahovať za hranu prednej
kladky.
4. Uvoľnite hlavný vypínač, aby došlo
k vypnutiu motora. Pred obrátením náradia
a pred jeho odložením počkajte, kým
nedôjde k jeho ÚPLNÉMU ZASTAVENIU.
Zachytávanie prachu
(obr. 1, 3, 4)
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranenia vypnite náradie
a odpojte prívodný kábel od
siete pred nasadením alebo
odobratím príslušenstva, pred
akýmkoľvek nastavením alebo
pred vykonávaním opráv. Náhodné
zapnutie môže spôsobiť úraz.
VAROVANIE: Často vyprázdňujte
systém na zachytenie prachu, a to
najmä pri brúsení povrchov pokrytých
živicami, ako sú polyuretán, lak, šelak
atď. Likvidujte prach s obsahom
týchto látok podľa pokynov výrobcov
alebo prach skladujte v plechovej
nádobe s uzatvárateľným vekom.
Odstraňujte prach s obsahom
týchto látok z pracovného priestoru
každý deň. Nahromadenie jemných
čiastočiek prachu z brúsenia môže
spôsobiť samovznietenie a následný
požiar.
VAROVANIE: Nebezpečenstvo
úrazu elektrickým prúdom. Použitie
odsávacej hadice a adaptéra na
odsávanie prachu s pásovou brúskou
môže vytvárať statickú elektrinu
a výboje statickej elektriny.
VAROVANIE: Nebezpečenstvo vzniku
požiaru. Nepoužívajte zariadenie
na zachytávanie prachu pri brúsení
kovov. Ak nebudete dodržiavať vyššie
uvedený pokyn, bude hroziť riziko
spôsobenia požiaru a následného
vážneho zranenia alebo poškodenia
náradia.
UPOZORNENIE: Z dôvodu
obmedzenia rizika spôsobenia
zranenia nepoužívajte toto náradie
bez vaku na prach.
Pred inštaláciou adaptéra na odvod prachu
umiestnite medzi dva výstupky na hubicu na
odvod prachu (b) O-krúžok (n) (obr. 3).
Ak chcete nasadiť adaptér na odvod prachu
(l), umiestnite koniec so závitovou časťou (m)
na hubicu na odvod prachu (b) a otočte ju do
požadovanej polohy. Utiahnite závitovú časť (m),
aby došlo k zaisteniu adaptéra na odvod prachu
na hubici na odvod prachu (obr. 3).
Pri použití vaku na prach (a) natlačte tento vak
riadne na adaptér na odvod prachu (l) tak, aby
bol zaistený. Potom nastavte tento vak tak, aby
sa vnútorný drôt nachádzal hore. Z dôvodu
zaistenia maximálnej účinnosti vyprázdňujte
vak na prach v okamihu, keď bude spolovice
zaplnený. Odoberte vak na prach z adaptéra
na odvod prachu, rozopnite zadnú časť vaku
a vytrepte z neho prach. Často vak na prach tiež
obráťte naruby a pomocou kefy odstráňte prach
prilipnutý na vnútornom povrchu vaku.
Adaptér na odvod prachu uľahčuje pripojenie
systému DEWALT AirLock a zaručuje
kompatibilitu so zariadením na odsávanie prachu
DEWALT a s príslušenstvom AirLock DWV9000
(obr. 4).
POUŽITIE
Pokyny na použitie
VAROVANIE: Vždy dodržujte
bezpečnostné pokyny a platné
predpisy.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranenia vypnite náradie
a odpojte napájací kábel od siete
pred každým nasadením alebo
odobratím príslušenstva, pred
akýmkoľvek nastavením, pred
výmenou nástrojov alebo pred
vykonávaním opráv. Uistite sa, či
je hlavný vypínač v polohe vypnuté.
Náhodné zapnutie môže spôsobiť
úraz.
Správna poloha rúk (obr. 1)
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika vážneho zranenia, VŽDY
používajte správne uchytenie náradia,
ako na uvedenom obrázku.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika vážneho zranenia držte náradie
VŽDY pevne a očakávajte náhle
reakcie.
Správna poloha rúk vyžaduje, aby ste mali jednu
ruku na prednej rukoväti (d) a druhú ruku na
hlavnej rukoväti (c).
Použitie
VAROVANIE: Nepoužívajte toto
náradie v stojane, ktorý by premenil
túto brúsku na stacionárnu pásovú
brúsku, aby ste zabránili spôsobeniu
vážneho zranenia. Toto náradie nie je
určené na takéto aplikácie.
UPOZORNENIE: Z dôvodu zníženia
rizika spôsobenia vážneho zranenia
vždy upnite obrobok a stále udržujte
pevný úchop brúsky. Vďaka treniu
medzi brúsnym pásom a obrobkom
bude mať obrobok tendenciu
pohybovať sa smerom dozadu
a brúska dopredu.
UPOZORNENIE: Z dôvodu
obmedzenia rizika spôsobenia
zranenia sa pred pripojením náradia
k napájaciemu zdroju vždy uistite, či
je vypínač v polohe vypnuté.
1. Pred zapnutím motora držte brúsku mimo
obrobku.
2. Položte brúsku na obrobok tak, aby sa
obrobku najskôr dotýkala zadná časť pásu.
Zarovnajte brúsku pri pohybe smerom
dopredu.
3. Veďte náradie cez obrobok pomocou
pohybov s presahom. Pri brúsení nechajte
viesť brúsku vlastným tempom.
4. Vyvarujte sa nadmerného tlaku. Hmotnosť
náradia je obvykle dostatočná, aby
zaručovala rýchle brúsenie a hladký povrch.
Mierne zvýšenie tlaku môže urýchliť odber
materiálu, ale príliš veľký tlak spôsobí
zníženie otáčok motora a spomalí odber
materiálu.
11
5. Pohybujte s brúskou dopredu a dozadu na
pomerne širokej ploche, aby ste dosiahli
rovnú plochu.
6. Dbajte na to, aby nedochádzalo k náklonu
náradia. Okraj brúsneho pásu môže spôsobiť
hlboké zárezy do povrchu obrobku.
7. Počas brúsenia nerobte žiadne prerušenia.
Pás by sa zarezal do povrchu obrobku
a spôsobil by nerovnosti na jeho povrchu.
8. Pred vypnutím motora zdvihnite náradie
z obrobku.
9. Pred odložením náradia sa vždy uistite, či
došlo k úplnému zastaveniu motora.
ÚDRŽBA
Vaše náradie DEWALT bolo skonštruované
tak, aby pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi
nárokmi na údržbu. Dôkladná starostlivosti
o náradie a jeho pravidelné čistenie Vám zaistia
jeho bezproblémový chod.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranenia vypnite náradie
a odpojte prívodný kábel od siete
pred nasadením alebo odobratím
príslušenstva, pred akýmkoľvek
nastavením, pred výmenou
nástavcov alebo pred vykonávaním
opráv. Uistite sa, či je hlavný vypínač
v polohe vypnuté. Náhodné zapnutie
môže spôsobiť úraz.
Mazanie
Vaše náradie nevyžaduje žiadne ďalšie mazanie.
Čistenie
VAROVANIE: Hneď ako sa vo
vetracích drážkach hlavného krytu
a v ich blízkosti nahromadia prach
a nečistoty, odstráňte ich prúdom
suchého stlačeného vzduchu.
Pri vykonávaní tohto úkonu používajte
schválenú ochranu zraku a schválený
respirátor.
VAROVANIE: Na čistenie nekovových
súčastí náradia nikdy nepoužívajte
rozpúšťadlá alebo iné agresívne
látky. Tieto chemikálie môžu oslabiť
materiály použité v týchto častiach.
12
Používajte iba handričku navlhčenú
v mydlovom roztoku. Nikdy nedovoľte,
aby sa do náradia dostala akákoľvek
kvapalina. Nikdy neponárajte žiadnu
časť náradia do kvapaliny.
Doplnkové príslušenstvo
VAROVANIE: Pretože iné
príslušenstvo, než je príslušenstvo
ponúkané spoločnosťou DEWALT,
nebolo s týmto výrobkom testované,
môže byť použitie takéhoto
príslušenstva nebezpečné. Ak chcete
znížiť riziko zranenia, používajte
s týmto výrobkom iba príslušenstvo
odporúčané spoločnosťou DEWALT.
Ďalšie informácie týkajúce sa vhodného
príslušenstva získate u autorizovaného predajcu.
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Tento výrobok sa
nesmie likvidovať v bežnom domovom
odpade.
Ak nebudete výrobok DEWALT už ďalej
používať alebo ak si ho prajete nahradiť novým,
nelikvidujte ho spolu s bežným komunálnym
odpadom. Zaistite likvidáciu tohto výrobku
v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých
výrobkov a obalových materiálov.
Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné
prostredie pred znečistením a znižuje
spotrebu surovín.
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne
zberne odpadov alebo recyklačné stanice
poskytnú informácie o správnej likvidácii elektro
odpadov z domácnosti.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete využiť výhody
tejto služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok
ktorémukoľvek zástupcovi autorizovaného
servisu, ktorý zariadenie odoberie a zaistí jeho
recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
DEWALT nájdete na príslušnej adrese uvedenej
v tomto návode. Zoznam autorizovaných servisov
DEWALT a všetky podrobnosti týkajúce sa
popredajného servisu nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
zst00275768 - 17-09-2015
13
14
ZÁRUKA
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising