CS2040 | Black&Decker CS2040 CHAINSAW instruction manual

588779 - 43 CZ
Přeloženo z původního návodu
www.blackanddecker.eu
CS2040
CS2245
2
7
7
8
A
6
6
B
15 16
14
C
D
18
17
E
F
3
G
H
I
J
K
L
4
M
N
O
5
ČESKY
Použití výrobku
Vaše elektrická řetězová pila BLACK+DECKER™ je určena pro prořezávání větví, kácení stromů a řezání kulatiny.
Toto nářadí je určeno pouze pro spotřebitelské použití.
f.
Bezpečnostní pokyny
3.
a.
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci s elektrickým nářadím
Varování! Přečtěte si všechny bezpečnostní
pokyny a bezpečnostní výstrahy. Nedodržení
níže uvedených varování a pokynů může vést
k způsobení úrazu elektrickým proudem, k vzniku požáru nebo k vážnému zranění.
b.
Veškerá bezpečnostní varování a pokyny uschovejte
pro případné další použití.
Termín „elektrické nářadí“ ve všech upozorněních odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě (je opatřeno
napájecím kabelem) nebo nářadí napájené baterií (bez
napájecího kabelu).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
c.
Bezpečnost v pracovním prostoru
Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený. Přeplněný a neosvětlený pracovní prostor
může vést k způsobení úrazů.
Nepracujte s elektrickým nářadím ve výbušném prostředí, jako jsou prostory s výskytem
hořlavých kapalin, plynů nebo prašných látek.
V elektrickém nářadí dochází k jiskření, které může
způsobit vznícení hořlavého prachu nebo výparů.
Při práci s elektrickým nářadím zajistěte bezpečnou vzdálenost dětí a ostatních osob. Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
d.
e.
f.
Elektrická bezpečnost
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem neupravujte. Nepoužívejte u uzemněného
elektrického nářadí žádné upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky
snižují riziko způsobení úrazu elektrickým proudem.
Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako jsou
například potrubí, radiátory, elektrické sporáky
a chladničky. Při uzemnění vašeho těla vzrůstá
riziko úrazu elektrickým proudem.
Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkému prostředí.
Vnikne-li do elektrického nářadí voda, zvýší se riziko
úrazu elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy
nepoužívejte napájecí kabel k přenášení nebo
posouvání nářadí a netahejte za něj, chcete-li
nářadí odpojit od elektrické sítě. Zabraňte kontaktu kabelu s mastnými, horkými a ostrými
předměty nebo pohyblivými částmi. Poškozený
nebo zauzlený napájecí kabel zvyšuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
Při práci s nářadím venku používejte prodlužovací kabely určené pro venkovní použití. Použití
g.
4.
a.
b.
c.
6
kabelu pro venkovní použití snižuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
Musíte-li s elektrickým nářadím pracovat ve vlhkém prostředí, použijte napájecí zdroj s proudovým chráničem (RCD). Použití proudového
chrániče (RCD) snižuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
Bezpečnost obsluhy
Při použití elektrického nářadí zůstaňte stále
pozorní, sledujte, co provádíte a pracujte s rozvahou. Nepracujte s elektrickým nářadím, jste-li
unavení nebo jste-li pod vlivem drog, alkoholu
nebo léků. Chvilka nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může vést k vážnému úrazu.
Používejte prvky osobní ochrany. Vždy používejte ochranu zraku. Ochranné prostředky jako
respirátor, neklouzavá pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu, používané v příslušných podmínkách,
snižují riziko poranění osob.
Zabraňte náhodnému spuštění nářadí. Před připojením zdroje napětí nebo před vložením baterie a před zvednutím nebo přenášením nářadí
zkontrolujte, zda je spínač v poloze vypnuto.
Přenášení elektrického nářadí s prstem na spínači
nebo připojení nářadí k napájecímu zdroji, je-li spínač nářadí v poloze zapnuto, může způsobit úraz.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací přípravky. Seřizovací klíče ponechané na nářadí mohou
být zachyceny rotujícími částmi nářadí a mohou
způsobit úraz.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy udržujte
vhodný postoj a rovnováhu. Tak je umožněna
lepší ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv nebo
šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, oděv
a rukavice nedostaly do kontaktu s pohyblivými částmi. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy
mohou být pohyblivými díly zachyceny.
Jsou-li zařízení vybavena adaptérem pro připojení příslušenství k zachytávání prachu, zajistěte
jeho správné připojení a řádnou funkci. Použití
těchto zařízení může snížit nebezpečí týkající se
prachu.
Použití elektrického nářadí a jeho údržba
Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte pro
prováděnou práci správný typ nářadí. Při použití
správného typu nářadí bude práce provedena lépe
a bezpečněji.
Nelze-li spínač nářadí zapnout a vypnout, s nářadím nepracujte. Každé elektrické nářadí s nefunkčním spínačem je nebezpečné a musí být opraveno.
Před seřizováním nářadí, před výměnou příslušenství nebo pokud nářadí nepoužíváte, odpojte zástrčku napájecího kabelu od zásuvky
nebo z nářadí vyjměte baterii. Tato preventivní
bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného
spuštění nářadí.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
Uložte elektrické nářadí mimo dosah dětí a nedovolte ostatním osobám, které toto nářadí neumí
ovládat nebo které neznají tyto bezpečnostní
pokyny, aby s tímto elektrickým nářadím pracovaly. Elektrické nářadí je v rukou nekvalifikované
obsluhy nebezpečné.
Provádějte údržbu elektrického nářadí. Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování pohyblivých
částí, poškození jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které mohou ovlivnit chod nářadí. Pokud je
nářadí poškozeno, nechejte jej opravit. Mnoho
nehod bývá způsobeno zanedbanou údržbou nářadí.
Udržujte řezné nástroje ostré a čisté. Řádně
udržované řezné nástroje s ostrými řeznými břity
jsou méně náchylné k zanášení nečistotami a lépe
se s nimi pracuje.
Používejte elektrické nářadí, příslušenství a pracovní nástroje podle těchto pokynů a berte v úvahu provozní podmínky a práci, která bude prováděna. Použití elektrického nářadí k jiným účelům,
než k jakým je určeno, může být nebezpečné.
♦
♦
♦
♦
Servis
Opravy elektrického nářadí svěřte pouze kvalifikovanému technikovi, který bude používat
originální náhradní díly. Tím zajistíte bezpečný
provoz nářadí.
♦
♦
Doplňkové bezpečnostní pokyny pro
práci s elektrickým nářadím
♦
Varování! Další bezpečnostní pokyny pro
elektrické řetězové pily
♦
♦
♦
♦
♦
Je-li tato elektrická řetězová pila v chodu, udržujte všechny části těla v bezpečné vzdálenosti
od řetězu pily. Před spuštěním řetězové pily se
ujistěte, zda se řetěz pily ničeho nedotýká. Chvilková nepozornost při práci s elektrickou řetězovou
pilou může způsobit kontakt vašeho oblečení nebo
těla s řetězem pily.
Vždy držte elektrickou řetězovou pilu s pravou
rukou na zadní rukojeti a s levou rukou na přední
rukojeti. Držení této elektrické řetězové pily obráceně zvyšuje riziko způsobení zranění a nesmí být
nikdy prováděno.
Elektrické nářadí držte pouze za izolované rukojeti, protože může dojít k zachycení napájecího
kabelu nebo skrytého vedení řetězem pily. Montážní prvky, které se dostanou do kontaktu s „živým“ vodičem, způsobí, že neizolované kovové části
elektrického nářadí budou také „živé“, což může
obsluze způsobit úraz elektrickým proudem.
Používejte ochranné brýle a ochranu sluchu.
Doporučujeme vám používat další ochranné
vybavení na hlavu, ruce, nohy a chodidla. Odpovídající ochranný oděv sníží riziko zranění způsobené odlétávajícími kousky řezaného materiálu nebo
náhodným kontaktem s řetězem pily.
Nepoužívejte tuto elektrickou řetězovou pilu,
jste-li na stromě. Používání elektrické řetězové pily,
jste-li na stromě, může vést k způsobení zranění.
Stále udržujte správný postoj a používejte
elektrickou řetězovou pilu pouze v případě, stojíte-li na pevném, bezpečném a rovném povrchu.
Kluzké nebo nestabilní povrchy, jako jsou žebříky,
mohou způsobit ztrátu rovnováhy nebo kontroly nad
elektrickou řetězovou pilou.
Při řezání větve, která je pod tlakem, dávejte pozor na její zpětné odmrštění. Při uvolnění zatížení
se může větev vymrštit a zasáhnout obsluhu nebo
způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
Buďte velmi opatrní při řezání křovin a malých
stromků. Drobný materiál může být zachycen
řetězem pily a může dojít k jeho šlehnutí směrem
k vám nebo může dojít k ztrátě vaší rovnováhy.
Přenášejte tuto elektrickou řetězovou pilu
pouze vypnutou a uchopením za přední rukojeť
a udržujte ji v bezpečné vzdálenosti od těla. Při
přepravě nebo uložení vždy nasaďte na vodicí
lištu řetězu ochranné pouzdro. Správná manipulace s elektrickou řetězovou pilou sníží riziko
náhodného kontaktu s pohybujícím se řetězem pily.
Dodržujte pokyny týkající se mazání, napínání
řetězu a výměny příslušenství. Nesprávně napnutý nebo nedostatečně namazaný řetěz pily může
prasknout nebo může způsobovat zpětný ráz.
Udržujte rukojeti suché a čisté. Dbejte na to, aby
nebyly znečištěny olejem nebo mazivem. Mastné
rukojeti jsou kluzké a mohou způsobit ztrátu kontroly
nad nářadím.
Řežte pouze dřevo. Nepoužívejte elektrickou
řetězovou pilu pro účely, pro jaké není určena.
Například: Nepoužívejte tuto elektrickou řetězovou pilu pro řezání plastů, zdiva nebo pro řezání stavebních materiálů, které nejsou ze dřeva.
Použití této elektrické řetězové pily k jiným účelům,
než k jakým je určena, může být nebezpečné.
Příčiny zpětného rázu a ochrana obsluhy před jeho
působením
K zpětnému rázu může dojít v případě, kdy se přední část
lišty pily dostane do kontaktu s jiným předmětem nebo
v případě, kdy dřevěný materiál sevře v řezu řetěz pily.
Kontakt přední části lišty pily může v některých případech
způsobit náhlou zpětnou reakci, odmrštění lišty pily směrem nahoru a dozadu směrem k obsluze.
Sevření řetězu pily podél horní části lišty pily může zatlačit
lištu pily rychle zpět směrem k obsluze.
Každá z těchto reakcí může způsobit ztrátu ovladatelnosti
nad pilou a následné zranění.
Nespoléhejte se pouze na bezpečnostní prvky ve vybavení vaší pily. Jako uživatel elektrické řetězové pily
byste měli dodržovat několik základních pokynů, aby
vaše práce skončila bez nehod a zranění.
K zpětnému rázu dochází v důsledku nesprávného použití
nebo nesprávných pracovních postupů nebo provozních
podmínek. Zpětnému rázu můžete zabránit dodržováním
níže uvedených opatření:
♦
Udržujte pevný úchop pily tak, aby palce a prsty
ruky obepínaly rukojeti elektrické řetězové pily.
S oběma rukama na rukojetích elektrické řetězové pily se postavte tak, abyste mohli odolávat
7
♦
♦
♦
♦
♦
♦
síle zpětného rázu. Jsou-li dodržovány správné
postupy, síly zpětného rázu mohou být obsluhou
pily regulovány. Neodcházejte od elektrické řetězové
pily.
Nepřeceňujte se a neprovádějte řezy ve výšce
přesahující výšku vašich ramen. Tak zabráníte
neúmyslnému kontaktu s přední částí pily a umožníte lepší ovládání elektrické řetězové pily v neočekávaných situacích.
Používejte pouze náhradní vodicí lišty pily
a řetězy specifikované výrobcem. Nesprávné
náhradní vodicí lišty pily a řetězy mohou způsobit
prasknutí řetězu nebo zpětné rázy.
Dodržujte pokyny výrobce týkající se broušení a údržby řetězu pily. Snížení výšky ukazatele
hloubky řezu může vést k zvýšení rizika zpětného
rázu.
Náraz do kovového, cementového nebo jiného tvrdého materiálu v blízkosti dřeva nebo nacházejícího
se přímo uvnitř dřeva může způsobit zpětný ráz.
Tupý nebo uvolněný řetěz může způsobit zpětný ráz.
Nepokoušejte se vniknout do předcházejícího řezu.
Tímto způsobem dochází k zpětnému rázu. Vždy
zahajte nový řez.
85 dB(A). Proto vám doporučujeme provádět příslušná opatření týkající se ochrany sluchu.
♦
Při manipulaci s pilou může být řetězová lišta
horká. Manipulujte s ní opatrně.
Bezpečnost ostatních osob
♦
Tento výrobek není určen k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem
zkušeností a znalostí, pokud těmto osobám nebyl
stanoven dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty
instrukce týkající se použití výrobku osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
♦
Děti musí být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že
si s tímto nářadím nebudou hrát.
Zbytková rizika
Je-li nářadí používáno jiným způsobem, než je uvedeno
v přiložených bezpečnostních varováních, mohou se
objevit dodatečná zbytková rizika. Tato rizika mohou
vzniknout v důsledku nesprávného použití, dlouhodobého
použití atd.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení, určitá
zbytková rizika nemohou být vyloučena. Tato rizika jsou
následující:
♦
Zranění způsobená kontaktem s jakoukoli rotující
nebo pohybující se částí.
♦
Zranění způsobená při výměně dílů, pracovního
nástroje nebo příslušenství.
♦
Zranění způsobená dlouhodobým použitím nářadí.
Používáte-li jakékoli nářadí delší dobu, zajistěte, aby
byly prováděny pravidelné přestávky.
♦
Poškození sluchu.
♦
Zdravotní rizika způsobená vdechováním prachu
vytvářeného při použití nářadí (příklad: - práce se
dřevem, zejména s dubovým, bukovým a MDF).
Bezpečnostní pokyny pro elektrickou řetězovou pilu
♦
Zásadně doporučujeme, aby začínající uživatelé
elektrické řetězové pily prošli praktickým proškolením v použití pily a ochranného vybavení, které
povede zkušený pracovník. První zkouška by měla
proběhnout při řezání kulatiny na vhodném stojanu.
♦
Provádějte údržbu pily i v případě, není-li používána.
Neskladujte elektrickou řetězovou pilu, aniž byste
nejdříve sundali řetěz a lištu pily, které by měly
být během skladování ponořeny v oleji. Skladujte
všechny části elektrické řetězové pily na suchém
a bezpečném místě, mimo dosah dětí.
♦
Před uložením vám doporučujeme vypuštění oleje
z nádržky pily.
♦
Udržujte správný postoj a naplánujte si bezpečný
únik před padajícími stromy nebo větvemi.
♦
Při řezání používejte klíny a zabraňte ohýbání vodicí
lišty pily a řetězu pily v řezu.
♦
Pečujte o řetěz pily. Dbejte na to, aby byl řetěz stále
ostrý a aby byl řádně usazen na vodicí liště. Zajistěte
správné namazání a čistotu řetězu a vodicí lišty pily.
Udržujte rukojeti pily suché a čisté. Dbejte na to, aby
nebyly znečištěny olejem nebo mazivem.
Vibrace
Deklarovaná úroveň vibrací uvedená v technických
údajích a v prohlášení o shodě byla měřena v souladu
se standardní zkušební metodou předepsanou normou
EN 60745 a může být použita pro srovnání jednotlivých
nářadí mezi sebou. Deklarovaná úroveň vibrací může
být také použita k předběžnému stanovení doby práce
s tímto nářadím.
Varování! Úroveň vibrací při aktuálním použití elektrického nářadí se může od deklarované úrovně vibrací lišit
v závislosti na způsobu použití nářadí. Úroveň vibrací
může být vzhledem k uvedené hodnotě vyšší.
Vyvarujte se řezání
♦
Upraveného řeziva.
♦
Do země.
♦
Do drátěných plotů, hřebíků atd.
Při stanovení doby působení vibrací z důvodu určení bezpečnostních opatření podle požadavků normy 2002/44/
EC k ochraně osob pravidelně používajících elektrické
nářadí v zaměstnání, by měl předběžný odhad působení
vibrací brát na zřetel aktuální podmínky použití nářadí s přihlédnutím na všechny části pracovního cyklu,
jako jsou doby, při které je nářadí vypnuto a kdy běží
naprázdno.
Doplňkové bezpečnostní pokyny
♦
Zajistěte, aby byl pro případ nehody někdo nablízku
(v bezpečné vzdálenosti).
♦
Musíte-li se z jakéhokoli důvodu dotýkat řetězu pily,
ujistěte se, zda je elektrická řetězová pila odpojena
od napájecího napětí.
♦
Hladina hluku tohoto výrobku může překročit
8
♦
Štítky na nářadí
Na tomto nářadí jsou následující piktogramy:
Varování! Z důvodu snížení rizika způsobení úrazu si uživatel musí přečíst tento návod
k obsluze.
Je-li to nutné, kontaktujte rozvodnou společnost,
abyste určili, zda je impedance napájecího zdroje
nižší než 0,172/0,293 ohmů. V těchto podmínkách
je nepravděpodobné, aby docházelo k poruchám.
Ochrana před úrazem způsobeným elektrickým
proudem
♦
Zabraňte kontaktu těla s uzemněnými povrchy (např.
kovová zábradlí, sloupy veřejného osvětlení, atd.).
Elektrická bezpečnost může být dále zvýšena použitím proudového chrániče (RCD) s vysokou citlivostí
(30 mA/30 ms).
Při práci s tímto nářadím používejte ochranné
brýle.
Při práci s tímto nářadím používejte ochranu
sluchu.
Varování! Použití proudového chrániče (RCD)
nebo jiného jističe nezbavuje uživatele elektrické řetězové pily dodržování bezpečnostních
pokynů a provádění bezpečných pracovních
postupů uvedených v tomto návodu.
Nevystavujte nářadí dešti nebo prostředí s vysokou vlhkostí.
Popis
Směrnice 2000/14/EC týkající se zaručeného
akustického výkonu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Dojde-li k poškození nebo přeřezání napájecího kabelu, okamžitě odpojte jeho zástrčku od
síťové zásuvky.
Upozornění: Neprovádějte nadměrné
utažení. Utáhněte rukou. Utahujte pouze
prsty.
Elektrická bezpečnost
Toto nářadí je opatřeno dvojitou izolací. Proto
není nutné použití uzemňovacího vodiče. Vždy
zkontrolujte, zda napájecí napětí sítě odpovídá
napětí na výkonovém štítku.
♦
Spínač zapnuto/vypnuto
Pojistné tlačítko
Přední kryt/sestava brzdy řetězu
Vodicí lišta
Řetěz
Sestava krytu řetězu
Zajišťovací šroub seřízení řetězu
Seřizovací kolečko napnutí řetězu
Ochranné pouzdro
Napájecí kabel
Příchytka napájecího kabelu
Víčko nádržky na olej
Indikátor množství oleje
Sestavení
Varování! Při práci s touto elektrickou řetězovou pilou vždy používejte rukavice.
Je-li poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn
výrobcem nebo v autorizovaném servisu BLACK+DECKER, aby bylo zabráněno možným rizikům.
Varování! Před prováděním jakéhokoli sestavení nebo údržby tohoto nářadí vždy vypněte
a odpojte napájecí kabel od síťové zásuvky.
Použití prodlužovacího kabelu
♦
Vždy používejte schválený typ prodlužovacího kabelu, který je vhodný pro příkon tohoto nářadí (viz
technické údaje). Prodlužovací kabel musí být vhodný pro venkovní použití a musí být také tak označen.
Může být použit prodlužovací kabel HO7RN-F s délkou až 30 m a s dvěma vodiči s průřezem 1,5 mm²,
aniž by docházelo k výkonovým ztrátám při provozu
nářadí.
Před použitím prodlužovací kabel řádně zkontrolujte,
zda není poškozen nebo opotřebován. Je-li tento
kabel poškozen, vyměňte jej. V případě použití navinovacího kabelu odviňte vždy celou délku kabelu.
Varování! Před sestavením odstraňte vázací
pásek, který upevňuje řetěz k vodicí liště.
Mazání řetězu
Toto mazání musíte provádět při každém prvním použití
nového řetězu (5). Nový řetěz (5) před použitím namočte
minimálně na jednu hodinu do oleje. Použijte olej na
řetězy BLACK+DECKER.
Doporučujeme vám, abyste během celé provozní životnosti této elektrické řetězové pily používali pouze
olej BLACK+DECKER, protože směsi různých olejů by
mohly vést k snížení kvality oleje, což by drasticky zkrátilo
provozní životnost řetězu pily a objevila by se další rizika.
Nikdy nepoužívejte již použitý olej, příliš hustý olej nebo
velmi řídký olej určený pro šicí stroje.
Takové oleje mohou elektrickou řetězovou pilu poškodit.
Poklesy napájecího napětí
♦
V určitých podmínkách napájení může toto nářadí během spouštění způsobit krátkodobé poklesy
napětí.
♦
To může mít vliv na ostatní zařízení. Například může
dojít k dočasnému poklesu intenzity elektrického
osvětlení.
Sestavení vodicí lišty a řetězu. (obr. A - E)
♦
Položte elektrickou řetězovou pilu na stabilní povrch.
9
Použití
♦
Nastavte přední kryt/sestavu brzdy řetězu (3) do
přední polohy (obr. A).
♦
Otočte zajišťovací šroub seřízení řetězu (7) proti
směru pohybu hodinových ručiček, aby došlo k sejmutí sestavy krytu řetězu (6) (obr. B).
♦
Nasaďte řetěz (5) na vodicí lištu (4) a ujistěte se, zda
břity řetězu pily na horní části vodicí lišty (4) směřují
dopředu (obr. C).
♦
Veďte řetěz (5) podél vodicí lišty (4) a natáhněte jej
tak, aby na jedné straně zadní části vodicí lišty (4)
došlo k vytvoření smyčky.
♦
Veďte řetěz (5) podél hnacího kola (14), srovnejte
drážku ve vodicí liště a centrální otvor seřizovacího
kolečka řetězu (16) se šroubem (15) (obr. D).
Poznámka: Otáčejte seřizovacím kolečkem napnutí
řetězu dle potřeby, aby došlo k srovnání centrálního
otvoru se šroubem (15).
Varování! Před opětovným sestavením se ujistěte, zda
je přední kryt/sestava brzdy řetězu (3) nastavena ve
správné poloze (přední) (obr. A).
♦
Umístěte sestavu krytu řetězu (6) na elektrickou
řetězovou pilu.
Ujistěte se, zda je výstupek (17) na sestavě krytu řetězu
♦
správně umístěn v drážce (18) na hlavním krytu (obr. E).
♦
Otočte zajišťovací šroub seřízení řetězu (7) ve směru
pohybu hodinových ručiček, aby došlo k řádnému
usazení.
♦
Zkontrolujte napnutí - viz níže uvedená část „Kontrola napnutí řetězu“.
♦
Je-li řetěz příliš volný - viz níže uvedená část
„Zvětšení napnutí řetězu“.
Kontrola napnutí řetězu (detail v obr. F)
Před použitím pily a po každých 10 minutách práce s pilou
musíte zkontrolovat napnutí řetězu.
♦
Odpojte nářadí od napájecího napětí.
♦
Mírně zatáhněte za řetěz (5), jako na uvedeném
obrázku (detail v obr. K). Napnutí je správné, pokud
řetěz (5) při povytažení do vzdálenosti 3 mm od
vodicí lišty (4) zaskočí zpět. Mezi vodicí lištou (4)
a řetězem pily (5) by neměl být na spodní straně
vodicí lišty žádný průvěs (obr. G).
Varování! Nechejte nářadí pracovat jeho vlastním tempem. Zamezte přetěžování.
Naplnění nádržky na olej (obr. H)
♦
Sejměte víčko nádržky (12) a naplňte nádržku doporučeným typem oleje na řetězy. Množství oleje
v nádržce můžete sledovat pomocí indikátoru (13).
Znovu nasaďte víčko nádržky (12).
♦
Pravidelně pilu vypínejte a kontrolujte množství
oleje pomocí indikátoru (13). Je-li v nádržce méně
než čtvrtina požadovaného množství oleje, odpojte
zástrčku kabelu pily od síťové zásuvky a doplňte do
nádržky správný typ oleje.
Tato elektrická řetězová pila je vybavena automatickým
systémem mazání, který provádí stálé mazání řetězu
pily a vodicí lišty.
Doporučujeme vám, abyste během celé provozní životnosti této elektrické řetězové pily používali pouze
olej BLACK+DECKER, protože směsi různých olejů by
mohly vést k snížení kvality oleje, což by drasticky zkrátilo
provozní životnost řetězu pily a objevila by se další rizika.
Nikdy nepoužívejte již použitý olej, příliš hustý olej nebo
velmi řídký olej určený pro šicí stroje. Takové oleje by
mohly způsobit poškození vaší elektrické řetězové pily.
Používejte pouze oleje správné třídy (kat. č. A6023-QZ).
♦
Tato elektrická řetězová pila bude během použití
dávkovat olej na řetěz automaticky.
Jak nastavit brzdu řetězu (obr. A)
♦
Ujistěte se, zda je nářadí odpojeno od elektrické sítě.
♦
Nastavte přední kryt/sestavu brzdy řetězu (3) zpět
do polohy „nastavit“ (obr. A).
♦
Nářadí je nyní připraveno k použití.
Zapnutí
Poznámka: Není-li přední kryt/sestava brzdy řetězu v poloze „nastavit“, zapnutí pily nebude možné.
♦
Uchopte pilu pevně oběma rukama. Stiskněte pojistné tlačítko (2) a potom stiskněte spínač zapnuto/
vypnuto (1), aby došlo k spuštění pily.
♦
Jakmile dojde k spuštění motoru, sejměte palec
z pojistného tlačítka (2) a držte pevně rukojeť.
Na nářadí příliš netlačte, nechejte nářadí pracovat vlastním tempem. Práce je účinnější a bezpečnější, používáte-li nářadí a nástroje k účelům, k jakým jsou určeny. Příliš
velký tlak vede k roztahování řetězu pily (5).
Zvýšení napnutí řetězu (obr. B)
♦
Otočte zajišťovací šroub seřízení řetězu (7) proti
směru pohybu hodinových ručiček o polovinu otáčky.
♦
Otáčejte seřizovacím kolečkem napnutí řetězu (8) ve
směru pohybu hodinových ručiček, dokud neucítíte
mírný odpor.
♦
Zkontrolujte napnutí - viz část „Kontrola napnutí
řetězu“.
♦
Jste-li s napnutím spokojeni, znovu utáhněte
zajišťovací šroub seřízení řetězu (7). Chcete-li
napnutí ještě zvětšit, otáčejte seřizovacím kolečkem (8). Potom znovu utáhněte zajišťovací
šroub seřízení řetězu (7).
K čemu dochází při zpětném rázu řetězu
Dojde-li k zpětnému rázu, vaše levá ruka se dostává
do kontaktu s předním krytem, tlačí tento kryt dopředu
směrem k obrobku a provede zastavení nářadí během
několika zlomků sekundy.
Jak vyzkoušet brzdu řetězu (obr. A)
♦
Před použitím pily vždy zkontrolujte, zda brzda
řetězu pracuje správně.
♦
Uchopte nářadí pevně oběma rukama a na pevném
povrchu se ujistěte, zda se řetěz pily (5) nedotýká
povrchu země a zapněte pilu (viz část „Jak zapnout
elektrickou řetězovou pilu“).
Poznámka: Řetěz nepřepínejte, protože by to vedlo
k nadměrnému opotřebování a zkrácení provozní životnosti řetězu a vodicí lišty.
Poznámka: Je-li řetěz pily nový, během prvních 2 provozních hodin velmi často kontrolujte jeho napnutí (po odpojení
od napájecího zdroje), protože se nový řetěz mírně vytahuje.
10
♦
♦
Otáčejte levou ruku směrem dopředu kolem přední
rukojeti tak, aby se zadní část vaší ruky dostala do
kontaktu s předním krytem/sestavou brzdy řetězu
(3) a zatlačte ji dopředu směrem k obrobku (obr.
A). Řetěz pily (5) se musí zastavit během několika
zlomků sekundy.
Chcete-li funkci předního krytu/sestavy brzdy řetězu (3)
obnovit, postupujte podle pokynů v části „Jak nastavit
brzdu řetězu“.
Poznámka: Vyvarujte se opětovného spuštění motoru,
dokud neuslyšíte, že se motor zcela zastavil.
Poznámka: Dojde-li k závadě brzdy řetězu, svěřte opravu
tohoto výrobku autorizovanému servisu BLACK+DECKER.
♦
Z druhé strany kmenu stromu proveďte jednoduchý
horizontální řez, který se bude nacházet asi 25 až 50
mm nad směrovým zářezem. (obr. J). Nikdy neprovádějte řez do směrového zářezu, protože byste
ztratili kontrolu nad ovládáním směru pádu stromu.
Zarazte do zářezu vhodný klín nebo klíny, aby došlo
k jeho rozevření a k pádu stromu (obr. K).
Prořezávání větví stromu
Ujistěte se, zda prořezávání větví stromů nezakazuje nebo nereguluje platný místní zákon nebo předpis.
Prořezávání by mělo být prováděno zkušenými pracovníky, protože hrozí zvýšené riziko sevření řetězu pily
a zpětného rázu.
Dojde-li k zablokování řetězu pily (5) nebo vodicí
lišty (4)
♦
Vypněte nářadí.
♦
Odpojte nářadí od napájecího napětí.
♦
Rozevřete řez pomocí klínů, aby došlo k uvolnění
tlaku na vodicí lištu (4). Nepokoušejte se pilu uvolnit
prudkými pohyby.
♦
Zahajte nový řez.
Před prořezáváním berte v úvahu všechny podmínky,
které mohou ovlivnit směr pádu:
♦
Délka a hmotnost řezané větve.
♦
Jakýkoli neobvyklý tvar silné větve nebo hniloba.
♦
Okolní stromy a překážky, včetně překážek nad
hlavou.
♦
Rychlost a směr větru.
♦
Větve, které jsou propleteny s jinými větvemi.
Pracovník musí brát v úvahu přístup k větvím stromu
a směr jejich pádu. Větve stromu se mohou snadno
zhoupnout směrem ke kmenu. Mimoto mohou větve
ohrozit okolo stojící osoby, objekty a jiný majetek, nacházející se pod nimi.
♦
Z důvodu zabránění rozštípnutí proveďte první řez
směrem nahoru. Hloubka řezu by měla odpovídat
maximálně jedné třetině průměru větve.
♦
Proveďte druhý řez směrem dolů proti prvnímu řezu.
Kácení stromů (obr. I - K)
Nezkušení uživatelé by se neměli pokoušet kácet stromy.
Uživatel může utrpět zranění nebo může způsobit škodu
na majetku, nebude-li brát v úvahu směr pádu stromu.
Strom se může rozštípnout a během řezání může také
dojít k pádu poškozené nebo suché větve.
Bezpečná vzdálenost okolních osob, budov a dalších
objektů od stromu, který má být pokácen, odpovídá minimálně 2,5 násobku výšky káceného stromu. Osoby,
budovy nebo předměty nacházející se v tomto prostoru
jsou vystaveny riziku zasažení padajícím stromem.
Řezání kulatiny (obr. L - O)
Způsob řezání závisí na způsobu podepření řezaného
materiálu.
Je-li to možné, vždy používejte vhodný stojan pro řezání
dřeva. Vždy zahajte řez s řetězem pily v chodu a tak,
aby byl hrotový doraz (20) v kontaktu s dřevem (obr. L).
Při dokončení řezu proveďte otočný pohyb pomocí hrotového dorazu.
Před pokusem o pokácení stromu:
♦
Ujistěte se, zda prořezávání větví stromů nezakazuje
nebo nereguluje platný místní zákon nebo předpis.
♦
Berte v úvahu všechny následující podmínky, které
mohou ovlivnit směr pádu stromu:
♦
Určený směr pádu.
♦
Přirozený náklon stromu.
♦
Jakýkoli neobvyklý tvar silné větve nebo hniloba.
♦
Okolo stojící stromy a překážky, včetně
nadzemních vedení a podzemních sítí.
♦
Rychlost a směr větru.
Připravte si plán úniku před padajícími větvemi a úlomky.
Zajistěte, aby na únikové cestě nebyly žádné překážky,
které by bránily v pohybu. Pamatujte na to, že jsou vlhká
tráva a čerstvě ořezaná kůra kluzké.
♦
Nepokoušejte se kácet stromy u nichž je průměr
jejich kmenů větší než pracovní délka lišty elektrické
řetězové pily.
♦
Proveďte do kmenu směrový zářez, abyste určili
směr pádu stromu.
♦
Potom proveďte horizontální řez do hloubky, která
odpovídá zhruba 1/5 až 1/3 průměru stromu, který
bude rovnoběžný s rovinou základny stromu (obr. I).
♦
Potom nad prvním řezem na stejné straně stromu
proveďte druhý řez, který bude s horizontálním řezem svírat úhel 45°.
Je-li materiál při řezání podepřen po celé délce:
♦
Provádějte řez směřující dolů, ale zabraňte tomu,
aby se pila dostala do kontaktu se zemí, protože by
došlo k rychlému otupení řetězu.
Je-li materiál při řezání podepřen na obou koncích:
♦
Nejdříve řežte směrem dolů do jedné třetiny, abyste
zabránili štípání, a potom veďte druhý řez směrem
proti prvnímu řezu.
Je-li materiál při řezání podepřen na jednom konci:
♦
Nejdříve řežte jednu třetinu průměru směrem nahoru, abyste zabránili štípaní a potom řežte směrem
dolů.
Řežete-li na svahu:
♦
Vždy stůjte na svahu nad řezaným materiálem.
11
Provádíte-li řezání dřeva na zemi (obr. M):
♦
Zajistěte si dřevo pomocí zarážek nebo klínů. Uživatel pily nebo jiné osoby nesmí zajišťovat polohu
polen nebo kmenu tak, že si na něj sednou nebo
že na něm budou stát. Zajistěte, aby se řetěz pily
nedostal do kontaktu se zemí.
Používáte-li při řezání stojan (obr. N):
Je-li to možné, vždy zásadně doporučujeme použití
stojanu.
♦
Umístěte kulatinu do stabilní polohy. Vždy provádějte řez vně opěrných bodů stojanu. Pro připevnění
obrobku používejte upínací svorky nebo pásy.
Možná příčina
Možné řešení
Není stisknuto pojistné
tlačítko
Stiskněte pojistné
tlačítko
Přední kryt v poloze po
aktivaci brzdy
Obnovte funkci
předního krytu
Řetěz se nezastavuje
do 2 sekund, dojde-li
k vypnutí nářadí
Spálená pojistka
Vyměňte pojistku
Sepnutí proudového
chrániče
Zkontrolujte proudový
chránič
Odpojený napájecí
kabel
Zkontrolujte napájení
Řetěz je příliš volný
Zkontrolujte napnutí
řetězu
Lišta/řetěz jsou horké Prázdná nádržka
nebo se objeví kouř
na olej
Elektrická řetězová
pila neprovádí
správné řezy
Očistěte otvory pro
mazací olej (21 - obr.
E) a vyčistěte drážku ve
vodicí liště
Řetěz je příliš napnutý
Zkontrolujte napnutí
řetězu
Vodicí lišta pily musí
být namazána
Proveďte kompletní
namazání vodicí lišty
Řetěz se pohybuje
opačně
Zkontrolujte a opravte
směr otáčení řetězu
Vyprázdněte z nádržky
olej a použijte nový olej
Mazací otvor ve víčku
je ucpaný
Odstraňte nečistoty
z tohoto otvoru
Nečistoty na řetězové
lište
Odstraňte tyto
nečistoty a očistěte
vodicí lištu
Nečistoty ve výstupu
pro mazací olej
Odstraňte tyto
nečistoty
Varování! Před prováděním jakékoli údržby elektrického
nářadí:
♦
Vypněte pilu a odpojte ji od napájecího zdroje.
Množství oleje
Hladina oleje v nádržce by se neměla nacházet pod
značkou pro 1/4 množství.
Řetěz a vodicí lišta (obr. F)
♦
Po několika provozních hodinách a před uložením
této pily sejměte z pily vodicí lištu (4) i s řetězem pily
(5) a proveďte jejich očištění.
♦
Ujistěte se, zda je čistý kryt řetězu a je-li to nutné,
odstraňte z něj všechny nečistoty.
♦
Při opětovné montáži otočte vodicí lištu (4) o 180°,
pomocí šroubováku sejměte kolečko pro napínání
řetězu a znovu jej namontujte na opačné straně
vodicí lišty.
Varování! Řetěz příliš nenapínejte.
♦
Namažte ozubené kolo přes otvor pro mazání
ozubeného kola (19), abyste zajistili rovnoměrné
opotřebování kolem lišt vodicí lišty.
Broušení řetězu pily
Chcete-li od pily získat maximální výkon, je důležité, aby
byly zuby řetězu stále ostré.
Návod k tomuto úkonu naleznete na obalu brousící
soupravy.
Pro tento účel vám doporučujeme zakoupení brusné soupravy na řetězy BLACK+DECKER (k dispozici u servisních
zástupců a vybraných dodavatelů BLACK+DECKER).
Zkontrolujte množství
oleje
Ucpaný otvor pro mazací olej na liště pily
Možné řešení
Nečistoty v nádržce
Pravidelná údržba zaručuje dlouhou provozní životnost
této pily.
Doporučujeme vám, abyste v pravidelných intervalech
prováděli následující kontroly.
Odstraňování závad
Nářadí není možné
spustit
Možná příčina
Elektrická řetězová
nespotřebovává olej
Údržba
Ořezávání větví (obr. O)
Odstraňování větví z pokáceného stromu. Při ořezávání větví nechejte větší spodní větve, aby podpíraly
pokácený strom.
Malé větve odstraňujte jedním řezem. Větve, na které
působí tlak, musí být řezány ze spodní strany větve
směrem k horní straně větve, abyste zabránili zablokování pily v řezu.
Ořežte větve z opačné strany stromu a dbejte na to,
aby se kmen stromu nacházel mezi vámi a pilou. Nikdy
neprovádějte řezání, máte-li pilu mezi nohama a nikdy si
nesedejte na větve, které budete řezat.
Problém
Problém
Výměna opotřebovaných pilových řetězů
Náhradní řetězy jsou k dispozici u prodejců nebo servisních zástupců BLACK+DECKER. Vždy používejte
originální náhradní díly.
Proveďte nabroušení
Ostrost řetězu pily
Zuby řetězu pily se otupí okamžitě při střetu rotujícího
řetězu se zemí nebo s hřebíky.
Napnutí řetězu pily
Pravidelně kontrolujte napnutí řetězu pily.
12
Technické údaje
Co dělat, potřebuje-li vaše pila opravu.
Vaše elektrická řetězová pila je vyrobena tak, aby splňovala požadavky platných bezpečnostních předpisů.
Opravy musí být prováděny pouze kvalifikovanými osobami, které budou používat originální náhradní díly. Nedodržení tohoto pokynu může vést k značnému ohrožení
obsluhy. Doporučujeme vám, abyste tento návod uložili
na bezpečném místě.
CS2040 CS2245
(Typ 1) (Typ 1)
Výměna síťové zástrčky (pouze pro
Velkou Británii a Irsko)
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího kabelu:
♦
Zajistěte bezpečné odstranění staré zástrčky.
♦
Připojte hnědý vodič k svorce pod napětím na nové
zástrčce.
♦
Modrý vodič připojte k nulové svorce.
Varování! Na zemnící svorku nebude připojen žádný
vodič.
Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními zástrčkami.
Doporučená pojistka: 13 A.
Napájecí napětí
Vac
230
230
Příkon
W
2000
2200
Délka
mm
400
450
Rychlost řetězu
(naprázdno)
m/s
12,5
12,5
Maximální délka řezu mm
397
436
Množství oleje
ml
200
150
Hmotnost
kg
5,5
5,66
II
II
Třída ochrany
Hladina akustického tlaku podle normy EN 60745:
LpA (akustický tlak) 85,7/95 dB(A),
odchylka (K) 3/2,5 dB(A)
LWA (akustický výkon) 102,1/106 dB(A),
odchylka (K) 3/2,5 dB(A)
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový
součet) podle normy EN 60745:
Ochrana životního prostředí
Hodnota vibrací (ah) 4,5/5,5 m/s2,
odchylka (K) 1,5 m/s2
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být likvidován v běžném domácím odpadu.
Pokud nebudete výrobek BLACK+DECKER dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte jej spolu
s běžným komunálním odpadem. Zajistěte likvidaci tohoto
výrobku v tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné
využití použitých výrobků a obalových materiálů. Opětovné použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny, místní
sběrny odpadů nebo recyklační stanice poskytnou informace o správné likvidaci elektro odpadů z domácnosti.
Společnost BLACK+DECKER poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků BLACK+DECKER po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li využít výhody této služby,
odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli zástupci
autorizovaného servisu, který zařízení odebere a zajistí
jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu BLACK+DECKER naleznete na příslušné adrese uvedené v tomto návodu. Seznam autorizovaných servisů BLACK+DECKER
a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com
13
Prohlášení o shodě
Záruka
Společnost Black & Decker je přesvědčena o kvalitě
svých výrobků a nabízí mimořádnou záruku. Tato záruka
je nabízena ve prospěch zákazníka a nijak neovlivní jeho
zákonná záruční práva. Tato záruka platí ve všech členských státech EU a evropské zóny volného obchodu EFTA.
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
A SMĚRNICE TÝKAJÍCÍ SE VNĚJŠÍHO
HLUKU
Objeví-li se na výrobku Black & Decker, v průběhu
24 měsíců od zakoupení, jakékoli materiálové či výrobní
vady, společnost Black & Decker garantuje ve snaze
o minimalizování vašich starostí bezplatnou výměnu
vadných dílů, opravu nebo výměnu celého výrobku za
níže uvedených podmínek:
♦
Tento výrobek nebyl používán pro obchodní nebo
profesionální účely a nedocházelo k jeho pronájmu.
♦
Tento výrobek nebyl vystaven nesprávnému použití
a nebyla zanedbána jeho předepsaná údržba.
♦
Tento výrobek nebyl poškozen cizím zaviněním,
jinými předměty nebo nehodou.
♦
Opravy nebyly prováděny jinými osobami než autorizovanými opraváři nebo mechaniky autorizovaného
servisu Black & Decker.
CS2040/CS2245
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tyto produkty popisované v technických údajích splňují požadavky
následujících norem:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-13
2006/42/EC, Elektrická řetězová pila, Příloha IV
TÜV Rheinland LGA Products GmbH;
Tillystraße 2 D - 90431 Nürnberg, Germany;
Číslo úředně stanoveného orgánu: 0197
Hodnota akustického výkonu měřená dle normy
Požadujete-li záruční opravu, budete muset prodejci
nebo zástupci autorizovaného servisu předložit doklad
o zakoupení výrobku. Místo nejbližšího autorizovaného
servisu Black & Decker naleznete na příslušné adrese
uvedené v tomto návodu. Seznam autorizovaných
servisů Black & Decker a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
2000/14/EC (Článek 13, Příloha III):
LWA (měřený akustický výkon) 102,1/106 dB(A), odchylka (K) 3/2,5 dB(A)
LWA (zaručený akustický výkon) 109/110 dB(A)
Navštivte prosím naše stránky www.blackanddecker.cz
a zaregistrujte zde váš nový výrobek BLACK+DECKER,
abyste mohli být informováni o nových výrobcích
a speciálních nabídkách. Další informace o značce
BLACK+DECKER a o celé řadě našich dalších výrobků
naleznete na adrese www.blackanddecker.co.uk
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnic
2014/30/EU a 2011/65/EU. Chcete-li získat další informace, kontaktujte prosím společnost Black & Decker
na následující adrese nebo na adresách, které jsou
uvedeny na konci tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení společnosti Black & Decker.
R. Laverick
Technický ředitel
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
28. 10. 2014
zst00273860 - 24-06-2015
14
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
15
16
17
18
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
10/14
Podpis
Download PDF

advertising