CS2040 | Black&Decker CS2040 CHAINSAW instruction manual

A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem ajánlott.
533224 - 55 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
CS2040
CS2245
2
7
7
8
A
6
6
B
15 16
14
C
D
18
17
E
F
3
G
H
I
J
K
L
4
M
N
O
5
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
f.
Ha az elektromos szerszám nedves helyen való
használata elkerülhetetlen, az elektromos biztonság növelhető egy hibaáramvédő kapcsoló (RCD)
előkapcsolásán keresztül. Hibaáramvédő kapcsoló
használata mellett kisebb az áramütés veszélye.
3.
a.
Személyes biztonság
Elektromos szerszám használata közben ne veszítse el éberségét, figyeljen mindig arra, amit
tesz, használja a józan eszét. Ne használja a szerszámot, ha fáradt, ha gyógyszer, alkohol hatása
vagy gyógykezelés alatt áll. Elektromos szerszám
használata közben egy pillanatnyi figyelmetlenség
is súlyos személyi sérülést okozhat.
Használjon személyi védőfelszerelést. Mindig
hordjon védőszemüveget. A védőfelszerelések,
például porvédő maszk, biztonsági csúszásmentes
cipő, védősisak vagy hallásvédő csökkentik a személyi sérülés veszélyét.
Gondoskodjon arról, hogy a szerszám ne indulhasson be véletlenül. Ellenőrizze, hogy az üzemi kapcsoló kikapcsolt állásban van-e, mielőtt
a hálózatra és/vagy akkumulátorra kapcsolja,
a kezébe veszi vagy magával viszi.
Ha az elektromos szerszám hordozása közben az
ujját a kapcsolón tartja, vagy bekapcsolt szerszámot
helyez áram alá, balesetet okozhat.
Mielőtt bekapcsolja az elektromos szerszámot,
vegye le róla a szerelőkulcsot. Forgó alkatrészen
felejtett kulcs a szerszám beindulásakor személyi
sérülést okozhat.
Ne nyúljon ki túlságosan messzire. Kerülje
a rendellenes testtartást, és egyensúlyát soha
ne veszítse el munkavégzés közben. Így jobban
irányíthatja a szerszámot, még váratlan helyzetekben is.
Megfelelő öltözéket viseljen. Ne hordjon ékszert
vagy laza ruházatot munkavégzés közben. Haját,
ruházatát és kesztyűjét tartsa távol a mozgó alkatrészektől. A laza öltözék, ékszerek vagy hosszú
haj beakadhatnak a mozgó részekbe.
Ha a készüléken van porelszívási lehetőség, illetve porzsák, ügyeljen arra, hogy megfelelően
csatlakoztassa és használja ezeket munka közben. Porelszívó berendezés használatával nagymértékben csökkenthetők a por okozta veszélyek.
Az Ön BLACK+DECKER™ láncfűrésze gallyazásra, fadöntésre, farönkök vágására alkalmas. Ez a szerszám
iparszerű felhasználásra nem alkalmas.
Biztonságtechnikai előírások
Elektromos szerszámokra vonatkozó általános biztonságtechnikai figyelmeztetések
Figyelmeztetés! Olvasson el minden biztonságtechnikai figyelmeztetést és útmutatást.
Az alábbi figyelmeztetések és útmutatások be
nem tartása áramütést, tüzet és/vagy súlyos
személyi sérülést okozhat.
b.
Őrizze meg a figyelmeztetéseket és a használati útmutatót későbbi használatra
Az „elektromos szerszám” kifejezés a figyelmeztetésekben
az Ön által használt hálózati (vezetékes) vagy akkumulátoros (vezeték nélküli) elektromos szerszámot jelenti.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
c.
A munkaterület biztonsága
A munkaterületet tartsa tisztán és világítsa meg
jól. A rendetlen vagy sötét munkaterület növeli a balesetveszélyt.
Ne használja a szerszámot robbanás- és tűzveszélyes légtérben, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy por közelében. Elektromos
szerszámok használatakor szikra keletkezhet, amely
begyújthatja a port vagy gázt.
A szerszám használata közben tartsa távol a gyerekeket és az arra járókat. Ha elterelik a figyelmét,
elveszítheti a szerszám feletti uralmát.
d.
e.
Elektromos biztonság
Az elektromos kéziszerszám dugasza a hálózati csatlakozóaljzat kialakításának megfelelő
legyen. Soha, semmilyen módon ne alakítsa át
a csatlakozódugót. Földelt szerszámokkal soha
ne használjon adapter dugaszt. Eredeti (nem átalakított) csatlakozó és ahhoz illő konnektor használata mellett kisebb az áramütés veszélye.
Ügyeljen arra, hogy teste ne érintkezzék földelt
felületekkel, például csővezetékkel, radiátorral,
tűzhellyel és hűtőszekrénnyel. Ha a teste földelést
kap, nagyobb az áramütés veszélye.
Esőtől és egyéb nedvességtől óvja az elektromos
szerszámokat. Ha víz kerül az elektromos szerszám
belsejébe, nő az áramütés veszélye.
Gondosan bánjon a kábellel. Az elektromos szerszámot soha ne hordozza és ne húzza a tápkábelnél fogva, a dugaszt pedig ne a kábelnél
fogva húzza ki a konnektorból. Tartsa távol a kábelt éles szélektől, mozgó alkatrészektől, védje
olajtól és hőtől. Sérült vagy összetekeredett kábel
növeli az áramütés veszélyét.
A szabadban kizárólag csak arra alkalmas hoszszabbító kábelt szabad használni. Kültéri használatra alkalmas hosszabbító kábel használata mellett
kisebb az áramütés veszélye.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
6
Elektromos szerszámok használata és gondozása
Ne erőltesse az elektromos szerszámot. A munkafeladatnak megfelelő elektromos szerszámot
használja. A megfelelő szerszámmal jobban és
biztonságosabban elvégezheti a munkát, ha a teljesítmény kategóriájának megfelelően használja.
Ne használja az elektromos szerszámot, ha
a kapcsoló nem működőképes. Bármely elektromos szerszám használata, amely nem irányítható
megfelelően az üzemi kapcsolóval, nagyon veszélyes, ezért azonnal meg kell javíttatni a kapcsolót,
ha sérült vagy nem működőképes.
Mielőtt beállítást végez, változtat, vagy tartozékot cserél a szerszámon, illetve mielőtt eltárolja,
húzza ki a dugaszát a konnektorból és/vagy az
d.
e.
f.
g.
akkumulátorról. Ezekkel a megelőző biztonsági
intézkedésekkel csökkenti a szerszám véletlen beindulásának esélyét.
Ha nem használja a készüléket, tartsa száraz,
gyermekek elől gondosan elzárt helyen; ne engedje, hogy olyan személyek használják, akik
nem ismerik a készüléket vagy ezen útmutatásokat. Az elektromos szerszámok használata nem
képzett felhasználók kezében veszélyes lehet.
Tartsa karban az elektromos szerszámokat. Ellenőrizze a részegységeket, olajozásukat, esetleg
előforduló töréseit, a kézvédő vagy a kapcsoló
sérüléseit és minden olyan rendellenességet,
amely befolyásolhatja a szerszám használatát.
Ha a szerszám sérült, használat előtt javíttassa
meg. A nem megfelelően karbantartott elektromos
szerszámok számos balesetet okoznak.
Tartsa élesen és tisztán a vágószerszámokat.
A megfelelően karbantartott éles vágószerszám
beszorulásának kisebb a valószínűsége, és könynyebben irányítható.
Az elektromos szerszámot, tartozékokat, szerszámszárakat stb. ezeknek az útmutatásoknak
megfelelően használja, a munkakörülmények és
az elvégzendő feladat figyelembe vételével. Az
elektromos szerszám rendeltetésétől eltérő használata veszélyhelyzetet teremthet.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
5. Szerviz
a. Javítást csak szakszerviz végezhet, és csak eredeti gyári alkatrészeket szabad felhasználni. Ezzel biztosítja az elektromos szerszám folyamatosan
biztonságos működését.
♦
♦
Elektromos szerszámokra vonatkozó
kiegészítő biztonságtechnikai
figyelmeztetések
A visszarúgások okai, ill. ezek megelőzése
Visszarúgás akkor fordulhat elő, ha a vezetőpajzs hegye
hozzáér egy tárgyhoz, vagy amikor a fa összezáródik, és
beszorítja a fűrészláncot a vágatba.
Ha a vezetőpajzs hegye valamihez hozzáér, hirtelen
ellenhatás léphet fel, ami a vezetőpajzsot felfelé és hátra,
a kezelő felé löki.
Ha a fűrészlánc a vezetőpajzs felső része mentén csípődik be, a vezetőpajzs hirtelen a kezelő felé lökődhet.
Mindkét esetben elveszítheti a szerszám feletti uralmát,
ami súlyos személyi sérüléssel járhat.
Ne támaszkodjon kizárólag a láncfűrészbe épített biztonsági eszközökre. Mint a láncfűrész használójának, Önnek
is meg kell tennie bizonyos lépéseket annak érdekében,
hogy balesetmentesen végezhesse munkáját.
A visszarúgás a szerszám helytelen használatának,
illetve a helytelen munkamódszereknek vagy munkakörülményeknek a következménye, és az alábbi megfelelő
óvintézkedések betartásával elkerülhető:
♦
Erősen, a fogantyúkat a hüvelykujjával és a többi
ujjával közrefogva markolja a láncfűrészt. Mindkét kezével tartsa, testét és karját úgy helyezze,
hogy a visszarúgó erőknek ellenállhasson. A ke-
Figyelmeztetés! További biztonsági figyelmeztetések láncfűrészekhez
♦
♦
♦
♦
ajánlatos. Megfelelő védőruházat viselése mellett
kisebb a repülő törmelék vagy a lánc véletlen megérintése miatti személyi sérülés veszélye.
Ne dolgozzon a láncfűrésszel fára mászva. Ha
fára felmászva használja a láncfűrészt, személyi
sérülés lehet a következménye.
Mindig csak stabil, biztonságos és vízszintes felületen állva használja a láncfűrészt, és ne veszítse el egyensúlyát. Csúszós vagy instabil felületen,
pl. létrán elveszítheti egyensúlyát és a láncfűrész
feletti uralmát.
Ha feszülő ágat vág, számítson rá, hogy az viszszacsapódhat. Amikor a fa szálaiban lévő feszültség oldódik, a megterhelt ág megütheti a kezelőt és/
vagy kiránthatja a szerszámot a kezelő uralma alól.
Bokrokat és facsemetéket különös körültekintéssel vágjon. A vékony anyag beleakadhat a láncba,
és Ön felé csapódhat, vagy kimozdíthatja egyensúlyi
helyzetéből.
A láncfűrészt kikapcsolt állapotában, az elülső
fogantyújánál markolva és a testétől távol tartva
szállítsa. Szállításkor vagy tároláskor a pajzsvédő legyen mindig felszerelve a szerszámra. Ha
megfelelően kezeli a láncfűrészt, kisebb annak az
esélye, hogy véletlenül a mozgó lánchoz érjen.
A szerszám kenését, a lánc feszítését és a tartozékok cseréjét az útmutatások szerint végezze.
A nem kellően megfeszített vagy kent lánc elszakadhat, vagy növekedhet a visszarúgás veszélye.
A fogantyúkat tartsa szárazon és tisztán, olajtól
és zsírtól mentesen. A zsíros, olajos fogantyú csúszós, emiatt elveszítheti a szerszám feletti uralmát.
Csak fát vágjon. Ne használja a láncfűrészt rendeltetésétől eltérő célokra. Például: műanyagot, falazatot vagy nem fa építési anyagokat ne
fűrészeljen vele. A láncfűrész rendeltetésellenes
használata veszélyhelyzetet teremthet.
Minden testrészét tartsa távol a fűrészlánctól,
amikor a fűrész működésben van. Bekapcsolás
előtt mindig győződjön meg róla, hogy a láncfűrész nem ér hozzá semmihez. A láncfűrész használata közben egy pillanatnyi figyelmetlenség is elég,
hogy ruhája vagy teste beleakadjon a láncba.
Mindig úgy tartsa a láncfűrészt, hogy jobb keze
a hátsó, bal keze pedig az elülső fogantyún van.
Fordított kéztartással fokozza a személyi sérülés
veszélyét, ezért úgy soha ne tartsa.
A szerszámot csak a szigetelt markolati felületén tartsa, mert a fűrészlánc hozzáérhet rejtett
vezetékhez vagy a szerszám hálózati kábeléhez.
Ha a fűrészlánc áram alatt lévő vezetéket ér, az
elektromos szerszám fém alkatrészei is áram alá
kerülhetnek, és a kezelő áramütést szenvedhet.
Viseljen védőszemüveget és hallásvédőt. Fejének, kezének, lábszárának és lábfejének védelme
érdekében további védőeszközök használata is
7
♦
♦
♦
♦
♦
♦
zelő uralma alatt tarthatja a visszarúgó erőket, ha
megteszi a megfelelő óvintézkedéseket. Soha ne
engedje el a fűrészt, amíg teljesen le nem áll.
Ne nyúljon ki túl messzire és ne fűrészeljen vállmagasság felett. Így könnyebben elkerülheti, hogy
a fűrész hegye véletlenül hozzáérjen valamihez, és
váratlan helyzetekben is jobban tudja uralni a szerszámot.
Cseréhez csak a gyártó által megadott vezetőpajzsot és láncot használjon fel. A nem megfelelő
vezetőpajzs és lánc a lánc szakadását és/vagy a fűrész visszarúgását okozhatja.
A fűrészlánc élezését és karbantartását a gyártó
útmutatásainak megfelelően végezze. A vezető
mélységének csökkenésével nő a visszarúgás esélye.
Ha a fűrészlánc a fa közelében vagy belsejében lévő
fémhez, cementhez vagy más kemény anyaghoz ér,
az visszarúgást okozhat.
A tompa vagy laza lánc visszarúgást okozhat.
Ne próbálja korábbi vágatba illeszteni a fűrészt. Az
is okozhat visszarúgást. Mindig új vágást kezdjen.
♦
dB(A) értéket. Ezért javasoljuk, hogy hallásának védelme érdekében tegye meg a megfelelő intézkedéseket.
Használat közben a vezetőpajzs felforrósodhat,
óvatosan bánjon vele.
Mások biztonsága
♦
Ezt a szerszámot nem használhatják olyan személyek (a gyermekeket is beleértve), akik nincsenek
fizikai, érzékelési vagy mentális képességeik teljes
birtokában, vagy nincs meg a szükséges tapasztalatuk és tudásuk, kivéve, ha a biztonságukért felelős
személy felügyeletet vagy a készülék használatához
kioktatást biztosít számukra.
♦
Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játsszanak
a szerszámmal.
Maradványkockázatok
A szerszám használata további, a biztonsági figyelmeztetések között esetleg fel nem sorolt maradványkockázatokkal is járhat. Ezek a szerszám nem rendeltetésszerű vagy
hosszú idejű használatából stb. adódhatnak.
Bizonyos kockázatok a vonatkozó biztonsági előírások
betartása és a védőberendezések használata ellenére
sem kerülhetők el. Ezek a következők lehetnek:
♦
forgó-mozgó alkatrészek érintése miatti sérülések;
♦
alkatrészek, vágópengék, tartozékok cseréje közben
bekövetkező sérülések;
♦
a készülék huzamosabb idejű használata miatti sérülések; Ha bármely szerszámot huzamosabb ideig
használ, rendszeresen iktasson be szüneteket.
♦
halláskárosodás;
♦
a fűrészpor belégzése miatti egészségkárosodás,
különös tekintettel a tölgy, bükk és rétegelt lemez
anyagokra.
Biztonsági ajánlások a láncfűrészhez
♦
Ha korábban még nem használt láncfűrészt, nyomatékosan ajánljuk, hogy a láncfűrész és a védőeszközök használatáról kérjen gyakorlati tanácsokat egy
tapasztalt felhasználótól. Eleinte gyakorlásképpen
fűrészbakon vagy állványon fűrészeljen farönköt.
♦
Akkor is tartsa karban a láncfűrészt, amikor nem
használja. A fűrészláncot és a vezetőpajzsot rövid
idejű tárolás esetén is vegye le, és olajba merítve
tárolja. A fűrész minden részét száraz, biztonságos
helyen, gyerekektől elzárva tárolja.
♦
Javasoljuk, hogy tárolás előtt engedje le az olajat
a tartályból.
♦
Győződjön meg róla, hogy szilárd felületen áll, és
tervezze meg előre, merre tud biztonságosan menekülni a kidőlő fa vagy a lehulló ágak elől.
♦
Használjon ékeket a fadöntés irányításához, és
akadályozza meg, hogy a vezetőpajzs vagy a lánc
beszoruljon a vágatba.
♦
A fűrészlánc gondozása. Tartsa a láncot élesen
és szorosan a vezetőpajzson. Gondoskodjon arról,
hogy a fűrészlánc és a vezetőpajzs megfelelően
olajozott és tiszta legyen. Tartsa a fogantyúkat szárazon, tisztán, olajtól és zsírtól mentesen.
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás
A műszaki adatlapon és a megfelelőségi nyilatkozatban
feltüntetett súlyozott effektív rezgésgyorsulási értékeket
az EN 60745 szabványnak megfelelően határoztuk meg,
így azok felhasználhatók az egyes szerszámoknál mért
értékek összehasonlítására is. A megadott érték felhasználható a súlyozott effektív rezgésgyorsulásnak való
kitettség mértékének előzetes becsléséhez is.
Figyelmeztetés! A tényleges súlyozott effektív rezgésgyorsulási érték az elektromos szerszám használata
során eltérhet a feltüntetett értéktől, a használat módjától
függően. A tényleges súlyozott effektív rezgésgyorsulás
szintje az itt feltüntetett szint fölé is emelkedhet.
Kerülje az alábbiakat:
♦
beépített épületfa vágása;
♦
hogy a fűrész a földbe szaladjon;
♦
drótkerítés, szög stb. vágása.
A 2002/44/EK irányelv által a géppel rendszeresen
dolgozók számára megkövetelt szükséges biztonsági
intézkedések meghatározásához végzett, a súlyozott
effektív rezgésgyorsulásnak való kitettség kiértékelésénél
a napi kitettséget jelentő időn túl figyelembe kell venni
a tényleges használat körülményeit, illetve azt, hogy
a szerszámot hogyan használják, ideértve a munkafolyamat minden egyes részét, pl. azokat az időszakokat
is, amikor a szerszám ki van kapcsolva vagy üresen jár.
Kiegészítő biztonságtechnikai előírások
♦
Gondoskodjék róla, hogy legyen valaki a közelben
(de biztonságos távolságban), ha mégis baleset
történne.
♦
Ha bármilyen okból hozzá kell érnie a lánchoz, előtte
ellenőrizze, hogy a láncfűrész ki van-e húzva a konnektorból.
♦
A szerszám által kibocsátott zaj meghaladhatja a 85
8
Címkék a szerszámon
A szerszámon a következő piktogramok láthatók:
ohm. Ilyen körülmények mellett zavarok előfordulása
nem valószínű.
Figyelmeztetés! A sérülésveszély csökkentése érdekében a felhasználónak át kell olvasnia
a kezelési kézikönyvet.
Áramütés ellen védekezzen
♦
Ügyeljen arra, hogy a teste ne érintkezzék földelt
felületekkel (például fém sínekkel, lámpaoszlopokkal
stb.). Az elektromos biztonság egy nagy érzékenységű (30 mA/30ms) hibaáram-védelemmel ellátott
áramforrással (RCD) tovább növelhető.
A szerszám használata közben viseljen védőszemüveget.
Figyelmeztetés! RCD vagy más megszakító
használata nem mentesíti a láncfűrész használóját a kézikönyvben ismertetett biztonsági
utasítások betartása és biztonságos munkavégzési gyakorlat alkalmazása alól.
A szerszám használata közben viseljen hallásvédőt.
Esőtől és egyéb nedvességtől védje a szerszámot.
Részegységek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Ha a kábel sérült vagy el van vágva, azonnal
áramtalanítsa a szerszámot.
Hangteljesítmény a 2000/14/EK irányelv szerint
garantálva.
Vigyázat: Ne húzza túl. Kézzel húzza
meg. Csak az ujjával húzza meg.
Elektromos biztonság
Összeszerelés
Ez a szerszám kettős szigetelésű; ezért nincs
szükség földelésre. Mindig ellenőrizze, hogy
a hálózati feszültség megfelel-e az adattáblán
feltüntetett feszültségnek.
♦
Üzemi kapcsoló
Reteszelő gomb
Elülső védőlemez/láncfék szerelvény
Vezetőpajzs
Lánc
Fűrészlánc védőburkolat szerelvény
Láncbeállító rögzítőgombja
Láncfeszesség-állító kerék
Láncborítás
Tápkábel
Tápkábel rögzítő
Olajtartály sapkája
Olajszint kijelző
Figyelmeztetés! A láncfűrészen végzett munkához mindig viseljen védőkesztyűt.
Figyelmeztetés! Bárminemű karbantartás
megkezdése előtt kapcsolja le a szerszámot
az elektromos hálózatról.
Ha a hálózati kábel sérült, a veszély elkerülése
érdekében cseréltesse ki a gyártóval vagy egyik
megbízott BLACK+DECKER szakszervizzel.
Figyelmeztetés! Szerelés előtt távolítsa el
a láncot a vezetőpajzshoz rögzítő szorítót.
Hosszabbító kábel használata
♦ Mindig jóváhagyott, a szerszám áramfelvételének
megfelelő hosszabbító kábelt használjon (lásd a műszaki adatoknál). Kültéri alkalmazáshoz megfelelő
és ilyen értelmű jelöléssel ellátott hosszabbító kábelt
vegyen igénybe. A termék teljesítményének csökkenése nélkül legfeljebb 30 m hosszú és 2 × 1,5 mm2
keresztmetszetű HO7RN-F hosszabbító kábelt
használhat. Használat előtt ellenőrizze, nem sérült,
kopott vagy elöregedett-e a hosszabbító kábel. Ha
sérült vagy hibás, cserélje ki. Kábeldob használata
esetén mindig teljesen tekerje le a kábelt.
A lánc olajozása
Ezt a műveletet akkor kell elvégeznie, amikor egy új láncot
(5) először használ. Az új láncot (5) használat előtt legalább egy óráig áztassa láncolajban. BLACK+DECKER
láncolajat használjon.
Azt ajánljuk, hogy a láncfűrész élettartama alatt csak
BLACK+DECKER olajat használjon, mert a különböző
olajok keverése az olaj leromlásához vezethet, ami nagymértékben csökkentheti a láncfűrész élettartamát, és
további veszélyeket is okozhat.
Ne használjon fáradt olajat, túl sűrű olajat vagy nagyon
híg varrógépolajat sem.
Mindezek károsíthatják a láncfűrészét.
Feszültségcsökkenések
♦
Bizonyos áramellátási körülmények között ennél
a terméknél a beindítás során előfordulhat rövid
ideig tartó feszültségcsökkenés.
♦
Ez más berendezésekre is kihatással lehet. Átmenetileg gyengülhet például az elektromos világítótestek
fényereje.
♦
Érdeklődje meg az áramszolgáltatónál, hogy az
áramellátás impedanciája kisebb-e, mint 0,172/0,293
A láncvezető pajzs és a lánc felszerelése (A–E ábra)
♦
Helyezze a láncfűrészt stabil felületre.
♦
Állítsa az elülső védőlemez/láncfék szerelvényt (3)
előre helyzetbe (A ábra).
9
A szerszám használata
♦
A fűrészlánc védőburkolat szerelvény (6) eltávolításához forgassa a láncbeállító rögzítőgombját (7) az
óramutató járásával ellentétes irányba (B ábra).
♦
Helyezze a fűrészláncot (5) a vezetőpajzsra (4), ellenőrizze, hogy a pajzs (4) felső részén a fűrészfogak
a megfelelő irányba, pajzs eleje felé néznek-e (C
ábra).
♦
Vezesse a fűrészláncot (5) a vezetőpajzs (4) köré
úgy, hogy a pajzs (4) hátulsó részén a fűrészláncból
egy hurok keletkezzen.
♦
Vezesse a fűrészláncot (5) a lánckerék (14) köré,
igazítsa egymáshoz a vezetőpajzs vájatát és a láncfeszítő kerék (16) középső furatát a csavarral (15)
(D ábra).
Tartsa szem előtt: a láncfeszítő kereket szükség szerint forgassa, hogy a középső furatot a csavarral (15)
összeigazítsa.
Figyelmeztetés! Visszaszerelés előtt ellenőrizze, hogy
az elülső védőlemez/láncfék szerelvény (3) az (elülső)
helyzetbe van-e állítva (A ábra).
♦
Helyezze rá a fűrészlánc védőburkolat szerelvényt
(6) a láncfűrészre.
♦
Ügyeljen arra, hogy a fűrészlánc védőburkolat szerelvényen lévő fül (17) pontosan illeszkedjen a készülékház vájatába (18) (E ábra).
♦
Forgassa láncbeállító rögzítőgombját (7) az óramutató járásának irányába meghúzásig.
♦
Ellenőrizze a lánc feszességét – lásd lentebb,
a „Láncfeszesség ellenőrzése” cím alatt.
♦
Ha a lánc laza, – lásd lentebb, a „Láncfeszesség
növelése” cím alatt.
Láncfeszesség ellenőrzése (F ábra betétábrája)
Használat előtt, és használat közben 10 percenként ellenőrizni kell a lánc feszességét.
♦
Kapcsolja le a szerszámot az elektromos hálózatról.
♦
Kissé húzza meg a láncot (5) az ábra szerint (F
ábra betétábrája). A feszesség akkor megfelelő, ha
a lánc (5) visszacsapódik, miután 3 mm-re elhúzta
a vezetőpajzstól (4). A lánc (5) a pajzs (4) alsó
részén nem lóghat be (G ábra).
Figyelmeztetés! Hagyja a szerszámot saját tempójában
működni. Ne terhelje túl.
Az olajtartály feltöltése (H ábra)
♦
Vegye le az olajtartály sapkáját (12), és töltse fel
a tartályt az ajánlott olajjal. Az olajszintet az olajszintjelzőn (13) ellenőrizheti. Helyezze vissza az
olajtartály sapkáját (12).
♦
Időnként kapcsolja ki a gépet, és ellenőrizze az
olajszintjelzőt (13); ha az olajszint nem éri el a tartály
negyedét, áramtalanítsa a láncfűrészt, és töltse fel
a megfelelő olajjal.
Ezen a láncfűrészen automatikus olajozórendszer biztosítja a lánc és a vezetőpajzs folyamatos kenését.
Azt ajánljuk, hogy a láncfűrész élettartama alatt csak
BLACK+DECKER olajat használjon, mert a különböző
olajok keverése az olaj leromlásához vezethet, ami nagymértékben csökkentheti a láncfűrész élettartamát, és
további veszélyeket is okozhat.
Ne használjon fáradt olajat, túl sűrű olajat vagy nagyon
híg varrógépolajat sem. Ezek károsíthatják a láncfűrészét. Csak a megfelelő fokozatú olajat használja (cikkszáma: A6023-QZ).
♦
Használat közben a láncfűrész automatikusan adagol olajat a lánchoz.
A láncfék beállítása (A ábra)
♦
Ügyeljen arra, hogy a szerszám ne legyen az elektromos hálózatra csatlakoztatva.
♦
Húzza az elülső védőlemez/láncfék szerelvényt (3)
hátra, a „set” állásba (A ábra).
♦
A szerszám most már használatra kész.
Bekapcsolás
Tartsa szem előtt: A szerszám nem indítható be, ha
az elülső védőlemez/láncfék szerelvény nem a „set” állásban van.
♦
Markolja meg a láncfűrészt mindkét kezével. Nyomja
le a reteszelő gombot (2), majd az üzemi kapcsoló
(1) megnyomásával indítsa a szerszámot.
Amikor a motor beindul, vegye le hüvelykujját a rete♦
szelő gombról (2), és markolja meg erősen a fogantyút.
Ne erőltesse a szerszámot, hagyja saját tempójában
dolgozni. Azzal a sebességgel, amelyre a szerszámot
tervezték, jobban és biztonságosabban dolgozhat. Túl
nagy erő hatására a lánc (5) megnyúlhat.
Láncfeszesség növelése (B ábra)
♦
Lazítsa meg a láncbeállító rögzítőgombját (7) az óramutató járásával ellentétes irányban fél fordulattal.
♦
Addig forgassa a láncfeszesség-állító kereket (8),
amíg gyenge ellenállást nem észlel.
♦
Ellenőrizze a lánc feszességét – lásd a „Láncfeszesség ellenőrzése” cím alatt.
♦
Ha megfelelő, húzza meg ismét a rögzítőgombot (7), ha pedig tovább szeretné feszíteni,
forgassa a beállító kereket (8). Ezután húzza
meg ismét a rögzítőgombot (7).
A visszarúgás ellen védő láncfék működése
Visszarúgás esetén bal keze hozzáér az elülső védőlemezhez, így az előrefelé nyomódik a munkadarab irányába, és a másodperc töredéke alatt leállítja a szerszámot.
Tartsa szem előtt: Ne feszítse túl a láncot, mert ez túlzott
kopáshoz vezet, és csökkenti a lánc és a vezetőpajzs
élettartamát.
Tartsa szem előtt: Amíg a lánc új, gyakran ellenőrizze
a feszességét (előtte ne felejtse áramtalanítani a fűrészt),
mert a használat első 2 órájában az új lánc kissé megnyúlik.
A visszarúgás ellen védő láncfék működésének ellenőrzése (A ábra)
♦
Használat előtt mindig ellenőrizze, hogy a visszarúgás ellen védő láncfék megfelelően működik-e.
♦
Markolja meg erősen mindkét kezével a szilárd felületre helyezett szerszámot, ügyelve arra, hogy a lánc
(5) ne érjen a talajhoz, és kapcsolja be a szerszámot
(lásd: „A láncfűrész bekapcsolása” cím alatt).
10
♦
Fordítsa előre a bal kezét az elülső fogantyún úgy,
hogy kézfeje hozzáérjen az elülső védőlemez/láncfék szerelvényhez (3), majd tolja előre a szerelvényt
a munkadarab felé (A ábra). A fűrészláncnak (5)
a másodperc töredéke alatt le kell állnia.
A művelet után az elülső védőlemez/láncfék szerelvényt
(3) „A láncfék beállítása” című rész útmutatásai alapján
állíthatja vissza üzemkész helyzetbe.
Tartsa szem előtt: Ne indítsa újra a motort, amíg nem
hallja, hogy teljesen leállt.
Tartsa szem előtt: Ha a láncfék nem működik megfelelően, juttassa el a fűrészt egy megbízott BLACK+DECKER
márkaszervizbe.
♦
♦
Egyetlen, vízszintes fadöntő vágást végezzen a másik oldalról, 25–50 mm-rel az ék alakú bevágás
közepe felett. (J ábra). Ne vágja át az irányadó
bevágást, mert többé nem tudja befolyásolni a fa
dőlésének irányát.
Üssön be egy vagy több éket a fadöntő vágásba a fa
ledöntéséhez (K ábra).
Fák gallyazása
Ellenőrizze, nincsenek-e olyan helyi rendelkezések, amelyek tiltják vagy szabályozzák a fák gallyazását. Gallyazást csak gyakorlott felhasználó végezhet; a művelet
közben nagyobb a lánc becsípődésének és a fűrész
visszarúgásnak az esélye.
Ha a fűrészlánc (5) vagy a vezetőpajzs (4) megszorul
♦
Kapcsolja ki a szerszámot.
♦
Kapcsolja le a szerszámot az elektromos hálózatról.
♦
Ékelje ki a bevágást, hogy csökkentse a láncvezetőpajzsot terhelő feszültséget (4). Ne próbálja
kicsavarni a láncfűrészt a fából.
♦
Új vágást kezdjen.
Gallyazás előtt mérlegelni kell az ágak esésének irányát befolyásoló tényezőket, például az alábbiakat:
♦
a levágandó ág hossza és súlya;
♦
bármely szokatlanul nehéz gallyszerkezet vagy
korhadás;
a környező fák és egyéb akadályok, beleértve a lég♦
vezetékeket;
♦
szélirány és szélsebesség;
♦
hogy az ág összeakaszkodik más ágakkal.
A kezelőnek fel kell mérnie, hogyan fér hozzá az ághoz,
valamint az ág leesésének irányát. Az ág hajlamos arra,
hogy a fatörzs felé lendüljön. Nem csak a fűrész kezelője
és az arra járók, hanem az ág alatt lévő objektumok és
vagyontárgyak is veszélybe kerülhetnek.
♦
Az ág hasadásának elkerülése érdekében az első
vágást felfelé végezze, az ág vastagságának legfeljebb egyharmadáig.
♦
A második, lefelé irányuló vágás találkozzon az
elsővel.
Fadöntés (I–K ábra)
Gyakorlatlan felhasználók ne próbálkozzanak fadöntésseI.
Megsérülhetnek vagy anyagi kárt okozhatnak, mert nem
tudják szabályozni a dőlés irányát, a fa meghasadhat,
vagy sérült, száraz ágak hullhatnak le a vágás közben.
A biztonságos távolság a kidöntendő fa, az arra járók,
épületek vagy más tárgyak között a fa magasságának
legalább 2 1/2 -szerese. Az e távolságon belül lévő járókelők, épületek és tárgyak ki vannak téve annak, hogy
a lezuhanó fa kár tesz bennük.
Fadöntés előtt:
♦
Ellenőrizze, nincs-e olyan helyi rendelkezés, amely
tiltja vagy szabályozza a fa kivágását.
♦
Vegye figyelembe mindazokat a körülményeket,
amelyek befolyásolhatják az esés irányát, többek
között:
♦
a dőlés tervezett iránya;
♦
a fa természetes hajlása;
♦
bármely szokatlanul nehéz gallyszerkezet vagy
korhadás;
♦
a környező fák és egyéb akadályok, beleértve
a villanyvezetékeket és föld alatti vízelvezetéseket;
♦
szélirány és szélsebesség.
Tervezze meg előre, merre tud biztonságosan menekülni
a kidőlő fa vagy a lehulló ágak elől. Ellenőrizze, hogy menekülési útvonalán nincsenek-e a mozgást megakadályozó vagy hátráltató akadályok. Ne feledje, hogy a nedves
fű és a frissen lenyesett fa kérge csúszós.
♦
Ne próbáljon olyan fát kidönteni, amelynek átmérője
meghaladja a láncfűrész vágási hosszát.
♦
Végezzen irányadó ék alakú bevágást a dőlés irányának kijelöléséhez.
♦
Végezzen vízszintes bevágást a fatörzs átmérőjének
1/5-e és 1/3-a közötti mélységig, a dőlés vonalára
merőlegesen a fatörzs alján (I ábra).
♦
Végezzen felülről egy, az előbbit keresztező vágást
úgy, hogy kb. 45°-os ék alakú bevágás keletkezzen.
Farönk vágása (L–O ábra)
A vágást attól függően kell végezni, hogyan van a farönk
alátámasztva.
Ha lehetséges, használjon fűrészbakot. Mindig úgy kezdje a vágást, hogy a lánc fut, és a hegyes ütköző (20)
érintkezik a fával (L ábra). A vágás befejezésekor fordítsa
a hegyes ütköző segítségével a fűrészt a fa irányába.
Ha a farönk teljes hosszában alá van támasztva:
♦
Lefelé irányuló vágást végezzen, de ne vágjon bele
a földbe, mert a lánc hamar eltompul.
Ha a farönk mindkét végén alá van támasztva:
♦
Először lefelé egyharmadáig vágja be a fát a hasadás elkerülése érdekében, majd az ellenkező
irányból folytassa, amíg a fűrész el nem éri az előző
vágatot.
Ha a farönk csak az egyik végén van alátámasztva:
♦
Először felfelé, egyharmadáig vágja be a fát a hasadás elkerülése érdekében, majd lefelé fejezze
be a vágást.
Lejtőn:
♦
Mindig az emelkedő irányában álljon.
11
Ha földön fekvő rönköt vág (M ábra):
♦
Támasztékokkal vagy ékekkel rögzítse a munkadarabot. A kezelő vagy az arra járók nem rögzíthetik
a farönköt úgy, hogy ráülnek vagy ráállnak. Ügyeljen
arra, hogy a lánc ne érjen a földhöz.
Проблема
Возможная причина
Возможное решение
A láncfűrész nem
kap olajat
Törmelék van
a tartályban
Ürítse ki és cserélje le
az olajat
Az olajsapka furata
eltömődött
Távolítsa el a törmeléket a furatból
Törmelék van a vezetőpajzsban
Távolítsa el a törmeléket és tisztítsa meg
a vezetőpajzsot
Törmelék van az
olajkivezetőben
Távolítsa el a törmeléket
Fűrészbak használata (N ábra):
Nyomatékosan ajánljuk, hogy amikor csak lehetséges,
használjon fűrészbakot.
♦
Fektesse a rönköt stabilan a fűrészbakra. Mindig
a fűrészbak lábain túlnyúló részt vágja le. Leszorítókkal vagy hevederekkel rögzítse a munkadarabot.
Karbantartás
Faágak levágása (O ábra)
Kidöntött fa ágainak eltávolítása. Az ágak levágásakor
hagyja meg a nagyobb alsó ágakat, hogy a rönk kevésbé
érjen a földhöz.
A kis ágakat egy-egy vágással távolítsa el. A feszes ágakat az aljuktól a tetejük felé kell vágni, hogy a láncfűrész
ne szoruljon be.
Igazítsa ki az ágakat a szemközti oldalon, hogy a törzs
a kezelő és a fűrész között legyen. Soha ne vágjon a lábszárai között és ne üljön rá a levágandó ágra.
A rendszeres karbantartás biztosítja a szerszám hosszú
élettartamát.
Az alábbi ellenőrzések rendszeres elvégzése ajánlott.
Figyelmeztetés! A szerszám karbantartása előtt:
♦
Kapcsolja ki és áramtalanítsa a szerszámot.
Olajszint
Az olajszint nem csökkenhet a tartály negyedrésze alá.
Fűrészlánc és vezetőpajzs (F ábra)
♦
Néhány órányi használat után, illetve eltárolás előtt
szerelje le és alaposan tisztítsa meg a vezetőpajzsot
(4) és a láncot (5).
♦
Ellenőrizze, hogy a vezetőpajzs tiszta-e, és
nincs-e rajta törmelék.
♦
Összeszerelésnél fordítsa el 180°-kal a vezetőpajzsot (4), csavarhúzóval vegye le a láncfeszítő kereket, majd szerelje a vezetőpajzs átellenes oldalához.
Figyelmeztetés! Ne feszítse túl.
♦
Olajozza meg a lánckereket a lánckerék olajozó
furatán (19) keresztül, attól egyenletes lesz a kopás
a vezetőpajzs sínjei körül.
Hibaelhárítás
Hiba
Lehetséges ok
Lehetséges
megoldás
A szerszám nem
indul
A reteszelő gomb
nincs lenyomva.
Nyomja le a reteszelő
gombot.
Az elülső védőlemez
fékező helyzetben van
Állítsa vissza az elülső
védőlemezt
Kiolvadt a biztosíték
Cserélje ki a biztosítékot
Kioldott az RCD
Ellenőrizze az RCD-t
A tápkábel nincs a hálózatra csatlakoztatva
Ellenőrizze a tápkábel
csatlakozását
A lánc nem áll
le a szerszám
kikapcsolása után
2 másodpercen belül
A lánc túl laza
Ellenőrizze a lánc
feszességét
A vezetőpajzs/lánc
forrónak tűnik/füstöl
Üres az olajtartály
Ellenőrizze az
olajszintet
A vezetőpajzs olajozó
furata eldugult
Tisztítsa ki az olajozó
furatokat (21 - E ábra),
és tisztítsa meg a vezetőpajzs körüli vájatot.
A lánc túl feszes
Ellenőrizze a lánc
feszességét
A lánc fordítva van
feltéve
Olajozza meg a lánckereket
A lánc fordítva van
feltéve
Ellenőrizze/módosítsa
a lánc irányát
A láncfűrész nem
vág jól
Fűrészlánc élezése
A szerszám lehető legjobb teljesítménye végett fontos,
hogy a fűrészlánc fogai élesek legyenek.
Az élezésre vonatkozóan útmutatást talál az élező készletben.
Erre a célra a BLACK+DECKER fűrészlánc-élező készletet ajánljuk (beszerezhető a BLACK+DECKER márkaszervizekben és kijelölt márkakereskedőknél).
Elhasználódott fűrészlánc cseréje
Csere fűrészlánc beszerezhető kiskereskedésekben vagy
BLACK+DECKER márkaszervizekben. Mindig eredeti
cserealkatrészeket használjon fel.
A fűrészlánc élessége
A fűrészlánc vágóélei azonnal eltompulnak, ha a szerszám vágás közben a földhöz vagy egy szeghez ér.
Élezze meg a láncot
A fűrészlánc feszessége
Rendszeresen ellenőrizze a fűrészlánc feszességét.
Ha láncfűrésze javításra szorul.
Az Ön láncfűrésze megfelel a vonatkozó biztonsági követelményeknek. Javítását csak szakképzett személy
12
Műszaki adatok
végezheti, eredeti cserealkatrészek felhasználásával,
mert ellenkező esetben a szerszám használója komoly
veszélynek van kitéve. Javasoljuk, hogy biztonságos
helyen őrizze meg ezt a használati útmutatót.
CS2040 CS2245
(1-es
(1-es
típus)
típus)
Tápcsatlakozó cseréje (csak az
Egyesült Királyságban és Írországban)
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
♦ A régi dugaszt biztonságos módon semmisítse meg.
♦ A barna vezetéket kösse az új csatlakozódugó fázis
csatlakozójához.
♦ A kék vezetéket csatlakoztassa a nulla érintkezőhöz.
Figyelmeztetés! A földelő csatlakozóhoz nem kell vezetéket kötnie.
Kövesse a minőségi dugaszokhoz mellékelt szerelési
útmutatót.
Ajánlott biztosíték: 13 A.
Feszültség
Vac
230
230
Felvett
teljesítmény
W
2000
2200
Hosszúság
mm
400
450
Láncsebesség
(üresjárati)
m/s
12,5
12,5
Maximális
vágáshossz
mm
397
436
Olajtartály űrtartalma ml
200
150
Súly
5,5
5,66
II
II
kg
Biztonsági osztály
Hangnyomásszint az EN 60745 szabvány szerint:
Környezetvédelem
LpA (hangnyomás) 85,7/95 dB(A),
toleranciafaktor (K) 3/2,5 dB(A)
Elkülönített begyűjtés. Ezt a terméket el kell
különíteni a normál háztartási hulladéktól.
LWA (hangteljesítményszint) 102,1/106 dB(A),
toleranciafaktor (K) 3/2,5 dB(A)
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás összértéke
(triax vektorösszeg) az EN 60745 szabvány szerint:
Egy napon, mikor BLACK+DECKER terméke eléri technikai élettartamának végét, vagy nincs további szüksége rá,
gondoljon a környezetvédelemre. Ezt a terméket a normál
háztartási hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás
(ah) 4,5/5,5m/s2, toleranciafaktor (K) 1,5 m/s2
Az elhasznált termékek és csomagolások
elkülönített begyűjtése lehetővé teszi ezek
újrahasznosítását. Újrahasznosított vagy újra
feldolgozott anyagok segítségével a környezetszennyezés, illetve a nyersanyagok iránti
igény nagymértékben csökkenthető.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos készülékek háztartási hulladéktól elkülönített begyűjtéséről
helyhatósági hulladéklerakó helyeken vagy a kereskedők
által új termék megvásárlásakor.
A BLACK+DECKER lehetőséget biztosít a BLACK+DECKER termékek begyűjtésére és újrafeldolgozására,
amint azok elérték élettartamuk végét. Ez a szolgáltatás
ingyenes. Ha igénybe veszi, kérjük, juttassa el a terméket
a legközelebbi márkaszervizbe, melyekről a Magyarországi Képviseletnél érdeklődhet.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét a BLACK+DECKER Magyarországi Képviseletétől vagy ebből a kézikönyvből tudhatja meg. A megbízott BLACK+DECKER
szervizek listáját, valamint eladás utáni szolgáltatásainkat
és kapcsolattartóinkat részletesen megtalálja a következő
honlapon: www.2helpU.com.
13
CE megfelelőségi nyilatkozat
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker
képviselet segítségével érheti el. Alternatív
megoldásként a szerződött Black & Decker
szervizek listája, illetve az eladásutáni
szolgáltatásaink és ezek elérhetőségének részletes
ismertetése a következő internetes címen érhető el:
www.2helpU.com
GÉPI BERENDEZÉSEKRE
VONATKOZÓ IRÁNYELV,
KÜLTÉRI ZAJRA
VONATKOZÓ IRÁNYELV
Kérjük, látogassameg a www.blackanddecker.hu
weboldalunkat, hogy regisztrálja az új
BLACK+DECKER termékét, ill. hogy megismerje
az új termékeinkkel és egyedi ajánlatainkkal
kapcsolatos legújabb híreinket. A BLACK+DECKER
márkával és termékválasztékunkkal kapcsolatos
további tájékoztatást a www.blackanddecker.hu
internetes címen találhat.
CS2040/CS2245
A Black & Decker kijelenti, hogy a „Műszaki adatok“
című fejezetben ismertetett termékek megfelelnek
a következő irányelveknek és szabványoknak:
2006/42/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-13
2006/42/EK, Láncfűrész, IV. melléklet
TÜV Rheinland LGA Products GmbH;
Tillystraße 2 D - 90431 N“1rnberg, Németország;
Tanúsító szervezet azonosító száma: 0197
Hangteljesítményszint a
2000/14/EK (13. cikkely, III. melléklet) szerint:
LWA (mért hangteljesítményszint) 102,1/106 dB(A),
toleranciafaktor (K) 3/2,5 dB(A)
LWA (garantált hangteljesítményszint) 109/110 dB(A)
Ezek a termékek a 2014/30/EU és a 2011/65/EU
irányelveknek is megfelelnek. További tájékoztatásért
forduljon a Black & Decker vállalathoz a következőkben megadott vagy a kézikönyv végén megtalálható
elérhetőségeken.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok összeállításáért felelős személy; nyilatkozatát a Black & Decker
vállalat nevében adja.
R. Laverick
Műszaki igazgató
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Egyesült Királyság
2014/10/28
14
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY
ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett
gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ
használatot akadályozó mérték megállapításához
a kereskedĘ kérheti a szakszerviz közremĦködését.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen
a kereskedĘ az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem
tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül kell értesítenie
a fogyasztót az álláspontjáról.
e) Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
f) A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is
követelheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését
a forgalomba hozataltól számított két év elteltéig
(termékszavatosság).
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében háztartási,
hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást vállalunk.
A termék iparszerħ használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003.
(IX.22.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve
a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes
idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a fogyasztó
részére történĘ átadásának idĘpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró személynek
alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas
tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel
a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel
érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul
került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási
érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát
vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és
hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4)
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó,
illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termékfogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik
meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó
– választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti,
a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat
a szerzĘdéstĘl (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Forgalmazó:
Gyártó:
Black & Decker Europe,
Stanley Black & Decker Hungary Kft
210 Bath Road, Slough,
1016. Budapest,
Berkshire, SL13YD,
Mészáros u. 58/B
Egyesült Királyság
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) amennyiben a terméket iparszerĦ (professzionális) célokra
használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához használták
fel (nem fogyasztói szerzĘdés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási
idĘn belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.
zst00270311 - 18-05-2015
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
15
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
16
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52443-000
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
17
18
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
10/14
Podpis
Download PDF

advertising