DCS391 | DeWalt DCS391 CORDLESS CIRCULAR SAW Type 2 instruction manual

DCS391
Final page size: A5 (148mm x 210mm)
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)4
Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen)16
English (original instructions)29
Español (traducido de las instrucciones originales)40
Français (traduction de la notice d’instructions originale)53
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)66
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)78
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)90
Português (traduzido das instruções originais)101
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)114
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)125
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)136
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)148
Copyright DeWALT
B
Fig. A
12
1
11
2
9
13
3
8
7
5
6
2
1
13
10
14
4
Fig. B
13
3
3
22
1
Fig. C
4
Fig. D
15
10
6
5
Fig. E
17
2
Fig. F
15
16
Fig. G
12
11
6
19
8
18
7
Fig. H
Fig. I
12
20
4
5
21
3
Dansk
165 mm 18 V LEDNINGSFRI RUNDSAV
DCS391
Tillykke!
Du har valgt et DeWALT-værktøj. Mange års erfaring, ihærdig
produktudvikling og innovation gør DeWALT én af de mest
pålidelige partnere for professionelle brugere af elværktøj.
Tekniske Data
Spænding
Type
Batteritype
Effekt
Hastighed uden belastning
Klingediameter
Maksimal skæredybde
Centerhul
Smigvinkel, justering
Vægt (uden batteripakke)
VDC
W
min-1
mm
mm
mm
kg
DCS391
QW, XJ, GB
18
2/10
Li-Ion
760
5150
165
55
20
50˚
2,9
XE
18
2/10
Li-Ion
760
5150
165
55
16
50˚
2,9
Støjværdier og vibrationsværdier (triax vector sum) i henhold til EN60745-2-5:
LPA(emissions lydtryksniveau)
dB(A)
84
84
LWA(lydtryksniveau)
dB(A)
95
95
K(usikkerhed for det angivne
dB(A)
3
3
lydniveau)
Vibrationsemissionsværdi ah,W =
Usikkerhed K =
m/s2
m/s2
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Vibrationsemissionsniveauet, der er angivet i dette
vejledningsark, er målt i overensstemmelse med en
standardiseret test, der er angivet i EN60745 og kan anvendes til
at sammenligne et værktøj med et andet. Det kan anvendes til
en foreløbig eksponeringsvurdering.
ADVARSEL: Det angivne vibrationsemissionsniveau
repræsenterer værktøjets hovedanvendelsesområder. Hvis
værktøjet anvendes til andre formål, med andet tilbehør
eller vedligeholdes dårligt, kan vibrationsemissionen
imidlertid variere. Det kan forøge eksponeringsniveauet
over den samlede arbejdsperiode markant.
Et estimat af eksponeringsniveauet for vibration bør
også tage højde for de gange, værktøjet slukkes, eller
når det kører men ikke bruges til at arbejde. Det kan
mindske eksponeringsniveauet over den samlede
arbejdsperiode markant.
Identificér yderligere sikkerhedsforanstaltninger for at
beskytte operatøren mod vibrationens effekter, som f.eks.:
vedligehold værktøjet og tilbehøret, hold hænderne varme,
organisation af arbejdsmønstre.
4
Batteripakke
Batteritype
Spænding
Ydeevne
Vægt
Batteripakke
Batteritype
Spænding
Ydeevne
Vægt
Batteripakke
Batteritype
Spænding
Ydeevne
Vægt
Oplader
Netspænding
Batteritype
Ca. opladningstid af
batteripakke
Vægt
Oplader
Netspænding
Batteritype
Ca. opladningstid af
batteripakke
Vægt
Oplader
Netspænding
Batteritype
Ca. opladningstid af
batteripakke
Vægt
Oplader
Netspænding
Batteritype
Ca. opladningstid af
batteripakke
Vægt
VDC
Ah
kg
VDC
Ah
kg
VDC
Ah
kg
VAC
min
kg
VAC
min
kg
VAC
min
kg
VAC
min
kg
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB183/B
Li-Ion
18
2,0
0,40/0,45
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
DCB184/B
Li-Ion
18
5,0
0,62/0,67
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
DCB546
Li-Ion
18/54
6,0/2,0
1,05
DCB107
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
60 (1,3 Ah) 70 (1,5 Ah) 90 (2,0 Ah)
140 (3,0 Ah) 185 (4,0 Ah) 240 (5,0 Ah)
0,29
DCB112
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
40 (1,3 Ah) 45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah)
90 (3,0 Ah) 120 (4,0 Ah) 150 (5,0 Ah)
0,36
DCB113
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
30 (1,3 Ah) 35 (1,5 Ah) 50 (2,0 Ah)
70 (3,0 Ah) 100 (4,0 Ah) 120 (5,0 Ah)
0,4
DCB115
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
22 (1,3 Ah) 22 (1,5 Ah) 30 (2,0 Ah)
45 (3,0 Ah) 60 (4,0 Ah) 75 (5,0 Ah)
0,5
Oplader
Netspænding
Batteritype
Ca. opladningstid af
batteripakke
Vægt
VAC
min
kg
DCB118
230
18/54 Li-Ion
22 (1,3 Ah) 22 (1,5 Ah) 30 (2,0 Ah)
45 (3,0 Ah) 60 (4,0 Ah) 75 (5,0 Ah)
60 (6,0 Ah)
0,66
DCB107, DCB112, DCB113 og DCB115 opladere accepterer
10,8V, 14,4V,18V li-ion XR og XR FLEXVOLTTM batteripakker
(DCB123, DCB127, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144, DCB145,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B,
DCB185 og DCB546).
DCB118 opladeren accepterer 18V li-ion XR og XR FLEXVOLTTM
batteripakker (DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184,
DCB184B, DCB185 og DCB546).
Sikringer:
Europa
230V værktøj
10 Amp, el-net
EF-Konformitetserklæring
Maskindirektiv
Dansk
FARE: Angiver en umiddelbart farlig situation, der
medmindre den undgås, vil resultere i død eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgås, kunne resultere i død eller
alvorlig personskade.
FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgås, kan resultere i mindre eller
moderat personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling, der ikke er forbundet
med personskade, men som kan resultere
i produktskade.
Angiver risiko for elektrisk stød.
Angiver brandfare.
Generelle sikkerhedsadvarsler
for elværktøjer
ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsadvarsler og alle
instruktioner. Manglende overholdelse af advarsler og
instruktioner kan medføre elektrisk stød, brand og/eller
alvorlig personskade.
GEM ALLE ADVARSLER OG
INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG
Ledningsfri rundsav
DCS391
Termen “elværktøj” i advarslerne refererer til dit elektroniske
(ledning) eller batteribetjente (trådløse) elværktøj.
DeWALT erklærer, at produkterne beskrevet under Tekniske
data er udformet i overensstemmelse med:
2006/42/EF, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-5:2010.
Disse produkter overholder også direktivet 2014/30/EU og
2011/65/EU. Kontakt DeWALT på følgende adresse for yderligere
oplysninger eller se bagsiden af manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den tekniske fil og
udsteder denne erklæring på vegne af DeWALT.
1) Sikkerhed i Arbejdsområdet
Markus Rompel
Direktør for maskinteknik
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
23.07.2016
2) Elektrisk Sikkerhed
ADVARSEL: Læs instruktionsvejledningen for at reducere
risikoen for personskader.
Definitioner: sikkerhedsretningslinjer
Nedenstående definitioner beskriver sikkerhedsniveauet for
hvert enkelt signalord. Læs vejledningen og vær opmærksom på
disse symboler.
a ) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og godt oplyst.
Rodede eller mørke områder giver anledning til ulykker.
b ) Undlad at benytte elektrisk værktøj i en
eksplosionsfarlig atmosfære, som f.eks. ved
tilstedeværelsen af brændbare væsker, gasser eller
støv. Elværktøj danner gnister, der kan antænde støv
eller dampe.
c ) Hold børn og omkringstående på afstand, når der
anvendes elektrisk værktøj. Distraktioner kan medføre,
at du mister kontrollen.
a ) Stik på elektrisk værktøj skal passe til stikkontakten.
Stikket må aldrig modificeres på nogen måde.
Undlad at bruge adapterstik sammen med
jordforbundet elektrisk værktøj. Umodificerede stik
og dertil passende stikkontakter reducerer risikoen for
elektrisk stød.
b ) Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader,
såsom rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Der er
øget risiko for elektrisk stød, hvis din krop er jordforbundet.
c ) Undlad at udsætte elektrisk værktøj for regn eller
våde forhold. Hvis der trænger vand ind i et elektrisk
værktøj, øges risikoen for elektrisk stød.
d ) Undlad at udsætte ledningen for overlast. Brug
aldrig ledningen til at bære, trække værktøjet eller
trække det ud af stikkontakten. Hold ledningen
5
Dansk
borte fra varme, olie, skarpe kanter og bevægelige
dele. Beskadigede eller sammenfiltrede ledninger øger
risikoen for elektrisk stød.
e ) Når elektrisk værktøj benyttes udendørs, skal der
anvendes en forlængerledning, som er egnet til
udendørs brug. Brug af en ledning, der er egnet til
udendørs brug, reducerer risikoen for elektrisk stød.
f ) Hvis det ikke kan undgås at betjene et
elektrisk værktøj i et fugtigt område, benyt
en strømforsyning, der er beskyttet af en
fejlstrømsafbryder. Ved at benytte en fejlstrømsafbryder
reduceres risikoen for elektrisk stød.
c )
d )
3) Personlig Sikkerhed
a ) Vær opmærksom, pas på hvad du foretager dig,
og brug sund fornuft, når du benytter et elektrisk
værktøj. Betjen ikke værktøjet, hvis du er træt,
påvirket af narkotika, alkohol eller medicin. Et
øjebliks uopmærksomhed under anvendelse af et elektrisk
værktøj kan forårsage alvorlig personskade.
b ) Brug personligt sikkerhedsudstyr. Bær altid
beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr, såsom støvmaske,
skridsikre sikerhedssko, sikkerhedshjelm eller høreværn,
brugt når omstændighederne foreskriver det, reducerer
omfanget af personskader.
c ) Undgå utilsigtet start. Sørg for, at der er slukket for
kontakten, inden værktøjet tilsluttes en strømkilde
og/eller batterienhed, samles op eller bæres. Når
elektrisk værktøj bæres med fingeren på kontakten eller
tilsluttes, når kontakten er tændt, giver det anledning
til ulykker.
d ) Fjern eventuelle justerings- eller skruenøgler, før det
elektriske værktøj startes. En skruenøgle eller anden
nøgle, der bliver siddende på en roterende del af elektrisk
værktøj, kan give anledning til personskade.
e ) Undlad at række for langt. Hold hele tiden en god
fodstilling og balance. Dette giver bedre kontrol af det
elektriske værktøj, når uventede situationer opstår.
f ) Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær ikke løst tøj
eller smykker. Hold dit hår, tøj og handsker væk fra
bevægelige dele. Løstsiddende tøj, smykker eller langt
hår kan blive fanget i bevægelige dele.
g ) Hvis der anvendes støvudsugnings- eller
støvopsamlingsudstyr, skal dette tilsluttes og
anvendes rigtigt. Anvendelse af støvopsamlingsudstyr
kan begrænse farer forårsaget af støv.
4) Anvendelse og Vedligeholdelse af
Elektrisk Værktøj
a ) Undlad at bruge magt over for det elektriske
værktøj. Brug det værktøj, der er bedst egnet til
det arbejde, der skal udføres. Værktøjet vil klare
opgaven bedre og mere sikkert med den ydelse, som det
er beregnet til.
b ) Undlad at benytte elektrisk værktøj, hvis kontakten
ikke tænder og slukker for det. Alt elektrisk værktøj,
6
e )
f )
g )
der ikke kan kontrolleres med kontakten, er farligt og
skal repareres.
Træk stikket ud af stikkontakten og/eller
batterienheden fra det elektriske værktøj, før det
elektriske værktøj justeres, dets tilbehør udskiftes,
eller det stilles til opbevaring. Sådanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen for, at
værktøjet startes utilsigtet.
Opbevar elektrisk værktøj uden for rækkevidde
af børn, og tillad ikke personer, som ikke er
bekendt med dette elektriske værktøj eller disse
instruktioner, at betjene værktøjet. Elektrisk værktøj
er farligt i hænderne på personer, som ikke er instrueret i
brugen deraf.
Vedligeholdelse af elektrisk værktøj. Undersøg
om bevægelige dele sidder skævt, binder eller er
gået itu såvel som andre forhold, der kan påvirke
betjeningen af værktøjet. Hvis det elektriske værktøj
er beskadiget, skal det repareres før brug. Mange
ulykker er forårsaget af dårligt vedligeholdt værktøj.
Hold skæreværktøj skarpe og rene. Ordentligt
vedligeholdt skæreværktøj med skarpe skærekanter har
mindre tilbøjelighed til at binde og er lettere at styre.
Brug elektrisk værktøj, tilbehør, bor, osv. i
overensstemmelse med disse instruktioner, idet der
tages hensyn til arbejdsforholdene og den opgave,
som skal udføres. Brug af elektrisk værktøj til andre
opgaver end dem, det er beregnet til, kan resultere i en
farlig situation.
5) Anvendelse og Vedligeholdelse af
Batteri
a ) Må kun genoplades med den oplader, som er
angivet af fabrikanten. En oplader, der er beregnet til en
bestemt type batteripakke, kan udgøre en brandrisiko, hvis
den bruges med en anden type batteripakke.
b ) Brug kun elektrisk værktøj med de batteripakker,
der er beregnet til hver enkelt type. Brug af andre
batteripakker kan skabe risiko for personskade og brand.
c ) Når en batteripakke ikke er i brug, skal den holdes
borte fra andre metalgenstande, såsom papirclips,
mønter, nøgler, søm, skruer og andre små
metalgenstande, der kan danne forbindelse mellem
to elektriske kontaktflader. Kortslutninger mellem
batterikontakter kan forårsage forbrænding eller brand.
d ) Hvis en batteripakke udsættes for overlast, kan der
sive væske ud. Undgå kontakt. Hvis væsken berøres
ved et tilfælde, skal der skylles med masser af vand.
Hvis der kommer væske i øjnene, skal der desuden
søges lægehjælp. Batterivæske kan forårsage irritation
eller forbrænding.
6) Service
a ) Elektrisk værktøj skal serviceres af en kvalificeret
servicetekniker, som udelukende benytter
identiske reservedele. Derved sikres det, at værktøjets
driftssikkerhed opretholdes.
Dansk
YDERLIGERE SÆRLIGE SIKKERHEDSREGLER
Sikkerhedsanvisninger for alle save
a )
b )
c )
d )
e )
f )
g )
h )
FARE: Hold hænderne væk fra skærefeltet og
klingen. Hold den anden hånd på hjælpehåndtaget
eller motorhuset. Hvis begge hænder holder saven, kan
de ikke skæres af klingen.
Ræk ikke ned under arbejdsemnet. Afskærmningen
kan ikke beskytte dig mod klingen under arbejdsemnet.
Justér skæredybden til arbejdsemnets tykkelse.
Mindre end en fuld tand af klingetænderne skal være
synlig under arbejdsemnet.
Hold aldrig det stykke, der skæres, i hænderne eller
hen over benet. Fastgør arbejdsemnet til en stabil
platform. Det er vigtigt at støtte arbejdsemnet ordentligt
for at undgå, at kroppen udsættes for arbejdsemnet, at
klingen binder, eller at man mister kontrollen.
Hold det elektriske værktøj ved hjælp af de isolerede
greb, når værktøjet under arbejdet kan komme
i kontakt med skjulte ledninger. Kontakt med en
strømførende ledning vil også gøre uafdækkede metaldele
på værktøjet strømførende og give brugeren elektrisk stød.
Ved kløvning skal der altid bruges et kløvningshegn
eller en ligekantet skinne. Dette forbedrer snittets
nøjagtighed og mindsker risikoen for, at klingen binder.
Brug altid klinger, hvis dornhuller har den
rigtige størrelse og form (diamantformede i
stedet for runde). Klinger, der ikke passer til savens
monteringssystem, vil køre ekscentrisk og medføre, at man
mister kontrollen.
Brug aldrig beskadigede eller forkerte
klingepakninger eller bolte. Klingepakningerne og
bolten er specialfremstillet til din sav, til optimal ydelse og
sikker brug.
Årsager til og forebyggelse af
tilbageslag
•
Tilbageslag er en pludselig reaktion på en indeklemt, bundet
eller forkert indstillet savklinge, der medfører, at en sav ude af
kontrol løftes op og ud af arbejdsemnet mod operatøren;
• Når klingen er indeklemt eller bundet, fordi savsnittet lukker
om klingen, stopper klingen, og motoren reagerer ved hurtigt
at skubbe værktøjet tilbage mod operatøren;
• Hvis klingen bliver forvredet eller sætter sig skævt i snittet,
kan tænderne i bagenden af klingen grave sig ned i træets
overflade, så klingen springer ud af savsnittet og tilbage mod
operatøren.
Tilbageslag forekommer ved fejlagtig anvendelse af saven og/eller
under uhensigtsmæssige arbejdsprocesser eller arbejdsbetingelser,
og kan undgås når følgende forholdsregler overholdes:
a ) Hold godt fast i saven med begge hænder og hold
dine arme på en sådan måde, at de er klar til at
modstå tilbageslag. Anbring din krop på den ene
eller den anden side af klingen, men ikke i lige
linje med klingen. Tilbageslag kan få saven til at
b )
c )
d )
e )
f )
g )
springe tilbage, men tilbagespringskræfter kan styres af
operatøren, hvis passende forholdsregler træffes.
Hvis klingen binder, eller hvis skærearbejdet skal
afbrydes, slippes aftrækkeren og saven holdes stille
i materialet, indtil klingen står helt stille. Forsøg
aldrig at fjerne saven fra arbejdsemnet eller trække
saven bagud med klingen i bevægelse. Det kan
medføre tilbageslag. Find årsagen til at klingen binder,
og foretag de nødvendige ændringer.
Når en sav startes op igen i arbejdsemnet,
skal savklingen centreres i snittet, og det skal
kontrolleres, at savtænderne ikke har sat sig fast
i materialet. Hvis savklingen binder, kan den bevæge
sig opad eller slå tilbage fra arbejdsemnet, når værktøjet
startes på ny.
Sørg for tilstrækkelig støtte til store paneler for at
mindske risikoen for, at klingen indeklemmes og slår
tilbage. Større plader kommer til at hænge på grund
af deres egen vægt. Panelet skal understøttes på begge
sider, tæt på skærelinjen og tæt på kanterne.
Brug ikke sløve eller beskadigede klinger. Uskarpe
eller forkert monterede klinger giver et snævert savsnit med
for stor friktion, klingebinding og tilbageslag.
Låsehåndtagene til justering af klingedybde og
smigvinkel skal være stramme og fastgjort, før
der skæres. Hvis klingejusteringen rykker sig under
skærearbejdet, kan det medføre binding og tilbageslag.
Udvis ekstra forsigtighed ved udførelse af et
“dyksnit” i eksisterende vægge og andre “blinde”
områder. Hvis klingen stikker ud gennem materialet, kan
den skære i genstande, der kan forårsage tilbageslag.
Sikkerhedsinstruktioner til save med
pendulklingeafskærmning
a ) Kontroller først, at den nederste beskyttelseskappe
lukker korrekt, hver gang maskinen skal
bruges. Anvend aldrig saven, hvis den nederste
beskyttelseskappe ikke kan bevæges frit og
ikke lukker sig øjeblikkeligt. Den nederste
beskyttelseskappe må aldrig klemmes eller bindes
fast i åbnet stilling.Hvis saven falder ned ved
et uheld, kan den nederste beskyttelseskappe
blive bøjet. Åbn beskyttelseskappen med
tilbagetrækshåndtaget og overbevis Dem om, at den kan
bevæges frit og hverken berører savklingen eller andre dele
ved alle skærevinkler og -dybder.
b ) Kontroller af fjedrene til den nederste
beskyttelseskappe fungerer ordentligt.
Få udført service på maskinen, før den bruges igen,
hvis beskyttelseskappen og fjederen ikke fungerer
korrekt. Den nederste beskyttelseskappe kan gå trægt,
hvis der er beskadigede dele, klæbrige rester eller større
spånaflejringer i kappen.
c ) Den nederste beskyttelseskappe må kun åbnes
manuelt i forbindelse med specielle snit, f.eks. „dyk
– og vinkelsnit”.
7
Dansk
Åbn den nederste beskyttelseskappe med
tilbagetrækshåndtaget og slip håndtaget igen, så
snart savklingen er trængt ned
i arbejdsemnet. Ved alle andre former for savning skal
den nederste beskyttelseskappe fungere automatisk.
d ) Læg aldrig saven fra Dem på et arbejdsbord eller
på jorden, uden at den nederste beskyttelseskappe
dækker savklingen. En ubeskyttet savklinge med
efterløb vil få saven til at flytte sig baglæns og vil
save i alting, der kommer i vejen for den. Derfor er det
vigtigt at holde øje med savens efterløbstid.
Yderligere sikkerhedsinstruktioner til
rundsave
•
•
•
•
•
•
Bær høreværn. Udsættelse for støj kan føre til tab
af høreevne.
Bær en støvmaske. Udsættelse for støvpartikler kan give
vejrtrækningsproblemer og eventuelt personskade.
Undlad at bruge klinger med større eller mindre
diameter end anbefalet. Den rette klingekapacitet opnås
ved at se de tekniske data. Brug kun de klinger, der er angivet
i denne vejledning, jf. EN 847-1.
Brug aldrig slibende afskæringsskiver.
Anvend ikke vandfødningstilbehør.
Brug klemmer eller en anden praktisk måde på at sikre
og understøtte arbejdsemnet til et stabilt underlag. Hvis
du holder fast i arbejdsemnet med din hånd eller krop, vil det
være ustabilt, og det kan medføre, at du mister kontrollen
over det.
Restrisici
Følgende risici er forbundet med brugen af rundsave.
• Skader forårsaget af berøring af de roterende dele eller varme
dele på værktøjet.
På trods af overholdelsen af de relevante sikkerhedsregler og
brug af sikkerhedsudstyr kan visse restrisici ikke undgås. Disse
omfatter:
• Hørenedsættelse.
• Risiko for at få fingrene i klemme ved udskiftning af tilbehøret.
• Sundhedsfarer forårsaget ved indånding af støv, der dannes,
når der arbejdes i træ.
Den elektriske motor er konstrueret til bare én spænding.
Kontrollér altid, at batteripakken svarer til spændingen på
mærkepladen. Kontrollér også, at spændingen på din oplader
svarer til din el-netspænding.
Din DeWALT-oplader er dobbeltisoleret i
overensstemmelse med EN60335. Derfor kræves der
ingen jordledning.
Hvis strømledningen er beskadiget, skal den erstattes
af en specialfremstillet ledning, der fås gennem
DeWALT‘s serviceorganisation.
Brug af forlængerledning
Der bør ikke benyttes en forlængerledning, medmindre det er
absolut nødvendigt. Brug en godkendt forlængerledning, der
8
er egnet til strømforsyningen til din oplader (se Tekniske data).
Den minimale lederstørrelse er 1 mm2; den maksimale længde
er 30 m.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles helt ud.
GEM DISSE INSTRUKTIONER
Opladere
DeWALT opladere kræver ingen justering og er designet til at
være så brugervenlige som muligt.
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteriopladere
GEM DISSE INSTRUKTIONER: Denne vejledning indeholder
vigtige sikkerheds- og driftsinstruktioner for kompatible
batteriopladere se Tekniske data).
• Før du bruger opladeren, læs alle instruktioner og de
sikkerhedsmæssige afmærkninger på opladeren, batteripakken
og produktet.
ADVARSEL: Risiko for chok. Lad ikke nogen flydende
væsker komme ind i opladeren. Det kan resultere i et
elektrisk chok.
ADVARSEL: Vi anbefaler brug af en reststrømsanordning
med en reststrømskapacitet på 30mA eller mindre.
FORSIGTIG: Risiko for brand. For at reducere risikoen
for kvæstelser, oplad kun DeWALT genopladelige
batterier. Andre batterityper kan eksplodere og
forårsage personskader.
FORSIGTIG: Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke
leger med udstyret.
BEMÆRK: Under bestemte forhold, når opladeren
er tilsluttet til strømforsyningen, kan blotlagte
opladerkontakter blive kortsluttet af fremmede materialer.
Fremmede materialer af en ledende art som for eksempel,
men ikke begrænset til ståluld, aluminumsfolie eller
anden koncentration af metalliske partikler skal holdes på
afstand af opladerens huller. Tag altid stikket til opladeren
ud fra kontakten, når der ikke er indsat en batteripakke.
Tag stikket til opladeren ud før forsøg på at rengøre den.
• Forsøg ALDRIG at oplade batteripakken med andre
opladere end dem, der er omtalt i denne manual.
Opladeren og batteripakken er specielt designet til at
arbejde sammen.
• Disse opladere er ikke beregnet til anden brug end
opladning af DeWALT genopladelige batterier. Al anden
brug kan medføre risiko for brand, elektrisk chok eller livsfarlige
elektriske stød.
• Udsæt ikke opladeren for regn eller sne.
• Træk i stikket i stedet for ledningen, når opladeren
frakobles. Dette vil reducere risikoen for beskadigelse af
elstikket og ledningen.
• Sørg for at ledningen er placeret, så den ikke bliver trådt
på, snublet over eller på anden måde bliver genstand for
skader eller belastning.
• Anvend kun en forlængerledning, når det er absolut
nødvendigt. Anvendelse af en ukorrekt forlængerledning
Dansk
•
•
•
•
•
•
•
•
kan resultere i risiko for brand, elektrisk chok eller livsfarlige
elektriske stød.
Anbring ikke noget oven på opladeren eller anbring
opladeren på et blødt underlag, der kan blokere
ventilationshullerne og medføre for megen intern
varme. Anbring opladeren på afstand af alle varmekilder.
Opladeren ventileres gennem huller i toppen og bunden
af huset.
Brug ikke opladeren, hvis ledningen eller stikket er
beskadiget—få dem omgående udskiftet.
Brug ikke opladeren, hvis den har fået et hårdt slag, er
blevet tabt eller blevet beskadiget på anden vis. Tag den
med til et autoriseret værksted.
Demontér ikke opladeren, tag den med til et autoriseret
værksted, når service eller reparation er påkrævet.
Ukorrekt genmontering kan medføre risiko for elektrisk chok,
livsfarlige elektriske stød eller brand.
Hvis ledningen beskadiges, skal den omgående udskiftes af
producenten, hans forhandler eller lignende kvalificeret person
for at forebygge enhver risiko.
Tag stikket til opladeren ud af kontakten før forsøg på
nogen form for rengøring. Dette vil reducere risikoen for
elektrisk chok. Fjernelse af batteripakken vil ikke reducere
denne risiko.
Forsøg ALDRIG at tilslutte 2 opladere til hinanden.
Opladeren er designet til at køre på standard 230V
husholdningsstrøm. Forsøg ikke at bruge den med
en anden strømstyrke. Dette gælder ikke for opladere
til køretøjer.
Opladning af et batteri (Fig. B)
1. Tilslut opladeren til en passende stikkontakt før
batteripakken sættes i.
2. Indsæt batteripakken 3 i opladeren og kontrollér, at pakken
sidder godt fast i opladeren. Det røde (opladnings) lys vil
blinke hele tiden og angive, at opladningsprocessen er
startet.
3. Når opladningen er færdig, vil det blive angivet af den røde
lampe, som vil lyse konstant på ON. Batteripakken er fuldt
opladet og kan nu anvendes eller kan efterlades i opladeren.
Skub batteriets udløserknap 13 på batteripakken for at
udtage batteripakken.
BEMÆRK: For at sikre maksimal ydeevne og levetid for li-Ion
batteripakker skal batteripakken lades helt op, før den anvendes
første gang.
Betjening af oplader
Se indikatorerne nedenfor for batteripakkens opladestatus.
Ladeindikatorer
oplader
fuldt opladet
forsinkelse ved
varmt/koldt batteri*
*Det røde lys vil fortsætte med at blinke, men et gult indikatorlys
vil blive tændt under denne handling. Når batteriet har opnået
en passende temperatur, vil det gule lys blive slukket, og
opladeren vil genoptage opladningsproceduren.
Kompatible oplader(e) vil ikke oplade en defekt batteripakke.
Opladeren vil angive defekt batteri ved at nægte at lyse eller ved
at vise problem pakke eller oplader blinkmønster.
BEMÆRK: Dette kan også betyde et problem med opladeren.
Hvis opladeren angiver et problem, tag opladeren og
batteripakken med hen til et autoriseret servicecenter for at
blive kontrolleret.
Varm/kold pakkeforsinkelse
Når opladeren sporer et batteri, der er for varmt eller for
koldt, starter den automatisk en varm/kold pakkeforsinkelse
og indstiller opladningen, indtil batteriet har nået en
passende temperatur. Opladeren skifter derefter automatisk
til pakkeopladningsfunktion. Denne funktion sikrer maksimal
batterilevetid.
En kold batteripakke vil oplade med en langsommere hastighed
end en varm batteripakke. Batteripakken vil oplade ved den
lavere hastighed gennem hele opladningscyklussen og vil
ikke vende tilbage til maksimal opladningshastighed, selvom
batteriet varmer.
DCB118 opladeren er udstyret med en intern blæser designet
til at nedkøle batteripakken. Blæseren tændes automatisk, når
batteripakken trænger til at blive afkølet. Brug aldrig opladeren,
hvis blæseren ikke virker korrekt, eller hvis blæseråbningerne
er blokerede. Tillad ikke at fremmedlegemer trænger ind i
opladeren.
Elektronisk beskyttelsessystem
XR Li-Ion værktøjerne er designet med et elektronisk
beskyttelsessystem, der vil beskytte batteriet imod
overbelastning, overopvarmning eller dyb afladning.
Værktøjet vil automatisk slå fra, hvis det elektroniske
beskyttelsessystem aktiveres. Hvis dette sker, anbring li-ion
batteriet på opladeren, indtil det er helt opladet.
Vægmontering
Disse opladere er designet til montering på en væg, eller til at
stå oprejst på et bord eller en arbejdsflade. Hvis vægmontering
anbring opladeren inden for rækkevidde af en stikkontakt og
på afstand af et hjørne eller andre forhindringer, der kan hindre
luftstrømmen. Brug bagsiden af opladeren som skabelon for
placering af monteringsskruerne på væggen. Monter opladeren
sikkert ved hjælp af gipsskruer (købes separat) mindst 25,4 mm
langemed en skruehoveddiameter på 7–9 mm, skrues ind i
træ til en optimal dybde, der efterlader ca. 5,5 mm af skruen
blotlagt. Ret hullerne på bagsiden af opladeren ind efter de
blotlagte skruer og skru dem helt ind i hullerne.
Instruktioner om rengøring af opladeren
ADVARSEL: Risiko for chok. Tag stikket til opladeren
ud af kontakten før rengøring. Snavs og fedt kan
fjernes fra det ydersiden af opladeren med en klud eller
en blød ikke-metallisk børste. Brug ikke vand eller andre
rengøringsmidler. Lad aldrig væske trænge ind i værktøjet,
og nedsænk aldrig nogen del af værktøjet i en væske.
9
Dansk
Batteripakke
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteripakker
Sørg for at oplyse katalognummer og spænding ved bestilling af
nye batteripakker.
Batteripakken er ikke fuldt opladet ved levering. Læs
nedenstående sikkerhedsvejledning, før batteripakke og oplader
tages i brug. Følg derefter den beskrevne opladningsprocedure.
LÆS ALLE INSTRUKTIONER
•
•
•
•
•
•
•
•
Oplad ikke eller brug batteriet i en eksplosionsfarlig
atmosfære, som f.eks. ved tilstedeværelsen af
brændbare væsker, gasser eller støv. Isætning eller
udtagning af batteriet fra opladeren kan antænde støv eller
dampe.
Tving aldrig batteripakken ind i opladeren. Foretag ikke
nogen ændringer på batteripakken, så den kan passe
ind i en ikke kompatibel oplader, da batteripakken kan
blive sprængt og kan medføre personskader.
Oplad kun batteripakker i DeWALT opladere.
Sprøjt IKKE på den eller nedsænk den i vand eller andre
væsker.
Opbevar eller brug ikke værktøjet og batteripakken
på steder, hvor temperaturen kan nå op på eller
overstige 40 ˚C (104 ˚F) (som f.eks. uden for skure eller
metalbygninger om sommeren).
Brænd ikke batteripakken, selv hvis den er svært
beskadiget eller helt opslidt. Batteripakken kan eksplodere i
åben ild. Der dannes giftige dampe og stoffer ved forbrænding
af lithium-ion-batteripakker.
Hvis batteriets indhold kommer i kontakt med huden,
skal området omgående vaskes med mild sæbe og vand.
Hvis batterivæske kommer i øjnene, lad vand løbe over det
åbne øje i 15 minutter, eller indtil irritationen ophører. Hvis det
er nødvendigt at søge lægehjælp, består batterielektrolytten af
en blanding af flydende organiske karbonater og lithiumsalte.
Indholdet af åbnede battericeller kan forårsage
luftvejsirritation. Sørg for frisk luft. Søg lægehjælp, hvis
symptomerne vedvarer.
ADVARSEL: Fare for forbrændinger. Batterivæske kan
være brændbar, hvis den udsættes for gnister eller åben ild.
ADVARSEL: Forsøg aldrig at åbne batteripakken. Hvis
batteripakken er revnet eller beskadiget, indsæt den
ikke i opladeren. Undgå at mase, tabe eller beskadige
batteripakken. Anvend ikke en batteripakke eller oplader,
der har fået et hårdt slag, er blevet tabt, kørt over eller
blevet beskadiget på anden vis (f.eks. stukket med en
nål, slået med en hammer, trådt på). Det kan medføre
elektriske chok eller livsfarlige elektriske stød. Beskadigede
batteripakker skal returneres til forhandleren for
genanvendelse.
ADVARSEL: Brandfare. Opbevar eller bær aldrig
batteripakker, så metalgenstande kan komme
i kontakt med udsatte batteriklemmer. Anbring
for eksempel ikke batteripakker i forklæder, lommer,
10
værktøjskasser, produktkasser, skuffer osv. med løse søm,
skruer, nøgler osv.
FORSIGTIG: Når det ikke er i brug, læg værktøjet på
siden på en stabil overflade, hvor det ikke vil vælte
eller falde ned. Nogle værktøjer med store batteripakker
vil stå lodret på batteripakken, men kan let væltes.
Transport
ADVARSEL: Brandfare. Transport af batterier kan
muligvis forårsage brand, hvis batteripolerne uforvarende
kommer i kontakt med ledende materialer. Ved transport
af batterier sørg for, at batteriets poler er beskyttet og godt
isoleret fra materialer, der kan komme i kontakt med dem
og forårsage en kortslutning.
DeWALT batterier opfylder alle gældende skibsfartsregler
som foreskrevet af industrien og juridiske standarder, som
omfatter FN’s anbefalinger om transport af farligt gods,
den internationale lufttransportforening (IATA), farligt gods
regulativer, de internationale maritime farligt gods (IMDG) regler
og den europæiske konvention om international transport af
farligt gods ad landevejen (ADR). Litium-ion-celler og batterier
er blevet testet i henhold til afsnit 38,3 i FN´s anbefalinger om
tests og kriterier for transport af farligt gods.
I de fleste tilfælde vil afsendelsen af en DeWALT batteripakke
være undtaget fra at blive klassificeret som et fuldt reguleret
klasse 9 farligt materiale. Generelt vil det kun være forsendelser,
der indeholder et litium-ion batteri med en energivurdering på
over 100 watt timer (wt), der skal sendes som fuldt reguleret
klasse 9. Alle litium-ion batterier har en watt time vurdering
markeret på pakningen. Desuden på grund af regulativers
kompleksiteter, anbefaler DeWALT, at man ikke sender litiumion-batteripakker med luftfragt uanset watt time vurdering.
Forsendelser af værktøj med batterier (combo sæt) kan som
eneste undtagelse sendes med luftfragt, hvis batteripakkens
watt time vurdering ikke er højere end 100 watt timer.
Uanset om en forsendelse anses for at være undtaget eller
fuldt reguleret, er det speditørernes ansvar at rådføre sig
med de seneste regler for emballerings-, mærknings- og
dokumentationskrav.
Oplysningerne i dette afsnit i vejledningen er givet i god tro
og menes at være korrekte på det tidspunkt, hvor dokumentet
blev oprettet. Men der gives ingen garanti, udtrykt eller
underforstået. Det er købers ansvar at sikre, at vedkommendes
aktiviteter er i overensstemmelse med de gældende regulativer.
Transport af FLEXVOLTTM batteri
DeWALT FLEXVOLTTM batteri har to funktioner: Anvendelse og
transport.
Anvendelsesfunktion: Når FLEXVOLTTM batteriet står alene
eller er i et DeWALT 18V produkt, vil den fungere som et 18V
batteri. Når FLEXVOLTTM batteriet er i et 54V eller et 108V (to 54V
batterier) produkt, vil det fungere som et 54V batteri.
Transportfunktion: Når
dækslet er fastgjort til
FLEXVOLTTM batteriet, er batteriet
i transportfunktion. Behold
dækslet til forsendelse.
Dansk
Under transportfunktionen er cellestrenge elektrisk afbrudt inde
i pakken, og det resulterer i 3 batterier med en lavere watt time
(Wh) ydelse i forhold til 1 batteri med en højere watt timeydelse.
Denne øgede mængde på 3 batterier med den lavere watt
timeydelse kan fritage pakken fra visse forsendelsesforordninger,
der er batterier med højere watt timer.
Eksempelvis kan transport Eksempel på mærkning af anvendelses- og
Wh ydelsen angive 3 x 36 transportlabel
Wh, hvilket betyder 3
batterier hver på 36 watt
timer. Anvendelses Wh
ydelsen kan angive 108
watt timer (forudsat 1 batteri).
Anbefalet opbevaring
1. Det bedste opbevaringssted er køligt og tørt, hvor den ikke
udsættes for direkte sollys og ekstrem varme eller kulde. For
optimal batteriydelse og -liv skal du opbevare batteripakker
ved stuetemperatur, når de ikke er i brug.
2. For langtids opbevaring anbefales det at opbevare en fuldt
opladet batteripakke et køligt, tørt sted uden for opladeren
for optimale resultater.
BEMÆRK: Batteripakker bør ikke opbevares helt tømt for
opladning. Batteripakken skal genoplades før brug.
Oplad kun DeWALT batteripakker med de
specielle DeWALT opladere. Opladning af andre
typer batteripakker end de specielle DeWALT
batterier med en DeWALT oplader, kan få dem til
at sprænges eller føre til andre farlige situationer.
Destruér ikke batteripakken.
ANVENDELSE (uden transportdæksel). Eksempel:
Wh ydelsen angiver 108 Wh (1 batteri med 108
watt timer).
TRANSPORT (med indbygget transportdæksel).
Eksempel: Wh ydelsen angiver 3 x 36 Wh
(3 batterier på 36 watt timer).
Batteritype
DCS391 kører på en 18 volt XR li-ion batteripakke.
Disse batteripakker kan bruges: DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB546. Se Tekniske
data for flere informationer.
Pakkens indhold
B erør aldrig kontaktflader med strømførende
genstande.
Pakken indeholder:
1 Ledningsfri rundsav
1 24 tandet klinge
1Sekskantnøgler
1 Styreskinne til langsnitning
1 Plastikpose (QW, XJ, GB):
1Støvudsugningsåbning
1 M4 X 18 dækselskrue
2 Li-Ion batteripakker (L2, M2 modeller)
1Værktøjskasse
1Brugsvejledning
• Kontrollér for eventuelle skader på værktøjet, dele og tilbehør,
der kan være opstået under transport.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt og forstå den
før betjening.
Beskadigede batteripakker må ikke oplades.
Mærkning på værktøjet
Mærkater på oplader og batteripakke
Udover de piktogrammer, der anvendes i denne vejledning,
kan mærkater på opladeren og battteripakken vise de følgende
piktogrammer:
Læs brugsvejledningen før brug.
Se Tekniske data vedrørende opladningstid.
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
Må ikke udsættes for vand.
Læs brugsvejledningen før brug.
Defekte ledninger skal udskiftes omgående.
Bær høreværn.
Oplad kun mellem 4 ˚C og 40 ˚C.
Brug øjeværn.
Kun til indendørs brug.
T ag hensyn til miljøet ved bortskaffelse
af batteripakken.
Datokodeposition
Datokoden, der også inkluderer produktionsåret, er tryk
på huset.
Eksempel:
2016 XX XX
Produktionsår
11
Dansk
Beskrivelse (Fig. A, D, F)
ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk værktøj eller nogen
dele deraf. Det kan medføre materiale- eller personskade.
1 Udløser kontaktens startspærreknap
2 Udløserkontakt
3 Batteripakke
4 Låsegreb til dybdejustering
5 Sko
6 Tilbagetrækningsgreb for nederste klinges
beskyttelsesskærm
7 Nederste klinges beskyttelsesskærm
8 Klingens fastspændingsskrue
9 Savsnitsindikator
10 Låsegreb til justering af smigsnit
11 Klingens låseknap
12 Hjælpehåndtag
13 Batteriets udløsningsknap
14 Sekskantnøgle
15 Knude på styreskinne til langsnitning
16 Styreskinne til langsnitning
Tilsigtet Brug
Din ledningsfrie rundsav DCS391 er designet til professionelle
træskæreopgaver.
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i nærheden af
brændbare væsker eller gasser.
Vores heavy duty rundsave er professionelt el-værktøj.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet. Overvågning
er påkrævet, når uerfarne brugere anvender dette værktøj.
• Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af personer
(inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller
mentale handicaps; mangel på erfaringer, viden eller
færdigheder, medmindre de er under overvågning af en
person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn må aldrig
efterlades alene med dette produkt.
SAMLING OG JUSTERING
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlige
kvæstelser, anbring forlæns-/baglænsknappen
i startspærreposition eller slå værktøjet fra og
frakobel batteripakken, før der foretages nogen
justeringer, eller der af-/påmonteres tilbehør eller
ekstraudstyr. Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
ADVARSEL: Anvend kun DeWALT-batteripakker og
-opladere.
Indsættelse og fjernelse af
batteripakken fra værktøjet (Fig. B)
BEMÆRK: For de bedste resultater kontrollér at batteripakken
3 er fuldt opladet.
12
Sådan installeres batteripakken i
værktøjets håndtag
1. Ret batteripakken 3 ind efter rillerne inde i håndtaget
(Fig. B).
2. Skub den ind i håndtaget, indtil batteripakken sidder godt
fast i værktøjet og kontrollér, at den ikke river sig løs.
Sådan fjernes batteripakken fra værktøjet
1. Tryk på udløserknappen 13 og træk batteripakken ud fra
værktøjets håndtag.
2. Isæt batteripakken i opladeren som beskrevet i
opladerafsnittet i denne vejledning.
Batteripakker til brændstofmåler (Fig. B)
Nogle DeWALT batteripakker indeholder en brændstofmåler,
som består af tre grønne LED lys, som angiver niveauet for den
resterende opladning i batteripakken.
Du aktiverer brændstofmåleren ved at trykke på og holde
brændstofmålerknappen 22 nede. En kombination af de tre
grønne LED lys vil lyse og angive niveauet for den resterende
opladning. Når niveauet for opladning i batteriet ligger under
den brugbare grænse, lyser brændstofmåleren ikke, og batteriet
skal genoplades.
BEMÆRK: Brændstofmåleren giver kun en indikation af den
opladning, der resterer i batteripakken. Den angiver ikke
værktøjets funktionalitet og er underlagt variation baseret på
produktkomponenter, temperatur og slutbrugeranvendelse.
Udløserkontakt (Fig. A)
ADVARSEL: Dette værktøj kan ikke låse udløserkontakten
i ON positionen og må aldrig låses ON på nogen som
helst måde.
Udløs udløserkontaktens startspærreknap 1 ved at trykke
på knappen som vist. Træk i udløserkontakten 2 for at starte
motoren. Udløsning af udløserkontakten stopper motoren.
Justering af savdybde (Fig. A, C)
1. Løsn dybdejusteringsknappen 4 .
2. Flyt savbordet 5 for at opnå den korrekte savdybde.
3. Spænd dybdejusteringsknappen 4 .
4. For at opnå optimalt resultat bør savdybden være ca. 3 mm
større end materialets tykkelse (se indsat tegning på figur C).
Smigjustering (Fig. D)
Smigvinklen kan indstilles mellem 0° og 50°.
1. Løsn smigindstillingen 10 .
2. Indstil smigvinklen ved at dreje savbordet 5 , indtil mærket
står ud for den ønskede vinkel på skalaen.
3. Spænd smigindstillingen 10 .
Savbordindstilling for 90° snit (Fig. A, E)
1. Indstil saven på 0° smigvinkel.
2. Træk beskyttelsesskærmen tilbage ved hjælp af håndtaget
6 og læg saven på klingesiden.
3. Løsn smigindstillingen 10 .
4. Stil en vinkel mod klingen og savbordet og indstil på 90°.
Dansk
5. Drej kalibreringsskruen 17 , så skoen vil stoppe ved den
rettevinkel.
6. Bekræft indstillingens nøjagtighed ved at kontrollere vinklen
på et snit af et stykke affaldsmateriale.
Installation og brug af styreskinne til
langsnitning (Fig. F)
Langsnitning er processen med at skære brede plader til smalle
strimler – og skære årerne tværgående. Styring med hånden
er vanskeligere med denne savtype, og brug af styreskinnen til
langsnitning anbefales.
ADVARSEL: Af hensyn til din egen sikkerhed bedes du
læse instruktionsvejledningen, inden du bruger tilbehør.
Hvis du undlader at følge disse advarsler, kan det
medføre personskade og alvorlig beskadigelse af saven
og tilbehøret. Brug kun identiske udskiftningsdele ved
servicering af dette værktøj.
Samling
1. Løsn knuden på styreskinnen til langsnitning 15 .
2. Indsæt styreskinnen til langsnitning 16 som vist på figur F.
3. Stram styreskinnen til langsnitning 15 godt.
Den medfølgende styreskinne til langsnitning må kun bruges
med DCS391 rundsaven. Hvis denne styreskinne til langsnitning
bruges med andre save, kan det øge risikoen for tilbageslag
og beskadigelse.
Inden du foretager et snit, skal du sørge for, at sikringen til
langsnitning sidder godt fast på værktøjet.
Når du har installeret styreskinnen til langsnitning på saven,
eller når du har flyttet styreskinnen for at ændre langsnitningens
breddeindstilling, bør du kontrollere den nederste afskærmnings
funktion, inden du starter saven og foretager snittet, så du
er sikker på, at styreskinnen til langsnitning ikke påvirker den
korrekte funktion af afskærmningen.
Udskiftning af savklinge (Fig. G)
1. Aktivér klingens låseknap 11 og skru klingens
fastspændingsskrue 8 af ved at dreje med uret ved hjælp af
sekskantnøglen, der blev leveret sammen med værktøjet.
2. Træk den underste skærm 7 tilbage ved hjælp af håndtaget
6 og udskift klingen. Monter skiverne ( 18 , 19 ) på de
korrekte steder.
3. Kontroller klingens rotationsretning.
4. Skær manuelt gevind på klingens fastspændingsskrue 8 for
at holde spændeskiven på plads. Drej den mod uret.
5. Tryk på låseknappen 11 mens spindelen drejes, indtil
klingen holder op med at rotere.
6. Stram klingens fastspændingsskrue godt ved hjælp
af sekskantnøglen.
Klinger
ADVARSEL: For at minimere risikoen for øjenskader,
bær altid beskyttelsesbriller. Karbid er et hårdt, men
sprødt materiale. Fremmedlegemer i arbejdsemnet
som fx ledninger eller negle kan få spidserne til at revne
eller knække. Arbejd kun med saven, når den korrekte
savklinges beskyttelsesskærm er på plads. Montér klingen
korrekt med passende rotation før brug og anvend altid en
ren, skarp klinge.
ADVARSEL: Sav ikke i jernholdige metaller (stål),
murværk, glas, murværksagtig beklædning, cementplader
eller tegl med denne sav.
Anvend ingen slibehjul eller -klinger. En sløv klinge kan medføre
langsom ineffektiv savning, overbelastning af savmotoren, alt for
mange splinter og kan øge risikoen for tilbageslag.
Hvis du har brug for assistance vedrørende klinger, venligst
kontakt dit lokale servicecenter, som du finder bag på
denne vejledning.
Før værktøjet tages i brug
• Sørg for at batteriet er (helt) opladet.
• Sørg for at beskyttelsesskærmene er korrekt monteret.
Savklingens beskyttelsesskærm skal være i lukket position.
• Se til at klingen roterer i den retning, der angives med pile
på klingen.
• Brug ikke for slidte savklinger.
BETJENING
Brugsvejledning
ADVARSEL: Overhold altid sikkerhedsvejledningen og de
gældende regler.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlige
kvæstelser, anbring forlæns-/baglænsknappen
i startspærreposition eller slå værktøjet fra og
frakobel batteripakken, før der foretages nogen
justeringer, eller der af-/påmonteres tilbehør eller
ekstraudstyr. Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
ADVARSEL: Bær altid passende personligt høreværn.
Under visse forhold og ved langvarig brug, kan støj fra
værktøjet bidrage til tab af høreevne.
Brugsanvisning
ADVARSEL!
• Sikkerhedsinstruktionerne og gældende
lovbestemmelser skal altid følges.
• Sørg for at emnet, der skal saves, er sikkert fastgjort.
• Tryk kun let på værktøjet og læg aldrig sidetryk på
savbladet. Arbejd med savskoen mod arbejdsemnet,
hvis det er muligt. Dermed kan skade på savbladet
undgås, og værktøjet vil ikke støde eller vibrere.
• Undgå overbelastning.
• Lad bladet løbe frit i nogle sekunder, før
savning påbegyndes.
Korrekt håndposition (Fig. H)
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade skal
du ALTID anvende den rette håndposition som vist.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlig
personskade skal du ALTID holde godt fast i tilfælde af en
pludselig reaktion.
13
Dansk
Hold fast i værktøjet med hovedgrebet 20 og hjælpehåndtaget
12 for at styre saven korrekt.
Tænde og slukke (Fig. A)
Af sikkerhedsårsager er udløserkontakten 2 på dette værktøj
udstyret med en startsspærreknap 1 .
Tryk på startspærreknappen for at låse værktøjet op.
Du tænder for værktøjet ved at trykke på tænd/sluk-kontakten
2 . Så snart udløserkontakten slippes
aktiveres startspærreknappen automatisk for at
forhindre, at maskinen startes ved en fejltagelse.
BEMÆRK: Slå ikke værktøjet TIL eller FRA, når savklingen
rører ved arbejdsemnet eller andre materialer.
Styring af værktøjet (Fig. A)
• Da snittet bliver glattere på den side, hvor savklingen
efterlader arbejdsemnet, bør dette spændes fast så bagsiden
vender mod klingen.
• Brug indikatoren 9 til at følge den tegnede linie på
arbejdsemnet. Indikatoren følger savklingens venstre side
når smigvinkel er 50°. Indikatoren følger savklingens højre
side når smigvinkel er 0°.
Støvopsamling (Fig. I)
QW, XJ, GB
Der leveres en støvopsamlingsåbning 21 sammen med
dit værktøj.
• Anvend altid en vakuumopsamler, der er designet i
overensstemmelse med gældende direktiver vedrørende
støvemission, ved savning af træ. Vakuumslanger
til de fleste støvsugere vil passe direkte ind i
støvopsamlingshældetuden.
Sådan installeres støvopsamlingsåbningen
(Fig. I)
1. Løsn dybdejusteringsgrebet helt 4 .
2. Anbring skoen 5 i laveste position.
3. Ret støvopsamlingsåbningen 21 ind imod beslaget på
skoen som vist.
4. Ret fligen på støvopsamlingsåbningen ind efter det
gevindskårne hul på beslaget.
5. Indsæt skruen og stram den godt.
VEDLIGEHOLDELSE
Dit DeWALT-elværktøj er beregnet til langvarig brug med
minimal vedligeholdelse. Værktøjets fortsatte tilfredsstillende
drift afhænger af korrekt vedligeholdelse og rengøring
af værktøjet.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlige
kvæstelser, anbring forlæns-/baglænsknappen
i startspærreposition eller slå værktøjet fra og
frakobel batteripakken, før der foretages nogen
justeringer, eller der af-/påmonteres tilbehør eller
ekstraudstyr. Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
14
Der kan ikke udføres service på opladeren eller batteripakken.
Smøring
Dette elektriske værktøj skal ikke smøres yderligere.
Rengøring
ADVARSEL: Blæs støv og snavs ud af hovedhuset med
tør luft, lige så snart der samler sig snavs i og omkring
luftaftrækket. Bær godkendte beskyttelsesbriller og
godkendt støvmaske ved udførelse af denne procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig opløsningsmidler eller
andre kraftige kemikalier til at rengøre værktøjets
ikke-metalliske dele. Disse kemikalier kan svække de
materialer, der anvendes i disse dele. Brug en klud, der
kun er fugtet med vand og mild sæbe. Lad aldrig væske
trænge ind i værktøjet, og nedsænk aldrig nogen del af
værktøjet i væske.
Nederste beskyttelsesskærm
Den nederste beskyttelsesskærm skal altid kunne dreje og lukke
uhindret fra fuldt åben til fuldt lukket position. Kontroller altid
for korrekt drift før skæring ved at åbne beskyttelsesskærm
helt og derefter lukke den. Hvis beskyttelsesskærmen lukker
langsomt eller ikke helt, har den brug for rengøring eller
serviceeftersyn. Brug først saven, når den fungerer korrekt. Brug
ved rengøring af beskyttelsesskærmen tør luft eller en blød
børste til at fjerne al akkumuleret savstøv eller efterladenskaber
fra beskyttelsesskærmens sti og rundt om beskyttelsesskærmens
fjeder. Hvis dette ikke retter problemet, skal det efterses af et
autoriseret serviceværksted.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det, som stilles til
rådighed af DeWALT, ikke er afprøvet med dette produkt,
kan det være farligt at bruge sådant tilbehør med dette
værktøj. For at mindske risikoen for personskade, må
dette produkt kun anvendes med tilbehør, som anbefales
af DeWALT.
ANVEND IKKE VANDFØDNINGSTILBEHØR MED DENNE SAV.
UNDERSØG VISUELT KLINGER AF HÅRDTMETAL FØR BRUG.
UDSKIFT HVIS BESKADIGET.
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om
korrekt tilbehør.
Miljøbeskyttelse
S eparate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit
diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im
normalen Hausmüll entsorgt werden.
Produkte und Batterien enthalten Materialien, die
zurückgewonnen oder recycelt werden können, um den Bedarf
an Rohstoffen zu reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische
Produkte und Batterien gemäß den lokalen Bestimmungen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.2helpU.com.
Dansk
Genopladelig batteripakke
Dette batteri har en lang levetid, men skal udskiftes, når det
ikke afgiver tilstrækkelig effekt ved opgaver, der før var lette at
udføre. Ved afslutningen af batteriets rimelige levetid bortskaffes
det på en miljøsikker måde:
• Sørg for, at batteripakken er helt afladet og tag den derpå
ud af værktøjet.
• Litium-ion-celler er genanvendelige. Tag dem med til din
forhandler eller til den lokale genbrugsplads. De indsamlede
batteripakker vil blive genanvendt eller korrekt bortskaffet.
15
Deutsch
165 mm 18 V AKKU-HANDKREISSÄGE
DCS391
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Gerät von DeWALT entschieden.
Langjährige Erfahrung, sorgfältige Produktentwicklung und
Innovation machen DeWALT zu einem zuverlässigen Partner für
professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen.
Technische Daten
Spannung
Typ
Akkutyp
Max. Ausgangsleistung
Leerlaufdrehzahl
Sägeblattdurchmesser
Maximale Schnitttiefe
Sägeblattbohrung
Einstellung der Sägeblattneigung
Gewicht (ohne Akku)
VGS
W
min-1
mm
mm
mm
kg
DCS391
QW, XJ, GB
18
2/10
Li-Ion
760
5150
165
55
20
50˚
2,9
XE
18
2/10
Li-Ion
760
5150
165
55
16
50˚
2,9
Lärmwerte und Vibrationswerte (Triax-Vektorsumme) gemäß EN60745-2-5.
LPA(Emissions-Schalldruckpegel)
dB(A)
84
84
LWA(Schallleistungspegel)
dB(A)
95
95
K(Unsicherheit für den
dB(A)
3
3
angegebenen Schallpegel)
Vibrationskennwert ah,W =
Unsicherheitswert K =
m/s
m/s2
2
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Der in diesem Informationsblatt angegebene
Vibrationsemissionswert wurde gemäß einem standardisierten
Test laut EN60745 gemessen und kann für einen Vergleich
zwischen zwei Geräten verwendet werden. Er kann zu einer
vorläufigen Einschätzung der Exposition verwendet werden.
WARNUNG: Der angegebene Vibrationsemissionswert
bezieht sich auf die Hauptanwendung des Gerätes.
Wenn das Gerät jedoch für andere Anwendungen, mit
anderem Zubehör oder schlecht gewartet eingesetzt
wird, kann die Vibrationsemission verschieden sein. Dies
kann den Expositionsgrad über die Gesamtbetriebszeit
erheblich erhöhen.
Eine Schätzung der Vibrationsstärke sollte auch
berücksichtigen, wie oft das Gerät ausgeschaltet
wird oder über welche Zeit es zwar läuft, aber nicht
wirklich in Betrieb ist. Dies kann die Exposition über die
Gesamtbetriebszeit erheblich mindern.
Es sind zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zum Schutze
der Betriebsperson vor den Auswirkungen der Vibration
in Betracht zu ziehen, z. B.: Wartung des Gerätes und
16
des Zubehörs, Warmhalten der Hände, Organisation
des Arbeitsablaufes.
Akku
Akkutyp
Spannung
Leistung
Gewicht
Akku
Akkutyp
Spannung
Leistung
Gewicht
Akku
Akkutyp
Spannung
Leistung
Gewicht
Ladegerät
Netzspannung
Akkutyp
Ungefähre Ladedauer
der Akkus
Gewicht
Ladegerät
Netzspannung
Akkutyp
Ungefähre Ladedauer
der Akkus
Gewicht
Ladegerät
Netzspannung
Akkutyp
Ungefähre Ladedauer
der Akkus
Gewicht
Ladegerät
Netzspannung
Akkutyp
Ungefähre Ladedauer
der Akkus
Gewicht
VGS
Ah
kg
VGS
Ah
kg
VGS
Ah
kg
VWS
min
kg
VWS
min
kg
VWS
min
kg
VWS
min
kg
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB183/B
Li-Ion
18
2,0
0,40/0,45
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
DCB184/B
Li-Ion
18
5,0
0,62/0,67
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
DCB546
Li-Ion
18/54
6,0/2,0
1,05
DCB107
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
60 (1,3 Ah) 70 (1,5 Ah) 90 (2,0 Ah)
140 (3,0 Ah) 185 (4,0 Ah) 240 (5,0 Ah)
0,29
DCB112
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
40 (1,3 Ah) 45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah)
90 (3,0 Ah) 120 (4,0 Ah) 150 (5,0 Ah)
0,36
DCB113
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
30 (1,3 Ah) 35 (1,5 Ah) 50 (2,0 Ah)
70 (3,0 Ah) 100 (4,0 Ah) 120 (5,0 Ah)
0,4
DCB115
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
22 (1,3 Ah) 22 (1,5 Ah) 30 (2,0 Ah)
45 (3,0 Ah) 60 (4,0 Ah) 75 (5,0 Ah)
0,5
Deutsch
Ladegerät
Netzspannung
Akkutyp
Ungefähre Ladedauer
der Akkus
Gewicht
VWS
min
22 (1,3 Ah)
45 (3,0 Ah)
kg
DCB118
230
18/54 Li-Ion
22 (1,5 Ah) 30 (2,0 Ah)
60 (4,0 Ah) 75 (5,0 Ah)
60 (6,0 Ah)
0,66
Die Ladegeräte DCB107, DCB112, DCB113 und DCB115
können folgende Akkus laden: 10,8V, 14,4V, 18V Li-Ion XR und
XR FLEXVOLTTM (DCB123, DCB127, DCB141, DCB142, DCB143,
DCB144, DCB145, DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184,
DCB184B, DCB185 und DCB546).
Das DCB118-Ladegerät kann mit 18V Li-Ion XR und
XR FLEXVOLTTM-Akkupacks verwendet werden (DCB181,
DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185 und
DCB546).
Sicherungen:
Europa
230V Werkzeuge
10 A Stromversorgung
EG-Konformitätserklärung
Maschinenrichylinie
Akku-Handkreissäge
DCS391
DeWALT erklärt hiermit, dass diese unter Technische Daten
beschriebenen Produkte die folgenden Vorschriften erfüllen:
2006/42/EG, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-5:2010.
Diese Produkte erfüllen auch die Anforderungen von
Richtlinie 2014/30/EU und 2011/65/EU. Für weitere
Informationen wenden Sie sich bitte an DeWALT unter der
folgenden Adresse oder schauen Sie auf der Rückseite dieser
Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die Zusammenstellung
des technischen Dossiers und gibt diese Erklärung im Namen
von DeWALT ab.
Markus Rompel
Technischer Direktor
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510 Idstein, Deutschland
23.07.2016
WARNUNG: Zur Reduzierung der Verletzungsgefahr bitte
die Bedienungsanleitung lesen.
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen Warnhinweise
erklärt. Bitte lesen Sie das Handbuch und achten Sie auf
diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar drohende
gefährliche Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu
tödlichen oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führen kann.
VORSICHT: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, u. U. zu leichten
oder mittelschweren Verletzungen führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin, das nichts
mit Verletzungen zu tun hat, aber, wenn es nicht
vermieden wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
Allgemeine Sicherheitswarnhinweise für
Elektrowerkzeuge
WARNUNG: Lesen Sie alle Sicherheitswarnhinweise
und alle Anweisungen. Das Nichtbeachten von
Warnhinweisen und Anweisungen kann zu elektrischem
Schlag, Brand und/oder schweren Verletzungen führen.
BEWAHREN SIE ALLE WARNHINWEISE UND
ANWEISUNGEN ZUM SPÄTEREN
NACHSCHLAGEN AUF
Der Begriff „Elektrowerkzeug“ in den Warnhinweisen bezieht sich
auf Ihr netzbetriebenes Elektrowerkzeug (mit Kabel) oder auf Ihr
akkubetriebenes (kabelloses) Elektrowerkzeug.
1) Sicherheit im Arbeitsbereich
a ) Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut
ausgeleuchtet. Unaufgeräumte oder dunkle Bereiche
begünstigen Unfälle.
b ) Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht in
explosionsgefährdeten Umgebungen, in denen
sich z. B. brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Staub
befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den
Staub oder die Dämpfe entzünden können.
c ) Halten Sie Kinder und Zuschauer fern, während Sie
ein Elektrogerät betreiben. Ablenkung kann dazu
führen, dass Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.
2) Elektrische Sicherheit
a ) Der Stecker des Elektrogerätes muss in die
Steckdose passen. Ändern Sie niemals den Stecker
in irgendeiner Form. Verwenden Sie keinerlei
Adapterstecker an geerdeten Elektrogeräten.
Unveränderte Stecker und passende Steckdosen mindern
die Gefahr eines elektrischen Schlages.
b ) Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten
Flächen, wie Rohre, Radiatoren, Herde und
17
Deutsch
c )
d )
e )
f )
Kühlgeräte. Es besteht eine erhöhte Gefahr für einen
elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.
Setzen Sie Elektrogeräte keinem Regen oder
feuchter Umgebung aus. Wenn Wasser in das
Elektrogerät eindringt, erhöht sich die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
Überlasten Sie das Kabel nicht. Verwenden Sie
niemals das Kabel, um das Elektrogerät zu tragen
oder durch Ziehen vom Netz zu trennen. Halten Sie
das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder
beweglichen Teilen. Beschädigte oder verhedderte Kabel
erhöhen die Gefahr eines elektrischen Schlages.
Wenn Sie ein Elektrogerät im Freien betreiben,
verwenden Sie ein für den Außeneinsatz geeignetes
Verlängerungskabel. Die Verwendung von für den
Außeneinsatz geeigneten Kabeln mindert die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
Wenn der Betrieb eines Elektrogerätes in feuchter
Umgebung unumgänglich ist, verwenden Sie eine
durch einen Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter
oder Rcd) geschützte Stromversorgung. Der Einsatz
eines Fehlerstromschutzschalters mindert die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
3) Sicherheit von Personen
a ) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was
Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit
mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein
Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder
unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder
Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit
beim Betrieb eines Elektrogerätes kann zu schweren
Verletzungen führen.
b ) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und
immer eine Schutzbrille. Das Tragen persönlicher
Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste
Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach
Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert das
Risiko von Verletzungen.
c ) Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Starten.
Vergewissern Sie sich, dass der Schalter in der
AUS-Position ist, bevor Sie das Gerät an die
Stromversorgung und/oder an den Akku anschließen
oder wenn Sie das Gerät aufnehmen oder tragen.
Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges den
Finger am Schalter haben oder das Gerät eingeschaltet
an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu
Unfällen führen.
d ) Entfernen Sie alle Einstellschlüssel oder Werkzeuge,
bevor Sie das Elektrogerät einschalten. Werkzeuge
oder Schlüssel, die an rotierenden Teilen des Elektrogerätes
angebracht sind, können zu Verletzungen führen.
e ) Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung.
Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten
Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch können
Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen
besser kontrollieren.
18
f ) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine
weite Kleidung und keinen Schmuck. Halten Sie Ihre
Haare, Kleidung und Handschuhe von beweglichen
Teilen fern. Lose sitzende Kleidung, Schmuck oder lange
Haare können sich in den beweglichen Teilen verfangen.
g ) Wenn Geräte für den Anschluss an eine
Staubabsaugung und Staubsammlung vorgesehen
sind, vergewissern Sie sich, dass diese richtig
angeschlossen sind und verwendet werden. Der
Einsatz von Staubsammlern kann staubbedingte
Gefahren mindern.
4) Verwendung und Pflege des
Elektrogerätes
a ) Überlasten Sie das Elektrogerät nicht. Verwenden Sie
das für Ihre Arbeit passende Elektrogerät. Das richtige
Gerät wird die Aufgabe besser und sicherer erledigen,
wenn es bestimmungsgemäß verwendet wird.
b ) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter
defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr
ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss
repariert werden.
c ) Trennen Sie den Stecker vom Netz und/oder die
Akkus vom Elektrogerät, bevor Sie Einstellungen
am Gerät vornehmen, Zubehör wechseln oder es
aufbewahren. Diese Vorbeugemaßnahmen mindern die
Gefahr, dass das Elektrogerät unbeabsichtigt startet.
d ) Bewahren Sie nicht verwendete Elektrogeräte für
Kinder unerreichbar auf und lassen Sie nicht zu, dass
Personen ohne Erfahrung mit dem Elektrogerät oder
mit diesen Anweisungen das Elektrogerät bedienen.
Elektrogeräte sind in den Händen nicht geschulter
Personen gefährlich.
e ) Warten Sie die Elektrogeräte. Prüfen Sie, ob
bewegliche Teile verzogen oder ausgeschlagen, ob
Teile gebrochen oder in einem Zustand sind, der den
Betrieb des Elektrogerätes beeinträchtigen kann.
Bei Beschädigungen lassen Sie das Elektrogerät
reparieren, bevor Sie es verwenden. Viele Unfälle
entstehen wegen mangelnder Wartung der Elektrogeräte.
f ) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.
Richtig gewartete Schneidwerkzeuge mit scharfen Klingen
blockieren seltener und sind leichter unter Kontrolle
zu halten.
g ) Verwenden Sie Elektrogeräte, Zubehör und Einsätze
(Bits) usw. gemäß diesen Anweisungen und unter
Berücksichtigung der Arbeitsbedingungen und
der Aufgabe. Wenn Sie das Elektrogerät für Aufgaben
verwenden, die nicht bestimmungsgemäß sind, kann dies
zu gefährlichen Situationen führen.
5) Verwendung und Pflege von
Akkugeräten
a ) Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten auf, die
vom Hersteller empfohlen werden. Ein Ladegerät,
das für einen bestimmten Akkutyp geeignet ist, kann zu
Deutsch
Brandgefahr führen, wenn es mit einem anderen Akku
verwendet wird.
b ) Verwenden Sie Elektrogeräte nur mit den speziell
vorgesehenen Akkus. Der Einsatz anderer Akkus kann zu
Verletzungs- und Brandgefahr führen.
c ) Wenn Akkus nicht verwendet werden, halten Sie
sie von anderen Metallteilen, z. B. Büroklammern,
Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder
anderen kleinen Metallteilen fern, die eine
Verbindung zwischen den Polen verursachen
können. Wenn die Akkupole kurzgeschlossen werden,
kann dies zu Verbrennungen oder einem Brand führen.
d ) Bei falscher Anwendung kann Flüssigkeit aus dem
Akku austreten. Vermeiden Sie den Kontakt damit.
Bei zufälligem Kontakt mit Wasser abspülen.
Wenn die Flüssigkeit in die Augen kommt,
nehmen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe in Anspruch.
Austretende Akkuflüssigkeit kann zu Hautreizungen oder
Verbrennungen führen.
6) Service
a ) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit OriginalErsatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass
die Sicherheit des Gerätes erhalten bleibt.
ZUSÄTZLICHE WERKZEUGSPEZIFISCHE
SICHERHEITSHINWEISE
Sicherheitsanweisungen für alle Arbeiten
a )
b )
c )
d )
e )
f )
GEFAHR: Hände vom Schneidebereich und
Sägeblatt fernhalten! Belassen Sie Ihre andere Hand
am Hilfsgriff oder Motorgehäuse. Durch beidhändiges
Festhalten des Geräts werden Verletzungen durch das
Sägeblatt vermieden.
Nicht unter das Werkstück greifen! Der Blattschutz
bietet keinen Schutz für die Hand unter dem Werkstück.
Die Schnitttiefe der Dicke des Werkstücks
entsprechend einstellen! Unter dem Werkstück sollte
weniger als eine Sägeblattzahnlänge zu sehen sein.
Werkstück niemals in der Hand oder auf dem Schoß
halten! Werkstück auf einer festen Arbeitsfläche
sicher befestigen. Es ist wichtig, das Werkstück gut
abzustützen, um ein Verkeilen des Sägeblatts, einen
Verlust der Kontrolle und Verletzungen zu vermeiden.
Beim Arbeiten an Werkstücken, die möglicherweise
verborgene Leitungen enthalten können, das
Werkzeug nur an den isolierten Griffflächen
anfassen. Bei Kontakt mit einem stromführenden
Draht werden die freiliegenden Metallteile ebenfalls
stromführend, und der Bediener erleidet bei Berührung
einen Stromschlag.
Für Längsschnitte immer einen Parallelanschlag
oder eine Führungsschiene verwenden! Dies trägt zur
Genauigkeit des Schnitts bei und verhindert ein Verkanten
des Sägeblatts.
g ) Immer die richtige Größe und Form von des
Bohrlochs bei Sägeblättern verwenden (eckig bzw.
rund). Sägeblätter, die nicht zur Befestigungsvorrichtung
der Säge passen, können exzentrisch laufen und außer
Kontrolle geraten.
h ) Niemals beschädigte oder falsche Unterlegscheiben
oder Befestigungsbolzen für das Sägeblatt
verwenden. Unterlegscheiben und Befestigungsbolzen
für das Sägeblatt sind speziell auf diese Säge angepasst
und für die vollständige Leistung und Betriebssicherheit
des Geräts notwendig.
Ursachen und Verhütungsmaßnahmen
für Rückschläge
•
Ein verbogenes oder falsch angebrachtes Sägeblatt kann
zu plötzlichem Rückschlag führen, wodurch die Säge außer
Kontrolle geraten, aus dem Werkstück und gegen den Benutzer
geschleudert werden kann;
• Bei verbogenem oder in die Kerbe eingeklemmtem Sägeblatt
wird das Sägeblatt plötzlich gestoppt, und die Krafteinwirkung
des Motors kann das Gerät plötzlich gegen den Benutzer
schleudern;
• Wenn das Sägeblatt verdreht oder schräg in die Kerbe
eingeführt wird, können die Zähne an der Rückseite des
Sägeblatts sich in der Oberfläche des Holzes verkanten,
wodurch das Sägeblatt das Gerät aus der Kerbe hebt und
gegen den Benutzer schleudert.
Wenn Sie das Gerät falsch bedienen oder verwenden und/oder
einsetzen kann ein Rückschlag auftreten. Dies kann durch die
unten aufgeführten entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen
vermieden werden:
a ) Halten Sie die Säge jederzeit mit beiden Händen
fest und positionieren Sie Ihre Arme so, dass sie dem
Rückschlag entgegenwirken können. Positionieren
Sie Ihren Körper seitlich vom Sägeblatt, nicht in
Drehrichtung des Sägeblattes. Ein Rückschlag kann
dazu führen, dass die Säge zurückgeschleudert
wird. Doch die Rückschlagkräfte können durch den
Benutzer beherrscht werden, sofern die geeigneten
Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden.
b ) Wenn das Sägeblatt klemmt oder wenn aus
irgendeinem Grund der Schnitt unterbrochen
wird, lassen Sie den Drücker los und halten Sie
das Werkzeug bewegungslos im Material, bis das
Sägeblatt vollkommen zum Stillstand gekommen
ist. Versuchen Sie niemals, das Werkzeug aus dem
Werkstück zu entfernen oder zurückzuziehen,
während sich das Sägeblatt noch dreht, da dies
einen Rückschlag verursachen kann. Untersuchen und
beheben Sie die Ursachen, falls die Scheibe klemmt.
c ) Wenn Sie die Säge starten, während das Sägeblatt
sich im Werkstück befindet, müssen Sie das
Sägeblatt in der Kerbe zentrieren und darauf
achten, dass die Zähne sich nicht im Schnittmaterial
verkeilen. Wenn das Sägeblatt im Material klemmt, kann
19
Deutsch
d )
e )
f )
g )
es sich beim erneuten Starten nach oben bewegen oder
zurückschlagen.
Größere Platten müssen befestigt werden, um ein
Verkeilen und einen Rückschlag des Sägeblatts
zu vermeiden. Große Platten können unter ihrem
eigenen Gewicht durchhängen. Die Platten müssen
an beiden Seiten nahe der Schnittlinie und nahe dem
Plattenrand abgestützt werden.
Keine stumpfen oder beschädigten Sägeblätter
verwenden. Unscharfe oder falsch eingestellte
Sägeblätter können eine zu schmale Kerbe schneiden, was
zu übermäßiger Reibung, Verklemmen und Rückschlag
des Sägeblatts führen kann.
Arretierungen für Schneidetiefe und Neigungswinkel
müssen vor dem Sägen fest angezogen und
gesichert werden. Wenn sich beim Schneiden die
Sägeblatteinstellung verändert, kann dies zum Verkanten
des Sägeblatts und zum Rückschlag führen.
Gehen Sie mit besonderer Vorsicht vor, wenn Sie
einen „Tauchstich“ in eine Wand oder andere
unübersichtliche Werkstücke vornehmen. Das
herausragende Sägeblatt kann dabei in Gegenstände
geraten, die zu einem Rückschlag führen.
Sicherheitsanweisungen für Sägen mit
einem Pendel-Sägeblattschutz
a ) Vergewissern Sie sich vor jedem Gebrauch, daß
die untere Schutzvorrichtung richtig schließt.
Betreiben Sie die Säge nicht, falls sich die untere
Schutzvorrichtung nicht ungehindert bewegt
und nicht sofort schließen läßt. Spannen oder
binden Sie die untere Schutzvorrichtung niemals
in der geöffneten Stellung fest. Wird die Säge
versehentlich fallengelassen, so kann sich die
untere Schutzvorrichtung verbiegen. Heben Sie
die untere Schutzvorrichtung am Einzugshebel an
und vergewissern Sie sich, daß sie sich ungehindert
bewegt und nicht das Sägeblatt oder andere Teile
berührt. Dies gilt für alle Winkel und Schnittiefen.
b ) Überprüfen Sie die Funktion der Feder für die
untere Schutzvorrichtung. Falls Schutzvorrichtung
und Feder nicht einwandfrei funktionieren,
so müssen diese Teile vor dem Gebrauch
instandgesetzt werden. Möglicherweise arbeitet
die untere Schutzvorrichtung aufgrund beschädigter
Teile, Harzablagerungen oder einer Ansammlung von
Spänen schwergängig.
c ) Die untere Schutzvorrichtung darf nur für
Spezialschnitte wie „Einstechschnitte” und
„Verbundschnitte” von Hand eingezogen werden.
Heben Sie die untere Schutzvorrichtung an, indem
Sie den Einzugshebel einfahren, und sobald das
Sägeblatt in den Werkstoff tritt, muß die untere
Schutzvorrichtung freigegeben werden. Bei allen
anderen Sägearbeiten muß die untere Schutzvorrichtung
automatisch arbeiten.
20
d ) Achten Sie stets darauf, daß die untere
Schutzvorrichtung das Sägeblatt abdeckt, bevor die
Säge auf der Werkbank oder dem Boden abgesetzt
wird. Ein ungeschütztes, noch auslaufendes
Sägeblatt führt dazu, daß die Säge zurückschnellt
und alles durchtrennt, was sich im Sägebereich
befindet. Seien Sie sich darüber im Klaren, daß es einige
Zeit dauert, bis das Sägeblatt zum Stillstand kommt,
nachdem der Schalter losgelassen wurde.
Zusätzliche Sicherheitsanweisungen
für Kreissägen
•
•
•
•
•
•
Tragen Sie einen Gehörschutz. Wenn Sie Lärm ausgesetzt
sind, besteht die Gefahr von Gehörschäden.
Tragen Sie eine Staubmaske! Das Einatmen von
Staubpartikeln kann zu Atembeschwerden und möglichen
Verletzungen führen.
Keine Sägeblätter mit einem Durchmesser verwenden,
der größer oder kleiner ist als empfohlen. Die richtigen
Schnittkapazitäten sind den technischen Daten zu
entnehmen. Nur die in diesem Handbuch angegebenen
Sägeblätter verwenden, die die Richtlinien in EN 847-1 erfüllen.
Niemals aggressive Trennscheiben verwenden.
Verwenden Sie keine Anbauteile mit Wasserzufuhr.
Sichern Sie das Werkstück zum Beispiel mit
Einspannvorrichtungen auf einer stabilen Plattform. Das
Werkstück ist instabil, wenn es mit der Hand oder dem Körper
abgestützt wird, was zum Verlust der Kontrolle führen kann.
Restrisiken
Folgende Risiken sind mit der Verwendung von Handkreissägen
untrennbar verbunden.
• Verletzungen durch das Berühren von rotierenden oder heißen
Teilen am Gerät
Trotz Beachtung der geltenden Sicherheitsbestimmungen
und dem Anbringen von Sicherheitsvorrichtungen können
bestimmte Restrisiken nicht vermieden werden. Diese sind:
• Schwerhörigkeit.
• Gefahr des Fingerquetschens beim Wechseln von Zubehör.
• Gesundheitsgefährdung durch Einatmen von Staub bei
Arbeiten mit Holz.
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde für eine einzige Spannung
konstruiert. Überprüfen Sie immer, ob die Spannung des
Akkus der Spannung auf dem Typenschild entspricht. Stellen
Sie auch sicher, dass die Spannung Ihres Ladegeräts der
Netzspannung entspricht.
Ihr DeWALT Ladegerät ist gemäß EN60335 doppelt
isoliert. Es muss deshalb nicht geerdet werden.
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt ist, muss es durch
ein speziell ausgestattetes Kabel ersetzt werden, dass bei der
DeWALT Kundendienstorganisation erhältlich ist.
Deutsch
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf Verwendung
des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II (Doppelisolierung) – Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) – Geräte
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien verwendet
werden, müssen über einen Fehlerstromschutzschalter
angeschlossen werden.
Verwendung eines Verlängerungskabels
Ein Verlängerungskabel sollte nur verwendet werden, wenn
es absolut notwendig ist. Verwenden Sie ein zugelassenes
Verlängerungskabel, das für die Leistungsaufnahme Ihres
Ladegerätes geeignet ist (siehe Technische Daten). Der
Mindestquerschnitt der Leitungen beträgt 1 mm² und die
Höchstlänge beträgt 30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln Sie das Kabel
vollständig ab.
•
•
•
•
•
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF
Ladegeräte
An DeWALT-Ladegeräten müssen keine Einstellungen
vorgenommen werden, und sie wurden für eine möglichst
einfache Bedienung konzipiert.
•
Wichtige Sicherheitshinweise für alle
Akku-Ladegeräte
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF: Dieses Handbuch
enthält wichtige Sicherheits- und Betriebsanweisungen für
kompatible Ladegeräte (siehe Technische Daten).
• Lesen Sie vor der Verwendung des Ladegeräts alle
Anweisungen und Warnhinweise auf dem Ladegerät und
dem Akku.
WARNUNG: Stromschlaggefahr. Keine Flüssigkeiten
in das Ladegerät gelangen lassen. Dies kann einen
elektrischen Schlag zur Folge haben.
WARNUNG: Wir empfehlen die Verwendung einer
Fehlerstromschutzeinrichtung mi einemt Nennfehlerstrom
von maximal 30mA.
VORSICHT: Verbrennungsgefahr. Zur Reduzierung
der Verletzungsgefahr sollten nur Akkus von DeWALT
verwendet werden. Andere Akkutypen können bersten und
Verletzungen und Sachschäden verursachen.
VORSICHT: Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit dem
Werkzeug spielen.
HINWEIS: Wenn das Ladegerät in die Steckdose
gesteckt wird, können die Ladekontakte im Ladegerät
unter bestimmten Bedingungen durch Fremdmaterial
kurzgeschlossen werden. Leitfähige Fremdmaterialien, z.B.
unter anderem Stahlwolle, Alufolie oder angesammelte
Metallpartikel, sollten von Hohlräumen des Ladegeräts
ferngehalten werden. Ziehen Sie den Netzstecker des
Ladegerätes immer aus der Steckdose, wenn kein Akku
in der Vertiefung steckt. Ziehen Sie den Netzstecker des
Ladegerätes vor dem Reinigen aus der Steckdose.
• Der Akku darf NIEMALS in einem anderen Ladegerät,
außer dem in diesem Handbuch beschriebenen,
•
•
•
•
•
•
•
aufgeladen werden. Das Ladegerät und der Akku wurden
speziell zur gemeinsamen Verwendung konzipiert.
Diese Ladegeräte sind ausschließlich für das Laden von
DeWALT Akkus bestimmt. Eine anderweitige Verwendung
kann zu Brand führen oder gefährliche oder tödliche
Verletzungen durch Elektroschock verursachen.
Setzen Sie das Ladegerät weder Regen noch Schnee aus.
Ziehen Sie immer am Stecker und nicht am Kabel,
um das Ladegerät von der Stromquelle zu trennen.
Dadurch wird das Risiko einer Beschädigung von Stecker und
Kabel reduziert.
Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand darauf
treten oder darüber stolpern kann, und dass es keinen
sonstigen schädlichen Einflüssen oder Belastungen
ausgesetzt wird.
Ein Verlängerungskabel sollte nur dann verwendet
werden, wenn es absolut notwendig ist. Ein ungeeignetes
Verlängerungskabel kann zu Brand führen oder gefährliche
oder tödliche Verletzungen durch Elektroschock verursachen.
Stellen Sie keine Gegenstände auf das Ladegerät
bzw. stellen Sie das Ladegerät nicht auf eine weiche
Oberfläche. Dadurch könnten die Lüftungsschlitze
blockiert und das Gerät überhitzt werden. Stellen Sie das
Ladegerät von Hitzequellen entfernt auf. Das Ladegerät ist
oben und unten am Gehäuse mit Lüftungsschlitzen versehen.
Betreiben Sie das Ladegerät nicht mit einem
beschädigten Netzkabel oder Netzstecker—beschädigte
Teile sind unverzüglich auszuwechseln.
Benutzen Sie das Ladegerät nicht, wenn es einen
harten Stoß erlitten hat, fallen gelassen oder
anderweitig beschädigt wurde. Bringen Sie es zu einer
autorisierten Kundendienststelle.
Das Ladegerät darf nicht zerlegt werden. Bringen Sie
es zu einer autorisierten Kundendienststelle, wenn es
gewartet oder repariert werden muss. Ein unsachgemäßer
Zusammenbau kann gefährliche oder tödliche Verletzungen
durch Elektroschock verursachen oder zu Brand führen.
Zur Vermeidung von Gefahren muss ein beschädigtes
Netzkabel unverzüglich vom Hersteller, einer
Kundendienststelle oder einer anderen qualifizierten Person
ausgetauscht werden.
Ziehen Sie den Netzstecker des Ladegerätes vor
dem Reinigen aus der Steckdose. Dadurch wird das
Risiko eines Stromschlags reduziert. Durch alleiniges
Herausnehmen des Akkus wird dieses Risiko nicht reduziert.
Versuchen Sie NIEMALS 2 Ladegeräte miteinander
zu verbinden.
Das Ladegerät wurde für den Betrieb mit
standardmäßigem 230V Netzstrom konzipiert. Es darf
mit keiner anderen Spannung verwendet werden. Dies
gilt nicht für das Fahrzeugladegerät.
Laden des Akkus (Abb. [Fig.] B)
1. Stecken Sie das Ladegerät in eine geeignete Steckdose,
bevor Sie das Akkupack einsetzen.
21
Deutsch
2. Legen Sie das Akkupack 3 in das Ladegerät ein und
vergewissern Sie sich, dass es vollständig eingerastet ist. Die
rote Leuchte (Aufladen) blinkt wiederholt und zeigt dadurch
an, dass der Ladevorgang begonnen wurde.
3. Der Abschluss des Ladevorgangs wird dadurch angezeigt,
dass das rote Licht dauerhaft leuchtet. Der Akku ist
vollständig aufgeladen und kann jetzt verwendet oder in der
Ladestation gelassen werden. Um das Akkupack aus dem
Ladegerät zu entnehmen, drücken Sie den Akku-Löseknopf
13 am Akkupack.
HINWEIS: Um die maximale Leistung und Lebensdauer der
Li-Ionen-Akkus zu gewährleisten, laden Sie das Akkupack vor
der ersten Verwendung vollständig auf.
Bedienung des Ladegeräts
Siehe Anzeigen unten zum Ladezustand der Akkus.
Anzeigen am Ladegerät
Wird geladen
Vollständig aufgeladen
Verzögerung heißer/kalter Akku*
*Die rote Leuchte blinkt in der Zeit weiter, aber eine gelbe
Anzeige leuchtet bei diesem Vorgang dauerhaft. Sobald der
Akku eine angemessene Temperatur erreicht hat, geht die
gelbe Leuchte aus und das Ladegerät nimmt den Ladevorgang
wieder auf.
Diese/s kompatible/n Ladegerät/e lädt keine defekten Akkus
auf. Das Ladegerät zeigt einen defekten Akku an, indem es nicht
leuchtet oder indem das Blinkmuster für Probleme mit dem
Akku oder dem Ladegerät angezeigt werden.
HINWEIS: Dies kann auch auf ein Problem mit dem Ladegerät
hinweisen.
Wenn das Ladegerät auf ein Problem hinweist, bringen
Sie es zusammen mit dem Akku zur Überprüfung zu einer
autorisierten Servicestelle.
Verzögerung heißer/kalter Akku
Wenn das Ladegerät erkennt, dass ein Akku zu heiß oder zu
kalt ist, startet es automatisch eine „Verzögerung heißer/kalter
Akku“, bis der Akku eine angemessene Temperatur erreicht hat.
Das Ladegerät schaltet dann automatisch in den Lademodus.
Diese Funktion gewährleistet eine maximale Lebensdauer des
Akkus.
Ein kalter Akku wird mit einer geringeren Geschwindigkeit
als ein warmer Akku geladen. Der Akku wird während des
gesamten Ladevorgangs mit der geringeren Geschwindigkeit
geladen, die sich auch nicht erhöht, wenn der Akku
wärmer wird.
Das Ladegerät DCB118 ist mit einem internen Gebläse
ausgestattet, um das Akkupack zu kühlen. Das Gebläse wird
automatisch eingeschaltet, wenn das Akkupack gekühlt werden
muss. Benutzen Sie das Ladegerät nicht, wenn das Gebläse nicht
ordnungsgemäß funktioniert oder die Lüftungsschlitze blockiert
sind. Verhindern Sie, dass Fremdkörper in das Ladegerät
eintreten können.
22
Elektronischen Schutzsystem
XR Li-Ionen-Werkzeuge sind mit einem elektronischen
Schutzsystem ausgestattet, das den Akku vor Überladung,
Überhitzung und vollständiger Entladung schützt.
Das Werkzeug wird automatisch ausgeschaltet, sobald sich das
elektronische Schutzsystem einschaltet. Wenn dies geschieht,
setzen Sie das Lithium-Ionen-Akku in das Ladegerät, bis es
vollständig aufgeladen ist.
Wandmontage
Diese Ladegeräte sind so konzipiert, dass sie an der Wand oder
aufrecht auf einem Tisch oder einer Arbeitsoberfläche montiert
werden. Positionieren Sie das Ladegerät bei Wandmontage
in Reichweite einer Steckdose und abseits von Kanten oder
anderen Hindernissen, die den Luftstrom beeinträchtigen
könnten. Nutzen Sie die Rückseite des Ladegeräts als Schablone
für die Position der Montageschrauben an der Wand.
Montieren Sie das Ladegerät mit Schnellbauschrauben (separat
erhältlich), die mindestens 25,4 mm lang sind und einen
Schraubenkopfdurchmesser von 7-9 mm haben. Diese müssen
in optimaler Tiefe in das Holz geschraubt werden, sodass ca.
5,5 mm der Schraube frei liegen. Richten Sie die Schlitze auf der
Rückseite des Ladegeräts mit den frei liegenden Schrauben aus,
und führen Sie diese vollständig in die Schlitze ein.
Anweisungen zur Reinigung des
Ladegeräts
WARNUNG: Stromschlaggefahr. Trennen Sie das
Gerät vor der Reinigung von der Steckdose. Schmutz
und Fett können mit einem Tuch oder einer weichen,
nicht-metallischen Bürste vom Äußeren des Ladegeräts
entfernt werden. Keinesfalls Wasser oder irgendwelche
Reinigungslösungen verwenden. Achten Sie darauf, dass
niemals Flüssigkeiten in das Gerät eindringen. Tauchen Sie
niemals irgendein Teil des Gerätes in eine Flüssigkeit.
Akkus
Wichtige Sicherheitsanweisungen für alle
Akkus
Achten Sie beim Bestellen von Ersatzakkus darauf, dass Sie die
Katalognummer und die Spannung angeben.
Wenn Sie den Akku aus dem Karton auspacken, ist er nicht
vollständig geladen. Lesen Sie die unten aufgeführten
Sicherheitsanweisungen, bevor Sie den Akku und das Ladegerät
verwenden. Befolgen Sie anschließend den beschriebenen
Ladevorgang.
LESEN SIE SÄMTLICHE ANWEISUNGEN
•
•
Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht in
explosionsgefährdeten Umgebungen, in denen sich z.
B. brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Staub befinden.
Beim Einsetzen und Herausnehmen des Akkus aus dem
Ladegerät können sich Staub oder Dämpfe entzünden.
Setzen Sie das Akku niemals mit Gewalt in das
Ladegerät ein. Führen Sie niemals Änderungen am
Akku durch, damit es in ein anderes Ladegerät passt, da
das Akku reißen kann, was zu schweren Verletzungen
führen kann.
Deutsch
•
•
•
•
•
•
Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten von DeWALT auf.
Das Ladegerät KEINEN Spritzern aussetzen und NICHT in
Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
Das Werkzeug und den Akku niemals in Bereichen
lagern oder verwenden, in denen die Temperatur
40 ˚C überschreiten könnte (z. B. Scheunen oder
Metallgebäude im Sommer).
Den Akku nicht verbrennen, auch wenn er stark
beschädigt oder vollkommen verschlissen ist. Der
Akku kann im Feuer explodieren. Beim Verbrennen eines
Lithiumionen-Akkus entstehen giftige Dämpfe und Stoffe.
Wenn der Akkuinhalt mit der Haut in Kontakt kommt,
waschen Sie die Stelle sofort mit einer milden Seife und
Wasser. Wenn Akkuflüssigkeit in die Augen gelangt, spülen
Sie das offene Auge für 15 Minuten, oder bis die Reizung
nachlässt, mit Wasser. Falls Sie sich in ärztliche Behandlung
begeben müssen: Das Akkuelektrolyt besteht aus einer
Mischung von organischen Karbonaten und Lithiumsalzen.
Der Inhalt einer geöffneten Akkuzelle kann
Atemwegsreizungen verursachen. Sorgen Sie für Frischluft.
Wenn die Symptome anhalten, begeben Sie sich in ärztliche
Behandlung.
WARNUNG: Verbrennungsgefahr. Die Akkuflüssigkeit
kann brennbar sein, wenn sie Funken oder einer Flamme
ausgesetzt ist.
WARNUNG: Versuchen Sie niemals und unter keinen
Umständen, den Akku zu öffnen. Wenn das Akkugehäuse
Risse oder Beschädigungen aufweist, darf es nicht in das
Ladegerät gelegt werden. Den Akku nicht quetschen,
fallen lassen oder beschädigen. Verwenden Sie niemals
einen Akku oder ein Ladegerät, wenn sie einen harten
Schlag erlitten haben, fallen gelassen, überfahren oder
sonst wie beschädigt wurden (z. B. wenn sie mit einem
Nagel durchlöchert wurden, mit einem Hammer darauf
geschlagen oder getreten wurde). Ein Stromunfall oder
ein tödlicher Stromschlag könnte entstehen. Beschädigte
Akkus sollten zum Recycling zur Kundendienststelle
zurückgebracht werden.
WARNUNG: Feuergefahr. Akku nicht so aufbewahren
oder transportieren, dass metallische Gegenstände
die offenen Pole berühren können. Platzieren Sie
das Akkupack beispielsweise nicht in Schürzen, Taschen,
Werkzeugkästen, Produktverpackungen, Schubladen, usw.
mit losen Nägeln, Schrauben, Schlüsseln, usw.
VORSICHT: Wenn das Werkzeug nicht in Gebrauch
ist, muss es seitlich auf eine stabile Fläche gelegt
werden, wo es kein Stolperrisiko darstellt und es
nicht herunterfallen kann. Bestimmte Werkzeuge mit
großen Akkus stehen aufrecht auf dem Akku und können
leicht umgeworfen werden.
Transport
WARNUNG: Feuergefahr. Beim Transport von Akkus
können Brände entstehen, wenn die Batterieanschlüsse
unbeabsichtigt Kontakt mit leitfähigen Materialien
bekommen. Stellen Sie beim Transportieren von Akkus
sicher, dass die Batterieanschlüsse geschützt und gut
isoliert sind, damit sie nicht in Kontakt mit Materialien
kommen können, durch die ein Kurzschluss entstehen
kann.
DeWALT Akkus erfüllen alle geltenden Transportvorschriften, so
wie sie von den Industrie- und Rechtsnormen vorgeschrieben
werden, einschließlich der UN-Empfehlungen für die
Beförderung gefährlicher Güter; der Vorschriften über die
Beförderung gefährlicher Güter der International Air Transport
Association (IATA), der International Maritime Dangerous Goods
(IMDG) Regulations und der Regelungen des europäischen
Übereinkommens über die internationale Beförderung
gefährlicher Güter auf der Straße (ADR). Lithium-Ionen-Zellen
und -Akkus wurden gemäß Abschnitt 38,3 der „Empfehlungen
der Vereinten Nationen zur Beförderung gefährlicher Stoffe,
Testhandbuch und Kriterien“ getestet.
In den meisten Fällen ist zu erwarten, dass der Versand eines
DeWALT-Akkus von der Klassifizierung als Gefahrstoff der voll
regulierten Klasse 9 ausgenommen wird. In der Regel müssen
nur Sendungen, die einen Lithium-Ionen-Akku mit einer
Energiekennzahl von mehr als 100 Wattstunden (Wh) enthalten,
als voll regulierte Klasse 9 verschickt werden. Bei allen LithiumIonen-Akkus ist die Wattstunden-Bewertung auf der Packung
angegeben. Außerdem empfiehlt DeWALT den alleinigen
Luftversand von Lithium-Ionen-Akkus aufgrund der komplexen
Regulierungen generell nicht, und zwar unabhängig von der
Wattstunden-Bewertung. Lieferungen von Werkzeugen mit
Batterien (Combo-Kits) können als Ausnahme per Luftfracht
versandt werden, wenn die Wattstunden-Bewertung des Akkus
nicht mehr als 100 Wh beträgt.
Unabhängig davon, ob ein Transport als ausgenommen oder
vollständig reguliert gilt, liegt es in der Verantwortung des
Versenders, sich über die aktuellen Vorschriften in Bezug auf die
Anforderungen für Verpackung, Etikettierung/Kennzeichnung
und Dokumentation zu informieren.
Die Informationen in diesem Abschnitt des Handbuchs
werden in gutem Glauben zur Verfügung gestellt und es wird
davon ausgegangen, dass sie zum Zeitpunkt der Erstellung
des Dokuments genau sind. Jedoch wird keine Garantie,
weder ausdrücklich noch implizit, gegeben. Es liegt in der
Verantwortung des Kunden sicherzustellen, dass seine
Tätigkeiten den geltenden Vorschriften entsprechen.
Transport des FLEXVOLTTM-Akkus
Der DeWALT FLEXVOLTTM-Akku hat zwei Betriebsarten:
Anwendung und Transport.
Anwendungsmodus: Wenn der FLEXVOLTTM-Akku unabhängig
steht oder sich in einem DeWALT 18 V-Produkt befindet,
funktioniert er als 18 V-Akku. Wenn sich der FLEXVOLTTM-Akku in
einem 54 V oder 108 V-Produkt (zwei 54 V-Akkus) befindet,
funktioniert er als 54 V-Akku.
Transportmodus: Wenn
die Abdeckkappe am
FLEXVOLTTM-Akku angebracht
ist, befindet sich der Akku im
Transportmodus. Bewahren Sie
die Kappe für den Versand auf.
23
Deutsch
Im Transportmodus werden Zellensegmente im Akkupack
elektrisch voneinander getrennt, sodass 3 Akkus mit einer
geringeren Wattstundenzahl (Wh) entstehen, statt 1 Akku mit
einer größeren Wattstundenzahl. Diese höhere Anzahl von 3
Akkus mit einer niedrigeren Wattstundenzahl kann das
Akkupack bei bestimmten Transportvorschriften außen vor
lassen, die bei anderen Akkus mit höherer Wattstundenzahl
gelten können.
Zum Beispiel kann für den Anwendungsbeispiele für use- und
transport-kennzeichnungen
Transport Wh-Wert 3 x 36
Wh angegeben sein, das
bedeutet 3 Akkus mit je
36 Wh. Der Verwendung
Wh-Wert kann 108 Wh sein
(d.h. 1 Akku).
Empfehlungen für die Lagerung
1. Ein idealer Lagerplatz ist kühl und trocken und nicht
direktem Sonnenlicht sowie übermäßiger Hitze oder
Kälte ausgesetzt. Für eine optimale Akkuleistung und
Lebensdauer lagern Sie die Akkus bei Raumtemperatur,
wenn sie nicht verwendet werden.
2. Bei längerer Aufbewahrung sollte ein vollständig
aufgeladener Akku an einem kühlen, trockenen Ort und
außerhalb des Ladegeräts aufbewahrt werden, um optimale
Ergebnisse zu erhalten.
HINWEIS: Akkus sollten nicht vollständig entladen aufbewahrt
werden. Der Akku muss vor der Verwendung aufgeladen
werden.
Akku umweltgerecht entsorgen.
Laden Sie DeWALT-Akkus nur mit den dazu
bestimmten DeWALT-Ladegeräten auf. Werden
andere Akkus als die dazu bestimmten DeWALTAkkus mit einem DeWALT-Ladegerät aufgeladen,
können diese platzen oder andere gefährliche
Situationen verursachen.
Den Akku nicht verbrennen.
VERWENDUNG (ohne Transportkappe). Beispiel: Der
Wh-Wert lautet 108 Wh (1 Akku mit 108 Wh).
TRANSPORT (mit angebrachter Transportkappe).
Beispiel: Der Wh-Wert lautet 3 x 36 Wh (3 Akkus
mit 36 Wh).
Akkutyp
Für das Modell DCS391 wird ein 18V XR Li-IonenAkku eingesetzt.
Diese Akkus können verwendet werden: DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB546. Weitere
Angaben sind den Technischen Daten zu entnehmen.
Packungsinhalt
icht mit elektrisch leitenden Gegenständen
N
berühren.
Die Packung enthält:
1Akku-Handkreissäge
1 Sägeblatt mit 24 Zähnen
1Innensechskantschlüssel
1Parallelführung
1 Plastikbeutel (QW, XJ, GB):
1Spanabsauganschluss
1 M4 X 18 Kopfschraube
2 Li-Ion-Akkus (L2, M2-Modelle)
1Transportkoffer
1Ladegerät
• Prüfen Sie das Gerät, die Teile oder Zubehörteile auf
Beschädigungen, die beim Transport entstanden sein könnten.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanleitung vor
Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen.
Beschädigte Akkus nicht aufladen.
Bildzeichen am Werkzeug
Schilder am Ladegerät und Akku
Neben den Piktogrammen in dieser Anleitung können sich auf
dem Ladegerät und dem Akku folgende Piktogramme befinden:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung lesen.
ie Ladezeit ist den Technischen Daten zu
D
entnehmen.
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar angebracht:
Das Gerät keiner Nässe aussetzen.
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung lesen.
Beschädigte Kabel sofort austauschen.
Tragen Sie Gehörschutz.
Nur zwischen 4 ˚C und 40 ˚C aufladen.
Tragen Sie Augenschutz.
Nur in Innenräumen verwenden.
24
Lage des Datumscodes
Der Datumscode, der auch das Herstelljahr enthält, ist in das
Gehäuse geprägt.
Beispiel:
2016 XX XX
Herstelljahr
Beschreibung (Abb. A, D, F)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals Änderungen am
Elektrowerkzeug oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Schäden oder Verletzungen führen.
1 Auslöser Einschaltsperre
2 Auslöseschalter
3 Akku
4 Tiefeneinstellknopf
5 Schuh
6 Rückzughebel für untere Schutzvorrichtung
7 Untere Sägeblattschutzvorrichtung
8 Sägeblattklemmschraube
9 Schlitzmarkierung
10 Neigungseinstellknopf
11 Sägeblattsicherungsknopf
12 Zusatzgriff
13 Akku-Löseknöpfe
14 Innensechskantschlüssel
15 Parallelführungsknopf
16 Parallelführung
Bestimmungsgemässe Verwendung
Ihre DCS391 Akku-Kreissäge wurde für das professionelle Sägen
von Holz entwickelt.
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder in der Nähe
von entflammbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
Die Heavy-Duty-Kreissägen sind Elektrowerkzeuge für den
professionellen Gebrauch.
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt mit dem Gerät
kommen. Wenn unerfahrene Personen dieses Gerät verwenden,
sind diese zu beaufsichtigen.
• Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich
Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen
oder mentalen Fähigkeiten oder ohne ausreichende
Erfahrung oder Kenntnisse verwendet werden, außer wenn
diese Personen von einer Person, die für ihre Sicherheit
verantwortlich ist, bei der Verwendung des Geräts
beaufsichtigt werden. Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit
diesem Produkt allein gelassen werden.
ZUSAMMENBAU UND EINSTELLUNGEN
WARNUNG: Um die Gefahr ernsthafter Verletzungen
zu reduzieren, muss vor jeder Einstellung und jedem
Abnehmen/Installieren von Zubehör das Werkzeug
ausgeschaltet und der Akku entfernt werden. Ein
unbeabsichtigtes Starten kann zu Verletzungen führen.
Deutsch
WARNUNG: Verwenden Sie nur Akkus und Ladegeräte
von DeWALT.
Einsetzen und Entfernen des Akkus aus dem
Werkzeug (Abb. B)
HINWEIS: Um beste Ergebnisse zu erzielen, sollte der Akku 3 vollständig aufgeladen sein.
Einsetzen des Akkus in den Werkzeuggriff
1. Richten Sie den Akku 3 an den Führungen im
Werkzeuggriff aus (Abb. B).
2. Schieben Sie ihn in den Griff, bis der Akku fest im Werkzeug
sitzt, und stellen Sie sicher, dass er sich nicht lösen kann.
Entfernen des Akkus aus dem
Werkzeuggriff
1. Drücken Sie Akku-Löseknopf 13 und ziehen Sie den Akku
kräftig aus dem Werkzeuggriff.
2. Legen Sie den Akku wie im Abschnitt Ladegerät dieser
Betriebsanleitung beschrieben in das Ladegerät.
Akku-Ladestandsanzeige (Abb. B)
Einige DeWALT-Akkus besitzen eine Ladestandsanzeige mit
drei grünen LEDs, die den verbleibenden Ladestand des
Akkus anzeigen.
Zum Betätigen der Ladestandsanzeige halten Sie die Taste für
die Ladestandsanzeige 22 gedrückt. Eine Kombination der
drei grünen LEDs leuchtet auf und zeigt den verbleibenden
Ladestand an. Wenn der verbleibende Ladestand im Akku
nicht mehr ausreicht, um das Werkzeug zu verwenden,
leuchtet die Ladestandsanzeige nicht auf und der Akku muss
aufgeladen werden.
HINWEIS: Die Ladestandsanzeige ist nur eine Schätzung
des verbleibenden Akku-Ladestands. Sie zeigt nicht die
Funktionsfähigkeit des Werkzeugs an und unterliegt
Unterschieden, die auf Bauteilen, Temperatur und
Anwendungsart des Endbenutzers basieren.
Auslöseschalter (Abb. A)
WARNUNG: Dieses Werkzeug verfügt nicht über eine
Vorrichtung zum Sperren des Auslöseschalters in der
ON-Position und darf keinesfalls durch andere Methoden
in der ON-Position gesperrt werden.
Lösen Sie die Auslöser-Einschaltsperre 1 , indem Sie den Knopf
wie abgebildet drücken. Ziehen Sie den Auslöseschalter 2 ,
um den Motor einzuschalten. Das Lösen des Auslöseschalters
schaltet den Motor aus.
Schnittiefeneinstellung (Abb. A, C)
1. Lockern Sie den Tiefeneinstellungsknopf 4 .
2. Bewegen Sie den Schuh 5 , um die richtige Schnittiefe
einzustellen.
3. Drehen Sie den Tiefeneinstellknopf 5 wieder fest.
4. Für beste Ergebnisse lassen Sie das Sägeblatt ungefähr
3 mm aus dem Werkstück herausragen (vgl. Einsatz in
Abb. C).
25
Deutsch
Gehrungseinstellung (Abb. D)
Der Gehrungswinkel kann zwischen 0° und
50°eingestellt werden.
1. Lockern Sie den Gehrungseinstellungsknopf 10 .
2. Stellen Sie den Gehrungswinkel ein, indem Sie den
Sägeschuh 5 kippen, bis die Einstellmarke den
gewünschten Winkel auf der Skala anzeigt.
3. Drehen Sie den Gehrungseinstellungsknopf
10 fest.
Schuhjustierung für 90°-Schnitte (Abb. A, E)
1. Stellen Sie einen Gehrungswinkel von 0° ein.
2. Ziehen Sie den Blattschutz mit Hilfe des Hebels 6 zurück
und legen Sie die Säge auf die Sägeblattseite.
3. Lockern Sie den Gehrungseinstellknopf 10 .
4. Stellen Sie ein Winkelmaß gegen das Sägeblatt und den
Schuh, um die 90°-Einstellung abzugleichen.
5. Drehen Sie die Kalibrierschraube 17 so, dass der Schuh im
korrekten Winkel stoppt.
6. Stellen Sie die Genauigkeit der Einstellung sicher,
indem Sie die Rechtwinkligkeit des Schnittes an einem
Abfallstück überprüfen.
Parallelführung - Einbau und Verwendung
(Abb. F)
Längsschnitt bedeutet, dass ein Brett der Länge nach in
schmale Streifen geschnitten wird. Die Handführung ist bei
Längsschnitten schwieriger. Deshalb wird die Verwendung einer
Parallelführung empfohlen.
WARNUNG: Lesen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit die
Bedienungsanleitung, bevor Sie Zubehör verwenden. Das
Nichtbeachten von Warnhinweisen kann zu Verletzungen
und Sachschäden an der Säge und am Zubehör führen.
Verwenden Sie zur Wartung dieses Werkzeugs nur
identische Austauschteile.
MONTAGE
1. Lösen Sie den Parallelführungsknopf 15 .
2. Setzen Sie die Parallelführung 16 wie in Abbildung F
gezeigt ein.
3. Ziehen Sie den Parallelführungsknopf 15 gut fest.
Verwenden Sie diese Parallelführung nur mit der Kreissäge
DCS391. Die Verwendung dieser Parallelführung mit anderen
Sägen erhöht das Risiko von Rückschlägen und Verletzungen.
Stellen Sie vor einem Schnitt sicher, dass die Parallelführung
sicher am Werkzeug befestigt ist.
Überprüfen Sie nach der Montage der Parallelführung an der
Säge oder nach der Einstellung einer anderen Schnittbreite
die Funktion der unteren Schutzvorrichtung, bevor Sie die
Säge einschalten und einen Schnitt durchführen, um so
sicherzustellen, dass die Parallelführung die Schutzvorrichtung
nicht behindert.
26
Sägeblattwechsel (Abb. G)
1. Betätigen Sie die Sägeblattarretiertaste 11 und lösen Sie
die Sägeblattklemmschraube 8 durch Drehen des mit dem
Werkzeug gelieferten Inbusschlüssels im Uhrzeigersinn.
2. Ziehen Sie den unteren Blattschutz 7 mit Hilfe des Hebels
6 zurück und wechseln Sie das Sägeblatt Bringen Sie die
Klemmscheiben
( 18 , 19 ) wieder richtig an.
3. Prüfen Sie die Drehrichtung des Sägeblatts.
4. Schrauben Sie die Sägeblattklemmschraube 8 von Hand
auf, um die Unterlegscheibe an ihrer Position zu halten.
Drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn.
5. Drücken Sie den Knopf der Spindelarretierung 11 und
drehen Sie die Spindel, bis die Spindelarretierung einrastet.
6. Drehen Sie die Sägeblattklemmschraube mit Hilfe des
Innensechskantschlüssels fest an.
Sägeblätter
WARNUNG: Zur Reduzierung der Gefahr von
Augenverletzungen immer einen Augenschutz tragen.
Hartmetall ist ein hartes, aber brüchiges Material.
Fremdkörper im Werkstück, beispielsweise Draht oder
Nägel, können dazu führen, dass die Spitzen reißen
oder brechen. Betreiben Sie die Säge nur, wenn ein
angemessener Sägeblattschutz angebracht ist. Montieren
Sie das Sägeblatt vor der Verwendung so, dass es sich
korrekt drehen kann, und verwenden Sie immer ein
sauberes, scharfes Sägeblatt.
WARNUNG: Schneiden Sie mit dieser Säge kein
Eisenmetall (Stahl), Glas, Mauerwerks- oder
Zementfasererzeugnisse oder Fliesen.
Verwenden Sie keine Schleifscheiben oder -sägeblätter. Ein
stumpfes Sägeblatt führt zur langsamen und ineffizienten
Schnitten, zur Überlastung des Sägemotors, übermäßigem
Splittern, und kann zu Rückschlägen führen.
Für weitere Informationen zu Sägeblättern wenden Sie sich bitte
an einen der lokalen Kundendienste, die auf der Rückseite dieser
Betriebsanleitung aufgeführt sind.
Vor dem Betrieb
• Vergewissern Sie sich, daß Ihr Akku (vollständig) geladen ist.
• Vergewissern Sie sich, daß alle Sicherungsvorrichtungen
ordnungsgemäß montiert sind. Der Sägeblattschutz muß
geschlossen sein.
• Vergewissern Sie sich, daß das Sägeblatt sich in Richtung
des auf dem Blatt angebrachten Pfeiles dreht.
• Verwenden Sie keine abgenutzten Sägeblätter.
BETRIEB
Betriebsanweisungen
WARNUNG: Beachten Sie immer die
Sicherheitsanweisungen und die geltenden Vorschriften.
WARNUNG: Um die Gefahr ernsthafter Verletzungen
zu reduzieren, muss vor jeder Einstellung und jedem
Abnehmen/Installieren von Zubehör das Werkzeug
Deutsch
ausgeschaltet und der Akku entfernt werden. Ein
unbeabsichtigtes Starten kann zu Verletzungen führen.
WARNUNG: Stets einen ordnungsgemäßen
Gehörschutz tragen. Unter bestimmten Bedingungen
und einer gewissen Betriebsdauer können die vom Produkt
erzeugten Geräusche zu einem Gehörverlust führen.
Bedienungsanleitung
WARNUNG!
• Beachten Sie stets die Sicherheitshinweise und
anwendbaren Vorschriften.
• Vergewissern Sie sich, dass das zu sägende Material
fest eingespannt ist.
• Drücken Sie die Säge beim Arbeiten nur leicht an und
üben Sie niemals seitlichen Druck auf das Sägeblatt
aus. Wenn möglich, sollte der Sägeschuh beim
Arbeiten an das Werkstück gepresst sein. Dadurch
wird eine Beschädigung des Werkzeugs verhindert und
ruckweise Bewegungen des Werkzeugs und Vibration
werden gestoppt.
• Eine Überbelastung sollte vermieden werden.
• Vor dem Betrieb sollte das Blatt einige Sekunden lang
frei laufen.
Richtige Haltung der Hände (Abb. H)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, beachten Sie IMMER die richtige Haltung der
Hände, wie dargestellt.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, halten Sie das Gerät IMMER sicher fest und seien
Sie auf eine plötzliche Reaktion gefasst.
Halten Sie das Werkzeug am Haupthandgriff 20 und am
Zusatzgriff 12 , um die Säge ordnungsgemäß zu führen.
Staubabsaugung (Abb. I)
QW, XJ, GB
Ihr Werkzeug ist mit einem Spanabsauganschluss 21 ausgestattet.
• Verwenden Sie nur eine Spanabsaugung, die den
gültigen Richtlinien für das Sägen von Holz entspricht. Der
Absaugschlauch der meisten handelsüblichen Staubsauger
kann direkt an den Spanauswurf angeschlossen werden.
Befestigung des Spanabsauganschlusses
(Abb. I)
1. Lösen Sie den Tiefeneinstellhebel 4 vollständig.
2. Bringen Sie den Schuh 5 in die unterste Position.
3. Richten Sie den Spanabsauganschluss 21 wie abgebildet
an der Halterung am Schuh aus.
4. Richten Sie die Lasche am Spanabsauganschluss an der
Gewindebohrung der Halterung aus.
5. Setzen Sie die Schraube ein und ziehen Sie sie gut fest.
WARTUNG
Ihr DeWALT Elektrowerkzeug wurde für langfristigen Betrieb mit
minimalem Wartungsaufwand konstruiert. Ein kontinuierlicher,
zufriedenstellender Betrieb hängt von der geeigneten Pflege
des Elektrowerkzeugs und seiner regelmäßiger Reinigung ab.
WARNUNG: Um die Gefahr ernsthafter Verletzungen
zu reduzieren, muss vor jeder Einstellung und jedem
Abnehmen/Installieren von Zubehör das Werkzeug
ausgeschaltet und der Akku entfernt werden. Ein
unbeabsichtigtes Starten kann zu Verletzungen führen.
Das Ladegerät und der Akku können nicht gewartet werden.
Ein- und Ausschalten (Abb. A)
Aus Sicherheitsgründen ist der Ein-/Ausschalter 2 Ihres
Werkzeuges mit einer Einschaltsperre 1 versehen.
Drücken Sie die Einschaltsperre, um den Schalter freizugeben.
Zum Einschalten des Gerätes drücken Sie den
Auslöseschalter 2 . Beim Loslassen des Ein-/Ausschalters
wird die Einschaltsperre automatisch wieder aktiviert, um ein
unbeabsichtigtes Einschalten des Werkzeugs zu verhindern.
HINWEIS: Schalten Sie das Werkzeug nicht EIN oder
AUS, während das Sägeblatt das Werkstück oder andere
Materialien berührt.
Schmierung
Führen des Gerätes (Abb. A)
1. Spannen Sie deshalb das Werkstück mit der Rückseite zum
Sägeschuh ein (saubere Schnittkante liegt unten).
2. Verwenden Sie die Schlitzmarkierung 9 zum Sägen entlang
einer auf dem Werkstück gezogenen Linie. Sie befindet
sich in Linie mit der linken Seite des Sägeblatts, wenn der
Neigungswinkel 50° zeigt. Sie befindet sich in Linie mit der
rechten Seite des Sägeblatts, wenn der Neigungswinkel
0° zeigt.
Ihr Elektrogerät benötigt keine zusätzliche Schmierung.
Reinigung
WARNUNG: Blasen Sie mit Trockenluft immer dann
Schmutz und Staub aus dem Hauptgehäuse, wenn
sich Schmutz sichtbar in und um die Lüftungsschlitze
ansammelt. Tragen Sie bei diesen Arbeiten zugelassenen
Augenschutz und eine zugelassene Staubmaske.
WARNUNG: Verwenden Sie niemals Lösungsmittel oder
andere scharfe Chemikalien für die Reinigung der nichtmetallischen Teile des Gerätes. Diese Chemikalien können
das in diesen Teilen verwendete Material aufweichen.
Verwenden Sie ein nur mit Wasser und einer milden
Seife befeuchtetes Tuch. Achten Sie darauf, dass niemals
Flüssigkeiten in das Gerät eindringen. Tauchen Sie niemals
irgendein Teil des Gerätes in eine Flüssigkeit.
27
Deutsch
Untere Schutzvorrichtung
Die untere Schutzvorrichtung sollte sich immer frei drehen
und von einer vollständig offenen in eine vollständig
geschlossene Position bewegen lassen. Vor dem Schneiden
immer durch vollständiges Öffnen und Schließenlassen der
Schutzvorrichtung den korrekten Betrieb überprüfen. Wenn
sich die Schutzvorrichtung langsam oder nicht vollständig
schließt, muss sie gereinigt oder gewartet werden. Verwenden
Sie die Säge nur, wenn sie richtig funktioniert. Zum Reinigen
der Schutzvorrichtung trockene Luft oder eine weiche
Bürste verwenden, um angesammeltes Sägemehl oder
Schmutz aus dem Weg der Schutzvorrichtung und aus dem
Bereich ihrer Feder zu entfernen. Sollte dies das Problem
nicht beheben, muss eine Wartung in einer autorisierten
Kundendienststelle erfolgen.
Optionales Zubehör
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht von DeWALT
angeboten wird, nicht mit diesem Produkt geprüft worden
ist, kann die Verwendung von solchem Zubehör an
diesem Gerät gefährlich sein. Um das Verletzungsrisiko
zu mindern, sollte mit diesem Produkt nur von DeWALT
empfohlenes Zubehör verwendet werden.
VERWENDEN SIE KEINE WASSERGESPEISTEN ZUBEHÖRTEILE MIT
DIESER SÄGE.
FÜHREN SIE VOR DEM EINSATZ EINE SICHTPRÜFUNG
VON HARTMETALLKLINGEN DURCH. BEI BESCHÄDIGUNG
AUSTAUSCHEN.
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren Informationen zu
geeignetem Zubehör.
Umweltschutz
Separate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit
diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im
normalen Hausmüll entsorgt werden. Produkte und
Batterien enthalten Materialien, die zurückgewonnen
oder recycelt werden können, um den Bedarf an Rohstoffen zu
reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische Produkte und Batterien
gemäß den lokalen Bestimmungen. Weitere Informationen
erhalten Sie unter www.2helpU.com.
Akku
Dieser langlebige Akku muss aufgeladen werden, wenn die
Leistung nicht mehr für Arbeiten ausreicht, die bei voller Ladung
leicht durchgeführt werden konnten. Am Ende des technischen
Lebens ist der Akku umweltgerecht zu entsorgen:
• Entladen Sie den Akku vollständig und nehmen Sie ihn aus
dem Werkzeug.
• Lithium-Ionen-Zellen sind recycelbar. Geben Sie die
gebrauchten Akkus bei Ihrem Händler oder bei einer
kommunalen Recycling-Sammelstelle ab. Dort werden die
gesammelten Akkus recycelt oder ordnungsgemäß entsorgt.
28
English
165 mm 18V CORDLESS CIRCULAR SAW
DCS391
Congratulations!
You have chosen a DeWALT tool. Years of experience, thorough
product development and innovation make DeWALT one of the
most reliable partners for professional power tool users.
Technical Data
Voltage
Type
Battery type
Max. power output
No-load speed
Blade diameter
Maximum depth of cut
Blade bore
Bevel angle adjustment
Weight (without battery pack)
VDC
W
min-1
mm
mm
mm
kg
DCS391
QW, XJ, GB
18
2/10
Li-Ion
760
5150
165
55
20
50˚
2,9
XE
18
2/10
Li-Ion
760
5150
165
55
16
50˚
2,9
Noise values and vibration values (triax vector sum) according to EN60745-2-5:
LPA(emission sound pressure level) dB(A)
84
84
LWA(sound power level)
dB(A)
95
95
K(uncertainty for the given sound dB(A)
3
3
level)
Vibration emission value ah,W =
Uncertainty K =
m/s2
m/s2
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
The vibration emission level given in this information sheet has
been measured in accordance with a standardised test given in
EN60745 and may be used to compare one tool with another. It
may be used for a preliminary assessment of exposure.
WARNING: The declared vibration emission level
represents the main applications of the tool. However if
the tool is used for different applications, with different
accessories or poorly maintained, the vibration emission
may differ. This may significantly increase the exposure
level over the total working period.
An estimation of the level of exposure to vibration should
also take into account the times when the tool is switched
off or when it is running but not actually doing the job.
This may significantly reduce the exposure level over the
total working period.
Identify additional safety measures to protect the operator
from the effects of vibration such as: maintain the tool
and the accessories, keep the hands warm, organisation
of work patterns.
Battery pack
Battery type
Voltage
Capacity
Weight
Battery pack
Battery type
Voltage
Capacity
Weight
Battery pack
Battery type
Voltage
Capacity
Weight
VDC
Ah
kg
VDC
Ah
kg
VDC
Ah
kg
Charger
Mains voltage
VAC
Battery type
Approx. charging time of min
battery packs
Weight
kg
Charger
Mains voltage
VAC
Battery type
Approx. charging time of min
battery packs
Weight
kg
Charger
Mains voltage
VAC
Battery type
Approx. charging time of min
battery packs
Weight
kg
Charger
Mains voltage
VAC
Battery type
Approx. charging time of min
battery packs
Weight
kg
DCB181
Li-Ion
18
1.5
0.35
DCB183/B
Li-Ion
18
2.0
0.40/0.45
DCB182
Li-Ion
18
4.0
0.61
DCB184/B
Li-Ion
18
5.0
0.62/0.67
DCB185
Li-Ion
18
1.3
0.35
DCB546
Li-Ion
18/54
6.0/2.0
1.05
DCB107
230
10.8/14.4/18 Li-Ion
60 (1.3 Ah) 70 (1.5 Ah) 90 (2.0 Ah)
140 (3.0 Ah) 185 (4.0 Ah) 240 (5.0 Ah)
0.29
DCB112
230
10.8/14.4/18 Li-Ion
40 (1.3 Ah) 45 (1.5 Ah) 60 (2.0 Ah)
90 (3.0 Ah) 120 (4.0 Ah) 150 (5.0 Ah)
0.36
DCB113
230
10.8/14.4/18 Li-Ion
30 (1.3 Ah) 35 (1.5 Ah) 50 (2.0 Ah)
70 (3.0 Ah) 100 (4.0 Ah) 120 (5.0 Ah)
0.4
DCB115
230
10.8/14.4/18 Li-Ion
22 (1.3 Ah) 22 (1.5 Ah) 30 (2.0 Ah)
45 (3.0 Ah) 60 (4.0 Ah) 75 (5.0 Ah)
0.5
29
English
Charger
Mains voltage
VAC
Battery type
Approx. charging time of min
battery packs
Weight
kg
DCB118
230
18/54 Li-Ion
22 (1.3 Ah) 22 (1.5 Ah)
45 (3.0 Ah) 60 (4.0 Ah)
60 (6.0 Ah)
0,66
30 (2.0 Ah)
75 (5.0 Ah)
The DCB107, DCB112, DCB113 and DCB115 chargers accept
10.8V, 14.4V, 18V Li-Ion XR and XR FLEXVOLTTM battery packs
(DCB123, DCB127, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144, DCB145,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B,
DCB185 and DCB546) battery packs.
The DCB118 charger accepts 18V Li-Ion XR and XR FLEXVOLTTM
battery packs (DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184,
DCB184B, DCB185 and DCB546).
Fuses:
Europe
U.K. & Ireland
230V tools
230V tools
10 Amperes. mains
3 Amperes. in plugs
EC-Declaration of Conformity
Machinery Directive
Cordless Circular Saw
DCS391
DeWALT declares that these products described under
Technical Data are in compliance with:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-5:2010.
These products also comply with Directive 2014/30/EU and
2011/65/EU. For more information, please contact DeWALT at
the following address or refer to the back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of the technical
file and makes this declaration on behalf of DeWALT.
Markus Rompel
Director Engineering
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
23.07.2016
WARNING: To reduce the risk of injury, read the
instruction manual.
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity for each
signal word. Please read the manual and pay attention to
these symbols.
30
DANGER: Indicates an imminently hazardous
situation which, if not avoided, will result in death or
serious injury.
WARNING: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, could result in death or
serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, may result in minor or
moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice not related to
personal injury which, if not avoided, may result in
property damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
General Power Tool Safety Warnings
WARNING: Read all safety warnings and all
instructions. Failure to follow the warnings and
instructions may result in electric shock, fire and/or
serious injury.
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
The term “power tool” in the warnings refers to your mainsoperated (corded) power tool or battery-operated (cordless)
power tool.
1) Work area safety
a ) Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark
areas invite accidents.
b ) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of flammable
liquids, gases or dust. Power tools create sparks which
may ignite the dust or fumes.
c ) Keep children and bystanders away while operating
a power tool. Distractions can cause you to lose control.
2) Electrical safety
a ) Power tool plugs must match the outlet. Never
modify the plug in any way. Do not use any adapter
plugs with earthed (grounded) power tools.
Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of
electric shock.
b ) Avoid body contact with earthed or grounded
surfaces such as pipes, radiators, ranges and
refrigerators. There is an increased risk of electric shock if
your body is earthed or grounded.
c ) Do not expose power tools to rain or wet conditions.
Water entering a power tool will increase the risk of
electric shock.
d ) Do not abuse the cord. Never use the cord for
carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep
cord away from heat, oil, sharp edges or moving
parts. Damaged or entangled cords increase the risk of
electric shock.
English
e ) When operating a power tool outdoors, use an
extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord
suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
f ) If operating a power tool in a damp location is
unavoidable, use a residual current device (RCD)
protected supply. Use of an RCD reduces the risk of
electric shock.
3) Personal safety
a ) Stay alert, watch what you are doing and use
common sense when operating a power tool. Do not
use a power tool while you are tired or under the
influence of drugs, alcohol or medication. A moment
of inattention while operating power tools may result in
serious personal injury.
b ) Use personal protective equipment. Always wear
eye protection. Protective equipment such as dust mask,
non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used
for appropriate conditions will reduce personal injuries.
c ) Prevent unintentional starting. Ensure the switch
is in the off position before connecting to power
source and/or battery pack, picking up or carrying
the tool. Carrying power tools with your finger on the
switch or energising power tools that have the switch on
invites accidents.
d ) Remove any adjusting key or wrench before turning
the power tool on. A wrench or a key left attached
to a rotating part of the power tool may result in
personal injury.
e ) Do not overreach. Keep proper footing and balance
at all times. This enables better control of the power tool
in unexpected situations.
f ) Dress properly. Do not wear loose clothing or
jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away
from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair
can be caught in moving parts.
g ) If devices are provided for the connection of dust
extraction and collection facilities, ensure these are
connected and properly used. Use of dust collection
can reduce dust-related hazards.
4) Power tool use and care
a ) Do not force the power tool. Use the correct power
tool for your application. The correct power tool
will do the job better and safer at the rate for which it
was designed.
b ) Do not use the power tool if the switch does not turn
it on and off. Any power tool that cannot be controlled
with the switch is dangerous and must be repaired.
c ) Disconnect the plug from the power source and/or
the battery pack from the power tool before making
any adjustments, changing accessories, or storing
power tools. Such preventive safety measures reduce the
risk of starting the power tool accidentally.
d ) Store idle power tools out of the reach of children
and do not allow persons unfamiliar with the power
tool or these instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
e ) Maintain power tools. Check for misalignment or
binding of moving parts, breakage of parts and any
other condition that may affect the power tool’s
operation. If damaged, have the power tool repaired
before use. Many accidents are caused by poorly
maintained power tools.
f ) Keep cutting tools sharp and clean. Properly
maintained cutting tools with sharp cutting edges are less
likely to bind and are easier to control.
g ) Use the power tool, accessories and tool bits etc.,
in accordance with these instructions taking into
account the working conditions and the work to be
performed. Use of the power tool for operations different
from those intended could result in a hazardous situation.
5) Battery tool use and care
a ) Recharge only with the charger specified by the
manufacturer. A charger that is suitable for one type
of battery pack may create a risk of fire when used with
another battery pack.
b ) Use power tools only with specifically designated
battery packs. Use of any other battery packs may create
a risk of injury and fire.
c ) When battery pack is not in use, keep it away from
other metal objects like paper clips, coins, keys,
nails, screws or other small metal objects that can
make a connection from one terminal to another.
Shorting the battery terminals together may cause burns
or a fire.
d ) Under abusive conditions, liquid may be ejected
from the battery; avoid contact. If contact
accidentally occurs, flush with water. If liquid
contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid
ejected from the battery may cause irritation or burns.
6) Service
a ) Have your power tool serviced by a qualified repair
person using only identical replacement parts. This
will ensure that the safety of the power tool is maintained.
ADDITIONAL SPECIFIC SAFETY RULES
Safety Instructions for All Saws
a ) DANGER: Keep hands away from cutting area
and the blade. Keep your second hand on auxiliary
handle, or motor housing. If both hands are holding the
saw, they cannot be cut by the blade.
b ) Do not reach underneath the workpiece. The guard
cannot protect you from the blade below the workpiece.
c ) Adjust the cutting depth to the thickness of the
workpiece. Less than a full tooth of the blade teeth
should be visible below the workpiece.
d ) Never hold piece being cut in your hands or across
your leg. Secure the workpiece to a stable platform.
31
English
e )
f )
g )
h )
It is important to support the work properly to minimize
body exposure, blade binding, or loss of control.
Hold power tool by insulated gripping surfaces when
performing an operation where the cutting tool may
contact hidden wiring. Contact with a “live” wire will
also make exposed metal parts of the power tool “live” and
shock the operator.
When ripping always use a rip fence or straight edge
guide. This improves the accuracy of cut and reduces the
chance of blade binding.
Always use blades with correct size and shape
(diamond versus round) of arbour holes. Blades that
do not match the mounting hardware of the saw will run
eccentrically, causing loss of control.
Never use damaged or incorrect blade washers or
bolt. The blade washers and bolt were specially designed
for your saw, for optimum performance and safety
of operation.
under their own weight. Supports must be placed under
the panel on both sides, near the line of cut and near the
edge of the panel.
e ) Do not use dull or damaged blades. Unsharpened
or improperly set blades produce narrow kerf causing
excessive friction, blade binding and kickback.
f ) Blade depth and bevel adjusting locking levers
must be tight and secure before making cut. If blade
adjustment shifts while cutting, it may cause binding
and kickback.
g ) Use extra caution when making a “plunge cut” into
existing walls or other blind areas. The protruding
blade may cut objects that can cause kickback.
Safety Instructions for Saws with a
Pendulum Blade Guard
a ) Check lower guard for proper closing before each
use. Do not operate the saw if lower guard does
not move freely and close instantly. Never clamp
or tie the lower guard into the open position. If saw
is accidentally dropped, lower guard may be bent.
Raise the lower guard with the retracting handle and
make sure it moves freely and does not touch the blade or
any other part, in all angles and depths of cut.
b ) Check the operation of the lower guard spring. If the
guard and the spring are not operating properly,
they must be serviced before use. Lower guard may
operate sluggishly due to damaged parts, gummy
deposits, or a build-up of debris.
c ) Lower guard should be retracted manually only for
special cuts such as “plunge cuts” and “compound
cuts”. Raise lower guard by retracting handle and as
soon as blade enters the material, the lower guard
must be released. For all other sawing, the lower guard
should operate automatically.
d ) Always observe that the lower guard is covering the
blade before placing saw down on bench or floor.
An unprotected, coasting blade will cause the saw to
walk backwards, cutting whatever is in its path. Be
aware of the time it takes for the blade to stop after switch
is released.
Causes and Operator Prevention
of Kickback
•
Kickback is a sudden reaction to a pinched, bound or
misaligned saw blade, causing an uncontrolled saw to lift up
and out of the workpiece toward the operator;
• When the blade is pinched or bound tightly by the kerf closing
down, the blade stalls and the motor reaction drives the unit
rapidly back toward the operator;
• If the blade becomes twisted or misaligned in the cut, the teeth
at the back edge of the blade can dig into the top surface of
the wood causing the blade to climb out of the kerf and jump
back toward the operator.
Kickback is the result of saw misuse and/or incorrect operating
procedures or conditions and can be avoided by taking proper
precautions as given below:
a ) Maintain a firm grip with both hands on the saw and
position your arms to resist kickback forces. Position
your body to either side of the blade, but not in line
with the blade. Kickback could cause the saw to jump
backwards, but kickback forces can be controlled by the
operator, if proper precautions are taken.
b ) When blade is binding, or when interrupting a cut
for any reason, release the trigger and hold the saw
motionless in the material until the blade comes to
a complete stop. Never attempt to remove the saw
from the work or pull the saw backward while the
blade is in motion or kickback may occur. Investigate
and take corrective actions to eliminate the cause of
blade binding.
c ) When restarting a saw in the workpiece, centre the
saw blade in the kerf and check that saw teeth are
not engaged into the material. If saw blade is binding,
it may walk up or kickback from the workpiece as the saw
is restarted.
d ) Support large panels to minimise the risk of blade
pinching and kickback. Large panels tend to sag
32
Additional Safety Instructions for Circular
Saws
•
•
•
•
•
Wear ear protectors. Exposure to noise can cause
hearing loss.
Wear a dust mask. Exposure to dust particles can cause
breathing difficulty and possible injury.
Do not use blades of larger or smaller diameter than
recommended. For the proper blade rating refer to the
technical data. Use only the blades specified in this manual,
complying with EN 847-1.
Never use abrasive cut-off wheels.
Do not use water feed attachments.
English
•
Use clamps or another practical way to secure and
support the workpiece to a stable platform. Holding the
work by hand or against your body leaves it unstable and may
lead to loss of control.
Residual Risks
The following risks are inherent to the use of circular saws.
• Injuries caused by touching the rotating parts or hot part of
the tool.
In spite of the application of the relevant safety regulations
and the implementation of safety devices, certain residual risks
cannot be avoided. These are:
• Impairment of hearing.
• Risk of squeezing fingers when changing the accessory.
• Health hazards caused by breathing dust developed when
working in wood.
Electrical Safety
The electric motor has been designed for one voltage only.
Always check that the battery pack voltage corresponds to the
voltage on the rating plate. Also make sure that the voltage of
your charger corresponds to that of your mains.
Your DeWALT charger is double insulated in
accordance with EN60335; therefore no earth wire
is required.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by a
specially prepared cord available through the DeWALT
service organisation.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in the plug.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be made to the
earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good quality plugs.
Recommended fuse: 3 A.
Using an Extension Cable
An extension cord should not be used unless absolutely
necessary. Use an approved extension cable suitable for
the power input of your charger (see Technical Data). The
minimum conductor size is 1 mm2; the maximum length
is 30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable completely.
SAVE THESE INSTRUCTIONS
Chargers
DeWALT chargers require no adjustment and are designed to be
as easy as possible to operate.
Important Safety Instructions for All
Battery Chargers
SAVE THESE INSTRUCTIONS: This manual contains important
safety and operating instructions for compatible battery
chargers (refer to Technical Data).
• Before using charger, read all instructions and cautionary
markings on charger, battery pack, and product using
battery pack.
WARNING: Shock hazard. Do not allow any liquid to get
inside charger. Electric shock may result.
WARNING: We recommend the use of a residual current
device with a residual current rating of 30mA or less.
CAUTION: Burn hazard. To reduce the risk of injury,
charge only DeWALT rechargeable batteries. Other types of
batteries may burst causing personal injury and damage.
CAUTION: Children should be supervised to ensure that
they do not play with the appliance.
NOTICE: Under certain conditions, with the charger
plugged into the power supply, the exposed charging
contacts inside the charger can be shorted by foreign
material. Foreign materials of a conductive nature such
as, but not limited to, steel wool, aluminum foil or any
buildup of metallic particles should be kept away from
charger cavities. Always unplug the charger from the
power supply when there is no battery pack in the cavity.
Unplug charger before attempting to clean
• DO NOT attempt to charge the battery pack with any
chargers other than the ones in this manual. The charger
and battery pack are specifically designed to work together.
• These chargers are not intended for any uses other than
charging DeWALT rechargeable batteries. Any other uses
may result in risk of fire, electric shock or electrocution.
• Do not expose charger to rain or snow.
• Pull by plug rather than cord when disconnecting
charger. This will reduce risk of damage to electric plug
and cord.
• Make sure that cord is located so that it will not be
stepped on, tripped over, or otherwise subjected to
damage or stress.
• Do not use an extension cord unless it is absolutely
necessary. Use of improper extension cord could result in risk
of fire,electric shock, or electrocution.
• Do not place any object on top of charger or place
the charger on a soft surface that might block the
ventilation slots and result in excessive internal heat.
Place the charger in a position away from any heat source. The
charger is ventilated through slots in the top and the bottom
of the housing.
• Do not operate charger with damaged cord or plug—
have them replaced immediately.
• Do not operate charger if it has received a sharp blow,
been dropped, or otherwise damaged in any way. Take it
to an authorised service centre.
• Do not disassemble charger; take it to an authorised
service centre when service or repair is required. Incorrect
33
English
•
•
•
•
reassembly may result in a risk of electric shock, electrocution
or fire.
In case of damaged power supply cord the supply cord must
be replaced immediately by the manufacturer, its service agent
or similar qualified person to prevent any hazard.
Disconnect the charger from the outlet before
attempting any cleaning. This will reduce the risk of
electric shock. Removing the battery pack will not reduce
this risk.
NEVER attempt to connect two chargers together.
The charger is designed to operate on standard
230V household electrical power. Do not attempt to
use it on any other voltage. This does not apply to the
vehicular charger.
Charging a Battery (Fig. B)
1. Plug the charger into an appropriate outlet before inserting
battery pack.
2. Insert the battery pack 3 into the charger, making sure the
battery pack is fully seated in the charger. The red (charging)
light will blink repeatedly indicating that the charging
process has started.
3. The completion of charge will be indicated by the red
light remaining ON continuously. The battery pack is fully
charged and may be used at this time or left in the charger.
To remove the battery pack from the charger, push the
battery release button 13 on the battery pack.
NOTE: To ensure maximum performance and life of lithium-ion
battery packs, charge the battery pack fully before first use.
Charger Operation
Refer to the indicators below for the charge status of the battery
pack.
Charge Indicators
Charging
pack charging mode. This feature ensures maximum battery
pack life.
A cold battery pack will charge at a slower rate than a warm
battery pack. The battery pack will charge at that slower rate
throughout the entire charging cycle and will not return to
maximum charge rate even if the battery pack warms.
The DCB118 charger is equipped with an internal fan designed
to cool the battery pack. The fan will turn on automatically
when the battery pack needs to be cooled. Never operate the
charger if the fan does not operate properly or if ventilation slots
are blocked. Do not permit foreign objects to enter the interior
of the charger.
Electronic Protection System
XR Li-Ion tools are designed with an Electronic Protection
System that will protect the battery pack against overloading,
overheating or deep discharge.
The tool will automatically turn off if the Electronic Protection
System engages. If this occurs, place the lithium-ion battery
pack on the charger until it is fully charged.
Wall Mounting
These chargers are designed to be wall mountable or to sit
upright on a table or work surface. If wall mounting, locate the
charger within reach of an electrical outlet, and away from a
corner or other obstructions which may impede air flow. Use
the back of the charger as a template for the location of the
mounting screws on the wall. Mount the charger securely using
drywall screws (purchased separately) at least 25.4 mm long
with a screw head diameter of 7–9 mm, screwed into wood to
an optimal depth leaving approximately 5.5 mm of the screw
exposed. Align the slots on the back of the charger with the
exposed screws and fully engage them in the slots.
Charger Cleaning Instructions
WARNING: Shock hazard. Disconnect the charger
from the AC outlet before cleaning. Dirt and grease
may be removed from the exterior of the charger using a
cloth or soft non-metallic brush. Do not use water or any
cleaning solutions. Never let any liquid get inside the tool;
never immerse any part of the tool into a liquid.
Fully Charged
Hot/Cold Pack Delay*
*The red light will continue to blink, but a yellow indicator light
will be illuminated during this operation. Once the battery pack
has reached an appropriate temperature, the yellow light will
turn off and the charger will resume the charging procedure.
The compatible charger(s) will not charge a faulty battery pack.
The charger will indicate faulty battery by refusing to light or by
displaying problem pack or charger blink pattern.
NOTE: This could also mean a problem with a charger.
If the charger indicates a problem, take the charger and battery
pack to be tested at an authorised service centre.
Battery Packs
Hot/Cold Pack Delay
When the charger detects a battery pack that is too hot or too
cold, it automatically starts a Hot/Cold Pack Delay, suspending
charging until the battery pack has reached an appropriate
temperature. The charger then automatically switches to the
•
34
Important Safety Instructions for All
Battery Packs
When ordering replacement battery packs, be sure to include
catalog number and voltage.
The battery pack is not fully charged out of the carton. Before
using the battery pack and charger, read the safety instructions
below. Then follow charging procedures outlined.
READ ALL INSTRUCTIONS
•
Do not charge or use battery in explosive atmospheres,
such as in the presence of flammable liquids, gases or
dust. Inserting or removing the battery from the charger may
ignite the dust or fumes.
Never force battery pack into charger. Do not modify
battery pack in any way to fit into a non-compatible
English
•
•
•
•
•
•
charger as battery pack may rupture causing serious
personal injury.
Charge the battery packs only in DeWALT chargers.
DO NOT splash or immerse in water or other liquids.
Do not store or use the tool and battery pack in
locations where the temperature may reach or exceed
40 ˚C (104 ˚F) (such as outside sheds or metal buildings
in summer).
Do not incinerate the battery pack even if it is severely
damaged or is completely worn out. The battery pack can
explode in a fire. Toxic fumes and materials are created when
lithium-ion battery packs are burned.
If battery contents come into contact with the skin,
immediately wash area with mild soap and water. If
battery liquid gets into the eye, rinse water over the open eye
for 15 minutes or until irritation ceases. If medical attention
is needed, the battery electrolyte is composed of a mixture of
liquid organic carbonates and lithium salts.
Contents of opened battery cells may cause respiratory
irritation. Provide fresh air. If symptoms persists, seek medical
attention.
WARNING: Burn hazard. Battery liquid may be flammable
if exposed to spark or flame.
WARNING: Never attempt to open the battery pack for
any reason. If battery pack case is cracked or damaged,
do not insert into charger. Do not crush, drop or damage
battery pack. Do not use a battery pack or charger that
has received a sharp blow, been dropped, run over or
damaged in any way (i.e., pierced with a nail, hit with
a hammer, stepped on). Electric shock or electrocution
may result. Damaged battery packs should be returned to
service centre for recycling.
WARNING: Fire hazard. Do not store or carry the
battery pack so that metal objects can contact
exposed battery terminals. For example, do not place
the battery pack in aprons, pockets, tool boxes, product kit
boxes, drawers, etc., with loose nails, screws, keys, etc.
CAUTION: When not in use, place tool on its side on
a stable surface where it will not cause a tripping
or falling hazard. Some tools with large battery packs
will stand upright on the battery pack but may be easily
knocked over.
Transportation
WARNING: Fire hazard. Transporting batteries can
possibly cause fire if the battery terminals inadvertently
come in contact with conductive materials. When
transporting batteries, make sure that the battery
terminals are protected and well insulated from materials
that could contact them and cause a short circuit.
DeWALT batteries comply with all applicable shipping
regulations as prescribed by industry and legal standards which
include UN Recommendations on the Transport of Dangerous
Goods; International Air Transport Association (IATA) Dangerous
Goods Regulations, International Maritime Dangerous Goods
(IMDG) Regulations, and the European Agreement Concerning
The International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR).
Lithium-ion cells and batteries have been tested to section 38.3
of the UN Recommendations on the Transport of Dangerous
Goods Manual of Tests and Criteria.
In most instances, shipping a DeWALT battery pack will be
excepted from being classified as a fully regulated Class 9
Hazardous Material. In general, only shipments containing a
lithium-ion battery with an energy rating greater than 100 Watt
Hours (Wh) will require being shipped as fully regulated Class 9.
All lithium-ion batteries have the Watt Hour rating marked on
the pack. Furthermore, due to regulation complexities, DeWALT
does not recommend air shipping lithium-ion battery packs
alone regardless of Watt Hour rating. Shipments of tools with
batteries (combo kits) can be air shipped as excepted if the Watt
Hour rating of the battery pack is no greater than 100 Whr.
Regardless of whether a shipment is considered excepted
or fully regulated, it is the shipper's responsibility to consult
the latest regulations for packaging, labeling/marking and
documentation requirements.
The information provided in this section of the manual is
provided in good faith and believed to be accurate at the time
the document was created. However, no warranty, expressed or
implied, is given. It is the buyer’s responsibility to ensure that its
activities comply with the applicable regulations.
Transporting the FLEXVOLTTM Battery
The DeWALT FLEXVOLTTM battery has two modes: Use and
Transport.
Use Mode: When the FLEXVOLTTM battery stands alone or is in
a DeWALT 18V product, it will operate as an 18V battery. When
the FLEXVOLTTM battery is in a 54V or a 108V (two 54V batteries)
product, it will operate as a 54V battery.
Transport Mode: When the cap is attached to the FLEXVOLTTM
battery, the battery is in Transport mode. Keep the cap for
shipping.
When in Transport mode, strings
of cells are electrically
disconnected within the pack
resulting in 3 batteries with a
lower Watt hour (Wh) rating as compared to 1 battery with a
higher Watt hour rating. This increased quantity of 3 batteries
with the lower Watt hour rating can exempt the pack from
certain shipping regulations that are imposed upon the higher
Watt hour batteries.
For example, the Transport Example of Use and Transport Label Marking
Wh rating might indicate
3 x 36 Wh, meaning 3
batteries of 36 Wh each.
The Use Wh rating might
indicate 108 Wh (1 battery implied).
Storage Recommendations
1. The best storage place is one that is cool and dry away
from direct sunlight and excess heat or cold. For optimum
battery performance and life, store battery packs at room
temperature when not in use.
35
English
2. For long storage, it is recommended to store a fully charged
battery pack in a cool, dry place out of the charger for
optimal results.
NOTE: Battery packs should not be stored completely depleted
of charge. The battery pack will need to be recharged before
use.
Labels on Charger and Battery Pack
In addition to the pictographs used in this manual, the labels
on the charger and the battery pack may show the following
pictographs:
Read instruction manual before use.
See Technical Data for charging time.
Do not probe with conductive objects.
Package Contents
The package contains:
1Cordless circular saw
1 24-tooth blade
1 Hex key
1 Rip Guide
1 Plastic bag (QW, XJ, GB):
1 Dust extraction port
1 M4 X 18 Cap screw
2 Li-Ion battery packs (L2, M2 models)
1Kitbox
1Charger
1 Instruction manual
• Check for damage to the tool, parts or accessories which may
have occurred during transport.
• Take the time to thoroughly read and understand this manual
prior to operation.
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
Do not charge damaged battery packs.
Read instruction manual before use.
Do not expose to water.
Wear ear protection.
Have defective cords replaced immediately.
Wear eye protection.
Charge only between 4 ˚C and 40 ˚C.
Date Code Position
Only for indoor use.
Discard the battery pack with due care for the
environment.
Charge DeWALT battery packs only with designated
DeWALT chargers. Charging battery packs other
than the designated DeWALT batteries with a
DeWALT charger may make them burst or lead to
other dangerous situations.
Do not incinerate the battery pack.
USE (without transport cap). Example: Wh rating
indicates 108 Wh (1 battery with 108 Wh).
TRANSPORT (with built-in transport cap). Example:
Wh rating indicates 3 x 36 Wh (3 batteries of 36 Wh).
Battery Type
The DCS391 operates on an 18V XR Li-Ion battery pack.
These battery packs may be used: DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB546. Refer to
Technical Data for more information.
36
The date code, which also includes the year of manufacture, is
printed into the housing.
Example:
2016 XX XX
Year of Manufacture
Description (Fig. A, D, F)
WARNING: Never modify the power tool or any part of it.
Damage or personal injury could result.
1 Trigger switch lock-off button
2 Trigger switch
3 Battery pack
4 Depth adjustment lever
5 Shoe
6 Lower blade guard retracting lever
7 Lower blade guard
8 Blade clamping screw
9 Kerf indicator
10 Bevel adjustment knob
11 Blade lock button
12 Auxiliary handle
13 Battery release button
14 Hex key
English
15 Rip guide knob
16 Rip guide
Intended Use
Your DCS391 cordless circular saw has been designed for
professional wood sawing applications.
DO NOT use under wet conditions or in the presence of
flammable liquids or gases.
These heavy-duty circular saws are professional power tools.
DO NOT let children come into contact with the tool.
Supervision is required when inexperienced operators use
this tool.
• Young children and the infirm. This appliance is not
intended for use by young children or infirm persons
without supervision.
• This product is not intended for use by persons (including
children) suffering from diminished physical, sensory or
mental abilities; lack of experience, knowledge or skills
unless they are supervised by a person responsible for their
safety. Children should never be left alone with this product.
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect battery pack
before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. An accidental
start-up can cause injury.
WARNING: Use only DeWALT battery packs and chargers.
Inserting and Removing the Battery Pack
from the Tool (Fig. B)
NOTE: Make sure your battery pack 3 is fully charged.
To Install the Battery Pack into the Tool
Handle
1. Align the battery pack 3 with the rails inside the tool’s
handle (Fig. B).
2. Slide it into the handle until the battery pack is firmly seated
in the tool and ensure that you hear the lock snap into place.
To Remove the Battery Pack from the Tool
1. Press the release button 13 and firmly pull the battery pack
out of the tool handle.
2. Insert battery pack into the charger as described in the
charger section of this manual.
Fuel Gauge Battery Packs (Fig. B)
Some DeWALT battery packs include a fuel gauge which
consists of three green LED lights that indicate the level of
charge remaining in the battery pack.
To actuate the fuel gauge, press and hold the fuel gauge button
22 . A combination of the three green LED lights will illuminate
designating the level of charge left. When the level of charge
in the battery is below the usable limit, the fuel gauge will not
illuminate and the battery will need to be recharged.
NOTE: The fuel gauge is only an indication of the charge left on
the battery pack. It does not indicate tool functionality and is
subject to variation based on product components, temperature
and end-user application.
Trigger Switch (Fig. A)
WARNING: This tool has no provision to lock the trigger
switch in the ON position and should never be locked ON
by any other means.
Release the trigger switch lock-off button 1 by pressing the
button as shown. Pull the trigger switch 2 to turn the motor on.
Releasing the trigger switch turns the motor off.
Depth of Cut Adjustment (Fig. A, C)
1. Loosen the depth adjustment lever 4 .
2. Move the shoe 5 to obtain the correct depth of cut.
3. Tighten the depth adjustment lever 4 .
4. For optimal results, allow the saw blade to protrude from
the workpiece by about 3 mm (see inset in figure C).
Bevel Adjustment (Fig. D)
The bevel angle can be adjusted between 0° and 50°.
1. Loosen the bevel adjustment knob 10 .
2. Set the bevel angle by tilting the saw shoe 5 until the mark
indicates the desired angle on
the scale.
3. Tighten the bevel adjustment knob 10 .
Shoe Adjustment for 90° Cuts (Fig. A, E)
1. Adjust the saw to 0° bevel.
2. Retract the blade guard using the lever 6 and place the saw
on the blade side.
3. Loosen the bevel adjustment knob 10 .
4. Place a square against the blade and shoe to adjust the
90° setting.
5. Turn the calibration screw 17 so that the shoe will stop at
the proper angle.
6. Confirm the accuracy of the setting by checking the
squareness of an actual cut on a scrap piece of material.
Rip Guide Installation and Usage (Fig. F)
Ripping is the process of cutting wider boards into narrow
strips, cutting the grain lengthways. Hand guiding is more
difficult for this type of sawing and the use of the rip guide
i recommended.
WARNING: For your own safety, read the instruction
manual before using any accessory. Failure to heed
these warnings may result in personal injury and serious
damage to the saw and accessory. When servicing this
tool, only use identical replacements.
Assembly
1. Loosen the rip guide knob 15 .
2. Insert the rip guide 16 as shown in figure F.
3. Tighten the rip guide knob 15 securely.
37
English
Use the supplied rip guide only with the DCS391 circular saw.
Use of this rip guide with other saws may increase the risk of
kickback and injury.
Before making a cut, ensure the rip fence is securely fastened
to the tool.
After installing the rip guide on the saw or after moving the
guide to change the rip width setting, check the operation
of the lower guard before starting the saw and making a
cut to make sure that the rip guide does not affect proper
guard operation.
Replacing the Saw Blade (Fig. G)
1. Engage the blade lock button 11 and unscrew the blade
clamping screw 8 by turning clockwise using the hex key
supplied with the tool.
2. Retract the lower blade guard 7 using the lever 6 and
replace the blade. Reinstall the washers ( 18 , 19 ) in the
correct position.
3. Check the direction of rotation of the blade.
4. Thread on the blade clamping screw 8 by hand to hold the
washer in position. Turn anti-clockwise.
5. Press the blade lock button 11 while turning the spindle
until the blade stops rotating.
6. Tighten the blade clamping screw firmly using the hex key.
Blades
WARNING: To minimize the risk of eye injury, always
use eye protection. Carbide is a hard but brittle material.
Foreign objects in the workpiece such as wire or nails
can cause tips to crack or break. Only operate saw when
proper saw blade guard is in place. Mount blade securely
in proper rotation before using, and always use a clean,
sharp blade.
WARNING: Do not cut ferrous metals (steel), masonry,
glass, masonry-type planking, cement board or tile with
this saw.
Do not use abrasive wheels or blades. A dull blade will cause
slow inefficient cutting, overload on the saw motor, excessive
splintering, and could increase the possibility of kickback.
If you need assistance regarding blades, please call contact your
local service center listed on the back of the manual.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect battery pack
before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. An accidental
start-up can cause injury.
WARNING: Always wear proper personal hearing
protection. Under some conditions and duration of use,
noise from this product may contribute to hearing loss.
Instructions for Use
WARNING:
• Always observe the safety instructions and
applicable regulations.
• Ensure the material to be sawn is secured in place.
• Apply only a gentle pressure to the tool and do not
exert side pressure on the saw blade. If possible, work
with the saw shoe pressed against the workpiece. This
prevents damage to the blade and stops the tool from
jerking and vibrating.
• Avoid overloading.
• Let the blade run freely for a few seconds before
starting the cut.
Proper Hand Position (Fig. H)
WARNING: To reduce the risk of serious personal injury,
ALWAYS use proper hand position as shown.
WARNING: To reduce the risk of serious personal injury,
ALWAYS hold securely in anticipation of a sudden
reaction.
Hold the tool by the main grip 20 and the auxiliary handle 12 to guide the saw properly.
Switching On and Off (Fig. A)
For safety reasons the trigger switch 2 of your tool is equipped
with a lock-off button 1 .
Press the lock-off button to unlock the tool.
To run the tool, press the trigger switch 2 . As soon as the
trigger switch is released the lock-off switch is automatically
activated to prevent unintended starting of the machine.
NOTICE: Do not switch the tool ON or OFF when the saw
blade touches the workpiece or other materials.
Prior to Operation
Guiding the Tool (Fig. A)
• Make sure your battery pack is (fully) charged.
• Make sure the guards have been mounted correctly. The
saw blade guard must be in closed position.
• Make sure the saw blade rotates in the direction of the
arrow on the blade.
• Do not use excessively worn saw blades.
• For optimum results, clamp the workpiece bottom up.
• Use the kerf indicator 9 to follow the line drawn on the
workpiece. The kerf indicator lines up with the left side of
the saw blade when set to 50° bevel. The kerf indicator lines
up with the right side of the saw blade when set to 0° bevel.
OPERATION
Instructions for Use
WARNING: Always observe the safety instructions and
applicable regulations.
38
Dust Extraction (Fig. I)
QW, XJ, GB
A dust extraction port 21 is supplied with your tool.
• Always use a vacuum extractor designed in compliance with
the applicable Directives regarding dust emission when
English
sawing wood. Vacuum hoses of most common vacuum
cleaners will fit directly into the dust extraction spout.
To install dust extraction port (Fig. I)
1. Fully loosen depth adjustment lever 4 .
2. Place shoe 5 in the lowest position.
3. Align dust extraction port 21 against the bracket on the
shoe as shown.
4. Align tab on the dust extraction port with the threaded hole
on the bracket.
5. Insert screw and tighten securely.
MAINTENANCE
Your DeWALT power tool has been designed to operate
over a long period of time with a minimum of maintenance.
Continuous satisfactory operation depends upon proper tool
care and regular cleaning.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect battery pack
before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. An accidental
start-up can cause injury.
The charger and battery pack are not serviceable.
Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust out of the main housing
with dry air as often as dirt is seen collecting in and around
the air vents. Wear approved eye protection and approved
dust mask when performing this procedure.
WARNING: Never use solvents or other harsh chemicals
for cleaning the non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials used in these parts.
Use a cloth dampened only with water and mild soap.
Never let any liquid get inside the tool; never immerse any
part of the tool into a liquid.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other than those offered
by DeWALT, have not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could be hazardous.
To reduce the risk of injury, only DeWALT recommended
accessories should be used with this product.
DO NOT USE WATER FEED ATTACHMENTS WITH THIS SAW.
VISUALLY EXAMINE CARBIDE BLADES BEFORE USE. REPLACE
IF DAMAGED.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Protecting the Environment
Separate collection. Products and batteries marked
with this symbol must not be disposed of with normal
household waste.
Products and batteries contain materials that can
be recovered or recycled reducing the demand for raw
materials. Please recycle electrical products and batteries
according to local provisions. Further information is available at
www.2helpU.com.
Rechargeable Battery Pack
This long life battery pack must be recharged when it fails
to produce sufficient power on jobs which were easily done
before. At the end of its technical life, discard it with due care for
our environment:
• Run the battery pack down completely, then remove it from
the tool.
• Li-Ion cells are recyclable. Take them to your dealer or a
local recycling station. The collected battery packs will be
recycled or disposed of properly.
Lower Guard
The lower guard should always rotate and close freely from
a fully open to fully closed position. Always check for correct
operation before cutting by fully opening the guard and letting
it close. If the guard closes slowly or not completely it will need
cleaning or servicing. Do not use the saw until it functions
correctly. To clean the guard, use dry air or a soft brush to
remove all accumulated sawdust or debris from the path of
the guard and from around the guard spring. Should this not
correct the problem, it will need to be serviced by an authorized
service center.
39
Español
165 mm SIERRA CIRCULAR INALÁMBRICA DE 18 V
DCS391
¡Enhorabuena!
Ha elegido una herramienta DeWALT. Años de experiencia,
innovación y un exhaustivo desarrollo de productos hacen que
DeWALT sea una de las empresas más fiables para los usuarios
de herramientas eléctricas profesionales.
Datos técnicos
Voltaje
Tipo
Tipo de batería
Máx. potencia
Velocidad en vacío
Diámetro de la hoja
Profundidad máxima de corte
Diámetro interior de la hoja
Regulación del chaflán
Peso (sin paquete de batería)
VDC
W
min-1
mm
mm
mm
kg
DCS391
QW, XJ, GB
XE
18
18
2/10
2/10
Li-Ion
Li-Ion
760
760
5150
5150
165
165
55
55
20
16
50˚
50˚
2,9
2,9
Valores de ruido y valores de vibración (suma vectores triaxiales) de acuerdo con
EN60745-2-5.
LPA(nivel de presión sonora de emisión) dB(A)
84
84
LWA(nivel de potencia sonora)
dB(A)
95
95
K(incertidumbre para el nivel de
dB(A)
3
3
sonido dado)
Valor de la emisión de vibración ah,W = m/s
Incertidumbre K =
m/s2
2
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
El nivel de emisión de vibración que figura en esta hoja de
información se ha medido de conformidad con una prueba
normalizada proporcionada en la EN60745 y puede utilizarse
para comparar una herramienta con otra. Puede usarse para una
evaluación preliminar de exposición.
ADVERTENCIA: El nivel de emisión de vibración
declarado representa las principales aplicaciones de la
herramienta. Sin embargo, si se utiliza la herramienta
para distintas aplicaciones, con accesorios diferentes o
mal mantenidos, la emisión de vibración puede variar.
Esto puede aumentar considerablemente el nivel de
exposición durante el período total de trabajo.
Una valoración del nivel de exposición a la vibración
debería tener en cuenta también las veces en que
la herramienta está apagada o cuando está en
funcionamiento pero no realizando ningún trabajo. Esto
puede reducir considerablemente el nivel de exposición
durante el periodo total de trabajo.
Identifique medidas de seguridad adicionales para
proteger al operador de los efectos de la vibración tales
40
como: ocuparse del mantenimiento de la herramienta y
los accesorios, mantener las manos calientes y organizar
los patrones de trabajo.
Batería
Tipo de batería
Voltaje
Capacidad
Peso
Batería
Tipo de batería
Voltaje
Capacidad
Peso
Batería
Tipo de batería
Voltaje
Capacidad
Peso
Cargador
Voltaje de la red
Tipo de batería
Tiempo aprox. de carga de
los paquetes de baterías
Peso
Cargador
Voltaje de la red
Tipo de batería
Tiempo aprox. de carga de
los paquetes de baterías
Peso
Cargador
Voltaje de la red
Tipo de batería
Tiempo aprox. de carga de
los paquetes de baterías
Peso
Cargador
Voltaje de la red
Tipo de batería
Tiempo aprox. de carga de
los paquetes de baterías
Peso
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
VDC
Ah
kg
DCB183/B
Li-Ion
18
2,0
0,40/0,45
VDC
Ah
kg
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
DCB184/B
Li-Ion
18
5,0
0,62/0,67
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
DCB546
Li-Ion
18/54
6,0/2,0
1,05
VDC
Ah
kg
DCB107
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
min 60 (1,3 Ah) 70 (1,5 Ah) 90 (2,0 Ah)
140 (3,0 Ah) 185 (4,0 Ah) 240 (5,0 Ah)
kg
0,29
VAC
VAC
min
kg
VAC
min
kg
VAC
min
kg
DCB112
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
40 (1,3 Ah) 45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah)
90 (3,0 Ah) 120 (4,0 Ah) 150 (5,0 Ah)
0,36
DCB113
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
30 (1,3 Ah) 35 (1,5 Ah) 50 (2,0 Ah)
70 (3,0 Ah) 100 (4,0 Ah) 120 (5,0 Ah)
0,4
DCB115
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
22 (1,3 Ah) 22 (1,5 Ah) 30 (2,0 Ah)
45 (3,0 Ah) 60 (4,0 Ah) 75 (5,0 Ah)
0,5
Cargador
Voltaje de la red
Tipo de batería
Tiempo aprox. de carga de
los paquetes de baterías
Peso
DCB118
230
18/54 Li-Ion
min 22 (1,3 Ah) 22 (1,5 Ah) 30 (2,0 Ah)
45 (3,0 Ah) 60 (4,0 Ah) 75 (5,0 Ah)
60 (6,0 Ah)
kg
0,66
VAC
Los cargadores DCB107, DCB112, DCB113 y DCB115 admiten
baterías de XR ion de litio de 10,8V, 14,4V, 18V y FLEXVOLTTM XR
(DCB123, DCB127, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144, DCB145,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B,
DCB185 y DCB546).
El cargador DCB118 acepta paquetes de baterías de iones de
litio XR y FLEXVOLTTM XR de 18 V (DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185 y DCB546).
Fusibles:
Europa
Herramientas de 230 V
10 A, en la red
Declaración de Conformidad CE
Directriz de la Maquinaria
Sierra circular inalámbrica
DCS391
DeWALT declara que los productos descritos bajo Datos
Técnicos son conformes a las normas:
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-5:2010.
Estos productos también son conformes con las Directivas
2014/30/UE y 2011/65/UE. Si desea más información,
póngase en contacto con DeWALT en la dirección indicada a
continuación o bien consulte la parte posterior de este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación del archivo
técnico y realiza esta declaración en representación de DeWALT.
Markus Rompel
Director de Ingeniería
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Alemania
23.07.2016
ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de lesiones, lea el
manual de instrucciones.
Definiciones: normas de seguridad
Las siguientes definiciones describen el nivel de gravedad de las
señales. Lea el manual y preste atención a estos símbolos.
PELIGRO: indica una situación de peligro inminente, que
si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves.
Español
ADVERTENCIA: indica una situación de posible peligro
que, si no se evita, podría provocar la muerte o
lesiones graves.
ATENCIÓN: indica una situación de posible peligro
que, si no se evita, puede provocar lesiones leves
o moderadas.
AVISO: Indica una práctica no relacionada con
las lesiones personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
Advertencias de seguridad generales para
herramientas eléctricas
ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias de
seguridad y todas las instrucciones. El incumplimiento
de las advertencias e instrucciones podría provocar una
descarga eléctrica, un incendio y/o lesiones graves.
CONSERVE TODAS LAS ADVERTENCIAS
E INSTRUCCIONES PARA FUTURAS
CONSULTAS
El término “herramienta eléctrica” que aparece en las advertencias
se refiere a la herramienta eléctrica que funciona a través de la red
eléctrica (con cable) o a la herramienta eléctrica que funciona con
batería (sin cable).
1) Seguridad en el Área de Trabajo
a ) Mantenga el área de trabajo limpia y bien
iluminada. Las áreas en desorden u oscuras pueden
provocar accidentes.
b ) No utilice herramientas eléctricas en atmósferas
explosivas, como ambientes donde haya polvo,
gases o líquidos inflamables. Las herramientas
eléctricas originan chispas que pueden inflamar el polvo
o los gases.
c ) Mantenga alejados a los niños y a las personas
que estén cerca mientras utiliza una herramienta
eléctrica. Las distracciones pueden ocasionar que pierda
el control.
2) Seguridad Eléctrica
a ) Los enchufes de las herramientas eléctricas deben
corresponderse con la toma de corriente. No
modifique nunca el enchufe de ninguna forma. No
utilice ningún enchufe adaptador con herramientas
eléctricas conectadas a tierra. Los enchufes no
modificados y las tomas de corriente correspondientes
reducirán el riesgo de descarga eléctrica.
b ) Evite el contacto del cuerpo con superficies
conectadas a tierra como tuberías, radiadores,
cocinas económicas y frigoríficos. Existe un mayor
riesgo de descarga eléctrica si tiene el cuerpo conectado
a tierra.
41
Español
c ) No exponga las herramientas eléctricas a la
lluvia ni a condiciones húmedas. Si entra agua
a una herramienta eléctrica aumentará el riesgo de
descarga eléctrica.
d ) No someta el cable de alimentación a presión
innecesaria. No use nunca el cable para transportar,
tirar de la herramienta eléctrica o desenchufarla.
Mantenga el cable alejado del calor, aceite, bordes
afilados y piezas en movimiento. Los cables dañados o
enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
e ) Cuando esté utilizando una herramienta eléctrica al
aire libre, use un cable alargador adecuado para uso
en exteriores. La utilización de un cable adecuado para
el uso en exteriores reduce el riesgo de descarga eléctrica.
f ) Si no puede evitar utilizar una herramienta eléctrica
en un lugar húmedo, use un suministro protegido
con un dispositivo de corriente residual. El uso de
un dispositivo de corriente residual reduce el riesgo de
descarga eléctrica.
3) Seguridad Personal
a ) Manténgase alerta, esté atento a lo que hace y use
el sentido común cuando utilice una herramienta
eléctrica. No maneje una herramienta eléctrica
cuando esté cansado o bajo los efectos de drogas,
medicamentos o alcohol. Un momento de falta de
atención cuando se manejan las herramientas eléctricas
puede ocasionar lesiones personales graves.
b ) Use un equipo protector personal. Utilice siempre
protección ocular. El uso del equipo protector como
mascarillas antipolvo, calzado antideslizante, casco o
protección auditiva para condiciones apropiadas reducirá
las lesiones personales.
c ) Evite la puesta en funcionamiento involuntaria.
Asegúrese de que el interruptor esté en posición
de apagado antes de conectar con la fuente
de alimentación y/o la batería, de levantar
o transportar la herramienta. El transportar
herramientas eléctricas con el dedo puesto en el
interruptor o herramientas eléctricas activadoras
que tengan el interruptor encendido puede
provocar accidentes.
d ) Saque toda llave de ajuste o llave inglesa antes
de encender la herramienta eléctrica. Una llave
inglesa u otra llave que se deje puesta en una pieza en
movimiento de la herramienta eléctrica pueden ocasionar
lesiones personales.
e ) No intente extender las manos demasiado.
Mantenga un apoyo firme sobre el suelo y
conserve el equilibrio en todo momento. Esto
permite un mejor control de la herramienta eléctrica en
situaciones inesperadas.
f ) Vístase debidamente. No se ponga ropa suelta
o joyas. Mantenga el pelo, la ropa y los guantes
alejados de las piezas móviles. La ropa suelta, las joyas
y el pelo largo pueden quedar atrapados en las piezas
en movimiento.
42
g ) Si se suministran dispositivos para la conexión
del equipo de extracción y recogida de polvo,
asegúrese de que estén conectados y de que se usen
adecuadamente. El uso de equipo de recogida de polvo
puede reducir los riesgos relacionados con el polvo.
4) Uso y cuidado de las herramientas
Eléctricas
a ) No fuerce la herramienta eléctrica. Use la
herramienta eléctrica correcta para su trabajo.
La herramienta eléctrica correcta funcionará mejor y
con mayor seguridad si se utiliza de acuerdo con sus
características técnicas.
b ) No utilice la herramienta eléctrica si no puede
encenderse y apagarse con el interruptor. Toda
herramienta eléctrica que no pueda controlarse con el
interruptor es peligrosa y debe ser reparada.
c ) Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación
y/o la batería de la herramienta eléctrica antes de
realizar ajustes, cambiar accesorios o guardar las
herramientas eléctricas. Dichas medidas de seguridad
preventivas reducen el riesgo de poner en marcha la
herramienta eléctrica accidentalmente.
d ) Guarde las herramientas eléctricas que no esté
utilizando fuera del alcance de los niños y no
permita que utilicen la herramienta eléctrica las
personas que no estén familiarizadas con ella o con
estas instrucciones. Las herramientas eléctricas son
peligrosas en manos de personas no capacitadas.
e ) Ocúpese del mantenimiento de las herramientas
eléctricas. Compruebe si hay desalineación o
bloqueo de las piezas en movimiento, rotura de
piezas y otras condiciones que puedan afectar el
funcionamiento de la herramienta eléctrica. Si la
herramienta eléctrica está dañada, llévela para
que sea reparada antes de utilizarla. Se ocasionan
muchos accidentes por el mal mantenimiento de las
herramientas eléctricas.
f ) Mantenga las herramientas para cortar afiladas y
limpias. Hay menos probabilidad de que las herramientas
para cortar con bordes afilados se bloqueen y son más
fáciles de controlar.
g ) Use la herramienta eléctrica, los accesorios y las
brocas de la herramienta etc., conforme a estas
instrucciones teniendo en cuenta las condiciones de
trabajo y el trabajo que vaya a realizarse. El uso de la
herramienta eléctrica para operaciones que no sean las
previstas puede ocasionar una situación peligrosa.
5) Uso y cuidado de las herramientas que
funcionan con batería
a ) Recárguelas sólo con el cargador especificado por
el fabricante. Un cargador que sea adecuado para un
tipo de batería puede ocasionar un riesgo de incendio si se
utiliza con otra batería.
b ) Use herramientas eléctricas sólo con las baterías
designadas específicamente. El uso de cualquier
Español
otro tipo de batería puede crear un riesgo de lesión o
de incendio.
c ) Cuando no se esté utilizando la batería, manténgala
alejada de otros objetos de metal, como los clips,
monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos
pequeños de metal que pueden hacer una conexión
de un terminal a otro. El provocar un cortacircuito en
los terminales de la batería puede causar quemaduras o
un incendio.
d ) En condiciones de abuso, el líquido puede salirse
de la batería, evite el contacto. Si se produce un
contacto de forma accidental, enjuague con agua.
Si el líquido entra en contacto con los ojos, busque
atención médica. El líquido que sale de la batería puede
causar irritación o quemaduras.
6) Servicio
a ) Lleve su herramienta eléctrica para que sea
reparada por una persona cualificada para realizar
las reparaciones que use sólo piezas de recambio
idénticas. Así se asegurará que se mantenga la seguridad
de la herramienta eléctrica.
NORMAS ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD
ADICIONALES
Instrucciones de seguridad para todas las
sierras
a )
b )
c )
d )
e )
f )
PELIGRO: Mantenga las manos lejos de la zona
de corte y de la hoja. Mantenga una de las manos
en el mango auxiliar o en la carcasa del motor. Si
mantiene las dos manos sobre la sierra, evitará cortarse
con la hoja.
No toque por debajo de la pieza de trabajo. El
protector no puede resguardarle de la hoja por debajo de
la pieza de trabajo.
Ajuste la profundidad de corte al grosor de la pieza
de trabajo. Debe haber visible menos de un diente
completo de la hoja debajo de la pieza de trabajo.
No apoye nunca la pieza que se va a cortar en los
brazos o las piernas. Asegure la pieza de trabajo
en una plataforma estable. Es importante apoyar
el trabajo adecuadamente para reducir al mínimo la
exposición corporal, el cimbreo de la hoja o la pérdida de
control.
Sujete la herramienta por las superficies de agarre
aisladas cuando realice una tarea en la que la
herramienta de corte pueda entrar en contacto con
cableado oculto. Si las partes metálicas descubiertas de
la herramienta entran en contacto con un cable cargado
de electricidad, se cargarán eléctricamente y transmitirán
una descarga al usuario.
Cuando corte, utilice siempre una guía de corte o
una guía recta. De este modo, mejorará la precisión
del corte y se reducirán las posibilidades de que la
hoja cimbree.
g ) Utilice siempre hojas con la forma (diamante frente
a redonda) y el tamaño de agujeros del eje correctos.
Las hojas que no coincidan con los elementos de montaje
de la sierra funcionarán de forma excéntrica, lo que
causará una pérdida de control.
h ) No utilice nunca arandelas o pernos de hoja
dañados o incorrectos. El perno y las arandelas de
la hoja se han diseñado específicamente para que esta
hoja de forma tenga un funcionamiento seguro y un
rendimiento óptimo.
Causas y Protección para el Operario
de la Inversión de Giro
•
Una inversión de giro es una reacción repentina provocada
por una hoja de sierra comprimida, apresada o mal alineada,
que hace que una sierra se levante de forma incontrolada y se
aleje de la pieza de trabajo hacia el usuario.
• Cuando la hoja está comprimida o apresada ceñidamente por
la entalladura al cerrarse, se atasca y la reacción del motor
empuja la unidad rápidamente hacia atrás en dirección al
operario;
• Si la hoja se retuerce o está mal alineada en el corte, los
dientes del borde posterior de la hoja pueden clavarse en la
zona superior de la madera, lo que hará que la hoja remonte
la entalladura y salte hacia atrás en dirección al usuario.
La inversión de giro se produce por un mal uso de la herramienta
y/o unos procedimientos o condiciones de uso incorrectos, y se
puede evitar tomando las medidas de precaución adecuadas tal y
como se indica a continuación:
a ) Sujete la sierra firmemente con las dos manos y
coloque los brazos de forma que ofrezcan resistencia
a las fuerzas de la inversión de giro. Coloque el
cuerpo a ambos lados de la hoja, pero nunca en
línea con ella. La inversión de giro puede provocar
que la sierra salte hacia atrás. No obstante, el usuario
puede controlar las fuerzas de inversión de giro si toma las
precauciones adecuadas.
b ) Cuando la hoja esté cimbreando o se interrumpa
el corte por alguna razón, suelte el gatillo y
mantenga la sierra parada hasta que la hoja quede
completamente parada. Nunca intente quitar
la sierra del trabajo o tirar de ella hacia atrás
mientras esté en movimiento, ya que de lo contrario
podría producirse una inversión de giro. Investigue
y emprenda las acciones correctivas necesarias para
eliminar la causa del cimbreo de la hoja.
c ) Cuando vuelva a poner en marcha la sierra sobre la
pieza de trabajo, centre la sierra en la entalladura
y compruebe que los dientes no estén enganchados
con el material. Si la hoja de sierra cimbrea, puede que
salga hacia arriba o invierta el giro desde la pieza en la
que se trabaja cuando vuelva a poner en marcha la sierra.
d ) Sujete los paneles grandes para reducir al mínimo el
riesgo de que el disco se comprima e invierta el giro.
Los paneles más grandes tienden a doblarse bajo
su propio peso. Es necesario colocar apoyos debajo del
43
Español
panel a ambos lados, cerca de la línea del corte y cerca del
borde del panel.
e ) No utilice hojas melladas o dañadas. Las hojas sin
afilar o mal ajustadas hacen que la entalladura sea
estrecha, lo que provoca una fricción excesiva, cimbreo de
la hoja e inversión de giro.
f ) Las palancas de bloqueo del ajuste de bisel y de
profundidad de la hoja deben estar bien apretadas y
seguras antes de realizar el corte. Si el ajuste de la hoja
cambia durante el corte, pueden producirse cimbreos e
inversiones de giro.
g ) Tenga especial cuidado cuando realice un “corte por
penetración” en paredes existentes u otras áreas
ciegas. La hoja que sobresale puede cortar objetos que
pueden provocar una inversión de giro.
Instrucciones de seguridad para sierras con
una protección de hoja pendular
a ) Antes de su uso, compruebe que la protección
inferior cierre correctamente. No utilice la sierra
si la protección inferior no gira libremente o no se
cierra de forma instantánea. No fije ni bloquee la
protección inferior para mantenerla abierta. Si la
sierra se cae accidentalmente puede que se deforme
la protección inferior. Levante la protección inferior
con el mango de retracción y asegúrese de que se mueva
libremente sin que llegue a tocar la hoja de sierra ni otras
partes en cualquiera de los ángulos y profundidades
de corte.
b ) Compruebe el funcionamiento del muelle de la
protección inferior. Si la protección y el muelle no
funcionan correctamente, deben repararse antes
de su uso. Las piezas deterioradas, el material adherido
pegajoso, o las virutas acumuladas pueden hacer que la
protección inferior se mueva con dificultad.
c ) Abra manualmente la protección inferior
únicamente al realizar cortes especiales como
“cortes por inmersión” o “cortes compuestos”.
Levante la protección inferior con el mango de
retracción y suéltela en el momento en que la hoja
de sierra haya llegado a penetrar en el material. En
todos los demás trabajos la protección deberá funcionar
automáticamente.
d ) No deposite la sierra sobre una base si la protección
inferior no cubre la hoja
de sierra. Una hoja de sierra sin proteger, que no
esté completamente detenida, hace que la sierra
salga despedida hacia atrás, cortando todo lo que
encuentra a su paso. Considere el tiempo de marcha por
inercia hasta la detención de la sierra.
Instrucciones de seguridad adicionales para
sierras circulares
•
44
Lleve protectores auditivos. La exposición al ruido puede
provocar sordera.
•
•
•
•
•
Utilice una mascarilla antipolvo. La exposición a partículas
de polvo puede provocar dificultades respiratorias y posibles
lesiones.
No utilice hojas de un diámetro mayor o menor del
recomendado. Para conocer la capacidad de corte exacta,
consulte las Datos Técnicos. Utilice solo las hojas que se
mencionan en este manual, que cumplen con la EN 847-1.
Nunca utilice hojas de corte abrasivas.
No utilice accesorios alimentados por agua.
Utilice fijaciones u otro tipo de método para fijar y
apoyar la pieza de trabajo en una plataforma estable.
Si sostiene el trabajo con las manos o con su cuerpo estará
inestable y podrá hacer que pierda el control.
Riesgos residuales
A continuación se citan los riesgos inherentes al uso de las
sierras circulares:
• Lesiones ocasionadas por tocar las piezas en movimiento o las
piezas calientes de la herramienta.
A pesar del cumplimiento de las normas de seguridad
pertinentes y del uso de dispositivos de seguridad, existen
determinados riesgos residuales que no pueden evitarse. Los
riesgos son los siguientes:
• Deterioro auditivo.
• Riesgo de pillarse los dedos al cambiar el accesorio.
• Riesgos para la salud causados al respirar el polvo producido
al trabajar con madera.
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico está diseñado para un solo voltaje.
Compruebe siempre que el voltaje de la batería coincida con
el voltaje que figura en la placa de especificaciones. Asegúrese
también de que el voltaje del cargador coincida con el de la
red eléctrica.
Su cargador DeWALT tiene doble aislamiento
conforme a la norma EN60335, por lo que no se
requiere conexión a tierra.
Si el cable de suministro está dañado, debe reemplazarse por
un cable especialmente preparado disponible a través de la
organización de servicios de DeWALT.
Uso de un alargador
No debe utilizarse un alargador a menos que sea absolutamente
necesario. Use un alargador adecuado a la potencia del cargador
(consulte los Datos técnicos). El tamaño mínimo del conductor
es 1 mm2; la longitud máxima es 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
GUARDE LAS PRESENTES INSTRUCCIONES
Cargadores
Los cargadores DeWALT no necesitan ningún ajuste y están
diseñados para ofrecer el funcionamiento más fácil al usuario.
Español
Instrucciones de seguridad importantes
para todos los cargadores de batería
SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES: Este manual contiene
instrucciones importantes de seguridad y funcionamiento
para los cargadores de batería compatibles (Consultar Datos
Técnicos).
• Antes de utilizar el cargador, lea todas las instrucciones y
advertencias del cargador, del paquete de baterías y del
producto que utiliza el paquete de baterías.
ADVERTENCIA: Peligro de electrocuciones. No permita
que ningún líquido penetre en el cargador. Podrá
conllevar electrocuciones.
ADVERTENCIA: Recomendamos el uso de un dispositivo
de corriente residual con corrientes residuales de 30mA
o menos.
ATENCIÓN: Peligro de quemaduras. Para reducir el riesgo
de daños, cargue sólo las baterías recargables de DeWALT.
Otros tipos de baterías podrán provocar daños materiales
y daños personales.
ATENCIÓN: Los niños deberán permanecer vigilados para
garantizar que no jueguen con el aparato.
AVISO: En determinadas condiciones, estando el cargador
enchufado a la alimentación eléctrica, los contactos de
carga interiores del cargador pueden ser cortocicuitados
por materiales extraños. Los materiales conductores
extraños como, a título enunciativo pero no limitativo,
lana de acero, papel de aluminio o cualquier acumulación
de partículas metálicas deben mantenerse alejados
de las cavidades del cargador. Desconecte siempre el
cargador de la red cuando no haya ningún paquete de
baterías en la cavidad. Desconecte el cargador antes de
intentar limpiarlo.
• NO intente cargar el paquete de baterías con otros
cargadores distintos a los indicados en el presente
manual. El cargador y el paquete de baterías han sido
específicamente diseñados para funcionar juntos.
• Estos cargadores no han sido diseñados para fines
distintos a la recarga de las baterías recargables de
DeWALT. Cualquier otro uso provocará un riesgo de incendio,
electrocución o choques.
• No exponga el cargador a la lluvia o a la nieve.
• Tire del enchufe en lugar del cable al desconectar el
cargador. De este modo, reducirá el riesgo de daños a la
toma y al cable eléctrico.
• Compruebe que el cable se encuentra ubicado de modo
que no pueda pisarlo, atascarlo o sujeto a cualquier otro
daño o tensión.
• No utilice cables de extensión a menos que sea
estrictamente necesario. El uso de un cable de extensión
inadecuado podrá provocar riesgos de incendios,
electrocuciones o choques.
• No coloque ningún objeto en la parte superior del
cargador ni lo coloque en una superficie blanda que
pueda bloquear las ranuras de ventilación y dar lugar a
un calentamiento interno excesivo. Coloque el cargador
•
•
•
•
•
•
•
en una posición lejos de cualquier fuente de calor. El cargador
se ventila mediante las ranuras ubicadas en la parte superior e
inferior de la carcasa.
No opere el cargador con un cable o enchufe dañado—
haga que se lo reparen de inmediato.
No opere el cargador si ha recibido un gran golpe, si
se ha caído o si se ha dañado de cualquier otro modo.
Llévelo a un centro de servicio autorizado.
No desmonte el cargador, llévelo a un centro de servicio
autorizado cuando necesite repararlo. Un ensamblaje
inadecuado podrá provocar riesgos de electrocución, choques
o incendios.
Si el cable de suministro está dañado, deberá sustituirlo de
inmediato por otro del fabricante, su agente de servicio o una
personal cualificada similar para evitar todo tipo de peligro.
Desconecte el cargador del enchufe antes de intentar
limpiarlo. Esto reducirá el riesgo de electrocución. La
retirada del paquete de baterías no reducirá este riesgo.
NO intente nunca conectar 2 cargadores juntos.
El cargador ha sido diseñado para funcionar con la
red eléctrica normal de 230 V. No intente utilizarlo
con cualquier otro voltaje. Esto no se aplica al cargador
de vehículos.
Cargar la batería (Fig. B)
1. Conecte el cargador a la toma adecuada antes de introducir
el paquete de baterías.
2. Introduzca el paquete de baterías 3 en el cargador,
comprobando que quede bien colocado en el cargador. La
luz roja (carga) parpadeará continuamente, indicando que
se ha iniciado el proceso de carga.
3. Se indicará que la carga ha terminado porque la luz roja
permanecerá encendida de manera continua. La batería está
totalmente cargada y puede usarla o dejarla en el cargador.
Para sacar el paquete de baterías del cargador, mantenga
pulsado el botón de liberación de la batería 13 del paquete
de baterías.
NOTA: Para garantizar el máximo rendimiento y la máxima
duración de sus baterías de iones de litio, cárguelas
completamente antes de utilizarlas.
Funcionamiento del cargador
Consulte los indicadores de abajo para conocer el estado de
carga de la batería.
Indicadores de carga
cargando
completamente cargado
retraso por batería caliente/fría*
*La luz roja sigue parpadeando, pero el indicador de luz amarilla
queda encendido durante esta operación. Cuando la batería
está a una temperatura adecuada, la luz amarilla se apaga y el
cargador retoma el procedimiento de carga.
45
Español
Los cargadores compatibles no cargan las baterías defectuosas.
El cargador indicará la batería defectuosa no encendiéndola o
mostrando el problema de la batería o del cargador mediante
un parpadeo.
NOTA: Esto también podría significar un problema con el
cargador.
Si el cargador indica un problema, lleve el cargador y la batería a
un centro de reparación autorizado para que los prueben.
Retardo por batería fría / caliente
Cuando el cargador detecta una batería demasiado fría o
caliente, automáticamente inicia un retardo de batería fría
/ caliente, suspendiendo la carga hasta que la batería haya
alcanzado la temperatura adecuada. El cargador cambiará
automáticamente al modo de carga de batería. Esta
característica le asegura el máximo de vida útil a la batería.
Una batería fría se carga a velocidad más baja que una batería
caliente. La batería se cargará a una velocidad inferior mediante
el ciclo completo de recarga y no regresará a la máxima
velocidad recarga incluso cuando la batería se caliente.
El cargador DCB118 está dotado de un ventilador interior
diseñado para enfriar el paquete de baterías. El ventilador se
enciende automáticamente cuando hay que enfriar el paquete
de baterías. Nunca haga funcionar el cargador si el ventilador
no funciona correctamente o si las ranuras de ventilación están
bloqueadas. No deje que objetos extraños entren dentro del
cargador.
Sistema de protección electrónica
Las herramientas XR de iones de litio han sido diseñadas con un
sistema de protección electrónica que protege la batería contra
la sobrecarga, el recalentamiento o las grandes descargas.
La herramienta se apagará automáticamente si se activa el
sistema de protección electrónica. Si esto ocurre, coloque la
batería de iones de litio en el cargador y déjela hasta que se
recargue totalmente.
Montaje de pared
Estos cargadores han sido diseñados para ser montados en la
pared o para dejarlos en pie sobre una mesa o una superficie
de trabajo. Si tiene montaje de pared, coloque el cargador
al alcance de una toma de corriente, y alejado de esquinas
u otras obstrucciones que impidan la circulación de aire.
Use la parte posterior del cargador como una plantilla para
colocar los tornillos de montaje en la pared. Monte el cargador
firmemente usando tornillos para paredes de cartón yeso
(comprados aparte) de por lo menos 25,4 mm de largo con
un tornillo con cabeza de 7-9 mm de diámetro, enroscado en
madera a un profundidad óptima, dejando aproximadamente
5,5 mm del tornillo expuesto. Alinee las ranuras de la parte
posterior del cargador con los tornillos expuestos y engánchelos
completamente en las ranuras.
Instrucciones para la limpieza del cargador
ADVERTENCIA: Peligro de descarga. Desconecte el
cargador de la toma de CA antes de la limpieza. La
grasa y la suciedad externas pueden eliminarse utilizando
un paño o un cepillo no metálico suave. No use agua ni
otros productos limpiadores. Nunca permita que entre
46
ningún líquido en la herramienta ni sumerja ninguna
parte de la misma en ningún líquido.
Baterías
Instrucciones de seguridad importantes
para todas las baterías
Cuando pida baterías de repuesto, asegúrese de incluir el
número de catálogo y el voltaje.
La batería incluida en la caja no está completamente cargada.
Antes de utilizar la batería y el cargador, lea las instrucciones de
seguridad a continuación. Luego siga los procedimientos de
carga descritos.
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES
•
•
•
•
•
•
•
•
No recargue ni utilice las baterías en atmósferas
explosivas, como ambientes donde haya polvo, gases
o líquidos inflamables. La introducción o la retirada de la
batería del cargador podrá incendiar el polvo o los humos.
No fuerce nunca el paquete de baterías en el cargador.
No cambie el paquete de baterías de ningún modo para
introducirlo en un cargador no compatible ya que el
paquete de baterías podrá romperse y provocar daños
personales graves.
Cargue el exclusivamente los paquetes de baterías con los
cargadores DeWALT.
NO salpique ni sumerja en agua ni en otros líquidos.
No guarde ni utilice la herramienta y el paquete de
baterías en lugares en los que la temperatura pueda
alcanzar o superar los 40 ˚C (104 ˚F) (como por ejemplo,
en los cobertizos de exterior o en las instalaciones
metálicas en verano).
No incinere la batería aunque tenga daños importantes
o esté completamente desgastada. La batería puede
explotar en un fuego. Se generan gases y materiales tóxicos
cuando se queman baterías de iones de litio.
Si el contenido de la batería entra en contacto con la
piel, lávese inmediatamente con jabón suave y agua.
Si el líquido de la batería entra en contacto con los ojos,
enjuague con agua los ojos abiertos durante 15 minutos o
hasta que cese la irritación. Si se necesita atención médica,
el electrolito de la batería está compuesto de una mezcla de
carbonatos orgánicos líquidos y sales de litio.
El contenido de las pilas de la batería abiertas puede
causar irritación respiratoria. Proporcione aire fresco. Si los
síntomas persisten, obtenga atención médica.
ADVERTENCIA: Riesgo de quemadura. El líquido de la
batería puede ser inflamable si se expone a chispas o
llamas.
ADVERTENCIA: No intente nunca abrir el paquete de
baterías por ningún motivo. Si la carcasa del paquete
de baterías está rota o dañada, no lo introduzca en el
cargador. No golpe, tire ni dañe el paquete de baterías.
No utilice un paquete de baterías o cargador que haya
recibido un gran golpe, se haya caído o se haya dañado
de algún modo (por ejemplo, perforado con un clavo,
golpeado con un martillo o pisado). Podrá conllevar
Español
electrocuciones o choques eléctricos. Los paquetes de
baterías dañadas deberán llevarse al centro de servicio
para su reciclado.
ADVERTENCIA: Peligro de incendio. No almacene ni
transporte paquetes de baterías de modo que algún
objeto metálico entre en contacto con los terminales
expuestos de la batería. Por ejemplo, no coloque el
paquete de baterías en delantales, bolsillos, cajas de
herramientas, cajones, etc. donde haya clavos, tornillos,
llaves, etc. sueltos.
ATENCIÓN: Cuando no la utilice, coloque la
herramienta de forma lateral en una superficie
estable que no presente ningún peligro de caídas u
obstáculos. Algunas herramientas con grandes paquetes
de baterías permanecerán de pie sobre el paquete de
baterías, pero podrán volcarse con facilidad.
Transporte
ADVERTENCIA: Peligro de incendio. El transporte de
baterías podría ser causa de incendios si los terminales
de la batería entran accidentalmente en contacto con
materiales conductores. Cuando transporte baterías,
compruebe que los terminales de las mismas estén
protegidos y bien aislados de los materiales que pudieran
entrar en contacto con ellos y causar un cortocircuito.
Las baterías de DeWALT cumplen todas las normas de
transporte aplicables según lo dispuesto en los estándares
industriales y legales, entre ellas, las Recomendaciones
relativas al transporte de mercancías peligrosas de la ONU;
los Reglamentos de Mercancías Peligrosas de la Asociación
Internacional de Transporte Aéreo (IATA), el Código Marítimo
Internacional de Mercancías Peligrosas (IMDG) y el Acuerdo
Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías
Peligrosas por Carretera (ADR). Las celdas y las baterías de iones
de litio han sido comprobadas de acuerdo a lo establecido
en la sección 38,3 del Manual de pruebas y criterios de las
Recomendaciones relativas al transporte de mercancías
peligrosas de la ONU.
En la mayor parte de los casos, la expedición de paquetes de
baterías DeWALT está exenta de la clasificación de material
peligroso de Clase 9 totalmente regulado. En general, solo las
expediciones que contienen baterías de iones de litio con una
potencia energética superior a 100 vatios-hora (Wh) deben
ser expedidos como Clase 9 totalmente regulada. Todas las
baterías de iones de litio tienen la potencia de vatios-hora
marcadas en el paquete. Además, debido a la complejidad de
las reglamentaciones, DeWALT no recomienda el transporte
aéreo de paquetes de baterías de iones de litio solas,
independientemente de la potencia en vatios-horas que tengan.
La expedición de herramientas con baterías (combo kits) puede
hacerse por transporte aéreo excepto que la potencia en vatioshora del paquete de baterías sea superior a 100 Wh.
Independientemente de si el transporte se considera exento
o completamente regulado, el expedidor será responsable de
consultar las normas recientes sobre los requisitos de embalaje,
etiquetado o marcado y documentación.
La información expuesta en esta sección del manual se
proporciona de buena fe y se considera exacta en el momento
de creación del documento. No obstante, no se ofrece ninguna
garantía, ni implícita ni explícita. Es responsabilidad del
comprador comprobar que todas sus actividades se ajusten a las
normas de aplicación.
Transportar la batería FLEXVOLTTM
La batería DeWALT FLEXVOLTTM tiene dos modos: Uso y
transporte.
Modo de uso: Cuando la batería FLEXVOLTTM está erguida sola
o en un producto de 18 V DeWALT, funciona como una batería
de 18 V. Cuando la batería FLEXVOLTTM está en un producto
de 54 V o de 108 V (dos baterías de 54 V), funciona como una
batería de 54 V.
Modo de transporte: Cuando la batería FLEXVOLTTM tiene
colocada la tapa, está en modo de transporte. Mantenga la tapa
durante el transporte.
Cuando está en modo de
transporte, los cables de las
células están eléctricamente
desconectados dentro del
paquete, resultando 3 baterías con 1 batería de capacidad de
vatios hora (Wh) inferior en relación con una capacidad de
vatios hora superior. Esta cantidad aumentada de 3 baterías con
una capacidad de vatios hora inferior puede eximir la batería de
ciertas normas de transporte impuestas a las baterías de vatios
hora superiores.
Por ejemplo, la capacidad
Ejemplo de marcado de etiqueta de uso
en Wh para el transporte
y transporte
debería indicar 3 x 36 Wh,
lo que significa 3 baterías
de 36 Wh cada una. La
capacidad en Wh para el
uso debería indicar 108 Wh (1 batería).
Recomendaciones para el almacenamiento
1. El mejor lugar de almacenamiento es uno que sea fresco y
seco, que no esté expuesto directamente a la luz del sol ni
a un exceso de frío o calor. Para un rendimiento y vida útil
óptimos de la batería, guarde las baterías a temperatura
ambiente cuando no esté usándolas.
2. Si va a realizar un almacenamiento duradero, se aconseja
que guarde un paquete de pilas completamente cargado
en un lugar frío y seco para obtener los máximos resultados
del cargador.
NOTA: Los paquetes de pilas no deberán guardarse
completamente descargados. El paquete de pilas deberá
recargarse antes de utilizarse.
Etiquetas del cargador y la batería
Además de los pictogramas utilizados en el presente manual,
las etiquetas del cargador y del paquete de pilas muestran los
siguientes pictogramas:
47
Español
Consultar los Datos técnicos para informarse del
tiempo de carga.
2
1
1
1
•
No realizar pruebas con objetos conductores.
•
No cargar baterías deterioradas.
Marcas sobre la herramienta
Antes de usarse, leer el manual de instrucciones.
1 Puerto de extracción de polvo
1 Tuerca de tope M4 X 18
Paquetes de pilas de litio-ión (modelos L2, M2)
Caja de herramientas
Cargador de batería
Manual de instrucciones
Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios han sufrido
algún desperfecto durante el transporte.
Tómese el tiempo necesario para leer detenidamente y
comprender este manual antes de utilizar la herramienta.
En la herramienta se muestran los siguientes pictogramas:
No exponer al agua.
Antes de usarse, lea el manual de instrucciones.
Cambiar inmediatamente los cables defectuosos.
Póngase protección para el oído.
Cargar sólo entre 4 ˚C y 40 ˚C.
Póngase protección para los ojos.
Sólo para uso en interior.
Posición del Código de Fecha
Desechar las baterías con el debido respeto al
medio ambiente.
Cargue los paquetes de baterías DeWALT
únicamente con los cargadores DeWALT indicados.
Cargar los paquetes de baterías con baterías
distintas a las indicadas por DeWALT en un cargador
DeWALT, puede hacer que las baterías exploten o
causar otras situaciones peligrosas.
No queme el paquete de baterías.
USO (sin tapa de transporte). Por ejemplo: la
capacidad en Wh indica 108 Wh (1 batería de
108 Wh).
TRANSPORTE (con tapa de transporte incorporada).
Ejemplo: la capacidad en Wh indica 3 x 36 Wh
(3 baterías de Wh).
Tipo de baterÍa
El DCS391 funciona con una batería de iones de litio XR de
18 voltios.
Estos paquetes de baterías pueden usarse: DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB546.
Consulte los Datos técnicos para más información.
Contenido del embalaje
El embalaje contiene:
1 Sierra circular inalámbrica
1 Cuchilla de 24 dientes
1 Llave hexagonal
1 Guía de corte
1 Bolsa de plástico (QW, XJ, GB):
48
El Código de fecha, que contiene también el año de fabricación,
viene impreso en la caja protectora.
Ejemplo:
2016 XX XX
Año de fabricación
Descripción (Fig. A, D, F)
ADVERTENCIA: Jamás altere la herramienta eléctrica
ni ninguna de sus piezas. Podrían producirse lesiones
personales o daños.
1 Botón de desbloqueo del interruptor de activación
2 Interruptor de activación
3 Paquete de pilas
4 Perilla de ajuste de profundidad
5 Pie
6 Palanca de retroceso del protector de cuchilla inferior
7 Protector de cuchilla inferior
8 Tuerca de fijación de la cuchilla
9 Indicador de entalladura
10 Perilla de ajuste del bisel
11 Botón de bloqueo de cuchilla
12 Empuñadura auxiliar
13 Botón de liberación de pilas
14 Llave hexagonal
15 Rueda de guía de corte
16 Guía de corte
Uso Previsto
La sierra circular inalámbrica DCS391 está diseñada para las
aplicaciones profesionales de corte de madera.
Español
NO debe usarse en condiciones húmedas ni en presencia de
líquidos o gases inflamables.
Estas sierras circulares para trabajos pesados son
herramientas profesionales.
NO permita que los niños toquen la herramienta. El uso
de esta herramienta por parte de operadores inexpertos
requiere supervisión.
• Este producto no ha sido diseñado para ser utilizado por
personas (incluyendo los niños) que posean discapacidades
físicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de la
experiencia, conocimiento o destrezas necesarias a menos
que estén supervisadas por una persona que se haga
responsable de su seguridad. No deberá dejar nunca que los
niños jueguen solos con este producto.
MONTAJE Y AJUSTES
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconecte la batería antes de realizar ajuste alguno
o de quitar o instalar acoplamientos o accesorios. La
puesta en marcha accidental puede causar lesiones.
ADVERTENCIA: Utilice solamente baterías y
cargadores DeWALT.
Introducir y retirar el paquete de baterías de
la herramienta (Fig. B)
NOTA: Para obtener mejores resultados, compruebe que el
paquete de baterías 3 está completamente cargado.
Para instalar el paquete de baterías en el
asa de la herramienta
1. Alinee el paquete de baterías 3 con los rieles ubicados en el
interior del mango de la herramienta (Fig. B).
2. Introdúzcalo en el mango hasta que el paquete de baterías
se haya ubicado firmemente en la herramienta y compruebe
que no se libera.
Para retirar el paquete de baterías de la
herramienta
1. Pulse el botón de liberación de baterías 13 y tire
firmemente del paquete de pilas para sacarlo del asa de
la herramienta.
2. Introduzca el paquete de baterías en el cargador tal y como
se indica en la sección del cargador del presente manual.
Paquetes de baterías con indicador de
carga (Fig. B)
Algunos paquetes de baterías de DeWALT incluyen un indicador
de carga que consiste en tres luces LED que indican el nivel de
carga restante en el paquete de baterías.
Para activar el indicador de carga, pulse y mantenga pulsado el
botón del indicador de carga 22 . Un grupo de tres luces LED
verdes se iluminará, indicando el nivel que queda de carga.
Cuando el nivel de carga de la pila esté por debajo del límite
necesario para su uso, el indicador de carga no se iluminará y
deberá recargar la pila.
NOTA: El indicador de carga tan sólo constituye una indicación
de la carga que queda en el paquete de pilas. No indica ninguna
funcionalidad de la herramienta y podrá registrar variaciones en
función de los componentes del producto, de la temperatura y
de la aplicación del usuario final.
Interruptor de activación (Fig. A)
ADVERTENCIA: Esta herramienta no puede bloquear el
interruptor de activación en la posición de ENCENDIDO y
no debe bloquearse en dicha posición mediante ningún
otro medio.
Suelte el botón de bloqueo del interruptor de activación 1 pulsando el botón tal y como se indica. Pulse el interruptor de
activación 2 para encender el motor. Si suelta el interruptor de
activación, apagará el motor.
Regulación de la profundidad de corte
(Fig. A, C)
1. Afloje el mando de regulación de la profundidad de
corte 4 .
2. Desplace la zapata 5 hasta obtener la profundidad de corte
deseada.
3. Apriete el mando de regulación de la profundidad de
corte 4 .
4. Para obtener los mejores resultados, deje que el disco de
sierra sobresalga unos 3 mm de la pieza (observe la figura C).
Regulación del chaflán (Fig. D)
El ángulo del chaflán puede regularse entre 0° y 50°.
1. Afloje el mando de regulación del chaflán 10 .
2. Ajuste el ángulo del chaflán inclinando la zapata 5 hasta
que la marca señale el ángulo deseado de la escala.
3. Apriete el mando de regulación del chaflán 10 .
Regulación de la zapata para cortes a 90°
(Fig. A, E)
1. Regule la zapata para chaflán 0°.
2. Retire la protección del disco de sierra utilizando la palanca
6 y apoye la sierra por el lado del disco.
3. Afloje el mando de regulación del chaflán 10 .
4. Coloque una escuadra contra el disco y la zapata para
ajustar la regulación a 90°.
5. Gire la tuerca de calibración 17 para que el pie se detenga
en el ángulo adecuado.
6. Confirme la precisión de la configuración, comprobando la
rectitud de un corte real en un resto de material.
Instalación y uso de la guía de corte (Fig. F)
El corte al hilo es el proceso de corte de tablas anchas en
listones más finos, cortando longitudinalmente la fibra. La guía
manual es más difícil para este tipo de aserrado, por lo que se
recomienda el uso de la guía de corte.
ADVERTENCIA: Para su propia seguridad, lea el manual
de instrucciones antes de utilizar cualquier accesorio. Si no
aplica las presentes advertencias, podrá dar lugar a daños
49
Español
personales y daños graves en la sierra y en el accesorio.
Cuando repare esta herramienta, utilice exclusivamente
piezas de recambio idénticas.
Ensamblaje
1. Afloje el perno de la guía de corte 15 .
2. Introduzca la guía de corte 16 tal y como se indica en
la figura F.
3. Apriete el perno de la guía de corte 15 con firmeza.
Utilice sólo la guía de corte suministrada con la sierra circular
DCS391. El uso de esta guía de corte con otras sierras podrá
aumentar los riesgos de rebote y de daños.
Antes de realizar un corte, compruebe que la hendidura de
corte está fijada con seguridad a la herramienta.
Tras instalar la guía de corte en la sierra o tras retirar la guía para
cambiar la configuración del ancho de corte, compruebe el
funcionamiento del protector inferior antes de arrancar la sierra
y de realizar un corte para comprobar que la guía de corte no
afecta al funcionamiento adecuado del protector.
Cambio de la hoja de sierra (Fig. G)
1. Accione el botón de bloqueo de la cuchilla 11 y
desenrosque el tornillo de fijación de la cuchilla 8 girando
en sentido horario con la llave hexagonal suministrada con
la herramienta.
2. Retire la protección inferior del disco 7 con ayuda de la
palanca 6 y sustituya el disco. Vuelva a colocar las arandelas
( 18 , 19 ) en la posición correcta.
3. Compruebe el sentido de giro del disco.
4. Enfile el tornillo de fijación de la cuchilla 8 a mano para
mantener la arandela en su posición. Gire en sentido
antihorario.
5. Mientras gira el husillo, mantenga pulsado el botón de
inmovilización del disco 11 hasta que el disco deje de girar.
6. Apriete la tuerca de fijación de la cuchilla firmemente
utilizando la llave hexagonal.
Cuchillas
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de daños oculares,
lleve siempre protección visual. La broca de carburo es un
material duro pero frágil. Los objetos ajenos en la pieza de
trabajo, como los cables o los clavos hacen que las puntas
se rompan o resquebrajen. Opere exclusivamente la sierra
cuando haya colocado un protector de cuchilla de sierra
adecuado. Monte la cuchilla firmemente en su ubicación
correspondiente antes de utilizarla y siempre utilice una
cuchilla limpia y afilada.
ADVERTENCIA: No corte metales férricos (acero),
mampostería, vidrio, tablones de tipo mampostería, bases
de cemento o tejas con esta sierra.
No utilice discos ni cuchillas abrasivas. Una cuchilla aplanada
provocará un corte lento e ineficaz, sobrecargará el motor de
la sierra, dará lugar a un corte excesivo y podría aumentar las
probabilidades de rebote.
Si necesita ayuda acerca de las cuchillas, llame al centro de
servicio local indicado en el dorso del manual.
50
Antes de trabajar
• Asegúrese de que la batería está (totalmente) cargada.
• Compruebe que los protectores se han montado
correctamente. El protector de la hoja debe estar cerrado.
• Compruebe que la hoja de la sierra gira en la dirección que
indica la flecha.
• No deben emplearse hojas demasiados usados.
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA: Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas aplicables.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconecte la batería antes de realizar ajuste alguno
o de quitar o instalar acoplamientos o accesorios. La
puesta en marcha accidental puede causar lesiones.
ADVERTENCIA: Utilice siempre protección auditiva
apropiada. En ciertas condiciones de uso y de tiempo de
funcionamiento, el ruido provocado por esta herramienta
puede contribuir a perder facultades auditivas.
Instrucciones de uso
¡ADVERTENCIA!
• Respete siempre las instrucciones de seguridad y la
reglamentación aplicable.
• Compruebe que el material a serrar está bien
amarrado en posición.
• Aplique sólo una presión suave a la herramienta y no
ejerza presión lateral a la hoja de sierra. De ser posible,
trabaje con la suela de la sierra presionada contra
la pieza a trabajar. Hacerlo así evita que la hoja se
deteriore y hace que la herramienta no dé sacudidas
ni vibre.
• Evite las sobrecargas.
• Deje que la hoja funcione en vacío libremente durante
unos segundos antes de empezar a hacer el corte.
Posición adecuada de las manos (Fig. H)
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesión personal
grave, tenga SIEMPRE las manos en una posición
adecuada como se muestra.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesión personal
grave, sujete SIEMPRE bien en caso de que haya una
reacción repentina.
Sostenga la herramienta por el agarre principal 20 y la
empuñadura auxiliar 12 para orientar adecuadamente la sierra.
Encendido y apagado (Fig. A)
Por motivos de seguridad el interruptor de puesta en marcha 2 de la herramienta está equipado con un botón de bloqueo 1 .
Pulse el botón de desbloqueo para desbloquear la herramienta.
Para poner en marcha la herramienta, presione el interruptor
de activación 2 . Tan pronto como el interruptor de
Español
puesta en marcha se suelte el botón de bloqueo se activa
automáticamente para
prevenir la puesta en marcha involuntaria de la máquina.
AVISO: No ENCIENDA ni APAGUE la herramienta cuando
la cuchilla de la sierra toque la pieza de trabajo u otros
materiales.
Guiar la herramienta (Fig. A)
• Como el corte queda más liso por el lado en el que el
disco de sierra sale del material, sujete la pieza con la cara
posterior mirando hacia el disco de sierra.
• Utilice el indicador de entalla 9 para seguir la línea trazada
sobre la pieza. El indicador de entalla está alineado con la
cara izquierda del disco de sierra cuando el ángulo de bisel
es 50°. El indicador de entalla está alineado con la cara
derecha del disco de sierra cuando el ángulo de bisel es 0°.
Extracción de polvo (Fig. I)
QW, XJ, GB
Un puerto de extracción de polvo 21 está suministrado con
su herramienta.
• Utilice siempre un extractor de aspiradora diseñado de
conformidad con las directivas aplicables relativas a la
emisión de polvo durante el corte de madera. Las campanas
de extracción de la mayoría de las aspiradoras se ajustarán
directamente a la salida de extracción de polvo.
Para instalar el puerto de extracción de
polvo (Fig. I)
1. Afloje completamente la palanca de ajuste de
profundidad 4 .
2. Coloque un pie 5 en la posición más baja.
3. Alinee el puerto de extracción de polvo 21 frente al soporte
en el pie, tal y como se indica.
4. Alinee la pestaña del puerto de extracción de polvo con el
orificio perforado del soporte.
5. Introduzca la tuerca y apriete con firmeza.
MANTENIMIENTO
Su herramienta eléctrica DeWALT ha sido diseñada para
funcionar mucho tiempo con un mínimo de mantenimiento.
Que siga funcionando satisfactoriamente depende del buen
cuidado de la herramienta y de su limpieza periódica.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconecte la batería antes de realizar ajuste alguno
o de quitar o instalar acoplamientos o accesorios. La
puesta en marcha accidental puede causar lesiones.
El cargador y el paquete de pilas no pueden ser reparados.
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación adicional.
Limpieza
ADVERTENCIA: Elimine con aire seco la suciedad y el
polvo de la carcasa principal tan pronto como se advierta
su acumulación en las rejillas de ventilación o en sus
proximidades. Cuando lleve a cabo este procedimiento
póngase una protección ocular aprobada y una
mascarilla antipolvo aprobada.
ADVERTENCIA: Jamás use disolventes u otros productos
químicos fuertes para limpiar las piezas no metálicas
de la herramienta. Dichos productos químicos pueden
debilitar los materiales con los que están construidas estas
piezas. Use un paño humedecido únicamente con agua
y jabón suave. Jamás permita que le entre líquido alguno
a la herramienta ni sumerja ninguna parte de la misma
en líquido.
Protector inferior
El protector inferior siempre debe girar y cerrarse libremente
desde una posición completamente abierta hasta una
posición completamente cerrada. Compruebe siempre
el funcionamiento correcto antes de cortar abriendo
completamente el protector y dejando que se cierre. Si el
protector se cierra lentamente o si no se cierra completamente,
es posible que necesite limpieza o reparación. No utilice la sierra
hasta que funcione correctamente. Para limpiar el protector,
utilice aire seco o un cepillo suave para retirar todo el polvo o los
restos acumulados en el trayecto del protector y alrededor de
la anilla del protector. Si esto no corrigiese el problema, tendrá
que acudir a un centro de reparaciones habilitado para que se
proceda a su reparación.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que los accesorios que no sean
los suministrados por DeWALT no han sido sometidos a
pruebas con este producto, el uso de tales accesorios con
esta herramienta podría ser peligroso. Para disminuir
el riesgo de lesiones, con este producto se deben usar
exclusivamente accesorios recomendados por DeWALT.
NO UTILICE ACCESORIOS ALIMENTADOS POR AGUA CON
ESTA SIERRA.
OBSERVE VISUALMENTE LAS CUCHILLAS DE CARBÓN ANTES DE
UTILIZARLAS. CÁMBIELAS SI ESTÁN DAÑADAS.
Consulte a su proveedor si desea información más detallada
sobre los accesorios apropiados.
Proteger el medio ambiente
Recogida selectiva. Los productos y las baterías
marcadas con este símbolo no deben desecharse junto
con los residuos domésticos normales.
Los productos y las baterías contienen materiales que
pueden ser recuparados y reciclados, reduciendo la demanda de
materias primas. Recicle los productos eléctricos y las baterías
de acuerdo con las disposiciones locales. Para más información,
vaya a www.2helpU.com.
51
Español
Batería recargable
Esta batería de larga duración debe recargarse cuando deje de
producir la suficiente potencia en trabajos que se realizaban con
facilidad anteriormente. Al final de su vida técnica, deséchela
con el debido respeto al medio ambiente.
• Descargue la batería por completo, y luego sáquela de
la herramienta.
• Las batería de litio-ión son reciclables. Llévelas a su
distribuidor o punto de reciclaje local. Los paquetes
de batería recogidos serán reciclados o eliminados
adecuadamente.
52
Français
165 mm SCIE CIRCULAIRE SANS FIL 18 V
DCS391
Félicitations !
Vous avez choisi un outil DeWALT. Des années d’expertise dans
le développement et l’innovation de ses produits ont fait de
DeWALT, le partenaire privilégié des utilisateurs professionnels
d’outils électriques.
Fiche technique
Tension
Type
Type de batterie
Puissance de sortie max.
Vitesse à vide
Diamètre de lame
Profondeur de coupe maximale
Alésage
Réglage de l’inclinaison
Poids (sans le bloc-piles)
VDC
W
min-1
mm
mm
mm
kg
DCS391
QW, XJ, GB
XE
18
18
2/10
2/10
Li-Ion
Li-Ion
760
760
5150
5150
165
165
55
55
20
16
50˚
50˚
2,9
2,9
Valeurs acoustiques et valeurs vibratoires (somme vectorielle triax) selon
EN60745-2-5.
LPA(niveau d’émission de pression
dB(A)
84
84
acoustique)
LWA(niveau de puissance acoustique)
dB(A)
95
95
K(incertitude pour le niveau
dB(A)
3
3
acoustique donné)
Valeur d’émission de vibration ah,W =
Incertitude K =
m/s
m/s2
2
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Le taux d’émission de vibrations indiqué dans ce feuillet
informatif a été mesuré conformément à une méthode d’essai
normalisé établie par EN60745, et peut être utilisé pour
comparer un outil à un autre. Il peut également être utilisé pour
effectuer une évaluation préliminaire de l’exposition.
AVERTISSEMENT : le taux d’émission de vibrations
déclaré correspond aux applications principales de
l’outil. Néanmoins, si l’outil est utilisé pour différentes
applications ou est mal entretenu, ce taux d’émission de
vibrations pourra varier. Ces éléments peuvent augmenter
considérablement le niveau d’exposition sur la durée totale
de travail.
Toute estimation du degré d’exposition à des vibrations
doit également prendre en compte les heures où l’outil est
mis hors tension ou lorsqu’il tourne sans effectuer aucune
tâche. Ces éléments peuvent réduire sensiblement le degré
d’exposition sur la durée totale de travail.
Identifier des mesures de sécurité supplémentaires pour
protéger l’opérateur contre les effets nocifs des vibrations
telles que : maintenance de l’outil et des accessoires,
maintenir la température des mains élevée, organisation
du travail.
Batterie
Type de batterie
Tension
Capacité
Poids
Batterie
Type de batterie
Tension
Capacité
Poids
Batterie
Type de batterie
Tension
Capacité
Poids
Chargeur
Tension secteur
Type de batterie
Durée de recharge
approximative des blocs
batterie
Poids
Chargeur
Tension secteur
Type de batterie
Durée de recharge
approximative des blocs
batterie
Poids
Chargeur
Tension secteur
Type de batterie
Durée de recharge
approximative des blocs
batterie
Poids
VDC
Ah
kg
VDC
Ah
kg
VDC
Ah
kg
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB183/B
Li-Ion
18
2,0
0,40/0,45
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
DCB184/B
Li-Ion
18
5,0
0,62/0,67
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
DCB546
Li-Ion
18/54
6,0/2,0
1,05
DCB107
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
min 60 (1,3 Ah) 70 (1,5 Ah) 90 (2,0 Ah)
140 (3,0 Ah) 185 (4,0 Ah) 240 (5,0 Ah)
VAC
kg
VAC
min
kg
VAC
min
kg
0,29
DCB112
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
40 (1,3 Ah) 45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah)
90 (3,0 Ah) 120 (4,0 Ah) 150 (5,0 Ah)
0,36
DCB113
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
30 (1,3 Ah) 35 (1,5 Ah) 50 (2,0 Ah)
70 (3,0 Ah) 100 (4,0 Ah) 120 (5,0 Ah)
0,4
53
Français
Chargeur
Tension secteur
Type de batterie
Durée de recharge
approximative des blocs
batterie
Poids
Chargeur
Tension secteur
Type de batterie
Durée de recharge
approximative des blocs
batterie
Poids
DCB115
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
22 (1,3 Ah) 22 (1,5 Ah) 30 (2,0 Ah)
45 (3,0 Ah) 60 (4,0 Ah) 75 (5,0 Ah)
VAC
min
kg
VAC
min
kg
0,5
DCB118
230
18/54 Li-Ion
22 (1,3 Ah) 22 (1,5 Ah)
45 (3,0 Ah) 60 (4,0 Ah)
60 (6,0 Ah)
0,66
30 (2,0 Ah)
75 (5,0 Ah)
Les chargeurs DCB107, DCB112, DCB113 et DCB115 sont
compatibles avec les packs batterie XR Li-Ion de 10,8V, 14,4V,
18V et XR FLEXVOLTTM(DCB123, DCB127, DCB141, DCB142,
DCB143, DCB144, DCB145, DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B,
DCB184, DCB184B, DCB185 et DCB546).
Le chargeur DCB118 est compatible avec les blocs-batteries
18V Li-Ion XR et XR FLEXVOLTTM (DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185 and DCB546).
Fusibles :
Europe
Outils de 230 V
10 ampères, secteur
Certificat de Conformité CE
Directives Machines
Scie circulaire sans fil
DCS391
DeWALT certifie que les produits décrits dans le paragraphe
Fiche technique sont conformes aux normes :
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-5:2010.
Ces produits sont également compatibles avec les Directives
2014/30/UE et 2011/65/UE. Pour plus d’informations, veuillez
contacter DeWALT à l’adresse suivante ou vous reporter au dos
de cette notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du fichier
technique et fait cette déclaration au nom de DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Ingénierie
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
23.07.2016
54
AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque de blessure,
lisez le manuel d’instruction.
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de gravité de
chaque mot signalétique. Lisez le manuel de l’utilisateur et
soyez attentif à ces symboles.
DANGER : indique une situation dangereuse imminente
qui, si elle n’est pas évitée, entraînera des blessures
graves ou mortelles.
AVERTISSEMENT : indique une situation dangereuse
potentielle qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures graves ou mortelles.
ATTENTION : indique une situation dangereuse
potentielle qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures minimes ou modérées.
AVIS : indique une pratique ne posant aucun risque
de dommages corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser des risques de
dommages matériels.
Indique un risque d’électrocution.
Indique un risque d’incendie.
Consignes de sécurité générales propres aux
outils électriques
AVERTISSEMENT : lire toutes les directives et
consignes de sécurité. Tout manquement aux
directives et consignes ci-incluses comporte des risques
de décharges électriques, d’incendie et/ou de dommages
corporels graves.
CONSERVER TOUTES CES DIRECTIVES ET
CONSIGNES À TITRE DE RÉFÉRENCE
Le terme « outil électrique » mentionné dans les avertissements
ci-après se rapporte aux outils alimentés sur secteur (avec fil) ou
par piles (sans fil).
1) Sécurité – Aire de Travail
a ) Maintenir l’aire de travail propre et bien éclairée. Les
lieux sombres ou encombrés sont propices aux accidents.
b ) Ne pas utiliser un outil électrique dans un milieu
déflagrant, comme en présence de liquides, gaz ou
poussières inflammables. Les outils électriques peuvent
produire des étincelles qui pourraient enflammer toute
émanation ou poussière ambiante.
c ) Maintenir à l’écart les enfants, ou toute autre
personne, lors de l’utilisation d’un outil électrique.
Toute distraction pourrait faire perdre la maîtrise de
l’appareil.
2) Sécurité – Électricité
a ) La fiche électrique de l’outil doit correspondre à la
prise murale. Ne modifier la fiche en aucune façon.
Ne pas utiliser de fiche d’adaptation avec un outil
électrique mis à la terre (masse). L’utilisation de fiches
Français
b )
c )
d )
e )
f )
d’origine et de prises appropriées réduira tout risque de
décharges électriques.
Éviter tout contact corporel avec des éléments mis
à la terre comme : tuyaux, radiateurs, cuisinières
ou réfrigérateurs. Les risques de décharges électriques
augmentent lorsque le corps est mis à la terre.
Ne pas exposer les outils électriques à la pluie ou à
l’humidité. Tout contact d’un outil électrique avec un
liquide augmente les risques de décharges électriques.
Ne pas utiliser le cordon de façon abusive. Ne
jamais utiliser le cordon pour transporter, tirer
ou débrancher un outil électrique. Protéger le
cordon de toute source de chaleur, de l’huile, et de
tout bord tranchant ou pièce mobile. Les cordons
endommagés ou emmêlés augmentent les risques de
décharges électriques.
En cas d’utilisation d’un outil électrique à l’extérieur,
utiliser systématiquement une rallonge conçue à cet
effet. Cela diminuera tout risque de décharges électriques.
Si on ne peut éviter d’utiliser un outil électrique en
milieu humide, utiliser un circuit protégé par un
dispositif de courant résiduel (RCD). Cela réduira tout
risque de décharges électriques.
3) Sécurité Individuelle
a ) Rester systématiquement vigilant et faire preuve de
jugement lorsqu’on utilise un outil électrique. Ne pas
utiliser d’outil électrique en cas de fatigue ou sous
l’influence de drogues, d’alcool ou de médicaments.
Tout moment d’inattention pendant l’utilisation d’un
outil électrique comporte des risques de dommages
corporels graves.
b ) Porter un équipement de protection individuel.
Porter systématiquement un dispositif de protection
oculaire. Le fait de porter un masque anti-poussières,
des chaussures antidérapantes, un casque de sécurité ou
un dispositif de protection auditive, lorsque la situation le
requiert, réduira les risques de dommages corporels.
c ) Prévenir tout démarrage accidentel. S’assurer
que l’interrupteur est en position d’arrêt avant de
brancher l’outil sur le secteur et/ou à la batterie, ou
de le ramasser ou le transporter. Transporter un outil
le doigt sur l’interrupteur ou brancher un outil électrique
alors que l’interrupteur est en position de marche invite
les accidents.
d ) Retirer toute clé de réglage avant de démarrer
l’outil. Une clé laissée sur une pièce rotative d’un outil
électrique comporte des risques de dommages corporels.
e ) Adopter une position stable. Maintenir les pieds
bien ancrés au sol et conserver son équilibre en
permanence. Cela permettra de mieux maîtriser l’outil
électrique en cas de situations imprévues.
f ) Porter des vêtements appropriés. Ne porter aucun
vêtement ample ou bijou. Maintenir cheveux,
vêtements et gants à l’écart des pièces mobiles, car ils
pourraient s’y faire prendre.
g ) Lorsqu’un dispositif de connexion à un système de
dépoussiérage ou d’élimination est fourni, s’assurer
qu’il est branché et utilisé correctement. L’utilisation
de ces dispositifs peut réduire les risques engendrés par
les poussières.
4) Utilisation et Entretien des Outils
Électriques
a ) Ne pas forcer un outil électrique. Utiliser l’outil
approprié au travail en cours. L’outil approprié
effectuera un meilleur travail, de façon plus sûre et à la
vitesse pour laquelle il a été conçu.
b ) Ne pas utiliser un outil électrique dont l’interrupteur
est défectueux. Tout appareil dont l’interrupteur est
défectueux est dangereux et doit être réparé.
c ) Débrancher la fiche du secteur et/ou la batterie de
l’outil électrique avant d’effectuer tout réglage, de
changer tout accessoire, ou avant de le ranger. Ces
mesures préventives réduiront tout risque de démarrage
accidentel de l’appareil.
d ) Après utilisation, ranger les outils électriques hors
de portée des enfants et ne permettre à aucune
personne non familière avec son fonctionnement (ou
sa notice d’instructions) de l’utiliser. Les outils peuvent
être dangereux entre des mains inexpérimentées.
e ) Entretenir les outils électriques. Vérifier les pièces
mobiles pour s’assurer qu’elles sont bien alignées
et tournent librement, qu’elles sont en bon état et
ne sont affectées d’aucune condition susceptible de
nuire au bon fonctionnement de l’outil. En cas de
dommage, faire réparer l’outil électrique avant toute
nouvelle utilisation. De nombreux accidents sont causés
par des outils mal entretenus.
f ) Maintenir tout organe de coupe propre et bien
affûté. Les outils de coupe bien entretenus et affûtés
sont moins susceptibles de se coincer et sont plus faciles
à contrôler.
g ) Utiliser un outil électrique, ses accessoires, mèches,
etc., conformément aux présentes directives et
suivant la manière prévue pour ce type particulier
d’outil électrique, en tenant compte des conditions
de travail et de la tâche à effectuer. L’utilisation d’un
outil électrique à des fins autres que celles prévues est
potentiellement dangereuse.
5) Utilisation et entretien de la batterie
a ) Recharger la batterie uniquement avec le chargeur
spécifié par le fabricant. Un chargeur propre à un
certain type de batterie peut créer des risques d’incendie
lorsqu’utilisé avec d’autres batteries.
b ) Utiliser les outils électriques uniquement avec leur
batterie spécifique. L’utilisation d’autres batteries
comporte des risques de dommages corporels ou
d’incendie.
c ) Après utilisation, ranger la batterie à l’écart d’objets
métalliques, tels que trombones, pièces de monnaie,
clés, clous, vis ou autres petits objets métalliques
55
Français
susceptibles de conduire l’électricité entre les bornes,
car cela pose des risques de brûlures ou d’incendie.
d ) Si utilisée de façon abusive, la batterie pourra
perdre du liquide. Éviter alors tout contact. En
cas de contact accidentel, rincer abondamment à
l’eau claire. En cas de contact oculaire, rincer puis
consulter immédiatement un médecin. Le liquide de la
batterie peut engendrer irritation ou brûlures.
6) Réparation
a ) Faire entretenir les outils électriques par un
réparateur qualifié en n’utilisant que des pièces
de rechange identiques. Cela permettra de préserver
l’intégrité de l’outil électrique et la sécurité de l’utilisateur.
CONSIGNES PARTICULIÈRES DE SÉCURITÉ
SUPPLÉMENTAIRES
Consignes de sécurité communes à toutes
les scies
a )
b )
c )
d )
e )
f )
g )
h )
56
DANGER : gardez les mains à l’écart de la zone de
coupe et de la lame. Placez une main sur la poignée
supplémentaire ou sur le boîtier du moteur. Si vos
deux mains tiennent la scie, elles ne risqueront pas d’être
coupées par la lame.
Ne vous placez pas sous la pièce à travailler. Le
protecteur ne peut pas vous protéger de la lame sous la
pièce.
Ajustez la profondeur de coupe en fonction de
l’épaisseur de la pièce. La partie de la lame visible
sous la pièce de travail doit être inférieure à une dent de
lame complète.
Ne tenez jamais la pièce à couper dans vos mains
ou entre les jambes. Immobilisez la pièce sur une
surface de travail stable. Il est important que la pièce
de travail soit correctement soutenue pour minimiser
l’exposition du corps, le blocage de la lame ou la perte
de contrôle.
Tenez l’outil électrique par ses surfaces de prise
isolées lorsque vous effectuez une tâche au cours de
laquelle l’outil de découpage pourrait toucher un
câblage non apparent. En cas de contact avec un câble
sous tension, les pièces métalliques à découvert de l’outil
électrique électrocuteraient l’utilisateur.
Pour effectuer un sciage en long, utilisez toujours un
garde parallèle ou un guide de coupe rectiligne. Cela
permet une plus grande précision de coupe et réduit les
risques de blocage de la lame.
Utilisez toujours des lames dont l’orifice central
est de taille et de forme (diamantée ou ronde)
adéquates. Toute lame non adaptée au dispositif de
montage de la scie tournera de manière excentrique,
entraînant une perte de contrôle.
N’utilisez jamais de rondelles ou boulons
endommagés ou inadéquats pour fixer la lame. Les
rondelles et le boulon ont été conçus spécialement pour
votre scie, afin d’assurer une performance optimale et un
travail en toute sécurité.
Causes et prévention du recul
•
Le recul est une réaction soudaine de l’outil lorsque la lame est
coincée, pincée ou désalignée ce qui a pour effet de soulever la
scie, hors de maîtrise, et de la projeter vers l’utilisateur ;
• Lorsque la lame se trouve coincée ou pincée par le trait de scie
qui se referme sur elle, elle se bloque et une réaction du moteur
entraîne alors l’outil rapidement vers l’utilisateur ;
• Si la lame se tord ou se désaligne par rapport à la ligne de
coupe, les dents arrière risquent de s’enfoncer dans la surface
du bois et la lame de quitter le trait de scie en reculant
brusquement vers l’utilisateur.
Le recul est le résultat d’une mauvaise utilisation de la scie et/
ou de procédures ou de conditions d’utilisation incorrectes. On
peut l’éviter en prenant des précautions adéquates, comme celles
indiquées ci-dessous :
a ) Tenez fermement la scie à deux mains, et placez
votre corps et votre bras de manière à pouvoir
résister à la force du recul. Placez votre corps d’un
côté ou de l’autre de la lame, jamais dans sa ligne de
coupe. Un recul peut faire sauter la scie vers l’arrière, mais
l’utilisateur pourra maîtriser la force exercée par ce choc s’il
prend les précautions nécessaires.
b ) Lorsque la lame se trouve coincée ou lorsque vous
interrompez la coupe pour une raison quelconque,
libérez la gâchette et maintenez la scie immobile
sur la pièce de travail jusqu’à ce que la lame s’arrête
complètement. N’essayez jamais de retirer la scie
de la pièce ou de faire reculer la scie pendant que
la lame tourne, sous peine de provoquer un recul.
Identifiez la cause du blocage de la lame et prenez les
mesures correctives pour y remédier.
c ) Avant de faire redémarrer la scie dans la pièce,
centrez la lame dans le trait de scie et assurez-vous
que les dents de la lame ne sont pas enfoncées
dans le matériau. Si la lame est coincée, elle risque
de remonter ou de reculer brutalement au moment du
redémarrage de la scie.
d ) Les panneaux de grande dimension doivent être
soutenus pour minimiser les risques que la lame ne
se coince puis recule brutalement. Les panneaux de
grande dimension ont tendance à s’affaisser sous leur
propre poids. Des supports doivent être installés sous le
panneau, des deux côtés, près de la ligne de coupe et près
du bord du panneau.
e ) N’utilisez pas de lames émoussées ou
endommagées. Les lames mal affûtées ou mal posées
produisent un trait de scie étroit, ce qui entraîne une
friction excessive, un blocage de la lame et un recul.
f ) Avant d’effectuer la coupe, les leviers de verrouillage
de la profondeur de coupe et de la coupe en biseau
doivent être fermement serrés. Il y a risque de blocage
et recul si les réglages de la lame se modifient pendant
la coupe.
Français
g ) Faites particulièrement attention lorsque vous
effectuez une « coupe en plongée » dans un mur ou
toute autre surface « aveugle ». La lame peut accrocher
des objets cachés en dépassant de l’autre côté de la
surface, entraînant un recul.
Instructions de sécurité pour les scies dotées
d’un carter de protection pendulaire
a ) Contrôlez avant chaque utilisation la fermeture
correcte du carter inférieur de protection. N’utilisez
pas la scie si le carter inférieur de protection
ne bouge pas librement et ne se ferme pas
instantanément. Ne fixez et n’attachez jamais
le carter inférieur de protection pour le laisser
en position ouverte. Si, par mégarde, la scie tombe
par terre, le carter inférieur de protection risque d’être
déformé. Levez le carter de protection avec la poignée
rétractable, assurez-vous qu’il peut bouger librement et ne
touche ni la lame de scie ni d’autres éléments de l’appareil,
quel que soit l’angle ou la profondeur de coupe.
b ) Contrôlez le bon fonctionnement du ressort du carter
inférieur de protection. Si le carter de protection
et le ressort ne fonctionnent pas correctement,
faites effectuer un entretien de l’appareil avant de
l’utiliser. Des pièces endommagées, restes de colle ou
accumulations de débris peuvent ralentir l’actionnement
du carter inférieur de protection.
c ) Ouvrez le carter inférieur de protection
manuellement uniquement pour des coupes
spéciales, ainsi les « coupes en plongée » ou les «
coupes angulaires ». Ouvrez le carter inférieur de
protection en rétractant la poignée et libérez-le dès
que la lame de scie est entrée dans la pièce. Pour
toutes les autres opérations de sciage, le carter inférieur de
protection doit fonctionner automatiquement.
d ) Ne placez jamais la scie sur l’établi ou au sol si le
carter inférieur de protection ne couvre pas la lame
de scie. Une lame de scie sans protection et encore
en mouvement ramène la scie en arrière, sciant tout
sur son passage. Tenez compte du temps nécessaire à la
scie pour ralentir.
Instructions de sécurité additionnelles pour
scies circulaires
•
•
•
•
•
Portez des protections auditives. L’exposition au bruit peut
entraîner une perte auditive.
Portez un masque anti-poussière. Vous risquez d’éprouver
des difficultés à respirer et d’être potentiellement blessé en cas
d’exposition à des particules de poussière.
N’utilisez pas de lames d’un diamètre plus petit ou
plus grand que celui recommandé. Reportez-vous aux
Caractéristiques Techniques pour obtenir la nomenclature
des lames. N’utilisez que les lames spécifiées dans ce mode
d’emploi, en conformité avec EN 847-1.
N’utilisez jamais de meules de découpage abrasif.
Ne pas utiliser d’accessoires à alimentation en eau.
•
Utilisez les pinces ou un autre moyen pratique pour fixer
et soutenir l’ouvrage sur une plateforme stable. Tenir
l’ouvrage dans vos mains ou contre le corps le rend instable et
peut conduire à une perte de contrôle.
Risques résiduels
Les risques suivants sont inhérents à l’utilisation des scies
circulaires :
• dommages corporels par contact avec les pièces rotatives ou
des parties brûlantes de l’outil.
En dépit de l’application des normes de sécurité en vigueur
et de l’installation de dispositifs de sécurité, certains risques
résiduels sont inévitables. Il s’agit de :
• Diminution de l’acuité auditive ;
• Risques de se pincer les doigts lors du
changement d’accessoires ;
• Risques pour la santé causés par la respiration de poussières
dégagées lors du travail du bois.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour fonctionner sur une
tension unique. Vérifier systématiquement que la tension de
la batterie correspond bien à la tension indiquée sur la plaque
signalétique. Vérifier également que la tension du chargeur
correspond bien à la tension du secteur.
Votre chargeur DeWALT à double isolation est
conforme à la norme EN60335 ; un branchement à la
terre n’est donc pas nécessaire.
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer par un cordon
spécialement conçu à cet effet, et disponible auprès du service
après-vente DeWALT.
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du remplacement
du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) – outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) – outils
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les outils
portatifs à un disjoncteur FI.
Utilisation d’une rallonge
N’utiliser une rallonge qu’en cas de nécessité absolue. Utiliser
une rallonge homologuée compatible avec la tension nominale
du chargeur (consulter la Caractéristiques techniques).
La section minimale du conducteur est de 1 mm2 pour une
longueur maximale de 30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler systématiquement le
câble sur toute sa longueur.
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
Chargeurs
Les chargeurs DeWALT ne nécessitent aucun réglage et sont
conçus pour une utilisation la plus simple possible.
57
Français
Consignes de sécurité importantes propres
à tous les chargeurs de batteries
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS : ce manuel contient
d’importantes consignes de sécurité et de fonctionnement
concernant les chargeurs de batterie compatibles (consulter les
Caractéristiques Techniques).
• Avant d’utiliser le chargeur, lire toutes les instructions et les
marquages d’avertissement sur le chargeur, le bloc batterie et
le produit utilisant le bloc batterie.
AVERTISSEMENT : risque de choc. Ne pas laisser
les liquides pénétrer dans le chargeur. Risque de
choc électrique.
AVERTISSEMENT : nous recommandons l’utilisation d’un
disjoncteur différentiel avec un seuil de déclenchement de
30mA ou moins.
ATTENTION : risque de brûlure. Pour réduire le risque
de blessures, ne charger que des batteries rechargeables
DeWALT. Les autres types de batteries peuvent exploser et
causer des blessures et des dégâts.
ATTENTION : les enfants doivent être surveiller pour
s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
AVIS : sous certaines conditions, lorsque le chargeur est
branché à l’alimentation électrique, les contacts de charge
exposés à l’intérieur du chargeur peuvent être mis en
court-circuit par un corps étranger. Les corps étrangers de
nature conductrice tels que, mais ne se limitant pas à, la
laine d’acier, le papier aluminium ou toute accumulation
de particules métalliques doivent être tenus éloignés des
cavités du chargeur. Débranchez toujours le chargeur de
la prise lorsqu’il n’y a pas de pack batterie dans la cavité.
Débranchez le chargeur avant de le nettoyer.
• NE PAS tenter de charger le bloc batterie avec un
chargeur différent de ceux indiqués dans ce manuel. Le
chargeur et le bloc batterie sont spécifiquement conçus pour
fonctionner ensemble.
• Ces chargeurs ne sont pas prévus pour d’autres
utilisation que la charge des batteries rechargeables
DeWALT. Toute autre utilisation peut causer un risque
d’incendie, de choc électrique ou d’électrocution.
• Ne pas exposer le chargeur à la pluie ou à la neige.
• Pour débrancher le chargeur, tirer sur la fiche et non
sur le cordon. Cela réduira le risque de dégât à la fiche et
au cordon.
• S’assurer que le cordon est placé de sorte qu’on ne
puisse pas marcher dessus, trébucher ou l’endommager
d’une autre manière.
• Ne pas utiliser de rallonge sauf si cela est absolument
nécessaire. Toute utilisation impropre d’une rallonge
peut causer un risque d’incendie, de choc électrique ou
d’électrocution.
• Ne placez aucun objet sur le chargeur et ne le placez pas
sur une surface molle qui pourrait obstruer les fentes
d’aération et entraîner une chaleur interne excessive.
Éloignez le chargeur de toute source de chaleur. Le chargeur
est aéré par des fentes au-dessus et au-dessous du boîtier.
58
•
•
•
•
•
•
•
Ne pas utiliser un chargeur ayant un cordon ou une fiche
endommagés—les faires remplacer immédiatement.
Ne pas utiliser le chargeur s’il a reçu un choc violent,
s’il est tombé, ou s’il a été autrement endommagé de
quelque manière que ce soit. Apporter le chargeur à un
centre de réparation agréé.
Ne pas démonter le chargeur ; l’apporter à un centre de
réparation agréé lorsqu’un entretien ou une réparation
est nécessaire Un chargeur mal réassemblé peut entraîner un
risque de choc électrique, d’électrocution ou d’incendie.
Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être
remplacé immédiatement par le fabricant, un agent de
réparation ou une personne qualifiée similaire pour éviter
tout risque.
Débrancher le chargeur de la prise secteur avant de
procéder à son nettoyage. Cette précaution réduira
le risque de choc électrique. Le retrait du bloc batterie ne
réduira pas les risques.
NE JAMAIS tenter de relier 2 chargeurs ensemble.
Le chargeur est conçu pour être alimenté en courant
électrique domestique standard 230 V. Ne pas essayer
de l’utiliser avec n’importe quelle autre tension Cette
directive ne concerne pas le chargeur pour véhicule.
Recharger une batterie (Fig. B)
1. Branchez le chargeur dans une prise appropriée avant
d’insérer le bloc-batterie.
2. Insérez le bloc-batterie 3 dans le chargeur en vous assurant
qu’il soit parfaitement bien en place. Le voyant rouge
(charge) clignote de façon répétée pour indiquer que le
processus de charge a commencé.
3. La fin de la charge est indiquée par le voyant rouge restant
fixe en continu. Le bloc-batterie est alors complètement
rechargé et il peut soit être utilisé, soit être laissé dans le
chargeur. Pour retirer le bloc-batterie du chargeur, enfoncez
le bouton de libération de la batterie 13 sur le bloc batterie.
REMARQUE : Pour garantir les meilleures performances
et la durée de vie des blocs-batteries Li-Ion, rechargez-les
complètement avant la première utilisation.
Fonctionnement du chargeur
Consultez les indicateurs ci-dessous pour connaître l’état de
charge du bloc-batterie.
Indicateurs de charge
charge en cours
pleinement chargée
suspension de charge*
*Le voyant rouge continue à clignoter, mais un voyant jaune
s’allume durant cette opération. Lorsque la batterie a retrouvé
une température appropriée, le voyant jaune s’éteint et le
chargeur reprend la procédure de charge.
Les chargeurs compatibles ne rechargent pas un bloc batterie
défectueux. Le chargeur indique que la batterie est défectueuse
Français
en refusant de s’allumer ou en affichant le dessin clignotant
indiquant un problème sur le bloc ou le chargeur.
REMARQUE : cela peut également signifier un problème sur un
chargeur.
Si le chargeur indique un problème, portez le chargeur et le bloc
batterie pour un test dans un centre d’assistance agréé.
Délai Bloc chaud/froid
Lorsque le chargeur détecte que la batterie est trop chaude
ou trop froide, il démarre automatiquement un délai Bloc
Chaud/Froid, suspendant la charge jusqu’à ce que la batterie
ait atteint la température adéquate. Le chargeur passe ensuite
directement en mode Charge. Cette fonctionnalité permet une
durée de vie maximale de la batterie.
Un bloc-batterie froid se recharge à une cadence plus lente
qu’un bloc-batterie chaud. Le bloc batterie se charge à ce taux
réduit pendant tout le cycle de charge et n’atteint pas le niveau
de charge maximum même si la batterie se réchauffe.
Le chargeur DCB118 est équipé d’un ventilateur conçu pour
refroidir le bloc-batterie. Le ventilateur se met automatiquement
en marche si le bloc-batterie a besoin d’être refroidi. Ne faites
jamais fonctionner le chargeur si le ventilateur ne fonctionne
pas correctement ou si les fentes d’aération sont bouchées. Ne
laissez pénétrer aucun corps étranger à l’intérieur du chargeur.
Système de protection électronique
Les outils XR Li-Ion sont conçus avec un système de protection
électronique qui protège la batterie des surcharges, surchauffes
ou d’être complètement déchargée.
L’outil s’éteint automatiquement si le système de protection
électronique se déclenche. Si cela se produit, placez la batterie
ion lithium sur le chargeur jusqu’à ce qu’elle soit complètement
rechargée.
Fixation murale
Ces chargeurs sont conçus pour être fixés au mur ou pour
être posés à la verticale sur une table ou un établi. En cas de
fixation au mur, placez le chargeur près d’une prise électrique
et loin d’un coin ou de toute autre obstacle qui pourrait gêner
le flux d’air. Utilisez l’arrière du chargeur comme gabarit pour
l’emplacement des vis au mur. Fixez le chargeur à l’aide de
vis pour cloisons sèches (achetées séparément) d’au moins
25,4 mm de long avec un diamètre de tête de 7 et 9 mm,vissées
dans du bois à une profondeur optimale laissant ressortir
environ 5,5 mm de la vis. Alignez les fentes à l’arrière du
chargeur avec les vis qui dépassent et insérez-les complètement
ces dernières dans les fentes.
Consignes de nettoyage du chargeur
AVERTISSEMENT : risque de choc. Débranchez le
chargeur de la prise de courant avant le nettoyage.
La saleté et la graisse peuvent être éliminées de l’extérieur
du chargeur avec un chiffon ou une brosse souple
non métallique. N’utilisez ni eau, ni autre solution de
nettoyage. Ne laissez jamais aucun liquide pénétrer à
l’intérieur de l’appareil et n’immergez jamais aucune pièce
de l’appareil dans aucun liquide.
Batteries
Consignes de sécurité importantes propres
à toutes les batteries
Pour commander une batterie de rechange, s’assurer d’inclure
son numéro de catalogue et sa tension.
La batterie n’est pas totalement chargée en usine. Avant
d’utiliser la batterie et le chargeur, lire les consignes de sécurité
ci-dessous. Puis suivre la procédure de charge ci-après.
LIRE TOUTES CES CONSIGNES
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne pas charger ou utiliser une batterie dans un milieu
déflagrant, comme en présence de liquides, gaz ou
poussières inflammables. Insérer ou retirer le bloc-pile du
chargeur peut enflammer la poussière ou des émanations.
Ne jamais forcer le bloc batterie dans le chargeur.
Ne modifier le bloc batterie d’aucune manière que ce
soit pour le faire entrer sur un chargeur incompatible,
car le bloc batterie peut se casser et causer de graves
blessures.
Charger le bloc batterie uniquement dans les chargeurs
DeWALT.
NE PAS l’éclabousser ou l’immerger dans l’eau ou d’autres
liquides.
Ne pas ranger ou utiliser l’outil et le bloc-piles dans des
endroits où la température peut atteindre ou excéder
40 ˚C (104 ˚F) (comme dans les remises extérieures ou
les bâtiments métalliques l’été).
Ne pas incinérer la batterie même si elle est sévèrement
endommagée ou complètement usagée, car elle pourrait
exploser au contact des flammes. Au cours de l’incinération
des batteries au lithium-ion, des vapeurs et matières toxiques
sont dégagées.
En cas de contact du liquide de la batterie avec la peau,
la rincer immédiatement au savon doux et à l’eau claire.
En cas de contact oculaire, rincer l’œil ouvert à l’eau claire une
quinzaine de minutes, ou jusqu’à ce que l’irritation cesse. Si des
soins médicaux sont nécessaires, noter que l’électrolyte de la
batterie est composé d’un mélange de carbonates organiques
liquides et de sels de lithium.
Le contenu des cellules d’une batterie ouverte pourrait
causer une irritation des voies respiratoires. Dans cette
éventualité, exposer l’individu à l’air libre. Si les symptômes
persistent, consulter un médecin.
AVERTISSEMENT : risques de brûlures. Le liquide de la
batterie pourrait s’enflammer s’il est exposé à des étincelles
ou à une flamme.
AVERTISSEMENT : ne jamais tenter d’ouvrir le bloc
batterie pour quelque raison que ce soit. Si le boîtier du
bloc batterie est fissuré ou endommagé, ne pas l’insérer
dans un chargeur Ne pas écraser, laisser tomber, ou
endommager le bloc batterie. Ne pas utiliser un bloc
batterie ou un chargeur ayant reçu un choc violent, étant
tombé, ayant été écrasé ou endommagé de quelque
façon que ce soit (par ex. percé par un clou, frappé d’un
59
Français
coup de marteau, piétiné). Risque de choc électrique ou
d’électrocution. Les blocs batterie endommagés doivent
être renvoyés à un centre de réparation pour y être
recyclés.
AVERTISSEMENT : risque d’incendie. Ne rangez et ne
transportez pas le bloc-batterie s’il est possible que
des objets métalliques entrent en contact avec les
bornes de la batterie. Ne placez par exemple pas le blocbatterie dans des tabliers, poches, boîtes à outils, boîtes
de kits d’accessoires, tiroirs, etc. en présence de clous, vis,
clés, etc.
ATTENTION : après utilisation, ranger l’outil, à plat,
sur une surface stable là où il ne pourra ni faire
tomber ni faire trébucher personne. Certains outils
équipés d’un gros bloc batterie peuvent tenir à la verticale
sur celui-ci, mais manquent alors de stabilité.
Transport
AVERTISSEMENT : risque d’incendie. Le transport
des batteries peut causer un incendie si les bornes de la
batterie entrent accidentellement en contact avec des
matériaux conducteurs. Lors du transport des batteries,
assurez-vous que les bornes de la batterie sont protégées
et bien isolées des matériaux avec lesquels elles pourraient
entrer en contact et qui pourraient provoquer un courtcircuit.
Les batteries DeWALT sont conformes à toutes les
réglementations d’expédition applicables comme prescrit
par les normes industrielles et juridiques qui incluent les
recommandations de l’ONU pour le transport des marchandises
dangereuses, les réglementations relatives aux marchandises
dangereuses de l’International Air Transport Association (IATA),
les réglementations de l’International Maritime Dangerous
Goods (IMDG) et l’accord européen concernant le transport
international de marchandises dangereuses sur route
(ADR). Les cellules et les batteries ion lithium ont été testées
conformément à la section 38,3 des recommandations de l’ONU
pour les tests et critères relatifs au transport des marchandises
dangereuses.
Dans la plupart des cas, l’envoi d’un bloc-batterie DeWALT ne
sera pas soumis à la classification réglementée de classe 9 pour
les matières dangereuses. En règle générale, seuls les envois
contenant une batterie Lithium-Ion d’une énergie nominale
supérieure à 100 Watts/heure (Wh) nécessitent une expédition
réglementée de classe 9. L’énergie nominale en Watts/heure de
toutes les batteries Lithium-Ion est indiquée sur l’emballage. De
plus, en raison de la complexité de la réglementation, DeWALT
ne recommande pas l’expédition aérienne de blocs-batteries
seuls, peu importe le wattage/heure nominal. Les envois d’outil
avec batterie (kit combiné) peuvent être faits par avion si le
wattage/heure nominal du bloc-batterie n’excède pas 100 Wh.
Que l’expédition soit exemptée ou réglementée, l’expéditeur
a la responsabilité intégrale de consulter les dernières
réglementations relatives à l’emballage, à l’étiquetage/au
marquage et aux exigences de documentation.
Les informations fournies dans cette section du manuel sont
fournies en bonne foi et sont considérées précises au moment
60
de la rédaction de ce document. Toutefois, aucune garantie
explicite ou implicite ne peut être fournie. L’acheteur a la
responsabilité de s’assurer que ses activités sont conformes aux
réglementations applicables.
Transport de la batterie FLEXVOLTTM
La batterie FLEXVOLTTM DeWALT dispose de deux modes :
Utilisation et Transport.
Mode Utilisation : Lorsque la batterie FLEXVOLTTM est seule
ou dans un produit DeWALT 18V, elle fonctionne comme une
batterie de 18 V. Lorsque la batterie FLEXVOLTTM est dans un
produit 54V ou 108V (deux batteries de 54V), elle fonctionne
comme une batterie de 54V.
Mode Transport : Lorsque le cache est fixé sur la batterie
FLEXVOLTTM, elle est en mode Transport. Gardez le cache en
place pour expédier la batterie.
En mode Transport, les chaînes
des cellules sont déconnectées
électriquement à l’intérieur du
bloc pour en faire 3 batteries de
plus faible wattage-heure (Wh)
comparées à une seule batterie au wattage-heure plus élevé. Le
fait de répartir l’énergie consommée du bloc en 3 batteries peut
exempter le bloc de certaines réglementations en matière de
transport qui sont imposées pour les batteries dont l’énergie
consommée est plus élevée.
La puissance en Wh pour
Exemple de marquage pour l’utilisation et
le transport peut par
le transport
exemple être de 3 x 36 Wh,
représentant 3 batteries
de 36 Wh chacune. La
puissance d'utilisation en
Wh peut être de 108 Wh (sous entendue, 1 batterie).
Recommandations de stockage
1. Le lieu idéal de rangement est un lieu frais et sec, à l’abri
de toute lumière solaire directe et de tout excès de
température. Pour des performances et une durée de vie
optimales, entreposer les batteries à température ambiante
après utilisation.
2. Pour un stockage prolongé, il est recommandé de conserver
la batterie complètement chargée dans un lieu frais et sec,
hors du chargeur pour de meilleurs résultats.
REMARQUE : les blocs batterie ne doivent pas être stockés
complètement déchargés. Le bloc batterie devra être rechargé
avant l’utilisation.
Étiquettes sur le chargeur et la batterie
En plus des pictogrammes utilisés dans ce manuel, les
étiquettes sur le chargeur et le bloc batterie peuvent montrer les
pictogrammes suivants :
Lire la notice d’instructions avant toute utilisation.
Français
e pas mettre en contact avec des objets
N
conducteurs.
1 Notice d’instructions
• Vérifier que l’appareil et ses pièces ou accessoires n’ont pas été
endommagés lors du transport.
• Prendre le temps de lire attentivement et comprendre cette
notice d’instructions avant toute utilisation de l’appareil.
Ne pas recharger une batterie endommagée.
Étiquettes sur l’appareil
Consulter la Fiche technique pour les temps de
charge.
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
Ne pas exposer à l’eau.
Lire la notice d’instructions avant toute utilisation.
R emplacer systématiquement tout cordon
endommagé.
Porter un dispositif de protection auditive.
Recharger seulement entre 4 ˚C et 40 ˚C.
Utiliser uniquement à l’intérieur.
ettre la batterie au rebut conformément à la
M
réglementation en matière d’environnement.
R echarger les blocs batterie DeWALT uniquement
avec les chargeurs DeWALT appropriés. La recharge
des blocs batterie différents des batteries DeWALT
appropriées avec un chargeur DeWALT peut
entraîner leur explosion ou d’autres situations
dangereuses.
Ne jetez pas le bloc batterie au feu.
UTILISATION (sans cache de transport). Exemple :
Puissance en Wh de 108 Wh (1 batterie de 108 W).
TRANSPORT (avec cache de transport intégré).
Exemple : Puissance en Wh de 3 x 36 Wh (3
batteries de 36 Wh).
Type de Batterie
Le DCS391 fonctionne avec un bloc batterie Li-Ion XR 18 V.
Ces blocs batterie peuvent être utilisés : DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB546.
Consultez les Caractéristiques techniques pour plus
d’informations.
Contenu de l’emballage
Ce carton comprend :
1 Scie circulaire sans fil
1 Lame 24 dents
1 Clé hexagonale
1 Guide de coupe longitudinale
1 Sachet en plastique (QW, XJ, GB) :
1 Embout d’aspiration de poussières
1 Vis d’assemblage M4 X 18
2 Blocs batterie Li-Ion (modèles L2, M2)
1 Coffret de transport
1 Chargeur de batterie
Porter un dispositif de protection oculaire.
Emplacement de la Date Codée de
Fabrication
La date codée de fabrication, qui comprend aussi l’année de
fabrication, est imprimée sur le boîtier.
Exemple :
2016 XX XX
Année de fabrication
Description (Fig. A, D, F)
AVERTISSEMENT : ne jamais modifier l’outil électrique
ni aucun de ses composants. Il y a risques de dommages
corporels ou matériels.
1 Bouton de déblocage de gâchette
2 Gâchette
3 Bloc batterie
4 Bouton de réglage de la profondeur
5 Semelle
6 Levier de retrait du carter de protection de lame inférieur
7 Carter de protection de lame inférieur
8 Vis de serrage de lame
9 Indicateur de fente
10 Bouton de réglage de l’inclinaison
11 Bouton de blocage de lame
12 Poignée auxiliaire
13 Bouton de libération de la batterie
14 Clé hexagonale
15 Bouton du guide de coupe longitudinale
16 Guide de coupe longitudinale
Utilisation Prévue
Votre scie circulaire sans fil DCS391 a été conçue pour la
découpe professionnelle du bois.
NE PAS les utiliser en milieu humide ou en présence de gaz ou
de liquides inflammables.
Ces scies circulaires robustes sont des outils
électriques professionnels.
61
Français
NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une supervision est
nécessaire auprès de tout utilisateur non expérimenté.
• Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par des
personnes (y compris les enfants) dont les capacité
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou
qui manquent d’expérience ou d’aptitudes, sauf si ces
personnes sont surveillées par une autre personne
responsable de leur sécurité. Ne jamais laisser les enfants
seuls avec ce produit.
MONTAGE ET RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et déconnecter
la batterie avant tout réglage ou avant de retirer
ou installer toute pièce ou tout accessoire.
Tout démarrage accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
AVERTISSEMENT : utiliser exclusivement des batteries et
chargeurs DeWALT.
Insertion et retrait du bloc batterie de l’outil
(Fig. B)
REMARQUE : pour un résultat optimal, assurez-vous que le bloc
batterie 3 est complètement chargé.
Pour installer le bloc batterie dans la
poignée de l’outil
1. Alignez le bloc batterie 3 avec le rail à l’intérieur de la
poignée de l’outil (Fig. B).
2. Faites-le coulisser dans la poignée jusqu’à ce qu’il soit
correctement logé dans l’outil et vérifiez qu’il ne se
libère pas.
Pour démonter le bloc batterie de l’outil
1. Appuyer sur le bouton de libération de la batterie 13 et tirer
fermement le bloc batterie hors de la poignée de l’outil.
2. Insérer le bloc batterie dans le chargeur comme décrit dans
la section du chargeur de ce manuel.
Témoin de charge des blocs batterie
(Fig. B)
Certains blocs batterie DeWALT incluent un témoin de charge
composé par trois voyants verts qui indiquent le niveau de
charge restant dans le bloc batterie.
Pour activer le témoin de charge, maintenir enfoncé le bouton
du témoin de charge 22 . Une combinaison de trois voyants
verts s’allume pour indiquer le niveau de charge restant. Lorsque
le niveau de charge de la batterie est au-dessous de la limite
utilisable, le témoin de charge ne s’allume pas et la batterie doit
être rechargée.
REMARQUE : le témoin de charge est uniquement une
indication de la charge restant dans le bloc batterie. Il n’indique
pas la fonctionnalité de l’outil et peut être sujet à des variations
selon les composants du produit, la température et l’application
de l’utlisateur final.
62
Interrupteur à gâchette (Fig. A)
AVERTISSEMENT : cet outil n’est pas prévu pour bloquer
la gâchette en position MARCHE et ne doit jamais être
bloqué en MARCHE par d’autres moyens.
Libérer le bouton de déblocage de gâchette 1 en appuyant
sur le bouton comme illustré. Appuyer sur la gâchette 2 pour
mettre le moteur en marche. Le relâchement de la gâchette
arrête le moteur.
Réglage de la profondeur de coupe (Fig. A, C)
1. Desserrer le bouton de réglage de la profondeur 4 .
2. Régler la profondeur de coupe en manipulant la semelle 5 .
3. Serrer le bouton de réglage de la profondeur 4 .
4. Pour une coupe plus nette, laisser la scie dépasser de 3 mm
du bas de la pièce à scier (voir l’encart dans la figure C).
Réglage d’inclinaison (Fig. D)
L’angle est réglable de 0° à 50°.
1. Desserrer le bouton de réglage de l’inclinaison 10 .
2. Régler l’inclinaison en décalant la semelle 5 jusqu’à ce que
le repère indique l’angle désiré sur l’échelle.
3. Serrer le bouton de réglage de l’inclinaison 10 .
Réglage de la semelle pour coupes à 90°
(Fig. A, E)
1. Régler l’inclinaison à 0°.
2. Ouvrir le protecteur de lame au moyen du levier 6 et placer
la scie sur son côté.
3. Desserrer le bouton de réglage de l’inclinaison 10 .
4. Placer une équerre contre la lame et la semelle pour régler
l’angle de 90°.
5. Tourner la vis d’talonnage 17 de sorte que la semelle
s’arrête à l’angle correct.
6. Vérifier la précision du réglage en contrôlant la rectitude de
la coupe sur une pièce de rebut.
Installation et utilisation du guide de coupe
longitudinale (Fig. F)
La coupe longitudinale est une opération consistant à couper
des planches larges en bandes étroites en les coupant dans le
sens de la longueur. Le guidage manuel est plus difficile pour ce
type de sciage et l’utilisation d’un guide de coupe longitudinale
est recommandée.
AVERTISSEMENT : pour votre sécurité, lisez le manuel
d’instructions avant d’utiliser tout accessoire. Le
non-respect de ces avertissements peut entraîner des
blessures et de graves dégâts à la scie et à l’accessoire.
Lors de la révision de cet outil, n’utilisez que des pièces de
rechange identiques.
Assemblage
1. Desserrez le bouton du guide de coupe longitudinale 15 .
2. Insérez le guide de coupe longitudinale 16 comme illustré
sur la figure F.
Français
3. Resserrez solidement le bouton du guide de coupe
longitudinale 15 .
Utilisez le guide de coupe longitudinale fourni uniquement
avec la scie circulaire DCS391. L’utilisation de ce guide de coupe
longitudinale avec d’autres scies peut augmenter le risque de
rebond et de blessures.
Avant d’effectuer une coupe, assurez-vous que le guide de
coupe longitudinale est bien fixé sur l’outil.
Après l’installation du guide de coupe longitudinale sur la scie
ou après le déplacement du guide pour modifier le paramètre
de largeur de coupe longitudinale, vérifiez le fonctionnement
du carter de protection inférieur avant de démarrer la scie et
d’effectuer une coupe pour vous assurer que le guide de coupe
longitudinale n’affecte pas le fonctionnement correct du carter
de protection.
Remplacement de la lame de scie (Fig. G)
1. Engagez le bouton de verrouillage de lame 11 et dévissez
la vis de serrage de lame 8 en tournant dans le sens des
aiguilles d’une montre à l’aide de la clé hexagonale fournie
avec l’outil.
2. Ouvrir le protecteur de lame 7 au moyen du levier 6 et
remplacer la lame. Remettre en place les rondelles ( 18 , 19 )
dans l’ordre.
3. Vérifier le sens de rotation de la lame.
4. Vissez la vis de serrage de lame 8 à la main pour maintenir
la rondelle en position. Tournez dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre.
5. Enfoncer le bouton de blocage de l’arbre 11 tout en faisant
tourner l’arbre jusqu’à ce que la lame se bloque.
6. Serrer la vis de serrage de la lame au moyen de la
clé hexagonale.
Lames
• Vérifier le montage des protecteurs. Le protecteur de lame
doit être fermé.
• Vérifier le sens de rotation de la lame de scie.
• Ne pas utiliser de lames de scie trop usées.
FONCTIONNEMENT
Consignes d’utilisation
AVERTISSEMENT : respecter systématiquement les
consignes de sécurité et les normes en vigueur.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et déconnecter
la batterie avant tout réglage ou avant de retirer
ou installer toute pièce ou tout accessoire.
Tout démarrage accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
AVERTISSEMENT : portez toujours un appareil de
protection anti-bruit approprié. Dans certaines
conditions et durée d’utilisation, le bruit provenant de cet
outil peut induire une certaine perte de l’ouïe.
Instructions d’utilisation
AVERTISSEMENT :
• Respectez toujours les consignes de sécurité et les
règles en vigueur.
• Vérifiez que le matériel à scier est solidement maintenu
en place.
• Appuyez doucement sur l’outil, sans jamais exercer de
pression latérale sur la lame. Si possible, travaillez avec
le sabot contre la pièce travaillée. Cela évitera que la
lame ne soit endommagée et évitera les vibrations et
les sursauts de l’outil.
• Ne travaillez pas trop vite.
• Laissez la lame fonctionner librement pendant
quelques secondes avant de commencer la coupe.
Position correcte des mains (Fig. H)
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de dommages
corporels graves, adopter SYSTÉMATIQUEMENT la
position des mains illustrée.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, maintenir fermement
et SYSTÉMATIQUEMENT l’outil pour anticiper toute
réaction soudaine de sa part.
Tenez l’outil par la poignée principale 20 et la poignée
auxiliaire 12 pour guider correctement la scie.
AVERTISSEMENT : pour réduire le risque de blessures,
portez toujours des protection oculaires. Le carbure est
un matériau dur, mais cassant. Les corps étrangers dans
l’ouvrage (par ex. fils ou clous) peuvent causer la fissure
ou la rupture des pointes. N’utilisez la scie que lorsque
le carter de protection de lame approprié est en place.
Montez correctement la lame dans le sens de rotation
approprié avant l’utilisation et utilisez toujours une lame
propre et affûtée.
AVERTISSEMENT : ne coupez pas de métaux ferreux
(acier), maçonnerie, verre, revêtements de type
maçonnerie, plaque de ciment ou carreau avec cette scie.
Ne pas utiliser de disques ou lames abrasifs. Une lame émoussée
entraînera une mauvaise coupe, une surcharge du moteur
de la scie, un excès d’éclats et peut augmenter la probabilité
d’un rebond.
Si vous avez besoin d’aide concernant les lames, veuillez
contacter votre centre de service local indiqué au dos
du manuel.
Avant la mise en marche
• Vérifier si votre pack-batteries est (complètement) chargé.
Mise en marche et arrêt de l’appareil (Fig. A)
Pour des raisons de sécurité, la gâchette 2 de votre outil a été
équipé d’un bouton de déblocage 1 .
Appuyer sur le bouton de déblocage de l’interrupteur pour
débloquer l’outil.
Appuyez sur la gâchette 2 pour mettre l’outil en marche. Dès
que la gâchette est relâchée,
l’interrupteur de blocage sera automatiquement activé pour
éviter une mise en marche par inadvertance.
63
Français
AVIS : Ne manipulez pas l’interrupteur MARCHE/ARRÊT
si la lame de scie est en contact avec la pièce ou d’autres
matériaux.
Maintien de l’outil (Fig. A)
• La coupe étant plus nette du côté où la lame sort de la
pièce, il convient de fixer cette dernière le dos dirigé vers la
lame de scie.
• Suivre la ligne tracée sur la pièce à scier au moyen du repère
9 . Le repère s’aligne avec la gauche de la lame de scie
quand l’angle d’inclinaison indique 50°. Le repère s’aligne
avec la droite de la lame de scie quand l’angle d’inclinaison
indique 0°.
Aspiration des poussières (Fig. I)
QW, XJ, GB
Un embout d’aspiration des poussières 21 est fourni avec
votre outil.
• Raccordez toujours un aspirateur conçu conformément aux
directives applicables relatives à l’émission de poussière
lors du sciage du bois. La plupart des embouts d’aspirateurs
s’adaptent directement sur l’embout d’aspiration des
poussières.
Pour installer l’embout d’aspiration
des poussières (Fig. I)
1. Desserrez complètement le levier d’ajustement de la
profondeur 4 .
2. Placez la semelle 5 dans la position la plus basse.
3. Alignez l’embout d’aspiration des poussières 21 contre le
support sur la semelle, comme illustré.
4. Alignez l’onglet sur l’embout d’aspiration des poussières
avec le trou fileté sur le support.
5. Introduisez la vis et serrer fermement.
MAINTENANCE
Votre outil électrique DeWALT a été conçu pour fonctionner
longtemps avec un minimum de maintenance. Le
fonctionnement continu et satisfaisant de l’outil dépendra d’une
maintenance adéquate et d’un nettoyage régulier.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et déconnecter
la batterie avant tout réglage ou avant de retirer
ou installer toute pièce ou tout accessoire.
Tout démarrage accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
Le chargeur et le bloc batterie ne peuvent pas être réparés.
Lubrification
Votre outil électrique ne requiert aucune
lubrification additionnelle.
64
Entretien
AVERTISSEMENT : éliminer poussière et saleté du
boîtier principal à l’aide d’air comprimé chaque fois
que les orifices d’aération semblent s’encrasser. Porter
systématiquement des lunettes de protection et un
masque anti-poussières homologués au cours de
cette procédure.
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser de solvants ou
tout autre produit chimique décapant pour nettoyer les
parties non métalliques de l’outil. Ces produits chimiques
pourraient en attaquer les matériaux utilisés. Utiliser un
chiffon humidifié avec de l’eau et un savon doux. Protéger
l’outil de tout liquide et n’immerger aucune de ses pièces
dans aucun liquide.
Carter de protection inférieur
Le carter de protection inférieur doit toujours pivoter et se
refermer librement entre la position complètement ouvert et la
position complètement fermé. Vérifiez toujours qu’il fonctionne
correctement avant la coupe, en ouvrant complètement le
carter de protection et en le laissant se refermer. Si le carter de
protection se referme lentement ou de manière incomplète,
il doit être nettoyé ou révisé. N’utilisez pas la scie tant qu’il
ne fonctionne pas correctement. Pour nettoyer le carter de
protection, utilisez de l’air sec ou une brosse souple pour
éliminer la sciure et les débris accumulés dans le parcours du
carter de protection et autour du ressort du carter de protection.
Si cela ne résout pas le problème, il devra être révisé par un
centre de service agréé.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : comme les accessoires autres que ceux
offerts par DeWALT n’ont pas été testés avec ce produit,
leur utilisation avec cet appareil pourrait être dangereuse.
Pour réduire tout risque de dommages corporels, seuls des
accessoires DeWALT recommandés doivent être utilisés
avec cet appareil.
NE PAS UTILISER LES ACCESSOIRES À EAU AVEC CETTE SCIE.
EFFECTUEZ UN EXAMEN VISUEL DES LAMES AU CARBURE
AVANT L’UTILISATION. REMPLACEZ-LES SI ELLES SONT
ENDOMMAGÉES.
Veuillez consulter votre revendeur pour plus d’informations sur
les accessoires appropriés.
Protection de l’environnement
Tri sélectif. Les produits et batteries marqués de ce
symbole ne doivent pas être jetés avec les déchets
ménagers.
Les produits et batteries contiennent des matières
qui peuvent être récupérées et recyclées afin de réduire la
demande en matières premières. Veuillez recycler les produits
électriques et les batteries conformément aux dispositions
locales en vigueur. Pour plus d’informations, consultez le site
www.2helpU.com.
Français
Batterie rechargeable
Recharger cette batterie longue durée lorsqu’elle ne produira
plus assez de puissance pour effectuer un travail qu’elle faisait
facilement auparavant. En fin de vie utile, mettre la batterie
au rebut conformément à la réglementation en matière
d’environnement :
• Décharger complètement la batterie, puis la retirer de l’outil.
• Les cellules ion lithium sont recyclables. Les apporter
au revendeur ou dans un centre de recyclage local.
Les blocs batterie collectés seront recyclés ou mis au
rebut correctement.
65
Italiano
165 mm SEGA CIRCOLARE CORDLESS
DA 18 V DCS391
Congratulazioni!
Per aver scelto un apparato DeWALT. Gli anni di esperienza,
lo sviluppo e l’innovazione meticolosi del prodotto fanno di
DeWALT uno dei partner più affidabili per gli utilizzatori di
apparati elettrici professionali.
Dati Tecnici
Tensione
Tipo
Tipo di batterie
Potenza max. di uscita
Velocità a vuoto
Diametro mola
Massima profondità di taglio
Alesatura lama
Regolazione dell’angolo di inclinazione
Peso (senza blocco batteria)
VDC
W
min-1
mm
mm
mm
kg
DCS391
QW, XJ, GB
XE
18
18
2/10
2/10
Li-Ion
Li-Ion
760
760
5150
5150
165
165
55
55
20
16
50˚
50˚
2,9
2,9
Valori di rumorosità e valori di vibrazione (somma vettore triassiale) secondo
EN60745-2-5
LPA(livello pressione sonora delle emissioni) dB(A)
84
84
LWA(livello potenza sonora)
dB(A)
95
95
K(incertezza per il livello sonoro dato)
dB(A)
3
3
Valore di emissione delle vibrazioni ah,W = m/s2
Incertezza K =
m/s2
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in questo foglio
informativo è stato misurato in base al test standard indicato
nella normativa EN60745 e può essere utilizzato per confrontare
vari apparati fra di loro. Può essere utilizzato per una valutazione
preliminare dell’esposizione.
AVVERTENZA: il livello di emissioni delle vibrazioni
riportato è relativo alle applicazioni principali
dell’apparato. Tuttavia, se l’apparato viene utilizzato per
applicazioni diverse, con diversi accessori, o non riceve
adeguata manutenzione, il valore delle emissioni di
vibrazioni può essere differente. Ciò potrebbe aumentare
sensibilmente il livello di esposizione durante il periodo di
utilizzo complessivo.
Una stima del livello di esposizione alle vibrazioni deve
anche considerare i momenti in cui l’apparato è spento
o quando è acceso ma non viene utilizzato. Ciò potrebbe
ridurre sensibilmente il livello di esposizione durante il
periodo di utilizzo complessivo.
66
È necessario identificare ulteriori misure di sicurezza
per proteggere l’operatore dagli effetti delle vibrazioni.
Per esempio: eseguire una manutenzione adeguata
dell’apparato e degli accessori, evitare il raffreddamento
delle mani, organizzare il lavoro.
Pacco batteria
Tipo batterie
Tensione
Capacità
Peso
Pacco batteria
Tipo batterie
Tensione
Capacità
Peso
Pacco batteria
Tipo batterie
Tensione
Capacità
Peso
VDC
Ah
kg
VDC
Ah
kg
VDC
Ah
kg
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB183/B
Li-Ion
18
2,0
0,40/0,45
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
DCB184/B
Li-Ion
18
5,0
0,62/0,67
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
DCB546
Li-Ion
18/54
6,0/2,0
1,05
Caricabatteria
Tensione di rete
VAC
Tipo batterie
Tempo di caricamento
min
approssimativo dei pacchi
batteria
Peso
kg
DCB107
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
60 (1,3 Ah) 70 (1,5 Ah) 90 (2,0 Ah)
140 (3,0 Ah) 185 (4,0 Ah) 240 (5,0 Ah)
Caricabatteria
Tensione di rete
VAC
Tipo batterie
Tempo di caricamento
min
approssimativo dei pacchi
batteria
Peso
kg
DCB112
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
40 (1,3 Ah) 45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah)
90 (3,0 Ah) 120 (4,0 Ah) 150 (5,0 Ah)
Caricabatteria
Tensione di rete
Tipo batterie
Tempo di caricamento
approssimativo dei
pacchi batteria
Peso
DCB113
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
30 (1,3 Ah) 35 (1,5 Ah) 50 (2,0 Ah)
70 (3,0 Ah) 100 (4,0 Ah) 120 (5,0 Ah)
VAC
min
kg
0,29
0,36
0,4
Italiano
Caricabatteria
Tensione di rete
VAC
Tipo batterie
Tempo di caricamento
min
approssimativo dei pacchi
batteria
Peso
kg
DCB115
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
22 (1,3 Ah) 22 (1,5 Ah) 30 (2,0 Ah)
45 (3,0 Ah) 60 (4,0 Ah) 75 (5,0 Ah)
Caricabatteria
Tensione di rete
Tipo batterie
Tempo di caricamento
approssimativo dei
pacchi batteria
DCB118
230
18/54 Li-Ion
22 (1,3 Ah) 22 (1,5 Ah)
45 (3,0 Ah) 60 (4,0 Ah)
60 (6,0 Ah)
0,66
Peso
VAC
min
kg
0,5
30 (2,0 Ah)
75 (5,0 Ah)
I caricabatteria DCB107, DCB112, DCB113 e DCB115 sono
compatibili con pacchi batteria agli ioni di litio da 10,8V, 14,4V,
18V XR e XR FLEXVOLTTM (DCB123, DCB127, DCB141, DCB142,
DCB143, DCB144, DCB145, DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B,
DCB184, DCB184B, DCB185 e DCB546).
Il caricabatterie DCB118 accetta pacchi batteria da 18V Li-Ion XR
e XR FLEXVOLTTM (DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184,
DCB184B, DCB185 e DCB546).
Fusibili:
Europa
Utensili a 230 V
10 A, rete elettrica
Dichiarazione di conformità CE
Direttiva Macchine
Sega circolare cordless
DCS391
DeWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei Dati tecnici
sono conformi alle normative:
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-5:2010.
Questi prodotti sono anche conformi alla Direttiva 2014/30/
UE e 2011/65/UE. Per ulteriori informazioni, contattare DeWALT
all’indirizzo seguente o vedere sul retro del manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del documento
tecnico e rende questa dichiarazione per conto di DeWALT.
Definizioni: linee guida per la sicurezza
Le definizioni seguenti descrivono il livello di criticità di ciascuna
indicazione. Leggere il manuale e prestare attenzione ai
seguenti simboli.
PERICOLO: indica una situazione di pericolo imminente
che, se non viene evitata, provoca il decesso o lesioni
personali gravi.
AVVERTENZA: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata, può provocare il
decesso o lesioni personali gravi.
ATTENZIONE: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata, può provocare
lesioni personali di entità lieve o moderata.
AVVISO: indica una situazione non in grado di causare
lesioni personali ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
Segnala il pericolo di scosse elettriche.
Segnala rischio di incendi.
Avvertenze generali di sicurezza per
apparati elettrici
AVVERTENZA: leggere attentamente tutte le
avvertenze e le istruzioni. La mancata osservanza delle
istruzioni seguenti può causare scossa elettrica, incendio
e/o gravi lesioni personali.
CONSERVARE LE AVVERTENZE E LE
ISTRUZIONI PER RIFERIMENTI FUTURI
Il termine “apparato elettrico” utilizzato nelle avvertenze fa
riferimento sia agli apparati alimentati a corrente (con cavo
elettrico), sia a quelli a batteria (senza cavo).
1) Sicurezza Dell’area di Lavoro
a ) Mantenere l’area di lavoro pulita e ben illuminata.
Gli ambienti disordinati o scarsamente illuminati
favoriscono gli incidenti.
b ) Non azionare gli apparati in ambienti con atmosfera
esplosiva, come quelli in presenza di liquidi, gas
o polveri infiammabili. Gli apparati elettrici creano
scintille che possono incendiare le polveri o i fumi.
c ) Durante l’uso di un apparato elettrico, tenere
lontani i bambini e chiunque si trovi nelle vicinanze.
Le distrazioni possono provocare la perdita di controllo.
2) Sicurezza Elettrica
Markus Rompel
Direttore Progettazione
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Germania
23.07.2016
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, leggere
attentamente il manuale di istruzioni.
a ) Le spine dell’apparato elettrico devono essere
adatte alla presa di alimentazione. Non modificare
la spina in alcun modo. Non collegare un adattatore
alla spina di un apparato elettrico dotato di scarico
a terra. Per ridurre il rischio di scossa elettrica evitare di
modificare le spine e utilizzare sempre le prese appropriate.
b ) Evitare il contatto con superfici collegate con
la terra, quali tubature, termosifoni, fornelli e
frigoriferi. Se il proprio corpo è collegato con la terra, il
rischio di scossa elettrica aumenta.
67
Italiano
c ) Non esporre gli apparati elettrici alla pioggia o
all’umidità. Se l’acqua entra nell’apparato elettrico
aumenta il rischio di scossa elettrica.
d ) Non utilizzare il cavo elettrico in modo improprio.
Non utilizzare mai il cavo per spostare, tirare
o scollegare l’apparato elettrico. Tenere il
cavo elettrico lontano da fonti di calore, olio,
bordi taglienti o parti in movimento. Se il cavo
è danneggiato o impigliato, il rischio di scossa
elettrica aumenta.
e ) Quando l’apparato elettrico viene impiegato
all’aperto, utilizzare unicamente cavi di prolunga
previsti per esterni. L’uso di un cavo elettrico adatto ad
ambienti esterni riduce il rischio di scossa elettrica.
f ) Se è non è possibile evitare l’uso di un apparato
elettrico in ambienti umidi, usare una fonte di
corrente protetta da un interruttore differenziale
(salvavita). L’uso di un interruttore differenziale riduce il
rischio di scossa elettrica.
3) Sicurezza Personale
a ) Quando si utilizza un apparato elettrico evitare
di distrarsi. Prestare attenzione a quello che si sta
facendo e utilizzare il buon senso. Non utilizzare
l’apparato elettrico quando si è stanchi o sotto
l’effetto di droghe, alcool o medicinali. Un solo attimo
di distrazione durante l’uso di tali apparati potrebbe
provocare gravi lesioni personali.
b ) Indossare abbigliamento di protezione adeguato.
Utilizzare sempre protezioni oculari. L’uso di
abbigliamento di protezione quali mascherine antipolvere,
scarpe antinfortunistiche antiscivolo, caschi di sicurezza
o protezioni uditive, in condizioni opportune consente di
ridurre le lesioni personali.
c ) Evitare avvii involontari. Assicurarsi che
l’interruttore sia in posizione di spento prima
inserire l’alimentazione elettrica e/o il blocco
batteria e prima di afferrare o trasportare
l’apparato. Il trasporto di apparati elettrici tenendo il
dito sull’interruttore o quando sono collegati alla rete
elettrica con l’interruttore nella posizione di acceso
provoca incidenti.
d ) Prima di accendere l’apparato elettrico, rimuovere
eventuali chiavi o utensili di regolazione. Un
utensile di regolazione o una chiave fissati su una parte
rotante dell’apparato elettrico possono provocare
lesioni personali.
e ) Non sporgersi. Mantenere sempre una buona
stabilità al suolo ed equilibrio. Ciò consente un
migliore controllo dell’apparato nelle situazioni impreviste.
f ) Indossare vestiario adeguato. Non indossare abiti
lenti o gioielli. Tenere capelli, vestiti e guanti lontano
dalle parti in movimento. Abiti lenti, gioielli o capelli
lunghi possono impigliarsi nelle parti in movimento.
g ) Se i dispositivi sono forniti di collegamento con
l’attrezzatura di aspirazione e raccolta delle
polveri, assicurarsi che siano collegati e utilizzati
68
correttamente. La raccolta delle polveri può ridurre i
pericoli legati a queste ultime.
4) Uso e Manutenzione Dell’apparato
Elettrico
a ) Non forzare l’apparato. Utilizzare un apparato
adatto al lavoro da eseguire. L’apparato lavora meglio
e con maggior sicurezza se utilizzato secondo quanto è
stato previsto.
b ) Non utilizzare l’apparato se l’interruttore non
permette l’accensione o lo spegnimento. Qualsiasi
apparato elettrico che non possa essere controllato
tramite l’interruttore è pericoloso e deve essere riparato.
c ) Staccare la spina dall’alimentazione elettrica e/o
il blocco batteria dell’apparato elettrico prima di
effettuare qualsiasi tipo di regolazione, prima di
cambiare gli accessori o di riporlo. Queste misure
di sicurezza preventive riducono il rischio di azionare
l’apparato accidentalmente.
d ) Riporre gli apparati non utilizzati fuori dalla portata
dei bambini ed evitarne l’uso da parte di persone
che hanno poca familiarità con l’apparato elettrico
e con le presenti istruzioni. Gli apparati elettrici sono
pericolosi in mano a persone inesperte.
e ) Eseguire una manutenzione adeguata degli
apparati elettrici. Verificare il cattivo allineamento
e inceppamento di parti mobili, la rottura di
componenti e ogni altra condizione che possa
influire sul funzionamento degli apparati. Se
danneggiato, far riparare l’apparato elettrico
prima dell’uso. Molti incidenti sono provocati da
apparati elettrici su cui non è stata effettuata la
corretta manutenzione.
f ) Tenere gli utensili da taglio affilati e puliti. La
manutenzione corretta degli utensili da taglio con bordi
affilati riduce le probabilità di inceppamento e ne facilita
il controllo.
g ) Utilizzare l’apparato elettrico, gli accessori, le punte
ecc., rispettando le presenti istruzioni e tenendo in
considerazione le condizioni di funzionamento e il
lavoro da eseguire. L’utilizzo dell’apparato elettrico per
impieghi diversi da quelli previsti può provocare situazioni
di pericolo.
5) Uso e Manutenzione Della Batteria
a ) Ricaricare l’apparato esclusivamente con il
caricabatteria specificato dal produttore. Un
caricabatteria adatto a un determinato tipo di batteria
può provocare il rischio di incendio se utilizzato con un
pacco batteria differente.
b ) Gli apparati elettrici vanno usati esclusivamente
con i pacchi batteria specificatamente indicati.
L’utilizzo di ogni altro pacco batteria crea rischio di lesioni
e d’incendio.
c ) Se il pacco batteria non è utilizzato tenerlo lontano
da oggetti di metallo come fermagli, monete,
chiavi, chiodi, viti o altri piccoli oggetti metallici che
Italiano
possono provocare un contatto dei terminali. Il corto
circuito dei terminali della batteria può provocare ustioni
o un incendio.
d ) In condizioni di uso eccessivo è possibile che la
batteria espella del liquido; evitarne il contatto. In
caso di contatto, sciacquare abbondantemente con
acqua. Se il liquido viene a contatto con gli occhi,
consultare un medico Il liquido emesso dalla batteria
può causare irritazioni o ustioni.
6) Assistenza
a ) L’apparato elettrico deve essere riparato da
personale qualificato,che utilizzi ricambi originali
identici alle parti da sostituire. In questo modo viene
garantita la sicurezza dell’apparato elettrico.
ULTERIORI REGOLE SPECIFICHE PER LA
SICUREZZA
Istruzioni di sicurezza per tutti i tipi di seghe
a )
b )
c )
d )
e )
f )
g )
h )
PERICOLO: tenere le mani lontane dalla
parte da tagliare e dalla lama. Tenere una mano
sull’impugnatura ausiliaria o sull’alloggiamento
del motore. Se entrambe le mani tengono la sega, non
possono essere tagliate dalla lama.
Non toccare sotto il pezzo da tagliare. La cuffia di
protezione non protegge dalla lama sotto il pezzo.
Regolare la profondità di taglio in base allo spessore
del pezzo da lavorare. Sotto il pezzo non dovrebbero
essere visibili i denti interi.
Non tenere mai il pezzo da tagliare tra le mani o
sulle gambe. Fissare il pezzo da tagliare su una
piattaforma stabile. È importante disporre il pezzo
da tagliare in modo corretto per ridurre al minimo
l’esposizione del corpo, il blocco della lama o la perdita
di controllo.
Tenere l’elettroutensile da superfici di presa
isolate quando viene effettuata un’operazione in
cui l’utensile di taglio può venire a contatto con
cavi nascosti. Il contatto con un cavo “in tensione”
scoperto metterà “in tensione” anche le parti metalliche
dell’elettroutensile e potrebbe causare uno shock elettrico
all’operatore.
Durante la segatura, usare sempre una barra
di appoggio o una barra guida. In questo modo
è possibile rendere più preciso il taglio e ridurre la
probabilità di blocco della lama.
Usare sempre lame con fori di dimensione e forma
corrette (a rombo o circolari). Le lame non adatte
al pezzo di montaggio della sega segheranno in modo
irregolare, causando perdita di controllo.
Non usare mai rondelle o bulloni danneggiati o
non idonei. Le rondelle e il bullone della lama sono stati
ideati appositamente per la sega, per ottime prestazioni e
sicurezza di utilizzo.
Cause e prevenzione dei contraccolpi
•
Il contraccolpo è una reazione improvvisa a una lama
schiacciata, bloccata o allineata male che causa il
sollevamento della sega senza controllo dal pezzo lavorato e
lo spostamento verso l’operatore;
• Quando la lama viene schiacciata o bloccata dalla fine
del taglio, essa si blocca e la reazione del motore proietta
rapidamente l’unità verso l’operatore;
• Se la lama si distorce o non è più allineata al taglio, i denti sul
filo posteriore della lama possono conficcarsi nel dorso del
legno causando la fuoriuscita della lama dal taglio e il suo
spostamento verso l’operatore.
Il contraccolpo è la conseguenza di un utilizzo scorretto della sega
e/o di procedure o condizioni di lavoro non adatte, e può essere
evitato prendendo le seguenti precauzioni:
a ) Tenere sempre la sega con entrambe le mani e
con una presa salda e posizionare le braccia in
modo da resistere alla forza del contraccolpo.
Posizionarsi lateralmente alla lama, non in linea
con la lama. Il contraccolpo potrebbe causare lo
scatto all’indietro della sega, ma la sua forza può essere
controllata dall’operatore, se vengono adottate le
adeguate precauzioni.
b ) Quando la lama è bloccata o quando un taglio
viene interrotto per qualsiasi motivo, rilasciare
l’interruttore e tenere la sega immobile nel materiale
lavorato fino al completo arresto della lama. Non
tentare mai di rimuovere la sega dal materiale
lavorato o di estrarla mentre la lama è ancora in
movimento. In caso contrario potrebbe verificarsi un
contraccolpo. Individuare e adottare le misure necessarie
per eliminare la causa del blocco della lama.
c ) Quando si deve riavviare la sega nel materiale
lavorato, centrare la lama nel taglio e controllare
che i denti non siano inseriti nel materiale. Se la lama
è bloccata, quando l’utensile viene riavviato può sollevarsi
dal pezzo da lavorare o causare contraccolpi.
d ) Per ridurre al minimo il rischio di schiacciamento
della lama e contraccolpi, usare pannelli grandi. I
pannelli più ampi infatti tendono ad insaccarsi sotto
il loro stesso peso. Occorre inserire dei sostegni sotto il
pannello, su entrambi i lati, vicino alla linea di taglio e al
bordo del pannello stesso.
e ) Non utilizzare lame non affilate o danneggiate. Lame
non affilate o montate in modo errato formano tagli stretti
che comportano un’eccessiva frizione, il blocco
della lama e contraccolpi.
f ) Le leve di arresto della regolazione della profondità
della lama e dell’inclinazione devono essere strette
e fissate prima di effettuare il taglio. Se la regolazione
della lama si modifica durante il taglio, potrebbe causare
un blocco e un contraccolpo.
g ) Prestare molta attenzione quando si effettua
un “taglio a tuffo” in pareti esistenti o altre
intercapedini. La lama sporgente potrebbe tagliare
oggetti che possono causare un contraccolpo.
69
Italiano
Istruzioni di sicurezza per seghe con
paralama
a ) Prima di ogni intervento operativo accertarsi
che la calotta di protezione inferiore chiuda
perfettamente. Non utilizzare la segatrice qualora
la calotta di protezione inferiore non si muovesse
liberamente e non si chiudesse immediatamente.
Mai bloccare oppure legare la calotta di protezione
inferiore in posizione aperta. Se la segatrice
dovesse accidentalmente cadere a terra è possibile
che la calotta di protezione inferiore subisca una
deformazione. Operando con la leva di ritorno, aprire
la calotta di protezione ed accertarsi che possa muoversi
liberamente in ogni angolazione e profondità di taglio
senza toccare né la lama né nessun altro pezzo.
b ) Controllare il funzionamento della molla per la
calotta di protezione inferiore. Qualora la calotta
di protezione e la molla non dovessero funzionare
correttamente, sottoporre l’elettroutensile ad
un servizio di manutenzione prima di utilizzarlo.
Componenti danneggiati, depositi di sporcizia appiccicosi
oppure accumuli di trucioli comportano una riduzione
della funzionalità della calotta inferiore di protezione.
c ) Aprire manualmente la calotta inferiore di
protezione solo in caso di tagli particolari come
potrebbero essere “tagli dal centro e tagli ad
angolo”. Aprire la calotta inferiore di protezione
mediante la leva di ritorno e rilasciarla non
appena la lama da taglio sarà penetrata nel pezzo
in lavorazione. Nel caso di ogni altra operazione
di taglio la calotta inferiore di protezione deve
funzionare automaticamente.
d ) Non appoggiare la segatrice sul banco da lavoro
oppure sul pavimento se la calotta inferiore di
protezione non copre completamente la lama da
taglio. Una lama da taglio non protetta ed ancora in
fase di arresto sposta la segatrice in senso contrario
a quello della direzione di taglio e taglia tutto quello
che incontra. Tenere quindi sempre in considerazione la
fase di arresto della segatrice.
Ulteriori istruzioni di sicurezza per le
seghe circolari
•
•
•
•
•
70
Indossare le protezioni per le orecchie. L’esposizione al
rumore può causare la perdita dell’udito.
Indossare una maschera antipolvere. L’esposizione
a particelle di polvere può causare problemi respiratori e
possibili lesioni.
Non utilizzare lame di diametro maggiore o minore
di quello consigliato. Fare riferimento ai dati tecnici per
le corrette capacità di taglio. Utilizzare soltanto le lame
specificate in questo manuale, conformi alla norma EN 847-1.
Non usare mai dischi di taglio abrasivi.
Non utilizzare accessori con alimentazione ad acqua.
•
Usare morse o altri metodi pratici per fissare e bloccare
il pezzo da lavorare ad una piattaforma stabile. Tenere il
lavoro con le mani o contro il corpo non assicura la stabilità e
potrebbe portare ad una perdita del controllo.
Rischi residui
I rischi seguenti sono intriseci all’utilizzo della sega circolare:
• lesioni causate dal contatto con le parti rotanti o con le
superfici roventi dell’apparato.
Malgrado l’applicazione delle principali regole di sicurezza e
l’implementazione di dispositivi di sicurezza, alcuni rischi residui
non possono essere evitati. Questi sono:
• menomazioni uditive.
• rischio di schiacciamento delle dita durante il cambio
degli accessori.
• pericoli per la salute causati dall’inalazione delle polveri
prodotte quando si lavora il legno.
Sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato progettato per essere alimentato con
un solo livello di tensione. Verificare sempre che la tensione
del pacco batteria corrisponda alla tensione della targhetta.
Assicurarsi anche che la tensione del caricabatterie corrisponda
a quella di rete.
L’apparato DeWALT possiede doppio isolamento
secondo la normativa EN60335, perciò non è
necessario il collegamento a terra.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito
con un cavo appositamente realizzato, disponibile tramite la
rete di assistenza DeWALT.
Per la sostituzione del cavo di alimentazione, utilizzare
sempre la spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) – utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) – utensili elettrici
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente esterno,
devono essere collegati ad un interruttore differenziale.
Utilizzo di un cavo di prolunga
Non si dovrebbe mai utilizzare un cavo di prolunga se non
assolutamente necessario. Utilizzare un cavo di prolunga
omologato, adatto alla presa di ingresso del caricabatterie
(vedere i Dati tecnici). La sezione minima del conduttore è
1 mm2 e la lunghezza massima è 30 m.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo completamente.
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI
Caricabatterie
I caricabatteria DeWALT non richiedono alcuna regolazione e
sono progettati per funzionare nel modo più semplice possibile.
Italiano
Istruzioni di sicurezza importanti per tutti i
caricabatteria
CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI: il presente manuale
contiene importanti istruzioni di sicurezza e di funzionamento
per caricabatterie compatibili (vedere Dati tecnici).
• Prima di utilizzare il caricatore, leggere tutte le istruzioni e
gli avvertimenti contrassegnati sul caricatore, la batteria e il
prodotto che funziona con la batteria.
AVVERTENZA: rischio di scossa elettrica. Non far
penetrare alcun liquido dentro al caricabatterie. Pericolo
di scossa elettrica.
AVVERTENZA: consigliamo l’utilizzo di un dispositivo di
corrente residua con una corrente nominale residua di
30mA o inferiore.
ATTENZIONE: rischio di incendio. Per ridurre il rischio di
lesioni, caricare solamente batterie ricaricabili DeWALT.
Tipi diversi di batterie potrebbero scoppiare provocando
lesioni personali e danni.
ATTENZIONE: i bambini devono essere sorvegliati per
assicurarsi che non giochino con l’apparecchio.
AVVISO: in determinate condizioni, con il caricatore
inserito nella presa di corrente, i contatti di carica esposti
all’interno del caricabatterie possono essere circuitati da
materiale estraneo. Materiali estranei di natura conduttiva
quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, lana
d’acciaio, fogli di alluminio o qualsiasi accumulo di
particelle metalliche devono essere tenuti lontano dalle
cavità del caricabatterie. Staccare sempre il caricabatterie
dalla presa quando il pacco batteria non è in sede.
Staccare il caricabatterie dalla presa prima di cominciare
a pulirlo.
• NON provare a caricare il pacco batterie con qualsiasi
altro caricabatteria diverso da quelli di questo
manuale. Il caricabatterie e il pacco batteria sono progettati
specificatamente per lavorare insieme.
• Questi caricabatteria non sono previsti per alcun altro
utilizzo diverso dal caricare le batterie ricaricabili
DeWALT. Ogni utilizzo diverso comporta rischio di incendio,
scossa elettrica o folgorazione.
• Non esporre il caricabatteria a pioggia o neve.
• Per staccare dalla presa il caricabatterie, tirare la spina e
non il cavo. Ciò riduce il rischio che si danneggino entrambi.
• Assicurarsi che il cavo sia posto in modo da non essere
calpestato, non faccia inciampare o altro che lo possa
danneggiare o sollecitare.
• Non utilizzare un cavo di prolunga se non è strettamente
necessario. L’utilizzo di cavi di prolunga non idonei può dar
luogo a rischio di incendio,scossa elettrica o folgorazione.
• Non mettere alcun oggetto sopra il caricabatteria e non
appoggiare il caricabatteria su superfici morbide che
potrebbero bloccare le fessure di ventilazione e causare
calore interno eccessivo. Tenere il caricabatteria lontano da
qualsiasi fonte di calore. Il caricabatteria viene ventilato con le
fessure sopra e sotto l’alloggiamento.
•
•
•
•
•
•
•
Non lavorare con un caricabatteria che abbia il cavo o la
spina danneggiati—farli sostituire immediatamente.
Non azionare il caricabatteria se ha preso un forte colpo,
è caduto o è stato danneggiato in qualche altro modo.
Portarlo in un centro di assistenza autorizzato.
Non smontare il caricabatteria; quando è necessaria
assistenza o riparazione, portarlo in un centro di
assistenza autorizzato. Un montaggio sbagliato comporta
il rischio di scossa elettrica, folgorazione o incendio.
Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse danneggiato, è
necessario farlo sostituire immediatamente dal produttore, o
dal suo agente o da persone qualificate per evitare pericoli.
Staccare il caricabatterie dalla presa prima di qualsiasi
tipo di pulizia. Ciò riduce il rischio di scossa elettrica. La
rimozione del pacco batteria non riduce tale rischio.
Non tentare MAI di collegare fra loro 2 caricabatteria.
Il caricabatteria è progettato per funzionare con la
corrente elettrica da 230V standard di rete. Non tentare
di utilizzarlo con una tensione diversa. Ciò non vale per i
caricabatterie da veicolo.
Caricamento di una batteria (Fig. B)
1. Collegare il caricatore ad una presa adatta prima di inserire il
gruppo batterie.
2. Inserire il pacco batteria 3 nel caricabatteria, assicurandosi
che sia completamente posizionato nel caricabatteria. La
luce rossa (in carica) lampeggia ripetutamente, indicando
che è iniziato il processo di carica.
3. Il completamento della carica sarà indicato dalla luce
rossa che rimane continuamente accesa. Il pacco batteria
è completamente carico e può essere utilizzato in questo
momento o lasciato nel caricabatterie. Per rimuovere il
pacco batteria dal caricabatterie, premere e tenere premuto
il pulsante di sblocco della batteria 13 sul pacco batteria.
NOTA: Per garantire la massima prestazione e durata delle
batterie Li-Ion, caricare completamente il pacco batteria prima
di utilizzarlo per la prima volta.
Funzionamento del caricabatterie
Consultare gli indicatori sottostanti per lo stato di carica del
pacco batteria.
Indicatori di carica
in carica
carica completa
ritardo per pacco caldo/freddo*
*La spia rossa continuerà a lampeggiare, ma una spia
dell’indicatore gialla sarà illuminata durante questa operazione.
Una volta che la batteria avrà raggiunto una temperatura
adeguata, la spia gialla si spegnerà e il caricabatteria riprenderà
la procedura di caricamento.
I caricabatteria compatibili non caricheranno un pacco batteria
difettoso. Il caricabatteria indicherà una batteria difettosa non
illuminandosi o visualizzando un motivo lampeggiante con la
dicitura pacco batteria o caricabatteria difettoso.
71
Italiano
NOTA: questo potrebbe anche indicare un problema del
caricabatteria.
Se il caricabatteria indica un problema, portare il caricatore e
il pacco batteria presso un centro di assistenza autorizzato per
essere testati.
Ritardo pacco caldo/freddo
Quando il caricabatteria rileva una batteria troppo calda o
troppo fredda avvia automaticamente un ritardo pacco caldo/
freddo, sospendendo il caricamento finché la batteria non ha
raggiunto la temperatura appropriata. Il caricabatteria quindi
passa automaticamente alla modalità di caricamento del pacco.
Questa funzione garantisce la massima durata della batteria.
Un pacco batteria freddo si caricherà a una velocità più lenta
rispetto a un pacco batteria caldo. Il pacco batteria si caricherà
a una velocità rallentata per tutto il ciclo di caricamento e non
tornerà alla velocità di caricamento massima anche se la batteria
si scalda.
Il caricabatterie DCB118 è dotato di una ventola interna
progettata per raffreddare il pacco batterie. La ventola si
accende automaticamente quando il pacco batteria necessita
di essere raffreddato. Non utilizzare mai il caricabatterie se
la ventola non funziona correttamente o se le aperture di
ventilazione sono bloccate. Non permettere a corpi estranei di
entrare all’interno del caricabatterie.
Sistema di protezione elettronico
Gli apparati XR Li-Ion (agli ioni di litio) sono progettati con un
sistema di protezione elettronico che salvaguarda la batteria da
sovraccarico, surriscaldamento o scaricamento completo.
L’apparato si spegnerà automaticamente se dovesse scattare il
Sistema di Protezione Elettronico. In tal caso, riporre la batteria
agli ioni di litio sul caricatore finché non è completamente
carica.
Pacco batteria
Istruzioni di sicurezza importanti per tutti i
pacchi batteria
Con l’ordine dei pacchi batteria di ricambio, assicurarsi di
includere il loro numero di catalogo e la tensione.
Quando si apre la scatola, il pacco batteria non è carico
completamente. Prima di utilizzare il pacco batteria e il
caricabatterie, leggere le istruzioni di sicurezza seguenti. Seguire
poi le procedure di carica descritte.
LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI
•
•
•
•
•
•
Montaggio a parete
•
Questi caricabatterie sono progettati per essere montabili a
parete o per sedersi in posizione verticale su un piano o una
superficie di lavoro. Durante il montaggio a parete, individuare
il caricabatterie a portata di una presa elettrica, e lontano
da un angolo o altri ostacoli che possano impedire il flusso
d’aria. Utilizzare il retro del caricabatterie come modello per
la posizione delle viti di montaggio sulla parete. Montare il
caricabatterie in modo sicuro utilizzando viti per cartongesso
(acquistate separatamente) di almeno 25,4 mm di lunghezza
con un diametro della testa della vite di 7–9 mm, fissata nel
legno a una profondità ottimale lasciando circa 5,5 mm della
vite esposti. Allineare le fessure sul retro del caricatore con le viti
a vista e inserirle fino in fondo nelle fessure.
•
Istruzioni di pulizia per il caricabatteria
AVVERTENZA: rischio di scossa elettrica. Scollegare il
caricabatteria dalla presa di alimentazione CA prima
della pulizia. È possibile rimuovere lo sporco e il grasso
dall’esterno del caricabatteria utilizzando un panno o
una spazzola morbida non metallica. Non utilizzare
acqua o soluzioni detergenti. Non far penetrare del liquido
all’interno dell’apparato, e non immergere alcuno dei suoi
componenti direttamente in un liquido.
72
Non caricare o utilizzare la batteria in ambienti con
atmosfera esplosiva, come quelli in presenza di liquidi,
gas o polveri infiammabili. L’inserimento o la rimozione
della batteria dal caricabatterie può incendiare le polveri o i
fumi.
Non forzare il pacco batteria nel caricabatteria. Non
modificare il pacco batteria in modo da farlo entrare
in un caricabatteria non compatibile siccome il pacco
batteria potrebbe rompersi e provocare gravi lesioni
personali.
Caricare i pacchi batteria solo nei caricabatteria DeWALT.
NON spruzzare o immergere in acqua o in altri liquidi.
Non immagazzinare o non utilizzare l’apparato e il
pacco batteria in posti dove la temperatura raggiunge
o supera 40 ˚C (104 ˚F) (come nei capannoni o nelle
costruzioni metalliche in estate).
Non bruciare il pacco batteria anche se è seriamente
danneggiato o è completamente esausto. Il pacco
batteria può esplodere se gettato nel fuoco. Se vengono
bruciati dei pacchi batteria agli ioni di litio, si creano fumi e
materiali tossici.
Se il contenuto della batteria viene a contatto con la
pelle, lavare immediatamente con sapone delicato
e acqua. Se il liquido della batteria raggiunge gli occhi,
sciacquare con acqua gli occhi aperti per 15 minuti o fino a
quando cessa l’irritazione. Se sono necessarie cure mediche,
l’elettrolito della batteria è composto da una miscela di
carbonati organici liquidi e di sali di litio.
Il contenuto delle celle della batteria aperta può causare
irritazione delle vie respiratorie. Far circolare aria fresca. Se
il sintomo persiste, rivolgersi a cure mediche.
AVVERTENZA: rischio di incendio. Il liquido della batteria
si può incendiare se esposto a scintilla o a fiamma.
AVVERTENZA: non cercare mai di aprire il pacco
batteria per alcun motivo. Se l’involucro del pacco
batteria è lesionato o danneggiato, non inserirlo nel
caricabatterie. Non schiacciare, far cadere o danneggiare
il pacco batteria. Non utilizzare un pacco batteria o un
caricabatterie che abbia subito un forte colpo, sia caduto,
sia stato travolto o danneggiato in qualche modo (per
esempio forato con un chiodo, battuto con un martello,
calpestato). Pericolo di scossa elettrica o folgorazione. I
pacchi batteria danneggiati dovrebbero essere inviati al
centro assistenza per il riciclaggio.
AVVERTENZA: pericolo d’incendio. Non conservare o
trasportare il pacco batteria in modo tale che degli
oggetti metallici possano entrare a contatto con
i terminali esposti della batteria. Per esempio, non
riporre il pacco batteria in grembiuli, tasche, cassette degli
attrezzi, scatole kit prodotto, cassetti, ecc, con chiodi, viti,
chiavi, etc.
ATTENZIONE: quando non viene usato, appoggiare
l’apparato di fianco su una superficie stabile, dove
non ci sia rischio di inciampare o di cadere. Alcuni
apparati con pacchi batterie grandi possono rimanere in
piedi poggiando sul pacco batteria ma potrebbero cadere
facilmente.
Trasporto
AVVERTENZA: pericolo d’incendio. Il trasporto delle
batterie può causare incendi se i terminali della batteria
entrano inavvertitamente a contatto con materiali
conduttivi. Durante il trasporto delle batterie, assicurarsi
che i terminali della batteria siano protetti e ben isolati
da materiali che potrebbero entrare in contatto con essi e
causare un corto circuito.
Le batterie DeWALT sono conformi a tutte le norme di trasporto
in vigore come prescritte dalle normative del settore e legali
che includono la Raccomandazione NU sul trasporto di merci
pericolose; le normative sulle merci pericolose dell’Associazione
di trasporto aereo internazionale (IATA), le normative
internazionali marittime sulle merci (IMDG) e l’Accordo europeo
concernente il trasporto stradale internazionale di merci
pericolose (ADR). Le celle e le batterie agli ioni di litio sono state
testate conformemente alla sezione 38,3 delle Raccomandazioni
NU sul Manuale di Test e Criteri per il Trasporto di merci
pericolose.
Nella maggior parte dei casi, la spedizione di un pacco batteria
DeWALT sarà esentata dalla classificazione di Materiale
pericoloso Classe 9 pienamente regolamentato. In generale, solo
le spedizioni contenenti una batteria agli ioni di litio con una
classe superiore a 100 wattore (Wh) richiederà una spedizione
Classe 9 pienamente regolamentata. Tutte le batterie agli ioni
di litio hanno la potenza in wattora indicata sulla confezione.
Inoltre, a causa della complessità della regolamentazione,
DeWALT sconsiglia la spedizione aerea delle sole batterie agli
ioni di litio a prescindere dalla classificazione in wattora. Le
spedizioni di utensili con batterie (kit combo) possono essere
effettuate per via aerea eccetto salvo che la classificazione in
wattore della batteria non sia superiore a 100 Wh.
A prescindere che una spedizione sia considerata esente o
pienamente regolata, è di responsabilità dei trasportatori
consultare le ultime normative concernenti i requisiti di
imballaggio/etichettatura/contrassegno e documentazione.
Le informazioni contenute nella presente sezione sono fornite in
buona fede e si ritengono accurate al momento della creazione
del documento. Tuttavia, non viene fornita alcuna garanzia
implicita o esplicita. È di responsabilità dell’acquirente assicurarsi
che le proprie attività sia conformi alle normative in vigore.
Italiano
Trasporto della batteria FLEXVOLT
La batteria DeWALT FLEXVOLTTM ha due modalità: Uso e
Trasporto.
Modalità Uso: Quando la batteria FLEXVOLTTM è utilizzata
autonomamente o si trova in un prodotto DeWALT 18V,
funzionerà come batteria da 18V. Quando la batteria
FLEXVOLTTM si trova in un prodotto da 54V o 108V (due batterie
da 54V), funzionerà come batteria da 54V.
Modalità Trasporto: Quando viene inserito il coperchio sulla
batteria FLEXVOLTTM, la batteria è in modalità trasporto.
Conservare il coperchio per la spedizione.
In modalità Trasporto, le celle
sono elettricamente scollegate
all’interno del pacco risultando in
3 batterie con un wattora più
basso (Wh) rispetto a 1 batteria
con un wattora superiore. La quantità superiore di 3 batterie con
un wattora inferiore può esentare il pacco da determinate
norme di spedizione imposte sulle batterie con
wattora superiore.
Per esempio, la
Esempio di marcatura sull’etichetta d’uso
classificazione di Trasporto e trasporto
Wh potrebbe indicare
3 x 36 Wh, ovvero 3 batterie
di 36 Wh ciascuna. La
classificazione di Utilizzo
Wh potrebbe indicare 108 Wh (1 batteria implicita).
TM
Istruzioni per la conservazione
1. Il posto migliore per la conservazione è un luogo fresco e
asciutto, non illuminato direttamente dal sole e protetto
da eccessive temperature calde o fredde. Per ottenere il
massimo di prestazioni e di durata dalla batteria, conservare
i pacchi batteria a temperatura ambiente quando
non utilizzati.
2. Per la conservazione nel lungo periodo, si raccomanda di
ritirare un pacco batteria completamente carico in un luogo
fresco e asciutto fuori dal caricabatteria per risultati ottimali.
NOTA: i pacchi batteria non devono essere conservati
completamente privi di carica. Il pacco batteria dovrà essere
ricaricato prima dell’uso.
Targhette sul caricabatterie e sul pacco
batteria
Oltre ai simboli utilizzati nel presente manuale, le etichette sul
caricabatteria e il pacco batteria riportano i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima dell’uso.
Vedere i Dati Tecnici per il tempo di ricarica.
Non toccare con oggetti conduttivi.
73
Italiano
•
Non caricare pacchi batteria danneggiati.
Non esporre all’acqua.
Riferimenti sull’apparato
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
Far sostituire immediatamente i cavi difettosi.
Leggere il manuale d’istruzioni prima dell’uso.
aricare esclusivamente a temperature tra 4 ˚C e
C
40 ˚C.
Utilizzare protezioni acustiche.
Solo per uso interno.
Utilizzare protezioni oculari.
S maltire il pacco batteria con la dovuta attenzione
per l’ambiente.
aricare i pacchi batteria DeWALT esclusivamente
C
con i caricabatteria designati da DeWALT. Il
caricamento di pacchi batteria diversi da quelli
designati da DeWALT con un caricabatteria DeWALT
potrebbero causare un’esplosione o comportare
altre situazioni di pericolo.
Non bruciare il pacco batteria.
UTILIZZO (senza il tappo di traposto). Esempio: la
classificazione Wh indica 108 Wh (1 batteria con
108 Wh).
TRASPORTO (con tappo di trasporto incorporato).
Esempio: la classificazione Wh indica 3 x 36 Wh
(3 batterie di 36 Wh).
Tipo batterie
Il DCS391 funziona con un pacco batteria agli ioni di litio XR
da 18V.
Questi pacchi batteria possono essere utilizzati: DCB181,
DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185,
DCB546. Fare riferimento a Dati Tecnici per ulteriori
informazioni.
Contenuto della confezione
La confezione contiene:
1 Sega circolare cordless
1 lama a 24 denti
1 Chiave per brugole
1 Guida di refilatura
1 Busta di plastica (QW, XJ, GB):
1 Porta di aspirazione polveri
1 Vite di protezione M4 X 18
2 Pacchi batteria agli ioni di litio (modelli L2, M2)
1 Cassetta di trasporto
1 Manuale di istruzioni
• Verificare eventuali danni all’apparato, ai componenti o agli
accessori che possano essere avvenuti durante il trasporto.
74
Prima di utilizzare il prodotto, leggere e comprendere
interamente questo manuale.
Posizione del Codice Data
Il codice data, che comprende anche l’anno di fabbricazione, è
stampato sulla superficie dell’alloggiamento.
Esempio:
2016 XX XX
Anno di fabbricazione
Descrizione (Fig. A, D, F)
AVVERTENZA: non modificare l’apparato o alcuna parte
di esso. Si possono causare danni o lesioni personali.
1 Pulsante di blocco interruttore di azionamento
2 Interruttore di azionamento
3 Pacco batteria
4 Manopola di regolazione profondità
5 Piastra d’appoggio
6 Leva di azionamento della protezione inferiore
7 Protezione inferiore
8 Vite fissaggio lama
9 Indicatore di taglio
10 Manopola di regolazione inclinazione
11 Pulsante bloccaggio lama
12 Leva ausiliaria
13 Pulsante di rilascio della batteria
14 Chiave esagonale
15 Manopola della guida di refilatura
16 Guida di refilatura
Utilizzo Previsto
La sega circolare cordless DCS391 è stata progettata per
applicazioni professionali di segatura del legno.
NON utilizzare in condizioni di bagnato o in presenza di liquidi
o gas infiammabili.
Queste seghe circolari per utilizzo industriale sono
elettroutensili professionali.
NON PERMETTERE ai bambini di avvicinarsi all’apparato. Le
persone inesperte devono utilizzare questo apparato solo
sotto sorveglianza.
• Questo prodotto non è destinato per l’uso da parte di
persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali
o mentali ridotte, o prive di esperienza e conoscenza, a
Italiano
meno che non abbiano ottenuto sorveglianza o istruzioni
riguardo all’uso dell’apparecchio da parte di una persona
responsabile della loro sicurezza. I bambini non devono mai
essere lasciati da soli con questo prodotto.
ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONI
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e staccare il pacco
batteria prima di eseguire qualsiasi regolazione o
rimozione/installazione di dotazioni o accessori. Un
avvio accidentale può causare lesioni.
AVVERTENZA: utilizzare esclusivamente pacchi batteria e
caricabatterie DeWALT.
Inserimento e rimozione del gruppo batterie
dall’apparato (Fig. B)
NOTA: per risultati ottimali, assicurarsi che il pacco batteria 3 sia completamente carico.
Per installare il pacco batteria
nell’impugnatura dell’apparato
1. Allineare il pacco batteria 3 alle guide all’interno
dell’impugnatura dell’apparato (Fig. B).
2. Farlo scorrere nell’impugnatura finché il pacco batteria non
è saldamente posizionato nell’apparato e assicurarsi che non
si disinnesti.
Per rimuovere il pacco batteria
dall’apparato
1. Premere il pulsante di rilascio della batteria 13 ed estrarre il
pacco batteria dall’impugnatura dell’apparato.
2. Inserire il pacco batteria nel caricatore come descritto nella
sezione caricabatteria di questo manuale.
Pacchi batteria con indicatore del livello
di carburante (Fig. B)
Alcuni pacchi batteria DeWALT comprendono un indicatore del
livello di carburante costituito da tre spie LED verdi che indicano
il livello di carica rimanente nel pacco batteria.
Per azionare l’indicatore del carburante, premere e tenere
premuto il pulsante dell’indicatore del carburante 22 . Una
combinazione di tre spie LED verdi si illumina per designare
il livello di carica residua. Quando il livello di carica nella
batteria scende al di sotto del limite utilizzabile, l’indicatore del
carburante non si illumina e sarà necessario ricaricare la batteria.
NOTA: l’indicatore del carburante è solo un’indicazione
del livello di carica residua sul pacco batteria. Non indica la
funzionalità dell’apparato ed è soggetto a variazioni in base
ai componenti prodotto, alla temperatura e all’applicazione
dell’utente finale.
Interruttore di azionamento (Fig. A)
AVVERTENZA: questo apparato non prevede il blocco
dell’interruttore di azionamento in posizione ON e non
deve essere bloccato su ON con nessun altro metodo.
Rilasciare il pulsante di blocco dell’interruttore di azionamento
1 premendo il pulsante come illustrato. Tirare l’interruttore
di azionamento 2 per accendere il motore. Rilasciando
l’interruttore di azionamento, il motore si spegne.
Regolazione della profondità di taglio
(Fig. A, C)
1. Allentare la manopola di regolazione della profondità 4 .
2. Spostare la piastra d’appoggio 5 per poter ottenere la
corretta profondità di taglio.
3. Stringere la manopola 4 .
4. Per ottenere risultati ottimali, far sporgere la lama dal pezzo
di circa 3 mm (vedere dettaglio nella figura C).
Regolazione dell’inclinazione (Fig. D)
L’angolo d’inclinazione è regolabile tra 0° e 50°.
1. Allentare la manopola di regolazione dell’inclinazione 10 .
2. Fissare l’angolo d’inclinazione inclinando la piastra
d’appoggio 5 finché il contrassegno non indica l’angolo
desiderato sull’apposita scala.
3. Stringere la manopola 10 .
Regolazione della piastra d’appoggio per
tagli a 90° (Fig. A, E)
1. Regolare la sega circolare con angolo d’inclinazione 0°.
2. Portare indietro la protezione della lama con la leva 6 e
posizionare la sega sul fianco della lama.
3. Allentare la manopola di regolazione dell’inclinazione 10 .
4. Posizionare una squadra contro la lama e la piastra
d’appoggio per regolare l’angolo a 90°.
5. Girare la vite di taratura 17 in modo che la piastra di
appoggio si fermi all’angolo corretto.
6. Verificare la precisione dell’impostazione controllando la
squadratura di un taglio effettivo su un materiale di scarto.
Installazione e uso della guida di refilatura
(Fig. F)
La refilatura è il processo di taglio di tavole più larghe in listelli
sottili, tagliando la grana in lunghezza. Il controllo manuale è più
difficoltoso per questo tipo di taglio e si consiglia l’uso di una
guida di refilatura.
AVVERTENZA: per la propria sicurezza, leggere il manuale
d’istruzioni prima di utilizzare qualsiasi accessorio. La
mancata osservanza di questi avvertimenti potrebbe
causare lesioni personali o danni alla sega e all’accessorio.
Durante l’assistenza tecnica, utilizzare solamente parti di
ricambio identiche.
Assemblaggio
1. Allentare la manopola della guida di refilatura 15 .
2. Inserire la guida di refilatura 16 come indicato in figura F.
3. Serrare saldamente la manopola della guida di refilatura 15 .
Usare la guida di refilatura in dotazione soltanto con la sega
circolare DCS391. L’uso di questa guida di refilatura con altre
seghe potrebbe aumentare il rischio di rimbalzo e lesioni.
75
Italiano
Prima di eseguire un taglio, assicurarsi che la guida di refilatura
sia saldamente fissata all’apparato.
Dopo aver installato la guida di refilatura sulla sega o dopo aver
spostato la guida per modificare l’impostazione della larghezza
di refilatura, verificare il funzionamento della protezione inferiore
prima di avviare la sega ed eseguire il taglio per assicurarsi che la
guida di refilatura non comprometta il funzionamento corretto
della protezione.
Sostituzione della lama (Fig. G)
1. Innestare il pulsante di blocco della lama 11 e svitare la
vite di fissaggio della lama 8 ruotandola in senso orario
utilizzando la chiave esagonale fornita in dotazione
con l’apparato.
2. Portare indietro la protezione inferiore della lama 7 con
l’azionamento 6 e sostituire la lama. Rimontare le rondelle
( 18 , 19 ) nella posizione corretta.
3. Verificare il senso di rotazione della lama.
4. Filettare la vite di fissaggio della lama 8 a mano per tenere
la rondella in posizione. Ruotare in senso anti-orario.
5. Premere il pulsante di bloccaggio della lama 11 ruotando il
mandrino finché la lama non gira più.
6. Con l’apposita chiave esagonale, serrare a fondo la vite di
fissaggio della lama.
Lame
AVVERTENZA: per minimizzare il rischio di lesioni agli
occhi, indossare sempre una protezione oculare adeguata.
Il carburo è un materiale duro ma friabile. Oggetti estranei
nel pezzo come fili metallici o chiodi possono causare
la rottura o lo spezzamento delle punte. Utilizzare la
sega soltanto quando è stata installata una protezione
appropriata. Montare la lama saldamente nel senso di
rotazione corretto prima dell’uso e usare sempre una lama
pulita e affilata.
AVVERTENZA: non impiegare la sega per tagliare
materiali ferrosi (acciaio) o i prodotti in muratura, vetro
o vetrocemento.
Non usare mole o lame abrasive. Una lama smussata causerà
un taglio inefficiente, un sovraccarico del motore della sega,
la formazione di schegge e potrebbe aumentare la possibilità
di rimbalzo.
Se si necessita di assistenza per quanto riguarda le lame, si prega
di contattare il proprio centro di assistenza locale elencato sul
retro del manuale.
Prima del funzionamento
• Accertarsi che il gruppo batterie sia (completamente)
caricato.
• Accertarsi che le protezioni siano installate correttamente. Il
riparo lama della sega deve essere in posizione chiusa.
• Assicurarsi che la lama ruoti nella direzione delle frecce
presenti sulla lama stessa.
• Non utilizzare lame tropo usurate.
76
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l’uso
AVVERTENZA: osservare sempre le istruzioni di sicurezza
e le normative in vigore.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e staccare il pacco
batteria prima di eseguire qualsiasi regolazione o
rimozione/installazione di dotazioni o accessori. Un
avvio accidentale può causare lesioni.
AVVERTENZA: indossare sempre un’opportuna
protezione personale per l’udito. A certe condizioni e
secondo la durata di utilizzo, la rumorosità causata da
questo prodotto può contribuire alla perdita di udito.
Istruzioni per l’uso
AVVERTENZA:
• Osservare sempre le istruzioni per la sicurezza e le
normative vigenti.
• Accertarsi che il materiale da tagliare sia
fissato saldamente.
• Applicare solo una leggera pressione all’elettroutensile
e non esercitare pressione lateralmente sulla lama. Se
possibile, lavorare con la base di appoggio della sega
a pressione sul pezzo in lavorazione. Questo evita di
danneggiare la lama e consente di ridurre le vibrazioni
e i movimenti incontrollabili dell’elettroutensile.
• Evitare il sovraccarico.
• Lasciare che la lama ruoti per qualche secondo prima
di iniziare a tagliare.
Corretto posizionamento delle mani (Fig. H)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali
gravi, tenere le mani SEMPRE nella posizione corretta,
come illustrato.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali
gravi, mantenere SEMPRE l’apparato con presa sicura per
prevenire reazioni improvvise.
Sostenere l’apparato mediante l’impugnatura principale
20 e l’impugnatura ausiliaria 12 per guidare la sega in
maniera corretta.
Accensione e spegnimento (Fig. A)
Per motivi di sicurezza, l’interruttore di azionamento 2 dell’apparato elettrico è dotato di un pulsante di blocco
interruttore 1 .
Premere il pulsante blocco interruttore per sbloccare l’apparato.
Per accendere l’apparato premere l’interruttore di azionamento
2 . Non appena l’interruttore di azionamento viene rilasciato,
il pulsante di blocco interruttore entra automaticamente in
funzione per evitare la partenza accidentale dell’apparato.
AVVISO: non ACCENDERE o SPEGNERE l’apparato quando
la lama tocca il pezzo o altri oggetti.
Guida dell’utensile (Fig. A)
1. Dato che il taglio è più regolare sul lato in cui la lama lascia il
pezzo, fissarlo con la parte posteriore rivolta verso la lama.
2. Utilizzare l’indicatore di taglio 9 per seguire la linea tracciata
sul pezzo. L’indicatore di taglio è allineato con il lato sinistro
della lama quando l’angolo di inclinazione è 50°. L’indicatore
di taglio è allineato con il lato destro della lama quando
l’angolo di inclinazione è 0°.
Aspirazione polveri (Fig. I)
QW, XJ, GB
Una porta di aspirazione polveri 21 è fornita in dotazione
insieme all’apparato.
• Durante le operazioni di segatura del legno, impiegare
esclusivamente aspiratori di polveri conformi alle direttive
pertinenti relative alle emissioni di polveri. I flessibili della
maggior parte degli aspirapolveri più diffusi si innestano
direttamente nella bocchetta per l’aspirazione delle polveri.
Per installare la porta di aspirazione
polveri (Fig. I)
1. Allentare completamente la leva di regolazione della
profondità 4 .
2. Posizionare la base d’appoggio 5 nella posizione più bassa.
3. Allineare la porta di aspirazione polveri 21 contro la staffa
sulla base d’appoggio come illustrato.
4. Allineare la linguetta sulla porta di aspirazione polveri al foro
filettato sulla staffa.
5. Inserire la vite e stringere in modo sicuro.
MANUTENZIONE
Questo apparato DeWALT è stato progettato per funzionare a
lungo con una manutenzione minima. Per avere prestazioni
sempre soddisfacenti occorre avere cura dell’apparato e
sottoporlo a pulizia periodica.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e staccare il pacco
batteria prima di eseguire qualsiasi regolazione o
rimozione/installazione di dotazioni o accessori. Un
avvio accidentale può causare lesioni.
Il caricabatteria e il pacco batteria non sono parti riparabili.
Italiano
AVVERTENZA: non utilizzare solventi o altri prodotti
chimici aggressivi per pulire le parti non metalliche
dell’apparato. Questi prodotti chimici indeboliscono i
materiali utilizzati per questi componenti. Utilizzare un
panno inumidito solo con acqua e sapone delicato. Non
far penetrare del liquido all’interno dell’apparato, e non
immergere alcuno dei suoi componenti direttamente in
un liquido.
Protezione inferiore
La protezione inferiore deve sempre ruotare e chiudersi
liberamente da una posizione di completa apertura a una di
completa chiusura. Verificare sempre il funzionamento corretto
prima del taglio aprendo completamente la protezione e
facendola chiudere. Se la protezione si chiude lentamente o
non completamente, necessiterà di pulizia o manutenzione.
Non utilizzare la sega finché non funziona correttamente. Per
pulire la protezione, usare aria secca o una spazzola morbida per
rimuovere tutta la segatura o i detriti accumulati dal percorso
della protezione e intorno alla molla della protezione. Se
questo non dovesse correggere il problema, sarà necessaria la
riparazione da parte di un centro di assistenza autorizzato.
Accessori su richiesta
AVVERTENZA: su questo prodotto sono stati collaudati
soltanto gli accessori offerti da DeWALT, quindi l’utilizzo
di accessori diversi potrebbe essere rischioso. Per ridurre il
rischio di lesioni, su questo prodotto vanno utilizzati solo
gli accessori raccomandati DeWALT.
NON UTILIZZARE ATTACCHI DELL’ACQUA CON QUESTA SEGA.
ISPEZIONARE VISIVAMENTE LE LAME AL CARBURO PRIMA
DELL’USO. SOSTITUIRLE SE RISULTANO DANNEGGIATE.
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori informazioni sugli
accessori più adatti.
Rispetto ambientale
Raccolta differenziata. I prodotti e le batterie
contrassegnati con questo simbolo non devono essere
smaltiti con i normali rifiuti domestici.
Prodotti e batterie contengono materiali che possono
essere recuperati o riciclati diminuendo la domanda di materie
prime. Si prega di riciclare prodotti elettrici e batterie secondo
le disposizioni locali. Ulteriori informazioni sono disponibili
all’indirizzo www.2helpU.com.
Pacco batteria ricaricabile
Lubrificazione
L’apparato non richiede alcuna ulteriore lubrificazione.
Pulizia
AVVERTENZA: soffiare via la polvere dall’alloggiamento
con aria compressa, non appena vi sia sporco visibile
all’interno e intorno alle prese d’aria di ventilazione.
Quando si esegue questa procedura indossare occhiali di
protezione e mascherine antipolvere omologati.
Questo pacco batteria a lunga durata deve essere ricaricato
quando non fornisce più energia sufficiente per eseguire
compiti che prima erano eseguiti agevolmente. Al termine della
sua vita operativa, il pacco batteria va smaltito con la dovuta
cura per l’ambiente.
• Far scaricare il pacco batteria completamente, quindi
rimuoverlo dalla radio.
• Le batteria agli ioni di litio sono riciclabili. Consegnarle al
proprio concessionario o presso un’apposita stazione di
riciclaggio. Le batterie raccolte verranno riciclate o smaltite
in modo appropriato.
77
Nederlands
165 mm SNOERLOZE CIRKELZAAG 18 V
DCS391
Hartelijk gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor een DeWALT gereedschap. Jarenlange
ervaring, grondige productontwikkeling en innovatie maken
DeWALT tot een van de betrouwbaarste partners voor
gebruikers van professioneel gereedschap.
Technische gegevens
Spanning
Type
Accutype
Max. afgegeven vermogen
Snelheid zonder druk
Zaagbladdiameter
Maximale snijdiepte
Asgat
Instellen van de afschuinhoek
Gewicht (zonder accuset)
VDC
W
min-1
mm
mm
mm
kg
DCS391
QW, XJ, GB
18
2/10
Li-Ion
760
5150
165
55
20
50˚
2,9
XE
18
2/10
Li-Ion
760
5150
165
55
16
50˚
2,9
Lawaaiwaarden en vibratiewaarden (triax-vectorsom) volgens EN60745-2-5.
LPA(emissie geluidsdrukniveau)
dB(A)
84
84
LWA(niveau geluidsvermogen)
dB(A)
95
95
K (onzekerheid voor het gegeven dB(A)
3
3
geluidsniveau)
Vibratie-emissiewaarde ah,W =
Onzekerheid K =
m/s2
m/s2
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad wordt
gegeven, is gemeten in overeenstemming met een
gestandaardiseerde test volgens EN60745 en kan worden
gebruikt om het ene gereedschap met het andere te vergelijken.
Het kan worden gebruikt voor een eerste inschatting
van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het verklaarde vibratie-emissieniveau
geldt voor de hoofdtoepassingen van het gereedschap. Als
het gereedschap echter voor andere toepassingen wordt
gebruikt, dan wel met andere accessoires of slecht wordt
onderhouden, kan de vibratie-emissie verschillen. Dit kan
het blootstellingniveau aanzienlijk verhogen gedurende de
totale arbeidsduur.
Een inschatting van het blootstellingniveau aan vibratie
dient ook te worden overwogen wanneer het gereedschap
wordt uitgeschakeld of als het aan staat maar geen
daadwerkelijke werkzaamheden uitvoert. Dit kan het
blootstellingniveau aanzienlijk verminderen gedurende de
totale arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen op om de
operator te beschermen tegen de effecten van vibratie,
78
zoals: onderhoud het gereedschap en de accessoires, houd
de handen warm, organisatie van werkpatronen.
Accu
Accutype
Spanning
Capaciteit
Gewicht
Accu
Accutype
Spanning
Capaciteit
Gewicht
Accu
Accutype
Spanning
Capaciteit
Gewicht
Lader
Netspanning
Accutype
Laadtijd bij benadering
van accu’s
Gewicht
Lader
Netspanning
Accutype
Laadtijd bij benadering
van accu’s
Gewicht
Lader
Netspanning
Accutype
Laadtijd bij benadering
van accu’s
Gewicht
Lader
Netspanning
Accutype
Laadtijd bij benadering
van accu’s
Gewicht
VDC
Ah
kg
VDC
Ah
kg
VDC
Ah
kg
VAC
min
kg
VAC
min
kg
VAC
min
kg
VAC
min
kg
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB183/B
Li-Ion
18
2,0
0,40/0,45
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
DCB184/B
Li-Ion
18
5,0
0,62/0,67
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
DCB546
Li-Ion
18/54
6,0/2,0
1,05
DCB107
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
60 (1,3 Ah) 70 (1,5 Ah) 90 (2,0 Ah)
140 (3,0 Ah) 185 (4,0 Ah) 240 (5,0 Ah)
0,29
DCB112
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
40 (1,3 Ah) 45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah)
90 (3,0 Ah) 120 (4,0 Ah) 150 (5,0 Ah)
0,36
DCB113
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
30 (1,3 Ah) 35 (1,5 Ah) 50 (2,0 Ah)
70 (3,0 Ah) 100 (4,0 Ah) 120 (5,0 Ah)
0,4
DCB115
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
22 (1,3 Ah) 22 (1,5 Ah) 30 (2,0 Ah)
45 (3,0 Ah) 60 (4,0 Ah) 75 (5,0 Ah)
0,5
Lader
Netspanning
Accutype
Laadtijd bij benadering
van accu’s
Gewicht
VAC
min
kg
DCB118
230
18/54 Li-Ion
22 (1,3 Ah) 22 (1,5 Ah)
45 (3,0 Ah) 60 (4,0 Ah)
60 (6,0 Ah)
0,66
30 (2,0 Ah)
75 (5,0 Ah)
De laders van het type DCB107, DCB112, DCB113 en DCB115
zijn geschikt voor accu’s van 10,8V, 14,4V, 18V XR Li-Ion en
XR FLEXVOLTTM (DCB123, DCB127, DCB141, DCB142, DCB143,
DCB144, DCB145, DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184,
DCB184B, DCB185 en DCB546).
De lader van het type DCB118 is geschikt voor accu’s van
het type 18V Li-Ion XR en XR FLEXVOLTTM (DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185 en DCB546).
Zekeringen:
Europa
230 V-gereedschap
10 ampère, stroomnet
EG-conformiteitsverklaring
Richtlijn Voor Machines
Snoerloze Cirkelzaag
DCS391
DeWALT verklaart dat deze producten zoals beschreven onder
Technische gegevens in overeenstemming zijn met:
2006/42/EG, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-5:2010.
Deze producten voldoen ook aan de Richtlijn 2014/30/EU
en 2011/65/EU. Neem voor meer informatie contact op met
DeWALT via het volgende adres of kijk op de achterzijde van
de gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de samenstelling
van het technische bestand en legt deze verklaring af
namens DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Engineering
DeWALT, Richard-Slinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
23.07.2016
WAARSCHUWING: Lees de instructiehandleiding om het
risico op letsel te verminderen.
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De definities hieronder beschrijven de ernstgraad voor elk
signaalwoord. Gelieve de handleiding te lezen en op deze
symbolen te letten.
Nederlands
GEVAAR: Wijst op een dreigende gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, zal leiden tot de dood of
ernstige verwondingen.
WAARSCHUWING: Wijst op een mogelijk gevaarlijke
situatie die, indien niet vermeden, zou kunnen leiden tot
de dood of ernstige letsels.
VOORZICHTIG: Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, kan leiden tot kleine of
matige letsels.
OPMERKING: Geeft een handeling aan waarbij geen
persoonlijk letsel optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan veroorzaken.
Wijst op risico van een elektrische schok.
Wijst op brandgevaar.
Algemene veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING: Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en alle instructies. Het
niet opvolgen van de waarschuwingen en instructies
kan leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstig
persoonlijk letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN
EN INSTRUCTIES ALS TOEKOMSTIG
REFERENTIEMATERIAAL
De term „elektrisch gereedschap“ in de waarschuwingen verwijst
naar uw (met een snoer) op de netspanning aangesloten
elektrische gereedschap of naar (draadloos) elektrisch
gereedschap met een accu.
1) Veiligheid Werkplaats
a ) Houd het werkgebied schoon en goed verlicht.
Rommelige of donkere gebieden zorgen voor ongelukken.
b ) Bedien elektrische gereedschappen niet in een
explosieve omgeving, zoals in de nabijheid van
ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. Elektrische
gereedschappen veroorzaken vonken die het stof of de
dampen kunnen doen ontbranden.
c ) Houd kinderen en omstanders op een afstand terwijl
u een elektrisch gereedschap bedient. Als u wordt
afgeleid kunt u de controle over het gereedschap verliezen.
2) Elektrische Veiligheid
a ) Stekkers van elektrisch gereedschap moeten in het
stopcontact passen. Pas de stekker nooit op enige
manier aan. Gebruik geen adapterstekkers samen
met geaard elektrisch gereedschap. Niet aangepaste
stekkers en passende contactdozen verminderen het risico
op een elektrische schok.
b ) Vermijd lichamelijk contact met geaarde
oppervlaktes zoals buizen, radiatoren, fornuizen
en ijskasten. Er bestaat een verhoogd risico op een
elektrische schok als uw lichaam geaard is.
79
Nederlands
c ) Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of
natte omstandigheden. Als er water in een elektrisch
gereedschap terecht komt, verhoogt dit het risico op een
elektrische schok.
d ) Behandel het stroomsnoer voorzichtig. Gebruik het
stroomsnoer nooit om het elektrische gereedschap
te dragen of te trekken, of de stekker uit het
stopcontact te halen. Houd het snoer uit de buurt
van warmte, olie, scherpe randen, of bewegende
onderdelen. Beschadigde snoeren of snoeren die in de
war zijn verhogen het risico op een elektrische schok.
e ) Als u een elektrisch gereedschap buitenshuis
gebruikt, gebruikt u een verlengsnoer dat geschikt
is voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een
verlengsnoer dat geschikt is voor buitenshuis, vermindert
het risico op een elektrische schok.
f ) Als het gebruik van een elektrisch gereedschap
op een vochtige locatie onvermijdelijk is,
gebruikt u een stroomvoorziening die beveiligd
is met een aardlekschakelaar. Het gebruik van
een aardlekschakelaar vermindert het risico op een
elektrische schok.
3) Persoonlijke Veiligheid
a ) Blijf alert, kijk wat u doet en gebruik uw gezonde
verstand als u een elektrisch gereedschap bedient.
Gebruik het gereedschap niet als u vermoeid bent
of onder de invloed van drugs, alcohol of medicatie
bent. Een moment van onoplettendheid tijdens het
bedienen van elektrische gereedschappen kan leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.
b ) Gebruik een beschermende uitrusting. Draag altijd
oogbescherming. Beschermende uitrusting zoals een
stofmasker, antislip veiligheidsschoenen, een helm, of
gehoorbescherming gebruikt in de juiste omstandigheden
zal het risico op persoonlijk letsel verminderen.
c ) Vermijd onbedoeld starten. Zorg ervoor dat de
schakelaar in de ‚off‘ (uit) stand staat voordat u
het gereedschap aansluit op de stroombron en/
of accu, het oppakt of ronddraagt. Het ronddragen
van elektrische gereedschappen met uw vinger
op de schakelaar of het aanzetten van elektrische
gereedschappen waarvan de schakelaar aan staat, zorgt
voor ongelukken.
d ) Verwijder alle stelsleutels of moersleutels voordat u
het elektrische gereedschap aan zet. Een moersleutel
of stelsleutel die in een ronddraaiend onderdeel van het
elektrische gereedschap is achtergelaten kan leiden tot
persoonlijk letsel.
e ) Rek u niet te ver uit. Blijf altijd stevig en in balans op
de grond staan. Dit zorgt voor betere controle van het
elektrische gereedschap in onverwachte situaties.
f ) Draag geschikte kleding. Draag geen loszittende
kleding of sieraden. Houd uw haar, kleding en
handschoenen uit de buurt van bewegende
onderdelen. Loszittende kleding, sieraden of lang haar
kunnen door bewegende delen worden gegrepen.
80
g ) Als er in apparaten wordt voorzien voor
het aansluiten van stofverwijdering- of
verzamelapparatuur, zorg er dan voor dat deze
correct worden aangesloten en gebruikt. Het gebruik
van een stofverzamelaar kan aan stof gerelateerde
gevaren verminderen.
4) Gebruik en Verzorging van Elektrisch
Gereedschap
a ) Forceer het gereedschap niet. Gebruik het juiste
elektrische gereedschap voor uw toepassing. Het
juiste elektrische gereedschap voert de werkzaamheden
beter en veiliger uit waarvoor het is ontworpen.
b ) Gebruik het gereedschap niet als de schakelaar het
niet aan en uit kan zetten. Ieder gereedschap dat niet
met de schakelaar kan worden bediend is gevaarlijk en
moet worden gerepareerd.
c ) Haal de stekker uit het stopcontact en/of neem de
accu uit het gereedschap voordat u aanpassingen
uitvoert, accessoires verwisselt, of het elektrische
gereedschap opbergt. Dergelijke preventieve
veiligheidsmaatregelen verminderen het risico dat het
elektrische gereedschap per ongeluk opstart.
d ) Bewaar gereedschap dat niet wordt gebruikt buiten
het bereik van kinderen en laat niet toe dat personen
die onbekend zijn met het elektrische gereedschap
of deze instructies het gereedschap bedienen.
Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk in handen van
ongetrainde gebruikers.
e ) Onderhoud elektrische gereedschappen. Controleer
op verkeerde uitlijning en het grijpen van
bewegende onderdelen, breuk van onderdelen en
andere omstandigheden die de werking van het
gereedschap nadelig kunnen beïnvloeden. Zorg dat
het gereedschap voor gebruik wordt gerepareerd als
het beschadigd is. Veel ongelukken worden veroorzaakt
door slecht onderhouden gereedschap.
f ) Houd snijdgereedschap scherp en schoon. Correct
onderhouden snijdgereedschappen met scherpe
snijdranden lopen minder snel vast en zijn gemakkelijker
te beheersen.
g ) Gebruik het elektrische gereedschap, de
accessoires en gereedschapsonderdelen enz. in
overeenstemming met deze instructies, waarbij
u rekening houdt met de werkomstandigheden
en de werkzaamheden die dienen te worden
uitgevoerd. Gebruik van het elektrische gereedschap voor
werkzaamheden die anders zijn dan het bedoelde gebruik,
kunnen leiden tot een gevaarlijke situatie.
5) Gebruik en Verzorging van
Gereedschap op Accu
a ) Gebruik alleen de lader die door de fabrikant wordt
opgegeven. Een lader die geschikt is voor één accutype,
kan een risico op brand veroorzaken indien gebruikt met
een andere accu.
Nederlands
b ) Gebruik elektrische gereedschappen uitsluitend met
speciaal omschreven accu’s. Gebruik van andere accu’s
kan leiden tot letsel en brandgevaar.
c ) Als de accu niet in gebruik is, dient u deze uit de
buurt te houden van andere metalen voorwerpen
zoals paperclips, munten, sleutels, spijkers,
schroeven of andere kleine metalen voorwerpen
die een verbinding van het ene contactpunt met
het andere kunnen maken. Het kortsluiten van
de accucontactpunten samen kan brandwonden of
brand veroorzaken.
d ) Als het gereedschap te zwaar wordt belast, kan
er vloeistof uit de accu lekken; vermijd contact
hiermee. Als u per ongeluk hier toch mee in contact
komt, spoelt u met water. Als de vloeistof in contact
met de ogen komt, dient u daarnaast medische hulp
in te roepen. Vloeistof afkomstig uit de accu kan irritatie
of brandwonden veroorzaken.
6) Service
a ) Zorg dat u gereedschap wordt onderhouden door
een erkende reparateur die uitsluitend identieke
vervangende onderdelen gebruikt. Dit zorgt ervoor dat
de veiligheid van het gereedschap blijft gegarandeerd.
AANVULLENDE SPECIFIEKE
VEILIGHEIDSREGELS
Veiligheidsinstructies voor alle
werkzaamheden
a )
b )
c )
d )
e )
f )
GEVAAR: Houd handen uit de buurt van de
snijzone en het blad. Houd uw tweede hand op de
hulphendel of op de motorbehuizing. Indien beide
handen de zaag vasthouden, kunnen ze gesneden worden
door het blad.
Reik niet onder het werkstuk. De bescherming kan u
niet beschermen tegen het blad onder het werkstuk.
Stel de snijdiepte af op de dikte van het werkstuk.
Er moet minder dan een volle tand van de bladtanden
zichtbaar zijn onder het werkstuk.
Houd nooit het te snijden stuk in uw handen of
tussen uw benen. Bevestig het werkstuk op een
stabiel platform. Het is belangrijk om het werk goed
te ondersteunen om blootstelling van het lichaam, het
vastraken van het blad of controleverlies tot een minimum
te beperken.
Houd het werktuig vast via de geïsoleerde
grijpoppervlakken als u een bewerking uitvoert
waarbij het snijgereedschap verborgen bedrading
kan raken. Door contact met een snoer onder spanning
zullen blootgestelde metalen onderdelen van het
werktuig ook onder spanning komen te staan en de
gebruiker elektrocuteren.
Als u afscheurt, gebruik altijd een langsgeleider
of een geleiding met rechte rand. Dit verbetert de
nauwkeurigheid van het snijden en verlaagt het risico dat
het blad klem raakt.
g ) Gebruik altijd bladen met correcte grootte en vorm
(diamant versus rond) van boomopeningen. Bladen
die niet overeenstemmen met de montagehardware van
de zaag zullen excentrisch draaien met controleverlies
als gevolg.
h ) Gebruik nooit beschadigde of onjuiste
bladsluitringen of bout. De bladsluitringen en bout
werden speciaal ontworpen voor uw zaag, voor optimale
prestaties en bedieningsveiligheid.
Oorzaken en voorkomen door de gebruiker
van terugslag
•
Terugslag is een plotse reactie op een klem geraakt of verkeerd
gericht zaagblad, wat ertoe leidt dat een niet-bestuurde zaag
optilt uit het werkstuk naar de bediener toe;
• Als het blad klem raakt of stevig vastzit doordat de snede
nauwer wordt, dan blokkeert het blad en de motorreactie
stuurt het werktuig snel terug naar de bediener;
• Indien het blad gedraaid raakt of verkeerd gericht in de snede,
dan kunnen de tanden aan het achtereinde van het blad in
het bovenoppervlak van het hout dringen waardoor het blad
uit de opening klimt en terugspringt naar de bediener.
Terugslag is het gevolg van onjuist gebruik van het werktuig en/
of verkeerde werkomstandigheden en kan voorkomen worden
door de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals hieronder
aangegeven.
a ) Behoud een stevige greep met beide handen
op de zaag en plaats uw armen zo om de
terugslagkrachten te weerstaan. Plaats uw lichaam
aan beide kanten van het blad, maar niet in lijn met
het blad. Terugslag zou ertoe kunnen leiden dat de zaag
achterwaarts springt, maar terugslagkrachten kunnen
beheerst worden door de bediener indien passende
voorzorgsmaatregelen genomen worden.
b ) Wanneer een schijf vast komt te zitten, of wanneer
het doorslijpen om wat voor reden dan ook wordt
onderbroken, laat de drukschakelaar dan los en
houdt de eenheid bewegingloos in het materiaal
totdat de schijf volledig tot stilstand komt. Probeer
de eenheid nooit achteruit of uit het werkstuk te
trekken terwijl de schijf in beweging is. Hierdoor kan
terugslag optreden. Onderzoek waardoor de schijf bleef
steken en neem maatregelen om dat een volgende keer
te voorkomen.
c ) Bij het opnieuw starten van een zaag in het
werkstuk, centreer dan het zaagblad in de snede en
controleer of de zaagtanden niet in het materiaal
vastzitten. Als de schijf vastzit, kan het werktuig naar
boven schieten of een terugslag veroorzaken wanneer het
werktuig opnieuw wordt aangezet.
d ) Ondersteun grote panelen om het risico dat het
blad klem raakt en terugslag te beperken. Grote
panelen hebben de neiging door te buigen onder
hun eigen gewicht. Het paneel dient aan beide kanten
81
Nederlands
ondersteund te worden, bij de doorslijpplek en in de buurt
van beide uiteinden.
e ) Gebruik geen doffe of beschadigde bladen. Niet
gescherpte of onjuist afgestelde bladen maken enge
sneden, wat leidt tot overmatige wrijving, klemraken van
het blad en terugslag.
f ) Bladdiepte en sluithendels van hoekafstelling
moeten stevig vastzitten alvorens te snijden. Indien
de bladafstelling verschuift bij het snijden, dan kan dit
leiden tot klemraken en terugslag.
g ) Wees extra voorzichtig bij een maken van een
versteksnede in bestaande muren of andere blinde
zones. Het uitstekend blad kan voorwerpen snijden die
terugslag kunnen veroorzaken.
Veiligheidsvoorschriften voor zagen met een
pendulum-zaagbladbeschermkap
a ) Controleer voor elk gebruik of de onderste
beschermkap correct sluit. Gebruik de zaagmachine
niet als de onderste beschermkap niet vrij kan
bewegen en niet onmiddellijk sluit. Klem of bind de
onderste beschermkap nooit in de geopende stand
vast. Als de zaagmachine op de vloer valt, kan de
onderste beschermkap worden verbogen. Open de
beschermkap met de terugtrekhendel en controleer of hij
vrij beweegt en bij alle zaaghoeken en zaagdiepten het
zaagblad of andere delen niet aanraakt.
b ) Controleer de functie van de veer voor de onderste
beschermkap. Laat voor gebruik de beschermkap
en de veer nakijken als zij niet naar behoren
functioneren. Door beschadigde delen, plakkende
aanslag of ophoping van spanen kan de onderste
beschermkap vertraagd functioneren.
c ) Open de onderste beschermkap alleen met de
hand bij bijzondere zaagwerkzaamheden, zoals
invallend zagen en haaks zagen. Open de onderste
beschermkap met de terugtrekhendel en laat
hem los zodra het zaagblad in het werkstuk is
binnengedrongen. Bij alle andere zaagwerkzaamheden
moet de onderste beschermkap automatisch werken.
d ) Let er altijd op dat de onderste beschermkap het
zaagblad bedekt voordat u de zaagmachine op een
werkbank of op de vloer legt. Een onbeschermd
uitlopend zaagblad beweegt de zaagmachine tegen
de zaagrichting en zaagt wat er in de weg komt. Let
op de uitlooptijd van het zaagblad nadat de machine
is uitgeschakeld.
Aanvullende veiligheidsvoorschriften voor
cirkelzagen
•
•
82
Draag oorbeschermers. Blootstelling aan lawaai kan leiden
tot gehoorverlies.
Draag een stofmasker. Blootstelling aan stofdeeltjes
kan voor ademhalingsproblemen en mogelijke
verwondingen zorgen.
•
•
•
•
Gebruik geen bladen met een grotere of kleiner
diameter dan aanbevolen. Zie de technische gegevens
voor de juiste zaagcapaciteiten. Gebruik enkel de bladen
gespecificeerd in deze handleiding die voldoen aan EN 847-1.
Gebruik nooit schurende afsnijwielen.
Gebruik geen accessoires voor de toevoer van water.
Zet het werkstuk met klemmen of op een andere
praktische manier vast en ondersteun het werkstuk
op een stabiele ondergrond. Wanneer u het werkstuk
vasthoudt met de hand of het tegen uw lichaam gedrukt
houdt, is het instabiel en kunt u de controle verliezen.
Overige risico’s
De volgende risico’s zijn inherent aan het gebruik
van cirkelzagen:
• Letsel als gevolg van het aanraken van ronddraaiende
onderdelen of hete onderdelen van het gereedschap
Ondanks toepassing van de geldende veiligheidsvoorschriften
en het aanbrengen van beveiligingen blijven bepaalde gevaren
bestaan. Deze zijn:
• Gevaar voor gehoorbeschadiging.
• Gevaar voor beklemming van vingers bij het verwisselen van
de accessoire.
• Gezondheidsrisico’s veroorzaakt door het inademen van stof
dat vrijkomt als u met hout werkt.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage ontworpen.
Controleer altijd of het voltage van de accu overeenkomt
met het voltage op het typeplaatje. Zorg er ook voor dat
het voltage van uw oplader overeenkomt met dat van
uw stroomvoorziening.
Uw DeWALT oplader is dubbel geïsoleerd in
overeenstemming met EN60335; daarom is geen
aarding nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen
door een speciaal geprepareerd snoer dat leverbaar is via het
DeWALT servicecentrum.
Een verlengsnoer gebruiken
U dient geen verlengsnoer te gebruiken, tenzij dit absoluut
noodzakelijk is. Gebruik een goedgekeurd verlengsnoer
dat geschikt is voor de stroominvoer van uw oplader (zie
Technische gegevens). De minimale geleidergrootte is 1 mm2;
de maximale lengte is 30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd volledig af
te rollen.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
Laders
DeWALT laders hoeven niet te worden afgesteld en zijn zo
ontworpen dat zij zeer gemakkelijk in het gebruik zijn.
Nederlands
Belangrijke veiligheidsinstructies voor alle
acculaders
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES: Deze handleiding bevat
belangrijke instructies voor de veiligheid en voor de bediening
van geschikte batterijladers (raadpleeg Technische Gegevens).
• Lees voordat u de lader gebruikt, alle instructies en
aanwijzingen voor de veiligheid op de lader, de accu en het
product dat de accu gebruikt.
WAARSCHUWING: Gevaar voor elektrische schok. Laat
geen vloeistof in de lader dringen. Dit zou kunnen leiden
tot een elektrische schok.
WAARSCHUWING: Wij adviseren een aardlekschakelaar
met een reststroomwaarde van 30mA of minder
te gebruiken.
VOORZICHTIG: Gevaar voor brandwonden. Beperk
het risico van letsel, laad alleen oplaadbare accu’s op
van het merk DeWALT. Andere typen accu’s zouden uit
elkaar kunnen springen en persoonlijk letsel en schade
kunnen veroorzaken.
VOORZICHTIG: Houd toezicht op kinderen zodat zij niet
met het apparaat kunnen spelen.
OPMERKING: Onder bepaalde omstandigheden, wanneer
de stekker van de lader in het stopcontact zit, kunnen de
niet-afgedekte laadcontacten binnenin de lader door
materiaal of een voorwerp worden kortgesloten. Bepaalde
materialen die geleidend zijn, zoals, maar niet uitsluitend,
staalwol, aluminiumfolie of een opeenhoping van
metaalachtige deeltjes, kunnen beter bij de holtes van de
lader worden weggehouden. Trek altijd de stekker uit het
stopcontact wanneer er geen accu in de lader zit. Trek de
stekker van de lader uit het stopcontact voordat u de lader
gaat reinigen.
• Probeer NIET de accu op te laden met andere laders dan
die in deze handleiding worden beschreven. De lader en
de accu zijn speciaal voor elkaar ontworpen.
• Deze laders zijn niet bedoeld voor een andere
toepassing dan het opladen van oplaadbare accu’s van
DeWALT. Andere toepassingen kunnen leiden tot het gevaar
van brand, elektrische schok of elektrocutie.
• Stel de lader niet bloot aan regen of sneeuw.
• U kunt beter niet aan het snoer trekken wanneer u de
stekker van de lader uit het stopcontact trekt. Er is dan
minder risico op beschadiging van het snoer en van de stekker.
• Het is belangrijk dat u het snoer zo plaatst dat niemand
erop kan stappen of erover kan struikelen, en het snoer
niet op een andere manier kan beschadigen of onder
spanning kan komen te staan.
• Gebruik alleen een verlengsnoer als het er werkelijk
niet anders kan. Gebruik van een ongeschikt verlengsnoer
kan het risico van brand, elektrische schok of elektrocutie tot
gevolg hebben.
• Plaats niet iets boven op een lader en plaats de lader
niet op een zacht oppervlak omdat hierdoor de
ventilatiesleuven kunnen worden geblokkeerd en de
lader binnenin veel te heet wordt. Plaats de lader niet in de
•
•
•
•
•
•
•
buurt van een warmtebron. De lader wordt geventileerd door
sleuven boven en onder in de behuizing.
Gebruik de lader niet met een beschadigd snoer of een
beschadigde stekker—laat deze onmiddellijk vervangen.
Gebruik de lader niet als er hard op is geslagen, als de
lader is gevallen of op een andere manier beschadigd is.
Breng de lader naar een erkend servicecentrum.
Haal de lader niet uit elkaar; breng de lader naar een
erkend servicecentrum wanneer service of reparatie
nodig is. Onjuiste montage kan leiden tot het risico van een
elektrische schok, elektrocutie of brand.
Als het netsnoer is beschadigd, moet het onmiddellijk worden
vervangen door de fabrikant, een servicemonteur van de
fabrikant of een dergelijk vakbekwaam persoon, zodat risico
is uitgesloten.
Trek de stekker van de lader uit het stopcontact voordat
u de lader gaat schoonmaken. Er is dan minder risico
van een elektrische schok. Het risico is niet minder wanneer
u de accu verwijderd.
Probeer NOOIT 2 laders op elkaar aan te sluiten.
De lader is ontworpen voor de 230V stroomvoorziening
van een woning. Probeer de lader niet te gebruiken op
een andere spanning. Dit geldt niet voor de 12V-lader.
Een accu opladen (Afb. [Fig.] B)
1. Steek de lader in een geschikt stopcontact voordat u de
accu insteekt.
2. Plaats de accu 3 in de lader, en let er daarbij op dat de accu
geheel in de lader komt te zitten. Het rode lampje (opladen)
knippert herhaaldelijk en dat duidt erop dat het laadproces
is gestart.
3. Een volledig opgeladen accu wordt aangegeven door het
rode lampje dat constant AAN blijft. De accu is nu volledig
opgeladen en kan worden gebruikt of kan in de acculader
blijven zitten. Duw, als u de accu uit de lader wilt nemen, op
de accu-vrijgaveknop 13 op de accu.
OPMERKING: U kunt maximale prestaties en levensduur van
lithium-ion-accu’s garanderen door de accu’s volledig op te
laden voordat u deze voor het eerst in gebruik neemt.
Werking van de lader
Raadpleeg onderstaande indicatoren voor de laadstatus van de
accu.
Laadindicaties
bezig met opladen
volledig opgeladen
hete/koude accuvertraging*
*Het rode lampje blijft knipperen, maar er brandt ook een geel
indicatielampje wanneer de functie actief is. Wanneer de accu
een geschikte temperatuur heeft bereikt, gaat het gele lampje
uit en hervat de lader de laadprocedure.
83
Nederlands
De geschikte lader(s) laden niet een kapotte accu op. Het
lampje zal niet of onregelmatig gaan branden en de lader geeft
daarmee aan dat de accu kapot is.
OPMERKING: Dit kan ook betekenen dat er iets mis is met de
lader.
Als de lader laat zien dat er een probleem is, laat de lader en de
accu dan testen door een geautoriseerd servicecentrum.
Hot/Cold Pack Delay (Vertraging Hete/Koude Accu)
Wanneer de lader waarneemt dat een accu te warm of te koud
is, wordt onmiddellijk een Hot/Cold Delay gestart en wordt het
laden uitgesteld tot de accu een geschikte temperatuur heeft
bereikt. De lader schakelt dan automatisch over op de acculaadstand. Deze functie waarborgt een maximale levensduur
van de accu.
Een koude accu zal minder snel worden opgeladen dan een
warme accu. De accu zal minder snel opladen gedurende
de gehele laadcyclus en zal niet op maximumsnelheid gaan
opladen, ook niet als de accu warmer wordt.
De lader DCB118 is voorzien van een interne ventilator voor
het koelen van de accu. De ventilator gaat automatisch draaien
wanneer de accu moet worden gekoeld. Gebruik de lader nooit
als de ventilator niet goed werkt of als de ventilatiesleuven zijn
geblokkeerd. Zorg ervoor dat er geen voorwerpen in de lader
kunnen komen.
Accu
Belangrijke veiligheidsinstructies voor alle
accu’s
Als u vervangende accu’s bestelt, zorg er dan voor dat u het
catalogusnummer en voltage vermeldt.
De accu is niet volledig opgeladen als deze uit de verpakking
komt. Voordat u de accu en oplader gebruikt, dient u de
onderstaande veiligheidsinstructies te lezen. Volg vervolgens de
oplaadprocedures zoals die zijn uitgelegd.
LEES ALLE INSTRUCTIES
•
•
•
•
Elektronisch Beveiligingssysteem
XR Li-Ion-gereedschap is ontworpen met een Elektronisch
Beveiligingssysteem dat ervoor zorgt dat de accu niet te veel
wordt geladen, niet te heet wordt of te veel wordt ontladen.
Het product zal automatisch uitgeschakeld worden, als het
elektronisch beschermingssysteem actief wordt. Als dit gebeurt,
zet u de Lithium-ion-accu op de lader, totdat deze volledig
geladen is.
•
Montage aan de wand
•
Deze laders kunnen aan de wand worden gemonteerd
of rechtop op een tafel of werkoppervlak staan. Plaats bij
wandmontage de accu dichtbij een stopcontact en uit de
buurt van een hoek of andere obstakels die de doorstroming
van lucht kunnen verhinderen. Gebruik de achterzijde van de
lader als sjabloon voor de plaatsing van de montageschroeven
aan de wand. Monteer de lader stevig met gipsplaatschroeven
(afzonderlijk aan te schaffen), van tenminste 25,4 mm lang
waarvan de schroefkop een diameter heeft van of 7 – 9 mm, in
hout geschroefd tot op een optimale diepte, waarbij ongeveer
5,5 mm van de schroef uitsteekt. Houd de sleuven aan de
achterzijde van de lader tegenover de uitstekende schroeven en
steek montagesleuven volledig op de schroeven.
Instructies voor het reinigen van de lader
WAARSCHUWING: Gevaar voor elektrische schok.
Neem, voordat u met de reiniging begint, de stekker
van de lader uit het stopcontact. U kunt stof en vet
van de buitenzijde van de lader verwijderen met een doek
of een zachte, niet-metalen borstel. Gebruik geen water
of schoonmaakmiddelen. Laat nooit vloeistof in het
gereedschap komen; dompel nooit een onderdeel van het
gereedschap onder in een vloeistof.
84
•
•
Laad de accu niet op en gebruik deze niet in een
explosieve omgeving, zoals in de nabijheid van
ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. Wanneer u de
accu plaatst in of verwijdert uit de lader kan het stof of de
damp door een vonk vlamvatten.
Gebruik nooit geweld bij het plaatsen van de accu in de
lader. Wijzig de accu op geen enkele manier als deze niet
past in een lader die niet geschikt is, omdat de accu kan
openbarsten waardoor ernstig persoonlijk letsel kan
ontstaan.
Laad de accu’s alleen op in DeWALT-laders.
Spat NIET met water en dompel de accu niet onder in water
of andere vloeistoffen.
Gebruik of bewaar het gereedschap en de accu niet
op plaatsen waar de temperatuur 40 ˚C of meer kan
bereiken (bijvoorbeeld in een schuurtje of een metalen
loods in de zomer).
Verbrand de accu niet, zelfs niet als deze ernstig
beschadigd is of volledig verbruikt. De accu kan in vuur
exploderen. Als lithium ion accu‘s worden verbrand, komen
giftige dampen en materialen vrij.
Als de inhoud van de accu in contact met de huid komt,
wast u dit onmiddellijk af met water en een milde
zeep. Als accuvloeistof in de ogen komt spoelt u 15 minuten
met water in het geopende oog, of totdat de irritatie stopt.
Als medische hulp nodig is dient u te vermelden dat de
accuelektrolyt is samengesteld uit een mengsel van vloeibare
organische carbonaten en lithiumzouten.
De inhoud van geopende accucellen kan irritatie aan de
luchtwegen veroorzaken. Zorg voor frisse lucht. Zoek als de
symptomen aanhouden medische hulp.
WAARSCHUWING: Gevaar voor brandwonden.
Accuvloeistof kan ontvlambaar zijn als deze aan een vonk
of vlam wordt blootgesteld.
WAARSCHUWING: Probeer nooit om welke reden dan
ook de accu te openen. Als de behuizing van de accu
is gescheurd of beschadigd, zet de accu dan niet in de
lader. Klem een accu niet vast, laat een accu niet vallen,
beschadig een accu niet. Gebruik een accu of lader waar
hard op is geslagen, die is gevallen, waar overheen is
gereden of die op welke manier dan ook is beschadigd
(dat wil zeggen, doorboord met een spijker, geraakt
met een hamer, vertrapt) niet. Een elektrische schok of
elektrocutie kan het gevolg zijn. Breng beschadigde accu’s
Nederlands
terug naar het servicecentrum zodat ze kunnen worden
gerecycled.
WAARSCHUWING: Brandgevaar. Berg de accu
niet op en vervoer de accu niet op een manier dat
metalen voorwerpen in contact kunnen komen
met de aansluitpunten van de accu. Bijvoorbeeld,
steek de accu niet in een schortzak, broekzakken,
gereedschapskisten, gereedschapsdozen, laden, enz., waar
een losse spijkers, schroeven, sleutels, enz. liggen.
VOORZICHTIG: Plaats het gereedschap wanneer
het niet in gebruik is, op z’n zijkant op een stabiel
oppervlak waar het niet kan vallen of omvallen.
Sommige gereedschappen met grote accu’s kunnen
rechtop staan op de accu maar kunnen gemakkelijk
worden omgegooid.
Transport
WAARSCHUWING: Brandgevaar. Tijdens het transport
kunnen accu’s mogelijk vlam vatten als de aansluitingen
van de accu onbedoeld in aanraking komen met
geleidende materialen. Controleer dat tijdens het transport
de aansluitingen van de accu afgeschermd zijn en goed
geïsoleerd van materialen die ermee in contact kunnen
komen en kortsluiting kunnen veroorzaken.
DeWALT accu’s voldoen aan alle van toepassing zijn
verzendvoorschriften zoals deze zijn bepaald door de bedrijfstak
en door wettelijke normen, zoals Aanbevelingen voor het
Transport van Gevaarlijke Goederen van de UN; Voorschriften
voor Gevaarlijke Goederen van de International Air Transport
Association (IATA) , Voorschriften Internationale Maritieme
Gevaarlijke Goederen (IMDG) en de Europese Overeenkomst
Betreffende het Internationale Vervoer van Gevaarlijke Goederen
over de Weg (ADR). Lithium-ion cellen en accu’s zijn getest in
overeenstemming met Hoofdstuk 38,3 van de Aanbevelingen
voor het Transport van Gevaarlijke Goederen Handleiding van
Testen en Criteria.
In de meeste gevallen zal bij de verzending van een DeWALTaccu deze naar verwachting worden geclassificeerd als volledig
gereguleerd Klasse 9 Gevaarlijk materiaal. Over het algemeen
zullen alleen verzendingen die een lithium-ion-accu bevatten
met een energie-classificatie hoger dan 100 Wattuur (Wh),
moeten worden verzonden als volledig gereguleerd Klasse 9. Bij
alle lithium-ion-accu’s wordt de Wattuur-classificatie op de accu
vermeld. Verder adviseert DeWALT in verband met complicaties
met de voorschriften, lithium-ion-accu’s niet als luchtvracht
alleen te verzenden, ongeacht de Wattuur-classificatie.
Zendingen van gereedschap met accu’s (combo-sets) kunnen
naar verwachting per luchtvracht worden verzonden, als de
Wattuur-classificatie van de accu niet hoger is dan 100 Wh.
Ongeacht of een verzending wordt geacht een vrijstelling
te hebben of volledig voorgeschreven, is voor de
verantwoordelijkheid van de verzender de meest recente
voorschriften voor verpakking, labeling/markering en vereisten
ten aanzien van documentatie.
De informatie die in dit hoofdstuk van de handleiding wordt
verstrekt, wordt verstrekt in goed vertrouwen en wordt geacht
nauwkeurig te zijn op het moment dat het document werd
opgesteld. Er wordt echter geen garantie gegeven, impliciet
of expliciet. Het is voor de verantwoordelijkheid van de koper
ervoor te zorgen dat zijn activiteiten in overeenstemming zijn
met de geldende voorschriften.
De FLEXVOLTTM-accu vervoeren
De DeWALT FLEXVOLTTM-accu heeft twee standen: Gebruiksen Transport-.
Stand: Wanneer de FLEXVOLTTM-accu op zichzelf staat of in
een DeWALT 18V-product zit, werkt de accu als een 18V-accu.
Wanneer de FLEXVOLTTM-accu in een 54V- of een 108V-product
(twee 54V-accu’s) zit, werkt de accu als een 54V-accu.
Transport-stand: Wanneer de kap op de FLEXVOLTTM-accu is
bevestigd, staat de accu in de transport-stand. Houd de kap op
de accu bij verzending.
In de Transport-stand zijn reeksen
van cellen binnen in de accu
elektrisch van elkaar geïsoleerd,
waardoor 3 accu’s ontstaan met
een lagere Wattuur-classificatie (Wh), vergeleken bij 1 accu met
een hogere Wh-classificatie. Door dit grotere aantal van 3 accu’s
met een lagere Wattuur- classificatie kan de accu vrijgesteld zijn
van bepaalde voorschriften voor verzending die worden
opgelegd aan accu’s met een hogere Wattuur-capaciteit.
Voorbeeld, de transport
Voorbeeld van markering met etiket
Wh waarde kan 3 x 36 Wh gebruik en transport
aangeven, dit betekend 3
batterijen van elk 36 Wh. De
Wh waarde tijdens gebruik
kan 108 Wh aangeven
(1 batterij).
Aanbevelingen voor opslag
1. De beste plaats om het apparaat op te bergen is koel en
droog, uit direct zonlicht en niet in overmatige hitte of
koude. Voor optimale accuprestaties en levensduur bergt u
accu’s op bij kamertemperatuur als deze niet in gebruik zijn.
2. Wanneer u de accu lange tijd opbergt, kunt u deze voor
optimale resultaten het beste volledig opgeladen opslaan
op een koele, droge plaats buiten de lader.
OPMERKING: Accu’s kunnen beter niet volledig ontladen
worden opgeslagen. De accu moet voor gebruik weer worden
opgeladen.
Labels op de oplader en accu
Behalve de pictogrammen die in deze handleiding worden
gebruikt, kunnen de volgende pictogrammen op de labels op
de lader en op de accu staan:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Zie Technische gegevens voor de oplaadtijd.
85
Nederlands
Niet doorboren met geleidende voorwerpen.
De volgende pictogrammen staan op het gereedschap vermeld:
Laad geen beschadigde accu‘s op.
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Niet blootstellen aan water.
Draag gehoorbescherming.
Z org dat defecte snoeren onmiddellijk worden
vervangen.
Draag oogbescherming.
Uitsluitend opladen tussen 4 ˚C en 40 ˚C.
Alleen voor gebruik binnenshuis.
B ied de accu als chemisch afval aan en houd
rekening met het milieu.
Laad DeWALT-accu’s alleen op met de aangewezen
DeWALT-laders. Wanneer u andere accu’s dan de
aangewezen DeWALT-accu’s oplaadt met een
DeWALT-lader dan kunnen deze barsten of kan dit
leiden tot andere gevaarlijke situaties.
Gooi de accu niet in het vuur
GEBRUIK (zonder transport dop). Voorbeeld: Wh
waarde geeft 108 Wh aan (1 batterij van 108 Wh).
TRANSPORT (met ingebouwde transport dop).
Voorbeeld: Wh waarde geeft 3 x 36 Wh aan
(3 batterijen van 36 Wh).
Accutype
De DCS391 werkt op een 18V XR Li-Ion accu.
Deze accu's kunnen worden gebruikt: DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB546.
Raadpleeg Technische Gegevens voor meer informatie.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Snoerloze cirkelzaag
1 24-tands zaagblad
1Inbussleutel
1Overlangsgeleiding
1 Plastic tas (QW, XJ, GB):
1 Stofafzuigpoort
1 M4 X 18 Bout
2 Li-Ion-accu’s (L2, M2-model)
1Gereedschapskoffer
1Batterijlader
1Gebruiksaanwijzing
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen of accessoires
mogelijk zijn beschadigd tijdens het transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door te lezen en te
begrijpen voordat u de apparatuur gebruikt.
86
Markering op het gereedschap
Positie Datumcode
De datumcode, die ook het jaar van fabricage bevat, is binnen in
de behuizing geprint.
Voorbeeld:
2016 XX XX
Jaar van fabricage
Beschrijving (Afb. A, D, F)
WAARSCHUWING: Pas het gereedschap of een onderdeel
ervan nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk letsel tot
gevolg hebben.
1 Aan/Uit schakelaar vergrendelknop
2 Aan/uit-schakelaar
3 Accu
4 Diepteafstellingsknop
5 Schoen
6 Terugtrekhendel onderste beschermkap
7 Onderste zaagbladbeschermkap
8 Zaagbladklemschroef
9 Zaagsnede-indicator
10 Aanpassingsknop afschuinhoek
11 Vergrendelknop voor het zaagblad
12 Hulphandgreep
13 Accu-ontgrendelknop
14 Inbussleutel
15 Knop overlangsgeleiding
16 Overlangsgeleidinge
Gebruiksdoel
Uw snoerloze cirkelzaag DCS391 is ontworpen voor
professioneel zagen van hout.
GEBRUIK ZE NIET bij natte omstandigheden of in de
aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of gassen.
Deze zware cirkelzagen zijn professionele elektrische
gereedschappen.
LAAT GEEN kinderen in contact met het gereedschap
komen. Toezicht is vereist als onervaren gebruikers dit
gereedschap bedienen.
• Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen
(waaronder kinderen) die verminderde fysieke, sensorische
of psychische vermogens hebben of die het ontbreekt
aan ervaring en/of kennis of bekwaamheden, als dat
niet gebeurt onder toezicht van een persoon die
Nederlands
verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen mogen
nooit alleen worden gelaten met dit product zodat ze ermee
zouden kunnen spelen.
MONTAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u de accu, voordat
u enige aanpassing maakt of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.
WAARSCHUWING: gebruik alleen de accusets en laders
van DeWALT.
De accu in het gereedschap zetten en uit het
gereedschap verwijderen (Afb. B)
OPMERKING: Voor het beste resultaat is het belangrijk dat u de
accu 3 volledig oplaadt.
De accu in de handgreep van het
gereedschap installeren
1. Houd de accu tegenover de rails 3 in de handgreep van de
lamp (Afb. B).
2. Schuif de accu in de handgreep totdat de accu stevig vastzit
in het gereedschap en controleer dat de accu niet los raakt.
De accu uit het gereedschap halen
1. Druk op de accu-ontgrendelknop 13 en trek de accu stevig
uit de handgreep van het gereedschap.
2. Zet de accu in de lader zoals wordt beschreven in het
ladergedeelte van deze handleiding.
Vermogenmeter (Afb. B)
Er zijn DeWALT-accu’s met een vermogenmeter en deze bestaat
uit drie groene LED-lampjes die een aanduiding geven van de
hoeveelheid lading die de accu nog heeft.
U kunt de vermogenmeter inschakelen door de knop van
de vermogenmeter 22 in te drukken. Een combinatie van
de drie groene LED-lampjes gaat branden en dat geeft een
aanduiding van de hoeveelheid lading die de accu nog heeft.
Wanneer de lading in de accu onder het bruikbare niveau
ligt, gaat de vermogenmeter niet branden en moet de accu
worden opgeladen.
OPMERKING: De brandstofmeter geeft slechts een indicatie
van de hoeveelheid lading die de accu nog heeft. De meter
geeft geen aanwijzingen over de functionaliteit van het
gereedschap en is onderhevig aan schommelingen afhankelijk
van productcomponenten, temperatuur en de toepassing door
de eindgebruiker.
Aan/Uit-schakelaar (Afb. A)
WAARSCHUWING: Dit gereedschap heeft geen
voorziening voor het vergrendelen van de Aan/Uitschakelaar in de ON-stand en mag nooit op welke manier
dan ook op ON worden vergrendeld.
Geef de vergrendelknop 1 van de Aan/Uit-schakelaar vrij door
de knop in te drukken zoals wordt afgebeeld. Schakel de motor
in door aan de Aan/Uit-schakelaar 2 te trekken. Laat de Aan/
Uit-schakelaar los en de motor wordt uitgeschakeld.
Zaagdiepte-instelling (Afb. A, C)
1. Draai de zaagdiepte-instelling 4 los.
2. Beweeg de bodemplaat 5 totdat de gewenste zaagdiepte
bereikt wordt.
3. Draai de zaagdiepte-instelling 4 weer vast.
4. Voor optimale resultaten het zaagblad ongeveer 3 mm door
het werkstuk heen laten zagen (zie inzet in figuur C).
Afschuinvergrendeling (Afb. D)
De afschuinhoek is van 0° tot 50° instelbaar.
1. Draai de knop 10 los.
2. Stel de hoek in door de bodemplaat 5 zodanig te kantelen
dat de markering de gewenste waarde aangeeft.
3. Draai de knop 10 vast.
Instelling van de bodemplaat voor
zaagsneden met een hoek van 90° (Afb. A, E)
1. Zet de afschuinhoek op 0°.
2. Open de beschermkap door de hefboom 6 omhoog
te trekken.
3. Draai de knop 10 los.
4. Plaats een winkelhaak tegen het zaagblad en de
bodemplaat zodat de hoek 90° wordt.
5. Draai de kalibratieschroef 17 zo dat de schoen stopt in de
juiste hoek.
6. Controleer de nauwkeurigheid van de instelling door
de rechtheid van een zaagsnede te beoordelen op een
stukje afvalmateriaal.
Installatie en gebruik van de
overlangsgeleiding (Afb. F)
Overlangszagen is het proces van het in smalle stroken zagen
van breed plaatmateriaal, zagen in de richting van de nerf. Het
met de hand geleiden van het gereedschap is bij deze manier
van zagen moeilijker en daarom wordt u geadviseerd de
overlangsgeleiding te gebruiken.
WAARSCHUWING: Lees voor uw eigen veiligheid de
instructiehandleiding voordat u een accessoire in gebruik
neemt. Als u deze aanwijzingen niet in acht neemt, kan
dat leiden tot persoonlijk letsel en ernstige beschadiging
van de zaag en het accessoire. Gebruik, wanneer u
onderhoud aan dit gereedschap verricht, uitsluitend
identieke vervangende onderdelen.
Montage
1. Maak de knop van de overlangsgeleiding 15 los.
2. Steek de overlangsgeleiding 16 in, zoals in afbeelding F
wordt getoond.
3. Zet de knop 15 van de overlangsgeleiding stevig vast.
Gebruik de geleverde overlangsgeleiding alleen met de
cirkelzaag DCS391. Wanneer u deze overlangsgeleiding met
87
Nederlands
andere zagen gebruikt, kan dat het risico van terugslag en
letsel vergroten.
Controleer voordat u een zaagsnede maakt, dat de
overlangsgeleiding stevig is vastgezet op het gereedschap.
Controleer, nadat u de overlangsgeleiding op de zaag hebt
geplaatst of nadat u de geleiding op een andere breedteinstelling hebt gezet, dat de onderste beschermkap goed werkt,
voordat u de zaag start en een zaagsnede maakt, zodat u zeker
weet dat de overlangsgeleiding niet de juiste werking van de
beschermkap belemmert.
Verwisselen van het zaagblad (Afb. G)
1. Druk de zaagbladvergrendelingsknop 11 in en schroef
de zaagbladklemschroef 8 naar rechts los met de bij het
gereedschap geleverde inbussleutel.
2. Open de onderste beschermkap van het zaagblad 7 m.b.v.
de hefboom 6 en vervang het zaagblad. Zet de ringen ( 18 ,
19 ) weer op dezelfde manier terug.
3. Controleer de draairichting van het zaagblad.
4. Draai met de hand de zaagbladklemschroef 8 zodat de ring
op z’n plaats blijft. Draai naar links.
5. Druk de spindelvergrendeling 11 in en verdraai het
zaagblad totdat het blokeert.
6. Zet de zaagbladklemschroef stevig vast met de inbussleutel.
Zaagbladen
WAARSCHUWING: Beperk het risico van verwonding
van de ogen, draag altijd oogbescherming. Carbide is een
hard maar bros materiaal. Voorwerpen in het werkstuk,
die er niet in horen, zoals draad of spijkers, kunnen tot
gevolg hebben dat de punt scheurt of breekt. Werk alleen
met de zaag wanneer een goede zaagbladbeschermkap
is geplaatst. Monteer vóór gebruik het zaagblad stevig en
let op de juiste draairichting, gebruik altijd een schoon,
scherp zaagblad.
WAARSCHUWING: Zaag met deze zaag geen
ferro-metalen (staal), metselwerk, glas, planken met
metselwerk, cementplaat of tegels.
Gebruik geen schurende schijven of diamantschijven. Een bot
zaagblad maakt dat het zagen langzaam en inefficiënt verloopt,
de motor wordt overbelast, er uitzonderlijk veel splinters
ontstaan en de mogelijkheid van de rugslag kan toenemen.
Als u hulp nodig hebt bij zaagbladen, neem dan contact op met
uw servicecentrum ter plaatse, zie de lijst op de achterzijde van
de handleiding.
Voor gebruik
• Zorg dat de accu (helemaal) is opgeladen.
• Controleer of alle beschermkappen juist gemonteerd zijn.
De beschermkap van het zaagblad moet gesloten zijn.
• Controleer de draairichting van het zaagblad (zie pijl op
het blad).
• Gebruik geen overmatig versleten zaagbladen.
88
BEDIENING
Instructies voor gebruik
WAARSCHUWING: Houd u altijd aan de
veiligheidsinstructies en van toepassing
zijnde voorschriften.
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u de accu, voordat
u enige aanpassing maakt of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.
WAARSCHUWING: Draag altijd de juiste
gehoorbescherming. Onder sommige omstandigheden
en bij langdurig gebruik kan lawaai van dit product
bijdragen aan gehoorverlies.
Gebruiksaanwijzing
WAARSCHUWING!
• Neem altijd de veiligheidsinstructies en de geldende
voorschriften in acht.
• Zorg dat het te zagen materiaal goed is vastgezet.
• Druk zachtjes tegen het werktuig; vermijd het
uitoefenen van druk op de zijkant van het zaagblad.
Indien mogelijk werkt u met het zaagblok tegen het
werkstuk aangedrukt. Hiermee wordt schade aan het
blad voorkomen en gaat het werktuig niet schudden
en trillen.
• Vermijd overbelasting.
• Laat het blad enkele seconden ronddraaien voordat u
gaat zagen.
Juiste positie van de handen (Afb. H)
WAARSCHUWING: Om het risico op ernstig persoonlijk
letsel te verminderen, dient u ALTIJD de handen in de
juiste positie te hebben, zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING: Om het risico op ernstig persoonlijk
letsel te verminderen, houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
Houd het gereedschap vast bij de hoofdhandgreep 20 en de
hulphandgreep 12 zodat u de zaag goed kunt geleiden.
In- en uitschakelen (Afb. A)
Om veiligheidsredenen is de Aan/Uit-schakelaar 2 van uw
gereedschap voorzien van een vergrendelknop 1 .
Ontgrendel het gereedschap door de vergrendelknop in te
drukken.
U kunt de machine in werking zetten door op de Aan/Uitschakelaar 2 te drukken.
Zodra u de Aan/Uit-schakelaar loslaat wordt de
vergrendelknop automatisch ingeschakeld zodat wordt
voorkomen dat de machine onbedoeld wordt gestart.
OPMERKING: Schakel het gereedschap niet IN of
UIT wanneer het zaagblad het werkstuk of andere
materialen raakt.
Het gereedschap geleiden (Afb. A)
1. Klem het werkstuk met de verkeerde kant naar boven vast.
2. Volg de op het werkstuk getekende lijn m.b.v. de markering
9 . De markering staat op een lijn met de linkerzijde van
het zaagblad wanneer de afschuinhoek op 50° staat. De
markering staat op een lijn met de rechterzijde van het
zaagblad wanneer de afschuinhoek op 0° staat.
Nederlands
WAARSCHUWING: Gebruik nooit oplosmiddelen of
andere bijtende chemicaliën voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het gereedschap. Deze
chemicaliën kunnen het materiaal dat in deze onderdelen
is gebruikt verzwakken. Gebruik een doek die uitsluitend
met water en milde zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
enige vloeistof in het gereedschap komt; dompel nooit
enig onderdeel van het gereedschap in een vloeistof.
Onderste beschermkap
Stofafzuiging (Afb. I)
QW, XJ, GB
Een stofafzuigpoort 21 is meegeleverd bij uw gereedschap.
• Gebruik altijd stofafzuiging die ontworpen is in
overeenstemming met de van toepassing zijnde richtlijnen
voor stofemissie bij het zagen van hout. Slangen van
de meeste gewone stofzuigers passen rechtstreeks in
de stofafzuigpoort.
De stofafzuigpoort aanbrengen (Afb. I)
1. Maak de zaagdiepte hendel helemaal los 4 .
2. Plaats de geleider 5 in de laagste positie.
3. Plaats de stofafzuigpoort 21 tegen de beugel op de
geleider zoals afgebeeld.
4. Houdt de opening van de stofafzuigpoort gelijk met het gat
op de beugel.
5. Plaats de schroef en draai hem stevig vast.
ONDERHOUD
Uw DeWALT gereedschap op stroom is ontworpen om
gedurende een lange tijdsperiode te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Het continu naar bevrediging
functioneren hangt af van de juiste zorg voor het gereedschap
en regelmatig schoonmaken.
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u de accu, voordat
u enige aanpassing maakt of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.
Aan de lader en de accu kan geen onderhoud worden verricht.
De onderste beschermkap moet altijd vrij kunnen draaien
en sluiten uit een geheel open of geheel gesloten positie.
Controleer altijd of de beschermkap goed werkt door de kap
voorafgaand aan zaagwerkzaamheden geheel te openen en
los te laten. Als de beschermkap langzaam sluit of niet geheel
sluit, moet de kap worden schoongemaakt of worden nagezien.
Gebruik de zaag pas weer als de beschermkap goed werkt. Maak
de beschermkap schoon met droge lucht of een zachte borstel
en verwijder alle opgehoopte zaagsel en vuil uit het pad van de
beschermkap en rond de veer van de beschermkap. Als hiermee
het probleem niet is verholpen, moet het gereedschap worden
nagezien door een erkend servicecentrum.
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien accessoires die niet
door DeWALT zijn aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke accessoires met
dit gereedschap gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel te
verminderen dient u uitsluitend door DeWALT aanbevolen
accessoires met dit product te gebruiken.
GEBRUIK BIJ DEZE ZAAG GEEN ACCESSOIRES VOOR DE TOEVOER
VAN WATER.
VOER EEN VISUELE INSPECTIE UIT VAN CARBIDE ZAAGBLADEN
VOORAFGAAND AAN GEBRUIK VERVANGEN IN HET GEVAL VAN
BESCHADIGING.
Neem contact op met uw leverancier voor verdere informatie
over de geschikte accessoires.
Bescherming van het milieu
Smering
Gescheiden inzameling. Producten en batterijen die
zijn voorzien van dit symbool, mogen niet bij het
normale huishoudelijke afval worden weggegooid.
Producten en batterijen bevatten materialen die
kunnen worden teruggewonnen en gerecycled, zodat de vraag
naar grondstoffen afneemt. Recycle elektrische producten en
batterijen volgens de lokale voorschriften. Nadere informatie is
beschikbaar op www.2helpU.com.
Uw elektrische gereedschap heeft geen aanvullende
smering nodig.
Herlaadbare accu
Reiniging
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof uit de
hoofdbehuizing met droge lucht, zo vaak u ziet dat
vuil zich in en rond de luchtopeningen ophoopt. Draag
goedgekeurde oogbescherming en een goedgekeurd
stofmasker als u deze procedure uitvoert.
Deze duurzame accu moet herladen worden als hij niet krachtig
genoeg blijkt tijdens het uitvoeren van klussen die daarvoor vlot
verliepen. Aan het einde van zijn technische levensduur dient u
dit werktuig weg te gooien met respect voor het milieu:
• Gebruik de accu helemaal op en verwijder deze vervolgens
uit het werktuig.
• Lithium-ion-cellen recyclebaar. Breng ze terug bij uw
leverancier of naar het milieupark bij u in de buurt. De
ingezamelde accu’s zullen worden gerecycled of op juiste
wijze tot afval worden verwerkt.
89
Norsk
165 mm 18 V TRÅDLØS SIRKELSAG
DCS391
Gratulerer!
Du har valgt et DeWALT-verktøy. Mange års erfaring, grundig
produktutvikling og innovasjon gjør DeWALT til en meget
pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy.
Tekniske data
Spenning
Type
Batteritype
Maks strømytelse
Ingen belastningshastighet
Bladdiameter
Maksimal skjæredybde
Utsparingsdiameter
Justere avfasingsvinkelen
Vekt (uten batteripakke)
VDC
W
min-1
mm
mm
mm
kg
DCS391
QW, XJ, GB
18
2/10
Li-Ion
760
5150
165
55
20
50˚
2,9
XE
18
2/10
Li-Ion
760
5150
165
55
16
50˚
2,9
Noise values and vibration values (triax vector sum) according to EN60745-2-5:
LPA(lydtrykksnivå)
dB(A)
84
84
LWA(lydeffektnivå)
dB(A)
95
95
K(usikkerhet for det angitte
dB(A)
3
3
støynivå)
Verdi vibrasjonsutslipp ah,W =
Usikkerhet K =
m/s2
m/s2
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette informasjonsbladet er
blitt målt iht. standardiserte tester gitt i EN60745, og kan brukes
til å sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan brukes til
forberedende vurdering av eksponering.
ADVARSEL: Angitt nivå for vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet. Dersom verktøyet
brukes i andre bruksområder, med annet tilbehør
eller er dårlig vedlikeholdt, kan vibrasjonsutslippene
avvike. Dette kan øke eksponeringsnivået betydelig for
hele arbeidsperioden.
En vurdering av nivået for vibrasjonseksponeringen bør
også tas med i beregningen når verktøyet er slått av eller
når det går uten faktisk å gjøre en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden.
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte
operatøren mot følgene fra vibrasjon, som f.eks.: Holde
ved like verktøy og tilbehør, holde hendene varme,
organisere arbeidsmønster.
90
Batteripakke
Batteritype
Spenning
Kapasitet
Vekt
Batteripakke
Batteritype
Spenning
Kapasitet
Vekt
Batteripakke
Batteritype
Spenning
Kapasitet
Vekt
Lader
Netspanning
Batteritype
Omtrentlig ladetid på
batteripakker
Vekt
Lader
Netspanning
Batteritype
Omtrentlig ladetid på
batteripakker
Vekt
Lader
Netspanning
Batteritype
Omtrentlig ladetid på
batteripakker
Vekt
Lader
Netspanning
Batteritype
Omtrentlig ladetid på
batteripakker
Vekt
VDC
Ah
kg
VDC
Ah
kg
VDC
Ah
kg
VAC
min
kg
VAC
min
kg
VAC
min
kg
VAC
min
kg
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB183/B
Li-Ion
18
2,0
0,40/0,45
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
DCB184/B
Li-Ion
18
5,0
0,62/0,67
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
DCB546
Li-Ion
18/54
6,0/2,0
1,05
DCB107
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
60 (1,3 Ah) 70 (1,5 Ah) 90 (2,0 Ah)
140 (3,0 Ah) 185 (4,0 Ah) 240 (5,0 Ah)
0,29
DCB112
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
40 (1,3 Ah) 45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah)
90 (3,0 Ah) 120 (4,0 Ah) 150 (5,0 Ah)
0,36
DCB113
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
30 (1,3 Ah) 35 (1,5 Ah) 50 (2,0 Ah)
70 (3,0 Ah) 100 (4,0 Ah) 120 (5,0 Ah)
0,4
DCB115
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
22 (1,3 Ah) 22 (1,5 Ah) 30 (2,0 Ah)
45 (3,0 Ah) 60 (4,0 Ah) 75 (5,0 Ah)
0,5
Lader
Netspanning
Batteritype
Omtrentlig ladetid på
batteripakker
Vekt
VAC
min
kg
DCB118
230
18/54 Li-Ion
22 (1,3 Ah) 22 (1,5 Ah)
45 (3,0 Ah) 60 (4,0 Ah)
0,66
30 (2,0 Ah)
75 (5,0 Ah)
Laderne DCB107, DCB112, DCB113 og DCB115 kan brukes med
batteripakker med 10,8V, 14,4V, 18V Li-Ion XR og XR FLEXVOLTTM
(DCB123, DCB127, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144, DCB145,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B,
DCB185 and DCB546).
Laderen DCB118 kan bruke 18V Li-Ion XR og XR FLEXVOLTTM
batteripakker (DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184,
DCB184B, DCB185 og DCB546).
Sikringer:
Europa
230V verktøy
10 A, nettspenning
OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING MED EU
Maskineridirektiv
Trådløs sirkelsag
DCS391
DeWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under
Tekniske data er i samsvar med:
2006/42/EU, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-5:2010.
Disse produktene samsvarer også med direktiv 2014/30/EF og
2011/65/EF. For mer informasjon, vennligst kontakt DeWALT på
følgende adresser eller se baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske
filen og fremsetter denne erklæringen på vegne av DeWALT.
Norsk
ADVARSEL: Angir en potensielt farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, kan føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller
moderat personskade.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til
personskader, men som kan føre til skader på utstyr
hvis den ikke unngås.
Angir fare for elektrisk støt.
Angir brannfare.
Generelle sikkerhetsadvarsler for elektriske
verktøy
ADVARSEL: Les alle sikkerhetsadvarsler og alle
instruksjoner. Manglende overholdelse av advarslene
og instruksjonene kan resultere i elektrisk sjokk, ild og/eller
alvorlig skade.
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG
INSTRUKSJONER FOR FREMTIDIG BRUK
Uttrykket “elektrisk verktøy” i advarslene henviser til ditt
strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller ditt
batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy.
1) Sikkerhet på arbeidsområdet
a ) Hold arbeidsområdet godt opplyst. Rotete eller mørke
områder er en invitasjon til ulykker.
b ) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive omgivelser,
slik som i nærheten av antennelige væsker, gasser
eller støv. Elektrisk verktøy skaper gnister som kan
antenne støv eller gasser.
c ) Hold barn og tilskuere borte mens du bruker et
elektrisk verktøy. Distraksjoner kan føre til at du
mister kontrollen.
2) Elektrisk sikkerhet
Markus Rompel
Teknisk direktør
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510 Idstein, Tyskland
23.07.2016
ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik at skaderisikoen
kan reduseres.
Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet
Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået de
enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og vær spesielt
oppmerksom på disse symbolene.
FARE: Angir en eksisterende farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, vil føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
a ) Støpselet til elektriske verktøy må passe til
stikkontakten. Aldri modifiser støpselet på noen
måte. Ikke bruk adaptere med jordede elektriske
verktøy. Umodifiserte støpsler og stikkontakter som
passer vil redusere risikoen for elektrisk sjokk.
b ) Unngå kroppskontakt med jordete overflater slik
som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Det
finnes en økt risiko for elektrisk sjokk dersom kroppen din
er jordet.
c ) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn eller våte
forhold. Dersom det kommer vann inn i et elektrisk
verktøy vil det øke risikoen for elektrisk sjokk.
d ) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk ledningen til å
bære, trekke eller dra ut støpselet til det elektriske
verktøyet. Hold ledningen borte fra varme, olje,
skarpe kanter eller bevegelige deler. Skadede eller
innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk sjokk.
91
Norsk
e ) Når du bruker et elektrisk verktøy utendørs, bruk en
skjøteledning som er egnet for utendørs bruk. Bruk
av en skjøteledning beregnet for utendørs bruk reduserer
risikoen for elektrisk sjokk.
f ) Dersom bruk av et elektrisk verktøy på et fuktig sted
er uunngåelig, bruk en strømkilde med jordfeilbryter
(RCD). Bruk av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for
elektrisk sjokk.
3) Personlig sikkerhet
a ) Hold deg våken, hold øye med det du gjør og bruk
sunn fornuft når du bruker et elektrisk verktøy. Ikke
bruk et elektrisk verktøy dersom du er trøtt eller er
påvirket av medikamenter, narkotika eller alkohol.
Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk av elektriske
verktøy kan føre til alvorlig personskade.
b ) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller.
Verneutstyr slik som støvmaske, sklisikre vernesko,
hjelm, eller hørselsvern brukt under passende forhold vil
redusere personskader.
c ) Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at bryteren er i
av-stillingen før du kobler til strømkilden og/eller
batteripakken, plukker opp eller bærer verktøyet. Å
bære elektriske verktøy med fingeren på bryteren eller å
sette inn støpselet mens elektriske verktøy har bryteren på
øker faren for ulykker.
d ) Fjern eventuelle justeringsnøkler før du slår på
det elektriske verktøyet. En nøkkel som er festet til
en roterende del av det elektriske verktøyet kan føre
til personskade.
e ) Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste og stå
støtt hele tiden. Dette fører til at du har bedre kontroll
over det elektriske verktøyet ved uventede situasjoner.
f ) Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg løstsittende klær
eller smykker. Hold hår, antrekk og hansker borte
fra bevegelige deler. Løstsittende antrekk, smykker eller
langt hår kan bli fanget opp av bevegelige deler.
g ) Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av
støvutsugings- og -oppsamlingsinnretning, må du
sørge for at disse er koblet til og ordentlig sikret. Bruk
av støvoppsamlere kan redusere støvrelaterte farer.
4) Bruk og vedlikehold av elektriske
verktøy
a ) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det elektriske
verktøyet som situasjonen krever. Det riktige elektriske
verktøyet vil gjøre jobben bedre og tryggere ved den
hastigheten det ble konstruert for.
b ) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan slå
verktøyet av eller på. Ethvert elektrisk verktøy som ikke
kan kontrolleres med bryteren er farlig og må repareres.
c ) Koble støpselet fra strømkilden og/eller
batteripakken fra det elektriske verktøyet før
du foretar noen justeringer, endrer tilbehør
eller lagrer elektriske verktøy. Slike preventive
sikkerhetsforanstaltninger reduserer risikoen for å starte
det elektriske verktøyet ved et uhell.
92
d ) Lagre elektriske verktøy som ikke er i bruk,
utilgjengelig for barn og la ikke personer som ikke
er kjent med det elektriske verktøyet eller disse
instruksjonene bruke det. Elektriske verktøy er farlige i
hendene på utrenede brukere.
e ) Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller om
bevegelige deler er feiljustert eller fastskjært,
om deler er ødelagt eller andre forhold som kan
påvirke driften av verktøyet. Dersom det er skadet,
få verktøyet reparert før neste bruk. Mange ulykker
forårsakes av dårlig vedlikeholdte verktøy.
f ) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt vedlikeholdte
skjæreverktøy med skarpe skjærekanter setter seg mindre
sannsynlig fast og er lettere å kontrollere.
g ) Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene, osv.,
i samsvar med disse instruksjonene og ta i
betraktning arbeidsforholdene og det arbeidet som
skal utføres. Bruk av det elektriske verktøyet for oppgaver
som er forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en
farlig situasjon.
5) Bruk og vedlikehold av batteridrevne
verktøy
a ) Bruk kun laderen som er spesifisert av produsenten.
En lader som passer for en type batteripakke kan føre til
brannfare dersom den brukes med en annen batteripakke.
b ) Bruk kun elektriske verktøy sammen med
de spesifiserte batteripakkene. Bruk av andre
batteripakker kan skape risiko for skader eller brann.
c ) Når batteripakken ikke er i bruk, hold den borte fra
andre metallobjekter som binders, mynter, nøkler,
spikere, skruer eller andre små metallobjekter som
kan skape en forbindelse fra en batteripol til en
annen. Å kortslutte batteripolene kan føre til brannskader
eller brann.
d ) Ved hardhendt behandling kan det komme væske
ut fra batteriet. Unngå kontakt med denne. Dersom
du ved et uhell kommer i kontakt med væsken, skyll
med vann. Dersom du får væsken i øynene, oppsøk
lege umiddelbart. Batterivæske kan føre til irritasjon
eller forbrenninger.
6) Vedlikehold
a ) Få det elektriske verktøyet ditt vedlikeholdt av
en kvalifisert reparatør som kun bruker originale
reservedeler. Dette vil sikre at verktøyets sikkerhet
blir ivaretatt.
FLERE SIKKERHETSREGLER
Sikkerhetsinstruksjoner for alle
bruksområder
a )
FARE: Hold hender bort fra skjæreområdet og
sagbladet. Hold din andre hånd på støttehåndtaket,
eller motorrammen. Om begge hendene holder sagen
kan de ikke skjæres av sagbladet.
Norsk
b ) Ikke berør undersiden av arbeidsstykket.
Verneinnretningen kan ikke beskytte deg mot sagbladet
under arbeidsstykket.
c ) Juster skjæredybden til tykkelsen av arbeidsstykket.
Mindre enn en hel tann av sagbladet skal være synlig
under arbeidsstykket.
d ) Hold aldri et stykke som skal skjæres i dine hender
eller over ditt ben. Fest arbeidsstykket på en stabil
plattform. Det er viktig å støtte arbeidet riktig for å
minimere kroppseksponering, fastkjøring av sagbladet,
eller tap av kontroll.
e ) Hold elektroverktøyet ved isolerte gripeoverflater
når du utfører en operasjon hvor skjæreverktøyet
kan komme i kontakt med skjult ledningstråd.
Berøring med en strømførende ledning gjør at de
eksponerte metalldelene på verktøyet også blir
strømførende, slik at brukeren får elektrisk støt.
f ) Bruk alltid en kløveholder eller rett kantleder ved
kløving. Dette forbedrer nøyaktigheten av skjæring og
reduserer sjansen for fastkjøring av sagbladet.
g ) Bruk alltid sagblader med riktig størrelse og form
(diamant kontra rund) av spindelhull. Blader som ikke
matcher den monterte maskinvaren av sagen vil drives
eksentrisk, som forårsaker tap av kontroll.
h ) Bruk aldri skadet eller feilaktige bladpakninger eller
bolter. Bladpakninger og bolter er spesifikt designet for
din sag, for optimal ytelse og driftssikkerhet.
Årsaker til og hindring av tilbakeslag
•
Tilbakeslag er en plutselig reaksjon til et fastkjørt, bøyd eller
feiljustert sagblad, som forårsaker at en ukontrollert sag løftes
opp og ut av arbeidsstykket mot brukeren;
• Når sagbladet kjøres fast eller er bøyd av sagsnittet som lukkes,
stopper bladet og motorreaksjonen beveger enheten hurtig
bakover mot brukeren;
• Hvis sagbladet blir vridd eller feiljustert i kuttet, kan tennene
ved den bakre kanten av sagbladet skjæres inn i den øvre
overflaten av treet som forårsaker at sagbladet kommer ut av
sagsnittet og hopper tilbake mot brukeren.
Tilbakeslag oppstår som følge av feilbruk av verktøyet og/eller feil
bruksprosedyrer eller forhold som kan unngås ved å ta følgende
forholdsregler:
a ) Hold et godt tak med begge hender på sagen og
plasser dine armer for å motstå trykk fra tilbakeslag.
Plasser din kropp på hver side av bladet, men ikke
i linje med bladet. Tilbakeslag kan forårsake at sagen
hopper bakover, men trykk fra tilbakeslag kan kontrolleres
av brukeren, om riktige forhåndsregler er tatt.
b ) Når sagbladet sitter fast, eller hvis du av en eller
annen grunn må avbryte kuttingen, skal du slippe
opp utløseren og holde verktøyet helt stille i
materialet til skiven har stanset helt. Prøv aldri å ta
verktøyet ut av arbeidsstykket eller trekke verktøyet
bakover mens sagbladet er i bevegelse, ellers kan
det oppstå tilbakeslag. Finn årsaken til og løs problemet
for å hindre at sagbladet sitter fast igjen.
c ) Når du startet opp sagen i arbeidsstykke, midtstill
bladet i sagsnittet og sjekk at sagtennene ikke
sitter fast i materiale. Hvis sagbladet sitter fast, kan det
komme seg ut av eller slå tilbake fra arbeidsstykket når
verktøyet startes igjen.
d ) Støtt store paneler for å minimere risikoen for at
sagbladet setter seg fast og tilbakeslag oppstår.
Store paneler synker ofte sammen under sin egen
vekt. Støtter må plasseres under panelet på begge sider,
nære linjen av kuttet og nære kanten av panelet.
e ) Ikke bruk sløve eller skadete sagblader. Uslipte eller
feilaktig innstilte blader produserer smale sagsnitt som
forårsaker overdreven friksjon, bladbøyning og tilbakeslag.
f ) Bladdybde og låsespaker for justering av
skråskjæring må være stramme og sikret før
skjæring er utført. Om bladjusteringen skiftes i løpet av
skjæring, kan det forårsake fastsetting og tilbakeslag.
g ) Bruk ekstra varsomhet når du utfører et ”dykkutt”
i eksisterende vegger eller andre blinde områder.
Det utstikkende sagbladet kan skjære objekter som kan
forårsake tilbakeslag.
Sikkerhetsinstrukser for sager med pendelbladvern
a ) Før hver bruk må du kontrollere om det nedre
vernedekselet stenger helt. Ikke bruk sagen hvis det
nedre vernedekselet ikke kan beveges fritt og ikke
stenger straks.
Klem og bind nedre vernedeksel aldri fast
i åpnet posisjon. Hvis sagen skulle falle ned
på bakken ved en feiltagelse, kan det nedre
vernedekselet bøyes. Åpne vernedekselet med
tilbaketrekkingsarmen og pass på at det kan beveges
fritt og ikke berører verken sagblad eller andre deler i alle
skjærevinkler og -dybder.
b ) Kontroller fjærens funksjon for nedre vernedeksel.
La maskinen gjennomgå service før bruk, hvis
vernedeksel og fjær ikke virker feilfritt. Skadede deler,
klebrige avleiringer eller sponhauger medfører at nedre
vernedeksel reagerer forsinket.
c ) Åpne det nedre vernedekselet manuelt kun ved
spesielle snitt, som „innstikk- og vinkelsnitt”. Åpne
det nedre vernedekselet med tilbaketrekkingsarmen
og slipp den når sagbladet er trengt inn i
arbeidsstykket. Ved alle andre typer saging må det nedre
vernedekselet fungere automatisk.
d ) Legg ikke sagen på arbeidsbenken eller gulvet uten
at nedre vernedeksel dekker over sagbladet. Et
ubeskyttet sagblad som fortsatt roterer, beveger
sagen i motsatt retning av skjæreretningen og sager
alt som er i veien.
Ta hensyn til tiden sagen fortsatt roterer etter at den er
slått av.
93
Norsk
Ekstra sikkerhetsinstrukser for sirkelsager
Bruk hørselsvern. Eksponering for støy kan forårsake tap av
hørsel.
Bruk en støvmaske. Å bli utsatt for støvpartikler kan
forårsake pustevansker og mulig skade.
Ikke bruk sagblader med større eller mindre diameter
enn anbefalt. For opplysninger om riktig skjærekapasitet
henvises du til de tekniske dataene. Bruk kun sagblader
spesifisert i denne manualen, som er i samsvar med EN 847-1.
Aldri bruk slipende reduseringshjul.
Ikke bruk tilbehør for vanntilførsel.
Bruk tvinger eller annen praktisk måte å sikre og
holde arbeidsstykket på et stabilt underlag. Å holde
arbeidsstykket i hendene eller mot kroppen er ustabilt og kan
føre til at du mister kontroll.
•
•
•
•
•
•
Restrisikoer
Følgende farer er uløselig knyttet til bruken av sirkelsager.
• Skader som skyldes berøring av de roterende delene eller
varme deler på verktøyet
Til tross for at man følger relevante sikkerhetsbestemmelser
og bruker sikkerhetsutstyr, er det bestemte farer som ikke kan
unngås. Disse er:
• Hørselsskader.
• Fare for å klemme fingrene når man bytter tilbehøret.
• Helseskader som skyldes innånding av støv som oppstår ved
arbeid med tre.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun én spenning.
Alltid kontroller at spenningen til batteripakken samsvarer med
spenningen på merkeskiltet. Sørg også for at spenningen på
laderen samsvarer med spenningen på strømnettet.
Din DeWALT-lader er dobbeltisolert i samsvar med
EN60335; det trengs derfor ikke noen jordledning.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den byttes i en
spesialledning som fås via DeWALT-serviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Skjøteledning bør ikke brukes hvis det ikke er absolutt
nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning som egner seg
for kraftforsyningen til din lader (se Tekniske data). Minimum
størrelse på lederen er 1 mm2; maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker
en kabeltrommel.
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN
Ladere
DeWALT ladere trenger ingen justeringer, og er designet til å
være så enkle som mulig å bruke.
94
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for alle
batteriladere
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN: Denne manualen
inneholder viktige sikkerhetsanvisninger og bruksanvisninger for
kompatible batteriladere (se Tekniske data).
• Før du bruker laderen les alle instruksjoner og advarselsmerker på laderen, batteripakken og produktet som
bruker batteripakken.
ADVARSEL: Fare for støt. Ikke la væske komme inn i
laderen. Det kan resultere i elektrisk støt.
ADVARSEL: Vi anbefaler bruk av en jordfeilsikring med en
nominell strømverdi på 30mA eller mindre.
FORSIKTIG: Fare for brannskader. For å redusere faren
for skader, lad kun DeWALT oppladbare batterier. Andre
type batterier kan sprekke og forårsake personskader og
materielle skader.
FORSIKTIG: Barn må holdes under oppsyn, sørg for at de
ikke leker med apparatet.
MERK: Under visse forhold, med laderen innplugget i
strømforsyningen, kan de eksponerte kontaktene i laderen
kortsluttes av fremmedlegemer. Fremmedlegemer som
kan lede strøm, inkludert ,men ikke bregrenset til stålull,
aluminiumsfolie eller annen ansamling av metalliske
partikler, må holdes unna åpningene i laderen. Kople alltid
laderen fra strømtilførselen når det ikke er en batteripakk i
hulrommet. Kople fra laderen før rengjøring.
• IKKE forsøk å lade batteripakken med andre ladere
enn de som er nevnt i denne manualen. Laderen og
batteripakken er spesielt designet for å jobbe sammen.
• Disse ladere er ikke ment for annen bruk enn lading av
DeWALT oppladbare batterier. Annen bruk kan resultere i
brannfare og/eller elektrisk støt.
• Ikke utsett laderen for regn eller snø.
• Dra i kontakten og ikke ledningen når du kople laderen
fra strømmen. Dette reduserer faren for skade på kontakten
og ledningen.
• Påse at ledningen er plassert slik at den ikke tråkkes
på, snubles i, eller på annen måte utsettes for skade
eller påkjenning.
• Ikke bruk skjøteledning med mindre det er helt
nødvendig. Bruk av feil skjøteledning kan resultere i
brannfare og/eller elektrisk støt.
• Ikke plasser noe på laderen og ikke plasser laderen på
en myk overflate som kan blokkere ventilasjonsslissene
og resultere i for høy innvendig temperatur. Plasser
laderen et sted unna varmekilder. Laderen ventileres gjennom
slisser i toppen og bunnen av huset.
• Ikke bruk lader med skadet ledning eller kontakt—bytt
dem ut med en gang.
• Ikke bruk laderen dersom den har fått et slag, er mistet
i gulvet eller skadet på annen måte. Lever den på et
autorisert serviceverksted.
• Ikke ta laderen fra hverandre; lever den på et autorisert
serviceverksted når service eller reparasjon trenges. Å
sette den sammen feil kan resultere i elektrisk støt eller brann.
Norsk
•
•
•
•
Dersom ledningen er skadet må den byttes ut med en gang
av produsenten, dens serviceagent eller lignende kvalifisert
person for å unngå farer.
Kople laderen fra strømtilførselen før du begynner med
rengjøring. Dette reduserer faren for elektrisk støt.
Fjerning av batteripakken reduserer ikke denne faren.
ALDRI forsøk på kople 2 ladere sammen.
Laderen er designet for å bruke standard 230V elektrisk
strøm. Ikke forsøk å bruke den på annen spenning. Dette
gjelder ikke billaderen.
batteripakken trenger å kjøles. Bruk aldri laderen dersom viften
ikke fungerer korrekt eller dersom ventilasjonsåpningene er
blokkert. Pass på at fremmedlegemer ikke kommer inn i laderen.
Elektronisk beskyttelsessystem
XR Li-ione verktøy er designet med et elektronisk
beskyttelsessystem som vil beskytte batteriet mot overlading,
overoppvarming eller dyp utlading.
Verktøyet vil automatisk slå seg av dersom beskyttelsessystemet
aktiveres (Electronic Protection System). Dersom det skjer, sett
litium-ion batteriet på laderen til det er helt oppladet igjen.
Lade et batteri (Fig. B)
Veggmontering
1. Plugg inn laderen i en passende stikkontakt for du setter inn
batteripakken.
2. Sett batteripakken 3 i laderen, pass på at batteripakken
sitter godt i laderen. Det røde (lade) lyset blinker gjentatt
som indikasjon på at ladeprossessen er startet.
3. Fullført lading vises ved at det røde lyset er PÅ konstant.
Pakken er da fullt oppladet og kan brukes, eller den
kan bli stående i laderen. For å ta batteripakken ut av
arbeidspakken, trykk inn og hold låseknappen 13 på
batteripakken og ta den av.
MERK: For å sikre maksimum ytelse og levetid på Li-Ion
batteripakker, lad batteripakken helt opp før første gangs bruk.
Disse laderne er designet for å monteres på vegg eller stå på et
bord eller arbeidsbenk. Dersom den skal monteres på veggen,
plasser laderen innen rekkevidde fra en stikkontakt og unna
hjørner eller andre hindringer som kan stoppe luftstrømmen.
Bruk baksiden av laderen som mal for å bore hull i veggen
for monteringsskruene. Monter laderen godt med gipsskruer
(må kjøpes separat) minst 25,4 mmlange med hodediameter
7–9 mm, som skrus inn i treverk til optimal dybde med omtrent
5,5 mm av skruen som stikker ut. Rett inn sporene på baksiden
av laderen med de utstikkende skruene og lås på plass i sporene.
Bruk av lader
Rengjøringsanvisninger for lader
ADVARSEL: Fare for støt. Koble laderen fra
strømuttaket før rengjøring. Smuss og fett kan fjernes
fra laderen ved hjelp av en klut eller en myk, metallfri
børste. Ikke bruk vann eller rengjøringsvæsker. Aldri la
noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp noen del av
verktøyet i en væske.
Se indikatorne under for batteripakkens ladetilstand.
Ladeindikatorer
lading
fulladet
varm/kald ladeforsinkelse*
*Det røde lyset vil fortsette å blinke, men et gult indikatorlys
vil lyse under denne operasjonen. Når batteriet har kjølt seg
ned, vil det gule lyset bli slått av og laderen vil gjenoppta
ladeprosedyren.
Kompatible ladere vil ikke lade en defekt batteripakke. Laderen
vil indikere feilaktig batteripakke ved at den ikke lyser, eller ved å
indikere blinkemønster for problem pakke eller lader.
MERK: Dette kan også tyde på et problem med laderen.
Dersom laderen indikerer er problem, ta med lader og
batteripakke til et servicesenter for testing.
Ventetid for varm/kald pakke
Dersom laderen detekterer et batteri som er for varmt eller for
kaldt, vil den automatisk starte en ”varm/kald pakke forsinkelse”,
og venter med å lade til batteriet har passende temperatur.
Laderen vil deretter automatisk skifte til lademodus for pakken.
Denne funksjonen sikrer maksimal levetid på batteriet.
En kald batteripakke vil lade langsommere enn en varm
batteripakke. Batteripakken vil lade langsommere gjennom hele
ladesyklusen, og vil ikke gå tilbake til maksimal ladehastighet
selv om batteriet blir varmt.
Ladere DCB118 er utstyrt med en intern vifte som er designet
for å avkjøle batteripakken. Viften vil slå seg på automatisk når
Batteripakke
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for alle
batteripakker
Sørg for å inkludere katalognummer og spenning når du
bestiller nye batteripakker.
Batteriet kommer ikke fullstendig ladet ut av pakningen. Les
sikkerhetsinstruksjonene under før du bruker batteripakken og
laderen. Følg deretter ladeprosedyrene som er beskrevet.
LES ALLE INSTRUKSJONER
•
•
•
•
•
Ikke lad eller bruk batteriet i eksplosive omgivelser, slik
som i nærheten av antennelige væsker, gasser eller støv.
Innsetting eller uttak av batteriet kan antenne støvet eller
gassen.
Tving aldri batteripakken inn i laderen. Ikke modifiser
batteripakken på noen måte for å passe inn i en ikkekompatibel lader idet batteripakken kan sprekke og
forårsake alvorlig personskade.
Lad batteripakkene kun i DeWALT ladere.
IKKE sprut på eller senke ned i vann eller andre væsker.
Ikke lagre eller bruk verktøyet eller batteripakken
på steder der temperaturen kan nå eller overstige
40 ˚C (104 ˚F) (som utenfor skur eller metallbygg på
sommeren).
95
Norsk
•
•
•
Ikke brenn batteripakken selv om den er alvorlig skadet
eller fullstendig utslitt. Batteripakken kan eksplodere i en
brann. Giftige gasser og materialer oppstår når man brenner
litium ion-batteripakker.
Hvis batteriets innhold kommer i kontakt med huden,
vasker du området med mild såpe og vann. Hvis du får
batterivæske på øyet, skyller du det åpne øyet i 15 minutter
eller til irritasjonen gir seg. I tilfelle det trengs medisinsk
tilsyn, er batteriets elektrolytt sammensatt av en blanding av
organiske karbonater og litium-salter.
Innholdet i åpne battericeller kan forårsake irritasjon
av luftveiene. Skaff frisk luft. Søk medisinsk ettersyn hvis
symptomene vedvarer.
ADVARSEL: Fare for brannskader. Batterivæsken kan
antennes hvis den utsettes for gnister eller flammer.
ADVARSEL: Forsøk aldri å åpne batteripakken av noen
årsak. Ikke sett i laderen dersom batteripakkens ytre er
sprukket eller skadet. Ikke knus, slipp i gulvet eller skad
batteripakken. Ikke bruk en batteripakke eller lader som
har fått et slag, er mistet i gulvet, påkjørt eller skadet på
annen måte (f.eks. gjennomboret av en spiker, slått med
hammer, tråkket på). Det kan resultere i elektrisk støt.
Skadede batteripakker skal leveres til servicesenteret for
gjenvinning.
ADVARSEL: Fare for brann. Ikke lagre eller
transporter batteripakken slik at batteripolene
kan komme i kontakt med metallobjekter. For
eksempel, ikke legg batteriet i forkle, lommer, verktøyskrin,
produktesker, skuffer etc. sammen med løse spikere, skruer,
nøkler, etc.
FORSIKTIG: Når det ikke er i bruk plasser verktøyet
på siden på en stabil overflate der det ikke skaper
fare for snubling eller fall. Noen verktøy med store
batteripakker kan stå på batteripakken, men kan lettes
slås overende.
Transport
ADVARSEL: Fare for brann. Transport av batterier kan
kanskje føre til brann dersom batteripolene utilsiktet
kommer i kontakt med elektrisk ledende materialer. Ved
transport av batterier, pass på at batteripolene er beskyttet
og godt isolerte fra materialer som kan komme i kontakt
og føre til kortslutning.
DeWALT batterier samsvarer med alle aktuelle shippingforskrifter som angitt av bransjen og lovregler, inkludert UN
Recommendations on the Transport of Dangerous Goods;
International Air Transport Association (IATA) Dangerous
Goods Regulations, International Maritime Dangerous Goods
(IMDG) Regulations, og European Agreement Concerning The
International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR).
Litium-ion celler og batterier er testet i henhold til avsnitt 38,3 i
” UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods
Manual of Tests and Criteria”.
I de fleste tilfeller vil forsendelse av en DeWALT batteripakke
være unntatt fra klassifisering som en fullt regulert Class
9 Hazardous Material. Vanligvis vil bare forsendelser som
inneholder et litium-ione batteri med høyere energiklassifisering
96
enn 100 watt-timer (Wh) kreve forsendelse som fullt regulert
Class 9. Alle litium-ione batterier har angitt watt-timer på
pakken. Men på gunn av de kompliserte reglene anbefaler
DeWALT ikke å sende litium-ione batteripakker med fly, uansett
watt-time klassifisering. Forsendelser av verktøy med batterier
(kombinerte sett) kan unntaksvis sendes med fly dersom angitt
watt-timer på batteripakken er under 100 Wh.
Uansett om en transport regnes som unntatt eller fullt regulert,
er det senderens ansvar å sjekke de gjeldende reglene for
pakking, etiketter/merking og dokumentasjon.
Informasjonen i dette avsnittet av manualen er gitt i god tro og
ansett som nøyaktig på tidspunktet dokumentet ble opprettet.
Men det gis ingen garantier, hverken eksplisitt eller implisitt. Det
er kjøperens ansvar å sikre at aktivitetene samsvarer med de
gjeldende retningslinjer.
Transport av FLEXVOLTTM batteriet
DeWALT FLEXVOLTTM batteriet har to moduser: Bruk og
transport.
Bruks-modus: Når FLEXVOLTTM-batteriet står alene eller er
montert i et DeWALT 18V produkt, fungerer det som et 18V
batteri. Dersom FLEXVOLTTM-batteriet er i et 54V eller et 108V (to
54V batterier) produkt, vil det fungere som et 54V batteri.
Transport-modus: Når hetten er satt på FLEXVOLTTM-batteriet,
er batteriet i transport-modus. La hetten være på ved
forsendelse.
I transportmodus blir rekker av
celler elektrisk frakoblet i pakken
slik at det dannes 3 batterier
med lavere watt-timer (Wh)
sammenlignet med 1 batteri med
høyere watt-timer. Denne endringen til 3 batterier med lavere
watt-timer gjør at pakken er unntatt fra visse begrensende
shipping-regler som gjelder batterier med høyere watt-timer.
For eksempel kan Wh-spesifikasjonen for Transport være 3 x 36
Wh, som betyr 3 batterier Eksemple på merking for bruk og
på 36 Wh hver. Whfor transport
spesifikasjonen for USE
(bruk) kan være 108 Wh
(som betyr 1 batteri).
Anbefalinger for lagring
1. Den ideelle lagringsplassen er kjølig og tørr og ikke utsatt
for direkte solskinn samt for sterk varme eller kulde. For
optimal batteriytelse og levetid bør batteripakker lagres i
romtemperatur når de ikke er i bruk.
2. For lang tids lagring, anbefales det for optimalt resultat å
lagre en fullt ladet batteripakke på et kjølig og tørt sted
uttatt av laderen.
MERK: Batteripakker bør ikke lagres fullt utladet. Batteripakken
må lades opp igjen før bruk.
Merking på laderen og batteripakken
I tillegg til piktogrammene som er brukt i denne manualen,
kan etikettene på laderen og batteripakken vise følgende
piktogrammer:
Norsk
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Se Tekniske data for ladetid.
Ikke undersøk med strømførende gjenstander.
1Koffertx
1Batterilader
1Instruksjonshåndbok
• Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør som kan ha
oppstått under transport.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå denne
håndboken før bruk.
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Ikke lad skadede batteripakker.
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Ikke utsett for vann.
Bruk hørselvern.
Få byttet defekte ledninger omgående.
Lades kun mellom 4 ˚C og 40 ˚C.
Kun for innendørs bruk.
Deponer batteripakken på miljøvennlig vis.
Lad kun DeWALT batteripakker med de angitte
DeWALT laderne. Lading av andre batteripakker
enn de angitte DeWALT batteriene med en DeWALT
lader kan føre til at de sprekker eller til andre farlige
situasjoner.
Ikke brenn batteripakken.
BRUK: Bruk uten transporthette, nominell Wh er 108
Wh (1 batteri med 108 Wh).
TRANSPORT: Bruk med innebygget transporthette,
nominell Wh er 3 x 36 Wh (3 batteri med 36 Wh).
Batteritype
DCS391 bruker en 18 volts XR Li-ion batteripakke.
Disse batteripakkene kan brukes: DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB546. Se
Tekniske Data for mer informasjon.
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Trådløs sirkelsag
1 24-tenners blad
1Sekskantnøkkel
1Kløvestyring
1 Plastpose (QW, XJ, GB):
1 Støvsugertilkobling
1 M4 X 18 hodeskrue
2 Li-ion batteripakker (L2, M2 modeller)
Bruk vernebriller.
Datokode plassering
Datokoden, som også inkluderer produksjonsåret, er trykket
på huset.
Eksempel:
2016 XX XX
Produksjonsår
Beskrivelse (Fig. A, D, F)
ADVARSEL: Aldri modifiser elektroverktøyet eller noen del
av det. Dette kan føre til materiell- eller personskader.
1 Avtrekker bryter låsebryter
2 Avtrekker-bryter
3 Batteripakke
4 Dybdejusteringsknott
5 Sko
6 Nedre beskyttelse løftespak
7 Nedre bladbeskyttelse
8 Klemskrue for blad
9 Snittindikator
10 Skråvinkel justeringsknapp
11 Låseknapp for blad
12 Ekstrahåndtak
13 Festeknapp for batteriet
14 Sekskantnøkkel
15 Kløvestyreknott
16 Kløvestyring
Tiltenkt Bruk
Denne DCS391 trådløse sirkelsagen er designet for profesjonell
saging i treverk.
IKKE bruk når det er vått eller i nærheten av antennelige væsker
eller gasser.
Disse ekstra solide sirkelsagene er profesjonelle el-verktøy.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Uerfarne
operatører trenger tilsyn når de bruker dette verktøyet.
97
Norsk
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert
barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner,
eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de får
tilsyn av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal
aldri forlates alene med dette produktet.
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble fra
batteripakken før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
En utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
ADVARSEL: Bruk kun batteripakker og ladere fra DeWALT.
Sette inn og ta av batteripakke
på verktøyet (Fig. B)
MERK: For best resultat, pass på at batteripakken 3 er helt
oppladet før bruk.
For å installer batteripakken i verktøyets
håndtak
1. Rett inn batteripakken 3 mot skinnene i håndtaket (Fig. B).
2. Skyv den inn i håndtaket til batteripakken er godt festet i
verktøyet, pass på at den ikke løsner.
For å fjerne batteripakken fra verktøyet
1. Trykk batteriets festeknapp 13 og trekk batteriet bestemt ut
av håndtaket.
2. Sett batteripakken i laderen som beskrevet i laderavsnittet i
denne manualen.
Ladeindikator batteripakker (Fig. B)
Noen DeWALT batteripakker inkluderer en ladeindikator som
består av tre grønne LED som indikerer hvor mye lading som er
igjen i batteripakken.
For å aktivere ladeindikatoren, trykk og hold indikatorknappen
22 . En kombinasjon av tre grønne LED-lys vil lyse og vise
gjenværende lading. Dersom gjenværende lading av batteriet
er under brukbar grense, vil ingen lys tennes og batteriet må
lades opp.
MERK: Ladeindikatoren er bare an indikasjon av gjenværende
lading i batteripakken. Den gir ingen indikasjon på om verktøyet
fortsatt kan brukes, og kan variere med produktkomponentene,
temperatur og brukerens bruksområde.
Avtrekker-bryter (Fig. A)
ADVARSEL: Dette verktøyet har ingen mulighet for å låse
avtrekkerbryteren i PÅ posisjon, og skal aldri låses i PÅ ved
noen andre metoder.
Slipp avtrekkerbryterens låsekanpp 1 ved å trykke knappen
som vist. Trekk i avtrekkerbryteren 2 for å slå på motoren. Ved å
slippe avtrekkerbryteren slås motoren av.
Justerering av snittdybden (Fig. A, C)
1. Løsne dybdejusteringsrattet 4 .
2. Flytt skoen 5 for å stille inn riktig snittdybde.
98
3. Trekk til dybdejusteringsrattet 4 .
4. Du får best resultat hvis sagbladet får stikke fram omkring 3
mm fra arbeidsstykket (se innfelt detalj på figur C).
Instilling for skråsnitt (Fig. D)
Sagen kan innstilles inn for skråsnitt mellom 0° og 50°.
1. Løsne rattet for innstilling av skråsnittsvinkel 10 .
2. Still inn vinkelen ved å vippe sagskoen 5 til merket indikerer
riktig vinkel på skalaen.
3. Trekk til rattet 10 igjen.
Stille inn skoen for saging i 90° vinkel
(Fig. A, E)
1. Still inn sagen for 0° skråsnitt.
2. Trekk bladskjermen tilbake med hendelen 6 , og sett sagen
med bladsiden ned.
3. Løsne rattet for innstilling av skråsnittsvinkel 10 .
4. Sett en vinkelhake mot bladet og skoen, og juster vinkelen
til 90°.
5. Vri kalibreringsskruen 17 slik at skoen stopper på
passendevinkel.
6. Bekreft nøyaktigheten av innstillingen ved å kontrollere
retthet av et prøvekutt på en stykke metall (avkapp).
Installasjon og bruk av kløvestyringen
(Fig. F)
Kløving brukes for å sage opp brede plater i smale striper –
saging på langs av veden. Håndstyring er vanskeligere for denne
typen saging og det anbefales å bruke en kløveføring.
ADVARSEL: For din egen sikkerhet, les bruksanvisningen
før bruk av tilbehør. Å se bort fra disse advarsler kan
resultere i personskade og alvorlig skade på sagen og
tilbehøret. Når verktøyet vedlikeholdes skal kun identiske
reservedeler brukes.
Montering
1. Løsne kløveføringsknotten 15 .
2. Sett inn kløveføringen 16 som vist i figur F.
3. Stram godt til kløvestyreknotten 15 .
Bruk kun den leverte kløvestyringen med sirkelsagen DCS391.
Bruk av denne kløvestyringen med andre sager kan øke faren for
tilbakeslag og personskader.
F;r du sager, pass på at kløvestyringen er godt festet til verktøyet.
Etter å ha installert kløvestyringen på sagen eller etter å ha
flyttet styringen for å endre kløvebredden, kontroller at nedre
beskyttelse fungerer før du starter sagen, og gjør et kort
kutt for å sjekka t kløvstyringen ikke hindrer korrekt funksjon
av beskyttelsen.
Skifting av sagbladet (Fig. G)
1. Sett på bladets låseknapp 11 og skru av bladets låseskrue
8 ved å vri med klokka ved hjelp av sekskantnøkkelen som
følger med verktøyet.
Norsk
2. Trekk den nedre bladskjermen 7 tilbake med hendelen
6 , og bytt sagbladet. Sett på igjen skivene ( 18 , 19 ) i
riktig stilling.
3. Kontroller at bladet er satt på riktig i forhold til
rotasjonsretningen.
4. Skru på bladets låseskrue 8 for hånd for å holde skiven på
plass. Vri mot klokken.
5. Trykk på spindellåset 11 for sagbladet og drei spindelen til
bladet slutter å rotere.
6. Stram bladets klemskrue godt ved bruk av sekskantnøkkelen.
Blad
ADVARSEL: For å redusere faren for øyeskader, bruk alltid
øyebeskyttelse. Karbid er et hardt men sprøtt materiale.
Fremmedlegemer i arbeidsstykket som som ståltråd eller
spikere kan føre til at bits sprekker eller brekker. Bruk kun
sagen når korrekt sagbladbeskyttelse er satt på. Monter
bladet godt med korrekt rotasjonsretning før bruk, og bruk
alltid rene, skarpe blad.
ADVARSEL: Ikke kapp jernholdige metaller (stål), murverk,
glass, betongplanker, betongplater eller fliser med
denne sagen.
Ikke bruk slipeskiver eller slipeblad. Et sløvt blad vil føre til
ineffektiv kapping, vil overbelaste sagmotoren, føre til mye
splinter og kan øke faren for tilbakeslag.
Dersom du trenger assistanse når det gjelder blad, vennligst
kontakt ditt lokale servicesenter som angitt på baksiden
av manualen.
Før maskinen tas i bruk
• Pass på at batteripakken er (helt) oppladet.
• Pass på at dekselet er montert riktig. Dekselet må være i
lukket stilling.
• Forviss deg om at bladet dreier i samme retning som pilene
på bladet.
• Ikke bruk sagblad som er slitt.
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL: Ta alltid hensyn til sikkerhetsinstruksjonene
og gjeldende forskrifter.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble fra
batteripakken før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
En utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
ADVARSEL: Bruk alltid riktig hørselsvern. Under visse
omstendigheter og ved langvarig bruk kan støy fra dette
produktet bidra til svekket hørsel.
Anvisninger for bruk
ADVARSEL!
• Følg alltid sikkerhetsanvisninger og
gjeldende forskrifter.
•
•
•
•
Forsikre deg om at materialet som skal sages er sikkert
på plass.
Bruk kun forsiktig trykk på verktøyet og ikke bruk
sidetrykk på sagbladet. Om mulig, arbeid med
sagskoen presset mot arbeidsdelen. Dette forhindrer
skade på bladet og forhindrer verktøyet fra rykking
og vibrering.
Unngå overbelastning.
La bladet gå fritt noen få sekunder før du begynner
å skjære.
Korrekt plassering av hendene (Fig. H)
ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlig personskade,
skal man ALLTID ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
ADVARSEL: For å redusere faren for personskade, skal
man ALLTID holde godt fast, for å være forberedt på en
plutselig reaksjon.
Hold verktøyet i hovedhåndtaket 20 og i fronthåndtaket 12 for
god styring av sagen.
Slå på og av (Fig. A)
Av sikkerhetsmessige årsaker er avtrekkerbryteren 2 på
verktøyet utstyrt med en låseknapp 1 .
Trykk låseknappen for å låse opp verktøyet.
For å bruke verktøyet, trykk avtrekkerbryteren 2 . Så snart
avtrekkerbryteren slippes vil låsebryteren automatisk aktiveres
for å hindre utilsiktet oppstart av maskinen.
MERK: Ikke skru verktøyet PÅ eller AV når sagbladet
berører arbeidsstykket eller andre materialer.
Føring av verktøyet (Fig. A)
1. Siden snittet er jevnere på den siden der sagbladet går ut
av arbeidsemnet, må du spenne det fast med baksiden
mot sagbladet.
2. Bruk snittindikatoren 9 for å følge den opptrukne streken
på arbeidsemnet. Snittindikatoren står i flukt med den
venstre siden av sagbladet når avfasingsvinkel er 50°.
Snittindikatoren står i flukt med den høyre siden av
sagbladet når avfasingsvinkel er 0°.
Støvsuging (Fig. I)
QW, XJ, GB
En støvsugertilkobling 21 leveres med verktøyet.
• Bruk alltid en støvsuger som er designet i samsvar med
gjeldende direktiver for støvutslipp ved saging av treverk.
Vakuumslanger på de fleste vanlige støvsugere kan festes
direkte på støvsugeruttaket.
For å montere støvsugertilkobling (Fig. I)
1. Løsne helt dybdejusteringsspaken 4 .
2. Sett skoen 5 i laveste posisjon.
3. Rett inn støvsugertilkoblingen 21 mot braketten på skoen
som vist.
99
Norsk
4. Rett inn fliken på støvsugertilkoblingen med det gjengede
hullet på braketten.
5. Sett inn skruen og trekk godt til.
VEDLIKEHOLD
Ditt DeWALT elektriske verktøy er designet for å virke over en
lang tidsperiode med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig
tilfredsstillende drift avhenger av tilfredsstillende stell av
verktøyet og regelmessig renhold.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble fra
batteripakken før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
En utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
Laderen og batteripakken er vedlikeholdsfrie.
Smøring
Ditt elektriske verktøy trenger ikke ekstra smøring.
Rengjøring
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av hovedkabinettet med
tørr luft når skitt samles inne i og rundt luftåpningene.
Bruk godkjent øyebeskyttelse og godkjent støvmaske når
du utfører denne prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller sterke kjemikalier
for å rengjøre ikke-metalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene som brukes i disse
delene. Bruk en klut som bare er fuktet med vann og mild
såpe. Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp
noen del av verktøyet i en væske.
Nedre beskyttelse
Nedre beskyttelse skal alltid rotere og lukke godt fra helt åpen
til helt lukket posisjon. Kontroller alltid at den fungerer korrekt
før saging, ved å åpne beskyttelsen helt og la den lukke seg.
Dersom beskyttelsen ikke lukker helt eller lukker langsomt,
trengs det rengjøring eller service. Ikke bruk sagen før den
fungerer korrekt. For å rengjøre beskyttelsen, bruk tørr luft eller
en myk børste for å fjerne ansamling av sagflis eller rester fra
sporet for beskyttelsen og fra området rundt beskyttelsens
fjær. Dersom dette ikke løser problemet er det nødvendig med
service på et autorisert servicesenter.
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som
tilbys av DeWALT kan være farlig, ettersom dette ikke
er testet sammen med dette verktøyet. For å redusere
faren for skader, bør kun tilleggsutstyr som er anbefalt av
DeWALT brukes sammen med dette produktet.
IKKE BRUK TILBEHØR FOR VANNTILFØRSEL MED DENNE SAGEN.
HARDMETALLBLAD SKAL INSPISERES VISUELT FØR BRUK. SKIFT
UT DERSOM SKADET.
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon om
egnet ekstrautstyr.
100
Beskyttelse av miljøet
Separat innsamling. Produkter og batterier merket
med dette symbolet skal ikke kastes i vanlig
husholdningsavfall.
Produkter og batterier inneholder materialer som
kan gjenvinnes eller gjenbrukes, som reduserer behovet for
råmaterialer. Vennligst lever elektriske produkter og batterier til
gjenbruk i henhold til lokale regler. Mer informasjon får du på
www.2helpU.com.
Oppladbar batteripakke
Denne langtids batteripakken må lades på nytt når den ikke
lenger produserer nok strøm til jobber som enkelt kunne utføres
tidligere. Ta hensyn til miljøet når batteripakken må kasseres:
• Lad batteripakken helt ut, og ta den ut av verktøyet.
• Litium-ion celler kan gjenbrukes. Lever dem til forhandleren
eller en lokal gjenbruksstasjon. De innleverte batteripakkene
vil gjenbrukes eller avfallsbehandles korrekt.
Português
165 mm SERRA CIRCULAR SEM FIOS DE 18 V
DCS391
Gratulerer!
significativamente o nível de exposição às vibrações ao
longo do período total de trabalho.
Identifique medidas de segurança adicionais para
proteger o utilizador contra os efeitos das vibrações, tais
como: efectuar uma manutenção correcta da ferramenta
e dos acessórios, manter as mãos quentes e organizar
padrões de trabalho.
Optou por uma ferramenta da DeWALT. Longos anos de
experiência, um desenvolvimento meticuloso dos seus
produtos e um grande espírito de inovação são apenas alguns
dos argumentos que fazem da DeWALT um dos parceiros de
maior confiança dos utilizadores de ferramentas eléctricas
profissionais.
Dados técnicos
Voltagem
Tipo
Tipo de bateria
Potência de saída máx.
Velocidade sem carga
Diâmetro da lâmina
Profundidade máxima de corte
Furo da lâmina
Ajustar o ângulo de inclinação
Peso (sem bateria)
DCS391
QW, XJ, GB
XE
VCC
18
18
2/10
2/10
Li-Ion
Li-Ion
W
760
760
min-1
5150
5150
mm
165
165
mm
55
55
mm
20
16
50˚
50˚
kg
2,9
2,9
Valores de ruído e vibração (valores totais de vibração) de acordo com a
EN60745-2-5:
LPA(nível de emissão de pressão sonora)
dB(A)
84
84
LWA(nível de potência acústica)
dB(A)
95
95
K (variabilidade do nível acústico indicado) dB(A)
3
3
Valor de emissão de vibrações ah,W =
K de variabilidade =
m/s2
m/s2
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
O nível de emissão de vibrações indicado nesta ficha de
informações foi medido em conformidade com um teste padrão
estabelecido pela norma EN60745 e poderá ser utilizado para
comparar ferramentas. Por conseguinte, este nível poderá
ser utilizado para uma avaliação preliminar da exposição às
vibrações.
ATENÇÃO: o nível de emissão de vibrações declarado
diz respeito às principais aplicações da ferramenta.
No entanto, se a ferramenta for utilizada para outras
aplicações ou com outros acessórios, ou tiver uma
manutenção insuficiente, o nível de emissão de
vibrações poderá ser diferente. Isto poderá aumentar
significativamente o nível de exposição às vibrações ao
longo do período total de trabalho.
Além disso, a estimativa do nível de exposição às
vibrações também deverá ter em conta o número de vezes
que a ferramenta é desligada ou está em funcionamento,
mas sem executar tarefas. Isto poderá reduzir
Batería
Tipo de batería
Voltagem
Capacidade
Peso
Batería
Tipo de batería
Voltagem
Capacidade
Peso
Batería
Tipo de batería
Voltagem
Capacidade
Peso
Carregador
Voltagem da rede
eléctrica
Tipo de bateria
Tempo de carga aprox.
das baterias
Peso
Carregador
Voltagem da rede
eléctrica
Tipo de bateria
Tempo de carga aprox.
das baterias
Peso
Carregador
Voltagem da rede
eléctrica
Tipo de bateria
Tempo de carga aprox.
das baterias
Peso
VCC
Ah
kg
VCC
Ah
kg
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB183/B
Li-Ion
18
2,0
0,40/0,45
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
DCB184/B
Li-Ion
18
5,0
0,62/0,67
VCC
Ah
kg
DCB546
Li-Ion
18/54
6,0/2,0
1,05
VAC
DCB107
230
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
kg
10,8/14,4/18 Li-Ion
60 (1,3 Ah) 70 (1,5 Ah) 90 (2,0 Ah)
140 (3,0 Ah) 185 (4,0 Ah) 240 (5,0 Ah)
0,29
VAC
DCB112
230
min
kg
10,8/14,4/18 Li-Ion
40 (1,3 Ah) 45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah)
90 (3,0 Ah) 120 (4,0 Ah) 150 (5,0 Ah)
0,36
VAC
DCB113
230
min
min
kg
10,8/14,4/18 Li-Ion
30 (1,3 Ah) 35 (1,5 Ah) 50 (2,0 Ah)
70 (3,0 Ah) 100 (4,0 Ah) 120 (5,0 Ah)
0,4
101
Português
Carregador
Voltagem da rede
eléctrica
Tipo de bateria
Tempo de carga aprox.
das baterias
Peso
Carregador
Voltagem da rede
eléctrica
Tipo de bateria
Tempo de carga aprox.
das baterias
Peso
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos, leia o
manual de instruções.
DCB115
230
VAC
kg
10,8/14,4/18 Li-Ion
22 (1,3 Ah) 22 (1,5 Ah) 30 (2,0 Ah)
45 (3,0 Ah) 60 (4,0 Ah) 75 (5,0 Ah)
0,5
VAC
DCB118
230
min
min
22 (1,3 Ah)
45 (3,0 Ah)
kg
18/54 Li-Ion
22 (1,5 Ah)
60 (4,0 Ah)
60 (6,0 Ah)
0,66
30 (2,0 Ah)
75 (5,0 Ah)
Os carregadores DCB107, DCB112, DCB113 e DCB115
aceitam baterias de iões de Li-Ion XR de 10,8V, 14,4V, 18V e
XR FLEXVOLTTM (DCB123, DCB127, DCB141, DCB142, DCB143,
DCB144, DCB145, DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184,
DCB184B, DCB185 e DCB546).
O carregador DCB118 é compatível com baterias de iões de
lítio XR e XR FLEXVOLTTM de 18 V (modelos DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185 e DCB546).
Fusíveis:
Europa
Ferramentas de 230 V
10 amperes, alimentação de rede
Declaração de conformidade da CE
Directiva “máquinas”
Serra circular sem fios
DCS391
A DeWALT declara que os produtos descritos em Dados
técnicos se encontram em conformidade com as seguintes
normas e directivas:
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-5:2010.
Estes equipamentos também estão em conformidade com
a Directiva 2014/30/UE e a 2011/65/UE. Para obter mais
informações, contacte a DeWALT através da morada indicada
em seguida ou consulte o verso do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação do ficheiro
técnico e faz esta declaração em nome da DeWALT.
Definições: directrizes de Segurança
As definições abaixo apresentadas descrevem o grau de
gravidade correspondente a cada palavra de advertência. Leia
cuidadosamente o manual e preste atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação iminentemente perigosa
que, se não for evitada, irá resultar em morte ou
lesões graves.
ATENÇÃO: indica uma situação potencialmente perigosa
que, se não for evitada, poderá resultar em morte ou
lesões graves.
CUIDADO: indica uma situação potencialmente perigosa
que, se não for evitada, poderá resultar em lesões ligeiras
ou moderadas.
AVISO: indica uma prática (não relacionada com
ferimentos) que, se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
Avisos de segurança gerais relativos a
ferramentas eléctricas
ATENÇÃO: leia todos os avisos de segurança e todas
as instruções. O não seguimento dos avisos e das
instruções poderá resultar em choque eléctrico, incêndio
e/ou ferimentos graves.
GUARDE TODOS OS AVISOS E
INSTRUÇÕES PARA CONSULTA POSTERIOR
Em todos os avisos que se seguem, o termo “ferramenta eléctrica”
refere-se à sua ferramenta alimentada pela rede eléctrica (com
fios) ou por uma bateria (sem fios).
1) Segurança da Área de Trabalho
a ) Mantenha a área de trabalho limpa e bem
iluminada. As áreas desorganizadas ou escuras são
propensas a acidentes.
b ) Não utilize as ferramentas eléctricas em ambientes
explosivos, como, por exemplo, na presença de
líquidos, gases ou poeiras inflamáveis. As ferramentas
eléctricas criam faíscas que poderão inflamar estas
poeiras ou vapores.
c ) Mantenha as crianças e outras pessoas afastadas
quando utilizar uma ferramenta eléctrica.
As distracções podem levar à perda do controlo
da ferramenta.
2) Segurança Eléctrica
Markus Rompel
Director de Engenharia
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
23.07.2016
102
a ) As fichas das ferramentas eléctricas têm de ser
compatíveis com a tomada de electricidade. Nunca
modifique a ficha de forma alguma. Não utilize
fichas adaptadoras com ferramentas eléctricas
Português
b )
c )
d )
e )
f )
ligadas à terra. As fichas não modificadas e as tomadas
compatíveis reduzem o risco de choque eléctrico.
Evite o contacto corporal com superfícies e
equipamentos ligados à terra, como, por exemplo,
tubagens, radiadores, fogões e frigoríficos. Se o seu
corpo estiver “ligado” à terra, o risco de choque eléctrico
é maior.
Não exponha as ferramentas eléctricas à chuva ou
a condições de humidade. A entrada de água numa
ferramenta eléctrica aumenta o risco de choque eléctrico.
Não aplique força excessiva sobre o cabo. Nunca
o utilize para transportar, puxar ou desligar a
ferramenta eléctrica. Mantenha o cabo afastado de
fontes de calor, substâncias oleosas, extremidades
aguçadas ou peças móveis. Os cabos danificados ou
emaranhados aumentam o risco de choque eléctrico.
Ao utilizar uma ferramenta eléctrica no exterior, use
uma extensão adequada para utilização ao ar livre.
A utilização de um cabo adequado para uso ao ar livre
reduz o risco de choque eléctrico.
Se não for possível evitar trabalhar com uma
ferramenta eléctrica num local húmido, utilize uma
fonte de alimentação protegida por um dispositivo
de corrente residual (DCR). A utilização de um DCR
reduz o risco de choque eléctrico.
3) Segurança Pessoal
a ) Mantenha-se alerta, preste atenção ao que está
a fazer e faça uso de bom senso ao utilizar uma
ferramenta eléctrica. Não utilize uma ferramenta
eléctrica quando estiver cansado ou sob o efeito de
drogas, álcool ou medicamentos. Um momento de
distracção durante a utilização de ferramentas eléctricas
poderá resultar em ferimentos graves.
b ) Use equipamento de protecção pessoal. Use sempre
uma protecção ocular. O equipamento de protecção,
como, por exemplo, uma máscara contra o pó, sapatos
de segurança antiderrapantes, um capacete de segurança
ou uma protecção auditiva, usado nas condições
apropriadas, reduz o risco de ferimentos.
c ) Evite accionamentos acidentais. Certifique-se de
que o interruptor da ferramenta está na posição de
desligado antes de a ligar à tomada de electricidade
e/ou inserir a bateria, ou antes de pegar ou
transportar a ferramenta. Se mantiver o dedo sobre
o interruptor ao transportar ferramentas eléctricas ou se
as ligar à fonte de alimentação com o interruptor ligado,
poderá originar acidentes.
d ) Retire qualquer chave de ajuste ou chave de porcas
antes de ligar a ferramenta eléctrica. Uma chave de
porcas ou chave de ajuste deixada numa peça móvel da
ferramenta poderá resultar em ferimentos.
e ) Não se estique demasiado ao trabalhar com a
ferramenta. Mantenha sempre os pés bem apoiados
e um equilíbrio apropriado. Desta forma, será mais fácil
controlar a ferramenta eléctrica em situações inesperadas.
f ) Use vestuário apropriado. Não use roupa larga nem
jóias. Mantenha o cabelo e a roupa (incluindo luvas)
afastados das peças móveis. As roupas largas, as jóias
ou o cabelo comprido podem ficar presos nestas peças.
g ) Se forem fornecidos acessórios para a ligação de
equipamentos de extracção e recolha de partículas,
certifique-se de que estes são ligados e utilizados
correctamente. A utilização de dispositivos de extracção
de partículas pode reduzir os riscos relacionados com
as mesmas.
4) Utilização e Manutenção de
Ferramentas Eléctricas
a ) Não utilize a ferramenta eléctrica de forma forçada.
Utilize a ferramenta eléctrica correcta para o seu
trabalho. A ferramenta eléctrica adequada irá efectuar
o trabalho de um modo mais eficiente e seguro se for
utilizada de acordo com a capacidade para a qual
foi concebida.
b ) Não utilize a ferramenta eléctrica se o respectivo
interruptor não a ligar e desligar. Qualquer
ferramenta eléctrica que não possa ser controlada
através do interruptor de alimentação é perigosa e tem de
ser reparada.
c ) Retire a ficha da tomada de electricidade e/ou a
bateria da ferramenta eléctrica antes de efectuar
quaisquer ajustes, substituir acessórios ou
guardar a ferramenta. Estas medidas de segurança
preventivas reduzem o risco de ligar a ferramenta
eléctrica acidentalmente.
d ) Guarde as ferramentas eléctricas que não estiverem
a ser utilizadas fora do alcance de crianças e
não permita que sejam utilizadas por pessoas
não familiarizadas com as mesmas ou com estas
instruções. As ferramentas eléctricas são perigosas nas
mãos de pessoas que não possuam as qualificações
necessárias para as manusear.
e ) Faça a devida manutenção das ferramentas
eléctricas. Verifique se as peças móveis da
ferramenta eléctrica estão alinhadas e não
emperram, bem como se existem peças partidas
ou danificadas ou quaisquer outras condições que
possam afectar o funcionamento da mesma. Se a
ferramenta eléctrica estiver danificada, esta não
deve ser utilizada até que seja reparada. Muitos
acidentes têm como principal causa ferramentas
eléctricas com uma manutenção insuficiente.
f ) Mantenha as ferramentas de corte sempre afiadas
e limpas. As ferramentas de corte sujeitas a uma
manutenção adequada, com arestas de corte afiadas,
emperram com menos frequência e controlam-se com
maior facilidade.
g ) Utilize a ferramenta eléctrica, os acessórios, as
brocas, etc., de acordo com estas instruções, tendo
em conta as condições de trabalho e a tarefa a
ser efectuada. A utilização da ferramenta eléctrica
103
Português
e ) Sempre que efectuar uma operação onde a
ferramenta de corte possa entrar em contacto com
cabos escondidos, segure na ferramenta eléctrica
pelas superfícies isoladas para esse fim. O contacto
com um fio condutor também pode carregar partes
metálicas expostas da ferramenta e provocar um choque
no operador.
f ) Ao cortar, use sempre uma vedação ou uma guia de
bordo definido. Isto melhora a precisão do corte e reduz
as possibilidades de bloqueio da lâmina.
g ) Use sempre lâminas com os tamanhos e as formas
correctos (em forma de diamante versus redondo)
dos furos. As lâminas que não coincidem com o
equipamento de montagem da serra irão mover-se
excentricamente, provocando a perda de controlo.
h ) Nunca use anilhas ou parafusos de lâmina
danificados ou incorrectos. As anilhas e parafusos da
lâmina foram desenhados especialmente para a sua serra,
para um óptimo desempenho e segurança de operação.
para fins diferentes dos previstos poderá resultar em
situações perigosas.
5) Utilização e Manutenção de
Ferramentas com Bateria
a ) Utilize apenas o carregador especificado pelo
fabricante do equipamento. Um carregador
apropriado para um tipo de bateria poderá criar um risco
de incêndio se for utilizado para carregar outras baterias.
b ) Utilize as ferramentas eléctricas apenas com as
baterias especificamente indicadas para as mesmas.
A utilização de quaisquer outras baterias poderá criar um
risco de ferimentos e incêndio.
c ) Quando a bateria não estiver a ser utilizada,
mantenha-a afastada de outros objectos de metal,
como, por exemplo, clipes, moedas, chaves, pregos,
parafusos ou outros pequenos objectos metálicos
que possam estabelecer uma ligação entre os
contactos. Um curto-circuito entre os contactos da
bateria poderá causar queimaduras ou um incêndio.
d ) Uma utilização abusiva da ferramenta pode resultar
na fuga do líquido da bateria; evite o contacto com
este líquido. No caso de um contacto acidental,
passe imediatamente a zona afectada por água. Se
o líquido entrar em contacto com os olhos, procure
também assistência médica. O líquido derramado da
bateria pode provocar irritação ou queimaduras.
6) Assistência
a ) A sua ferramenta eléctrica só deve ser reparada por
um técnico qualificado e só devem ser utilizadas
peças sobresselentes originais. Desta forma, é
garantida a segurança da ferramenta eléctrica.
REGRAS DE SEGURANÇA ESPECÍFICAS
ADICIONAIS
Instruções de segurança para todas as
operações
PERIGO: Mantenha as mãos afastadas da área
de corte e da lâmina. Mantenha a outra mão na
pega auxiliar ou no alojamento do motor. Se ambas
as mãos estiverem a segurar na serra, não poderão ser
cortadas pela lâmina.
b ) Não pegue na peça de trabalho por baixo. O
resguardo não o pode proteger da lâmina por baixo da
peça de trabalho.
c ) Ajuste a profundidade de corte de acordo com a
espessura da peça de trabalho. Por baixo da peça de
trabalho deve estar visível menos de um dente completo
dos dentes da serra.
d ) Nunca segure com as mãos na peça a cortar, nem
a coloque sobre a perna. Fixe a peça de trabalho
numa plataforma estável. É importante ter um suporte
adequado para o trabalho de forma a minimizar a
exposição do corpo, o bloqueio da lâmina, ou a perda
de controlo.
a )
104
Causas e prevenção do operador
em relação ao efeito de retorno
•
O ressalto é uma reacção repentina a uma lâmina presa,
bloqueada ou desalinhada, fazendo com que a serra
descontrolada se levante e seja projectada para fora da peça
de trabalho em direcção ao operador;
• Se uma lâmina ficar presa ou bloqueada devido ao
estreitamento do traçado de corte, a lâmina pára e a reacção
do motor faz com que a unidade recue rapidamente para trás
em direcção ao operador;
• Se a lâmina ficar torcida ou desalinhada no corte, os dentes
na superfície anterior da lâmina podem rasgar o topo da
superfície de madeira fazendo com que a lâmina fuja do
traçado de corte e salte para trás em direcção ao operador.
Este efeito de “ressalto” resulta da utilização indevida da
ferramenta e/ou de condições ou procedimentos de operação
incorrectos que podem ser evitados seguindo as precauções
apropriadas descritas em seguida:
a ) Mantenha a serra firme com as duas mãos e
posicione os seus braços de forma a resistir às forças
de ressalto. Posicione o seu corpo na parte lateral da
lâmina, mas não alinhado com a lâmina. O efeito de
ressalto pode fazer com a lâmina salte para trás, mas as
forças de ressalto podem ser controladas pelo operador,
caso sejam tomadas as devidas precauções.
b ) Quando a lâmina estiver a bloquear ou quando,
por qualquer motivo, interromper um corte, solte o
gatilho e mantenha a unidade imóvel no material
até a lâmina parar completamente. Nunca tente
remover a unidade da peça de trabalho nem puxá-la
para trás quando a lâmina estiver em movimento,
caso contrário poderá ocorrer o efeito de ressalto.
Investigue e tome medidas correctivas para eliminar a
causa do bloqueio da lâmina.
c ) Quando reiniciar os trabalhos na peça de trabalho,
centre a lâmina no traçado do corte e verifique se
Português
d )
e )
f )
g )
os dentes não estão presos no material. Se a lâmina
estiver bloqueada, poderá subir ou ressaltar da peça de
trabalho quando a ferramenta for novamente ligada.
Apoie painéis grandes para minimizar o risco de
prender a lâmina ou provocar o seu ressalto. Os
painéis de grande dimensão tendem a ceder devido
ao seu próprio peso. Os apoios devem ser colocados por
baixo do painel em ambos os lados, junto à linha de corte
e à extremidade do painel.
Não utilize lâminas moles ou danificadas. Lâminas
pouco afiadas ou inadequadas produzem um traçado
de corte estreito, provocando muita fricção, bloqueio da
lâmina e ressalto.
As alavancas de bloqueio da profundidade da
lâmina e ajuste do bisel devem estar bem fixas e
seguras antes de se proceder ao corte. Se o ajuste da
lâmina mudar durante o corte, poderá provocar bloqueio
ou ressalto.
Tenha um cuidado extra quando efectuar um
“corte chanfrado” contra paredes ou outras áreas
“às cegas”. A lâmina saliente pode cortar objectos que
podem provocar ressalto.
Instruções de segurança para serras com
um resguardo para lâmina de movimento
pendular
a ) Verificar antes de cada utilização, se o resguardo
inferior fecha perfeitamente. Não utilize a serra se o
resguardo inferior não se movimentar livremente e
não se fechar instantaneamente. Nunca prenda nem
fixe o resguardo na posição aberta. Se a serra cair
inesperadamente ao chão, o resguardo poderá dobrarse. Abrir o resguardo inferior com a alavanca retráctil e
assegurar que se movimenta livremente e que não entra
em contacto com a lâmina nem com outras peças, em
todos os ângulos e profundidades de corte.
b ) Verifique a acção da mola do resguardo inferior.
Caso o resguardo e a mola não estejam a funcionar
devidamente, devem ser reparados antes de utilizar
a ferramenta. Peças danificadas, resíduos aderentes
ou acumulações de aparas fazem com que o resguardo
inferior funcione lentamente.
c ) O resguardo inferior só deve ser aberto
manualmente em certos tipos de corte, como “cortes
profundos” e “cortes angulares”. Eleve o resguardo
inferior através da alavanca retráctil e, logo que a
lâmina penetre no material, solte-o. Para todos os
outros trabalhos de serrar, é necessário que o resguardo
inferior funcione automaticamente.
d ) Certifique-se sempre que de o resguardo inferior
protege a lâmina antes de colocar a serra sobre
a bancada de trabalho ou chão. Uma lâmina
desprotegida, e em movimento por inércia,
movimenta a serra no sentido contrário do corte
e serra tudo que estiver no seu caminho. Tenha em
atenção o tempo que demora até a lâmina parar, depois
de desligar a ferramenta.
Instruções de segurança adicionais para
serras circulares
•
•
•
•
•
•
Utilize protecção para os ouvidos. A exposição ao ruído
pode provocar surdez.
Utilize uma máscara para o pó. A exposição a partículas de
pó pode provocar dificuldades de respiração e possível lesão.
Não utilize lâminas com diâmetro superior ou inferior
ao recomendado. Para saber as medidas adequadas
da lâmina, consulte os dados técnicos. Utilize apenas as
lâminas especificadas neste manual, em conformidade com a
norma EN 847-1.
Nunca utilize rodas de corte abrasivas.
Não utilize acessórios com alimentação a água.
Utilize grampos ou outro sistema prático para apoiar
e fixar a peça numa plataforma estável. Segurar a peça
com a mão ou contra o corpo pode causar instabilidade e
perda de controlo.
Riscos residuais
Os seguintes riscos são inerentes à utilização de serras circulares:
• Ferimentos causados ao tocar nas peças rotativas ou em
peças quentes da ferramenta.
Apesar da aplicação dos regulamentos de segurança relevantes
e da implementação de dispositivos de segurança, alguns riscos
residuais não podem ser evitados. Estes riscos são os seguintes:
• Danos auditivos.
• Risco de trilhar os dedos ao substituir um acessório.
• Riscos de saúde causados pela inalação de serradura
produzida ao trabalhar em madeira.
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma voltagem
específica. Verifique sempre se a voltagem da bateria
corresponde à indicada na placa com os requisitos de
alimentação. Além disso, certifique-se também de que a
voltagem do seu carregador corresponde à da rede eléctrica.
O seu carregador da DeWALT possui isolamento
duplo, em conformidade com a norma EN60335.
Por conseguinte, não é necessária qualquer ligação
à terra.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este tem de ser
substituído por um cabo especialmente preparado, disponível
através dos centros de assistência da DeWALT.
Utilizar uma extensão
Não deve ser utilizada qualquer extensão a menos que seja
absolutamente necessário. Utilize uma extensão aprovada
adequada para a potência da alimentação do seu carregador
(consulte os Dados técnicos). O diâmetro mínimo do fio
condutor é 1 mm2; o comprimento máximo da extensão é 30 m.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o cabo
na íntegra.
105
Português
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
•
Carregadores
Os carregadores da DeWALT não requerem ajuste e foram
concebidos para uma operação tão fácil quanto possível.
Instruções de Segurança Importantes Para
Todos os Carregadores de Baterias
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES: este manual inclui instruções de
funcionamento e segurança importantes para carregadores de
bateria compatíveis (consulte Dados técnicos).
• Antes de utilizar o carregador, leia todas as instruções e sinais
de aviso indicados no carregador, na bateria e no aparelho
que utiliza a bateria.
ATENÇÃO: perigo de choque. Não permita a entrada de
líquidos no carregador. Pode ocorrer um choque eléctrico
ATENÇÃO: recomendamos a utilização de um dispositivo
de corrente residual com uma corrente residual de 30mA
ou menos.
CUIDADO: perigo de queimadura. Para reduzir o risco de
lesões, carregue apenas baterias recarregáveis DeWALT.
Outros tipos de baterias podem rebentar, causando lesões
pessoais e danos.
CUIDADO: as crianças devem ser vigiadas, para garantir
que não brincam com o aparelho.
AVISO: em determinadas condições, quando o carregador
está ligado à fonte de alimentação, os contactos de carga
expostos no interior do carregador podem entrar em
curto-circuito devido a material estranho. Os materiais
estranhos condutores como, por exemplo, mas não
limitado a, lã de aço, folha de alumínio ou qualquer
acumulação de partículas metálicas devem ser removidos
dos orifícios do carregador. Desligue sempre o carregador
da fonte de alimentação quando não estiver inserida
uma bateria no respectivo compartimento. Desligue o
carregador antes de proceder à limpeza.
• NÃO carregue a bateria com quaisquer carregadores
além dos especificados neste manual. O carregador e a
bateria foram concebidas especificamente para funcionarem
em conjunto.
• Estes carregadores foram concebidos para apenas para
carregar baterias recarregáveis DeWALT. Quaisquer
outras utilizações podem resultar em incêndio, choque
eléctrico ou electrocussão.
• Não exponha o carregador a chuva ou neve.
• Quando desligar o carregador da corrente, puxe pela
ficha e não pelo cabo. Isto permite reduzir o risco de danos
na ficha de alimentação eléctrica e do cabo.
• Certifique-se de que o cabo está colocado num local
onde não possa ser pisado, possa causar tropeções ou
esteja sujeito a danos ou tensão.
• Não utilize uma extensão, a menos que seja
estritamente necessário. O uso de uma extensão
inadequada pode resultar num incêndio,choque eléctrico
ou electrocussão.
106
•
•
•
•
•
•
•
Não coloque objectos sobre o carregador nem o coloque
em cima de uma superfície macia que possa bloquear as
entradas de ventilação e causar calor interno excessivo.
Coloque o carregador num local afastado de fontes de calor. O
carregador é ventilado através de ranhuras na parte superior e
inferior da estrutura.
Não utilize o carregador se o cabo ou a ficha estiverem
danificados—substitua-os de imediato.
Não utilize o carregador se tiver sofrido um golpe
brusco, se o deixar cair ou se ficar de algum modo
danificado. Leve-o para um centro de assistência autorizado.
Não desmonte o carregador; leve-o para um centro
de assistência autorizado, no caso de ser necessário
assistência ou reparação. Uma nova montagem incorrecta
pode resultar em choque eléctrico, electrocussão ou incêndio.
Se o cabo de alimentação ficar danificado, deve enviá-lo
de imediato para o fabricante, agente de assistência ou um
responsável devidamente qualificado para que possa ser
substituído, de modo a evitar qualquer situação de perigo.
Desligue o carregador da tomada antes de proceder
a qualquer trabalho de limpeza. Isto reduz o risco de
choque eléctrico. A remoção da bateria não reduz este tipo
de risco.
NUNCA tente ligar 2 carregadores ao mesmo tempo.
O carregador foi concebido para funcionar com uma
potência eléctrica doméstica padrão de 230 V. Não tente
utilizá-lo com qualquer outro tipo de tensão. Isto não se
aplica ao carregador do automóvel.
Carregar uma bateria (Fig. B)
1. Ligue o carregador numa tomada adequada antes de inserir
a pilha.
2. Insira a bateria 3 no carregador, certificando-se de que fica
totalmente encaixada no carregador. O indicador luminoso
vermelho (de carga) pisca repetidamente, indicando que o
processo de carga foi iniciado.
3. A conclusão do processo de carga é indicado pelo indicador
luminoso vermelho, que permanece ligado de maneira
contínua. A bateria fica totalmente carregada e pode ser
utilizada nesta altura ou pode deixá-la no carregador. Para
retirar a bateria do carregador, prima o botão de libertação
na bateria 13 .
NOTA: Para assegurar o máximo desempenho e vida útil das
baterias de iões de lítio, carregue a bateria totalmente antes de
utilizar o produto pela primeira vez.
Funcionamento do carregador
Consulte os indicadores abaixo para saber qual é o estado do
processo de carga da bateria.
Indicadores de carga
em carga
totalmente carregada
retardação de calor/frio da bateria*
Português
*O indicador luminoso vermelho continua a piscar, mas acendese um indicador luminoso amarelo durante esta operação.
Quando a bateria atingir a temperatura adequada, o indicador
luminoso amarelo desliga-se e o carregador continua o
processo de carga.
O(s) carregador(es) compatível(eis) não carrega uma bateria
defeituosa. O carregador indica que a bateria está defeituosa ao
não acender-se ou apresentando um problema na bateria ou
aparece um padrão intermitente no carregador.
NOTA: isto pode também indicar que se trata de um problema
no carregador.
Se o carregador indicar uma falha, leve o carregador e a bateria
um centro de assistência autorizado para que sejam submetidos
a um teste.
Retardação de calor/frio
Quando o carregador detecta que uma bateria está demasiado
quente ou fria, inicia automaticamente a retardação de calor/
frio, interrompendo o processo de carga até a bateria atingir
a temperatura adequada. Em seguida, o carregador muda
automaticamente para o modo de carga. Esta função assegura a
duração máxima da bateria.
Uma bateria fria fica carregada a uma velocidade mais lenta do
que uma bateria quente. A bateria irá carregar a essa taxa mais
lenta durante todo o ciclo de carga e não recupera a taxa de
carga máxima, mesmo que a bateria aqueça.
O carregador DCB118 está equipado com uma ventoinha
interna para arrefecer a bateria. A ventoinha liga-se
automaticamente quando a ventoinha tem de ser arrefecida.
Nunca utilize o carregador se a ventoinha não funcionar
correctamente ou se as aberturas de ventilação estiverem
obstruídas. Não permita a entrada de objectos estranhos no
interior do carregador.
Sistema de protecção electrónica
As baterias de iões de lítio XR foram concebidas com um
Sistema de protecção electrónica que protege a bateria contra
sobrecarga, sobreaquecimento ou descarga profunda.
A ferramenta desliga-se automaticamente se o Sistema de
protecção electrónica for activado. Se isto ocorrer, coloque
a bateria de iões de lítio no carregador até ficar totalmente
carregada.
Instruções de limpeza do carregador
ATENÇÃO: perigo de choque. Desligue o carregador
da tomada de CA antes de proceder à limpeza. A
sujidade e gordura podem ser removidas a partir do
exterior do carregador com um pano ou uma escova
suave não metálica. Não utilize água ou outros produtos
de limpeza. Nunca deixe entrar qualquer líquido dentro da
ferramenta. Da mesma forma, nunca mergulhe qualquer
peça da ferramenta num líquido.
Baterias
Instruções de segurança importantes para
todas as baterias
Ao encomendar baterias sobresselentes, certifique-se de que
inclui a referência do catálogo e a voltagem.
A bateria não irá estar totalmente carregada quando a retirar
da embalagem pela primeira vez. Antes de utilizar a bateria
e o carregador, leia as instruções de segurança abaixo. Em
seguida, siga os procedimentos de carregamento indicados nas
instruções.
LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES
•
•
•
•
•
•
Montagem na parede
Estes carregadores foram concebidos para montagem na
parede ou para serem colocados numa mesa ou numa
superfície de trabalho. Se forem montados numa parede,
coloque o carregador perto de uma tomada eléctrica e
afastado de cantos ou outras obstruções que possam impedir
a circulação de ar. Utilize a parte de trás do carregador como
base para a fixação dos parafusos de montagem na parede.
Monte o carregador com firmeza com parafusos de placa
de gesso (adquiridos em separado) a uma distância de pelo
menos 25,4 mm com uma cabeça do parafuso com 7–9 mm de
diâmetro, aparafusado em madeira a uma profundidade ideal
de cerca de 5,5 mm do parafuso exposto. Alinhe as ranhuras na
parte de trás do carregador com os parafusos expostos e insiraos por completo nas ranhuras.
•
•
Não carregue ou utilize baterias em ambientes
explosivos, como, por exemplo, na presença de líquidos,
gases ou poeiras inflamáveis. A colocação ou remoção da
bateria do carregador pode inflamar as poeiras ou os fumos.
Nunca force a entrada da bateria no carregador.
Nunca modifique a bateria de modo a encaixá-la num
carregador não compatível, porque pode romper,
causando lesões pessoais graves.
Carregue as baterias apenas em carregadores DeWALT.
NÃO salpique nem coloque a bateria dentro de água ou de
outros líquidos.
Não armazene nem utilize a ferramenta e a bateria em
locais onde a temperatura possa atingir ou exceder
40 ˚C (tais como barracões ao ar livre ou construções de
metal durante o Verão).
Não incinere a bateria, mesmo se esta estiver
gravemente danificada ou completamente esgotada.
A bateria pode explodir se for exposta a uma chama. São
produzidos vapores e materiais tóxicos quando as baterias de
iões de lítio são queimadas.
Se o conteúdo da bateria entrar em contacto com a sua
pele, lave imediatamente a área afectada com sabão
suave e água. Se o líquido da bateria entrar em contacto
com os seus olhos, passe-os (abertos) por água durante 15
minutos ou até a irritação passar. Se for necessária assistência
médica, o electrólito da bateria é composto por uma mistura
de carbonatos orgânicos líquidos e sais de lítio.
O conteúdo das células de uma bateria aberta poderá
causar irritação respiratória. Respire ar fresco. Se os
sintomas persistirem, procure assistência médica.
ATENÇÃO: risco de queimadura. O líquido da bateria
poderá ser inflamável se for exposto a faíscas ou a
uma chama.
107
Português
ATENÇÃO: nunca tente abrir a bateria, seja qual for
o motivo. Se a bateria estiver rachada ou danificada,
não a insira no carregador. Não esmague, deixe cair
nem danifique a bateria. Não utilize uma bateria ou um
carregador que tenha sofrido um golpe brusco, uma
queda, atropelamento ou danificada de algum modo
(por exemplo, perfurada por um prego, atingida com um
martelo ou pisada). Pode ocorrer um choque eléctrico
ou electrocussão. As baterias danificadas devem ser
devolvidas ao centro de assistência para reciclagem.
ATENÇÃO: perigo de incêndio. Quando armazenar
ou transportar a bateria, não deixe que objectos
metálicos entrem em contacto com os terminais
expostos da bateria. Por exemplo, não coloque a bateria
dentro de aventais, bolsos, caixas de ferramentas, caixas
de kits de produtos, gavetas, etc., com pregos soltos,
parafusos, chaves, etc.
CUIDADO: quando não utilizar a ferramenta, deve
colocá-la de lado numa superfície estável, de modo a
que ninguém tropece nem sofra uma queda. Algumas
ferramentas com baterias grandes ficam na vertical
dentro da bateria, mas podem ser facilmente derrubadas.
Transporte
ATENÇÃO: Perigo de incêndio. O transporte das pilhas
pode dar origem a um incêndio se os terminais da pilha
entrarem em contacto inadvertidamente com os materiais
condutores. Quando transportar as pilhas, certifique-se de
que os terminais da pilha estão protegidos e devidamente
isolados de materiais que possam entrar em contacto com
eles e causar um curto-circuito.
As pilhas da DeWALT estão em conformidade com todas as
regulamentações de expedição aplicáveis, de acordo com os
padrões jurídicos e de indústria, que incluem as Recomendações
da ONU sobre o transporte de mercadorias perigosas;
disposições relativas a mercadorias perigosas da Associação do
Transporte Aéreo Internacional (IATA), Regulamentações do
código marítimo internacional para o transporte de mercadorias
perigosas (IMDG) e o Acordo europeu relativo ao transporte
rodoviário internacional de mercadorias perigosas (ADR). As
pilhas de iões de lítio foram testadas de acordo com a secção
38,3 das Recomendações da ONU no que respeita ao Transporte
de Mercadorias Perigosas: Manual de Ensaios e Critérios.
Na maioria dos casos, o envio de uma bateria DeWALT não
terá de ser classificado como Material perigoso de Classe
9 totalmente regulado. Em geral, apenas os envios que
contenham uma bateria de iões de lítio com uma taxa
energética superior a 100 watt-horas (Wh) serão enviados como
Classe 9 totalmente regulada. Todas as baterias de iões de lítio
têm uma classificação de watt-horas assinalada na bateria.
Além disso, devido às complexidades de regulamentação, a
DeWALT não recomenda o envio de baterias de iões de lítio por
transporte aéreo, independentemente da classificação de watthoras. O envio de ferramentas com baterias (conjunto) enviado
por transporte aéreo será isento se a classificação de watt-horas
da bateria não for superior a 100 watts-horas.
108
Independentemente de uma expedição ser considerada
isenta ou totalmente regulamentada, é da responsabilidade
do expedidor consultar as mais recentes regulamentações
para a embalagem, etiquetagem/marcação e exigências de
documentação.
As informações indicadas nesta secção do manual são
fornecidas de boa fé e acredita-se que são precisas aquando
da elaboração do documento. No entanto, não é fornecida
qualquer garantia, expressa ou implícita. É da responsabilidade
do comprador garantir que as respectivas actividades estão em
conformidade com as regulamentações aplicáveis.
Transportar a bateria FLEXVOLTTM
A bateria DeWALT FLEXVOLTTM tem dois modos: Utilização e
transporte.
Modo de utilização: Quando a bateria FLEXVOLTTM não está
instalada ou está instalada num equipamento DeWALT de
18 V, funciona como uma bateria de 18 V. Quando a bateria
FLEXVOLTTM está instalada num equipamento de 54 V ou de
108 V (duas baterias de 54 V), funciona como uma bateria de
54 V.
Modo de transporte: Quando a tampa está montada na
bateria FLEXVOLTTM, isso significa que a bateria está no modo de
transporte. Mantenha a tampa colocada quando transportar a
bateria.
No modo Transporte, os conjuntos
de células são desligados
electricamente da bateria, o que
dá origem a 3 baterias com uma
capacidade nominal de watt-hora (Wh) mais reduzida, em
comparação com 1 bateria com uma capacidade nominal de
watt-hora. Esta capacidade superior de 3 baterias com uma
capacidade nominal de watt-hora mais reduzida pode isentar a
bateria de determinadas regras de transporte impostas às
baterias de watt-hora de maior capacidade.
Por exemplo, a classificação Exemplo de marca de etiqueta de utilização
Wh (watt-hora) de
e transporte
transporte pode indicar
3 x 36 Wh, o que significa
3 pilhas de 36 Wh cada.
A classificação de Wh de
utilização pode indicar 108 Wh (é necessário utilizar 1 pilha).
Recomendações de armazenamento
1. O melhor local de armazenamento será um local fresco e
seco, afastado da luz directa do sol e de fontes de calor ou
de frio. Para obter o máximo desempenho e a maior vida útil
possíveis das baterias, guarde-as à temperatura ambiente
quando não estiverem a ser utilizadas.
2. Para um armazenamento prolongado, é recomendável
armazenar a bateria totalmente carregada num local fresco,
seco e afastado do carregador para obter os melhores
resultados.
NOTA: as baterias não devem ser armazenadas totalmente sem
carga. É necessário recarregar a bateria antes de a utilizar.
Português
Etiquetas no carregador e na bateria
Além dos símbolos indicados neste manual, os rótulos no
carregador e na bateria podem apresentam os seguintes
símbolos:
L eia o manual de instruções antes de utilizar este
equipamento.
Consulte os Dados técnicos para ficar a saber o
tempo de carregamento.
Não toque nos contactos com objectos condutores.
Não carregue baterias danificadas.
1
1
1
2
1
1
1
•
•
Chave sextavada
Guia de serragem
Saco de plástico (QW, XJ, GB):
1 Porta de extracção de serradura
1 Parafuso de montagem M4 X 18
Pilhas de iões de lítio (modelos L2, M2)
Caixa de ferramentas
Carregador da bateria
Manual de instruções
Verifique se a ferramenta, as peças ou os acessórios foram
danificados durante o transporte.
Leve o tempo necessário para ler atentamente e compreender
todas as instruções neste manual antes de utilizar
o equipamento.
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Não exponha o equipamento à água.
Leia o manual de instruções antes de utilizar este
equipamento.
ande substituir imediatamente quaisquer cabos
M
danificados.
Use uma protecção auditiva.
arregue a bateria apenas com uma temperatura
C
ambiente entre 4 ˚C e 40 ˚C.
Use uma protecção ocular.
Apenas para uso dentro de casa.
Posição do Código de data
esfaça-se da bateria de uma forma
D
ambientalmente responsável.
arregue as baterias da DeWALT apenas com os
C
carregadores DeWALT concebidos para o efeito.
O carregamento de baterias que não sejam as
baterias específicas DeWALT com um carregador
da DeWALT pode fazer com que rebentem ou dar
origem a situações de perigo.
Não queime a bateria.
UTILIZAÇÃO (sem bolsa de transporte). Exemplo:
a classificação de Wh indica 108 Wh (1 pilha com
108 Wh).
TRANSPORTE (com bolsa de transporte
incorporada). Exemplo: a classificação de Wh indica
3 x 36 Wh (3 pilhas de 36 Wh).
Tipo de bateria
O modelo DCS391 funciona com uma bateria de iões de lítio XR
de 18 V.
Podem ser utilizadas as seguintes baterias: DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB546.
Consulte os Dados Técnicos para obter mais informações.
Conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Serra circular sem fios
1 24-lâmina de dentes
O código de data, o qual também inclui o ano de fabrico, está
impresso na superfície do equipamento.
Exemplo:
2016 XX XX
Ano de fabrico
Descrição (Fig. A, D, F)
ATENÇÃO: nunca modifique a ferramenta eléctrica nem
qualquer um dos seus componentes. Tal poderia resultar
em danos ou ferimentos.
1 Botão de desbloqueio do interruptor de accionamento
2 Interruptor de accionamento
3 Bateria
4 Botão de ajuste da profundidade
5 Base de apoio
6 Alavanca de retracção do resguardo da lâmina inferior
7 Resguardo inferior da lâmina
8 Parafuso de fixação da lâmina
9 Indicador da zona de corte
10 Botão de ajuste do bisel
11 Botão de bloqueio da lâmina
12 Pega auxiliar
13 Patilha de libertação da bateria
14 Chave hexagonal
15 Botão da guia de serragem
16 Guia de serragem
109
Português
Utilização Adequada
A serra circular com fio DCS391 foi concebida para aplicações de
serragem de madeira profissionais.
NÃO utilize a ferramenta em ambientes húmidos ou na
presença de gases ou líquidos inflamáveis.
Estas serras circulares para utilização intensiva são ferramentas
eléctricas profissionais.
NÃO permita que crianças entrem em contacto com as
mesmas. É necessária supervisão quando estas ferramentas
forem manuseadas por utilizadores inexperientes.
• Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo
crianças) que sofram de capacidades físicas, sensoriais ou
mentais reduzidas, falta de experiência e/ou conhecimentos,
a menos que estejam acompanhados de uma pessoa que se
responsabilize pela sua segurança. As crianças nunca devem
ficar sozinhas com este produto.
MONTAGEM E AJUSTES
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos
graves, desligue a ferramenta e retire a bateria
antes de efectuar quaisquer ajustes ou de retirar/
instalar dispositivos complementares ou acessórios.
Um accionamento acidental da ferramenta pode
causar ferimentos.
ATENÇÃO: utilize apenas baterias e
carregadores DeWALT.
Inserir e retirar a bateria da ferramenta
(Fig. B)
NOTA: para obter os melhores resultados, certifique-se de que a
bateria 3 está totalmente carregada antes de a utilizar.
Instalar a bateria na pega da ferramenta
1. Alinhe a bateria 3 com as calhas que se encontram dentro
da pega da ferramenta (Fig. B).
2. Faça-a deslizar para dentro da pega até a bateria ficar
totalmente encaixada na ferramenta e certifique-se de que
não se solta.
Retirar a bateria da ferramenta
1. Prima a patilha de libertação da bateria 13 e puxe a bateria
com firmeza para fora da pega da ferramenta.
2. Insira a bateria no carregador, tal como descrito na secção
do carregador indicada neste manual.
Baterias para o indicador do nível de
combustível (Fig. B)
Algumas baterias DeWALT incluem um indicador de nível de
combustível, composto por três indicadores luminosos LED
verdes que indicam o nível de carga restante na bateria.
Para activar o indicador do nível de combustível, prima
e mantenha premido o botão do indicador do nível de
combustível 22 . Uma combinação dos três indicadores
luminosos LED verdes acende-se, indicando o nível da carga
restante. Se o nível da carga na bateria for inferior ao limite
utilizável, o indicador do nível de combustível não se acende e é
necessário voltar a carregar a bateria.
110
NOTA: o indicador do nível de combustível é apenas
uma indicação da carga restante na bateria. Não indica o
funcionamento da ferramenta e está sujeito a variações, com
base nos componentes do produto, temperatura e aplicação do
utilizador final.
Interruptor de activação (Fig. A)
ATENÇÃO: esta ferramenta não foi fabricada para
bloquear o interruptor de accionamento na posição de
ligado e nunca deve ser bloqueada por qualquer outro
meio.
Liberte o botão de desbloqueio do interruptor de accionamento
1 premindo o botão, tal como indicado. Puxe o interruptor
de accionamento 2 para ligar o motor. Para desligar o motor,
liberte o interruptor de accionamento.
Ajuste da profundidade do corte (Fig. A, C)
1. Solte o botão de ajuste da profundidade 4 .
2. Mova o pé 5 para obter uma profundidade de
corte correcta.
3. Aperte o botão de ajuste da profundidade 4 .
4. Para um óptimo resultado, deixe a folha da serra ultrapassar
a peça a trabalhar à volta de 3 mm (veja na figura C).
Ajuste da inclinação (Fig. D)
O ângulo de inclinação pode ser ajustado entre 0° e 50°.
1. Solte o botão de ajuste da inclinação 10 .
2. Ajuste o ângulo de inclinação, inclinando o pé da serra 5 até que o traço indique na escala o ângulo desejado.
3. Aperte o botão de ajuste da inclinação 10 .
Ajuste do pé para cortes de 90° (Fig. A, E)
1. Ajuste a serra numa inclinação de 0°.
2. Puxe o resguardo da folha por meio da alavanca 6 e ponha
a serra sobre o lado da folha.
3. Solte o botão de ajuste da inclinação 10 .
4. Ponha um esquadro contra a folha e o pé, para ajustar
em 90°.
5. Rode o parafuso de calibração 17 para que a base de apoio
pare no ângulo adequado.
6. Confirme a precisão da definição, verificando a configuração
quadrada de um corte num pedaço de material cortado.
Instalação e utilização da guia de serragem
(Fig. F)
Escareamento é o processo de cortar placas de maior dimensão
em barras mais finas e cortar a madeira longitudinalmente. A
orientação com a mão é mais difícil para este tipo de serragem e
é recomendável utilizar a guia de serragem.
ATENÇÃO: Para sua segurança, leia o manual de
instruções antes de utilizar qualquer acessório. Se não
cumprir estes avisos, podem ocorrer ferimentos e danos
graves na serra e no acessório. Quando reparar esta
ferramenta, utilize apenas peças de substituição idênticas.
Português
Montagem
1. Afrouxe o botão da guia de serragem 15 .
2. Insira a guia de serragem 16 como indicado na figura F.
3. Aperte o botão da guia de serragem 15 com firmeza.
Utilize a guia de serragem apenas com a serra circular DCS391.
A utilização desta guia de serragem com outras serras pode
aumentar o risco de ressalto ou ferimentos.
Antes de fazer um corte, certifique-se de que a guia de serragem
está apertada com firmeza à ferramenta.
Depois de instalar a guia de serragem na serra ou depois de
mover a guia para alterar a regulação da largura de serragem,
verifique o funcionamento do resguardo inferior antes de ligar
a serra e fazer um corte, para certificar-se de que a guia de
serragem não afecta o funcionamento adequado do resguardo.
Substituição da lâmina de serra (Fig. G)
1. Accione o botão de bloqueio da lâmina 11 e desaperte o
parafuso de fixação da lâmina 8 rodando-o para a direita
com a chave fornecida com a ferramenta.
2. Puxe o resguardo inferior 7 por meio da alavanca 6 e
torne a montar a lâmina. Monte as anilhas ( 18 , 19 ) na
posição correcta.
3. Controle o sentido de rotação da lâmina.
4. Enrosque o parafuso de fixação da lâmina 8 à mão
para fixar a anilha na posição pretendida. Rode-o para
a esquerda.
5. Carregue o botão de fixação da lâmina 11 , enquanto o eixo
rodar, até que a serra pare.
6. Aperte o parafuso de fixação da lâmina com firmeza
utilizando a chave sextavada.
Lâminas
ATENÇÃO: use sempre protecção ocular para minimizar
o risco de lesões oculares. O carboneto é um material
duro, mas frágil. Quaisquer objectos estranhos na peça
a trabalhar, tais como arame ou pregos podem fazer
com que as pontas fiquem rachadas ou partidas. Utilize
a serra apenas se o resguardo da lâmina da serra estiver
instalado. Monte a lâmina com firmeza com a rotação
adequada antes de a utilizar e use sempre uma lâmina
limpa e afiada.
ATENÇÃO: não corte metais ferrosos (aço), alvenaria,
vidro, tábuas tipo alvenaria, placas de cimento ou azulejos
com esta serra.
Não utilize discos ou lâminas abrasivas. Uma lâmina embotada
causa um corte lento e ineficaz, sobrecarga do motor da serra,
projecção excessiva de lascas e aumenta a probabilidade de
ocorrência do efeito de ressalto.
No que respeita a lâminas, se necessitar de assistência, contacte
o seu centro de assistência local que se encontra no verso
do manual.
Antes da operação
• Certifique-se de que a bateria está
(completamente) carregada.
• Certifique-se de que os resguardos estão montados
correctamente. O resguardo deve estar em posição inferior.
• Certifique-se que a lâmina roda na direcção das setas
indicadas no disco.
• Não use lâmina excessivamente desgastas.
FUNCIONAMENTO
Instruções de utilização
ATENÇÃO: cumpra sempre as instruções de segurança e
os regulamentos aplicáveis.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos
graves, desligue a ferramenta e retire a bateria
antes de efectuar quaisquer ajustes ou de retirar/
instalar dispositivos complementares ou acessórios.
Um accionamento acidental da ferramenta pode
causar ferimentos.
ATENÇÃO: use sempre protecção auditiva individual
adequada. Sob determinadas condições e duração de
utilização, o ruído desta máquina poderá contribuir para
a perda de audição.
Instruções de utilização
ATENÇÃO:
• Respeite sempre as instruções de segurança e os
regulamentos aplicáveis.
• Certifique-se de que o material a ser serrado está
devidamente fixo.
• Aplique uma ligeira pressão na ferramenta e não
exerça pressão lateral na lâmina da serra. Se possível,
trabalhe com a sapata da serra pressionada com a
peça de trabalho. Isto evita danos na lâmina e impede
que a ferramenta se movimente ou vibre.
• Evite sobrecargas.
• Antes de iniciar o trabalho de corte, deixe a lâmina
trabalhar livremente durante alguns segundos.
Posição correcta das mãos (Fig. H)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
utilize SEMPRE a ferramenta com as suas mãos na
posição correcta (exemplificada na figura).
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
segure SEMPRE a ferramenta com segurança,
antecipando uma reacção súbita por parte da mesma.
Segure a ferramenta pela pega principal 20 e a pega auxiliar
12 para orientar a serra correctamente.
Ligar e desligar a ferramenta (Fig. A)
Por motivos de segurança, o interruptor de accionamento
2 da sua ferramenta está equipado com um botão de
desbloqueio 1 .
Prima o botão de bloqueio para desbloquear a ferramenta.
Para ligar a ferramenta, prima o interruptor de accionamento 2 .
Depois de premir o interruptor de accionamento, o interruptor
de desbloqueio é activado automaticamente para
evitar um arranque não pretendido da máquina.
111
Português
AVISO: não LIGUE nem DESLIGUE a ferramenta
se a lâmina da serra tocar na peça a trabalhar ou
noutros materiais.
Guiar a ferramenta (Fig. A)
1. O corte é mais facil no lado, onde a serra abandona a peça;
segure-a com a parte de trás da folha da serra.
2. Use o indicador da ranhura 9 para seguir a linha desenhada
na peça a trabalhar. O indicador da ranhura está em linha
com o lado esquerdo da folha da serra quando o ângulo
de inclinação é 50°. O indicador da ranhura está em linha
com o lado direito da folha da serra quando o ângulo de
inclinação é 0°.
Extracção de serradura (Fig. I)
QW, XJ, GB
A ferramenta inclui uma porta de extracção de serradura 21 .
• Utilize sempre um extractor de vácuo concebido em
conformidade com as directivas aplicáveis no que respeita
a emissão de serradura durante o corte de madeira. As
mangueiras de vácuo da maior parte dos aspiradores
de vácuo encaixam directamente no tubo de extracção
de poeira.
Instalar a porta de extracção de serradura
(Fig. I)
1. Liberte totalmente a alavanca de ajuste de profundidade 4 .
2. Coloque a base de apoio 5 na posição mais baixa.
3. Alinhe a porta de extracção de serradura 21 contra o
suporte na base de apoio, tal como indicado.
4. Alinhe a patilha na porta de extracção de serradura com o
orifício roscado no suporte.
5. Insira o parafuso e aperte-o com firmeza.
MANUTENÇÃO
A sua ferramenta eléctrica da DeWALT foi concebida para
funcionar durante um longo período de tempo com uma
manutenção mínima. Uma utilização continuamente satisfatória
depende de uma manutenção apropriada da ferramenta e de
uma limpeza regular.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos
graves, desligue a ferramenta e retire a bateria
antes de efectuar quaisquer ajustes ou de retirar/
instalar dispositivos complementares ou acessórios.
Um accionamento acidental da ferramenta pode
causar ferimentos.
O carregador e a bateria não são passíveis de reparação.
Lubrificação
A sua ferramenta eléctrica não necessita de
lubrificação adicional.
112
Limpeza
ATENÇÃO: retire os detritos e as partículas da caixa da
unidade com ar comprimido seco sempre que houver
uma acumulação de detritos dentro das aberturas de
ventilação e à volta das mesmas. Use uma protecção
ocular e uma máscara contra o pó aprovadas ao efectuar
este procedimento.
ATENÇÃO: nunca utilize dissolventes ou outros
químicos abrasivos para limpar as peças não metálicas
da ferramenta. Estes químicos poderão enfraquecer
os materiais utilizados nestas peças. Utilize um pano
humedecido apenas com água e sabão suave. Nunca
deixe entrar qualquer líquido para dentro da ferramenta.
Da mesma forma, nunca mergulhe qualquer peça da
ferramenta num líquido.
Resguardo inferior
O resguardo inferior deve sempre rodar e fechar-se sem
problemas de uma posição totalmente aberta para uma
totalmente fechada. Verifique sempre o funcionamento
correcto antes de efectuar qualquer corte, abrindo o resguardo
por completo e deixando-o fechar. Se o resguardo se fechar
lentamente ou não fechar por completo, é necessário limpá-lo
ou enviá-lo para reparação. Só deve utilizar a serra se funcionar
correctamente. Para limpar o resguardo, utilize ar seco ou
uma escova macia para remover toda a serradura ou resíduos
acumulados da trajectória do resguardo e em torno da mola do
resguardo. Se isto não resolver o problema, é necessário enviálo para reparação num centro de assistência autorizado.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: uma vez que apenas foram testados com
este produto os acessórios disponibilizados pela DeWALT,
a utilização de outros acessórios com esta ferramenta
poderá ser perigosa. Para reduzir o risco de ferimentos,
apenas deverão ser utilizados acessórios recomendados
pela DeWALT com este produto.
NÃO UTILIZE ACESSÓRIOS DE ALIMENTAÇÃO POR ÁGUA COM
ESTA SERRA.
EXAMINE VISUALMENTE AS LÂMINAS DE CARBONETO ANTES DE
AS UTILIZAR. SUBSTITUA-AS SE APRESENTAREM DANOS.
Consulte o seu revendedor para obter mais informações sobre
os acessórios apropriados.
Proteger o meio ambiente
Recolha separada. Os produtos e baterias indicados
com este símbolo não devem ser eliminados em
conjunto com resíduos domésticos comuns.
Os produtos e as baterias contêm materiais que
podem ser recuperados ou reciclados, o que reduz a procura
de matérias-primas. Recicle o equipamento eléctrico de acordo
com as disposições locais. Estão disponíveis mais informações
em www.2helpU.com.
Português
Bateria recarregável
Esta bateria de longa duração tem de ser recarregada
quando deixar de produzir energia suficiente nas tarefas que
anteriormente eram realizadas com facilidade. No fim da sua
vida útil, elimine-a com o devido respeito pelo meio ambiente:
• Descarregue completamente a bateria e em seguida retire-a
da ferramenta.
• As baterias de iões de lítio são recicláveis. Entregue-as ao
seu fornecedor ou coloque-as num ecoponto. As baterias
recolhidas serão recicladas ou eliminadas correctamente.
113
Suomi
165 mm 18V CORDLESS CIRCULAR SAW
DCS391
Onnittelut!
Olet valinnut DeWALT-työkalun. Monien vuosien kokemus,
huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevät DeWALTtyökaluista luotettavia kumppaneita ammattilaisille.
Tekniset tiedoissa
DCS391
Jännite
Tyyppi
Akkutyyppi
Suurin lähtöteho
Joutokäyntinopeus
Terän halkaisija
Maksimileikkaussyvyys
Teräkeskiön halkaisija
Vinokulman säätäminen
Paino (ilman akkupakkausta)
VDC
W
min-1
mm
mm
mm
kg
QW, XJ, GB
18
2/10
Li-Ion
760
5150
165
55
20
50˚
2.9
XE
18
2/10
Li-Ion
760
5150
165
55
16
50˚
2.9
Ääni- ja tärinäarvot (triaksiaalinen vektorisumma) standardin EN60745-2-5
mukaisesti:
LPA(äänenpainetaso)
dB(A)
84
84
LWA(äänitehotaso)
dB(A)
95
95
K(määritetyn äänitason
dB(A)
3
3
epävarmuus)
Tärinäpäästöarvo ah,W =
Vaihtelu K =
m/s2
m/s2
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu
EN60745 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan käyttää
verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä voidaan käyttää
arvioitaessa altistumista.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy käytettäessä
työkalua sen varsinaiseen käyttötarkoitukseen. Jos
työkalua käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos siihen on
kiinnitetty erilaisia lisävarusteita tai jos sitä on hoidettu
huonosti, tärinä voi lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa
merkittävästi altistumiseen työkalua käytettäessä.
Tärinä vähentyy, kun työkalusta katkaistaan virta tai
se toimii tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää
merkittävästi työkalua käytettäessä.
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle voidaan
vähentää merkittävästi pitämällä työkalu ja sen varusteet
kunnossa, pitämällä kädet lämpiminä ja kiinnittämällä
huomiota työn jaksottamiseen.
114
Akku
Akun tyyppi
Jännite
Kapasiteetti
Paino
Akku
Akun tyyppi
Jännite
Kapasiteetti
Paino
Akku
Akun tyyppi
Jännite
Kapasiteetti
Paino
Latauslaite
Verkkojännite
Akun tyyppi
Akkujen keskimääräinen
latausaika
Paino
Latauslaite
Verkkojännite
Akun tyyppi
Akkujen keskimääräinen
latausaika
Paino
Latauslaite
Verkkojännite
Akun tyyppi
Akkujen keskimääräinen
latausaika
Paino
Latauslaite
Verkkojännite
Akun tyyppi
Akkujen keskimääräinen
latausaika
Paino
VDC
Ah
kg
VDC
Ah
kg
VDC
Ah
kg
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB183/B
Li-Ion
18
2,0
0,40/0,45
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
DCB184/B
Li-Ion
18
5,0
0,62/0,67
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
DCB546
Li-Ion
18/54
6,0/2,0
1,05
DCB107
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
min 60 (1,3 Ah) 70 (1,5 Ah) 90 (2,0 Ah)
140 (3,0 Ah) 185 (4,0 Ah) 240 (5,0 Ah)
kg
0,29
VAC
VAC
min
kg
VAC
min
kg
VAC
min
kg
DCB112
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
40 (1,3 Ah) 45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah)
90 (3,0 Ah) 120 (4,0 Ah) 150 (5,0 Ah)
0,36
DCB113
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
30 (1,3 Ah) 35 (1,5 Ah) 50 (2,0 Ah)
70 (3,0 Ah) 100 (4,0 Ah) 120 (5,0 Ah)
0,4
DCB115
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
22 (1,3 Ah) 22 (1,5 Ah) 30 (2,0 Ah)
45 (3,0 Ah) 60 (4,0 Ah) 75 (5,0 Ah)
0,5
Latauslaite
Verkkojännite
Akun tyyppi
Akkujen keskimääräinen
latausaika
VAC
min
Paino
kg
DCB118
230
18/54 Li-Ion
22 (1,3 Ah) 22 (1,5 Ah)
45 (3,0 Ah) 60 (4,0 Ah)
60 (6,0 Ah)
0,66
30 (2,0 Ah)
75 (5,0 Ah)
DCB107, DCB112, DCB113 ja DCB115 -latureihin sopivat 10,8V;
14,4V, 18V Li-Ion XR ja XR FLEXVOLTTM (DCB123, DCB127,
DCB141, DCB142, DCB143, DCB144, DCB145, DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185 ja DCB546).
Laturissa DCB118 voidaan ladata 18 V litiumioniakkuja XR ja
XR FLEXVOLTTM (DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184,
DCB184B, DCB185 ja DCB546).
Sulakkeet
Eurooppa
230 voltin työkalut
10 ampeerin sulake
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
Konedirektiivi
Suomi
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta.
Ellei tilannetta korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei
välttämättä aiheuta henkilövahinkoa mutta voi
aiheuttaa omaisuusvahingon.
Sähköiskun vaara.
Tulipalon vaara.
Sähkötyökalun yleiset
turvallisuusvaroitukset
VAROITUS: Lue kaikki turvallisuusvaroitukset
ja ohjeet. Jos varoituksia ja ohjeita ei noudateta,
on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan
henkilövahingon vaara.
SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN
Näissä varoituksissa käytettävä sähkötyökalu-ilmaus viittaa
verkkovirtaan yhdistettävään tai akkukäyttöiseen työkaluun.
1) Työskentelyalueen Turvallisuus
Langaton pyörösaha
DCS391
DeWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavat
määräykset:
2006/42/EU, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-5:2010.
Nämä tuotteet täyttävät direktiivin 2014/30/EY ja 2011/65/EY
vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden DeWALTiin.
Osoitteet näkyvät käyttöohjeen takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa tämän
vakuutuksen DeWALTin puolesta.
Markus Rompel
Tekninen päällikkö
DeWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
23.07.2016
VAROITUS: Loukkaantumisriskin vähentämiseksi lue
tämä käyttöohje.
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue käyttöohje ja
kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa hengen- tai
vakavan henkilövahingon vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai
vakavan vaaran mahdollisuus.
a ) Pidä työskentelyalue siistinä ja kirkkaasti
valaistuna. Onnettomuuksia sattuu herkemmin
epäsiistissä tai huonosti valaistussa ympäristössä.
b ) Älä käytä sähkötyökaluja, jos on olemassa
räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien nesteiden,
kaasujen tai pölyn vuoksi. Sähkötyökalujen
aiheuttamat kipinät voivat sytyttää pölyn tai kaasut.
c ) Pidä lapset ja sivulliset kaukana käyttäessäsi
sähkötyökalua. Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi
aiheuttaa hallinnan menettämisen.
2) Sähköturvallisuus
a ) Pistokkeen ja pistorasian on vastattava toisiaan.
Älä koskaan tee pistokkeeseen mitään muutoksia.
Älä yhdistä maadoitettua sähkötyökalua
jatkojohtoon. Sähköiskun vaara vähenee, jos
pistokkeisiin ei tehdä muutoksia ja ne yhdistetään vain
niille tarkoitettuihin pistorasioihin.
b ) Älä kosketa maadoituksessa käytettäviin
pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin ja
jäähdytyslaitteisiin. Voit saada sähköiskun, jos kehosi
on maadoitettu.
c ) Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai kosteudelle.
Sähkötyökaluun menevä vesi lisää sähköiskun vaaraa.
d ) Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna työkaluja
sähköjohdosta tai vedä pistoketta pistorasiasta
sähköjohdon avulla. Pidä sähköjohto kaukana
kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista tai
liikkuvista osista. Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot
lisäävät sähköiskun vaaraa.
e ) Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä vain
ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa. Ulkokäyttöön
115
Suomi
tarkoitetun sähköjohdon käyttäminen vähentää
sähköiskun vaaraa.
f ) Jos sähkötyökalua on käytettävä kosteassa
paikassa, käytä vikavirtasuojaa. Tämä vähentää
sähköiskun vaaraa.
3) Henkilösuojaus
a ) Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy valppaana, keskity
työhön ja käytä tervettä järkeä. Älä käytä tätä
työkalua ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Keskittymisen
herpaantuminen hetkeksikin sähkötyökalua käytettäessä
voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon.
b ) Käytä henkilösuojausvarusteita. Käytä aina
suojalaseja. Hengityssuojaimen, liukumattomien
turvajalkineiden, kypärän ja kuulosuojaimen käyttäminen
vähentää henkilövahinkojen vaaraa.
c ) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista, että
virtakytkin on OFF-asennossa, ennen kuin kytket
sähkötyökalun pistorasiaan, yhdistät siihen
akun, nostat työkalun käteesi tai kannat sitä.
Sähkötyökalun kantaminen sormi virtakytkimellä
lisää onnettomuusvaaraa.
d ) Poista kaikki säätöavaimet tai vääntimet ennen
sähkötyökalun käynnistämistä. Sähkötyökalun
pyörivään osaan jäänyt säätöavain tai väännin voi
aiheuttaa henkilövahingon.
e ) Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti tasapainossa.
Näin voit hallita sähkötyökalua paremmin
odottamattomissa tilanteissa.
f ) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita tai
koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja kädet loitolla
liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut tai pitkät
hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin.
g ) Jos käytettävissä on laitteita pölyn ottamiseksi
talteen, käytä niitä. Pölyn ottaminen talteen voi
vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.
4) Sähkötyökaluista Huolehtiminen
a ) Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa voimaa. Valitse
käyttötarkoituksen kannalta oikea sähkötyökalu.
Sähkötyökalu toimii paremmin ja turvallisemmin, kun sitä
käytetään sille suunniteltuun käyttötarkoitukseen.
b ) Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei toimi. Jos
sähkötyökalua ei voi hallita kytkimen avulla, se on
vaarallinen ja se on korjattava.
c ) Katkaise sähkötyökalusta virta ja irrota sen
pistoke pistorasiasta tai irrota akku siitä
ennen säätämistä, varusteiden vaihtamista tai
sähkötyökalun asettamista säilytykseen. Näin voit
vähentää vahingossa käynnistymisen aiheuttaman
henkilövahingon vaaraa.
d ) Varastoi sähkötyökaluja lasten ulottumattomissa.
Älä anna sähkötyökaluihin tottumattomien tai
näihin ohjeisiin perehtymättömien henkiöiden
käyttää sähkötyökaluja. Sähkötyökalut ovat vaarallisia
kouluttamattomien käyttäjien käsissä.
116
e ) Pidä sähkötyökalut kunnossa. Tarkista liikkuvat
osat, niiden kiinnitys, osien eheys ja muut
toimintaan vaikuttavat tekijät. Jos havaitset
vaurioita, korjauta sähkötyökalu ennen niiden
käyttämistä. Huonosti kunnossapidetyt sähkötyökalut
aiheuttavat onnettomuuksia.
f ) Pidä leikkaavat pinnat terävinä ja puhtaina.
Kunnossa pidettyjen leikkaavia teräviä reunoja sisältävien
työkalut todennäköisyys jumiutua vähenee, ja niitä on
helpompi hallita.
g ) Käytä sähkötyökalua ja sen tarvikkeita, kuten
poranteriä, näiden ohjeiden mukaisesti. Ota
työskentelyolosuhteet ja tehtävä työ huomioon. Jos
sähkötyökalua käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi
syntyä vaaratilanne.
5) Akkukäyttöisten Työkalujen
Käyttäminen ja Niistä Huolehtiminen
a ) Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemaa
latauslaitetta. Tietyntyyppiselle akulle soveltuva
latauslaite voi aiheuttaa tulipalon vaaran käytettynä
yhdessä toisen akun kanssa.
b ) Käytä sähkötyökalussa vain siihen tarkoitettuja
akkuja. Muiden akkujen käyttäminen voi aiheuttaa
tulipalon tai onnettomuuden vaaran.
c ) Kun akku ei ole käytössä, pidä se poissa muiden
metalliesineiden läheltä, kuten paperiliittimien,
kolikoiden, avainten, naulojen, ruuvien tai muiden
pienten esineiden läheltä. Ne voivat oikosulkea
akun navat. Akun napojen oikosulkeminen voi aiheuttaa
palovamman tai tulipalon.
d ) Oikosulku voi aiheuttaa nesteen vuotamisen akusta.
Vältä koskemasta tähän nesteeseen. Jos nestettä
pääsee vahingossa iholle, huuhtele vedellä. Jos
tätä nestettä pääsee silmään, ota yhteys lääkäriin.
Akkuneste voi ärsyttää tai aiheuttaa palovamman.
6) Huolto
a ) Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla.
Varaosina on käytettävä vain alkuperäisiä vastaavia
osia. Tämä varmistaa sähkötyökalun turvallisuuden.
LISÄTURVALLISUUSOHJEET
Turvallisuusohjeet kaikille sahoille
VAARA: Pidä kädet poissa leikkausalueelta ja
terästä. Tartu toisella kädellä apukahvasta tai
moottorikotelosta. Jos tartut sahaan molemmin käsin,
ne eivät pääse koskettamaan terää.
b ) Älä kurota työkappaleen alle. Suojus ei suojaa terältä
työkappaleen alapuolella.
c ) Säädä leikkaussyvyys työkappaleen paksuuden
mukaan. Työstökappaleen alapuolella pitäisi näkyä
vähemmän kuin yhden hampaan mitta.
d ) Leikattavaa kappaletta ei koskaan saa pitää käsissä
tai jalkojen päällä. Kiinnitä työkappale tukevalle
alustalle. On tärkeää tukea työkappale oikein, jotta
a )
Suomi
e )
f )
g )
h )
voitaisiin minimoida kehon vaarantuminen, terän
juuttuminen kiinni tai hallinnan menettäminen.
Tartu kiinni koneen eristetyistä tartuntapinnoista,
jos leikattaessa on vaara osua piilossa oleviin
johtoihin. Kosketus jännitteelliseen johtoon tekee myös
työkalun näkyvillä olevat metalliosat jännitteellisiksi, ja ne
aiheuttavat sähköiskun työkalun käyttäjälle.
Halkaisutyössä tulee aina käyttää halkaisuohjainta
tai ohjauskiskoa. Se antaa tarkemman leikkauksen ja
vähentää terän kiinnijuuttumisvaaraa.
Käytä aina oikean kokoisia teriä, joissa on oikean
muotoinen keskus (vinoneliö tai pyöreä). Jos
terä ei vastaa sahan asennuskiinnikkeitä, terä pyörii
epäkeskeisesti aiheuttaen hallinnan menetyksen.
Älä koskaan käytät vahingoittunutta tai
vääränlaista terän aluslevyä tai pulttia. Terän
aluslevyt ja pultti on suunniteltu tälle sahalle parasta
suorituskykyä ja turvallista käyttöä silmällä pitäen.
e ) Älä käytä tylsiä tai vaurioituneita teriä.
Teroittamattomat tai väärin asetetut terät tekevät kapean
uurron, mikä aiheuttaa liiallista kitkaa, terän takertumista
ja takaiskuja.
f ) Teräsyvyyden ja -viistouden säätö- ja lukitusvipujen
tulee olla tiukasti kiinni ennen leikkaamiseen
ryhtymistä. Jos terän säätö siirtyy leikkauksen aikana, se
voi aiheuttaa kiinnijuuttumisen ja takaiskun.
g ) Noudata erityistä varovaisuutta tehdessäsi
upotusleikkausta seiniin ja muihin sokeisiin
kohteisiin. Esiin tunkeutuva terä voi kohdata vastuksen,
joka aiheuttaa takaiskun.
Turvallisuusohjeet sahoille, joissa on
kääntyvä teränsuojus
a ) Tarkista ennen jokaista käyttöä, että alempi suojus
sulkeutuu moitteettomasti. Älä käytä sahaa,
jos alempi suojus ei liiku vapaasti ja sulkeudu
välittömästi. Älä koskaan purista tai sido alempaa
suojusta auki-asentoon. Jos saha tahattomasti
putoaa lattiaan, saattaa alempi suojus taipua. Nosta
suojusta nostovivulla ja varmista, että suojus liikkuu
vapaasti, eikä kosketa sahanterää tai muita osia missään
sahauskulmassa.
b ) Tarkista alemman suojuksen jousen toiminta.
Anna huoltaa saha, jos alempi suojus tai jousi ei
toimi moitteettomasti. Alempi suojus saattaa toimia
jäykkäliikkeisesti johtuen vioittuneista osista, tahmeista
kerrostumista tai lastukasaantumista.
c ) Avaa alempi suojus käsin vain erikoisissa
sahauksissa, kuten “uppo- ja kulmasahauksissa”.
Avaa alempi suojus nostovivulla, ja päästä
se vapaaksi heti, kun sahanterä on uponnut
työkappaleeseen. Kaikissa muissa sahaustöissä
alemman suojuksen tulee toimia automaattisesti.
d ) Älä aseta sahaa työpenkille tai lattialle,
ellei alempi suojus peitä sahanterää. Suojaamaton
jälkikäyvä sahanterä kuljettaa sahaa taaksepäin
ja sahaa kaiken, mikä osuu sen tielle. Ota huomioon,
että kestää vähän aikaa ennen kuin sahanterä pysähtyy,
virran katkaisun jälkeen.
Takaiskun syyt ja ehkäiseminen
•
Takaisku on äkkinäinen reaktio, kun sahanterä tarttuu
kiinni tai on kohdistettu väärin, jolloin saha nousee
hallitsemattomasti ylös työkappaleesta käyttäjää kohti;
• Kun sahanterä juuttuu tiukasti kiinni uurrokseen, terä
pysähtyy ja moottorin reaktio heittää sahan nopeasti takaisin
käyttäjää kohti;
• Jos terä vääntyy tai kohdistuu väärin, terän takaosan
hampaat voivat kaivautua puun yläpintaan ja aiheuttaa
terän nousemisen ylös uurroksesta ja sahan hyppäämisen
takaisin käyttäjää kohti.
Takaisku aiheutuu työkalun vääränlaisesta käytöstä ja/tai vääristä
työmenetelmistä tai työolosuhteista, jotka voidaan välttää
seuraavilla varotoimenpiteillä:
a ) Pidä sahasta tiukasti kiinni molemmin käsin ja
kohdista käsivarret vastustamaan takaiskuvoimia.
Pidä vartalo jommallakummalla puolella terää,
ei linjassa terän kanssa. Takaisku voi saada sahan
hyppäämään takaisin, mutta käyttäjä voi hallita
takaiskun voimaa ottamalla huomioon oikeat varotoimet.
b ) Kun terä on juuttunut kiinni tai leikkaaminen
jostakin syystä keskeytyy, vapauta liipaisin ja
pidä sahaa liikkumattomana työstettävässä
materiaalissa, kunnes terä on täysin pysähtynyt.
Älä koskaan yritä irrottaa sahaa työstettävästä
materiaalista tai vetää sitä taaksepäin terän
liikkuessa, koska tällöin voi syntyä takaisku. Tutki
terän juuttumisen syy ja suorita korjaustoimenpiteet.
c ) Kun käynnistät sahan uudelleen työkappaleessa,
keskitä terä uurtoon ja varmista, etteivät hampaat
ole kiinni materiaalissa. Jos terä on juuttunut kiinni,
se saattaa lähteä nousemaan ylös tai iskeä taakse
työkappaleesta, kun saha käynnistetään.
d ) Tue isot levyt terän juuttumisen ja takaiskun vaaran
vähentämiseksi. Suuret paneelit pyrkivät taipumaan
omasta painostaan. Aseta tuki levyn alle molemmin
puolin lähelle leikkauslinjaa ja lähelle levyn reunaa.
Pyörösahan käyttöä koskevia
lisäturvallisuusohjeita
•
•
•
•
•
Käytä kuulosuojia. Melulle altistuminen voi aiheuttaa
kuulon menetyksen.
Käytä pölysuojainta. Pölyhiukkasille altistuminen voi
aiheuttaa hengitysvaikeuksia ja mahdollisen vamman.
Älä käytä teriä, joiden läpimitta on suositeltua suurempi
tai pienempi. Katso tarkemmat terien ominaisuudet
teknisistä tiedoista. Käytä ainoastaan tässä oppaassa
määritettyjä teriä, jotka noudattavat standardia EN 847-1.
Älä käytä leikkauslaikkoja.
Älä käytä vettä syöttäviä liitososia.
117
Suomi
•
Käytä puristimia tai muuta käytännöllistä tapaa
kiinnittää ja tukea työkappale tukevalle alustalle. Työn
pitäminen käsin tai vartaloa vasten on epävakaata ja saattaa
johtaa kontrollin menetykseen.
Vaarat
Seuraavat vaarat ovat olemassa käytettäessä pyörösahoja:
• pyöriviin tai kuumiin osiin koskemisen aiheuttamat vammat
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida välttää. Näitä
ovat seuraavat:
• kuulon heikkeneminen
• sormien puristumisen vaara lisävarustetta vaihdettaessa.
• pölyn hengittämisen aiheuttamat terveysvaarat työstettäessä
betonia ja/tai tiiltä
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista aina,
että akun jännite vastaa laitteen tyyppikilpeen merkittyä
jännitettä. Tarkista myös, että latauslaitteen jännite vastaa
sähköverkon jännitettä.
Tämä DeWALT-latauslaite on kaksoiseristetty EN60335
-säädösten mukaisesti, joten maadoitusjohtoa
ei tarvita.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella johdolla,
jonka voi hankkia DeWALTin huolto-organisaation kautta.
•
•
•
•
•
•
Jatkojohdon käyttäminen
•
Jatkojohtoa saa käyttää vain, jos se on ehdottoman
välttämätöntä. Käytä latauslaitteen vaatimukset täyttävää
hyväksyttyä jatkojohtoa. Lisätietoja on Teknisissä tiedoissa.
Johdinten pienin koko on 1 mm2 ja suurin pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki.
•
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
•
Latauslaitteet
DeWALT-laturit eivät vaadi säätöä ja niiden käyttö on suunniteltu
mahdollisimman helpoksi.
•
Tärkeitä turvallisuusohjeita latauslaitetta
käytettäessä
•
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET: Tämä ohjekirja sisältää tärkeitä
turvallisuus- ja käyttöohjeita yhteensopiviin akkulatureihin (katso
Tekniset tiedot).
• Lue kaikki laturin, akkuyksikön ja akkuyksikköä käyttävän
tuotteen ohjeet ja varoitusmerkinnät ennen laturin käyttöä.
VAROITUS: Sähköiskun vaara. Älä päästä nestettä laturin
sisään. Se voi aiheuttaa sähköiskun.
VAROITUS: Suosittelemme vikavirtasuojalaitteen käyttöä,
jonka vikavirtasuojan laukaisuvirta on enintään 30mA.
HUOMIO: Palovamman vaara. Loukkaantumisriskin
vähentämiseksi lataa vain ladattavia DeWALT-akkuja.
Muun tyyppiset akut voivat haljeta ja aiheuttaa
henkilövahingon ja vaurioita.
HUOMIO: Lapsia tulee valvoa ja varmistaa, että he eivät
leiki laitteella.
118
•
•
•
HUOMAUTUS: Joissakin olosuhteissa vieras materiaali
voi aiheuttaa oikosulkuja laturin sisällä oleviin
suojaamattomiin latauskontakteihin laturin ollessa
kytkettynä sähköverkkoon. Vieraat johtavat aineet, kuten
teräsvilla, alumiinifolio tai metallihiukkaskertymät, niihin
kuitenkaan rajoittumatta, on pidettävä poissa laturin
aukoista. Irrota laturi aina tehonsyötöstä, kun laturissa
ei ole akkua. Irrota laturi tehonsyötöstä ennen kuin yrität
puhdistaa sitä.
ÄLÄ YRITÄ ladata akkuyksikköä millään muulla
laturilla kuin tässä käyttöohjeessa mainituilla. Laturi ja
akkuyksikkö on suunniteltu erityisesti toimimaan yhdessä.
Näitä latureita ei ole tarkoitettu käytettäväksi
mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin ladattavien
DeWALT-akkujen lataamiseen. Muu voi aiheuttaa tulipalon
tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin.
Älä jätä laturia sateeseen tai lumeen.
Vedä pistokkeesta äläkä johdosta, kun irrotat laturia
verkkovirrasta. Tämä vähentää pistokkeen ja sähköjohdon
vahingoittumisen riskiä.
Varmista, että johto sijaitsee niin, että sen päälle ei
astuta, siihen ei kompastu tai että siihen ei muuten
kohdistu vaurioita tai rasitusta.
Älä käytä jatkojohtoa ellei se ole ehdottoman
välttämätöntä. Jatkojohdon virheellinen käyttö voi
aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin.
Älä laita mitään esineitä laturin päälle tai laita
laturia pehmeälle pinnalle, joka saattaa tukkia
ilmanvaihtoaukot ja aiheuttaa liiallisen sisäisen
lämmön. Sijoita laturi pois lämpölähteiden läheltä. Laturi
tuulettuu kotelon päällä ja pohjassa olevien aukkojen kautta.
Älä käytä laturia, jos johto tai pistoke on
vahingoittunut– vaihdata ne välittömästi.
Älä käytä laturia, jos siihen on kohdistunut terävä isku,
se on pudotettu tai muuten vahingoittunut millään
tavalla. Vie se valtuutettuun huoltoon.
Älä pura laturia. Vie se valtuutettuun huoltoon, jossa
se huolletaan tai korjataan. Virheellinen kokoaminen voi
aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin.
Jos virtajohto on vahingoittunut, valmistajan, huollon tai
vastaavan pätevän henkilön täytyy vaihtaa se välittömästi.
Irrota laturi pistorasiasta ennen kuin yrität puhdistaa
sitä. Tämä vähentää sähköiskun vaaraa. Akkuyksikön
poistaminen ei vähennä riskiä.
ÄLÄ KOSKAANyritä yhdistää kahta laturia yhteen.
Laturi on suunniteltu toimimaan tavallisella 230
V:n kotitalouden sähkövirralla. Älä yritä käyttää
mitään muuta kuin määritettyä jännitettä. Tämä ei
koske autolaturia.
Akun lataaminen (Kuva [Fig.] B)
1. Yhdistä laturi sopivaan pistorasiaan ennen kuin laitat akun
paikoilleen.
2. Aseta akku 3 laturiin ja varmista, että akku on hyvin
paikoillaan laturissa. Punainen (latauksen) merkkivalo vilkkuu
toistuvasti ilmoittaen, että latausprosessi on alkanut.
Suomi
3. Kun lataus on valmis, punainen valo jää palamaan jatkuvasti.
Akku on täysin ladattu ja sitä voidaan käyttää heti tai sen
voi jättää laturiin. Poista akku laturista painamalla akun
vapautuspainiketta 13 .
HUOMAA: Jotta varmistat litiumioniakkujen parhaimman
mahdollisen suorituskyvyn ja pitkän käyttöiän, akku tulee ladata
täyteen ennen ensimmäistä käyttöä.
Laturin toiminta
Katso akun lataustaso alla olevista merkkivaloista.
(hankittava erikseen), joiden pituus on vähintään 25,4 mm
ruuvin kannan halkaisijan ollessa 7–9 mm. Kiinnitä ruuvit
puuhun optimaaliseen syvyyteen jättäen ruuvista näkyville noin
5,5 mm. Kohdista laturin takana olevat reiät ruuveihin ja kiinnitä
ne reikiin.
Laturin puhdistusohjeet
VAROITUS: Sähköiskuvaara. Irrota laturi
AC-pistorasiasta ennen puhdistusta. Lika ja rasva
voidaan poistaa laturin ulkopuolelta kankaalla tai
pehmeällä, ei-metallisella harjalla. Älä käytä vettä tai
puhdistusaineita. Älä päästä mitään nestettä työkalun
sisään. Älä upota mitään työkalun osaa nesteeseen.
Laturin merkkivalot
lataus käynnissä
ladattu täyteen
Akkuyksikkö
kuuma-/kylmäviive*
Tärkeitä turvallisuusohjeita kaikkia akkuja
käytettäessä
*Punainen merkkivalo vilkkuu edelleen ja keltainen merkkivalo
palaa kyseisen toiminnon aikana. Kun akku on saavuttanut
oikean lämpötilan, keltainen merkkivalo sammuu ja laturi jatkaa
latausta.
Yhteensopiva(t) laturi(t) ei(eivät) lataa viallista akkua. Jos akku on
viallinen, merkkivalo ei syty tai laturi ilmoittaa viallisesta akusta
tai sen merkkivalo vilkkuu.
HUOMAA: Tämä voi tarkoittaa myös laturivikaa.
Jos laturi ilmoittaa ongelmasta, vie laturi ja akku testattavaksi
valtuutettuun huoltopalveluun.
Akun kuuma-/kylmäviive
Kun laturi tunnistaa liian kuuman tai kylmän akun, se käynnistää
automaattisesti akun kuuma-/kylmäviiveen, jolloin lataus
käynnistyy vasta sitten, kun akku on saavuttanut hyväksyttävän
lämpötilan. Laturi siirtyy tämän jälkeen automaattisesti akun
lataustilaan. Tämä toiminto takaa akun maksimaalisen käyttöiän.
Kylmä akku latautuu hitaammin kuin lämmin akku.
Akku latautuu hitaammin koko latausjakson ajan, sen
latautumisnopeus ei palaudu nopeaksi, vaikka akku lämpenisi.
DCB118-laturissa on sisäinen puhallin akun jäähdytystä varten.
Puhallin kytkeytyy automaattisesti päälle, kun akun jäähdytys on
tarpeen. Älä koskaan käytä laturia, jos puhallin ei toimi oikein tai
jos tuuletusaukot on tukittu. Laturin sisälle ei saa asettaa vieraita
esineitä.
Elektroninen suojausjärjestelmä
XR Li-Ion -laitteissa on elektroninen suojausjärjestelmä, joka
suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta tai suurelta
purkautumiselta.
Työkalu sammuu automaattisesti, jos sähköinen
suojausjärjestelmä käynnistyy. Jos näin tapahtuu, laita
litiumioniakku laturiin, kunnes se on kokonaan latautunut.
Asennus seinään
Nämä laturit on tarkoitettu asennettaviksi seinään tai
käytettäviksi pystyasennossa pöydän tai työtason päällä. Jos
laturi asennetaan seinään, sijoita laturi pistorasian lähettyville
ja kauas kulmista tai muista esteistä, jotka voivat haitata
ilmavirtausta. Käytä laturin takaosaa mallina kiinnitysruuvien
kiinnittämisessä seinään. Asenna laturi hyvin kiinnitysruuveilla
Kun tilaat uutta akkua, ilmoita tuotenumero ja jännite.
Kun uusi akku otetaan pakkauksesta, sitä ei ole ladattu täyteen.
Lue seuraavat turvaohjeet ennen akun ja latauslaitteen
käyttämistä. Noudata annettuja ohjeita.
LUE KAIKKI OHJEET
•
•
•
•
•
•
•
•
Älä lataa tai käytä räjähdysalttiissa ympäristössä,
esimerkiksi tilassa, jossa on syttyviä nesteitä, kaasuja
tai pölyä. Akun laittaminen laturiin tai poistaminen laturista
voi sytyttää pölyn tai kaasun.
Älä koskaan pakota akkua laturiin. Älä muokkaa
akkuyksikköä millään tavalla saadaksesi sen sopimaan
yhteensopimattomaan laturiin, sillä akkuyksikkö
saattaa murtua ja aiheuttaa vakavan henkilökohtaisen
vaurion.
Lataa akkuyksiköt vain DeWALT-latureilla.
ÄLÄ roiskuta vettä tai upota veteen tai muihin nesteisiin.
Älä säilytä tai käytä työkalua ja akkuyksikköä paikassa,
jossa lämpötila voi saavuttaa tai ylittää 40 ˚C (kuten
kesällä ulkokatoksissa tai metallirakennuksissa).
Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi
vaurioitunut pahasti tai tullut elinkaarensa päähän.
Akku voi räjähtää poltettaessa. Litium-ioniakkuja poltettaessa
syntyy myrkyllisiä kaasuja ja aineita.
Jos akun sisältöä pääsee iholle, huuhtele heti miedolla
saippualla ja vedellä. Jos akkunestettä pääsee silmään,
huuhtele avointa silmää vedellä 15 minuutin ajan kunnes
ärsytys lakkaa. Jos on hakeuduttava lääkärin hoitoon,
ilmoita, että akun elektrolyytti on nestemäisten orgaanisten
karbonaattien ja litiumsuolojen seosta.
Avatun akkukennon sisältö voi ärsyttää hengitysteitä.
Hakeudu raittiiseen ilmaan. Jos oireet jatkuvat, ota yhteys
lääkäriin.
VAROITUS: Palovamman vaara. Akkuneste voi syttyä
altistuessaan kipinälle tai liekille.
VAROITUS: Älä koskaan yritä avata akkuyksikköä
mistään syystä. Jos akkuyksikön kotelo on murtunut tai
vahingoittunut, älä laita sitä laturiin. Älä riko, pudota
tai vahingoita akkuyksikköä. Älä käytä akkuyksikköä tai
119
Suomi
laturia, johon on osunut terävä isku, joka on pudotettu tai
vahingoittunut millään tavalla (esim. lävistetty naulalla,
isketty vasaralla, astuttu päälle). Se voi aiheuttaa jopa
kuolettavan sähköiskun. Vahingoittuneet akkuyksiköt
tulee palauttaa huoltoon kierrätystä varten.
VAROITUS: Tulipalovaara. Älä varastoi tai
kanna akkuja niin, että metalliesineet pääsevät
kosketuksiin akun napoihin. Laturia ei saa esimerkiksi
asettaa liinojen päälle, taskuihin, työkalukoteloihin,
tuotepakkauksiin, laatikkoihin, jne., joissa on irtonaisia
nauloja, ruuveja, avaimia, jne.
HUOMIO: Kun työkalua ei ole käytössä, laita se
sivulleen vakaalle alustalle, jossa se ei aiheuta
kompastumisen tai putoamisen vaaraa. Jotkut
työkalut, joissa on suuret akkuyksiköt, seisovat pystyssä
akkuyksikön varassa, mutta ne kaatuvat helpommin.
Kuljetus
VAROITUS: Tulipalovaara. Akkujen kuljetus voi
johtaa tulipaloon, jos akkunavat pääsevät vahingossa
kosketuksiin johtaviin materiaaleihin. Akkuja kuljettaessa
tulee varmistaa, että akkujen navat on suojattu ja
eristetty hyvin materiaaleista, jotka voivat päästä niihin
kosketuksiin ja aiheuttaa oikosulun.
DeWALT-akut täyttävät kaikkien soveltuvien teollisuudenalaa
koskevien ja lakisääteisten kuljetusmääräyksien vaatimukset,
niihin kuuluvat muun muassa YK:n vaarallisen tavaran
kuljetussuositukset, kansainvälisen ilmakuljetusliiton
(IATA) vaarallisen tavaran määräykset, vaarallisten aineiden
kansainvälisen merikuljetussäännöstön (IMDG) määräykset sekä
eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä
tiekuljetuksista (ADR). Litiumionikennot ja -akut on testattu YK:n
vaarallisen tavaran suosituksien osion 38,3 mukaisesti koskien
testausohjeita ja testikriteerejä.
Useimmissa tapauksissa DeWALT-akkujen kuljetukset eivät
kuulu luokan 9 vaarallisten materiaalien määräyksien piiriin.
Yleisesti ottaen luokan 9 määräykset soveltuvat vain toimituksiin,
jotka sisältävät energialuokaltaan yli 100 wattitunnin
(Wh) litiumioniakun. Wattitunnit on merkitty kaikkiin
litiumioniakkuihin. Määräyksien monimutkaisuuden vuoksi
DeWALT ei suosittele yksistään litiumioniakkujen kuljetusta
ilmateitse niiden wattitunneista riippumatta. Akkuja sisältävät
työkalupakkaukset (yhdistelmäpakkaukset) voidaan kuljettaa
ilmateitse määräyksien soveltamisalan ulkopuolella, jos akkuun
merkityt wattitunnit ovat korkeintaan 100 Wh.
Oli kyseessä odotettu tai täysin säännöstelty kuljetus, kuljettajien
vastuulla on ottaa selvää viimeisimmistä pakkausta, merkkiä/
merkintää sekä dokumentaatiota koskevista määräyksistä.
Tämän ohjekirjan osion tiedot on annettu hyvässä uskossa
ja niiden uskotaan olevan tarkkoja asiakirjan luontihetkellä.
Mitään takuita, välillisiä tai suoria, ei kuitenkaan anneta. Ostajan
vastuulla on taata, että toiminta on soveltuvien määräyksien
mukaista.
FLEXVOLTTM-akun kuljetus
DeWALT FLEXVOLTTM -akkuja on kahdenmallisia: Käyttö
ja kuljetus.
120
Käyttötila: Kun FLEXVOLTTM-akkua käytetään sellaisenaan tai
se on DeWALT 18 V -tuotteessa, se toimii 18 V akkuna. Kun
FLEXVOLTTM-akku on 54 V tai 108 V (kaksi 54 V akkua) tuotteessa,
se toimii 54 V akkuna.
Kuljetustila: Kun kansi on asennettu FLEXVOLTTM-akkuun, se on
kuljetustilassa. Säilytä kansi kuljetusta varten.
Kuljetustilassa kennosarjat on
katkaistu akussa sähköisesti, jolloin
ne vastaavat kolmea alhaisemman
Wh-arvon omaava akkua
verrattuna yhteen suuremman Wh-arvon omaavaan akkuun.
Kun kolmen akun Wh-arvo on pienempi, tietyt suurempaa
Wh-arvoa koskevat akkujen kuljetusmääräykset voidaan välttää.
Kuljetuksen Wh-arvo voi
Esimerkki käyttöä ja kuljetusta koskevasta
esimerkiksi ilmoittaa 3 x 36 merkinnästä
Wh, toisin sanoen kolme
36 Wh:n paristoa. Käytön
Wh-arvo voi ilmoittaa
108 Wh (koskee yhtä
paristoa).
Säilytyssuositukset
1. On suositeltavaa säilyttää akku viileässä ja kuivassa
paikassa poissa suorasta auringonpaisteesta sekä
liiallisesta kylmyydestä tai kuumuudesta. Akku toimii
mahdollisimman tehokkaasti ja pitkään, kun sitä säilytetään
huoneenlämpötilassa, kun se ei ole käytössä.
2. Pitkän säilytyksen aikana täyteen ladattu akku on
suositeltavaa säilyttää viileässä ja kuivassa paikassa irti
laturista.
HUOMAA: Akkuja ei saa asettaa säilöön täysin tyhjinä. Akku on
ladattava ennen käyttöä.
Latauslaitteen ja akun tarrat
Näissä ohjeissa kuvattujen kuvakkeiden lisäksi laturissa ja akussa
voi olla seuraavat merkit:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Latausajan tiedot ovat Teknisissä tiedoissa.
Älä työnnä sähköä johtavia esineitä laitteen sisään.
Älä lataa vaurioitunutta akkua.
Älä altista vedelle.
Vaihdata vialliset akut heti.
Lataa vain lämpötilassa 4–40 ˚C.
Suomi
Käytettäväksi vain ulkona.
T oimita akku kierrätykseen ympäristöystävällisellä
tavalla.
Lataa DeWALT-akut ainoastaan yhteensopivilla
DeWALT-latureilla.
Jos muita kuin yhteensopivia DeWALT-akkuja
ladataan DeWALT-laturilla, akut voivat räjähtää tai
aiheuttaa muita vaaratilanteita.
Päivämääräkoodin Sijainti
Päivämääräkoodi on merkitty koteloon. Se sisältää
myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2016 XX XX
Valmistusvuosi
Kuvaus (Kuva A, D, F)
Pakkauksen sisältö:
1 Langaton pyörösaha
1 24-hampaan terä
1Kuusiokulma-avain
1Halkaisuohjain
1 Muovipussi (QW, XJ, GB):
1Pölynpoistoportti
1 M4 X 18 kannen ruuvi
2 Li-Ion-akkua (L2, M2-mallit)
1Säilytyskotelo
1Sivukahva
1Käyttöohje
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai
tarvikkeissa kuljetusvaurioita.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä.
VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen osiin mitään
muutoksia. Tällöin voi aiheutua omaisuustai henkilövahinkoja.
1 Liipaisukytkimen vapautuspainike
2 Liipaisukytkin
3 Akku
4 Syvyydensäätönuppi
5 Kenkä
6 Alaterän suojuksen taakse vedettävä kahva
7 Alempi teräsuojus
8 Terän kiristysruuvi
9 Uurroksen osoitin
10 Viisteensäätönuppi
11 Terän lukituspainike
12 Apukahva
13 Akun vapautuspainike
14 Kuusiokulma-avain
15 Halkaisuohjaimen nuppi
16 Halkaisuohjain
Langaton DCS391-pyörösaha on tarkoitettu ammattimaiseen
puun sahaamiseen.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen lähellä on
syttyviä nesteitä tai kaasuja.
Suurtehoiset pyörösahat ovat ammattilaisten sähkötyökaluja.
ÄLÄ anna lasten koskea tähän työkaluun. Kokemattomat
henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti.
• Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien
lapset) käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset
kyvyt tai kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset.
Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä vastuussa
oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa jättää yksin tämän
tuotteen kanssa.
Työkalun merkinnät
KOKOAMINEN JA SÄÄDÖT
Älä hävitä akkuyksikköä polttamalla.
KÄYTTÖ (ilman kuljetussuojaa). Esimerkki: Wh-arvo
ilmoittaa 108 Wh (yksi 108 Wh:n paristo).
KULJETUS (sisäänrakennetulla kuljetussuojalla).
Esimerkki: Wh-arvo ilmoittaa 3 x 36 Wh (kolme 36
Wh:n paristoa).
Akun Tyyppi
DCS391 toimii 18 V:n XR-litiumioniakulla.
Näitä akkuja voidaan käyttää: DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB546. Katso lisätietoja
kohdasta Tekniset tiedot.
Pakkauksen Sisältö
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Käytä kuulosuojaimia.
Käytä suojalaseja.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
akku ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista
tai asentamista. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi
aiheutua loukkaantuminen.
VAROITUS: Käytä ainoastaan DeWALT-akkupakkauksia
ja -latureita.
121
Suomi
Akun Asentaminen ja Poistaminen
Työkalusta (Kuva B)
HUOMAA: Parhaiden tuloksien saavuttamiseksi on
varmistettava, että akku 3 on ladattu täyteen.
Akun Asentaminen Työkalun Kahvaan
1. Kohdista akku 3 kahvan sisällä oleviin kiskoihin (kuva B).
2. Liu’uta se kahvaan, kunnes akku on hyvin paikoillaan
laitteessa ja varmista, ettei se irtoa.
Akun Poistaminen Työkalusta
1. Paina akun vapautuspainiketta 13 ja vedä akku ulos
työkalun kahvasta.
2. Laita akku laturiin, kuten käyttöohjeen laturiosassa kuvataan.
Tasomittarilla Varustetut Akut (Kuva B)
Joissakin DeWALT-akuissa on tasomittari, jossa on kolme
vihreää LED-merkkivaloa. Merkkivalot osoittavat akun jäljelle
jäävän virtatason.
Kytke tasomittari päälle painamalla ja pitämällä tasomittarin
painiketta 22 alhaalla. Jokin kolme vihreän LED-merkkivalon
valoyhdistelmä syttyy osoittaen jäljelle jäävän virtatason. Kun
akkuvirran taso on käyttörajan alapuolella, tasomittari ei syty ja
akku on ladattava.
HUOMAA: Tasomittari osoittaa akkuvirran tason ainoastaan
viitteellisesti. Se ei osoita työkalun toiminnallisuutta ja
se voi vaihdella tuoteosien, lämpötilan ja loppukäyttäjän
käytön mukaan.
Liipaisukytkin (Kuva A)
VAROITUS: Tässä työkalussa ei ole mahdollisuutta
lukita liipaisukytkintä ON-asentoon, eikä sitä saa lukita
ON-asentoon millään muulla tavoin.
Vapauta liipaisukytkimen vapautuspainike 1 painamalla
painiketta kuvan mukaisesti. Vedä liipaisukytkintä 2 moottorin kytkemiseksi päälle. Kun liipaisukytkin vapautetaan,
moottori sammuu.
Sahaussyvyyden säätö (Kuvat A, C)
1. Löysää syvyydensäätönuppi 4 .
2. Siirrä pohjalevyä 5 niin, että saat oikean sahaussyvyyden.
3. Kiristä syvyydensäätönuppi 4 .
4. Parhaan sahaustuloksen saavuttamiseksi anna sahanterän
ulottua n. 3 mm työstökappaleen takareunan yli (ks. kuvan C
lisäkuvaa).
Vinosahauskulman säätö (Kuva D)
Vinosahauskulma voidaan säätää välille 0° - 50°.
1. Löysää vinosahauksen säätönuppi 10 .
2. Säädä vinosahauskulma kallistamalla pohjalevyä 5 , kunnes
asteikolta näkyy haluttu kulma.
3. Kiristä vinosahauksen säätönuppi 10 .
Pohjalevyn säätö 90°:n sahauksia varten
(Kuvat A, E)
1. Säädä sahaan 0°:n vinosahauskulma.
122
2. Vedä sahanterän suojusta taaksepäin vivusta 6 ja aseta saha
kyljelleen sahanterä vaaka-asennossa.
3. Löysää vinosahauksen säätönuppi 10 .
4. Aseta suorakulma sahanterää ja pohjalevyä vasten 90°:n
säätöä varten.
5. Käännä säätöruuvia 17 niin, että kenkä pysähtyy
oikeaan kulmaan.
6. Vahvista asetuksen tarkkuus tarkistamalla koekappaleeseen
suoritetun leikkauksen suorakulmaisuus.
Halkaisuohjaimen asennus ja käyttö
(Kuva F)
Halkaisussa leikataan leveämmät reunat kapeampiin liuskoihin
– pituussuunnassa leikkaaminen. Käsin ohjaaminen on
vaikeampaa tämän tyyppisessä sahauksessa ja halkaisuohjaimen
käyttö on suositeltavaa.
VAROITUS: Lue ohjekirja ennen lisävarusteiden
käyttämistä oman turvallisuutesi takaamiseksi.
Näiden varoituksien noudattamatta jättäminen voi
johtaa henkilövahinkoihin ja sahan sekä lisävarusteen
vaurioitumiseen. Tätä työkalua huoltaessa tulee käyttää
ainoastaan alkuperäisiä varaosia.
Asennus
1. Löysää halkaisuohjaimen nuppi 15 .
2. Aseta halkaisuohjain 16 kuvan F mukaisesti.
3. Kiristä halkaisuohjaimen nuppi 15 tiukasti.
Käytä ainoastaan tuotteen mukana toimitettua halkaisuohjainta
DCS391-pyörösahan kanssa. Jos tätä halkaisuohjainta käytetään
muiden sahojen kanssa, takaisiniskun tai henkilövahingon riski
voi olla suurempi.
Ennen leikkaamista on varmistettava, että halkaisuohjain on
kiinnitetty tiukasti työkaluun.
Kun halkaisuohjain on asennettu sahaan tai ohjainta on
siirretty halkaisuleveyden muuttamiseksi, tarkista alasuojan
toiminta ennen sahaamisen aloittamista ja leikkaamisen
suorittamista varmistaaksesi, ettei halkaisuohjain vaikuta suojan
virheettömään toimintaan.
Sahan terän vaihtaminen (Kuva G)
1. Kytke terän lukituspainike 11 päälle ja irrota terän
lukitusruuvi 8 kääntämällä sitä myötäpäiään työkalun
mukana toimitetulla kuusiokulma-avaimella.
2. Vedä terän alasuojusta 7 taaksepäin vivusta 6 ja vaihda
sahanterä. Laita aluslevyt ( 18 , 19 ) paikoilleen oikeassa
järjestyksessä.
3. Tarkista sahanterän pyörimissuunta.
4. Kierrä käsin terän lukitusruuviin 8 aluslaatan pitämiseksi
paikoillaan. Käännä vastapäivään.
5. Paina sahanterän lukitusnuppia 11 ja kierrä samalla karaa
kunnes sahanterän pyörimisliike pysähtyy.
6. Kiristä terän kiristysruuvi tiukkaan kuusiokulma-avaimella.
Suomi
Terät
Käsien oikea asento (Kuva H)
Käynnistäminen ja sammuttaminen (Kuva A)
VAROITUS: Käytä aina suojalaseja silmävamman
minimoimiseksi. Karbidi on kovaa, mutta murenevaa
materiaalia. Työstökappaleessa olevat vieraat esineet,
kuten johdot tai naulat, voivat aiheuttaa terien
halkeamisen tai rikkoutumisen. Käytä sahaa ainoastaan
silloin, kun sahanterän suoja on paikoillaan. Asenna terä
tiukasti kiertämällä ennen käyttämistä, ja käytä aina
puhdasta ja terävää terää.
VAROITUS: Älä leikkaa rautaa sisältäviä metalleja
(terästä), kivimateriaalia, lasia, kiventyyppistä lankkua,
sementtiä tai tiiliä tällä sahalla.
Älä käytä hiomapyöriä tai -teriä. Tylsä terä aiheuttaa hitaan
ja tehottoman leikkauksen, ylikuormittaa sahan moottorin,
liiallisesti siruja, ja voi lisätä takaiskun mahdollisuutta.
Jos haluat lisätietoa teristä, ota yhteyttä paikalliseen
huoltopalveluun, jonka tiedot löydät käyttöoppaan takaosasta.
Ennen käyttämistä
• Varmista, että akut ovat (täyteen) ladatut.
• Varmista että suojukset ovat asianmukaisesti paikoillaan.
Sahanteränsuojuksen on oltava suljettuasennossa.
• Varmista että sahanterä pyörii terässä olevan nuolen
suuntaisesti.
• Älä käytä tylsyneitä sahanteriä.
TOIMINTA
Käyttöohjeet
VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon
vaaraa pitämällä kädet AINA oikeassa asennossa.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon
vaaraa pitelemällä työkalua AINA tiukassa otteessa.
Ohjaa sahaa oikein pitämällä kiinni pääkahvasta 20 ja
lisäkahvasta 12 .
Turvasyistä työkalun liipaisukytkin 2 on varustettu
vapautuspainikkeella 1 .
Paina lukituksen vapautuspainiketta vapauttaaksesi työkalu.
Käynnistä työkalu painamalla liipaisukytkintä 2 .
Kun liipaisukytkin vapautetaan, lukituksen
vapautuspainike kytkeytyy päälle ja estää koneen
tahattoman käynnistymisen.
HUOMAUTUS: Älä KÄYNNISTÄ tai SAMMUTA työkalua,
kun sahanterä koskettaa työkappaletta tai muita
materiaaleja.
Työkalun ohjaaminen (Kuva A)
1. Koska sahausjälki on tasaisempi sahanterän ulostulopuolella,
kiinnitä työstökappale paikalleen selkäpuoli
sahanterää vasten.
2. Seuraa sahausuran osoittimesta 9 työstökappaleeseen
kynällä vedettyä sahauslinjaa. Sahausuran osoitin on
kohdistettu sahanterän vasemman reunan kanssa kun terän
kulma on 50°. Sahausuran osoitin on kohdistettu sahanterän
oikean reunan kanssa kun terän kulma on 0°.
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita ja määräyksiä.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
akku ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista
tai asentamista. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi
aiheutua loukkaantuminen.
VAROITUS: Käytä aina kunnollisia, henkilökohtaisia
kuulosuojia. Joissakin olosuhteissa ja pitkittyneen käytön
aikana laitteen melu voi vaikuttaa kuulon menetykseen.
Käyttöohjeet
VAROITUS:
• Noudata aina turvallisuusohjeita ja asiaa
koskevia säädöksiä.
• Varmista, että sahattava materiaali on kiinnitetty
turvallisesti paikalleen.
• Kohdista työkaluun vain kevyt paine äläkä
kohdista sivupainetta sahanterään. Työskentele
mahdollisuuksien mukaan siten, että sahakenkä on
painettuna työstettävää kappaletta vasten. Tämä
ehkäisee terän vaurioitumisen ja estää työkalun
nykimisen ja tärinän.
• Vältä ylikuormitusta.
• Anna terän liikkua vapaasti muutaman sekunnin ajan
ennen sahauksen aloitusta.
Pölyn poisto (Kuva I)
QW, XJ, GB
Työkalun mukana toimitetaan pölynpoistoportti 21 .
• Käytä puuta sahatessasi pölynpoistolaitetta, joka on
suunniteltu pölynpoistoa koskevien sovellettavien
direktiivien mukaan. Tavallisimpien pölynimureiden letkut
sopivat suoraan pölynpoistosuuttimeen.
Pölynpoistoportin asentaminen (Kuva I)
1. Löysää kokonaan syvyyden säätövipu 4 .
2. Aseta kenkä 5 matalimpaan asentoon.
3. Kohdista pölynpoistoportti 21 kengässä olevaan
kannattimeen kuvan mukaisesti.
4. Kohdista pölynpoistoportin kieleke kannattimessa olevaan
kierteiseen aukkoon.
5. Aseta ruuvi paikoilleen ja kiristä se.
KUNNOSSAPITO
DeWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkään
ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa. Oikea
käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat laitteen
ongelmattoman toiminnan.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
123
Suomi
akku ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista
tai asentamista. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi
aiheutua loukkaantuminen.
Laturia tai akkua ei voida huoltaa.
Voiteleminen
Tätä sähkötyökalua ei tarvitse voidella.
Puhdistaminen
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly kotelosta kuivalla
ilmalla, kun sitä kertyy ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden
ympärille. Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia
ja hengityssuojainta.
VAROITUS: Älä koskaan puhdista muita kuin
metallipintoja liuottimien tai muiden voimakkaiden
kemikaalien avulla. Nämä kemikaalit voivat heikentää
näissä osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä vain vedellä
ja miedolla pesuaineella kostutettua kangasta. Älä päästä
mitään nestettä laitteen sisään. Älä upota mitään laitteen
osaa nesteeseen.
Alasuojus
Alasuojuksen on aina pyörittävä ja sulkeuduttava vapaasti
täysin avoimesta asennosta täysin suljettuun asentoon. Tarkista
aina virheetön toiminta ennen leikkaamista avaamalla ja
sulkemalla suojuksen kokonaan. Jos suojus sulkeutuu hitaasti tai
vajavaisesti, se on puhdistettava tai huollettava. Älä käytä sahaa,
ennen kuin se toimii virheettömästi. Puhdista suojus kuivalla
ilmalla tai pehmeällä harjalla kaiken sahanpölyn tai jäämien
poistamiseksi suojuksen reitiltä sekä suojuksen jousen ympäriltä.
Jos ongelma toistuu tästä huolimatta, se tulee toimittaa
valtuutettuun huoltopalveluun.
Lisävarusteet
VAROITUS: Muita kuin DeWALT-lisävarusteita ei
ole testattu tämän työkalun kanssa, joten niiden
käyttäminen voi olla vaarallista. Käytä tämän laitteen
kanssa vain DeWALTin suosittelemia varusteita
vahingoittumisvaaran vähentämiseksi.
ÄLÄ KÄYTÄ VETTÄ SYÖTTÄVIÄ LISÄVARUSTEITA TÄMÄN
SAHAN KANSSA.
TARKISTA KARBIDITERÄT SILMÄMÄÄRÄISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ.
JOS TERÄT OVAT VAURIOITUNEET, VAIHDA NE.
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
Ympäristön suojeleminen
Erilliskeräys. Tuotteita ja akkuja, joissa on tämä
merkintä, ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen
mukana.
Tuotteet ja akut sisältävät materiaaleja, jotka
voidaan kerätä tai kierrättää uudelleen käyttöä varten. Kierrätä
sähkölaitteet ja akut paikallisten määräyksien mukaisesti.
Lisätietoa on saatavilla osoitteesta www.2helpU.com.
124
Uudelleenladattava akku
Tämä pitkään kestävä akku on ladattava uudelleen, jos se ei enää
tuota riittävää tehoa töissä, joihin teho on aikaisemmin riittänyt
hyvin. Kun laitteen toiminta-aika on lopussa, se tulee hävittää
ympäristöystävällisellä tavalla:
• Anna akun tyhjentyä kokonaan ja irrota se sitten laitteesta.
• litiumioniakkujen ovat kierrätettäviä. Vie ne jälleenmyyjälle
tai paikalliseen kierrätyspisteeseen. Kerätyt akkuyksiköt
kierrätetään tai hävitetään oikein.
Svenska
165 mm 18 V SLADDLÖS CIRKELSÅG
DCS391
Gratulerar!
Du har valt ett DeWALT-verktyg. År av erfarenhet, grundlig
produktutveckling och innovation gör DeWALT till en av
de pålitligaste partnerna för fackmannamässiga elverktygsanvändare.
Tekniska data
Spänning
Typ
Batterityp
Max. uteffekt
Varvtal obelastad
Klingdiameter
Maximalt skärdjup
Håldiameter
Justering av lutningsvinkeln
Vikt (utan batteripaket)
VDC
W
min-1
mm
mm
mm
kg
DCS391
QW, XJ, GB
18
2/10
Li-jon
760
5150
165
55
20
50˚
2,9
XE
18
2/10
Li-jon
760
5150
165
55
16
50˚
2,9
Buller- och vibrationsvärden (triax vektorsumma) i enlighet med EN60745-2-5.
LPA(emissionsljudtrycksnivå)
dB(A)
84
84
LWA(ljudeffektnivå)
dB(A)
95
95
K (osäkerhet för angiven ljudnivå) dB(A)
3
3
Vibration, emissionsvärde ah,W =
Osäkerhet K =
m/s2
m/s2
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Den emissionsnivå för vibration som anges i detta
informationsblad har uppmätts i enlighet med en
standardiserad test som anges i EN60745, och den kan användas
för att jämföra ett verktyg med ett annat. Den kan användas för
att få fram en preliminär uppskattning av exponering.
VARNING: Den angivna emissionsnivån för vibration
gäller vid verktygets huvudsakliga användning. Om
verktyget emellertid används för andra tillämpningar,
med andra tillbehör, eller om det är dåligt underhållet
kan vibrationen avvika. Detta kan avsevärt öka
exponeringsnivån under hela dess arbetstid.
En uppskattning av exponeringsnivån för vibrationer bör
dessutom ta med i beräkningen de gånger verktyget är
avstängt, eller när det är igång utan att utföra sitt arbete.
Detta kan avsevärt minska exponeringsnivån under hela
dess arbetstid.
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder för att skydda
handhavaren mot verkningarna av vibration, såsom att:
underhålla verktyget och tillbehören, hålla händerna
varma, organisera arbetsgången.
Batteripaket
Batterityp
Spänning
Kapacitet
Vikt
Batteripaket
Batterityp
Spänning
Kapacitet
Vikt
Batteripaket
Batterityp
Spänning
Kapacitet
Vikt
Laddare
Starkströmsspänning
Batterityp
Ungefärlig laddningstid för
batteripaket
Vikt
Laddare
Starkströmsspänning
Batterityp
Ungefärlig laddningstid för
batteripaket
Vikt
Laddare
Starkströmsspänning
Batterityp
Ungefärlig laddningstid för
batteripaket
Vikt
Laddare
Starkströmsspänning
Batterityp
Ungefärlig laddningstid för
batteripaket
Vikt
VDC
Ah
kg
VDC
Ah
kg
VDC
Ah
kg
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB183/B
Li-Ion
18
2,0
0,40/0,45
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
DCB184/B
Li-Ion
18
5,0
0,62/0,67
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
DCB546
Li-Ion
18/54
6,0/2,0
1,05
DCB107
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
min 60 (1,3 Ah) 70 (1,5 Ah) 90 (2,0 Ah)
140 (3,0 Ah) 185 (4,0 Ah) 240 (5,0 Ah)
kg
0,29
VAC
VAC
min
kg
VAC
min
kg
VAC
min
kg
DCB112
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
40 (1,3 Ah) 45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah)
90 (3,0 Ah) 120 (4,0 Ah) 150 (5,0 Ah)
0,36
DCB113
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
30 (1,3 Ah) 35 (1,5 Ah) 50 (2,0 Ah)
70 (3,0 Ah) 100 (4,0 Ah) 120 (5,0 Ah)
0,4
DCB115
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
22 (1,3 Ah) 22 (1,5 Ah) 30 (2,0 Ah)
45 (3,0 Ah) 60 (4,0 Ah) 75 (5,0 Ah)
0,5
125
Svenska
Laddare
Starkströmsspänning
Batterityp
Ungefärlig laddningstid för
batteripaket
Vikt
VAC
min
kg
DCB118
230
18/54 Li-Ion
22 (1,3 Ah) 22 (1,5 Ah) 30 (2,0 Ah)
45 (3,0 Ah) 60 (4,0 Ah) 75 (5,0 Ah)
60 (6,0 Ah)
0,66
DCB107, DCB112, DCB113 och DCB115 laddarna accepterar
10,8V, 14,4V, 18V Li-Ion XR och XR FLEXVOLTTM batteripaket
(DCB123, DCB127, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144, DCB145,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B,
DCB185 och DCB546).
DCB118 laddaren accepterar 18V Li-jon XR och XR FLEXVOLTTM
batteripaket (DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184,
DCB184B, DCB185 och DCB546).
Säkringar
Europa
230 Volt verktyg
10 Ampere, starkström
EC-Följsamhetsdeklaration
Maskindirektiv
VARNING: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte undviks, skulle kunna resultera i dödsfall
eller allvarlig personskada.
SE UPP: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte undviks, kan resultera i mindre eller
medelmåttig personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som inte är relaterad till
personskada som, om den inte undviks, skulle kunna
resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
Säkerhetsvarningar, Allmänt Elverktyg
VARNING: Läs alla säkerhetsvarningar och alla
instruktioner. Underlåtenhet att följa varningarna och
instruktionerna kan resultera i elektrisk stöt, eldsvåda och/
eller allvarlig personskada.
SPARA ALLA VARNINGAR OCH
INSTRUKTIONER
FÖR FRAMTIDA REFERENS
Termen “elverktyg” i varningarna syftar på ditt starkströmsdrivna
(sladdanslutna) elverktyg eller batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.
1) Säkerhet på Arbetsområdet
Sladdlös cirkelsåg
DCS391
DeWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna under
Tekniska data uppfyller:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-5:2010.
Dessa produkter uppfyller också direktiv 2014/30/EU och
2011/65/EU. För mer information, var god kontakta DeWALT på
följande adress, eller se handbokens baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning av den tekniska
filen och gör denna förklaring å DeWALTs vägnar.
Markus Rompel
Teknisk chef
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
23.07.2016
VARNING: För att minska risken för personskada,
läs instruktionshandboken.
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån för
varje signalord. Var god läs handboken och uppmärksamma
dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld situation som, om
den inte undviks, kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
126
a ) Håll arbetsområdet rent och ordentligt upplyst.
Belamrade eller mörka områden inbjuder till olyckor.
b ) Använd inte elektriska verktyg i explosiva
atmosfärer, såsom i närvaron av lättantändliga
vätskor, gaser eller damm. Elektriska verktyg ge upphov
till gnistor som kan antända dammet eller ångorna.
c ) Håll barn och åskådare borta meda du arbetar
med ett elverktyg. Distraktioner kan göra att du
förlorar kontrollen.
2) Elektrisk Säkerhet
a ) Kontakterna till elverktyget måste matcha uttaget.
Modifiera aldrig kontakten på något sätt. Använd
inte några adapterpluggar med jordanslutna
(jordade) elektriska verktyg. Omodifierade kontakter
och matchande uttag minskar risken för elektrisk stöt.
b ) Undvik kroppskontakt med jordanslutna eller
jordade ytor såsom rör, värmeelement, spisar och
kylskåp. Det finns en ökad risk för elektrisk chock om din
kropp är jordansluten eller jordad.
c ) Utsätt inte elektriska verktyg för regn eller våta
förhållanden. Vatten som kommer in i ett elverktyg ökar
risken för elektrisk stöt.
d ) Missbruka inte sladden. Använd aldrig sladden
till att bära, dra eller koppla bort elverktyget från
strömmen. Håll sladden borta från värme, olja,
skarpa kanter eller rörliga delar. Skadade eller
tilltrasslade sladdar ökar risken för elektrisk stöt.
e ) När du arbetar med ett elverktyg utomhus,
använd en förlängningssladd som passar för
utomhusanvändning. Användning av en sladd som
Svenska
passar för utomhusanvändning minskar risken för
elektrisk stöt.
f ) Om arbete med ett elverktyg i en fuktig lokal är
oundvikligt, använd ett uttag som är skyddat med
jordfelsbrytare (RCD). Användning av en RCD minskar
risken för elektrisk stöt.
3) Personlig Säkerhet
a ) Var vaksam, ha koll på vad du gör och använd sunt
förnuft när du arbetar med ett elverktyg. Använd
inte ett elverktyg när du är trött eller påverkad av
droger, alkohol eller medicinering. Ett ögonblicks
ouppmärksamhet när du arbetar med elektriska verktyg
kan resultera i allvarlig personskada.
b ) Använd personlig skyddsutrustning. Bär alltid
ögonskydd. Skyddsutrustning såsom dammfilterskydd,
halksäkra säkerhetsskor, skyddshjälm eller
hörselskydd som används för lämpliga förhållanden
minskar personskador.
c ) Förebygg oavsiktlig igångsättning. Se till att
strömbrytaren är i frånläge innan du ansluter till
strömkällan och/eller batteripaketet, plockar upp
eller bär verktyget. Att bära elektriska verktyg med ditt
finger på strömbrytaren eller att strömsätta elektriska
verktyg som har strömbrytaren på är att invitera olyckor.
d ) Avlägsna eventuell justeringsnyckel eller skiftnyckel
innan du sätter på elverktyget. En skiftnyckel eller en
nyckel som sitter kvar på en roterande del av elverktyget
kan resultera i personskada.
e ) Böj dig inte för långt. Bibehåll alltid ordentligt
fotfäste och balans. Detta möjliggör bättre kontroll av
elverktyget i oväntade situationer.
f ) Klä dig ändamålsenligt. Bär inte lösa kläder eller
smycken. Håll hår, beklädnad och handskar borta
från delar i rörelse. Lösa kläder, smycken eller långt hår
kan fastna i delar i rörelse.
g ) Om det finns anordningar för anslutning av
apparater för dammutrensning och insamling, se
till att dessa är anslutna och används på ett korrekt
sätt. Användning av dammuppsamling kan minska
damm-relaterade faror.
4) Användning och Skötsel av Elverktyg
a ) Tvinga inte elverktyget. Använd det korrekta
elverktyget för din tillämpning. Det korrekta
elverktyget gör arbetet bättre och säkrare vid den
hastighet för vilket det konstruerades.
b ) Använd inte elverktyget om strömbrytaren inte
sätter på och stänger av det. Ett elverktyg som inte
kan kontrolleras med strömbrytaren är farligt och
måste repareras.
c ) Ta ur kontakten från strömkällan och/eller
batteripaketet från elverktyget innan du gör några
justeringar, byter tillbehör eller lägger elverktygen
i förvaring. Sådana förebyggande säkerhetsåtgärder
minskar risken att oavsiktligt starta elverktyget.
d ) Förvara elektriska verktyg som inte används
utom räckhåll för barn, och låt inte personer som
är obekanta med elverktyget eller med dessa
instruktioner använda elverktyget. Elektriska verktyg
är farliga i händerna på outbildade användare.
e ) Underhåll elektriska verktyg. Kontrollera för
feljustering eller om rörliga delar har fastnat,
bristning hos delar och andra eventuella
förhållanden som kan komma att påverka
elverktygets funktion. Om det är skadat, se till att
elverktyget blir reparerat före användning. Många
olyckor orsakas av dåligt underhållna elektriska verktyg.
f ) Håll kapningsverktyg vassa och rena. Ordentligt
underhållna kapningsverktyg med vassa sågkanter är
mindre sannolika att fastna och är lättare att kontrollera.
g ) Använd elverktyget, tillbehören och
verktygssatserna, etc. i enlighet med dessa
instruktioner, och ta hänsyn till arbetsförhållandena
och det arbete som ska utföras. Användningen av
elverktyget för andra verksamheter än de som det är avsett
för skulle kunna resultera i en farlig situation.
5) Användning och Skötsel av
Batteridrivna Verktyg
a ) Ladda endast med den laddare som är specificerad
av tillverkaren. En laddare som passar till en typ av
batteripaket kan ge upphov till brandfara när den
används tillsammans med ett annat batteripaket.
b ) Använd elverktygen enbart med därtill avsedda
batteripaket. Användning av andra batteripaket kan ge
upphov till skaderisk och eldsvåda.
c ) När batteripaketet inte används, håll det borta från
andra metallföremål, såsom gem, mynt, nycklar,
spikar, skruvar eller andra små metallföremål som
kan skapa en förbindelse från ena polen till den
andra. Kortslutning av batteripolerna kan ge upphov till
brännskador eller eldsvåda.
d ) Under missbruksförhållanden kan vätska komma
ut från batteriet, undvik kontakt med denna. Om
kontakt oavsiktligt inträffar, spola med vatten.
Om vätska kommer i kontakt med ögonen, uppsök
medicinsk hjälp. Vätska som kommer ut från batteriet
kan ge upphov till irritation eller brännskador.
6) Service
a ) Se till att ditt elverktyg får service av en kvalificerad
reparatör, som endast använder identiska
ersättningsdelar. Detta säkerställer att elverktygets
säkerhet bibehålles.
TILLKOMMANDE SPECIELLA
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Säkerhetsinstruktioner för alla sågar
a )
FARA: Håll händerna borta från sågområdet och
klingan. Håll den andra handen på hjälphandtaget
127
Svenska
b )
c )
d )
e )
f )
g )
h )
eller motorhuset. Om du håller sågen med båda
händerna kan klingan inte komma åt att skada dem.
För inte ner händerna under arbetsstycket. Skyddet
kan inte skydda dig från klingan nedanför arbetsstycket.
Justera sågningsdjupet så att det är anpassat till
arbetsstyckets tjocklek. Mindre än en hel sågtand bör
synas under arbetsstycket.
Håll aldrig arbetsstycket som sågas med händerna
eller över benen. Fäst arbetsstycket vid ett stadigt
underlag. Det är viktigt att arbetsstycket stöds ordentligt
för att minimera risken för kroppsskada, att klingan
fastnar eller att du förlorar kontrollen.
Håll elverktyget i de isolerade greppsytorna när
du utför arbete där skärverktyget kan komma i
kontakt med dolda elledningar. Kontakt med en
strömförande ledning kommer att också göra elverktygets
oskyddade metalldelar strömförande och ge användaren
en elektrisk stöt.
Använd alltid parallellklyvanslag eller riktskena vid
klyvning. Det förbättrar snittets precision och minskar
risken för att klingan skall fastna.
Använd alltid klingor av rätt storlek och
hjulaxelshålsform (diamant eller rund). Klingor som
inte passar sågens monteringsstycke kommer att röra sig
ojämnt och få dig att förlora kontrollen.
Använd aldrig skadade eller felaktiga klingor,
mellanlägg eller skruvar. Klingans mellanlägg och
skruvar är speciellt utformade för din såg för optimal
funktion och användarsäkerhet.
Orsaker och förhindrande av rekyl
•
Rekyl är en plötslig reaktion då en sågklinga som klämts fast,
fastnat eller kommit ur led, och som får en okontrollerad
såg att lyftas upp och ut ur arbetsstycket, i riktning mot
användaren;
• Då klingan kläms fast eller fastnar ordentligt genom att snittet
sluts, stannar klingan och motorreaktionen gör att maskingen
snabbt drivs bakåt mot användaren;
• Om klingan böjs eller kommer ur led i snittet, kan tänderna
på bakre delen av klingan gräva sig in i den övre ytan på träet
och få klingan att klättra upp ur snittet och studsa bakåt
mot användaren.
Rekyl är ett resultat av felaktig användning av verktyget och/eller
felaktiga användningsprocedurer eller -omständigheter och kan
undvikas genom att man vidtar lämpliga försiktighetsåtgärder
beskrivna nedan:
a ) Håll stadigt i sågen med båda händerna och håll
dina armar så att de kan motstå rekylkraft. Ställ
dig på endera sidan av klingan, men aldrig i linje
med klingan. Rekyl kan få sågen att studsa bakåt, men
rekylkraft kan kontrolleras av användaren, om lämpliga
försiktighetsåtgärder vidtas.
b ) Om skivan fastnar, eller om ett snitt avbryts
av någon orsak, skall avtryckaren släppas och
verktyget hållas orörligt i materialet tills skivan
helt har stannat. Försök aldrig att ta ut sågen ur
128
c )
d )
e )
f )
g )
arbetsstycket eller att dra sågen bakåt medan
klingan är i rörelse, då det kan orsaka rekyl. Undersök
och vidta lämpliga åtgärder för att avlägsna orsaken till
att klingan fastnar.
När du startar om en såg inne i ett arbetsstycke,
skall du centrera sågen i snittet och kontrollera att
sågtänderna inte sitter fast i materialet. Om klingan
sitter fast kan den vandra uppåt eller orsaka rekyl från
arbetsstycket då sågen startas om.
Stora paneler skall stödas så att risken för att
bladet kläms fast och orsakar rekyl minimeras.
Stora paneler tenderar att svikta av sin egen vikt.
Stöd måste placeras under panelen på båda sidor, nära
skärlinjen och nära kanten på panelen.
Använd inte oskarpa eller skadade klingor. Oskarpa
eller felaktigt positionerade klingor ger trånga snitt, vilket
orsakar stor friktion och att klingan fastnar, samt rekyl.
Låsningsreglage för klingdjup och fasvinkel måste
vara väl åtdragna och säkrade före sågning. Om
klingjusteringar rör sig under sågning, kan det få klingan
att fastna och orsaka rekyl.
Var extra försiktig när du gör ”sänksnitt” i stående
väggar eller andra blinda områden. Den utstående
klingan kan skära i föremål som kan orsaka rekyl.
Säkerhetsinstruktioner för sågar med ett
pendlande klingskydd.
a ) Kontrollera innan sågen används att det undre
klingskyddet stänger felfritt. Sågen får inte tas i
bruk om det undre klingskyddet inte är fritt rörligt
och inte stängs omedelbart. Kläm eller bind inte fast
det undre klingskyddet i öppet läge.Om sågen av
misstag faller ner på golvet finns risk att det undre
klingskyddet deformeras. Öppna klingskyddet med
återdragningsspaken och kontrollera att det är fritt rörligt
och att det vid alla snittvinklar och snittdjup varken berör
sågklingan eller andra delar.
b ) Kontrollera funktionen på fjädern till det undre
klingskyddet. Låt sågen repareras innan den
tas i bruk om klingskyddet eller fjädern inte
fungerar felfritt. Skadade delar, klibbiga avlagringar
eller anhopning av spån kan hindra det undre
klingskyddets rörelse.
c ) Öppna det undre klingskyddet för hand endast
vid speciella snitt som t.ex. „insågning och
vinkelsnitt”. Öppna det undre klingskyddet
med återdragningsspaken och släpp den så
fort sågklingan gått in i arbetsstycket. Vid
all annan sågning måste det undre klingskyddet
fungera automatiskt.
d ) Se till att sågklingan skyddas av det undre
klingskyddet när sågen läggs bort på arbetsbänk
eller golv. En oskyddad och roterande sågklinga
förflyttar sågen bakåt och kan såga allt som är i
vägen. Beakta även sågens eftergång.
Svenska
Tillkommande äkerhetsinstruktioner
för cirkelsågar
•
•
•
•
•
•
Bär hörselskydd. Att utsättas för buller, kan ge hörselskada.
Använd ansiktsmask. Dammexponering kan orsaka
andningssvårigheter och möjlig skada.
Använd inte klingor med större eller mindre diameter
än rekommenderat. Se tekniska data för information om
rätt sågkapacitet. Använd enbart sågklingor som specificeras
i den här bruksanvisningen och som är tillverkade i enlighet
med EN 847-1.
Använd aldrig slipkapskivor.
Använd inte vattenmatningstillsatser.
Använd klämmor eller något annat praktiskt sätt att
stödja arbetsstycket mot ett stabilt underlag. Att hålla
arbetet för hand eller mot kroppen är instabilt och kan göra
att du förlorar kontrollen.
Återstående risker
Följande risker är naturligt förekommande vid användningen av
cirkelsågar.
• Personskador orsakade av att vidröra verktygets roterande
eller heta delar
Trots applicering av de relevanta säkerhetsbestämmelserna och
implementeringen av säkerhetsapparater kan vissa återstående
risker inte undvikas. Dessa är:
• Hörselnedsättning.
• Risk för att klämma fingrar vid byte av tillbehör.
• Hälsorisker orsakade av inandning av damm som uppstår vid
arbete med trä.
Elektrisk Säkerhet
Den elektriska motorn har konstruerats för endast en spänning.
Kontrollera alltid att batteripaketets spänning motsvarar
spänningen på klassificeringsplattan. Se också till att spänningen
hos din laddare motsvarar den hos din starkströmsförsörjning.
Din DeWALT-laddare är dubbel-isolerad i enlighet
med EN60335; därför behövs ingen jordningstråd.
Om starkströmssladden är skadad måste den bytas ut
mot en speciellt preparerad sladd som finns att få genom
DeWALTs serviceorganisation.
Användning av Förlängningssladd
En förlängningssladd bör inte användas, såvida den inte är
absolut nödvändig. Använd en godkänd förlängningssladd,
lämplig för din laddares strömmatning (se Tekniska data).
Minsta ledningsstorlek är 1 mm2; maximala längden är 30 m.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut sladden helt
och hållet.
SPARA DESSA INSTRUKTIONER
Laddare
DeWALT laddare kräver inga inställningar och är skapade för att
vara så enkla som möjligt att hantera.
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för alla
Batteriladdare
SPARA DESSA INSTRUKTIONER: Denna manual innehåller
viktiga säkerhets- och driftinstruktioner för kompatibla
batteriladdare (se tekniska data).
• Innan laddaren används läs igenom alla instruktioner och
varningar om laddaren, batteripaket och produkten för
användning av batteripaketet.
VARNING: Risk för stötar. Låt ingen vätska komma in i
laddaren. Det kan resultera i elektriska stötar.
VARNING: Vi rekommenderar användning av en
jordfelsbrytare med en restström på 30mA eller mindre.
SE UPP: Risk för brännskador. För att minska risken
för skador ladda endast DeWALT laddningsbara
batterier. Olika typer av batterier kan brista och orsaka
personskador och skadegörelse.
SE UPP: Barn bör övervakas för att garantera att de inte
leker med apparaten.
OBSERVERA: Under vissa förhållanden när
laddaren är inkopplad i eluttaget kan de exponerade
laddningskontakterna inuti laddaren kortslutas av
främmande föremål. Främmande föremål som är ledande
såsom, men inte begränsat till, stålull, aluminiumfolie
eller ansamling av metarpartiklar bör hållas borta från
laddningshålrummet. Koppla alltid ifrån laddaren
från eluttaget när det inte finns något batteripaket i
hålrummet. Koppla ifrån laddaren vid rengöring.
• Försk INTE att ladda batteripaketet med någon
annan laddare än den som tas upp i denna manual.
Laddaren och batteripaketet är speciellt konstruerade att
fungera tillsammans.
• Dessa laddaren är inte avsedda att användas för annat
än laddning av DeWALT laddningsbara batterier. All
annan användning kan resultera i barndrisk, elektriska stötar
eller död med elektrisk ström.
• Utsätt inte laddaren för regn eller snö.
• Dra i själva kontakten och inte i sladden när laddaren
kopplas ur. Detta kommer att minska risken för skador på
den elektriska kontakten och sladden.
• Se till att sladden placeras så att ingen går på den,
snubblar på den eller att det på annat sätt riskerar att
skadas eller påfrestas.
• Använd inte förlängningssladd såvida inte det
är absolut nödvändigt. Användning av en olämplig
förlängningssladd kan resultera i risk för brand. elektriska
stötar eller död av elektrisk ström.
• Placera inga föremål ovanpå laddaren eller placera
inte laddaren på ett mjukt underlag eftersom det kan
blockera ventilationsöppningarna vilket kan resultera i
intern överhettning. Placera laddaren undan från alla heta
källor. Laddaren ventileras genom öppningar i överkant och
underkant av höljet.
• Använd inte laddaren med skadad sladd eller kontakt—
byt ut dem omedelbart.
129
Svenska
•
•
•
•
•
•
Använd inte laddaren om den utsatts för skarpa
stötar, tappats eller skadats på annat sätt. Ta den till ett
auktoriserat servicecenter.
Demontera inte laddaren, ta den till ett auktoriserat
servicecenter när service eller reparation behövs. Felaktig
montering kan resultera i risker för elektriska stötar, dödsfall
via elektricitet eller brand.
Om strömsladden skadas måste den bytas omedelbart at
tillverkaren, dess serviceombud eller liknande kvalificerad
person för att förhindra alla faror.
Koppla ifrån laddaren från uttaget innan den regörs.
Detta kommer att minska risken för elektriska stötar.
Borttagning av batteripaketet kommer inte att minska risken.
Försök ALDRIG att ansluta två laddare tillsammans.
Laddaren är konstruerad för att arbeta med standard
230V hushållsström. Försök inte att använda någon
annan spänning. Detta gäller inte för billaddaren.
Laddning av ett batteri (Bild [Fig.] B)
1. Koppla in laddaren i lämpligt uttag innan batteripaketet
sätts i.
2. Sätt i batteripaketet 3 i laddaren, se till att batteripaketet är
helt isatt i laddaren. Den röda (laddar) lampan börjar blinka
upprepade gånger för att indikera att laddningsprocessen
har startat.
3. Det går att se när laddningen är klar genom att den
röda lampan lyser kontinuerligt. Batteripaketet är
fulladdat och kan nu användas eller lämnas i laddaren.
För att ta bort batteriet ur laddaren, tryck och håll nere
batterifrigöringsknappen 13 på batteripaketet.
NOTERA: För att garantera maximal prestanda och livslängd
för Litium-jon batteripaket bör batteripaketet laddas fullt innan
första användning.
Laddning
Se nedanstående tabell angående batteripaketets
laddningsstatus.
Laddningsindikatorer
laddar
fullständigt laddad
Varmt/kallt paket fördröjning*
*Den röda lampan fortsätter att blinka, men en gul
indikatorlampa kommer att lysa under denna operation.
När batteriet har nått lämplig temperatur kommer
den gula lampan att slockna och laddaren återupptar
laddningsproceduren.
Den/de kompatibla laddar(en/na) kommer inte att ladda
ett felaktigt batteripaket. Laddaren kommer att indikera ett
felaktigt batteri genom att vägra att tända eller genom att visa
blinkmönster för problempaket eller laddare.
NOTERA: Detta kan också betyda att det är problem med en
laddare.
130
Om laddaren indikerar ett problem, låt testa laddaren och
batteripaketet hos ett auktoriserat servicecenter.
Varm/kall fördröjning
När laddaren upptäcker ett batteri som är för hett eller för kallt,
kommer den automatiskt att starta en varm/kall fördröjning,
avbryta laddningen tills batteriet har nått en lämplig temperatur.
Laddaren växlar sedan automatiskt till paketladdningsläge.
Denna funktion garanterar maximal batterilivslängd.
Ett kallt batteripaket kommer att laddas långsammare än ett
varmt batteripaket. Batteripaketet kommer att laddas med en
lägre hastighet genom hela laddningscykeln och kommer inte
att återgå till maximal laddningshastighet även om batteriet blir
varmt.
DCB118 laddaren är utrustad med en intern fläkt som är
designad att kyla batteripaketet. Fläkten slås på automatiskt
när batteripaketet behöver svalkas. Använd aldrig laddaren om
fläkten inte fungerar korrekt eller om ventilationsöppningarna är
blockerade. Låt inga främmande föremål komma in på insidan
av laddaren.
Elektroniskt skyddssystem
XR Li-jon verktyg är konstruerade med ett elektroniskt
skyddssystem som kommer att skydda batteriet mot
överladdning, överhettning eller kraftig urladdning.
Verktyget kommer automatiskt att stängas av om elektroniska
skyddssystemet aktiveras. Om detta sker placera litiumjon
batteriet i laddaren tills det är fulladdat.
Väggmontering
Dessa laddare är designade att väggmonteras eller stå upprätt
på ett bord eller arbetsyta. Vid väggmontering, placera laddaren
inom räckhåll för ett elektriskt uttag och borta från hörn och
andra hinder som kan påverka luftflödet. Använd baksidan
av laddaren som mall för placering av monteringsskruvarna
på väggen. Montera laddaren säkert med gipsskruvar (köps
separat) som är minst 25,4 mm långa med ett skruvhuvud med
en diameter på 7–9 mm, skruvade i trä till ett optimalt djup som
lämnar ungefär 5,5 mm av skruven synlig. Rikta in öppningarna
på baksidan av laddaren mot de exponerade skruvarna och för
in dem helt i öppningarna.
Rengöringsinstruktioner för laddaren
VARNING: Risk för stötar. Koppla ifrån laddaren
från strömuttaget innan rengöring. Smuts och fett
kan avlägsnas från utsidan av laddaren med en trasa
eller med en mjuk, icke-metallisk borste. Använd inte
vatten eller någon rengöringsvätska. Låt aldrig någon
vätska komma in i verktyget; sänk aldrig ner någon del av
verktyget i en vätska.
Batteripaket
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för alla
Batteripaket
Vid beställning av utbytes-batteripaket, se till att inkludera
katalognummer och spänning.
Batteripaketet är inte full-laddat när det kommer ur
kartongen. Innan du använder batteripaketet och laddaren,
Svenska
läs säkerhetsinstruktionerna här nedan. Följ därefter de
laddningsprocedurer som översiktligt beskrivs.
LÄS ALLA INSTRUKTIONER
•
•
•
•
•
•
•
•
Ladda inte eller använd batteriet i explosiv atmosfär,
såsom i närheten av brännbara vätskor, gaser eller
damm. Isättning och borttagning av batteriet från laddaren
kan antända dammet eller ångorna.
Tvinga aldrig in batteripaketet in i laddaren. Modifiera
inte batteripaketet på något sätt så att det passar i en
icke-kompatibel laddare då batteripaketet kan brista
och orsaka allvarliga personskador.
Aldda endast batteripaketet i DeWALT laddare.
Skvätt INTE eller sänk ned i vatten eller annan vätska.
Förvara inte eller använd verktyget och batteripaketet
på platser där temperaturen kan nå upptill
eller överstiga 40 ˚C (såsom utomhusskjul eller
metallbyggnader under sommaren).
Bränn inte batteripaketet, även om det är svårt skadat
och helt utslitet. Batteripaketet kan explodera i elden. Giftiga
ångor och ämnen skapas när batteripaket med litium-jon
bränns.
Om batteriets innehåll kommer i kontakt med huden,
tvätta omedelbart området med mild tvål och vatten.
Om batterivätskan kommer in i ögat, skölj med vatten över
det öppna ögat under 15 minuter eller tills irritationen upphör.
Om medicinsk omsorg behövs består batteri-elektrolyten av en
blandning av flytande organiska karbonater och litiumsalter.
Innehållet i öppnade battericeller kan ge upphov till
andningsirritation. Tillhandahåll frisk luft. Om symtom
kvarstår, sök medicinsk vård.
VARNING: Fara för brännskada. Batterivätskan kan vara
lättantändlig om den som utsätts för gnista eller eld.
VARNING: Försök aldrig att öppna batteripaketet av
någon anledning. Om batteripaketets hölja spricker eller
är skadat sätt inte in det i laddaren. Krossa inte, tappa
eller skada batteripaketet. Använd inte ett batteripaket
som fått en kraftig stöt, tappats, körts över eller skadats
på något annat sätt (t.ex. genomborrad av en spik, träffad
av en hammare, klivits på). Det kan resultera i elektriska
stötar eller dödsfall av elektisk ström. Skadade batteripaket
skall returneras till servicecenter för återvinning.
VARNING: Brandfara. Förvara eller bär inte
batteripaketen på så sätt att metallföremål kan
komma i kontakt med de oskyddade batteripolerna.
Exempelvis placera inte batteripaketet i förkläden, fickor,
verktygslådor, produktlådor, lådor etc. där det finns lösa
spikar, skruvar, nycklar etc.
SE UPP: När den inte används skall den läggas
på sidan på en stabil plats så att ingen riskerar
att någon snubblar på den. Vissa verktyg med stora
batteripaket kan stå upprätt på batteripaketet men lätt
kan vältas.
Transport
VARNING: Brandfara. Transport av batterier kan leda till
eldsvåda om batteripolerna oavsiktligt kommer i kontakt
med ledande material. Se vid transport av batterier till att
batteripolerna är skyddade och väl isolerade från material
som eventuellt kan komma i kontakt med dem och orsaka
kortslutning.
DeWALT batterierna uppfyller alla tillämpliga regler för transport
av farligt gods som stipuleras av industrin och rättsliga normer,
vilket omfattar FN:s rekommendationer för transport av farligt
gods; International Air Transport Associations (IATA) regelverk
vid transport av farligt gods, de internationella föreskrifterna om
transport av farligt gods till sjöss (IMDG), samt den europeiska
överenskommelsen om internationell transport av farligt gods
på väg (ADR). Litiumjon -celler och -batterier har klassificerats
enligt testresultaten och de fastställda kriterierna i delavsnitt
38,3 i FN:s testhandbok för transport av farligt gods.
I de flesta fall kommer transport av ett DeWALT batteripaket att
undantas från att klassificeras som ett fullt reglerat klass 9 farligt
material. Generellt kommer endast transporter som innehåller
ett litium-jonbatteri med en nominell energimärkning större
än 100 Watt (Wh) krävas att de transporteras som fullt reglerat
klass 9. Alla litium-jonbatterier har wattimmarna markerat på
förpackningen. Vidare, på grund av bestämmelsens komplexitet
rekommenderar inte DeWALT flygtransport av endast litiumjonbatteripaket oavsett märkning av wattimmar. Leverans
av verktyg med batterier (kombisatser) kan accepteras för
flygtransporter om märkningen av wattimmarna inte är större
än 100 Wh.
Oberoende av om försändelsen klassificeras som undantagen
eller helt reglerad, är det avsändaren som har ansvaret för att
de aktuella bestämmelserna gällande förpackning, etikettering/
märkning och dokumentation uppfylls.
Informationen som ges i detta avsnitt av handboken är given
enligt bästa vetande och har ansetts vara korrekt vid tidpunkten
som dokumentet skrevs. Trots det ges ingen uttrycklig eller
underförstådd garanti. Det är på köparens eget ansvar att de
åtgärder som vidtas uppfyller gällande bestämmelser.
Transportera FLEXVOLTTM batteriet
DeWALT FLEXVOLTTM batteri har två lägen: Använd och
Transport.
Använd-läge: När FLEXVOLTTM batteriet är fristående eller är i
en DeWALT 18V produkt, fungerar det som ett 18V batteri. När
FLEXVOLTTM batteriet är i en 54 V eller en 108 V (två 54V
batterier) produkt, fungerar det som ett 54 V batteri.
Transport-läge:
När locket är fäst på
FLEXVOLTTM batteriet är
batteriet i transport-läge.
Behåll locket på för varutransport.
I transport-läge är cellsträngarna elektriskt frånkopplade i
paketet vilket resulterar i tre batterier med lägre märkning av
watt-timmar (Wh) jämfört med ett batteri med en högre
märkning av watt-timmar. Denna ökade kvantitet med tre
131
Svenska
batterier med den lägre märkningen av watt-timmar kan
undanta paketet från visa transportbestämmelser som införts för
batteriet med högre watt-timmar.
Exempel. transport
Exempel på etikettmärkning för
Wh-klassificering kan
användning och transport
indikera 3 x 36 Wh, vilket
betyder tre batterier på
36 Wh var. Användningen
av Wh-klassificeringen
indikerar 108 Wh (underförstått ett batteri).
Förvaringsrekommendationer
1. Den bästa förvaringsplatsen är en som är sval och torr,
långt bort från direkt solljus och för mycket värme eller
kyla. För optimal batterifunktionalitet och livslängd, förvara
batteripaket vid rumstemperatur när de inte används.
2. För långvarig förvaring rekommenderas att förvara ett
fulladdata batteripaket på en kall och torr plats utan laddare
för optimalt resultat.
NOTERA: Batteripaket bör inte förvaras helt urladdade.
Batteripaketet behöver laddas innan det används igen.
Etiketter på laddare och batteripaket
Förutom bilddiagrammen som används i denna manual
kan etiketterna på laddaren och batteripaketet visa följande
bilddiagram:
Läs instruktionshandbok före användning.
Se Tekniska data angående laddningstid.
Stick inte in ledande föremål.
Bränn inte batteripaketet.
ANVÄNDNING: Använd utan transportlock, indikerar
Wh-märkningen 108 Wh (ett batteri med 108 Wh).
TRANSPORT: Transport med inbyggt transportlock,
Wh-märkning indikerar 3 x 36 Wh (tre batterier på
36 Wh).
Batterityp
DCS391 fungerar med ett 18 volts XR Li-jon-batteri.
Dessa batteripaket kan användas: DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB546. Se Tekniska
Data för mer information.
Förpackningsinnehåll
Förpackningen innehåller:
1 Sladdlös cirkelsåg
1 24 tandigt blad
1Insexnyckel
1Klyvstyrning
1 Plastväska (QW, XJ, GB):
1 Dammutsugningsöppning
1 M4 X 18 sexkantsskruv
2 Li-jon batteripaket (L2, M2 modellerna)
1Förvaringslåda
1Batteriladdare
1Instruktionshandbok
• Kontrollera med avseende på skada på verktyget, på delar eller
tillbehör som kan tänkas ha uppstått under transporten.
• Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna handbok
före användning.
Märkningar på verktyg
Följande bildikoner visas på verktyget:
Ladda inte skadade batteripaket.
Läs instruktionshandbok före användning.
Utsätt inte för vatten.
Bär öronskydd.
Se till att undermåliga sladdar omedelbart byts ut.
Bär ögonskydd.
Ladda endast mellan 4 ˚C och 40 ˚C.
Datumkodplacering
Endast för användning inomhus.
K assera batteripaketet med vederbörlig hänsyn till
miljön.
Ladda endast DeWALT batteripaket med avsedda
DeWALT laddare. Laddning av batteripaket med
andra än de avsedda DeWALT batterierna med en
DeWALT laddare kan göra att de brister eller så kan
det leda till farliga situationer.
132
Datumkoden, vilken också inkluderar tillverkningsår, finns tryckt
i kåpan.
Exempel:
2016 XX XX
Tillverkningsår
Beskrivning (Bild A, D, F)
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget eller någon del av
det. Skada eller personskada skulle kunna uppstå.
1 Startspärr strömbrytare
Svenska
2 Strömbrytare
3 Batteripaket
4 Djupinställningsratt
5 Fot
6 Returspak nedre klingskydd
7 Nedre klingskydd
Borttagning av batteriet
från verktygshandtaget.
1. Tryck på batterilåsknappen 13 och dra med en fast rörelse
batteripaketet bort från verktygshandtaget.
2. Sätt i batteriet i laddaren såsom beskrivs i laddningsavsnittet
i denna manual.
8 Klingklämskruv
Bränslemätare batteripaket (Bild. B)
9 Sågindikator
Vissa DeWALT batteripaket inkluderar en bränslemätare vilket
består av tre gröna LED-lampor som indikerar laddningsnivån
som finns kvar i batteripaketet.
För att aktivera bränslemätaren, tryck in och håll kvar
bränslemätarknappen 22 . En kombination av de tre
LED-lamporna kommer att lysa för att ange kvarvarande
laddningsnivå. När laddningen i batteriet är under den
användbara gränsen kommer inte bränslemätaren att lysa och
batteriet behöver laddas.
NOTERA: Bränslemätaren är endast en indikering på laddning
som finns kvar i batteripaketet. Den indikerar inte verktygets
funktionalitet och kan variera baserat på produktkomponenter,
temperatur och slutanvändarens användning.
10 Lutningsknapp
11 Klinglåsknapp
12 Hjälphandtag
13 Batterilåsknapp
14 Insexnyckel
15 Klyvstyrningsratt
16 Klyvstyrning
Avsedd Användning
DCS391 sladdlösa cirkelsåg har designats för professionell
användning för sågning av trä.
Använd INTE under våta förhållanden eller i närheten av
lättantändliga vätskor eller gaser.
Dessa cirkelsågar för tunga applikationer är
professionella elverktyg.
Låt INTE barn komma i kontakt med verktyget. Överinseende
krävs när oerfarna handhavare använder detta verktyg.
• Denna produkt är inte avsedd att användas av personer
(inklusive barn) med reducerad fysisk, sensorisk eller mental
förmåga eller med begränsad erfarenhet eller kunskap
såvida inte de är under uppsikt av en person som är ansvarig
för deras säkerhet. Barn skall aldrig lämnas ensamma med
denna produkt.
MONTERING OCH INSTÄLLNINGAR
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör. En
oavsiktlig igångsättning kan orsaka personskada.
VARNING: Använd enbart DeWALT batteripaket
och laddare.
Montering och borttagning av
batteriet från verktyget (Bild. B)
NOTERA: För bästa resultat se till att batteripaketet 3 är fulladdat.
Installation av batteriet
i verktygshandtaget.
1. Rikta in batteripaketet 3 mot listerna inuti verktyget
handtag (Bild. B).
2. Skjut in det i handtaget tills batteripaketet sitter fast i
verktyget och se till att det inte lossnar.
Strömbrytare (Bild A)
VARNING: Detta verktyg har låsmöjlighet att låsa
strömbrytaren i ON-läget och bör aldrig låsas i ON-läge på
något annat sätt.
Lossa strömbrytarens startspärr 1 genom att trycka på knappen
såsom visas. Dra i strömbrytaren 2 för att slå på motorn. När
strömbrytaren släpps stängs motorn av.
Djupinställning (Bild A, C)
1. Lossa djupinställningsknappen 4 .
2. Förflytta sågbordet 5 tills du uppnår önskat sågdjup.
3. Drag åt djupinställningsknappen 4 .
4. För bästa resultat, låt sågklingan sticka ut ur arbetsstycket ca
3 mm (se den inlagda bilden i bild C).
Fasinställning (Bild D)
Fasvinkeln kan ställas in mellan 0° och 50°.
1. Lossa lutningen 10 .
2. Ställ in fasvinkeln genom att luta sågbordet 5 tills märket
anger önskad vinkel på skalan.
3. Drag åt lutningen 10 .
Bordsinställning för 90° sågning (Bild A, E)
1. Ställ in sågen på 0° fasvinkel.
2. Drag undan skydd med handtaget 6 och lägg sågen
på klingsidan.
3. Lossa lutningen 10 .
4. Placera en vinkelhake mot klingan och bordet och justera
90°-inställningen.
5. Vrid på kalibreringsskruven 17 så att skon stoppar i
korrekt vinkel.
6. Bekräfta den korrekta inställningen genom att kontrollera
rätvinkligheten genom att såga i en skräpträbit.
133
Svenska
Klyvstyrning installation och användning
(Bild F)
Klyvning är processen att såga breda skivor i smala remsor sågning på längden i fiberriktningen. Handstyrning är mycket
svårt för denna typ av sågning och användning av klyvstyrning
rekommenderas.
VARNING: För din egen säkerhet, läs igenom
bruksanvisningen innan tillbehöret används. Om inte
dessa varningar följs kan det leda till personskador och
allvarliga skador på sågen och tillbehören. Vid service på
detta verktyg använd endast identiska reservdelar.
Montering
1. Lossa klyvstyrningsratten 15 .
2. Sätt i klyvstyrningen 16 såsom visas i bild F.
3. Dra åt klyvstyrningsratten 15 .
Använd endast klyvstyrningen med DCS391 cirkelsåg.
Användning av denna klyvstyrning med andra sågar kan öka
risken för rekyler och skador.
Innan sågning sker, se till att klyvanslaget sitter säkert fast
på verktyget.
Efter installation av klyvstyrningen på sågen eller efter att
styrningen flyttats för att ändra inställningen av klyvbredden,
kontrollera funktionen hos nedre skyddet innan sågen startas
och provsåga för att se till att klyvstyrningen inte påverkar att
skyddet fungerar korrekt.
Byte av sågblad (Bild G)
1. Aktivera klinglåsknappen 11 och skruva loss klingans
klämskruv 8 genom att vrida medurs med insexnyckeln
som medföljde verktyget.
2. Drag undan den undre skydd 7 med handtaget 6 och byt
klingan. Sätt tillbaka brickorna ( 18 , 19 ) i rätt läge.
3. Kontrollera att klingan roterar i rätt riktning.
4. Skruva på klingklämskruven 8 för hand tills brickan hålls på
plats. Vrid moturs.
5. Tryck in spindellåset 11 medan du vrider spindeln tills
klingan stannar.
6. Dra åt klingans fastsättningsskruv ordentligt med hjälp av
sexkantsnyckeln.
Klingan
VARNING: För att minimera risken för ögonskador skall
alltid ögonskydd användas. Karbid är ett hårt men sprött
material. Främmande föremål i ett arbetsstycke såsom en
ledning eller spik kan göra att spetsen spricker eller bryts
av. Använd endast sågen när korrekt sågklingskydd är
monterat. Montera klingan säkert med korrekt rotation
innan användning och använd alltid en rent och
vasst klinga.
VARNING: Såga inte järnhaltig metall (stål), murbruk,
glas, murbruksliknande plankor, cementfiberplattor eller
kakel med denna såg.
Använd inte slip- eller diamantskivor. En slö klinga kommer
att orsaka en långasm och ineffekti sågning, överbelasta
134
sågmotorn, överdriven sprickbildning och kan öka risken
för rekyler.
Om du behöver hjälp beträffande klingorna kontakta ditt lokala
servicecenter som listas på baksidan av manualen.
Innan Du börjar
• Se till att batteripaketet är (helt) laddat.
• Se till att alla skyddsanordningar är ordentligt monterade.
Det undre, rörliga klingskyddet måste vara stängt.
• Se till att klingan roterar i samma riktning som pilen på det
övre skyddet.
• Använd inga svårt slitna klingor.
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
VARNING: Iaktta alltid säkerhetsinstruktionerna och
tillämpbara bestämmelser.
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör. En
oavsiktlig igångsättning kan orsaka personskada.
VARNING: Använd alltid ordentligt hörselskydd.
Under vissa omständigheter och längre perioder av
användning, kan buller från den här produkten bidra till
hörselskador.
Bruksanvisning
VARNING:
• Lakttag alltid säkerhetsföreskrifter och gällande regler.
• Se till at materialet som ska sågas sitter
ordentligt fastsatt.
• Pressa bara lätt med verktyget mot arbetsstycket
och pressa inte mot sidorna av sågbladet. Arbeta om
möjligt med sågfoten tryckt mot arbetsstycket. Det
hindrar att sågbladet skadas och att verktyget rycker
och vibrerar.
• Undvik överbelastning.
• Låt sågbladet löpa fritt under några sekunder före du
börjar såga.
Korrekt Handplacering (Bild H)
VARNING: För att minska risken för allvarlig personskada,
använd ALLTID korrekt handställning, så som visas.
VARNING: För att minska risken för allvarlig personskada,
håll ALLTID verktyget säkert, för att förekomma en
plötslig reaktion.
Håll verktyget i huvudgreppet 20 och det främre
hjälphandtaget 12 för att styra sågen korrekt.
Att sätta på och stänga av (Bild A)
Av säkerhetsskäl är startknappen 2 på ditt verktyg utrustad med
en startspärr 1 .
Tryck på startspärren för att låsa upp verktyget.
Svenska
För att köra verktyget, tryck på strömbrytaren 2 . Så snart som
startknappen släpps upp blir startspärren automatiskt aktiverad
för att förhindra oavsiktlig start av maskinen.
OBSERVERA: Slå inte PÅ eller STÄNG av verktyget när
sågklingan vidrör arbetsstycket eller andra material.
Att styra verktyget (Bild A)
1. Eftersom snittet är jämnare på sidan där sågklingan lämnar
arbetsstycket bör detta klämmas med baksidan mot sågen.
2. Använd spårindikatorn 9 till att följa linjen på arbetsstycket.
Indikatorn ligger på linje med sågklingans vänstra sida
när lutningsvinkel är 50°. Indikatorn ligger på linje med
sågklingans högra sida när lutningsvinkel är 0°.
Dammutsugning (Bild I)
QW, XJ, GB
En damutsugningsöppning 21 medföljer ditt verktyg
• Använd alltid en dammsugare som fyller gällande
föreskrifter gällande dammutsläpp vid sågning av trä.
Dammsugarslangen hos de flesta vanliga dammsugare
passar direkt i dammutsugningsuttaget.
Installation av dammutsutningsöppningen
(Fig. I)
1. Lossa ljudjinställningsspaken helt 4 2. Placera skon 5 i det lägsta läget.
3. Rikta in dammutsugningsöppningen 21 mot konsolen på
skon såsom visas.
4. Rikta in fliken ppå dammutsugningsöppningen mot det
gängade hålet på konsolen.
5. Sätt i skruvarna och dra åt ordentligt.
UNDERHÅLL
Ditt elverktyg från DeWALT har konstruerats för att arbeta
över en lång tidsperiod med minimalt underhåll. Kontinuerlig
tillfredsställande drift beror på ordentlig verktygsvård och
regelbunden rengöring.
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör. En
oavsiktlig igångsättning kan orsaka personskada.
Laddaren och batteripaketet är inte servicebara.
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen ytterligare smörjning.
Rengöring
VARNING: Blås bort smuts och damm från huvudkåpan
med torr luft varje gång du ser smuts samlas i och
runt lufthålen. Bär godkända ögonskydd och godkänt
dammfilterskydd när du utför denna procedur.
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel eller andra
skarpa kemikalier för att rengöra de icke-metalliska
delarna på verktyget. Dessa kemikalier kan försvaga de
material som används i dessa delar. Använd en trasa som
bara är fuktad med vatten och mild tvål. Låt aldrig någon
vätska komma in i verktyget; sänk aldrig ner någon del av
verktyget i en vätska.
Nedre skydd
Det nedre skyddet skall alltid rotera och stänga fritt från full
öppning till helt stängd position. Kontrollera alltid att det
fungerar korrekt innan sågningen genom att helt öppna skyddet
och låta det stängas. Om skyddet stängs långsamt eller inte
fullt ut behöver det rengöras eller service. Använd inte sågen
innan den fungerar korrekt. För att rengöra skyddet, använd
torr luft eller en mjuk borste för att ta bort allt samlat sågspån
eller skräp från skyddets väg och runt skyddets fjäder. Om detta
inte rättar till problemet behöver den lämnas på service hos ett
auktoriserat servicecenter.
Valfria tillbehör
VARNING: Eftersom andra tillbehör än de som erbjuds
av DeWALT inte har testats med denna produkt, kan
användningen av sådana tillbehör med detta verktyg vara
riskabelt. För att minska risken för personskada bör endast
tillbehör som rekommenderas av DeWALT användas med
denna produkt.
ANVÄND INTE VATTENMATNINGSTILLSATSER MED DENNA SÅG.
UNDERSÖK VISUELLT KARBIDKLINGOR INNAN ANVÄNDNING.
BYT VID SKADA.
Rådfråga din återförsäljare för vidare information angående
lämpliga tillbehör.
Att skydda miljön
Separat insamling. Produkter och batterier som är
märkta med denna symbol får inte kastas i den vanliga
hushållssoporna.
Produkter och batterier innehåller material som
kan återvinnas och återanvändas vilket minskar behovet av
råmaterial. Återvinn elektriska produkter och batterier enligt
lokala bestämmelser. Ytterligare information finns tillgängligt på
www.2helpU.com.
Laddningsbart Batteripaket
Det här långlivade batteripaketet måste laddas när det inte
längre producerar tillräcklig energi för arbeten som tidigare lätt
utförts. Det bör omhändertas med lämpliga miljöhänsyn vid
slutet av dess fungerande livslängd:
• Ladda ur batteripaketet fullständigt och ta sedan ut det
ur produkten.
• Litiumjonbatteripaket celler är återvinningsbara. Lämna
dem hos din återförsäljare eller på en återvinningsstation.
De insamlade batteripaketen kommer att återvinnas eller
avyttras korrekt.
135
Türkçe
165 mm 18 V KABLOSUZ DAIRE TESTERE
DCS391
Tebrikler!
Bir DeWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim, sürekli ürün
geliştirme ve yenilik DeWALT markasının profesyonel elektrikli
alet kullanıcıları için en güvenilir ortaklardan birisi haline
gelmesini sağlamaktadır.
Teknik Özellikleri
Voltaj
Tip
Akü tipi
Maks. güç çıkışı
Yüksüz hızı
Bıçak çapı
Maksimum kesim derinliği
Bıçak deliği
Meyil açısı ayarı
Ağırlık (akü hariç)
VDC
W
min-1
mm
mm
mm
kg
DCS391
QW, XJ, GB
18
2/10
Li-Ion
760
5150
165
55
20
50˚
2,9
XE
18
2/10
Li-Ion
760
5150
165
55
16
50˚
2,9
EN60745-2-5’e göre tespit edilen toplam gürültü ve titreşim değerleri (üç yönün
vektör toplamı):
LPA(ses basıncı düzeyi)
dB(A)
84
84
LWA(akustik güç düzeyi)
dB(A)
95
95
K (akustik gücü belirsizliği)
dB(A)
3
3
Titreşim emisyon değeri ah,W =
Belirsizlik K =
m/s2
m/s2
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi, EN60745’te
sağlanan standart teste uygun olarak ölçülmüştür ve aletleri
birbiriyle karşılaştırmak için kullanılabilir. Ön maruziyet
değerlendirmesi için kullanılabilir.
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon düzeyi, aletin ana
uygulamalarını yansıtır. Ancak alet farklı aksesuarlarla
farklı uygulamalar için kullanılırsa veya bakımı kötü
yapılırsa, titreşim emisyonu değişebilir. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli ölçüde artırabilir.
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin kapalı kaldığı veya
çalışmasına karşın iş görmediği zamanları da dikkate
almalıdır. Bu, toplam çalışma süresindeki maruziyet
düzeyini önemli ölçüde azaltabilir.
Kullanıcıyı titreşim etkilerinden korumak için belirtilen ek
güvenlik önlemlerini alın: Aletin ve aksesuarların bakımını
yapın, elleri sıcak tutun, çalışma modellerini düzenleyin.
Akü
Akü tipi
Voltaj
Kapasite
Ağırlık
Akü
Akü tipi
Voltaj
Kapasite
Ağırlık
Akü
Akü tipi
Voltaj
Kapasite
Ağırlık
Şarj Cihazı
Şebeke gerilimi
Akü tipi
Akünün yaklaşık şarj
süresi
Ağırlık
Şarj Cihazı
Şebeke gerilimi
Akü tipi
Akünün yaklaşık şarj
süresi
Ağırlık
Şarj Cihazı
Şebeke gerilimi
Akü tipi
Akünün yaklaşık şarj
süresi
Ağırlık
Şarj Cihazı
Şebeke gerilimi
Akü tipi
Akünün yaklaşık şarj
süresi
Ağırlık
136
VDC
Ah
kg
VDC
Ah
kg
VDC
Ah
kg
VAC
dak,
kg
VAC
dak,
kg
VAC
dak,
kg
VAC
dak,
kg
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB183/B
Li-Ion
18
2,0
0,40/0,45
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
DCB184/B
Li-Ion
18
5,0
0,62/0,67
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
DCB546
Li-Ion
18/54
6,0/2,0
1,05
DCB107
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
60 (1,3 Ah) 70 (1,5 Ah) 90 (2,0 Ah)
140 (3,0 Ah) 185 (4,0 Ah) 240 (5,0 Ah)
0,29
DCB112
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
40 (1,3 Ah) 45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah)
90 (3,0 Ah) 120 (4,0 Ah) 150 (5,0 Ah)
0,36
DCB113
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
30 (1,3 Ah) 35 (1,5 Ah) 50 (2,0 Ah)
70 (3,0 Ah) 100 (4,0 Ah) 120 (5,0 Ah)
0,4
DCB115
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
22 (1,3 Ah) 22 (1,5 Ah) 30 (2,0 Ah)
45 (3,0 Ah) 60 (4,0 Ah) 75 (5,0 Ah)
0,5
Şarj Cihazı
Şebeke gerilimi
Akü tipi
Akünün yaklaşık şarj
süresi
Ağırlık
VAC
min
kg
DCB118
230
18/54 Li-Ion
22 (1,3 Ah) 22 (1,5 Ah)
45 (3,0 Ah) 60 (4,0 Ah)
60 (6,0 Ah)
0,66
30 (2,0 Ah)
75 (5,0 Ah)
DCB107, DCB112, DCB113 ve DCB115 şarj cihazları 10,8V, 14,4V,
18V Li-Ion XR ve XR FLEXVOLTTM (DCB123, DCB127, DCB141,
DCB142, DCB143, DCB144, DCB145, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185 ve DCB546) aküleri
şarj eder.
DCB118 şarj cihazı 18V Li-İyon XR ve XR FLEXVOLTTM (DCB181,
DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185 ve
DCB546) bataryalarla çalışır.
Sigortalar
Avrupa
230V aletler
10 Amper, şebeke
AT Uygunluk Beyanatı
Makıne Dırektıfı
Kablosuz Daire Testere
DCS391
DeWALT, Teknik Özellikleri bölümünde açıklanan bu ürünlerin
aşağıda belirtilen yönergelere uygun olduğunu beyan eder:
2006/42/AT, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-5:2010.
Bu ürünler ayrıca 2014/30/EU ve 2011/65/EU Direktiflerine de
uygundur. Daha ayrıntılı bilgi için, lütfen aşağıdaki adresten
DeWALT ile temas kurun veya kılavuzun arka kapağına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik dosyanın
derlenmesinden sorumludur ve bu beyanı DeWALT
adına vermiştir.
Markus Rompel
Mühendislik Direktörü
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
23.07.2016
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için, kullanım
kılavuzunu okuyun.
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet derecesini
gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu simgelere dikkat ediniz.
Türkçe
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde önemsiz veya orta
dereceli yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi hasara
neden olabilecek, yaralanma ile ilişkisi olmayan
durumları gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
Elektrikli El Aletleri İçin Genel Güvenlik
Talimatları
UYARI: Bütün güvenlik uyarılarını ve talimatlarını
mutlaka okuyun. Bu talimatların herhangi birisine
uyulmaması elektrik çarpması, yangın ve/veya ciddi
yaralanma riskine neden olabilir.
BÜTÜN UYARI VE
GÜVENLİKTALİMATLARINI İLERİDE
BAKMAK ÜZERE SAKLAYIN
Uyarılarda yer alan «elektrikli alet» terimi şebeke elektriğiyle
(kablolu) veya akü/pille (şarjlı) çalışan elektrikli aletinizi
ifade etmektedir.
1) Çalışma alanının Güvenlığı
a ) Çalışma alanını temiz ve aydınlık tutun. Karışık ve
karanlık alanlar kazaya davetiye çıkartır.
b ) Elektrikli aletleri, yanıcı sıvılar, gazlar ve
tozların bulunduğu yerler gibi yanıcı ortamlarda
çalıştırmayın. Elektrikli aletler, toz veya dumanları
ateşleyebilecek kıvılcımlar çıkartır.
c ) Bir elektrikli aleti çalıştırırken çocuklardan ve
etraftaki kişilerden uzak tutun. Dikkatinizi dağıtıcı
şeyler kontrolü kaybetmenize neden olabilir.
2) Elektrık Güvenlığı
a ) Elektrikli aletlerin fişleri prizlere uygun olmalıdır.
Fiş üzerinde kesinlikle hiçbir değişiklik yapmayın.
Topraklı elektrikli aletlerde hiçbir adaptör fişi
kullanmayın. Değiştirilmemiş fişler ve uygun prizler
elektrik çarpması riskini azaltacaktır.
b ) Borular, radyatörler, ocaklar ve buzdolapları gibi
topraklanmamış yüzeylerle vücut temasından
kaçının. Vücudunuzun topraklanması halinde yüksek bir
elektrik çarpması riski vardır.
c ) Elektrikli aletleri yağmura maruz bırakmayın veya
ıslatmayın. Elektrikli alete su girmesi elektrik çarpması
riskini arttıracaktır.
d ) Elektrik kablosunu uygun olmayan amaçlarla
kullanmayın. Elektrikli aleti kesinlikle kablosundan
137
Türkçe
tutarak taşımayın, çekmeyin veya prizden
çıkartmayın. Kabloyu sıcaktan, yağdan, keskin
kenarlardan veya hareketli parçalardan uzak
tutun. Hasarlı veya dolaşmış kablolar elektrik çarpması
riskini arttırır.
e ) Elektrikli bir aleti açık havada çalıştırıyorsanız,
açık havada kullanıma uygun bir uzatma kablosu
kullanın. Açık havada kullanıma uygun bir kablonun
kullanılması elektrik çarpması riskini azaltır.
f ) Eğer bir elektrikli aletin nemli bir bölgede
çalıştırılması zorunluysa, bir artık akım aygıtı (RCD)
korumalı bir kaynak kullanın. Bir RCD kullanılması
elektrik şoku riskini azaltır.
3) Kışısel Güvenlık
a ) Elektrikli bir aleti kullanırken her zaman dikkatli
olun, yaptığınız işe yoğunlaşın ve sağduyulu
davranın. Elektrikli bir aleti yorgunken veya ilaç ya
da alkolün etkisi altındayken kullanmayın. Elektrikli
aletleri kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel
yaralanmayla sonuçlanabilir.
b ) Kişisel koruyucu ekipmanları mutlaka kullanın.
Daima koruyucu gözlük takın. Koşullara uygun toz
maskesi, kaymayan güvenlik ayakkabıları, baret veya
kulaklık gibi koruyucu donanımların kullanılması kişisel
yaralanmaları azaltacaktır.
c ) İstem dışı çalıştırılmasını önleyin. Aleti güç
kaynağına ve/veya aküye bağlamadan, yerden
kaldırmadan veya taşımadan önce düğmenin kapalı
konumda olduğundan emin olun. Aleti, parmağınız
düğme üzerinde bulunacak şekilde taşımak veya açık
konumdaki elektrikli aletleri elektrik şebekesine bağlamak
kazaya davetiye çıkartır.
d ) Elektrikli aleti açmadan önce tüm ayarlama
anahtarlarını çıkartın. Elektrikli aletin hareketli bir
parçasına takılı kalmış bir anahtar kişisel yaralanmaya
neden olabilir.
e ) Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde kullanmayın.
Daima sağlam ve dengeli basın. Bu, beklenmedik
durumlarda elektrikli aletin daha iyi kontrol edilmesine
olanak tanır.
f ) Uygun şekilde giyinin. Bol elbiseler giymeyin ve takı
takmayın. Saçınızı, elbiselerinizi ve eldivenlerinizi
hareketli parçalardan uzak tutun. Bol elbiseler ve
takılar veya uzun saç hareketli parçalara takılabilir.
g ) Eğer kullandığınız üründe toz emme ve toplama
özellikleri olan ataşmanlar varsa bunların bağlı
olduğundan ve doğru şekilde kullanıldığından
emin olun. Bu ataşmanların kullanılması tozla ilgili
tehlikeleri azaltabilir.
4) Elektrıklı Aletlerın Kullanımı
ve Bakımı
a ) Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız için
doğru elektrikli aleti kullanın. Doğru elektrikli alet,
belirlendiği kapasite ayarında kullanıldığında daha iyi ve
güvenli çalışacaktır.
138
b ) Düğme açmıyor ve kapatmıyorsa elektrikli aleti
kullanmayın. Düğmeyle kontrol edilemeyen tüm elektrikli
aletler tehlikelidir ve tamir edilmesi gerekmektedir.
c ) Herhangi bir ayarlama, aksesuar değişimi veya
elektrikli aletlerin saklanması öncesinde fişi güç
kaynağından çekin ve/veya aküyü aletten ayırın. Bu
tür önleyici güvenlik tedbirleri elektrikli aletin istem dışı
olarak çalıştırılması riskini azaltacaktır.
d ) Elektrikli aleti, çocukların ulaşamayacağı yerlerde
saklayın ve elektrikli aleti tanımayan veya bu
talimatları bilmeyen kişilerin elektrikli aleti
kullanmasına izin vermeyin. Elektrikli aletler, eğitimsiz
kullanıcıların elinde tehlikelidir.
e ) Elektrikli aletleri iyi durumda muhafaza edin.
Hareketli parçalardaki hizalama hatalarını ve
tutuklukları, parçalardaki kırılmalar ve elektrikli
aletin çalışmasını etkileyebilecek tüm diğer koşulları
kontrol edin. Hasarlı ise, elektrikli aleti kullanmadan
önce tamir ettirin. Kazaların çoğu, elektrikli aletlerin
bakımının yeterli şekilde yapılmamasından kaynaklanır.
f ) Kesim aletlerini keskin ve temiz tutun. Bakımı uygun
şekilde yapılmış keskin kesim uçlu kesim aletlerinin sıkışma
ihtimali daha düşüktür ve kontrol edilmesi daha kolaydır.
g ) Elektrikli aleti, aksesuarlarını ve aletin diğer
parçalarını kullanırken bu talimatlara mutlaka uyun
ve çalışma ortamının koşullarını ve yapılacak işin
ne olduğunu göz önünde bulundurun. Elektrikli aletin
öngörülen işlemler dışındaki işlemler için kullanılması
tehlikeli durumlara neden olabilir.
5) Şarjlı Aletlerın kullanımı ve bakımı
a ) Sadece üretici tarafından belirtilen şarj cihazı ile
şarj edin. Bir akü tipine uygun bir şarj cihazı başka
tipte bir aküyü şarj etmek için kullanıldığında yangın
riski yaratabilir.
b ) Elektrikli aletleri yalnızca özel olarak tanımlanmış
akülerle kullanın. Başka akülerin kullanılması
yaralanma ve yangın riskine yol açabilir.
c ) Akü kullanımda değilken, ataç, bozuk para, anahtar,
çivi, vida veya terminaller arasında kontağa neden
olabilecek diğer küçük metal nesnelerden uzak
tutulmalıdır. Akü terminallerinin birbirine kısa devre
yapılması yanıklara veya yangına neden olabilir.
d ) Uygun olmayan koşullarda, akü sıvı sızıntısı
yapabilir; sıvıya temas etmekten kaçının. Kazara
temas etmeniz halinde suyla yıkayın. Sıvı,
gözlerinize temas ederse, ayrıca bir doktora
başvurun. Aküden sıvı sızması tahriş veya yanıklara
neden olabilir.
6) Servıs
a ) Elektrikli aletinizi, sadece orijinal yedek parçaların
kullanıldığı yetkili DeWALT servisine tamir
ettirin. Bu, elektrikli aletin güvenliğinin muhafaza
edilmesini sağlayacaktır.
Türkçe
İLAVE ÖZEL GÜVENLIK KURALLARı
Tüm işlemler için güvenlik talimatları
a )
b )
c )
d )
e )
f )
g )
h )
TEHLİKE: Ellerinizi kesme alanı ve diskten uzak
tutun. Diğer elinizi ilave tutamak veya motor
kapağı üzerinde tutun. Bıçkıyı iki elinizle tutuyorsanız,
diskle kesilmeyebilirler.
Çalışma parçasının altına uzanmayın. Kılavuz, sizi
çalışma parçasının altındaki diskten koruyamaz.
Kesme derinliğini çalışma parçasının kalınlığına
kadar ayarlayın. Çalışma parçasının altından, disk
dişlerinin tamamından daha azı görünür olmalıdır.
Kesilmekte olan parçayı asla ellerinizde ve
ayaklarınızın arasında tutmayın. Çalışma parçasını
dengeli bir platform üzerinde sabitleyin. Bedensel
etkiye maruz kalma, diskin dönüşünün engellenmesi
veya kontrol kaybını en aza indirgemek için işi
desteklemek önemlidir.
Kesme aletinin gizli kablolar ile temas halinde
olabileceği bir yerde çalışırken, elektrikli aleti
yalıtımlı kavrama yüzeylerinden tutun. Bir “elektrikli”
tel ile temas edilmesi, aletin açıktaki metal parçalarına da
“elektrik” iletecek ve kullanan kişiyi çarpacaktır.
Keserken, daima bir kesme çiti veya düz kenar
kılavuzu kullanın. Bu, kesimin hassasiyetini artırır ve
diskin dönüşünün engellenmesi riskini azaltır.
Daima doğru boyutta ve mil delikli şekle sahip
(baklava şeklinde karşısında yuvarlak) disk kullanın.
Bıçkının montaj donanımına uymayan diskler, kontrol
kaybına yol açacak şekilde düzgün olmayan biçimde
çalışacaktır.
Asla hasarlı veya hatalı disk rondelalarını veya
cıvatayı kullanmayın. Disk rondelaları ve cıvatası,
optimum çalışma performansı ve güvenliği için bıçkınız
için özel olarak tasarlanmıştır.
Geri Tepme Nedenleri ve Operatörün
Korunması
•
Geri tepme, sıkışmış, engellenmiş veya yanlış ayarlanmış bir
bıçkı diskinin, kontrolden çıkan bıçkının üzerinde çalışılan
parçadan yukarı ve dışa yükselerek operatöre doğru
yönelmesine yol açan, ani bir tepkidir;
• Disk sıkıştığında veya kapanan kertik tarafından sıkıca
engellendiğinde, diskin hızı kesilir ve motor tepkimesi üniteyi
aniden operatöre doğru geri gelene kadar tahrik eder;
• Disk kesme sırasında burulur veya yanlış hizalanırsa, diskin
dişleri ve arka kenarı tahtanın üst yüzeyine saplanıp diskin
kertikten dışarı ve operatöre doğru fırlamasına yol açabilir.
Geri tepme, aletin yanlış kullanılması ve/veya yanlış çalıştırma
prosedürleri veya çalıştırma şartları sonucu ortaya çıkar ve aşağıda
verilen önlemler alınarak engellenebilir:
a ) Bıçkıyı her iki elinizle sıkıca kavrayın ve kollarınızı
geri tepme kuvvetlerine dayanacak şekilde
konumlandırın. Bedeninizi disk ile aynı hizada değil,
diskin herhangi bir yanında konumlandırın. Geri
b )
c )
d )
e )
f )
g )
tepme bıçkının arkaya doğru fırlamasına yol açabilir,
ancak uygun önlemler alınırsa, geri tepme kuvvetleri
operatör tarafından kontrol edilebilir.
Diskin dönüşü engellendiğinde ya da herhangi
bir nedenle kesime ara vermek gerektiğinde tetiği
serbest bırakın ve disk tamamen duruncaya kadar
üniteyi malzeme içinde hareketsiz tutun. Asla üniteyi
iş parçasından çıkarmaya çalışmayın ya da disk
hareket ederken üniteyi geri çekmeyin yoksa geri
tepme olabilir. Diskin engellenme nedenlerini ortadan
kaldırmak için inceleme yapın ve düzeltici önlemler alın.
Bir bıçkıyı bir çalışma parçası üzerinde yeniden
başlattığınızda, bıçkı diskini kertikte ortalayın
ve bıçkının dişlerinin malzemeye girmediğini
kontrol edin. Disk dönüşü engelleniyorsa alet yeniden
başlatılırken kalkınabilir ya da geri tepebilir.
Diskin dönüşünün engellenmesi ve geri tepme riskini
en aza indirgemek için geniş panelleri destekleyin.
Büyük paneller kendi ağırlıkları altında bükülme
eğilimindedir. Destek her iki kenardan, kesim hattının
yanında ve panelin kenarı yakınında panel altına
yerleştirilmelidir.
Kör veya hasarlı diskler kullanmayın.
Keskinleştirilmemiş veya uygun olmayan biçimde
ayarlanmış diskler, aşırı sürtünme, diskin dönüşünün
engellenmesi ve geri tepmeye neden olan dar
kertik oluşturur.
Disk derinliği ve şev ayarlama kilitleme kolları,
kesme yapılmadan önce sıkı ve sabit olmalıdır.
Kesme sırasında disk ayarı kayarsa, bu diskin dönüşünün
engellenmesi ve geri tepmeye yol açabilir.
Mevcut duvarlara veya diğer kör alanlara “saplama
kesme” yaparken son derece dikkatli olun. Çıkıntılı
disk, nesneleri geri tepmeye yol açacak şekilde kesebili.
Sarkaç bıçak koruması olan testereler için
güvenlik talimatları
a ) Her kullanımdan önce alt koruyucu kapağın
kusursuz biçimde kapanıp kapanmadığını kontrol
edin. Alt koruyucu kapak serbestçe hareket
etmiyorsa ve hemen kapanmıyorsa testereyi
kullanmayın. Alt koruyucu kapağı açık konumda
iken hiçbir zaman sıkmayın veya yapıştırmayın.
Testere yanlışlıkla yere düşecek olursa, alt koruyucu
kapak bükülebilir. Koruyucu kapağı geri çekme kolu ile
açın ve serbest hareket edip etmediğini ve bütün kesme
açısı ve kesme derinliklerinde ne testere bıçağına ne de
diğer parçalara temas edip etmediğini kontrol edin.
b ) Alt koruyucu kapağın yayını kontrol edin. Eğer
alt koruyucu kapak ve yayı kusursuz olarak
çalışmıyorsa aletinizi bakıma gönderin. Hasarlı
parçalar, yapışkan birikintiler veya talaş birikmeleri alt
koruyucu kapağın gecikmeli olarak işlev görmesine
neden olur.
c ) Alt koruyucu kapağı elinizle sadece “malzeme içine
dalmalı veya açılı” kesme gibi özel durumlarda
139
Türkçe
açın. Alt koruyucu kapağı geri çekme kolu ile açın ve
testere bıçağı malzeme içine girince serbest bırakın.
Bütün diğer kesme işlerinde alt koruyucu kapak otomatik
olarak çalışmalıdır.
d ) Alt koruyucu kapak testere bıçağını kapatmadığı
sürece testereyi tezgaha veya yere bırakmayın.
Korunmayan ve serbest dönüşteki testere bıçağı
testereyi kesme yönünün tersine hareket ettirir ve
önüne gelen malzemeyi keser.
Bu sırada testerenin serbest dönüş süresine dikkat edin.
Dairesel testereler için ek emniyet kuralları
•
•
•
•
•
•
Kulak koruyucu kullanın. Gürültüye maruz kalınması işitme
kaybına neden olabilir.
Bir toz maskesi takın. Toz parçacıklarına maruz kalma,
nefes alma güçlüğü ve olası yaralanmaya yol açabilir.
Önerilenden daha büyük veya küçük çapa sahip diskler
kullanmayın. Uygun kesme kapasiteleri için, Teknik
Özellikleri bakınız. Yalnızca bu el kitabında belirtilen ve
EN 847-1 ile uyumlu diskleri kullanın.
Asla aşındırıcı kesme çarkları kullanmayın.
Su besleme ekleri kullanmayın.
İş parçasını stabil bir yüzeye sabitlemek ve desteklemek
için kelepçe veya başka pratik yöntemler kullanın. İş
parçasını elle tutmak veya vücudunuza dayamak dengesizliğe
ve kontrol kaybına neden olabilir.
Diğer riskler
Aşağıdaki riskler daire testere kullanmanın özünde mevcuttur:
• Aletin dönen veya sıcak parçalarına dokunma
sonucu yaralanma.
İlgili güvenlik düzenlemelerinin uygulanması ve güvenlik
cihazlarının kullanılmasına rağmen, bazı risklerden kaçınmak
mümkün değildir. Bunlar:
• İşitme bozukluğu.
• Aksesuar değiştirirken parmakların ezilme tehlikesi.
• Ahşap malzemeler üzerinde çalışırken meydana gelen tozun
yutulması sonucu oluşan sağlık sorunları.
Elektrik Güvenliği
Elektrik motoru, sadece tek bir gerilim ile çalışacak şekilde
ayarlanmıştır. Her zaman akü voltajının aletin üretim etiketinde
belirlenmiş değerlere uyup uymadığını kontrol edin. Aynı
zamanda şarj cıhazınızın voltajının ana şebeke voltajınızla aynı
olduğundan emin olun.
DeWALT şarj cihazınız EN60335 standardına uygun
olarak çift yalıtımlıdır; bu nedenle, topraklama
kablosuna gerek yoktur.
Güç kablosu hasarlıysa, DeWALT yetkili servisinden temin
edilebilen özel olarak hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir.
Uzatma Kablolarının Kullanımı
Kesinlikle gerekli olmadıkça bir uzatma kablosu
kullanılmamalıdır. Daima şarj cihazınızın elektrik girişine uygun
(Teknik Özellikleri bölümüne bakın), onaylı bir uzatma kablosu
140
kullanın. Minimum iletken boyutu 1 mm2'dir; maksimum
uzunluk 30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, kabloyu daima sonuna kadar açın.
BU TALİMATLARI SAKLAYIN
Şarj Cihazları
DeWALT şarj cihazlarının ayara ihtiyacı yoktur ve olabildiğince
kolay çalıştırılmak üzere tasarlanmışlardır.
Tüm Akü Şarj Cihazları İçin Önemli
Güvenlik Talimatları
BU TALİMATLARI SAKLAYIN: Bu kılavuz uyumlu şarj cihazları
hakkında önemli güvenlik ve çalıştırma talimatları içerir (Teknik
Özellikleri bölümüne bakın).
• Şarj cihazını kullanmadan önce şarj cihazının, akünün ve
üründe kullanılan akünün üzerindeki talimatları ve uyarıcı
işaretleri okuyun.
UYARI: Elektrik çarpması tehlikesi. Şarj cihazının içine
sıvı kaçmasına izin vermeyin. Elektrik çarpmasına
neden olabilir.
UYARI: Alet, 30mA akımı aşmayan akım kesici cihazla
beraber kullanılmaya tavsiye edilir.
DIKKAT: Yanma tehlikesi. Yaralanma riskini azaltmak
için, yalnızca DeWALT şarj edilebilir akülerini şarj edin.
Diğer akü tipleri patlayarak yaralanmanıza veya hasar
meydana gelmesine yol açabilir.
DİKKAT: Çocuklar, cihazla oynamalarını önlemek
amacıyla kontrol altında tutulmalıdır.
İKAZ: Belirli koşullar altında, şarj cihazı güç kaynağına
takılıyken, şarj içindeki açık şarj kontakları yabancı
maddeler tarafından kısa devre yapılabilir. Bunlarla
sınırlı olmamak kaydıyla iletken nitelikteki çelik yünü,
alüminyum folyo veya metal parçacık birikimi gibi yabancı
maddeler şarj cihazının yuvalarından uzak tutulmalıdır.
Yuvada akü yokken şarj cihazını daima güç kaynağından
çıkarın. Şarj cihazının fişini temizlemeden önce çıkarın.
• Aküyü bu kılavuzdaki şarj cihazlarından başka
cihazlarla şarj etmeye ÇALIŞMAYIN. Şarj cihazı ve akü
özellikle birlikte çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
• Bu şarj cihazları DeWALT şarj edilebilir akülerini şarj
etmekten başka kullanımlar için tasarlanmamıştır.
Başka kullanımlar yangın veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
• Şarj cihazını yağmura veya kara maruz bırakmayın.
• Şarj cihazını fişten çıkarırken kablodan değil fişten
tutarak çekin. Bu, elektrik fişine ve kablosuna hasar verilmesi
riskini azaltır.
• Kablonun üzerine basılmayacak, ortalıkta
gezinmeyecek veya başka şekilde hasara ve gerginliğe
maruz kalmayacak şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
• Kesinlikle gerekli olmadıkça uzatma kablosu
kullanmayın. Yanlış uzatma kablosu kullanımı yangın veya
elektrik çarpmasına neden olabilir.
• Şarj cihazının üzerine herhangi bir eşya koymayın
veya şarj cihazını havalandırma deliklerini kapatıp
aşırı iç sıcaklığa neden olabilecek yumuşak bir yüzeye
Türkçe
•
•
•
•
•
•
•
yerleştirmeyin. Şarj cihazını herhangi bir ısı kaynağından
uzaktaki bir yere koyun. Şarj cihazı muhafazanın üstündeki ve
altındaki delikler aracılığıyla havalandırılır.
Şarj cihazını hasarlı kordon veya fişle çalıştırmayın—
bunları derhal değiştirin.
Şarj cihazını sert bir darbe aldıysa, düştüyse veya
herhangi bir şekilde hasar gördüyse çalıştırmayın. Yetkili
bir servis merkezine götürün.
Şarj cihazını sökmeyin; servis veya onarım gerektiğinde
yetkili bir servis merkezine götürün. Yanlış yeniden takma
elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
Elektrik kablosu hasarlı ise, bir tehlike oluşmasını önlemek için
üretici ya da yetkili Servis Merkezi tarafından değiştirilmelidir.
Herhangi bir temizlik işlemi yapmadan önce şarj
cihazının fişini prizden çekin. Bu, elektrik çarpması
riskini azaltır. Aküyü çıkarmak bu riski azaltmaz.
ASLA 2 şarj cihazını bir arada bağlamaya çalışmayın.
Şarj cihazı standart 230 V ev elektrik gücüyle çalışmak
üzere tasarlanmıştır. Başka herhangi bir voltaj
ile kullanmayı denemeyin. Bu araba şarj cihazı için
geçerli değildir.
Bir Bataryanın Şarj Edilmesi (Şek. [Fig.] B)
1. Bataryayı takmadan önce şarj cihazını uygun prize takın.
2. Bataryayı 3 şarj cihazına takın, bataryanın şarj cihazına
tamamen oturduğundan emin olun. Devamlı yanıp sönen
kırmızı (şarj) ışık, şarj işleminin başladığını gösterir.
3. Şarjın tamamlandığı, kırmızı ışığın sürekli yanmasıyla belirtilir.
Batarya tam olarak şarj edildikten sonra hemen kullanılabilir
veya şarj cihazından bırakılabilir. Bataryayı şarj cihazından
çıkarmak için, bataryanın üzerindeki batarya bırakma
düğmesine 13 basın.
NOT: Lityum iyon bataryalardan maksimum performans almak
ve bataryaların kullanım ömrünü uzatmak için, ilk kullanım
öncesinde tam olarak şarj edin.
Şarj Cihazının Çalışması
Bataryanın şarj durumu için aşağıdaki göstergelere bakın.
Şarj ışıkları
şarj edilmesi
tamamen şarj oldu
sıcak/soğuk akü gecikmesi*
*Bu işlem esnasında kırmızı ışık yanıp sönmeye devam edecek,
fakat bir sarı ışık da yanacaktır. Akü uygun bir sıcaklığa
ulaştığında, sarı ışık kapanacak ve şarj aleti şarj işlemine devam
edecektir.
Uyumlu şarj cihazı arızalı bir aküyü şarj etmeyecektir. Şarj
cihazı, ışığı geri çevirerek veya paket ya da şarj sorunu yanıp
sönme şablonunu görüntüleyerek akünün arızalı olduğunu
gösterecektir.
NOT: Bu aynı zamanda şarj cihazının arızalı olduğu anlamına da
gelebilir.
Şarj cihazı bir sorun gösteriyorsa, şarj cihazını ve akü takımını test
edilmek üzere yetkili bir servis merkezine gönderin.
Sıcak/Soğuk Paket Gecikmesi
Şarj aleti çok sıcak veya çok soğuk bir batarya tespit ettiğinde,
otomatik olarak Sıcak/Soğuk Gecikmesini başlatarak batarya
uygun sıcaklığa gelene kadar şarjı durdurur. Şarj aleti sonrasında
otomatik olarak şarj moduna geçer. Bu özellik maksimum
batarya ömrünü garanti eder.
Soğuk bir batarya sıcak bir bataryaya göre daha yavaş bir hızla
şarj olacaktır. Akü takımı tüm şarj döngüsü boyunca daha yavaş
bir hızda şarj olacaktır ve akü ısındığında bile maksimum şarj
oranına geri dönmeyecektir.
DCB118 şarj cihazında bataryayı soğutmak için tasarlanmış bir
dahili fan bulunmaktadır. Bataryanın soğutulması gerektiğinde
bu fan otomatik olarak devreye girecektir. Fan doğru şekilde
çalışmıyorsa veya havalandırma yuvaları tıkanmışsa şarj
cihazını kesinlikle kullanmayın. Şarj cihazının içerisine yabancı
maddelerin girmesine izin vermeyin.
Elektronik Koruma Sistemi
XR Li-Ion cihazları aşırı yük, aşırı ısınma veya tamamen
boşalmadan koruyacak bir Elektronik Koruma Sistemi ile birlikte
tasarlanmıştır.
Elektronik Koruma Sistemi devreye girerse alet otomatik olarak
kapatılacaktır. Bu durum gerçekleşirse lityum iyon aküyü
tamamen şarj olana dek bir şarj cihazının üzerine koyun.
Duvara Montaj
Bu şarj cihazları duvara monte edilebilir veya bir masa veya
çalışma tezgahı üzerinde yukarı doğru durabilir şekilde tasarlanır.
Duvara monte edilecekse şarj aletini bir elektrik prizinin
yakınında veya bir köşe veya hava akımını engelleyebilecek diğer
engellerden uzakta konumlandırın. Şarj cihazının arka tarafını
montaj vidalarının duvar üzerindeki yerini belirlemek amacıyla
şablon olarak kullanın. Şarj aletini (ayrıca satın alınan) en az
25,4 mm uzunluğunda ve 7–9 mm bir vida başı çapına sahip,
ahşap üzerine vidalandığında vida başının açıkta olan kısmı
yaklaşık 5,5 mm optimal bir derinlik bırakacak şekilde vidalayarak
monte edin. Şarj cihazının arkasındaki yuvaları vidaların açıkta
olan kısımlarıyla hizalayın ve onları yuvalara tam olarak oturtun.
Şarj Cihazı Temizlik Talimatları
UYARI: Elektrik çarpması tehlikesi. Temizlik
öncesinde AC çıkışı bağlantısını kesin. Şarj cihazının
dış yüzeyindeki kir ve yağ bir bez parçası yada metal
olmayan bir fırça kullanılarak çıkarılabilir. Su veya temizlik
solüsyonları kullanmayın. Aletin içine herhangi bir sıvının
girmesine izin vermeyin; aletin herhangi bir parçasını bir
sıvı içine daldırmayın.
Akü
Tüm Aküler İçin Önemli Güvenlik
Talimatları
Yedek aküleri sipariş ederken, katalog numarasını ve voltajı
eklediğinizden emin olun.
141
Türkçe
Akü, kutudan şarjı dolu olarak çıkmaz. Aküyü ve şarj cihazını
kullanmadan önce, aşağıdaki güvenlik talimatlarını dikkatlice
okuyun. Daha sonra belirtilen şarj işlemlerini uygulayın.
TÜM TALİMATLARI OKUYUN
•
•
•
•
•
•
•
•
Aküyü yanıcı sıvılar, gazlar ve tozların bulunduğu yerler
gibi yanıcı ortamlarda şarj etmeyin veya kullanmayın.
Aküyü şarj cihazına takmak veya cihazdan çıkarmak toz veya
dumanları tutuşturabilir.
Aküyü şarj cihazının içine doğru zorlamayın.
Akü kırılarak ciddi kişisel yaralanmaya neden
olabileceğinden akünün üzerinde hiçbir şekilde
uyumsuz bir şarj cihazına uydurmak için değişiklik
yapmayın.
Aküleri yalnızca DeWALT şarj cihazlarında şarj edin.
Su veya diğer sıvıları sıçratmayın veya bunlara
DALDIRMAYIN.
Aleti ve aküyü sıcaklığın 40 °C’ye (104° F) ulaştığı veya
bu sıcaklığı aştığı yerlerde (yazın dış barakalar veya
metal binalar gibi) depolamayın veya kullanmayın.
Önemli ölçüde hasarlı veya tamamen eskimiş olsa bile
aküyü ateşe atmayın. Akü ateşe atılırsa patlayabilir. Lityum
iyon aküler yanınca zehirli buharlar ve materyaller açığa çıkar.
Akü içeriği cildinizle temas ederse, etkilenen alanı
derhal yumuşak bir sabun ve suyla yıkayın. Akü sıvısı
gözlerinize bulaşırsa, gözünüzü açık tutarak 15 dakika
boyunca veya tahriş hissi geçene kadar suyla yıkayın. Tıbbi
yardım gerekirse, akü elektroliti sıvı organik karbonatlar ve
lityum tuzları karışımından oluşmaktadır.
Açılan akü hücrelerinin içeriği solunum yolunu tahriş
edebilir. Ortama temiz hava girmesini sağlayın. Belirtiler
geçmezse tıbbi yardım alın.
UYARI: Yanık tehlikesi. Akü sıvısı kıvılcıma veya ateşe
maruz kalırsa yanıcı olabilir.
UYARI: Aküyü hiçbir nedenle asla açmayın. Akünün
muhafazası çatlarsa veya hasar görürse, şarj cihazına
takmayın. Aküyü çarpmayın, düşürmeyin veya pakete
hasar vermeyin. Sert bir darbe almış, düşmüş, çiğnenmiş
veya herhangi bir şekilde hasar görmüş (örn. çiviyle
delinmiş, çekiçle vurulmuş veya üzerine basılmış) bir aküyü
veya şarj cihazını kullanmayın. Elektrik çarpmasına yol
açabilir. Hasarlı aküler geri dönüşüm için servis merkezine
gönderilmelidir.
UYARI: Yangın tehlikesi. Bataryayı metal nesnelerin
batarya terminallerine değmeyecekleri şekilde
saklayın veya taşıyın. Örneğin, bataryayı içerisinde
gevşek çiviler, vidalar, anahtarlar vb. bulunan kayışlı
taşıyıcı, cep, alet kutuları, ürün kiti kutuları, çekmece vb.
içerisine koymayın.
DIKKAT: Aleti kullanmadığınız zaman, devrilme veya
düşme tehlikesine yol açmayacağı dengeli bir yüzeye
yan tarafının üzerine yerleştirin. Büyük akülere sahip
bazı aletler akünün üzerinde dik durabilir, ancak bunlar
kolayca devrilebilir
142
Nakliyat
UYARI: Yangın tehlikesi. Batarya nakliyatında,
batarya kutuplarının istemsiz şekilde iletken maddelerle
temas ederek yangına sebep vermesi ihtimali vardır.
Batarya nakliyatı yaparken, batarya kutuplarının iyi
korunduğundan ve kutuplarla temas edip kısa devreye
sebep olabilecek maddelerden iyi şekilde izole edildiğinden
emin olun.
DeWALT bataryalar, Tehlikeli Maddelerin Nakliyesi Hakkında BM
Tavsiyeleri; Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Tehlikeli
Madde Düzenlemeleri, Uluslararası Deniz Taşımacılığı Tehlikeli
Madde (IMDG) Düzenlemeleri ve Uluslararası Karayoluyla
Tehlikeli madde Taşıma Konulu Avrupa Anlaşması içeriklerinde
belirtilen sektörel ve hukuki standartların tüm düzenlemeleriyle
uyumludur. Lityum-iyon bataryalar, Tehlikeli Madde Taşımacılığı
Kılavuzu Testleri ve Kriterleri Hakkındaki BM Tavsiyelerinin 38,3.
bölümüne kadar test edilmiştir.
Çoğu durumda bir DeWALT bataryanın nakliyesinin tam
olarak düzenlenmiş bir Sınıf 9 Tehlikeli Maddeler kapsamında
sınıflandırılması beklenir. Genelde sadece 100 Watt Saat (Wh)
üzeri bir enerji değerine sahip bir lityum iyon bataryayı içeren
taşıma işlemlerinin tam olarak düzenlenmiş bir Sınıf 9 Tehlikeli
Maddeler kapsamında sınıflandırılarak yapılması gerekmektedir.
Tüm lityum iyon bataryalarda ambalajın üzerinde Watt Saati
değeri mevcuttur. Buna ilave olarak, düzenlemedeki karışıklıklar
nedeniyle, DeWALT lityum iyon bataryaların Watt Saati değeri
göz önünde bulundurulmaksızın havayolu kargosuyla tek başına
taşınmasını önermez. Bataryası bulunan aletlerin (kombo setler)
havayoluyla nakliyesi ancak bataryanın sahip olduğu Watt
Saati değerinin 100 Watt Saatinden yüksek olmaması şartıyla
yapılabilir.
Nakliyat kapsam dışında da kalsa, tamamen düzenlenmiş
de olsa, paketleme, etiketleme ve belgeleme gereklilikleri
hakkındaki son düzenlemeleri takip etmek nakliyatçıların
sorumluluğudur.
Kılavuzun bu bölümünde bulunan bilgiler iyi niyetle
yazılmıştır ve kılavuzun hazırlandığı tarih itibarıyla doğru
olduğuna inanılmaktadır. Fakat, sözlü veya zımnen hiçbir
garanti verilmemektedir. Gerçekleştirdiği işlemlerin geçerli
düzenlemelerle uyumlu olduğundan emin olmak alıcının
sorumluluğundadır.
FLEXVOLTTM Bataryanın Taşınması
DeWALT FLEXVOLTTM bataryanın iki farklı modu mevcuttur: ve
Taşıma modunu kullanın.
Kullanım Modu: FLEXVOLTTM batarya tek başına olduğunda
veya bir DeWALT 18V ürün içerisinde bulunduğunda, bir 18V
batarya olarak çalışacaktır. FLEXVOLTTM batarya 54V veya 108V
(ika adet 54V batarya) ürün olduğunda, bir 54V batarya olarak
çalışacaktır.
Taşıma Modu: FLEXVOLTTM bataryaya kapak takıldığında
batarya taşıma modundadır. Taşıma için kapağı muhafaza edin.
Taşıma modundayken pil dizileri, 3
bataryanın daha yüksek bir Watt
saati (Wh) değerine sahip 1
bataryaya kıyasla daha düşük bir
Watt saatiyle sonuçlanacak şekilde
Türkçe
elektriksel olarak birbirinden ayrılır. Daha düşük bir Watt saati
değerine sahip 3 bataryanın bu artan miktarı bataryanın daha
yüksek bir Watt saati değerine sahip bataryaların tabi olduğu
belirli taşımacılık düzenlemelerinden muaf olmasına neden
olabilir.
Örneğin, 3 x 36 Wh
Kullanım ve taşıma modu etiket işareti örneği
olarak belirtilen
Transport (Taşıma)
Wh değeri, her biri 36
Wh olan 3 bataryanın
bulunduğu anlamına gelir. Use (Kullanım) Wh değeri ise 108 Wh
olarak belirtilebilir (1 batarya kasdedilir).
DeWALT aküler, yalnızca onlar için tasarlanmış
olan DeWALT şarj cihazlarında şarj edin. DeWALT
aküleri haricindeki akülerin DeWALT şarj cihazlarıyla
şarj edilmesi patlamalarına veya diğer tehlikeli
durumların ortaya çıkmasına sebep olabilir.
Aküyü ateşe atmayın.
USE (KULLANIM) (taşıma başlığı olmadan). Örnek:
Wh değeri 108 Wh olarak belirtilir (108 Wh
değerindeki 1 batarya).
TRANSPORT (TAŞIMA) (dahili taşıma başlığı ile).
Örnek: Wh değeri 3 x 36 Wh olarak belirtilir (36 Wh
değerindeki 3 batarya).
Saklama Önerileri
1. En iyi saklama ortamı serin ve kuru, doğrudan güneş ışığı
almayan, aşırı sıcak ve soğuk olmayan yerlerdir. En uygun
akü performansı ve ömrü için kullanımda değilken aküleri
oda sıcaklığında saklayın.
2. Uzun süreli saklama için, en iyi sonuç için şarj cihazından
uzak serin, kuru bir yerde tamamen dolu bir akü saklamak
için tavsiye edilir.
NOT: Aküler tamamen şarj boşalmış halinde saklanmamalıdır.
Akünün kullanılmadan önce yeniden şarj edilmesi gerekir.
Şarj Cihazı ve Akü Üzerindeki Etiketler
Bu kılavuzda kullanılan sembollere ilave olarak, şarj cihazı ve akü
üzerinde bulunan etiketler aşağıdaki sembolleri belirtmektedir:
Aletle çalışmaya başlamadan önce bu kılavuzu
okuyun.
Şarj süresi için Teknik Özellikleri bölümüne bakın.
İletken nesnelerle temas etmeyin.
Hasarlı aküleri şarj etmeyin.
Suya maruz bırakmayın.
Hasarlı kabloların hemen değiştirilmesini sağlayın.
Sadece 4 ˚C ve 40 ˚C arasında şarj edin.
Yalnızca kapalı alanda kullanım icindir.
Aküleri cevremize gerekli ozeni gostererek atın.
Akü tipi
DCS391 bir 18V XR Li-Ion batarya ile çalışır.
Bu bataryalar kullanılmalıdır: DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB546. Daha fazla bilgi
için Teknik Veriler bölümüne bakın.
Ambalaj İçeriği
Ambalaj, aşağıdaki parçaları içermektedir:
1 Kablosuz daire testere
1 24 dişli bıçak
1 Altıgen anahtar
1 Yarma kılavuzu
1 Plastik paket (QW, XJ, GB):
1 Toz emme portu
1 M4 X 18 Kapak vidası
2 Lityum İyon batarya paketleri (L2, M2 model)
1 Alet Kutusu
1 Akü şarj cihazı
1 Kullanım kılavuzu
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye sırasında hasar oluşup
oluşmadığını kontrol edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup anlamak için
zaman ayırın.
Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde, aşağıdaki uyarı sembolleri bulunmaktadır:
Aletle çalışmaya başlamadan önce bu kılavuzu okuyun.
Kulaklık takın.
Koruyucu gözlük takın.
Tarih Kodu Konumu
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu gövdeye basılıdır.
Örnek:
2016 XX XX
İmalat Yılı
143
Türkçe
Açıklama (Şek. A, D, F)
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli aleti veya herhangi
bir parçasını değiştirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
1 Tetik anahtarı kilit-açık düğmesi
2 Tetik düğmesi
3 Akü paketi
4 Derinlik ayar düğmesi
5 Taban
6 Alt bıçak siper hareket kolu
7 Alt bıçak siperi
8 Bıçak kelepçe vidası
9 Kesim göstergesi
10 Açı ayarlama düğmesi
11 Bıçak kilit düğmesi
12 Yardımcı tutamak
13 Akü serbest bırakma düğmesi
14 Altıgen anahtar
15 Yarma kılavuzu düğmesi
16 Yarma kılavuzu
Kullanim Amaci
DCS391 kablosuz dairesel testereniz profesyonel ahşap kesim
işlemleri için tasarlanmıştır.
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların mevcut olduğu
ortamlarda KULLANMAYIN.
Bu dayanıklı daire testereler, profesyonel elektrikli aletlerdir.
Çocukların aleti ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu alet deneyimsiz
kullanıcılar tarafından kullanılırken nezaret edilmelidir.
• Bu ürün fiziksel ve zihinsel kapasitesinin yanı sıra
algılama gücü azalmış olan veya yeterince deneyim ve
bilgisi bulunmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından
kullanılmak üzere üretilmemiştir. Bu tür kişiler ürünü
ancak güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın
kullanımıyla ilgili talimatların verilmesi veya sürekli kontrol
altında tutulması durumunda kullanabilir. Çocuklar, bu ürün
ile kontrol altında tutulmalıdır.
MONTAJ VE AYARLAMALAR
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın ve
aküyü ayırın. Aletin yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya
neden olabilir.
UYARI: Yalnızca DEWALT akü ve şarj cihazlarını kullanın.
Alete Akü Takma Ve Çıkartma (Şek. B)
NOT: Akünün 3 tamamen şarjlı olduğundan emin olun.
Aküyü Aletin Koluna Takma
1. Aküyü 3 kolun içindeki raylarla hizalayın (Şek. B).
2. Aküyü, yerine oturduğunu duyana kadar ve alette tamamen
oturana kadar kolun içine kaydırın.
144
Aküyü Aletten çıkarma
1. Serbest bırakma düğmesine 13 basın ve aküyü sıkıca
çekerek aletin kolundan çıkarın.
2. Aküyü bu kılavuzun şarj cihazı kısmında açıklandığı gibi şarj
cihazına takın.
Akü Şarj Sevİyesİ Göstergesı (Şek. B)
Bazı DeWALT aküler, aküde kalan şarj seviyesini gösteren üç yeşil
LED ışından oluşan bir şarj seviyesi göstergesini içerir.
Şarj seviyesi göstergesini çalıştırmak için gösterge düğmesine
22 basın ve basılı tutun . Üç yeşil LED ışığının bir kombinasyonu
kalan şarj seviyesini gösterecek şekilde yanacaktır. Aküdeki şarj
seviyesi kullanılabilir limitin altındayken, gösterge yanmaz ve
akünün şarj edilmesi gerekir.
NOT: Bu gösterge sadece aküda kalan şarj seviyesini gösterir. Bu
alet işlevini göstermez; ürün parçaları, sıcaklık ve son kullanıcı
uygulamaya göre değişime tabidir.
Tetik Düğmesi (Şek. A)
UYARI: Bu alet tetik düğmesinin AÇIK pozisyonda
kilitlenmesini sağlamaz ve bu düğme herhangi bir başka
yolla AÇIK olarak kilitlenmemelidir.
Gösterildiği şekilde düğmeye basarak 1 tetik anahtarı kilit-açık
düğmesini (serbest bırakın). Motoru açmak için tetik düğmesini
2 çekin. Tetik düğmesinin serbest bırakılması motoru kapatır.
Kesme derinliği ayarlanması (Şek. A, C)
1. Derinlik ayar düğmesini 4 gevşetin.
2. Doğru kesme derinliğini ayarlamak için tabanı 5 hareket ettirin.
3. Derinlik ayar düğmesini 4 sıkıştırın.
4. Kesimde en iyi sonucu alabilmek için, testere bıçağının
kesilen parçadan 3 mm kadar çkmasını sağlayın (bknz.
Şek. C).
Meyil ayar (Şek. D)
Meyil açısı 0° - 50° derece arasında ayarlanabilmektedir.
1. Meyil ayar düğmesini 10 gevşetin.
2. Testere tabanını 5 , gösterge istenilen açıyı ölçekte
gösterene kadar döndürün.
3. Meyil ayar düğmesini 10 sıkıştırın.
90°lik kesimler için taban ayarı (Şek. A, E)
1. Testereyi 0° meyile ayarlayın.
2. Manivelayı 6 kullanarak bıçak siperini çekin ve testereyi
bıçak tarafına yerleştirin.
3. Meyil ayar düğmesini 10 gevşetin.
4. 90° ayarı yapabilmek bıçağa ve tabana bir blok yerleştirin.
5. Kalibrasyon vidasını 17 , tabanın uygun açıda durmasını
sağlayacak şekilde döndürün.
6. İşe yaramayan bir malzeme üzerinde gerçek bir kesiğin
düzgünlüğünü kontrol ederek ayarın doğruluğunu
teyit edin.
Türkçe
Yarma Kılavuzu Kurulumu ve Kullanımı
(Şek. F)
Yarma işlemi, geniş panoları damar boyunca keserek ince şeritler
haline getirmedir. Bu tip kesim için elle kullanım daha zordur ve
bir yarma kılavuzu kullanılması tavsiye edilmektedir.
UYARI: Güvenliğiniz için herhangi bir aksesuarı
kullanmadan önce kullanma kılavuzunu okuyun.
Bu uyarılara dikkat edilmemesi kişisel yaralanmaya
ve testerenin ve aksesuarın hasar görmesine neden
olabilir. Bu alete bakım yaparken, yalnızca aynı yedek
parçaları kullanın.
Montaj
1. Yarma kılavuzu düğmesini 15 gevşetin.
2. Yarma kılavuzunu 16 Şek. F’da gösterildiği şekilde
yerleştirin.
3. Yarma kılavuzu düğmesini 15 sıkın.
Yarma kılavuzunu yalnızca DCS391 dairesel testereyle kullanın.
Bu yarma kılavuzunun başka testerelerle kullanımı geri tepme ve
yaralanma riskini arttırır.
Bir kesim yapmadan önce, yarma çitinin alete sağlam şekilde
takıldığından emin olun.
Yarma kılavuzunun testereye taktıktan sonra veya kılavuzu
yarma genişliği ayarı için oynattıktan sonra, testereyi
çalıştırmadan ve bir kesim yapmadan önce, yarma kılavuzunun
alt siperin çalışmasını engellemediğinden emin olmak için alt
siperi kontrol edin.
Testere bıçağının değiştirilmesi (Şek. G)
1. Bıçak kilit düğmesini 11 açın ve alet ile gelen altıgen
anahtarı kullanarak bıçak mandallama vidasını 8 saat
yönünde çevirerek açın.
2. Manivelayı 6 kullanarak bıçak siperini 7 çekin ve
bıçağı yerleştirin. Rondeleri ( 18 , 19 ) tekrar doğru
konumlarına yerleştirin.
3. Bıçağın dönüş yönünü kontrol edin.
4. Pulu yerinde tutmak için bıçak mandallama vidasını 8 elinizle bastırın. Saat yönünün tersine döndürün.
5. Mili, bıçak durana kadar çevirirken bıçak tespit düğmesine
11 basın.
6. Bıçak sıkıştırma vidasını altıgen anahtarı kullanarak iyice sıkın.
Bıçaklar
Aşındırma çarkı veya bıçağı kullanmayın. Körelmiş bıçak, yavaş
ve randımansız kesmeye, testere motoru üzerine fazla yük
binmesine, aşırı parçalanmaya sebep olabilir ve geri tepme
ihtimalini artırabilir.
Bıçaklarla ilgili yardıma ihtiyacınız olursa, lütfen kılavuzun
arkasında listelenmiş bölge servis merkezinizle irtibat kurun.
Kullanmadan önce
• Akünüzün (tam) şarjlı olmasını sağlayın.
• Koruyucuların doğru takılıp takılmadığını kontrol edin.
Testere bıçağı koruyucusu kapalı konumda olmalıdır.
• Testere bıçağının, bıçak üzerindeki okun yönünde dönüp
dönmediğini kontrol edin.
• Çok aşınmış bıçaklar kullanmayın.
KULLANMA
Kullanma Talimatları
UYARI: Güvenlik talimatlarına ve geçerli yönetmeliklere
daima uyun.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın ve
aküyü ayırın. Aletin yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya
neden olabilir.
UYARI: Her zaman uygun kişisel işitme korumasını
takın. Bazı kullanım koşullarında ve kullanım sürelerinde,
bu üründen kaynaklanan gürültü, duyma kaybına neden
olabilir.
Kullanım Talimatları
YARI:
U
• Her zaman güvenlik talimatlarına ve geçerli
düzenlemelere uygun hareket edin.
• Kesilecek malzemenin yerinde sabit olmasına
dikkat edin.
• Alete sadece makul bir basınç uygulayın ve bıçkı
ağzına kenardan basınç uygulamayın. Mümkünse,
bıçkı pabucunu çalışılan parçaya doğru bastırarak
çalışın. Böylece ağza hasar gelmesi önlenir ve aletin
sarsma ve titreme hareketleri azaltılır.
• Aşırı yüklemeden kaçının.
• Kesmeye başlamadan önce birkaç saniye ağzın serbest
olarak çalışmasına izin verin.
Uygun El Pozisyonu (Şek. H)
Açma Kapama (Şek. A)
UYARI: Gözünüze zarar gelme riskini en aza indirmek
için daima göz koruyucu ekipman kullanın. Karbür sert
fakat kırılgan bir maddedir. Çalışılan parça içindeki tel
veya çivi gibi yabancı maddeler uçların çatlamasına veya
kırılmasına sebep olabilir. Testereyi yalnızca testerenin
uygun bıçak siperi yerinde bulunduğunda çalıştırın.
Kullanmadan önce bıçağı uygun dönüşte sağlam bir
şekilde monte edin ve daima temiz, keskin bıçak kullanın.
UYARI: Bu testereyle demir içeren metal (çelik),
duvar, cam, duvar tipi döşeme, çimento levha veya
fayans kesmeyin.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için, DAİMA
şekilde gösterilen uygun el pozisyonunu kullanın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için, ani tepki
ihtimaline karşı aleti DAİMA sıkıca tutun.
Testereyi düzgün yönlendirmek için aleti ana tutamak 20 ve
yardımcı tutamaktan 12 tutun.
Aletinizin tetik düğmesi 2 düğmesi güvenlik gerekçesiyle bir
lock-off (kilit-açık) düğmesi 1 içerir.
145
Türkçe
Aletin kilidini açmak için lock-off (kilit-açık) düğmesine basın.
Aleti çalıştırmak için tetik düğmesine 2 basın. Tetik düğmesi
serbest bırakıldığında makinenin istemsiz çalışmasını
önlemek amacıyla lock-off (kilit-açık) düğmesi otomatik olarak
devreye girer.
IKAZ: Bıçak çalışılan parçayla veya diğer malzemelerle
temas halindeyken ALETI açıp KAPATMAYIN.
Aletin Yönlendirilmesi (Şek. A)
1. En iyi sonuçları almak için, kesilen parçayı tersyüz edip bir
mengeneyle sıkıştırın.
2. Kesilecek parça üzerinde çizilen çizgiyi takip etmek için
kesik göstergesini 9 kullanın. Testere bıçağı 50° meyile
ayarlandığında, kesik göstergesi, testere bıçağının sol kenarı
ile aynı hizadadır. Testere bıçağı 0° meyile ayarlandığında,
kesik göstergesi, testere bıçağının sağ kenarı ile
aynı hizadadır.
Temizleme
UYARI: Havalandırma deliklerinde ve etrafında toz
toplanması halinde bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana gövdeden uzaklaştırın. Bu işlemi gerçekleştirirken
onaylı bir göz koruması ve onaylı toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan parçalarını temizlemek
için asla çözücü veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan malzemeleri
güçsüzleştirir. Yalnızca su ve yumuşak sabunla
nemlendirilmiş bir bez kullanın. Aletin içine herhangi
bir sıvının girmesine izin vermeyin; aletin herhangi bir
parçasını bir sıvı içine daldırmayın.
Alt Siper
Aletle birlikte bir toz emme portu 21 tedarik edilir.
• Ağaç kesimi sırasında daima, yürürlükte olan toz emme
yönergeleriyle uyumlu toz emme sistemi kullanın. Yaygın
olarak kullanılan çoğu elektrik süpürgesinin boruları toz
emme ağzına doğrudan takılmaya uygundur.
Alt siper her zaman tamamen açıktan tamamen kapalı
pozisyona geçerken dönmeli ve rahatça kapanmalıdır. Kesimden
önce her zaman siperi tamamen açıp kapanmasını bekleyerek
doğru çalıştığını kontrol edin. Eğer siper yavaş kapanırsa veya
tam kapanmazsa, temizlenmesi veya servise götürülmesi
gerekmektedir. Doğru çalışana kadar testereyi kullanmayın.
Siperi temizlerken, siperin yolunda ve siper yayının etrafında
birikmiş tüm testere talaşlarını ve birikintileri kuru hava veya
yumuşak bir fırça kullanarak temizleyin. Eğer bu sorunu
gidermezse, yetkilendirilmiş bir servis merkezi tarafından
bakılması gerekmektedir.
Toz emme portunu takmak için (Şek. I)
İlave Aksesuarlar
Toz Emme (Şek. I)
QW, XJ, GB
1. Derinlik ayarlama kolunu 4 tamamen gevşetin.
2. Pabucu 5 en düşük konuma yerleştirin.
3. Toz emme portunu 21 gösterildiği gibi pabuçtaki
braketle hizalayın.
4. Toz emme portundaki çıkıntıyı braket üzerindeki dişli
delikle hizalayın.
5. Vidayı takın ve iyice sıkın.
BAKIM
DeWALT elektrikli aletiniz minimum bakımla uzun bir süre
çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Kesintisiz olarak memnuniyet
verici bir şekilde çalışması gerekli özenin gösterilmesine ve
düzenli temizliğe bağlıdır.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın ve
aküyü ayırın. Aletin yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya
neden olabilir.
Şarj cihazı ve akü bakım geriktirmezler.
Yağlama
Elektrikli aletiniz ek bir yağlama gerektirmemektedir.
146
UYARI: DeWALT tarafından tedarik veya tavsiye
edilenlerin dışındaki aksesuarlar bu ürün üzerinde test
edilmediğinden, söz konusu aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma riskini azaltmak
için bu ürünle birlikte sadece DeWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
BU TESTERE İLE SU BESLEME EKLERİ KULLANMAYIN.
KULLANIM ÖNCESİNDE KARBÜR BIÇAKLARI FİZİKEN İNCELEYİN.
HASARLILARSA DEĞİŞTİRİN.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak için satış
noktalarıyla görüşün.
Çevrenin Korunması
Ayrı toplama. Bu işaretlenmiş simgeyle ürün ve piller
normal evsel atıklarla birlikte çöpe atılmamalıdır.
Bazı malzemeleri içeren ürün ve piller geri
dönüştürülebilir veya geri kazanılabilir, bu da bazı
hammaddeler için talebi azaltabilir. Lütfen elektrikli ürünleri
ve pilleri yerel yasal mevzuata uygun şekilde geri dönüşüme
tabi tutun. Daha ayrıntılı bilgiler www.2helpU.com adresinde
mevcuttur
Şarj Edilebilir Aküler
Bu uzun ömürlü akü, daha önce kolayca yapılan işlerde
yeterince güç üretemeyecek duruma geldiğinde şarj edilmelidir.
Teknik ömürlerinin sonunda, aküleri çevremize gerekli özeni
göstererek atın:
Türkçe
• Aküyü bitene kadar aleti çalıştırın, sonra aletten çıkartın.
• Lityum İyon hücreler geri dönüştürülebilir. Bunları yetkili
servise veya yerel toplama merkezine teslim edin. Toplanan
aküler geri dönüştürülecek veya uygun şekilde atılacaktır.
147
Ελληνικά
165 mm 18 V ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
DCS391
Συγχαρητήρια!
Επιλέξατε ένα εργαλείο DeWALT. Τα έτη εμπειρίας, η σχολαστική
ανάπτυξη προϊόντων και η καινοτομία έχουν καταστήσει την
DeWALT έναν από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα
των επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων.
Τεχνικά δεδομένα
Τάση
Τύπος
Τύπος μπαταρίας
Μέγ. αποδιδόμενη ισχύς
Ταχύτητα χωρίς φορτίο
Διάμετρος τροχού
Μέγιστο βάθος κοπής
Οπή τροχού
Ρύθμιση λοξής γωνίας
Βάρος (χωρίς πακέτο μπαταριών)
VDC
W
min-1
mm
DCS391
QW, XJ, GB
18
2/10
Li-Ion
760
5150
165
XE
18
2/10
Li-Ion
760
5150
165
mm
55
55
mm
20
16
50˚
50˚
2,9
2,9
kg
Τιμές θορύβου και δόνησης (άθροισμα τριαξονικών ανυσμάτων) σύμφωνα με
EN60745-2-5:
LPA(επίπεδο πίεσης ήχου)
dB(A)
84
84
LWA(επίπεδο ισχύος ήχου)
dB(A)
95
95
K(αβεβαιότητα για το δοθέν
dB(A)
3
3
επίπεδο ήχου)
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah,W = m/s2
Αβεβαιότητα K =
m/s2
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που αναφέρεται στο παρόν
ενημερωτικό φυλλάδιο, μετρήθηκε σύμφωνα με τυποποιημένη
δοκιμή που αναφέρεται στο πρότυπο EN60745 και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για σύγκριση μεταξύ εργαλείων. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την αρχική αξιολόγηση της έκθεσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το αναφερόμενο επίπεδο εκπομπής
κραδασμών αντιστοιχεί στις βασικές εφαρμογές του
εργαλείου. Ωστόσο, εάν το εργαλείο χρησιμοποιηθεί σε
άλλες εφαρμογές, με διαφορετικά παρελκόμενα ή σε
περίπτωση κακής συντήρησης, η εκπομπή κραδασμών
ενδέχεται να διαφέρει. Αυτό ενδέχεται να αυξήσει
σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη τη διάρκεια του
χρόνου λειτουργίας.
Για την εκτίμηση του επιπέδου έκθεσης σε κραδασμούς
πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη το πόσες φορές το
εργαλείο τίθεται εκτός λειτουργίας ή ο χρόνος που
λειτουργεί χωρίς να εκτελεί κάποια εργασία. Αυτό ενδέχεται
να ελαττώσει σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη τη
διάρκεια του χρόνου λειτουργίας.
148
Προσδιορίστε επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας για να
προστατεύσετε το χειριστή από τις επιπτώσεις των
κραδασμών. Τέτοια μέτρα είναι: συντήρηση του εργαλείου
και των παρελκόμενων, διατήρηση των χεριών σε καλή
θερμοκρασία, οργάνωση μοτίβων εργασίας.
Μπαταρία
Τύπος μπαταρίας
Τάση
Χωρητικότητα
Βάρος
Μπαταρία
Τύπος μπαταρίας
Τάση
Χωρητικότητα
Βάρος
Μπαταρία
Τύπος μπαταρίας
Τάση
Χωρητικότητα
Βάρος
Φορτιστής
Τάση ηλεκτροδότησης
Τύπος μπαταριών
Προσεγγιστικός χρόνος
φόρτισης πακέτων
μπαταριών
Βάρος
Φορτιστής
Τάση ηλεκτροδότησης
Τύπος μπαταριών
Προσεγγιστικός χρόνος
φόρτισης πακέτων
μπαταριών
Βάρος
Φορτιστής
Τάση ηλεκτροδότησης
Τύπος μπαταριών
Προσεγγιστικός χρόνος
φόρτισης πακέτων
μπαταριών
Βάρος
VDC
Ah
kg
VDC
Ah
kg
VDC
Ah
kg
VAC
min
kg
VAC
min
kg
VAC
min
kg
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB183/B
Li-Ion
18
2,0
0,40/0,45
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
DCB184/B
Li-Ion
18
5,0
0,62/0,67
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
DCB546
Li-Ion
18/54
6,0/2,0
1,05
DCB107
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
60 (1,3 Ah) 70 (1,5 Ah) 90 (2,0 Ah)
140 (3,0 Ah) 185 (4,0 Ah) 240 (5,0 Ah)
0,29
DCB112
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
40 (1,3 Ah) 45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah)
90 (3,0 Ah) 120 (4,0 Ah) 150 (5,0 Ah)
0,36
DCB113
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
30 (1,3 Ah) 35 (1,5 Ah) 50 (2,0 Ah)
70 (3,0 Ah) 100 (4,0 Ah) 120 (5,0 Ah)
0,4
Ελληνικά
Φορτιστής
Τάση ηλεκτροδότησης
Τύπος μπαταριών
Προσεγγιστικός χρόνος
φόρτισης πακέτων
μπαταριών
Βάρος
Φορτιστής
Τάση ηλεκτροδότησης
Τύπος μπαταριών
Προσεγγιστικός χρόνος
φόρτισης πακέτων
μπαταριών
Βάρος
VAC
min
DCB115
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
22 (1,3 Ah) 22 (1,5 Ah) 30 (2,0 Ah)
45 (3,0 Ah) 60 (4,0 Ah) 75 (5,0 Ah)
kg
VAC
min
kg
0,5
DCB118
230
18/54 Li-Ion
22 (1,3 Ah) 22 (1,5 Ah)
45 (3,0 Ah) 60 (4,0 Ah)
60 (6,0 Ah)
0,66
30 (2,0 Ah)
75 (5,0 Ah)
Ο φορτιστής DCB107, DCB112, DCB113 και DCB115 δέχεται
πακέτα μπαταριών 10,8V, 14,4V, 18V λιθίου-ιόντων και
XR FLEXVOLTTM (DCB123, DCB127, DCB141, DCB142, DCB143,
DCB144, DCB145, DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184,
DCB184B, DCB185 και DCB546).
Ο φορτιστής DCB118 δέχεται πακέτα μπαταριών 18 V λιθίουιόντων (Li-Ion) XR και XR FLEXVOLTTM (DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185 και DCB546).
Ασφάλειες
Ευρώπη
Εργαλεία 230 V
10 Αμπέρ, ηλεκτρικό δίκτυο
Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.
Οδηγία περί μηχανικού εξοπλισμού
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης.
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο σοβαρότητας
για κάθε προειδοποιητική λέξη. Παρακαλούμε διαβάστε το
εγχειρίδιο και δώστε προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη επικίνδυνη
κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί,
θα μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί,
ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή
μέτριας σοβαρότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική που δεν έχει
σχέση με προσωπικό τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
Γενικές προειδοποιήσεις ασφαλείας για τα
ηλεκτρικά εργαλεία
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε όλες τις
προειδοποιήσεις ασφαλείας και όλες τις οδηγίες. Η
μη τήρηση όλων των προειδοποιήσεων και των οδηγιών
ενδέχεται να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και
σοβαρό τραυματισμό.
ΔΙΑΤΗΡΉΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉ
ΑΝΑΦΟΡΆ
Δισκοπριονο μπαταριας
DCS391
Η εταιρεία DeWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που περιγράφονται
στην ενότητα Τεχνικά δεδομένα σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση
με τα εξής πρότυπα και οδηγίες:
2006/42/EK, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-5:2010.
Αυτά τα προϊόντα συμμορφώνονται και με τις Οδηγίες
2014/30/ΕΕ και 2011/65/ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με την DeWALT στην παρακάτω
διεύθυνση ή ανατρέξτε στο πίσω μέρος του εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του
τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί την παρούσα δήλωση εκ
μέρους της εταιρείας DeWALT.
Markus Rompel
Διευθυντής Μηχανολογικού τμήματος
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
23.07.2016
Ο όρος «ηλεκτρικό εργαλείο» σε όλες τις προειδοποιήσεις,
αναφέρεται σε εργαλείο που τροφοδοτείται με ρεύμα από το
ηλεκτρικό δίκτυο (με καλώδιο) ή σε εργαλείο που λειτουργεί με
μπαταρία (ασύρματο).
1) Ασφάλεια χώρου εργασίας
α ) Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και καλά
φωτισμένο. Οι μη τακτοποιημένοι ή σκοτεινοί χώροι,
αποτελούν αιτία ατυχημάτων.
β ) Μη λειτουργείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία σε
εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως όταν υπάρχουν
εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνη. Τα ηλεκτρικά εργαλεία
δημιουργούν σπινθήρες που μπορούν να προκαλέσουν
ανάφλεξη στη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.
γ ) Απομακρύνετε τα παιδιά και άλλα παρευρισκόμενα
άτομα όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο.
Η απόσπαση της προσοχής σας μπορεί να έχει ως
αποτέλεσμα την απώλεια ελέγχου.
149
Ελληνικά
2) Ηλεκτρική ασφάλεια
α ) Τα βύσματα των ηλεκτρικών εργαλείων πρέπει
να ταιριάζουν με τις πρίζες. Μην τροποποιείτε
ποτέ το βύσμα με οποιονδήποτε τρόπο. Μη
χρησιμοποιείτε τυχόν βύσματα προσαρμογέα με
γειωμένα (με γείωση εδάφους) ηλεκτρικά εργαλεία.
Με μη τροποποιημένα βύσματα και κατάλληλες πρίζες
ελαττώνεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
β ) Αποφεύγετε την επαφή του σώματός σας με
γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες, καλοριφέρ,
εστίες κουζινών και ψυγεία. Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
αυξάνεται όταν το σώμα σας είναι γειωμένο.
γ ) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία στη βροχή ή
σε συνθήκες υγρασίας. Η είσοδος νερού σε ηλεκτρικό
εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
δ ) Μην καταπονείτε υπερβολικά το καλώδιο. Μη
χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο για τη μεταφορά,
το τράβηγμα ή την αποσύνδεση του ηλεκτρικού
εργαλείου. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από
θερμότητα, λάδι, αιχμηρές ακμές και κινούμενα
μέρη. Καλώδια που έχουν υποστεί ζημιά ή περιπλεγμένα
καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
ε ) Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο
σε εξωτερικό χώρο, να χρησιμοποιείτε μόνο
καλώδια προέκτασης που είναι κατάλληλα για
χρήση σε εξωτερικό χώρο. Η χρήση καλωδίου
κατάλληλου για χρήση σε εξωτερικό χώρο ελαττώνει τον
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
στ ) Εάν είναι αναπόφευκτη η λειτουργία ηλεκτρικού
εργαλείου σε χώρο με υψηλή υγρασία,
χρησιμοποιήστε παροχή ηλεκτροδότησης με
προστασία από ρεύματα διαρροής (RCD). Η χρήση
μιας διάταξης RCD ελαττώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
4) Χρήση και φροντίδα των ηλεκτρικών
εργαλείων
3) Προσωπική ασφάλεια
150
α ) Παραμείνετε σε εγρήγορση, προσέχετε τι κάνετε
και χρησιμοποιείτε την κοινή λογική κατά τη χρήση
ενός ηλεκτρικού εργαλείου. Μη χρησιμοποιείτε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο εάν είστε
κουρασμένος(-η) ή υπό την επήρεια ναρκωτικών,
αλκοόλ ή φαρμακευτικής αγωγής. Μια μόνο στιγμή
απόσπασης της προσοχής σας καθώς χειρίζεστε
ηλεκτρικά εργαλεία, μπορεί να προκαλέσει σοβαρό
προσωπικό τραυματισμό.
β ) Χρησιμοποιείτε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό.
Να φοράτε πάντοτε προστατευτικά γυαλιά. Η χρήση
προστατευτικού εξοπλισμού όπως μάσκας για τη σκόνη,
αντιολισθητικών υποδημάτων, κράνους ή προστατευτικών
ακουστικών για τις ανάλογες συνθήκες, θα ελαττώσει τους
προσωπικούς τραυματισμούς.
γ ) Αποτρέψτε τυχόν ακούσια εκκίνηση του εργαλείου.
Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση
Off προτού συνδέσετε το εργαλείο στην πρίζα ή/
και στην μπαταρία, καθώς και προτού σηκώσετε
ή μεταφέρετε το εργαλείο. Η μεταφορά ηλεκτρικών
εργαλείων με το δάκτυλό σας στο διακόπτη ή η σύνδεση
στην πρίζα εργαλείων με το διακόπτη στη θέση On ενέχουν
κίνδυνο ατυχήματος.
δ ) Αφαιρέστε οποιοδήποτε κλειδί ή ρυθμιστικό κλειδί
προτού ενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Ένα
κλειδί ή ρυθμιστικό κλειδί που έχει αφεθεί προσαρτημένο
σε κινητό τμήμα του ηλεκτρικού εργαλείου, μπορεί να
προκαλέσει προσωπικό τραυματισμό.
ε ) Μην προσπαθήσετε να φτάσετε απομακρυσμένα
σημεία. Φροντίστε να έχετε πάντοτε την κατάλληλη
στάση και να διατηρείτε την ισορροπία σας. Κατ’
αυτόν τον τρόπο θα έχετε καλύτερο έλεγχο του εργαλείου
σε απροσδόκητες καταστάσεις.
στ ) Να είστε ντυμένοι κατάλληλα. Μην φοράτε φαρδιά
ενδύματα ή κοσμήματα. Διατηρείτε τα μαλλιά, τα
ενδύματα και τα γάντια σας μακριά από κινούμενα
μέρη. Τα φαρδιά ενδύματα, τα κοσμήματα ή τα μακριά
μαλλιά μπορεί να εμπλακούν στα κινούμενα μέρη.
ζ ) Εάν οι συσκευές παρέχονται με σύνδεση
συστημάτων αφαίρεσης και συλλογής σκόνης,
φροντίστε τα συστήματα αυτά να είναι συνδεδεμένα
και να χρησιμοποιούνται κατάλληλα. Η χρήση
συστήματος συλλογής σκόνης μπορεί να ελαττώσει τους
κινδύνους που σχετίζονται με τη σκόνη.
α ) Μη ζορίζετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Χρησιμοποιείτε
το κατάλληλο εργαλείο ανάλογα με την εφαρμογή. Η
εργασία θα πραγματοποιηθεί με καλύτερο και πιο ασφαλή
τρόπο όταν εκτελείται από το σωστά επιλεγμένο ηλεκτρικό
εργαλείο με τον προβλεπόμενο ρυθμό.
β ) Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν ο διακόπτης δεν
μεταβαίνει στις θέσεις On (Ενεργοποίηση) και Off
(Απενεργοποίηση). Οποιοδήποτε εργαλείο δεν μπορεί
να ελεγχθεί μέσω του διακόπτη του, είναι επικίνδυνο και
πρέπει να επισκευαστεί.
γ ) Αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα ή και την
μπαταρία από το ηλεκτρικό εργαλείο πριν κάνετε
οποιεσδήποτε ρυθμίσεις, αλλαγές παρελκόμενων
ή πριν αποθηκεύσετε οποιοδήποτε ηλεκτρικό
εργαλείο. Αυτού του είδους τα μέτρα ασφαλείας
ελαττώνουν τον κίνδυνο τυχαίας θέσης του ηλεκτρικού
εργαλείου σε λειτουργία.
δ ) Αποθηκεύετε τα ηλεκτρικά εργαλεία που δεν
χρησιμοποιείτε μακριά από μέρη όπου μπορούν
να τα προσεγγίσουν παιδιά και μην επιτρέπετε τη
χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου από άτομα που
δεν είναι εξοικειωμένα με αυτό ή με τις οδηγίες
χρήσης του. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα όταν
χρησιμοποιούνται από μη εκπαιδευμένους χειριστές.
ε ) Συντηρείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία. Ελέγξτε για τυχόν
εσφαλμένη ευθυγράμμιση ή ενσφήνωση κινούμενων
μερών, για τυχόν θραύση εξαρτημάτων και για
τυχόν άλλες καταστάσεις που μπορεί να επηρεάσουν
τη λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου. Εάν το
ηλεκτρικό εργαλείο έχει υποστεί ζημιά, φροντίστε
για την επισκευή του πριν το χρησιμοποιήσετε. Πολλά
Ελληνικά
ατυχήματα έχουν προκληθεί από ηλεκτρικά εργαλεία που
δεν έχουν συντηρηθεί κατάλληλα.
στ ) Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά και καθαρά.
Τα κατάλληλα συντηρημένα εργαλεία κοπής με αιχμηρά
άκρα κοπής έχουν μικρότερες πιθανότητες λυγίσματος
κατά τη λειτουργία και ελέγχονται ευκολότερα.
ζ ) Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο, τα
παρελκόμενα και τα τρυπάνια κ.λπ. σύμφωνα
με τις παρούσες οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη
τις συνθήκες εργασίας και την εργασία που
πρόκειται να πραγματοποιηθεί. Η χρήση ενός
ηλεκτρικού εργαλείου για εργασίες διαφορετικές από
αυτές για τις οποίες προορίζεται, μπορεί να οδηγήσει σε
επικίνδυνη κατάσταση.
5) Χρήση και φροντίδα των εργαλείων με
μπαταρία
α ) Επαναφορτίζετε μόνο με το φορτιστή που
καθορίζεται από τον κατασκευαστή. Φορτιστής που
είναι κατάλληλος για έναν τύπο μπαταριών, μπορεί να
ενέχει κίνδυνο πυρκαγιάς όταν χρησιμοποιείται με άλλο
τύπο μπαταριών.
β ) Χρησιμοποιείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία μόνο με τις
ειδικά καθορισμένες μπαταρίες. Η χρήση μπαταριών
άλλου τύπου ενέχει κίνδυνο τραυματισμού και πυρκαγιάς.
γ ) Όταν η μπαταρία δεν χρησιμοποιείται, διατηρείτε
την μακριά από άλλα μεταλλικά αντικείμενα, όπως
συνδετήρες, νομίσματα, κλειδιά, καρφιά, βίδες
ή άλλα μικρά μεταλλικά αντικείμενα που μπορεί
να προκαλέσουν ηλεκτρική επαφή μεταξύ των
δύο ακροδεκτών της μπαταρίας. Η βραχυκύκλωση
των ακροδεκτών της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει
εγκαύματα ή και πυρκαγιά.
δ ) Κάτω από συνθήκες κακομεταχείρισης, μπορεί να
εκτοξευτεί υγρό από τη μπαταρία. Αποφύγετε την
επαφή με το υγρό αυτό. Εάν έλθετε σε επαφή κατά
λάθος, ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Σε περίπτωση
που το υγρό έλθει σε επαφή με τα μάτια σας, ζητήστε
ιατρική βοήθεια. Το υγρό που εκτοξεύεται από τη
μπαταρία μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς ή εγκαύματα.
6) Συντήρηση (Σέρβις)
α ) Φροντίζετε η συντήρηση του ηλεκτρικού εργαλείου
να πραγματοποιείται από πιστοποιημένο για
επισκευές άτομο, με τη χρήση μόνο πανομοιότυπων
ανταλλακτικών. Κατ’ αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η
ασφάλεια του ηλεκτρικού εργαλείου.
ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Οδηγίες ασφαλείας για όλα τα πριόνια
α) ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Διατηρείτε τα χέρια σας μακριά από
την περιοχή κοπής και τη λεπίδα. Διατηρείτε το άλλο
σας χέρι στη βοηθητική λεπίδα ή το περίβλημα του
μοτέρ. Εάν κρατάτε το πριόνι με τα δύο σας χέρια, δεν θα
κοπούν από τη λεπίδα.
β)Μην τεντώνετε, για να φτάσετε κάτω από το
τεμάχιο εργασίας. Ο προφυλακτήρας δεν μπορεί
να σας προστατεύσει από τη λεπίδα κάτω από το
τεμάχιο εργασίας.
γ)Ρυθμίστε το βάθος κοπής στο πάχος του τεμαχίου
εργασίας. Λιγότερο από ένα ολόκληρο δόντι λεπίδας
πρέπει να φαίνεται κάτω από το τεμάχιο εργασίας.
δ) Μην κρατάτε ποτέ με τα χέρια σας ή μεταξύ των
ποδιών σας, οποιοδήποτε τεμάχιο εργασίας
που κόβετε. Ασφαλίστε το τεμάχιο εργασίας σε
σταθερή πλατφόρμα. Είναι σημαντικό να υποστηρίξετε
κατάλληλα το τεμάχιο εργασίας, για να ελαχιστοποιήσετε
την έκθεση στο σώμα, τυχόν κάμψη της λεπίδας ή τυχόν
απώλεια ελέγχου.
ε)Κρατάτε το εργαλείο από τις μονωμένες επιφάνειες
λαβής, όταν εκτελείτε μια εργασία κατά την οποία
το εργαλείο κοπής μπορεί να έρθει σ’ επαφή με
κρυμμένη καλωδίωση. Η επαφή με ηλεκτροφόρο
(«ζωντανό») καλώδιο θα φορτίσει και τα εκτεθειμένα
μεταλλικά τμήματα του εργαλείου με ηλεκτρικό ρεύμα και
ο χρήστης θα υποστεί ηλεκτροπληξία.
στ) Όταν πραγματοποιείτε σχίσιμο ξύλου,
χρησιμοποιείτε πάντα ένα φράκτη προφύλαξης ή
οδηγό ορθής γωνίας. Αυτό θα βελτιώσει την ακρίβεια
κοπής και θα μειώσει το ενδεχόμενο μαγκώματος
της λεπίδας.
ζ)Βεβαιωθείτε ότι οι οπές σπειρώματος των λεπίδων
έχουν πάντα το σωστό μέγεθος και σχήμα (σχήμα
διαμαντιού αντί για κυκλικό). Λεπίδες που δεν
συμφωνούν ακριβώς με το υλικό προσαρμογής του
πριονιού θα περιστρέφονται εκκεντρικά, προκαλώντας
απώλεια ελέγχου.
η) Μη χρησιμοποιείτε ποτέ δακτυλίους ή μπουλόνια
που έχουν υποστεί ζημιά ή που δεν είναι απόλυτα
συμβατά με το υλικό. Οι δακτύλιοι (ροδέλες) και τα
μπουλόνια έχουν σχεδιαστεί ειδικά για το πριόνι σας, για
βέλτιστη απόδοση και ασφάλεια λειτουργίας.
Αιτίες ανάκρουσης και αποτροπή τους από το
χειριστή
•
Η ανάκρουση («κλώτσημα») είναι η αιφνίδια αντίδραση
από λεπίδα που έχει μαγκώσει, μπλοκάρει ή δεν είναι
ευθυγραμμισμένη έτσι, ώστε το ανεξέλεγκτο πριόνι να ωθείτε
προς τα πάνω και εκτός του τεμαχίου εργασίας, με κατεύθυνση
προς το χειριστή.
• Όταν η λεπίδα μαγκώσει ή πιαστεί σφικτά από την εγκοπή που
κλείνει, η λεπίδα σταματά και η αντίδραση του μοτέρ προκαλεί
την ώθηση του εργαλείου προς τα πίσω και προς το χειριστή.
• Εάν η λεπίδα συστραφεί ή δεν είναι ευθυγραμμισμένη με
την κοπή, η οδόντωση στο πίσω άκρο της λεπίδας μπορεί να
εισχωρήσει στην επάνω επιφάνεια του ξύλου, κάνοντας τη
λεπίδα να ξεφύγει από την εγκοπή και να αναπηδήσει προς τα
πίσω και προς το χειριστή.
Η ανάκρουση είναι το αποτέλεσμα ακατάλληλης χρήσης ή/
και λανθασμένων διαδικασιών ή συνθηκών χειρισμού και
151
Ελληνικά
μπορεί να αποφευχθεί με τις κατάλληλες προφυλάξεις που
παρέχονται παρακάτω:
a)
Κρατάτε σταθερά το πριόνι με τα δύο σας χέρια
και τοποθετήστε τους βραχίονές σας με τέτοιο
τρόπο, ώστε να αντιστέκεστε σε τυχόν δυνάμεις
ανάκρουσης. Τοποθετήστε το σώμα σας σε
οποιαδήποτε πλευρά της λεπίδας, αλλά μην το
ευθυγραμμίζετε με τη λεπίδα. Η ανάκρουση μπορεί να
προκαλέσει την αναπήδηση του πριονιού προς τα πίσω,
αλλά οι δυνάμεις ανάκρουσης μπορούν να ελεγχθούν από
το χειριστή, εάν ληφθούν οι κατάλληλες προφυλάξεις.
β)
Όταν η λεπίδα έχει μαγκώσει ή η κοπή διακόπτεται
για οποιονδήποτε λόγο, απελευθερώστε τη
σκανδάλη και κρατήστε το πριόνι ακίνητο στο
υλικό, έως ότου ακινητοποιηθεί πλήρως ο δίσκος
της λεπίδας. Μην επιχειρείτε ποτέ να αφαιρέσετε το
πριόνι από το τεμάχιο εργασίας ή να τραβήξετε το
πριόνι προς τα πίσω, όταν η λεπίδα κινείται, διότι
ενδέχεται να προκληθεί ανάκρουση. Ερευνήστε
και λάβετε προφυλακτικές ενέργειες, προκειμένου να
εξαλείψετε την αιτία του μαγκώματος του τροχού.
γ)
Όταν ξεκινάτε μια νέα κατεργασία του τεμαχίου
εργασίας με το πριόνι, κεντράρετε τη λεπίδα του
πριονιού στην εγκοπή και ελέγξτε ότι τα δόντια του
πριονιού δεν έχουν μαγκώσει μέσα στο υλικό. Εάν
η λεπίδα του πριονιού έχει υποστεί κάμψη, μπορεί να
αναρριχηθεί ή να αναπηδήσει από το τεμάχιο εργασίας
κατά την επανεκκίνηση του πριονιού.
δ)
Υποστηρίξτε τα μεγάλα πλαίσια, για να
ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο μαγκώματος και
ανάκρουσης της λεπίδας. Τα μεγάλα πλαίσια τείνουν
να λυγίζουν κάτω από το ίδιο τους το βάρος. Πρέπει να
τοποθετηθεί υποστήριξη κάτω από το πλαίσιο και στις
δύο πλευρές, κοντά στη γραμμή κοπής και κοντά στις
άκρες του πλαισίου.
ε)
Μη χρησιμοποιείτε λεπίδες που έχουν στομώσει
ή υποστεί ζημιά. Λεπίδες που δεν έχουν ακονιστεί
ή δεν έχουν ρυθμιστεί κατάλληλα, θα κάνουν στενές
εγκοπές, προκαλώντας υπερβολική τριβή, κάμψη λεπίδας
και ανάκρουση.
στ)
Οι μοχλοί ασφάλισης του βάθους της λεπίδας
και της λοξότμησης πρέπει να έχουν συσφιχθεί
και ασφαλιστεί πριν από οποιαδήποτε κοπή. Εάν
μετακινηθούν οι μοχλοί ρύθμισης της λεπίδας κατά την
κοπή, ενδέχεται να προκληθεί κάμψη και ανάκρουση
της λεπίδας.
ζ)
Προσέχετε ιδιαίτερα, όταν πραγματοποιείτε κοπή
βάθους σε ήδη υπάρχοντες τοίχους ή άλλες «τυφλές»
θέσεις. Η λεπίδα που εξέχει μπορεί να κόψει αντικείμενα
που ενδέχεται να προκαλέσουν ανάκρουση.
Οδηγίες ασφαλείας για πριόνια με
προστατευτικό εμβόλου δισκοπρίονου
α)
Ελέγχετε πριν από κάθε χρήση αν κλείνει άψογα
ο κάτω προφυλακτήρας. Μη χρησιμοποιήσετε το
πριόνι όταν ο κάτω προφυλακτήρας δεν κινείται
152
ελεύθερα και δεν κλείνει αμέσως. Μη σφηνώνετε
και μη δένετε ποτέ τον κάτω προφυλακτήρα για να
παραμείνει ανοιχτός. Ο κάτω προφυλακτήρας μπορεί
να στρεβλωθεί σε περίπτωση που το πριόνι πέσει αθέλητα
στο έδαφος. Ανοίξτε τον προφυλακτήρα με τη βοήθεια της
λαβής και βεβαιωθείτε ότι κινείται ελεύθερα καθώς και ότι
δεν εγγίζει τον πριονόδισκο ή άλλα τμήματα του πριονιού,
σε οποιαδήποτε βάθος ή γωνία κοπής κι αν ρυθμιστεί.
β)
Ελέγξετε τη λειτουργία του ελατηρίου του κάτω
προφυλακτήρα. Δώστε το μηχάνημα για συντήρηση
πριν το χρησιμοποιήσετε σε περίπτωση που ο κάτω
προφυλακτήρας ή/και το ελατήριο δε λειτουργούν
άψογα. Χαλασμένα εξαρτήματα, κολλώδη ιζήματα ή
συσσωρεύσεις γρεζιών ή ροκανιδιών επιβραδύνουν την
κίνηση του προφυλακτήρα.
γ) Ο κάτω προφυλακτήρας επιτρέπεται να ανοιχτεί με
το χέρι μόνο για τη διεξαγωγή ιδιαίτερων κοπών, π.
χ. για “κοπές βύθισης και κοπές γωνιών”. Ανοίξτε τον
προφυλακτήρα με τη βοήθεια της λαβής κι αφήστε
τον πάλι ελεύθερο μόλις ο πριονόδισκος βυθιστεί
στο υπό κατεργασία τεμάχιο. Σε όλες τις άλλες εργασίες
κοπής ο προφυλακτήρας πρέπει να λειτουργεί αυτόματα.
δ)
Μην αποθέσετε το πριόνι επάνω στο τραπέζι
εργασίας ή στο δάπεδο χωρίς ο κάτω
προφυλακτήρας να καλύπτει τον πριονόδισκο. Ενας
ακάλυπτος πριονόδισκος που συνεχίζει να περιστρέφεται
κινεί το πριόνι με φορά αντίθετη της φοράς κοπής και
πριονίζει ότι συναντήσει στο δρόμο του. Λάβετε υπόψη
σας το χρόνο που χρειάζεται μέχρι να ακινητοποιηθεί
εντελώς το πριόνι [χρόνος ιχνηλασίας].
Πρόσθετες οδηγίες ασφαλείας για
δισκοπρίονα
•
•
•
•
•
•
Φοράτε προστατευτικά ακουστικά. Η έκθεση στο θόρυβο
μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.
Φοράτε μάσκα προστασίας για τη σκόνη. Η έκθεση σε
σωματίδια σκόνης ενδέχεται να προκαλέσει αναπνευστικές
δυσκολίες και τραυματισμό.
Μη χρησιμοποιείτε λεπίδες μεγαλύτερης ή μικρότερης
διαμέτρου από τη συνιστώμενη. Για τις κατάλληλες
προδιαγραφές της λεπίδας, ανατρέξτε στα τεχνικά δεδομένα.
Χρησιμοποιείτε μόνο τις λεπίδες που καθορίζονται σ’ αυτό το
εγχειρίδιο, σε συμμόρφωση με το πρότυπο ΕΝ 847-1.
Μη χρησιμοποιείτε ποτέ λειαντικούς τροχούς αποκοπής.
Μη χρησιμοποιείτε προσαρτήματα τροφοδοσίας νερού.
Χρησιμοποιείτε σφιγκτήρες ή άλλο πρακτικό τρόπο για
να στερεώνετε και να στηρίζετε το τεμάχιο εργασίας σε
σταθερό υπόβαθρο. Αν κρατάτε το τεμάχιο εργασίας με το
χέρι σας ή κόντρα στο σώμα σας, αυτό δεν είναι σταθερό και
μπορεί να προκληθεί απώλεια ελέγχου.
Άλλοι κίνδυνοι
Οι παρακάτω κίνδυνοι συνδέονται εγγενώς με τη χρήση
δισκοπρίονων.
• Τραυματισμοί που προκαλούνται από την αφή
περιστρεφόμενων μερών ή θερμών τμημάτων του εργαλείου.
Παρά τη συμμόρφωση προς τους σχετικούς κανονισμούς
ασφαλείας και την εφαρμογή μηχανισμών ασφαλείας, δεν είναι
δυνατή η αποφυγή ορισμένων κινδύνων. Αυτοί είναι οι εξής:
• Εξασθένηση της ακοής.
• Κίνδυνος σύνθλιψης δακτύλων κατά την αλλαγή
του παρελκόμενου.
• Κίνδυνοι για την υγεία λόγω εισπνοής σκόνης που
δημιουργείται κατά την εργασία σε ξύλο.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Ο ηλεκτρικός κινητήρας έχει σχεδιαστεί για λειτουργία μόνο
σε μία τάση. Ελέγχετε πάντοτε εάν η τάση της μπαταρίας
ανταποκρίνεται στην τάση που αναγράφεται στην πινακίδα
με τα δεδομένα. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι η τάση του φορτιστή
αντιστοιχεί στην τάση του ηλεκτρικού δικτύου.
Ο φορτιστής της DeWALT διαθέτει διπλή μόνωση
σύμφωνα με το πρότυπο EN60335. Κατά συνέπεια,
δεν απαιτείται καλώδιο γείωσης.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί βλάβη, πρέπει να
αντικατασταθεί από ειδικά διαμορφωμένο καλώδιο που
διατίθεται μέσω της υπηρεσίας εξυπηρέτησης της DeWALT.
•
•
Χρήση προέκτασης
Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται προεκτάσεις εκτός και αν
είναι απολύτως απαραίτητο. Χρησιμοποιήστε εγκεκριμένη
προέκταση, κατάλληλη για την είσοδο ρεύματος του φορτιστή
σας (ανατρέξτε στα Τεχνικά δεδομένα). Το ελάχιστο μέγεθος
του αγωγού είναι 1 mm2, ενώ το μέγιστο μήκος είναι 30 m.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να ξετυλίγετε πάντοτε το
καλώδιο εντελώς.
•
•
•
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Φορτιστές
Οι φορτιστές DeWALT δεν απαιτούν καμία ρύθμιση και έχουν
σχεδιαστεί για να λειτουργούν όσο το δυνατόν πιο απλά.
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας για κάθε
τύπο φορτιστή μπαταρίας
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει
σημαντικές οδηγίες ασφάλειας και λειτουργίας για συμβατούς
φορτιστές μπαταριών (ανατρέξτε στα Τεχνικά Στοιχεία).
• Πριν χρησιμοποιήσετε το φορτιστή, διαβάστε όλες τις
οδηγίες και τις επισημάνσεις προσοχής πάνω στο φορτιστή,
το πακέτο μπαταριών και το προϊόν όπου χρησιμοποιείται το
πακέτο μπαταριών.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μην
επιτρέψετε να εισέλθει οποιοδήποτε υγρό μέσα στο
φορτιστή. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Συνιστούμε τη χρήση διάταξης
προστασίας από ρεύμα διαρροής με διαβάθμιση έντασης
ρεύματος διαρροής 30mA ή μικρότερη.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων. Για να μειώσετε
τον κίνδυνο τραυματισμού, φορτίζετε μόνο
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες DeWALT. Άλλοι
τύποι μπαταριών μπορεί να εκραγούν προκαλώντας
τραυματισμό και ζημιά.
•
•
•
•
•
Ελληνικά
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα παιδιά θα πρέπει να βρίσκονται υπό
επίβλεψη ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με
τη συσκευή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υπό ορισμένες συνθήκες, με το φορτιστή
συνδεδεμένο στην παροχή ρεύματος, οι εκτεθειμένες
επαφές φόρτισης μέσα στο φορτιστή μπορεί να
βραχυκυκλωθούν από ξένο υλικό. Τα ξένα υλικά με
αγώγιμες ιδιότητες, όπως είναι, αλλά χωρίς περιορισμός
σε αυτά, το σύρμα τριψίματος, το αλουμινόχαρτο ή
οποιαδήποτε συσσώρευση μεταλλικών σωματιδίων, θα
πρέπει να διατηρούνται μακριά από τις κοιλότητες των
φορτιστών. Πάντα αποσυνδέετε το φορτιστή από την
παροχή ρεύματος όταν δεν υπάρχει πακέτο μπαταριών
στην κοιλότητα. Αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα
πριν επιχειρήσετε να τον καθαρίσετε.
ΜΗΝ επιχειρήσετε να φορτίσετε το πακέτο μπαταριών
με οποιουσδήποτε φορτιστές άλλους από τους
αναφερόμενους στο παρόν εγχειρίδιο. Ο φορτιστής
και το πακέτο μπαταριών έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να
λειτουργούν μαζί.
Αυτοί οι φορτιστές δεν προορίζονται για χρήσεις άλλες
από φόρτιση επαναφορτιζόμενων μπαταριών DeWALT.
Οποιεσδήποτε άλλες χρήσεις μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο
πυρκαγιάς και ελαφράς ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας.
Μην εκθέσετε το φορτιστή σε βροχή ή χιόνι.
Τραβάτε το φις και όχι το καλώδιο όταν αποσυνδέετε
το φορτιστή. Έτσι θα μειωθεί ο κίνδυνος ζημιάς στο φις και
το καλώδιο.
Να βεβαιώνεστε ότι το καλώδιο έχει διευθετηθεί
έτσι ώστε να μην πατηθεί, να αποτελέσει αιτία
παραπατήματος ή να υποβληθεί με άλλο τρόπο σε ζημιά
ή καταπόνηση.
Μη χρησιμοποιήσετε καλώδιο επέκτασης εκτός αν είναι
απολύτως απαραίτητο. Η χρήση ακατάλληλου καλωδίου
επέκτασης θα μπορούσε να επιφέρει κίνδυνο πυρκαγιάς και
ελαφράς ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας.
Μην τοποθετείτε οποιοδήποτε αντικείμενο πάνω στο
φορτιστή και μην τοποθετείτε το φορτιστή σε μαλακή
επιφάνεια που θα μπορούσε να φράξει τα ανοίγματα
αερισμού και να έχει ως αποτέλεσμα έντονη εσωτερική
θέρμανση. Τοποθετείτε το φορτιστή μακριά από οποιαδήποτε
πηγή θερμότητας. Ο φορτιστής αερίζεται μέσω ανοιγμάτων
στο πάνω και στο κάτω μέρος του περιβλήματος.
Μη χρησιμοποιήσετε το φορτιστή αν το καλώδιο
ή το φις του έχει υποστεί ζημιά— φροντίστε να
αντικατασταθούν άμεσα.
Μη χρησιμοποιήσετε το φορτιστή αν έχει δεχτεί
δυνατό χτύπημα, έχει πέσει ή αν έχει υποστεί ζημιά
με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Παραδώστε τον σε
εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
Μην αποσυναρμολογήσετε το φορτιστή. Παραδώστε
τον σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις όταν απαιτείται
σέρβις ή επισκευή. Η λανθασμένη συναρμολόγηση μπορεί
να έχει ως αποτέλεσμα κίνδυνο ελαφράς ή θανατηφόρου
ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
153
Ελληνικά
•
•
•
•
Σε περίπτωση που το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά,
αυτό πρέπει να αντικατασταθεί άμεσα από τον κατασκευαστή,
τον αντιπρόσωπό του για σέρβις ή άτομο με παρόμοια
εξειδίκευση, ώστε να αποτραπεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.
Αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα πριν
επιχειρήσετε οποιονδήποτε καθαρισμό. Έτσι θα μειωθεί
ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Με την αφαίρεση του πακέτου
μπαταριών δεν μειώνεται αυτός ο κίνδυνος.
ΠΟΤΕ μην επιχειρήσετε να συνδέσετε 2 φορτιστές μαζί.
Ο φορτιστής έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί με
κανονικό οικιακό ρεύμα 230 V. Μην επιχειρήσετε να τον
χρησιμοποιήσετε με οποιαδήποτε άλλη τάση. Αυτό δεν
ισχύει για το φορτιστή οχήματος.
Φόρτιση μιας μπαταρίας (Εικ. [Fig.] B)
1. Συνδέστε το φορτιστή σε κατάλληλη πρίζα πριν
τοποθετήσετε το πακέτο μπαταρίας.
2. Εισάγετε το πακέτο μπαταρίας 3 μέσα στο φορτιστή
και βεβαιωθείτε ότι το πακέτο μπαταρίας έχει τερματίσει
πλήρως στην κανονική του θέση μέσα στο φορτιστή. Η
κόκκινη λυχνία (φόρτισης) θα αναβοσβήνει επανειλημμένα
υποδηλώνοντας ότι έχει αρχίσει η διαδικασία φόρτισης.
3. Η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί όταν το κόκκινο φως είναι
μόνιμα αναμμένο. Τότε το πακέτο μπαταρίας είναι πλήρως
φορτισμένο και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε άμεσα ή να
το αφήσετε τοποθετημένο στο φορτιστή. Για να αφαιρέσετε
το πακέτο μπαταρίας από το φορτιστή, πατήστε το κουμπί
απασφάλισης της μπαταρίας 13 στο πακέτο μπαταρίας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να εξασφαλίσετε μέγιστη απόδοση και μέγιστη
ωφέλιμη ζωή των πακέτων μπαταριών λιθίου-ιόντων, φορτίστε
πλήρως το πακέτο μπαταρίας πριν την πρώτη χρήση.
Αν ο φορτιστής υποδηλώνει πρόβλημα, δώστε το φορτιστή και
το πακέτο μπαταριών για έλεγχο σε εξουσιοδοτημένο κέντρο
σέρβις.
Καθυστερηση θερμου/ψυχρου πακετου μπαταριας
Αν ο φορτιστής ανιχνεύσει μπαταρία με υπερβολικά υψηλή
ή χαμηλή θερμοκρασία, ξεκινά αυτόματα μια Καθυστέρηση
θερμού/ψυχρού πακέτου μπαταρίας, αναστέλλοντας τη φόρτιση
έως ότου η μπαταρία έχει φθάσει σε κατάλληλη θερμοκρασία.
Κατόπιν, ο φορτιστής αρχίζει αυτόματα τη φόρτιση του πακέτου.
Αυτή η λειτουργία διασφαλίζει τη μέγιστη διάρκεια ζωής της
μπαταρίας.
ο μπαταρίας μη ανάβοντας λυχνία ή εμφανίζοντας ένα μοτίβο
αναβοσβησίματος που αντιστοιχεί σε μήνυμα αντικαταστήστε
το πακέτο μπαταρίας. Το πακέτο μπαταριών θα φορτίζεται σε
αυτή τη μικρότερη ταχύτητα σε όλον τον κύκλο φόρτισης και
δεν θα επιστρέψει στη μέγιστη ταχύτητα φόρτισης ακόμα και αν
η μπαταρία θερμανθεί.
Ο φορτιστής DCB118 είναι εξοπλισμένος με εσωτερικό
ανεμιστήρα σχεδιασμένο να ψύχει το πακέτο μπαταρίας. Ο
ανεμιστήρας θα ενεργοποιείται αυτόματα όταν χρειάζεται
να ψυχθεί το πακέτο μπαταρίας. Σε καμία περίπτωση μη
χρησιμοποιήσετε το φορτιστή αν ο ανεμιστήρας δεν λειτουργεί
σωστά ή αν είναι φραγμένες οι σχισμές αερισμού. Μην
επιτρέψετε την είσοδο ξένων αντικειμένων στο εσωτερικό του
φορτιστή.
Ανατρέξτε στις παρακάτω ενδείξεις σχετικά με την κατάσταση
φόρτισης του πακέτου μπαταρίας.
Ηλεκτρονικό Σύστημα Προστασίας
Τα εργαλεία XR Li-Ion (λιθίου-ιόντων) έχουν σχεδιαστεί με
Ηλεκτρονικό Σύστημα Προστασίας το οποίο προστατεύει
τη μπαταρία από υπερφόρτωση, υπερθέρμανση ή βαθιά
εκφόρτιση.
Το εργαλείο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα αν ενεργοποιηθεί το
ηλεκτρονικό σύστημα προστασίας. Αν συμβεί αυτό, τοποθετήστε
τη μπαταρία λιθίου-ιόντων στο φορτιστή έως ότου φορτιστεί
πλήρως.
Ενδείξεις φόρτισης
Στερέωση στον τοίχο
Λειτουργία του φορτιστή
φορτίζει
πλήρως φορτισμένο
καθυστέρηση θερμού/ψυχρού
πακέτου μπαταριών*
*Στη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, η κόκκινη λυχνία θα
συνεχίσει να αναβοσβήνει, αλλά θα είναι αναμμένη μια κίτρινη
ενδεικτική λυχνία. Αφού η μπαταρία φθάσει σε κατάλληλη
θερμοκρασία, η κίτρινη λυχνία θα σβήσει και ο φορτιστής θα
συνεχίσει τη διαδικασία φόρτισης.
Ο/Οι συμβατός(-οί) φορτιστής(-ές) δεν θα φορτίσουν μια
μπαταρία που παρουσιάζει βλάβη. Ο φορτιστής θα υποδηλώσει
τη βλάβη μπαταρίας μη ανάβοντας καθόλου τη λυχνία ή
εμφανίζοντας την ακολουθία αναβοσβησίματος: πρόβλημα
μπαταριών ή φορτιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει πρόβλημα με
φορτιστή.
154
Αυτοί οι φορτιστές έχουν σχεδιαστεί να μπορούν α στερεωθούν
σε τοίχο ή να στέκονται όρθιοι πάνω σε τραπέζι ή επιφάνεια
εργασίας. Αν πρόκειται να στερεωθεί σε τοίχο, τοποθετήστε
το φορτιστή κοντά σε πρίζα ρεύματος και μακριά από γωνίες
ή άλλα εμπόδια που μπορεί να εμποδίζουν τη ροή του αέρα.
Χρησιμοποιήστε την πίσω πλευρά του φορτιστή ως πρότυπο
για τον καθορισμό της θέσης των βιδών στερέωσης στον τοίχο.
Στερεώστε το φορτιστή με ασφάλεια χρησιμοποιώντας βίδες
γυψοσανίδας (αγοράζονται ξεχωριστά) μήκους τουλάχιστον
25,4 mm με κεφαλή βίδας διαμέτρου τουλάχιστον 7–9 mm,
βιδωμένες σε ξύλο σε βέλτιστο βάθος με τρόπο ώστε κάθε βίδα
να προεξέχει περίπου 5,5 mm Ευθυγραμμίστε τις εγκοπές στην
πίσω πλευρά του φορτιστή με τις βίδες που προεξέχουν και
συμπλέξτε τις βίδες πλήρως μέσα στις εγκοπές.
Οδηγιες καθαρισμου του φορτιστη
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
Αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα ρεύματος
AC πριν τον καθαρισμό. Οι ρύποι και το γράσο
μπορούν να αφαιρεθούν από τις εξωτερικές επιφάνειες
του φορτιστή με χρήση ενός πανιού ή μιας μαλακής,
Ελληνικά
μη μεταλλικής βούρτσας. Μη χρησιμοποιείτε νερό ή
οποιαδήποτε καθαριστικά διαλύματα. Ποτέ μην αφήσετε
οποιοδήποτε υγρό να εισέλθει στο εργαλείο. Ποτέ μη
βυθίσετε κανένα μέρος του εργαλείου σε υγρό.
Μπαταρία
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας για κάθε
τύπο μπαταρίας
Όταν παραγγέλνετε εφεδρικές μπαταρίες, φροντίστε να
συμπεριλάβετε τον αριθμό καταλόγου και την τάση.
Η μπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισμένη όταν αφαιρείται από
τη συσκευασία της. Προτού χρησιμοποιήσετε την μπαταρία και
τον φορτιστή, διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες ασφαλείας.
Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις διαδικασίες φόρτισης που
περιγράφονται.
ΔΙΑΒΆΣΤΕ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΊΕΣ
•
•
•
•
•
•
•
•
Μη φορτίσετε ή χρησιμοποιήσετε μπαταρία σε
εκρηκτική ατμόσφαιρα, όπως με παρουσία εύφλεκτων
υγρών, αερίων ή σκόνης. Η εισαγωγή ή αφαίρεση της
μπαταρίας από το φορτιστή μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη
της σκόνης ή των αναθυμιάσεων.
Ποτέ μην αναγκάσετε το πακέτο μπαταριών να εισέλθει
με τη βία στο φορτιστή. Μην τροποποιήσετε το πακέτο
μπαταριών με οποιονδήποτε τρόπο για να ταιριάζει
με μη συμβατό φορτιστή, γιατί το πακέτο μπαταριών
μπορεί να σπάσει προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό.
Φορτίζετε τα πακέτα μπαταριών μόνο σε φορτιστές DeWALT.
ΜΗΝ πιτσιλίζετε ή βυθίζετε σε νερό ή άλλα υγρά.
Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε το εργαλείο και
το πακέτο μπαταριών σε θέσεις όπου η θερμοκρασία
μπορεί να φθάσει ή να υπερβεί τους 40 ˚C (104 ˚F)
(όπως έξω από καλυμμένα μέρη ή σε μεταλλικά κτίρια το
καλοκαίρι).
Μην αποτεφρώσετε την μπαταρία ακόμη και εάν
έχει υποστεί σοβαρή ζημιά ή έχει φθαρεί εντελώς. Σε
περίπτωση πυρκαγιάς, η μπαταρία μπορεί να εκραγεί. Κατά
την καύση μπαταριών ιόντων λιθίου δημιουργούνται τοξικές
αναθυμιάσεις και υλικά.
Εάν το περιεχόμενο της μπαταρίας έρθει σε επαφή με το
δέρμα, ξεπλύνετε αμέσως την περιοχή με ήπιο σαπούνι
και νερό. Εάν το υγρό της μπαταρίας εισέλθει στα μάτια,
ξεπλύνετε με άφθονο νερό επί 15 λεπτά ή έως ότου σταματήσει
ο ερεθισμός. Εάν η ιατρική βοήθεια είναι απαραίτητη, ο
ηλεκτρολύτης της μπαταρίας αποτελείται από ένα μίγμα υγρών
οργανικών υδρογονανθράκων και αλάτων λιθίου.
Τα περιεχόμενα των κυψελών μιας ανοιχτής μπαταρίας
μπορούν να προκαλέσουν ερεθισμό του αναπνευστικού
συστήματος. Αναπνεύστε καθαρό αέρα. Εάν τα συμπτώματα
επιμένουν, ζητήστε ιατρική βοήθεια.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων. Το υγρό της
μπαταρίας ενδέχεται να είναι εύφλεκτο εάν εκτεθεί σε
σπινθήρα ή φλόγα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μην επιχειρήσετε να ανοίξετε
το πακέτο μπαταριών για οποιονδήποτε λόγο. Αν το
περίβλημα του πακέτου μπαταριών είναι ραγισμένο ή έχει
υποστεί ζημιά, μην εισάγετε το πακέτο στο φορτιστή. Μη
συνθλίψετε, ρίξετε κάτω ή προξενήσετε ζημιά στο πακέτο
μπαταριών. Μη χρησιμοποιήσετε πακέτο μπαταριών ή
φορτιστή που έχει δεχθεί ισχυρό χτύπημα, έχει πέσει, έχει
πατηθεί από όχημα ή έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε
τρόπο (π.χ τρυπηθεί με καρφί, χτυπηθεί με σφυρί,
πατηθεί). Μπορεί να προκληθεί ελαφρά ή θανατηφόρος
ηλεκτροπληξία. Τα πακέτα μπαταριών που έχουν υποστεί
ζημιά θα πρέπει να παραδίδονται στο κέντρο σέρβις για
ανακύκλωση.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς. Μην
αποθηκεύετε ή μεταφέρετε το πακέτο μπαταρίας
με τρόπο ώστε μεταλλικά αντικείμενα να μπορούν
να έρθουν σε επαφή με εκτεθειμένους ακροδέκτες
μπαταρίας. Για παράδειγμα, μην τοποθετείτε το πακέτο
μπαταρίας μέσα σε ποδιές, τσέπες, εργαλειοθήκες,
κουτιά μεταφοράς προϊόντων, συρτάρια κλπ. μαζί με μη
στερεωμένα καρφιά, βίδες, κλειδιά κλπ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν δεν χρησιμοποιείται το εργαλείο,
τοποθετείτε το με την πλευρά του σε σταθερή
επιφάνεια, όπου δεν θα αποτελέσει κίνδυνο λόγω
παραπατήματος ή πτώσης. Ορισμένα εργαλεία με
μεγάλα πακέτα μπαταριών μπορούν να στέκονται όρθια
πάνω στο πακέτο μπαταριών αλλά μπορεί να πέσουν
εύκολα αν σπρωχτούν.
Μεταφορά
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς. Η μεταφορά
μπαταριών μπορεί ενδεχομένως να γίνει αιτία πυρκαγιάς
αν οι πόλοι της μπαταρίας έρθουν κατά λάθος σε επαφή
με αγώγιμα υλικά. Κατά την μεταφορά μπαταριών
να βεβαιώνεστε ότι οι πόλοι των μπαταριών είναι
προστατευμένοι και καλά μονωμένοι από υλικά που
θα μπορούσαν να έρθουν σε επαφή μαζί τους και να
προκαλέσουν βραχυκύκλωμα.
Οι μπαταρίες DeWALT συμμορφώνονται με όλους τους
εφαρμόσιμους κανονισμούς μεταφορών προϊόντων, όπως
αυτοί καθορίζονται από τα βιομηχανικά και νομικά πρότυπα,
στα οποία περιλαμβάνονται ο Συστάσεις των Ηνωμένων Εθνών
σχετικά με τη μεταφορά επικίνδυνων αγαθών, οι κανονισμοί
μεταφοράς επικίνδυνων αγαθών της Διεθνούς Ένωσης
Αερομεταφορών (IATA), οι διεθνείς ναυτιλιακοί κανονισμοί
περί επικίνδυνων αγαθών (IMDG) και η Ευρωπαϊκή συμφωνία
για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων αγαθών (ADR).
Τα στοιχεία και οι μπαταρίες λιθίου-ιόντων έχουν δοκιμαστεί
σύμφωνα με το τμήμα 38,3 του Εγχειριδίου και κριτηρίων
δοκιμών των συστάσεων των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη
μεταφορά επικίνδυνων αγαθών.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, n μεταφορά πακέτου
μπαταρίας DeWALT δεν θα εμπίπτει στην ταξινόμηση ενός
πλήρως ελεγχόμενου Επικίνδυνου υλικού Κλάσης 9. Γενικά,
μόνο μεταφορές που περιέχουν μπαταρία λιθίου-ιόντων με
ονομαστική τιμή ενέργειας μεγαλύτερη από 100 βατώρες (Wh)
θα απαιτεί να γίνονται ως πλήρως ελεγχόμενα φορτία Κλάσης
9. Σε όλες τις μπαταρίες λιθίου-ιόντων, η ονομαστική τους τιμή
σε βατώρες επισημαίνεται πάνω στη συσκευασία. Επιπλέον,
155
Ελληνικά
λόγω κανονιστικών περιπλοκών, η DeWALT δεν συνιστά τη
μεταφορά δι’ αέρος ξεχωριστών πακέτων μπαταριών λιθίουιόντων, ανεξάρτητα από την ονομαστική τιμή βατωρών. Οι
μεταφορές εργαλείων που περιέχουν μπαταρίες (συνδυασμένα
κιτ) μπορούν να γίνουν δι’ αέρος ως εξαίρεση αν η ονομαστική
τιμή σε βατώρες του πακέτου μπαταρίας δεν είναι μεγαλύτερη
από 100 Wh.
Ανεξάρτητα από το αν μια αποστολή θεωρείται εξαιρούμενη ή
πλήρως ρυθμιζόμενη, αποτελεί ευθύνη του αποστολέα να λάβει
υπόψη του τους πιο πρόσφατους κανονισμούς για τις απαιτήσεις
συσκευασίας, σήμανσης και τεκμηρίωσης.
Οι πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα ενότητα του
εγχειριδίου, παρέχονται καλή τη πίστη και πιστεύεται ότι είναι
ακριβείς κατά το χρόνο της σύνταξης του εγγράφου. Ωστόσο
δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή συναγόμενη. Αποτελεί
ευθύνη του αγοραστή να βεβαιωθεί ότι οι δραστηριότητές του
συμμορφώνονται με τους εφαρμοστέους κανονισμούς.
Μεταφορα της Μπαταριας FLEXVOLTTM
Η μπαταρία DeWALT FLEXVOLTTM διαθέτει δύο καταστάσεις:
Χρήσης και Μεταφοράς.
Κατάσταση Χρήσης: Όταν η μπαταρία FLEXVOLTTM δεν έχει
τοποθετηθεί σε προϊόν ή έχει τοποθετηθεί σε προϊόν DeWALT
18 V, θα λειτουργεί σαν μπαταρία 18 V. Όταν η μπαταρία
FLEXVOLTTM έχει τοποθετηθεί σε προϊόν 54 V ή 108 V (δύο
μπαταριών των 54 V), θα λειτουργεί σαν μπαταρία 54 V.
Κατάσταση Μεταφοράς: Όταν έχει τοποθετηθεί το καπάκι
στην μπαταρία FLEXVOLTTM, η μπαταρία είναι σε κατάσταση
μεταφοράς. Φυλάξτε το καπάκι για την περίπτωση μεταφοράς.
Όταν είναι σε κατάσταση
Μεταφοράς, οι σειρές των
κυψελών είναι ηλεκτρικά
αποσυνδεδεμένες μέσα στο
πακέτο μπαταρίας, με
αποτέλεσμα να θεωρείται ως 3 μπαταρίες με χαμηλότερη
ονομαστική τιμή βατωρών (Wh) αντί για 1 μπαταρία με
υψηλότερη ονομαστική τιμή βατωρών. Αυτή η αυξημένη
ποσότητα των 3 μπαταριών με τη μειωμένη ονομαστική τιμή
βατωρών μπορεί να κάνει εφικτή την εξαίρεση του πακέτου
μπαταριών από ορισμένους κανονισμούς μεταφορών που
επιβάλλονται στις μπαταρίες με υψηλότερη ονομαστική τιμή
βατωρών.
Για παράδειγμα, η τιμή Wh Παραδειγμα σημανσης χρησης και
Μεταφοράς μπορεί να είναι μεταφορας στην ετικετα
3 x 36 Wh, που σημαίνει 3
μπαταρίες των 36 Wh η μία.
Η τιμή Wh Χρήσης μπορεί
να είναι 108 Wh (υπονοείται
1 μπαταρία).
Συστάσεις για την αποθήκευση
1. Το καλύτερο μέρος αποθήκευσης είναι ένα δροσερό και
στεγνό μέρος, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως και την
υπερβολική ζέστη ή κρύο. Για βέλτιστη απόδοση και
διάρκεια ζωής, αποθηκεύετε τις μπαταρίες σε θερμοκρασία
δωματίου όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
156
2. Για μεγάλο χρόνο φύλαξης, για τα καλύτερα αποτελέσματα
συνιστάται να αποθηκεύετε το πακέτο μπαταριών πλήρως
φορτισμένο, σε δροσερό, ξηρό μέρος, εκτός του φορτιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πακέτα μπαταριών δεν θα πρέπει να
αποθηκεύονται τελείως εκφορτισμένα. Το πακέτο μπαταριών θα
χρειαστεί να επαναφορτιστεί πριν τη χρήση.
Ετικέτες στο φορτιστή και την μπαταρία
Επιπλέον των εικονογραμμάτων που χρησιμοποιούνται στο
εγχειρίδιο αυτό, οι ετικέτες πάνω στο φορτιστή και στο πακέτο
μπαταριών μπορεί να δείχνουν τα εξής εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση.
Ανατρέξτε στα Tεχνικά δεδομένα για το χρόνο
φόρτισης.
Μην αγγίζετε με αγώγιμα αντικείμενα.
Μη φορτίζετε κατεστραμμένες μπαταρίες.
Να μην εκτίθεται σε νερό.
ροντίζετε για την άμεση αντικατάσταση τυχόν
Φ
ελαττωματικών καλωδίων.
φόρτιση να γίνεται μόνο σε θερμοκρασία από 4 °C
Η
έως 40 °C.
Μόνο για χρήση σε εσωτερικό χώρο.
Απορρίψτε την μπαταρία με φιλικό προς το
περιβάλλον τρόπο.
ορτίζετε τα πακέτα μπαταριών DeWALT μόνο
Φ
με τους προβλεπόμενους φορτιστές DeWALT.
Η φόρτιση πακέτων μπαταριών άλλων από τις
προβλεπόμενες μπαταρίες DeWALT με χρήση
φορτιστή DeWALT μπορεί να προκαλέσει έκρηξή
τους ή άλλες επικίνδυνες καταστάσεις.
Μην πετάτε το πακέτο μπαταριών σε φωτιά.
ΧΡΗΣΗ (χωρίς καπάκι μεταφοράς). Παράδειγμα: Η
τιμή Wh είναι 108 Wh (1 μπαταρία με 108 Wh).
ΜΕΤΑΦΟΡΑ (με ενσωματωμένο καπάκι μεταφοράς).
Παράδειγμα: Η τιμή Wh είναι 3 x 36 Wh (3 μπαταρίες
των 36 Wh).
Τύπος μπαταριών
Το DCS391 λειτουργεί με πακέτο μπαταριών XR λιθίου-ιόντων
(Li-Ion) των 18 V.
Ελληνικά
Αυτά τα πακέτα μπαταριών μπορούν να χρησιμοποιηθούν:
DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B,
DCB185, DCB546. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στα
Τεχνικά δεδομένα.
Περιεχόμενα συσκευασίας
Στη συσκευασία περιέχεται:
1 δισκοπρίονο μπαταρίας
1 Λεπίδα 24 δοντιών
1 Κλειδί Άλεν
1 Οδηγός διαμήκους κοπής
1 Πλαστική σακούλα (QW, XJ, GB):
1 Στόμιο εξαγωγής σκόνης
1 Κοχλία συναρμολόγησης M4 X 18
2 Πακέτα μπαταριών Li-Ion (λιθίου-ιόντων) (μοντέλα L2, M2)
1 Κιβώτιο μεταφοράς
1 Φορτιστή μπαταριών
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιές στο εργαλείο, στα τμήματα ή τα
παρελκόμενα, οι οποίες μπορεί να συνέβησαν κατά τη διάρκεια
της μεταφοράς.
• Πριν από τη χρήση, αφιερώστε χρόνο για να διαβάσετε
προσεκτικά και να κατανοήσετε το παρόν εγχειρίδιο.
Ενδείξεις επάνω στο εργαλείο
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω
εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση.
Φοράτε προστατευτικά για τα αυτιά.
Φοράτε προστατευτικά για τα μάτια.
Θeεh Κωδικου Ημερομηνιας
Ο κωδικός ημερομηνίας, ο οποίος περιλαμβάνει επίσης το έτος
κατασκευής, είναι τυπωμένος επάνω στο περίβλημα.
Παράδειγμα:
2016 XX XX
Έτος κατασκευής
Περιγραφή (εικ. A, D, F)
1
2
3
4
5
6
7
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τροποποιήσετε ποτέ το
ηλεκτρικό εργαλείο ή οποιοδήποτε τμήμα του. Μπορεί να
προκληθεί βλάβη ή προσωπικός τραυματισμός.
Κουμπί απασφάλισης διακόπτη σκανδάλης
Διακόπτης σκανδάλης
Πακέτο μπαταριών
Κουμπί ρύθμισης βάθους
Πέδιλο
Μοχλός ανάσυρσης κάτω προφυλακτήρα λεπίδας
Κάτω προφυλακτήρας λεπίδας
8 Βίδα σύσφιξης λεπίδας
9 Δείκτης εντομής
10 Κουμπί ρύθμισης φαλτσογωνιάς
11 Κουμπί ασφάλισης λεπίδας
12 Βοηθητική λαβή
13 Κουμπί απελευθέρωσης μπαταρίας
14 Κλειδί Άλεν
15 Κουμπί οδηγού διαμήκους κοπής
16 Οδηγός διαμήκους κοπής
Προοριζομενη Χρηση
Το δισκοπρίονο μπαταρίας DCS391 έχει σχεδιαστεί για
επαγγελματικές εφαρμογές κοπής ξύλου.
Να ΜΗ χρησιμοποιείται σε συνθήκες υγρασίας ή όταν υπάρχουν
εύφλεκτα υγρά ή αέρια.
Αυτά τα βαριάς χρήσης δισκοπρίονα είναι επαγγελματικά
ηλεκτρικά εργαλεία.
ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με το εργαλείο.
Απαιτείται επίβλεψη όταν το εργαλείο αυτό χρησιμοποιείται από
μη έμπειρους χειριστές.
-- Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση από άτομα
(περιλαμβανομένων παιδιών) που έχουν μειωμένες
σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή
έλλειψη εμπειρίας και/ή γνώσης και δεξιοτήτων, εκτός
αν τα άτομα αυτά επιβλέπονται από άτομο υπεύθυνο για
την ασφάλειά τους. Τα παιδιά δεν πρέπει να μένουν ποτέ
μόνα τους με αυτό το προϊόν.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΌΓΗΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και αποσυνδέετε
την μπαταρία πριν από την πραγματοποίηση
τυχόν ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. Η τυχαία εκκίνηση
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε μόνο σετ μπαταριών
και φορτιστές της DeWALT.
Εισαγωγή και αφαίρεση του πακέτου
μπαταριών από το εργαλείο (εικ. B)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τα καλύτερα αποτελέσματα, να βεβαιώνεστε ότι
το πακέτο μπαταριών 3 είναι πλήρως φορτισμένο.
Για Να Τοποθετησετε Το Πακετο
Μπαταριων Στη Λαβη Του Εργαλειου
1. Ευθυγραμμίστε το πακέτο μπαταριών 3 με τις ράγες μέσα
στη λαβή του εργαλείου (εικ. B).
2. Σπρώξτε το μέσα στη λαβή ώσπου να τερματίσει πλήρως
και να ασφαλίσει στο εργαλείο και βεβαιωθείτε ότι δεν
θα απασφαλιστεί.
157
Ελληνικά
Για να αφαιρεσετε το πακετο μπαταριων
απο το εργαλειο
1. Πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης 13 της μπαταρίας και
τραβήξτε σταθερά το πακέτο μπαταριών έξω από τη λαβή
του εργαλείου.
2. Εισάγετε το πακέτο μπαταριών μέσα στο φορτιστή
όπως περιγράφεται στο τμήμα περί φορτιστή του
παρόντος εγχειριδίου.
Πακετα μπαταριων με δεικτη φορτιου
(Εικ. B)
Ορισμένα πακέτα μπαταριών DeWALT περιλαμβάνουν ένα
δείκτη φορτίου. Αυτός αποτελείται από τρεις πράσινες λυχνίες
LED που υποδηλώνουν το επίπεδο του φορτίου που απομένει
στο πακέτο μπαταριών.
Για να ενεργοποιήσετε το δείκτη φορτίου, πατήστε και
κρατήστε πατημένο το κουμπί 22 του δείκτη φορτίου. Θα
ανάψει ένας συνδυασμός των τριών πράσινων λυχνιών LED
που είναι ενδεικτικός του επιπέδου του φορτίου που απομένει.
Όταν το επίπεδο του φορτίου στη μπαταρία είναι κάτω από το
χρησιμοποιήσιμο όριο, ο δείκτης φορτίου δεν θα ανάψει και η
μπαταρία θα χρειαστεί να επαναφορτιστεί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο δείκτης φορτίου αποτελεί μόνο μια ένδειξη του
φορτίου που έχει απομείνει στο πακέτο μπαταριών. Δεν δείχνει
τη λειτουργικότητα του εργαλείου και υπόκειται σε μεταβολές
βάσει των εξαρτημάτων του προϊόντος, της θερμοκρασίας και
της εφαρμογής του τελικού χρήστη.
Διακόπτης σκανδάλης (εικ. A)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το εργαλείο αυτό δεν έχει πρόβλεψη
για ασφάλιση του διακόπτη σκανδάλης στη θέση
ενεργοποίησης και ποτέ δεν πρέπει αυτός να ασφαλίζεται
στη θέση ενεργοποίησης με άλλα μέσα.
Απελευθερώστε το κουμπί 1 απασφάλισης του διακόπτη
σκανδάλης πατώντας το όπως δείχνει η εικόνα. Τραβήξτε
το διακόπτη σκανδάλης 2 για να ενεργοποιήσετε το μοτέρ.
Απελευθερώνοντας το διακόπτη σκανδάλης το μοτέρ
απενεργοποιείται.
Ρύθμιση βάθους κοπής (εικ. A, C)
1. Χαλαρώστε τη λαβή ρύθμισης βάθους 4 .
2. Μετακινήστε το υποστήριγμα 5 για να επιτύχετε το σωστό
βάθος κοπής.
3. Σφίξτε τη λαβή ρύθμισης βάθους 4 .
4. Για καλύτερα αποτελέσματα, αφήστε τη λεπίδα του πριονιού
να προβάλει από το προς κατεργασία αντικείμενο περίπου 3
mm (δείτε το ένθετο στο σχήμα C).
Ρύθμιση λοξότμησης (εικ. D)
Η γωνία λοξότμησης μπορεί να ρυθμιστεί από 0° έως 50°.
1. Χαλαρώστε το μοχλό ή το κουμπί ρύθμισης λοξότμησης 10 .
2. Ρυθμίστε τη γωνία λοξότμησης κλίνοντας το πέλμα του
πριονιού 5 έως ότου η ένδειξη καθορίσει την επιθυμητή
γωνία στην κλίμακα.
3. Χαλαρώστε το μοχλό ή το κουμπί ρύθμισης λοξότμησης 10 .
158
Ρύθμιση πέλματος για κοπές των 90°
(εικ. A, E)
1. Ρυθμίστε το πριόνι σε λοξότμηση 0°.
2. Ανασύρετε τον προφυλακτήρα της λεπίδας με τη χρήση
του μοχλού 6 και τοποθετήστε το πριόνι στο πλάι, με την
πλευρά της λεπίδας προς τα κάτω.
3. Χαλαρώστε το μοχλό ή το κουμπί ρύθμισης λοξότμησης 10 .
4. Τοποθετήστε ένα τάκο στη λεπίδα και το πέλμα για να
ρυθμίσετε τη γωνία των 90°.
5. Περιστρέψτε τη βίδα βαθμονόμησης 17 ώστε το πέδιλο να
σταματήσει στη σωστή γωνία.
6. Επιβεβαιώστε την ακρίβεια της ρύθμισης ελέγχοντας την
καθετότητα της κοπής στην πράξη χρησιμοποιώντας ένα
άχρηστο κομμάτι υλικού.
Εγκατάσταση και χρήση οδηγού διαμήκους
κοπής (εικ. F)
Διαμήκης κοπή είναι η εργασία κοπής πλατύτερων σανίδων
σε πιο στενές λωρίδες, με κοπή κατά μήκος των νερών. Η
καθοδήγηση με το χέρι είναι πιο δύσκολη για αυτόν τον τύπο
κοπής με το πριόνι και επομένως συνιστάται η χρήση του
οδηγού διαμήκους κοπής.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για τη δική σας ασφάλεια, διαβάστε το
εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε ένα αξεσουάρ.
Η μη τήρηση των προειδοποιήσεων αυτών μπορεί να
προκαλέσει σωματική βλάβη και σοβαρή ζημιά στο πριόνι
και στο αξεσουάρ. Όταν διενεργείτε σέρβις στο εργαλείο
αυτό, χρησιμοποιείτε μόνο ανταλλακτικά πανομοιότυπα με
το αρχικό εξάρτημα.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ
1. Ξεσφίξτε το κουμπί 15 του οδηγού διαμήκους κοπής.
2. Εισάγετε τον οδηγό διαμήκους κοπής 16 όπως δείχνει
η εικόνα F.
3. Σφίξτε καλά το κουμπί 15 του οδηγού διαμήκους κοπής.
Χρησιμοποιείτε τον παρεχόμενο οδηγό διαμήκους κοπής
μόνο με το δισκοπρίονο DCS391. Η χρήση αυτού του οδηγού
διαμήκους κοπής σε άλλα πριόνια μπορεί να αυξήσει τον
κίνδυνο ανάδρασης (κλωτσήματος) και τραυματισμού.
Πριν πραγματοποιήσετε μια κοπή, βεβαιωθείτε ότι ο οδηγός
διαμήκους κοπής είναι καλά στερεωμένος στο εργαλείο.
Αφού εγκαταστήσετε τον οδηγό διαμήκους κοπής στο εργαλείο
ή αφού μετακινήσετε τον οδηγό για να αλλάξετε τη ρύθμιση
πλάτους για τη διαμήκη κοπή, ελέγξτε τη λειτουργία του κάτω
προφυλακτήρα πριν θέσετε σε λειτουργία το πριόνι και πριν
πραγματοποιήσετε μια κοπή, ώστε να βεβαιωθείτε ότι ο οδηγός
διαμήκους κοπής δεν επηρεάζει τη σωστή λειτουργία του
προφυλακτήρα.
Αντικατάσταση της λεπίδας πριονιού (εικ. G)
1. Συμπλέξτε το κουμπί 11 ασφάλισης της λεπίδας και
ξεβιδώστε τη βίδα 8 σύσφιξης της λεπίδας περιστρέφοντάς
την δεξιόστροφα με τη βοήθεια του κλειδιού Άλεν που
παρέχεται μαζί με το εργαλείο.
Ελληνικά
2. Ανασύρετε τον κάτω προφυλακτήρα της λεπίδας 7 με τη
χρήση του μοχλού 6 και αντικαταστήστε τη λεπίδα (10).
Τοποθετήστε και πάλι τις ροδέλες ( 18 , 19 ) στη σωστή
τους θέση.
3. Ελέγξτε την κατεύθυνση της περιστροφής της λεπίδας.
4. Βιδώστε τη βίδα 8 σύσφιξης λεπίδας με το χέρι
για να συγκρατήσετε τη ροδέλα στη θέση της.
Περιστρέψτε αριστερόστροφα.
5. Πιέστε το κουμπί ασφάλισης της λεπίδας 11 καθώς
στρέφετε το σπείρωμα έως ότου η λεπίδα σταματήσει
να περιστρέφεται.
6. Σφίξτε καλά τη βίδα σύσφιξης της λεπίδας χρησιμοποιώντας
το κλειδί Άλεν.
Λεπίδες
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού των ματιών, χρησιμοποιείτε πάντα μέσα
προστασίας των ματιών. Το καρβίδιο είναι σκληρό αλλά
εύθραυστο υλικό. Ξένα αντικείμενα μέσα στο τεμάχιο
εργασίας όπως σύρμα ή καρφιά μπορούν να προκαλέσουν
ράγισμα ή θραύση των μυτών της λεπίδας. Χρησιμοποιείτε
το πριόνι μόνον όταν έχει τοποθετηθεί κατάλληλος
προφυλακτήρας στη λεπίδα πριονιού. Στερεώνετε τη
λεπίδα σταθερά με την κατάλληλη φορά περιστροφής
πριν τη χρήση και πάντα χρησιμοποιείτε μια καθαρή,
αιχμηρή λεπίδα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην κόβετε με αυτό το πριόνι
σιδηρούχα μέταλλα (χάλυβα), υλικά τοιχοποιίας, γυαλί,
επιστρώματα τύπου τοιχοποιίας, τσιμεντοσανίδες
ή πλακάκια.
Μη χρησιμοποιείτε λειαντικούς δίσκους ή λεπίδες. Μια
στομωμένη λεπίδα θα προκαλέσει αργή και μη αποδοτική κοπή,
υπερφόρτωση του μοτέρ του πριονιού, υπερβολική δημιουργία
σκληθρών και θα μπορούσε να αυξήσει την πιθανότητα
ανάδρασης (κλωτσήματος).
Αν χρειάζεστε βοήθεια σχετικά με τις λεπίδες, απευθυνθείτε στο
τοπικό σας κέντρο σέρβις που αναφέρεται στη λίστα στο πίσω
μέρος του εγχειριδίου.
Πριν από τη λειτουργία
• Βεβαιωθείτε ότι το συγκρότημα μπαταριών σας είναι
(πλήρως) φορτισμένο.
• Βεβαιωθείτε ότι οι προφυλακτήρες έχουν τοποθετηθεί
σωστά. Ο προφυλακτήρας της λεπίδας του πριονιού πρέπει
να είναι στη κλειστή θέση.
• Βεβαιωθείτε ότι η λεπίδα του πριονιού περιστρέφεται κατά
τη φορά του βέλους στην λεπίδα.
• Μη χρησιμοποιείτε μπερβολικά φθαρμένες λεπίδες
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Να τηρείτε πάντοτε τις οδηγίες
ασφαλείας και τις ισχύουσες ρυθμίσεις.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και αποσυνδέετε
την μπαταρία πριν από την πραγματοποίηση
τυχόν ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. Η τυχαία εκκίνηση
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να φοράτε πάντα κατάλληλα
μέσα ατομικής προστασίας της ακοής. Υπό ορισμένες
περιστάσεις και διάρκεια χρήσης, ο θόρυβος από το
εργαλείο ενδέχεται να συμβάλει στην απώλεια της ακοής.
Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ!
• Τηρείτε πάντα τις οδηγίες ασφαλείας και τους
ισχύοντες κανονισμούς.
• Βεβαιωθείτε ότι το υλικό που θέλετε να κόψετε είναι
στέρεα τοποθετημένο στη θέση του.
• Εφαρμόστε απαλή πίεση στο εργαλείο και μην ασκείτε
πλάγια πίεση στη λεπίδα. Κατά το δυνατό, δουλεύετε
με το πέλμα του πριονιού πιεσμένο πάνω στο τεμάχιο
εργασίας. Αυτό θα αποτρέψει βλάβη στη λεπίδα και θα
εμποδίσει το τίναγμα και τον κραδασμό του εργαλείου.
• Αποφύγετε οποιοδήποτε υπερβολικό φορτίο.
• Αφήστε τη λεπίδα να λειτουργεί ελεύθερα για ορισμένα
δευτερόλεπτα πριν αρχίσετε την κοπή.
Κατάλληλη θέση χεριών (εικ. H)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
προσωπικού τραυματισμού, να χρησιμοποιείτε ΠΑΝΤΟΤΕ
την κατάλληλη θέση των χεριών, όπως φαίνεται.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
προσωπικού τραυματισμού, ΠΑΝΤΟΤΕ να κρατάτε καλά
το εργαλείο για να είστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση
ξαφνικής αντίδρασης.
Κρατήστε το εργαλείο από την κύρια λαβή 20 και τη βοηθητική
λαβή 12 για να καθοδηγήσετε σωστά το πριόνι.
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση (εικ. A)
Για λόγους ασφαλείας, ο διακόπτης σκανδάλης 2 του εργαλείου
σας διαθέτει κουμπί απασφάλισης 1 .
Πιέστε το κουμπί απασφάλισης για να απασφαλιστεί το εργαλείο.
Για να θέσετε σε λειτουργία το εργαλείο, πατήστε το διακόπτη
σκανδάλης 2 . Μόλις ελευθερωθεί ο διακόπτης σκανδάλης,
ο διακόπτης απασφάλισης ενεργοποιείται αυτόματα για να
εμποδίσει αθέλητη έναρξη λειτουργίας του μηχανήματος.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μη ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΊΤΕ ή ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΊΤΕ
το εργαλείο όταν η λεπίδα πριονιού αγγίζει το τεμάχιο
εργασίας ή άλλα υλικά.
Καθοδήγηση του εργαλείου (εικ. A)
1. Επειδή η τομή είναι ομαλότερη στη πλευρά όπου η λεπίδα
πριονιού αφήνει το προς κατεργασία είδος, σφίξτε το με την
πίσω πλευρά να βλέπει προς τη λεπίδα πριονιού.
2. Χρησιμοποιήστε τον δείκτη εγκοπής 9 για να ακολουθήσετε
τη γραμμή που χαράχθηκε στο υπό κατεργασία είδος. Ο
δείκτης εγκοπής ευθυγραμμίζεται με την αριστερή πλευρά
της λεπίδας του πριονιού, όταν η κλίση έχει ρυθμιστεί στις
159
Ελληνικά
50°. Ο δείκτης εγκοπής ευθυγραμμίζεται με την δεξιά πλευρά
της λεπίδας του πριονιού, όταν η κλίση έχει ρυθμιστεί στις 0°.
Εξαγωγή σκόνης (εικ. I)
QW, XJ, GB
Το εργαλείο σας συνοδεύεται από στόμιο 21 εξαγωγής σκόνης.
• Όταν κόβετε ξύλο, πάντα χρησιμοποιείτε διάταξη εξαγωγής
σκόνης με απορρόφηση, σχεδιασμένη σύμφωνα με τις
εφαρμόσιμες Οδηγίες που αφορούν την εκπομπή σκόνης.
Οι εύκαμπτοι σωλήνες από τις περισσότερες ηλεκτρικές
σκούπες μπορούν να προσαρμοστούν απ’ ευθείας στο
στόμιο εξαγωγής σκόνης.
Για να εγκαταστήσετε το στόμιο εξαγωγής
σκόνης (Εικ. I)
1. Ξεσφίξτε πλήρως το μοχλό ρύθμισης βάθους 4 .
2. Τοποθετήστε το πέλμα 5 στην κατώτατη θέση.
3. Ευθυγραμμίστε το στόμιο εξαγωγής σκόνης 21 ως προς το
στήριγμα στο πέλμα όπως φαίνεται στην εικόνα.
4. Ευθυγραμμίστε την προεξοχή στο στόμιο εξαγωγής σκόνης
με την οπή με σπείρωμα στο στήριγμα.
5. Εισάγετε τη βίδα και σφίξτε καλά.
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Το ηλεκτρικό εργαλείο της DeWALT σχεδιάστηκε για να
λειτουργεί επί μεγάλο χρονικό διάστημα με ελάχιστη συντήρηση.
Η συνεχής ικανοποιητική λειτουργία εξαρτάται από τη σωστή
φροντίδα του εργαλείου και τον τακτικό καθαρισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και αποσυνδέετε
την μπαταρία πριν από την πραγματοποίηση
τυχόν ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. Η τυχαία εκκίνηση
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
Λίπανση
Το ηλεκτρικό σας εργαλείο δεν απαιτεί επιπλέον λίπανση.
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για την αφαίρεση ρύπων και σκόνης,
χρησιμοποιήστε ξηρό αέρα κάθε φορά που διαπιστώνετε
συγκέντρωση σκόνης εντός και γύρω από τις θυρίδες
αερισμού. Όταν εκτελείτε αυτή τη διαδικασία, να φοράτε
εγκεκριμένο προστατευτικό για τα μάτια και εγκεκριμένη
μάσκα για τη σκόνη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε ποτέ διαλύτες ή
άλλες ισχυρές χημικές ουσίες για τον καθαρισμό των μη
μεταλλικών τμημάτων του εργαλείου. Αυτές οι χημικές
ουσίες μπορούν να υποβαθμίσουν την ποιότητα των
υλικών που χρησιμοποιούνται σε αυτά τα τμήματα.
160
Χρησιμοποιείτε ένα πανί που έχει εμποτιστεί μόνο σε νερό
και ήπιο σαπούνι. Μην επιτρέψετε ποτέ την εισροή τυχόν
υγρών στο εσωτερικό του εργαλείου. Μη βυθίσετε ποτέ
οποιοδήποτε τμήμα του εργαλείου σε υγρό.
Κάτω προφυλακτήρας
Ο κάτω προφυλακτήρας θα πρέπει πάντα να περιστρέφεται
και να κλείνει ελεύθερα από την πλήρως ανοικτή στην πλήρως
κλειστή θέση. Πάντα ελέγχετε για σωστή λειτουργία πριν την
κοπή, ανοίγοντας πλήρως τον προφυλακτήρα και αφήνοντάς
τον να κλείσει. Αν ο προφυλακτήρας κλείνει αργά ή όχι εντελώς,
τότε θα χρειαστεί καθαρισμό ή σέρβις. Μη χρησιμοποιήσετε
το πριόνι έως ότου λειτουργεί σωστά. Για να καθαρίσετε τον
προφυλακτήρα, χρησιμοποιήστε ξηρό αέρα ή μια μαλακή
βούρτσα για να αφαιρέσετε όλο το πριονίδι ή τα υπολείμματα
που έχουν συσσωρευτεί από τη διαδρομή του προφυλακτήρα
και από την περιοχή γύρω από το ελατήριο του προφυλακτήρα.
Αν δεν διορθωθεί έτσι το πρόβλημα, θα χρειαστεί σέρβις από
εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
Προαιρετικά παρελκόμενα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Επειδή με το προϊόν αυτό δεν έχουν
δοκιμαστεί άλλα παρελκόμενα εκτός από αυτά που
διατίθενται από την DeWALT, η χρήση τυχόν τέτοιων
παρελκόμενων με το εργαλείο αυτό μπορεί να είναι
επικίνδυνη. Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού,
πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα που
συνιστώνται από την DeWALT.
ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟ ΠΡΙΟΝΙ ΑΥΤΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ.
ΕΞΕΤΑΖΕΤΕ ΟΠΤΙΚΑ ΤΙΣ ΛΕΠΙΔΕΣ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ.
ΑΝΤΙΚΑΣΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΖΗΜΙΑ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κατάλληλα
παρελκόμενα, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο με τον
οποίο συνεργάζεστε.
Για την προστασία του περιβάλλοντος
Χωριστή συλλογή. Τα προϊόντα και οι μπαταρίες που
επισημαίνονται με αυτό το σύμβολο δεν πρέπει να
απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.
Τα προϊόντα και οι μπαταρίες περιέχουν υλικά που
μπορούν να ανακτηθούν ή να ανακυκλωθούν ώστε να μειωθούν
οι ανάγκες για πρώτες ύλες. Παρακαλούμε να ανακυκλώνετε
τα ηλεκτρικά προϊόντα και τις μπαταρίες σύμφωνα με τους
τοπικούς κανονισμούς. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται
στον ιστότοπο www.2helpU.com.
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
Η μπαταρία μεγάλης διάρκειας λειτουργίας πρέπει να
επαναφορτίζεται, όταν αδυνατεί πλέον να παράγει επαρκή
ισχύ για εργασίες, οι οποίες πραγματοποιούνταν εύκολα
στο παρελθόν. Στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής της,
απορρίψτε της με τρόπο που σέβεται το περιβάλλον:
• Εξαντλήστε τη μπαταρία λειτουργώντας το εργαλείο, κατόπιν
αφαιρέστε την από το εργαλείο.
• Οι κυψέλες μπαταριών λιθίου-ιόντων είναι ανακυκλώσιμες.
Παραδίδετέ τις στο κατάστημα αγοράς ή σε τοπικό σταθμό
ανακύκλωσης. Τα συλλεγόμενα πακέτα μπαταριών θα
ανακυκλώνονται ή θα απορρίπτονται με σωστό τρόπο.
161
Belgique et
Luxembourg België
en Luxemburg
DeWALT - Belgium BVBA
Egide Walschaertsstraat 16
2800 Mechelen
Tel: NL 32 15 47 37 63
Tel: FR 32 15 47 37 64
Fax:
32 15 47 37 99
www.dewalt.be
enduser.BE@SBDinc.com
Danmark
DeWALT (Stanley Black&Decker AS)
Roskildevej 22
2620 Albertslund
Tel:
Fax:
www.dewalt.dk
kundeservice.dk@sbdinc.com
Deutschland
DeWALT
Richard Klinger Str. 11
65510 Idstein
Tel:06126-21-0
Fax:06126-21-2770
www.dewalt.de
infodwge@sbdinc.com
Ελλάς
DeWALT (Ελλάς) Α.Ε.
EΔΡΑ-ΓΡΑΦΕΙΑ : Στράβωνος 7
& Λ. Βουλιαγμένης, Γλυφάδα 166 74, Αθήνα
SERVICE : Ημερος Τόπος 2 (Χάνι Αδάμ) – 193 00 Ασπρόπυργος
Τηλ:00302108981616
Φαξ:00302108983570
www.dewalt.gr
Greece.Service@sbdinc.com
España
DeWALT Ibérica, S.C.A.
Parc de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
Fax:
934 797 400
934 797 419
www.dewalt.es
respuesta.postventa@sbdinc.com
France
DeWALT
5, allée des Hêtres
BP 60105, 69579 Limonest Cedex
Tel:
Fax:
04 72 20 39 20
04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
scufr@sbdinc.com
Schweiz
Suisse
Svizzera
DeWALT
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
Tel:
Fax:
044 - 755 60 70
044 - 730 70 67
www.dewalt.ch
service@rofoag.ch
Ireland
DeWALT
Building 4500, Kinsale Road
Cork Airport Business Park
Cork, Ireland
Tel:00353-2781800
Fax:
01278 1811
www.dewalt.ie
Sales.ireland@sbdinc.com
Italia
DeWALT
via Energypark 6
20871 Vimercate (MB), IT
Tel: Fax: 800-014353
39 039-9590200
39 039-9590311
www.dewalt.it
Nederlands
DeWALT
Netherlands BVPostbus 83,
6120 AB BORN
Tel:
Fax:
31 164 283 063
31 164 283 200
www.dewalt.nl
Norge
DeWALT
Postboks 4613
0405 Oslo, Norge
Tel: Fax: 45 25 13 00
45 25 08 00
www.dewalt.no
kundeservice.no@sbdinc.com
Österreich
DeWALT
Werkzeug Vertriebsges m.b.H
Oberlaaerstrasse 248, A-1230 Wien
Tel: Fax: 01 - 66116 - 0
01 - 66116 - 614
www.dewalt.at
service.austria@sbdinc.com
Portugal
DeWALT
Ed. D Dinis, Quina da Fonte
Rua dos Malhoes 2 2A 2º Esq.
Oeiras e S. Juliao da Barra, paço de Arcos e Caxias
2770 071 Paço de Arcos
Tel: Fax: +351 214667500
+351214667580
www.dewalt.pt
resposta.posvenda@sbdinc.com
Suomi
DeWALT
PL47
00521 Helsinki, Suomi
Puh: Faksi:
010 400 4333
0800 411 340
www.dewalt.fi
asiakaspalvelu.fi@sbdinc.com
Sverige
DeWALT
BOX 94
43122 Mölndal
Sverige
Tel:
Fax: 031 68 61 60
031 68 60 08
www.dewalt.se
kundservice.se@sbdinc.com
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050 TÜRKİYE
Tel: Faks:
0212 533 52 55
0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United
Kingdom
DeWALT, 210 Bath Road;
Slough, Berks SL1 3YD
Tel: Fax: 01753-567055
01753-572112
www.dewalt.co.uk
emeaservice@sbdinc.com
Australia
DeWALT
810 Whitehorse Road Box Hill
VIC 3103 Australia
Tel: Aust 1800 338 002
Tel: NZ 0800 339 258
www.dewalt.com.au
www.dewalt.co.nz
Middle East Africa
DeWALT
P.O. Box - 17164,
Jebel Ali Free Zone (South), Dubai, UAE
Tel: Fax: www.dewalt.ae
Service.MEA@sbdinc.com
N496215
70 20 15 10
70 22 49 10
971 4 812 7400
971 4 2822765
09/16
Download PDF

advertising