FMC770 | Stanley FMC770 SITE RADIO instruction manual

509212 - 99 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
www.stanley.eu
FMC770
2
POLSKI
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
♦
Radioodbiornik Stanley FAT Max FMC770B jest
przeznaczony do odbioru audycji radiowych.
Urządzenie to nadaje się do celów przemysłowych
i prywatnych.
♦
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo innych osób
♦
Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
pracy
Ostrzeżenie! Przeczytaj wszystkie
zamieszczone tutaj wskazówki bezpieczeństwa
i instrukcje. Nieprzestrzeganie ich może
doprowadzić do urazu ciała.
♦
♦
♦
Przed pierwszym użyciem radioodbiornika dokładnie
i uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję.
W instrukcji tej opisano zgodne z przeznaczeniem
zastosowanie urządzenia. Używanie akcesoriów lub
przystawek innych, niż zalecane w tej instrukcji, lub
obsługiwanie wyrobu w sposób niezgodny z opisem
grozi doznaniem urazu.
Przechowuj niniejszą instrukcję.
Zastosowanie radioodbiornika
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Z radioodbiornikiem tym zawsze obchodź się ostrożnie.
Radioodbiornik nie jest zabawką.
Używaj urządzenia tylko w suchym otoczeniu. Uważaj,
by go nie zamoczyć.
Nie zanurzaj radioodbiornika w wodzie.
Nie próbuj otwierać obudowy. W jej wnętrzu nie ma
żadnych elementów podlegających konserwacji.
Nie używaj radioodbiornika w otoczeniu zagrożonym
wybuchem, w którym znajdują się palne ciecze, gazy
lub pyły.
Nigdy nie ciągnij za kabel, by wyjąć zasilacz z gniazda
sieciowego. Grozi to uszkodzeniem kabla i zasilacza.
Po użyciu
♦
♦
♦
Nieużywany radioodbiornik przechowuj w suchym
miejscu.
Uniemożliw dzieciom dostęp do przechowywanych
urządzeń.
Przy transportowaniu radioodbiornika w samochodzie
umieść go w bagażniku lub odpowiednim schowku,
by nie mógł się przemieścić w razie nagłej zmiany
prędkości lub kierunku ruchu.
Kontrola i naprawy
♦
♦
Przed użyciem radioodbiornika sprawdź, czy nie
zawiera jakichś uszkodzonych elementów lub czy
nie wystąpiły jakieś inne okoliczności, które mogą
negatywnie wpłynąć na działanie tego sprzętu.
Nie używaj radioodbiornika, gdy jakaś jego część jest
niesprawna.
♦
W razie uszkodzenia jakiegoś elementu zleć naprawę
lub wymianę jednemu z naszych autoryzowanych
warsztatów serwisowych.
Nie wymieniaj ani nie usuwaj żadnych części
nieopisanych w tej instrukcji.
Zabrania się używania tego radioodbiornika przez
dzieci i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej,
czuciowej lub umysłowej. To samo dotyczy osób
niedoświadczonych, chyba że znajdują się pod
nadzorem odpowiedzialnego za bezpieczeństwo
fachowca.
Pilnuj dzieci, by nie bawiły się tym sprzętem.
Pozostałe zagrożenia
Przy korzystaniu z urządzeń elektrycznych występują
dodatkowe zagrożenia być może nieuwzględnione
w przepisach bezpieczeństwa. Z reguły zachodzą one
w przypadku niewłaściwego lub zbyt długiego używania
urządzenia.
Nawet przy przestrzeganiu odnośnych przepisów
bezpieczeństwa i stosowaniu przewidzianych urządzeń
zabezpieczających nie da się uniknąć pewnych zagrożeń.
Zaliczają się do nich:
♦ Obrażenia ciała wskutek dotknięcia obracających się/
ruchomych elementów.
♦ Skaleczenia, jakich można doznać przy wymianie
elementów i akcesoriów.
♦ Narażenie zdrowia przy dłuższym używaniu sprzętu.
W takich sytuacjach rób regularne przerwy w pracy.
♦ Pogorszenie słuchu.
♦ Upośledzenie zdrowia wskutek wdychania pyłu
Symbole ostrzegawcze na radioodbiorniku
Na radioodbiorniku umieszczono następujące symbole:
Ostrzeżenie! By nie narażać się na doznanie
urazu, przed użyciem radioodbiornika przeczytaj
instrukcję obsługi.
Dodatkowe wskazówki
bezpieczeństwa pracy akumulatora (nie
należy do zakresu dostawy)
♦ W żadnym wypadku nie otwieraj akumulatora.
♦ Nie wystawiaj akumulatora na działanie wilgoci.
♦ Nie składuj akumulatora w miejscu, w którym
temperatura może przekroczyć 40 oC.
♦ Akumulator ładuj tylko w temperaturze otoczenia
między 10 oC i 40 oC.
♦ Przy utylizacji akumulatorów przestrzegaj wskazówek
zamieszczonych w punkcie „Ochrona środowiska”.
♦ Uważaj, by wskutek przekłucia lub uderzenia nie
uszkodzić ani nie zdeformować akumulatora, co grozi
oparzeniem i pożarem.
3
POLSKI
♦
♦
Nie ładuj uszkodzonych akumulatorów.
W ekstremalnych warunkach zastosowania
z akumulatora może wyciekać elektrolit. W razie
zauważenia cieczy na obudowie akumulatora ostrożnie
zetrzyj ją szmatą. Uważaj, by ciecz nie zanieczyściła
skóry.
♦ Gdyby jednak elektrolit prysnął na skórę lub w oczy,
zastosuj się do następującej porady.
Ostrzeżenie! Elektrolit jest żrący i grozi oparzeniem
lub wyrządzeniem szkód rzeczowych. W razie
zanieczyszczenia skóry natychmiast obficie spłucz ją wodą.
Przy zaczerwienieniach, lub podrażnieniach skóry zgłoś
się do lekarza. Gdyby roztwór prysnął w oczy, natychmiast
przepłucz je dużą ilością czystej wody i skorzystaj z pomocy
lekarskiej.
Zasilacz
♦ Zasilacz ten jest podwójnie zaizolowany i dlatego żyła
uziemiająca nie jest potrzebna. Zawsze sprawdzaj, czy
lokalne napięcie sieciowe odpowiada wartości podanej
na tabliczce znamionowej.
Ostrzeżenie! W żadnym wypadku nie próbuj zasilać
radioodbiornika bezpośrednio z sieci.
♦ Natychmiast wymień uszkodzony kabel.
♦ Nie wystawiaj zasilacza na działanie wody.
♦ Nie otwieraj zasilacza.
♦ Nie dokonuj żadnych przeróbek w zasilaczu.
♦ Gdy korzystasz z zasilacza, zadbaj o wystarczającą
wentylację.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Przycisk cyfrowego korektora dźwięku „Equalizer”/
zegara
Przycisk „Bluetooth ”
Przyciski strojenia/strojenia automatycznego
Wyświetlacz ciekłokrystaliczny
Antena
Gniazdo przyłączeniowe do zasilacza sieciowego
Kieszeń akumulatora 18 V
Gniazdo dodatkowe (AUX)
Kieszeń na baterię guzikową
Zasilacz sieciowy
Zastosowanie
Ściągnij plastikową folię z baterii guzikowej.
Obsługa radioodbiornika
Radioodbiornik może zapamiętać czas zegarowy i wybrane
stacje radiowe. Pamięć ta jest zasilana z wewnętrznej baterii
guzikowej.
Transformator separacyjny odporny na zwarcie
Wymiana baterii guzikowej
Ostrzeżenie! Niebezpieczeństwo eksplozji przy
niewłaściwym postępowaniu.
Wymień baterię na ogniwo tego samego typu CR2032
lub równoważne. Przy wymianie zachowaj odpowiednią
polaryzację („+” i „-„). Tak składuj i transportuj baterie,
by jakieś metalowe przedmioty nie mogły zewrzeć ich
biegunów.
Ostrzeżenie! Przed włożeniem/wymianą baterii wyłącz
radioodbiornik i odłącz go od zasilania. Nieprzestrzeganie
tego zalecenia grozi doznaniem urazu ciała.
♦ Wykręć wkręt z pokrywy kieszeni na baterię guzikową
(14). Zdejmij pokrywę kieszeni.
♦ Tak włóż baterię guzikową, by napis na niej znalazł się
na górze.
♦ Ponownie załóż pokrywę i mocno dokręć wkręt.
Wskazówka: By wyzerować wyświetlacz ciekłokrystaliczny
(9), zegar i zaprogramowane stacje wyjmij baterię guzikową
i ponownie ją włóż. Wykonaj tę procedurę, nawet gdy
wyświetlacz wydaje się „zamrożony”.
Zasilacz sieciowy impulsowy (SMPS)
Zasilanie i regulacja głośności
Zasilacz jest przeznaczony tylko do użytku
wewnętrznego.
Zasilanie przy użyciu zasilacza
Przyłącz wtyk kabla zasilacza sieciowego (15) do gniazda
(11). Następnie wetknij zasilacz do odpowiedniego gniazda
sieciowego lub agregatu prądotwórczego.
Bezpieczeństwo elektryczne
Zasilacz ten jest przystosowany do zasilania
prądem o określonym napięciu. Zawsze sprawdzaj,
czy lokalne napięcie sieciowe odpowiada wartości
podanej na tabliczce znamionowej. Nigdy nie
przyłączaj radioodbiornika bezpośrednio do sieci.
Symbole na zasilaczu
Elementy radioodbiornika
Radioodbiornik ten zawiera niektóre lub wszystkie spośród
niżej wymienionych elementów:
1. Przyciski regulacji głośności
2. Wyłącznik
3. Przycisk trybu pracy „Mode”
4. Przycisk wyboru stacji
5. Przycisk preselekcji „Set Preset”
4
6.
Zasilanie z akumulatora
Włóż całkowicie naładowany 18 V akumulator Stanley FAT
Max (nie należy do zakresu dostawy) do kieszeni (12).
Sprawdź, czy akumulator jest prawidłowo włożony.
Załączanie i wyłączanie
♦
By załączyć radioodbiornik, naciśnij wyłącznik (2).
POLSKI
♦
By wyłączać radioodbiornik, ponownie naciśnij
wyłącznik (2).
♦ By zwiększyć głośność, naciśnij górny przycisk (1). By
zmniejszyć głośność, naciśnij dolny przycisk (1).
Wskazówka: Gdy jednocześnie jest włożony akumulator
i przyłączony zasilacz sieciowy, radioodbiornik jest zasilany
z zasilacza, a nie z akumulatora. Akumulator nie jest jednak
wtedy ładowany.
Tryby pracy (przycisk „Mode”)
By wybrać żądany tryb pracy (FM, AM, AUX lub Bluetooth),
tytle razy naciśnij przycisk „Mode” (3), aż na wyświetlaczu
ciekłokrystalicznym ukaże się wskazanie wybranego trybu.
Gdy przykładowo radioodbiornik znajduje się w trybie FM,
dwukrotne naciśnięcie przycisku powoduje przejście do
trybu AUX.
Strojenie i strojenie automatyczne
Strojenie
By odebrać sygnał o większej częstotliwości, naciśnij górny
przycisk strojenia/strojenia automatycznego (8). By odebrać
sygnał o mniejszej częstotliwości, naciśnij dolny przycisk.
Strojenie automatyczne
Naciśnij i przytrzymaj górny przycisk strojenia/strojenia
automatycznego (8). Zwolnij przycisk, by dostroić się do
najbliższej odbieralnej stacji o większej częstotliwości.
Naciśnij i dłużej przytrzymaj przycisk, by bezpośrednio
dostroić się do żądanego nadajnika.
Naciśnij i przytrzymaj dolny przycisk strojenia/strojenia
automatycznego (8). Zwolnij przycisk, by dostroić się do
najbliższej odbieralnej stacji o mniejszej częstotliwości.
Nastawianie zegara
Zegar można nastawić przy włączonym lub wyłączonym
zasilaniu.
♦ Naciśnij i przytrzymaj przycisk cyfrowego
korektora dźwięku/zegara (6), aż na wyświetlaczu
ciekłokrystalicznym (9) zaczną migać cyfry godzin.
Zwolnij przycisk.
♦ By nastawić godzinę, naciśnij jeden z przycisków
strojenia/strojenia automatycznego (8).
♦ Po nastawieniu prawidłowej godziny ponownie naciśnij
przycisk cyfrowego korektora dźwięku/zegara. Teraz
migają cyfry minut. By nastawić minutę, naciśnij jeden
z przycisków strojenia/strojenia automatycznego.
♦ Gdy w ciągu 5 sekund nie naciśniesz żadnego
przycisku, radioodbiornik powraca do poprzedniego
ustawienia.
♦ Zegar jest nastawiony, gdy cyfry nie migają.
wyboru stacji (4) powoduje natychmiastowe dostrojenie się
radioodbiornika do żądanej stacji.
Programowanie poszczególnych stacji
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Przycisk cyfrowego korektora dźwięku
Regulacja basów i sopranów
♦ Jeden raz naciśnij przycisk cyfrowego
korektora dźwięku/zegara (6). Na wyświetlaczu
ciekłokrystalicznym (9) ukazuje się wskazanie
korektora graficznego basów.
♦ Naciśnij górny lub dolny przycisk głośności (1), by
podbić lub osłabić basy.
♦ Ponownie naciśnij przycisk cyfrowego korektora
dźwięku/zegara, by przejść do korektora graficznego
sopranów.
♦ Naciśnij górny lub dolny przycisk głośności, by podbić
lub osłabić soprany.
♦ By zakończyć tę operację, trzeci raz naciśnij przycisk
cyfrowego korektora dźwięku/zegara.
Wskazówka: Gdy w ciągu 5 sekund nie naciśniesz żadnego
przycisku, radioodbiornik powraca do poprzedniego
ustawienia.
Zastosowanie bezprzewodowej
technologii Bluetooth*
♦
♦
♦
♦
Wybór zaprogramowanych stacji
Można niezależnie zaprogramować 6 stacji radiowych FM
i 6 stacji radiowych AM. Po przypisaniu ich odpowiednim
cyfrom jedno- lub kilkukrotne naciśnięcie przycisku
Załącz radioodbiornik (2).
Naciśnij przycisk „Mode” (3), by wybrać żądany tryb
pracy (AM lub FM).
Dostrój się do żądanej stacji (patrz „Strojenie i strojenie
automatyczne”).
Naciśnij przycisk preselekcji „Set Preset” (5). Na
wyświetlaczu ciekłokrystalicznym (9) zaczyna migać
symbol pamięci „Mem”,
Kilkakrotnie naciśnij przycisk wyboru stacji (4), by
przypisać odbieraną stację jednej z 6 cyfr.
Po wyświetleniu żądanej cyfry, ponownie naciśnij
przycisk preselekcji.
Powtórz operacje od 3. do 6., by zaprogramować inne
stacje.
♦
Załącz radioodbiornik (2).
Przyciskiem trybu pracy wybierz funkcję Bluetooth.
Spośród oferowanych urządzeń wybierz „P3BTR”,
a następnie przejdź do trybu parowania swoich
urządzeń. W czasie parowania na wyświetlaczu
ciekłokrystalicznym (9) miga symbol Bluetooth. Po
prawidłowym sparowaniu symbol Bluetooth zaświeca
się na stałe.
By zapamiętane w swoim urządzeniu Bluetooth pliki
audio móc odtwarzać przez radioodbiornik, naciśnij
przycisk Bluetooth (7) lub przycisk „Mode” (3), aż na
wyświetlaczu (9) ukaże się „bt”.
Teraz możesz odtwarzać muzykę ze swojego
urządzenia.
5
POLSKI
Wskazówka: W czasie parowania radioodbiornik nie
musi się znajdować w trybie Bluetooth, a tylko w czasie
odsłuchiwania muzyki.
* Słowo i logo Bluetooth  są to zastrzeżone znaki towarowe
będące własnością firmy Bluetooth SIG, Inc. Firma
Stanley Fat Max wykorzystuje je na licencji. Inne marki
i nazwy handlowe są własnością odnośnych właścicieli.
Usterka
Możliwa przyczyna
Środek zaradczy
Radioodbiornik nie daje się
załączyć
Kabel nie jest przyłączony
Przyłącz radioodbiornik
do sprawnego gniazda
sieciowego.
Przepalony bezpiecznik
Wymień bezpiecznik. (Gdy
bezpiecznik ponownie
się przepali, wyłącz
radioodbiornik i oddaj go
do naprawy w centrum
serwisowym Stanley FAT
Max lub w autoryzowanym
warsztacie serwisowym).
Zadziałał wyłącznik
automatyczny
Ponownie włącz wyłącznik
Gdy wyłącznik ponownie
zadziała, wyłącz
radioodbiornik i oddaj go
do naprawy w centrum
serwisowym Stanley FAT
Max lub w autoryzowanym
warsztacie serwisowym).
Uszkodzony kabel lub
wyłącznik
Wymień kabel lub wyłącznik w centrum serwisowym
Stanley FAT Max lub w autoryzowanym warsztacie
serwisowym.
Akumulator nie jest
naładowany
Naładuj akumulator.
Battery is not fully
connected
Push battery fully into the
battery port and ensure it is
properly connected
Battery does not have
enough power
Charge battery
Battery has been removed
Replace battery
Adapter unplugged without
battery in place
Plug adapter into outlet or
perperly insert battery
Power to outlet is off when
using adapter
Ensure wall outlet is
receiving power or properly
insert battery
Przychodzące rozmowy telefoniczne
Gdy do radioodbiornika jest przyłączony telefon i przychodzi
rozmowa, przez głośnik rozbrzmiewa sygnał dzwonka.
Samsung** Po odebraniu rozmowy słychać głos osoby
dzwoniącej przez radioodbiornik. Gdy chcesz z tą
osobą rozmawiać przez telefon, wyłącz funkcję zestawu
słuchawkowego w swoim telefonie. Radioodbiornik zostaje
wyciszony aż do zakończenia rozmowy. Zakończ ją jak
zwykle, naciskając odpowiedni przycisk w telefonie.
Radioodbiornik wznawia poprzednią aktywność.
**Samsung jest to zarejestrowany znak handlowy firmy
Samsung Group.
IPhone *** Odbierz rozmowę przez telefon. Gdy zostanie
odebrana przez radioodbiornik, przekieruj ją do telefonu.
W tym celu wybierz w swoim telefonie „Źródło audio”,
a następnie „iPhone”. Radioodbiornik zostaje wyciszony aż
do zakończenia rozmowy. Zakończ ją jak zwykle, naciskając
odpowiedni przycisk w telefonie. Radioodbiornik wznawia
poprzednią aktywność.
Na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym
ukazuje się
napis „NBC”
Ważne wskazówki dotyczące odbioru
♦
Odbiór zależy od miejsca ustawienia i mocy sygnału
radiowego.
♦ Niektóre agregaty prądotwórcze mogą generować
szum tła.
♦ Odbiór stacji AM przy użyciu akumulatora
prawdopodobnie będzie lepszy.
♦ Do gniazda dodatkowego (13) można przyłączyć
wyjście odtwarzacza CD, iPod*** lub MP3. Sygnał
dźwiękowy z zewnętrznego źródła będzie odtwarzany
przez głośniki.
***iPod i IPhone stanowią zarejestrowane znaki
handlowe firmy Apple Inc.
Wykrywanie i usuwanie usterek
Gdy wydaje się, że radioodbiornik nie działa prawidłowo,
przeanalizuj poniższe wskazówki. Gdyby nie udało się
pokonać problemu, zwróć się do warsztatu serwisowego
Stanley FAT Max w swoim sąsiedztwie.
Ostrzeżenie! Zanim zaczniesz, odłącz zasilacz.
6
Brak połączenia Bluetooth ®
Radioodbiornik znajduje
Umieść radioodbiornik
się poza zasięgiem sygnału w zasięgu sygnału
®
Bluetooth
Bluetooth ®.
Obydwa urządzenia
prawdopodobnie trzeba
ponownie sparować. Patrz
„Bezprzewodowa technologia Bluetooth”
Konserwacja
Urządzenia sieciowe i akumulatorowe firmy Stanley Fat
Max odznaczają się dużą trwałością użytkową i prawie
nie wymagają konserwacji. Jednak w celu zapewnienia
ciągłej, bezawaryjnej pracy niezbędne jest ich regularne
czyszczenie.
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem konserwacji wyłącz
urządzenie i odłącz zasilacz lub wyjmij akumulator.
♦ Brud i tłuszcz z obudowy można usunąć miękką
ściereczką.
Ostrzeżenie: Do czyszczenia plastikowych elementów
radioodbiornika nie używaj ŻADNYCH rozpuszczalników
ani innych agresywnych chemikaliów, które mogą osłabić
materiał. Najlepsza do tego celu jest szmata zwilżona
łagodnym roztworem mydlanym. Uważaj, by do wnętrza
POLSKI
obudowy nie dostała się jakaś ciecz i żadnej części
radioodbiornika nie zanurzaj w wodzie.
Ostrzeżenie! Do czyszczenia wnętrza obudowy NIE stosuj
żadnych smarów ani środków czyszczących. Mogłoby to
bardzo źle wpłynąć na trwałość użytkową i sprawność
urządzenia.
Wskazówki dotyczące konserwacji
Wyrób ten nie podlega konserwacji przez użytkownika. We
wnętrzu radioodbiornika nie ma żadnych elementów, które
wymagają konserwacji. Ze względu na podzespoły wrażliwe
na ładunki elektrostatyczne może się tym zajmować tylko
autoryzowany warsztat serwisowy.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Wyrobu tego
nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci
z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony zastąpić wyrób
Stanley Fat Max nowym sprzętem lub nie będziesz go już
potrzebować, w trosce o ochronę środowiska nie wyrzucaj
go do śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie oddaj do
specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.
♦
♦
odpowiedniego opakowania, by nie ryzykować zwarcia
biegunów. Ostatecznie oddaj akumulatory do warsztatu
serwisowego lub do komunalnego zakładu utylizacji
odpadów w swoim sąsiedztwie.
Uważaj, by nie zewrzeć biegunów akumulatora.
Nie wrzucaj akumulatora do ognia. Grozi to eksplozją
i doznaniem urazu.
Dane techniczne
Zasilacz
FM770B
Typ 1
Napięcie wejściowe
Vac
230
Napięcie wyjściowe
Vdc
18
Natężenie prądu
A
0,4
Akumulator
Napięcie
VDC
Pojemność
Ah
Typ
FMC687L
FMC688L
18
18
2,0
4,0
litowo-jonowy
litowo-jonowy
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych wyrobów
i opakowań niektóre materiały mogą być
odzyskane i ponownie wykorzystane. W ten
sposób chroni się środowisko naturalne
i zmniejsza popyt na surowce.
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają one
oddawania zużytych elektrycznych urządzeń powszechnego
użytku do specjalnych punktów zbiorczych lub zobowiązują
sprzedawców do przyjmowania ich przy zakupie nowego
wyrobu.
Stanley Fat Max chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane
przez siebie urządzenia i utylizuje je zgodnie
z obowiązującymi przepisami. By skorzystać z tej usługi,
oddaj zużyty sprzęt do autoryzowanego warsztatu
naprawczego, który prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw
handlowych Stanley Fat Max, które udzielają informacji
o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz także
w Internecie pod adresem: www.2helpU.com.
Akumulatory
Przy utylizacji zużytych akumulatorów i baterii
pamiętaj o ochronie środowiska:
♦
♦
Całkowicie rozładuj akumulator i wyjmij go
z radioodbiornika.
Akumulatory niklowo-kadmowe, niklowo-wodorkowe
i litowo-jonowe nadają się do recyklingu. Włóż je do
zst00270685 - 28-05-2015
7
8
Stanley Fatmax
WARUNKI GWARANCJI
Produkty marki Stanley Fatmax reprezentują bardzo wysoką
jakoĞü, dlatego oferujemy dla nich korzystne warunki gwarancyjne.
Niniejsze warunki gwarancji nie ograniczają praw klienta wynikających z polskich regulacji ustawowych, lecz są ich uzupeánieniem.
Gwarancja jest waĪna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Gwarantujemy sprawne dziaáanie produktu w przypadku postĊpowania zgodnego z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi
opisanymi w instrukcji obsáugi.
Niniejszą gwarancją nie jest objĊte dodatkowe wyposaĪenie, jeĪeli
nie zostaáa do niego doáączona oddzielna karta gwarancyjna oraz
elementy wyrobu podlegające naturalnemu zuĪyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objĊte są usterki produktu spowodowane
wadami produkcyjnymi i wadami materiaáowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest waĪna po przedstawieniu przez
Klienta w Centralnym Serwisie Gwarancyjnym Erpatech
reklamowanego produktu oraz áącznie:
poprawnie wypeánionej karty gwarancyjnej;
waĪnego paragonu zakupu z datą sprzedaĪy taką, jak
w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpáatną naprawĊ urządzenia (wraz
z bezpáatną wymianą uszkodzonych czĊĞci) w okresie
12 miesiĊcy od daty zakupu.
4.
W celu przedáuĪenia okresu gwarancji o dodatkowe 2 lata
naleĪy w ciągu 4 tygodni od daty zakupu urządzenia dokonaü
rejestracji na stronie internetowej: www.stanley.eu/3.
5.
a)
Produkt reklamowany musi byü:
dostarczony bezpoĞrednio do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego Erpatech wraz z poprawnie wypeánioną Kartą
Gwarancyjną i waĪnym paragonem zakupu (lub kopią faktury)
oraz szczegóáowym opisem uszkodzenia, lub
przesáany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za
poĞrednictwem punktu sprzedaĪy wraz z dokumentami
wymienionymi powyĪej.
b)
6.
Koszty wysyáki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
Erpatech ponosi Serwis. Wszelkie koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem i innym
ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia
gwarancyjnego, produkt jest odsyáany do miejsca nadania na
koszt adresata.
7.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji bĊdą usuniĊte przez
Centralny Serwis Gwarancyjny Erpatech w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjĊcia produktu przez Centralny
Serwis Gwarancyjny;
termin usuniĊcia wady (punkt 7a) moĪe byü wydáuĪony o czas
niezbĊdny do importu niezbĊdnych czĊĞci zamiennych.
a)
b)
8.
a)
b)
9.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, moĪe byü wydany
nowy produkt o nie gorszych parametrach.
10. Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego Erpatech
odnoĞnie zasadnoĞci zgáaszanych usterek jest decyzją
ostateczną.
11. Gwarancją nie są objĊte:
a) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane niewáaĞciwym uĪytkowaniem lub uĪywaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsáugi lub przepisami bezpieczeĔstwa.
b) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane przeciąĪaniem narzĊdzia, które prowadzi do uszkodzeĔ silnika,
przekáadni lub innych elementów a takĪe stosowaniem
osprzĊtu innego niĪ zalecany przez Stanley;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywoáane nimi wady;
d) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia na skutek dziaáania poĪaru,
powodzi, czy teĪ innych klĊsk Īywioáowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zuĪycia w eksploatacji
czy teĪ innych czynników zewnĊtrznych;
e) produkty, w których naruszone zostaáy plomby gwarancyjne
lub, które byáy naprawiane poza Centralnym Serwisem
Gwarancyjnym lub byáy przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzĊt eksploatacyjny doáączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu zuĪyciu.
12. Centralny Serwis Gwarancyjny Erpatech, ¿rmy handlowe, które sprzedaáy produkt, nie udzielają upowaĪnieĔ ani gwarancji
innych niĪ okreĞlone w karcie gwarancyjnej. W szczególnoĞci
nie obejmują prawa klienta do domagania siĊ zwrotu utraconych zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
13. Gwarancja nie wyáącza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnieĔ kupującego wynikających z niezgodnoĞci towaru
z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 Moğciska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
Klient otrzyma nowy sprzĊt, jeĪeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na piĞmie, Īe
usuniĊcie wady jest niemoĪliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie bez dokonywania naprawy.
9
10
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
+
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Rotel Kft. Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
09/12
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising