DCF887 | DeWalt DCF887 IMPACT DRIVER instruction manual

588779-66 CZ
Přeloženo z původního návodu
DCF887
Obrázek 1
C
D
G
B
A
J
H
K
I
E
F
L
I
Obrázek 2
F
E
M
2
Obrázek 3
Obrázek 4
K
Obrázek 5
Obrázek 6
C
D
C
D
3
KOMPAKTNÍ RÁZOVÝ UTAHOVÁK
S BEZUHLÍKOVÝM MOTOREM DCF887
Blahopřejeme Vám!
VAROVÁNÍ: Deklarované hodnoty
vibrací se vztahují na určené
standardní použití tohoto nářadí.
Je-li ovšem nářadí použito pro
různé aplikace s rozmanitým
příslušenstvím nebo je-li prováděna
jeho nedostatečná údržba, velikost
vibrací může být odlišná. Tak se může
během celkové pracovní doby značně
prodloužit doba působení vibrací na
obsluhu.
Zvolili jste si nářadí značky DEWALT. Léta
zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace
vytvořily ze společnosti DEWALT jednoho
z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
Technické údaje
Napájecí napětí
Typ
Typ baterie
Výkon
Otáčky naprázdno
Režim 1
Režim 2
Režim 3
Počet rázů
Maximální moment
Držák nástrojů
Hmotnost (bez baterie)
V
W
ot./min
DCF887
18
1/10
Li-Ion
400
Odhad míry působení vibrací na
obsluhu by měl také počítat s dobou,
kdy je nářadí vypnuto nebo kdy je
v chodu naprázdno a neprovádí
žádnou práci. Během celkové
pracovní doby se tak může doba
působení vibrací na obsluhu značně
zkrátit.
0 – 1 000
0 – 2 800
0 – 3 250
rázy/
min
Nm
kg
Zjistěte si další doplňková
bezpečnostní opatření, která chrání
obsluhu před účinkem vibrací,
jako jsou: údržba nářadí a jeho
příslušenství, udržování rukou v teple,
organizace způsobů práce.
0 – 3 800
205
6,35 mm
(1/4")
0,9
Hodnoty týkající se hlučnosti a vibrací (prostorový
vektorový součet) podle normy EN 60745-2-2:
LPA (úroveň akustického tlaku)
dB(A)
96
LWA (úroveň akustického výkonu)
dB(A)
107
K (odchylka uvedené hodnoty
týkající se hluku)
dB(A)
3
Hodnota vibrací ah =
Odchylka K =
m/s²
m/s²
22,0
2,1
Velikost vibrací uvedená v tomto dokumentu byla
měřena podle normalizovaných požadavků, které
jsou uvedeny v normě EN 60745 a může být
použita pro srovnání jednoho nářadí s ostatními.
Tato hodnota může být použita pro předběžný
odhad vibrací působících na obsluhu.
Baterie
Typ baterie
Napájecí napětí
Kapacita
Hmotnost
V
Ah
kg
Baterie
Typ baterie
Napájecí napětí
Kapacita
Hmotnost
DCB183/B DCB184/B DCB185
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
V
18
18
18
Ah
2,0
5,0
1,3
kg 0,40/0,45 0,62/0,67
0,35
Nabíječka
Napětí sítě
Typ baterie
Přibližná doba
nabíjení baterie
Hmotnost
4
V
min
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
DCB105
230
10,8/14,4/18 V Li-Ion
25
30
40
(1,3 Ah) (1,5 Ah) (2,0 Ah)
55
70
90
(3,0 Ah) (4,0 Ah) (5,0 Ah)
0,49
Nabíječka
Napětí sítě
Typ baterie
Přibližná doba
nabíjení baterie
Hmotnost
V
min
kg
Nabíječka
Napětí sítě
Typ baterie
Přibližná doba
nabíjení baterie
Hmotnost
V
min
kg
Nabíječka
Napětí sítě
Typ baterie
Přibližná doba
nabíjení baterie
Hmotnost
V
min
kg
Nabíječka
Napětí sítě
Typ baterie
Přibližná doba
nabíjení baterie
Hmotnost
V
min
kg
Pojistky:
Evropa
Velká Británie
a Irsko
DCB107
230
10,8/14,4/18 V Li-Ion
60
70
90
(1,3 Ah) (1,5 Ah) (2,0 Ah)
140
185
240
(3,0 Ah) (4,0 Ah) (5,0 Ah)
0,29
DCB112
230
10,8/14,4/18 V Li-Ion
40
45
60
(1,3 Ah) (1,5 Ah) (2,0 Ah)
90
120
150
(3,0 Ah) (4,0 Ah) (5,0 Ah)
0,36
DCB113
230
10,8/14,4/18 V Li-Ion
30
35
50
(1,3 Ah) (1,5 Ah) (2,0 Ah)
70
100
120
(3,0 Ah) (4,0 Ah) (5,0 Ah)
0,4
DCB115
230
10,8/14,4/18 V Li-Ion
25
30
40
(1,3 Ah) (1,5 Ah) (2,0 Ah)
55
70
90
(3,0 Ah) (4,0 Ah) (5,0 Ah)
0,5
Nářadí 230 V
Nářadí 230 V
VAROVÁNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li ji
zabráněno, může vést k vážnému
nebo smrtelnému zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li ji
zabráněno, může vést k lehkému
nebo středně vážnému zranění.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesouvisející se způsobením
zranění, který, není-li mu zabráněno,
může vést k poškození zařízení.
Upozorňuje na riziko úrazu
elektrickým proudem.
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
ES Prohlášení o shodě
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
15
KOMPAKTNÍ RÁZOVÝ UTAHOVÁK
S BEZUHLÍKOVÝM MOTOREM
DCF887
Společnost DEWALT tímto prohlašuje, že tyto
výrobky popisované v části Technické údaje
splňují požadavky následujících norem: 2006/42/
EC, EN 60745-1:2009+A11:2010, EN 60745-22:2010.
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnic
2004/108/EC (do 19. 4. 2016), 2014/30/EU (od
20. 4. 2016) a 2011/65/EU. Další informace vám
poskytne zástupce společnosti DEWALT na
následující adrese nebo na adresách, které jsou
uvedeny na zadní straně tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za
sestavení technických údajů a provádí toto
prohlášení v zastoupení společnosti DEWALT.
10 A v napájecí síti
3 A v zástrčce
napájecího kabelu
Definice: Bezpečnostní pokyny
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti
každého označení. Přečtěte si pozorně návod
k obsluze a věnujte pozornost těmto symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje
bezprostředně hrozící rizikovou
situaci, která, není-li jí zabráněno,
povede k způsobení vážného nebo
smrtelného zranění.
Markus Rompel
Ředitel technického oddělení
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
29. 6. 2015
VAROVÁNÍ: Z důvodu omezení
rizika zranění si přečtěte tento návod
k obsluze.
5
Všeobecné bezpečnostní
pokyny pro práci s elektrickým
nářadím
VAROVÁNÍ! Přečtěte si
všechny bezpečnostní pokyny
a bezpečnostní výstrahy.
Nedodržení uvedených varování
a pokynů může vést k úrazu
elektrickým proudem, požáru
a vážnému zranění.
VEŠKERÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
A POKYNY USCHOVEJTE PRO DALŠÍ
POUŽITÍ
Termín „elektrické nářadí“ ve všech upozorněních
odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě (je
opatřeno napájecím kabelem) nebo nářadí
napájené baterií (bez napájecího kabelu).
1) BEZPEČNOST NA PRACOVIŠTI
a) Udržujte pracovní prostor v čistotě
a dobře osvětlený. Přeplněný
a neosvětlený pracovní prostor může vést
k způsobení úrazů.
b) Nepracujte s elektrickým nářadím
ve výbušném prostředí, jako jsou
například prostory s výskytem
hořlavých kapalin, plynů nebo prašných
látek. V elektrickém nářadí dochází
k jiskření, které může způsobit vznícení
hořlavého prachu nebo výparů.
c) Při práci s nářadím zajistěte bezpečnou
vzdálenost dětí a ostatních osob.
Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly
nad nářadím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
a) Zástrčka napájecího kabelu nářadí
musí odpovídat zásuvce. Zástrčku
nikdy žádným způsobem neupravujte.
Nepoužívejte u uzemněného
elektrického nářadí žádné upravené
zástrčky. Neupravované zástrčky
a odpovídající zásuvky snižují riziko
způsobení úrazu elektrickým proudem.
b) Nedotýkejte se uzemněných povrchů,
jako jsou například potrubí, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Při
uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko úrazu
elektrickým proudem.
c) Nevystavujte elektrické nářadí dešti
nebo vlhkému prostředí. Vnikne-li do
elektrického nářadí voda, zvýší se riziko
úrazu elektrickým proudem.
d) S napájecím kabelem zacházejte
opatrně. Nikdy nepoužívejte napájecí
kabel k přenášení nebo posouvání
nářadí a netahejte za něj, chcete6
e)
f)
li nářadí odpojit od elektrické sítě.
Zabraňte kontaktu kabelu s mastnými,
horkými a ostrými předměty nebo
pohyblivými částmi. Poškozený nebo
zauzlený napájecí kabel zvyšuje riziko
úrazu elektrickým proudem.
Při práci s nářadím venku používejte
prodlužovací kabely určené pro
venkovní použití. Použití kabelu pro
venkovní použití snižuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
Musíte-li s elektrickým nářadím
pracovat ve vlhkém prostředí, použijte
napájecí zdroj s proudovým chráničem
(RCD). Použití proudového chrániče (RCD)
snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
3) BEZPEČNOST OBSLUHY
a) Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co
provádíte a při práci s nářadím pracujte
s rozvahou. Nepracujte s elektrickým
nářadím, jste-li unavení nebo jste-li
pod vlivem drog, alkoholu nebo léků.
Chvilka nepozornosti při práci s elektrickým
nářadím může vést k vážnému úrazu.
b) Používejte prvky osobní ochrany. Vždy
používejte ochranu zraku. Ochranné
prostředky jako respirátor, neklouzavá
pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu,
používané v příslušných podmínkách,
snižují riziko poranění osob.
c) Zabraňte náhodnému spuštění. Před
připojením zdroje napětí nebo před
vložením baterie a před zvednutím nebo
přenášením nářadí zkontrolujte, zda
je spínač v poloze vypnuto. Přenášení
elektrického nářadí s prstem na spínači
nebo připojení nářadí k napájecímu zdroji,
je-li spínač nářadí v poloze zapnuto, může
způsobit úraz.
d) Před spuštěním nářadí vždy odstraňte
všechny klíče nebo seřizovací
přípravky. Seřizovací klíče ponechané
na nářadí mohou být zachyceny rotujícími
částmi nářadí a mohou způsobit úraz.
e) Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak
je umožněna lepší ovladatelnost nářadí
v neočekávaných situacích.
f) Vhodně se oblékejte. Nenoste volný
oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby se
vaše vlasy, oděv a rukavice nedostaly
do kontaktu s pohyblivými částmi. Volný
oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být
pohyblivými díly zachyceny.
g) Pokud jsou zařízení vybavena
adaptérem pro připojení odsávacího
zařízení, zajistěte jeho správné připojení
a řádnou funkci. Použití těchto zařízení
může snížit nebezpečí týkající se prachu.
4) POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ A JEHO
ÚDRŽBA
a) Nepřetěžujte elektrické nářadí.
Používejte pro prováděnou práci
správný typ nářadí. Při použití správného
typu nářadí bude práce provedena lépe
a bezpečněji.
b) Nelze-li spínač nářadí zapnout
a vypnout, s nářadím nepracujte. Každé
elektrické nářadí s nefunkčním spínačem je
nebezpečné a musí být opraveno.
c) Před seřizováním nářadí, před
výměnou příslušenství nebo pokud
nářadí nepoužíváte, odpojte zástrčku
napájecího kabelu od zásuvky nebo
z nářadí vyjměte baterii. Tato preventivní
bezpečnostní opatření snižují riziko
náhodného spuštění nářadí.
d) Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej
mimo dosah dětí a zabraňte tomu, aby
bylo toto nářadí použito osobami, které
nejsou seznámeny s jeho obsluhou
nebo s tímto návodem. Elektrické
nářadí je v rukou nekvalifikované obsluhy
nebezpečné.
e) Provádějte údržbu elektrického
nářadí. Zkontrolujte vychýlení nebo
zablokování pohyblivých částí,
poškození jednotlivých dílů a jiné
okolnosti, které mohou ovlivnit chod
nářadí. Pokud je nářadí poškozeno,
nechejte jej opravit. Mnoho nehod bývá
způsobeno zanedbanou údržbou nářadí.
f) Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje s ostrými
řeznými břity jsou méně náchylné
k zanášení nečistotami a lépe se s nimi
pracuje.
g) Elektrické nářadí, příslušenství, držáky
nástrojů atd., používejte podle těchto
pokynů a berte v úvahu podmínky
pracovního prostředí a práci, kterou
budete provádět. Použití elektrického
nářadí k jiným účelům, než k jakým je
určeno, může být nebezpečné.
5) POUŽITÍ NÁŘADÍ NAPÁJENÉHO BATERIÍ
A JEHO ÚDRŽBA
a) Nabíjejte pouze v nabíječce určené
výrobcem. Nabíječka vhodná pro jeden
typ baterie může při vložení jiného
nevhodného typu baterie způsobit požár.
b) Používejte výhradně baterie
doporučené výrobcem nářadí. Použití
jiných typů baterií může způsobit vznik
požáru nebo zranění.
c)
d)
Pokud baterii nepoužíváte, uložte ji
mimo dosah kovových předmětů, jako
jsou kancelářské sponky, mince, klíče,
hřebíky, šroubky nebo jiné drobné
kovové předměty, které mohou způsobit
zkratování jejich kontaktů. Zkratování
kontaktů baterie může vést k způsobení
popálenin nebo požáru.
V nevhodných podmínkách může
z baterie unikat kapalina. Vyvarujte
se kontaktu s touto kapalinou. Dojdeli k náhodnému kontaktu s touto
kapalinou, zasažené místo omyjte
vodou. Při zasažení očí potřísněné
místo omyjte a vyhledejte lékařskou
pomoc. Unikající kapalina z baterie
může způsobit podráždění pokožky nebo
popáleniny.
6) OPRAVY
a) Svěřte opravu vašeho elektrického
nářadí pouze osobě s příslušnou
kvalifikací, která bude používat
výhradně originální náhradní díly. Tím
zajistíte bezpečný provoz nářadí.
Specifické doplňkové
bezpečnostní předpisy pro
rázové klíče/utahováky
• Při pracovních operacích, u kterých by
mohlo dojít ke kontaktu se skrytými vodiči
nebo s vlastním napájecím kabelem, držte
nářadí vždy za izolované části. Montážní
prvky, které se dostanou do kontaktu
s „živým“ vodičem, způsobí, že neizolované
kovové části elektrického nářadí budou
také „živé“, což může obsluze způsobit úraz
elektrickým proudem.
Zbytková rizika
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení,
určitá zbytková rizika nemohou být vyloučena.
Tato rizika jsou následující:
– Poškození sluchu.
– Riziko zranění způsobeného odlétávajícími
částečkami.
– Riziko popálení způsobeného kontaktem
s horkým příslušenstvím, které se zahřálo
během použití.
– Riziko zranění způsobené dlouhodobým
použitím výrobku.
7
Štítky na nářadí
Na tomto nářadí jsou následující piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod k obsluze.
Viditelné záření. Nedívejte se do světla.
UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU
Datový kód, který obsahuje také rok výroby, je
vytištěn na krytu nářadí.
Příklad:
2015 XX XX
Rok výroby
Důležité bezpečnostní pokyny
pro všechny nabíječky
TYTO POKYNY USCHOVEJTE: Tento návod
obsahuje důležité bezpečnostní a provozní
pokyny pro kompatibilní nabíječky (viz Technické
údaje).
• Před použitím nabíječky si přečtěte všechny
pokyny a výstražná upozornění nacházející
se na nabíječce, na baterii a na výrobku,
který je touto baterií napájen.
VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem. Dbejte na to,
aby se do nabíječky nedostala žádná
kapalina. Mohlo by dojít k úrazu
elektrickým proudem.
VAROVÁNÍ: Doporučujeme vám
používat proudový chránič (RCD)
s citlivostí minimálně 30 mA.
UPOZORNĚNÍ: Riziko popálení.
Nabíjejte pouze nabíjecí baterie
DEWALT, aby bylo sníženo riziko
poranění. Jiné typy baterií mohou
prasknout, což může vést k zranění
osob nebo k hmotným škodám.
UPOZORNĚNÍ: Děti musí být pod
dozorem, aby bylo zajištěno, že si
s tímto zařízením nebudou hrát.
POZNÁMKA: V určitých podmínkách,
kdy je nabíječka připojena
k napájecímu napětí, může dojít ke
zkratování nabíjecích kontaktů uvnitř
nabíječky cizími předměty. Cizí vodivé
předměty a materiály, jako jsou
ocelová vlna (drátěnka), hliníkové fólie
nebo jakékoli částečky kovu, se nesmí
dostat do vnitřního prostoru nabíječky.
Není-li v úložném prostoru nabíječky
umístěna žádná baterie, vždy odpojte
8
napájecí kabel nabíječky od sítě.
Dříve, než budete provádět čištění
nabíječky, odpojte ji od sítě.
• NEPOKOUŠEJTE SE nabíjet baterie
pomocí jiné nabíječky, než je nabíječka
uvedená v tomto návodu. Nabíječka
i baterie jsou specificky navrženy tak, aby
mohly pracovat dohromady.
• Tyto nabíječky nejsou určeny pro žádné
jiné použití, než je nabíjení nabíjecích
baterií DEWALT. Jakékoli jiné použití může
vést k způsobení požáru nebo k úrazu
elektrickým proudem.
• Nevystavujte nabíječku působení deště
nebo sněhu.
• Při odpojování nabíječky od zásuvky
vždy uchopte zástrčku a netahejte za
kabel. Tímto způsobem zabráníte poškození
zástrčky a napájecího kabelu.
• Ujistěte se, zda je napájecí kabel
veden tak, abyste po něm nešlapali,
nezakopávali o něj a aby nedocházelo
k jeho poškození nebo nadměrnému
zatížení.
• Není-li to naprosto nutné, nepoužívejte
prodlužovací kabel. Použití nesprávného
prodlužovacího kabelu by mohlo vést
k způsobení požáru nebo k úrazu elektrickým
proudem.
• Nepokládejte na nabíječku žádné
předměty a neumísťujte nabíječku na
měkký povrch, na kterém by mohlo dojít
k zablokování ventilačních drážek, což
by způsobilo nadměrné zvýšení teploty
uvnitř nabíječky. Umístěte nabíječku na
taková místa, která jsou mimo dosah zdrojů
tepla. Odvod tepla z nabíječky je prováděn
přes drážky v horní a spodní části krytu
nabíječky.
• Nepoužívejte nabíječku s poškozeným
napájecím kabelem nebo s poškozenou
zástrčkou - zajistěte okamžitou výměnu
poškozených částí.
• Nepoužívejte nabíječku, došlo-li
k prudkému nárazu do nabíječky, k jejímu
pádu nebo k jejímu poškození jiným
způsobem. Opravu svěřte autorizovanému
servisu.
• Nepokoušejte se nabíječku demontovat.
Je-li nutné provedení údržby nebo opravy
nabíječky, předejte ji autorizovanému
servisu. Nesprávné sestavení nabíječky
může vést k způsobení úrazu elektrickým
proudem nebo k způsobení požáru.
• Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí
být ihned vyměněn výrobcem, autorizovaným
servisem nebo jinou kvalifikovanou osobou,
aby bylo zabráněno jakémukoli riziku.
• Před jakýmkoli čištěním nabíječku
vždy odpojte od elektrické zásuvky.
Tímto způsobem omezíte riziko úrazu
elektrickým proudem. Vyjmutí baterie toto
riziko nesníží.
• NIKDY se nepokoušejte spojit dvě nabíječky
dohromady.
• Tato nabíječka je určena pro použití se
standardním napětím elektrické sítě 230 V.
Nepokoušejte se nabíječku použít s jiným
napájecím napětím. Tato nabíječka není
určena pro vozidla.
TYTO POKYNY USCHOVEJTE
Nabíječky
Nabíječky DCB105, DCB107, DCB112, DCB113
a DCB115 mohou nabíjet baterie Li-Ion
s napájecím napětím 10,8 V, 14,4 V a 18 V XR
Li-Ion (DCB140, DCB141, DCB142, DCB143,
DCB144, DCB145, DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B
a DCB185). Nabíječky DEWALT nemusí
být žádným způsobem seřizovány a jsou
zkonstruovány tak, aby byla zajištěna jejich co
nejjednodušší obsluha.
Postup nabíjení (obr. 2)
1. Před vložením baterie připojte nabíječku
k odpovídající síťové zásuvce.
2. Umístěte baterii (F) do nabíječky. Červený
indikátor (nabíjení) začne blikat, což bude
indikovat zahájení procesu nabíjení.
3. Ukončení nabíjení bude indikováno trvalým
rozsvícením červené kontrolky. Baterie je
zcela nabita a může být okamžitě použita
nebo může být ponechána v nabíječce.
POZNÁMKA: Z důvodu zajištění maximální
výkonnosti a životnosti baterií Li-Ion tyto baterie
před prvním použitím zcela nabijte.
Průběh nabíjení
Stav nabití baterie je podrobně popsán v níže
uvedené tabulce.
Indikátory nabíjení: DCB105
nabíjení
zcela nabito
prodleva zahřátá/studená
baterie
x
vyměňte baterii
Indikátory nabíjení: DCB107, DCB112, DCB113,
DCB115
nabíjení
zcela nabito
prodleva zahřátá/
studená baterie*
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115:
Červená kontrolka bude stále blikat, ale
během tohoto procesu bude svítit také
žlutá kontrolka. Jakmile baterie dosáhne
odpovídající teploty, žlutá kontrolka zhasne
a nabíječka zahájí nabíjení.
V kompatibilní nabíječce (nabíječkách) nebude
vadná baterie nabíjena. Nabíječka bude
signalizovat vadnou baterii nerozsvícením
kontrolky nabíjení nebo způsobem blikání, který
určuje závadu baterie nebo nabíječky.
POZNÁMKA: To může také znamenat závadu
v nabíječce.
Pokud nabíječka signalizuje závadu, předejte
ji společně s baterií do autorizovaného servisu
k otestování.
PRODLEVA ZAHŘÁTÁ/STUDENÁ BATERIE
Jakmile bude nabíječka detekovat příliš vysokou
nebo příliš nízkou teplotu baterie, automaticky
zahájí režim prodleva zahřátá/studená baterie
a pozastaví nabíjení, dokud baterie nedosáhne
odpovídající teploty. Potom nabíječka automaticky
přejde do režimu nabíjení. Tato funkce maximálně
prodlužuje provozní životnost baterie.
Studená baterie se nabíjí přibližně poloviční
rychlostí než zahřátá baterie. Baterie se bude
během celého nabíjecího procesu nabíjet
pomalejší rychlostí a nevrátí se na maximální
rychlost nabíjení ani v případě, je-li zahřátá.
POUZE BATERIE TYPU LI-ION
Nářadí XR Li-Ion jsou vybavena systémem
elektronické ochrany, která chrání baterii před
přetížením, přehřátím a úplným vybitím.
Při aktivaci systému této elektronické ochrany
se nářadí automaticky vypne. Dojde-li k takové
9
situaci, vložte baterii Li-Ion do nabíječky
a nechejte ji zcela nabít.
Důležité bezpečnostní pokyny
pro všechny baterie
Objednáváte-li náhradní baterii, nezapomeňte do
objednávky doplnit katalogové číslo a napájecí
napětí baterie.
Po dodání není baterie zcela nabita. Před
použitím nabíječky a baterie si nejdříve přečtěte
níže uvedené bezpečnostní pokyny. Při nabíjení
potom postupujte podle uvedených pokynů.
PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY
• Nenabíjejte a nepoužívejte baterie ve
výbušném prostředí, jako jsou například
prostory s výskytem hořlavých kapalin,
plynů nebo prašných látek. Vložení nebo
vyjmutí baterie z nabíječky může způsobit
jiskření a vznícení prachu nebo výparů.
• Nikdy nevkládejte baterii do nabíječky
násilím. Baterii nikdy žádným způsobem
neupravujte, aby mohla být nabíjena
v jiné nabíječce, protože by mohlo dojít
k prasknutí jejího obalu a k následnému
vážnému zranění.
• Nabíjejte baterie pouze v nabíječkách
DEWALT.
• NESTŘÍKEJTE na baterie vodu a neponořujte
je do vody nebo do jiných kapalin.
• Neskladujte a nepoužívejte nářadí
a baterie na místech, kde může teplota
dosáhnout nebo přesáhnout 40 °C (jako
jsou venkovní boudy nebo plechové
stavby v letním období).
VAROVÁNÍ: Nikdy se nepokoušejte
baterii z jakéhokoli důvodu rozebírat.
Je-li obal baterie prasklý nebo
poškozený, nevkládejte baterii do
nabíječky. Zabraňte pádu, rozdrcení
nebo poškození baterie. Nepoužívejte
baterie nebo nabíječky, u kterých
došlo k nárazu, pádu nebo jinému
poškození (například propíchnutí
hřebíkem, zásah kladivem,
rozšlápnutí). Mohlo by dojít k úrazu
elektrickým proudem. Poškozená
baterie by měla být vrácena do
autorizovaného servisu, kde bude
zajištěna její recyklace.
UPOZORNĚNÍ: Není-li nářadí
používáno, při odkládání postavte
nářadí na stabilní povrch tak, aby
nemohlo dojít k jeho pádu. Některá
10
nářadí s velkou baterií budou stát na
baterii ve svislé poloze, ale může dojít
k jejich snadnému převrhnutí.
SPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO
BATERIE LITHIUM ION (LI-ION)
• Nelikvidujte baterie spalováním, i když
jsou vážně poškozeny nebo zcela
opotřebovány. Baterie může v ohni
explodovat. Při spalování baterie typu Li-Ion
dochází k vytváření toxických výparů a látek.
• Dojde-li ke kontaktu obsahu baterie
s pokožkou, okamžitě zasažené místo
opláchněte mýdlem a vodou. Dostane-li
se vám kapalina z baterie do očí, vyplachujte
otevřené oči vodou zhruba 15 minut nebo
po dobu, dokud podráždění neustane. Je-li
nutné lékařské ošetření, elektrolytem baterie
je směs tekutých organických uhličitanů a solí
lithia.
• Obsah výparů z otevřených článků baterie
může způsobit potíže s dýcháním. Zajistěte
přísun čerstvého vzduchu. Jestliže potíže
stále přetrvávají, vyhledejte lékařské ošetření.
VAROVÁNÍ: Riziko popálení. Kapalina
z baterie se může vznítit, dojde-li
k jejímu kontaktu s plamenem nebo se
zdrojem jiskření.
Přeprava
Baterie DEWALT splňují požadavky všech
platných předpisů pro přepravu, které jsou
předepsány v průmyslových a právních normách,
které zahrnují doporučení OSN pro přepravu
nebezpečného zboží - Předpisy asociace pro
mezinárodní leteckou dopravu nebezpečného
zboží (IATA), Mezinárodní předpisy pro námořní
přepravu nebezpečného zboží (IMDG) a Evropská
dohoda týkající se mezinárodní silniční přepravy
nebezpečného zboží (ADR). Články a baterie
Li-Ion byly testovány podle požadavků části
38.3, která je uvedena v příručce testů a kritérií
dokumentu Doporučení OSN pro přepravu
nebezpečného zboží.
Ve většině případů bude přeprava baterií DEWALT
vyjmuta z klasifikace plně regulovaná přeprava
nebezpečného materiálu třídy 9. V zásadě platí
dva případy, které vyžadují přepravu třídy 9:
1. Letecká přeprava více než dvou baterií
DEWALT Li-Ion, pokud toto balení obsahuje
pouze baterie (žádné nářadí), a
2. Jakákoli zásilka obsahující baterie Li-Ion,
jejichž energetický výkon je větší než
100 watthodin (Wh). Na všech bateriích Li-Ion
je na obalu uveden energetický výkon ve
watthodinách.
Bez ohledu na to, zda je zásilka považována
za zásilku s výjimkou nebo plně regulovanou
zásilku, povinností dopravce je postupovat
podle nejnovějších předpisů týkajících se balení,
označování a vyžadované dokumentace.
Při přepravě baterií může případně dojít
k způsobení požáru, pokud se kontakty baterie
dostanou náhodně do styku s vodivými materiály.
Při přepravě baterie se ujistěte, zda jsou kontakty
baterie řádně chráněny a dobře izolovány od
materiálů, se kterými by se mohly dostat do
kontaktu a které by mohly způsobit zkrat.
Informace uvedené v této části příručky jsou
uvedeny v dobré víře a jsou považovány za
přesné v době vytvoření tohoto dokumentu.
Na tyto informace se ovšem nevztahuje žádná
záruka, výslovná nebo předpokládaná. Je
povinností kupujícího zajistit, aby jeho činnosti
splňovaly požadavky platných předpisů.
Baterie
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
Doba nabíjení je uvedena v části
Technické údaje.
Nabíjení baterie.
Nabitá baterie.
Vadná baterie.
Prodleva zahřátá/studená baterie.
Nepokoušejte se kontakty propojovat
vodivými předměty.
Nenabíjejte poškozené baterie.
Zabraňte styku s vodou.
TYP BATERIE
Model DCF887 pracuje s baterií s napájecím
napětím 18 V.
Poškozené kabely ihned vyměňte.
Mohou být použity baterie DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B
nebo DCB185. Další informace naleznete v části
Technické údaje.
Nabíjejte pouze v rozmezí teplot od 4 °C
do 40 °C.
Doporučení pro uložení baterií
1. Nejvhodnější místo pro skladování je v chladu
a suchu, mimo dosah přímého slunečního
záření a nadměrného tepla či chladu.
Z důvodu zachování optimálního výkonu
a provozní životnosti skladujte nepoužívané
baterie při pokojové teplotě.
2. Skladujete-li baterie delší dobu, s ohledem
na dosažení optimálních výsledků vám
doporučujeme, abyste je uložili mimo
nabíječku zcela nabité na suchém
a chladném místě.
POZNÁMKA: Baterie by neměly být skladovány,
jsou-li zcela vybité. Před použitím musí být baterie
zcela nabita.
Štítky na nabíječce a na baterii
Mimo piktogramů uvedených v tomto návodu
jsou nálepky na nabíječce a na baterii opatřeny
následujícími piktogramy:
Není určeno pro venkovní použití.
Provádějte likvidaci baterie s ohledem na
životní prostředí.
Nabíjejte baterie DEWALT pouze
v určených nabíječkách DEWALT.
Budou-li v nabíječkách DEWALT nabíjeny
jiné baterie než baterie DEWALT, může
dojít k jejich prasknutí nebo k vzniku
jiných nebezpečných situací (viz část
Technické údaje).
Baterie nespalujte.
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 Rázový utahovák
1 Nabíječku
1 Baterii Li-Ion (modely M1, L1, C1, P1, D1, D1B)
2 Baterie Li-Ion (modely M2, L2, C2, P2, D2,
D2B)
11
3 Baterie Li-Ion (modely M3, L3, C3, P3, D3,
D3B)
Tento rázový utahovák je elektrické nářadí pro
profesionální použití.
1 Magnetický držák nástrojů
ZABRAŇTE dětem, aby se s tímto nářadím
dostaly do kontaktu. Používají-li toto nářadí
nezkušené osoby, musí být zajištěn odborný
dozor.
1 Háček na řemen
1 Kufr
1 Návod k obsluze
1 Návod k použití aplikace Tool Connect™
(modely B)
POZNÁMKA: Modely N nejsou dodávány
s bateriemi, nabíječkou a kufrem. Modely NT
nejsou dodávány s bateriemi a nabíječkou.
Modely B jsou dodávány s bateriemi Bluetooth®.
POZNÁMKA: Slovní označení a loga Bluetooth®
jsou registrované ochranné známky vlastněné
společností Bluetooth®, SIG, Inc. a jakékoli
použití těchto známek společností DEWALT je
prováděno na základě licence. Ostatní ochranné
známky a obchodní názvy jsou majetkem jejich
příslušných vlastníků.
• Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození výrobku, jeho částí nebo
příslušenství.
• Před zahájením práce věnujte dostatek času
pečlivému prostudování a pochopení tohoto
návodu.
Popis (obr. 1)
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte
žádné úpravy elektrického nářadí ani
jeho součástí. Mohlo by dojít k jeho
poškození nebo k zranění.
A. Spoušť
B. Tlačítko pro chod vpřed/vzad
C. Objímka sklíčidla
D. Šestihranné sklíčidlo 1/4“ (6,35 mm)
E. Uvolňovací tlačítko baterie
F. Baterie
G. Pracovní svítilna
H. Háček na řemen (volitelné příslušenství)
I. Montážní šroub
J. Hlavní rukojeť
K. Volič režimu
L. Magnetický držák nástrojů
URČENÉ POUŽITÍ
Tento rázový utahovák je určen pro profesionální
použití při šroubovacích aplikacích. Díky funkci
rázů je toto nářadí vhodné zejména pro utahování
spojovacích prvků do dřeva, kovu a betonu.
NEPOUŽÍVEJTE ve vlhkém prostředí nebo na
místech s výskytem hořlavých kapalin nebo plynů.
12
• Malé děti a nezkušené osoby. Toto zařízení
není určeno pro použití nedospělými nebo
nezkušenými osobami bez dozoru.
• Tento výrobek není určen k použití osobami
(včetně dětí) se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi,
s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud
těmto osobám nebyl stanoven dohled osobou
odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti nesmí
být nikdy ponechány s tímto výrobkem bez
dozoru.
Elektrická bezpečnost
Elektromotor je určen pouze pro jedno napájecí
napětí. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí
baterie odpovídá napětí na výkonovém štítku.
Také se ujistěte, zda napájecí napětí vaší
nabíječky odpovídá napětí v síti.
Vaše nářadí DEWALT je chráněno
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 60335. Proto není nutné použití
uzemňovacího vodiče.
Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí být
nahrazen speciálně připraveným kabelem, který
získáte v autorizovaném servisu DEWALT.
Výměna síťové zástrčky
(pouze pro Velkou Británii
a Irsko)
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího
kabelu:
• Zajistěte bezpečné odstranění staré zástrčky.
• Připojte hnědý vodič k svorce pod napětím na
nové zástrčce.
• Modrý vodič připojte k nulové svorce.
VAROVÁNÍ: Na zemnící svorku
nebude připojen žádný vodič.
Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními
zástrčkami. Doporučená pojistka: 3 A.
Použití prodlužovacího kabelu
Pokud to není nezbytně nutné, prodlužovací kabel
nepoužívejte. Používejte schválený prodlužovací
kabel vhodný pro příkon vaší nabíječky (viz část
Technické údaje). Minimální průřez vodiče je
1 mm². Maximální délka je 30 m.
V případě použití navinovacího kabelu odviňte
vždy celou délku kabelu.
SESTAVENÍ A NASTAVENÍ
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
způsobení vážného zranění před
prováděním jakéhokoli seřízení
a před montáží a demontáží
příslušenství nebo přídavných
zařízení toto nářadí vždy vypněte
a vyjměte z něj baterii. Náhodné
spuštění může způsobit úraz.
VAROVÁNÍ: Používejte pouze baterie
a nabíječky DEWALT.
Vložení a vyjmutí baterie
(obr. 2)
POZNÁMKA: Ujistěte se, zda je baterie (F) zcela
nabita.
VLOŽENÍ BATERIE DO RUKOJETI NÁŘADÍ
1. Srovnejte baterii (F) s drážkami uvnitř rukojeti
nářadí (obr. 2).
2. Nasuňte baterii do rukojeti nářadí tak, aby
byla řádně usazena a ujistěte se, zda uslyšíte
zvuk zajištění.
VYJMUTÍ BATERIE Z NÁŘADÍ
1. Stiskněte uvolňovací tlačítko (E) a vysuňte
baterii z rukojeti nářadí.
2. Vložte baterii do nabíječky podle pokynů,
které jsou uvedeny v části tohoto návodu
popisující nabíječku.
BATERIE S UKAZATELEM STAVU NABITÍ
(OBR. 2)
Některé baterie DEWALT jsou vybaveny
ukazatelem nabití, který se skládá ze tří zelených
LED diod, které indikují úroveň stavu nabití
baterie.
Chcete-li ukazatel aktivovat, stiskněte a držte
tlačítko ukazatele (M). Svítící kombinace těchto tří
zelených LED diod určuje úroveň nabití baterie.
Je-li úroveň nabití baterie nižší než požadovaná
limitní hodnota pro použití, ukazatel nebude svítit
a baterie musí být nabita.
POZNÁMKA: Tento ukazatel slouží pouze jako
indikátor stavu nabití baterie. Ukazatel neindikuje
funkčnost nářadí a jeho funkce se může měnit na
základě komponentů výrobku, teploty a způsobu
práce koncového uživatele.
Háček na řemen a magnetický
držák nástrojů (obr. 1)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
způsobení vážného zranění před
prováděním jakéhokoli seřízení
nebo před montáží a demontáží
příslušenství nebo přídavných
zařízení nářadí vždy vypněte
a vyjměte z něj baterii.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika způsobení vážného zranění
NEZAVĚŠUJTE nářadí nad hlavou
a nezavěšujte na háček jiné předměty.
Na pracovní řemen zavěšujte POUZE
háček nářadí.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika způsobení vážného zranění
zkontrolujte, zda je řádné utažen
šroub háčku na řemen.
DŮLEŽITÉ: Při nasazování a snímání háčku
na řemen nebo magnetického držáku nástrojů
používejte pouze dodaný typ šroubu (I). Ujistěte
se, zda je šroub řádně dotažen.
Háček na řemen (H) a magnetický držák nástrojů
(L) mohou být připevněny k nářadí pouze pomocí
dodaného šroubu (I), a to na levé nebo pravé
straně nářadí, což vyhovuje pravákům i levákům.
Nebudete-li háček na řemen nebo magnetický
držák nástrojů používat, mohou být z nářadí
demontovány.
Chcete-li háček na řemen nebo držák nástrojů
přemístit, vyšroubujte šroub (I), který je připevňuje
k nářadí a zašroubujte jej na opačné straně
nářadí. Ujistěte se, zda je šroub řádně dotažen.
POUŽITÍ
Pokyny pro použití
VAROVÁNÍ: Vždy dodržujte
bezpečnostní pokyny a platné
předpisy.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
způsobení vážného zranění před
prováděním jakéhokoli seřízení
nebo před montáží a demontáží
příslušenství nebo přídavných
zařízení nářadí vždy nastavte
přepínač chodu vpřed/vzad do
zajištěné polohy nebo nářadí
vypněte a vyjměte baterii.
Správná poloha rukou (obr. 3)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění VŽDY používejte
13
správný úchop nářadí, jako na
uvedeném obrázku.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění VŽDY držte nářadí
pevně a očekávejte nenadálé reakce.
Správná poloha rukou vyžaduje, abyste měli
jednu ruku na hlavní rukojeti (J).
Spínač s plynulou regulací
otáček (obr. 1)
Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte spouštěcí
spínač (A). Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte
spouštěcí spínač. Toto nářadí je vybaveno brzdou.
Jakmile je spouštěcí spínač zcela uvolněn, nářadí
se zastaví.
Spínač s plynulou regulací otáček umožňuje
spuštění pomalou rychlostí. Čím déle tisknete
spouštěcí spínač, tím rychleji nástroj pracuje.
Chcete-li zajistit maximální provozní životnost
nářadí, používejte proměnné otáčky pouze pro
zahájení vrtání vodicích děr nebo pro montážní
prvky.
POZNÁMKA: Nepřetržité použití v rozsahu
nastavitelných otáček není doporučeno. Mohlo by
dojít k poškození spínače.
Ovládací tlačítko pro chod
vpřed/vzad (obr. 1)
Ovládací tlačítko pro chod vpřed/vzad (B) určuje
směr otáčení pracovního nástroje a slouží také jako
zajišťovací tlačítko.
Chcete-li zvolit směr otáčení vpřed, uvolněte
spouštěcí spínač (A) a a stiskněte ovládací tlačítko
pro chod vpřed/vzad (B) na pravé straně nářadí.
Chcete-li zvolit směr otáčení vzad, uvolněte
spouštěcí spínač (A) a přesuňte ovládací tlačítko
pro chod vpřed/vzad na levou stranu nářadí.
Středová poloha tohoto ovládacího tlačítka
zajišťuje nářadí ve vypnuté poloze. Provádíte-li
změnu polohy ovládacího tlačítka, ujistěte se, zda
je uvolněn spouštěcí spínač.
POZNÁMKA: Při prvním rozběhu nářadí po změně
směru jeho otáčení se může ozvat cvaknutí. Jde
o běžný jev, který neznamená žádnou závadu.
Pracovní svítilny (obr. 1)
Na nářadí jsou okolo šestihranného upínacího
pouzdra (D) 6,35 mm (1/4") umístěny tři pracovní
světla (G). Pracovní světla se rozsvítí po stisknutí
spouštěcího spínače.
Po uvolnění spouštěcího spínače zůstane
pracovní svítilna rozsvícena až po dobu
20 sekund.
14
POZNÁMKA: Pracovní svítilna je určena pro
okamžité osvětlení pracovního povrchu a není
určena pro to, aby byla používána jako svítilna.
Volič otáček (obr. 1, 4)
Vaše nářadí je vybaveno voličem převodových
stupňů (K), kterým lze zvolit jeden ze tří převodů.
Na základě prováděné práce zvolte úroveň otáček
a rychlost otáčení ovládejte spínačem s regulací
otáček (A).
Režim přesné šroubování
(obr. 4)
Mimo běžné rázové režimy je toto nářadí
vybaveno režimem přesné šroubování, který
umožňuje lepší ovládání nářadí při lehčích
aplikacích, aby bylo zabráněno poškození
materiálu nebo montážních prvků. Je ideální pro
lehké aplikace, jako jsou montáže závěsných
šroubů na skříňky nebo šroubů pro montáž
strojů. Režim přesné šroubování bude při lehkých
aplikacích, dříve než hlava šroubu dosáhne
obrobku, pracovat jako šroubovák, a potom
(v případě potřeby) zahájí regulované rázy, aby
bylo zajištěno dokonalé zarovnání hlavy šroubu.
POZNÁMKA: Tento režim je používán pro
nenáročné šroubovací práce. Jestliže v režimu
přesné šroubování neprovede nářadí řádné
zašroubování montážního prvku, použijte prosím
režim 2, který poskytne dodatečný výkon.
DCF887
Režim 1 Přesné šroubování
Režim 2 Běžné rázy
Režim 3 Vysoké otáčky rázů
ot./min 0–1000
ot./min 0–2800
ot./min 0–3250
Rychloupínací sklíčidlo (obr. 2,
5, 6)
VAROVÁNÍ: Používejte pouze
příslušenství určené pro rázové
šroubováky. Normální pracovní
nástroje mohou prasknout, což může
vést k nebezpečným situacím. Před
použitím pracovních nástrojů vždy
proveďte kontrolu, abyste se ujistili,
zda se na nich nevyskytují žádné
praskliny.
POZNÁMKA: Sklíčidlo může být použito pouze
s příslušenstvím s upínacím šestihranem 1/4"
(6,35 mm).
Před výměnou příslušenství nastavte přepínač
chodu vpřed/vzad (B) do středové polohy
(zajištění) nebo vyjměte z nářadí baterii.
Příslušenství upnete jeho úplným zasunutím do
upínacího pouzdra. Příslušenství bude zajištěno
na svém místě (obr. 5).
Chcete-li pracovní příslušenství vyjmout,
povytáhněte z přední části nářadí objímku
sklíčidla (C). Vyjměte příslušenství (obr. 6).
ÚDRŽBA
Vaše elektrické nářadí DEWALT bylo
zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle
s minimálními nároky na údržbu. Řádná péče
o nářadí a jeho pravidelné čištění vám zajistí jeho
bezproblémový chod.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
způsobení vážného zranění před
prováděním jakéhokoli seřízení
nebo před montáží a demontáží
příslušenství nebo přídavných
zařízení nářadí vždy vypněte
a vyjměte z něj baterii. Náhodné
spuštění může způsobit úraz.
Použití
Toto rázové nářadí poskytuje následující
maximální utahovací momenty:
Kat. č.
DCF887
Nm
205
UPOZORNĚNÍ: Ujistěte se, zda
montážní prvky nebo systémy snesou
hodnotu momentu vytvářenou
tímto nářadím. Nadměrná hodnota
momentu může způsobit zničení
montážních prvků a zranění osob.
1. Zasuňte příslušenství do sklíčidla. Držte
nářadí tak, aby byla jeho osa v ose šroubu.
2. Stiskněte spouštěcí spínač. Chod zastavíte
uvolněním spínače. Vždy zkontrolujte
utahovací moment pomocí momentového
klíče, protože hodnota utahovacího
momentu je ovlivněna mnoha faktory včetně
následujících:
•
Napájecí napětí: Nízké napájecí napětí,
které je způsobeno téměř vybitou baterií,
bude snižovat hodnotu utahovacího
momentu.
•
Velikost nástrčného klíče: Nebudou-li
používány nástrčné klíče správné velikosti,
dojde k snížení hodnoty utahovacího
momentu.
•
Velikost šroubu: Větší průměry šroubů
zpravidla vyžadují vyšší hodnotu
utahovacího momentu. Hodnota
utahovacího momentu se liší také
v závislosti na délce, šroubu, třídě pevnosti
a koeficientu momentu.
•
Šroub: Zajistěte, aby byly všechny závity
zbaveny koroze a ostatních nečistot,
aby byla zajištěna správná hodnota
utahovacího momentu.
•
Materiál: Typ materiálu a jeho povrchová
úprava ovlivňují hodnotu utahovacího
momentu.
•
Doba utahování: Delší doba utahování
má za následek zvýšení utahovacího
momentu. Bude-li doba utahování delší
než doporučená, může dojít k přepětí
šroubů, stržení závitů nebo k jinému
poškození.
Nabíječka a baterie nejsou opravitelné.
Mazání
Vaše nářadí nevyžaduje žádné další mazání.
Čištění
VAROVÁNÍ: Jakmile se ve větracích
drážkách hlavního krytu a v jejich
blízkosti nahromadí prach a nečistoty,
odstraňte je proudem suchého
stlačeného vzduchu. Při provádění
tohoto úkonu používejte schválenou
ochranu zraku a schválený respirátor.
VAROVÁNÍ: K čištění nekovových
součástí nářadí nikdy nepoužívejte
rozpouštědla nebo jiné agresivní
látky. Tyto chemikálie mohou narušit
materiály použité v těchto částech.
Používejte pouze hadřík navlhčený
v mýdlovém roztoku. Nikdy nedovolte,
aby se do nářadí dostala jakákoli
kapalina. Nikdy neponořujte žádnou
část nářadí do kapaliny.
POKYNY PRO ČIŠTĚNÍ NABÍJEČKY
VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem. Před čištěním
nabíječku vždy odpojte od elektrické
sítě. Nečistoty a maziva mohou být
z povrchu nabíječky odstraněny
pomocí hadříku nebo měkkého
kartáče bez kovových štětin.
Nepoužívejte vodu ani žádné čisticí
prostředky.
15
Doplňkové příslušenství
VAROVÁNÍ: Jiné příslušenství, než
je příslušenství nabízené společností
DEWALT, nebylo s tímto výrobkem
testováno. Proto by mohlo být
použití takového příslušenství s tímto
nářadím velmi nebezpečné. Chceteli snížit riziko zranění, používejte
s tímto nářadím pouze příslušenství
doporučené společností DEWALT.
Další informace týkající se vhodného příslušenství
získáte u autorizovaného prodejce.
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí
být likvidován v běžném domácím
odpadu.
Jednoho dne zjistíte, že výrobek DEWALT musíte
vyměnit nebo jej nebudete dále používat. V tomto
případě myslete na ochranu životního prostředí
a nevyhazujte jej do domácího odpadu. Zajistěte
likvidaci tohoto výrobku v tříděném odpadu.
Nabíjecí baterie
Tato baterie s dlouhou životností musí být
nabíjena v případě, kdy již neposkytuje
dostatečný výkon pro dříve snadno prováděné
pracovní operace. Po ukončení provozní
životnosti baterie proveďte její likvidaci tak, aby
nedošlo k ohrožení životního prostředí:
• Nechejte nářadí v chodu, dokud nedojde
k úplnému vybití baterie a potom ji z nářadí
vyjměte.
• Baterie Li-Ion mohou být recyklovány.
Odevzdejte je prosím prodejci nebo do
místní sběrny. Shromážděné baterie budou
recyklovány nebo zlikvidovány tak, aby
nedošlo k ohrožení životního prostředí.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí
před znečištěním a snižuje spotřebu
surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li využít výhody
této služby, odevzdejte prosím váš výrobek
kterémukoli zástupci autorizovaného servisu,
který zařízení odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu
DEWALT naleznete na příslušné adrese uvedené
v tomto návodu. Seznam autorizovaných servisů
DEWALT, podrobnosti o poprodejním servisu
a kontakty naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
zst00288784 - 02-12-2015
16
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
17
18
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising