DCF887 | DeWalt DCF887 IMPACT DRIVER instruction manual

371002-44 LV
DCF887
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
5
18
Attēls / Рисунок 1
C
D
G
B
A
J
H
K
I
E
F
L
I
Attēls / Рисунок 2
F
E
M
3
Attēls / Рисунок 3
Attēls / Рисунок 4
K
Attēls / Рисунок 5
Attēls / Рисунок 6
C
D
4
C
D
LATVIEŠU
BEZSUKU BEZVADU KOMPAKTAIS
TRIECIENSKŪVGRIEZIS DCF887
Apsveicam!
BRĪDINĀJUMS! Deklarētā
vibrāciju emisijas vērtība attiecas
uz instrumenta galveno paredzēto
lietošanu. Tomēr, ja instruments tiek
izmantots dažādiem lietojumiem,
ar dažādiem piederumiem vai slikti
uzturēts, vibrācijas emisija var
atšķirties. Šādos gadījumos var
ievērojami palielināties iedarbības
līmenis visā darba laikposmā.
Jūs esat izvēlējies DEWALT instrumentu.
DEWALT ir viens no uzticamākajiem profesionālu
elektroinstrumentu lietotāju partneriem, jo tam
ir ilggadīga pieredze instrumentu izveidē un
novatorismā.
Tehniskie dati
Spriegums
Veids
Akumulatora tips
Izejas jauda
Ātrums bez noslodzes
1. režīms
2. režīms
3. režīms
Triecienu biežums
Maks. griezes moments
Uzgaļa turētājs
Svars (bez akumulatoru
komplekta)
VLĪDZSTR.
W
apgr./min
DCF887
18
1/10
Litija jonu
400
Novērtējot vibrāciju iedarbības līmeni,
līdztekus darba režīmam ir jāņem
vērā arī tas laiks, kad instruments
ir izslēgts vai darbojas tukšgaitā.
Šādos gadījumos var ievērojami
samazināties iedarbības līmenis visā
darba laikposmā.
0 – 1 000
0 – 2 800
0 – 3 250
triecieni
minūtē
Nm
kg
Nosakiet arī citus drošības
pasākumus, lai aizsargātu operatoru
no vibrācijas iedarbības, piemēram,
jāveic instrumentu un piederumu
apkope, jārūpējas, lai rokas būtu
siltas, jāorganizē darba gaita.
0 – 3 800
205
6,35 mm
(1/4 collas)
0,9
Trokšņa un vibrāciju kopējā vērtība (trīs asu vektoru
summa) saskaņā ar EN 60745-2-2:
LPA (skaņas emisijas spiediena
līmenis)
dB(A)
96
LWA (skaņas jaudas līmenis)
dB(A)
107
K (nenoteiktība pie dotā
skaņas līmeņa)
dB(A)
3
Vibrāciju emisijas vērtība ah =
Neprecizitāte K =
m/s²
m/s²
22,0
2,1
Šajā informācijas lapā norādītā vibrāciju
emisijas vērtība ir izmērīta saskaņā ar standarta
pārbaudes metodi, kas norādīta EN 60745, un to
var izmantot viena instrumenta salīdzināšanai ar
citu. Šo vērtību var izmantot, lai iepriekš novērtētu
iedarbību.
Akumulators
DCB180 DCB181 DCB182
Akumulatora tips
Litija jonu Litija jonu Litija jonu
Spriegums
VLĪDZSTR.
18
18
18
Jauda
Ah
3,0
1,5
4,0
Svars
kg
0,64
0,35
0,61
Akumulators
DCB183/B DCB184/B DCB185
Akumulatora tips
Litija jonu Litija jonu Litija jonu
Spriegums
VLĪDZSTR.
18
18
18
Jauda
Ah
2,0
5,0
1,3
Svars
kg 0,40/0,45 0,62/0,67
0,35
Lādētājs
Elektrotīkla
spriegums
VMAIŅSTR.
Akumulatora tips
Akumulatora
min
aptuvenais
uzlādes laiks
Svars
kg
DCB105
230
10,8/14,4/18 litija jonu
25
30
40
(1,3 Ah) (1,5 Ah) (2,0 Ah)
55
70
90
(3,0 Ah) (4,0 Ah) (5,0 Ah)
0,49
5
LATVIEŠU
Lādētājs
Elektrotīkla
spriegums
VMAIŅSTR.
Akumulatora tips
Akumulatora
min
aptuvenais
uzlādes laiks
Svars
kg
Lādētājs
Elektrotīkla
spriegums
VMAIŅSTR.
Akumulatora tips
Akumulatora
min
aptuvenais
uzlādes laiks
Svars
kg
Lādētājs
Elektrotīkla
spriegums
VMAIŅSTR.
Akumulatora tips
Akumulatora
min
aptuvenais
uzlādes laiks
Svars
kg
Lādētājs
Elektrotīkla
spriegums
VMAIŅSTR.
Akumulatora tips
Akumulatora
min
aptuvenais
uzlādes laiks
Svars
Drošinātāji:
Eiropa
Apvienotā
Karaliste un Īrija
kg
DCB107
230
10,8/14,4/18 litija jonu
60
70
90
(1,3 Ah) (1,5 Ah) (2,0 Ah)
140
185
240
(3,0 Ah) (4,0 Ah) (5,0 Ah)
0,29
DCB112
230
10,8/14,4/18 litija jonu
40
45
60
(1,3 Ah) (1,5 Ah) (2,0 Ah)
90
120
150
(3,0 Ah) (4,0 Ah) (5,0 Ah)
0,36
DCB113
230
10,8/14,4/18 litija jonu
30
35
50
(1,3 Ah) (1,5 Ah) (2,0 Ah)
70
100
120
(3,0 Ah) (4,0 Ah) (5,0 Ah)
0,4
DCB115
230
10,8/14,4/18 litija jonu
25
30
40
(1,3 Ah) (1,5 Ah) (2,0 Ah)
55
70
90
(3,0 Ah) (4,0 Ah) (5,0 Ah)
0,5
230 V
instrumenti
230 V
instrumenti
BĪSTAMI! Norāda draudošu
bīstamu situāciju, kuras rezultātā,
ja to nenovērš, var izraisīt nāvi vai
smagus ievainojumus.
BRĪDINĀJUMS! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, var iestāties nāve vai gūt
smagus ievainojumus.
UZMANĪBU! Norāda uz iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, var gūt nelielus vai vidēji
smagus ievainojumus.
IEVĒRĪBAI! Norāda situāciju, kuras
rezultātā negūst ievainojumus, bet,
ja to nenovērš, var sabojāt īpašumu.
Apzīmē elektriskās strāvas trieciena
risku.
Apzīmē ugunsgrēka risku.
EK atbilstības deklarācija
MAŠĪNU DIREKTĪVA
BEZSUKU BEZVADU KOMPAKTAIS
TRIECIENSKŪVGRIEZIS
DCF887
DEWALT apliecina, ka izstrādājumi, kas
aprakstīti sadaļā Tehniskie dati atbilst šādiem
dokumentiem: 2006/42/EK, EN 607451:2009+A11:2010, EN 60745-2-2:2010.
Šie izstrādājumi arī atbilst Direktīvai 2004/108/EK
(līdz 19.04.2016), 2014/30/ES (no 20.04.2016) un
2011/65/ES. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu,
sazinieties ar DEWALT turpmāk minētajā adresē
vai skatiet rokasgrāmatas pēdējo vāku.
Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par
tehnisko datu sagatavošanu un izstrādā šo
paziņojumu DEWALT vārdā.
10 ampēri, elektrotīkls
3 ampēri,
spraudkontaktā
Definīcijas: Ieteikumi par
drošību
Turpmāk redzamajās definīcijās izskaidrota katra
signālvārda nopietnības pakāpe. Lūdzu, izlasiet
6
šo rokasgrāmatu un pievērsiet uzmanību šiem
apzīmējumiem.
Markus Rompel
Inženier tehniskās nodaļas priekšsēdētājs
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Vācija
29.06.2015
LATVIEŠU
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojumu risku, izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
d)
Vispārīgi elektroinstrumenta
drošības brīdinājumi
BRĪDINĀJUMS! Izlasiet visus
drošības brīdinājumus un
norādījumus. Ja netiek ievēroti
brīdinājumi un norādījumi, var gūt
elektriskās strāvas triecienu, izraisīt
ugunsgrēku un/vai gūt smagus
ievainojumus.
SAGLABĀJIET VISUS BRĪDINĀJUMUS UN
NORĀDĪJUMUS TURPMĀKĀM UZZIŅĀM
Termins “elektroinstruments”, kas redzams
brīdinājumos, attiecas uz šo elektroinstrumentu,
ko darbina ar elektrības palīdzību (ar vadu),
vai ar akumulatoru darbināmu (bez vada)
elektroinstrumentu.
1) DROŠĪBA DARBA ZONĀ
a) Rūpējieties, lai darba zona būtu tīra
un labi apgaismota. Nesakārtotā un
vāji apgaismotā darba zonā var rasties
negadījumi.
b) Elektroinstrumentus nedrīkst darbināt
sprādzienbīstamā vidē, piemēram,
viegli uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai
putekļu tuvumā. Elektroinstrumenti rada
dzirksteles, kas var aizdedzināt putekļus
vai izgarojumu tvaikus.
c) Strādājot ar elektroinstrumentu, neļaujiet tuvumā atrasties bērniem un nepiederošām personām. Novēršot uzmanību,
jūs varat zaudēt kontroli pār instrumentu.
2) ELEKTRODROŠĪBA
a) Elektroinstrumenta kontaktdakšai
jāatbilst kontaktligzdai. Kontaktdakšu
nekādā gadījumā nedrīkst
pārveidot. Iezemētiem (sazemētiem)
elektroinstrumentiem nedrīkst izmantot
pārejas kontaktdakšas. Nepārveidotas
kontaktdakšas un piemērotas
kontaktligzdas rada mazāku elektriskās
strāvas trieciena risku.
b) Nepieskarieties iezemētām virsmām,
piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm
un ledusskapjiem. Ja jūsu ķermenis ir
iezemēts, pastāv lielāks elektriskās strāvas
trieciena risks.
c) Elektroinstrumentus nedrīkst
pakļaut lietus vai mitru laika apstākļu
iedarbībai. Ja elektroinstrumentā iekļūst
ūdens, palielinās elektriskās strāvas
trieciena risks.
e)
f)
Lietojiet vadu pareizi. Nekad nepārnēsājiet, nevelciet vai neatvienojiet
elektroinstrumentu no kontaktligzdas,
turot to aiz vada. Netuviniet vadu karstuma avotiem, eļļām, asām šķautnēm
vai kustīgām detaļām. Ja vads ir bojāts
vai samezglojies, pastāv lielāks elektriskās
strāvas trieciena risks.
Strādājot ar elektroinstrumentu ārpus
telpām, izmantojiet tādu pagarinājuma
vadu, kas paredzēts lietošanai ārpus
telpām. Izmantojot vadu, kas paredzēts
lietošanai ārpus telpām, pastāv mazāks
elektriskās strāvas trieciena risks.
Ja elektroinstrumentu nākas ekspluatēt
mitrā vidē, ierīkojiet elektrobarošanu
ar noplūdstrāvas aizsargierīci. Lietojot
noplūdstrāvas aizsargierīci, mazinās
elektriskās strāvas trieciena risks.
3) PERSONĪGĀ DROŠĪBA
a) Elektroinstrumenta lietošanas laikā
esat uzmanīgi, skatieties, ko jūs
darāt, rīkojieties saprātīgi. Nelietojiet
elektroinstrumentu, ja esat noguris
vai atrodaties narkotiku, alkohola
vai medikamentu ietekmē. Pat viens
mirklis neuzmanības elektroinstrumentu
ekspluatācijas laikā var izraisīt smagus
ievainojumus.
b) Lietojiet individuālo aizsargaprīkojumu.
Vienmēr valkājiet acu aizsargus.
Attiecīgos apstākļos lietojot
aizsargaprīkojumu, piemēram, putekļu
masku, aizsargapavus ar neslīdošu
zoli, aizsargķiveri vai ausu aizsargus,
samazināsies risks gūt ievainojumus.
c) Nepieļaujiet nejaušu iedarbināšanu.
Pirms instrumenta pievienošanas
kontaktligzdai un/vai akumulatora
pievienošanas, instrumenta pacelšanas
vai pārnēsāšanas pārbaudiet, vai
slēdzis ir izslēgtā pozīcijā. Pārnēsājot
elektroinstrumentu ar pirkstu uz
slēdža, vai kontaktligzdai pievienojot
elektroinstrumentu ar ieslēgtu slēdzi, var
rasties negadījumi.
d) Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas
noņemiet no tā visas regulēšanas
atslēgas vai uzgriežņu atslēgas. Ja
elektroinstrumenta rotējošajai daļai
ir piestiprināta uzgriežņu atslēga vai
regulēšanas atslēga, var gūt ievainojumus.
e) Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr
uzturiet piemērotu stāju un saglabājiet
līdzsvaru. Tādējādi neparedzētās
situācijās daudz labāk varat saglabāt
kontroli pār elektroinstrumentu.
7
LATVIEŠU
f)
g)
Valkājiet piemērotu apģērbu. Nevalkājiet
pārāk brīvu apģērbu vai rotaslietas.
Netuviniet matus, apģērbu un cimdus
kustīgām detaļām. Brīvs apģērbs,
rotaslietas vai gari mati var ieķerties
kustīgajās detaļās.
Ja instrumentam ir paredzēts pievienot
putekļu atsūknēšanas un savākšanas
ierīces, nodrošiniet to pievienošanu un
pareizu ekspluatāciju. Lietojot putekļu
savākšanas ierīci, iespējams mazināt
putekļu kaitīgo ietekmi.
4) ELEKTROINSTRUMENTA EKSPLUATĀCIJA
UN APKOPE
a) Nelietojiet elektroinstrumentu ar spēku.
Izmantojiet konkrētam gadījumam
piemērotu elektroinstrumentu. Ar pareizi
izvēlētu elektroinstrumentu tā efektivitātes
robežās paveiksiet darbu daudz labāk un
drošāk.
b) Neekspluatējiet elektroinstrumentu, ja
to ar slēdzi nevar ne ieslēgt, ne izslēgt.
Ja elektroinstrumentu nav iespējams
kontrolēt ar slēdža palīdzību, tas ir bīstams
un ir jāsalabo.
c) Pirms elektroinstrumentu regulēšanas,
piederumu nomainīšanas vai
novietošanas glabāšanā atvienojiet
kontaktdakšu no barošanas avota un/
vai no elektroinstrumenta izņemiet
akumulatoru. Šādu profilaktisku drošības
pasākumu rezultātā mazinās nejaušas
elektroinstrumenta iedarbināšanas risks.
d) Glabājiet elektroinstrumentus, kas
netiek darbināti, bērniem nepieejamā
vietā un neatļaujiet to ekspluatēt
personām, kas nav apmācītas
to lietošanā vai nepārzina šos
norādījumus. Elektroinstrumenti ir bīstami,
ja tos ekspluatē neapmācītas personas.
e) Veiciet elektroinstrumentu apkopi.
Pārbaudiet, vai kustīgās detaļas ir
pareizi savienotas un nostiprinātas,
vai detaļas nav bojātas, kā arī vai nav
kāds cits apstāklis, kas varētu ietekmēt
elektroinstrumenta darbību. Ja bojāts,
saremontējiet elektroinstrumentu pirms
to atkal izmantot. Daudzu negadījumu
cēlonis ir tādi elektroinstrumenti, kam nav
veikta pienācīga apkope.
f) Regulāri uzasiniet un notīriet
griezējinstrumentus. Ja
griezējinstrumentiem ir veikta pienācīga
apkope un tie ir uzasināti, pastāv mazāks
to iestrēgšanas risks, un tos ir vieglāk
vadīt.
8
g)
Elektroinstrumentu, tā piederumus,
detaļas u.c. ekspluatējiet saskaņā
ar šiem norādījumiem, ņemot vērā
darba apstākļus un veicamā darba
specifiku. Lietojot elektroinstrumentu
tam neparedzētiem mērķiem, var rasties
bīstama situācija.
5) AKUMULATORA EKSPLUATĀCIJA UN
APKOPE
a) Uzlādējiet tikai ar ražotāja noteikto
lādētāju. Ja ar lādētāju, kas paredzēts
vienam akumulatora veidam, tiek lādēts
cita veida akumulators, var izcelties
ugunsgrēks.
b) Lietojiet elektroinstrumentus tikai
ar paredzētajiem akumulatoriem. Ja
izmantojat citus akumulatorus, var rasties
ievainojuma un ugunsgrēka risks.
c) Kamēr akumulators netiek izmantots,
glabājiet to drošā attālumā no metāla
priekšmetiem, piemēram, papīra
saspraudēm, monētām, atslēgām,
naglām, skrūvēm vai līdzīgiem maziem
metāla priekšmetiem, kuri var savienot
abas spailes. Saskaroties akumulatora
spailēm, rodas īssavienojums, kas var
izraisīt apdegumus vai ugunsgrēku.
d) Nepareizas lietošanas gadījumā
šķidrums var iztecēt no akumulatora, —
nepieskarieties tam. Ja jūs nejauši
pieskārāties šķidrumam, noskalojiet
saskares vietu ar ūdeni. Ja šķidrums
nokļūst acīs, meklējiet arī medicīnisku
palīdzību. Šķidrums, kas iztecējis no
akumulatora, var izraisīt kairinājumu vai
apdegumus.
6) APKALPOŠANA
a) Nodrošiniet, ka elektroinstrumenta
apkopi un apkalpošanu veic kvalificēts
remontstrādnieks, lietojot tikai
identiskas rezerves daļas. Tādējādi tiek
saglabāta elektroinstrumenta drošība.
Papildu īpaši
drošības norādījumi
triecienuzgriežņatslēgām/
triecienskrūvgriežiem
• Veicot darbu, turiet elektroinstrumentu
pie izolētajām satveršanas virsmām,
ja stiprinājums varētu saskarties ar
apslēptu elektroinstalāciju vai ar savu
vadu. Ja stiprinājums saskaras ar vadiem,
kuros ir strāva, visas elektroinstrumenta
ārējās metāla virsmas vada strāvu un rada
elektriskās strāvas trieciena risku.
LATVIEŠU
Atlikušie riski
Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības norādījumi
un tiek uzstādītas drošības ierīces, dažus
atlikušos riskus nav iespējams novērst. Tie ir šādi:
– dzirdes pasliktināšanās;
– ievainojuma risks lidojošu daļiņu dēļ;
– risks gūt apdegumus no piederumiem, kas
darba laikā kļūst karsti;
– ievainojuma risks ilgstoša darba ilguma dēļ.
Apzīmējumi uz instrumenta
Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas:
Pirms ekspluatācijas izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
Redzams izstarojums Nelūkojieties tieši
gaismā.
DATUMA KODA NOVIETOJUMS
Datuma kods, kurā ir norādīts arī ražošanas gads,
ir uzdrukāts uz korpusa.
Piemērs:
2015 XX XX
Ražošanas gads
Svarīgi drošības norādījumi
visiem akumulatoru lādētājiem
SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS. Šajā
rokasgrāmatā ir iekļauti svarīgi drošības un
ekspluatācijas norādījumi saderīgiem akumulatoru
lādētājiem (skatiet Tehniskos datus).
• Pirms lādētāja izmantošanas izlasiet visus
norādījumus un brīdinājuma apzīmējumus uz
lādētāja, akumulatora un instrumenta, kurā
tiek izmantots akumulators.
BRĪDINĀJUMS! Elektriskās strāvas
trieciena risks. Lādētājā nedrīkst
iekļūt šķidrums. Var rasties elektriskās
strāvas trieciens.
BRĪDINĀJUMS: Mēs iesakām
izmantot noplūdstrāvas aizsargierīci ar
nominālo nostrādes strāvu 30 mA vai
mazāk.
UZMANĪBU! Ugunsbīstamība! Lai
mazinātu ievainojuma risku, uzlādējiet
tikai DEWALT vairākkārt uzlādējamos
akumulatorus. Cita veida akumulatori
var eksplodēt, izraisot ievainojumus
un sabojājot instrumentu.
UZMANĪBU! Bērni ir jāuzrauga, lai
viņi nespēlētos ar instrumentu.
IEVĒRĪBAI! Dažos gadījumos
svešķermeņi var izraisīt īssavienojumu
atklātos lādētāja uzlādes kontaktos,
ja akumulators ir pievienots
elektrotīklam. Lādētāja tuvumā
nedrīkst novietot vadītspējīgus
materiālus, piemēram, dzelzs skaidas,
alumīnija foliju vai uzkrājušās metāla
daļiņas. Ja lādētājā nav ievietots
akumulators, lādētājs ir jāatvieno no
elektrotīkla. Pirms lādētāja tīrīšanas
tas ir jāatvieno no elektrotīkla
• NEDRĪKST lādēt akumulatoru ar citiem
lādētājiem, kas nav norādīti šajā
rokasgrāmatā Lādētājs ir īpaši paredzēts šī
akumulatora uzlādēšanai.
• Šie lādētāji ir paredzēti tikai DEWALT
akumulatoru uzlādēšanai. Lietojot tos citiem
mērķiem, var izraisīt ugunsgrēka, elektriskās
strāvas vai nāvējoša trieciena risku.
• Nepakļaujiet lādētāju lietus vai sniega
iedarbībai.
• Atvienojot lādētāju, neraujiet aiz vada, bet
gan aiz kontaktdakšas. Tādējādi mazinās
risks sabojāt kontaktdakšu un barošanas
vadu.
• Pārbaudiet, vai vads ir novietots tā, lai uz
tā neuzkāptu, pār to nepakluptu vai citādi
nesabojātu vai nesarautu.
• Neizmantojiet pagarinājuma vadu, ja
vien bez tā nevar iztikt. Lietojot nepareizu
pagarinājuma vadu, var izraisīt ugunsgrēka,
elektriskās strāvas vai nāvējoša trieciena
risku.
• Uz lādētāja nedrīkst novietot nekādus
priekšmetus, kā arī to nedrīkst novietot
uz mīkstas pamatnes, lai nenosprostotu
ventilācijas atveres un neizraisītu pārlieku
pārkaršanu iekšpusē. Novietojiet lādētāju
vietā, kur nav karstuma avotu. Lādētāja
vēdināšanu nodrošina atveres korpusa
augšpusē un apakšpusē.
• Nelietojiet lādētāju, ja tā vads vai
kontaktdakša ir bojāti—tie ir nekavējoties
jānomaina.
• Neekspluatējiet vai neizjauciet lādētāju, ja
tas ir saņēmis asu triecienu, ticis nomests
vai citādi ir bojāts. Nogādājiet to pilnvarotā
apkopes centrā.
• Ja ir vajadzīga apkope vai remonts, nogādājiet to pilnvarotā apkopes centrā. Ja tas
tiek nepareizi lietots vai no jauna samontēts,
var rasties elektriskās strāvas trieciena, nāvējoša trieciena vai aizdegšanās risks.
9
LATVIEŠU
• Ja barošanas vads ir bojāts, ražotājam,
servisa pārstāvim vai līdzvērtīgi kvalificētam
speciālistam tas ir nekavējoties jānomaina
pret jaunu, lai novērstu bīstamību.
• Pirms lādētāja tīrīšanas, tas ir jāatvieno no
elektrotīkla. Tādējādi mazinās elektrošoka
risks. Šis risks nesamazinās, ja izņemat tikai
akumulatoru.
• NEKAD nemēģiniet savienot divus lādētājus
kopā.
• Lādētājs ir paredzēts darbībai ar standarta
230 V mājsaimniecības elektrisko strāvu.
Lādētāju nedrīkst izmantot ar jebkuru citu
spriegumu. Ievērojiet, ka tas neattiecas uz
transportlīdzekļu lādētājiem.
SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS
Lādētāji
Lādētāji DCB105, DCB107, DCB112, DCB113 un
DCB115 paredzēti 10,8 V, 14,4 V un 18 V litija
jonu XR akumulatoru (DCB140, DCB141,
DCB142, DCB143, DCB144, DCB145, DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184,
DCB184B un DCB185) lādēšanai. DEWALT
lādētāji nav jānoregulē un ir izstrādāti tā, lai būtu
maksimāli vienkārši ekspluatējami.
Uzlādes gaita (2. att.)
1. Pirms akumulatora ievietošanas pievienojiet
lādētāju piemērotai kontaktligzdai.
2. Ievietojiet lādētājā akumulatoru (F).
Vienmērīgi mirgo sarkanā (uzlādes) lampiņa,
norādot, ka uzlādes gaita ir sākusies.
3. Kad sarkanais indikators deg nepārtraukti,
tas liecina, ka uzlāde ir pabeigta. Tagad
akumulators ir pilnībā uzlādēts, un to var sākt
lietot vai arī atstāt lādētājā.
PIEZĪME: Lai nodrošinātu litija jonu akumulatoru
optimālu darbību un maksimālu darbmūžu, pirms
lietošanas pilnībā uzlādējiet jaunu akumulatoru.
Uzlādes kārtība
Skatiet turpmāko tabulu, lai uzzinātu akumulatora
uzlādes statusu.
Uzlādes indikatori: DCB105
uzlādē
pilnībā uzlādēts
karsta/auksta akumulatora
uzlādes atlikšana
x
10
akumulators ir jānomaina
Uzlādes indikatori: DCB107, DCB112, DCB113,
DCB115
uzlādē
pilnībā uzlādēts
karsta/auksta
akumulatora uzlādes
aizkave*
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115: Šajā
laikā turpina mirgot sarkanā lampiņa un deg
dzeltenā lampiņa. Tiklīdz akumulators ir
atdzisis līdz piemērotai temperatūrai, dzeltenā
lampiņa izdziest, un lādētājs atsāk uzlādes
procesu.
Saderīgs(i) lādētājs(i) neuzlādē akumulatoru, ja
tas ir bojāts. Par bojātu akumulatoru liecina tas,
ka neiedegas lādētāja indikators, tiek attēlots
simbols, kas liecina par kļūmi akumulatorā, vai arī
mirgo indikators.
PIEZĪME. Tas var nozīmēt arī to, ka kļūme ir
lādētājā.
Ja lādētājs konstatē kļūmi, nogādājiet lādētāju
un akumulatoru pilnvarotā apkopes centrā, lai tos
pārbaudītu.
KARSTA/AUKSTA AKUMULATORA UZLĀDES
ATLIKŠANA
Ja lādētājs konstatē, ka akumulators ir pārāk
karsts vai auksts, automātiski tiek aktivizēta
karsta/auksta akumulatora uzlādes atlikšana,
apturot uzlādēšanu, līdz akumulators ir sasniedzis
piemērotu temperatūru. Lādētājs automātiski
pārslēdzas akumulatora lādēšanas režīmā. Ar šo
funkciju akumulatoram tiek nodrošināts maksimāls
kalpošanas laiks.
Auksts akumulators tiek uzlādēts tikai līdz
aptuveni pusei no silta akumulatora uzlādes
pakāpes. Visā uzlādes ciklā akumulators tiek
lēnāk lādēts, un maksimālais uzlādes ātrums
netiek sasniegts pat tad, ja akumulators ir uzsilis.
TIKI LITIJA JONU AKUMULATORI
XR sērijas instrumenti ar litija jonu akumulatoriem
ir aprīkoti ar elektronisku aizsardzības sistēmu,
kas aizsargā tos pret pārlādēšanu, pārkaršanu vai
dziļu izlādi.
Ja sāk darboties elektroniskā aizsardzības
sistēma, instruments tiek automātiski izslēgts.
Šādā gadījumā ievietojiet lādētājā litija jonu
akumulatoru, līdz tas ir pilnībā uzlādēts.
LATVIEŠU
Svarīgi drošības norādījumi
visiem akumulatoriem
Pasūtot rezerves akumulatoru, jānorāda
akumulatora kataloga numurs un spriegums.
Jauns akumulators nav pilnībā uzlādēts. Pirms
akumulatora un lādētāja izmantošanas izlasiet
turpmākos drošības norādījumus. Pēc tam
izpildiet norādīto uzlādes kārtību.
IZLASIET VISUS NORĀDĪJUMUS
• Akumulatoru nedrīkst lādēt vai lietot
sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli
uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu
tuvumā. Ievietojot akumulatoru lādētājā
vai izņemot no tā, var uzliesmot putekļi vai
izgarojuma tvaiki.
• Nespiediet akumulatoru lādētājā ar
spēku. Nepārveidojiet akumulatoru tā,
lai tas derētu citam lādētājam, kurš nav
savietojams, jo tādējādi akumulators var
sabojāties un izraisīt ievainojumus.
• Uzlādējiet akumulatorus tikai ar DEWALT
lādētājiem.
• NEDRĪKST akumulatoru apliet ar ūdeni vai
citu šķidrumu vai iegremdēt kādā šķidrumā.
• Neuzglabājiet vai nelietojiet instrumentu
un akumulatoru vietās, kur temperatūra
var sasniegt vai pārsniegt 40 °C (104 °F)
(piemēram, vasaras laikā āra nojumēs vai
metāla celtnēs).
BRĪDINĀJUMS! Nekādā gadījumā
neatveriet akumulatoru. Ja
akumulatora korpuss ir ieplaisājis vai
bojāts, to nedrīkst ievietot lādētājā.
Akumulatoru nedrīkst lauzt, nomest
zemē vai bojāt. Neekspluatējiet
akumulatoru vai lādētāju, ja tas ir
saņēmis asu triecienu, ticis nomests
vai citādi ir bojāts (piemēram,
caurdurts ar naglu, pārsists ar āmuru,
samīdīts). Var rasties elektriskās
strāvas vai nāvējošs trieciens. Bojāti
akumulatori jānogādā apkopes centrā,
lai tos nodotu pārstrādei.
UZMANĪBU! Kad instruments
netiek lietots, tas jānovieto guļus
uz stabilas virsmas, no kuras
tas nevar nokrist zemē. Dažus
instrumentus, kam ir liels akumulators,
var novietot stāvus uz tā, taču šādā
gadījumā tos var viegli apgāzt.
ĪPAŠI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI LITIJA JONU
(LI-ION) AKUMULATORIEM
• Akumulatoru nedrīkst sadedzināt pat tad,
ja tas ir stipri bojāts vai pilnībā nolietots.
Akumulators ugunī var eksplodēt. Sadedzinot
litija jonu akumulatoru, rodas toksiski
izgarojuma tvaiki un vielas.
• Ja akumulatora šķidrums nokļūst uz ādas,
nekavējoties mazgājiet skarto vietu ar
maigu ziepjūdeni. Ja akumulatora šķidrums
nokļūst acī, skalojiet to, tecinot ūdeni pār
atvērtu aci 15 minūtes vai tikmēr, kamēr
pāriet kairinājums. Ja ir vajadzīga medicīniska
palīdzība, ievērojiet, ka akumulatora
elektrolīta sastāvā ir šķidru organisko
karbonātu un litija sāļu maisījums.
• Atklātu akumulatoru elementu saturs
var izraisīt elpošanas ceļu kairinājumu.
Jāieelpo svaigs gaiss. Ja simptomi nepāriet,
meklējiet medicīnisku palīdzību.
BRĪDINĀJUMS! Ugunsbīstamība!
Akumulatora šķidrums var uzliesmot,
nonākot saskarē ar dzirkstelēm vai
liesmu.
Transportēšana
DEWALT akumulatori atbilst visiem spēkā
esošajiem transportēšanas noteikumiem, ko
pieprasa nozarē un ar juridiskajiem standartiem,
tostarp ANO ieteikumiem par bīstamu kravu
pārvadāšanu, Starptautiskās Gaisa transporta
asociācijas (IATA) noteikumiem par bīstamām
precēm, Starptautiskajiem jūras noteikumiem
par bīstamām precēm (IMDG) un Eiropas
līgumam par starptautiskiem bīstamo kravu
autopārvadājumiem (ADR). Litija jonu elementi un
akumulatori ir pārbaudīti atbilstīgi ANO ieteikumos
par bīstamu kravu pārvadāšanu iekļautās
pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas 38.3. iedaļai.
Vairumā gadījumu uz DEWALT akumulatoru
transportēšanu neattiecas 9. kategorijas bīstamo
materiālu klasifikācijas pilnais regulējums.
Kopumā ir divi gadījumi, uz kuriem attiecas 9.
kategorijas transportēšana:
1. Vairāk nekā divu DEWALT litija jonu
akumulatoru pārvadāšana ar gaisa
transportu, ja iepakojumā ir tikai akumulatori
(bez instrumentiem); un
2. litija akumulatora pārvadāšana ar jebkuru
transporta veidu, ja akumulatora enerģijas
patēriņš ir lielāks nekā 100 vatstundas (Wh).
Uz litija jonu akumulatoru iepakojumiem ir
norādīta ietilpība vatstundās.
11
LATVIEŠU
Neskatoties uz to, vai uz pārvadāšanu attiecas
vai neattiecas minētie noteikumi, pārvadātājs ir
atbildīgs par jaunāko iepakojuma, marķēšanas/
apzīmēšanas un dokumentācijas noteikumu
pārzināšanu.
Transportējot akumulatorus, var izcelties
ugunsgrēks, ja akumulatora spailes nejauši
nonāk saskarē ar vadītspējīgiem materiāliem.
Transportējot akumulatorus, to spailēm ir jābūt
aizsargātām un izolētām no materiāliem, kas var
ar tām saskarties un izraisīt īssavienojumu.
Šajā rokasgrāmatas sadaļā minētā informācija ir
sniegta godprātīgi un tiek uzskatīta par pareizu
brīdī, kad šis dokuments tika sastādīts. Tomēr
netiek sniegtas ne tiešas, ne netiešas garantijas.
Pircējs ir atbildīgs par to, lai viņa rīcība būtu
saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem.
Akumulators
AKUMULATORA TIPS
Modelis DCF887 darbojas ar 18 voltu akumulatoru
Tiem ir piemēroti šādi akumulatoru modeļi:
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B
DCB184, DCB184B vai DCB185. Sīkāku
informāciju sk. Tehniskajos datos.
Ieteikumi uzglabāšanai
1. Vispiemērotākā uzglabāšanai ir vēsa un
sausa vieta, kurā nav tiešu saules staru
un kas nav pārāk karsta un auksta. Lai
nodrošinātu akumulatora optimālu darbību un
maksimālu kalpošanas laiku, uzglabājiet to
istabas temperatūrā.
2. Ja akumulatoru novieto ilgstošā glabāšanā,
to ieteicams pilnībā uzlādēt un uzglabāt vēsā,
sausā vietā, neturot lādētājā.
PIEZĪME: Nav ieteicams uzglabāt pilnībā
izlādētus akumulatorus. Pirms lietošanas
akumulators būs jāuzlādē.
Uzlīmes uz lādētāja un
akumulatora
Šajā rokasgrāmatā redzamās piktogrammas
tiek papildinātas ar šādām piktogrammām, kas
redzamas lādētāja un akumulatora uzlīmēs:
Pirms ekspluatācijas izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
Uzlādes laiku skatiet Tehniskajos
datos.
12
Akumulators tiek lādēts.
Akumulators ir uzlādēts.
Akumulators ir bojāts.
Karsta/auksta akumulatora uzlādes
aizkave.
Neievietojiet akumulatorā elektrību
vadošus priekšmetus.
Neuzlādējiet bojātus akumulatorus.
Nepakļaujiet ūdens iedarbībai.
Bojāti vadi ir nekavējoties jānomaina.
Uzlādējiet tikai 4 °C – 40 °C temperatūrā.
Lietošanai tikai telpās.
Atbrīvojieties no akumulatora videi
nekaitīgā veidā.
Uzlādējiet DEWALT akumulatorus
tikai ar tiem izstrādātajiem DEWALT
lādētājiem. Citu akumulatoru komplektu
nekā DEWALT norādīto akumulatoru
lietošana ar DEWALT lādētāju var izraisīt
to uzsprāgšanu vai izraisīt citas bīstamas
situācijas (skatiet Tehniskie dati).
Akumulatoru nedrīkst sadedzināt.
Iepakojuma saturs
Iepakojumā ietilpst:
1 Triecienskrūvgriezis
1 Lādētājs
1 Litija jonu akumulatoru komplekts (M1, L1, C1,
P1, D1 D1B modeļi)
2 Litija jonu akumulatori (M2, L2, C2, P2, D2,
D2B modeļi)
3 Litija jonu akumulatori (M3, L3, C3, P3, D3,
D3B modeļi)
1 Magnētiskais uzgaļa turētājs
1 Siksnas āķis
1 Piederumu kārba
1 Lietošanas rokasgrāmata
LATVIEŠU
1 Instrumentu pievienošana™ Lietošanas
instrukciju rokasgrāmata (B modeļi)
PIEZĪME. N modeļu komplektācijā neietilpst
akumulatori, lādētāji un piederumu kārbas. NT
modeļu komplektācijā neietilpst akumulatori un
lādētāji. B modeļi ietver Bluetooth® akumulatoru
komplektus.
PIEZĪME. Bluetooth® vārda zīme un logotipi ir
reģistrētas preču zīmes, kas pieder uzņēmumam
Bluetooth®, SIG, Inc. un jebkuru no šīm zīmēm
DEWALT lieto saskaņā ar licenci. Citas preču
zīmes un preču vārdi pieder to attiecīgajiem
īpašniekiem.
• Pārbaudiet, vai transportēšanas laikā nav
bojāts instruments, tā detaļas vai piederumi.
• Pirms ekspluatācijas veltiet laiku tam, lai
pilnībā izlasītu un izprastu šo rokasgrāmatu.
Apraksts (1. att.)
BRĪDINĀJUMS! Elektroinstrumentu
vai tā daļas nedrīkst pārveidot. To var
sabojāt vai var gūt ievainojumus.
A. Slēdža sprūds
B. Turpgaitas/atpakaļgaitas poga
C. Spīļpatronas uzmava
D. 1/4 collas (6,35 mm) sešstūru spīļpatrona
E. Akumulatora atlaišanas poga
F. Akumulators
G. Darba lukturis
H. Siksnas āķis (papildpiederums)
I. Montāžas skrūve
J. Galvenais rokturis
K. Režīma izvēles slēdzis
L. Magnētiskais uzgaļa turētājs
PAREDZĒTĀ LIETOŠANA
Šis triecienskūvgriezis ir paredzēts profesionāliem
triecienskrūvēšanas darbiem. Tā kā šis
instruments darbojas ar triecienspēku, tas ir īpaši
noderīgs stiprinājumu ieskrūvēšanai koksnē,
metālā un betonā.
NELIETOJIET mitros apstākļos vai viegli
uzliesmojošu šķidrumu un gāzu klātbūtnē.
Šis triecienskrūvgriezis ir profesionālai lietošanai
paredzēts elektroinstruments.
NEĻAUJIET bērniem aiztikt instrumentu. Ja šo
instrumentu ekspluatē nepieredzējuši operatori,
viņi ir jāuzrauga.
• Mazi bērni un nespēcīgas personas.
Instrumentu nav paredzēts lietot maziem
bērniem vai nespēcīgām personām bez
uzraudzības.
• Šo instrumentu nav paredzēts ekspluatēt
personām (tostarp bērniem), kam ir
ierobežotas fiziskās, sensorās vai psihiskās
spējas vai trūkst pieredzes un zināšanu, ja
vien tās neuzrauga persona, kas atbild par
viņu drošību. Bērnus nedrīkst atstāt bez
uzraudzības ar instrumentu.
Elektrodrošība
Elektromotors ir paredzēts tikai vienam
noteiktam spriegumam. Pārbaudiet, vai
akumulatora spriegums atbilst kategorijas
plāksnītē norādītajam spriegumam. Pārbaudiet
arī to, vai lādētāja spriegums atbilst elektrotīkla
spriegumam.
Šim DEWALT lādētājam ir dubulta
izolācija atbilstoši EN 60335, tāpēc tam
nav jālieto iezemēts vads.
Ja barošanas vads ir bojāts, tas ir jānomaina pret
īpaši sagatavotu vadu, kas pieejams DEWALT
remonta darbnīcās.
Barošanas vada kontaktdakšas nomaiņa (tikai Apvienotajai Karalistei un Īrijai)
Ja ir jāuzstāda jauna barošanas vada
kontaktdakša:
• nekaitīgā veidā atbrīvojieties no nederīgās
kontaktdakšas;
• pievienojiet brūno vadu pie kontaktdakšas
fāzes spailes;
• pievienojiet zilo vadu pie neitrālās spailes.
BRĪDINĀJUMS! Vadus nedrīkst
pievienot pie zemējuma spailes.
Ievērojiet uzstādīšanas norādījumus, kas ietilpst
labas kvalitātes kontaktdakšu komplektācijā.
Ieteicamais drošinātājs: 3 A.
Pagarinājuma vada lietošana
Pagarinājuma vadu nevajadzētu lietot, ja vien
bez tā nekādi nevar iztikt. Izmantojiet atzītus
pagarinājuma vadus, kas atbilst lādētāja ieejas
jaudai (sk. Tehniskos datus). Minimālais vadītāja
izmērs ir 1 mm²; maksimālais garums ir 30 m.
Ja lietojat kabeļa rulli, vienmēr notiniet kabeli no
tā pilnībā nost.
SALIKŠANA UN REGULĒŠANA
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
nopietna ievainojuma risku,
pirms jebkādas regulēšanas
vai piederumu uzstādīšanas/
13
LATVIEŠU
noņemšanas izslēdziet ierīci
un atvienojiet akumulatoru.
Instrumentam nejauši sākot darboties,
var gūt ievainojumus.
BRĪDINĀJUMS! Lietojiet tikai
DEWALT akumulatorus un lādētājus.
Akumulatora ievietošana
instrumentā un izņemšana no
tā (2. att.)
PIEZĪME. Pārbaudiet, vai akumulators (F) ir
pilnībā uzlādēts.
AKUMULATORA IEVIETOŠANA
INSTRUMENTA ROKTURĪ
1. Savietojiet akumulatoru (F) ar sliedēm
instrumenta rokturī (2. att.).
2. Iebīdiet akumulatoru rokturī, līdz tas ar klikšķi
cieši nofiksējas instrumentā, un pārbaudiet,
vai tas nevar atvienoties.
AKUMULATORA IZŅEMŠANA NO
INSTRUMENTA
1. Nospiediet akumulatora atlaišanas pogu
(E) un spēcīgi velciet akumulatoru ārā no
instrumenta roktura.
2. Ievietojiet akumulatoru lādētājā, kā aprakstīts
šīs rokasgrāmatas sadaļā par lādētāju.
AKUMULATORA UZLĀDES INDIKATORS
(2. ATT.)
Dažiem DEWALT akumulatoriem ir uzlādes
indikators, kas sastāv no trijām zaļām gaismas
diodēm, kuras norāda atlikušo akumulatora
uzlādes līmeni.
Lai aktivizētu akumulatora uzlādes rādītāju,
nospiediet un turiet nospiestu uzlādes rādītāja
pogu (M). Visas trīs zaļas LED gaismas diodes
dažādās kombinācijās norāda atlikušo jaudu. Ja
akumulatora atlikusī uzlāde ir kļuvusi pārāk zema,
izdziest visas trīs akumulatora uzlādes indikatora
gaismas diodes un akumulators ir jāuzlādē.
PIEZĪME. Akumulatora jaudas indikators
attēlo tikai akumulatora atlikušo jaudu. Tas
nav instrumenta darbspējas indikators, un to
ietekmē dažādi mainīgie faktori — izstrādājuma
sastāvdaļas, temperatūra un lietošanas veids.
Siksnas āķis un magnētiskais
uzgaļu turētājs (1. att.)
BRĪDINĀJUMS!: Lai mazinātu
nopietna ievainojuma risku,
pirms jebkādas regulēšanas
vai piederumu uzstādīšanas/
14
noņemšanas izslēdziet ierīci un
atvienojiet akumulatoru.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku,
NEDRĪKST iekārt instrumentu augstu
gaisā vai iekārt siksnas āķī kādu
priekšmetu. Ieveriet siksnas āķī TIKAI
instrumenta darba siksnu.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku,
pārbaudiet, vai skrūve, ar ko
piestiprināts siksnas āķis, ir cieši
pievilkta.
SVARĪGI! Piestiprinot vai nomainot siksnas āķi
vai magnētisko uzgaļa turētāju, izmantojiet tikai
komplektācijā iekļauto skrūvi (I). Skrūvei jābūt
cieši pievilktai.
Lai instrumentu varētu lietot gan ar labo, gan
kreiso roku, siksnas āķi (H) un magnētisko uzgaļa
turētāju (L) var piestiprināt instrumentam vai nu
vienā, vai otrā pusē, izmantojot tikai komplektācijā
iekļauto skrūvi (I). Tāpat āķi vai magnētisko
uzgaļa turētāju var pavisam noņemt nost no
instrumenta, ja tas nav vajadzīgs.
Lai siksnas āķi vai magnētisko uzgaļa turētāju
pārvietotu otrā pusē, izskrūvējiet skrūvi (I), un
piestipriniet to no jauna instrumenta otrā pusē.
Skrūvei jābūt cieši pievilktai.
EKSPLUATĀCIJA
Lietošanas norādījumi
BRĪDINĀJUMS! Vienmēr ievērojiet
šos drošības norādījumus un spēkā
esošos normatīvos aktus.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, pirms
regulēšanas, remontdarbiem
vai piederumu uzstādīšanas un
noņemšanas iestatiet turpgaitas/
atpakaļgaitas pogu nobloķētā
pozīcijā vai arī izslēdziet
instrumentu un atvienojiet
akumulatoru.
Pareizs rokas novietojums
(3. att.)
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu smaga
ievainojuma risku, VIENMĒR turiet
roku pareizi, kā norādīts.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, VIENMĒR
saglabājiet ciešu tvērienu, lai būtu
gatavs negaidītai reakcijai.
LATVIEŠU
Pareizs rokas novietojums paredz turēt vienu roku
uz galvenā roktura (J).
Regulējama ātruma slēdzis
(1. att.)
Lai iedarbinātu instrumentu, nospiediet slēdža
sprūdu (A). Lai instrumentu izslēgtu, atlaidiet
slēdža sprūdu. Šis instruments ir aprīkots ar
bremzēm. Instruments pārstāj darboties, tiklīdz
slēdža mēlīte ir pilnībā atlaista.
Regulējama ātruma slēdzis ļauj sākt darbu ar
mazu ātrumu. Jo vairāk spiedīsiet uz mēlītes, jo
ātrāk instruments darbosies. Lai instrumentam
būtu maksimāli ilgs kalpošanas laiks, regulējamo
ātrumu lietojiet tikai urbšanas vai skrūvēšanas
darba iesākšanai.
PIEZĪME. Nav ieteicams ilgstoši izmantot
regulējamo ātrumu. Tas ir jāizmanto pēc iespējas
retāk, citādi var sabojāt slēdzi.
Turpgaitas/atpakaļgaitas poga
(1. att.)
Turpgaitas/atpakaļgaitas poga (B) nosaka
instrumenta rotācijas virzienu un kalpo arī kā
nobloķēšanas poga.
Lai atlasītu rotāciju uz priekšu, atlaidiet slēdža
sprūdu (A) un nospiediet turpgaitas/atpakaļgaitas
pogu (B) instrumenta labajā pusē.
Lai atlasītu rotāciju atpakaļ, atlaidiet slēdža
sprūdu (A) un nospiediet turpgaitas/atpakaļgaitas
pogu (B) instrumenta kreisajā pusē. Novietojot
pogu vidējā pozīcijā, instruments tiek nobloķēts.
Mainot šīs pogas pozīciju, mēlītei noteikti jābūt
atlaistai.
PIEZĪME. Pirmo reizi iedarbinot instrumentu pēc
rotācijas virziena maiņas, iespējams, izdzirdēsiet
klikšķi. Tā ir normāla parādība un neliecina par
problēmām.
Darba gaismas (1. att.)
Visapkārt 6,35 mm (1/4 collas) sešstūru
spīļpatronas uzmavai (D) ir izvietotas trīs darba
gaismu (G) lampiņas. Darba lukturis ieslēdzas,
nospiežot slēdža mēlīti.
Atlaižot slēdža mēlīti, darba lukturis deg vēl
20 sekundes.
PIEZĪME. Darba lukturis paredzēts
apstrādājamās virsmas apgaismošanai, un to
nevar izmantot kā prožektoru.
Režīma izvēles slēdzis
(1, 4. att.)
Instruments ir aprīkots ar režīma izvēles slēdzi(K),
ar kuru var atlasīt kādā no trim režīmiem. Atlasiet
konkrētajam darbam piemērotu režīmu un ar
regulējama ātruma slēdža (A) palīdzību vadiet
instrumenta ātrumu.
Precīzijas piedziņa (4. att.)
Papildus parastajiem triecienrežīmiem, šim
instrumentam ir Precīzijas piedziņas režīms, kas
iespējo precīzāku vadību vieglākiem darbiem,
lai izvairītos no materiālu vai stiprinājumu
bojāšanas. Šis režīms ir ideāls viegliem darbiem,
piemēram skapja eņģu skrūvēm vai mašīnu
skrūvēm. Precīzijas piedziņas režīms darbosies
kā skrūvgriezis viegliem darbiem, brīdi pirms
skrūves galva sasniedz darba detaļu, uzsāciet
(ja nepieciešams) lēnu, kontrolētu triecienu
pielietošanu, lai nodrošinātu, ka galva pēc
ieskrūvēšanās ir pilnībā horizontāla ar virsmu.
PIEZĪME. Šis režīms paredzēts viegliem
skrūvēšanas darbiem. Ja instrumentu neizmanto
stiprinājumu ieskrūvēšanai Precīzijas režīmā,
lūdzu, atlasiet 2. režīmu, kas nodrošina papildus
nepieciešamo jaudu.
DCF887
1. režīms Precīzijas piedziņa
apgr./
min
0–1000
2. režīms Normālu triecienu
apgr./
pielietošana
min
0–2800
3. režīms Liela ātruma triecienu apgr./
pielietošana
min
0–3250
Ātri atbrīvojama spīļpatrona
(2., 5., 6. att.)
BRĪDINĀJUMS! Izmantojiet
tikai piederumus, kas paredzēti
trieciendarbiem. Parastie piederumi
var salūzt un radīt bīstamus apstākļus.
Pirms lietošanas pārbaudiet
piederumu, vai tas nav ieplaisājis.
PIEZĪME. Spīļpatronā var ievietot tikai 6,35 mm
(1/4") mm sešskanšu piederumus.
Pirms piederumu nomainīšanas novietojiet
turpgaitas/atpakaļgaitas pogu (B) bloķētā
(centrālā) pozīcijā vai izņemiet akumulatoru.
Lai uzstādītu piederumu, ievietojiet to spīļpatronā
līdz galam. Piederums ir nofiksēts paredzētajā
vietā (5. att.).
Lai noņemtu piederumu, atvelciet spīļpatronas
(C) uzmavu nost no instrumenta priekšpuses.
Noņemiet piederumu (6. att.)
15
LATVIEŠU
Lietošana
Šim triecieninstrumentam ir šāds maksimālais
griezes moments:
Kat. Nr.
Nm
DCF887
205
UZMANĪBU! Stiprinājumam un/vai
sistēmai jābūt pietiekami izturīgai, lai
atbilstu instrumenta radītajam griezes
momentam. Pārāk liels griezes
moments var izraisīt bojājumus un
ievainojumus.
1. Ievietojiet spīļpatronā piederumu. Turiet
instrumentu tieši pretī apstrādājamai detaļai.
2. Nospiediet slēdzi, lai sāktu darbu. Lai
apturētu instrumentu, atlaidiet mēlīti. Vienmēr
pārbaudiet griezes momentu ar griezes
momenta uzgriežņu atslēgu, jo stiprinājuma
griezes momentu ietekmē daudzi faktori,
tostarp šādi:
•
Spriegums: maza sprieguma rezultātā,
kas rodas gandrīz tukša akumulatora dēļ,
mazinās stiprinājuma griezes moments.
•
Ligzdas izmērs: ja neizmantosiet pareizā
izmēra ligzdu, mazināsies stiprinājuma
griezes moments.
•
Bultskrūves izmērs: jo bultskrūves
diametrs ir lielāks, jo lielākam parasti
jābūt stiprinājuma griezes momentam.
Stiprinājuma griezes moments ir atkarīgs
arī no bultskrūves garuma, kategorijas un
griezes momenta koeficienta.
•
Bultskrūve: tās vītnē nedrīkst būt rūsa
vai cita veida netīrumi, lai neietekmētu
pievilkšanas griezes momentu.
•
Materiāls: pievilkšanas griezes momentu
ietekmē materiāla veids un virsmas
apdare.
•
Stiprinājuma laiks: ilgāks pievilkšanas
laiks palielina pievilkšanas griezes
momentu. Ja pievilkšanas laiks būs
ilgāks par ieteicamo, stiprinājums var tikt
pārmērīgi nospriegots, un to var sabojāt
vai noraut vītni.
APKOPE
Šis DEWALT elektroinstruments ir paredzēts
ilglaicīgam darbam ar mazāko iespējamo apkopi.
Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga
no pareizas instrumenta apkopes un regulāras
tīrīšanas.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
nopietna ievainojuma risku,
16
pirms jebkādas regulēšanas
vai piederumu uzstādīšanas/
noņemšanas izslēdziet ierīci
un atvienojiet akumulatoru.
Instrumentam nejauši sākot darboties,
var gūt ievainojumus.
Lietotājs pats nevar veikt lādētāja un akumulatora
apkopi.
Eļļošana
Šis elektroinstruments nav papildus jāeļļo.
Tīrīšana
BRĪDINĀJUMS! Ar sausu gaisu no
galvenā korpusa izpūtiet netīrumus
un putekļus ikreiz, kad pamanāt
tos uzkrājamies gaisa atverēs,
kā arī visapkārt tām. Veicot šo
procedūru, valkājiet apstiprinātus acu
aizsarglīdzekļus un putekļu masku.
BRĪDINĀJUMS! Instrumenta detaļu
tīrīšanai, kas nav no metāla, nedrīkst
izmantot šķīdinātājus vai citas asas
ķīmiskas vielas. Šīs ķimikālijas var
pavājināt materiālus, kas tiek lietoti
šajās detaļās. Lietojiet tikai ziepjūdenī
samērcētu lupatiņu. Nekādā gadījumā
nepieļaujiet, lai instrumentā iekļūst
šķidrums; instrumentu nedrīkst
iegremdēt šķidrumā.
NORĀDĪJUMI LĀDĒTĀJA TĪRĪŠANAI
BRĪDINĀJUMS! Elektriskās strāvas
trieciena risks. Pirms lādētāja tīrīšanas
tas ir jāatvieno no maiņstrāvas avota.
Netīrumus un smērvielas no lādētāja
ārējās virsmas var notīrīt ar lupatiņu
vai mīkstu birstīti, kam nav metāla
saru. Neizmantojiet ūdeni vai tīrīšanas
līdzekļus.
Papildpiederumi
BRĪDINĀJUMS! tā kā citi piederumi,
kurus DEWALT, nav ieteicis un
nepiedāvā, nav pārbaudīti lietošanai
ar šo instrumentu, var rasties bīstami
apstākļi, ja tos lietosiet. Lai mazinātu
ievainojuma risku, šim instrumentam
lietojiet tikai DEWALT ieteiktos
piederumus.
LATVIEŠU
Sīkāku informāciju par attiecīgiem piederumiem
jautājiet izplatītājam.
Vides aizsardzība
vai vietējai pārstrādes iestādei. Savāktie
akumulatori tiks pareizi otrreizēji pārstrādāti
vai likvidēti.
Dalīta atkritumu savākšana. Šo
izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar
parastiem sadzīves atkritumiem.
Ja konstatējat, ka šis DEWALT instruments
ir jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk
nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar sadzīves
atkritumiem. Nododiet šo izstrādājumu dalītai
savākšanai un šķirošanai.
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma
dalīta savākšana ļauj materiālus
pārstrādāt un izmantot atkārtoti.
Izmantojot pārstrādātus materiālus,
tiek novērsta dabas piesārņošana
un samazināts pieprasījums pēc
izejmateriāliem.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka,
iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo
atkritumu savākšanas punktiem vai izplatītājam ir
dalīti jāsavāc sadzīves elektriskie izstrādājumi.
DEWALT nodrošina DEWALT izstrādājumu
savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem ir
beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī
pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet
savu izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām,
kas to savāks jūsu vietā.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta
darbnīcu, sazinoties ar vietējo DEWALT biroju,
kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā.
Alternatīvi, DEWALT remonta darbnīcu saraksts,
pilnīga informācija par mūsu pēcpārdošanas
pakalpojumiem un kontaktinformācija ir pieejama
tīmekļa vietnē: www.2helpU.com.
Uzlādējams akumulators
Šis ilglaicīgas darbības akumulators jāuzlādē,
kad tas vairs nenodrošina pietiekami lielu
jaudu, salīdzinot ar jaudu pirms tam. Kad tā
ekspluatācijas laiks ir beidzies, no instrumenta ir
jāatbrīvojas mūsu videi nekaitīgā veidā:
• izlādējiet akumulatoru pilnībā, pēc tam
izņemiet to no instrumenta;
• litija jonu elementus iespējams atkārtoti
pārstrādāt. Nogādājiet tos savam pārstāvim
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
АККУМУЛЯТОРНЫЙ БЕСЩЁТОЧНЫЙ
КОМПАКТНЫЙ УДАРНЫЙ ВИНТОВЁРТ
DCF887
Поздравляем Вас!
Вы выбрали инструмент фирмы DEWALT.
Тщательная разработка изделий, многолетний
опыт фирмы по производству инструментов,
различные усовершенствования сделали
электроинструменты DEWALT одними
из самых надёжных помощников для
профессионалов.
Технические характеристики
Напряжение питания
В пост. тока
Тип
Тип аккумулятора
Выходная мощность
Вт
Число оборотов без нагрузки
об./мин
Режим 1
Режим 2
Режим 3
Кол-во ударов в минуту
уд./мин
Макс. крутящий момент
Нм
Держатель насадок
Вес (без аккумулятора)
кг
DCF887
18
1/10
Li-Ion
400
0 – 1 000
0 – 2 800
0 – 3 250
0 – 3 800
205
6,35 мм
0,9
Сумма величин шума и вибрации (сумма векторов по
трём осям), измеренных в соответствии со стандартом
EN 60745-2-2:
LpA (звуковое давление)
дБ(А)
96
LwA (акустическая мощность)
дБ(А)
107
K (погрешность измерения
акустической мощности)
дБ(А)
3
Значения вибрационного
воздействия ah =
Погрешность K =
м/с²
22,0
м/с²
2,1
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования
в соответствии со стандартом EN 60745
и может использоваться для сравнения
инструментов разных марок. Он может также
использоваться для предварительной оценки
воздействия вибрации.
18
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только
к основным видам применения
инструмента. Однако если
инструмент применяется
не по основному назначению,
с другими принадлежностями
или содержится в ненадлежащем
порядке, уровень вибрации
будет отличаться от
указанной величины. Это
может значительно увеличить
воздействие вибрации
в течение всего периода работы
инструментом.
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
учитывать время, когда
инструмент находился
в выключенном состоянии
или когда он включён, но не
выполняет какую-либо операцию.
Это может значительно
уменьшить уровень воздействия
в течение всего периода работы
инструментом.
Определите дополнительные
меры предосторожности
для защиты оператора
от воздействия вибрации,
такие как: тщательный
уход за инструментом
и принадлежностями, содержание
рук в тепле, организация рабочего
места.
Аккумулятор
DCB180
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение питания
В пост. тока
18
Ёмкость
Ач
3,0
Вес
кг
0,64
DCB181
Li-Ion
DCB182
Li-Ion
18
1,5
0,35
18
4,0
0,61
РУССКИЙ ЯЗЫК
Аккумулятор
DCB183/B DCB184/B DCB185
Тип аккумулятора
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Напряжение питания
В пост. тока
18
18
18
Ёмкость
Ач
2,0
5,0
1,3
Вес
кг 0,40/0,45 0,62/0,67
0,35
Зарядное устройство
DCB105
Напряжение питания
В перем. тока
230
Тип аккумулятора
10,8/14,4/18 Li-Ion
Приблизительное мин.
25
30
40
время зарядки
(1,3 Aч) (1,5 Aч) (2,0 Aч)
55
70
90
(3,0 Aч) (4,0 Aч) (5,0 Aч)
Вес
кг
0,49
Зарядное устройство
DCB107
Напряжение питания
В перем. тока
230
Тип аккумулятора
10,8/14,4/18 Li-Ion
Приблизительное мин.
60
70
90
время зарядки
(1,3 Aч) (1,5 Aч) (2,0 Aч)
140
185
240
(3,0 Aч) (4,0 Aч) (5,0 Aч)
Вес
кг
0,29
Зарядное устройство
DCB112
Напряжение питания
В перем. тока
230
Тип аккумулятора
10,8/14,4/18 Li-Ion
Приблизительное мин.
40
45
60
время зарядки
(1,3 Aч) (1,5 Aч) (2,0 Aч)
90
120
150
(3,0 Aч) (4,0 Aч) (5,0 Aч)
Вес
кг
0,36
Зарядное устройство
DCB113
Напряжение питания
В перем. тока
230
Тип аккумулятора
10,8/14,4/18 Li-Ion
Приблизительное мин.
30
35
50
время зарядки
(1,3 Aч) (1,5 Aч) (2,0 Aч)
70
100
120
(3,0 Aч) (4,0 Aч) (5,0 Aч)
Вес
кг
0,4
Зарядное устройство
DCB115
Напряжение питания
В перем. тока
230
Тип аккумулятора
10,8/14,4/18 Li-Ion
Приблизительное мин.
25
30
40
время зарядки
(1,3 Aч) (1,5 Aч) (2,0 Aч)
55
70
90
(3,0 Aч) (4,0 Aч) (5,0 Aч)
Вес
кг
0,5
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В
10 ампер, электросеть
Определения: Предупреждения безопасности
Следующие определения указывают на
степень важности каждого сигнального
слова. Прочтите руководство по эксплуатации
и обратите внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжёлой
травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжёлой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы лёгкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной
травмы, которая, однако, может
привести к повреждению
электроинструмента.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
АККУМУЛЯТОРНЫЙ БЕСЩЁТОЧНЫЙ
КОМПАКТНЫЙ УДАРНЫЙ ВИНТОВЁРТ
DCF887
DEWALT заявляет, что продукты,
обозначенные в разделе «Технические
характеристики», разработаны в полном
соответствии со стандартами: 2006/42/EC,
EN 60745-1:2009+A11:2010, EN 60745-2-2:2010.
Данные продукты также соответствуют
Директивам 2004/108/EC (до 19.04.2016),
2014/30/EU (после 20.04.2016) и 2011/65/
EU. За дополнительной информацией
обращайтесь по указанному ниже адресу или
по адресу, указанному на последней странице
руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью
отвечает за соответствие технических данных
и делает это заявление от имени фирмы
DEWALT.
Маркус Ромпел (Markus Rompel)
Директор по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
29.06.2015
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочитайте руководство по
эксплуатации для снижения риска
получения травмы.
Общие правила
безопасности при работе
с электроинструментами
ВНИМАНИЕ! Внимательно
прочтите все инструкции по
безопасности и руководство
по эксплуатации. Несоблюдение
всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций
может привести к поражению
электрическим током,
возникновению пожара и/или
получению тяжёлой травмы.
20
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Термин «Электроинструмент» во всех
привёденных ниже указаниях относится
к Вашему сетевому (с кабелем) или
аккумуляторному (беспроводному)
электроинструменту.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте хорошее
освещение. Плохое освещение или
беспорядок на рабочем месте может
привести к несчастному случаю.
b) Не используйте
электроинструменты, если
есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы
электроинструменты создают
искровые разряды, которые могут
воспламенить пыль или горючие пары.
c) Во время работы
с электроинструментом не
подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение
внимания может вызвать у Вас
потерю контроля над рабочим
процессом.
2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать
штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку
электрического кабеля. Не
используйте соединительные
штепсели-переходники,
если в силовом кабеле
электроинструмента есть
провод заземления. Использование
оригинальной вилки кабеля
и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения
электрическим током.
b) Во время работы
с электроинструментом
избегайте физического контакта
с заземлёнными объектами, такими
как трубопроводы, радиаторы
отопления, электроплиты
и холодильники. Риск поражения
электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
c) Не используйте
электроинструмент под дождём
РУССКИЙ ЯЗЫК
d)
e)
f)
или во влажной среде. Попадание
воды в электроинструмент
увеличивает риск поражения
электрическим током.
Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем. Ни в коем
случае не используйте кабель для
переноски электроинструмента
или для вытягивания его вилки
из штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический кабель
воздействию высоких температур
и смазочных веществ; держите
его в стороне от острых кромок
и движущихся частей инструмента.
Повреждённый или запутанный
кабель увеличивает риск поражения
электрическим током.
При работе
с электроинструментом на
открытом воздухе используйте
удлинительный кабель,
предназначенный для наружных
работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом
воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
При необходимости работы
с электроинструментом во
влажной среде используйте
источник питания, оборудованный
устройством защитного
отключения (УЗО). Использование
УЗО снижает риск поражения
электрическим током.
3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе
с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если
Вы устали, а также находясь
под действием алкоголя
или понижающих реакцию
лекарственных препаратов
и других средств. Малейшая
неосторожность при работе
с электроинструментами может
привести к серьёзной травме.
b) При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
надевайте защитные очки.
Своевременное использование
защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на
нескользящей подошве, защитного
c)
d)
e)
f)
g)
шлема или противошумовых
наушников, значительно снизит риск
получения травмы.
Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети и/
или аккумулятору, поднять
или перенести его, убедитесь,
что выключатель находится
в положении «выключено». Не
переносите электроинструмент
с нажатым курковым выключателем
и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель
которого установлен в положение
«включено», это может привести
к несчастному случаю.
Перед включением
электроинструмента снимите
с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный
или гаечный ключ, оставленный
закреплённым на вращающейся части
электроинструмента, может стать
причиной получения тяжёлой травмы.
Работайте в устойчивой позе.
Всегда твёрдо стойте на ногах,
сохраняя равновесие. Это позволит
Вам не потерять контроль при
работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим
образом. Во время работы не
надевайте свободную одежду
или украшения. Следите за тем,
чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном
отдалении от движущихся частей
инструмента. Свободная одежда,
украшения или длинные волосы
могут попасть в движущиеся части
инструмента.
Если электроинструмент
снабжён устройством сбора
и удаления пыли, убедитесь, что
данное устройство подключено
и используется надлежащим
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного
случая, связанного с запылённостью
рабочего пространства.
4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Не перегружайте
электроинструмент. Используйте
Ваш инструмент по назначению.
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
b)
с)
d)
e)
f)
g)
22
Электроинструмент работает
надёжно и безопасно только при
соблюдении параметров, указанных
в его технических характеристиках.
Не используйте
электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается
в положение включения или
выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем
представляет опасность и подлежит
ремонту.
Отключайте электроинструмент
от сетевой розетки и/или
извлекайте аккумулятор
перед регулировкой, заменой
принадлежностей или при
хранении электроинструмента.
Такие меры предосторожности
снижают риск случайного включения
электроинструмента.
Храните неиспользуемые
электроинструменты
в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не
знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями,
работать с электроинструментом.
Электроинструменты представляют
опасность в руках неопытных
пользователей.
Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте
точность совмещения и лёгкость
перемещения подвижных
частей, целостность деталей
и любых других элементов
электроинструмента,
воздействующих на его работу.
Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не
будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных
случаев являются следствием
недостаточного технического ухода
за электроинструментом.
Следите за остротой
заточки и чистотой режущих
принадлежностей. Принадлежности
с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают
работу менее утомительной.
Используйте электроинструмент,
аксессуары и насадки
в соответствии с данным
Руководством и с учетом
рабочих условий и характера
будущей работы. Использование
электроинструмента не по
назначению может создать опасную
ситуацию.
5) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АККУМУЛЯТОРНЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Заряжайте аккумулятор зарядным
устройством марки, указанной
производителем. Зарядное
устройство, которое подходит
к одному типу аккумуляторов, может
создать риск возгорания в случае
его использования с аккумуляторами
другого типа.
b) Используйте электроинструменты
только с разработанными
специально для них
аккумуляторами. Использование
аккумулятора какой-либо другой марки
может привести к возникновению
пожара и получению травмы.
c) Держите не используемый
аккумулятор подальше от
металлических предметов, таких
как скрепки, монеты, ключи,
гвозди, шурупы, и других мелких
металлических предметов,
которые могут замкнуть
контакты аккумулятора. Короткое
замыкание контактов аккумулятора
может привести к получению ожогов
или возникновению пожара.
d) В критических ситуациях из
аккумулятора может вытечь
жидкость (электролит); избегайте
контакта с кожей. Если жидкость
попала на кожу, смойте её водой.
Если жидкость попала в глаза,
обращайтесь за медицинской
помощью. Жидкость, вытекшая
из аккумулятора, может вызвать
раздражение или ожоги.
6) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего
электроинструмента
должен производиться
только квалифицированными
специалистами с использованием
идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего
электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Дополнительные
специальные правила
безопасности при
использовании ударных
гайковёртов/винтовёртов
• Держите инструмент за
изолированные ручки при
выполнении операций, во время
которых крепёжный элемент может
соприкасаться со скрытой проводкой.
Контакт крепёжного элемента
с находящимся под напряжением
проводом делает не покрытые
изоляцией металлические части
электроинструмента также «живыми»,
что создаёт опасность поражения
оператора электрическим током.
Остаточные риски
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных
устройств, некоторые остаточные риски
невозможно полностью исключить. К ним
относятся:
– Ухудшение слуха.
– Риск получения травмы от
разлетающихся частиц.
– Риск получения ожогов от
принадлежностей и насадок, которые
в процессе работы сильно нагреваются.
– Риск получения травмы, связанный
с продолжительным использованием
инструмента.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
Видимое излучение. Не смотрите на
источник света.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ
Код даты, который также включает в себя год
изготовления, отштампован на поверхности
корпуса инструмента.
Пример:
2015 XX XX
Год изготовления
Важные инструкции по
безопасности для всех
зарядных устройств
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ:
Данное руководство содержит важные
инструкции по эксплуатации и технике
безопасности для совместимых зарядных
устройств (см. раздел «Технические
характеристики»).
• Перед началом эксплуатации
зарядного устройства прочитайте
все инструкции и ознакомьтесь
с предупредительными символами на
зарядном устройстве, аккумуляторе
и продукте, работающем от
аккумулятора.
ВНИМАНИЕ: Опасность
поражения электрическим
током. Не допускайте
попадания жидкости внутрь
зарядного устройства. Это
может привести к поражению
электрическим током.
ВНИМАНИЕ: Рекомендуется
использование устройства
защитного отключения
с остаточным током 30 мА или
менее.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность
получения ожога. Для снижения
риска получения травмы,
заряжайте только аккумуляторы
марки DEWALT. Аккумуляторы
других марок могут взорваться,
что приведёт к получению
травмы или повреждению
зарядного устройства.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
позволяйте детям играть
с инструментом.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
В определенных условиях,
когда зарядное устройство
подключено к электросети,
открытые контакты подзарядки
внутри его корпуса могут
быть закорочены посторонним
материалом. Не допускайте
попадания токопроводящих
материалов, таких как тонкая
стальная стружка, алюминиевая
фольга и слой металлических
частиц, и другие подобные
материалы, в гнезда зарядного
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
устройства. Всегда отключайте
зарядное устройство от
электросети, если в его гнезде
нет аккумулятора. Отключайте
зарядное устройство от
электросети перед чисткой.
• НЕ ПЫТАЙТЕСЬ заряжать
аккумулятор зарядными
устройствами марок, не указанных
в данном руководстве. Зарядное
устройство и аккумулятор специально
разработаны для совместного
использования.
• Данные зарядные устройства
не предусмотрены для зарядки
аккумуляторов других марок,
кроме DEWALT. Попытка зарядить
аккумулятор другой марки может
привести к риску возникновения пожара,
поражения электрическим током или
смерти от электрического тока.
• Не подвергайте зарядное устройство
воздействию дождя или снега!
• Отключайте зарядное устройство
от электросети, вынимая вилку из
розетки, а не потянув за кабель! Это
снизит риск повреждения электрической
вилки и кабеля.
• Располагайте кабель таким
образом, чтобы на него нельзя было
наступить, споткнуться об него, или
иным способом повредить или сильно
натянуть!
• Не эксплуатируйте зарядное
устройство, если его кабель
или вилка повреждены – сразу же
заменяйте повреждённые детали.
• Не эксплуатируйте зарядное
устройство, если оно получило
повреждение вследствие сильного
удара или падения или иного
внешнего воздействия! Отнесите его
в авторизованный сервисный центр.
• Не разбирайте зарядное устройство
самостоятельно; для проведения
технического обслуживания
или ремонта отнесите его
в авторизованный сервисный центр.
Неправильная сборка может привести
к риску поражения электрическим током
или смерти от электрического тока.
• В случае повреждения электрического
кабеля для предотвращения
получения травмы он должен быть
немедленно заменён производителем,
его сервисным агентом или другим
квалифицированным специалистом.
• Перед каждой операцией чистки
отключайте зарядное устройство
от электросети. Это снизит риск
поражения электрическим током.
Извлечение аккумулятора из зарядного
устройства не приводит к снижению
этого риска.
• НИКОГДА не пытайтесь подключать
2 зарядных устройства одновременно!
• Используйте удлинительный
кабель только в случае крайней
необходимости! Использование
несоответствующего удлинительного
кабеля может создать риск
возникновения пожара, поражения
электрическим током или смерти от
электрического тока.
• Зарядное устройство рассчитано на
работу от стандартной бытовой
электросети напряжением 230 В.
Не пытайтесь подключать его
к источнику с другим напряжением.
Данное указание не относится
к автомобильному зарядному
устройству.
• Не кладите на верхнюю часть
зарядного устройства какой-либо
предмет и не ставьте зарядное
устройство на мягкую поверхность,
это может блокировать
вентиляционные прорези и вызвать
чрезмерный внутренний нагрев!
Располагайте зарядное устройство
вдали от источника тепла. Вентиляция
зарядного устройства происходит
через прорези, расположенные в верхней
и нижней части его корпуса.
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ
24
Зарядные устройства
Зарядные устройства DCB105, DCB107,
DCB112, DCB113 и DCB115 предназначены
для зарядки Li-Ion XR аккумуляторов
напряжением 10,8 В, 14,4 В и 18 В (DCB140,
DCB141, DCB142, DCB143, DCB144, DCB145,
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B,
DCB184, DCB184B и DCB185). Зарядные
устройства DEWALT не требуют регулировки
и очень просты в эксплуатации.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Процедура зарядки (Рис. 2)
1. Перед тем как вставить аккумулятор,
подключите вилку зарядного устройства
к соответствующей сетевой розетке.
2. Вставьте аккумулятор (F) в зарядное
устройство. Красный индикатор зарядки
начнёт непрерывно мигать, указывая на
начало процесса зарядки.
3. После завершения зарядки красный
индикатор переходит в режим
непрерывного свечения. Аккумулятор
полностью заряжен, и его можно
использовать с инструментом или
оставить в зарядном устройстве.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для достижения
максимальной производительности
и продления срока службы Li-Ion
аккумуляторов, перед первым
использованием полностью зарядите
аккумулятор.
Процесс зарядки
Состояние заряда аккумулятора смотрите
в приведённой ниже таблице:
Индикаторы зарядки: DCB105
зарядка
полностью заряжен
пауза для согревания/
охлаждения аккумулятора
x
замените аккумулятор
Индикаторы зарядки: DCB107, DCB112, DCB113,
DCB115
зарядка
полностью заряжен
пауза для
согревания/
охлаждения
аккумулятора*
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115:
Красный индикатор зарядки будет
продолжать мигать, тогда как жёлтый
индикатор загорится только во время
паузы для согревания/охлаждения
аккумулятора. Как только аккумулятор
охладится, жёлтый индикатор погаснет,
и зарядное устройство продолжит процесс
зарядки аккумулятора.
Зарядное устройство не будет заряжать
неисправный аккумулятор. При обнаружении
неисправности в аккумуляторе индикатор
погаснет, отобразит проблему или начнёт
мигать.
ПРИМЕЧАНИЕ: Это также может указывать
на наличие неисправности в самом зарядном
устройстве.
Если зарядное устройство указывает на
наличие проблемы, отнесите зарядное
устройство и аккумулятор в авторизованный
сервисный центр для тестирования.
ПАУЗА ДЛЯ СОГРЕВАНИЯ/ОХЛАЖДЕНИЯ
АККУМУЛЯТОРА
Если зарядное устройство определит, что
аккумулятор чрезмерно охлаждён или
нагрет, автоматически инициируется пауза
для согревания/охлаждения, в течение
которой аккумулятор достигает оптимальной
для зарядки температуры. Затем зарядное
устройство автоматически переключается на
режим зарядки. Данная функция увеличивает
максимальный срок службы аккумулятора.
Охлаждённый аккумулятор будет заряжаться
приблизительно вдвое медленнее тёплого
аккумулятора. Аккумулятор будет медленно
заряжаться на протяжении всего цикла
зарядки и не вернётся к максимальной
скорости зарядки, даже если аккумулятор
нагреется.
ТОЛЬКО ДЛЯ ИОННО-ЛИТИЕВЫХ (LI-ION)
АККУМУЛЯТОРОВ
Инструменты XR Li-Ion спроектированы по
Электронной Защитной Системе, которая
защищает аккумулятор от перегрузки,
перегрева или глубокой разрядки.
При срабатывании Электронной Защитной
Системы инструмент автоматически
отключится. Если это произошло, поместите
Li-Ion аккумулятор в зарядное устройство до
его полной зарядки.
Важные инструкции по
безопасности для всех
аккумуляторов
При заказе аккумуляторов для замены, не
забывайте указывать их номер по каталогу
и напряжение.
Извлечённый из упаковки аккумулятор
заряжен не полностью. Перед началом
эксплуатации аккумулятора и зарядного
устройства, прочтите нижеследующие
инструкции по безопасности. Затем
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
приступайте к установленной процедуре
зарядки.
ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ
• Не заряжайте и не используйте
аккумулятор во взрывоопасной
атмосфере, например, в присутствии
легко воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. При установке или
извлечении аккумулятора из зарядного
устройства пыль или газы могут
воспламениться.
• Не вставляйте аккумулятор
в зарядное устройство силой.
Никоим образом не видоизменяйте
аккумулятор для установки в не
предназначенное для него зарядное
устройство – аккумулятор может
расколоться, что приведёт
к получению тяжёлой телесной
травмы.
• Заряжайте аккумуляторы только
зарядными устройствами DEWALT.
• НЕ БРЫЗГАЙТЕ и не погружайте в воду
или другие жидкости.
• Не храните и не используйте
инструмент и аккумулятор
в местах, в которых температура
может достичь или превысить
40 °С (например, под наружными
навесами или внутри металлических
конструкций в летнее время).
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае
не пытайтесь разобрать
аккумулятор. Не вставляйте
в зарядное устройство
аккумулятор с треснувшим
или повреждённым корпусом.
Не разбивайте, не бросайте
и не ломайте аккумулятор. Не
используйте аккумуляторы или
зарядные устройства, которые
подверглись воздействию
резкого удара, удара при падении,
попали под тяжёлый предмет
или были повреждены какимлибо другим образом (например,
проткнуты гвоздём, попали под
удар молотка или под ноги). Это
может привести к поражению
электрическим током или
смерти от электрического тока.
Повреждённые аккумуляторы
должны возвращаться
в сервисный центр на
переработку.
26
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Кладите
не используемый инструмент
набок на устойчивую
поверхность в месте,
в котором он не создаёт
опасность, что об него
могут споткнуться и упасть.
Некоторые инструменты
с аккумуляторами больших
размеров ставятся на
аккумулятор в вертикальном
положении, но их легко
опрокинуть.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ИОННО-ЛИТИЕВЫХ
(LI-ION) АККУМУЛЯТОРОВ
• Не сжигайте аккумулятор, даже если
он сильно повреждён или полностью
изношен. Аккумулятор в огне может
взорваться. При горении ионнолитиевых аккумуляторов выделяются
токсичные пары и частицы.
• Если содержимое аккумулятора
попало на кожу, немедленно промойте
поражённый участок водой с мягким
мылом. Если аккумуляторная
жидкость попала в глаз, промывайте
открытый глаз в течение 15 минут,
пока не исчезнет раздражение. Если
необходимо обратиться за медицинской
помощью, медиков следует поставить
в известность, что аккумуляторный
электролит состоит из смеси жидкого
органического карбоната и солей лития.
• Содержимое открытых элементов
аккумулятора может вызывать
раздражение органов дыхания.
Обеспечьте приток свежего воздуха.
Если симптомы сохраняются,
обратитесь за медицинской помощью.
ВНИМАНИЕ: Опасность
получения ожога. Аккумуляторная
жидкость может воспламениться
при попадании искры или пламени.
Транспортировка
Аккумуляторы DEWALT соответствуют всем
применимым правилам транспортировки,
прописанным производителем, а также
национальным стандартам, включающим
в себя Рекомендации ООН по перевозке
опасных грузов; правила международной
ассоциации воздушного транспорта
(IATA) по перевозке опасных грузов,
правила международного морского
РУССКИЙ ЯЗЫК
кодекса по опасным грузам (IMDG)
и Европейское соглашение о перевозке
опасных грузов автотранспортом (ADR).
Каждый ионно-литиевый элемент или
аккумулятор протестирован в соответствии
с требованиями к испытаниям, указанными
в подразделе 38.3 части по испытаниям
и критериям Рекомендаций ООН по перевозке
опасных грузов.
В большинстве случаев, перевозимый
аккумулятор DEWALT освобождается от
необходимости быть классифицированным,
поскольку является материалом 9 класса
опасности. Принадлежность к 9 классу
опасности учитывается только в двух случаях:
1. Авиаперевозка более чем двух ионнолитиевых аккумуляторов DEWALT при
наличии в упаковке только аккумуляторов
(без инструментов), и
2. Любой вид перевозки ионно-литиевых
аккумуляторов с удельной мощностью,
превышающей 100 ватт-часов (Втч).
Удельная мощность в ватт-часах
указана на корпусе ионно-литиевого
аккумулятора.
Вне зависимости от условий перевозки
в обязанности грузоотправителя входит
уточнение и получение информации
о последних действующих правилах упаковки,
маркировки и требований к документации.
Во время перевозки аккумуляторов
существует риск возгорания при
случайном контакте клемм аккумулятора
с токопроводящими материалами. При
перевозке аккумуляторов убедитесь, что
клеммы аккумулятора защищены и надёжно
изолированы от любых материалов, контакт
с которыми способен вызвать короткое
замыкание.
Информация данного раздела руководства
по эксплуатации была предоставлена
добровольно и на момент создания
документа является полностью достоверной.
Однако не было дано никаких гарантий явно выраженных или подразумеваемых.
Деятельность в соответствии с правилами
и нормами полностью является
ответственностью покупателя.
Аккумулятор
ТИП АККУМУЛЯТОРА
Модель DCF887 работает от аккумулятора
напряжением 18 В.
Могут использоваться аккумуляторы DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184,
DCB184B или DCB185. Более подробную
информацию см. в разделе «Технические
характеристики».
Рекомендации по хранению
1. Оптимальным местом для хранения
является холодное и сухое место, вдали
от прямых солнечных лучей и источников
избыточного тепла или холода. Для
увеличения производительности и срока
службы, храните не используемые
аккумуляторы при комнатной
температуре.
2. Для обеспечения долгого срока службы
аккумуляторов, при длительном хранении
рекомендуется убирать полностью
заряженные аккумуляторы в сухое
прохладное место вдали от зарядного
устройства.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не убирайте на хранение
полностью разряженные аккумуляторы.
Перед использованием аккумулятор
потребуется зарядить.
Символы на зарядном
устройстве и аккумуляторе
В дополнение к пиктограммам, содержащимся
в данном руководстве по эксплуатации, на
зарядном устройстве и аккумуляторе имеются
символы, которые отображают следующее:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
Время зарядки см. в разделе
«Технические характеристики».
Аккумулятор заряжается.
Аккумулятор заряжен.
Аккумулятор неисправен.
Пауза для согревания/охлаждения
аккумулятора.
Не касайтесь токопроводящими
предметами контактов аккумулятора
и зарядного устройства!
Ни в коем случае не пытайтесь
заряжать повреждённый
аккумулятор!
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
Не погружайте аккумулятор в воду.
Немедленно заменяйте
повреждённый сетевой кабель.
Заряжайте аккумулятор при
температуре окружающей среды
в пределах 4 °С-40 °С.
Для использования только внутри
помещений.
Утилизируйте отработанный
аккумулятор безопасным для
окружающей среды способом!
Заряжайте аккумуляторы DEWALT
только зарядными устройствами
DEWALT. Зарядка аккумуляторов
других марок зарядными
устройствами DEWALT может
привести к протечке или взрыву
аккумулятора и другим опасным
ситуациям (см. раздел «Технические
характеристики»).
Не бросайте аккумулятор в огонь.
торговыми марками, принадлежащими
к Bluetooth®, SIG, Inc., и любое их
использование со стороны DEWALT
производится по лицензии. Другие торговые
марки и торговые названия являются
собственностью их владельцев.
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем
случае не модифицируйте
электроинструмент или какуюлибо его деталь. Это может
привести к получению травмы
или повреждению инструмента.
A. Курковый пусковой выключатель
B. Переключатель направления вращения
(реверса)
C. Зажимное кольцо
Комплект поставки
D. 1/4» Держатель насадок 6,35 мм
В упаковку входят:
E. Отпирающая кнопка аккумулятора
1 Ударный винтовёрт
F. Аккумулятор
1 Зарядное устройство
G. Подсветка
1 Аккумулятор Li-Ion (M1, L1, C1, P1, D1, D1B
-модели)
H. Крепление для ремня (дополнительная
принадлежность)
2 Аккумулятора Li-Ion (M2, L2, C2, P2, D2,
D2B -модели)
J. Основная рукоятка
3 Аккумулятора Li-Ion (M3, L3, C3, P3, D3,
D3B -модели)
1 Магнитный держатель насадок
1 Крепление для ремня
1 Чемодан
1 Руководство по эксплуатации
1 Приложение к руководству по
эксплуатации Tool Connect™ (В-модели)
ПРИМЕЧАНИЕ: Аккумуляторы, зарядные
устройства и чемоданы не входят в комплект
поставки моделей N. Аккумуляторы
и зарядные устройства не входят в комплект
поставки моделей NТ. А комплект поставки
моделей В входят аккумуляторы Bluetooth®.
ПРИМЕЧАНИЕ: Текстовый символ Bluetooth®
и логотипы являются зарегистрированными
28
I. Установочный винт
K. Переключатель режимов работы
L. Магнитный держатель насадок
НАЗНАЧЕНИЕ
Данный ударный винтовёрт предназначен
для профессионального заворачивания
саморезов. Ударная функция обеспечивает
универсальность инструмента при
заворачивании крепёжных элементов
в древесину, металл и бетон.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Данный ударный винтовёрт является
профессиональным электроинструментом.
РУССКИЙ ЯЗЫК
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
всегда должны работать под наблюдением.
• Дети и неопытные лица. Использование
инструмента детьми и неопытными
лицами допускается только под
контролем ответственного за их
безопасность лица.
• Данное изделие не может использоваться
людьми (включая детей) со сниженными
физическими, сенсорными и умственными
способностями или при отсутствии
необходимого опыта или навыка, за
исключением, если они выполняют работу
под присмотром лица, отвечающего за
их безопасность. Не оставляйте детей
с инструментом без присмотра.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на
работу только при одном напряжении
электросети. Всегда следите, чтобы
напряжение аккумулятора соответствовало
напряжению, обозначенному на паспортной
табличке инструмента. Также убедитесь, что
напряжение Вашего зарядного устройства
соответствует напряжению электросети.
Ваше зарядное устройство
DEWALT имеет двойную изоляцию
в соответствии со стандартом
EN 60335, что исключает
потребность в заземляющем
проводе.
Повреждённый кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем,
который можно получить в сервисном центре
DEWALT.
Использование
удлинительного кабеля
Используйте удлинительный кабель
только в случае крайней необходимости!
Всегда используйте удлинительный кабель
установленного образца, соответствующий
входной мощности Вашего зарядного
устройства (см. раздел «Технические
характеристики»). Минимальный размер
проводника должен составлять 1 мм²;
максимальная длина кабеля не должна
превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения тяжёлой
травмы, выключайте
инструмент и извлекайте
из него аккумулятор перед
каждой операцией регулировки
или снятием/установкой
принадлежностей или насадок.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
ВНИМАНИЕ: Используйте
аккумуляторы и зарядные
устройства только марки
DEWALT.
Установка и извлечение
аккумулятора (Рис. 2)
ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что аккумулятор
(F) полностью заряжен.
ДЛЯ УСТАНОВКИ АККУМУЛЯТОРА
В РУКОЯТКУ ИНСТРУМЕНТА
1. Совместите аккумулятор (F) с бороздками
внутри рукоятки инструмента (Рис. 2).
2. Вдвигайте аккумулятор в рукоятку, пока
не услышите, что замок защёлкнулся на
месте.
ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ АККУМУЛЯТОРА ИЗ
ИНСТРУМЕНТА
1. Нажмите на отпирающую кнопку (E)
и извлеките аккумулятор из рукоятки
инструмента.
2. Вставьте аккумулятор в зарядное
устройство, как описано в разделе
«Зарядное устройство» данного
руководства.
АККУМУЛЯТОР С РАСХОДОМЕРОМ (РИС. 2)
Некоторые аккумуляторы DEWALT
оборудованы расходомером в виде трёх
зелёных светодиодных индикаторов,
обозначающих текущий уровень заряда
аккумулятора.
Для активирования расходомера нажмите
и удерживайте кнопку (M). Комбинация из
трёх горящих светодиодных индикаторов
обозначает текущий уровень заряда
аккумулятора. Когда уровень заряда
аккумулятора упадёт ниже эксплуатационного
предела, расходомер погаснет, и аккумулятор
нужно будет подзарядить.
29
РУССКИЙ ЯЗЫК
ПРИМЕЧАНИЕ: Расходомер является
индикатором только лишь уровня заряда,
оставшегося в аккумуляторе. Расходомер
не является индикатором функциональных
возможностей инструмента, зависящих
от компонентов, температуры и действий
конечного пользователя.
Крепление для ремня
и магнитный держатель
насадок (Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения тяжёлой
травмы, выключайте
инструмент и извлекайте
из него аккумулятор перед
каждой операцией регулировки
или снятием/установкой
принадлежностей или насадок.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
получения тяжёлой травмы, НЕ
ПОДВЕШИВАЙТЕ инструмент
над головой и не подвешивайте
посторонние предметы
на крепление для ремня.
Пристегивайте крепление
ТОЛЬКО к рабочему ремню.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
получения тяжёлой травмы,
проверьте надёжность винта,
удерживающего крепление.
ВАЖНО: При установке или замене
крепления для ремня или магнитного
держателя насадок, используйте только
винт (I), входящий в комплект поставки
инструмента. Убедитесь, что винт надёжно
затянут.
Крепление для ремня (Н) и магнитный
держатель насадок (L) можно устанавливать
с любой стороны инструмента для
использования пользователями с рабочей
правой или левой рукой, и только
с использованием винта (I), входящим
в комплект поставки. Если крепление для
ремня или магнитный держатель насадок не
планируется использовать, их можно снять
с инструмента.
Чтобы переместить крепление для ремня
или магнитный держатель насадок, открутите
винт (I), удерживающий крепление или зажим
на месте, а затем снова установите их на
противоположной стороне. Убедитесь, что
винт надёжно затянут.
30
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по
использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения тяжёлой
травмы, устанавливайте
переключатель направления
движения в положение
блокировки или выключайте
инструмент и извлекайте
аккумулятор перед каждой
операцией регулировки
или снятием/установкой
принадлежностей или насадок.
Правильное положение рук
во время работы (Рис. 3)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжёлой
травмы, ВСЕГДА правильно
удерживайте инструмент, как
показано на рисунке.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжёлой
травмы, ВСЕГДА надёжно
удерживайте инструмент,
предупреждая внезапные сбои
в работе.
Правильное положение рук во время работы:
одной рукой удерживайте основную рукоятку
(J).
Курковый пусковой выключатель с регулировкой скорости (Рис. 1)
Чтобы включить инструмент, нажмите на
курковый пусковой выключатель (А). Для
выключения инструмента отпустите курковый
выключатель. Ваш инструмент оборудован
тормозом. Инструмент остановится только
после того как курковый выключатель будет
полностью отпущен.
Встроенный переключатель скорости
позволяет начинать операцию на низкой
скорости. Увеличение скорости регулируется
интенсивностью нажатия на курковый
выключатель. В целях продления срока
службы Вашего инструмента используйте
максимальную скорость только на начальном
РУССКИЙ ЯЗЫК
этапе высверливания отверстий или
заворачивания крепёжных элементов.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не рекомендуется
непрерывно использовать инструмент
во всём диапазоне скоростей. Это может
привести к повреждению пускового
выключателя.
Переключатель
направления вращения
(реверса) (Рис. 1)
Переключатель вращения (реверс) (В)
устанавливает направление вращения,
а также служит кнопкой блокировки.
Для установки вращения вперёд, отпустите
курковый выключатель (А) и нажмите на
переключатель направления вращения (В)
с правой стороны инструмента.
Для установки вращения назад, отпустите
курковый выключатель (А) и нажмите на
переключатель направления вращения
(В) с левой стороны инструмента. Кнопка
переключателя, установленная в среднее
положение, блокирует курковый выключатель
в состоянии «выключено». При изменении
положения кнопки переключателя не
забывайте отпускать курковый выключатель.
ПРИМЕЧАНИЕ: При первом включении
инструмента после изменения направления
вращения Вы можете услышать щелчок
в момент запуска. Это нормально и не
указывает на наличие какой-либо проблемы.
Подсветка (Рис. 1)
Вокруг держателя насадок 6,35 мм (D)
расположены 3 лампочки подсветки (G).
Лампочки подсветки будут загораться при
каждом нажатии на курковый пусковой
выключатель.
При отпускании куркового выключателя
подсветка будет продолжать гореть еще
20 секунд.
ПРИМЕЧАНИЕ: Лампочки подсветки служат
для освещения рабочей поверхности и не
предназначены для использования в качестве
фонарика.
Переключатель режимов
работы (Рис. 1, 4)
Ваш инструмент оборудован переключателем
(K), позволяющим выбрать один из трёх
режимов работы. Выберите режим,
соответствующий выполняемой операции,
и регулируйте скорость при помощи куркового
пускового выключателя с регулировкой
скорости (А).
Высокоточное
заворачивание (Рис. 4)
В дополнение к обычным режимам ударного
заворачивания данный инструмент
имеет функцию режима высокоточного
заворачивания, который обеспечит
максимальный контроль при выполнении
операций в лёгком режиме и поможет
избежать повреждения материала или
крепёжных элементов. Данный режим
идеально подходит для заворачивания
в лёгком режиме, например, винтов для
шкафных петель или мелких винтов
со шлицованными головками. Режим
высокоточного заворачивания позволяет
использовать инструмент в качестве отвёртки
при выполнении лёгких операций: небольшая
скорость до момента, когда головка винта
должна коснуться заготовки с последующей
(если требуется) контролируемой медленной
ударной функцией, что в итоге обеспечивает
идеальное заворачивание винта заподлицо
с поверхностью.
ПРИМЕЧАНИЕ: Данный режим предназначен
для лёгких операций по заворачиванию.
Если инструмент не заворачивает
крепёжный элемент в режиме высокоточного
заворачивания, переключитесь на режим 2,
который обеспечит дополнительную
мощность, необходимую для завершения
операции.
DCF887
Режим 1 Высокоточное
заворачивание
Режим 2 Нормальное
заворачивание
с ударом
Режим 3 Высокоскоростное
заворачивание
с ударом
об./мин 0–1000
об./мин 0–2800
об./мин 0–3250
Быстрозажимной держатель
насадок (Рис. 2, 5, 6)
ВНИМАНИЕ: Используйте только
насадки, предназначенные для
работы с ударной нагрузкой.
Насадки, не предназначенные
для работы с ударной нагрузкой,
могут сломаться, что приведёт
к опасной ситуации. Перед
использованием тщательно
31
РУССКИЙ ЯЗЫК
осмотрите насадку на
отсутствие трещин.
•
Размер болта: Для заворачивания
болтов большого диаметра обычно
требуется высокий момент затяжки.
Момент затяжки так же может
варьироваться в зависимости от
длины, градуса и коэффициента
крутящего момента.
•
Болт: Для обеспечения надлежащего
момента затяжки убедитесь, что
резьба болта чистая, не имеет
ржавчины и мусора.
ПРИМЕЧАНИЕ: Держатель насадок предназначен только для установки насадок с шестигранным хвостовиком диаметром 6,35 мм.
Перед сменой насадок переместите
переключатель реверса (В) в положение
блокировки (центральное) или извлеките из
инструмента аккумулятор.
Чтобы установить насадку, вставьте
её в держатель до упора. Насадка
зафиксируется на месте (Рис. 5).
Чтобы извлечь насадку, оттяните зажимное
кольцо (С) в сторону от передней части
инструмента. Извлеките насадку (Рис. 6).
Эксплуатация
Ваш ударный инструмент производит
следующие максимальные крутящие
моменты:
Номер по каталогу
DCF887
Нм
205
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Убедитесь,
что крепёжный элемент и/или
система способны выдержать
уровень крутящего момента,
производимый инструментом.
Превышение допустимого
уровня крутящего момента
может стать причиной поломки
инструмента и возможного
получения телесной травмы.
1. Вставьте насадку в головку крепёжного
элемента. Держите инструмент под
прямым углом к крепёжному элементу.
2. Чтобы начать работу, нажмите на
курковый выключатель. Чтобы выключить
инструмент, отпустите курковый
выключатель. Всегда проверяйте уровень
крутящего момента динамометрическим
гаечным ключом, поскольку на момент
затяжки влияет несколько факторов,
включая следующие:
32
•
Напряжение: Низкое напряжение,
производимое почти разряженным
аккумулятором, уменьшит крутящий
момент затяжки.
•
Размер насадки: Использование
насадок неправильного диаметра
может стать причиной снижения
момента затяжки.
• Материал: На величину крутящего
момента затяжки также влияет
тип обрабатываемого материала
и состояние его верхней поверхности.
• Продолжительность затяжки:
Продолжительность затяжки
увеличивается с увеличением
крутящего момента. Затяжка
продолжительнее рекомендованной,
может стать причиной
перенапряжения, возникновения
сорванной резьбы и повреждения
крепёжных элементов.
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан
на работу в течение продолжительного
времени при минимальном техническом
обслуживании. Срок службы и надёжность
инструмента увеличивается при правильном
уходе и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения тяжёлой
травмы, выключайте
инструмент и извлекайте
из него аккумулятор перед
каждой операцией регулировки
или снятием/установкой
принадлежностей или насадок.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Зарядное устройство и аккумулятор не
требуют технического обслуживания.
Смазка
Ваш электроинструмент не требует
дополнительной смазки.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса сухим сжатым
воздухом по мере видимого
скопления грязи внутри и вокруг
вентиляционных отверстий.
Выполняйте данную процедуру,
надев средство защиты глаз
и респиратор утверждённого
типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители или
другие агрессивные химические
средствами для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, применённых
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
инструмента; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
ИНСТРУКЦИИ ПО ЧИСТКЕ ЗАРЯДНОГО
УСТРОЙСТВА
ВНИМАНИЕ: Опасность
поражения электрическим током.
Перед чисткой отключите
зарядное устройство от
розетки сети переменного
тока. Грязь и масло можно
удалять с наружной поверхности
зарядного устройства
с помощью ткани или мягкой
неметаллической щётки. Не
используйте воду или любой
чистящий раствор.
Дополнительные
принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные
от тех, которые предлагает
DEWALT, не проходили
тесты на данном изделии,
то использование этих
принадлежностей может
привести к опасной ситуации.
Во избежание риска получения
травмы, с данным продуктом
должны использоваться
только дополнительные
принадлежности,
рекомендованные DEWALT.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нём не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приёмный пункт.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать
их в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно
от бытового мусора на муниципальных
свалках отходов, или Вы можете сдавать их
в торговом предприятии при покупке нового
изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает приём
и переработку отслуживших свой срок
изделий DEWALT. Чтобы воспользоваться
этой услугой, Вы можете сдать Ваше изделие
в любой авторизованный сервисный центр,
который собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
33
РУССКИЙ ЯЗЫК
Аккумулятор
Данный аккумулятор с длительным сроком
службы следует подзаряжать, если он не
обеспечивает достаточную мощность для
работ, которые ранее выполнялись легко
и быстро. Утилизируйте отработанный
аккумулятор безопасным для окружающей
среды способом.
• Полностью разрядите аккумулятор, затем
извлеките его из инструмента.
• Ионно-литиевые элементы подлежат
переработке. Сдайте их Вашему дилеру
или в местный пункт переработки.
Собранные аккумуляторы будут
переработаны или утилизированы
безопасным для окружающей среды
способом.
zst00288790 - 23-12-2015
34
LATVIEŠU
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising