DCF887 | DeWalt DCF887 IMPACT DRIVER instruction manual

511114-01 SK
Preložené z pôvodného návodu
DCF887
Obrázok 1
C
D
G
B
A
J
H
K
I
E
F
L
I
Obrázok 2
F
E
M
2
Obrázok 3
Obrázok 4
K
Obrázok 5
Obrázok 6
C
D
C
D
3
KOMPAKTNÝ RÁZOVÝ SKRUTKOVAČ
S BEZUHLÍKOVÝM MOTOROM DCF887
Blahoželáme Vám!
VAROVANIE: Deklarované hodnoty
vibrácií sa vzťahujú na určené
štandardné použitie tohto náradia.
Ak je však náradie použité na
rôzne aplikácie s rozmanitým
príslušenstvom alebo ak sa vykonáva
jeho nedostatočná údržba, veľkosť
vibrácií môže byť odlišná. Tak sa
môže počas celkového pracovného
času značne predĺžiť čas pôsobenia
vibrácií na obsluhu.
Zvolili ste si náradie značky DEWALT. Roky
skúseností, dôkladný vývoj výrobkov a inovácie
vytvorili zo spoločnosti DEWALT jedného
z najspoľahlivejších partnerov pre používateľov
profesionálneho elektrického náradia.
Technické údaje
Napájacie napätie
Typ
Typ akumulátora
Výkon
Otáčky naprázdno
Režim 1
Režim 2
Režim 3
Počet rázov
Maximálny moment
Držiak nástrojov
Hmotnosť (bez akumulátora)
V
W
ot./min
DCF887
18
1/10
Li-Ion
400
Odhad miery pôsobenia vibrácií
na obsluhu by mal taktiež počítať
s časom, kedy je náradie vypnuté
alebo kedy je v chode naprázdno
a nevykonáva žiadnu prácu. Počas
celkového pracovného času sa tak
môže čas pôsobenia vibrácií na
obsluhu značne skrátiť.
0 – 1 000
0 – 2 800
0 – 3 250
rázy/
min
Nm
kg
Zistite si ďalšie doplnkové
bezpečnostné opatrenia, ktoré chránia
obsluhu pred účinkom vibrácií, ako sú:
údržba náradia a jeho príslušenstva,
udržovanie rúk v teple, organizácia
spôsobu práce.
0 – 3 800
205
6,35 mm
(1/4")
0,9
Hodnoty týkajúce sa hlučnosti a vibrácií (priestorový
vektorový súčet) podľa normy EN 60745-2-2:
LPA (úroveň akustického tlaku)
dB(A)
96
LWA (úroveň akustického výkonu)
dB(A)
107
K (odchýlka uvedenej hodnoty
týkajúcej sa hluku)
dB(A)
3
Hodnota vibrácií ah =
Odchýlka K =
m/s²
m/s²
22,0
2,1
Veľkosť vibrácií uvedená v tomto dokumente bola
meraná podľa normalizovaných požiadaviek,
ktoré sú uvedené v norme EN 60745, a môže
byť použitá na porovnanie jedného náradia
s ostatnými. Táto hodnota sa môže použiť na
predbežný odhad vibrácií pôsobiacich na obsluhu.
Akumulátor
Typ akumulátora
Napájacie napätie V
Kapacita
Ah
Hmotnosť
kg
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
Akumulátor
DCB183/B DCB184/B DCB185
Typ akumulátora
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Napájacie napätie V
18
18
18
Kapacita
Ah
2,0
5,0
1,3
Hmotnosť
kg 0,40/0,45 0,62/0,67
0,35
Nabíjačka
Napätie siete
Typ akumulátora
Približný čas
nabíjania
akumulátora
Hmotnosť
4
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
V
min
kg
DCB105
230
10,8/14,4/18 V Li-Ion
25
30
40
(1,3 Ah) (1,5 Ah) (2,0 Ah)
55
70
90
(3,0 Ah) (4,0 Ah) (5,0 Ah)
0,49
Nabíjačka
Napätie siete
Typ akumulátora
Približný čas
nabíjania
akumulátora
Hmotnosť
V
min
kg
Nabíjačka
Napätie siete
Typ akumulátora
Približný čas
nabíjania
akumulátora
Hmotnosť
V
min
kg
Nabíjačka
Napätie siete
Typ akumulátora
Približný čas
nabíjania
akumulátora
Hmotnosť
V
min
kg
Nabíjačka
Napätie siete
Typ akumulátora
Približný čas
nabíjania
akumulátora
Hmotnosť
V
min
kg
Poistky:
Európa
Veľká Británia
a Írsko
DCB107
230
10,8/14,4/18 V Li-Ion
60
70
90
(1,3 Ah) (1,5 Ah) (2,0 Ah)
140
185
240
(3,0 Ah) (4,0 Ah) (5,0 Ah)
0,29
DCB112
230
10,8/14,4/18 V Li-Ion
40
45
60
(1,3 Ah) (1,5 Ah) (2,0 Ah)
90
120
150
(3,0 Ah) (4,0 Ah) (5,0 Ah)
0,36
DCB113
230
10,8/14,4/18 V Li-Ion
30
35
50
(1,3 Ah) (1,5 Ah) (2,0 Ah)
70
100
120
(3,0 Ah) (4,0 Ah) (5,0 Ah)
0,4
DCB115
230
10,8/14,4/18 V Li-Ion
25
30
40
(1,3 Ah) (1,5 Ah) (2,0 Ah)
55
70
90
(3,0 Ah) (4,0 Ah) (5,0 Ah)
0,5
Náradie 230 V
Náradie 230 V
10 A v napájacej sieti
3 A v zástrčke
prívodného kábla
Definícia: Bezpečnostné
pokyny
Nižšie uvedené definície opisujú stupeň
závažnosti každého označenia. Prečítajte si
pozorne návod na obsluhu a venujte pozornosť
týmto symbolom.
NEBEZPEČENSTVO: Označuje
bezprostredne hroziacu rizikovú
situáciu, ktorá, ak jej nie je zabránené,
povedie k spôsobeniu vážneho
alebo smrteľného zranenia.
VAROVANIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej
nezabráni, môže viesť k vážnemu
alebo smrteľnému zraneniu.
UPOZORNENIE: Označuje
potenciálne rizikovú situáciu, ktorá,
ak sa jej nezabráni, môže viesť
k ľahkému alebo stredne vážnemu
zraneniu.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesúvisiaci so spôsobením
zranenia, ktorý v prípade, že sa mu
nezabráni, môže viesť k poškodeniu
zariadenia.
Upozorňuje na riziko úrazu
elektrickým prúdom.
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
ES Vyhlásenie o zhode v rámci
EÚ
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
15
KOMPAKTNÝ RÁZOVÝ SKRUTKOVAČ
S BEZUHLÍKOVÝM MOTOROM
DCF887
Spoločnosť DEWALT týmto vyhlasuje, že tieto
výrobky popisované v časti Technické údaje
spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem:
2006/42/ES, EN 60745-1:2009+A11:2010,
EN 60745-2-2:2010.
Tieto výrobky spĺňajú aj požiadavky smerníc
2004/108/EC (do 19. 4. 2016), 2014/30/EÚ (od
20. 4. 2016) a 2011/65/EÚ. Ďalšie informácie
Vám poskytne zástupca spoločnosti DEWALT na
nasledujúcej adrese alebo na adresách, ktoré sú
uvedené na zadnej strane tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za
zostavenie technických údajov a vydáva toto
vyhlásenie v zastúpení spoločnosti DEWALT.
Markus Rompel
Riaditeľ technického oddelenia
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
29. 6. 2015
5
VAROVANIE: Z dôvodu obmedzenia
rizika zranenia si prečítajte tento
návod na obsluhu.
d)
Všeobecné bezpečnostné
pokyny na prácu s elektrickým
náradím
VAROVANIE! Prečítajte si
všetky bezpečnostné pokyny
a bezpečnostné výstrahy.
Nedodržanie uvedených varovaní
a pokynov môže viesť k úrazu
elektrickým prúdom, požiaru
a vážnemu zraneniu.
VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA
A POKYNY USCHOVAJTE NA ĎALŠIE
POUŽITIE
Termín „elektrické náradie“ vo všetkých
upozorneniach odkazuje na Vaše náradie
napájané zo siete (je zabezpečené prívodným
káblom) alebo náradie napájané akumulátorom
(bez prívodného kábla).
1) BEZPEČNOSŤ NA PRACOVISKU
a) Udržujte pracovný priestor v čistote
a dobre osvetlený. Preplnený
a neosvetlený pracovný priestor môže viesť
k spôsobeniu úrazov.
b) Nepracujte s elektrickým náradím vo
výbušnom prostredí, ako sú napríklad
priestory s výskytom horľavých
kvapalín, plynov alebo prašných látok.
V elektrickom náradí dochádza k iskreniu,
ktoré môže spôsobiť vznietenie horľavého
prachu alebo výparov.
c) Pri práci s náradím zaistite bezpečnú
vzdialenosť detí a ostatných osôb.
Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu
kontroly nad náradím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ
a) Zástrčka prívodného kábla náradia
musí zodpovedať zásuvke. Zástrčku
nikdy žiadnym spôsobom neupravujte.
Nepoužívajte pri uzemnenom
elektrickom náradí žiadne upravené
zástrčky. Neupravované zástrčky
a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
b) Nedotýkajte sa uzemnených povrchov,
ako sú napríklad potrubia, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Pri
uzemnení Vášho tela vzrastá riziko úrazu
elektrickým prúdom.
c) Nevystavujte elektrické náradie dažďu
alebo vlhkému prostrediu. Ak vnikne do
6
e)
f)
elektrického náradia voda, zvýši sa riziko
úrazu elektrickým prúdom.
S prívodným káblom zaobchádzajte
opatrne. Nikdy nepoužívajte prívodný
kábel na prenášanie alebo posúvanie
náradia a neťahajte zaň, ak chcete
náradie odpojiť od elektrickej siete.
Zabráňte kontaktu kábla s mastnými,
horúcimi a ostrými predmetmi alebo
pohyblivými časťami. Poškodený alebo
zapletený prívodný kábel zvyšuje riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Pri práci s náradím vonku používajte
predlžovacie káble určené na vonkajšie
použitie. Použitie kábla na vonkajšie
použitie znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
Ak musíte s elektrickým náradím
pracovať vo vlhkom prostredí, použite
napájací zdroj s prúdovým chráničom
(RCD). Použitie prúdového chrániča (RCD)
znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
3) BEZPEČNOSŤ OBSLUHY
a) Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo
vykonávate a pri práci s náradím
pracujte s rozvahou. Nepracujte
s elektrickým náradím, ak ste
unavení alebo ak ste pod vplyvom
drog, alkoholu alebo liekov. Chvíľka
nepozornosti pri práci s elektrickým
náradím môže viesť k vážnemu úrazu.
b) Používajte prvky osobnej ochrany. Vždy
používajte ochranu zraku. Ochranné
prostriedky ako respirátor, protišmyková
pracovná obuv, prilba a chrániče sluchu,
používané v príslušných podmienkach,
znižujú riziko poranenia osôb.
c) Zabráňte náhodnému zapnutiu. Pred
pripojením zdroja napätia alebo
pred vložením akumulátora a pred
zdvihnutím alebo prenášaním náradia
skontrolujte, či je vypínač v polohe
„vypnuté“. Prenášanie elektrického
náradia s prstom na vypínači alebo
pripojenie náradia k napájaciemu zdroju,
ak je vypínač náradia v polohe zapnuté,
môže spôsobiť úraz.
d) Pred zapnutím náradia vždy odstráňte
všetky kľúče alebo nastavovacie
prípravky. Nastavovacie kľúče ponechané
na náradí môžu byť zachytené rotujúcimi
časťami náradia a môžu spôsobiť úraz.
e) Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak je
umožnená lepšia kontrola nad náradím
v neočakávaných situáciách.
f)
g)
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný
odev alebo šperky. Dbajte na to, aby sa
Vaše vlasy, odev a rukavice nedostali
do kontaktu s pohyblivými časťami.
Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy môžu
byť pohyblivými dielmi zachytené.
Ak sú zariadenia vybavené adaptérom
na pripojenie odsávacieho zariadenia,
zaistite jeho správne pripojenie a riadnu
funkciu. Použitie týchto zariadení môže
znížiť nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
4) POUŽITIE ELEKTRICKÉHO NÁRADIA
A JEHO ÚDRŽBA
a) Nepreťažujte elektrické náradie.
Používajte na vykonávanú prácu
správny typ náradia. Pri použití
správneho typu náradia bude práca
vykonávaná lepšie a bezpečnejšie.
b) Ak nie je možné vypínač náradia
zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte.
Každé elektrické náradie s nefunkčným
vypínačom je nebezpečné a musí sa
opraviť.
c) Pred nastavovaním náradia, pred
výmenou príslušenstva alebo ak
náradie nepoužívate, odpojte zástrčku
prívodného kábla od zásuvky alebo
z náradia vyberte akumulátor. Tieto
preventívne bezpečnostné opatrenia
znižujú riziko náhodného zapnutia náradia.
d) Ak náradie nepoužívate, uložte ho mimo
dosahu detí a zabráňte tomu, aby bolo
toto náradie použité osobami, ktoré nie
sú oboznámené s jeho obsluhou alebo
s týmto návodom. Elektrické náradie
je v rukách nekvalifikovanej obsluhy
nebezpečné.
e) Vykonávajte údržbu elektrického
náradia. Skontrolujte vychýlenie
alebo zablokovanie pohyblivých častí,
poškodenie jednotlivých dielcov a iné
okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť chod
náradia. Ak je náradie poškodené,
nechajte ho opraviť. Mnoho nehôd
býva spôsobených zanedbanou údržbou
náradia.
f) Rezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Riadne udržiavané rezné nástroje s ostrými
reznými ostriami sú menej náchylné na
zanášanie nečistotami a lepšie sa s nimi
pracuje.
g) Elektrické náradie, príslušenstvo,
držiaky nástrojov atď. používajte podľa
týchto pokynov a berte do úvahy
podmienky pracovného prostredia
a prácu, ktorú budete vykonávať.
Použitie elektrického náradia na iné
účely, než na aké je určené, môže byť
nebezpečné.
5) POUŽITIE AKUMULÁTOROVÉHO NÁRADIA
A JEHO ÚDRŽBA
a) Nabíjajte iba v nabíjačke určenej
výrobcom. Nabíjačka vhodná pre jeden
typ akumulátora môže pri vložení iného
nevhodného typu spôsobiť požiar.
b) Používajte výhradne akumulátory
odporúčané výrobcom náradia. Použitie
iných typov akumulátorov môže spôsobiť
vznik požiaru alebo zranenie.
c) Pokiaľ akumulátory nepoužívate, uložte
ich mimo dosah kovových predmetov,
ako sú kancelárske sponky na papier,
mince, kľúče, klinčeky, skrutky alebo
iné drobné kovové predmety, ktoré
môžu spôsobiť skratovanie kontaktov
akumulátora. Skratovanie kontaktov
akumulátora môže viesť k vzniku popálenín
alebo požiaru.
d) V nevhodných podmienkach môže
z akumulátora unikať kvapalina.
Vyvarujte sa kontaktu s touto
kvapalinou. Ak dôjde k náhodnému
kontaktu s touto kvapalinou, zasiahnuté
miesto omyte vodou. Pri zasiahnutí očí
zasiahnuté miesto umyte a vyhľadajte
lekársku pomoc. Unikajúca kvapalina
z akumulátora môže spôsobiť podráždenie
pokožky alebo popáleniny.
6) OPRAVY
a) Zverte opravu Vášho náradia iba osobe
s príslušnou kvalifikáciou, ktorá bude
používať výhradne originálne náhradné
dielce. Tým zaistíte bezpečnú prevádzku
náradia.
Špecifické doplnkové
bezpečnostné predpisy pre
rázové kľúče/skrutkovače
• Pri pracovných operáciách, pri ktorých
by mohlo dôjsť ku kontaktu so skrytými
vodičmi alebo s vlastným prívodným
káblom, držte elektrické náradie vždy za
izolované rukoväti. Montážne prvky, ktoré
sa dostanú do kontaktu so „živým“ vodičom,
spôsobia, že neizolované kovové časti
elektrického náradia budú tiež „živé“, čo môže
obsluhe spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
Zvyškové riziká
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné
bezpečnostné predpisy a používajú sa
7
bezpečnostné zariadenia, určité zvyškové riziká
sa nemôžu vylúčiť. Tieto riziká sú nasledujúce:
– Poškodenie sluchu.
– Riziko zranenia spôsobeného odlietavajúcimi
čiastočkami.
– Riziko popálenia spôsobeného kontaktom
s horúcim príslušenstvom, ktoré sa zahrialo
počas použitia.
– Riziko zranenia spôsobené dlhodobým
použitím výrobku.
Štítky na náradí
Na tomto náradí sú nasledujúce piktogramy:
Pred použitím si prečítajte návod na
obsluhu.
Viditeľné žiarenie. Nepozerajte sa do
lúča.
UMIESTNENIE DÁTUMOVÉHO KÓDU
Dátumový kód, ktorý obsahuje tiež rok výroby, je
vytlačený na kryte náradia.
Príklad:
2015 XX XX
Rok výroby
Dôležité bezpečnostné pokyny
pre všetky nabíjačky
TIETO POKYNY USCHOVAJTE: Tento návod
obsahuje dôležité bezpečnostné a prevádzkové
pokyny pre kompatibilné nabíjačky (pozrite
Technické údaje).
• Pred použitím nabíjačky si prečítajte
všetky pokyny a výstražné upozornenia
nachádzajúce sa na nabíjačke, akumulátore
a na výrobku, ktorý tento akumulátor používa.
VAROVANIE: Nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom. Dbajte na to,
aby sa do nabíjačky nedostala žiadna
kvapalina. Mohlo by dôjsť k úrazu
elektrickým prúdom.
VAROVANIE: Odporúčame Vám
používať prúdový chránič (RCD)
s citlivosťou minimálne 30 mA.
UPOZORNENIE: Riziko popálenia.
Nabíjajte iba nabíjacie akumulátory
DEWALT, aby bolo znížené riziko
poranenia. Ostatné typy akumulátorov
môžu prasknúť, čo môže viesť
k zraneniu osôb alebo k hmotným
škodám.
8
UPOZORNENIE: Deti musia byť
pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa
s týmto zariadením nebudú hrať.
POZNÁMKA: V určitých
podmienkach, keď je nabíjačka
pripojená k napájaciemu napätiu,
môže dôjsť ku skratovaniu nabíjacích
kontaktov vnútri nabíjačky cudzími
predmetmi. Cudzie vodivé predmety
a materiály, ako sú oceľová vlna
(drôtenka), hliníkové fólie alebo
akékoľvek čiastočky kovu, sa nesmú
dostať do vnútorného priestoru
nabíjačky. Ak nie je v úložnom
priestore nabíjačky umiestnený žiadny
akumulátor, vždy odpojte prívodný
kábel nabíjačky od siete. Skôr ako
budete čistiť nabíjačku, odpojte ju od
siete.
• NEPOKÚŠAJTE SA nabíjať akumulátory
pomocou inej nabíjačky, než je nabíjačka
uvedená v tomto návode. Nabíjačka
i akumulátory sú špecificky navrhnuté tak,
aby mohli pracovať spolu.
• Tieto nabíjačky nie sú určené na žiadne
iné použitie, než je nabíjanie nabíjacích
akumulátorov DEWALT. Akékoľvek iné
použitie môže viesť k spôsobeniu požiaru
alebo k úrazu elektrickým prúdom.
• Nevystavujte nabíjačku pôsobeniu dažďa
alebo snehu.
• Pri odpájaní nabíjačky od zásuvky vždy
uchopte zástrčku a neťahajte za kábel.
Týmto spôsobom zabránite poškodeniu
zástrčky a prívodného kábla.
• Uistite sa, či je prívodný kábel vedený tak,
aby ste po ňom nešliapali, nezakopávali
oň a aby nedochádzalo k jeho poškodeniu
alebo nadmernému zaťaženiu.
• Ak to nie je absolútne nutné, nepoužívajte
predlžovací kábel. Použitie nesprávneho
predlžovacieho kábla by mohlo viesť
k spôsobeniu požiaru alebo k úrazu
elektrickým prúdom.
• Neklaďte na nabíjačku žiadne predmety
a neumiestňujte nabíjačku na mäkký
povrch, na ktorom by mohlo dôjsť
k zablokovaniu ventilačných drážok, čo
by spôsobilo nadmerné zvýšenie teploty
vnútri nabíjačky. Umiestnite nabíjačku
na také miesta, ktoré sú mimo dosahu
zdrojov tepla. Odvod tepla z nabíjačky je
zaisťovaný cez drážky v hornej a spodnej
časti krytu nabíjačky.
• Nepoužívajte nabíjačku s poškodeným
prívodným káblom alebo s poškodenou
zástrčkou – zaistite okamžitú výmenu
poškodených častí.
• Nepoužívajte nabíjačku, ak došlo
k prudkému nárazu do nabíjačky, k jej
pádu alebo k jej poškodeniu iným
spôsobom. Opravu zverte autorizovanému
servisu.
• Nepokúšajte sa nabíjačku demontovať. Ak
je nutné vykonanie údržby alebo opravy
nabíjačky, odovzdajte ju autorizovanému
servisu. Nesprávne zostavenie nabíjačky
môže viesť k spôsobeniu úrazu elektrickým
prúdom alebo k spôsobeniu požiaru.
• Ak dôjde k poškodeniu prívodného kábla,
musí byť ihneď vymenený výrobcom,
autorizovaným servisom alebo kvalifikovanou
osobou, aby sa zabránilo akémukoľvek riziku.
• Pred akýmkoľvek čistením nabíjačku
vždy odpojte od elektrickej zásuvky.
Týmto spôsobom obmedzíte riziko úrazu
elektrickým prúdom. Vybratie akumulátora
toto riziko nezníži.
• NIKDY sa nepokúšajte spojiť dve nabíjačky
dohromady.
• Táto nabíjačka je určená na použitie so
štandardným napätím elektrickej siete
230 V. Nepokúšajte sa nabíjačku použiť
s iným napájacím napätím. Táto nabíjačka
nie je určená pre vozidlá.
TIETO POKYNY USCHOVAJTE
Nabíjačky
Nabíjačky DCB105, DCB107, DCB112, DCB113
a DCB115 môžu nabíjať akumulátory Li-Ion
s napájacím napätím 10,8 V, 14,4 V a 18
V XR Li-Ion (DCB140, DCB141, DCB142,
DCB143, DCB144, DCB145, DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184,
DCB184B a DCB185). Nabíjačky DEWALT sa
nemusia žiadnym spôsobom nastavovať a sú
skonštruované tak, aby bola zaistená ich čo
najjednoduchšia obsluha.
Postup nabíjania (obr. 2)
Akumulátor je úplne nabitý a môže sa
okamžite použiť alebo môže byť ponechaný
v nabíjačke.
POZNÁMKA: Z dôvodu zaistenia maximálnej
výkonnosti a životnosti akumulátorov Li-Ion pred
ich prvým použitím ich doplna nabite.
Priebeh nabíjania
Stav nabitia akumulátora je podrobne popísaný
v tabuľke nižšie.
Indikátory nabíjania: DCB105
nabíjanie
úplne nabité
odloženie nabíjania zahriaty/
studený akumulátor
x
vymeňte akumulátor
Indikátory nabíjania: DCB107, DCB112, DCB113,
DCB115
nabíjanie
úplne nabité
odloženie nabíjania
zahriaty/studený
akumulátor*
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115:
Červená kontrolka bude stále blikať, ale
počas tohto procesu bude svietiť aj žltá
kontrolka. Hneď ako akumulátor dosiahne
zodpovedajúcu teplotu, žltá kontrolka zhasne
a nabíjačka začne nabíjať.
V kompatibilnej nabíjačke (nabíjačkách) sa
nebude chybný akumulátor nabíjať. Nabíjačka
bude signalizovať chybný akumulátor
nerozsvietením kontrolky nabíjania alebo
spôsobom blikania, ktorý určuje poruchu
akumulátora alebo nabíjačky.
POZNÁMKA: To môže tiež znamenať poruchu
v nabíjačke.
Ak nabíjačka signalizuje poruchu, odovzdajte
ju spoločne s akumulátorom do autorizovaného
servisného strediska na otestovanie.
1. Pred vložením akumulátora pripojte nabíjačku
k zodpovedajúcej sieťovej zásuvke.
ODLOŽENIE NABÍJANIA – ZAHRIATY/
STUDENÝ AKUMULÁTOR
2. Umiestnite akumulátor (F) do nabíjačky.
Červený indikátor (nabíjanie) začne blikať, čo
bude indikovať začiatok procesu nabíjania.
Hneď ako bude nabíjačka detegovať príliš
vysokú alebo príliš nízku teplotu akumulátora,
automaticky začne režim odloženia nabíjania
a pozastaví nabíjanie, kým akumulátor
nedosiahne zodpovedajúcu teplotu. Potom
nabíjačka automaticky prejde do režimu nabíjania.
3. Ukončenie nabíjania bude indikované
nepretržitým svietením červenej kontrolky.
9
Táto funkcia maximálne predlžuje prevádzkovú
životnosť akumulátora.
Studený akumulátor sa nabíja približne polovičnou
rýchlosťou než zahriaty akumulátor. Akumulátor
sa bude počas celého nabíjacieho procesu
nabíjať pomalšou rýchlosťou a nevráti sa na
maximálnu rýchlosť nabíjania ani v prípade, ak je
zahriaty.
IBA AKUMULÁTORY TYPU LI-ION
Náradie XR Li-Ion je vybavené systémom
elektronickej ochrany, ktorá chráni akumulátor
pred preťažením, prehriatím a úplným vybitím.
Pri aktivácii systému tejto elektronickej ochrany
sa náradie automaticky vypne. Ak dôjde k takejto
situácii, vložte akumulátor Li-Ion do nabíjačky
a nechajte ho celkom nabiť.
Dôležité bezpečnostné pokyny
pre všetky akumulátory
Ak objednávate náhradný akumulátor,
nezabudnite do objednávky doplniť katalógové
číslo a napájacie napätie akumulátora.
Po dodaní nie je akumulátor úplne nabitý. Pred
použitím nabíjačky a akumulátora si najskôr
prečítajte nižšie uvedené bezpečnostné pokyny.
Pri nabíjaní potom postupujte podľa uvedených
pokynov.
PREČÍTAJTE SI VŠETKY POKYNY
• Nenabíjajte a nepoužívajte akumulátory
vo výbušnom prostredí, ako sú napríklad
priestory s výskytom horľavých kvapalín,
plynov alebo prašných látok. Vloženie
alebo vybratie akumulátora z nabíjačky môže
spôsobiť iskrenie a vznietenie prachu alebo
výparov.
• Nikdy nevkladajte akumulátor do
nabíjačky silou. Akumulátor nikdy
žiadnym spôsobom neupravujte, aby sa
mohol nabíjať v inej nabíjačke, pretože
by mohlo dôjsť k prasknutiu obalu
akumulátora a k následnému vážnemu
zraneniu.
• Nabíjajte akumulátory iba v nabíjačkách
DEWALT.
• NESTRIEKAJTE na akumulátory vodu
a neponárajte ich do vody alebo do iných
kvapalín.
• Neskladujte a nepoužívajte náradie
a akumulátory na miestach, kde môže
teplota dosiahnuť alebo presiahnuť 40 °C
(ako sú vonkajšie búdy alebo plechové
stavby v letnom období).
10
VAROVANIE: Nikdy sa nepokúšajte
akumulátor z akéhokoľvek dôvodu
rozoberať. Ak je obal akumulátora
prasknutý alebo poškodený,
nevkladajte akumulátor do nabíjačky.
Zabráňte pádu, rozdrveniu
alebo poškodeniu akumulátora.
Nepoužívajte akumulátor alebo
nabíjačku, pri ktorých došlo k nárazu,
pádu alebo inému poškodeniu
(napríklad prepichnutie klincom, zásah
kladivom, rozšliapnutie). Mohlo by
dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
Poškodený akumulátor by mal byť
vrátený do autorizovaného servisu,
kde bude zaistená jeho recyklácia.
UPOZORNENIE: Ak sa náradie
nepoužíva, pri odkladaní postavte
náradie na stabilný povrch
tak, aby nemohlo dôjsť k jeho
pádu. Niektoré náradia s veľkým
akumulátorom budú stáť na
akumulátore vo zvislej polohe, ale
môže dôjsť k ich ľahkému prevrhnutiu.
ŠPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE
LÍTIOVO-IÓNOVÉ (LI-ION) AKUMULÁTORY
• Nelikvidujte akumulátory spaľovaním, aj
keď sú vážne poškodené alebo celkom
opotrebované. Akumulátor môže v ohni
explodovať. Pri spaľovaní akumulátora typu
Li-Ion dochádza k vytváraniu toxických
výparov a látok.
• Ak dôjde ku kontaktu obsahu akumulátora
s pokožkou, zasiahnuté miesto okamžite
opláchnite mydlom a vodou. Ak sa Vám
dostane kvapalina z akumulátora do očí,
vyplachujte otvorené oči vodou zhruba
15 minút alebo dovtedy, kým podráždenie
neprestane. Ak je nutné lekárske ošetrenie
– elektrolytom akumulátora je zmes tekutých
organických uhličitanov a solí lítia.
• Obsah výparov z otvorených článkov
akumulátora môže spôsobiť ťažkosti
s dýchaním. Zaistite prísun čerstvého
vzduchu. Ak ťažkosti stále pretrvávajú,
vyhľadajte lekárske ošetrenie.
VAROVANIE: Riziko popálenia.
Kvapalina z akumulátora sa môže
vznietiť, ak dôjde k jeho kontaktu
s plameňom alebo so zdrojom
iskrenia.
Preprava
Akumulátory DEWALT spĺňajú požiadavky
všetkých platných predpisov pre prepravu, ktoré
sú predpísané v priemyselných a právnych
normách, ktoré zahŕňajú odporúčania OSN
pre prepravu nebezpečného tovaru – Predpisy
asociácie pre medzinárodnú leteckú dopravu
nebezpečného tovaru (IATA), Medzinárodné
predpisy pre námornú prepravu nebezpečného
tovaru (IMDG) a Európska dohoda týkajúca sa
medzinárodnej cestnej prepravy nebezpečného
tovaru (ADR). Články a akumulátory Li-Ion boli
testované podľa požiadaviek časti 38.3, ktorá je
uvedená v príručke testov a kritérií dokumentu
Odporúčania OSN pre prepravu nebezpečného
tovaru.
Vo väčšine prípadov bude preprava akumulátorov
DEWALT vybratá z klasifikácie „plne regulovaná
preprava nebezpečného materiálu triedy 9.
V zásade platia dva prípady, ktoré vyžadujú
prepravu triedy 9:
1. Letecká preprava viac než dvoch
akumulátorov DEWALT Li-Ion, ak toto balenie
obsahuje iba akumulátory (žiadne náradie), a
2. Akákoľvek zásielka obsahujúca akumulátory
Li-Ion, ktorých energetický výkon je väčší
než 100 watthodín (Wh). Na všetkých
akumulátoroch Li-Ion je na obale uvedený
energetický výkon vo watthodinách.
Bez ohľadu na to, či sa zásielka považuje za
zásielku s výnimkou alebo plne regulovanú
zásielku, povinnosťou dopravcu je postupovať
podľa najnovších predpisov týkajúcich sa balenia,
označovania a vyžadovanej dokumentácie.
Pri preprave akumulátorov môže prípadne dôjsť
k spôsobeniu požiaru, ak sa kontakty akumulátora
dostanú náhodne do styku s vodivými materiálmi.
Pri preprave akumulátora sa uistite, či sú kontakty
akumulátora riadne chránené a dobre izolované
od materiálov, s ktorými by sa mohli dostať do
kontaktu a ktoré by mohli spôsobiť skrat.
Informácie uvedené v tejto časti príručky sú
uvedené v dobrej viere a považujú sa za presné
v čase vytvorenia tohto dokumentu. Na tieto
informácie sa však nevzťahuje žiadna záruka,
výslovná alebo predpokladaná. Je povinnosťou
kupujúceho zaistiť, aby jeho činnosti spĺňali
požiadavky platných predpisov.
Akumulátor
Odporúčania pre uloženie
akumulátorov
1. Najvhodnejšie miesto na skladovanie je
v chlade a suchu, mimo dosahu priameho
slnečného žiarenia a nadmerného tepla či
chladu. Z dôvodu zachovania optimálneho
výkonu a prevádzkovej životnosti skladujte
nepoužívané akumulátory pri izbovej teplote.
2. Ak skladujete akumulátory dlhší čas,
s ohľadom na dosiahnutie optimálnych
výsledkov Vám odporúčame, aby ste ich
uložili mimo nabíjačky úplne nabité na
suchom a chladnom mieste.
POZNÁMKA: Akumulátory by sa nemali
uskladňovať, ak sú úplne vybité. Pred prvým
použitím musí byť akumulátor úplne nabitý.
Štítky na nabíjačke
a na akumulátore
Okrem piktogramov uvedených v tomto návode
majú nálepky na nabíjačke a akumulátore
nasledujúce piktogramy:
Pred použitím si prečítajte návod na
obsluhu.
Čas nabíjania je uvedený v časti
Technické údaje.
Nabíjanie akumulátora.
Nabitý akumulátor.
Chybný akumulátor.
Odloženie nabíjania zahriaty/studený
akumulátor.
Nepokúšajte sa kontakty akumulátora
prepájať vodivými predmetmi
Nenabíjajte poškodené akumulátory.
Zabráňte styku s vodou.
TYP AKUMULÁTORA
Model DCF887 používa akumulátor s napájacím
napätím 18 V.
Poškodené káble ihneď vymeňte.
Môžu byť použité akumulátory DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B
alebo DCB185. Ďalšie informácie nájdete v časti
Technické údaje.
Nabíjajte iba v rozmedzí teplôt od 4 °C
do 40 °C.
11
Nie je určené na vonkajšie použitie.
Popis (obr. 1)
VAROVANIE: Nikdy nevykonávajte
žiadne úpravy elektrického náradia
ani jeho súčastí. Mohlo by dôjsť
k jeho poškodeniu alebo k zraneniu.
Vykonávajte likvidáciu akumulátora
s ohľadom na životné prostredie.
Nabíjajte akumulátory DEWALT iba
v určených nabíjačkách DEWALT. Ak
budú v nabíjačkách DEWALT nabíjané
iné akumulátory než akumulátory
DEWALT, môže dôjsť k ich prasknutiu
alebo k vzniku iných nebezpečných
situácií (pozrite časť Technické údaje).
A. Spúšť
B. Prepínač pravého/ľavého chodu
C. Objímka skľučovadla
D. Šesťhranné skľučovadlo 1/4“ (6,35 mm)
E. Uvoľňovacie tlačidlo akumulátora
F. Akumulátor
G. Pracovné osvetlenie
Akumulátory nespaľujte.
H. Háčik na remeň (voliteľné príslušenstvo)
I. Montážna skrutka
Obsah balenia
J. Hlavná rukoväť
Balenie obsahuje:
K. Volič režimu
1 Rázový uťahovač
L. Magnetický držiak nástrojov
1 Nabíjačku
URČENÉ POUŽITIE
1 Akumulátor Li-Ion (modely M1, L1, C1, P1, D1,
D1B)
Tento rázový skrutkovač je určený na
profesionálne použitie pri skrutkovacích
aplikáciách. Vďaka funkcii rázov je toto náradie
vhodné najmä pre skrutkovanie spojovacích
prvkov do dreva, kovu a betónu.
2 Akumulátory Li-Ion (modely M2, L2, C2, P2,
D2, D2B)
3 Akumulátory Li-Ion (modely M3, L3, C3, P3,
D3, D3B)
1 Magnetický držiak nástrojov
1 Háčik na remeň
1 Kufor
1 Návod na obsluhu
1 Návod na použitie aplikácie Tool Connect™
(modely B)
POZNÁMKA: Modely N nie sú dodávané
s akumulátormi, nabíjačkou a kufrom. Modely
NT sa nedodávajú s akumulátormi a nabíjačkou.
Modely B sa dodávajú s akumulátormi Bluetooth®.
POZNÁMKA: Slovné označenie a logá
Bluetooth® sú registrované ochranné známky
vlastnené spoločnosťou Bluetooth®, SIG, Inc.
a akékoľvek použitie týchto známok spoločnosťou
DEWALT sa vykonáva na základe licencie.
Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú
majetkom ich príslušných vlastníkov.
• Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu výrobku, jeho častí alebo
príslušenstva.
• Pred začatím práce venujte dostatok času
dôkladnému preštudovaniu a pochopeniu
tohto návodu.
12
NEPOUŽÍVAJTE vo vlhkom prostredí alebo na
miestach s výskytom horľavých kvapalín alebo
plynov.
Tento rázový uťahovač je elektrické náradie pre
profesionálov.
ZABRÁŇTE deťom, aby sa s týmto náradím
dostali do kontaktu. Ak používajú toto náradie
neskúsené osoby, musí byť zaistený odborný
dozor.
• Malé deti a neskúsené osoby. Toto
zariadenie nie je určené na použitie
nedospelými alebo neskúsenými osobami
bez dozoru.
• Tento výrobok nie je určený na použitie
osobami (vrátane detí) so zníženými
fyzickými, zmyslovými alebo duševnými
schopnosťami, s nedostatkom skúseností
a znalostí, ak týmto osobám nebol stanovený
dohľad osobou zodpovednou za ich
bezpečnosť. Deti sa nesmú nikdy ponechať
s týmto výrobkom bez dozoru.
Elektrická bezpečnosť
Elektromotor je určený iba pre jedno napájacie
napätie. Vždy skontrolujte, či napájacie napätie
akumulátora zodpovedá napätiu na výkonovom
štítku. Takisto sa uistite, či napájacie napätie
Vašej nabíjačky zodpovedá napätiu v sieti.
Vaše náradie DEWALT je chránené
dvojitou izoláciou v súlade s normou
EN 60335. Preto nie je nutné použitie
uzemňovacieho vodiča.
Ak dôjde k poškodeniu prívodného kábla, musí
byť nahradený špeciálne pripraveným káblom,
ktorý získate v autorizovanom servise DEWALT.
Výmena sieťovej zástrčky
(iba pre Veľkú Britániu a Írsko)
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného
kábla:
• Zaistite bezpečné odstránenie starej zástrčky.
• Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím na
novej zástrčke.
• Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
VAROVANIE: Na uzemňovaciu
svorku nebude pripojený žiadny vodič.
Dodržujte montážne pokyny dodávané
s kvalitnými zástrčkami. Odporúčaná poistka: 3 A.
Použitie predlžovacieho kábla
Ak to nie je nevyhnutné, predlžovací kábel
nepoužívajte. Používajte schválený predlžovací
kábel vhodný pre príkon Vašej nabíjačky (pozrite
časť Technické údaje). Minimálny prierez vodiča
je 1 mm². Maximálna dĺžka je 30 m.
V prípade použitia navíjacieho kábla odviňte vždy
celú dĺžku kábla.
ZOSTAVENIE A NASTAVENIE
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika spôsobenia vážneho zranenia
pred vykonávaním akéhokoľvek
nastavenia a pred montážou
a demontážou príslušenstva alebo
prídavných zariadení náradie
vždy vypnite a vyberte z neho
akumulátor. Náhodné zapnutie môže
spôsobiť úraz.
VAROVANIE: Používajte iba
akumulátory a nabíjačky DEWALT.
Vloženie a vybratie
akumulátora (obr. 2)
POZNÁMKA: Uistite sa, či je akumulátor (F)
úplne nabitý.
VLOŽENIE AKUMULÁTORA DO RUKOVÄTI
NÁRADIA
1. Zarovnajte akumulátor (F) s drážkami vnútri
rukoväti náradia (obr. 2).
2. Nasuňte akumulátor do rukoväti náradia tak,
aby bol riadne usadený, a uistite sa, či budete
počuť zvuk zaistenia.
VYBRATIE AKUMULÁTORA Z NÁRADIA
1. Stlačte uvoľňovacie tlačidlo (E) a vysuňte
akumulátor z rukoväti náradia.
2. Vložte akumulátor do nabíjačky podľa
pokynov, ktoré sú uvedené v časti návodu,
ktorá sa týka nabíjačky.
AKUMULÁTOR S UKAZOVATEĽOM STAVU
NABITIA (OBR. 2)
Niektoré akumulátory DEWALT sú vybavené
ukazovateľom nabitia, ktorý sa skladá z troch
zelených LED diód, ktoré indikujú úroveň stavu
nabitia akumulátora.
Ak chcete ukazovateľ aktivovať, stlačte a držte
tlačidlo ukazovateľa (M). Svietiaca kombinácia
týchto troch zelených LED diód určuje úroveň
nabitia akumulátora. Ak je úroveň nabitia
akumulátora nižšia než požadovaná limitná
hodnota na použitie, ukazovateľ nebude svietiť
a akumulátor sa musí nabiť.
POZNÁMKA: Tento ukazovateľ slúži iba ako
indikátor stavu nabitia akumulátora. Ukazovateľ
neindikuje funkčnosť náradia a jeho funkcia sa
môže meniť na základe komponentov výrobku,
teploty a spôsobu práce koncového používateľa.
Háčik na remeň a magnetický
držiak nástrojov (obr. 1)
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika spôsobenia vážneho zranenia
pred vykonávaním akéhokoľvek
nastavenia alebo pred montážou
a demontážou príslušenstva alebo
prídavných zariadení náradie
vždy vypnite a vyberte z neho
akumulátor.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika spôsobenia vážneho zranenia
NEZAVESUJTE náradie nad hlavou
a nezavesujte na háčik iné predmety.
Na pracovný remeň zavesujte IBA
háčik náradia.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika spôsobenia vážneho zranenia
skontrolujte, či je riadne dotiahnutá
skrutka háčika na remeň.
13
DÔLEŽITÉ: Pri nasadzovaní a snímaní háčika
na remeň alebo magnetického držiaka nástrojov
používajte iba dodaný typ skrutky (K). Uistite sa,
či je skrutka pevne dotiahnutá.
Háčik na remeň (J) a magnetický držiak nástrojov
(L) môžu byť pripevnené k náradiu iba pomocou
dodanej skrutky (K), a to na ľavej alebo pravej
strane náradia, čo vyhovuje pravákom aj ľavákom.
Ak nebudete háčik na remeň alebo magnetický
držiak nástrojov používať, môžu byť z náradia
demontované.
Ak chcete háčik na remeň alebo držiak nástrojov
premiestniť, vyskrutkujte skrutku (I), ktorá ich
pripevňuje k náradiu, a zaskrutkujte ju na opačnej
strane náradia. Uistite sa, či je skrutka pevne
dotiahnutá.
POUŽITIE
Pokyny na použitie
VAROVANIE: Vždy dodržujte
bezpečnostné pokyny a platné
predpisy.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika spôsobenia vážneho zranenia
pred vykonávaním akéhokoľvek
nastavenia alebo pred montážou
a demontážou príslušenstva alebo
prídavných zariadení náradia
vždy nastavte prepínač chodu
vpred/vzad do zaistenej polohy
alebo náradie vypnite a vyberte
akumulátor.
Správna poloha rúk (obr. 3)
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika vážneho zranenia, VŽDY
používajte správne uchytenie náradia,
ako na uvedenom obrázku.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika vážneho zranenia držte náradie
VŽDY pevne a očakávajte náhle
reakcie.
Správna poloha rúk vyžaduje, aby ste mali jednu
ruku na hlavnej rukoväti (J).
Vypínač s plynulou reguláciou
otáčok (obr. 1)
Ak chcete náradie zapnúť, stlačte hlavný vypínač
(A). Ak chcete náradie vypnúť, uvoľnite hlavný
vypínač. Toto náradie je vybavené brzdou. Hneď
ako sa vypínač celkom uvoľní, skľučovadlo sa
zastaví.
14
Vypínač s plynulou reguláciou otáčok umožňuje
zapnutie pomalou rýchlosťou. Čím viac stláčate
hlavný vypínač, tým rýchlejšie nástroj pracuje.
Ak chcete zaistiť maximálnu prevádzkovú
životnosť náradia, používajte premenné otáčky
iba na začatie vŕtania vodiacich dier alebo
na montážne prvky.
POZNÁMKA: Nepretržité použitie v rozsahu
nastaviteľných otáčok sa neodporúča. Mohlo by
dôjsť k poškodeniu vypínača.
Ovládacie tlačidlo pre chod
vpred/vzad (obr. 1)
Ovládacie tlačidlo pre pravý/ľavý chod (B) určuje
smer otáčania pracovného nástroja a slúži tiež ako
zaisťovacie tlačidlo.
Ak chcete zvoliť pravý chod, uvoľnite hlavný
vypínač (A) a stlačte ovládacie tlačidlo pre smer
chodu (B) na pravej strane náradia.
Ak chcete zvoliť ľavý chod, uvoľnite hlavný
vypínač (A) a presuňte ovládacie tlačidlo pre smer
chodu na ľavú stranu náradia. Stredová poloha
tohto prepínača zaisťuje náradie vo vypnutej
polohe. Ak meníte polohu tohto prepínača, uistite
sa, či je uvoľnený vypínač.
POZNÁMKA: Pri prvom rozbehu náradia po zmene
smeru jeho otáčania sa môže ozvať cvaknutie. Ide
o bežný jav, ktorý neznamená žiadnu poruchu.
Pracovné osvetlenie (obr. 1)
Na náradí sú okolo šesťhranného upínacieho
puzdra (D) 6,35 mm (1/4“) umiestnené tri
pracovné svetlá (G). Pracovné osvetlenie sa
rozsvieti po stlačení vypínača.
Po uvoľnení hlavného vypínača zostane pracovné
svietidlo rozsvietené až 20 sekúnd.
POZNÁMKA: Pracovné svetlo je určené na
okamžité osvetlenie pracovného povrchu a nie je
určené na to, aby sa používalo ako baterka.
Volič otáčok (obr. 1, 4)
Vaše náradie je vybavené voličom prevodových
stupňov (K), ktorým je možné zvoliť jeden z troch
prevodov. Na základe vykonávanej práce zvoľte
úroveň otáčok a rýchlosť otáčania ovládajte
vypínačom s reguláciou otáčok (A).
Režim presného skrutkovania
(obr. 4)
Okrem bežných rázových režimov je toto náradie
vybavené režimom presného skrutkovania,
ktorý umožňuje lepšie ovládanie náradia pri
ľahších aplikáciách, aby sa zabránilo poškodeniu
materiálu alebo montážnych prvkov. Je ideálny
pre ľahké aplikácie, ako sú montáže závesných
skrutiek na skrinky alebo skrutiek na montáž
strojov. Režim presného skrutkovania bude pri
ľahkých aplikáciách, skôr než hlava skrutky
dosiahne obrobok, pracovať ako skrutkovač,
a potom (v prípade potreby) začne regulované
rázy, aby bolo zaistené dokonalé zarovnanie
hlavy skrutky.
POZNÁMKA: Tento režim sa používa na
nenáročné skrutkovacie práce. Ak v režime
presného skrutkovania náradie riadne
nezaskrutkuje montážny prvok, použite, prosím,
režim 2, ktorý poskytne dodatočný výkon.
DCF887
Režim 1 Presné skrutkovanie
Režim 2 Bežné rázy
Režim 3 Vysoké otáčky rázov
ot./min 0–1000
ot./min 0–2800
ot./min 0–3250
1. Zasuňte príslušenstvo do skľučovadla. Držte
náradie tak, aby bola jeho os v osi skrutky.
2. Stlačte vypínač. Chod zastavíte uvoľnením
vypínača. Vždy skontrolujte uťahovací
moment pomocou momentového kľúča,
pretože hodnota uťahovacieho momentu
je ovplyvnená mnohými faktormi vrátane
nasledujúcich:
•
Napájacie napätie: Nízke napätie, ktoré je
spôsobené takmer vybitým akumulátorom,
bude znižovať hodnotu uťahovacieho
momentu.
•
Veľkosť nástrčkového kľúča: Ak sa
nebudú používať nástrčné kľúče správnej
veľkosti, dôjde k zníženiu hodnoty
uťahovacieho momentu.
•
Veľkosť skrutky: Väčšie priemery
skrutiek spravidla vyžadujú vyššiu
hodnotu uťahovacieho momentu.
Hodnota uťahovacieho momentu sa líši
tiež v závislosti od dĺžky skrutky, triedy
pevnosti a koeficientu momentu.
•
Skrutka: Zaistite, aby boli všetky závity
zbavené hrdze a ostatných nečistôt,
aby bola zaistená správna hodnota
uťahovacieho momentu.
•
Materiál: Typ materiálu a jeho povrchová
úprava ovplyvňujú hodnotu uťahovacieho
momentu.
•
Čas uťahovania: Dlhšia doba uťahovania
má za následok zvýšenie uťahovacieho
momentu. Ak bude doba uťahovania dlhšia
než sa odporúča, môže dôjsť k prepätiu
skrutiek, strhnutiu závitov alebo k inému
poškodeniu.
Rýchloupínacie skľučovadlo
(obr. 2, 5, 6)
VAROVANIE: Používajte iba
príslušenstvo určené pre rázové
skrutkovače. Normálne pracovné
nástroje môžu prasknúť, čo môže
viesť k nebezpečným situáciám. Pred
použitím pracovných nástrojov vždy
vykonajte kontrolu, aby ste sa uistili,
či sa na nich nevyskytujú žiadne
praskliny.
POZNÁMKA: Skľučovadlo sa môže používať iba
s príslušenstvom s upínacím šesťhranom 1/4"
(6,35 mm).
Pred výmenou príslušenstva nastavte prepínač
chodu (B) do stredovej polohy (zaistenie) alebo
vyberte z náradia akumulátor.
Príslušenstvo upnite jeho úplným zasunutím do
upínacieho puzdra. Príslušenstvo sa zaistí na
svojom mieste (obr. 5).
Ak chcete príslušenstvo vybrať, mierne vytiahnite
z prednej časti náradia objímku skľučovadla (C).
Vyberte príslušenstvo (obr. 6).
Použitie
Toto rázové náradie poskytuje nasledujúce
maximálne doťahovacie momenty:
Kat. č.
Nm
DCF887
205
UPOZORNENIE: Uistite sa, či
montážne prvky alebo systémy
znesú hodnotu momentu vytváranú
týmto náradím. Nadmerná hodnota
momentu môže spôsobiť zničenie
montážnych prvkov a zranenie osôb.
ÚDRŽBA
Vaše elektrické náradie DEWALT bolo
skonštruované tak, aby fungovalo čo najdlhšie
s minimálnymi nárokmi na údržbu. Dôkladná
starostlivosti o náradie a jeho pravidelné čistenie
Vám zaistia jeho bezproblémový chod.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika spôsobenia vážneho zranenia
pred vykonávaním akéhokoľvek
nastavenia alebo pred montážou
a demontážou príslušenstva alebo
prídavných zariadení náradie
vždy vypnite a vyberte z neho
akumulátor. Náhodné zapnutie môže
spôsobiť úraz.
Nabíjačka a akumulátor nie sú opraviteľné.
15
Ochrana životného prostredia
Mazanie
Trieďte odpad. Tento výrobok sa
nesmie likvidovať v bežnom domovom
odpade.
Vaše náradie nevyžaduje žiadne ďalšie mazanie.
Čistenie
VAROVANIE: Hneď ako sa vo
vetracích drážkach hlavného krytu
a v ich blízkosti nahromadia prach
a nečistoty, odstráňte ich prúdom
suchého stlačeného vzduchu.
Pri vykonávaní tohto úkonu používajte
schválenú ochranu zraku a schválený
respirátor.
VAROVANIE: Na čistenie nekovových
súčastí náradia nikdy nepoužívajte
rozpúšťadlá alebo iné agresívne
látky. Tieto chemikálie môžu oslabiť
materiály použité v týchto častiach.
Používajte iba handričku navlhčenú
v mydlovom roztoku. Nikdy nedovoľte,
aby sa do náradia dostala akákoľvek
kvapalina. Nikdy neponárajte žiadnu
časť náradia do kvapaliny.
POKYNY NA ČISTENIE NABÍJAČKY
VAROVANIE: Nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom. Pred čistením
nabíjačku vždy odpojte od elektrickej
siete. Nečistoty a mazivá môžu byť
z povrchu nabíjačky odstránené
pomocou handričky alebo mäkkej kefy
bez kovových štetín. Nepoužívajte
vodu ani žiadne čistiace prostriedky.
Jedného dňa zistíte, že výrobok DEWALT musíte
vymeniť alebo ho nebudete ďalej používať.
V tomto prípade myslite na ochranu životného
prostredia a nevyhadzujte ho do domového
odpadu. Zaistite likvidáciu tohto výrobku
v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu
surovín.
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne
zberne odpadov alebo recyklačné stanice
poskytnú informácie o správnej likvidácii elektro
odpadov z domácnosti.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete využiť výhody
tejto služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok ktorémukoľvek zástupcovi autorizovaného servisu,
ktorý zariadenie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
DEWALT nájdete na príslušnej adrese uvedenej
v tomto návode. Zoznam autorizovaných servisov
DEWALT, podrobnosti o popredajnom servise
a kontakty nájdete taktiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com.
Doplnkové príslušenstvo
VAROVANIE: Iné príslušenstvo,
než je príslušenstvo ponúkané
spoločnosťou DEWALT, nebolo
s týmto výrobkom testované. Preto
by mohlo byť použitie takéhoto
príslušenstva s týmto náradím veľmi
nebezpečné. Ak chcete znížiť riziko
zranenia, používajte s týmto náradím
iba príslušenstvo odporúčané
spoločnosťou DEWALT.
Ďalšie informácie týkajúce sa vhodného
príslušenstva získate u autorizovaného predajcu.
Nabíjací akumulátor
Tieto akumulátory s dlhou životnosťou sa musia
nabíjať v prípade, keď už neposkytujú dostatočný
výkon pre predtým ľahko vykonávané pracovné
operácie. Po ukončení prevádzkovej životnosti
akumulátora vykonajte jeho likvidáciu tak, aby
nedošlo k ohrozeniu životného prostredia:
• Nechajte náradie v chode, kým nedôjde
k úplnému vybitiu akumulátora a potom ho
z náradia vyberte.
• Akumulátory Li-Ion môžu byť recyklované.
Odovzdajte ich, prosím, predajcovi alebo do
16
miestnej zberne. Zhromaždené akumulátory
budú recyklované alebo zlikvidované tak, aby
nedošlo k ohrozeniu životného prostredia.
zst00288785 - 02-12-2015
17
ZÁRUKA
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
18
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising