D25303DH | DeWalt D25303DH DUST EXTRACTOR instruction manual

372002 - 72 EST
D25303DH
Eesti keel
(Originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
6
12
Joonis 1 / Рисунок 1
h
e
i
g
a
h
f
c
k
j
d
b
Joonis 2 / Рисунок 2
k
l
b
c
3
Joonis 3 / Рисунок 3
q
o
n
m
Joonis 4 / Рисунок 4
d
Joonis 5 / Рисунок 5
r
r
d
p
t
4
Joonis 6 / Рисунок 6
Joonis 7 / Рисунок 7
i
s
i
5
EESTI KEEL
TOLMUEEMALDUSSÜSTEEM
D25303DH
Õnnitleme!
Olete valinud DEWALTI tööriista. Aastatepikkused
kogemused, põhjalik tootearendus ja
innovatsioon teevad DEWALTist ühe kindlama
partneri professionaalsete elektritööriistade
kasutajatele.
Tehnilised andmed
Kokkupuutesurve
Maksimaalne käigupikkus
Puuri maksimaalne
läbimõõt
Pinge
N
mm
mm
D25303DH
60
125
16
V
18
Mõisted: Ohutusjuhised
Allpool toodud määratlused kirjeldavad iga
märksõna tähtsusastet. Palun lugege juhendit ja
pöörake tähelepanu nendele sümbolitele.
OHT! Tähistab tõenäolist ohtlikku
olukorda, mis mittevältimisel lõppeb
surma või raske kehavigastusega.
HOIATUS! Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda surma või raske
kehavigastusega.
ETTEVAATUST! Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda kergete või
mõõdukate kehavigastustega.
TÄHELEPANU! Viitab tegevusele,
mis ei too kaasa kehavigastust,
kuid mis mittevältimisel võib
põhjustada varalist kahju.
Tähistab elektrilöögiohtu.
Tähistab tuleohtu.
Ohutuseeskirjad
HOIATUS! Järgige alati teie
riigis kehtivaid ohutuseeskirju, et
vähendada tulekahju-, elektrilöögi- ja
vigastuste riski.
Enne lisaseadme kasutamist lugege kogu
kasutusjuhend hoolikalt läbi. Lugege ka selle
elektritööriista kasutusjuhendit, millega lisaseadet
kasutatakse.
6
HOIDKE KASUTUSJUHEND HILISEMAKS
TARBEKS ALLES.
Üldised ohutuseeskirjad
1. Hoolitsege, et tööpiirkond oleks puhas.
Korrast ära töökoht ja tööpink võivad
põhjustada õnnetusi.
2. Tööpiirkonda ei tohi lubada lapsi.
Ärge lubage lastel tööriista ega
pikendusjuhet puutuda. Alla 16-aastaste
puhul on vajalik järelevalve.
3. Kasutage sobivat tööriista.
Selles kasutusjuhendis on kirjeldatud
ettenähtud otstarvet. Ärge püüdke teha
väikeste tööriistade või lisaseadmetega
neile ülejõukäivat tööd. Tööriist tuleb tööga
paremini ja ohutumalt toime ettenähtud
koormusel.
HOIATUS! Kui tööriistaga
kasutatakse lisaseadmeid või
tarvikuid või tehakse töid, mida
pole käeolevas kasutusjuhendis
soovitatud, võivad tagajärjeks olla
kehavigastused.
EÜ vastavusdeklaratsioon
MASINADIREKTIIV
TOLMUEEMALDUSSÜSTEEM
D25303DH
DEWALT kinnitab, et jaotises Tehnilised
andmed kirjeldatud tooted vastavad järgmistele
standarditele:
2006/42/EÜ, EN 60745-1.
Samuti vastavad tooted direktiividele 2004/108/
EÜ ja 2011/65/EL. Lisainfo saamiseks võtke
palun DEWALTIGA ühendust allpool asuval
aadressil või vaadake kasutusjuhendi tagaküljel
olevat infot.
Allakirjutanu on vastutav tehnilise
dokumentatsiooni koostamise eest ja kinnitab
seda DEWALTI nimel.
EESTI KEEL
Ka asjakohaste ohutusnõuete järgimisel ja
turvaseadeldiste kasutamisel ei saa teatud ohte
vältida. Need on järgmised.
Marcus Rompel
Asepresident masinaehituse alal
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Saksamaa
01.03.2015
HOIATUS! Vigastusohu
vähendamiseks lugege
kasutusjuhendit.
Täiendavad ohutuseeskirjad
tolmueemaldussüsteemi jaoks
– Kuulmiskahjustused.
– Sõrmede muljumise oht lisatarvikute
vahetamisel.
– Tervisekahjustusoht, mis on tingitud betooni
ja/või kivimaterjalide töötlemisel tekkiva tolmu
sissehingamisest.
Tähised tolmueemaldussüsteemil
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid.
Enne kasutamist lugege
kasutusjuhendit.
• Ärge kasutage seadet puidu, terase või plasti
puurimiseks.
• Ärge kasutage seadet avardamistöödeks.
KUUPÄEVAKOODI ASUKOHT
• Ärge kasutage seadet peiteldamistöödeks.
Kuupäevakood, mis sisaldab ka valmistusaastat,
on trükitud korpusele tööriista ja aku
ühenduskohta.
• Kasutage selle seadmega ainult DEWALTI
soovitatud elektritööriistu. Kui soovite
selle seadmega ühilduvate DEWALTi
elektritööriistade kohta täpsemat teavet,
pöörduge kohaliku edasimüüja poole (vt
aadressi juhendi tagakaanelt) või külastage
veebilehte www.dewalt.com.
• Ärge kasutage tööriista niisketes või
märgades tingimustes.
• Ärge lubage kasutada tööriistana. Seadme
kasutamisel laste läheduses on vajalik
hoolikas järelevalve.
• Kasutada vastavalt kasutusjuhendis toodid
kirjeldusele. Kasutage ainult tootja soovitatud
tarvikuid.
• Ärge pange avadesse ühtegi objekti.
Ärge kasutage seadet, kui mõni ava on
blokeeritud; hoidke tolmust, kiududest,
juustest ja mis tahes muust vaba, sest need
takistavad õhuvoolu.
• Jälgige, et juuksed, laiad riided, sõrmed
ega ükski muu kehaosa ei satuks seadme
avauste ega liikuvate osade lähedusse.
• Ärge koristage seadme abila kergestisüttivaid
või tuleohtlikke vedelikke (nt bensiini) ega
kasutage seadet piirkondades, kus võib neid
leiduda.
Muud ohud
Tolmueemaldussüsteemi kasutamisega
kaasnevad järgmised riskid:
– tööriista pöörlevate või tuliste osade vastu
puutumisest tulenevad vigastused.
Näide:
2015 XX XX
Tootmisaasta
Pakendi sisu
Pakendi sisu on järgmine:
1 tolmueemaldussüsteem
1 külgkäepide
1 tolmueemaldusotsik/tolmuhari
1 kasutusjuhend
• Kontrollige, et tööriist, selle osad või tarvikud
ei ole transportimisel kahjustada saanud.
• Võtke enne kasutamist aega, et
kasutusjuhend põhjalikult läbi lugeda ja
endale selgeks teha.
Kirjeldus (joon. 1–3, 5, 7)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
HOIATUS! Ärge kunagi ehitage
elektritööriista ega selle ühtki osa
ümber. Tagajärjeks võib olla kahjustus
või kehavigastus.
Tolmueemaldussüsteem
Aluse vabastamise nupud
Tolmukogumiskarp
Tolmukogumiskarbi vabastusnupud
Teleskoopvars
Sügavuse reguleerimise nupp
Pikkuse reguleerimise nupp
Tolmueemaldusotsik
7
EESTI KEEL
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
Tolmuhari
Külgkäepide
Külgkäepideme tugisoon
Külgkäepideme toe fiksaator
Tolmueemaldusseadme elektrikontaktid
Puurvasara elektrikontaktid
Lukustus- ja vabastustald
Tolmukogumiskarbi avaja
Puurvasara jalg
Filter
Klõpskinnisega liitmik
Filtri raam
ETTENÄHTUD OTSTARVE
Tolmueemaldussüsteem D25303DH on
mõeldud tolmu eemaldamiseks, kui kasutate
professionaalset puurvasarat müüritisel või
betoonil, ning koos tugevate puuriteradega,
mis on kinnitatud elektritööriista külge. ÄRGE
kasutage plasti, puidu või metalli puurimisel.
See tolmueemaldussüsteem sobib DEWALTi
18 V juhtmeta SDS Plus® puurvasaratele
DCH253, DCH254 (ainult tüüp 2), DCH273 ja
DCH274. Kui soovite selle seadmega ühilduvate
DEWALTi elektritööriistade kohta täpsemat
teavet, pöörduge kohaliku edasimüüja poole
(vt aadressi juhendi tagakaanelt) või külastage
veebilehte www.dewalt.com.
ÄRGE kasutage seda märjas keskkonnas
ega tuleohtlike vedelike või gaaside vahetus
läheduses.
Tolmueemaldussüsteem on professionaalsete
elektritööriistadega kasutatav lisaseade.
ÄRGE lubage lastel tööriista puutuda.
Kogenematute kasutajate puhul on vajalik
juhendamine.
• Väikesed lapsed ja nõrk tervis. See
seade ei ole mõeldud ilma järelevalveta
kasutamiseks väikeste laste või füüsiliselt
nõrkade isikute poolt.
• See toode pole mõeldud kasutamiseks
inimestele (k.a lapsed), kellel on vähendatud
füüsikalised, sensoorsed või vaimsed
võimed; puuduvad kogemused, teadmised
või oskused, välja arvatud siis, kui neid
superviseerib nende turvalisuse eest
vastutav isik. Lapsi ei tohi kunagi jätta selle
tootega üksi.
Elektriohutus
Elektrimootor on välja töötatud vaid teatud
pingega töötamiseks. Kontrollige alati, et aku
8
pinge vastab andmesildile märgitud väärtusele.
Samuti veenduge, et laadija pinge vastab
võrgupingele.
Teie DEWALTI laadija on
vastavalt standardile EN 60335
topeltisolatsiooniga. Seetõttu pole
maandusjuhet vaja.
Kui toitekaabel on vigastatud, tuleb see vahetada
spetsiaalse toitekaabli vastu, mille saab hankida
DEWALTI hoolduskeskuse kaudu.
PAIGALDUS JA SEADISTAMINE
HOIATUS! Et vähendada raskete
kehavigastuste ohtu, tuleb
elektritööriist enne seadistamist
või lisaseadmete/tarvikute
paigaldamist ja eemaldamist
välja lülitada ning ühendus aku
või vooluvõrguga katkestada.
Ootamatu käivitumine võib lõppeda
vigastustega.
Tolmueemaldussüsteemi paigaldamine ja eemaldamine
HOIATUS! Et vähendada
kehavigastuste ohtu, peab
külgkäepide olema tööriista
kasutamisel ALATIALWAYS õigesti
paigaldatud ja korralikult kinnitatud.
Muidu võib külgkäepide töö ajal
libiseda ning selle tagajärjel on oht
kaotada kontrolli.
TOLMUEEMALDUSSÜSTEEMI PAIGALDAMINE (JOON. 1, 3, 5)
1. Eemaldage puuritera, külgkäepide ja
sügavuse reguleervarras, kui need on
puurvasara külge kinnitatud.
2. Kinnitage külgkäepide (j) puurvasara külge.
3. Enne, kui asute tolmueemaldussüsteemi
puurvasara külge kinnitama, veenduge,
et aluse vabastamise nupud (b) on alla
vajutatud ja fikseeritud avatud asendisse.
4. Suruge lukustustald (o) puurvasara jalaga
(q) alla. Veenduge, et külgkäepideme muhvi
sees olev soon asetub tolmueemaldi küljes
olevasse fiksaatorisse (l). Aluse vabastamise
nupud (b) lukustuvad puurvasara jala (q)
küljes paiknevatesse keermesmuhvidesse.
Elektrikontaktid (n) puurvasara alumises
osas ühilduvad elektrikontaktidega (m)
äratõmbeseadise alumises osas.
EESTI KEEL
SÜSTEEMI EEMALDAMINE
Tolmueemaldussüsteemi lahtivõtmiseks
vajutage selle kahte vabastusnuppu (b) ja tõstke
puurvasar tolmueemaldussüsteemi küljest maha
(joon. 2).
KASUTAMINE
HOIATUS! Et vähendada raskete
kehavigastuste ohtu, tuleb
elektritööriist enne seadistamist
või lisaseadmete/tarvikute
paigaldamist ja eemaldamist
välja lülitada ning ühendus aku
või vooluvõrguga katkestada.
Ootamatu käivitumine võib lõppeda
vigastustega.
HOIATUS! Järgige alati
ohutusjuhiseid ja kehtivaid eeskirju.
HOIATUS! Lugege kasutusjuhend
alati läbi ja kasutage tööriista alati
vastavalt kasutusjuhendis toodud
juhistele.
Sisse- ja väljalülitamine
Tolmueemaldussüsteem käivitub puurvasara
sisselülitamisel automaatselt.
ELEKTROONILISE VÄLJALÜLITUSE VIIVITUS
Puurvasara väljalülitamisel jääb
tolmueemaldussüsteem veel mõneks sekundiks
tööle, et eemaldada tööriista sisemusse
jäänud tolmuosakesed ja koguda tolm
tolmukogumiskarpi.
Puurimissügavuse seadmine
(joon. 1)
Vajutage sügavuse reguleernuppu (f) liuguri ees
ja seadke see soovitud puurimissügavusele.
Vabastage nupp.
Puurimispikkuse reguleerimine (joon. 1)
1. Sisestage sobiv puuriotsik.
2. Toetage tolmueemaldusotsik (h) vastu seina.
3. Vajutage tööriista, et puuri teravik puutuks
seinapinda.
4. Vajutage pikkuse reguleernuppu (g)
tagaliuguri peal ja seadke see soovitud
pikkusele. Vabastage nupp.
Tolmukoguri tühjendamine
(joon. 1, 4, 5)
HOIATUS! Kandke selle töö
tegemisel heakskiidetud kaitseprille ja
tolmumaski.
Tolmukogur (c) tuleb tühjendada niipea, kui
süsteemi jõudlus märgatavalt väheneb.
1. Vajutage tolmukogumiskarbi vabastusnuppe
(d) ja tõmmake tolmukogumiskarp
tolmueemaldussüsteemist eemale.
Kui kinnitusmehhanism on
tolmueemaldussüsteemist lahti võetud,
vabaneb ka ülemine liitmik ning siis saab
tolmukogumiskarbi täielikult eemaldada.
2. Tolmukogumiskarbi (c) tühjendamiseks
asetage see sobiva mahuti kohale
ja tühjendage see mahutisse.
Tolmukogumiskarbi avamiseks tõstke
vabastusriiv (p) üles ning eraldage kanister
ja kaas. Tolmukogumiskarpi õrnalt koputades
vabaneb ka filtrisse kogunenud tolm. Kui filtri
kaas ja kanister on tühjendatud, paigaldage
need tagasi ning veenduge, et vabastusriiv
(p) on korralikult kinnitatud. Vt joonis 5.
3. Kinnitage tolmukogumiskarp tagasi
tolmueemaldussüsteemi külge. Selleks
asetage kõigepealt ülemise liitmiku ümar
osa tolmueemaldussüsteemis olevasse
süvendisse. Keerake tolmukogumiskarp alla,
nii et vabastusnupud klõpsatavad uuesti
paika. Vt joonis 4.
HOOLDAMINE
DEWALTI tolmueemaldussüsteem on ette nähtud
pikaajaliseks tööks ja selle hooldustarve on
minimaalne. Pideva rahuldava töö tagamiseks
tuleb tööriista õigesti hooldada ja regulaarselt
puhastada.
HOIATUS! Et vähendada raskete
kehavigastuste ohtu, tuleb
elektritööriist enne seadistamist
või lisaseadmete/tarvikute
paigaldamist ja eemaldamist
välja lülitada ning ühendus aku
või vooluvõrguga katkestada.
Ootamatu käivitumine võib lõppeda
vigastustega.
HOIATUS! Kasutage ainult DEWALTi
varuosi.
5. Tõmmake tööriist õrnalt seinast eemale,
hoolitsedes selle eest, et vedrumehhanism ei
vabaneks.
9
EESTI KEEL
Tolmukogumiskarbi filtrielemendi vahetamine (joon. 4, 5)
HOIATUS! Kandke selle töö
tegemisel heakskiidetud kaitseprille ja
tolmumaski.
1. Vajutage tolmukogumiskarbi vabastusnuppe
(d) ja tõmmake tolmukogumiskarp
tolmueemaldussüsteemist eemale.
Kui kinnitusmehhanism on
tolmueemaldussüsteemist lahti võetud,
vabaneb ka ülemine liitmik ning siis saab
tolmukogumiskarbi täielikult eemaldada.
2. Tolmukogumiskarbi avamiseks tõstke
vabastusriiv (p) üles ning eraldage karp ja
kaas.
3. Tõmmake filtrielement (r) kaane küljest lahti.
4. Eemaldage filtri raam (t) kruvikeeraja abil
kaane küljest.
5. Asetage kaane külge uus filter.
6. Asetage raam filtri kohale ja lükake see
kaane sisse, kuni see kohale lukustub.
7. Asetage kaas tagasi kanistri peale ja sulgege
see klõpsatusega.
8. Kinnitage tolmukogumiskarp tagasi
tolmueemaldussüsteemi külge. Kõigepealt
asetage ülemise liitmiku ümar osa
tolmueemaldussüsteemis olevasse
süvendisse. Keerake tolmukogumiskarp alla,
nii et vabastusnupud klõpsatavad uuesti
paika.
Tolmuharja vahetamine
(joon. 7)
HOIATUS! Kandke selle töö
tegemisel heakskiidetud kaitseprille ja
tolmumaski.
Tolmuhari kulub kasutamise käigus ja vajab
vahetamist.
1. Suruge tolmueemaldusotsiku tagaküljel
olevat klõpskinnist (s) ja tõmmake otsik
hoidikust välja.
2. Võtke tolmuhari (i) kruvikeeraja abil
tolmueemaldusotsiku küljest lahti.
3. Vahetage tolmuhari uue vastu.
4. Veenduge, et tolmuharja lahtine ots asetub
tolmueemaldusotsiku tsentreerimistaskusse.
5. Lükake tolmueemaldusotsik tagasi
hoidikusse. Tsentreerimisvarras ulatub
tolmuharja otsas olevasse avasse ja hoiab
harja paigal.
10
Puhastamine
HOIATUS! Mustuse kogunemisel
ventilatsiooniavadesse ja nende
ümbrusesse eemaldage mustus ja
tolm põhikorpuselt kuiva suruõhu
abil. Kandke selle töö tegemisel
heakskiidetud kaitseprille ja
tolmumaski.
HOIATUS! Ärge kunagi kasutage
tööriista mittemetallist osade
puhastamiseks lahusteid või muid
kemikaale. Need kemikaalid võivad
nõrgendada tööriista materjale.
Kasutage vaid vee ja õrnatoimelise
seebiga niisutatud lappi. Ärge kunagi
laske vedelikel sattuda tööriista sisse;
ärge kunagi kastke tööriista või selle
osi vedeliku sisse.
Tolmukoguri puhastamine
HOIATUS! Ärge kasutage tolmukoguri
või filtri puhastamiseks harja.
Intensiivse kasutamise käigus võib tolmukogur
ummistuda. Vt Tolmukoguri tühjendamine
(jaotises Kasutamine).
Lisavarustus
HOIATUS! Kuna muid tarvikuid peale
DEWALTI pakutavate ei ole koos
selle seadmega testitud, võib nende
kasutamine koos selle tööriistaga
olla ohtlik. Kehavigastusohu
vähendamiseks on koos seadmega
lubatud kasutada ainult DEWALTI
soovitatud tarvikuid.
Sobilike tarvikute kohta küsige täpsemat teavet
edasimüüjalt.
Keskkonnakaitse
Jäätmete sortimine. Seda toodet ei tohi
ära visata koos olmejäätmetega.
Kui te ühel päeval leiate, et teie
DEWALTI toode on muutunud kasutuks või vajab
väljavahetamist, ärge visake seda olmejäätmete
hulka. Viige toode vastavasse kogumispunkti.
Kasutatud toodete ja pakendite eraldi
kogumine võimaldab materjale
taaskasutada. Materjalide
taaskasutamine aitab vältida
EESTI KEEL
keskkonna saastamist ja vähendab
vajadust tooraine järele.
Kohalikud eeskirjad võivad nõuda
elektriseadmete eraldamist olmejäätmetest ning
nende viimist prügilasse või jaemüüjale, kellelt
ostate uue toote.
DEWALT pakub võimalust oma toodete
tagasivõtmiseks ja taaskasutamiseks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks
tagastage toode volitatud hooldustöökotta, kus
see teilt vastu võetakse.
Lähima volitatud hooldustöökoja leidmiseks võite
pöörduda DEWALTI kohalikku esindusse, mille
aadressi leiate käesolevast kasutusjuhendist.
DEWALTi volitatud hooldustöökodade nimekirja
ning meie müügijärgse teeninduse täielikud
andmed ja kontaktid võib leida ka järgmiselt
veebiaadressilt: www.2helpU.com.
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
СИСТЕМА ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ
D25303DH
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент
фирмы DEWALT. Тщательная разработка
изделий, многолетний опыт фирмы
по производству инструментов,
различные усовершенствования сделали
электроинструменты DEWALT одними
из самых надёжных помощников для
профессионалов.
Технические характеристики
Контактное давление
Макс. ход бура
Макс. диаметр бура
Напряжение
Н
мм
мм
В
D25303DH
60
125
16
18
Определения: Предупреждения безопасности
Следующие определения указывают на
степень важности каждого сигнального слова.
Прочтите руководство по эксплуатации
и обратите внимание на данные символы.
Инструкции по технике безопасности
ВНИМАНИЕ! Всегда соблюдайте
применимые в Вашей стране
правила безопасности, чтобы
снизить риск возникновения
пожара, поражения электрическим
током и получения травм.
Перед использованием данного изделия
внимательно прочтите данное
руководство по эксплуатации. Также
прочтите руководство по эксплуатации
электроинструмента, который будет
использоваться с данным приспособлением.
СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО
ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОБРАЩЕНИЯ
К НЕМУ
Общие правила безопасности
1. Обеспечьте хорошее освещение
рабочего места.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжёлой
травмы.
2. Не подпускайте детей к рабочей зоне.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжёлой травмы.
Не разрешайте детям прикасаться
к инструменту или удлинительному
кабелю. Дети, не достигшие 16-ти
летнего возраста, должны находиться
под наблюдением.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы лёгкой или
средней тяжести.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной
травмы, которая, однако, может
привести к повреждению
электроинструмента.
Риск поражения электрическим
током!
12
Огнеопасность!
Плохое освещение рабочей зоны может
привести к несчастному случаю.
2. Используйте инструмент по
назначению.
Назначение инструмента описывается
в данном руководстве по эксплуатации.
Не используйте маломощные
инструменты для выполнения работ,
которые должны выполняться при
помощи более мощных инструментов.
Использование инструмента по
предназначению сделает работу более
легкой и безопасной.
ВНИМАНИЕ: Использование
любых принадлежностей
или приспособлений,
а также выполнение данным
РУССКИЙ ЯЗЫК
инструментом любых видов
работ, не рекомендованных
в данном руководстве по
эксплуатации, может привести
к несчастному случаю.
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
СИСТЕМА ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ
D25303DH
DeWALT заявляет, что продукты,
обозначенные в разделе «Технические
характеристики», разработаны в полном
соответствии со стандартами: 2006/42/EC,
EN 60745-1.
Данные продукты также соответствуют
Директивам 2004/108/EC и 2011/65/EU. За
дополнительной информацией обращайтесь
в офис DEWALT по указанному ниже адресу
или по адресу, указанному на последней
странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Маркус Ромпел (Marcus Rompel)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
01.03.2015
ВНИМАНИЕ: Полное ознакомление
с руководством по эксплуатации
снизит риск получения травмы.
Дополнительные правила
безопасности при использовании систем пылеудаления
• Не используйте приспособление при
сверлении древесины, стали или
пластиков.
• Не используйте приспособление
в работах по сверлению коронками.
• Не используйте приспособление
в работах в долбёжных работах.
• Используйте только
с электроинструментами,
рекомендованными DEWALT в данном
руководстве по эксплуатации.
Дополнительную информацию об
электроинструментах DEWALT,
совместимых с данным приспособлением,
Вы сможете получить у местного
дилера. Адреса дилеров можно найти
на последней странице данного
руководства по эксплуатации или
в интернете по адресу www.dewalt.com.
• Не используйте приспособление во
влажной среде.
• Не используйте данное приспособление
в качестве игрушки. Будьте особенно
внимательны при использовании
приспособления детьми или
в присутствии детей.
• Используйте приспособление только
по назначению, как описано в данном
руководстве по эксплуатации.
Используйте только дополнительные
принадлежности, рекомендованные
производителем.
• Не закрывайте отверстия какимилибо предметами. Не используйте
приспособление, если какое-либо из его
отверстий заблокировано; следите,
чтобы в них не скапливалась пыль,
пух, волосы и пр. мусор, способный
уменьшить воздушный поток.
• Следите, чтобы волосы, свободная
одежда, пальцы и любые другие части
тела находились в отдалении от
отверстий и движущихся частей.
• Не используйте приспособление для
собирания горючих или взрывоопасных
жидкостей, например, бензина,
и не работайте с приспособлением
в зонах, где подобные жидкости могут
присутствовать.
Остаточные риски
Следующие риски являются характерными
при использовании систем пылеудаления:
– Травмы в результате касания горячих
или вращающихся частей инструмента.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных
устройств, некоторые остаточные риски
невозможно полностью исключить. К ним
относятся:
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
– Ухудшение слуха.
d. Отпирающие кнопки пылесборника
– Риск защемления пальцев при смене
насадок.
e. Телескопическая труба
– Ущерб здоровью в результате вдыхания
пыли при работе с бетоном и/или
кирпичом.
g. Кнопка ограничителя длины бура
Маркировка системы пылеудаления
На изделии имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ
Код даты, который также включает год
изготовления, отштампован на поверхности
корпуса, образующей узел соединения между
приспособлением и пылесборником.
Например:
2015 XX XX
Год изготовления
Комплект поставки
Упаковка содержит:
1 Система пылеудаления
1 Боковая рукоятка
1 Головная часть пылеотвода/щётка для
удаления пыли
1 Руководство по эксплуатации
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. 1-3, 5, 7)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем
случае не модифицируйте
электроинструмент или какуюлибо его деталь. Это может
привести к получению травмы или
повреждению инструмента.
a. Система пылеудаления
b. Кнопки фиксатора основания пылеотвода
c. Пылесборник
14
f. Кнопка ограничителя глубины сверления
h. Головная часть пылеотвода
i. Щётка для удаления пыли
j. Боковая рукоятка
k. Опорный паз боковой рукоятки
l. Установочная кнопка для боковой
рукоятки
m. Электрический разъём пылеотвода
n. Электрический разъём перфоратора
o. Фиксирующий и отпирающий язычок
p. Защёлка пылесборника
q. Основание перфоратора
r. Фильтр
s. Защёлкивающийся разъём
t. Рама фильтра
НАЗНАЧЕНИЕ
Система пылеудаления D25303DH
предназначена для удаления пыли в ходе
профессиональных работ по сверлению
с ударом в кирпичной кладке или бетоне
с использованием сплошных буров. НЕ
ИСПОЛЬЗУЙТЕ приспособление для
сверления пластиков, древесины или металла.
Данная система пылеудаления подходит для
использования с перфораторами DEWALT
SDS Plus® 18 В DCH253, DCH254 (только
ТИП 2), DCH273 и DCH274. Дополнительную
информацию об электроинструментах
DeWALT, совместимых с данным
приспособлением, Вы сможете получить у
местного дилера. Адреса дилеров можно
найти на последней странице данного
руководства по эксплуатации или в интернете
по адресу www.dewalt.com.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ изделие во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Система пылеудаления является
дополнительным приспособлением для
использования с профессиональными
электроинструментами.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к изделию. Неопытные пользователи всегда
должны работать под наблюдением.
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Дети и неопытные лица. Использование
приспособления детьми и неопытными
лицами допускается только под контролем
ответственного за их безопасность лица.
• Данное изделие не может использоваться
людьми (включая детей) со сниженными
физическими, сенсорными и умственными
способностями или при отсутствии
необходимого опыта или навыка, за
исключением, если они выполняют работу
под присмотром лица, отвечающего за
их безопасность. Не оставляйте детей
с приспособлением без присмотра.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Всегда следите, чтобы напряжение
аккумулятора соответствовало напряжению,
обозначенному на паспортной табличке
электроинструмента. Также убедитесь, что
напряжение Вашего зарядного устройства
соответствует напряжению электросети.
Ваше зарядное устройство
DEWALT оборудовано двойной
изоляцией в соответствии со
стандартом EN 60335, исключающей
потребность в заземляющем
проводе.
Повреждённый кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем,
который можно получить в сервисном центре
DEWALT.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения серьёзной
травмы, перед регулировкой
или снятием/установкой
дополнительных
принадлежностей или насадок
выключайте инструмент
и отсоединяйте его от
электросети или извлекайте
аккумулятор. Непреднамеренный
запуск инструмента может
привести к получению травмы.
Установка и снятие системы
пылеудаления
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения травмы, ВСЕГДА
управляйте инструментом
с правильно установленной
и надёжно затянутой боковой
рукояткой. В противном случае
во время работы рукоятка будет
двигаться, что повлечёт за собой
потерю контроля над операцией.
УСТАНОВКА СИСТЕМЫ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ
(РИС. 1, 3, 5)
1. Извлеките сверло и снимите боковую
рукоятку и стержень ограничителя
глубины сверления, если они установлены
на перфораторе.
2. Установите на перфоратор боковую
рукоятку (j), входящую в комплект
поставки приспособления.
3. Перед установкой системы пылеудаления
на перфоратор убедитесь, что кнопки
фиксатора основания пылеотвода (b)
нажаты и зафиксированы в открытом
положении.
4. Основанием перфоратора (q) прижмите
фиксирующий язычок (о). Убедитесь,
что паз на зажимном кольце боковой
рукоятки совмещён с установочной
кнопкой (l) на пылеотводе. Кнопки
фиксатора (b) защёлкнутся на головках
винтов в основании перфоратора (q).
Электрический разъём (m) в основании
пылеотвода войдёт в электрический
разъём (n) в основании перфоратора.
СНЯТИЕ СИСТЕМЫ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ
Чтобы снять систему пылеудаления,
нажмите на обе кнопки фиксатора основания
пылеотвода (b) и извлеките перфоратор из
системы пылеудаления (Рис. 2).
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения серьёзной
травмы, перед регулировкой
или снятием/установкой
дополнительных
принадлежностей или насадок
выключайте инструмент
и отсоединяйте его от
электросети или извлекайте
аккумулятор. Непреднамеренный
запуск инструмента может
привести к получению травмы.
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
ВНИМАНИЕ: Всегда читайте
руководство по эксплуатации
инструмента и используйте
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
инструмент в соответствии
с указаниями.
верхний соединитель, позволяя полностью
снять пылесборник.
Включение и выключение
2. Для опорожнения скопившейся пыли
в пылесборнике (с) используйте
соответствующий контейнер. Поднимите
и отпустите защёлку (р) пылесборника,
открывая пылесборник и снимая его
крышку. Осторожно постучите по
пылесборнику, что поможет также удалить
пыль, собравшуюся в фильтре. После
опорожнения фильтра и пылесборника
установите их на место, убедившись, что
защёлка (р) надёжно зафиксирована. См.
Рисунок 5.
Система пылеудаления автоматически начнёт
свою работу при включении перфоратора.
ЭЛЕКТРОННАЯ ЗАДЕРЖКА ВЫКЛЮЧЕНИЯ
После выключения перфоратора система
пылеудаления в течение нескольких секунд
будет продолжать свою работу, всасывая
оставшуюся внутри пыль и собирая её
в пылесборник.
Настройка глубины сверления (Рис. 1)
Нажмите на кнопку ограничителя глубины (f),
расположенную в передней части стержня,
и передвиньте её на необходимую глубину
сверления. Отпустите кнопку.
Регулировка длины бура
(Рис. 1)
1. Вставьте соответствующий бур.
2. Прижмите головную часть пылеотвода (h)
к стене.
3. Надавите на инструмент, чтобы
наконечник бура коснулся поверхности
стены.
4. Нажмите на кнопку ограничителя
длины (g), расположенную в задней
части стержня, и передвиньте её на
необходимую длину бура. Отпустите
кнопку.
5. Аккуратно отведите инструмент
с приспособлением от стены, следя
за тем, чтобы не сработал пружинный
механизм.
Опорожнение пылесборника
(Рис. 1, 4, 5)
ВНИМАНИЕ: Выполняйте данную
процедуру, надев средство
защиты глаз и респиратор
утверждённого типа.
При заметном снижении производительности
инструмента пылесборник (с) должен
опорожняться.
1. Нажмите на две отпирающие кнопки
пылесборника (d) и снимите пылесборник
с системы пылеудаления. После того как
фиксирующий механизм разблокируется
на системе пылеудаления, откроется
16
3. Для установки пылесборника
в предназначенное для него гнездо
в системе пылеудаления сначала
вставьте в гнездо закруглённую верхнюю
часть пылесборника. Затем надавите
на нижнюю часть пылесборника, чтобы
отпирающие кнопки защёлкнулись на
месте. См. Рисунок 4.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваша система пылеудаления DEWALT
рассчитана на работу в течение
продолжительного времени при минимальном
техническом обслуживании. Срок службы
и надёжность использования увеличивается
при правильном уходе и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения серьёзной
травмы, перед регулировкой
или снятием/установкой
дополнительных
принадлежностей или насадок
выключайте инструмент
и отсоединяйте его от
электросети или извлекайте
аккумулятор. Непреднамеренный
запуск инструмента может
привести к получению травмы.
ВНИМАНИЕ: Всегда используйте
только запасные части DEWALT.
Замена фильтра пылесборника (Рис. 4, 5)
ВНИМАНИЕ: Выполняйте данную
процедуру, надев средство
защиты глаз и респиратор
утверждённого типа.
1. Нажмите на две отпирающие кнопки
пылесборника (d) и снимите пылесборник
РУССКИЙ ЯЗЫК
с системы пылеудаления. После того как
фиксирующий механизм разблокируется
на системе пылеудаления, откроется
верхний соединитель, позволяя полностью
снять пылесборник.
2. Поднимите и отпустите защёлку (р)
пылесборника, открывая пылесборник
и снимая его крышку.
3. Извлеките из крышки фильтр (r).
4. При помощи отвёртки снимите с крышки
раму фильтра (t).
5. Вставьте в крышку новый фильтр.
6. Вставьте раму поверх фильтра в крышку
и надавите, пока рама со щелчком не
зафиксируется на месте.
7. Установите крышку на пылесборник
и защёлкните её.
8. Установите пылесборник
в предназначенное для него гнездо
в системе пылеудаления. Для этого
сначала вставьте в гнездо закруглённую
верхнюю часть пылесборника. Затем
надавите на нижнюю часть пылесборника,
чтобы отпирающие кнопки защёлкнулись
на месте.
Замена щётки для удаления
пыли (Рис. 7)
ВНИМАНИЕ: Выполняйте данную
процедуру, надев средство
защиты глаз и респиратор
утверждённого типа.
В процессе использования щётка для
удаления пыли изнашивается и подлежит
замене.
1. Нажмите на защёлкивающийся разъём
(s) с задней стороны головной части
пылеотвода и извлеките его из держателя.
2. При помощи отвёртки извлеките из
головной части пылеотвода щётку для
удаления пыли (i).
3. Замените щётку на новую.
4. Убедитесь, что открытый конец щётки
расположен в центральном отверстии
головной части пылеотвода.
5. Вставьте головную часть пылеотвода
в держатель. Центрирующий стержень
войдёт в открытый конец щётки и будет
удерживать её на месте.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса сухим сжатым
воздухом по мере видимого
скопления грязи внутри и вокруг
вентиляционных отверстий.
Выполняйте данную процедуру,
надев средство защиты глаз
и респиратор утверждённого
типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители или
другие агрессивные химические
средствами для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, применённых
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
инструмента; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
Чистка пылесборника
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не
используйте щётку для чистки
пылесборника или фильтра!
При интенсивном использовании
приспособления пылесборник забивается
пылью. См. «Опорожнение пылесборника»
в разделе «Эксплуатация».
Дополнительные принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные
от тех, которые предлагает
DEWALT, не проходили тесты на
данном изделии, то использование
этих принадлежностей может
привести к опасной ситуации.
Во избежание риска получения
травмы, с данным продуктом
должны использоваться только
дополнительные принадлежности,
рекомендованные DEWALT.
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нём не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приёмный пункт.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать их
в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно от
бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает приём
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
zst00275766 - 19-10-2015
18
EESTI KEEL
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
www.dewalt.eu
+371 67556949
+371 67555140
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising