D25303DH | DeWalt D25303DH DUST EXTRACTOR instruction manual

370001 - 96 LT
D25303DH
Lietuvių
(Originalios instrukcijos vertimas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
6
12
1 pav. / Рисунок 1
h
e
i
g
a
h
f
c
k
j
d
b
2 pav. / Рисунок 2
k
l
b
c
3
3 pav. / Рисунок 3
q
o
n
m
4 pav. / Рисунок 4
d
5 pav. / Рисунок 5
r
r
d
p
t
4
6 pav. / Рисунок 6
7 pav. / Рисунок 7
i
s
i
5
LIETUVIŲ
DULKIŲ IŠTRAUKIMO SISTEMA
D25303DH
Sveikiname!
Bendrosios saugos taisyklės
Jūs pasirinkote „DEWALT“ įrankį. Dėl ilgametės
patirties, kruopštaus patobulinimo ir atsinaujinimo
„DEWALT“ bendrovė yra viena iš patikimiausių
profesionalių elektros įrankių vartotojų partnerių.
Techniniai duomenys
Kontaktinis slėgis
Maks. taktas
Maks. grąžto skersmuo
Įtampa
N
mm
mm
V
D25303DH
60
125
16
18
Apibrėžtys Saugos taisyklės
Toliau pateiktos apibrėžtys apibūdina kiekvieno
žodinio signalo griežtumą. Prašome perskaityti šį
vadovą ir atkreipti dėmesį į šiuos simbolius.
PAVOJUS! Nurodo tiesioginę
pavojingą situaciją, kurios neišvengę,
žūsite arba sunkiai susižalosite.
ĮSPĖJIMAS! Nurodo potencialią
pavojingą situaciją, kurios
neišvengus, galima sunkiai ar net
mirtinai susižaloti.
DĖMESIO! Nurodo potencialią
pavojingą situaciją, kurios neišvengus
galima nesunkiai arba vidutiniškai
susižeisti.
PASTABA. Nurodo praktiką,
nesusijusią su susižeidimu, kuri
gali padaryti žalos turtui.
Reiškia elektros smūgio pavojų.
Reiškia gaisro pavojų.
Saugos instrukcija
ĮSPĖJIMAS! Visada laikykitės savo
šalyje galiojančių saugos taisyklių
visų toliau nurodytų instrukcijų, kad
sumažėtų elektros smūgio, gaisro ir
susižeidimo pavojus.
Prieš pradėdami naudoti šį priedą, atidžiai
perskaitykite šią naudojimo instrukciją. Taip pat
žr. elektrinio įrankio, kuris bus naudojamas su
šiuo priedu, naudojimo instrukciją.
IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ ATEIČIAI
6
1 Užtikrinkite darbo vietos švarą.
Netvarkingos vietos ir darbastaliai gali
sąlygoti sužeidimus.
2 Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Neleiskite vaikams liesti įrankį ar ilginimo
laidą. Neturinčius 16 metų vaikus reikia
prižiūrėti.
3 Naudokite tinkamą įrankį.
Numatytoji paskirtis aprašyta šiame vartotojo
vadove. Nenaudokite mažų įrankių ar priedų
darbams, kuriuos reikia atlikti sunkiam darbui
skirtais įrankiais. Tinkamu elektriniu įrankiu
geriau ir saugiau atliksite darbą tokiu greičiu,
kuriam jis yra numatytas.
ĮSPĖJIMAS! Naudojant šiame
vadove nerekomenduojamus
papildomus įtaisus arba priedus, arba
naudojant įrankį ne pagal numatytąją
paskirtį, gali kilti asmeninio
susižeidimo pavojus.
EB atitikties deklaracija
MAŠINŲ DIREKTYVA
DULKIŲ IŠTRAUKIMO SISTEMA
D25303DH
„DEWALT“ pareiškia, kad Techninių duomenų
skyriuje aprašyti gaminiai yra sukurti laikantis
toliau nurodytų reikalavimų ir standartų:
2006/42/EC, EN 60745-1.
Šie gaminiai taip pat atitinka Direktyvas
2004/108/EB ir 2011/65/EB. Dėl papildomos
informacijos prašome kreiptis į „DEWALT“ atstovą
toliau nurodytu adresu arba žiūrėkite į vadovo
pabaigoje pateiktą informaciją.
Toliau pasirašęs asmuo yra atsakingas už
techninio dokumento sukūrimą ir pateikia šią
deklaraciją „DEWALT“ vardu.
Marcus Rompel
Projektavimo direktoriaus pavaduotojas
LIETUVIŲ
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany (Vokietija)
2015.03.01
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, perskaitykite šią
instrukciją.
Papildomos specialios dulkių
ištraukimo sistemų naudojimo
saugos taisyklės
tikrų kitų pavojų išvengti neįmanoma. Kyla šie
pavojai:
– klausos pablogėjimas;
– pavojus prisispausti pirštus, keičiant priedus;
– pavojai sveikatai, kuriuos sukelia dulkės,
kylančios dirbant su betonu ir (arba) mūru.
Ant dulkių ištraukimo sistemos esantys ženklai
Ant įrankio rasite pavaizduotas šias piktogramas:
• Nenaudokite šio priedo medienos, plieno
arba plastiko gręžimo darbams.
• Nenaudokite šio priedo gręžimo šerdiniais
grąžtais darbams.
• Nenaudokite šio priedo nukalimo darbams.
• Su šiuo priedu naudokite tik „DEWALT“
rekomenduojamus elektrinius įrankius.
Norėdami gauti daugiau informacijos apie
„DEWALT“ elektrinius įrankius, kuriuos galima
naudoti su šiuo priedu, kreipkitės į vieną iš
mūsų vietos atstovų, kurių adresus rasite
šios instrukcijos gale arba apsilankę adresu
www.dewalt.com.
• Nedirbkite su šiuo įrankiu drėgnose vietose
arba esant drėgnoms oro sąlygoms.
• Saugokite įrankį, kad vaikai su juo nežaistų. •
Būtina atidi priežiūra, jei įrankis naudojamas
vaikų arba prie vaikų.
• Naudokite tik taip, kaip aprašyta šioje
naudojimo instrukcijoje. Naudokite tik
gamintojo rekomenduojamus papildomus
įtaisus.
• Nekiškite pašalinių daiktų į mašinos angas.
Nenaudokite mašinos su užkimštomis
angomis, saugokite jas nuo dulkių, pūkų,
plaukų ir kitko, kas galėtų trukdyti oro srautui.
• Saugokitės, kad į mašinos angas ar tarp
judančių jo dalių nepatektų plaukai, palaidi
drabužiai, pirštai ir kitos kūno dalys.
• Nesiurbkite lengvai užsiliepsnojančių
ir sprogiųjų skysčių, pvz., benzino, ir
nenaudokite mašinos ten, kur gali būti tokių
skysčių.
Kiti pavojai
Naudojant dulkių ištraukimo sistemą, gali kilti šie
pavojai:
– susižalojimai palietus besisukančias dalis
arba įkaitusias įrankio dalis.
Nepaisant atitinkamų saugos nurodymų
pritaikymo ir saugos priemonių naudojimo, tam
Prieš naudojimą perskaitykite
naudojimo instrukciją.
DATOS KODO VIETA
Datos kodas, kuriame nurodyti pagaminimo
metai, įspaustas ant korpuso toje vietoje, kur yra
įrankio ir dulkių rinktuvo montavimo sujungimas.
Pavyzdys:
2015 XX XX
Pagaminimo metai
Pakuotės turinys
Pakuotėje yra:
1 dulkių ištraukimo sistema
1 šoninė rankena
1 dulkių ištraukimo galvutė / dulkių
surinkimo šepetėlis
1 naudojimo instrukcija
• Patikrinkite, ar gabenimo metu įrankis, jo
dalys arba priedai nebuvo sugadinti.
• Prieš pradėdami darbą, skirkite laiko atidžiai
perskaityti ir suprasti šį įrankio naudojimo
instrukciją.
Aprašymas (1–3, 5, 7 pav.)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
ĮSPĖJIMAS! Niekada nekeiskite
elektrinio įrankio arba kokios nors jo
dalies. Galite patirti turtinę žalą arba
susižaloti.
Dulkių ištraukimo sistema
Pagrindo atlaisvinimo mygtukai
Dulkių rinktuvas
Dulkių rinktuvo atlaisvinimo mygtukai
Teleskopinė jungtis
Gylio reguliavimo mygtukas
Ilgio reguliavimo mygtukas
Dulkių ištraukimo galvutė
Dulkių surinkimo šepetėlis
7
LIETUVIŲ
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
Šoninė rankena
Šoninės rankenos atraminis griovelis
Šoninės rankenos atraminis fiksatorius
Dulkių trauktuvo elektros jungtys
Rotacinio smūginio gręžtuvo elektros jungtys
Fiksavimo ir atlaisvinimo padas
Dulkių rinktuvo atidarymo skląstis
Smūginio gręžtuvo kojelė
Filtras
Fiksuojamoji jungtis
Filtro rėmas
NUMATYTOJI NAUDOJIMO PASKIRTIS
Ši dulkių ištraukimo sistema D25303DH skirta
dulkėms ištraukti atliekant profesionalius mūro
arba betono smūginio gręžimo darbus, naudojant
elektriniame įrankyje sumontuotus vientisus
grąžtus. NENAUDOKITE gręždami plastiką,
medieną arba metalą.
Ši dulkių ištraukimo sistema tiks „DEWALT“ 18
V SDS Plus® akumuliatoriniams smūginiams
gręžtuvams DCH253, DCH254 (tik 2 TIPO),
DCH273 ir DCH274. Norėdami gauti daugiau
informacijos apie „DEWALT“ elektrinius įrankius,
kuriuos galima naudoti su šiuo priedu, kreipkitės į
vieną iš mūsų vietos atstovų, kurių adresus rasite
šios instrukcijos gale arba apsilankę adresu
www.dewalt.com.
NENAUDOKITE esant drėgnoms oro sąlygoms
arba šalia degių skysčių ar dujų.
Ši dulkių ištraukimo sistema yra papildomas
įtaisas, skirtas naudoti kartu su profesionaliais
elektriniais įrankiais.
NELEISKITE vaikams liesti šio įrankio. Jei šį
įrankį naudoja nepatyrę operatoriai, juos reikia
prižiūrėti.
• Maži vaikai ir silpni žmonės. Šiuos
prietaisu be priežiūros negalima naudotis
mažiems vaikams arba asmenims su protine
negalia.
• Šis įrankis neskirtas naudoti menkesnių
fizinių, sensorinių ar protinių gebėjimų
asmenims (įskaitant vaikus) arba asmenims,
kuriems trūksta patirties ir žinių, nebent juos
prižiūrėtų už jų saugumą atsakingas asmuo.
Vaikai niekada neturi būti palikti vieni su šiuo
įrankiu.
Elektros sauga
Šis elektrinis variklis skirtas tik vieno dydžio
įtampai. Visuomet patikrinkite, ar akumuliatoriaus
įtampa atitinka duomenų lentelėje nurodytą
8
įtampą. Visuomet patikrinkite, ar jūsų kroviklio
įtampa atitinka jūsų elektros tinklo įtampą.
Remiantis EN 60335 standartu, šis
„DEWALT“ įrankis turi dvigubą izoliaciją;
todėl įžeminimo laido nereikia.
Jeigu būtų pažeistas maitinimo laidas, jį reikia
pakeisti specialiai paruoštu laidu, kurį galima
įsigyti „DEWALT“ techninio aptarnavimo centre.
SURINKIMAS IR REGULIAVIMO DARBAI
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti
sunkių susižeidimų pavojų, prieš
atlikdami bet kokius įtaisų ar
priedų reguliavimo ar išardymo
/ montavimo darbus, išjunkite
įrankį ir ištraukite akumuliatorių
arba atjunkite įrankį nuo elektros
šaltinio. Bet koks netyčinis įrankio
paleidimas gali sužeisti.
Dulkių ištraukimo sistemos
prijungimas ir nuėmimas
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti
pavojų susižeisti, visada dirbkite
su įrankiu, tinkamai sumontavę ant
jo šoninę rankeną. Priešingu atveju
dirbant įrankiu šoninė rankena gali
nuslysti ir nebegalėsite kontroliuoti
įrankio.
DULKIŲ IŠTRAUKIMO SISTEMOS PRIJUNGIMAS (1, 3, 5 PAV.)
1. Nuimkite grąžtą, šoninę rankeną ir gylio
reguliavimo strypą, jeigu jie sumontuoti ant
rotacinio smūginio gręžtuvo.
2. Pritvirtinkite prie rotacinio smūginio gręžtuvo
pateiktąją šoninę rankeną (j).
3. Prieš bandant pritvirtinti dulkių ištraukimo
sistemą prie rotacinio smūginio gręžtuvo,
pagrindo atlaisvinimo mygtukai (b) būtinai
turi būti nuspausti ir užfiksuoti atidarymo
padėtyje.
4. Nuleiskite fiksavimo padą (o) žemyn su
rotacinio smūginio gręžtuvo kojele (q).
Įsitikinkite, ar šoninės rankenos žiede esantis
griovelis yra įtaisytas ant trauktuvo esančio
fiksavimo elemento (l). Pagrindo atlaisvinimo
mygtukai (b) užsifiksuos rotacinio smūginio
gręžtuvo kojelės (q) varžtų prielajose.
Rotacinio smūginio gręžtuvo pagrinde
esančios elektros jungtys (n) sutaps su
trauktuvo pagrindo elektros jungtimis (m).
LIETUVIŲ
SISTEMOS NUĖMIMAS
Norėdami nuimti dulkių ištraukimo sistemą,
paspauskite trauktuvo pagrindo atlaisvinimo
mygtukus (b) ir nuimkite rotacinio smūginio
gręžtuvo dulkių ištraukimo sistemą (2 pav.).
NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti
sunkių susižeidimų pavojų, prieš
atlikdami bet kokius įtaisų ar
priedų reguliavimo ar išardymo
/ montavimo darbus, išjunkite
įrankį ir ištraukite akumuliatorių
arba atjunkite įrankį nuo elektros
šaltinio. Bet koks netyčinis įrankio
paleidimas gali sužeisti.
ĮSPĖJIMAS! Visuomet laikykitės
saugos nurodymų ir taisyklių.
ĮSPĖJIMAS! Visada perskaitykite
įrankio naudojimo instrukciją ir
naudokite įrankį, kaip nurodyta.
Įjungimas ir išjungimas
Ištraukimo sistema automatiškai paleidžiama
įjungus rotacinį smūginį gręžtuvą.
ELEKTRONINIS IŠJUNGIMO UŽDELSIMAS
Išjungus rotacinį smūginį gręžtuvą, ištraukimo
sistema veiks keliomis sekundėmis ilgiau, kad
išsiurbtų vidinėse detalėse likusias dulkių daleles
ir surinktų dulkes dulkių rinktuve.
Gręžimo gylio nustatymas
(1 pav.)
Paspauskite gylio reguliavimo mygtuką (f), esantį
slankiklio priekyje, ir nustatykite jį ties norimo
gręžimo gylio nuostata. Atleiskite mygtuką.
Gręžimo ilgio reguliavimas
(1 pav.)
1. Įstatykite reikiamą gręžimo antgalį.
2. Atremkite dulkių ištraukimo galvutę (h) į
sieną.
3. Paspauskite įrankį, kad grąžtas paliestų
sienos paviršių.
4. Paspauskite ilgio reguliavimo mygtuką (g),
esantį galinio slankiklio viršuje, ir nustatykite
jį ties norimo ilgio nuostata. Atleiskite
mygtuką.
Dulkių išpylimas iš dulkių rinktuvo (1, 4, 5 pav.)
ĮSPĖJIMAS! Atlikdami šį darbą
dėvėkite aprobuotas akių apsaugas ir
respiratorius.
Dulkes iš dulkių rinktuvo (c) reikia išpilti, kai
tik pastebimai sumažėja dulkių ištraukimo
veiksmingumas.
1. Paspauskite dulkių rinktuvo atlaisvinimo
mygtukus (d) ir nutraukite dulkių rinktuvą
nuo dulkių ištraukimo sistemos. Tvirtinimo
mechanizmui atsilaisvinus nuo dulkių
ištraukimo sistemos, taip pat atsilaisvins ir
viršutinė jungtis, tada galėsite visiškai nuimti
dulkių rinktuvą.
2. Norėdami išpilti dulkes iš dulkių rinktuvo (c),
laikykite jį virš tinkamo šiukšlių konteinerio.
Pakėlę atlaisvinimo skląstį (p), atidarykite
dulkių rinktuvą, atidengdami rinktuvo
dangtelį. Atsargiai tapšnodami dulkių
rinktuvą, iškratysite ir filtre esančias dulkes.
Kai filtro dangtelyje ir rinktuve neliks dulkių,
uždenkite dangtelį ir tvirtai užspauskite
atlaisvinimo skląstį (p). Žr. 5 pav.
3. Norėdami vėl pritvirtinti dulkių rinktuvą prie
dulkių ištraukimo sistemos, pirmiausiai
įkiškite apvalainą viršutinės jungties profilį į
dulkių ištraukimo sistemos įdubą. Pasukite
dulkių rinktuvą žemyn, kad tinkamai
užsifiksuotų atlaisvinimo mygtukai. Žr. 4 pav.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
Ši „DEWALT“ dulkių surinkimo sistema skirta
ilgalaikiam darbui ir jam reikia minimalios
techninės priežiūros. Nuolatinis geras darbas
priklauso nuo tinkamos įrankio priežiūros ir
reguliaraus jo valymo.
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti
sunkių susižeidimų pavojų, prieš
atlikdami bet kokius įtaisų ar
priedų reguliavimo ar išardymo
/ montavimo darbus, išjunkite
įrankį ir ištraukite akumuliatorių
arba atjunkite įrankį nuo elektros
šaltinio. Bet koks netyčinis įrankio
paleidimas gali sužeisti.
ĮSPĖJIMAS! Naudokite tik „DEWALT“
keičiamąsias dalis.
5. Atsargiai ištraukite įrankį iš sienos, kad
neatsilaisvintų spyruoklinis mechanizmas.
9
LIETUVIŲ
Dulkių trauktuvo filtro elemento keitimas (4, 5 pav.)
ĮSPĖJIMAS! Atlikdami šį darbą
dėvėkite aprobuotas akių apsaugas ir
respiratorius.
1. Paspauskite dulkių rinktuvo atlaisvinimo
mygtukus (d) ir nutraukite dulkių rinktuvą
nuo dulkių ištraukimo sistemos. Tvirtinimo
mechanizmui atsilaisvinus nuo dulkių
ištraukimo sistemos, taip pat atsilaisvins ir
viršutinė jungtis, tada galėsite visiškai nuimti
dulkių rinktuvą.
2. Pakėlę atlaisvinimo skląstį (p), atidarykite
dulkių rinktuvą, atidengdami rinktuvo
dangtelį.
3. Nutraukite filtro elementą (r) nuo dangtelio.
4. Atsuktuvu nuimkite filtro rėmą (t) nuo
dangtelio.
5. Įdėkite į dangtelį naują filtrą.
6. Uždėkite filtro rėmą ant filtro ir įspauskite jį į
dangtelį, kad jis tinkamai užsifiksuotų.
7. Uždėkite ir užspauskite dangtelį ant rinktuvo.
8. Norėdami vėl pritvirtinti dulkių rinktuvą prie
dulkių ištraukimo sistemos, pirmiausiai
įkiškite apvalainą viršutinės jungties profilį į
dulkių ištraukimo sistemos įdubą. Pasukite
dulkių rinktuvą žemyn, kad tinkamai
užsifiksuotų atlaisvinimo mygtukai.
Dulkių surinkimo šepetėlio
keitimas (7 pav.)
ĮSPĖJIMAS! Atlikdami šį darbą
dėvėkite aprobuotas akių apsaugas ir
respiratorius.
Naudojant įtaisą, dulkių surinkimo šepetėlis
nusidėvės ir jį reikės pakeisti.
1. Paspauskite fiksatorių (s), esantį ištraukimo
galvutės gale, ir ištraukite jį iš galvutės
laikiklio.
2. Atsuktuvu išimkite dulkių surinkimo šepetėlį
(i) iš ištraukimo galvutės.
3. Pakeiskite dulkių surinkimo šepetėlį nauju.
4. Įsitikinkite, kad atvirasis dulkių surinkimo
šepetėlio galas yra nustatytas ištraukimo
galvutės centravimo išėmoje.
5. Vėl įspauskite ištraukimo galvutę į galvutės
laikiklį. Centravimo pirštas įsitaisys
atvirajame dulkių surinkimo šepetėlio gale ir
jį tvirtai užfiksuos.
10
Valymas
ĮSPĖJIMAS! Kai tik pastebėsite,
kad pagrindiniame korpuse arba
aplink ventiliacijos angas susikaupė
purvo ir dulkių, išpūskite juos sausu
oru. Atlikdami šį darbą dėvėkite
aprobuotas akių apsaugas ir
respiratorius.
ĮSPĖJIMAS! Nemetalinių įrankio
dalių niekada nevalykite tirpikliais
arba kitomis stipriomis cheminėmis
medžiagomis. Šie chemikalai gali
susilpninti šioms dalims panaudotas
plastmasines medžiagas. Naudokite
tik muiluotame vandenyje sudrėkintą
šluostę. Visuomet saugokite įrankį
nuo bet kokių skysčių; niekada
nepanardinkite jokios šio įrankio
dalies į skystį.
Dulkių rinktuvo valymas
ĮSPĖJIMAS! Nevalykite dulkių
rinktuvo arba filtro šepečiu.
Intensyvaus darbo metu dulkių rinktuvas
prisipildo dulkių. Žr. Dulkių išpylimas iš dulkių
rinktuvo skyriuje Naudojimas.
Pasirenkami priedai
ĮSPĖJIMAS! Kadangi kiti nei
„DEWALT“ priedai nebuvo išbandyti
su šiuo gaminiu, juos naudoti su šiuo
gaminiu gali būti pavojinga. Norėdami
sumažinti sužeidimo pavojų, su šiuo
gaminiu rekomenduojama naudoti tik
„DEWALT“ priedus.
Dėl papildomos informacijos apie tinkamus
priedus kreipkitės į savo vietos tiekėją.
Aplinkos apsauga
Atskiras atliekų surinkimas. Šio
gaminio negalima išmesti kartu su
kitomis namų ūkio atliekomis.
Jeigu vieną dieną nutartumėte, kad norite
pakeisti šį „DEWALT“ gaminį nauju arba jeigu jis
jums daugiau nereikalingas, neišmeskite jo su
kitomis namų ūkio atliekomis. Atiduokite šį gaminį
į atskirą surinkimo punktą.
LIETUVIŲ
Rūšiuojant panaudotus produktus ir
pakuotę, sudaroma galimybė juos
perdirbti ir panaudoti iš naujo. Tokiu
būdu padėsite sumažinti aplinkos
taršą ir naujų žaliavų poreikį.
Vietiniuose reglamentuose gali būti numatytas
atskiras elektrinių gaminių surinkimas iš namų
ūkių, iš savivaldybių atliekų surinkimo vietų, arba
juos, perkant naują gaminį, gali paimti prekybos
agentai.
„DEWALT“ surenka senus naudotus „DEWALT“
prietaisus ir pasirūpina ekologišku jų utilizavimu.
Norėdami pasinaudoti šia paslauga,grąžinkite
savo gaminį bet kuriam įgaliotajam remonto
atstovui, kuris paims įrankį mūsų vardu.
Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite
susisiekę su vietos „DEWALT“ atstovybe, šioje
instrukcijoje nurodytu adresu. Be to, interneto
tinklapyje pateiktas sąrašas įgaliotų „DEWALT“
įrangos remonto dirbtuvių bei tiksli informacija
apie mūsų produktų techninės priežiūros centrus,
jų kontaktinė informacija: www.2helpU.com.
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
СИСТЕМА ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ
D25303DH
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент
фирмы DEWALT. Тщательная разработка
изделий, многолетний опыт фирмы
по производству инструментов,
различные усовершенствования сделали
электроинструменты DEWALT одними
из самых надёжных помощников для
профессионалов.
Технические характеристики
Контактное давление
Макс. ход бура
Макс. диаметр бура
Напряжение
Н
мм
мм
В
D25303DH
60
125
16
18
Определения: Предупреждения безопасности
Следующие определения указывают на
степень важности каждого сигнального слова.
Прочтите руководство по эксплуатации
и обратите внимание на данные символы.
Инструкции по технике безопасности
ВНИМАНИЕ! Всегда соблюдайте
применимые в Вашей стране
правила безопасности, чтобы
снизить риск возникновения
пожара, поражения электрическим
током и получения травм.
Перед использованием данного изделия
внимательно прочтите данное
руководство по эксплуатации. Также
прочтите руководство по эксплуатации
электроинструмента, который будет
использоваться с данным приспособлением.
СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО
ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОБРАЩЕНИЯ
К НЕМУ
Общие правила безопасности
1. Обеспечьте хорошее освещение
рабочего места.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжёлой
травмы.
2. Не подпускайте детей к рабочей зоне.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжёлой травмы.
Не разрешайте детям прикасаться
к инструменту или удлинительному
кабелю. Дети, не достигшие 16-ти
летнего возраста, должны находиться
под наблюдением.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы лёгкой или
средней тяжести.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной
травмы, которая, однако, может
привести к повреждению
электроинструмента.
Риск поражения электрическим
током!
12
Огнеопасность!
Плохое освещение рабочей зоны может
привести к несчастному случаю.
2. Используйте инструмент по
назначению.
Назначение инструмента описывается
в данном руководстве по эксплуатации.
Не используйте маломощные
инструменты для выполнения работ,
которые должны выполняться при
помощи более мощных инструментов.
Использование инструмента по
предназначению сделает работу более
легкой и безопасной.
ВНИМАНИЕ: Использование
любых принадлежностей
или приспособлений,
а также выполнение данным
РУССКИЙ ЯЗЫК
инструментом любых видов
работ, не рекомендованных
в данном руководстве по
эксплуатации, может привести
к несчастному случаю.
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
СИСТЕМА ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ
D25303DH
DeWALT заявляет, что продукты,
обозначенные в разделе «Технические
характеристики», разработаны в полном
соответствии со стандартами: 2006/42/EC,
EN 60745-1.
Данные продукты также соответствуют
Директивам 2004/108/EC и 2011/65/EU. За
дополнительной информацией обращайтесь
в офис DEWALT по указанному ниже адресу
или по адресу, указанному на последней
странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Маркус Ромпел (Marcus Rompel)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
01.03.2015
ВНИМАНИЕ: Полное ознакомление
с руководством по эксплуатации
снизит риск получения травмы.
Дополнительные правила
безопасности при использовании систем пылеудаления
• Не используйте приспособление при
сверлении древесины, стали или
пластиков.
• Не используйте приспособление
в работах по сверлению коронками.
• Не используйте приспособление
в работах в долбёжных работах.
• Используйте только
с электроинструментами,
рекомендованными DEWALT в данном
руководстве по эксплуатации.
Дополнительную информацию об
электроинструментах DEWALT,
совместимых с данным приспособлением,
Вы сможете получить у местного
дилера. Адреса дилеров можно найти
на последней странице данного
руководства по эксплуатации или
в интернете по адресу www.dewalt.com.
• Не используйте приспособление во
влажной среде.
• Не используйте данное приспособление
в качестве игрушки. Будьте особенно
внимательны при использовании
приспособления детьми или
в присутствии детей.
• Используйте приспособление только
по назначению, как описано в данном
руководстве по эксплуатации.
Используйте только дополнительные
принадлежности, рекомендованные
производителем.
• Не закрывайте отверстия какимилибо предметами. Не используйте
приспособление, если какое-либо из его
отверстий заблокировано; следите,
чтобы в них не скапливалась пыль,
пух, волосы и пр. мусор, способный
уменьшить воздушный поток.
• Следите, чтобы волосы, свободная
одежда, пальцы и любые другие части
тела находились в отдалении от
отверстий и движущихся частей.
• Не используйте приспособление для
собирания горючих или взрывоопасных
жидкостей, например, бензина,
и не работайте с приспособлением
в зонах, где подобные жидкости могут
присутствовать.
Остаточные риски
Следующие риски являются характерными
при использовании систем пылеудаления:
– Травмы в результате касания горячих
или вращающихся частей инструмента.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных
устройств, некоторые остаточные риски
невозможно полностью исключить. К ним
относятся:
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
– Ухудшение слуха.
d. Отпирающие кнопки пылесборника
– Риск защемления пальцев при смене
насадок.
e. Телескопическая труба
– Ущерб здоровью в результате вдыхания
пыли при работе с бетоном и/или
кирпичом.
g. Кнопка ограничителя длины бура
Маркировка системы пылеудаления
На изделии имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ
Код даты, который также включает год
изготовления, отштампован на поверхности
корпуса, образующей узел соединения между
приспособлением и пылесборником.
Например:
2015 XX XX
Год изготовления
Комплект поставки
Упаковка содержит:
1 Система пылеудаления
1 Боковая рукоятка
1 Головная часть пылеотвода/щётка для
удаления пыли
1 Руководство по эксплуатации
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. 1-3, 5, 7)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем
случае не модифицируйте
электроинструмент или какуюлибо его деталь. Это может
привести к получению травмы или
повреждению инструмента.
a. Система пылеудаления
b. Кнопки фиксатора основания пылеотвода
c. Пылесборник
14
f. Кнопка ограничителя глубины сверления
h. Головная часть пылеотвода
i. Щётка для удаления пыли
j. Боковая рукоятка
k. Опорный паз боковой рукоятки
l. Установочная кнопка для боковой
рукоятки
m. Электрический разъём пылеотвода
n. Электрический разъём перфоратора
o. Фиксирующий и отпирающий язычок
p. Защёлка пылесборника
q. Основание перфоратора
r. Фильтр
s. Защёлкивающийся разъём
t. Рама фильтра
НАЗНАЧЕНИЕ
Система пылеудаления D25303DH
предназначена для удаления пыли в ходе
профессиональных работ по сверлению
с ударом в кирпичной кладке или бетоне
с использованием сплошных буров. НЕ
ИСПОЛЬЗУЙТЕ приспособление для
сверления пластиков, древесины или металла.
Данная система пылеудаления подходит для
использования с перфораторами DEWALT
SDS Plus® 18 В DCH253, DCH254 (только
ТИП 2), DCH273 и DCH274. Дополнительную
информацию об электроинструментах
DeWALT, совместимых с данным
приспособлением, Вы сможете получить у
местного дилера. Адреса дилеров можно
найти на последней странице данного
руководства по эксплуатации или в интернете
по адресу www.dewalt.com.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ изделие во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Система пылеудаления является
дополнительным приспособлением для
использования с профессиональными
электроинструментами.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к изделию. Неопытные пользователи всегда
должны работать под наблюдением.
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Дети и неопытные лица. Использование
приспособления детьми и неопытными
лицами допускается только под контролем
ответственного за их безопасность лица.
• Данное изделие не может использоваться
людьми (включая детей) со сниженными
физическими, сенсорными и умственными
способностями или при отсутствии
необходимого опыта или навыка, за
исключением, если они выполняют работу
под присмотром лица, отвечающего за
их безопасность. Не оставляйте детей
с приспособлением без присмотра.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Всегда следите, чтобы напряжение
аккумулятора соответствовало напряжению,
обозначенному на паспортной табличке
электроинструмента. Также убедитесь, что
напряжение Вашего зарядного устройства
соответствует напряжению электросети.
Ваше зарядное устройство
DEWALT оборудовано двойной
изоляцией в соответствии со
стандартом EN 60335, исключающей
потребность в заземляющем
проводе.
Повреждённый кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем,
который можно получить в сервисном центре
DEWALT.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения серьёзной
травмы, перед регулировкой
или снятием/установкой
дополнительных
принадлежностей или насадок
выключайте инструмент
и отсоединяйте его от
электросети или извлекайте
аккумулятор. Непреднамеренный
запуск инструмента может
привести к получению травмы.
Установка и снятие системы
пылеудаления
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения травмы, ВСЕГДА
управляйте инструментом
с правильно установленной
и надёжно затянутой боковой
рукояткой. В противном случае
во время работы рукоятка будет
двигаться, что повлечёт за собой
потерю контроля над операцией.
УСТАНОВКА СИСТЕМЫ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ
(РИС. 1, 3, 5)
1. Извлеките сверло и снимите боковую
рукоятку и стержень ограничителя
глубины сверления, если они установлены
на перфораторе.
2. Установите на перфоратор боковую
рукоятку (j), входящую в комплект
поставки приспособления.
3. Перед установкой системы пылеудаления
на перфоратор убедитесь, что кнопки
фиксатора основания пылеотвода (b)
нажаты и зафиксированы в открытом
положении.
4. Основанием перфоратора (q) прижмите
фиксирующий язычок (о). Убедитесь,
что паз на зажимном кольце боковой
рукоятки совмещён с установочной
кнопкой (l) на пылеотводе. Кнопки
фиксатора (b) защёлкнутся на головках
винтов в основании перфоратора (q).
Электрический разъём (m) в основании
пылеотвода войдёт в электрический
разъём (n) в основании перфоратора.
СНЯТИЕ СИСТЕМЫ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ
Чтобы снять систему пылеудаления,
нажмите на обе кнопки фиксатора основания
пылеотвода (b) и извлеките перфоратор из
системы пылеудаления (Рис. 2).
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения серьёзной
травмы, перед регулировкой
или снятием/установкой
дополнительных
принадлежностей или насадок
выключайте инструмент
и отсоединяйте его от
электросети или извлекайте
аккумулятор. Непреднамеренный
запуск инструмента может
привести к получению травмы.
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
ВНИМАНИЕ: Всегда читайте
руководство по эксплуатации
инструмента и используйте
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
инструмент в соответствии
с указаниями.
верхний соединитель, позволяя полностью
снять пылесборник.
Включение и выключение
2. Для опорожнения скопившейся пыли
в пылесборнике (с) используйте
соответствующий контейнер. Поднимите
и отпустите защёлку (р) пылесборника,
открывая пылесборник и снимая его
крышку. Осторожно постучите по
пылесборнику, что поможет также удалить
пыль, собравшуюся в фильтре. После
опорожнения фильтра и пылесборника
установите их на место, убедившись, что
защёлка (р) надёжно зафиксирована. См.
Рисунок 5.
Система пылеудаления автоматически начнёт
свою работу при включении перфоратора.
ЭЛЕКТРОННАЯ ЗАДЕРЖКА ВЫКЛЮЧЕНИЯ
После выключения перфоратора система
пылеудаления в течение нескольких секунд
будет продолжать свою работу, всасывая
оставшуюся внутри пыль и собирая её
в пылесборник.
Настройка глубины сверления (Рис. 1)
Нажмите на кнопку ограничителя глубины (f),
расположенную в передней части стержня,
и передвиньте её на необходимую глубину
сверления. Отпустите кнопку.
Регулировка длины бура
(Рис. 1)
1. Вставьте соответствующий бур.
2. Прижмите головную часть пылеотвода (h)
к стене.
3. Надавите на инструмент, чтобы
наконечник бура коснулся поверхности
стены.
4. Нажмите на кнопку ограничителя
длины (g), расположенную в задней
части стержня, и передвиньте её на
необходимую длину бура. Отпустите
кнопку.
5. Аккуратно отведите инструмент
с приспособлением от стены, следя
за тем, чтобы не сработал пружинный
механизм.
Опорожнение пылесборника
(Рис. 1, 4, 5)
ВНИМАНИЕ: Выполняйте данную
процедуру, надев средство
защиты глаз и респиратор
утверждённого типа.
При заметном снижении производительности
инструмента пылесборник (с) должен
опорожняться.
1. Нажмите на две отпирающие кнопки
пылесборника (d) и снимите пылесборник
с системы пылеудаления. После того как
фиксирующий механизм разблокируется
на системе пылеудаления, откроется
16
3. Для установки пылесборника
в предназначенное для него гнездо
в системе пылеудаления сначала
вставьте в гнездо закруглённую верхнюю
часть пылесборника. Затем надавите
на нижнюю часть пылесборника, чтобы
отпирающие кнопки защёлкнулись на
месте. См. Рисунок 4.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваша система пылеудаления DEWALT
рассчитана на работу в течение
продолжительного времени при минимальном
техническом обслуживании. Срок службы
и надёжность использования увеличивается
при правильном уходе и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения серьёзной
травмы, перед регулировкой
или снятием/установкой
дополнительных
принадлежностей или насадок
выключайте инструмент
и отсоединяйте его от
электросети или извлекайте
аккумулятор. Непреднамеренный
запуск инструмента может
привести к получению травмы.
ВНИМАНИЕ: Всегда используйте
только запасные части DEWALT.
Замена фильтра пылесборника (Рис. 4, 5)
ВНИМАНИЕ: Выполняйте данную
процедуру, надев средство
защиты глаз и респиратор
утверждённого типа.
1. Нажмите на две отпирающие кнопки
пылесборника (d) и снимите пылесборник
РУССКИЙ ЯЗЫК
с системы пылеудаления. После того как
фиксирующий механизм разблокируется
на системе пылеудаления, откроется
верхний соединитель, позволяя полностью
снять пылесборник.
2. Поднимите и отпустите защёлку (р)
пылесборника, открывая пылесборник
и снимая его крышку.
3. Извлеките из крышки фильтр (r).
4. При помощи отвёртки снимите с крышки
раму фильтра (t).
5. Вставьте в крышку новый фильтр.
6. Вставьте раму поверх фильтра в крышку
и надавите, пока рама со щелчком не
зафиксируется на месте.
7. Установите крышку на пылесборник
и защёлкните её.
8. Установите пылесборник
в предназначенное для него гнездо
в системе пылеудаления. Для этого
сначала вставьте в гнездо закруглённую
верхнюю часть пылесборника. Затем
надавите на нижнюю часть пылесборника,
чтобы отпирающие кнопки защёлкнулись
на месте.
Замена щётки для удаления
пыли (Рис. 7)
ВНИМАНИЕ: Выполняйте данную
процедуру, надев средство
защиты глаз и респиратор
утверждённого типа.
В процессе использования щётка для
удаления пыли изнашивается и подлежит
замене.
1. Нажмите на защёлкивающийся разъём
(s) с задней стороны головной части
пылеотвода и извлеките его из держателя.
2. При помощи отвёртки извлеките из
головной части пылеотвода щётку для
удаления пыли (i).
3. Замените щётку на новую.
4. Убедитесь, что открытый конец щётки
расположен в центральном отверстии
головной части пылеотвода.
5. Вставьте головную часть пылеотвода
в держатель. Центрирующий стержень
войдёт в открытый конец щётки и будет
удерживать её на месте.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса сухим сжатым
воздухом по мере видимого
скопления грязи внутри и вокруг
вентиляционных отверстий.
Выполняйте данную процедуру,
надев средство защиты глаз
и респиратор утверждённого
типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители или
другие агрессивные химические
средствами для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, применённых
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
инструмента; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
Чистка пылесборника
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не
используйте щётку для чистки
пылесборника или фильтра!
При интенсивном использовании
приспособления пылесборник забивается
пылью. См. «Опорожнение пылесборника»
в разделе «Эксплуатация».
Дополнительные принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные
от тех, которые предлагает
DEWALT, не проходили тесты на
данном изделии, то использование
этих принадлежностей может
привести к опасной ситуации.
Во избежание риска получения
травмы, с данным продуктом
должны использоваться только
дополнительные принадлежности,
рекомендованные DEWALT.
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нём не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приёмный пункт.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать их
в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно от
бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает приём
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
zst00275764 - 19-10-2015
18
LIETUVIŲ
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
www.dewalt.eu
+371 67556949
+371 67555140
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising