D25303DH | DeWalt D25303DH DUST EXTRACTOR instruction manual

509213 - 10 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
D25303DH
Rysunek 1
h
e
i
g
a
h
f
c
k
j
d
b
Rysunek 2
k
l
b
c
2
Rysunek 3
q
o
n
m
Rysunek 4
d
Rysunek 5
r
r
d
p
t
3
Rysunek 6
Rysunek 7
i
s
i
4
ODSYSACZ ZWIERCIN
D25302DH
Serdeczne gratulacje!
Dziękujemy za zakupienie urządzenia firmy
DEWALT. Wiele lat doświadczeń, niezwykle
staranne wykonanie i ciągłe innowacje
sprawiły, że firma DEWALT stała się prawdziwie
niezawodnym partnerem dla wszystkich
użytkowników profesjonalnych narzędzi.
Dane techniczne
Docisk
Maks. skok
Maks. średnica wiertła
Napięcie
N
mm
mm
V
D25303DH
60
125
16
18
Definicje związane z bezpieczeństwem pracy
Poniżej zdefiniowano ważność poszczególnych
ostrzeżeń. Prosimy o przeczytanie instrukcji
i zwracanie uwagi na te symbole.
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Informuje
o bezpośrednim niebezpieczeństwie.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
grozi doznaniem śmiertelnych lub
ciężkich obrażeń ciała.
OSTRZEŻENIE: Informuje
o potencjalnie niebezpiecznej
sytuacji. Nieprzestrzeganie tej
wskazówki może doprowadzić do
śmiertelnych lub ciężkich obrażeń
ciała.
UWAGA: Informuje o potencjalnie
niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
może doprowadzić do lekkich lub
średnich obrażeń ciała.
WSKAZÓWKA: Informuje o działaniu,
które wprawdzie nie grozi doznaniem
urazu, ale przy zignorowaniu może
skutkować szkodami rzeczowymi.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE: By nie narażać
się na pożar, porażenie prądem
elektrycznym i doznanie urazu,
przy korzystaniu z elektronarzędzi
przestrzegaj państwowych przepisów
bhp.
Przed użyciem wyrobu uważnie przeczytaj
całą niniejszą instrukcję obsługi i także
instrukcję elektronarzędzia współpracującego
z odsysaczem.
ZACHOWAJ TE WSKAZÓWKI, BY W RAZIE
POTRZEBY MÓC Z NICH PONOWNIE
SKORZYSTAĆ
Zalecenia ogólne
1. Utrzymuj porządek w miejscu pracy!
Nieporządek w miejscu pracy grozi
wypadkiem.
2. Nie dopuszczaj dzieci do miejsca pracy!
Pilnuj, by dzieci nie dotykały narzędzia ani
kabla sieciowego. Dzieci w wieku poniżej
16 lat wymagają nadzoru.
3. Używaj odpowiednich narzędzi roboczych
W niniejszej instrukcji obsługi opisano
zgodne z przeznaczeniem zastosowanie
narzędzia. Do ciężkich prac nie używaj
zbyt słabych narzędzi roboczych ani
przystawek. Maksymalną jakość i osobiste
bezpieczeństwo osiągniesz tylko przy użyciu
właściwego narzędzia.
OSTRZEŻENIE: Używanie innych
przystawek i akcesoriów, niż zalecane
w tej instrukcji, lub wykonywanie
prac niezgodnych z przeznaczeniem
elektronarzędzia może doprowadzić
do wypadku.
Informuje o niebezpieczeństwie
porażenia prądem elektrycznym.
Informuje o niebezpieczeństwie
pożaru
5
Deklaracja zgodności z normami WE
• Używaj odsysacza zgodnie z opisem w tej
instrukcji. Stosuj tylko przystawki zalecane
przez producenta.
DYREKTYWA MASZYNOWA
• Nie wtykaj żadnych przedmiotów w otwory.
Nie używaj narzędzia przy zablokowanych
otworach. Usuń pył, nitki, włosy i wszystko,
co hamuje przepływ powietrza.
ODSYSACZ ZWIERCIN D25303DH
• Trzymaj włosy, luźną odzież, palce
i inne członki ciała z dala od otworów
wentylacyjnych i ruchomych elementów.
DEWALT deklaruje niniejszym, że produkt nr kat.
D2503DH opisany w „Danych technicznych” jest
zgodny z 2006/42/WE, EN 60745-1.
Wyrób ten jest zgodny także z dyrektywą
2004/108/WE i 2011/65/UE.
Więcej informacji na ten temat można uzyskać
pod podanym niżej adresem lub w jednej
z naszych filii wymienionych na końcu instrukcji
obsługi.
Niżej podpisany jest odpowiedzialny za
sporządzenie dokumentacji technicznej i składa
tę deklarację w imieniu firmy DEWALT.
• Nigdy nie zasysaj palnych cieczy, jak
np. benzyna. Nie używaj odsysacza
w miejscach, gdzie takie substancje
występują.
Pozostałe zagrożenia
Elektronarzędzia stwarzają groźbę doznania
urazu:
– wskutek dotknięcia obracających się lub
gorących elementów maszyny.
Pomimo przestrzegania obowiązujących
przepisów bezpieczeństwa i używania urządzeń
ochronnych nie da się uniknąć pewnych
zagrożeń. Należą do nich m.in.:
Macus Rompel
Wiceprezes ds Konstrukcji
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Niemcy
01.03.2015
OSTRZEŻENIE: aby zredukować
niebezpieczeństwo obrażeń
przeczytaj instrukcję obsługi
Dodatkowe przepisy bezpieczeństwa pracy odsysaczy
– uszkodzenie narządu słuchu;
– niebezpieczeństwo zgniecenia palców przy
wymianie narzędzi roboczych;
– zagrożenie zdrowia na skutek wdychania
pyłu drzewnego wzbijanego podczas pracy;
Oznaczenia na odsysaczu
zwiercin
Na urządzeniu tym umieszczono następujące
piktogramy:
• Nie używaj odsysacza przy wierceniu
w drewnie, stali lub tworzywach sztucznych.
• Nie używaj odsysacza przy wierceniu
rdzeniowym.
• Nie używaj odsysacza przy kuciu.
• Używaj odsysacza tylko z elektronarzędziami
zalecanymi przez firmę DEWALT.
Więcej informacji o elektronarzędziach
kompatybilnych z tym odsysaczem
możesz uzyskać od swojego dilera. Adresy
zamieszczono na końcu tej instrukcji obsługi
i pod adresem www.dewalt.eu.
• Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie
deszczu ani wilgoci.
• Odsysacz nie jest zabawką. Przy korzystaniu
z niego w pobliżu lub przez dzieci zachowuj
szczególną ostrożność.
6
Przed użyciem przeczytaj instrukcję
obsługi.
UMIEJSCOWIENIE KODU DATY
Kod daty, który zawiera również rok produkcji,
jest wytłoczony na obudowie odsysacza
pomiędzy elektronarzędziem a pojemnikiem na
zwierciny:
Przykład:
2015 XX XX
Rok produkcji
Zawartość opakowania
Opakowanie zawiera następujące elementy:
1 odsysacz:
1 rękojeść boczna
1 głowica ssąca/szczotka pyłowa
1 instrukcja obsługi
• Sprawdź odsysacz i przynależne akcesoria,
czy nie uległy uszkodzeniu podczas
transportu.
• Przed uruchomieniem dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi.
Opis (rys. rys. 1-3, 5, 7)
OSTRZEŻENIE: Nigdy nie
dokonuj żadnych przeróbek
w elektronarzędziu ani jego
elementach, by nie narażać się na
zniszczenie sprzętu lub doznanie
urazu ciała.
a. Odsysacz
b. Przyciski zwalniające podstawy
c. Pojemnik na zwierciny
d. Guziki zwalniające pojemnika na zwierciny
e. Rura teleskopowa
f. Guzik suwaka nastawczego głębokości
wiercenia
g. Guzik suwaka nastawczego długości wiertła
h. Głowica ssąca
18V nr kat.DCH253, DCH254 (tylko typ 2),
DCH273 i DCH274. Więcej informacji na temat
elektronarzędzi DEWALT kompatybilnych z tym
odsysaczem możesz uzyskać od swojego
dystrybutora. Adresy zamieszczono na końcu tej
instrukcji obsługi i pod adresem
www.dewalt.com.
NIE używaj odsysacza w wilgotnym otoczeniu ani
w pobliżu palnych cieczy lub gazów.
Odsysacz ten jest przystawką do profesjonalnych
elektronarzędzi.
NIE POZWALAJ dzieciom dotykać odsysacza.
Osoby niedoświadczone mogą go używać tylko
pod nadzorem.
• Małe dzieci i osoby niepełnosprawne. To
urządzenie nie może być używane przez
małe dzieci ani osoby niepełnosprawne bez
odpowiedniego nadzoru.
• Zabrania się używania tego wyrobu przez
dzieci i osoby o ograniczonej sprawności
fizycznej, czuciowej lub umysłowej. To
samo dotyczy osób niedoświadczonych,
chyba że znajdują się pod nadzorem
odpowiedzialnego za bezpieczeństwo
fachowca. Pilnuj dzieci, by nie bawiły się tym
elektronarzędziem.
i. Szczotka pyłowa
Bezpieczeństwo elektryczne
j. Rękojeść boczna
Silnik elektryczny jest przystosowany do zasilania
prądem o tylko jednym napięciu. Dlatego zawsze
sprawdzaj, czy napięcie akumulatora odpowiada
wartości podanej na tabliczce znamionowej
elektronarzędzia. Upewnij się też, czy napięcie
zasilania ładowarki odpowiada lokalnemu
napięciu sieciowemu.
k. Rowek pomocniczy rękojeści bocznej
l. Element ustalający rękojeści bocznej
m. Styki elektryczne odsysacza zwiercin
n. Styki elektryczne młota udarowego
o. Stopa ustalająca i zwalniająca
p. Zaczep pojemnika na zwierciny
q. Stopa młota udarowego
r. Filtr
s. Zaczep głowicy ssącej
t. Ramka filtra
ZASTOSOWANIE ZGODNE
Z PRZEZNACZENIEM
Odsysacz D25303DH został wyprodukowany
w celu odsysania zwiercin powstających przy
profesjonalnym wierceniu udarowym w murze
lub betonie, przy czym w uchwycie wiertarskim
musi być zamocowane wiertło pełne. NIE
używaj odsysacza przy wierceniu w tworzywach
sztucznych, drewnie lub metalu.
Odsysacz ten nadaje się do bezprzewodowych
młotowiertarek SDS Plus firmy DEWALT
zasilanych z akumulatorów o napięciach
Ładowarka DEWALT jest zgodnie
z normą EN 60335 podwójnie
zaizolowana i dlatego żyła uziemiająca
nie jest potrzebna.
Uszkodzony kabel sieciowy musi być wymieniony
na specjalny kabel, który można nabyć
w serwisie firmy DEWALT.
MONTAŻ I REGULACJA
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania poważnego
urazu, przed każdym
ustawieniem i regulacją lub przed
montażem akcesoriów wyłącz
elektronarzędzie i odłącz je od sieci
lub wyjmij z niego akumulator.
Niezamierzone załączenie narzędzia
jest niebezpieczne.
7
ZAKŁADANIE I ZDEJMOWANIE ODSYSACZA
ZWIERCIN.
OSTRZEŻENIE: Aby zredukować
ryzyko obrażeń ZAWSZE
pracuj z prawidłowo i mocno
zainstalowanym uchwytem bocznym.
Nieprawidłowe zamocowanie może
skutkować wyślizgnięciem się
uchwytu i w konsekwencji utratą
kontroli nad urządzeniem.
1. Wyjmij wiertło, zdejmij rękojeść boczną
i nastawnik głębokości wiercenia, jeżeli są
zamocowane w młocie udarowym.
2. Przymocuj dostarczoną rękojeść boczną (j)
do młota udarowego.
3. Przed przytwierdzeniem odsysacza
zwiercin do młota udarowego naciśnij guziki
zwalniające podstawy (b) i zablokuj je
w pozycji otwarcia.
4. Dociśnij stopę młota udarowego (q) do
stopy ustalającej (o). Element ustalający (l)
odsysacza musi przy tym wejść w rowek
w pierścieniu rękojeści bocznej. Przyciski
zwalniające podstawy (b) zazębiają się
z występami stopy młota udarowego
(q). Styki elektryczne (n) w podstawie
młota udarowego kontaktują ze stykami
elektrycznymi (m) w podstawie odsysacza.
ZDEJMOWANIE ODSYSACZA ZWIERCIN
By zdjąć odsysacz, naciśnij obydwa przyciski
zwalniające podstawy (b) i ściągnij odsysacz
z młota udarowego (rys. 2).
OBSŁUGA
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania poważnego
urazu, przed każdym
ustawieniem i regulacją lub przed
montażem akcesoriów wyłącz
elektronarzędzie i odłącz je od sieci
lub wyjmij z niego akumulator.
Niezamierzone załączenie narzędzia
jest niebezpieczne.
OSTRZEŻENIE: Zawsze przestrzegaj
obowiązujących przepisów,
a zwłaszcza bezpieczeństwa.
OSTRZEŻENIE: Przed
uruchomieniem narzędzia przeczytaj
odnośną instrukcję obsługi.
Załączanie i wyłączanie
Odsysacz zwiercin uruchamia się automatycznie
w chwili załączenia młota udarowego.
8
ELEKTRONICZNE OPÓŹNIENIE WYŁĄCZANIA
Po wyłączeniu młota udarowego odsysacz
pracuje jeszcze przez kilka sekund, by zassać do
pojemnika resztki zwiercin pozostałe we wnętrzu
urządzenia.
Nastawianie głębokości wiercenia (rys. 1)
Naciśnij guzik suwaka nastawczego głębokości
wiercenia (f) z przodu suwaka i przesuń suwak
aż do uzyskania żądanej głębokości wiercenia.
Zwolnij guzik.
Dostosowanie odsysacza do
długości wiertła (rys. 1)
1. Załóż odpowiednie wiertło.
2. Przyłóż głowicę odsysacza (h) do ściany.
3. Dociśnij młot udarowy, by ostrze wiertła
dotknęło ściany.
4. Naciśnij guzik suwaka nastawczego długości
(g) na górze tylnego suwaka i i przesuń
suwak aż do uzyskania żądanej długości.
Zwolnij guzik.
5. Ostrożnie odsuń całe urządzenie od
ściany, uważając przy tym, by mechanizm
sprężynowy się nie uwolnił.
Opróżnianie pojemnika na
zwierciny (rys. rys. 1, 4, 5)
OSTRZEŻENIE: Przy wykonywaniu
tych czynności załóż odpowiednie
okulary ochronne i maskę
przeciwpyłową.
Gdy tylko wydajność odsysania zacznie
zauważalnie spadać, opróżnij pojemnik (c) ze
zwiercin.
1. Naciśnij obydwa przyciski zwalniające
(d) i ściągnij pojemnik z odsysacza. Po
uwolnieniu zaczepu odłącza się także
górne połączenie i można całkowicie zdjąć
pojemnik.
2. By opróżnić pojemnik (c) ze zwiercin,
przytrzymaj go nad odpowiednim
zbiornikiem. Przesuń do góry zaczep
zwalniający (p), by zdjąć pokrywę
z pojemnika. Delikatnie potrząsanie
pojemnikiem ułatwia usunięcie także kurzu
zgromadzonego w filtrze. Po opróżnieniu
pokrywy filtra i pojemnika połącz je ze sobą
aż do zatrzaśnięcia zaczepu (p). Patrz rys. 5.
3. By ponownie połączyć pojemnik na zwierciny
z odsysaczem, najpierw włóż zaokrągloną
część górnego zaczepu w wycięcie
w odsysaczu. Obróć pojemnik do dołu, aż
do zatrzaśnięcia guzików zwalniających na
swoim miejscu. Patrz rys. 4.
KONSERWACJA
Odsysacz zwiercin firmy DEWALT odznacza
się dużą trwałością użytkową i prawie nie
wymaga konserwacji. Jednak warunkiem
ciągłej, bezawaryjnej pracy jest jego regularne
czyszczenie.
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania poważnego
urazu, przed każdym
ustawieniem i regulacją lub przed
montażem akcesoriów wyłącz
elektronarzędzie i odłącz je od sieci
lub wyjmij z niego akumulator.
Niezamierzone załączenie narzędzia
jest niebezpieczne.
Wymiana szczotki pyłowej
(rys. 7)
OSTRZEŻENIE: Przy wykonywaniu
tych czynności załóż odpowiednie
okulary ochronne i maskę
przeciwpyłową.
W czasie pracy szczotka pyłowa się zużywa i po
pewnym czasie trzeba ją wymienić.
1. Naciśnij zaczep (s) z tyłu głowicy ssącej
i ściągnij ją z uchwytu.
2. Za pomocą wkrętaka wyjmij szczotkę pyłową
(i) z głowicy ssącej.
3. Wymień szczotkę pyłową na nową.
4. Otwór na końcu szczotki pyłowej powinien
się znaleźć w kieszeni centrującej głowicy
ssącej.
5. Wciśnij głowicę ssącą w uchwyt. Kołek
centrujący wchodzi w otwór na końcu
szczotki pyłowej i ustala ją na swoim
miejscu.
OSTRZEŻENIE: Używaj tylko części
zamiennych firmy DEWALT.
Wymiana filtra pojemnika na
zwierciny (rys. rys. 4, 5)
OSTRZEŻENIE: Przy wykonywaniu
tych czynności załóż odpowiednie
okulary ochronne i maskę
przeciwpyłową.
1. Naciśnij obydwa przyciski zwalniające
(d) i ściągnij pojemnik z odsysacza. Po
uwolnieniu zaczepu odłącza się także
górne połączenie i można całkowicie zdjąć
pojemnik.
2. Przesuń do góry zaczep zwalniający (p), by
zdjąć pokrywę z pojemnika.
3. Ściągnij filtr (r) z pokrywy.
4. Za pomocą wkrętaka odłącz ramkę filtra (t)
od pokrywy.
5. Przyłóż nowy filtr do pokrywy.
6. Załóż ramkę na filtr i dociśnij ją do pokrywy
aż do zatrzaśnięcia na swoim miejscu.
7. Załóż pokrywę na pojemnik i zatrzaśnij.
8. By ponownie połączyć pojemnik na zwierciny
z odsysaczem, najpierw włóż zaokrągloną
część górnego zaczepu w wycięcie
w odsysaczu. Obróć pojemnik do dołu, aż
do zatrzaśnięcia guzików zwalniających na
swoim miejscu.
Czyszczenie
OSTRZEŻENIE: Gdyby w szczelinach
wentylacyjnych zgromadził się brud,
wydmuchaj go suchym, sprężonym
powietrzem. Załóż przy tym okulary
ochronne i odpowiednią maskę
przeciwpyłową.
OSTRZEŻENIE: Do czyszczenia
plastikowych elementów narzędzia
nie używaj żadnych rozpuszczalników
ani innych agresywnych chemikaliów,
które mogą osłabić materiał.
Najlepsza do tego celu jest szmata
zwilżona łagodnym roztworem
mydlanym. Uważaj, by do wnętrza
obudowy nie dostała się jakaś ciecz
i żadnej części narzędzia nie zanurzaj
w wodzie.
Czyszczenie pojemnika na
zwierciny
OSTRZEŻENIE: Pojemnika ani filtru
nie czyść szczotką.
Przy intensywnym użytkowaniu pojemnik zatyka
się pyłem. Patrz p. Obsługa, Opróżnianie
pojemnika na zwierciny.
9
Dostępne akcesoria
OSTRZEŻENIE: Ponieważ akcesoria
innych producentów nie zostały
przetestowane przez firmę DEWALT
pod względem przydatności do
tego narzędzia, ich użycie może
być niebezpieczne. By nie narażać
się na doznanie urazu ciała, stosuj
wyłącznie oryginalne wyposażenie
dodatkowe.
By uzyskać więcej informacji na temat
właściwych akcesoriów, zwróć się do swojego
dilera.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Wyrobu
tego nie wolno wyrzucać do
normalnych śmieci z gospodarstw
domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony
zastąpić wyrób DEWALT nowym sprzętem lub nie
będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj go do
śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie oddaj
do specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
wyrobów i opakowań niektóre materiały
mogą być odzyskane i ponownie
wykorzystane. W ten sposób chroni się
środowisko naturalne i zmniejsza popyt
na surowce.
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli
wymagają one oddawania zużytych
elektrycznych urządzeń powszechnego użytku do
specjalnych punktów zbiorczych lub zobowiązują
sprzedawców do przyjmowania ich przy zakupie
nowego wyrobu.
Firma DEWALT chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia
i utylizuje je zgodnie z obowiązującymi
przepisami. By skorzystać z tej usługi, oddaj
zużyty sprzęt do autoryzowanego warsztatu
naprawczego, który prowadzi zbiórkę w naszym
imieniu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy
przedstawicielstw handlowych firmy DEWALT,
które udzielają informacji o autoryzowanych
warsztatach serwisowych. Ich listę i szczegółowe
informacje znajdziesz także w Internecie pod
adresem: www.2helpU.com.
zst00277329 - 24-09-2015
10
DEWALT
b)
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki DEWALT reprezentują bardzo
wysoką jakoĞü, dlatego oferujemy dla nich korzystne warunki gwarancyjne. Niniejsze warunki
gwarancji nie pomniejszają praw klienta wynikających z polskich regulacji ustawowych lecz są ich
uzupeánieniem. Gwarancja jest waĪna na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.
DEWALT gwarantuje sprawne dziaáanie produktu
w przypadku postĊpowania zgodnego z warunkami
techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsáugi.
Niniejszą gwarancją nie jest objĊte dodatkowe
wyposaĪenie, jeĪeli nie zostaáa do niego doáączona
oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy wyrobu
podlegające naturalnemu zuĪyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objĊte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami materiaáowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest waĪna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz
áącznie:
poprawnie wypeánionej karty gwarancyjnej;
waĪnego paragonu zakupu z datą sprzedaĪy
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpáatną naprawĊ
urządzenia (wraz z bezpáatną wymianą uszkodzonych czĊĞci) w okresie 12 miesiĊcy od daty
zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi byü:
dostarczony bezpoĞrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypeánioną Kartą Gwarancyjną i waĪnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegóáowym opisem uszkodzenia, lub
przesáany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za poĞrednictwem punktu sprzedaĪy
wraz z dokumentami wymienionymi powyĪej.
b)
5.
6.
a)
Koszty wysyáki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty
związane z zapewnieniem bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem
ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyáany
do miejsca nadania na koszt adresata.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji bĊdą
usuniĊte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjĊcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
termin usuniĊcia wady (punkt 6a) moĪe byü
wydáuĪony o czas niezbĊdny do importu niezbĊdnych czĊĞci zamiennych.
7. Klient otrzyma nowy sprzĊt, jeĪeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piĞmie, Īe usuniĊcie wady jest niemoĪliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, moĪe
byü wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnoĞnie zasadnoĞci zgáaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objĊte:
a) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane niewáaĞciwym uĪytkowaniem lub
uĪywaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsáugi lub przepisami
bezpieczeĔstwa;
b) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane przeciąĪaniem narzĊdzia, które
prowadzi do uszkodzeĔ silnika, przekáadni
lub innych elementów a takĪe stosowaniem
osprzĊtu innego niĪ zalecany przez DEWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywoáane nimi wady;
d) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia na skutek
dziaáania poĪaru, powodzi, czy teĪ innych
klĊsk Īywioáowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zuĪycia w eksploatacji czy teĪ innych czynników zewnĊtrznych;
e) produkty, w których naruszone zostaáy plomby
gwarancyjne lub, które byáy naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub byáy
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzĊt eksploatacyjny doáączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu
zuĪyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, ¿rmy handlowe, które sprzedaáy produkt, nie udzielają
upowaĪnieĔ ani gwarancji innych niĪ okreĞlone
w karcie gwarancyjnej. W szczególnoĞci nie
obejmują prawa klienta do domagania siĊ
zwrotu utraconych zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyáącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnieĔ kupującego wynikających
z niezgodnoĞci towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 MoĞciska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
11
12
13
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
08/12
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising