DWE4237 | DeWalt DWE4237 SMALL ANGLE GRINDER instruction manual

372002-67 EST
DWE4233
DWE4227
DWE4237
Eesti keel
(Originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
5
21
Joonis / Рисунок 1
DWE4233
J
I
F
H
K
DWE4227, DWE4237
J
G
F
B
E
D
Joonis / Рисунок 3
Joonis / Рисунок 2
O
C
A
N
M
J
3
Joonis / Рисунок 5 A
Joonis / Рисунок 4
E
P
D
Q
S
B
E
A
P
Joonis / Рисунок 5 B
E
P
D
D
Q
B
B
A
Joonis / Рисунок 6
R
4
Joonis / Рисунок 7
C
EESTI KEEL
VÄIKESED NURKLIHVIJAD
DWE4233, DWE4227, DWE4237
Õnnitleme!
Olete valinud DEWALTi tööriista. Aastatepikkused kogemused, põhjalik tootearendus ja innovatsioon
teevad DEWALTist ühe usaldusväärsema partneri professionaalsetele elektritööriistade kasutajatele.
Tehnilised andmed
Pinge
Tüüp
Tarbitav võimsus
Kiirus tühijooksul/nimikiirus
Ketta diameeter
Ketta paksus (max)
Spindli diameeter
Spindli pikkus
Mass
VVP
W
min-1
mm
mm
mm
kg
DWE4233
230
1
1 400
11 500
125
6,0
M14
18,5
1,85*
DWE4227
230
1
1 200
11 500
125
6,0
M14
18,5
1,85*
DWE4237
230
1
1 400
11 500
125
6,0
M14
18,5
1,85*
* kaal sisaldab külgmist käepidet ja kaitsekatet
Müra ja vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori summa) mõõdetuna vastavalt EN 60745-2-3:
LPA (emissiooni helirõhutase)
92,0
92,0
dB(A)
LWA (helivõimsustase)
103,0
103,0
dB(A)
K (antud helitaseme määramatus)
3
3
dB(A)
Pinnalihvimine
Vibratsioonitugevus a h,AG =
Määramatus K =
Ketaslihvimine
Vibratsioonitugevus a h,DS =
Määramatus K =
92,0
103,0
3
m/s²
m/s²
8,3
1,5
8,3
1,5
8,3
1,5
m/s²
m/s²
3,0
1,5
3,0
1,5
3,0
1,5
ETTEVAATUST: Traatharjaga töötamine või abrasiivsed lõiketööd võivad põhjustada
erinevaid vibratsioonitasemeid!
Teabelehel toodud vibratsioonitase on
mõõdetud vastavalt standardis EN 60745 toodud
standardtestile ja seda võib kasutada tööriistade
võrdlemiseks. Seda võib kasutada mõju esmasel
hindamisel.
HOIATUS: Avaldatud
vibratsioonitugevus puudutab tööriista
põhirakendusi. Kui aga tööriista
kasutatakse muul viisil, erinevate
lisatarvikutega või kui seda on halvasti
hooldatud, võib vibratsioonitugevus
erineda. Sellisel juhul võib vibratsiooni
mõju kogu tööaja kestel olla
märkimisväärselt tugevam.
Vibratsiooni mõju hindamisel tuleb
arvesse võtta ka seda aega, mil
tööriist on välja lülitatud või töötab
vabajooksul ning tööd ei tee. See
võib märkimisväärselt vähendada
vibratsiooni kogu tööaja kestel.
Määrake kindlaks lisaohutusmeetmed
kasutaja kaitsmiseks vibratsiooni
mõjude eest – tööriistade ja tarvikute
hooldamine, käte hoidmine soojas ja
tööprotsesside korraldus.
5
EESTI KEEL
Kaitsmed:
Euroopa
Suurbritannia
ja Iirimaa
230 V tööriistad
230 V tööriistad
10 amprit, vooluvõrk
13 amprit, pistikupesa
Allkirjastaja vastutab tehnilise faili koostamise
eest ja on valmistanud deklaratsiooni DEWALTi
nimel.
Definitsioonid: Ohutusjuhised
Allpool toodud määratlused kirjeldavad iga
märksõna olulisuse astet. Palun lugege juhendit ja
pöörake tähelepanu nendele sümbolitele.
OHT: Tähistab eelseisvat ohtlikku
olukorda, mis vältimata jätmisel
lõppeb surma või raske
kehavigastusega.
HOIATUS: Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda surma või raske
kehavigastusega.
ETTEVAATUST: Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda kergete või
mõõdukate kehavigastustega.
PANE TÄHELE: Viitab tegevusele,
mis ei too kaasa kehavigastust, kuid
mis mittevältimisel võib põhjustada
varalist kahju.
Tähistab elektrilöögiohtu.
Tähistab tuleohtu.
EÜ vastavusavaldus
MASINADIREKTIIV
VÄIKESED NURKLIHVIJAD
DWE4233, DWE4227, DWE4237
DEWALT kinnitab, et jaotises Tehnilised andmed
kirjeldatud tooted vastavad standarditele:
2006/42/EÜ, EN 60745-1:2009+A11:2010,
EN 60745-2-3:2011+A2:2013+A11:2014
+A12:2014.
Neid tooted on kooskõlastatud direktiividega
2004/108/EÜ (kuni 19.04.2016), 2015/30/
EÜ (alates 20.04.2016) ja 2011/65/EÜ.
Lisainfo saamiseks võtke palun DEWALTiga
ühendust allpool asuval aadressil või vaadake
kasutusjuhendi tagaküljel olevat infot.
6
Markus Rompel
Director Engineering
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Saksamaa
01.06.2015
HOIATUS: Vigastusohu
vähendamiseks lugege
kasutusjuhendit.
Üldised hoiatused
elektritööriistade kasutamise
kohta
HOIATUS! Lugege läbi kõik
hoiatused ja juhised. Kõigi hoiatuste
ja juhiste täpne järgimine aitab vältida
elektrilöögi, tulekahju ja/või raske
kehavigastuse ohtu.
HOIDKE KÕIK HOIATUSED JA JUHISED
TULEVIKU TARVIS ALLES
Hoiatustes kasutatud mõiste “elektritööriist” viitab
võrgutoitel töötavatele (juhtmega) ja akutoitel
töötavatele (juhtmeta) elektritööriistadele.
1) TÖÖALA OHUTUS
a) Tööala peab olema puhas ja hästi
valgustatud. Korrast ära ja pimedad
tööalad võivad põhjustada õnnetusi.
b) Ärge kasutage elektritööriistu
plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks
tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu
läheduses. Elektritööriistad tekitavad
sädemeid, mis võivad süüdata tolmu või
aurud.
c) Hoidke lapsed ja kõrvalseisjad
elektritööriista kasutamise ajal ohutus
kauguses. Tähelepanu hajumisel võite
kaotada kontrolli tööriista üle.
2) ELEKTRIOHUTUS
a) Elektritööriista pistikud peavad
vastama pistikupesale. Ärge kunagi
muutke pistikut mis tahes moel. Ärge
kasutage maandatud elektritööriistade
puhul adapterpistikut. Muutmata pistikud
ja sobivad pistikupesad vähendavad
elektrilöögiohtu.
b) Vältige kehalist kontakti maandatud
pindadega nagu torud, radiaatorid,
EESTI KEEL
c)
d)
e)
f)
pliidid ja külmkapid. Elektrilöögi
oht tõuseb, kui teie keha on maaga
ühenduses.
Ärge viige elektritööriistu vihma
kätte või märgadesse tingimustesse.
Elektritööriista sattunud vesi suurendab
elektrilöögi ohtu.
Ärge vigastage toitekaablit. Ärge kunagi
kasutage seadme toitekaablit selle
kandmiseks, tõmbamiseks või pistiku
eemaldamiseks seinakontaktist. Kaitske
kaablit kuumuse, õli, teravate nurkade
ja liikuvate osade eest. Kahjustatud
või sassis kaablid suurendavad
elektrilöögiohtu.
Kui kasutate tööriista välitingimustes,
kasutage kindlasti välitingimusteks
ettenähtud pikenduskaablit.
Välitingimustesse sobiva pikenduskaabli
kasutamine vähendab elektrilöögiriski.
Kui elektritööriista niisketes
tingimustes kasutamine on vältimatu,
kasutage rikkevoolukaitset (RCD).
Rikkevoolukaitsme kasutamine vähendab
elektrilöögi ohtu.
3) ISIKLIK OHUTUS
a) Säilitage valvsus, jälgige, mida teete,
ja kasutage elektritööriista mõistlikult.
Ärge kasutage elektritööriista väsimuse
korral või alkoholi, narkootikumide
või arstimite mõju all olles. Kui
elektritööriistaga töötamise ajal tähelepanu
kas või hetkeks hajub, võite saada raskeid
kehavigastusi.
b) Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke
alati nägemiskaitset. Isikukaitsevahendid
nagu tolmumask, mittelibisevad jalanõud,
kiiver ja kuulmiskaitse vähendavad õigetes
tingimustes kasutades kehavigastusi.
c) Vältige soovimatut käivitumist.
Veenduge, et enne tööriista vooluvõrku
ja/või aku külge ühendamist on
käivituslüliti väljalülitatud asendis.
Kandes tööriista, sõrm lülitil, või ühendades
toiteallikaga tööriista, mille lüliti on
tööasendis, võib juhtuda õnnetus.
d) Enne elektritööriista sisselülitamist
eemaldage kõik reguleerimisvõtmed
ja mutrivõtmed. Tööriista pöörleva osa
külge jäetud mutri- või mõni muu võti võib
tekitada kehavigastusi.
e) Ärge küünitage. Seiske kogu aeg
kindlalt ja hoidke tasakaalu. See
tagab parema kontrolli tööriista üle
ettearvamatutes situatsioonides.
f) Kandke nõuetekohast riietust. Ärge
kandke lotendavaid rõivaid ega ehteid.
g)
Hoidke juuksed, riided ja kindad eemal
liikuvatest osadest. Lotendavad rõivad,
ehted ja pikad juuksed võivad jääda
liikuvate osade külge kinni.
Kui seadmetega on kaasas
tolmueraldusliidesed ja
kogumisseadmed, veenduge, et need
on ühendatud ja õigesti kasutatavad.
Tolmukogumisseadme kasutamine võib
vähendada tolmuga seotud ohte.
4) ELEKTRITÖÖRIISTA KASUTAMINE JA
HOOLDUS
a) Ärge koormake elektritööriista üle.
Kasutage konkreetseks otstarbeks
sobivat elektritööriista. Elektritööriist
töötab paremini ja ohutumalt võimsusel,
mis on tööks ette nähtud.
b) Ärge kasutage tööriista, kui seda
ei saa lülitist sisse ja välja lülitada.
Elektritööriist, mida ei saa lülitist juhtida, on
ohtlik ja vajab remonti.
c) Enne seadistuste tegemist,
lisaseadmete vahetamist või tööriista
hoiule asetamist eemaldage tööriist
vooluvõrgust ja/või eemaldage aku.
Nende kaitsemeetmete rakendamine
vähendab elektritööriista soovimatu
käivitamise ohtu.
d) Kui elektritööriista ei kasutata, hoidke
seda lastele kättesaamatust kohas
ning ärge laske elektritööriistaga
või kasutusjuhendiga mittetutvunud
isikutel seda elektritööriista käitada.
Oskamatutes kätes on elektritööriistad
ohtlikud.
e) Elektritööriistu tuleb hooldada.
Kontrollige, et ei leiduks liikuvate osade
kokkusobimatust ega kinnikiilumist, et
osad on terved, ja kontrollige ka kõiki
muid elektritööriista tööd mõjutada
võivaid tingimusi. Kui tööriist on
kahjustunud, laske enne kasutust
elektritööriist ära parandada. Tööriistade
halb hooldamine põhjustab palju õnnetusi.
f) Hoidke lõikekettad teravad ja puhtad.
Õigesti hooldatud, teravate lõikeservadega
lõiketarvikud kiiluvad väiksema
tõenäosusega kinni ja neid on lihtsam
juhtida.
g) Kasutage elektritööriista, lisaseadmeid
ja otsakuid jne vastavalt käesolevas
juhendis toodule, võttes arvesse
nii tööpiirkonda kui ka tehtava
töö iseloomu. Tööriista kasutamine
mittesihtotstarbeliselt võib põhjustada
ohtliku olukorra.
7
EESTI KEEL
5) HOOLDAMINE
a) Laske elektritööriista hooldada
kvalifitseeritud remontijal, kes kasutab
ainult identseid varuosi. See tagab
tööriista ohutuse säilimise.
SPETSIIFILISED
LISAOHUTUSJUHISED
Ohutusjuhised kõigi
operatsioonide jaoks
a) See elektritööriist on mõeldud
kasutamiseks lihvmasina, terasharja
või lõiketööriistana. Lugege ja vaadake
kõiki selle elektritööriistaga kaasas
olevaid hoiatusi, juhiseid, jooniseid ja
spetsifikatsioone. Kõigi juhiste täpne
järgimine aitab vältida elektrilöögi, tulekahju
ja/või raske kehavigastuse ohtu.
b) Selle tööriistaga ei soovitata teostada
näiteks poleerimist. Operatsioonid, mille
läbiviimiseks pole elektritööriist mõeldud,
võivad põhjustada ohte ja vigastusi.
c) Ärge kasutage lisaseadmeid, mis pole
tööriista tootja poolt selleks spetsiaalselt
mõeldud ega soovitatud. See, et tarvikut
on võimalik elektritööriistale kinnitada, ei taga
veel ohutut kasutamist.
d) Lisaseadme nimikiirus peab olema
vähemalt võrdne elektritööriistale
märgitud maksimaalse kiirusega. Tarvikud,
mis pöörlevad kiiremini kui lubatud kiirus,
võivad puruneda ja tükkideks lennata.
e) Lisaseadme välimine diameeter ja selle
paksus peab jääma teie elektritööriista
nimivõimsuse piiresse. Vale suurusega
lisaseadmeid ei saa adekvaatselt kaitsta ega
kontrollida.
f) Keermega kinnitatavatel tarvikutel peab
olema sobiv keere. Äärikuga kinnitatavate
tarvikute tugiaugud peavad sobima
ääriku diameetriga. Tarvikud, mis ei sobi
elektritööriista kinnitusega, on tasakaalust
väljas, vibreerivad liigselt ja võivad
põhjustada juhitavuse kaotamise.
g) Ärge kasutage kahjustunud lisaseadmeid.
Enne iga kasutust vaadake üle lisaseade,
nagu abrasiivsed rattad kildude või mõrade suhtes, aluspadi mõrade ja kulumise
suhtes, terashari lahtiste või purunenud
juhtmete traatide suhtes. Kui elektritööriist või tarvik pillatakse maha, otsige
kahjustusi või paigaldage kahjustamata
tarvik. Pärast tarviku paigaldamist ja
8
ülevaatamist, lahkuge koos kõrvaliste
isikutega pöörlemisala lähedusest ja laske
elektritööriistal töötada ilma koormuseta
ühe minuti jooksul. Kahjustatud tarvikud
purunevad tavaliselt sellel katseajal.
h) Kandke isikukaitsevahendeid. Sõltuvalt
rakendusest kasutage näokaitset,
goggle-tüüpi kaitseprille või kaitseprille.
Vajadusel kandke respiraatorit,
kõrvaklappe, kindaid ja tööpõlle,
mis suudab kinni pidada väikesed
abrasiivmaterjali või töödeldava materjali
osakesed. Nägemiskaitse peab suutma
peatada eri tööde juures tekkiva lendava
prahi. Tolmumask või respiraator peab
suutma filtreerida töö käigus tekkivaid
osakesi. Pikaajaline kokkupuude suure
tugevusega müraga võib põhjustada
kuulmiskadu.
i) Hoidke kõrvalseisjaid tööpiirkonnast
ohutus kauguses. Kõik tööalale sisenejad
peavad kandma isikukaitsevahendeid.
Töödeldava materjali või katkise tarviku
tükid võivad lennelda ja põhjustada vigastusi
väljaspool vahetut tööala.
j) Hoidke elektritööriista töötamise ajal vaid
isoleeritud käepidemetest kohtades, kus
lõikeseade võib puutuda kokku varjatud
juhtmetega. Voolu all oleva juhtmega
kokkupuutumisel satuvad voolu alla ka
elektritööriista lahtised metallosad ning võivad
anda kasutajale elektrilöögi.
k) Paigutage juhe keerlevast lisaseadmest
eemale. Kui kaotate kontrolli, võite juhtme
läbi lõigata või katki rebida ning teie keerlev
lisaseade võib teie käe endasse tõmmata.
l) Ärge kunagi pange elektritööriista maha,
kui lisaseade pole täielikult peatunud.
Pöörlev tarvik võib maapinnal pöörlema
hakata ja kontrolli alt väljuda.
m) Ärge laske elektritööriistal töötada,
kui kannate seda oma küljel. Juhuslik
kokkupuude pöörleva tarvikuga võib haarata
riided ja suruda tarviku teie keha vastu.
n) Puhastage regulaarselt elektritöörista
õhupilusid. Mootori ventilaator tõmbab tolmu
korpuse sisse ja liigne pulbriks muutunud
metalli kuhjumine võib põhjustada elektriohtu.
o) Ärge kasutage elektritööriista süttivate
materjalide lähedal. Sädemed võivad need
materjalid süüdata.
p) Ärge kasutage lisaseadet, mis nõuab
vedelat jahutusvedelikku. Vee või muu
vedela jahutusaine kasutamine võib
põhjustada surmava elektrilöögi.
EESTI KEEL
q) Ärge kasutage tüübi 11 (otsalaiendusega
kauss) kettaid sellel tööriistal. Kui kasutate
sobimatuid tarvikuid, võib see põhjustada
õnnetuse.
r) Kasutage alati külgkäepidet. Kinnitage
käepide tugevalt. Alati tuleb kasutada
külgkäepidet, et säilitada alati masina üle
kontroll.
TÄIENDAVAD
OHUTUSJUHISED KÕIKIDE
TÖÖPROTSESSIDE JAOKS
Tagasilöögi põhjused ja
operaatoripoolne ennetus
Tagasilöök on ootamatu reaktsioon pöörleva
ketta, tugiketta, harja või muu tarviku
kinnikiilumisele. Riivamine või haakumine
põhjustab pöörleva tarviku järsku peatumist, mis
omakorda põhjustab juhitamatu elektritööriista
liikumise haakepunktis tarviku pöörlemisele
vastassuunaliselt.
Näiteks kui lõikeketas riivab töödetaili või haakub
töödetaili sisse, kaevub ketta külg materjali pinda
ning selle tulemusena viskub ketas töödetailist
välja. Olenevalt ketta liikumisest haakepunktis,
võib ketas hüpata kasutaja suunas või temast
eemale. Nendes tingimustes võib lõikeketas ka
puruneda.
Tagasilöök on tööriista valesti kasutamise ja /või
ebaõige kasutusprotseduuri kasutamise tulemus
ja seda saab vältida, võttes kasutusele õiged
alltoodud meetmed:
a) Hoida pidevalt elektritööriista
käepidemest tugevalt kinni ja
positsioneerida oma keha ja käed nii, et
saaksite vältida tagasilöögi jõudu. Kui on
saadaval, kasutage alati lisakäepidet, see
tagab maksimaalse kontrolli tagasilöögi
või pöördemomendi mõju üle käivitamisel.
Kui vastavad ettevaatusabinõud on
kasutusele võetud, saab kasutaja kontrollida
pöördemomendi või tagasilöögi mõju.
b) Ärge kunagi asetage oma kätt pöörleva
lisatarviku lähedusse. Tarvik võib tagasi
käe vastu lennata.
c) Ärge viibige alas, kuhu tagasilöögi korral
elektritööriist liigub. Tagasilöök viib tööriista
edasi näpistamise hetkel ratta liikumisele
vastassuunas.
d) Eriti hoolikas olge nurkades, teravates
äärtes jne. Vältige lisaseadme hüplemist
või näpistamist. Ääred, teravad servad
või põrkumine põhjustab tihtipeale pöörleva
tarviku kinnikiilumist ja tööriista üle kontrolli
kaotamist või tagasilööki.
e) Ärge kinnitage saeketti puunikerdustera
või kettsae tera. Sellised kettad tekitavad
sagedat tagasilööki ja tööriista üle kontrolli
kaotamist.
Lihvimis- ja abrasiivsete
lõiketöödega seotud hoiatused
a) Kasutage vaid ratta tüüpi, mida
soovitatakse teie elektritööriistale, ja
spetsiaalset kaitsekate, mis on mõeldud
valitud ratta jaoks. Kettad, mis pole
elektritööriistaga kasutamiseks mõeldud, ei
ole piisavalt varjestatud ning pole ohutud.
b) Käiakinnitusega ketaste lihvpind tuleb
paigutada kaitsme serva tasandist
allapoole. Valesti paigaldatud ketast, mis
ulatub läbi kaitsme serva tasandi, ei saa
piisavalt kaitsta.
c) Kaitsekate tuleb kinnitada turvaliselt
elektritööriista külge ning positsioneerida
maksimaalse turvalisuse tagamiseks,
et operaatoril oleks kokkupuude kõige
väiksema ratta osaga. Piire aitab kaitsta
kasutajat purunenud ketta kildude, juhusliku
kokkupuute eest kettaga ning sädemetega,
mis võivad riided süüdata.
d) Rattaid tuleb kasutada vaid soovitatavates
rakendusvaldkondades. Näiteks ärge
teritage lõikeketta küljega. Abrasiivsed
lõikerattad on mõeldud perifeerseks
teritamieks, nendele ratastele rakenduv
külgmine jõud võib need kildudes purustada.
e) Kasutage alati kahjustamata ratta äärikuid,
mis on õige suuruse ja kujuga teie valitud
ratta jaoks. Õiged kettaäärikud toetavad
ketast, vähendades selle purunemise
tõenäosust. Lõikeketaste äärikud võivad
erineda teritamisketaste äärikutest.
f) Ärge kasutage suuremate
elektritööriistade kulunud kettaid.
Suuremale elektritööriistale mõeldud ketas
ei ole sobilik väiksema tööriista suuremale
kiirusele ning võib puruneda.
Abrasiivsete lõiketöödega
seotud hoiatused
a) Lõikeketast ei tohi kinni kiiluda ega sellele
liigset survet avaldada. Ärge püüdke teha
väga sügavat lõiget Ketta ülekoormamine
suurendab koormust ning ketas võib
kergemini väänduda või lõikesse kinni kiiluda,
see aga suurendab tagasilöögi ohtu.
9
EESTI KEEL
b) Ärge seiske pöörleva ketta liikumisteel
ega selle taga. Kui töötav ketas liigub teie
kehast eemale, võib võimalik tagasilöök ketta
ja elektritööriista tagasisuunas otse vastu teid
lüüa.
c) Kui ketas on kinni kiilunud või
katkestate lõiget mingil põhjusel, lülitage
elektritööriist välja ja hoidke seda
liikumatult, kuni ketas peatub täielikult.
Ärge püüdke lõikeketast eemaldada
lõike seest ajal, mil ketas liigub, see võib
põhjustada tagasilöögi. Uurige ja tehke
parandusi, et elimineerida ratta sidumise
põhjus.
d) Ärge startige tööobjekti lõikamist uuesti.
Laske kettal jõuda täiskiirusele ning
sisestage see ettevaatlikult soonde. Ketas
võib painduda, paiskuda või tagasi lüüa, kui
tööriist käivitatakse soone sees.
e) Tugipaneelid ja liiga suured tööobjektid,
et minimeerida ratta näpistamise ja
tagasilöögi riski. Suured detailid kipuvad
oma raskuse all kokku vajuma. Toed tuleb
paigutada detaili alla lõikejoone ja detaili
serva lähedale mõlemale poole ketast.
f) Olge ülimalt ettevaatlik, kui teete
“süvendit” olemasolevasse seina või
muusse kaetud alasse. Väljaulatuv
ketas võib lõigata läbi gaasi- või veetorud,
elektrijuhtmestiku või objektid, mis võivad
põhjustada tagasilööke.
Lihvimistöödega seotud
hoiatused
a) Ärge kasutage liiga suurt liivapaberilehte.
Järgige liivapaberi valimisel tootja
soovitusi. Üle talla ulatuv suurem
liivapaberileht tekitab rebendite ohu ja võib
põhjustada haakumist, ketta rebenemist või
tagasilööke.
Täiendavad ohutuseeskirjad
lihvija kasutamiseks
• Tarvikute keermestatud paigaldus peab
sobima lihvija võlli keermele. Äärikute
kinnitatud lisaseadete jaoks tuleb lisaseadme
tugiaeg sobima ääriku diameetriga. Tarvikud,
mis ei sobi elektritööriista kinnitusega, on
tasakaalust väljas, vibreerivad liigselt ja
võivad põhjustada juhitavuse kaotamise.
• Keskosas allasurutud ketta teritamispind tuleb
paigaldada piirde ääre plaani alla. Valesti
paigaldatud ketast, mis ulatub läbi kaitsme
serva tasandi, ei saa piisavalt kaitsta.
HOIATUS: Soovitame kasutada
rikkevoolukaitset, mille
rakendumisvool on 30 mA või vähem.
Muud ohud
Ka asjakohaste ohutusnõuete järgimisel ja
turvaseadeldiste kasutamisel ei saa teatud ohte
vältida. Need on järgmised:
– Kuulmiskahjustused.
– Lendavatest osakestest tekitatud
kehavigastuste oht.
– Põletushaavade oht, mida tekitavad
käitamisel kuumenevad tarvikud.
– Pikemaajalisest kasutamisest tekitatud
kehavigastusoht.
– Ohtlikest ainetest tulenev tolmuga seonduv
oht.
Tähistused tööriistal
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid:
Enne kasutamist lugege kasutusjuhendit.
Kandke kuulmiskaitset.
Erihoiatused abrasiivseteks
terasharjaga töötamiseks
a) Pidage meeles, et traatharjaseid visatakse
harja poolt tavapärase töö käigus. Ärge
pinguldage juhtmeid liigselt, rakendades
harjale liigse koorma. Harjased võivad
kergesti tungida läbi õhemate riiete ja/või
naha.
b) Kui soovitakse kasutada kaitsekate
traatharja jaoks, siis ärge lubage
kolmandatel isikutel sekkuda traatkettasse
või harjata kaitsekattega. Traatratas või
hari võib töö- ja tsentrifuugjõu tõttu diameetri
poolest laieneda.
10
Kandke nägemiskaitset.
KUUPÄEVAKOODI ASUKOHT
Kuupäevakood, mis sisaldab ka tootmisaastat, on
trükitud korpusele.
Näiteks:
2015 XX XX
tootmisaasta
EESTI KEEL
Pakendi sisu
Pakend sisaldab:
1 Nurklihvija
1 Kaitsekate
1 Külgkäepide
1 Äärikute komplekt
1 Kuuskantvõti
1 Kasutusjuhend
• Veenduge, et tööriist, selle osad ega tarvikud
ei ole transportimisel kahjustada saanud.
• Võtke enne kasutamist aega, et
kasutusjuhend põhjalikult läbi lugeda ja
endale selgeks teha.
Kirjeldus (joonis 1, 2)
HOIATUS: Ärge kunagi ehitage
elektritööriista ega selle ühtki
osa ümber. See võib põhjustada
kahjustuse või kehavigastuse.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
Spindli luku nupp
Spindel
Külgkäepide
Tugiäärik
Keermestatud lukustusäärik
Kaitsekate
Liuglüliti (DWE4227, DWE4237)
Labalüliti (DWE4233)
Lukustushoob (DWE4233)
Kaitsekatte vabastushoob
Tolmueemaldussüsteem
SIHTOTSTARVE
DWE4233, DWE4227 ja DWE4237 rasketööstuse
väikesed nurklihvijad on loodud professionaalseks
käiamiseks, lihvimiseks, traatharjamiseks ja
poleerimiseks.
ÄRGE kasutage muud lihvimisratast, kui keskelt
langev ratas ja tagaketast.
ÄRGE kasutage niisketes või märgades
tingimustes ega plahvatusohtlike gaaside või
vedelike läheduses.
Need rasketööstuse nurklihvijad on
professionaalsed elektritööriistad.
ÄRGE lubage lastel tööriista puudutada.
Kogenematute kasutajate puhul on vajalik
juhendamine.
• Väikesed lapsed ja nõrk tervis. See
seade ei ole mõeldud ilma järelevalveta
kasutamiseks väikeste laste või füüsiliselt
nõrkade isikute poolt.
• See toode pole mõeldud kasutamiseks inimestele (k.a lapsed), kellel on vähendatud
füüsikalised, sensoorsed või vaimsed võimed;
puuduvad kogemused, teadmised või oskused, välja arvatud siis, kui neid superviseerib
nende turvalisuse eest vastutav isik. Lapsi ei
tohi kunagi jätta selle tootega üksi.
Vibratsioonivastane
külgkäepide
Vibratsioonivastane külgkäepide pakub täiendavat
mugavust, absorbeerides tööriista tekitatud
vibratsiooni.
Tolmueemaldussüsteem
(joon. 1)
Tolmueemaldussüsteem (K) hoiab ära tolmu
kuhjumise piirde ja mootori sissevõtu ava ümber
ning minimeerib mootorikorpusesse tungiva tolmu
kogust.
Pehme käivitamise funktsioon
Pehme käivitamise funktsioon võimaldab kiiruse
aeglast kogumist, et vältida seadme järsku
võpatust. See funktsioon on eriti kasulik, kui
töötatakse piiratud ruumides.
Pinge puudumine
Pinge puudumise funktsioon peatab lihvija uuesti
käivitumise, ilma et lüliti täidab tsüklit, kui toitega
varustamine on katkestatud.
Elektrooniline sidur
DWE4227
Elektrooniline pöördemomenti piirav sidur
vähendab maksimaalset pöördereaktsiooni, mis
kasutajale ketta kinnikiilumisel edasi kandub.
See funktsioon hoiab ära ka käiguvahetuse ja
elektrimootori kinnikiilumise. Pöördemomenti
piirav sidur on tehases seadistatud ja seda ei saa
reguleerida.
Elektriohutus
Elektrimootor on kavandatud vaid ühe pinge
jaoks. Veenduge alati, et toitepinge vastab
andmesildile märgitud väärtusele.
Teie DEWALT tööriist on
topeltisolatsiooniga vastavalt
standardile EN 60745; seetõttu pole
maandusjuhet vaja.
Kui toitekaabel on kahjustatud, tuleb see vahetada
spetsiaalselt valmistatud kaabli vastu, mis on
saadaval DEWALTi hooldusorganisatsiooni kaudu.
11
EESTI KEEL
Toitepistiku vahetamine (ainult
Suurbritannia ja Iirimaa)
Kui on vaja paigaldada uus toitepistik, toimige
järgmiselt:
• Kõrvaldage vana pistik ohutult.
• Ühendage pruun juhe uue pistiku
faasiklemmiga.
• Ühendage sinine juhe neutraalklemmiga.
HOIATUS: Maandusklemmiga
ühendusi ei tehta.
Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 13 A.
Pikenduskaabli kasutamine
Kui pikenduskaabel on vajalik, kasutage
heakskiidetud 3-soonelist pikenduskaablit,
mis sobib selle tööriista sisendvõimsusega (vt
Tehnilised andmed). Minimaalne juhtme ristlõige
on 1,5 mm²; maksimaalne pikkus 30 m.
Kaablirulli kasutamisel kerige kaabel alati täielikult
lahti.
PAIGALDUS JA
SEADISTAMINE
HOIATUS: Et vähendada
tõsist kehavigastusohtu, tuleb
elektritööriist enne seadistamist
või lisaseadmete/tarvikute
paigaldamist ja eemaldamist välja
lülitada ja vooluvõrgust eemaldada.
Enne tööriista uuesti ühendamist
vajutage käivituslüliti sisse ja välja
tagamaks, et tööriist on väljas.
Külgkäepideme kinnitamine
(joon. 2)
HOIATUS: Enne tööriista kasutamist
kontrollige, et käepide on tugevalt
kinnitatud.
Keerake külgkäepide (C) kõvasti tööpea ükskõik
kummal küljel olevate aukude külge. Alati tuleb
kasutada külgkäepidet, et säilitada alati masina
üle kontroll.
Tarvikud ja lisaseadmed
Oluline on valida õiged kaitsekatted, aluspadjad
ja äärikud, mida kasutada koos lihvija tarvikutega.
Vaata selle peatüki lõpus olevast tabelist teavet,
kuidas valida õiged tarvikud.
MÄRKUS: Ääre teritamisega võib tegeleda
tüübi 27 kettaga, mis on disainitud ja täpsustatud
sellel eesmärgil.
HOIATUS: Tarvikud peavad
olema hinnatud vähemalt tööriista
hoiatussildil toodud soovitusliku
kiiruse jaoks. Kettad ja muud tarvikud,
mis töötavad tarviku nimikiirusest
kiiremini, võivad puruneda ja
põhjustada vigastusi. Keermestatud
tarvikud peavad olema M14
meistertempliga. Igal keermestamata
tarvikul peab olema 22 mm tugiauk.
Kui see puudub, võib see olla
disainitud ketassae jaoks ning seda
ei tohi kasutada. Kasutage vaid selle
peatüki lõpus toodud tabelis nimetatud
tarvikuid. Tarvikute nimiandmed
peavad olema tööriista andmesildil
toodud minimaalsest ketta kiirusest
suuremad.
Kaitsekatete paigaldamine
HOIATUS: Et vähendada
tõsist kehavigastusohtu, tuleb
elektritööriist enne seadistamist
või lisaseadmete/tarvikute
paigaldamist ja eemaldamist välja
lülitada ja vooluvõrgust eemaldada.
Enne tööriista uuesti ühendamist
vajutage käivituslüliti sisse ja välja
tagamaks, et tööriist on väljas.
HOIATUS: Kaitsekatteid tuleb
kasutada selle lihvijaga.
Kasutades lihvijat DWE4233 või DWE4237 metalli
või kivi lõikamiseks, PEAB kasutama 1. tüübi
piiret. 1. tüüpi kaitsekate on saadaval lisatasu eest
DEWALTi edasimüüjalt.
MÄRKUS: Palun lugege Lihvimis- ja
lõiketarvikute tabel selle jao lõpust, et näha
muid lisaseadmeid, mida saab selle lihvijaga
kasutada.
ÜHE KLÕPSUGA KAITSEKATTE KINNITAMINE
JA EEMALDAMINE (JOONIS 3)
MÄRKUS: Kui teie lihvija on varustatud võtmeta
ühe-klõpsuga kaitsekattega, tuleb tagada,
et kruvi, hoob ja vedru on enne kaitsekatte
paigaldamist õigesti sisestatud.
1. Vajutage kaitsekatte vabastushoova (J).
2. Samal ajal kui hoiate katsekatte
vabastushoova avatult, joondage kaitsekattel
kõrvad (M) koos tööpea avadega (N).
3. Kui hoiate kaitsekatte vabastushooba
lahti, vajutage kaitsekate alla, kuni kõrvad
12
EESTI KEEL
kinnituvad, seejärel keerake need tööpea
meistertempli sälkudesse. Vabastage
kaitsekatte vabastushoob.
4. Kui spindel on näoga operaatori suunas,
keerake kaitsekatet päripäeva soovitud
tööasendisse. Kaitsekatte kere peaks
asetsema spindli ja operaatori vahel, et
pakkuda operaatorile maksimaalset kaitset.
5. Lihtsaks reguleerimiseks saab kaitsekatet
keerata päripäeva. Kaitsekatete disain
võimaldab kaitsekatet pöörelda ja
kohandada, keerates kaitsekatet päripäeva
ühe liigutusega. Hoova ei tule alla vajutada
kaitsekatte keeramiseks. Hoova kasutatakse
vaid kaitsekatte eemaldamiseks. Kaitsekatte
saab uuesti paigutada vastassuunda,
vajutades kaitsekatte vabastushoova.
MÄRKUS: Kaitsekatte vabastushoob peaks
lukustuma ühes joondus avas (O), mis on
kaitsekatte krael. See tagab, et kaitsekate on
tugevalt kinni.
6. Kaitsekatte eemaldamiseks, korrake selle
juhendi samme 1-3 tagurpidises järjekorras.
Lihv- või lõikeketta
paigaldamine ja eemaldamine
(joon. 1, 4, 5)
HOIATUS: Ärge kasutage
kahjustunud ketast.
8. Eemaldage ketas, vabastae keermestatud
lukustusäärik (E) kuuskantvõtmega (S) või
kahe tappvõtmega.
MÄRKUS: Serva teritamisega võib tegeleda tüübi
27 ketastega, mis on selleks mõeldud; 6 mm
paksused kettad on loodud pinna teritamiseks,
samal ajal kui 3 mm kettad on mõeldud serva
teritamiseks. Lõigata tohib lõikeketta ja tüübi 1
kaitsekattega.
Traatharjade ja -ketaste
paigaldamine
Traatharjad või -kettad tuleb kruvida otse lihvija
spindlile äärikut kasutamata. Kasutage vaid
traatharju või -kettaid, millel on M14 keermestatud
meistertempel. Tüübi 27 kaitsekatet on vaja, kui
kasutate traatharjasid ja -kettaid.
ETTEVAATUST: Kandke töökindaid,
kui käsitsete harju ja kettaid. Need
muutuvad teravaks.
ETTEVAATUST: Ketas või hari ei
tohi puutuda kokku kaitsekattega,
kui see on paigaldatud või kasutusel.
Tuvastamatud kahjustused võivad
tekkida tarvikutele, mille tagajärjeks
murduvad traadid tarviku ketta või
meistertempli küljest.
1. Keermestage ketas spindlile käsitsi.
1. Asetage tööriist lauale, kaitsekate (F)
ülespoole.
2. Vajutage spindli luku nupp alla ja kasutage
võtit traatketta või traatharja meistertemplil, et
pingutada ketast.
2. Paigaldage toetusäärik (D) õigesti spindlile
(B) (joon. 4).
3. Eemaldage ketas, toimige eespool toodud
protseduurile vastupidises järjekorras.
3. Asetage ketas (P) toetusäärikule (D).
Tõstetud keskkohaga ketast paigaldades
veenduge, et tõstetud keskkoht (Q) osutab
toetusääriku (D) poole.
4. Kruvige keermestatud lukustusäärik (E)
spindlile (B) (joon. 5):
a. Keermestatud lukustusääriku rõngas (E)
peab lihvimisketta paigaldamisel esiküljega
ketta poole (joon. 5A);
b. Keermestatud lukustusääriku rõngas
(E) peab lõikeketta paigaldamisel olema
esiküljega kettast ära pööratud (joon. 5B).
5. Vajutage spindli luku nuppu (A) ja pöörake
võlli (B), kuni see paigale lukustub.
6. Pingutage keermestatud lukustusäärikut (E)
kuuskantvõtmega (S) või kahe tappvõtmega.
7. Vabastage spindli lukk.
PANE TÄHELE: Kui ketta
meistertemplit ei õnnestu
asetada korrektselt enne tööriista
sisselülitamist, võivad tekkida
kahjustused tööriistale või kettale.
Aluspadja/liivapaberi
paigaldamine ja eemaldamine
(joonis 1, 6)
1. Asetage tööriist lauale või tasasele pinnale,
kaitsekate näoga üles.
2. Eemaldage tugiäärik (D).
3. Asetage kummist aluspadi korrektselt
spindlile (B).
4. Asetage liivapaber kummist aluspadjale.
5. Samal ajal kui hoiate all spindli lukku (A),
keerake klambri mutter (R) spindlile, juhtides
klambrimutri ülestõstetud meistertempli
lihvimisketta ja alusplaadi keskele.
13
EESTI KEEL
6. Pingutage keermestatud klambrimutrit (R)
kuuskantvõtmega või kahe tappvõtmega.
7. Vabastage spindli lukk.
8. Eemaldage kummist aluspadi, vabastage
keermestatud klambrimutter (R)
kuuskantvõtme või kahe tappvõtmega.
Traatharja paigaldamine
Kruvige traathari otse spindlile ilma vahehoidja ja
keermestatud äärikuta.
Enne kasutamist
• Paigaldage kaitsekate ja vastav ketas või
ratas. Ärge kasutage liigselt kulunud kettaid
või rattaid.
• Veenduge, et sisemine ja välimine äärik
on õigesti kinnitatud. Järgige Lihvimis- ja
lõiketarvikute tabelis toodud juhiseid.
• Veenduge, et ketas ja ratas pöörlevad
lisaseadmel ja tööriistal toodud noolte
suunas.
• Ärge kasutage kahjustunud lisaseadmeid.
Enne iga kasutust vaadake üle lisaseade,
nagu abrasiivsed rattad kildude või mõrade
suhtes, aluspadi mõrade ja kulumise
suhtes, terashari lahtiste või purunenud
juhtmete traatide suhtes. Kui elektritööriist
või tarvik pillatakse maha, otsige kahjustusi
või paigaldage kahjustamata tarvik. Pärast
tarviku paigaldamist ja ülevaatamist, lahkuge
koos kõrvaliste isikutega pöörlemisala
lähedusest ja laske elektritööriistal töötada
ilma koormuseta ühe minuti jooksul.
Kahjustatud tarvikud purunevad tavaliselt
sellel katseajal.
KASUTAMINE
Kasutusjuhised
• Paneele või muid suuri detaile
töödeldes toestage need, et
vähendada ketta pitsumise ja
tagasilöögi ohtu. Suured detailid
kipuvad oma raskuse all kokku
vajuma. Toed tuleb paigutada
detaili alla lõikejoone ja detaili serva
lähedale mõlemale poole ketast.
• Kandke seda tööriista kasutades
alati tavalisi töökindaid.
• Korpus muutub kasutamise ajal väga
kuumaks.
• Avaldage tööriistale vaid kerget
survet. Ärge avaldage ketta küljel
survet.
• Paigaldage alati kaitsekate ja vastav
ketas või ratas. Ärge kasutage liigselt
kulunud ketast või ratast.
• Veenduge, et sisemine ja välimine
äärik on õigesti kinnitatud.
• Veenduge, et ketas ja ratas
pöörlevad lisaseadmel ja tööriistal
toodud noolte suunas.
• Vältige ülekoormamist. Kui tööriist
muutub kuumaks, laske sel mõni
minut ilma koormuseta töötada,
et lisaseade saaks jahtuda. Ärge
puutuge lisaseadet enne, kui see
on jahtunud. Kettad muutuvad
kasutamise ajal väga kuumaks.
HOIATUS: Järgige alati ohutusjuhiseid
ja asjakohaseid õigusakte.
• Ärge kunagi töötage
kausslihvkettaga, kui sobiv
kaitsekate pole paigaldatud.
HOIATUS: Et vähendada
tõsist kehavigastusohtu, tuleb
elektritööriist enne seadistamist
või lisaseadmete/tarvikute
paigaldamist ja eemaldamist välja
lülitada ja vooluvõrgust eemaldada.
Enne tööriista uuesti ühendamist
vajutage käivituslüliti sisse ja välja
tagamaks, et tööriist on väljas.
• Ärge kasutage elektritööriista
lõikealusega.
HOIATUS:
• Veenduge, et kogu lihvitav või
lõigatav materjal on kindlalt oma kohal.
14
• Kinnitage ja toestage töödetail.
Kasutage klambrit või kruustange,
et hoida ja toetada tööriist stabiilsele
platvormile. Oluline on kinnitada
detail kindlalt klambriga ja toestada,
et vältida detaili liikumist ja kontrolli
kaotamist. Detaili liikumine või
kontrolli kaotamine võib põhjustada
ohte ja vigastusi inimese kehale.
• Ärge kasutage kuivatuspabereid
koos seotud abrasiivtoodetega.
• Pidage meeles, et ketas jätkab pärast
tööriista väljalülitamist keerlemist.
Käe õige asend (joonis 7)
HOIATUS: Tõsise kehavigastusohu
vähendamiseks kasutage ALATI õiget
hoideasendit, nagu näidatud joonisel.
EESTI KEEL
HOIATUS: Raskete kehavigastuste
ohu vähendamiseks hoidke ALATI
tööriistast tugevalt kinni, et vältida
selle ootamatut liikumist.
Õige hoideasend näeb ette, et üks käsi on
külgkäepidemel (C) ja teine käsi tööriista korpusel,
nagu näidatud joonisel 7.
Lülitid
ETTEVAATUST: Hoidke tööriista
külgkäepidet ja kere kindlalt, et
säilitada tööriista üle kontroll, kui
see käivitada ja kui seda kasutada,
kuni ketas või tarvik lõpetab
keerlemise. Veenduge, et ketas on
täielikult seiskunud, enne tööriista
mahapanekut.
MÄRKUS: Tööriista ootamatu liigutuse
tõenäosuse vähendamiseks ärge lülitage
tööriista sisse või välja, kui see on koormuse all.
Laske lihvijal töötada täiskiirusel, enne tööpinna
puutumist. Tõstke tööriist pinnale üles enne
tööriista väljalülitamist. Laske tööriistal keerlemine
lõpetada, enne kui panete selle maha.
LIUGLÜLITI (JOON. 3)
DWE4227, DWE4237
HOIATUS: Enne kui ühendate
tööriista toitevõrguga, tuleb veenduda,
et liuglüliti on väljas, vajutades
lüliti tagumist osa ja vabastades.
Veenduge, et liuglüliti on väljas,
nagu eespool kirjeldatud, pärast
tööriistaga toitevõrgu ühenduse tõrget,
nagu maalühise häire aktiveerimist,
kaitsekorgi väljalöömist, ootamatut
pistiku eemaldamist vooluvõrgust
või voolukatkestust. Kui liuglüliti on
lukustatud, kui toide on ühendatud,
käivitub tööriist ootamatult.
Tööriista käivitamiseks libistage "ON/OFF (sisse/
välja)" liuglüliti (G) tööriista esiosa suunas.
Tööriista peatamiseks vabastage "ON/OFF (sisse/
välja)" käivituslüliti.
Pidevaks tööks libistage lüliti tööriista esiosa
suunas ja vajutage lüliti esiosa sissepoole.
Tööriista seiskamiseks pidevtöö ajal, vajutage
liuglüliti tagumist osa ja vabastage.
LABALÜLITI (JOON. 1)
DWE4233
1. Tööriista sisselülitamiseks vajutage
lukustushoob (I) tööriista tahasuunas, seejärel
vajutage labalülitit (H). Tööriist töötab, samal
ajal kui lüliti on alla vajutatud.
Spindli lukk (joon. 2)
Spindli lukk (A) aitab ennetada spindli pöörlemist
ajal, kui paigaldatakse või eemaldatakse ketast.
Kasutage spindli lukku ainult siis, kui tööriist
on välja lülitatud, aku on eemaldatud ja ketas
täielikult seiskunud.
PANE TÄHELE: Tööriista kahjustuse
riski vähendamiseks ärge aktiveerige
spindli lukku, kui tööriist töötab.
Tööriista kahjustamise tulemuseks ja
lisatud lisaseadmed võivad minema
kerida, põhjustades vigastusi.
Luku aktiveerimiseks vajutage spindli luku nuppu
ja pöörake spindlit, kuni seda pole võimalik enam
edasi keerata.
Allavajutatud tsentri lihvimise
ketaste kasutamine
PINNA LIHVIMINE LIHVIMISKETASTEGA
1. Laske tööriistal saavutada täiskiirus, enne kui
tööriist puudutab tööpinda.
2. Kandke tööpinnale minimaalset survet, lastel
tööriistal töötada kõrgel kiirusel. Lihvimiskiirus
on suurim, kui tööriist töötab kõrgel kiirusel.
3. Tagage 20° kuni 30° nurk tööriista ja tööpinna
vahel.
4. Liigutage tööriista pideavalt edasi ja tagasi, et
vältida õõnsuste tekitamist tööpinda.
5. Eemaldage tööriist tööpinnalt enne tööriist
väljalülitamist. Laske tööriistal keerlemine
lõpetada, enne kui asetate selle maha.
SERVA LIHVIMINE LIHVIMISKETASTEGA
HOIATUS: Lõikamiseks ja serva
lihvimiseks mõeldud kettad võivad
puruneda või põhjustada tagasilöögi,
kui need painduvad või väänduvad
tööriista kasutamisel lõikamiseks või
sügavateks lihvimistöödeks. Raskete
vigastuste riski vähendamiseks
piirake nende ketaste kasutamist koos
standardse tüübi 27 kaitsekattega
pindmiste lõigete ja täkete tegemiseks
(vähem kui 13 mm [1/2”] sügavus).
Kaitsekatte avatud külg peab
asetsema operaatorist eemal.
Sügavamate lõigete tegemiseks koos
lõikekettaga, kasutage suletud tüübi 1
kaitsekatet. Palun lugege Lihvimis- ja
lõiketarvikute tabel selle jao lõpust,
et näha muid lisaseadmeid, mida saab
selle lihvijaga kasutada.
2. Lülitage tööriist välja, vabastades labalüliti.
15
EESTI KEEL
1. Laske tööriistal saavutada täiskiirus, enne kui
tööriist puudutab tööpinda.
2. Kandke tööpinnale minimaalset survet, lastel
tööriistal töötada kõrgel kiirusel. Lihvimiskiirus
on suurim, kui tööriist töötab kõrgel kiirusel.
3. Paiknege nii, et ketta avatud alumine külg
oleks suunatud teist eemale.
4. Kui lõikamisega alustatud ja sälk on detaili
tehtud, siis ärge enam lõikenurka muutke.
Nurga muutmine põhjustab ketta paindumist
ja selle tagajärjel võib ketas murduda. Serva
lihvimise kettad ei suuda pidada vastu
painutamissurvele.
5. Eemaldage tööriist tööpinnalt enne tööriista
väljalülitamist. Laske tööriistal keerlemine
lõpetada, enne kui asetate selle maha.
HOIATUS: Ärge kasutage serva
lihvimis-/lõikamiskettaid pinna
lihvimiseks, kuna need kettad pole
loodud külgsurve jaoks, mis kaasneb
pinna lihvimisega. Selle tagajärjel võib
ketas murduda ja põhjustada raskeid
vigastusi.
Traatharjade ja -ketaste
paigaldamine ja kasutamine
Traatkettaid ja -harju saab kasutada rooste,
katlakivi ja värvi eemaldamiseks ning ebaühtlase
pinna ühtlustamiseks.
MÄRKUS: Palun vaata Ettevaatusabinõud
värvkatte traatharjamisel.
1. Laske tööriistal saavutada täiskiirus, enne kui
tööriist puudutab tööpinda.
2. Kandke tööpinnale minimaalset survet, lastel
tööriistal töötada kõrgel kiirusel. Materjali
eemaldamise kiirus on suurim, kui tööriist
töötab kõrgel kiirusel.
3. Tagage 5° kuni 10° nurk tööriista ja tööpinna
vahel traatharjade jaoks.
4. Tagage traatketatega ketta serva ja tööpinna
vahel kontakt.
5. Liigutage tööriista pideavalt edasi ja tagasi,
et vältida õõnsuste tekitamist tööpinda.
Laske tööriistal tööpinnal liigutamata puhata
või liigutage tööriista ringjate liigutustega,
tekitades tööpinnale põletavaid ja keeriselisi
märke.
6. Eemaldage tööriist tööpinnalt enne tööriista
väljalülitamist. Laske tööriistal keerlemine
lõpetada, enne kui asetate selle maha.
ETTEVAATUST: Olge väga
ettevaatlik, kui töötate serva kallal,
16
kuna võib esineda järksusid teravaid
lihvimisliigutusi.
Lõikeketaste kasutamine
HOIATUS: Ärge kasutage serva
lihvimis-/lõikamiskettaid pinna
lihvimiseks, kuna need kettad pole
loodud külgsurve jaoks, mis kaasneb
pinna lihvimisega. Selle tagajärjel
võib ketas murduda ja põhjustada
vigastusi.
1. Laske tööriistal saavutada täiskiirus, enne kui
tööriist puudutab tööpinda.
2. Kandke tööpinnale minimaalset survet,
lastel tööriistal töötada kõrgel kiirusel.
Lõikamiskiirus on suurim, kui tööriist töötab
kõrgel kiirusel.
3. Kui lõikamisega alustatud ja sälk on detaili
tehtud, siis ärge enam lõikenurka muutke.
Nurga muutmine põhjustab ketta paindumist
ja selle tagajärjel võib ketas murduda.
4. Eemaldage tööriist tööpinnalt enne tööriist
väljalülitamist. Laske tööriistal keerlemine
lõpetada, enne kui asetate selle maha.
Ettevaatusabinõud värvkatte
traatharjamisel
1. Pliid sisaldava värvkatte traatharjamisel
EI OLE SOOVITATAV, sest mürgise tolmu
vältimine on keerukas. Pliimürgistus ohustab
kõige rohkem lapsi ja rasedaid naisi.
2. Kuna ilma keemiliste analüüsideta on värvi
koostist raske kindlaks teha, soovitame
igasuguse värvkatte traatharjamisel järgida
teatud ettevaatusabinõusid:
ISIKLIK OHUTUS
1. Lapsed ja rasedad ei peaks minema
värvkatte eemaldamise töötsooni enne, kui
töötsoon on pärast töö lõpetamist puhastatud.
2. Kõik töötsoonis viibivad inimesed peaksid
kandma tolmumaski või respiraatorit. Filtrit
peab vahetama iga päev või siis, kui kasutajal
tekivad hingamisraskused.
MÄRKUS: Ainult need tolmumaskid sobivad,
kui esineb pliisisaldusega värvi tolmu ja
auru. Tavalised värvimaskid taolist kaitset
ei paku. Teavet sobiva hingamisteid kaitsva
vahendi kohta küsige kohaliku ehitustarvete
edasimüüja käest.
3. Värviosakeste neelamise vältimiseks EI TOHI
töötsoonis SÜÜA, JUUA ega SUITSETADA.
Töölised peaksid ENNE söömist, joomist
EESTI KEEL
või suitsetamist end pesema ja puhastama.
Sööki, jooki ja suitsetamistarbeid ei tohi hoida
kohas, kus neile võib langeda tolmu.
KESKKONNAOHUTUS
1. Värvkate tuleb eemaldada viisil, mis tekitab
võimalikult vähe tolmu.
2. Värvkatte mahalihvimise töötsoon tuleb
muust keskkonnast eraldada vähemalt 4 mm
paksuse kilega.
3. Traatharjata tuleb viisil, mis vähendab tolmu
kandmist töötsoonist väljapoole.
PUHASTAMINE JA JÄÄTMETE
KÕRVALDAMINE
1. Kõiki pindu töötsoonis tuleb põhjalikult
puhastada tolmuimejaga iga päev
traatharjamise ajal. Tolmuimeja tolmukotte
peaks vahetama regulaarselt.
2. Kileriided, tolmujäägid ja muu praht tuleb
kokku koguda ja nõuetekohaselt kõrvaldada.
Need tuleks asetada prügimahutitesse
või kõrvaldada kasutades tavalist
prügiveoteenust.
Puhastusalalt tuleks eemale hoida lapsed ja
rasedad naised.
3. Kõik mänguasjad, pestavad mööbliesemed
ja laste kasutatavad lauanõud tuleb enne
taaskasutust põhjalikult pesta.
Metallialased rakendused
Kui kasutada tööriista metallil, tuleb veenduda, et
rikkevoolukaitse (RCD) on paigaldatud, et vältida
metallilaastudest tingitud jääkriske.
Kui toide on lülitatud välja RCD abil, viige tööriist
volitatud DEWALTi remondiagendi juurde.
HOIATUS: Äärmuslikes
töötingimustes võib voolujuhtiv
tolm kuhjuda masina korpuses,
kui töötatakse metalli kallal. Selle
tulemusel võib masina sees olev
kaitseisolatsioon laguneda, millega
kaasneb elektrilöögi potentsiaalne
risk.
Metallilaastude moodustumise vältimiseks masina
sees, soovitame puhastada ventilatsiooniavasid
iga päev. Vaata Hooldus.
Metalli saagimine
Kui lõikate, kasutage mõõdukat toidet, mis on
kohandatud lõigatavale materjalile sobivaks.
Ärge avaldage survet lõikekettale, kallutage ega
ostsilleerige masinat.
Ärge vähendage kiirust mööda lõikeketast
allapoole joostes, avaldades külgmist survet.
Masin peab töötama alati ülespoole liikudes.
Vastasel juhul on oht, et see liigub kontrollimatult
lõikest välja.
Kui lõikate profiile ja ruudukujulisi talasid, on
parem, kui alustate väikse ristsektsiooniga.
Jämeda paberiga lihvimine
Ärge kunagi kasutage lõikeketast
jämetöötluseks.
Kasutage alati kaitsekatte tüüpi 27.
Parima jämetöötluse tulemuse saab, kui seada
masin 30° kuni 40° nurga alla. Liigutage masinat
tagasi ja edasi mõõduka survega. Sel viisil ei
lähe detail liiga kuumaks, ei muuda värvi ja ei teki
sooni.
Kivi lõikamine
Masinat tohib kasutada vaid kuivlõikamiseks.
Kivi lõikamiseks on parem kasutada
teemantlõikeketast. Kasutage masinat vaid
täiendava tolmukaitsemaskiga.
Nõuanne töötamiseks
Olge ettevaatlik, kui lõikate pilusid
struktuursetesse seintesse. Struktuursetesse
seintesse pilude lõikamisele kehtivad
riigispetsiifilised eeskirjad. Neid eeskirju tuleb
järgida igas olukorras. Enne tööga alustamist
konsulteerige strukturaalse inseneri, arhitekti või
ehitusjärelevalvega.
Tagumiste ketaste kasutamine
HOIATUS: Metallitolmu
moodustumine. Tagumiste ketaste
laiaulatuslik kasutamine metalli
korral võib põhjustada elektrilöögi
saamise potentsiaalset ohtu. Selle
riski vähendamiseks sisestage
RCD enne kasutamist ja puhastage
ventilatsiooniavasid iga päev, puhudes
kuiva suruõhku ventilatsiooniavadesse
vastavalt allpool toodud
hooldusjuhistele.
HOOLDUS
Teie DEWALTi elektritööriist on loodud
pikaajaliseks kasutamiseks minimaalse hoolduse
juures. Pideva rahuldava töö tagamiseks
tuleb tööriista õigesti hooldada ja regulaarselt
puhastada.
HOIATUS: Et vähendada
tõsist kehavigastusohtu, tuleb
elektritööriist enne seadistamist
17
EESTI KEEL
või lisaseadmete/tarvikute
paigaldamist ja eemaldamist välja
lülitada ja vooluvõrgust eemaldada.
Enne tööriista uuesti ühendamist
vajutage käivituslüliti sisse ja välja
tagamaks, et tööriist on väljas.
Eemaldatavad harjad
Mootor lülitub automaatselt välja, viidates sellele,
et süsinikharjad on peaaegu kulunud ja et tööriista
tuleb hooldada. Süsinikharju ei saa kasutaja
hooldada. Viige tööriist volitatud DEWALTi
remondiagendile.
Max
[mm]
d
D
D
[mm]
D
b
d
115
6
22,23
KeermeMin Perifeerne
statud ava
pöörded
kiirus
pikkus
[min-1]
[m/s]
[mm]
11 500
80
–
b 125 6 22,23 11 500
80
–
115
–
–
11 500
80
–
125
–
–
11 500
80
–
75
30 M14
11 500
45
20,0
115 12 M14
11 500
80
20,0
125 12 M14
11 500
80
20,0
d
Määrimine
b
Teie elektritööriist ei vaja lisamäärimist.
D
D
Puhastamine
HOIATUS: Mustuse kogunemisel
ventilatsiooniavadesse ja nende
ümber puhuge mustus ja tolm
põhikorpuselt kuiva suruõhu
abil. Kandke selle töö tegemisel
heakskiidetud kaitseprille ja
tolmumaski.
HOIATUS: Ärge kunagi kasutage
tööriista mittemetallist osade
puhastamiseks lahusteid või muid
kemikaale. Need kemikaalid võivad
nõrgendada tööriista materjale.
Kasutage vaid vee ja õrna seebiga
niisutatud riiet. Ärge kunagi laske
ühelgi vedelikul sattuda tööriista
sisse; ärge kastke ühtegi tööriista osa
vedelikku.
Lisavarustus
HOIATUS: Kuna muid tarvikuid peale
DEWALTi pakutavate ei ole koos
selle seadmega testitud, võib nende
kasutamine koos selle tööriistaga
olla ohtlik. Kehavigastusohu
vähendamiseks on koos seadmega
lubatud kasutada ainult DEWALTi
soovitatud tarvikuid.
Sobilike tarvikute kohta teabe saamiseks pidage
nõu müüjaga.
18
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi
kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui te ühel päeval leiate, et teie DEWALTi toode
on muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist,
ärge visake seda olmejäätmete hulka. Viige toode
vastavasse kogumispunkti.
Kasutatud toodete ja pakendite
eraldi kogumine võimaldab
materjale taaskasutada. Materjalide
taaskasutamine aitab vältida keskkonna
saastamist ja vähendab vajadust
tooraine järele.
Kohalikud õigusaktid võivad nõuda
elektriseadmete olmejäätmetest eraldi kogumist
prügilates või nende viimist jaemüüjale uue toote
ostmisel.
DEWALT pakub võimalust DEWALTi toodete
tagasivõtmiseks ja taaskasutamiseks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks
viige toode volitatud remonditöökotta, kus see
meie nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks võite
pöörduda DEWALTi kohalikku esindusse, mille
aadressi leiate sellest kasutusjuhendist. Samuti on
DEWALTi volitatud remonditöökodade nimekiri ja
müügijärgse teeninduse üksikasjad ning kontaktid
leitavad internetis aadressil: www.2helpU.com.
EESTI KEEL
LIHVIMIS- JA LÕIKETARVIKUTE TABEL
Kaitsekatte tüüp
Lisaseade
Kirjeldus
Kuidas kinnitada lihvijale
Kaldu
keskmega
lihvimisketas
TÜÜBI 27
KAITSEKATE
Tüübi 27 kaitsekate
Lamellketas
Tagaäärik
Traatkettad
Tüübi 27 kaldu
keskmega ratas
Keermestatud klambrimutter
Keermestatud
mutriga
traatkettad
Tüübi 27 kaitsekate
Juhtmeratas
Traadipundar
keermestatud
mutriga
Tüübi 27 kaitsekate
Traathari
Aluspadi/
liivapaber
Tüübi 27 kaitsekate
Kummist tugitald
Lihvimisketas
Keermestatud klambrimutter
19
EESTI KEEL
LIHVIMIS- JA LÕIKETARVIKUTE TABEL (jätk.)
Kaitsekatte tüüp
Lisaseade
Kirjeldus
Kuidas kinnitada lihvijale
Puidulõikeketas,
seotud
TÜÜBI 1
KAITSEKATE
Tüübi 1 kaitsevõre
Metallilõikeketas,
seotud
Tagaäärik
Teemantilõikekettad
TÜÜBI 1
KAITSEKATE
Lõikeratas
VÕI
Keermestatud klambrimutter
TÜÜBI 27
KAITSEKATE
20
РУССКИЙ ЯЗЫК
МАЛЫЕ УГЛОВЫЕ ШЛИФМАШИНЫ
DWE4233, DWE4227, DWE4237
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент фирмы DEWALT. Тщательная разработка изделий,
многолетний опыт фирмы по производству инструментов, различные усовершенствования
сделали электроинструменты DEWALT одними из самых надёжных помощников для
профессионалов.
Технические характеристики
Напряжение питания
Тип
Потребляемая мощность
Число оборотов без нагрузки/номинальная скорость
Диаметр диска
Толщина диска (макс.)
Диаметр шпинделя
Длина шпинделя
Вес
В перем. тока
Вт
об/мин.
мм
мм
мм
кг
DWE4233
230
1
1 400
11 500
125
6,0
M14
18,5
1,85*
DWE4227
230
1
1 200
11 500
125
6,0
M14
18,5
1,85*
DWE4237
230
1
1 400
11 500
125
6,0
M14
18,5
1,85*
* включая боковую рукоятку и защитный кожух
Сумма величин уровня шума и вибрации (сумма векторов по трём осям), измеренных в соответствии со стандартом
EN 60745-2-3:
LpA (звуковое давление)
92,0
92,0
92,0
дБ(А)
LwA (акустическая мощность)
103,0
103,0
103,0
дБ(А)
K (погрешность измерения акустической мощности)
3
3
3
дБ(А)
Шлифование поверхностей
Значения вибрационного воздействия a h,AG =
Погрешность K =
Шлифование диском
Значения вибрационного воздействия a h,DS =
Погрешность K =
м/с²
м/с²
8,3
1,5
8,3
1,5
8,3
1,5
м/с²
м/с²
3,0
1,5
3,0
1,5
3,0
1,5
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Работа с проволочной щёткой или абразивная резка могут
повлиять на изменение уровня вибрации!
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования
в соответствии со стандартом EN 60745
и может использоваться для сравнения
инструментов разных марок. Он может также
использоваться для предварительной оценки
воздействия вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только
к основным видам применения
инструмента. Однако если
инструмент применяется
не по основному назначению,
с другими принадлежностями
или содержится в ненадлежащем
порядке, уровень вибрации
будет отличаться от
указанной величины. Это
может значительно увеличить
воздействие вибрации
в течение всего периода работы
инструментом.
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
учитывать время, когда
инструмент находился
в выключенном состоянии
или когда он включен, но не
выполняет какую-либо операцию.
Это может значительно
уменьшить уровень воздействия
в течение всего периода работы
инструментом.
Определите дополнительные
меры предосторожности
для защиты оператора
от воздействия вибрации,
такие как: тщательный
уход за инструментом
и принадлежностями, содержание
рук в тепле, организация рабочего
места.
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В
10 ампер, электросеть
Определения: Предупреждения безопасности
Следующие определения указывают на
степень важности каждого сигнального
слова. Прочтите руководство по эксплуатации
и обратите внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжёлой
травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжёлой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы лёгкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной
травмы, которая, однако, может
привести к повреждению
электроинструмента.
Риск поражения электрическим
током!
22
Огнеопасность!
Декларация соответствия
ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
МАЛЫЕ УГЛОВЫЕ ШЛИФМАШИНЫ
DWE4233, DWE4227, DWE4237
DEWALT заявляет, что продукты,
обозначенные в разделе «Технические
характеристики», разработаны
в полном соответствии со стандартами:
2006/42/EC, EN 60745-1:2009+A11:2010,
EN 60745-2-3:2011+A2:2013+A11:2014
+A12:2014.
Данные продукты также соответствуют
Директивам 2004/108/EC (до 19.04.2016),
2015/30/EU (после 20.04.2016) и 2011/65/
EU. За дополнительной информацией
обращайтесь по указанному ниже адресу или
по адресу, указанному на последней странице
руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью
отвечает за соответствие технических данных
и делает это заявление от имени фирмы
DEWALT.
Маркус Ромпел (Markus Rompel)
Директор по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
01.06.2015
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочитайте руководство по
эксплуатации для снижения риска
получения травмы.
Общие правила
безопасности при работе
с электроинструментами
ВНИМАНИЕ! Внимательно
прочтите все инструкции по
безопасности и руководство
по эксплуатации. Несоблюдение
всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций
РУССКИЙ ЯЗЫК
может привести к поражению
электрическим током,
возникновению пожара и/или
получению тяжёлой травмы.
c)
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Термин «Электроинструмент» во всех
привёденных ниже указаниях относится
к Вашему сетевому (с кабелем) или
аккумуляторному (беспроводному)
электроинструменту.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте хорошее
освещение. Плохое освещение или
беспорядок на рабочем месте может
привести к несчастному случаю.
b) Не используйте
электроинструменты, если
есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы
электроинструменты создают
искровые разряды, которые могут
воспламенить пыль или горючие пары.
c) Во время работы
с электроинструментом не
подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение
внимания может вызвать у Вас
потерю контроля над рабочим
процессом.
2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать
штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку
электрического кабеля. Не
используйте соединительные
штепсели-переходники,
если в силовом кабеле
электроинструмента есть
провод заземления. Использование
оригинальной вилки кабеля
и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения
электрическим током.
b) Во время работы
с электроинструментом
избегайте физического контакта
с заземлёнными объектами, такими
как трубопроводы, радиаторы
отопления, электроплиты
и холодильники. Риск поражения
d)
e)
f)
электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
Не используйте
электроинструмент под дождём
или во влажной среде. Попадание
воды в электроинструмент
увеличивает риск поражения
электрическим током.
Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем. Ни в коем
случае не используйте кабель для
переноски электроинструмента
или для вытягивания его вилки
из штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический
кабель воздействию высоких
температур и смазочных
веществ; держите его в стороне
от острых кромок и движущихся
частей электроинструмента.
Повреждённый или запутанный
кабель увеличивает риск поражения
электрическим током.
При работе
с электроинструментом на
открытом воздухе используйте
удлинительный кабель,
предназначенный для наружных
работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом
воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
При необходимости работы
с электроинструментом во
влажной среде используйте
источник питания, оборудованный
устройством защитного
отключения (УЗО). Использование
УЗО снижает риск поражения
электрическим током.
3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе
с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если
Вы устали, а также находясь
под действием алкоголя
или понижающих реакцию
лекарственных препаратов
и других средств. Малейшая
неосторожность при работе
с электроинструментами может
привести к серьёзной травме.
b) При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
c)
d)
e)
f)
g)
24
надевайте защитные очки.
Своевременное использование
защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на
нескользящей подошве, защитного
шлема или противошумовых
наушников, значительно снизит риск
получения травмы.
Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети и/
или аккумулятору, поднять
или перенести его, убедитесь,
что выключатель находится
в положении «выключено». Не
переносите электроинструмент
с нажатой кнопкой выключателя
и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель
которого установлен в положение
«включено», это может привести
к несчастному случаю.
Перед включением
электроинструмента снимите
с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный
или гаечный ключ, оставленный
закреплённым на вращающейся части
электроинструмента, может стать
причиной получения тяжёлой травмы.
Работайте в устойчивой позе.
Всегда твёрдо стойте на ногах,
сохраняя равновесие. Это позволит
Вам не потерять контроль при
работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим
образом. Во время работы не
надевайте свободную одежду
или украшения. Следите за тем,
чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном
отдалении от движущихся частей
инструмента. Свободная одежда,
украшения или длинные волосы
могут попасть в движущиеся части
инструмента.
Если электроинструмент
снабжён устройством сбора
и удаления пыли, убедитесь, что
данное устройство подключено
и используется надлежащим
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного
случая, связанного с запылённостью
рабочего пространства.
4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Не перегружайте
электроинструмент. Используйте
Ваш инструмент по назначению.
Электроинструмент работает
надёжно и безопасно только при
соблюдении параметров, указанных
в его технических характеристиках.
b) Не используйте
электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается
в положение включения или
выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем
представляет опасность и подлежит
ремонту.
c) Отключайте электроинструмент
от сетевой розетки и/или
извлекайте аккумулятор
перед регулировкой, заменой
принадлежностей или при
хранении электроинструмента.
Такие меры предосторожности
снижают риск случайного включения
электроинструмента.
d) Храните неиспользуемые
электроинструменты
в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не
знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями,
работать с электроинструментом.
Электроинструменты представляют
опасность в руках неопытных
пользователей.
e) Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте
точность совмещения и лёгкость
перемещения подвижных
частей, целостность деталей
и любых других элементов
электроинструмента,
воздействующих на его работу.
Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не
будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных
случаев являются следствием
недостаточного технического ухода
за электроинструментом.
f) Следите за остротой
заточки и чистотой режущих
принадлежностей. Принадлежности
с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают
работу менее утомительной.
РУССКИЙ ЯЗЫК
g)
Используйте электроинструмент,
аксессуары и насадки в соответствии с данным Руководством
и с учетом рабочих условий
и характера будущей работы.
Использование электроинструмента
не по назначению может создать
опасную ситуацию.
d) Номинальная скорость вращения
насадок должна соответствовать
скорости, указанной на
электроинструменте. Диски и прочие
насадки при вращении на скорости,
превышающей их номинальную
скорость, могут разрушиться
и сорваться с крепления.
5) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего
электроинструмента
должен производиться
только квалифицированными
специалистами с использованием
идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего
электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
e) Внешний диаметр и толщина
насадки должны соответствовать
диапазону мощности Вашего
электроинструмента. Насадка
неправильного размера не закрывается
надлежащим образом защитным
кожухом и не обеспечивает контроля
при управлении инструментом.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ
Меры безопасности при
выполнении всех операций
а) Данный электроинструмент
предназначен для шлифования,
зачистки, очистки металлической
щёткой и абразивной резки.
Внимательно прочтите все
инструкции по использованию,
правила безопасности,
спецификации, а также рассмотрите
все иллюстрации, входящие
в руководство по эксплуатации
данного электроинструмента.
Несоблюдение всех перечисленных
ниже инструкций может привести
к поражению электрическим током,
возникновению пожара и/или получению
серьёзной травмы.
b) Не рекомендуется выполнение
данным инструментом работ
по полировке. Использование
инструмента не по назначению может
привести к повреждению инструмента
и получению телесной травмы.
c) Не используйте дополнительные
принадлежности и насадки,
специально не разработанные и не
рекомендованные производителем
инструмента. Возможность установки
принадлежностей и насадок на
электроинструмент не обеспечивает
безопасности при его использовании.
f) Монтажная резьба насадок
должна соответствовать
резьбе шпинделя шлифмашины.
Для насадок, устанавливаемых
на фланцы: посадочное
отверстие насадки должно
соответствовать установочному
диаметру фланца. Насадки, не
соответствующие крепёжным деталям
электроинструмента, могут стать
причиной разбалансированности,
повышенной вибрации и потери
контроля над электроинструментом.
g) Не используйте повреждённые
насадки. Перед каждым
использованием проверяйте
абразивные диски на наличие сколов
и трещин, диски-подошвы - на наличие
надрывов и трещин, проволочные
щётки - на наличие ослабленной
или сломанной проволоки. В случае
падения электроинструмента или
насадки проверьте их на наличие
повреждений или установите
неповреждённую насадку. После
проверки и установки насадки
отведите электроинструмент от
себя и посторонних лиц в сторону
и запустите его на максимальной
скорости без нагрузки в течение
одной минуты. Повреждённые насадки
отлетят в сторону в течение данного
тестового периода.
h) Используйте средства
индивидуальной защиты.
В зависимости от типа выполняемых
работ надевайте щиток для
защиты лица, защитную маску или
защитные очки. В соответствии
с необходимостью надевайте
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
респиратор, защитные
наушники, перчатки и рабочий
фартук, способный защитить
от отлетающих мелких
абразивных частиц и фрагментов
обрабатываемой детали.
Средства защиты для глаз должны
останавливать частицы, вылетающие
при выполнении различных видов работ.
Противопылевая маска или респиратор
должны обеспечивать фильтрацию
твёрдых частиц, образующихся в ходе
работ. Длительное воздействие
шума высокой интенсивности может
привести к нарушениям слуха.
i) Не подпускайте посторонних
лиц близко к рабочей зоне. Любое
лицо, входящее в рабочую зону,
должно использовать средства
индивидуальной защиты.
Отлетающие фрагменты
обрабатываемой детали или
разрушенной насадки могут стать
причиной получения травмы даже за
пределами рабочей зоны.
j) Держите электроинструмент только
за изолированные поверхности при
выполнении работ, во время которых
режущая принадлежность может
задеть скрытую проводку или кабель
подключения к электросети. Контакт
насадки с находящимся под напряжением
проводом делает не покрытые
изоляцией металлические части
электроинструмента также «живыми»,
что создаёт опасность поражения
оператора электрическим током.
k) Располагайте кабель подключения
к электросети на удалении от
вращающейся насадки. В случае
потери контроля кабель может быть
разрезан или защемлён, а Ваша рука
может быть затянута вращающейся
насадкой.
l) Никогда не кладите
электроинструмент, пока насадка
полностью не остановится.
Вращающаяся насадка может задеть
за поверхность, и электроинструмент
вырвется из Ваших рук.
m) Не включайте электроинструмент,
если насадка направлена на Вас.
Случайный контакт с вращающейся
насадкой может привести к захвату
насадкой Вашей одежды и получению
телесной травмы.
26
n) Регулярно очищайте вентиляционные
отверстия электроинструмента.
Вентилятор электродвигателя
затягивает пыль внутрь корпуса,
а скопление большого количества
пыли на металле электродвигателя
повышает риск поражения
электротоком.
o) Не используйте электроинструмент
вблизи с пожароопасными
материалами. Искровые разряды могут
привести к их воспламенению.
p) Не используйте насадки, требующие
жидкостного охлаждения.
Использование воды или других жидких
охлаждающих средств может привести
к поражению электрическим током
вплоть до смертельного исхода.
q) Не используйте диски Тип 11
(конусные чашеобразные) с данным
инструментом. Использование насадок
несоответствующего типа может
привести к получению травмы.
r) Всегда используйте боковую
рукоятку. Надёжно затягивайте
боковую рукоятку. Для обеспечения
полного контроля над инструментом
во время работы всегда должна
использоваться боковая рукоятка.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ВСЕХ
ОПЕРАЦИЙ
Причины обратного удара
и действия оператора по его
предупреждению
Обратный удар является внезапной
реакцией на защемление или застревание
вращающегося диска, диска-подошвы,
щётки или какой-либо другой насадки.
Защемление или застревание могут
стать причиной мгновенной остановки
вращающейся насадки, что в свою
очередь приводит к потере контроля над
электроинструментом и его внезапному
отбрасыванию назад в направлении,
противоположном вращению насадки.
Например, если абразивный круг был
защемлён или застрял в заготовке,
край круга в момент защемления может
врезаться в поверхность заготовки,
РУССКИЙ ЯЗЫК
в результате чего круг поднимается или
отскакивает назад. В зависимости от
направления движения круга в момент
защемления, круг может резко подняться
в сторону или от оператора. В этот
момент абразивные круги могут также
сломаться.
Обратный удар является результатом
использования инструмента не по
назначению и/или неправильных действий
оператора и условий работы, и его можно
избежать, соблюдая следующие меры
безопасности:
a) Крепко удерживайте
электроинструмент и следите
за положением тела и рук, чтобы
эффективно противостоять
воздействию обратного удара.
Для максимального контроля
силы обратного удара или реакции
от крутящего момента всегда
используйте вспомогательную
рукоятку, если она предусмотрена.
При соблюдении соответствующих мер
предосторожности оператор может
контролировать силу обратного удара
и реакцию от крутящего момента.
Специальные меры
безопасности при
выполнении операций
по шлифованию и резке
с использованием
абразивных дисков
a) Используйте только диски,
рекомендованные для использования
с Вашим электроинструментом,
а также защитные кожухи,
специально разработанные для
выбранного типа дисков. Диски, не
предназначенные для использования
с данным электроинструментом, не
будут надёжно защищены кожухом
и представляют опасность.
b) Шлифовальная поверхность дисков
с утопленным центром должна быть
установлена ниже плоскости кромки
защитного кожуха. Неправильно
установленный диск, выступающий за
плоскость кромки защитного кожуха, не
будет защищён должным образом.
c) Не стойте в зоне
действия обратного удара
электроинструмента. В момент
заклинивания сила обратного удара
отбросит инструмент в направлении,
обратном движению диска.
c) Защитный кожух должен быть надёжно закреплён на электроинструменте.
Для достижения максимальной
безопасности кожух должен быть
установлен таким образом, чтобы со
стороны оператора была открыта
самая незначительная часть диска.
Защитный кожух поможет защитить
оператора от фрагментов разрушенного диска и случайного контакта с диском, а также от искр, способных воспламенить одежду оператора.
d) Будьте особенно осторожны при
обрабатывании углов, острых
кромок и пр. Избегайте отскакивания
и заклинивания насадки. Именно при
обработке углов, острых кромок или
при отскакивании высока вероятность
заклинивания вращающейся насадки,
что может послужить причиной потери
контроля над инструментом или
образования обратного удара.
d) Диски должны использоваться
только строго в соответствии
с их назначением. Например: не
выполняйте шлифование боковой
стороной режущего диска. Абразивные
режущие диски предназначены для
шлифования периферией круга, поэтому
боковая сила, применимая к данному
типу дисков, может стать причиной их
разрушения.
e) Не устанавливайте на инструмент
диск для резьбы по дереву или
зубчатый пильный диск. Данные
диски увеличивают вероятность
возникновения обратного удара
и потери контроля над инструментом.
e) Всегда используйте неповреждённые
дисковые фланцы, размер и форма
которых полностью соответствуют
выбранному Вами типу дисков.
Правильно подобранные дисковые
фланцы поддерживают диск, снижая
вероятность его разрушения. Фланцы
для режущих дисков могут отличаться
от фланцев для шлифовальных кругов.
b) Никогда не держите руки вблизи от
вращающейся насадки. При обратном
ударе насадка может поранить Ваши
руки.
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
f) Никогда не используйте изношенные
диски с электроинструментов
большей мощности. Диски,
предназначенные для использования
с электроинструментами большей
мощности, не подходят для высоких
скоростей инструментов меньшей
мощности, и могут разрушиться.
Дополнительные
специальные меры
безопасности при резке
с использованием
абразивных дисков
a) Не давите на режущий диск и не
оказывайте на него чрезмерного
давления. Не пытайтесь выполнить
слишком глубокий разрез. Чрезмерное
напряжение диска увеличивает нагрузку
на диск, результатом которой может
стать деформация или заедание
в момент резания, возможность
возникновения обратного удара,
а также поломка диска.
b) Не стойте на одной линии и позади
вращающегося диска. При вращении
диска в момент выполняемой операции
в направлении от оператора,
возможный обратный удар может
отбросить электроинструмент
с вращающимся диском прямо на Вас.
c) В случае заклинивания диска или
при прерывании процесса резки по
какой-либо причине выключите
электроинструмент и удерживайте
его неподвижно в пропиле до полной
остановки диска. Ни в коем случае
не пытайтесь вытащить режущий
диск из заготовки, пока он ещё
вращается, так как это может
вызвать обратный удар. Выясните
причину заклинивания диска и примите
надлежащие меры по её устранению.
d) Не возобновляйте прерванную
операцию с диском в заготовке.
Позвольте диску достичь
максимальной скорости и аккуратно
введите его в разрез. В противном
случае, при повторном включении
электроинструмента диск может
сломаться, подняться или выскочить
обратно из заготовки.
e) Для сведения к минимуму риска
защемления диска и обратного
28
удара размещайте панели или
заготовки больших размеров на
опорах. Большие заготовки имеют
тенденцию прогибаться под тяжестью
собственного веса. Устанавливайте
опоры под заготовкой по обе стороны
от диска, около линии реза и краёв
заготовки.
f) Будьте особенно внимательны при
сквозном врезании в стены и другие
сплошные поверхности. Выступающий
диск может врезаться в газовую или
водопроводную трубу, электропроводку
или в объекты, вызывающие обратный
удар.
Специальные меры
безопасности при
шлифовании
a) Не используйте шлифовальные
круги, диаметр которых намного
превышает диаметр подошвы.
При выборе шлифовальной бумаги
пользуйтесь рекомендациями
изготовителя. Шлифовальная бумага,
выступающая за пределы подошвы
шлифмашины, может порваться, что
станет причиной повреждения круга или
вызовет обратный удар.
Специальные меры
безопасности при работе
с использованием
проволочных щёток
a) Помните, что кусочки проволоки
отскакивают от проволочной щётки
даже при выполнении обычной
операции. Не надавливайте на щётку,
оказывая на неё чрезмерное давление.
Обрывки проволоки легко могут
проникнуть через лёгкую одежду и/или
попасть на кожу.
b) Если при работе щёткой
рекомендовано использование
защитного кожуха, не допускайте
ни малейшего соприкосновения
проволочной щётки или диска
с кожухом. В процессе работы и под
воздействием центробежной силы
проволочный диск или щётка могут
увеличиться в диаметре.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Дополнительные правила
техники безопасности для
работы шлифмашинами
• Монтажная резьба насадок должна
соответствовать резьбе шпинделя
шлифмашины. Для насадок,
устанавливаемых на фланцы:
посадочное отверстие насадки должно
соответствовать установочному
диаметру фланца. Насадки, не
соответствующие крепёжным деталям
электроинструмента, могут стать
причиной разбалансированности,
повышенной вибрации и потери
контроля над электроинструментом.
• Шлифовальная поверхность дисков
с утопленным центром должна быть
установлена ниже плоскости кромки
защитного кожуха. Неправильно
установленный диск, выступающий за
плоскость кромки защитного кожуха, не
будет защищён должным образом.
ВНИМАНИЕ: Рекомендуется
использование устройства
защитного отключения
с остаточным током 30 мА или
менее.
Остаточные риски
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных
устройств, некоторые остаточные риски
невозможно полностью исключить. К ним
относятся:
Используйте средства защиты
органов слуха.
Надевайте защитные очки.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ
Код даты, который также включает в себя год
изготовления, отштампован на поверхности
корпуса инструмента.
Пример:
2015 XX XX
Год изготовления
Комплект поставки
В упаковку входят:
1 Угловая шлифмашина
1 Защитный кожух
1 Боковая рукоятка
1 Набор дисковых фланцев
1 Шестигранный ключ
1 Руководство по эксплуатации
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. 1, 2)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем
случае не модифицируйте
электроинструмент или какуюлибо его деталь. Это может
привести к получению травмы
или повреждению инструмента.
– Ухудшение слуха.
– Риск получения травмы от
разлетающихся частиц.
– Риск получения ожогов от
принадлежностей и насадок, которые
в процессе работы сильно нагреваются.
– Риск получения травмы, связанный
с продолжительным использованием
инструмента.
– Риск вдыхания пыли от опасных для
здоровья веществ.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
Кнопка блокировки шпинделя
Шпиндель
Боковая рукоятка
Проставочный фланец
Резьбовой зажимной фланец
Защитный кожух
Передвижной пусковой выключатель
(DWE4227, DWE4237)
H. Клавиша пускового выключателя
(DWE4233)
I. Рычаг блокировки пускового выключателя
(DWE4233)
29
РУССКИЙ ЯЗЫК
J. Рычаг блокировки защитного кожуха
K. Система пылеудаления
НАЗНАЧЕНИЕ
Малые угловые шлифовальные
машины высокой мощности DWE4233,
DWE4227 и DWE4237 предназначены для
профессиональных работ по шлифованию,
зачистке, очистке металлической щёткой
и резке.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО шлифовальные
диски с утопленным центром и веерные
(лепестковые) диски.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Данные угловые шлифовальные
машины являются профессиональными
электроинструментами для работ в тяжёлом
режиме.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
всегда должны работать под наблюдением.
• Дети и неопытные лица. Использование
инструмента детьми и неопытными
лицами допускается только под
контролем ответственного за их
безопасность лица.
• Данное изделие не может использоваться
людьми (включая детей) со сниженными
физическими, сенсорными и умственными
способностями или при отсутствии
необходимого опыта или навыка, за
исключением, если они выполняют работу
под присмотром лица, отвечающего за
их безопасность. Не оставляйте детей
с инструментом без присмотра.
Антивибрационная боковая
рукоятка
Антивибрационная боковая рукоятка
создаёт дополнительный комфорт, поглощая
возникающие при работе шлифмашины
вибрации.
Система пылеудаления
(Рис. 1)
Система пылеудаления (K) предотвращает
накопление пыли вокруг защитного кожуха
и вентиляционного входа электродвигателя,
а также минимизирует поток пыли,
проникающей во внутреннее пространство
электродвигателя.
30
Плавный пуск
С помощью функции плавного пуска
набор частоты (скорости) вращения
электродвигателя шлифмашины происходит
плавно, без рывков. Данная функция
особенно удобна при работе в ограниченном
пространстве.
Отключение при падении
напряжения
Данная функция отключит инструмент без
последующего запуска при исчезновении или
сильном понижении напряжения.
Электронная муфта
DWE4227
Электронная предохранительная муфта
предельного момента снижает реакцию
от крутящего момента, действующую на
оператора при заклинивании диска. Это
устройство также предотвращает останов
трансмиссии и электродвигателя. Муфта
предельного момента установлена на заводеизготовителе и не может регулироваться
в дальнейшем.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Следите за напряжением электрической
сети, оно должно соответствовать величине,
обозначенной на информационной табличке
электроинструмента.
Ваш инструмент DEWALT имеет
двойную изоляцию в соответствии
со стандартом EN 60745,
что исключает потребность
в заземляющем проводе.
Повреждённый кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем,
который можно получить в сервисном центре
DEWALT.
Использование
удлинительного кабеля
При необходимости использования
удлинительного кабеля, используйте
только утверждённые 3-х жильные кабели
промышленного изготовления, рассчитанные
на мощность не меньшую, чем потребляемая
мощность данного инструмента (см.
раздел «Технические характеристики»).
Минимальный размер проводника должен
РУССКИЙ ЯЗЫК
составлять 1,5 мм²; максимальная длина
кабеля не должна превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения тяжёлой
травмы, перед регулировкой
или снятием/установкой
дополнительных
принадлежностей или насадок
выключайте инструмент
и отсоединяйте его от
электросети. Перед повторным
подключением инструмента
нажмите и отпустите курковый
выключатель, чтобы убедиться,
что инструмент действительно
выключен.
Установка боковой рукоятки
(Рис. 2)
ВНИМАНИЕ: Перед
использованием инструмента
убедитесь, что рукоятка надёжно
затянута.
Вставьте боковую рукоятку (С) в одно из
резьбовых отверстий, расположенных на
обеих сторонах корпуса редуктора, и надёжно
затяните. Для обеспечения полного контроля
над инструментом во время работы всегда
должна использоваться боковая рукоятка.
Насадки и дополнительные
принадлежности
Важное значение имеет правильный подбор
защитных кожухов, дисков-подошв и фланцев
для использования с шлифовальными
насадками. Для выбора правильной насадки
и дополнительной принадлежности см.
таблицу в конце данного руководства по
эксплуатации.
ПРИМЕЧАНИЕ: Шлифование краёв можно
выполнять при помощи кругов типа 27,
которые разработаны для этой цели и имеют
соответствующие характеристики.
ВНИМАНИЕ: Номинальная
скорость вращения насадок
должна соответствовать
скорости, указанной на
предупредительной наклейке на
инструменте. Диски и прочие
насадки при вращении на
скорости, превышающей их
номинальную скорость, могут
сорваться с крепления и стать
причиной получения травмы.
Насадки с резьбой должны
иметь резьбовую ступицу
M14. Насадки без резьбы
должны иметь посадочное
отверстие диаметром
22 мм. При отсутствии
посадочного отверстия,
данная насадка может быть
предназначена для установки
на дисковую пилу и не должна
использоваться с шлифмашиной.
Используйте только
насадки и дополнительные
принадлежности, обозначенные
в таблице в конце данного
руководства по эксплуатации.
Номинальная скорость насадок
должна превышать минимальную
скорость вращения, указанную
на фирменной табличке
инструмента.
Установка защитного кожуха
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения тяжёлой травмы,
перед регулировкой или снятием/установкой дополнительных принадлежностей или
насадок выключайте инструмент и отсоединяйте его от
электросети. Перед повторным
подключением инструмента
нажмите и отпустите курковый
выключатель, чтобы убедиться,
что инструмент действительно
выключен.
ВНИМАНИЕ: Не используйте
данную шлифмашину без
установленного защитного
кожуха!
При использовании шлифмашин DWE4233
или DWE4237 для резки металла или
кирпичной кладки на них ДОЛЖЕН БЫТЬ
установлен защитный кожух Типа 1.
Защитные кожухи Типа 1 можно приобрести
у дистрибьюторов DEWALT.
ПРИМЕЧАНИЕ: В конце данного раздела Вы
найдете Таблицу принадлежностей для
шлифования и резки, в которой обозначены
прочие дополнительные принадлежности
и аксессуары, которые могут быть
использованы с данными шлифмашинами.
31
РУССКИЙ ЯЗЫК
УСТАНОВКА И СНЯТИЕ
БЫСТРОСЪЁМНОГО ЗАЩИТНОГО КОЖУХА
(РИС. 3)
ПРИМЕЧАНИЕ: Если в комплект поставки
Вашей шлифмашины входит бесключевой
быстросъёмный защитный кожух, перед
установкой защитного кожуха убедитесь, что
винт, рычаг и пружина установлены должным
образом.
Установка и снятие
шлифовальных кругов или
режущих дисков (Рис. 1, 4, 5)
ВНИМАНИЕ: Не используйте
повреждённые диски.
1. Положите инструмент на стол защитным
кожухом (F) вверх.
1. Нажмите на рычаг блокировки защитного
кожуха (J).
2. Установите проставочный фланец (D) на
шпиндель (E) (Рис. 4).
2. Удерживая рычаг блокировки защитного
кожуха открытым, совместите проушины
(M) на кожухе с выемками (N) на корпусе
редуктора.
3. Установите диск (P) на проставочный
фланец (D). При установке дисков
с выпуклым центром проследите,
чтобы выпуклый центр (Q) примыкал
к проставочному фланцу (D).
3. Удерживая рычаг блокировки защитного
кожуха открытым, толкайте защитный
кожух вниз до тех пор, пока проушины
кожуха не встанут на место, затем
поверните их в канавку на ступице
корпуса редуктора. Отпустите рычаг
блокировки защитного кожуха.
4. Развернув инструмент шпинделем
к себе, поверните защитный кожух по
часовой стрелке в нужное рабочее
положение. Корпус защитного кожуха
должен располагаться между шпинделем
и оператором для обеспечения
максимальной защиты оператора.
5. Для проведения простой регулировки
поворачивайте защитный кожух
в направлении по часовой стрелке.
Конструкция защитного кожуха позволяет
одним движением регулировать
положение защитного кожуха,
поворачивая его по часовой стрелке.
Чтобы повернуть защитный кожух не
нужно нажимать на рычаг. Данный
рычаг используется только для снятия
защитного кожуха. Защитный кожух
можно перевести в противоположную
сторону, нажав на рычаг блокировки
защитного кожуха. ПРИМЕЧАНИЕ: Рычаг
блокировки защитного кожуха должен
защёлкнуться на одном из установочных
отверстий (O), расположенных на кольце
защитного кожуха. Это означает полную
фиксацию защитного кожуха.
6. Чтобы снять защитный кожух, выполните
шаги 1-3 данных инструкций в обратном
порядке.
4. Накрутите резьбовой зажимной фланец
(E) на шпиндель (B) (Рис. 5):
a. При установке шлифовального круга
резьбовой зажимной фланец (E)
устанавливается выпуклым центром на
круг (Рис. 5A);
b. При установке режущего диска
резьбовой зажимной фланец (E)
устанавливается выпуклым центром
вверх (Рис. 5B).
5. Нажмите кнопку блокировки шпинделя
(A) и поворачивайте шпиндель (B) до его
полной фиксации на месте.
6. Затяните резьбовой зажимной фланец
(E) при помощи шестигранного ключа
(S), входящего в комплект поставки, или
спецключа.
7. Отпустите кнопку блокировки шпинделя.
8. Чтобы снять диск, ослабьте резьбовой
зажимной фланец (E) при помощи
шестигранного ключа (S), входящего
в комплект поставки, или спецключа.
ПРИМЕЧАНИЕ: Шлифование краёв можно
выполнять при помощи кругов типа 27,
которые разработаны для этой цели и имеют
соответствующие характеристики; круги
толщиной 6 мм разработаны для шлифования
поверхности, а круги толщиной 3 мм – для
шлифования краёв. Резка может выполняться
с использованием отрезного диска Тип 1
и защитного кожуха Тип 1.
Установка проволочных
щёток и дисков
Чашеобразные проволочные щётки
или проволочные диски навинчиваются
непосредственно на резьбу шпинделя
32
РУССКИЙ ЯЗЫК
шлифмашины без использования фланцев.
Используйте только щётки или проволочные
диски с резьбовой ступицей М14.
При использовании проволочных щёток или
дисков требуется установка защитного кожуха
Тип 27.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При
использовании проволочных
щёток или дисков всегда
надевайте защитные перчатки.
Принадлежности могут
оказаться очень острыми.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Проволочные щётки или диски
не должны касаться защитного
кожуха при установке или
во время использования
инструмента. Фрагменты
проволочных щёток или дисков
могут стать причиной скрытых
повреждений самой насадки.
1. Вручную накрутите диск на шпиндель.
2. Нажмите кнопку фиксации шпинделя
и затяните ступицу проволочной щётки
или проволочного диска при помощи
гаечного ключа.
3. Для снятия диска выполните те же
действия в обратной последовательности.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Перед
включением инструмента
убедитесь, что ступица
диска установлена правильно.
В противном случае может
произойти повреждение
инструмента или диска.
Установка и снятие дисковподошв/шлифовальной
бумаги (Рис. 1, 6)
1. Положите инструмент на стол или другую
плоскую поверхность, защитным кожухом
вверх.
2. Снимите проставочный фланец (D).
3. Установите на шпиндель (B) резиновый
диск-подошву.
4. Положите шлифовальную бумагу на
резиновый диск-подошву.
6. Затяните резьбовую стопорную гайку
(R) при помощи шестигранного ключа,
входящего в комплект поставки, или
спецключа.
7. Отпустите кнопку блокировки шпинделя.
8. Чтобы снять резиновый диск-подошву,
ослабьте стопорную гайку (R) при
помощи шестигранного ключа, входящего
в комплект поставки, или спецключа.
Установка чашеобразной
проволочной щётки
Накрутите чашеобразную проволочную
щётку непосредственно на шпиндель без
использования проставки и резьбового
фланца.
Подготовка к эксплуатации
• Установите защитный кожух
и подходящий для данного типа работ
диск или круг. Не используйте чрезмерно
изношенные диски или круги.
• Убедитесь в правильной установке
наружного и внутреннего фланцев.
Следуйте инструкциям, данным
в Таблице принадлежностей для
шлифования и резки.
• Проследите, чтобы диск или
круг вращался в соответствии
с указательными стрелками на
шлифмашине и на самой насадке.
• Не используйте повреждённые насадки.
Перед каждым использованием
проверяйте абразивные диски на наличие
сколов и трещин, диски-подошвы
- на наличие надрывов и трещин,
проволочные щётки - на наличие
ослабленной или сломанной проволоки.
В случае падения электроинструмента
или насадки проверьте их на наличие
повреждений или установите
неповреждённую насадку. После
проверки и установки насадки отведите
электроинструмент от себя и посторонних
лиц в сторону и запустите его на
максимальной скорости без нагрузки
в течение одной минуты. Повреждённые
насадки отлетят в сторону в течение
данного тестового периода.
5. Нажав и удерживая кнопку блокировки
шпинделя (A), навинтите на шпиндель
стопорную гайку (R), расположив
выпуклый центр гайки лицом
к шлифовальной бумаге и диску-подошве.
33
РУССКИЙ ЯЗЫК
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по
использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения тяжёлой
травмы, перед регулировкой
или снятием/установкой
дополнительных
принадлежностей или насадок
выключайте инструмент
и отсоединяйте его от
электросети. Перед повторным
подключением инструмента
нажмите и отпустите курковый
выключатель, чтобы убедиться,
что инструмент действительно
выключен.
ВНИМАНИЕ:
• Следите, чтобы все обрабатываемые заготовки были надёжно
зафиксированы на месте.
• Надёжно закрепляйте
обрабатываемую заготовку.
Для фиксации обрабатываемой
детали на неподвижной
поверхности используйте тиски
или струбцины. Очень важно
надёжно фиксировать заготовку,
чтобы предотвратить
смещение заготовки и потерю
контроля над инструментом.
Смещение заготовки или потеря
контроля над инструментом
может привести к опасной
ситуации и стать причиной
получения телесной травмы.
• Для сведения к минимуму риска
защемления диска и обратного
удара размещайте панели или
заготовки больших размеров
на опорах. Большие заготовки
имеют тенденцию прогибаться
под тяжестью собственного
веса. Устанавливайте опоры
под заготовкой по обе стороны
от диска, около линии реза
и краёв заготовки.
• Всегда при работе с данным
инструментом надевайте
рабочие перчатки.
34
• Во время использования
корпус редуктора очень сильно
нагревается.
• Не прилагайте к инструменту
чрезмерного усилия. Ни в коем
случае не прилагайте бокового
усилия к абразивному диску!
• Установите защитный кожух
и подходящий для данного
типа работ диск или круг.
Не используйте чрезмерно
изношенные диски или круги.
• Убедитесь в правильной
установке наружного
и внутреннего фланцев.
• Проследите, чтобы диск или
круг вращался в соответствии
с указательными стрелками
на шлифмашине и на самой
насадке.
• Избегайте перегрузки. Если
инструмент очень нагрелся,
дайте ему поработать
несколько минут на холостом
ходу, чтобы остыла насадка. Не
прикасайтесь к насадке, пока
она полностью не остынет.
Во время использования
диски и круги очень сильно
нагреваются.
• Никогда не работайте
чашеобразными шлифовальными
кругами без установленного
соответствующего защитного
кожуха.
• Никогда не используйте
электроинструмент на
отрезной подставке.
• Никогда не используйте
прокладки с насадками из
абразива на связке.
• Помните, что круг будет какоето время вращаться после
выключения инструмента.
Правильное положение рук
во время работы (Рис. 7)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжёлой
травмы, ВСЕГДА
правильно удерживайте
электроинструмент, как
показано на рисунке.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжёлой
травмы, ВСЕГДА надёжно
удерживайте инструмент,
предупреждая внезапные сбои
в работе.
Правильное положение рук во время работы:
одной рукой возьмитесь за боковую рукоятку
(C), другой рукой удерживайте корпус
инструмента, как показано на Рис. 7.
Выключатели
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Крепко
удерживайте боковую рукоятку
и корпус инструмента для
обеспечения контроля над
инструментом при запуске, во
время работы и до тех пор, пока
диск или насадка не прекратит
вращаться. Прежде чем положить
инструмент убедитесь, что диск
полностью остановился.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для предотвращения
неожиданного движения инструмента не
включайте/не выключайте инструмент,
находящийся под нагрузкой. Перед началом
работы с заготовкой дождитесь, пока
инструмент не наберет полную скорость.
Перед выключением инструмента, сначала
поднимите его с заготовки. Прежде чем
положить инструмент, дождитесь полной
остановки двигателя.
ПЕРЕДВИЖНОЙ ПУСКОВОЙ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (РИС. 3)
DWE4227, DWE4237
ВНИМАНИЕ: Перед подключением
инструмента к источнику
питания убедитесь, что
передвижной пусковой
выключатель находится
в положении «выкл.»; для
этого нажмите и отпустите
заднюю половину выключателя.
После любого прерывания
электроснабжения инструмента,
например, при срабатывании
аварийного прерывателя
заземления или автоматического
выключателя, при случайном
отсоединении от источника
питания или при нарушении
электропитания, всегда
проверяйте, что передвижной
пусковой выключатель находится
в положении «выкл.», как было
описано выше. Если передвижной
пусковой выключатель при подаче
питания находится в положении
«вкл.», инструмент внезапно
начнет работать.
Чтобы включить инструмент, передвиньте
пусковой выключатель (G) в сторону передней
части инструмента. Чтобы выключить
инструмент, отпустите передвижной пусковой
выключатель.
Для непрерывного режима работы
передвиньте пусковой выключатель в сторону
передней части инструмента и нажмите
на переднюю половину выключателя. Для
выключения непрерывного режима работы
инструмента нажмите на заднюю половину
передвижного пускового выключателя
и отпустите.
КЛАВИША ПУСКОВОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
(РИС. 1)
DWE4233
1. Чтобы включить инструмент, передвиньте
рычаг блокировки пускового выключателя
(I) в сторону задней части инструмента
и нажмите на клавишу пускового
выключателя (H). При нажатии на
клавишу пускового выключателя
инструмент начнёт работать.
2. Чтобы выключить инструмент, отпустите
клавишу пускового выключателя.
Блокировка шпинделя
(Рис. 2)
Блокировка шпинделя (А) используется для
предотвращения вращения шпинделя при
установке или снятии дисков. Используйте
функцию блокировки шпинделя только
после того, как инструмент будет выключен,
отсоединён от электросети и после полной
остановки двигателя.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Для
предотвращения риска
повреждения инструмента
не используйте блокировку
шпинделя при работающем
инструменте. Это приведёт
к повреждению инструмента,
а установленная насадка может
отвинтиться и нанести травму.
Для установки блокировки нажмите кнопку
блокировки шпинделя и вращайте шпиндель
до тех пор, пока он не зафиксируется, и вы не
сможете его более повернуть.
35
РУССКИЙ ЯЗЫК
Использование
шлифовальных кругов
с утопленным центром
ШЛИФОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ШЛИФОВАЛЬНЫХ
КРУГОВ
1. Дождитесь, пока инструмент наберёт
полные обороты, прежде чем прикасаться
им к обрабатываемой поверхности.
2. Нажимайте на поверхность
с минимальным усилием, чтобы
инструмент работал на высокой
скорости. Эффективность шлифования
максимальна, когда инструмент работает
на высокой скорости.
3. Удерживайте инструмент под углом от 20°
до 30° по отношению к обрабатываемой
поверхности.
4. Непрерывно перемещайте инструмент
вперёд и назад для предотвращения
образования канавок на обрабатываемой
поверхности.
5. Прежде чем выключить инструмент
поднимите его с обрабатываемой
поверхности. Прежде чем положить
инструмент, дождитесь полной остановки
двигателя.
ШЛИФОВАНИЕ КРАЁВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ШЛИФОВАЛЬНЫХ КРУГОВ
ВНИМАНИЕ: Диски, используемые
для резки и шлифования краёв,
могут сломаться или стать
причиной обратного удара при
их изгибании во время резки
или при глубоком шлифовании.
Для предотвращения риска
получения тяжёлой травмы,
используйте данные диски
только с защитным кожухом
стандартного типа 27 при
выполнении неглубоких разрезов
и надпиливания (глубиной менее
13 мм). Открытая сторона
защитного кожуха должна
быть обращена в сторону от
оператора. Для выполнения
более глубоких разрезов
с использованием режущего диска
Тип 1, используйте закрытый
защитный кожух Тип 1. В конце
данного раздела Вы найдете
Таблицу принадлежностей
для шлифования и резки,
в которой обозначены прочие
36
дополнительные принадлежности
и аксессуары, которые могут
быть использованы с данными
шлифмашинами.
1. Дождитесь, пока инструмент наберёт
полные обороты, прежде чем прикасаться
им к обрабатываемой поверхности.
2. Нажимайте на поверхность
с минимальным усилием, чтобы
инструмент работал на высокой
скорости. Эффективность шлифования
максимальна, когда инструмент работает
на высокой скорости.
3. Стойте таким образом, чтобы открытая
нижняя часть диска была направлена
в сторону от Вас.
4. После начала резки и образования
надреза на обрабатываемой детали
не меняйте угол резки. Изменение
угла приведёт к заклиниванию диска
и может привести к его разрушению.
Конструкция дисков для шлифования
краёв не рассчитана на боковые нагрузки,
возникающие при зажимании.
5. Прежде чем выключить инструмент
поднимите его с обрабатываемой
поверхности. Прежде чем положить
инструмент, дождитесь полной остановки
двигателя.
ВНИМАНИЕ: Не используйте
диски для шлифования краёв/
отрезные диски для шлифования
поверхности, т.к. данные диски не
рассчитаны на боковые нагрузки,
образующиеся при шлифовании
поверхности. Последствием
этого может стать разрушение
диска и получение тяжёлой
травмы.
Установка и использование
проволочных щёток
и дисков
Проволочные диски и щётки могут
использоваться для удаления ржавчины,
накипи, лакокрасочных покрытий, а также для
тонкого шлифования неровных поверхностей.
ПРИМЕЧАНИЕ: См. раздел «Меры
предосторожности при зачистке краски
с использованием проволочных щёток
или дисков».
1. Дождитесь, пока инструмент наберёт
полные обороты, прежде чем прикасаться
им к обрабатываемой поверхности.
РУССКИЙ ЯЗЫК
2. Нажимайте на поверхность
с минимальным усилием, чтобы
инструмент работал на высокой
скорости. Эффективность шлифования
максимальна, когда инструмент работает
на высокой скорости.
3. При работе с чашеобразными
проволочными щётками удерживайте
инструмент под углом от 5° до 10°
по отношению к обрабатываемой
поверхности.
4. Избегайте контакта краёв проволочных
дисков с рабочей поверхностью.
5. Непрерывно перемещайте инструмент
вперёд и назад для предотвращения
образования канавок на обрабатываемой
поверхности. Оставление работающего
инструмента на обрабатываемой
поверхности без движения или
выполнение шлифования круговыми
движениями может привести
к возникновению на поверхности следов
ожогов или спиралевидных царапин.
6. Прежде чем выключить инструмент
поднимите его с обрабатываемой
поверхности. Прежде чем положить
инструмент, дождитесь полной остановки
двигателя.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Будьте
особенно осторожны при
обработке краёв, поскольку
может произойти внезапное
резкое движение инструмента.
Использование отрезных
дисков
ВНИМАНИЕ: Не используйте
диски для шлифования краёв/
отрезные диски для шлифования
поверхности, т.к. данные диски не
рассчитаны на боковые нагрузки,
образующиеся при шлифовании
поверхности. Последствием
этого может стать разрушение
диска и получение травмы.
1. Перед началом работы с заготовкой
дождитесь, пока инструмент не наберёт
полную скорость.
2. Нажимайте на поверхность
с минимальным усилием, чтобы
инструмент работал на высокой скорости.
Эффективность резания максимальна,
когда инструмент работает на высокой
скорости.
3. После начала резки и образования
надреза на обрабатываемой детали
не меняйте угол резки. Изменение угла
приведёт к заклиниванию диска и может
привести к его разрушению.
4. Прежде чем выключить инструмент
поднимите его с обрабатываемой
поверхности. Прежде чем положить
инструмент, дождитесь полной остановки
двигателя.
Меры предосторожности
при зачистке краски с использованием проволочных
щёток или дисков
1. НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ зачистка
проволочными щётками или дисками
красок с содержанием свинца, так как это
приводит к образованию вредной для
здоровья пыли. Наибольшую опасность
отравление свинцом представляет для
детей и беременных женщин.
2. Так как определить наличие свинца
в краске без проведения химического
анализа достаточно сложно, мы
рекомендуем соблюдать следующие
меры предосторожности при выполнении
зачистки окрашенных поверхностей
с использованием проволочных щёток
или дисков:
ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
1. Не допускайте детей или беременных
женщин в рабочую зону, где выполняется
зачистка окрашенных поверхностей до
тех пор, пока очистка не будет полностью
завершена.
2. Все люди, входящие в рабочую зону,
должны надевать пылезащитные маски
или респираторы. Фильтр следует
заменять ежедневно или по мере его
загрязнения.
ПРИМЕЧАНИЕ: Следует использовать
только те пылезащитные маски, которые
предназначены для работы с пылью
и парами красок, содержащих свинец.
Обычные маски для лакокрасочных работ
не обеспечивают достаточной защиты.
Для защиты дыхательных путей купите
в строительном магазине респиратор.
3. НЕ ПРИНИМАЙТЕ ПИЩУ, НЕ ПЕЙТЕ
ЖИДКОСТИ и НЕ КУРИТЕ в рабочей зоне
для исключения вероятности попадания
частиц краски в желудок. ПЕРЕД приёмом
пищи, питьём или курением работник
37
РУССКИЙ ЯЗЫК
должен помыться и почиститься.
Пищевые продукты, напитки или сигареты
не должны находиться в рабочей зоне,
так как на них может осесть пыль.
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
1. Краску следует снимать таким образом,
чтобы свести к минимуму количество
образующейся пыли.
2. Зоны, где выполняется удаление
краски, должны быть герметизированы
полимерной плёнкой толщиной 4 мм.
4. Зачистка с использованием проволочных
щёток или дисков должна выполняться
таким образом, чтобы свести к минимуму
проникновение пыли за пределы рабочей
зоны.
ЧИСТКА И УТИЛИЗАЦИЯ
1. Все поверхности в рабочей зоне
необходимо ежедневно очищать
пылесосом и протирать в течение
всего времени выполнения работ.
Фильтровальные мешки пылесоса
следует менять с достаточной частотой.
2. Пластиковую одноразовую одежду
следует собирать и утилизировать вместе
с собранной пылью и другим мусором. Их
следует помещать в герметичные ёмкости
для сбора мусора и регулярно вывозить
в пункт переработки отходов.
Во время чистки дети и беременные
женщины не должны находиться
в рабочей зоне.
3. Все игрушки, моющуюся мебель
и принадлежности, используемые детьми,
необходимо тщательно вымыть перед
дальнейшим использованием.
Обработка металлов
Во избежание возможных рисков, связанных
с образованием металлической пыли, при
использовании шлифмашины для обработки
металла, позаботьтесь, чтобы она была
подключена через устройство защитного
отключения (УЗО) по току утечки.
Если электропитание шлифмашины
было отключено устройством защитного
отключения (УЗО), доставьте шлифмашину
в авторизованный сервисный центр DEWALT.
ВНИМАНИЕ: В критических
случаях при работе с металлом,
токопроводящая пыль может
накапливаться внутри
шлифмашины. Это может
38
привести к повреждению
электроизоляции шлифмашины,
что увеличит опасность
поражения электрическим током.
Во избежание накопления пыли внутри
шлифмашины, рекомендуется ежедневно
чистить вентиляционные прорези. См. раздел
«Техническое обслуживание».
Резка металлов
При резке работайте с умеренной подачей,
в соответствии с обрабатываемым
материалом. Ни в коем случае не
оказывайте давления на режущий диск, не
наклоняйте инструмент и не совершайте им
колебательных движений.
Не снижайте скорости вращающегося
режущего диска путём оказания бокового
давления.
Всегда управляйте инструментом движением
вперёд. В противном случае, существует
опасность толчков и потеря контроля над
резом.
При резке профилей и брусков с квадратным
сечением лучше всего начинать с маленького
поперечного разреза.
Черновое шлифование
Никогда не используйте режущий диск
для чернового шлифования. Всегда
устанавливайте защитный кожух типа 27.
Чтобы достичь наилучших результатов
при черновом шлифовании, установите
инструмент под углом от 30° до 40°. Прилагая
умеренное усилие, ведите инструмент
движением вперёд-назад. Таким образом,
заготовка не нагреется слишком сильно, не
потеряет первоначального цвета, а на её
поверхности не образуются бороздки.
Резание камня
Данный инструмент должен
использоваться только для сухой
резки. Для резки камня лучше всего
использовать алмазные режущие диски.
Работайте инструментом, только надев
респиратор.
Совет по работе
Соблюдайте осторожность при
прорезании щелевых отверстий
в несущих стенах. Прорезание щелевых
отверстий в несущих стенах регулируется
установленными правилами, специфическими
РУССКИЙ ЯЗЫК
для каждой отдельной страны. Данные
правила должны соблюдаться при любых
обстоятельствах. Перед началом работ
проконсультируйтесь с ответственным
инженером-проектировщиком, архитектором
или производителем работ.
Использование веерных
дисков
ВНИМАНИЕ: Накопление
металлической пыли!
Интенсивное использование
веерных (лепестковых) дисков
при обработке металлов
увеличивает опасность
поражения электрическим
током. Для уменьшения данной
опасности, используйте
устройство защитного
отключения по току утечки
(УЗО), а также ежедневно
очищайте вентиляционные
прорези, продувая их
сухим сжатым воздухом
в соответствии с приведёнными
ниже указаниями по техническому
обслуживанию.
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан
на работу в течение продолжительного
времени при минимальном техническом
обслуживании. Срок службы и надёжность
инструмента увеличивается при правильном
уходе и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения тяжёлой
травмы, перед регулировкой
или снятием/установкой
дополнительных
принадлежностей или насадок
выключайте инструмент
и отсоединяйте его от
электросети. Перед повторным
подключением инструмента
нажмите и отпустите курковый
выключатель, чтобы убедиться,
что инструмент действительно
выключен.
Износ угольных щёток
Двигатель автоматически выключится по
истечении срока службы угольных щёток,
указывая на то, что инструмент нуждается
в сервисном обслуживании. Угольные
щётки не подлежат самостоятельной
замене оператором. Отнесите инструмент
в авторизованный сервисный центр DEWALT.
Смазка
Ваш электроинструмент не требует
дополнительной смазки.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса сухим сжатым
воздухом по мере видимого
скопления грязи внутри и вокруг
вентиляционных отверстий.
Выполняйте данную процедуру,
надев средство защиты глаз
и респиратор утверждённого
типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители или
другие агрессивные химические
средствами для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, применённых
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
инструмента; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
Дополнительные
принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные
от тех, которые предлагает
DEWALT, не проходили
тесты на данном изделии,
то использование этих
принадлежностей может
привести к опасной ситуации.
Во избежание риска получения
травмы, с данным продуктом
должны использоваться
только дополнительные
39
РУССКИЙ ЯЗЫК
в торговом предприятии при покупке нового
изделия.
принадлежности,
рекомендованные DEWALT.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Макс.
[мм]
d
D
D
[мм]
D
b
d
115
6
22,23
Длина
Мин.
Окружная
резьбового
скорость
скорость
отверстия
вращения
[м/с]
[мм]
[об/мин]
11 500
80
–
b 125 6 22,23 11 500
80
–
115
–
–
11 500
80
–
125
–
–
11 500
80
–
75
30 M14
11 500
45
20,0
115 12 M14
11 500
80
20,0
125 12 M14
11 500
80
20,0
d
b
D
D
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нём не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приёмный пункт.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать
их в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно
от бытового мусора на муниципальных
свалках отходов, или Вы можете сдавать их
40
Фирма DEWALT обеспечивает приём
и переработку отслуживших свой срок
изделий DEWALT. Чтобы воспользоваться
этой услугой, Вы можете сдать Ваше изделие
в любой авторизованный сервисный центр,
который собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ТАБЛИЦА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ
И РЕЗКИ
Тип защитного
кожуха
ЗАЩИТНЫЙ
КОЖУХ ТИП 27
Принадлежность
Описание
Шлифовальные
диски с утопленным
центром
Лепестковый
диск
Проволочные
диски
Как установить на
шлифмашину
Защитный кожух Тип 27
Проставочный фланец
Диск с утопленным центром
Тип 27
Резьбовая стопорная гайка
Проволочные
диски
с резьбовой
гайкой
Защитный кожух Тип 27
Проволочный диск
Чашеобразные
проволочные
щётки с резьбовой гайкой
Защитный кожух Тип 27
Проволочная щётка
Дискподошва /
шлифовальная бумага
Защитный кожух Тип 27
Резиновый диск-подошва
Шлифовальный круг
Резьбовая стопорная гайка
41
РУССКИЙ ЯЗЫК
ТАБЛИЦА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ
И РЕЗКИ (Продолжение)
Тип защитного
кожуха
ЗАЩИТНЫЙ
КОЖУХ ТИП 1
Принадлежность
Описание
Отрезные
диски по
камню на
связывающем компаунде
Отрезные
диски по
металлу на
связывающем компаунде
ЗАЩИТНЫЙ
КОЖУХ ТИП 1
Отрезные
диски по
алмазной
обработке
Как установить на
шлифмашину
Защитный кожух Тип 1
Проставочный фланец
Отрезной диск
ИЛИ
Резьбовая стопорная гайка
ЗАЩИТНЫЙ
КОЖУХ ТИП 27
zst00288839 - 21-12-2015
42
EESTI KEEL
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
Download PDF

advertising