FME190 | Stanley FME190 MIXER instruction manual

509213-06 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
2
3
POLSKI
Cel zastosowania
Mieszalnik Stanley Fat Max FME190 służy do mieszania
płynnych i sypkich materiałów, jak farby, kleje, gips, suche
mieszanki do jastrychów i zapraw itd. Jest on przeznaczony
dla profesjonalistów i majsterkowiczów.
Wskazówki bezpieczeństwa
e.
f.
Ogólne wskazówki bezpieczeństwa pracy elektronarzędzi
Ostrzeżenie! Przeczytaj wszystkie zamieszczone tutaj wskazówki bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym, pożaru, a nawet ciężkiego
urazu ciała.
Przechowuj niniejszą instrukcję, by w razie potrzeby móc
z niej ponownie skorzystać.
Używane tutaj wyrażenie „elektronarzędzie” oznacza zarówno
urządzenie sieciowe (z kablem sieciowym) jak i akumulatorowe (bez kabla sieciowego).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
4
Bezpieczeństwo w obszarze pracy
Utrzymuj porządek w miejscu pracy i dobrze je
oświetlaj. Bałagan i niewystarczające oświetlenie grożą
wypadkiem.
Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu zagrożonym
wybuchem, gdzie występują palne pary, gazy lub
pyły. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą
spowodować zapalenie się tych substancji.
Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób do miejsca
pracy. Mogą one odwrócić uwagę od wykonywanych
czynności, co grozi wypadkiem.
Bezpieczeństwo elektryczne
Wtyczka kabla elektronarzędzia musi pasować do
gniazda sieciowego i w żadnym wypadku nie wolno jej przerabiać. Gdy elektronarzędzia zawierają
uziemienie ochronne, nie używaj żadnych wtyczek
adaptacyjnych. Oryginalne wtyczki i pasujące do nich
gniazda sieciowe zmniejszają ryzyko porażenia prądem
elektrycznym.
Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak na
przykład rury, grzejniki, piece i chłodziarki. Gdy ciało
jest uziemione, porażenie prądem elektrycznym jest
o wiele niebezpieczniejsze.
Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie deszczu
ani wilgoci. Przedostanie się wody do wnętrza obudowy
grozi porażeniem prądem elektrycznym.
Ostrożnie obchodź się z kablem. Nigdy nie używaj go
do przenoszenia elektronarzędzia ani do wyjmowania wtyczki z gniazda sieciowego. Chroń kabel przed
wysoką temperaturą, olejem, ostrymi krawędziami
i ruchomymi elementami. Uszkodzony lub zaplątany
3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
kabel może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym.
Przy pracy na wolnym powietrzu stosuj tylko przeznaczone do tego celu przedłużacze. Posługiwanie się
odpowiednimi przedłużaczami zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
W razie konieczności użycia elektronarzędzia
w wilgotnym otoczeniu zabezpiecz obwód zasilania
wyłącznikiem ochronnym różnicowo-prądowym.
Zastosowanie takiego wyłącznika zmniejsza ryzyko
porażenia prądem elektrycznym.
Bezpieczeństwo osobiste
Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się na swojej
pracy i rozsądnie postępuj z elektronarzędziem. Nie
używaj go, gdy jesteś zmęczony lub znajdujesz się
pod wpływem narkotyków, alkoholu czy też leków.
Chwila nieuwagi w czasie pracy grozi bardzo poważnymi
konsekwencjami.
Stosuj wyposażenie ochronne. Zawsze zakładaj
okulary ochronne. Odpowiednie wyposażenie ochronne, jak maska przeciwpyłowa, obuwie na szorstkiej
podeszwie, kask ochronny lub nauszniki ochronne,
zależnie od rodzaju i zastosowania elektronarzędzia
zmniejszają ryzyko doznania urazu.
Unikaj niezamierzonego załączania. Przed przyłączeniem elektronarzędzia do sieci lub akumulatora,
przed uniesieniem go lub transportem sprawdź, czy
jest wyłączony wyłącznik. Przenoszenie elektronarzędzia z palcem opartym na wyłączniku lub przyłączanie
go do sieci przy włączonym wyłączniku zwiększa ryzyko
wypadku.
Przed załączeniem elektronarzędzia sprawdź, czy
zostały wyjęte klucze i przyrządy nastawcze. Klucz
pozostawiony w obracającej się części może doprowadzić do urazu ciała.
Nie pochylaj się za bardzo do przodu! Utrzymuj
stabilną postawę, by nie stracić równowagi w jakiejś
pozycji roboczej. Takie postępowanie umożliwia zachowanie lepszej kontroli nad elektronarzędziem w nieoczekiwanych sytuacjach.
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną. Nie noś
luźnej odzieży ani biżuterii. Włosy, odzież i rękawice
trzymaj z dala od ruchomych elementów. Luźna
odzież, biżuteria lub długie włosy mogą zostać pochwycone przez obracające się części narzędzia.
Gdy producent przewidział urządzenia do odsysania
lub gromadzenia pyłu, sprawdź, czy są one przyłączone i prawidłowo zamocowane. Stosowanie tych
urządzeń zmniejsza zagrożenie zdrowia pyłem.
Obsługa i konserwacja elektronarzędzi
Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj narzędzi
odpowiednich do danego przypadku zastosowania.
POLSKI
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
Najlepszą jakość i osobiste bezpieczeństwo osiągniesz,
tylko stosując właściwe narzędzia.
Nie używaj elektronarzędzia z uszkodzonym wyłącznikiem. Urządzenie, które nie daje się normalnie
załączać lub wyłączać, jest niebezpieczne i trzeba je
naprawić.
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac nastawczych, przed wymianą akcesoriów lub odłożeniem
elektronarzędzia zawsze wyjmuj wtyczkę kabla
z gniazda sieciowego. Ten środek ostrożności zmniejsza ryzyko niezamierzonego uruchomienia elektronarzędzia.
Niepotrzebne w danej chwili elektronarzędzia przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie
pozwalaj używać elektronarzędzi osobom, które nie
są z nimi obeznane lub nie przeczytały niniejszej
instrukcji. Narzędzia w rękach niedoświadczonych osób
są niebezpieczne.
Utrzymuj elektronarzędzia w nienagannym stanie
technicznym. Sprawdzaj, czy ruchome elementy
obracają się w odpowiednim kierunku, nie są zakleszczone, pęknięte ani tak uszkodzone, że nie zapewniają prawidłowego funkcjonowania urządzenia.
Uszkodzone elektronarzędzia przed użyciem należy
naprawić. Powodem wielu wypadków jest niewłaściwa
konserwacja elektronarzędzi.
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje narzędzia
robocze. Starannie konserwowane, ostre narzędzia
robocze rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimi
pracować.
Elektronarzędzi, akcesoriów, końcówek itp. używaj
zgodnie z przeznaczeniem. Przestrzegaj przy tym
obowiązujących przepisów bhp. Wykorzystywanie
elektronarzędzi wbrew przeznaczeniu jest niebezpieczne.
Serwis
Naprawy elektronarzędzi mogą być wykonywane
tylko przez uprawnionych specjalistów przy użyciu
oryginalnych części zamiennych. Jest to istotnym
warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa pracy
Dalsze wskazówki bezpieczeństwa pracy mieszalnika



Nigdy nie mocuj mieszalnika w imadle lub na stole
warsztatowym, by uczynić z niego narzędzie stacjonarne. Grozi to doznaniem poważnego urazu ciała.
W razie zablokowania się mieszadła natychmiast wyłącz
mieszalnik. Powstaje wówczas duży przeciwny moment
obrotowy i urządzenie może gwałtownie odbić. Mieszadło potrafi się zatrzymać w sytuacji przeciążenia lub
ugrzęźnięcia w mieszanym materiale.
Na czas pracy zakładaj odzież ochronną, maskę przeciwpyłową i rękawice ochronne. Przy mieszaniu unosi się





pył i naokoło jest wyrzucany suchy lub ciekły materiał.
Wiele rodzajów pyłu podejrzewa się o rakotwórczość.
Zawsze chwytaj mieszalnik obiema rękami za dwie rękojeści. Mocno go trzymaj, stojąc na stabilnym, płaskim
i suchym podłożu. Utrata kontroli na urządzeniem grozi
doznaniem poważnego urazu.
Nie używaj tego narzędzia do mieszania substancji,
które są łatwopalne lub wybuchowe, jak np. rozpuszczalniki. Podczas pracy powstają iskry, które mogą zapalić
ich pary.
Używaj mieszalnika tylko w pomieszczeniach wewnętrznych. Wilgoć i deszcz mogą uszkodzić narzędzie lub
spowodować porażenie prądem elektrycznym, gdyby
do wnętrza urządzenia dostał się mieszany materiał lub
sam mieszalnik wpadł do niego. Trzeba wtedy powierzyć
urządzenie specjaliście elektrykowi w celu sprawdzenia.
Mieszany materiał i ciecz mogą uszkodzić mieszalnik
lub spowodować porażenie prądem elektrycznym, gdyby
produkty te dostały się do wnętrza urządzenia.
Nie mieszaj substancji szkodliwych dla zdrowia. Wiele
mieszanych materiałów jest trujących.
Nie wdychaj szkodliwych substancji i uważaj, by nie
zanieczyściły skóry. Przestrzegaj wskazówek producenta
i zakładaj odpowiednie osobiste wyposażenie ochronne.
Zanim wyjmiesz mieszadło z mieszanego materiału,
odczekaj, aż całkowicie się zatrzyma. Tak samo nie
załączaj go przed zagłębieniem w materiale. Mogłoby
przy tym nastąpić zarzucenie pojemnika lub rozchlapanie
materiału, co grozi to utratą panowania nad mieszalnikiem.
Pozostałe zagrożenia
Pomimo przestrzegania obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i stosowania przewidzianych urządzeń zabezpieczających nie da się uniknąć pewnych zagrożeń. Zaliczają
się do nich:
Obrażenia ciała wskutek dotknięcia obracających się/
ruchomych elementów.
Pogorszenie słuchu.
Skaleczenia, jakich można doznać przy wymianie elementów i akcesoriów.
Upośledzenie zdrowia wskutek wdychania pyłu (np.
powstającego podczas obróbki drewna, a zwłaszcza
dębu, buku i MDF).
Narażenie zdrowia przy dłuższym używaniu sprzętu.
W takich sytuacjach rób regularne przerwy w pracy.
Bezpieczeństwo innych osób
Zabrania się używania tego elektronarzędzia przez
dzieci i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej,
czuciowej lub umysłowej. To samo dotyczy osób niedoświadczonych, chyba że znajdują się pod nadzorem
odpowiedzialnego za bezpieczeństwo fachowca.
Pilnuj dzieci, by nie bawiły się tym urządzeniem.
5
POLSKI
Wibracje
Zaniki napięcia
Ważone częstotliwościowo wartości skuteczne przyspieszenia drgań na rękojeści podane w Danych Technicznych
i Deklaracji Zgodności zostały zmierzone standardową
metodą opisaną w normie EN 60745, dzięki czemu można
je wykorzystywać do porównań z innymi narzędziami i do
tymczasowej oceny ekspozycji drganiowej.
Przy załączaniu mieszalnika mogą wystąpić chwilowe zaniki
napięcia i zakłócać działanie innych urządzeń. Przy impedancji sieci mniejszej niż 0,34  nie trzeba się obawiać żadnych
zakłóceń.
Ostrzeżenie! Ważona wartość skuteczna przyśpieszenia
drgań w praktyce może się różnić od podanej wartości zależnie od sposobu wykorzystania narzędzia i nie da się wykluczyć jej przekroczenia.
Przy szacowaniu ekspozycji drganiowej w celu podjęcia
wymaganych przez normę 2002/44/EG środków bezpieczeństwa dla ochrony osób zawodowo, regularnie używających
narzędzi trzeba też uwzględnić rzeczywiste warunki pracy,
a także jak długo w danym czasie narzędzie pozostawało
wyłączone i jak długo pracowało na biegu jałowym.
Etykiety na elektronarzędziu
Elementy składowe
Zakładaj nauszniki ochronne.
Mieszalnik ten zawiera niektóre lub wszystkie spośród niżej
wymienionych elementów.
1. Otwory wentylacyjne
2. Rękojeść (lewa i prawa)
3. Gniazdo
4. Trzonek
5. Mieszadło
6. Przycisk blokujący
7. Wyłącznik z regulatorem prędkości obrotowej
8. Kabel sieciowy z wtyczką
9. Klucz maszynowy płaski 22 mm do montażu (x 2)
Zakładaj maskę przeciwpyłową.
Montaż
Przy manipulowaniu ostrymi przedmiotami zakładaj
rękawice ochronne.
Rozpakowanie
Na maszynie umieszczono następujące piktogramy włącznie
z kodem daty:
Ostrzeżenie: By zmniejszyć ryzyko doznania
urazu, przeczytaj instrukcję obsługi i przestrzegaj
zawartych w niej wskazówek.
Zakładaj okulary ochronne.
Bezpieczeństwo elektryczne
Mieszalnik jest podwójnie zaizolowany i dlatego
żyła uziemiająca nie jest potrzebna. Zawsze sprawdzaj, czy lokalne napięcie sieciowe odpowiada
wartości podanej na tabliczce znamionowej elektronarzędzia.
Regularnie sprawdzaj kabel zasilający, a w razie uszkodzenia zleć wymianę producentowi lub autoryzowanemu
warsztatowi serwisowemu Stanley Fat Max. Postępowanie wbrew temu nakazowi naraża użytkownika na
niebezpieczeństwo.
6
Zastosowanie przedłużacza
Używaj tylko takiego przedłużacza, który został dopuszczony do eksploatacji i wytrzymuje pobór mocy przez
maszynę (patrz „Dane techniczne”). Przed uruchomieniem mieszalnika sprawdź przedłużacz, czy nie jest
uszkodzony lub zużyty.
W razie uszkodzenia przedłużacza wymień go na nowy.
Gdy korzystasz z bębna, zawsze całkowicie odwijaj
z niego kabel. Stosowanie przedłużacza nieprzystosowanego do poboru mocy przez maszynę lub uszkodzonego może doprowadzić do pożaru i porażenia prądem
elektrycznym.
Wypakuj elementy i ułóż je na płaskiej, stabilnej powierzchni.
 W razie potrzeby usuń materiał opakowaniowy i zabezpieczenia transportowe.
 Sprawdź, czy dostarczona zawartość jest kompletna
i nieuszkodzona. Gdyby brakowało jakichś elementów
lub mieszalnik wydawał się uszkodzony, nie uruchamiaj
go, a tylko skontaktuj się ze sprzedawcą. Używanie niekompletnego lub uszkodzonego urządzenia sprowadza
na użytkownika niebezpieczeństwo doznania urazu
i szkód rzeczowych.
 Sprawdź, czy nie brakuje jakichś akcesoriów i zostały
dostarczone wszystkie elementy niezbędne do montażu
i eksploatacji urządzenia. Należy do tego także odpowiednie osobiste wyposażenie ochronne.
Ostrzeżenie! Mieszalnik i opakowanie nie są zabawką! Nie
pozwalaj, by dzieci bawiły się plastikowymi torbami, blachami
lub innymi drobnymi elementami! Grozi to niewydolnością
oddechową i uduszeniem!

POLSKI
Instalacja
Ostrzeżenie! Przed uruchomieniem mieszalnik trzeba całkowicie zmontować! Nie używaj urządzenia, które jest tylko
częściowo zmontowane lub zawiera uszkodzone elementy!
Po kolei wykonuj wszystkie operacje montażowe i patrz na
rysunki, które zamieszczono dla ułatwienia montażu! Przyłącz
mieszalnik do sieci dopiero po kompletnym zmontowaniu!
Mieszadło
Ostrzeżenie! Są do dyspozycji mieszadła różnych rodzajów,
o różnych kształtach i średnicach. Zawsze stosuj mieszadło
odpowiednie do zamierzonej pracy! Przy zakupie i korzystaniu z mieszadła zwróć uwagę na wymagania techniczne
dla tego wyrobu (patrz punkt „Dane techniczne”)! Mieszadła
podczas pracy nagrzewają się! Posługuj się nimi ostrożnie!
Przy manipulowaniu mieszadłem zakładaj rękawice ochronne,
by nie skaleczyć się ani sparzyć!
Mocowanie (rys. A, rys. B, rys. C, rys. D)
Przyłóż mieszadło (5) do trzonka (4). Nakręć mieszadło
(5) w prawo na dolny koniec trzonka (4) (rys. A).
 Kluczem maszynowym płaskim (9) przytrzymaj mufę
przyspawaną do trzonka (4) i zamocuj mieszadło (5)
przez obrócenie go w prawo drugim kluczem maszynowym płaskim (9) za przyspawaną do niego mufę (rys. B).
Wskazówka! Przed użyciem kluczy najpierw dokręć połączenia ręcznie.
 Przyłóż trzonek (4) do gniazda (3). Koniec trzonka z
przyspawaną mufą wkręć w prawo w gniazdo (3) (rys.
C).
 Przytrzymaj gniazdo (3) jednym kluczem maszynowym
płaskim (9), a drugim (9) zamocuj trzonek (4) przez
obrócenie go w prawo (rys. D).
Wskazówka! Przed użyciem kluczy najpierw dokręć połączenia ręcznie.

Zastosowanie
Wyłącznik z regulatorem prędkości obrotowej (rys. I)
Możesz używać mieszalnika albo z przerwami, albo w trybie
pracy ciągłej.
Praca z przerwami


Praca ciągła





Przytrzymaj gniazdo (3) jednym kluczem maszynowym
płaskim (9), a drugim (9) poluzuj trzonek (4) przez obrócenie go w lewo za przyspawaną mufę (rys. E).
Obracając przyspawaną mufę w lewo (rys. F), wykręć
trzonek (4) z gniazda (3) (rys. F).
Mieszadło (rys. G, rys. H)



Kluczem maszynowym płaskim (9) przytrzymaj mufę
przyspawaną do trzonka (4) i poluzuj mieszadło (5) przez
obrócenie go w lewo drugim kluczem maszynowym
płaskim (9) za przyspawaną do niego mufę (rys. G).
Obracając mufę w lewo (rys. H) odkręć mieszadło (5) od
trzonka (4) (rys. H).
W razie potrzeby przykręć nowy trzonek/mieszadło.
Załącz mieszalnik przez naciśnięcie i przytrzymanie
wyłącznika z regulatorem prędkości obrotowej (7) (rys. J,
krok 1).
Naciśnij przycisk blokujący (6) i przytrzymaj go, by
zablokować wyłącznik (7) (rys. I, krok 2).
Zwolnij przycisk blokujący (6) i wyłącznik (7). Wyłącznik
jest teraz zablokowany na stałe.
By wyłączyć mieszalnik, naciśnij i zwolnij wyłącznik (7).
Ogólne zalecenia dotyczące pracy





Demontaż (rys. E, rys. F)

Załącz mieszalnik przez naciśnięcie wyłącznika z regulatorem prędkości obrotowej (7) (rys. I).
Wyłącz mieszalnik przez zwolnienie wyłącznika (7).

Przed każdym zastosowaniem sprawdź mieszalnik, przyłącze sieciowe, wtyczkę i akcesoria, czy nie są uszkodzone. Nie używaj urządzenia, które jest uszkodzone lub
zużyte.
Sprawdź, czy wszystkie akcesoria i połączenia są dobrze
zamocowane.
Mocno utrzymuj mieszalnik za rękojeści. Dobry i bezpieczny chwyt zapewniają tylko suche rękojeści.
Zawsze sprawdzaj, czy otwory wentylacyjne są wolne
i czyste. W razie potrzeby oczyść je miękkim pędzlem.
Zablokowane otwory wentylacyjne mogą spowodować
przegrzanie i uszkodzenie mieszalnika.
Gdyby jakieś inne osoby przeszkadzały w pracy, natychmiast wyłącz mieszalnik. Przed odłożeniem odczekaj, aż
całkowicie się zatrzyma.
Nie przeciążaj się samemu. Rób regularne przerwy
w pracy, by utrzymać koncentrację i zachować pełną
kontrolę nad urządzeniem.
Mieszanie (rys. K)
Ostrzeżenie! Podczas pracy unosi się drobny pył! Pył ten
może być łatwopalny i wybuchowy! W czasie pracy nie pal
i trzymaj się z dala od źródeł ciepła i otwartych płomieni! Zawsze zakładaj maskę przeciwpyłową, by samemu chronić się
przed pyłem! Gdy materiał jest zbyt gęsty, mieszadło podczas
pracy utyka! Wyłącz urządzenie, wyjmij mieszadło z materiału
i przed dalszym użyciem sprawdź konsystencję mieszanego
materiału! Zablokowane mieszadło może spowodować przeciążenie silnika. Mocno trzymaj mieszalnik podczas pracy.
Mieszadło nie może dotykać pojemnika! Grozi to bowiem
uszkodzeniem mieszadła i pojemnika!
7
POLSKI
Chwyć mieszalnik dwiema rękami za obie rękojeści (2)
i zagłęb mieszadło (5) w materiale (rys. M).
 Delikatnie naciśnij wyłącznik z regulatorem prędkości
obrotowej, by rozpocząć pracę z małą prędkością obrotową.
 Przemieszczaj mieszadło przez materiał aż do równomiernego i całkowitego wymieszania.
 Wyłącz urządzenie. Przed wyjęciem mieszadła z mieszanego materiału odczekaj, aż całkowicie się zatrzyma.
Ostrzeżenie: Gdyby mieszadło utknęło w mieszanym materiale, wyłącz mieszalnik, odczekaj, aż całkowicie się zatrzyma, i odłącz zasilanie. Dopiero wtedy odblokuj zakleszczone
mieszadło.

Naprawy
Mieszalnik ten nie zawiera żadnych elementów naprawialnych
przez użytkownika. W celu sprawdzenia i naprawy urządzenia
zwróć się do autoryzowanego warsztatu serwisowego lub
odpowiednio wykwalifikowanej osoby.
Przechowywanie




Po użyciu
Wyłącz mieszalnik i odłącz go od sieci.
Oczyść mieszalnik zgodnie z powyższym opisem.
Mieszalnik i akcesoria składuj w ciemnym, suchym,
zabezpieczonym przed mrozem i dobrze wentylowanym
miejscu.
Składuj mieszalnik w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Idealna temperatura przechowywania wynosi między
10 oC i 30 oC.
Do przechowywania używaj opakowania fabrycznego lub
przykryj mieszalnik szmatą bądź osłoną, by chronić je
przed pyłem.
Ostrzeżenie: Przed inspekcją, konserwacją lub czyszczeniem zawsze wyłączaj mieszalnik, odłączaj go od zasilania
i odczekuj, aż się ochłodzi!

Czyszczenie
Transport
Utrzymuj mieszalnik w czystości. Przed każdym użyciem
i składowaniem usuwaj zanieczyszczenia.
 Regularne i prawidłowe czyszczenie zapewnia bezpieczeństwo pracy i dużą trwałość użytkową urządzenia.
 Przed każdym użyciem sprawdzaj mieszalnik, czy nie
zawiera zużytych i uszkodzonych elementów. Nie używaj
mieszalnika, gdyby tak się okazało.
Ostrzeżenie: Prace naprawcze i konserwacyjne wykonuj
tylko zgodnie z tą instrukcją! Wszystkie inne działania wymagają zaangażowania wykwalifikowanych specjalistów!
 Czyść mieszalnik suchą szmatą. Do trudno dostępnych
miejsc najlepszy jest pędzel.
 Po każdym użyciu czyść urządzenie szmatą i pędzlem,
a zwłaszcza otwory wentylacyjne (1).
 Przywarty, stwardniały brud usuń myjką wysokociśnieniową (maks. 3 bar).
Wskazówka: Do czyszczenia mieszalnika nie używaj żadnych chemikaliów, alkalicznych, ściernych lub innych agresywnych środków czyszczących bądź dezynfekcyjnych, gdyż
mogą one uszkodzić powierzchnie urządzenia.
 Sprawdź mieszalnik, czy nie zawiera zużytych lub uszkodzonych elementów. W razie potrzeby przed ponownym
użyciem urządzenia wymień zużyte części lub zwróć
się do autoryzowanego warsztatu serwisowego w celu
wykonania naprawy.






Wyłącz mieszalnik i odłącz go od sieci.
Jeżeli występują, zamocują urządzenia transportowe.
Zawsze przenoś mieszalnik za rękojeści (2).
Chroń mieszalnik przed mocnymi uderzeniami lub silnymi wibracjami, które mogą wystąpić podczas transportu
w samochodzie.
Odpowiednio zabezpiecz mieszalnik, by w czasie transportu nie mógł się przemieścić lub przewrócić.
Wykrywanie i usuwanie usterek
Domniemane usterki często mają przyczyny, które użytkownik
może sam usunąć. Dlatego sprawdź mieszalnik zgodnie
z informacjami zawartymi w poniższej tabelce. W większości
przypadków problem można szybko rozwiązać.
Usterka
Możliwa przyczyna Środek zaradczy
Mieszalnik nie startuje
Mieszalnik nie jest przyłączony do sieci
Przyłącz mieszalnik
do sieci
Uszkodzone gniazdo
sieciowe lub wtyczka
Zleć kontrolę elektrykowi
Inne elektryczne uszkodzenie mieszadła
Zleć kontrolę elektrykowi
Zastosowany przedłużacz
nie nadaje się do tego
urządzenia
Zastosuj odpowiedni
przedłużacz
Źródło prądu (np. agregator prądotwórczy) ma za
niskie napięcie
Przyłącz mieszalnik do
innego źródła prądu
Zablokowane otwory
wentylacyjne
Oczyść otwory wentylacyjne
Zużyte mieszadło
Wymień mieszadło
na nowe
Mieszadło nie nadaje się
do mieszanego materiału
Zastosuj odpowiednie
mieszadło
Mieszalnik nie osiąga
pełnej mocy
Konserwacja

8
Przed i po każdym użyciu mieszalnika sprawdzaj urządzenie i akcesoria (mieszadło), czy nie są zużyte
i uszkodzone. W razie potrzeby wymień wadliwe elementy na nowe zgodne z opisem w tym podręczniku.
Przestrzegaj wymagań technicznych.
Niezadowalający
wynik
POLSKI
Ochrona środowiska
Deklaracja zgodności WE
Selektywna zbiórka odpadów. Wyrobu tego nie
wolno wyrzucać do normalnych śmieci z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony zastąpić wyrób
Stanley Fat Max nowym sprzętem lub nie będziesz go już
potrzebować, w trosce o ochronę środowiska nie wyrzucaj
go do śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie oddaj do
specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych wyrobów
i opakowań niektóre materiały mogą być odzyskane
i ponownie wykorzystane. W ten sposób chroni się
środowisko naturalne i zmniejsza popyt na surowce
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają one
oddawania zużytych elektrycznych urządzeń powszechnego
użytku do specjalnych punktów zbiorczych lub zobowiązują
sprzedawców do przyjmowania ich przy zakupie nowego
wyrobu.
Stanley Fat Max chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane
przez siebie urządzenia i utylizuje je zgodnie z obowiązującymi przepisami. By skorzystać z tej usługi, oddaj zużyty sprzęt
do autoryzowanego warsztatu naprawczego, który prowadzi
zbiórkę w naszym imieniu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw
handlowych Stanley Fat Max, które udzielają informacji
o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz także
w Internecie pod adresem: www.2helpU.com.
DYREKTYWA MASZYNOWA
FME190 Mieszalnik
Stanley Europe deklaruje niniejszym, że urządzenie
nr kat. FME190
opisane w „Danych technicznych” zostało wykonane
zgodnie z następującymi wytycznymi i normami:
2006/42/EG, EN 60745-1:2009 + A11:2010,
EN 60745-2-11: 2010
Ten produkt jest również zgodny z dyrektywą 2004/108/WE
(do 19.04.2016), 2014/30/U (od 20.04.2016) i 2011/65/UE.
Więcej informacji można otrzymać pod adresem
Stanley Europe wymienionym poniżej lub na odwrocie
tej instrukcji obsługi.
Niżej podpisany ponosi odpowiedzialność za kompilację
dokumentacji technicznej i składa to oświadczenie w imieniu
Stanley Europe.
Ray Laverick
Dyrektor Techniczny
Stanley Europe, Egide Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgia
26.01.2015
Dane techniczne
FME190
Napięcie sieciowe, częstotliwość
220 - 240 V, 50 Hz
Maks. pobór mocy
1600 W
Prędkość obrotowa biegu jałowego
180 - 460 obr/min, 300 - 750 obr/min
Średnica mieszadła
 140 mm
Gwint przyłączeniowy
M14 x 2
Objętość mieszanego materiału
maks. 120 l
Maks. moment obrotowy
80 Nm
Stopień ochrony
Klasa II
Masa
ok. 5,1 kg
Poziom ciśnienia akustycznego
84 dB (A)
Poziom mocy akustycznej
95 dB (A)
Niepewność pomiaru
3 dB (A)
Całkowite przyspieszenie drgań
na rękojeści
4,24 m/s2
9
POLSKI
Stanley Fatmax
WARUNKI GWARANCJI
Produkty marki Stanley Fatmax reprezentują bardzo wysoką
jakoĞü, dlatego oferujemy dla nich korzystne warunki gwarancyjne.
Niniejsze warunki gwarancji nie ograniczają praw klienta wynikających z polskich regulacji ustawowych, lecz są ich uzupeánieniem.
Gwarancja jest waĪna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Gwarantujemy sprawne dziaáanie produktu w przypadku postĊpowania zgodnego z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi
opisanymi w instrukcji obsáugi.
Niniejszą gwarancją nie jest objĊte dodatkowe wyposaĪenie, jeĪeli
nie zostaáa do niego doáączona oddzielna karta gwarancyjna oraz
elementy wyrobu podlegające naturalnemu zuĪyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objĊte są usterki produktu spowodowane
wadami produkcyjnymi i wadami materiaáowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest waĪna po przedstawieniu przez
Klienta w Centralnym Serwisie Gwarancyjnym Erpatech
reklamowanego produktu oraz áącznie:
poprawnie wypeánionej karty gwarancyjnej;
waĪnego paragonu zakupu z datą sprzedaĪy taką, jak
w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpáatną naprawĊ urządzenia (wraz
z bezpáatną wymianą uszkodzonych czĊĞci) w okresie
12 miesiĊcy od daty zakupu.
4.
W celu przedáuĪenia okresu gwarancji o dodatkowe 2 lata
naleĪy w ciągu 4 tygodni od daty zakupu urządzenia dokonaü
rejestracji na stronie internetowej: www.stanley.eu/3.
5.
a)
Produkt reklamowany musi byü:
dostarczony bezpoĞrednio do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego Erpatech wraz z poprawnie wypeánioną Kartą
Gwarancyjną i waĪnym paragonem zakupu (lub kopią faktury)
oraz szczegóáowym opisem uszkodzenia, lub
przesáany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za
poĞrednictwem punktu sprzedaĪy wraz z dokumentami
wymienionymi powyĪej.
b)
6.
Koszty wysyáki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
Erpatech ponosi Serwis. Wszelkie koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem i innym
ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia
gwarancyjnego, produkt jest odsyáany do miejsca nadania na
koszt adresata.
7.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji bĊdą usuniĊte przez
Centralny Serwis Gwarancyjny Erpatech w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjĊcia produktu przez Centralny
Serwis Gwarancyjny;
termin usuniĊcia wady (punkt 7a) moĪe byü wydáuĪony o czas
niezbĊdny do importu niezbĊdnych czĊĞci zamiennych.
a)
b)
8.
a)
b)
Klient otrzyma nowy sprzĊt, jeĪeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na piĞmie, Īe
usuniĊcie wady jest niemoĪliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie bez dokonywania naprawy.
zst00277328 - 03-08-2015
10
9.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, moĪe byü wydany
nowy produkt o nie gorszych parametrach.
10. Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego Erpatech
odnoĞnie zasadnoĞci zgáaszanych usterek jest decyzją
ostateczną.
11. Gwarancją nie są objĊte:
a) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane niewáaĞciwym uĪytkowaniem lub uĪywaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsáugi lub przepisami bezpieczeĔstwa.
b) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane przeciąĪaniem narzĊdzia, które prowadzi do uszkodzeĔ silnika,
przekáadni lub innych elementów a takĪe stosowaniem
osprzĊtu innego niĪ zalecany przez Stanley;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywoáane nimi wady;
d) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia na skutek dziaáania poĪaru,
powodzi, czy teĪ innych klĊsk Īywioáowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zuĪycia w eksploatacji
czy teĪ innych czynników zewnĊtrznych;
e) produkty, w których naruszone zostaáy plomby gwarancyjne
lub, które byáy naprawiane poza Centralnym Serwisem
Gwarancyjnym lub byáy przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzĊt eksploatacyjny doáączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu zuĪyciu.
12. Centralny Serwis Gwarancyjny Erpatech, ¿rmy handlowe, które sprzedaáy produkt, nie udzielają upowaĪnieĔ ani gwarancji
innych niĪ okreĞlone w karcie gwarancyjnej. W szczególnoĞci
nie obejmują prawa klienta do domagania siĊ zwrotu utraconych zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
13. Gwarancja nie wyáącza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnieĔ kupującego wynikających z niezgodnoĞci towaru
z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 Moğciska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
+
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Rotel Kft. Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
09/12
Nr.
ýíslo
dodávky
Data zgáoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
ýíslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising