FME190 | Stanley FME190 MIXER instruction manual

382014-83 BAL
Slovenski
(Prevod originalnih navodil)
Hrvatski
(Prijevod izvornih uputa)
11
Srpski
(Prevod originalnog uputstva)
18
Македонски
(Превод на оригиналните упатства)
24
2
5
3
4
SLOVENSKI
Namen uporabe
Vaš lopatasti mešalnik Stanley Fatmax FME190 je bil
zasnovan za mešanje tekočih in praškastih materialov: barv,
lepil, mavca, estriha, malte, itd. To orodje je namenjeno za
poklicne in zasebne, nepoklicne uporabnike.
Napotki za varno uporabo
Splošni napotki za varno uporabo električnega
orodja
Opozorilo! Preberite vse varnostne napotke in
navodila za uporabo. Če ne upoštevate spodaj
navedenih opozoril in napotkov, lahko to povzroči
električni udar, požar in/ali telesne poškodbe.
Shranite vsa opozorila in navodila tudi za uporabo
v prihodnje.
Pojem »električno orodje«, ki se pojavlja se nanaša na vaše
omrežje, ki deluje kabelsko orodje ali orodja, ki delujejo
s pomočjo baterije.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
Varnost na delovnem mestu
Delovno območje ohranjajte čisto in dobro
osvetljeno. V natrpanih ali temnih prostorih so nezgode
pogostejše.
Električnega orodja ne uporabljajte v prostorih, kjer
obstaja nevarnost eksplozije, kot so npr. prostori,
kjer se nahajajo vnetljive tekočine, plini ali prah.
Pri uporabi z električnimi orodji nastajajo iskre, ki lahko
zanetijo prah ali hlape.
Med uporabo električnega orodja naj bodo otroci in
drugi opazovalci na varni oddaljenosti. Njihove motne
lahko povzročijo, da izgubite nadzor nad orodjem.
Električna varnost
Vtič električnega orodja mora ustrezati vtičnici.
Nikoli ne spreminjajte vtiča na kakršnkoli način.
Ne uporabljajte adapterja v kombinaciji z drugimi
kabelskimi električni orodji. Originalni vtiči in ustrezne
vtičnice zmanjšujejo rizik eventualnega električnega
udara.
Izogibajte se stiku z ozemljenimi površinami, kot so
cevi, radiatorji, električne peči in hladilniki. Nevarnost
električnega udara je večja, če je vaše telo ozemljeno.
Orodje zaščitite pred dežjem ali vlago. Vdor vode
v električno orodje poveča nevarnost električnega udara.
Ne poškodujte električnega kabla. Kabla nikoli ne
uporabljajte za prenašanje, vleko ali izvlečenje vtiča
iz stenske vtičnice. Kabel ne sme biti izpostavljen
vročini, oljem, ostrim robovom. Prepleteni ali
poškodovani kabli povečujejo tveganje za električni udar.
Če uporabljate električno orodje na prostem, mora
biti podaljšek testiran za tako uporabo. Uporaba
f.
3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
primernega kabla za uporabo električnega orodja na
prostem, zmanjšuje tveganje električnega udara.
Če se uporabi električnega stroja v vlažnem okolju
ni mogoče izogniti, uporabite napravo diferenčnega
toka (RCD). Uporaba naprave diferenčnega toka RCD
zmanjšuje možnost električnega udara.
Osebna varnost
Bodite pozorni, pazite kaj delate in uporabite zdravo
pamet, ko rokujete z električnim ročnim orodjem.
Ne uporabljajte električno orodje, ko ste utrujeni,
pod vplivom mamil, alkohola ali zdravil. Že trenutek
nepozornosti med delom z električnim orodjem lahko
privede do hudih telesnih poškodb.
Uporabite osebno zaščitno opremo. Vedno
uporabljajte zaščitna očala. Zaščitna oprema, kot so
zaščitne maske proti prahu, nedrseča obutev, čelada ali
zaščita sluha ob uporabi zmanjšujejo telesne poškodbe.
Izogibajte se nenamernemu zagonu. Zagotoviti je
potrebno, da je stikalo v položaju izklopa preden
napravo vključite, pred dviganjem ali prenašanjem
orodja. Nošenje električnega orodja s prstom na stikalu
za vklop ali priključitev električnega orodja na električno
omrežje z vklopljenim stikalom povečuje možnost
nesreč.
Pred vklopom aparata odstranite ključe in
nastavitveno orodje. Orodje ali ključ, ki se nahaja
v vrtečem se delu orodja, lahko povzroči poškodbe.
Izogibajte se nenavadni telesni drži. Poskrbite za
varno stojišče in na ravnotežje. To omogoča boljši
nadzor nad električnim orodjem v nepričakovanih
situacijah.
Oblecite se primerno. Ne nosite ohlapnih oblačil
ali nakita. Lasje, oblačilo in rokavice ne smejo biti
izpostavljeni gibljivim delom stroja. Ohlapna oblačila,
lase in nakit lahko vrtljivi deli orodja zagrabijo.
Če so na voljo priklopne naprave za ekstrakcijo
praha in zbiralne naprave, se prepričajte, da so
pravilno priklopljene in da jih uporabljate pravilno.
Uporaba naprav za odsesavanje prahu zmanjša
nevarnosti, ki jih povzroča prah.
Uporaba in vzdrževanje električnega orodja
Ne preobremenjujte orodja. Uporabite pravo orodje
za vaše delo. Pravilna izbira orodja omogoča boljše in
varnejše delo.
Ne uporabljajte električnega orodja, če stikalo ne
omogoča vklopa in izklopa. Orodje, ki ne omogoča
vklopa in izklopa je nevarno in ga je potrebno popraviti.
Izvlecite vtič priključnega kabla iz električnega
omrežja in/ali odstranite baterijo pred kakršnokoli
nastavitvijo orodja, menjavo pribora ali pred
shranjevanjem orodja. Ta preventivni varnostni ukrep
zmanjša nevarnost naključnega zagona električnega
orodja.
5
SLOVENSKI
d.
e.
f.
g.
5.
a.
Ko električno orodje ni v uporabi, ga shranjujte izven
dosega otrok in ne dovolite uporabo orodja osebam,
ki niso seznanjene z delovanjem orodja ali s tem
navodilom za uporabo. Električna orodja so nevarna,
če jih uporablja nepoučena oseba.
Vzdržujte električna orodja. Redno preverjajte, če
so vrtljivi deli prosto gibljivi oz. niso sprijeti, počeni
ali tako poškodovani, da je funkcija električnega
aparata s tem okrnjena. Pred uporabo električnega
aparata, pustite da popravila poškodovanih delov
opravi kvalificirano osebje. Mnogim nesrečam botruje
slabo vzdrževanje električnih orodij.
Ohranjajte rezalno orodje ostro in čisto. Skrbno
negovana rezalna orodja z ostrimi rezili se manj zatikajo
in so bolje vodljiva.
Uporabljajte električno orodje, pribor in orodje,
nastavke, itd. v skladu s temi navodili, pri čemer
upoštevajte delovne pogoje in vrsto dela, ki ga bo to
električno orodje opravljalo. Če se orodje uporablja za
druge namene, kot je priporočeno, lahko taka uporaba
povzroči poškodbe.
Servis
Električno orodje lahko servisira samo usposobljena
oseba, ki bo uporabila ustrezne rezervne dele
v primeru popravila električnega orodja. To je
zagotovilo, da se ohrani pravilno delovanje in varnost
orodja.
Dodatni varnostni ukrepi pri uporabi lopatastega
mešalnika.
◆
◆
◆
◆
◆
◆
6
Nikoli ne pritrdite orodja v primež ali na delovno mizo
z namenom, da ga uporabite kot stacionarno orodje. To
lahko privede do hudih telesnih poškodb.
Če se pribor orodja zagozdi, električno orodje takoj
izklopite. Bodite pripravljeni na visoke reakcijske sile,
ki lahko privedejo do povratnega udarca. Če orodje
preobremenite ali če se pribor v obdelovancu zvije, se bo
pribor zagozdil.
Med uporabo orodja vedno nosite zaščitne rokavice,
zaščitno obleko in zaščitno masko. Uporaba te naprave
lahko privede do nenadnega izpusta delcev ali tekočin
v okolje. Določena vrsta prahu lahko povzroči nastanek
raka.
Napravo držite vedno z obema rokama. Napravo držite
z obema rokama in poskrbite za varno stojišče in na
ravnotežje na ravni in suhi podlagi. Če izgubite nadzor
nad napravo, se lahko telesno poškodujete.
Naprave ne smete uporabljati za obdelavo snovi, ki
je vnetljiva ali če obstaja nevarnost eksplozije, npr.
vnetljivih topil. Naprava ustvarja iskrice, ki lahko
povzročijo vžig prahu ali pare.
Naprava je zasnovana za uporabo v zaprtih prostorih.
Dež ali vlaga lahko poškodujeta izdelek in privedeta do
◆
◆
električnega udara. Do električnega udara lahko privede
tudi penetracija snovi znotraj naprave ali če naprava
pade v snov, ki jo želite obdelovati. Električno napravo
lahko pregleda samo usposobljen električar. Snov, ki
jo obdelujete ali vlaga lahko poškodujeta izdelek in
privedeta do električnega udara.
Ne obdelujte snovi, ki so škodljive za zdravje. Številni
materiali lahko med obdelovanjem ogrozijo naše
zdravje. Ne vdihujte snovi, ki so škodljive in preprečite
stik s kožo. Upoštevajte navodila proizvajalca in nosite
ustrezno zaščitno opremo.
Počakajte, da se naprava popolnoma zaustavi, nato
jo potegnite iz materiala ki ga obdelujete in napravo
odložite na varno mesto. Vedro se lahko zagozdi oz.
obdelovalni material lahko poškropi okolico. To lahko
privede do izguba nadzora nad napravo.
Ostale nevarnosti.
Kljub uporabi ustreznih varnostnih ukrepov in varnostnih
naprav se določenim nevarnostim ni mogoče izogniti. Mednje
spadajo:
◆ Telesne poškodbe zaradi dotikanja vrtečih se/gibajočih
se delov.
◆ Okvaro sluha.
◆ Nevarnost poškodb pri zamenjavi delov, rezil in
nastavkov.
◆ Ogrožanje zdravja, ki je posledica vdihavanja prahu, ki
nastaja pri žaganju lesa, še posebej hrasta, bukve in
MDF.
◆ Poškodbe, ki nastanejo zaradi predolge uporabe
naprave. Če delate z napravo daljše časovne obdobje,
poskrbite za redne odmore.
Varnost drugih ljudi
◆
◆
Ta naprava ni namenjena uporabi s strani oseb (vključno
z otroci), z omejenimi fizičnimi senzornimi ali umskimi
sposobnostmi, ali pomanjkanjem izkušenj ali znanja,
razen če so pod nadzorom ali so prejeli navodila o
uporabi naprave s strani osebe, odgovorne za njihovo
varnost.
Otroci morajo biti nadzorovani, da se z napravo ne
igrajo.
Vibracije
Deklarirane vrednosti emisij vibracij, ki so navedene
v tehničnih podatkih in v deklaraciji o skladnosti, so bile
izmerjene v skladu s standardno preizkusno metodo, ki jo
predpisuje EN 60745, in jih lahko uporabljate za medsebojno
primerjavo orodij. Deklarirana vrednost vibracij se lahko
uporablja kot predhodna ocena izpostavitve.
Opozorilo! Vibracijska vrednost se med dejansko uporabo
orodja lahko razlikuje od navedene, odvisno od uporabe
orodja. Nivo vibracij se lahko zviša nad deklarirano
SLOVENSKI
vrednostjo. Pri oceni izpostavljenosti vibracijam za določitev
varnostnih ukrepov, ki jih zahteva 2002/44/ES za zaščito
oseb, ki pri delu redno uporabljajo električna orodja, mora
ocena izpostavljenosti upoštevati dejanske pogoje uporabe
in način uporabe orodja, vključno z upoštevanjem vseh
elementov delovnega cikla, kot je čas, ko je orodje izključeno,
in čas, ko je vključeno brez delovanja.
Oznake na orodju
Na napravi so poleg datumske kode nameščeni tudi naslednji
piktogrami:
Opozorilo! Da bi se izognili morebitnim
poškodbam, pred uporabo natančno preberite
navodila.
Obvezna uporaba zaščitnih očal.
Obvezna uporaba slušalk.
Obvezna uporaba maske za prah.
Pri rokovanju z rezili uporabljajte zaščitne rokavice.
Električna varnost
To orodje je dvojno izolirano in zato ni potrebna
nikakršna ozemljitev. Vedno preverite, da omrežna
napetost ustreza vrednosti, ki je podana na nazivni
ploščici.
◆
Redno preverjajte priključni kabel. Če se priključni kabel
poškoduje, ga lahko zamenja le proizvajalec, pooblaščen
Stanley Fat Max serviser, da se izognete potencialnim
nevarnostim.
Napetostni padci
Tok pri postopku priklapljanja lahko povzroči kratkotrajne
napetostne padce. Pri neustreznih pogojih napajanja lahko
to vpliva tudi na drugo opremo. Če je sistemska impedanca
izvora napajanja nižja od 0,34 Ω, je za pojav motenj malo
verjetnosti.
Uporaba napajalnega podaljška
◆ Uporabite podaljšek priključnega kabla, ki ustreza moči
električnega orodja (glejte tehnične podatke). Pred
uporabo preverite podaljšek kabla z oziroma na znake
poškodb, obrabe in staranja.
◆ Zamenjajte podaljšek kabla, če je poškodovan ali
defekten. Če uporabljate kolut, vedno do konca odvijte
kabel. Uporaba električnega podaljška, ki ni v okviru
nominalne vrednosti toka orodja ali ki je poškodovan
oz. pokvarjen, lahko privede do požara in električnega
udara.
Sestavni deli
To orodje vsebuje nekatere ali vse naštete sestavne dele:
1. Prezračevalne odprtine
2. Ročaja (levi in desni)
3. Priključek
4. Vreteno
5. Mešalnik
6. zaklepni gumb
7. Stikalo za spreminjanje hitrosti
8. Priključni kabel z vtičnico
9. Montažni ključ 22 mm (× 2)
Sestavljanje
Odstranjevanje embalaže
◆
Odstranite embalažo in izdelek postavite na ravno in
stabilno površino.
◆ Odstranite ovojni material in morebitne ščitnike, ki so bili
uporabljeni pri transportiranju naprave.
◆ Prepričajte se, da sestavni deli niso utrpeli poškodb pri
transportiranju. Če ugotovite, da kakšen sestavni del
manjka ali da je poškodovani, izdelka ne uporabljajte
in stopite v stik z vašim prodajalcem. Uporaba
nepopolnega ali poškodovanega izdelka lahko privede
do telesnih poškodb ali gmotne škode.
◆ Prepričajte se, da so na voljo vsi sestavni deli za pravilno
sestavo in delovanje naprave. Med sestavne dele
spadajo tudi osebna zaščitna oprema.
Opozorilo! Električna naprava in ovojni material niso otroška
igrača! Preprečite, da bi se otroci igrali s plastično vrečko,
papirjem ali majhnimi sestavnimi deli! Obstaja nevarnost
zadušitve!
Postavitev naprave
Opozorilo! Pred uporabo naprave morate izdelek popolnoma
in pravilno sestaviti! Ne uporabljajte naprave, če je nepopolno
sestavljena ali če ima poškodovane sestavne dele! Sledite
pravilnemu zaporedju korakov za sestavo izdelka; pri
sestavljanju si pomagajte s priloženimi ilustracijami! Ne
priklopite izdelka na električno omrežje, če ni popolnoma
sestavljen!
Mešanje
Opozorilo! Obstajajo različni tipi mešalnikov, različnih
oblik in dimenzij. Uporabljajte pravilni tip mešalnika,
pri tem upoštevajte delovne pogoje in vrsto dela, ki ga
bo mešalnik opravljal! Pri nakupu in uporabi mešalnika
upoštevajte tehnične zahteve izdelka (glej razdelek "Tehnične
specifikacije")! Mešalnik se med uporabo močno segreje!
Ravnajte previdno! Pri rokovanju z mešalnikom uporabite
zaščitne rokavice, da se izognete telesnim poškodbam, kot so
opekline in ureznine!
7
SLOVENSKI
Sestavljanje (sl. A, sl. B, sl. C, sl. D)
◆
Poravnajte mešalnik (5) z vretenom (4). Privijte mešalnik
(5) v smeri gibanja urinega kazalca na spodnji del
vretena (4) (sl. A).
◆ Pridržite privarjeno matico vretena (4) z enim montažnim
ključem (9) in privijte na mešalnik (5) v smeri gibanja
urinega kazalca v drugo (9) privarjeno matico (sl. B).
Opomba! Pred uporabo ključev, vijačne spoje zategnite
z roko.
◆ Poravnajte vreteno (4) s priključkom (3). Privijte konec
vretena s privarjeno matico v smeri gibanja urinega
kazalca v priključek (3) (sl. C).
◆ Pridržite priključek (3) z enim montažnim ključem (9)
in privijte na vreteno (4) v smeri gibanja urinega kazalca
z drugim montažnim ključem (9) v privarjeno matico
(sl. D).
Opomba! Pred uporabo ključev, vijačne spoje zategnite
z roko.
◆
◆
◆
Pogoji uporabe
◆
◆
◆
◆
Odstranitev/zamenjava (sl. E, sl. F)
◆
◆
Pridržite priključek (3) z enim montažnim ključem (9)
in odvijte vreteno (4) v nasprotni smeri gibanja urinega
kazalca z drugim montažnim ključem (9) iz privarjene
matice (sl. E).
Privarjeno matico odvijte v nasprotni smeri gibanja
urinega kazalca (sl. F) in odstranite vreteno (4)
s priključka (3) (sl. F)
Mešanje (sl. G, sl. H)
◆
◆
◆
Pridržite privarjeno matico vretena (4) z enim montažnim
ključem (9) in odvijte mešalnik (5) v nasprotni smeri
gibanja urinega kazalca z drugim ključem (9) iz
privarjene matice (sl. G).
Privarjeno matico odvijte v nasprotni smeri gibanja
urinega kazalca (sl. H) in odstranite mešalnik (5)
z vretena (4) (sl. H).
Namestite novo vreteno/mešalnik.
Uporaba
Stikalo za spreminjanje hitrosti (sl. I)
Napravo lahko uporabljate v spremenljivem ali
nespremenljivem načinu.
Spremenljivi način
◆
◆
S pritiskom stikala za spreminjanje hitrosti vklopite
napravo (7) (sl. I).
S sprostitvijo stikala za spreminjanje hitrosti izklopite
napravo (7).
Nespremenljivi način
◆
8
S pritiskom stikala za spreminjanje hitrosti vklopite
napravo (7) in zadržite stikalo (sl. J, korak 1).
Pritisnite zaklepni gumb (6) in ga zadržite, da blokirate
stikalo za spreminjanje hitrosti v svojem položaju (7) (sl.
I, korak 2).
Sprostite zaklepni gumb (6) in stikalo za spreminjanje
hitrosti (8). Stikalo za spreminjanje hitrosti se tako
zaklene v nespremenljivi način delovanja.
Stikalo za spreminjanje hitrosti (7) pritisnite znova in
sprostite za izklop izdelka.
◆
◆
Pred vsako uporabo izdelka preverite priključni kabel,
vtič in pribor za obrabo ali poškodbe. Ne uporabljajte
naprave, v primeru poškodb sestavnih delov ali v primeru
dotrajanosti.
Pred uporabo naprave se prepričajte, da so vsi sestavni
deli in pripomočki pravilno nameščeni.
Napravo vedno držite s pomočjo ročajev. Ročaja
ohranite suha, da zagotovite dober oprijem.
Poskrbite, da so prezračevalne reže brez umazanije in
prahu. Za čiščenje uporabite mehko krpo. Zamašene
prezračevalne reže bodo privedle do pregrevanja izdelka
in do okvare.
Če vas med uporabo naprave zmotijo tretje osebe, ki
so vstopile v delovno območje, nemudoma izklopite
napravo. Izdelek odložite šele, ko se popolnoma
zaustavi.
Ne precenjujte. Poskrbite za redne odmore; tako boste
zagotovili varno in učinkovito uporabo naprave.
Mešanje (sl. K)
Opozorilo! Med mešanjem bo nastal prah!
Določena vrsta prahu je vnetljiva in eksplozivna! Ne kadite
med uporabo naprave in ne približujte odprtega ognja ali
grelnih naprav! Uporabljajte zaščitno masko za prah, da se
zaščitite pred vplivi prahu!
Če je material pregost, se lahko mešalnik med delovanjem
zaustavi! Izklopite mešalnik, izvlecite ga iz obdelovanca
in pred ponovno uporabo mešalnika preverite gostoto! Če
uporabljate mešalnik, ko je obdelovanec pregost, lahko
pregrejete motor in uničite mešalnik. Med uporabo mešalnika
ga držite čvrsto z obema rokama. Pazite, da se mešalnik ne
dotakne dna vedra! To lahko privede do poškodbe mešalnika
ali vedra!
◆ Mešalnik (5) primite z obema rokama - za oba ročaja (2)
in ga potopite v obdelovanec (sl. M).
◆ Nežno in z občutkom pritisnite stikalo za spreminjanje
hitrosti, da začnete z delovanjem pri nizki hitrosti.
◆ Mešalnik pomikajte po obdelovancu tako, da se
popolnoma in enakomerno pomeša.
◆ Izklopite napravo. Počakajte, da se mešalnik popolnoma
zaustavi in ga šele nato izvlecite iz obdelovanca.
Opozorilo: Če se pripomočki zaustavijo v obdelovancu,
izklopite mešalnik, počakajte da se naprava popolnoma
zaustavi in mešalnik izvlecite iz obdelovanca. Šele nato
sprostite zagozdene pripomočke.
SLOVENSKI
Po uporabi
◆
Opozorilo: Pred pregledovanjem naprave, vzdrževanjem ali
čiščenjem vedno izklopite napravo, izvlecite priključni kabel iz
električnega omrežja in počakajte, da se naprava popolnoma
ohladi!
Prevoz
Čiščenje
◆
Redno čistite izdelek. Po vsaki uporabi in pred
shranjevanjem odstranite vso nesnago.
◆ Redno in pravilno čiščenje je zagotovilo za varno in
dolgoletno uporabo naprave.
◆ Pred vsako uporabo naprave preverite vse sestavne
dele za znake poškodb ali dotrajanosti. Ne uporabljajte
naprave, če najdete obrabljene ali poškodovane
sestavne dele.
Opozorilo: Popravila in vzdrževalna dela opravljajte
skladno s temi navodili! Vse dodatne posege lahko opravi le
pooblaščena oseba!
◆ Izdelek čistite s suho krpo. Težko dostopna območja
počistite s ščetko.
◆ Prezračevalne odprtine (1) počistite po vsaki uporabi
naprave; pri tem uporabite suho krpo in ščetko.
◆ Trdo sprijeto umazanijo počistite z zračnim tlakom
(maks. 3 bare).
Opomba: Ne uporabljajte kemičnih, abrazivnih ali drugih
agresivnih čistil ali razkužil, ki lahko poškodujejo plastične
dele stroja.
◆ Preverite za poškodovane ali dotrajane dele. Pred
uporabo naprave zamenjajte vse obrabljene dele ali
stopite v stik s pooblaščenim servisnem centrom za
popravilo.
Vzdrževanje
◆
Pred vsako uporabo in po vsaki uporabi preverite
napravo in pripomočke (ali priključke) za poškodbe ali
dotrajanost. Po potrebi jih zamenjajte z novimi, skladno
z navodili za uporabo. Upoštevajte vse tehnične zahteve.
Popravila
Izdelek ne vsebuje sestavnih delov, ki jih lahko popravi
uporabnik naprave. Za popravila stopite v stik s pooblaščenim
servisnim centrom ali pooblaščenim serviserjem.
Shranjevanje
◆
◆
◆
◆
Izklopite napravo in izvlecite priključni kabel iz
električnega omrežja.
Počistite napravo, kot je opisano zgoraj.
Shranite izdelek in pripomočke v temnem, suhem, dobro
prezračenem prostoru, kjer temperature padejo pod
ničlo.
Vedno shranite izdelek zunaj dosega otrok. Idealna
temperatura za shranjevanje mora biti v razponu od
10 °C do 30 °C.
◆
◆
◆
◆
◆
Za shranjevanje priporočamo uporabo originalne
embalaže oz. izdelek pokrijte z ustrezno krpo, da ga
zaščitite pred prahom.
Izklopite napravo in izvlecite priključni kabel iz
električnega omrežja.
Montirajte transportne ščitnike, če so na voljo.
Napravo vedno držite z obema ročajema (2).
Napravo zaščitite pred močnimi udarci ali vplivi vibracij,
ki se lahko pojavijo med transportiranjem.
Napravo zavarujte tako, da se ne mora prevrniti ali
prekucniti.
Odpravljanje težav
Večina težav se pogosto pojavi v takšni obliki, da jih lahko
uporabnik odpravi sam. Svojo napravo preverite s pomočjo
naslednjega razdelka. Večina težav boste lahko odpravili hitro
brez večjega posredovanja.
Težava
Morebitni vzrok
Rešitev
Naprava se noče
zagnati
Naprava ni priključena
na električno omrežje
Priključite na električno
omrežje
Priključni kabel ali vtič je
okvarjen
Kabel ali vtič mora
preveriti električar
Okvara je v notranjosti
izdelka
Napravo mora preveriti
električar
Izdelek ne doseže
polne moči
Rezultati mešanja niso
zadovoljivi
Podaljšek ni primeren za Uporabite ustrezen
uporabo s to napravo
podaljšek
Priključno omrežje (npr.
generator) ima prenizko
napetost
Priključite na ustrezen
vir napajanja
Vse prezračevalne
odprtine so zamašene
Očistite prezračevalne
odprtine
Mešalnik je dotrajan
Zamenjajte ga z novim
Mešalnik ni primeren za
vrsto snovi, ki jo mešate
Uporabite pravilni
mešalnik
Varstvo okolja
Odsluženo orodje odlagajte ločeno od navadnih
komunalnih odpadkov. Izdelka ne smete odlagati
skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki.
Če ugotovite, da vaš Stanley Fat Max izdelek ne služi več
svojemu namenu, ali se vam ne zdi več uporaben, ga ne
zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Napravo
pripravite za odlaganje, ločeno od ostalih gospodinjskih
odpadkov.
Ločeno zbiranje rabljenih izdelkov in embalaže
omogoča obnovo in ponovno uporabo nekaterih
materialov. Tovrstno ravnanje pa pripomore
k preprečevanju onesnaženja okolja in manjši
porabi naravnih virov.
9
SLOVENSKI
Lokalni predpisi morda urejajo ločeno zbiranje električnih
aparatov iz gospodinjstev, na zbirališčih odpadkov ali pri
prodajalcu, ko kupite nov izdelek
Podpisani je odgovoren za sestavo tehnične dokumentacije
in daje to izjavo v imenu Stanley Europe.
Stanley Europe vam nudi možnost zbiranja in obnove
uporabljenih in iztrošenih izdelkov Stanley Fat Max, ko ti
dosežejo konec svoje življenjske dobe. Če želite izkoristiti
predlagano možnost, vaš neuporaben izdelek vrnite
pooblaščenemu serviserju, ki bo potrebne postopke izvedel
namesto vas.
Lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja lahko ugotovite
tako, da kontaktirate lokalno Stanley Europe pisarno, na
naslov, ki je naveden v tem priročniku. Dodatno pa so seznam
vseh pooblaščenih Stanley Europe serviserjev in vsi podatki
o po prodajnih storitvah na voljo na internetu:
www.2helpU.com
Tehnični podatki
FME190
Nazivna napetost, frekvenca
220 - 240 V~, 50 Hz
Nazivna moč
1,600 W
Hitrost delovanja brez obremenitve n0
180 - 460 vrt/min 300-750 vrt/min
Premer mešalnika
Ø 140 mm
Spojni navoj
M14 × 2
Prostornina za mešalno snov
maks. 120 l
Maks. navor
80 Nm
Razred zaščite
Razred ll
Teža
pribl. 5,1 kg
Raven zvočnega tlaka LpA
84 dB (A)
Raven zvočne moči LWA
95 dB (A)
Negotovost KpA, KWA
3 dB (A)
>ah
4,24 m/s2
ES-izjava o skladnosti
DIREKTIVA O STROJIH
Lopatasti mešalnik serije FME190
Stanley Europe izjavlja, da so izdelki, opisani pod »tehničnimi
podatki« v skladu z:
2006/42/ES, EN 60745-1:2009 + A11:2010,
EN 60745-2-11: 2010
Poleg tega so izdelki v skladu z določbami direktive 2004/108/
ES (do 19/04/2016) 2014/30/EU (od 20/04/2016) in 2011/65/
EU. Za več informacij se povežite z Stanley Europe na
spodnjih naslovih, ali glejte zadnjo stran navodil.
10
Ray Laverick
Vodja inženiringa
Stanley Europe, Egide Walschaertsstraat14-18,
2800 Mechelen, Belgija
01/26/2015
Garancija
Stanley Europe na podlagi zaupanja v kakovost svojih
izdelkov ponuja izredno garancijo profesionalnim
uporabnikom izdelka. Ta garancijska izjava je dodatek
in v nobenem primeru ne vpliva na pogodbene pravice
zasebnega neprofesionalnega uporabnika. Garancija je
veljavna znotraj ozemlja držav članic EU in na evropskem
trgovinskem območju.
POLNA ENOLETNA GARANCIJA
Če se vaš Stanley Fat Max izdelek pokvari zaradi slabih
materialov ali slabe sestave v roku 12 mesecev od datuma
nakupa, vam Stanley Europe jamči brezplačno zamenjavo
vseh pokvarjenih delov ali pa zamenjavo izdelka z novim,
vendar pod pogojem, da:
◆ Je bil izdelek uporabljen pravilno in da so bila
upoštevana navodila, ki jih navaja priročnik.
◆ Ta izdelek izkazuje normalno obrabo zaradi uporabe;
◆ Na izdelku ni bilo opravljeno nobeno nepooblaščeno
popravilo;
◆ Da je predložen dokaz o datumu nakupa.
◆ Da je izdelek Stanley Fat Max vrnjen skupaj z vsemi
originalnimi sestavnimi deli.
Če želite uveljaviti garancijo, kontaktirajte vašega prodajalca
ali poiščite najbližjega pooblaščenega serviserja Stanley
Fat Max v katalogu Stanley Fat Max, ali kontaktirate
lokalno pisarno Stanley, na naslovu, ki je naveden v tem
priročniku. Seznam pooblaščenih servisov Stanley Fat Max
in podrobnosti o po-prodajni pomoči kupcem so na voljo na
spletnem naslovu:
www.stanley.eu/3
HRVATSKI
Namjena
f.
Ako nije moguće izbjeći korištenje električnog
alata u vlažnim uvjetima, upotrijebite napajanje
s diferencijalnom sklopkom za zaštitu od
neispravnosti uzemljenja (RCD). Upotreba sklopke
na diferencijalnu struju (RCD) smanjuje rizik od strujnog
udara.
3.
a.
Osobna sigurnost
Prilikom rada s električnim alatom budite oprezni,
usredotočeni na rad i primjenjujte zdravorazumski
pristup. Ne koristite električni alat ako ste umorni ili
pod utjecajem droga, alkohola ili lijekova. Trenutak
nepažnje tijekom rada s električnim alatom može dovesti
do ozbiljnih ozljeda.
Rabite opremu za osobnu zaštitu. Uvijek koristite
zaštitu za oči. Upotreba zaštitne opreme poput maske
protiv prašine, sigurnosnih cipela protiv klizanja, čvrste
kape ili zaštite sluha u odgovarajućim uvjetima smanjit
će rizik od tjelesnih ozljeda.
Spriječite nenamjerno uključivanje. Prije
priključivanja u električnu mrežu ili umetanja
akumulatorske baterije, kao i prije uzimanja ili
nošenja alata, provjerite je li prekidač u isključenom
položaju. Nošenje električnog alata tako da je prst na
prekidaču ili priključivanje električnog alata kojemu je
prekidač uključen dovodi do nezgoda.
Prije nego što uključite uređaj, uklonite s njega sve
ključeve ili alate za podešavanje. Ostavljanje ključa
na rotirajućem dijelu električnog alata može dovesti do
ozljede.
Ne sežite predaleko. Pazite na ravnotežu i zauzmite
stabilan položaj. To omogućuje bolji nadzor nad
električnim alatom u neočekivanim situacijama.
Nosite prikladnu odjeću. Ne nosite široku odjeću ili
nakit. Kosu, odjeću i rukavice uvijek držite podalje
od pokretnih dijelova. Pokretni dijelovi mogu zahvatiti
labavo obučenu odjeću, nakit ili dugu kosu.
Ako postoji mogućnost priključivanja uređaja za
usisavanje i prikupljanje prašine, osigurajte njihovo
pravilno povezivanje i upotrebu. Upotreba uređaja za
prikupljanje prašine može smanjiti opasnosti vezane uz
prašinu.
Ova miješalica Stanley Fat Max FME190 predviđena je
za miješanje tekućina i materijala u prašku: boja, ljepila,
gipsa, cementa itd. Namijenjena je za profesionalnu i
neprofesionalnu upotrebu.
Sigurnosne upute
Opća sigurnosna upozorenja za električne alate
Upozorenje! Pročitajte sva sigurnosna
upozorenja i upute. Nepoštivanje upozorenja
i uputa navedenih u nastavku može rezultirati
strujnim udarom, požarom i/ili ozbiljnim ozljedama.
Upozorenja i upute čuvajte za buduće potrebe
Izraz "električni alat" u svim dolje navedenim upozorenjima
odnosi se na vaš električni alat napajan iz gradske mreže (sa
žicom) ili električni alat napajan akumulatorskom baterijom
(bez žice).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
Sigurnost u radnom području
Područje rada držite čistim i dobro osvijetljenim.
Zakrčeni ili mračni prostori prizivaju nezgode.
S električnim alatima nemojte raditi u eksplozivnom
okruženju, kao što je blizina zapaljivih tekućina,
plinova ili prašine. Električni aparati stvaraju iskre koje
mogu zapaliti prašinu ili isparavanja.
Prilikom rada s električnim alatom držite podalje
promatrače i djecu. Zbog odvraćanja pozornosti mogli
biste izgubiti nadzor nad uređajem.
Zaštita od električne struje
Utikači električnih alata moraju odgovarati
utičnicama. Nikad i ni na koji način ne prepravljajte
utikač. Nemojte rabiti prilagodne utikače s
uzemljenim električnim alatima. Neizmijenjeni utikači
i odgovarajuće utičnice smanjit će rizik od strujnog
udara.
Izbjegavajte fizički dodir s uzemljenim površinama
poput cijevi, radijatora, metalnih okvira i hladnjaka.
Ako je tijelo uzemljeno, rizik od strujnog udara je
povećan.
Električne alate ne izlažite kiši ni vlazi. Prodiranje
vode u električni alat povećat će rizik od strujnog udara.
Kabel ne upotrebljavajte za nepredviđene namjene.
Kabel nikad ne upotrebljavajte za nošenje,
povlačenje ili odvajanje utikača električnog alata iz
električne utičnice. Kabel držite podalje od izvora
topline, ulja i oštrih ili pokretnih dijelova. Oštećeni ili
zapleteni kabel povećat će rizik od strujnog udara.
Pri radu s električnim alatom na otvorenom
upotrijebite produžni kabel pogodan za upotrebu na
otvorenom. Upotreba kabela prikladnog za otvorene
prostore smanjuje rizik od strujnog udara.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
Upotreba i čuvanje električnih alata
Električni alat nemojte forsirati. Upotrijebite
odgovarajući električni alat za posao koji obavljate.
Prikladan električni alat bolje će i sigurnije obaviti posao
brzinom za koju je predviđen.
Ne upotrebljavajte električni alat ako se prekidač
ne može prebaciti u isključeni ili uključeni položaj.
Svaki električni alat kojim se ne može upravljati pomoću
prekidača predstavlja opasnost i potrebno ga je popraviti.
11
HRVATSKI
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
Prije podešavanja, zamjene pribora ili pohrane
električnog alata isključite utikač iz utičnice ili
odvojite akumulatorsku bateriju. Ove sigurnosne
mjere smanjuju rizik od nehotičnog pokretanja
električnog alata.
Električne alate koji se ne upotrebljavaju pohranite
izvan dohvata djece i ne dopustite rad osobama
koje nisu upoznate s ovim alatom ili ovim uputama.
Električni alati opasni su ako njima rade nestručni
korisnici.
Održavajte električne alate. Provjerite ima li kakvih
otklona, savinutih ili napuklih dijelova ili bilo
kakvih drugih stanja koja mogu utjecati na rad
električnog alata. Ako je alat oštećen, popravite ga
prije upotrebe. Velik broj nezgoda uzrokovan je loše
održavanim električnim alatima.
Rezne dijelove alata održavajte oštrima i čistima.
Pravilno održavanje reznih alata i njihovih oštrica
smanjuje mogućnost savijanja i olakšava upravljanje.
Električni alat, pribor, nastavke itd., upotrebljavajte
u skladu s ovim uputama te uzimajući u obzir radne
uvjete i posao koji je potrebno obaviti. Upotreba
električnih alata za poslove za koje nije namijenjen može
dovesti do opasnih situacija.
Servisiranje
Električne alate servisirajte kod kvalificiranog
servisera i upotrebom identičnih zamjenskih
dijelova. To omogućuje sigurnu uporabu alata.
Dodatna sigurnosna upozorenja za miješalice.
◆
◆
◆
◆
◆
◆
12
Uređaj nemojte pritezati u škripac ili na radni stol kao
stacionarni alat. To može uzrokovati ozbiljne ozljede.
Odmah isključite uređaj ako dođe do zaglavljivanja.
Budite spremni na snažan reakcijski moment, koji može
uzrokovati povratni udar. Priključak alata će se zaglaviti
ako se uređaj preoptereti ili iskrivi u radnom materijalu.
Nosite zaštitnu odjeću, maske protiv prašine i
zaštitne rukavice tijekom upotrebe proizvoda. Tijekom
upotrebe može doći do stvaranja prašine i prskanja
materijala ili tekućina. Mnoge vrste prašina smatraju se
karcinogenima.
Uređaj uvijek koristite objema rukama. Čvrsto držite
rukohvate i zauzmite stabilan položaj na ravnoj i čvrstoj
podlozi. Gubitak nadzora nad može uzrokovati tjelesne
ozljede.
Nemojte koristiti ovaj proizvod za obradu vrlo zapaljivih
ili potencijalno eksplozivnih tvari kao što su otapala.
Prilikom upotrebe ovog proizvoda nastaju iskre koje
mogu zapaliti pare.
Ovaj uređaj koristite samo u zatvorenom prostoru. Vlaga
i kiša mogu oštetiti proizvod i mogu uzrokovati strujni
udar ako materijal koji miješate prodre unutar proizvoda.
Proizvod pregledajte kod profesionalnog električara. Ako
◆
◆
prodru u proizvod, materijal koji miješate i vlaga mogu
oštetiti proizvod ili uzrokovati strujni udar.
Nemojte raditi s tvarima koje su štetne po zdravlje.
Mnoge tvari otrovne su prilikom takve obrade. Nemojte
udisati nikakve nezdrave tvari i izbjegavajte kontakt
s kožom. Slijedite upute proizvođača i nosite
odgovarajuću opremu za osobnu zaštitu.
Prije uklanjanja materijala koji miješate i odlaganja
pričekajte da se uređaj potpuno zaustavi. Košara se
može zaglaviti ili može doći do razbacivanja miješanog
materijala. To može uzrokovati gubitak nadzora.
Stalno prisutni rizici.
Čak i uz primjenu važećih sigurnosnih propisa i sigurnosnih
uređaja, neke stalno prisutne rizike nije moguće izbjeći, a to
su:
◆ Ozljede uzrokovane dodirivanjem rotirajućih/pokretnih
dijelova.
◆ Oštećenje sluha.
◆ Ozljede uzrokovane promjenom dijelova, oštrica ili
pribora.
◆ Opasnosti po zdravlje uslijed udisanja prašine nastale
tijekom blanjanja drva, osobito hrastovine, bukovine
i iverice.
◆ Ozljede uzrokovane produljenom upotrebom alata.
Radite redovite pauze tijekom upotrebe bilo kojeg alata
tijekom duljih razdoblja.
Sigurnost drugih osoba
◆
◆
Ovaj uređaj nije namijenjen upotrebi od strane
osoba sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim
sposobnostima, uključujući i djecu ni osoba s
nedostatkom iskustva ili znanja, osim ako ih osoba
zadužena za njihovu sigurnost nadzire ili im je pružila
upute za sigurnu upotrebu uređaja.
Djecu je potrebno nadgledati kako se ne bi igrala
uređajem.
Vibracije
Deklarirane vrijednosti emisija vibracija, koje su navedene
u tehničkim podacima i izjavi o usklađenosti, izmjerene su
u skladu sa standardiziranom metodom ispitivanja
navedenom u dokumentu EN 60745 i mogu se koristiti
za međusobno uspoređivanje alata. Deklarirana emisija
vibracija može se upotrijebiti i za preliminarno procjenjivanje
izloženosti.
Upozorenje! Emisija vibracija tijekom stvarne upotrebe
električnog alata može se razlikovati od deklarirane
vrijednosti, ovisno o načinima na koje se alat koristi. Razina
vibracija može porasti iznad navedene razine. Prilikom
ocjenjivanja izloženosti vibracijama kako bi se odredile
sigurnosne mjere prema dokumentu 2002/44/EC za zaštitu
osoba koje redovito koriste električne alate, potrebno je uzeti
HRVATSKI
u obzir procjenu izloženosti vibracijama, stvarne uvjete i način
upotrebe alata, uključujući i sve dijelove radnog ciklusa, kao
što je vrijeme od isključivanja alata do potpunog zaustavljanja
i vrijeme od uključivanja do postizanja pune radne brzine.
Oznake na alatu
Na alatu su prikazani sljedeći simboli:
Upozorenje! Da bi se smanjio rizik od ozljeda,
korisnik mora pročitati priručnik s uputama.
Koristite zaštitne naočale.
Koristite zaštitu za sluh.
Nosite masku protiv prašine.
Prilikom rukovanja oštricama nosite rukavice.
Zaštita od električne struje
Ovaj alat dvostruko je izoliran te žica uzemljenja
nije potrebna. Uvijek provjerite odgovara li
električno napajanje naponu navedenom na opisnoj
oznaci.
◆
Povremeno pregledajte alat. Ako je kabel napajanja
oštećen, treba ga zamijeniti proizvođač ili ovlašteni
servis tvrtke Stanley Fat Max kako bi se izbjegle
opasnosti.
Padovi napona
Promjene jačine struje izazivaju kratkotrajne padove napona.
U nepovoljnim uvjetima napajanja može postojati utjecaj na
drugu opremu. Ako je impedancija izvora napajanja niža od
0,34 Ω, vjerojatnost pojavljivanja smetnji je malena.
Upotreba produžnog kabela
◆ Uvijek upotrijebite odobreni produžni kabel prikladan za
napajanje ovog alata (pregledajte tehničke podatke).
Prije uporabe provjerite ima li na produžnom kabelu
znakova oštećenja, habanja i istrošenosti.
◆ Zamijenite produžni kabel ako je oštećen ili neispravan.
U slučaju upotrebe kabela na kolutu, kabel uvijek
potpuno odmotajte. Upotreba produžnog kabela koji
nije prikladan za ulaznu snagu alata ili koji je oštećen ili
neispravan može predstavljati rizik od požara i strujnog
udara.
Značajke
Ovaj alat obuhvaća neke ili sve od sljedećih značajki.
1. Otvori za prozračivanje
2. Rukohvat (lijevi i desni)
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Grlić
Osovina
Mješač
gumb za blokiranje
Prekidač za regulaciju brzine
Kabel napajanja s utikačem
Ključ za postavljanje 22 mm (× 2)
Sastavljanje
Vađenje iz ambalaže
◆
Raspakirajte sve dijelove i postavite ih na ravnu i stabilnu
površinu.
◆ Uklonite svu ambalažu.
◆ Provjerite je li isporučeni sadržaj kompletan i neoštećen.
Ako ustanovite da neki dijelovi nedostaju ili da su
oštećeni, obratite se dobavljaču i nemojte koristiti
proizvod. Upotreba nepotpunih ili oštećenih proizvoda
predstavlja opasnost za osobe i imovinu.
◆ Provjerite imate li sav pribor i alate za sastavljanje
i upotrebu. To obuhvaća i odgovarajuću opremu za
osobnu zaštitu.
Upozorenje! Proizvod i ambalaža nisu dječje igračke! Djeca
se ne smiju igrati plastičnim vrećicama, papirima i malenim
dijelovima! Postoji opasnost od davljenja i gušenja!
Postavljanje
Upozorenje! Proizvod prije upotrebe treba potpuno sastaviti!
Nemojte koristiti proizvod koji je samo djelomično sastavljen
ili su njegovi dijelovi oštećeni! Slijedite upute za sastavljanje
i priložene slike kako biste lakše sastavili proizvod! Proizvod
ne priključujte na napajanje prije nego što ga potpuno
sastavite!
Mješač
Upozorenje! Dostupni su različiti tipovi mješača koji se
razlikuju po obliku i promjeru. Uvijek upotrijebite odgovarajući
mješač za posao koji obavljate! Poštujte tehničke zahtjeve
ovog proizvoda (pogledajte odjeljak "Tehničke specifikacije")!
Mješač postaje vruć tijekom upotrebe! Rukujte pažljivo!
Prilikom rukovanja mješačima nosite zaštitne rukavice kako
se ne biste opekli ili porezali!
Pričvršćivanje (sl. A, B, C i D)
◆
Poravnajte mješač (5) s osovinom (4). Zavijte mješač (5)
u smjeru kazaljke na satu na donji kraj osovine (4) (sl. A).
◆ Pričvrstite zavarnu maticu na osovinu (4) pomoću ključa
(9) i pritegnite mješač (5) u smjeru kazaljke na satu tako
da pomoću drugog ključa (9) zahvatite zavarnu maticu
(sl. B).
Napomena! Spoj prvo učvrstite rukom, a zatim pomoću
ključeva.
13
HRVATSKI
◆
◆
Poravnajte osovinu (4) s grlićem (3). Zavijte kraj osovine
sa zavarnom maticom u grlić (3) u smjeru kazaljke na
satu (sl. C).
Pričvrstite grlić (3) pomoću jednog ključa (9) i pritegnite
osovinu (4) u smjeru kazaljke na satu tako da pomoću
drugog ključa (9) zahvatite zavarnu maticu (sl. D).
◆
◆
◆
Napomena! Spoj prvo učvrstite rukom, a zatim pomoću
ključeva.
◆
Uklanjanje/ponovno postavljanje (sl. E, F)
◆
◆
◆
Pričvrstite grlić (3) pomoću jednog ključa (9) i olabavite
osovinu (4) u smjeru suprotnom od kazaljke na satu tako
da pomoću drugog ključa (9) zahvatite zavarnu maticu
(sl. E).
Olabavite zavarnu maticu u smjeru suprotnom od
kazaljke na satu (sl. F) i izvadite osovinu (4) iz grlića (3)
(sl. F)
Mješač (sl. G, H)
◆
◆
◆
Pričvrstite zavarnu maticu osovine (4) pomoću jednog
ključa (9) i olabavite mješač (5) u smjeru suprotnom
od kazaljke na satu tako da pomoću drugog ključa (9)
zahvatite zavarnu maticu (sl. G).
Olabavite zavarnu maticu u smjeru suprotnom od
kazaljke na satu (sl. F) i izvadite osovinu (5) iz grlića (4)
(sl. F)
Po potrebi pričvrstite novu osovinu/mješač.
Upotreba
Regulator brzine (sl.I)
Proizvod koristite u trenutačnom ili kontinuiranom načinu.
Trenutačni način
◆
◆
Uređaj uključite tako da pritisnete regulator brzine (7)
(sl. I).
Uređaj isključite tako da pustite regulator brzine (7).
Kontinuirani način
◆
◆
◆
◆
Uključite uređaj tako da držite pritisnut regulator brzine
(7) (sl. J, korak 1).
Držite pritisnut gumb za blokiranje (6) kako biste blokirali
regulator brzine (7) (sl. I, korak 2).
Pustite gumb za blokiranje (6) i regulator brzine (8).
Regulator brzine sada je blokiran.
Pritisnite i pustite regulator brzine (7) kako biste isključili
uređaj.
Opća upotreba
◆
14
Prije svake upotrebe provjerite uređaj, kabel napajanja,
utikač i pribor. Nemojte koristiti uređaj ako je oštećen ili
istrošen.
Dvaput provjerite jesu li pribor i priključci pravilno
učvršćeni.
Uređaj uvijek držite za rukohvate. Rukohvate održavajte
suhima radi sigurnosti.
Ventilacijski otvori moraju biti prohodni i čisti. Po potrebi
ih očistite mekom četkom. Blokirani ventilacijski otvori
mogu uzrokovati pregrijavanje i oštećenje proizvoda.
Odmah isključite proizvod ako se tijekom rada u radnom
području pojave druge osobe. Uvijek pričekajte da se
uređaj potpuno zaustavi prije nego što ga odložite.
Nemojte se preforsirati. Uzimajte redovite pauze kako
biste se mogli usredotočiti na posao i zadržali nadzor
nad uređajem.
Miješanje (sl. K)
Upozorenje! Tijekom upotrebe dolazi do stvaranja fine
prašine!
Prašine sastavljene od nekih tvari vrlo su zapaljive i
eksplozivne! Tijekom upotrebe nemojte pušiti, a izvore topline
i otvoreni plamen držite izvan radnog područja! Uvijek nosite
masku protiv prašine kako biste se zaštitili od opasnosti koje
uzrokuje prašina!
Mješač će se zaustaviti tijekom rada ako je materijal previše
čvrst. Isključite uređaj, izvadite mješač iz materijala i provjerite
materijal prije nego što nastavite s radom. Blokirani mješač
može uzrokovati pregrijavanje motora. Tijekom upotrebe
čvrsto držite uređaj. Ne dopustite da mješač dodiruje košaru!
To može dovesti do oštećenja mješača i košare!
◆ Držite proizvod objema rukama na oba rukohvata (2)
i umetnite mješač (5) u materijal (sl. M).
◆ Lagano pritisnite regulator brzine kako biste pokrenuli
rad niskom brzinom.
◆ Pomičite mješač kroz materijal dok ne bude ravnomjerno
i potpuno pomiješan.
◆ Isključite uređaj. Pričekajte da se mješač potpuno
zaustavi prije nego što ga izvadite iz materijala.
Upozorenje: ako se mješač zaglavi u materijalu, isključite
uređaj, pričekajte da se potpuno zaustavi i iskopčajte ga iz
napajanja. Tek tada oslobodite zaglavljeni priključak.
Nakon upotrebe
Upozorenje: prije pregleda, održavanja i čišćenja uvijek
isključite uređaj, iskopčajte ga iz napajanja i pričekajte da se
ohladi.
Čišćenje
◆
◆
◆
Uređaj održavajte čistim. Nakon svake upotrebe i prije
pohrane uklonite nečistoće iz uređaja.
Redovito i pravilno čišćenje omogućuje sigurnu upotrebu
te produljuje vijek trajanja proizvoda.
Prije svake upotrebe provjerite jesu li dijelovi proizvoda
istrošeni ili oštećeni. Nemojte koristiti ako pronađete
oštećene ili istrošene dijelove.
HRVATSKI
Upozorenje: popravke i održavanje izvodite samo prema
ovim uputama. Radove koji nisu opisani u uputama prepustite
kvalificiranom stručnjaku!
◆ Proizvod čistite suhom krpom. Za teško dostupna mjesta
upotrijebite četku.
◆ Osobitu pažnju obratite na čišćenje ventilacijskih otvora
(1) nakon svake upotrebe pomoću krpe i četke.
◆ Tvrdokornu nečistoću uklonite komprimiranim zrakom
(maks. 3 bara).
Napomena: nemojte rabiti kemijske, alkalne, abrazivne ili
druge agresivne deterdžente ili sredstva za dezinfekciju jer
mogu biti štetni za površinu uređaja.
◆ Provjerite istrošene ili oštećene dijelove. Prije ponovne
upotrebe proizvoda istrošene dijelove zamijenite ili se za
popravak obratite ovlaštenom servisu.
Održavanje
◆
Prije i nakon svake upotrebe provjerite jesu li pribor (ili
priključci) istrošeni ili oštećeni. Po potrebi ih zamijenite
novima kao što je opisano u ovom priručniku. Obratite
pažnju na tehničke zahtjeve.
Popravak
Ovaj proizvod ne sadrži dijelove koje bi korisnik mogao
servisirati. Za provjeru i popravak obratite se ovlaštenom
servisu ili slično kvalificiranoj osobi.
Skladištenje
◆
◆
◆
◆
◆
Isključite proizvod i iskopčajte ga iz napajanja.
Proizvod očistite na prethodno opisan način.
Uređaj i njegov pribor pohranite na tamnom i dobro
prozračenom mjestu na kojem ne dolazi do mraza.
Proizvod uvijek pohranite na mjestu koje nije dostupno
djeci. Idealna temperatura pohrane je između 10°C
i 30°C.
Za pohranu preporučujemo izvornu ambalažu ili prekrijte
proizvod odgovarajućom krpom ili sl. kako biste ga
zaštitili od prašine.
Transport
◆
◆
◆
◆
◆
Isključite proizvod i iskopčajte ga iz napajanja.
Pričrstite štitnike za transport ako su dio opreme.
Uređaj uvijek držite za rukohvate (2).
Zaštitite uređaj od jakih udaraca ili vibracija do kojih
može doći tijekom transporta u vozilima.
Učvrstite proizvod kako se ne bi otklizao ili prevrnuo.
Rješavanje problema
Ono što izgleda kao kvar često je uzrokovano čimbenicima
koje korisnici mogu otkloniti sami. Stoga provjerite uređaj
prema uputama u ovom odjeljku. Problem se u većini
slučajeva može brzo otkloniti.
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Uređaj se ne pokreće
Nije prikjučen na
napajanje
Priključite uređaj na
napajanje
Neispravan je kabel
ili utikač
Provjerite uređaj kod
električara
Ostali električni defekti
uređaja
Provjerite uređaj kod
električara
Produžni kabel nije
prikladan za ovaj uređaj
Upotrijebite odgovarajući
produžni kabel
Izvor napajanja (npr.
generator) premalog je
napona
Priključite na drugi izvor
napajanja
Ventilacijski otvori su
blokirani
Očistite ih
Mješač je istrošen
Zamijenite ga novim
Mješač nije prikladan za
materijal koji miješate
Upotrijebite odgovarajući
mješač
Uređaj ne postiže punu
snagu
Nezadovoljavajući
rezultati
Zaštita okoliša
Odvojeno prikupljajte. Ovaj proizvod ne smije se
odbacivati kao uobičajeni otpad iz kućanstva.
Ako ustanovite da je vaš proizvod tvrtke Stanley Fat Max
potrebno zamijeniti ili ako za njime više nemate potrebe, ne
odbacujte ga kao uobičajeni otpad iz kućanstva. Pripremite
ovaj proizvod za zasebno prikupljanje.
Odvojeno prikupljanje rabljenih proizvoda
i ambalaže omogućuje recikliranje i ponovnu
upotrebu materijala. Ponovna upotreba recikliranih
materijala pomaže u sprječavanju zagađivanja
okoliša i smanjuje potražnju za sirovinama.
Lokalni zakoni mogu propisivati odvojeno prikupljanje
električnih proizvoda iz kućanstva, na mjestima lokalnih
odlagališta otpada ili putem prodavača kod kojeg ste kupili
ovaj proizvod.
Stanley Europe omogućuje prikupljanje i recikliranje
proizvoda tvrtke Stanley Fat Max po isteku njihovog vijeka
trajanja. Da biste iskoristili prednosti ove usluge, molimo
da svoj proizvod vratite bilo kojem ovlaštenom servisnom
predstavniku koji će ga preuzeti u naše ime.
Lokaciju vama najbližeg ovlaštenog servisnog predstavnika
možete provjeriti kontaktiranjem svog lokalnog ureda tvrtke
Stanley Europe na adresi navedenoj u ovom priručniku.
Također , potpuni popis ovlaštenih servisa tvrtke Stanley
Europe i potpune pojedinosti o našim uslugama nakon
prodaje i kontaktima dostupni su putem interneta na adresi:
15
HRVATSKI
Tehnički podaci
JEDNOGODIŠNJE POTPUNO JAMSTVO
FME190
Nazivni napon, frekvencija
220 – 240 V~, 50 Hz
Nazivna snaga
1.600 W
Nazivna brzina bez opterećenja n0
180 - 460 o/min 300-750 o/min
Promjer mješača
Ø 140 mm
Spojni navoj
M14 × 2
Volumen mješavine
maks. 120 l
Najveći moment
80 Nm
Klasa zaštite
Klasa ll
Težina
oko 5,1 kg
Zvučni tlak LpA
84 dB(A)
Snaga zvuka LWA:
95 dB(A)
Nesigurnost KpA, KWA
3 dB(A)
>ah
4,24 m/s2
EU izjava o usklađenosti
DIREKTIVA O STROJEVIMA
Miješalica FME190
Stanley Europe izjavljuje da su proizvodi opisani u odjeljku
"tehnički podaci" u skladu sa sljedećim propisima:
2006/42/EC, EN 60745-1:2009 + A11:2010,
EN 60745-2-11: 2010
Ovi su proizvodi također usklađeni sa smjernicom 2004/108/
EC (do 19.4.2016.), 2014/30/EU (od 20.4.2016.) i 2011/65/
EU. Za dodatne informacije kontaktirajte Stanley Europe na
sljedeću adresu ili pogledajte prilog pri kraju priručnika.
Dolje potpisani je odgovoran za usklađenost tehničke
dokumentacije i ovu izjavu iznosi u ime tvrtke Stanley Europe.
Ray Laverick
Rukovoditelj inženjerskog odjela
Stanley Europe, Egide Walschaertsstraat14-18,
2800 Mechelen, Belgium
01/26/2015
Jamstvo
Tvrtka Stanley Europe sigurna je u kvalitetu svojih proizvoda
i za profesionalne korisnike pruža natprosječno jamstvo. Ova
izjava o jamstvu dodatak je vašim ugovornim pravima kao
privatnog neprofesionalnog korisnika i ni na koji ih način ne
narušava. Ovo jamstvo valjano je na području država članica
Europske unije i Europske zone slobodnog trgovanja.
16
Ako vaš Stanley Fat Max proizvod postane neispravan
uslijed nepravilnosti u njegovom materijalu ili izradi u roku
od 12 mjeseci od dana kupnje, tvrtka Stanley Europe jamči
besplatnu zamjenu svih neispravnih dijelova te besplatnu
zamjenu alata po vlastitom nahođenju pod sljedećim uvjetima:
◆ proizvod nije bio zloupotrebljavan te je rabljen u skladu
s priručnikom za uporabu
◆ proizvod nije bio izložen trošenju i habanju za koje nije
predviđen
◆ neovlaštene osobe nisu pokušavale izvoditi popravke
◆ postoji dokaz o kupnji
◆ Stanley Fat Max proizvod vraćen je sa svim izvornim
dijelovima.
Ako želite podnijeti zahtjev, kontaktirajte svog prodavača
ili potražite lokaciju vama najbližeg ovlaštenog servisnog
predstavnika tvrtke Stanley Fat Max u katalogu Stanley
Fat Max ili kontaktirajte svoj lokalno predstavništvo na adresi
navedenoj u ovom priručniku. Popis ovlaštenih Stanley
Fat Max servisa i sve pojedinosti o našim uslugama nakon
prodaje dostupni su putem interneta na adresi:
www.stanley.eu/3
HRVATSKI
JAMSTVENA IZJAVA
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Jamčimo da navedeni proizvod koji smo isporučili
nema nedostataka ili grešaka u konstrukciji ili tvorničkoj
montaži.
Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupnje. Jamčimo
da će navedeni proizvod koji smo isporučili u jamstvenom roku ispravno funkcionirati kod normalne upotrebe
ukoliko će se korisnik pridržavati priloženih uputa
o uporabi.
Jamčimo da je za isporučeni proizvod osigurano
servisno održavanje i potrebni rezervni dijelovi u toku
7 godina od datuma kupnje.
Obvezujemo se na zahtjev imatelja jamstvenog lista
podnesenog u jamstvenom roku, o svom trošku
osigurati otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda
koji proizlaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim, odnosno deklariranim karakteristikama kvalitete
proizvoda. Popravak se obvezujemo izvršiti u roku od
45 dana od dana prijave kvara. Ako proizvod ne popravimo u tom roku obvezujemo se zamijeniti ga novim ili
vratiti uplaćenu svotu.
Jamstvo vrijedi uz predočenje originalnog računa prodavatelja, te ispravno ispunjenog i ovjerenog pečatom
prodavatelja jamstvenog lista.
Troškove prijevoza odnosno prijenosa proizvoda
koji nastaju pri popravku odnosno njegovoj zamjeni
u garantnom roku snosi nositelj jamstva. Bez obzira na
način dostave ovlaštenom servisu, kupac je obavezan
podignuti proizvod po izvršenom servisnom popravku
i isto potvrditi svojim potpisom.
Nepravilnosti koje su nastale nestručnim rukovanjem,
rukovanjem suprotnim navedenim u uputama ili mehaničkim oštećenjem isključene su iz jamstva.
Proizvod ne smije biti prethodno otvaran ili popravljan
od strane neovlaštenih osoba.
Ako popravak traje duže od 14 dana, jamstveni rok se
produžuje za trajanje servisa.
♦
2.
Servisiranjem ili rastavljanjem uređaja od strane
neovlaštenih osoba
Dijelovi koji spadaju u potrošni materijal:
♦ Kvarovi nastali nedovoljnim održavanjem ili servisiranjem
♦ Kvarovi nastali radi preopterećivanja ili pregrijavanja uređaja ili njihovih sastavnih dijelova
TIP PROIZVODA:
Prodajno mjesto:
Pečat:
Datim prodaje:
Potpis:
NOSITELJ JAMSTVA: LIKOS d.o.o. Karlovačka cesta 2E,
10020 Zagreb
Uvoznik: LIKOS d.o.o. Karlovačka cesta 2E, 10020 Zagreb,
tel: 01 6539 875
CENTRALNI SERVIS: LIKOS d.o.o. Karlovačka cesta 2E,
10020 Zagreb
TELEFON SERVISA: 01 65 39 875
VAŽNO:
Za sva pitanja vezana za stavljanje alata u funkciju,
način dostave i povrat alata po izvršenom popravku, te
ostala servisna ili tehnička pitanja, obavezno kontaktirajte servis na telefon 01 6539 875, u uredovno vrijeme
radnim danom od 8.00 – 12.00 h
RADOVI I DIJELOVI KOJI IDU NA TERET JAMSTVA
♦ Kvarovi nastali greškom prilikom tvorničkog sklapanja
i pakiranja
♦ Puknuća lomovi dijelova strojeva i alata prouzročeni
nekvalitetnim materijalom tj. tvorničkom greškom.
♦ Indirektni kvarovi uzrokovani točkom 2.
♦ Kvarovi nastali odmah po puštanju stroja/uređaja u rad
RADOVI I DIJELOVI KOJI NISU PREDMET JAMSTVA
1. Oštećena i kvarovi nastali:
♦ Prilikom nepravilnog sastavljanja uređaja od strane
kupca
♦ Nepravilnim rukovanjem i nenamjenskim korištenjem
♦ Korištenjem neadekvatnih goriva, maziva, napona,
opterećenja
17
SRPSKI
Namena
f.
Ukoliko se ne može izbegnuti upotreba električnog
alata na vlažnom mestu, koristite napajanje sa FID
zaštitnom sklopkom za zaštitu od struje u slučaju
kvara. Upotreba FID sklopke umanjuje opasnost od
električnog udara.
3.
a.
Lična bezbednost
Budite pažljivi, gledajte šta radite i savesno radite
sa električnim alatom. Nemojte da koristite električni
alat ako ste umorni ili pod dejstvom lekova, alkohola
ili droga. Trenutak nepažnje pri radu sa električnim
alatom može dovesti do ozbiljnih telesnih povreda.
Nosite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite zaštitu
za oči. Zaštitna oprema, kao što su maska za prašinu,
zaštitna obuća sa đonom koji se ne kliza, kaciga ili
zaštita za sluh, koja se koristi pod odgovarajućim
uslovima, smanjiće telesne povrede.
Sprečite nenamerno pokretanje. Pobrinite se da
prekidač bude isključen pre povezivanja električnog
napajanja i/ili baterije, uzimanja uređaja ili nošenja
alata. Nošenje električnog alata sa prstom na prekidaču
ili električnih alata sa prekidačem koji su priključeni na
napajanje izaziva nezgode.
Uklonite ključ za podešavanje ili ključ za pritezanje
pre uključivanja električnog alata. Ključ za pritezanje
ili podešavanje koji je ostao u rotirajućem delu
električnog alata može da dovede do telesne povrede.
Ne posežite van domašaja. Održavajte stabilan
položaj i ravnotežu u svakom trenutku. Time se
obezbeđuje bolja kontrola nad električnim alatom
u neočekivanim situacijama.
Nosite odgovarajuću odeću. Ne nosite široku odeću
ili nakit. Kosu, odeću i rukavice udaljite od pokretnih
delova. Široka odeća, nakit ili duga kosa mogu da se
uhvate u pokretne delove.
Ako postoje priključni uređaji za izbacivanje prašine
i oprema za njeno sakupljanje, pobrinite se da budu
priključeni i da se pravilno koriste. Sakupljanje
prašine može da umanji opasnosti povezane sa
prašinom.
Vaša Stanley Fat Max FME190 mešalica je konstruisana za
mešanje tečnog i praškastog materijala: boje, lepak/ sredstvo
za lepljenje, gips kao i maltera itd. Ovaj alat je namenjen za
profesionalne i privatne, neprofesionalne korisnike.
Sigurnosna uputstva
Opšta bezbednosna upozorenja za električne alate
Upozorenje! Pročitajte sva bezbednosna
upozorenja i uputstva. Nepoštovanje dole
navedenih upozorenja i uputstava može izazvati
električni udar, požar i/ili ozbiljnu povredu.
Sačuvajte sva upozorenja i uputstva za buduće potrebe.
Termin “električni alat” u svim dole navedenim upozorenjima
odnosi se na alate sa mrežnim napajanjem (sa kablom) ili
alate sa baterijskim napajanjem (bežični).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
18
Bezbednost radnog područja
Radno područje treba uvek da bude čisto i dobro
osvetljeno. Nered i mračna područja izazivaju nezgode.
Ne radite sa električnim alatima u eksplozivnim
atmosferama, na primer u prisustvu zapaljivih
tečnosti, gasova ili prašine. Električni alati stvaraju
varnice koje mogu da upale prašinu ili isparenja.
Decu i druge osobe udaljite dok radite sa električnim
alatom. Zbog ometanja možete izgubiti kontrolu.
Električna bezbednost
Utikači električnih alata moraju da odgovaraju
utičnici. Nikada i ni na bilo koji način nemojte
modifikovati utikač. Ne koristite nikakve utične
adaptere sa uzemljenim električnim alatima.
Nemodifikovani utikači i odgovarajuće utičnice smanjiće
opasnost od električnog udara.
Izbegavajte telesni kontakt sa uzemljenim
površinama kao što su cevi, radijatori, šporeti
i frižideri. Postoji veća opasnost od električnog udara
ako je vaše telo uzemljeno.
Ne izlažite električne alate kiši ili vlažnim uslovima.
Voda koja prodre u električni alat povećava opasnost od
električnog udara.
Ne rukujte nepravilno kablom. Nemojte nikad koristiti
kabl za nošenje, vučenje ili izvlačenje utikača
električnog alata. Kabl udaljite od toplote, ulja, oštrih
rubova ili pokretnih delova. Oštećeni ili zapleteni
kablovi povećavaju opasnost od električnog udara.
Pri upotrebi električnog alata na otvorenom prostoru
koristite produžni kabl koji je prikladan za upotrebu
na otvorenom prostoru. Korišćenje kabla koji je
podesan za upotrebu na otvorenom prostoru umanjuje
opasnost od električnog udara.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
Upotreba i održavanje električnih alata
Ne preopterećujte električni alat. Koristite
odgovarajući električni alat za svoj rad. Pravilan
električni alat će bolje i bezbednije, i u predviđenoj meri,
obaviti posao za koji je konstruisan.
Ne koristite električni alat čiji prekidač ne može
da se uključi i isključi. Svaki električni alat koji se ne
može kontrolisati putem prekidača je opasan i mora se
popraviti.
Izvucite utikač iz izvora napajanja i/ili izvadite
bateriju iz električnog alata pre vršenja bilo
kakvih podešavanja, zamene pribora ili odlaganja
električnog alata. Takve preventivne bezbednosne
SRPSKI
d.
e.
f.
g.
5.
a.
mere smanjuju opasnost od slučajnog pokretanja
električnog alata.
Nekorišćene električne alate čuvajte van domašaja
dece i nemojte dozvoliti osobama koje nisu upoznate
sa ovim električnim alatom ili ovim uputstvima da
rukuju električnim alatom. Električni alati su opasni
u rukama neveštih korisnika.
Održavajte električne alate. Proverite da li su
pokretni delovi centrirani ili blokirani, da li su delovi
polomljeni i da li postoji bilo koje drugo stanje koje
može uticati na rad električnih alata. Ako je oštećen,
postarajte se da se električni alat popravi pre
upotrebe. Mnoge nezgode su izazvane loše održavanim
električnim alatima.
Rezne alate održavajte tako da budu oštri i čisti.
Pravilno održavani rezni alati sa oštrim reznim ivicama
ređe se blokiraju i lakše se kontrolišu.
Koristite električni alat, pribor, nastavke itd. u skladu
sa ovim uputstvima, uzimajući u obzir radne uslove
i rad koji treba obaviti. Korišćenje električnog alata za
radove za koje nije namenjen može dovesti do opasne
situacije.
Servis
Postarajte se da vaš električni alat servisira
kvalifikovani servisni tehničar koji će koristiti
samo originalne rezervne delove. Time se osigurava
bezbednost električnog alata.
Dodatna bezbednosna upozorenja za mešalicu.
◆
◆
◆
◆
◆
Nikada nemojte stavljati alat u stegu i koristite ga na
radnom stolu kao stacionarni alat. To može prouzrokovati
ozbiljne povrede.
Odmah isključite proizvod ako se pribor alata zaglavi.
Budite spremni na visoke reaktivne obrtne momente,
što može prouzrokovati povratne udare. Pribor alata se
zaglavjuje ako je proizvod preopterećen ili se uprede
u radnom komadu.
Nosite zaštitnu odeću, masku za prašinu i zaštitne
rukavice prilikom upotrebe ovog proizvoda. Tokom
korišćenja ovog proizvoda može se kreirati prašina
ili može nastati prskanje i materijal ili tečnost može
da bude izbačena unaokolo. Mnoge vrste prašine se
smatraju kancerogenim.
Koristite uvek proizvod sa obema rukama na
rukohvatima. Držite čvrsto na rukohvatima i obezbedite
stabilan položaj nogu na ravnoj i suvoj osnovi. Gubitak
kontrole nad proizvodom može dovesti do fizičkih
povreda.
Nemojte koristiti ovaj proizvod za obradu materija koja
je veoma zapaljiva ili potencijalno eksplozivna, kao što
su rastvarači. Korišćenjem ovog proizvoda kreiraju se
varnice koje mogu upaliti isparenja.
◆
◆
◆
Koristite ovaj proizvod samo u zatvorenim prostorijama.
Vlaga i kiša mogu da oštete proizvod ili dovesti do
električnog udara od strane električnog napajanja,
ukoliko mešani materijal dopre u unutrašnjosti proizvoda
ili ako proizvod upadne u materijal koji se meša. Neka
vam proizvod proveri profesionalni električar. Mešani
materijal i vlaga mogu oštetiti proizvod ili dovesti do
električnog udara, ako dopre u unutrašnjosti proizvoda.
Nemojte raditi sa materijama koje su štetne po zdravlju.
Mnogi materijali su štetni prilikom njihove obrade.
Nemojte udisati bilo kakvu nezdravu materiju
i izbegavajte kontakt sa vašom kožom. Sledite uputstva
proizvođača i nosite prikladnu zaštitnu opremu.
Sačekajte da se proizvod kompletno zaustavi pre nego
što ga uklonite iz materijala koji se meša i odložite.
Kofa može da se zaglavi ili mešani materijal može da
leti unaokolo. To može dovesti do gubitka kontrole nad
proizvodom.
Preostale opasnosti.
I pored primene relevantnih bezbednosnih propisa i
implementacije bezbednosnih uređaja, izvesne preostale
opasnosti se ne mogu izbeći. To su:
◆ Povrede izazvane dodirivanjem rotirajućih/pokretnih
delova.
◆ Slabljenje sluha.
◆ Rizik od povrede izazvane pri promeni delova ili pribora.
◆ Opasnost po zdravlje izazvano udisanjem prašine koja
se stvara pri sečenju drveta, a naročito hrasta, bukve
i MDF-a.
◆ Povrede izazvane dugotrajnom upotrebom alata. Ako
sa bilo kojim alatom radite duže vreme, pobrinite se da
redovno pravite pauze.
Bezbednost drugih osoba
◆
◆
Ovaj uređaj nije namenjen da ga koriste lica (uključujući
i decu) sa ograničenim fizičkim, senzoričkim ili mentalnim
sposobnostima, ili neobučene ili neiskusne osobe,
osim ako su pod nadzorom ili su dobile uputstva u vezi
sa upotrebom uređaja od osobe koja je zadužena za
njihovu bezbednost.
Decu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju
sa uređajem.
Vibracije
Emisioni nivo vibracija naveden u ovim uputstvima je izmeren
prema mernom postupku koji je standardizovan u EN 60745
i može se koristiti za upoređivanje alata. Deklarisana
emisiona vrednost vibracija se takođe može koristiti za
preliminarnu procenu izloženosti.
19
SRPSKI
Upozorenje! Emisiona vrednost vibracija tokom realne
primene električnog alata može se razlikovati od deklarisane
vrednosti što zavisi od načina na koji se koristi alat. Nivo
vibracija može da se poveća iznad navedenog nivoa. Pri
proceni izloženosti vibracijama radi definisanja bezbednosnih
mera koje propisuje 2002/44/EC radi zaštite osoba koje
redovno koriste električne alate na radnom mestu, procena
izloženosti vibracijama treba da uzme u obzir realne uslove
upotrebe i način na koji se alat koristi, kao i sve delove
radnog ciklusa kao što je vreme rada uređaja, ali i vremena
kada je alat isključen i kada radi u praznom hodu.
Nalepnice na alatu
Na alatu su prikazani sledeći piktogrami pored šifre datuma:
Ovaj alat sadrži neke ili sve sledeće delove.
1. Otvori za vazduh
2. Rukohvat (levi i desni)
3. Otvor
4. Vreteno
5. Korpa za mešanje
6. Dugme za blokadu u uključenom položaju
7. Prekidač za regulaciju brzine
8. Električni kabl sa utikačem
9. Montažni ključ 22mm (× 2)
Montaža.
Nosite zaštitne naočare.
Otpakivanje.
Nosite masku za prašinu.
Nosite rukavice kada rukujete sa lopaticama.
Električna bezbednost
Ovaj alat je dvostruko izolovan; zato nije potreban
kabl za uzemljenje. Uvek proverite da li napon
izvora napajanja odgovara naponu na natpisnoj
pločici uređaja.
Periodično proveravajte kablove alata. U slučaju da se
kabl ošteti, mora ga zameniti proizvođač ili ovlašćeni
Stanley Fat Max servisni centar da bi se izbegla
opasnost.
Padovi napona
Impulsne struje izazivaju kratkotrajne padove napona.
Nepovoljni uslovi napajanja mogu da utiču na drugu opremu.
Ako je sistemska impedansa izvora napajanja manja od 0,34
Ω, malo je verovatno da će doći do smetnji.
Korišćenje produžnog kabla
◆ Uvek koristite odobreni produžni kabl koji je pogodan za
napajanje ovog alata (pogledajte tehničke podatke). Pre
upotrebe, proverite da li na produžnom kablu postoje
znakovi oštećenja, habanja i starenja.
◆ Zamenite produžni kabl ako je oštećen ili neispravan.
Ako koristite kablovski kotur, uvek potpuno odmotajte
kabl. Korišćenje produžnog kabla koji nije pogodan za
20
Karakteristike
Upozorenje! Radi smanjenja opasnosti od povreda,
korisnik mora da pročita uputstvo za upotrebu.
Nosite zaštitu za sluh.
◆
ulaznu snagu alata ili koji je oštećen ili pokvaren može
dovesti do rizika od električnog udara.
◆
Izvadite sve delove iz pakovanja i postavite ih na ravnu
i stabilnu površinu.
◆ Uklonite sve materijale za pakovanje i sredstva za
transport, ukoliko postoje.
◆ Uverite se da je sadržaj isporuke kompletan i bez
oštećenja. Ako nedostaju neki delovi ili imaju oštećenja,
onda nemojte koristiti proizvod i stupite u kontakt sa
prodavcem. Korišćenje nepotpunog ili oštećenog
proizvoda predstavlja opasnost za osobe i imovinu.
◆ Uverite se da imate sve pribore i alate neophodne
za sklapanje i rad. U to takođe spada prikladna lična
zaštitna oprema.
Upozorenje! Proizvod i pakovanje nisu igračke za decu!
Deca ne smeju da se igraju sa plastičnim kesama i malim
delovima! Postoji opasnost od gušenja i davljenja!
Postavljanje
Upozorenje! Pre početka rada neophodno je kompletno
sklopiti proizvod! Nemojte koristiti proizvod koji je samo
delimično sklopljen ili sklopljen sa oštećenim delovima!
Sledite uputstva za sklapanje korak po korak i koristite
obezbeđene slike kao vizuelni vodič za lako sklapanje
proizvoda! Nemojte uključivati proizvod u električno napajanje
pre nego što je potpuno sklopljen!
Korpa za mešanje
Upozorenje! Korpe za mešanje su dostupne u različitim
tipovima i sa različitim oblicima i prečnicima. Koristite uvek
pravilnu korpu za mešanje za namensku upotrebu! Obratite
pažnju na tehničke zahteve ovog proizvoda (vidi poglavlje
"Tehničke specifikacije") prilikom kupovine i upotrebe korpe
za mešanje! Korpa za mešanje postaje vruća tokom upotrebe!
Rukujte s njom pažljivo! Nosite zaštite rukavice kada rukujete
sa korpom za mešanje da biste izbegli povrede kao što su
opekotine i posekotine!
SRPSKI
Pričvrsćivanje (sl.A, sl.B, sl.C, sl.D)
◆
Poravnjajte korpu za mešanje (5) sa vretenom (4).
Navijte korpu za mešanje (5) udesno na donji deo
vretena (4) (sl. A).
◆ Držite navarenu navrtku vretena (4) sa jednim
montažnim ključem (9) i pritegnite korpu za mešanje (5)
udesno sa drugim (9) držeći navarenu navrtku (sl. B).
Napomena! Prvo ručno pritegnite spoj, pre nego što koristite
ključ.
◆ Poravnjajte vreteno (4) sa otvorom (3). Navijte kraj
vretena sa navarenom navrtkom udesno u otvoru (3)
(sl.C).
◆ Držite otvor (3) sa jednim montažnim ključem (9) i
pritegnite vreteno (4) udesno sa drugim montažnim
ključem (9) držeći navarenu navrtku (sl. F).
Napomena! Prvo ručno pritegnite spoj, pre nego što koristite
ključ.
Skidanje/zamena (sl.E, sl.F)
◆
◆
Držite otvor (3) sa jednim montažnim ključem (9)
i olabavite vreteno (4) ulevo sa drugim montažnim
ključem (9) držeći navarenu navrtku (sl. E).
Olabavite navarenu navrtku ulevo (sl. F) i skinite vreteno
(4) iz otvora (3) (sl. F)
Korpa za mešanje (sl.G, sl.H)
◆
◆
◆
Držite navarenu navrtku vretena (4) sa jednim
montažnim ključem (9) i olabavite korpu za mešanje (5)
ulevo sa drugim montažnim ključem (9) držeći navarenu
navrtku (sl. G).
Olabavite navarenu navrtku ulevo (sl. H) i skinite korpu
za mešanje (5) od vretena (4) (sl. H).
Pričvrstite novo vreteno/novu korpu za mešanje po
potrebi.
Upotreba
Prekidač za regulaciju brzine (sl.I)
Koristite proizvod ili u režimu trenutno ili neprekidno.
Trenutni režim rada
◆
◆
Uključite proizvod pritiskom na prekidač za regulacije
brzine (7) (sl. I).
Isključite proizvod otpuštanjem prekidača za regulacije
brzine (7).
Neprekidan režim rada
◆
◆
Uključite proizvod pritiskom na prekidač za regulacije
brzine (7) i držite ga u toj poziciji (sl. J, korak 1).
Pritisnite dugme za blokadu u uključenom stanju (6)
i držite ga u poziciji za blokiranje prekidača za regulaciju
brzine (7) (sl. I, korak 2).
◆
◆
Otpustite dugme za blokiranje u uključenom stanju
(6) i prekidač za regulaciju brzine (8). Prekidač za
regulaciju brzine je sada blokiran u uključenom stanju na
neprekidan rad.
Pritisnite i otpustite prekidač za regulaciju brzine (7) za
isključivanje proizvoda.
Opšta upotreba
◆
◆
◆
◆
◆
◆
Proverite proizvod, njegov električni kabl i utikač kao
i pribore na oštećenja pre svake upotrebe. Nemojte
koristiti proizvod ako je oštećen ili pokazuje znake
habanja.
Proverite dva puta da li su pribori i pričvršćivanje pravilno
pričvršćeni.
Držite proizvod uvek za njegove rukohvate. Održavajte
rukohvate suvim da biste osigurali bezbednu hvatanje.
Uverite se da su ventilacioni otvori uvek očišćeni
i bez opstrukcije. Po potrebi očistite ih pomoću meke
četke. Blokirani ventilacioni otvori mogu dovesti do
pregrejavanja i oštećenja proizvoda.
Odmah isključite proizvod ako ste ometani od strane
drugih osoba koji ulaze u radno područje tokom rada.
Uvek sačekajte da se proizvod potpuno zaustavi pre
nego što ga odložite.
Nemojte preterati sa radom. Uzmite redovne pauze da
biste osigurali svoju koncentraciju za rad i imali punu
kontrolu na proizvodom.
Mešanje (sl.K)
Upozorenje! Tokom rada se stvara fina prašina!
Neke prašine su veoma zapaljive i eksplozivne! Nemojte
pušiti tokom rada, držite izvore toplote i otvoreni plamen izvan
radnog područja! Nosite uvek masku za prašinu da biste
zaštitili sebe od opasnost od fine prašine!
Korpa za mešanje se zaustavlja tokom rada ako je materijal
previše čvrst! Isključite proizvod, izvadite korpu za mešanje
iz materijala i proverite materijal pre ponovne upotrebe
proizvoda! Blokirana korpa za mešanje može prouzrokovati
pregrejavanje motora. Držite čvrsto proizvod tokom rada.
Nemojte korpom za mešanje dodirivati kofu! To može
prouzrokovati oštećenje korpe za mešanje i kofe!
◆ Držite proizvod sa 2 ruke na obema rukohvatima (2)
i umetnite korpu za mešanje (5) u materijal (sl. M).
◆ Polako pritisnite prekidač za regulaciju brzine da biste
počeli rad sa malom brzinom.
◆ Pomerajte korpu za mešanje kroz materijal dok na
postane ravnomerno i kompletno izmešan.
◆ isključite proizvod. Neka se korpa za mešanje kompletno
zaustavi pre nego što je izvadite iz materijala za
mešanje.
Upozorenje: Isključite proizvod, neka se kompletno zaustavi
i iskopčajte ga iz električnog napajanja ako se korpa za
mešanje zaglavi u materijalu za mešanje. Tek tada oslobodite
zaglavljeni pribor.
21
SRPSKI
Posle upotrebe
Upozorenje: Pre nego što sprovedete inspekciju, održavanje
ili čišćenje, uvek isključite proizvod, iskopčajte ga iz
električnog napajanja i dozvolite da se ohladi!
Čišćenje
◆
Održavajte proizvod čistim. Posle svake upotrebe i pre
skladištenja uklonite prljavštinu.
◆ Redovno i pravilno čišćenje omogućava bezbednu
upotrebu i duži vek trajanja proizvoda.
◆ Proverite proizvod pre svake upotrebe na pohabane
i oštećene delove. Nemojte raditi ako nađete polomljene
ili pohabane delove.
Upozorenje: Sprovodite samo popravke i održavanje
u skladu sa ovim uputstvima! Sve ostale radove moraju da
budu sprovedeni od strane kvalifikovanog stručnjaka!
◆ Očistite proizvod sa suvom krpom. Koristite četku za
područja koje su teško dostupna.
◆ Naročito očistite ventilacione otvore (1) nakon svake
upotrebe sa krpom i četkom.
◆ Uklonite upornu prljavštinu sa komprimovanim
vazduhom (maks. 3 bara).
Napomena: Nemojte koristiti hemijska, alkalna, abrazivna
ili ostale agresivne deterdžente ili dezinfekciona sredstva za
čišćenje ovog proizvoda, jer mogu oštetiti njegove površine.
◆ Proverite da li postoje pohabane ili oštećene delove.
Zamenite pohabane delove po potrebi ili stupite
u kontakt sa ovlašćenim servisom za popravku pre
ponovne upotrebe proizvoda.
Održavanje
◆
Pre i posle svake upotrebe, proverite proizvod i pribore
na habanje i oštećenje. Po potrebi zamenite ih sa novim
kao što je opisano u ovom uputstvu. Obratite pažnju na
tehničke zahteve.
Popravka
Ovaj proizvod ne sadrži delove koji mogu da budu popravljeni
od strane potrošača. Stupite u kontakt sa ovlašćenim
servisom ili sličnom kvalifikovanom osobom za proveru
i popravku.
Skladištenje
◆
◆
◆
◆
◆
22
Isključite proizvod i iskopčajte ga od električnog
napajanja.
Očistite proizvod kao što je opisano iznad.
Skladištite proizvod i njegov pribor na tamnom, suvom,
dobro ventilisanom mestu gde nema zamrzavanja.
Skladištite proizvod uvek na mestu koje nije dostupno
deci. Idealna temperatura skladištenja je između 10°C
i 30°C.
Preporučujemo da koristite originalno pakovanje za
skladištenje ili pokrijte proizvod sa pogodnom krpom ili
pokrivačem za zaštitu od prašine.
Transport
◆
◆
◆
◆
◆
Isključite proizvod i iskopčajte ga od električnog
napajanja.
Pričvrstite štitnike za transport, ako postoje.
Nosite proizvod uvek za njegove rukohvate (2).
Zaštitite proizvod od jakog udara ili jakih vibracija, koji
mogu nastati tokom transporta u vozilima.
Osigurajte proizvod da biste sprečili njegovo klizanje ili
padanje.
Otklanjanje smetnji
Očekivani kvarovi su često razlog koji korisnici mogu da
poprave samostalno. Zbog toga proverite proizvod pomoću
ovog poglavlja. U većini slučajeva se problem može brzo
popraviti.
Problem
Mogući uzrok
Rešenje
Proizvod se ne uključuje
Nije priključen na
električno napajanje
Priključite na električno
napajanje
Električni kabl ili utikač
u kvaru
Neka proveri električar
Ostali električni kvarovi
na proizvodu
Neka proveri električar
Produžni kabl nije
pogodan za rad sa ovim
proizvodom
Koristite pogodan
produžni kabl
Električni izvor (npr.
generator) ima prenizak
napon
Priključite na drugi
električni izvor
Ventilacioni otvori su
blokirani
Očistite ventilacione
otvore
Korpa za mešanje je
istrošena
Zamenite je novom
Korpa za mešanje nije
pogodna za materijal
koji se meša
Koristite pogodnu korpu
za mešanje
Proizvod ne postiže
maksimalnu snagu
Nezadovoljavajući
rezultat
Zaštita životne sredine
Odvojeno sakupljanje. Ovaj proizvod ne sme da se
odlaže zajedno sa običnim kućnim smećem.
Ukoliko jednog dana ustanovite da vaš Stanley Fat Max
proizvod treba da se zameni ili ako vam više nije potreban,
ne odlažite ga sa kućnim smećem. Ovaj proizvod odložite kao
poseban otpad.
Odvojeno sakupljanje dotrajalih proizvoda
i pakovanja omogućava reciklažu i ponovnu
upotrebu materijala. Ponovna upotreba recikliranih
materijala pomaže u sprečavanju zagađivanja
životne sredine i smanjuje potražnju za sirovinama.
Lokalnim regulativama može biti propisano posebno
sakupljanje električnih proizvoda iz domaćinstava, na
opštinskim deponijama ili kod prodavca kod koga ste kupili
novi proizvod.
SRPSKI
Stanley Europe obezbeđuje mogućnost za sakupljanje
i reciklažu Stanley Fat Max proizvoda na kraju njihovog
životnog veka. Da biste iskoristili prednost ove usluge, svoj
proizvod vratite bilo kom ovlašćenom serviseru koji će izvršiti
odvojeno sakupljanje ovih proizvoda umesto vas.
Kontaktirajte lokalno Stanley Fat Max predstavništvo putem
adrese koja je navedena u ovom uputstvu da biste saznali
lokaciju vama najbližeg ovlašćenog servisa. Alternativno, listu
ovlašćenih Stanley Europe servisera i potpune informacije
o našim uslugama za rezervne delove i kontakte naći ćete na
internetu, na adresi: www.2helpU.com
Tehnički podaci
FME190
Nominalni napon, frekvencija
220 – 240 V~, 50 Hz
Nominalna ulazna snaga
1600 W
Nominalna brzine bez opterećenja n0
180 - 460 o/min 300-750 o/min
Prečni korpe za mešanje
Ø 140mm
Spojni navoj
M14 × 2
Zapremina za mešanje
maks. 120 l
Maks. obrtni moment
80 Nm
Klasa zaštite
Klasa ll
Težina
oko 5,1 kg
Nivo zvučnog pritiska LpA
84 dB (A)
Nivo zvučne snage LWA
95 dB (A)
Odstupanje KpA, KWA
3 dB (A)
>ah
4,24 m/s2
EC izjava o usklađenosti
DIREKTIVA ZA MAŠINE
Ray Laverick
Direktor inženjeringa
Stanley Europe, Egide Walschaertsstraat14-18,
2800 Mechelen, Belgija
01/26/2015
Garancija
Stanley Evropa je siguran u kvalitet svojih proizvoda i nudi
izvanredne garantne uslove za profesionalne korisnike
ovog proizvoda. Ova garantna izjava je dodatna i ni na
koji način ne osporava vaša ugovorna prava kao privatni,
neprofesionalni korisnik. Ova garancija važi na teritorijama
država članica Evropske Unije i na slobodnom evropskom
tržištu.
JEDNOGODIŠNJA PUNA GARANCIJA
U slučaju da je vaš proizvod firme Stanley Fat Max postane
neispravan zbog greške u materijalima ili izradi u periodu od
12 meseci od datuma kupovine, Stanley Evropa garantuje
da će zameniti neispravne delove ili – zavisno od našeg
nahođenja – zameniti uređaj besplatno u slučaju:
◆ da proizvod nije nenamenski upotrebljavan i korišćen je
u skladu sa uputstvom za upotrebu.
◆ da je proizvod bio izložen umerenom habanju i trošenju;
◆ da nisu pokušane popravke od strane neovlašćenih lica;
◆ da je dostavljen dokaz o datumu kupovine.
◆ da je Stanley Fat Max proizvod vraćen u kompletnom
stanju, sa svim originalnim delovima
Ako želite da reklamirate, kontaktirajte vašeg prodavca ili se
obratite najbližem ovlašćenom Stanley Fat Max servisu čija
adresa se nalazi u Stanley Fat Max katalogu ili kontaktirajte
vaše Stanley predstavništvo putem adrese koja je navedena
u ovom uputstvu. Listu ovlašćenih Stanley Fat Max servisera
i potpune informacije o našim postprodajnim uslugama naći
ćete na internetu, na adresi: www.stanley.eu/3
FME190 mešalica
Stanley Europe izjavljuje da su proizvodi opisani u delu
„Tehnički podaci“ usklađeni sa:
2006/42/EC, EN 60745-1:2009 + A11:2010,
EN 60745-2-11: 2010
Ovi proizvodi su takođe usaglašeni sa direktivom 2004/108/
EC (do 19/04/2016) 2014/30/EU (od 20/04/2016) i 2011/65/
EU. Za više informacija kontaktirajte Stanley Europe na
sledećoj adresi ili ih potražite u uputstvu za upotrebu.
Dolepotpisani je odgovoran za pripremu tehničke
dokumentacije i daje ovu izjavu za račun
kompanije Stanley Europe.
23
МАКЕДОНСКИ
Наменета употреба
Вашата Stanley Fat Max FME190 мешалка со перки
е дизајнирана за мешање на течности и материјали во
прав: бои, лепак/лепливи материи, гипс, материјали за
порамнување, како и малтер итн. Оваа алатка е наменета
за професионални и непрофесионални корисници.
г.
Упатства за безбедна употреба
Општи мерки за безбедност при користење на
електрични алатки
Предупредување! Прочитајте ги сите
мерки за безбедност и целото упатство.
Непридржување кон мерките за безбедност
и долу наведените упатства може да доведе до
електричен удар, пожар или сериозна повреда.
Сочувајте ги сите мерки за безбедност и упатства за
идно прегледување.
Терминот „електрична алатка“ во сите долу наведени
мерки за безбедност се однесува на вашата електрична
алатка што работи на струја (преку кабел), или на
електрична алатка што работи на батерии (без кабел).
1.
a.
б.
в.
2.
а.
б.
в.
24
Безбедност на работното место
Одржувајте го работното место чисто и добро
осветлено. Пренатрупани и темни места се причина
за незгоди.
Немојте да работите со електрични алатки во
експлозивни окружувања, какви што постојат кога
има присуство на запалливи течности, гасови
или честички. Електричните алатки произведуваат
искри што можат да ги запалат честичките или
испарувањата.
Држете ги децата и присутните лица настрана
додека употребувате електрична алатка.
Одвлекување на вниманието може да предизвика да
изгубите контрола.
Безбедност од електричен удар
Приклучокот на електричната алатка мора да
се совпаѓа со приклучницата. Никогаш не го
преправајте приклучокот. Не употребувајте
адаптерски приклучоци со заземјени електрични
алатки. Непреправените приклучоци и соодветните
приклучници ќе го намалат ризикот од електричен
удар.
Избегнувајте телесен контакт со заземјени
површини како што се цевки, радијатори,
шпорети или фрижидери. Има зголемен ризик од
електричен удар ако вашето тело е заземјено.
Не ги изложувајте електричните алатки на
дожд или влажност. Навлегувањето на вода
д.
ѓ.
3.
a.
б.
в.
г.
д.
ѓ.
во електричната алатка го зголемува ризикот од
електричен удар.
Употребувајте го кабелот правилно. Никогаш не
го употребувајте кабелот за носење, влечење
или исклучување на електричната алатка. Држете
го кабелот настрана од топлина, масло, остри
рабови или подвижни делови. Оштетените или
заплетканите каблови го зголемуваат ризикот од
електричен удар.
Кога работите со електрична алатка надвор,
употребувајте продолжен кабел кој е соодветен
за надворешна употреба. Употребата на кабел што
е соодветен за надворешна употреба го намалува
ризикот од електричен удар.
Доколку работењето со електрична алатка
во влажна средина не може да се избегне,
употребувајте заштитна диференцијална (FID)
склопка. Употребата на заштитна диференцијална
(FID) склопка го намалува ризикот од електричен
удар.
Лична безбедност
Бидете претпазливи, внимавајте што правите
и користете логика кога работите со електрична
алатка. Не употребувајте електрична алатка кога
сте уморни или кога сте под влијание на дрога,
алкохол или лекови. Еден момент на невнимание
за време на работење со електрична алатка може да
доведе до серизна лична повреда.
Носете опрема за лична заштита. Секогаш носете
заштита за очите. Заштитната опрема, како што се
маски против прав, нелизгачки сигурносни обувки,
шлемови или штитници за слухот, ќе го намали
бројот на повреди кога се употребува за соодветни
работни услови.
Спречете ненамерно вклучување на алатката.
Обезбедете прекинувачот да биде во исклучена
положба пред да ја приклучите алатката на
извор на струја и/или на батериски пакет или
пред да ја подигнете или пренесувате алатката.
Пренесувањето на електрични алатки со прст на
прекинувачот или приклучување на извор на струја
на вклучени алатки може да доведе до незгоди.
Отстранете ги сите алатки за подесување или
клучеви пред да ја вклучите електричната алатка.
Клуч или алатка за подесување што е закачена на
ротирачкиот дел на електричната алатка може да
доведе до повреда.
Не посегајте предалеку. Цврсто стојте на земјата
и бидете во рамнотежа во секое време. Ова
овозможува подобра контрола над електричната
алатка во неочекувани ситуации.
Носете соодветна облека. Не носете широка
облека или накит. Држете ги косата, облеката
МАКЕДОНСКИ
е.
4.
а.
б.
в.
г.
д.
ѓ.
е.
и ракавиците настрана од подвижните делови.
Широката облека, накитот или долгата коса може да
бидат фатени во подвижните делови.
Доколку на уредите постои можност за
приклучување на опрема за извлекување
и собирање на прав, обезбедете таа да
биде приклучена и правилно употребувана.
Собирањето на правот може да ги намали
опасностите поврзани со прав.
Употреба и одржување на електрични алатки
Не ја употребувајте електричната алатка на сила.
Употребувајте електрична алатка што е соодветна
за вашата работа. Соодветната електрична алатка
ќе ја заврши работата подобро и побезбедно со
брзината за која што била дизајнирана.
Не употребувајте ја електричната алатка доколку
прекинувачот не ја вклучува и исклучува. Секоја
електрична алатка што не може да се контролира
преку прекинувачот е опасна и мора да биде
поправена.
Исклучете го приклучокот од изворот на струја
или од батерискиот пакет за електричната
алатка пред да правите подесувања, менувате
додатоци или пред да ја одложите електричната
алатка. Таквите превентивни безбедносни мерки
го намалуваат ризикот за случајно вклучување на
електричната алатка.
Одлагајте ги електричните алатки што не ги
употребувате надвор од досег на децата и не
дозволувајте да ги употребуваат лица кои не
се запознаени со нивната функција и со овие
упатства. Електричните алатки се опасни кога со нив
ракуваат необучени корисници.
Одржувајте ги електричните алатки. Проверете
дали подвижните делови се лошо поставени,
заглавени или оштетени, или постои друга
состојба што би можела да влијае врз
работењето на електричните алатки. Доколку
електричната алатка е оштетена, однесете ја на
поправка пред да ја употребите. Многу незгоди се
предизвикани поради лошо одржувани електрични
алатки.
Одржувајте ги алатките за сечење остри и чисти.
Правилно одржуваните алатки за сечење со остри
рабови за сечење имаат помала шанса да се
заглават и полесно се управуваат.
Употребувајте ги електричните алатки, приборот,
сечилата и сл. во склад со овие упатства, имајќи
ги во предвид работните услови и работата која
треба да се заврши. Употребата на електрична
алатка за работа што е различна од нејзината
намена може да доведе до опасна ситуација.
5.
а.
Сервис
Вашите електрични алатки треба да ги сервисира
квалификувано лице кое користи само идентични
резервни делови. Вака ќе бидете сигурни дека се
одржува безбедноста на електричната алатка.
Дополнителни безбедносни предупредувања
за миксер со перки.
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
Никогаш не го фиксирајте производот на менгеме
или на работна маса за да го употребите како
статична алатка. Ова може да предизвика сериозна
повреда.
Веднаш исклучете го производот ако додатокот
на алатката се заглави. Бидете подготвени на
обртни моменти со силна реакција коишто можат да
предизвикаат повратни удари. Додатокот на алатката
ќе се заглави ако производот е преоптоварен или ако
се извитка во материјалот на обработка.
Носете заштитна облека, маски за прав и заштитни
ракавици кога го употребувајте овој производ.
Додека се употребува овој производ, може да биде
создадена прав или може да дојде до пропрскување
и материјалите или течностите да бидат расфрлени.
Многу видови на прав се сметаат за канцерогени.
Секогаш држете ги двете раце на рачките додека
ракувате со производот. Цврсто држете ги рачките
и обезбедете дека стоите на стабилна, рамна и сува
површина. Губењето на контрола врз производот
може да предизвика повреда кај ракувачот.
Не го употребувајте овој производ за процесирање
на супстанци коишто се запалливи или потенцијално
експлозивни како, на пример, растворувачи.
Употребата на овој производ ќе создаде искри
коишто можат да запалат испарувања.
Овој производ е само за внатрешна употреба.
Влага и дожд можат да го оштетат производот или
да доведат до електричен удар од штекерот ако
материјалот што се меша навлезе во внатрешниот
дел на производот или ако производот падне во
материјалот што се меша. Производот треба да
биде прегледан од професионален електричар.
Материјалот што се меша и влага можат да го
оштетат производот или да доведат до електричен
удар ако навлезат во производот.
Не работете со какви било супстанци коишто се
штетни по здравјето. Многу материјали се штетни
кога се обработуваат. Не вдишувајте штетни
супстанци и избегнувајте контакт со вашата кожа.
Следете ги упатствата на производителот и носете
соодветна безбедносна опрема.
25
МАКЕДОНСКИ
◆
Почекајте производот целосно да запре пред да го
отстраните од материјалот што се меша
и да го спуштите. Кофата може да се заглави или
материјалот што се меша може да биде расфрлен.
Ова може да доведе до губење на контрола врз
производот.
Останати ризици.
Дури и ако се применат соодветните правила за
безбедност и се воведе безбедносна опрема, одредени
останати ризици не може да се избегнат. Тоа се:
◆ Повреди предизвикани поради допир на вртечки или
подвижни делови.
◆ Ослабување на слух.
◆ Ризик од повреди предизвикани при менување на
делови, сечила или додатоци.
◆ Опасности по здравје предизвикани поради
вдишување на прав што се створа кога се сече дрво,
а особено даб, бука и иверка.
◆ Повреди предизвикани поради долготрајна
употреба на алатката. Кога користите алатка
подолг период, обезбедете да правите повремени
паузи.
условите и начинот на кој алатката се употребува,
вклучувајќи ги и сите делови од работниот циклус, како
што се времињата кога алатката е исклучена, кога е
вклучена и неоптоварена, и времето на работење со неа.
Ознаки на алатката
Следните пиктограми се прикажани на алатката заедно со
шифрата на датумот:
Предупредување! За да се намали ризикот
од повреди, корисникот мора да го прочита
упатството за работа.
Носете заштитни или работни очила.
Носете штитници за ушите.
Носете маска за прав.
Носете ракавици кога ракувате со листови.
Безбедност од електричен удар
Безбедност на други лица
◆
◆
Овој уред не е наменет за употреба од страна на
лица (вклучувајќи и деца) со намалени физички,
сетилни или ментални способности, или кои немаат
искуство и знаење, освен ако не им се пружени
надзор или упатства за употреба на уредот од страна
на лице кое е одговорно за нивната безбедност.
Треба да се надгледуваат децата за да се осигура
дека не си играат со уредот.
Вибрации
Декларираните вредности на емитирани вибрации кои
се наведени во техничките податоци и декларацијата
за сообразност се измерени во склад со стандардната
метода за тестирање според EN 60745 и можат да
се користат за споредување на една алатка со друга.
Декларираната вредност на емитирани вибрации може
исто така да се користи за прелиминарна проценка на
изложеност на вибрации.
Предупредување! Вредноста на емитирани вибрации за
време на користењето на електричната алатка може да
се разликува од декларираната вредност во зависност
од начинот на кој алатката се употребува. Нивото на
вибрации може да се зголеми над декларираното ниво.
Кога се проценува изложеноста на вибрации за да
се одредат мерките за безбедност кои ги пропишува
2002/44/EК за заштита на лица кои редовно употребуваат
електрични алатки на работното место, проценката на
изложеност на вибрации треба да ги земе во предвид
26
Алатката е двојно изолирана; затоа не
е потребна жица за заземјување. Секогаш
проверете дали струјното напојување одговара
на напонот што е деклариран на плочката.
◆
Повремено проверувајте ги каблите на алатката.
Доколку струјниот кабел е оштетен, мора да биде
заменет од страна на производителот или на
овластен сервисен центар на Stanley Fat Max за да
се избегне опасност.
Опаѓање на волтажа
Максималните влезни струји предизвикуваат краткорочно
опаѓање на напонот. Во неповолни услови на напојување,
машината може да влијае на другата опрема. Доколку
системската импеданса на доводот на струја е помала од
0,34 Ω, малку е веројатно дека ќе дојде до пречки.
Употреба на продолжен кабел
◆ Секогаш употребувајте продолжен кабел со проверен
квалитет што одговара на струјниот приклучок на
оваа алатка (погледнете во техничките податоци).
Пред употреба, проверете го продолжниот кабел за
знаци на оштетување, истрошеност и дотраеност.
◆ Заменете го продолжниот кабел ако е оштетен
или ако има дефект. Секогаш целосно одмотајте
го кабелот кога употребувате продолжен кабел од
макара. Употребата на продолжен кабел кој што не
е соодветен за влезната моќност на алатката или
кој што е оштетен или дефектен може да доведе до
опасност од пожар и електричен удар.
МАКЕДОНСКИ
Карактеристики
Оваа алатка има некои или сите од долу наведените
карактеристики.
1. Отвори за вентилација
2. Рачка (лево и десно)
3. Отвор
4. Дршка
5. Мешалка
6. Сигурносно копче
7. Прекинувач за менување на брзина
8. Кабел за напојување со приклучок
9. Рачвест клуч за монтирање од 22mm (× 2)
Склопување.
Отпакување.
◆
Отпакувајте ги сите делови и поставете ги на рамна
и стабилна површина.
◆ Отстранете ги сите материјали за пакување и уреди
за транспорт ако има такви.
◆ Обезбедете дека испорачаната содржина е целосна
и неоштетена. Доколку видите дека некои делови
недостасуваат или се оштетени, не го употребувајте
производот и контактирајте го вашиот продавач.
Употребата на нецелосен или оштетен производ
претставува опасност за луѓе и имот.
◆ Обезбедете дека ги имате сите додатоци и алатки
коишто се потребни за склопување и работа. Ова
исто така ја вклучува и заштитната опрема.
Предупредување! Производот и амбалажата не
се играчки за деца! Деца не смеат да си играат со
пластичните кеси, листовите и малите делови! Постои
опасност од давење и загушување!
Воспоставување
Предупредување! Овој производ мора да биде целосно
склопен пред употреба! Не употребувајте производ којшто
е само делумно склопен или склопен со оштетени делови!
Следете ги упатствата чекор по чекор и употребете ги
обезбедените слики како визуелен водич за лесно да го
склопите производот! Не го вклучувајте производот во
штекер пред тој да биде целосно склопен!
Мешалка
Предупредување! Мешалките се достапни во различни
видови и со различни форми и дијаметар. Секогаш
употребувајте ја соодветната мешалка според намената!
Земете ги во предвид техничките услови на овој производ
(видете во делот „Технички спецификации“) кога купувате
и употребувате мешалка! Мешалките се вжештуваат при
употреба! Внимателно ракувајте со нив! Носете заштитни
ракавици додека ракувате со мешалка за да избегнете
повреди како што се изгореници и исеченици!
Прикачување (скици A, B, C и D)
◆
Порамнете ја мешалката (5) со дршката (4).
Зацврстете ја мешалката (5) во спротивна насока од
стрелките на часовникот врз долниот крај на дршката
(4) (скица A).
◆ Затегнете ја навртката врз дршката (4) со еден
рачвест клуч за монтирање (9) и фиксирајте
ја мешалката (5) во насоката на стрелките на
часовникот со другиот (9), притоа држејќи ја
навртката (скица B).
Напомена! Затегнете го спојот цврсто со рака пред да ги
употребите рачвестите клучеви.
◆ Порамнете ја дршката (4) со отворот (3). Навртете
го крајот на дршката со навртката во отворот (3) во
насоката на стрелките на часовникот (скица C).
◆ Затегнете го отворот (3) со еден рачвест клуч
за монтирање (9) и фиксирајте ја дршката (4) во
насоката на стрелките на часовникот со другиот
рачвест клуч (9), притоа држејќи ја навртката
(скица D).
Напомена! Затегнете го спојот цврсто со рака пред да ги
употребите рачвестите клучеви.
Отстранување/Заменување (скици Е и F)
◆
◆
Затегнете го отворот (3) со еден рачвест клуч
за монтирање (9) и олабавете ја дршката (4) во
спротивна насока од стрелките на часовникот со
другиот рачвест клуч (9), притоа држејќи ја навртката
(скица Е).
Олабавете ја навртката во спротивната насока од
стрелките на часовникот (скица F) и отстранете ја
дршката (4) од отворот (3) (скица F)
Мешалка (скици G и H)
◆
◆
◆
Затегнете ја навртката врз дршката (4) со еден
рачвест клуч за монтирање (9) и олабавете ја
мешалката (5) во спротивна насока од стрелките
на часовникот со другиот рачвест клуч (9), притоа
држејќи ја навртката (скица G).
Олабавете ја навртката во спротивната насока од
стрелките на часовникот (скица Н) и отстранете ја
мешалката (5) од дршката (4) (скица Н).
Прикачете нова дршка/мешалка по потреба.
Употреба
Прекинувач за менување на брзина (скица I)
Ракувајте со производот во моментален и непрекинат
режим.
27
МАКЕДОНСКИ
Моментален режим
◆
◆
Вклучете го производот со притискање на
прекинувачот за менување на брзина (7) (скица I).
Исклучете го производот со ослободување на
прекинувачот за менување на брзина (7).
Непрекинат режим
◆
◆
◆
◆
Вклучете го производот со притискање на
прекинувачот за менување на брзина (7) и задржете
го притиснат (скица J, чекор 1).
Притиснете го сигурносното копче (6) и задржете
го притиснато за да го заклучите прекинувачот за
менување на брзина (7) (скица I, чекор 2).
Ослободете го сигурносното копче (6) и прекинувачот
за менување на брзина (8). Прекинувачот за
менување на брзина е сега заклучен за непрекината
употреба.
Притиснете и ослободете го прекинувачот за
менување на брзина (7) за да го исклучите
производот.
Општа употреба
◆
◆
◆
◆
◆
◆
Проверете го производот, неговиот кабел за
напојување и приклучокот, како и додатоците,
за оштетување пред секоја употреба. Не го
употребувајте производот ако е оштетен или ако
покажува знаци на дотраеност.
Проверете дека додатоците и деловите се соодветно
наместени.
Секогаш држете го производот за рачките.
Одржувајте ги рачките суви за да обезбедите
безбедна поддршка.
Обезбедете дека отворите за вентилација секогаш
се непопречени и чисти. Исчистете ги со мека четка
ако има потреба од тоа. Блокираните отвори за
вентилација можат да доведат до прегревање
и оштетување на производот.
Веднаш исклучете го производот ако вниманието ви
го одземаат други луѓе кои влегуваат во местото на
работа. Секогаш овозможувајте му на производот да
запре пред да го спуштите.
Не се истоштувајте од работа. Постојано правете
паузи за да обезбедите дека можете да се
концентрирате на работата и да имате целосна
контрола врз производот.
Мешање (скица K)
Предупредување! Ситна прав ќе биде предизвикана при
работата!
Некои правови се запалливи и експлозивни! Не пушете
за време на работата и држете ги изворите на топлина
и отворените пламени подалеку од местото на работа!
Секогаш носете маска за прав за да се заштитите од
опасностите што произлегуваат од ситниот прав!
28
Мешалката ќе застане за време на работата ако
материјалот е премногу цврст! Исклучете го производот,
извадете ја мешалката од материјалот и проверете го
материјалот пред повторно да го употребите производот!
Блокираната мешалка може да предизвика прегревање
на моторот. Цврсто држете го производот при работа.
Не дозволувајте мешалката да се допре до кофата! Ова
може да предизвика оштетување на мешалката и кофата!
◆ Држете го производот со двете раце на двете рачки
(2) и вметнете ја мешалката (5) во материјалот
(скица M).
◆ Лесно притиснете го прекинувачот-чкрапало за
менување на брзина за да започнете со работа со
ниска брзина.
◆ Движете ја мешалката низ материјалот додека тој не
биде рамномерно и целосно измешан.
◆ Исклучете го производот. Дозволете и на мешалката
целосно да запре пред да ја извадите од материјалот
што се меша.
Предупредување: Исклучете го производот, дозволете
му целосно да запре и исклучете го од штекер доколку
мешалката се заглави во материјалот што се меша. Дури
тогаш ослободете го заглавениот додаток.
После употреба
Предупредување: Секогаш исклучувајте го производот,
вадете го од штекер и дозволете му да се излади пред да
вршите проверка, одржување и чистење!
Чистење
◆
Одржувајте го производот чист. Отстранете ги
остатоците од него по секоја употреба и пред
одложувањето.
◆ Редовното и соодветно чистење ќе ви помогне да
обезбедите безбедна употреба и да го продолжите
животниот век на производот.
◆ Проверете го производот пред секоја употреба за
оштетени или изабени делови. Не ракувајте со него
ако најдете скршени и изабени делови.
Предупредување: Вршете поправка и одржување
само според овие упатства! Секоја дополнителна
активност мора да биде извршена од квалификуван
професионалец!
◆ Исчистете го производот со сува крпа. Употребете
четка за тешко достапните места.
◆ Особено чистете ги отворите за вентилација (1) по
секоја употреба со крпа и четка.
◆ Отстранете ги тврдоглавите нечистотии со
компресиран воздух (максимум 3 бари).
Напомена: Не употребувајте хемиски, алкални,
абразивни или какви било други агресивни детергенти
или средства за дезинфекција за да го исчистите овој
производ бидејќи тие можат да бидат штетни за неговите
површини.
МАКЕДОНСКИ
◆
Направете проверка за изабени или оштетени
делови. Заменете ги изабените делови по потреба
или контактирајте овластен сервисен центар
за поправка пред повторно да го употребите
производот.
Проблем
Можна причина
Решение
Производот не се
вклучува
Не е вклучен во
штекер
Вклучете го во штекер
Кабелот или
приклучокот
е дефектен
Нека го провери
квалификуван
електричар
Производот има некој
друг електричен
дефект
Нека го провери
квалификуван
електричар
Продолжниот кабел не
е соодветен за работа
со овој производ
Употребете соодветен
продолжен кабел
Изворот на енергија
(на пр. генератор) има
премногу низок напон
Поврзете го на друг
извор на енергија
Отворите за
вентилација се
блокирани
Исчистете ги отворите
за вентилација
Мешалката е изабена
Заменете ја со нова
Мешалката не
е соодветна за
материјалот што ќе
се меша
Употребете соодветна
мешалка
Одржување
◆
Пред и по секоја употреба, проверувајте го
производот и додатоците (или деловите) за
изабеност или оштетување. Ако има потреба,
заменете ги со нови како што е опишано во
упатството за употреба. Почитувајте ги техничките
услови.
Производот не
постигнува полна
моќност
Поправка
Овој производ не содржи делови коишто можат да бидат
поправени од страна на корисникот. Контактирајте
овластен сервисен центар или слично квалификувано
лице за да изврши проверка или поправка.
Одложување
◆
◆
◆
◆
◆
Исклучете го производот и извадете го од штекер.
Исчистете го производот на горенаведениот начин.
Одложете го производот и неговите додатоци на
темно, суво и добро проветрено место коешто не
замрзнува.
Секогаш одложувајте го производот на место коешто
е недостапно за деца. Идеалната температура на
одложување е од 10°C до 30°C.
Ви препорачуваме да ја употребите оригиналната
амбалажа за одложување или да го покриете
производот со соодветно платно или кутија за да го
заштитите од прав.
Транспорт
◆
◆
◆
◆
◆
Исклучете го производот и извадете го од штекер.
Прикачете ги штитниците за транспорт доколку има
такви.
Секогаш носете го производот за рачките (2).
Заштитете го производот од тешки удари или силни
вибрации до коишто би можело да дојде за време на
транспорот во возилата.
Фиксирајте го производот за да спречите негово
лизгање или паѓање.
Решавање на проблеми
Потенцијалните дефекти обично се предизвикани
од причини коишто корисниците можат самите да
ги поправат. Затоа проверете го производот со
прегледување на овој дел. Во повеќето случаи,
проблемот има брзо решение.
Незадоволителни
резултати
Заштита на животната средина
Одвоено собирање. Овој производ не смее да се
фрла со останатиот отпад од домаќинството.
Доколку еден ден заклучите дека вашиот Stanley Fat Max
производ треба да биде заменет или дека повеќе не ви
е од корист, не го фрлајте со отпадот од домаќинството.
Овозможете да биде одвоено соберен.
Одвоеното собирање на употребени производи
и пакувања овозможува материјалите да
бидат рециклирани и повторно употребени.
Повторното употребување на рециклирани
материјали помага во спречувањето на
загадувањето на животната средина и ја
намалува побарувачката на суровини.
Локалните прописи можеби овозможуваат одвоено
собирање на електрични производи за домаќинство од
страна на локалните отпади или продавачите при набавка
на нов производ.
Stanley Europe има објекти за собирање и рециклирање
на Stanley Fat Max производи кога тие ќе го достигнат
крајот на работниот век. За ја искористите оваа услуга, ве
молиме да го вратите производот кај било кој овластен
сервисер кој ќе го собере во ваше име.
29
МАКЕДОНСКИ
Можете да ја најдете адресата на најблискиот овластен
сервисер доколку стапите во контакт со локалното
претставништво на Stanley Europe преку адресата
назначена во оваа упатство. Постои и друга можност:
списокот на овластени сервисери на Stanley Europe
и сите детали за нашите услуги после купувањето можат
да се најдат на интернет на: www.2helpU.com
Технички податоци
FME190
Проценет напон, фреквенција
220 – 240 V~, 50 Hz
Проценета влезна моќност
1600 W
Проценета брзина без
180 - 460rpm 300-750rpm
оптоварување n0
Дијаметар на мешалка
Ø 140mm
Спојка
M14 × 2
Волумен на смеса
максимум 120L
Реј Лаверик
Менаџер за инженеринг
Stanley Europe, Egide Walschaertsstraat14-18,
2800 Мехелен, Белгија
01/26/2015
Гаранција
Stanley Europe е сигурен во квалитетот на своите
производи и нуди извонредена гаранција за
професионалните корисници на производот. Гарантната
изјава ги дополнува и на ниеден начин не ги ограничува
вашите договорни права како приватен непрофесионален
корисник. Гаранцијата важи на териториите на земјитечленки на Европската унија и на Европската зона на
слободна трговија.
Максимален обртен момент
80 Nm
Класа на заштита
Класа ll
ПОЛНА ГАРАНЦИЈА ОД ЕДНА ГОДИНА
Тежина
околу 5,1 kg
Ниво на звучен притисок LpA
84 dB (A)
Ниво на звучна моќност LWA
95 dB (A)
Доколку вашиот Stanley Fat Max производ стане
неисправен поради неквалитетен материјал или
изработка во рок од 12 месеци од датумот на купувањето,
Stanley Europe гарантира дека бесплатно ќе ги замени
расипаните делови или, по своја проценка, бесплатно ќе
го замени уредот под услов:
◆ Производот да не бил погрешно употребуван и да
бил употребуван во склад со упатството за употреба.
◆ Производот да бил добро одржуван;
◆ Не бил направен обид за поправки од неовластени
лица;
◆ Да е покажан доказ за купувањето.
◆ Stanley Fat Max производот да е вратен заедно со
сите оригинални делови
Доколку сакате да поднесете рекламација, стапете
во контакт со продавачот или најдете ја адресата на
најблискиот овластен сервисер на Stanley Fat Max во
каталогот на Stanley Fat Max, или стапете во контакт со
локалното претставништво на Stanley преку адресата
назначена во ова упатство. Списокот на овластени
сервисери на Stanley Fat Max и сите детали за нашите
услуги после купувањето можат да се најдат на интернет
на: www.stanley.eu/3
Отстапување KpA, KWA
3 dB (A)
>ah
4,24 m/s2
Декларација за сообразност
со правилата на ЕЗ
ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИ
FME190 Миксер со перки
Stanley Europe декларира дека производите опишани
под „технички податоци“ се во склад со:
2006/42/EК, EN 60745-1:2009 + A11:2010,
EN 60745-2-11: 2010
Овие производи исто така се во склад со Директивата
2004/108/EК (до 19/04/2016), 2014/30/EУ (од 20/04/2016)
и 2011/65/EУ. За повеќе информации ве молиме да
стапите во контакт со Stanley Europe преку следнава
адреса или да погледнете на крајот на упатството.
Долу потпишаниот е одговорен за составување на
техничките податоци и ја дава оваа декларација во име
на Stanley Europe.
zst00275456 - 21-07-2015
30
Download PDF

advertising