FME190 | Stanley FME190 MIXER instruction manual

359204-57 BG
Превод на оригиналните инструкции
2
3
БЪЛГАРСКИ
Предназначение
в.
Вашият миксер гребло от Stanley Fat Max FME190
е създаден за смесване на течности и прахообразни
материали: бои, лепило/лепилни материали, мазилка,
замазка, както и хоросан и т.н. Този инструмент
е предназначен за професионална и лична употреба
от непрофесионални потребители.
г.
Инструкции за безопасност
Общи предупреждения за безопасна работа
с електроинструменти
Предупреждение! Прочетете всички
предупреждения и инструкции
за безопасност. Неспазването на
предупрежденията и указанията, изброени
по-долу, може да доведе до токов удар, пожар и/
или тежки травми.
Запазете всички предупреждения и инструкции за
бъдещи справки.
Терминът "електроинструмент" във всички
предупреждения, изброени по-долу, се отнася до
захранвани (със захранващ кабел) или работещи на
батерии (без захранващ кабел) електрически инструменти
и машини.
1.
а.
б.
в.
2.
а.
б.
4
Безопасност на работното пространство
Пазете работното пространство чисто и добре
осветено. Безпорядъкът и недостатъчното
осветление могат да доведат до трудова злополука.
Не използвайте електроинструменти във
взривоопасна среда, като например при
наличието на запалителни течности, газове или
прах. Електроинструментите произвеждат искри,
които могат да възпламенят праха или изпаренията.
Дръжте деца и странични лица надалече, докато
работите с електроинструмента. Отвличането
на вашето внимание може да причини загуба на
контрол.
Електрическа безопасност
Щепселите на електроинструмента трябва да
са подходящи за използвания контакт. Никога,
по никакъв начин не променяйте щепсела. Не
използвайте адаптери за щепсела със заземени
електрически инструменти. Непроменените
щепсели и контакти намаляват риска от токов удар.
Да се избягва контакт на тялото със заземени или
замасени повърхности като тръби, радиатори,
кухненски печки и хладилници. Съществува
повишен риск от токов удар, ако тялото ви е
заземено.
д.
е.
3.
a.
б.
в.
г.
д.
Не излагайте електроинструментите на дъжд
и мокри условия. Проникването на вода
в електроинструмента повишава опасността от токов
удар.
Не злоупотребявайте с кабела. Никога не
използвайте кабела за носене, дърпане или
изключване на електроинструмента. Пазете
кабела далече от горещина, масло, остри ръбове
или движещи се части. Повредените или оплетени
кабели увеличават риска от токов удар.
Когато работите с електроинструмент на открито,
използвайте удължителен кабел, удобен за
използване на открито. Използването на кабел,
подходящ за употреба на открито, намалява риска от
токов удар.
Ако не можете да избегнете работата
с електроинструмент на влажно място,
използвайте захранване с дефектнотоковата
защита (ДТЗ), което на английски е Residual
Current Device (RCD). Използването на ДТЗ
намалява риска от токов удар.
Лична безопасност
Бъдете нащрек, внимавайте какво правите
и използвайте разума си, когато работите
с електроинструмента. Не използвайте
електроинструмента, когато сте изморени или
сте под влияние на наркотици, алкохол или
лекарства. Един миг невнимание при работа
с електроинструмент може да доведе до сериозни
наранявания.
Използвайте лични предпазни средства. Винаги
носете защита за очите. Защитни средства
като дихателна маска, неплъзгащи се обувки за
безопасност, каска или защита на слуха, използвани
при подходящи условия, ще намали трудовите
злополуки.
Да се предотвратява случайно пускане. Уверете
се, че превключвателя е на позиция изключен
преди да го свържете към източника на
захранване и/или към батерийното устройство,
преди да вземете или носите инструмента.
Носенето на електроинструмент
с пръста на превключвателя или стартирането на
електроинструменти, когато превключвателя е на
позиция "включен", може да доведе до трудова
злополука.
Махнете всички регулиращи или гаечни ключове
преди да включите електроинструмента.
Махнете прикрепените към въртящите се части
на електроинструмента гаечни или регулиращи
ключове, понеже могат да доведат до наранявания.
Не се прeсягайте прекалено. Стойте стабилно
на краката си през цялото време. Това позволява
БЪЛГАРСКИ
по-добър контрол на електрическия инструмент
в неочаквани ситуации.
е. Облечете се както трябва. Не носете висящи
дрехи или бижута. Пазете косата си, дрехите си
и ръкавиците далече от движещите се части.
Висящите дрехи, бижутерия или дълги коси могат да
бъдат захванати от движещи се части.
ж. Ако са осигурени устройства за свързване на
съоръжения за изтегляне и събиране на прах,
гарантирайте правилното им свързване
и употреба. Използването на тези средства може да
намали опасностите свързани с праха.
4.
a.
Използване и грижа за електроинструментите
Не използвайте насила електроинструментите.
Използвайте подходящ електроинструмент
за съответната дейност. Подходящият
електроинструмент ще свърши по-добре
и по-безопасно работата, при темпото, за което
е създаден.
б. Не използвайте електроинструмента, ако
превключвателя не го включва и изключва. Всеки
електроинструмент, който не може да се контролира
с превключвателя е опасен и трябва да се поправи.
в. Изключете щепсела от захранването и/или
батерията на електроинструмента преди
извършването на каквото и да е регулиране,
смяна на аксесоари или съхраняване на уреда.
Такива предварителни мерки за безопасност
намаляват риска от нежелателно задействане на
електроинструмента.
г. Съхранявайте преносимите електроинструменти
извън досега на деца и не позволявайте на
незапознати с електроинструмента
и тези инструкции други хора да работят
с електроинструмента. Електроинструментите са
опасни в ръцете на необучени потребители.
д. Поддържайте електроинструментите.
Проверявайте за размествания в свързванията
на подвижните звена, за счупване на части
и всички други условия, които могат да повлияят
на експлоатацията на електроинструментите. При
повреда на електроинструмента, задължително
го поправете преди да го използвате отново.
Много злополуки се причиняват от лошо поддържани
електрически инструменти.
е. Да се поддържат режещите инструменти остри
и чисти. Правилно поддържаните режещи
инструменти с остри остриета по-трудно могат да се
огънат и по-лесно се контролират.
ж. Използвайте електроинструментите, аксесоарите
и допълнителните части към тях в съответствие
с инструкциите, като взимате предвид работните
условия и характера на работата. Използването
на електроинструмента за работи, различни от тези,
за които е предназначен, може да доведе до опасни
ситуации.
5.
а.
Сервизиране
Сервизирането на вашия електроинструмент
трябва да се извършва само от квалифицирано
лице, като се използват само оригинални
резервни части. Това ще гарантира безопасната
употреба на уреда.
Допълнителни предупреждения
за безопасност при работа с електроинструмент
за миксер-гребло.
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
Никога не стягайте този продукт в менгеме или на
работна маса, за да го използвате като неподвижен
инструмент. Това може да причини сериозни
наранявания.
Незабавно изключете продукта, ако приставката
на инструмента заседне. Бъдете готови за високи
реакционни моменти при въртене, които биха могли
да причинят откати. Приставката на инструмента ще
заседне, ако продукта е претоварен или се извие
в обработвания детайл.
Когато използвате този продукт, носете защитно
облекло, маски срещу прах и защитни ръкавици.
Докато този продукт се използва, може да се
образува прах, или да се появят пръски, и материала
или течността могат да се разлетят наоколо. Много
видове прах се смятат за канцерогенни.
Винаги дръжте инструмента с двете си ръце
и за ръкохватките. Дръжте здраво дръжките и се
уверете, че сте стъпили на стабилна, равна и суха
повърхност. Загубата на контрол върпу продукта
може да доведе до наранявания.
Не използвайте този продукт за обработка на
вещество, което е силно запалимо или взривоопасно,
като разтворителите. Използването на този
продукт ще създаде искри, които могат да запалят
изпаренията.
Използвайте този продукт само на закрито. Влагата
и дъжда могат да повредят продукта или може
да се стигне до токов удар от захранването, ако
разбърквания материал проникне във вътрешността
на продукта, или ако продуктът падне в материала,
който се разбърква. Занесете продукта за преглед
от професионален електротехник. Разбъркваният
материал и влагата може да повредят продукта
или да се стигне до токов удар, ако проникнат във
вътрешността на продукта.
Не работете с вещества, които са вредни за
здравето. Много материали са вредни, когато те
се обработват. Да не се вдишват нездравословни
вещества и да се избягва контакт с кожата.
5
БЪЛГАРСКИ
◆
Следвайте инструкциите на производителите
и носете подходящо защитно оборудване.
Изчакайте, докато продуктът достигне до пълен
покой, преди да го извадите от материала, който се
бърка и да го поставите долу. Кофата може да се
задръсти и разбърквания материал да се разлети.
Това може да доведе до загуба на контрол над
продукта.
Допълнителни рискове.
Въпреки прилагането на съответните правила за
безопасност и използването на уреди за безопасност,
някои допълнителни рискове не могат да бъдат
избегнати. Те включват:
◆ Наранявания, причинените от докосване до въртящи
се/движещи се части.
◆ Увреждане на слуха.
◆ Риск от наранявания, причинени от смяна на части
или аксесоари.
◆ Опасности за здравето, причинени от вдишването на
прах, в резултат от рязане на дърва, особено дъб,
бук и MDF.
◆ Наранявания, причинени от продължителна
употреба на инструмента. При използване на който
и да е инструмент за по-продължително време
е необходимо да правите редовни паузи.
на излагане за определяне на мерките за безопасност,
изисквани от 2002/44/ЕО за защита на лица, които
редовно използват електрически инструменти като
наемни работници, трябва да се направи оценка на
излагането на вибрации, действителните условия на
употреба и начина, по който се използва инструмента,
включително като се вземат предвид всички части
на работния цикъл, като например време, когато
инструмента е изключен и когато се работи на празен ход,
в допълнение към времето за задействане.
Етикети по инструмента
Следните пиктограми, заедно с кода на дата са показани
на инструмента:
Предупреждение! За да намалите риска от
наранявания, прочетете ръководството
с инструкции.
Носете предпазни очила или маски.
Носете защита за ушите.
Носете маска срещу прах.
Носете ръкавици, когато работите с остриета.
Безопасност на другите
◆
◆
Този уред не е предназначен за употреба от хора
(включително деца) с намалени физически, сензорни
или умствени възможности, или с липса на знания,
освен ако не са под наблюдение или не са били
инструктирани относно употребата на устройството
от човек, отговорен за тяхната безопасност.
Децата трябва да се наблюдават постоянно, за да не
си играят с уреда.
Вибрация
Електрическа безопасност
Tози инструмент е двойно изолиран,
следователно не му трябва заземителен кабел.
Винаги проверявайте дали захранващият кабел
е в съответствие с напрежението на табелката.
◆
Периодично проверявайте кабелите на инструмента.
Ако захранващият кабел е повреден, трябва да се
смени от производителя или от оторизиран сервизен
център на Stanley Fat Max, за да се предотврати
злополука.
Стойностите на декларираното ниво на излъчвани
вибрации, които са обявени в техническите данни
и в декларацията за съответствие, са измерени
в съответствие със стандартен метод за тестване,
предоставен от EN 60745 и може да се използва за
сравнение на един инструмент с друг. Декларираните
стойности на излъчваните вибрации могат, също така,
да бъдат използвани при предварителната оценка за
излагането.
Вътрешните токове причиняват краткотрайни спадания
на напрежението. При неблагоприятни условия на
захранване, други уреди могат да бъдат засегнати. Ако
системния импеданса на захранването е по-ниско
от 0,34 Ω, малко вероятно е да се получат нарушение.
Предупреждение! Стойността на генерираните
вибрации по време на действителното използване на
електроинструмента може да се различава от обявената
стойност, в зависимост от начина, по който се използва
инструмента. Нивото на вибрации може да се увеличи
над обявените стойности. При оценяване на вибрациите
Използване на удължителен кабел
◆ Винаги използвайте одобрен удължителен кабел,
удобен за входящата мощност на зарядното ви
устройство (виж технически данни). Преди употреба
проверете удължителният кабел за знаци на
повреда, износване и остаряване.
6
Спадове в напрежението
БЪЛГАРСКИ
◆
Сменете удължителния кабел, ако е повреден или
дефектен. При използване на кабели на макари,
винаги развивайте докрай кабела. Използването
на удължителен кабел, който не е подходящ за
входната мощност на инструмента, или който е
повреден или дефектен, може да доведе до риск от
пожар или токов удар.
Характеристики
Вашият инструмент има всички или някои от следните
характеристики.
1. Въздушни вентили
2. Дръжка (лява и дясна)
3. Контакт
4. Дръжка
5. Бъркалка
6. Заключващ бутон
7. Превключвател на променливите обороти
8. Захранващ кабел с щепсел
9. Монтажен гаечен ключ 22 мм (х2)
Монтаж.
Разопаковане.
◆
Разопаковайте всички части и ги сложете на плоска,
стабилна повърхност.
◆ Свалете всички опаковъчни материали и устройства
за транспортиране, ако е приложимо.
◆ Уверете се, че доставеното съдържание е цяло и по
него няма никакви щети. Ако установите, че липсват
части или има повреди, не използвайте продукта,
а се свържете с вашия дистрибутор. Използването
на непълен или повреден продукт представлява
опасност за хора и имущество.
◆ Уверете се, че имате всички принадлежности
и инструменти, необходими за монтаж
и експлоатация. Товао включва и подходящи лични
предпазни средства.
Предупреждение! Продукта и опаковката не са детски
играчки! Децата не трябва да си играят с пластмасови
торбички, обвивки и малки части! Има опасност от
задавяне и задушаване!
Настройка
Предупреждение! Продуктът трябва да бъде напълно
сглобен преди работа! Да не се използва продукт, който
е само частично сглобен или монтиран и е с повредени
части! Следвайте инструкциите за сглобяване стъпка
по стъпка и използвайте снимките, предоставени като
визуален наръчник за лесно сглобяване на продукта! Не
свързвайте продукта към захранване, преди да е напълно
сглобен!
Бъркалка
Предупреждение! На разположение са бъркалки
в различни видове и с различна форма и диаметър.
Винаги използвайте правилната бъркалка, според
желаната употреба! Спазвайте техническите
изисквания на този продукт (вижте раздел "Технически
спецификации") при закупуване и използване на
бъркалка! Бъркалката се нагорещява по време на работа!
Работете внимателно с тях! Използвайте предпазни
ръкавици при работа с бъркалка, за да се избегнат
наранявания като изгаряния и порязвания!
Поставяне (Фиг. A, Фиг. B, Фиг. C, Фиг. D)
◆
Подравнете бъркалката (5) с дръжката (4). Завинтете
бъркалката (5) по посока на часовниковата стрелка
върху долния край на дръжката (4) (фиг. А).
◆ Заключете заварената гайка на дръжката (4) с един
монтажен гаечен ключ (9) и закрепете на бъркалката
(5) по часовниковата стрелка, а с другия (9)
захванете заварената гайка (фиг. В).
Забележка! В началото затегнете здраво връзката, преди
да използвате гаечните ключове.
◆ Подравнете дръжката (4) с гнездото (3). Завинтете
края на дръжката със заварената гайка по
часовниковата стрелка в гнездото (3) (фиг. C).
◆ Заключете гнездото (3) с единия монтажен гаечен
ключ (9) и закрепете дръжката (4) по часовниковата
стрелка, а с другия монтажен гаечен ключ (9)
захванете заварена гайка (фиг. D).
Забележка! В началото затегнете здраво връзката, преди
да използвате гаечните ключове.
Сваляне/Смяна (Фиг. E, Фиг. F)
◆
◆
Заключете гнездото (3) с единия монтажен гаечен
ключ (9) и разхлабете дръжката (4) обратно на
часовниковата стрелка, а с другия монтажен гаечен
ключ (9) захванете заварената гайка (фиг. Е).
Разхлабете заварената гайка обратно на
часовниковата стрелка (фиг. F) и свалете дръжката
(4) от гнездото (3) (фиг. F)
Бъркалка (Фиг. G, Фиг. H)
◆
◆
◆
Заключете заварената гайка на дръжката (4)
с единия монтажен гаечен ключ (9) и разхлабете
бъркалката (5) обратно на часовниковата стрелка,
а с другия монтажен гаечен ключ (9) захванете
заварената гайка (фиг. G).
Разхлабете заварената гайка обратно на
часовниковата стрелка (фиг. Н) и свалете бъркалката
(5) от гнездото (4) (фиг. Н)
Прикрепете нова дръжка/бъркалка, според
изискванията.
7
БЪЛГАРСКИ
Употреба
Превключвател на променливите обороти
(Фиг. I)
Работете с продукта в еднократен или непрекъснат
режим.
Еднократен режим
◆
◆
Включете продукта чрез натискане на
превключвателя за променливи обороти (Фиг. I).
Изключете продукта чрез освобождаване на
превключвателя за променливи обороти.
Непрекъснат режим
◆
◆
◆
◆
Включете продукта чрез натискане на
превключвателя за променливи обороти (7) и го
задръжте в позиция (Фиг. J, стъпка 1).
Натиснете заключващия бутон (6) и го задръжте
на позиция, за да заключите превключвателя за
променливи обороти (7) (Фиг. I, степ 2).
Освободете заключващия бутон (6)
и превключвателя за променливи обороти (8).
Превключвателя за променливи обороти сега
е заключен за непрекъсната употреба.
Натиснете и освободете превключвателя за
променливи обороти (7) за да изключите продукта.
Обща работа
◆
◆
◆
◆
◆
◆
Проверете продукта, захранващия му кабел
и щепсела, както и аксесоарите за повреда, преди
всяка употреба. Не използвайте продукта, ако
е повреден или износен.
Проверете дали аксесоарите и приложенията са
добре закрепени.
Винаги дръжте инструмента за дръжките. Пазете
дръжките сухи за по-добро захващане.
Уверете се, че вентилационните отвори са винаги
неблокирани и чисти. Почистете ги при необходимост
с мека четка. Блокираните вентилационни отвори
може да предизвикат прегряване и повреда на
продукта.
Изключете продукта веднага, ако работата ви се
наруши от други хора в зоната на работа. Винаги
оставяйте продукта да спре напълно, преди да го
оставите долу.
Не се претоварвайте с работа. Правете си редовни
почивки, за да сте концентрирани по време на
работа, и да имате пълен контрол върху продукта.
Разбъркване (Фиг. K)
Предупреждение! По време на работа ще се събере фин
прах!
Някои прахове са лесно запалими и избухливи! Да не се
пуши по време на работа, дръжте източници на топлина
8
и открит пламък далече от зоната на работа! Винаги
носете маска, за да се предпазите от опасности,
произтичащи от фин прах!
Бъркалката ще спре напълно по време на работа, ако
материалът е по-твърд! Изключете продукта, вдигнете
бъркалката от материала и проверете материала преди
отново да използвате продукта! Блокираната бъркалка
може да предизвика прегряване на мотора. Дръжте
здраво продукта по време на работа. Не оставяйте
бъркалката да докосва кофата! Това може да причини
повреди на бъркалката и кофата!
◆ Дръжте продукта с 2 ръце за двете дръжки (2)
и вкарайте бъркалката (5) в материала (Фиг. M).
◆ Натиснете леко пусковия превключвател за
променливите обороти, за да започнете работа при
ниски обороти.
◆ Движете бъркалката през материала, докато не
стане равномерен и напълно смесен.
◆ Изключете продукта. Оставете бъркалката да спре
напълно, преди да я извадите от материала.
Предупреждение: Изключете продукта, нека да спре
напълно, и го изключете от захранването, ако бъркалката
засяда в разбърквания материал. Чак тогава освободете
заседналата приставка.
След употреба
Предупреждение: Винаги изключвайте продукта,
включително от електрическото захранване, и го
оставяйте да изстине, преди да извършите проверка,
поддръжка и почистване!
Почистване
◆
Пазете продукта чист. Почиствайте отломките от
него след всяка употреба и преди складиране.
◆ Редовното и правилно почистване ще помогне да
се гарантира безопасната употреба и ще удължи
живота на продукта.
◆ Проверявайте продукта преди всяка употреба за
износване и повредени части. Не работете с него,
ако намерите счупени и износени части.
Предупреждение: Извършвайте ремонт и поддръжка
в съответствие с тези инструкции! Всякаква друга работа
по продукта трябва да се извършва от квалифициран
специалист!
◆ Почистете продукта със суха кърпа. Използвайте
четка за трудно достъпните зони.
◆ По-специално почиствайте вентилационните отвори
(1) след всяка употреба с кърпа и четка.
◆ Отстранете упоритите замърсявания с въздух под
високо налягане (макс. 3 бара).
Забележка: Не използвайте химически, алкални,
абразивни или други агресивни миещи препарати
и дезинфектанти за почистване на този продукт, тъй като
те могат да навредят повърхностите му.
БЪЛГАРСКИ
◆
Проверявайте за износени или повредени части.
Сменете износените части при необходимост, или
се свържете с упълномощен сервизен център за
поправка, преди отново да използвате продукта.
Проблем
Възможна
причина
Решение
Продуктът не стартира
Не е свързан към
захранване
Свържете с
електрозахранването
Захранващият
кабел или щепсел е
повреден
Консултирайте се
със специалист
електротехник
Други електрически
дефект по продукта
Консултирайте се
със специалист
електротехник
Удължителният кабел
не е подходящ за
работа с този продукт
Използвайте подходящ
удължителен кабел
Източникът на
захранване (например
генератор) има твърде
ниско напрежение
Свържете към
друг източник на
захранване
Въздушните отвори са
блокирани
Почистете въздушните
отвори
Бъркалката е износена
Сменете с нова
Бъркалката не
е подходяща за
разбъркване на
материала
Използвайте
подходяща бъркалка
Поддръжка
◆
Преди и след всяка употреба, проверявайте продукта
и аксесоарите (или прикачените файлове) за
износване и повреди. Ако е необходимо, сменете
ги с нови, както е описано в това ръководство за
употреба. Спазвайте техническите изисквания.
Продуктът не е
достигнал пълна
мощност
Поправка
Този продукт не съдържа части, които могат да бъдат
поправени от потребителя. Свържете се с оторизиран
сервизен център или с лице със съответната
квалификация, при нужда от проверка или ремонт.
Съхранение
◆
◆
◆
◆
◆
Изключете продукта и от електрическото захранване.
Почистете продукта, както е описано по-горе.
Съхранявайте продукта и аксесоарите му само на
тъмно, сухо и проветриво място, без опасност от
замръзване.
Винаги съхранявайте продукта на място, което
е недостъпно за деца. Идеалната температура на
съхраняване е между 10°C и 30°C.
Препоръчваме ви да използвате оригиналната
опаковка за съхранение, или да покривате продукта
с подходяща кърпа или друго защитно средство, за
да го предпазите от прах.
Транспортиране
◆
◆
◆
◆
◆
Изключете продукта и от електрическото захранване.
Прилагайте предпазители при транспортиране, ако
е необходимо.
Винаги носете инструмента за дръжките (2).
Защитете продукта от всеки тежък удар или силни
вибрации, които могат да възникнат по време на
транспортиране в превозни средства.
Закрепете продукта, за да го предпазите от
изплъзване или падане.
Оправяне на проблеми
Предполагаемите неизправности често се дължат на
причини, които потребителите могат да оправят. Затова
преглеждайте продукта, както е описано в този раздел.
В повечето случаи проблемът може да се оправи бързо.
Незадоволителен
резултат
Защита на околната среда
Разделно събиране. Продуктът не трябва да се
изхвърля с обикновените битови отпадъци.
Ако някога решите, че вашият Stanley Fat Max продукт
има нужда от замяна, или ако вече не ви е необходим,
не го изхвърляйте с битовите отпадъци. Занесете този
продукт в съответния пункт.
Разделното събиране на използваните
продукти и опаковки позволява рециклирането
на материалите и нановото им използване.
Повторното използване на рециклираните
материали помага за предпазване на
околната среда от замърсяване и намалява
необходимостта от сурови суровини.
Местните разпоредби може да предвиждат разделно
събиране на електрически продукти от домакинството
на местата за битови отпадъци или от търговския обект,
където е закупен новия продукт.
Stanley Europe предоставя място за събиране
и рециклиране на продуктите на Stanley Fat Max след
приключване на работния им живот. За да се възползвате
от тази услуга, моля върнете вашето изделие на някой
оторизиран ремонтен агент, който ги събира от ваше име.
Можете да проверите местонахождението на вашият
най-близък авторизиран сервиз, като се свържете
с местния офис на Stanley Europe на адреса, посочен
в това ръководство. Отделно от това, на нашия уеб сайт
9
БЪЛГАРСКИ
можете да намерите пълен списък на агентите на Stanley
Europe, както и информация за нашата следпродажбена
поддръжка и контакти, които са на разположене на
www.2helpU.com
Рей Лаверик
Инженеринг мениджър
Stanley Europe, Egide Walschaertsstraat14-18,
2800 Mechelen, Белгия
01/26/2015
Технически данни
FME190
Номинално напрежение, честота
220 – 240 V~, 50 Hz
Номинална входяща мощност
1600 W
Номинална честота на въртене без
натоварване n0
180 - 460 об./мин. 300-750 об./мин.
Диаметър на бъркалката
Ø 140 мм
Резбовка на куплунга
M14 × 2
Обем на сместта
макс. 120 л
Максимален момент на въртене
80 Nm
Клас на защита
Клас ll
Тегло
приблизително 5,1 кг
Ниво на звуковото налягане LpA
84 dB (A)
Ниво на звукова мощност LWA
95 dB (A)
Колебание KpA, KWA
3 dB (A)
>ah
4,24 м/с2
Декларация за съответствие
с изискванията на ЕО
МАШИННА ДИРЕКТИВА
FME190 Миксер гребло
Stanley Europe декларира, че тези продукти, описани под
"технически данни" са в съответствие с:
2006/42/EC, EN 60745-1:2009 + A11:2010,
EN 60745-2-11: 2010
Тези продукти също са съобразени с Директива
2004/108/ЕО (до 19.04.2016) 2014/30/ЕС (от 04.20.2016)
и 2011/65/ЕС. За повече информация, моля, свържете
със Stanley Europe на следния адрес или се обърнете към
задната страна на ръководството.
Долуподписаният е отговорен за компилацията на
техническия файл и прави тази декларация от името на
Stanley Europe.
Гаранция
Stanley Europe е уверена в качеството на изделията си
и предлага изключителна гаранция за професионалните
потребители на този продукт. Тази гаранция е само
допълнение към вашите законови договорни права като
частен непрофесионален потребител. Гаранцията
е валидна на територията на страните членки на ЕС и на
европейската свободна търговска зона.
ЕДНА ГОДИНА ПЪЛНА ГАРАНЦИЯ
Ако вашият продукт на Stanley Fat Max се повреди
вследствие на дефектни материали или изработка
в рамките на 12 месеца от датата на покупката, Stanley
Europe гарантира, че ще замени всички дефектни
части безплатно или - по наша преценка - ще подмени
безплатно, при условие, че:
◆ Продуктът е бил използван по предназначение
и в съответствие с инструкциите за употреба.
◆ Продуктът е бил подложен на нормално износване;
◆ Не са правени опити за поправка от неупълномощено
лице;
◆ Представя се доказателство за покупката.
◆ Продуктът на Stanley Fat Max е върнат в пълен
комплект с всички оригинални компоненти.
Ако желаете да предявите иск, се свържете с вашия
дистрибутор или проверете къде се намира най-близкия
оторизиран агент на Stanley Fat Max в каталога на Stanley
Fat Max или се свържете с вашия местен офис на Stanley
на посочения в ръководството адрес. Отделно от това,
на нашия уеб сайт можете да намерите пълен списък
на агентите на Stanley Fat Max, както и информация за
нашата следпродажбена поддръжка и контакти, които са
на разположене на: www.stanley.eu/3
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00275451 - 21-07-2015
10
Download PDF

advertising