FME190 | Stanley FME190 MIXER instruction manual

588779-46 CZ
Přeloženo z původního návodu
2
3
ČESKY
Použití výrobku
Vaše míchadlo FME 190 Stanley Fat Max je určeno pro
míchání kapalných a práškových materiálů: barev, lepidel,
omítek, potěrů a také malty atd. Toto nářadí je určeno pro
profesionální i pro soukromé neprofesionální uživatele.
e.
Bezpečnostní pokyny
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci
s elektrickým nářadím
Varování! Přečtěte si všechny bezpečnostní
pokyny a bezpečnostní výstrahy. Nedodržení
níže uvedených varování a pokynů může vést
k způsobení úrazu elektrickým proudem, k vzniku
požáru nebo k vážnému zranění.
f.
3.
a.
Veškerá bezpečnostní varování a pokyny uschovejte pro
případné další použití.
Termín „elektrické nářadí“ ve všech upozorněních odkazuje
na vaše nářadí napájené ze sítě (je opatřeno napájecím
kabelem) nebo nářadí napájené baterií (bez napájecího
kabelu).
b.
1.
a.
c.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
4
Bezpečnost v pracovním prostoru
Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.
Přeplněný a neosvětlený pracovní prostor může vést
k způsobení úrazů.
Nepracujte s elektrickým nářadím ve výbušném
prostředí, jako jsou například prostory s výskytem
hořlavých kapalin, plynů nebo prašných látek.
V elektrickém nářadí dochází k jiskření, které může
způsobit vznícení hořlavého prachu nebo výparů.
Při práci s elektrickým nářadím zajistěte bezpečnou
vzdálenost dětí a ostatních osob. Rozptylování může
způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
Elektrická bezpečnost
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí odpovídat
zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem
neupravujte. Nepoužívejte u uzemněného
elektrického nářadí žádné upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky snižují
riziko způsobení úrazu elektrickým proudem.
Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako jsou
například potrubí, radiátory, elektrické sporáky
a chladničky. Při uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko
úrazu elektrickým proudem.
Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkému
prostředí. Vnikne-li do elektrického nářadí voda, zvýší
se riziko úrazu elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy
nepoužívejte napájecí kabel k přenášení nebo
posouvání nářadí a netahejte za něj, chcete-li
d.
e.
f.
g.
4.
a.
nářadí odpojit od elektrické sítě. Zabraňte kontaktu
kabelu s mastnými, horkými a ostrými předměty
nebo pohyblivými částmi. Poškozený nebo zauzlený
napájecí kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Při práci s nářadím venku používejte prodlužovací
kabely určené pro venkovní použití. Použití kabelu
pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
Musíte-li s elektrickým nářadím pracovat ve vlhkém
prostředí, použijte napájecí zdroj s proudovým
chráničem (RCD). Použití proudového chrániče (RCD)
snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Bezpečnost obsluhy
Při použití elektrického nářadí zůstaňte stále pozorní,
sledujte, co provádíte a pracujte s rozvahou.
Nepracujte s elektrickým nářadím, jste-li unavení
nebo jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo léků.
Chvilka nepozornosti při práci s elektrickým nářadím
může vést k vážnému úrazu.
Používejte prvky osobní ochrany. Vždy používejte
ochranu zraku. Ochranné prostředky jako respirátor,
neklouzavá pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu,
používané v příslušných podmínkách, snižují riziko
poranění osob.
Zabraňte náhodnému spuštění nářadí. Před
připojením zdroje napětí nebo před vložením
baterie a před zvednutím nebo přenášením nářadí
zkontrolujte, zda je spínač v poloze vypnuto.
Přenášení elektrického nářadí s prstem na spínači nebo
připojení nářadí k napájecímu zdroji, je-li spínač nářadí
v poloze zapnuto, může způsobit úraz.
Před spuštěním z nářadí vždy odstraňte všechny
klíče nebo seřizovací přípravky. Seřizovací klíče
ponechané na nářadí mohou být zachyceny rotujícími
částmi nářadí a mohou způsobit úraz.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy udržujte
vhodný postoj a rovnováhu. Tak je umožněna lepší
ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv nebo
šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, oděv
a rukavice nedostaly do kontaktu s pohyblivými
částmi. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou
být pohyblivými díly zachyceny.
Jsou-li zařízení vybavena adaptérem pro připojení
příslušenství k zachytávání prachu, zajistěte jeho
správné připojení a řádnou funkci. Použití těchto
zařízení může snížit nebezpečí týkající se prachu.
Použití elektrického nářadí a jeho údržba
Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte pro
prováděnou práci správný typ nářadí. Při použití
správného typu nářadí bude práce provedena lépe
a bezpečněji.
ČESKY
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
Pokud nelze spínač nářadí zapnout a vypnout,
s nářadím nepracujte. Každé elektrické nářadí
s nefunkčním spínačem je nebezpečné a musí být
opraveno.
Před seřizováním nářadí, před výměnou
příslušenství nebo pokud nářadí nepoužíváte,
odpojte zástrčku napájecího kabelu od zásuvky nebo
z nářadí vyjměte baterii. Tato preventivní bezpečnostní
opatření snižují riziko náhodného spuštění nářadí.
Uložte elektrické nářadí mimo dosah dětí a nedovolte
ostatním osobám, které toto nářadí neumí ovládat
nebo které neznají tyto bezpečnostní pokyny, aby
s tímto elektrickým nářadím pracovaly. Elektrické
nářadí je v rukou nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
Provádějte údržbu elektrického nářadí. Zkontrolujte
vychýlení nebo zablokování pohyblivých částí,
poškození jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které
mohou ovlivnit chod nářadí. Pokud je nářadí
poškozeno, nechejte jej opravit. Mnoho nehod bývá
způsobeno zanedbanou údržbou nářadí.
Udržujte řezné nástroje ostré a čisté. Řádně
udržované řezné nástroje s ostrými řeznými břity jsou
méně náchylné k zanášení nečistotami a lépe se s nimi
pracuje.
Používejte toto elektrické nářadí, příslušenství
a pracovní nástroje podle těchto pokynů a berte
v úvahu provozní podmínky a práci, která bude
prováděna. Použití elektrického nářadí k jiným účelům,
než k jakým je určeno, může být nebezpečné.
Servis
Opravy elektrického nářadí svěřte pouze
kvalifikovanému technikovi, který bude používat
originální náhradní díly. Tím zajistíte bezpečný provoz
nářadí.
Další bezpečnostní varování a pokyny pro
míchadlo.
◆
◆
◆
◆
Nikdy neupínejte tento výrobek do svěráku nebo na
pracovní stůl, abyste jej mohli používat jako stacionární
nářadí. Tak by mohlo dojít k vážnému zranění.
Dojde-li k zablokování míchadla, nářadí okamžitě
vypněte. Buďte připraveni na velké momentové reakce,
které mohou způsobit zpětné rázy. Příslušenství tohoto
nářadí se zablokuje, dojde-li k přetížení nářadí nebo
dojde-li k jeho zkroucení v materiálu.
Při použití tohoto nářadí používejte ochranný oděv,
masku proti prachu a ochranné rukavice. Při použití
tohoto nářadí se může prášit nebo může docházet
k vystříknutí míchaného materiálu nebo kapaliny
do okolního prostoru. U mnoha typů prachu je
předpokládáno, že mají karcinogenní účinky.
Při práci s tímto nářadím mějte vždy obě ruce na
rukojetích. Udržujte pevný úchop rukojetí a vždy
◆
◆
◆
◆
bezpečně stůjte na stabilním, rovném a suchém povrchu.
Ztráta kontroly nad nářadím může vést k způsobení
úrazu.
Nepoužívejte toto nářadí pro zpracování látek, které jsou
vysoce hořlavé nebo které jsou potencionálně výbušné,
jako jsou například rozpouštědla. Při práci s tímto
nářadím bude docházet k jiskření, které může způsobit
vznícení výparů.
Používejte tento výrobek pouze na krytých místech.
Vlhkost a déšť mohou způsobit poškození tohoto
nářadí nebo může dojít k smrtelnému úrazu elektrickým
proudem z napájecího zdroje, vnikne-li míchaný
materiál do vnitřní části nářadí nebo spadne-li nářadí do
míchaného materiálu. V takovém případě svěřte kontrolu
nářadí kvalifikovanému elektrikáři. Míchaný materiál
a vlhkost mohou toto nářadí poškodit nebo může dojít
k smrtelnému úrazu elektrickým proudem, vniknou-li do
vnitřních částí nářadí.
Nepracujte se žádnými látkami, které jsou škodlivé pro
zdraví. Mnoho materiálů je při zpracování škodlivých.
Nevdechujte žádné nezdravé látky a zabraňte jejich
kontaktu s pokožkou. Dodržujte pokyny výrobců a vždy
používejte vhodné osobní ochranné prostředky.
Před vyjmutím z míchaného materiálu a před odložením
nářadí vždy počkejte, dokud nedojde k jeho úplnému
zastavení. Mohlo by dojít k zablokování lopatek nebo
k rozstříknutí míchaného materiálu. Může to také vést
k ztrátě kontroly nad nářadím.
Zbytková rizika
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní předpisy
a jsou používána bezpečnostní zařízení, určitá zbytková rizika
nemohou být vyloučena. Tato rizika jsou následující:
◆ Zranění způsobená kontaktem s jakoukoli rotující nebo
pohybující se částí.
◆ Poškození sluchu.
◆ Riziko zranění způsobeného při výměně dílů nebo
příslušenství.
◆ Zdravotní rizika způsobená vdechováním prachu
vznikajícího při řezání dřeva, zejména dubového,
bukového a materiálu MDF.
◆ Zranění způsobená dlouhodobým použitím nářadí.
Používáte-li jakékoli nářadí delší dobu, zajistěte, aby byly
prováděny pravidelné přestávky.
Bezpečnost ostatních osob
◆
◆
Tento výrobek není určen k použití osobami (včetně dětí)
se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními
schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí,
pokud těmto osobám nebyl stanoven dohled, nebo
pokud jim nebyly poskytnuty instrukce týkající se použití
výrobku osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
Děti musí být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si
s tímto zařízením nebudou hrát.
5
ČESKY
Vibrace
Deklarovaná úroveň vibrací uvedená v technických údajích
a v prohlášení o shodě byla měřena v souladu se standardní
zkušební metodou předepsanou normou EN 60745
a může být použita pro srovnání jednotlivých nářadí mezi
sebou. Deklarovaná úroveň vibrací může být také použita
k předběžnému stanovení doby práce s tímto nářadím.
Varování! Úroveň vibrací při aktuálním použití elektrického
nářadí se může od deklarované úrovně vibrací lišit
v závislosti na způsobu použití nářadí. Úroveň vibrací může
být vzhledem k uvedené hodnotě vyšší. Při stanovení doby
působení vibrací z důvodu určení bezpečnostních opatření
podle požadavků normy 2002/44/EC k ochraně osob
pravidelně používajících elektrické nářadí v zaměstnání, by
měl předběžný odhad působení vibrací brát na zřetel aktuální
podmínky použití nářadí s přihlédnutím na všechny části
pracovního cyklu, jako jsou doby, při které je nářadí vypnuto
a kdy běží naprázdno.
Štítky na nářadí
Na nářadí jsou následující piktogramy a také datový kód:
Varování! Z důvodu snížení rizika způsobení úrazu
si uživatel musí přečíst návod k použití.
Používejte ochranné nebo bezpečnostní brýle.
Používejte ochranu sluchu.
Používejte respirátor.
Při manipulaci s pracovními nástroji používejte
ochranné rukavice.
Elektrická bezpečnost
Tento výrobek je opatřen dvojitou izolací. Proto
není nutné použití uzemňovacího vodiče. Vždy
zkontrolujte, zda napájecí napětí sítě odpovídá
napětí na výkonovém štítku.
◆
Provádějte pravidelnou kontrolu napájecích kabel. Je-li
poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn výrobcem
nebo v autorizovaném servisu Stanley Fat Max, aby bylo
zabráněno možným rizikům.
Poklesy napájecího napětí
Rázové proudy způsobují krátkodobé poklesy napětí. Při
nepříznivém průběhu napájecího napětí může být ovlivněna
funkce ostatních zařízení. Je-li impedance napájecího zdroje
nižší než 0,34 Ω, je nepravděpodobné, že bude docházet
k rušení.
6
Použití prodlužovacího kabelu
◆ Vždy používejte schválený typ prodlužovacího kabelu,
který je vhodný pro příkon tohoto nářadí (viz technické
údaje). Před použitím prodlužovací kabel řádně
zkontrolujte, zda není poškozen nebo opotřebován.
◆ Je-li tento kabel poškozen, vyměňte jej. V případě použití
navinovacího kabelu odviňte vždy celou délku kabelu.
Použití prodlužovacího kabelu není vhodné pro nářadí
s velkým příkonem nebo pro elektrické nářadí, které
je poškozeno nebo poroucháno. Takové použití může
mít za následek vznik požáru nebo úraz elektrickým
proudem.
Popis
Tento výrobek se skládá z některých nebo ze všech
následujících částí.
1. Větrací otvory
2. Rukojeť (levá a pravá)
3. Upínací objímka
4. Hřídel
5. Míchadlo
6. Zajišťovací tlačítko
7. Spínač s plynulou regulací otáček
8. Napájecí kabel se zástrčkou
9. Montážní klíč 22 mm (2 ×)
Sestavení.
Vybalení.
◆
Vybalte všechny díly a položte je na rovnou a stabilní
plochu.
◆ Je-li to nutné, odstraňte všechny obalové materiály
a přepravní prostředky.
◆ Ujistěte se, zda je obsah dodávky kompletní a zda
nedošlo k žádnému poškození. Zjistíte-li jakékoli
poškození nebo schází-li jakékoli díly, nepoužívejte tento
výrobek a kontaktujte prodejce. Použití nekompletního
nebo poškozeného výrobku představuje ohrožení osob
i majetku.
◆ Ujistěte se, zda máte k dispozici potřebné nástroje
a příslušenství pro sestavení výrobku a pro jeho provoz.
To zahrnuje také vhodné prostředky osobní ochrany.
Varování! Tento výrobek a jeho obal nejsou hračkou pro děti!
Děti si nesmí hrát s igelitovými sáčky, plachtami a malými
díly! Hrozí riziko udušení!
Nastavení
Varování! Tento výrobek musí být před použitím kompletně
sestaven! Nepoužívejte výrobek, který je pouze částečně
sestaven nebo který je sestaven s poškozenými díly!
Postupujte podle pokynů pro sestavení krok za krokem
a používejte uvedené obrázky, abyste si usnadnili sestavení
tohoto nářadí! Nepřipojujte toto nářadí k elektrické síti, dokud
nebude kompletně sestaveno!
ČESKY
Míchadlo
Varování! K dispozici jsou různé typy míchadel s různými
tvary a průměry. Pro určený účel vždy používejte správný typ
míchadla! Při nákupu a použití míchadla postupujte podle
technických požadavků tohoto nářadí (viz část „Technické
údaje“)! Během použití dochází k zahřátí míchadla!
Manipulujte s míchadlem velmi opatrně! Při manipulaci
s míchadlem používejte ochranné rukavice, abyste zabránili
zranění, jako jsou popáleniny a řezné rány!
Upevnění (obr. A, B, C a D)
◆
Srovnejte míchadlo (5) s hřídelem (4). Našroubujte
míchadlo (5) ve směru pohybu hodinových ručiček na
spodní část hřídele (4) (obr. A).
◆ Jedním montážním klíčem (9) zajistěte navařenou matici
na hřídeli (4) a druhým klíčem (9) utáhněte míchadlo (5)
ve směru pohybu hodinových ručiček (obr. B).
Poznámka! Před použitím klíčů tento spoj nejdříve utáhněte
pouze rukou.
◆ Srovnejte hřídel (4) s upínací objímkou (3). Ve směru
pohybu hodinových ručiček našroubujte konec hřídele
s navařenou maticí do upínací objímky (3) (obr. C).
◆ Jedním montážním klíčem (9) zajistěte upínací objímku
(3) a druhým klíčem (9) utáhněte hřídel (4) ve směru
pohybu hodinových ručiček (obr. D).
Poznámka! Před použitím klíčů tento spoj nejdříve utáhněte
pouze rukou.
Vyjmutí/výměna (obr. E, F)
◆
◆
Jedním montážním klíčem (9) zajistěte upínací objímku
(3) a druhým montážním klíčem (9) povolte proti směru
pohybu hodinových ručiček hřídel (4) pomocí matice
navařené na hřídeli (obr. E).
Povolujte matici proti směru pohybu hodinových ručiček
(obr. F) a vyjměte hřídel (4) z upínací objímky (3)
(obr. F).
Míchadlo (obr. G, H)
◆
◆
◆
Jedním montážním klíčem (9) zajistěte navařenou matici
na hřídeli (4) a druhým montážním klíčem (9) povolte
proti směru pohybu hodinových ručiček míchadlo (5)
pomocí navařené matice (obr. G).
Povolujte matici proti směru pohybu hodinových ručiček
(obr. H) a sejměte míchadlo (5) z hřídele (4) (obr. H).
Upevněte požadovaný nový hřídel/míchadlo.
Použití
Spínač s regulací otáček (obr. I)
Pracujte s tímto nářadím v okamžitém nebo nepřetržitém
režimu.
Okamžitý režim
◆
◆
Zapněte nářadí stisknutím spínače s regulací otáček (7)
(obr. I).
Vypněte nářadí uvolněním spínače s regulací otáček (7).
Nepřetržitý režim
◆
◆
◆
◆
Zapněte nářadí stisknutím spínače s regulací otáček (7)
a držte spínač v této poloze (obr. J, krok 1).
Stiskněte zajišťovací tlačítko (6) a držte jej v této poloze,
aby došlo k zablokování spínače s regulací otáček (7)
(obr. I, krok 2).
Uvolněte zajišťovací tlačítko (6) a spínač s regulací
otáček (7). Nyní je spínač s regulací otáček zajištěn
v poloze pro nepřetržitý provoz.
Stiskněte a uvolněte spínač s regulací otáček (7), aby
došlo k vypnutí nářadí.
Základní použití
◆
◆
◆
◆
◆
◆
Před každým použitím proveďte kontrolu nářadí, jeho
napájecího kabelu a také použitého příslušenství.
Nepoužívejte toto nářadí, je-li poškozeno nebo značně
opotřebováno.
Proveďte dvojitou kontrolu, zda došlo k řádnému
namontování a upevnění použitého příslušenství.
Vždy držte toto nářadí za jeho rukojeti. Udržujte rukojeti
suché, aby byl zaručen bezpečný úchop nářadí.
Vždy se ujistěte, zda jsou čisté větrací otvory a zda
nejsou zakryty. Je-li to nutné, proveďte jejich očištění
měkkým kartáčem. Zablokované větrací otvory mohou
způsobit přehřátí a poškození nářadí.
Jste-li při práci vyrušeni osobami, které vstoupily do
pracovního prostoru, okamžitě toto nářadí vypněte. Před
odložením tohoto nářadí vždy počkejte, dokud nedojde
k jeho úplnému zastavení.
Vyvarujte se nadměrného přepracování. Provádějte
pravidelné přestávky, abyste se mohli koncentrovat na
prováděnou práci a abyste měli úplnou kontrolu nad
tímto nářadím.
Míchání (obr. K)
Varování! Při této práci bude vytvářen jemný prach!
Některé druhy prachu jsou vysoce hořlavé a výbušné! Při
práci nekuřte a udržujte zdroje tepla a otevřeného plamene
mimo pracovní prostor! Vždy používejte masku proti prachu,
abyste se chránili před riziky vznikajícími při kontaktu
s jemným prachem!
Je-li materiál příliš hustý, míchadlo se během práce zastaví!
Vypněte nářadí, vytáhněte míchadlo z materiálu a před
opětovným použitím nářadí proveďte kontrolu materiálu!
Zablokované míchadlo může způsobit přehřátí motoru.
Držte toto nářadí při práci vždy pevně. Dbejte na to, aby se
míchadlo nedotýkalo nádoby! Mohlo by dojít k poškození
míchadla i nádoby!
7
ČESKY
◆
Držte nářadí oběma rukama za obě rukojeti (2)
a zasuňte míchadlo (5) do materiálu (obr. M).
◆ Jemně stiskněte spínač s regulací otáček, aby došlo
k zahájení práce v nízkých otáčkách.
◆ Pohybujte míchadlem v materiálu, dokud nebude tento
materiál rovnoměrně a kompletně rozmíchán.
◆ Vypněte nářadí. Před vytažením míchadla z míchaného
materiálu počkejte, dokud nedojde k jeho úplnému
zastavení.
Varování: Dojde-li k zablokování míchadla v míchaném
materiálu, vypněte nářadí, počkejte na jeho úplné zastavení
a odpojte napájecí kabel od síťové zásuvky. Teprve potom
uvolněte zablokované příslušenství.
Po použití
Opravy
Toto nářadí neobsahuje žádné díly, které může opravit jeho
uživatel. Provedení kontroly a opravy svěřte autorizovanému
servisu nebo osobám s příslušnou kvalifikací.
Uložení
◆
◆
◆
◆
Vypněte nářadí a odpojte jeho napájecí kabel od síťové
zásuvky.
Očistěte toto nářadí podle výše uvedených pokynů.
Uložte toto nářadí a jeho příslušenství na tmavém,
suchém a dobře větraném místě, kde teploty neklesají
pod bod mrazu.
Vždy ukládejte toto nářadí na místě, které není přístupné
dětem. Ideální teplota pro uložení je v rozmezí od 10 do
30 °C.
Pro uložení nářadí vám doporučujeme používat
originální obal nebo nářadí zakryjte vhodnou látkou, aby
bylo chráněno před prachem.
Varování: Před prováděním každé kontroly, údržby a čištění
toto nářadí vždy vypněte, odpojte jeho napájecí kabel od
síťové zásuvky a počkejte na jeho úplné vychladnutí!
◆
Čištění
Přeprava
◆
Udržujte toto nářadí v čistotě. Odstraňte z nářadí
nečistoty po každém jeho použití a před jeho uložením.
◆ Pravidelné a řádné čištění bude pomáhat zajistit
bezpečné použití nářadí a prodlouží jeho provozní
životnost.
◆ Před každým použitím proveďte kontrolu tohoto nářadí,
zda nedošlo k poškození nebo opotřebování jeho dílů.
Nepoužívejte toto nářadí, objevíte-li poškozené nebo
opotřebované díly.
Varování: Provádějte opravy a údržbu pouze podle
těchto pokynů! Všechny další úkony musí být prováděny
kvalifikovaným specialistou!
◆ Čistěte nářadí suchým hadrem. Na těžko přístupná místa
používejte kartáč.
◆ Po každém použití tohoto nářadí čistěte hadříkem
a kartáčem zejména větrací otvory (1).
◆ Odolné nečistoty čistěte proudem stlačeného vzduchu
(maximálně 3 bary).
Poznámka: Při čištění tohoto nářadí nepoužívejte chemické,
alkalické, abrazivní nebo jiné agresivní čisticí a dezinfekční
prostředky, protože by mohlo dojít k poškození jeho povrchu.
◆ Provádějte kontrolu, zda nedošlo k poškození nebo
opotřebování dílů. Je-li to nutné, proveďte výměnu
opotřebovaných dílů nebo před opětovným použitím
nářadí svěřte jeho opravu autorizovanému servisu.
◆
◆
◆
◆
◆
Vypněte nářadí a odpojte jeho napájecí kabel od síťové
zásuvky.
Je-li to vhodné, použijte přepravní kryty.
Vždy přenášejte toto nářadí za jeho rukojeti (2).
Chraňte toto nářadí před velkými rázy nebo vibracemi,
k jakým může dojít během jeho přepravy ve vozidlech.
Zajistěte nářadí, abyste zabránili jeho pohybu nebo
pádu.
Odstraňování závad
Podezřelé poruchy mají často jednoduché příčiny a uživatelé
je mohou opravit sami. Proto provádějte kontrolu nářadí
pomocí této části návodu. Ve většině případů může být
problém velmi rychle vyřešen.
Problém
Možná příčina
Řešení
Nářadí nelze spustit
Nářadí není připojeno
k napájecímu zdroji
Připojte nářadí
k napájecímu zdroji
Poškozený napájecí
kabel nebo jeho
zástrčka
Svěřte kontrolu
kvalifikovanému
elektrikáři
Jiná elektrická závada
nářadí
Svěřte kontrolu
kvalifikovanému
elektrikáři
Prodlužovací kabel
není vhodný pro provoz
tohoto nářadí
Použijte správný
prodlužovací kabel
Nářadí nedosahuje
maximálního výkonu
Napájecí zdroj
Připojte nářadí k jinému
(například generátor) má napájecímu zdroji
příliš nízké napětí
Údržba
◆
8
Před a po každém použití zkontrolujte toto nářadí
a příslušenství (nebo doplňky), zda nedošlo k jejich
poškození nebo nadměrnému opotřebování. Je-li to
nutné, proveďte jejich výměnu podle postupů uvedených
v tomto návodu. Dodržujte technické požadavky.
Neuspokojivé pracovní
výsledky
Zablokované větrací
otvory
Očistěte větrací otvory
Opotřebované míchadlo
Použijte nové míchadlo
Použité míchadlo není
vhodné pro míchaný
materiál
Použijte správné
míchadlo
ČESKY
Ochrana životního prostředí
Prohlášení o shodě
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být likvidován
v běžném domácím odpadu.
Nebudete-li výrobek Stanley Fat Max již dále používat nebo
přejete-li si jej nahradit novým výrobkem, nelikvidujte jej
společně s běžným domácím odpadem. Zajistěte likvidaci
tohoto výrobku v tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné
využití použitých výrobků a obalových materiálů.
Opětovné použití recyklovaných materiálů pomáhá
chránit životní prostředí před znečištěním a snižuje
spotřebu surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny, místní sběrny
odpadů nebo recyklační stanice poskytnou informace
o správné likvidaci elektro odpadů z domácnosti.
Společnost Stanley Europe poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků Stanley Fat Max po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li využít výhody této služby,
odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli zástupci
autorizovaného servisu, který zařízení odebere a zajistí jeho
recyklaci.
15
Míchadlo FME190
Společnost Stanley Europe prohlašuje, že tyto výrobky
popisované v technických údajích splňují požadavky
následujících norem:
2006/42/EC, EN 60745-1:2009 + A11:2010,
EN 60745-2-11: 2010
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnic 2004/108/EC
(do 19. 4. 2016), 2014/30/EU (od 20. 4. 2016) a 2011/65/
EU. Chcete-li získat další informace, kontaktujte prosím naši
společnost na následující adrese nebo na adresách, které
jsou uvedeny na konci tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení
společnosti Stanley Europe.
Ray Laverick
Technický ředitel
Stanley Europe, Egide Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgium
26. 1. 2015
Místo nejbližšího autorizovaného servisu Stanley Europe
naleznete na příslušné adrese uvedené v tomto návodu.
Seznam autorizovaných servisů Stanley Europe
a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com
Záruka
Technické údaje
FME190
Jmenovité napětí, frekvence
220 – 240 V~, 50 Hz
Jmenovitý příkon
1 600 W
Jmenovité otáčky naprázdno n0
180 - 460 min-1, 300 - 750 min-1
Průměr míchadla
Ø 140 mm
Montážní závit
M14 × 2
Míchaný objem
maximálně 120 l
Maximální moment
80 Nm
Třída ochrany
Třída ll
Hmotnost
asi 5,1 kg
Akustický tlak LpA
84 dB (A)
Akustický výkon LWA
95 dB (A)
Odchylka KpA, KWA
3 dB (A)
> ah
4,24 m/s2
Společnost Stanley Europe je přesvědčena o kvalitě svých
výrobků a nabízí mimořádnou záruku pro uživatele tohoto
výrobku. Tato záruka je nabízena mimořádně a žádným
způsobem neovlivní vaše smluvní práva, jste-li soukromý
neprofesionální uživatel. Tato záruka platí ve všech členských
státech EU a evropské zóny volného obchodu EFTA.
PLNÁ ZÁRUKA V TRVÁNÍ JEDNOHO ROKU
Dojde-li během 12 měsíců od zakoupení výrobku Stanley Fat
Max k poškození tohoto výrobku z důvodu závady materiálu
nebo špatného dílenského zpracování, společnost Stanley
Europe zaručuje bezplatnou výměnu všech poškozených
částí - nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výměnu celého
výrobku, za následujících podmínek:
◆ Tento výrobek byl používán pouze správným způsobem
a v souladu s pokyny uvedenými v návodu pro jeho
obsluhu.
◆ Tento výrobek byl vystaven běžnému použití
a opotřebování.
◆ Tento výrobek nebyl opravován neoprávněnými osobami.
9
ČESKY
◆
◆
Byl předložen doklad o zakoupení.
Tento výrobek Stanley Fat Max Byl byl vrácen kompletní
se všemi původními komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte nejbližšího
autorizovaného prodejce nebo vyhledejte nejbližší
autorizovaný servis Stanley Fat Max v katalogu Stanley Fat
Max nebo kontaktujte prodejce na adrese, která je uvedena
v tomto návodu. Seznam autorizovaných servisů Stanley Fat
Max a všechny podrobnosti o našem poprodejním servisu
naleznete také na internetové adrese: www.stanley.eu/3
10
ČESKY
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.stanleyworks.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.stanleyworks.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
zst00275448 - 21-07-2015
11
ČESKY
12
ČESKY
13
ČESKY
14
CZ
ZÁRUþNÍ LIST
SK
ZÁRUþNÝ LIST
ZÁRUþNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUþNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 mČsícĤ pĜi prodeji zboží fyzické osobČ – spotĜebiteli pro soukromou pĜímou spotĜebu (§ 620 Obþanského zákoníku)
‰ 24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteĐovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Obþianskeho zákonníka)
12 mČsícĤ pĜi prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské þinnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
‰ 12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateĐovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateĐskej þinnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že úþel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že úþel nákupu je pre:
‰PĜímou osobní spotĜebu/Priamu osobnú spotrebu
‰Obchodní a podnikatelskou þinnost/obchodnú a podnikateĐskú þinnosĢ
IýO: ………………………...........................…..
ýíslo pokladního dokladu - faktury/ýíslo pokladniþného dokladu - faktúry:
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
06/13
Download PDF

advertising