FME190 | Stanley FME190 MIXER instruction manual

533224-64 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
2
3
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
Az Ön Stanley Fat Max FME190 típusú lapátos keverőgépét
folyékony és porszerű festékek, ragasztó, gipsz, esztrich és
habarcs keverésére terveztük. A szerszám professzionális és
barkács, nem professzionális felhasználásra is alkalmas.
e.
Biztonságtechnikai előírások
Elektromos szerszámokra vonatkozó általános
biztonságtechnikai figyelmeztetések
Figyelmeztetés! Olvasson el minden
biztonságtechnikai figyelmeztetést és
útmutatást. Az alábbi figyelmeztetések és
útmutatások be nem tartása áramütést, tüzet és/
vagy súlyos személyi sérülést okozhat.
f.
3.
a.
Őrizze meg a figyelmeztetéseket és a használati
útmutatót későbbi használatra.
Az „elektromos szerszám” kifejezés a figyelmeztetésekben
az Ön által használt hálózati (vezetékes) vagy akkumulátoros
(vezeték nélküli) elektromos szerszámot jelenti.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
4
A munkaterület biztonsága
A munkaterületet tartsa tisztán és világítsa meg jól.
A rendetlen vagy sötét munkaterület növeli
a balesetveszélyt.
Ne használja az elektromos szerszámokat
robbanásveszélyes légtérben, például ahol
gyúlékony folyadékok, gázok vagy por vannak
jelen. Elektromos szerszámok használatakor szikra
keletkezhet, amely begyújthatja a port vagy gázt.
A szerszám használata közben tartsa távol
a gyerekeket és a közelben tartózkodókat. Ha elterelik
a figyelmét, elveszítheti a szerszám feletti uralmát.
Elektromos biztonság
Az elektromos kéziszerszám dugasza a hálózati
csatlakozóaljzat kialakításának megfelelő legyen.
Soha, semmilyen módon ne alakítsa át
a csatlakozódugót. Földelt szerszámokkal soha ne
használjon adapter dugaszt. Eredeti (nem átalakított)
csatlakozó és ahhoz illő konnektor használata mellett
kisebb az áramütés veszélye.
Ügyeljen arra, hogy teste ne érintkezzék földelt
felületekkel, például csővezetékkel, radiátorral,
tűzhellyel és hűtőszekrénnyel. Ha a teste leföldelődik,
nagyobb az áramütés veszélye.
Esőtől és egyéb nedvességtől óvja az elektromos
szerszámokat. Ha víz kerül az elektromos szerszám
belsejébe, nő az áramütés veszélye.
Gondosan bánjon a kábellel. Az elektromos
szerszámot soha ne hordozza és ne húzza
a tápkábelnél fogva, a dugaszt pedig ne a kábelnél
b.
c.
d.
e.
f.
g.
fogva húzza ki a konnektorból. Tartsa távol a kábelt
éles szélektől, mozgó alkatrészektől, védje olajtól
és hőtől. Sérült vagy összetekeredett hálózati kábel
használata mellett nagyobb az áramütés veszélye.
Ha a szabadban használja az elektromos szerszámot,
kültéri használatra alkalmas hosszabbító kábelt
vegyen igénybe. Kültéri használatra alkalmas
hosszabbító kábel használata mellett kisebb az
áramütés veszélye.
Ha az elektromos szerszám nedves helyen való
használata elkerülhetetlen, az elektromos biztonság
növelhető egy hibaáramvédő kapcsoló (RCD)
előkapcsolásán keresztül. Hibaáramvédő kapcsoló
használata mellett kisebb az áramütés veszélye.
Személyes biztonság
Elektromos szerszám használata közben ne veszítse
el éberségét, figyeljen mindig arra, amit tesz,
a józan eszét használja. Ne dolgozzon
a szerszámmal, ha fáradt, ha gyógyszer, alkohol
hatása vagy gyógykezelés alatt áll. Elektromos
szerszám használata közben egy pillanatnyi
figyelmetlenség is súlyos személyi sérülést okozhat.
Használjon egyéni védőfelszerelést. Mindig hordjon
védőszemüveget. A védőfelszerelések, például porvédő
maszk, csúszásmentes cipő, védősisak vagy hallásvédő
csökkentik a személyi sérülés veszélyét.
Gondoskodjon arról, hogy a szerszám ne
indulhasson be véletlenül. Ellenőrizze, hogy az
üzemi kapcsoló kikapcsolt állásban van-e, mielőtt
a hálózatra és/vagy akkumulátorra kapcsolja,
a kezébe veszi vagy magával viszi. Ha az elektromos
szerszám hordozása közben az ujját a kapcsolón tartja,
vagy bekapcsolt szerszámot helyez áram alá, balesetet
okozhat.
Mielőtt bekapcsolja az elektromos szerszámot, vegye
le róla a szerelőkulcsot. Forgó alkatrészen felejtett
kulcs a szerszám beindulásakor személyi sérülést
okozhat.
Ne nyúljon ki túlságosan messzire. Kerülje
a rendellenes testtartást, és egyensúlyát soha
ne veszítse el munkavégzés közben. Így jobban
irányíthatja a szerszámot, még váratlan helyzetekben is.
Megfelelő öltözéket viseljen. Ne hordjon ékszert vagy
laza ruházatot munkavégzés közben. Haját, ruházatát
és kesztyűjét tartsa távol a mozgó alkatrészektől.
A laza öltözék, ékszerek vagy hosszú haj beakadhatnak
a mozgó részekbe.
Ha a szerszámon van porelszívási lehetőség,
illetve porzsák, ügyeljen arra, hogy megfelelően
csatlakoztassa és használja ezeket munka közben.
Porelszívó berendezés használatával nagymértékben
csökkenthetők a por okozta veszélyek.
MAGYAR
4.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
Elektromos szerszámok használata és gondozása
Ne erőltesse az elektromos szerszámot.
A munkafeladatnak megfelelő elektromos
szerszámot használja. A megfelelő szerszámmal
jobban és biztonságosabban elvégezheti a munkát, ha
a teljesítmény kategóriájának megfelelően használja.
Ne használja az elektromos szerszámot, ha
a kapcsoló nem működőképes. Bármely elektromos
szerszám használata, amely nem irányítható
megfelelően az üzemi kapcsolóval, nagyon veszélyes,
ezért azonnal meg kell javíttatni a kapcsolót, ha sérült
vagy nem működőképes.
Mielőtt beállítást végez vagy változtat, vagy
tartozékot cserél az elektromos szerszámon, illetve
mielőtt eltárolja, húzza ki a dugaszát a konnektorból
és/vagy válassza le az akkumulátorról. Ezekkel
a megelőző biztonsági intézkedésekkel csökkenti
a szerszám véletlen beindulásának esélyét.
A használaton kívüli elektromos szerszámot olyan
helyen tárolja, ahol gyermekek nem férhetnek
hozzá; és ne engedje, hogy olyan személyek
használják, akik nem ismerik a szerszámot vagy ezen
útmutatásokat. Az elektromos szerszámok használata
nem képzett felhasználók kezében veszélyes lehet.
Tartsa karban az elektromos szerszámokat.
Ellenőrizze a részegységeket, olajozásukat, esetleg
előforduló töréseit, a kézvédő vagy a kapcsoló
sérüléseit és minden olyan rendellenességet, amely
befolyásolhatja a szerszám használatát.
Ha a szerszám sérült, használat előtt javíttassa meg.
A nem megfelelően karbantartott elektromos szerszámok
számos balesetet okoznak.
Tartsa élesen és tisztán a vágószerszámokat.
A megfelelően karbantartott éles vágószerszám
beszorulásának kisebb a valószínűsége, és könnyebben
irányítható.
Az elektromos szerszámot, tartozékokat,
szerszámszárakat stb. ezeknek az útmutatásoknak
megfelelően használja, a munkakörülmények és
az elvégzendő feladat figyelembe vételével. Az
elektromos szerszám rendeltetésétől eltérő használata
veszélyhelyzetet teremthet.
Szerviz
Javítást csak szakszerviz végezhet, és csak
eredeti gyári alkatrészeket szabad felhasználni.
Ezzel biztosítja az elektromos szerszám folyamatosan
biztonságos működését.
További biztonsági figyelmeztetések lapátos
keverőgéphez.
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
Azonnal kapcsolja ki a gépet, ha a tartozék elakad.
Számítson nagy reakciós nyomatékra, amely
visszarúgást is okozhat. A tartozék el fog akadni,
ha a gépet túlterhelik, vagy megcsavarodik
a munkadarabban.
A gép használatánál viseljen védőöltözetet, pormaszkot
és védőkesztyűt. A termék használata közben
por képződhet, vagy kifröccsenhet a folyadék és
szétszóródhat az anyag. A por sok fajtája rákkeltőként
ismert.
A gép üzemeltetése közben mindkét kezét a fogantyúkon
tartsa. Erősen markolja a fogantyúkat, és stabil,
egyenletes és száraz talajon biztosan álljon a lábán.
A gép feletti uralom elvesztése személyi sérüléssel
végződhet.
Ne keverjen ezzel a géppel erősen gyúlékony vagy
robbanásveszélyes anyagokat, például oldószereket.
A gép használata közben szikrák keletkeznek, amelyek
begyújthatják az anyagok gőzeit.
Ezt a gépet csak beltérben használja. Párásság vagy
eső árt a gépnek, és áramütést is okozhat. Azonnal
kapcsolja le az áramforrásról, ha keverés alatt álló anyag
került a gép belsejébe, vagy ha a gép belesett a keverés
alatt álló anyagba. Vizsgáltassa át a gépet hivatásos
villanyszerelővel. A kevert anyag és a párásság árthat
a gépnek, és ha a belsejébe kerül, áramütést is okozhat.
Egészségre ártalmas anyaggal ne dolgozzon.
Sok anyag feldolgozás közben válik ártalmassá.
Egészségre ártalmas anyagot ne lélegezzen be, és
ügyeljen rá, hogy ne kerüljön a bőrére sem. Tartsa be
a gyártó útmutatásait, és viseljen alkalmas személyi
védőfelszerelést.
Várja meg a gép teljes leállását, mielőtt kivenné
a keverés alatt álló anyagból, és letenné. A konténer
elakadhat, és a keverés alatt álló anyag szétszóródhat.
Emiatt előfordulhat, hogy elveszíti a gép feletti uralmát.
Maradványkockázatok
Bizonyos kockázatok a vonatkozó biztonsági előírások
betartása és a védőeszközök használata ellenére sem
kerülhetők el. Ezek a következők lehetnek:
◆ forgó-mozgó alkatrészek megérintése miatti sérülések;
◆ halláskárosodás;
♦ alkatrészek vagy tartozékok cseréje közben bekövetkező
sérülések;
♦ A fűrészpor belégzése miatti egészségi veszélyek,
különösen tölgy, bükk és a rétegelt lemezes (MDF)
anyagok esetén;
◆ a szerszám hosszú idejű használata miatti sérülések.
Ha valamely szerszámot hosszú ideig használ,
rendszeresen iktasson be szüneteket.
Soha ne szorítsa satuba vagy munkapadhoz azért, hogy
helyhez kötött gépként használja. Ez súlyos sérülést
okozhat.
5
MAGYAR
Mások biztonsága
◆
◆
Ezt a készüléket nem használhatják olyan személyek
(a gyermekeket is beleértve), akik nincsenek fizikai,
érzékelési vagy mentális képességeik teljes birtokában,
vagy nincs meg a szükséges tapasztalatuk és tudásuk,
kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeletet
vagy a készülék használatához kioktatást biztosít
számukra.
Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játsszanak a géppel.
Elektromos biztonság
Ez a szerszám kettős szigetelésű; ezért nincs
szükség földelésre. Mindig ellenőrizze, hogy
a hálózati feszültség megfelel-e az adattáblán
feltüntetett feszültségnek.
◆
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás
A műszaki adatlapon és a megfelelőségi nyilatkozatban
feltüntetett súlyozott effektív rezgésgyorsulási értékeket az
EN 60745 szabványnak megfelelően határoztuk meg, így
azok felhasználhatók az egyes szerszámoknál mért értékek
összehasonlítására is. A megadott érték felhasználható
a súlyozott effektív rezgésgyorsulásnak való kitettség
mértékének előzetes becsléséhez is.
Figyelmeztetés! A tényleges súlyozott effektív
rezgésgyorsulási érték az elektromos szerszám használata
során eltérhet a feltüntetett értéktől, a használat módjától
függően. A tényleges súlyozott effektív rezgésgyorsulás
szintje az itt feltüntetett szint fölé is emelkedhet. A 2002/44/
EK irányelv által a géppel rendszeresen dolgozók
számára megkövetelt szükséges biztonsági intézkedések
meghatározásához végzett, a súlyozott effektív
rezgésgyorsulásnak való kitettség kiértékelésénél a napi
kitettséget jelentő időn túl figyelembe kell venni a tényleges
használat körülményeit, illetve azt, hogy a szerszámot
hogyan használják, ideértve a munkafolyamat minden egyes
részét, pl. azokat az időszakokat is, amikor a szerszám ki van
kapcsolva vagy üresen jár.
Címkék a szerszámon
A szerszámon a dátumkóddal együtt a következő piktogramok
láthatók:
Figyelmeztetés! A sérülésveszély csökkentése
végett olvassa el a kezelési útmutatót.
Viseljen biztonsági szemüveget vagy
védőszemüveget.
Hordjon fülvédőt.
Viseljen porvédő maszkot.
Feszültségcsökkenések
A bekapcsoláskor keletkező áramlökés rövid ideig tartó
feszültségcsökkenést okoz. Kedvezőtlen áramellátási
körülmények esetén ez befolyásolhatja más berendezések
működését. Ha az áramellátó rendszer impedanciája
0,34 Ω-nál alacsonyabb, valószínűleg nem lép fel zavar.
Hosszabbító kábel használata
◆ Mindig jóváhagyott, a szerszám áramfelvételének
megfelelő hosszabbító kábelt használjon (lásd a műszaki
adatoknál). Használat előtt ellenőrizze, nem sérült,
kopott vagy elöregedett-e a hosszabbító kábel.
◆ Ha a hosszabbító kábel sérült vagy hibás, cserélje ki.
Kábeldob használata esetén mindig teljesen tekerje le
a kábelt. A szerszám áramfelvételének nem megfelelő,
sérült vagy hibás hosszabbító kábel használata tűz és
áramütés veszélyét hordozza magában.
Részegységek
Ez a szerszám a következő részegységek némelyikéből vagy
mindegyikéből áll:
1. Szellőzőnyílások
2. Fogantyú (bal és jobb)
3. Aljzat
4. Tengely
5. Keverő
6 Folyamatos mód gombja
7. Fordulatszám-szabályzós kapcsoló
8. Tápkábel dugasszal
9. Szerelőkulcs, 22 mm-es (2 db)
Összeszerelés
Kicsomagolás
◆
◆
Vágópengék kezelése közben viseljen
védőkesztyűt.
6
Rendszeresen ellenőrizze a szerszám kábeleit.
A sérült hálózati kábelt a veszély elkerülése érdekében
cseréltesse ki a gyártóval vagy egyik Stanley Fat Max
márkaszervizzel.
◆
Csomagolja ki, majd helyezze sík és stabil felületre az
összes alkatrészt.
Távolítsa el a csomagoló anyagokat és a szállításhoz
szükséges eszközöket, ha lehetséges.
Győződjön meg arról, hogy a csomag nem hiányos,
és nem is sérült a tartalma. Ha azt tapasztalja, hogy
valamelyik alkatrész hiányzik vagy sérült, ne használja
a gépet, hanem forduljon a forgalmazójához. Hiányos
vagy sérült gép használata személyi sérülést és anyagi
kárt okozhat.
MAGYAR
◆
Bizonyosodjon meg arról, hogy a gép összeszereléséhez
és működtetéséhez szükséges minden tartozék és
szerszám a rendelkezésére áll. Alkalmas személyi
védőfelszerelés is ide értendő.
Figyelmeztetés! A termék és csomagolása nem gyerekjáték!
A gyermekek nem játszhatnak a műanyag zsákokkal, lapokkal
és apró darabokkal! Fulladás veszélye áll fenn!
Üzembe helyezés
Figyelmeztetés! Használat előtt a gépet teljesen
össze kell szerelni! Részben összeszerelt vagy sérült
alkatrészekkel szerelt gépet ne használjon! Kövesse a
szerelési útmutatásokat lépésről lépésre, és a szerelés
megkönnyítéséhez vizuális segítségként használja
fel a képeket! Amíg nincs teljesen összeszerelve, ne
csatlakoztassa az áramforrásra!
Keverő
Figyelmeztetés! Különböző típusú, alakú és átmérőjű
keverők léteznek. Mindig a helyes keverőt használja,
a rendeltetésének megfelelően! A keverő vásárlásánál
és használatánál tartsa be ennek a terméknek a műszaki
követelményeit (lásd a „Műszaki adatok” című részben)!
Használat közben felforrósodik a keverő! Óvatosan bánjon
vele! A keverő kezelése közben viseljen védőkesztyűt, hogy
elkerülhesse az égési és vágási sérüléseket!
Összeszerelés (A, B, C, D ábra)
◆
Illessze egymáshoz a keverőt (5) és a tengelyt (4).
Csavarja rá a keverőt (5) az óramutató járásának
irányában a tengely (4) alsó végére (A ábra).
◆ Az egyik csavarkulccsal (9) rögzítse a tengely (4)
hegesztett csavaranyáját, a másikkal (9) pedig a
hegesztett anyacsavart tartva rögzítse a keverőt (5) az
óramutató járásának irányába forgatva (B ábra).
Tartsa szem előtt! A csavarkulcsok használata előtt húzza
meg kézzel a csatlakozást.
◆ Illessze egymáshoz a tengelyt (4) és az aljzatot (3).
Az óramutató járásának irányába forgatva csavarja be
a tengely végét a hegesztett anyával az aljzatba (3) (C
ábra).
◆ Az egyik csavarkulccsal (9) zárja az aljzatot (3),
a másikkal (9) pedig a hegesztett anyacsavart tartva az
óramutató járásának irányába forgatva rögzítse
a tengelyt (4) (D ábra).
Tartsa szem előtt! A csavarkulcsok használata előtt húzza
meg kézzel a csatlakozást.
Eltávolítás/csere (E, F ábra)
◆
Az egyik csavarkulccsal (9) zárja az aljzatot (3),
a másikkal (9) pedig lazítsa meg a tengelyt (4) az
óramutató járásával ellentétes irányba forgatva,
a hegesztett anyacsavart tartva (E ábra).
◆
Az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva
lazítsa meg a hegesztett anyacsavart (F ábra), és vegye
le a tengelyt (4) az aljzatról (3) (F ábra).
Keverő (G, H ábra)
◆
◆
◆
Az egyik csavarkulccsal (9) zárja a tengely (4) hegesztett
csavaranyáját, a másikkal (9) pedig a hegesztett
anyacsavart tartva lazítsa meg a keverőt (5) az
óramutató járásával ellentétes irányba forgatva (G ábra).
Az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva
lazítsa meg a hegesztett anyacsavart (H ábra), és vegye
le a keverőt (5) a tengelyről (4) (H ábra).
Szereljen fel új tengelyt/keverőt, ha szükséges.
A gép használata
Fordulatszám-szabályzós kapcsoló (I ábra)
A gépet működtetheti akár pillanatnyi, akár folyamatos
módban.
Pillanatnyi mód
◆
◆
Kapcsolja be a gépet a fordulatszám-szabályzós
kapcsoló lenyomásával (7) (I ábra).
Kapcsolja be a gépet a fordulatszám-szabályzós
kapcsoló elengedésével(7).
Folyamatos mód
◆
◆
◆
◆
Kapcsolja be a gépet a fordulatszám-szabályzós
kapcsoló (7) lenyomásával, és tartsa a kapcsolót
lenyomva (J ábra, 1. lépés).
Nyomja le és tartsa lenyomva a folyamatos mód gombját
(6), hogy a fordulatszám-szabályzós kapcsoló (7)
rögzítődjön (I ábra, 2. lépés).
Engedje el a folyamatos mód gombját (6) és
a fordulatszám-szabályzós kapcsolót (8). A fordulatszámszabályzó kapcsoló most már folyamatos üzemeltetésre
van állítva.
Nyomja le és engedje el a fordulatszám-szabályzós
kapcsolót (7) a gép kikapcsolásához.
Általános üzemeltetési tudnivalók
◆
◆
◆
◆
Minden használat előtt ellenőrizze a gépet, a tápkábelét,
dugaszát és tartozékait, nem sérült-e valamelyikük.
Ne használja a gépet, ha sérült vagy elkopott.
Ellenőrizze, hogy a tartozékok és kiegészítők helyesen
vannak-e felszerelve.
Mindig a fogantyúinál tartsa a gépet. Tartsa szárazon
a fogantyúkat, hogy biztosan tarthassa a gépet.
Ügyeljen arra, hogy a szellőzőnyílások mindig
eltömődéstől mentesek és tiszták legyenek. Szükség
esetén puha kefével tisztítsa meg őket. Eltömődött
szellőzőnyílásokkal működtetett gép túlmelegedhet és
károsodhat.
7
MAGYAR
◆
◆
Azonnal kapcsolja ki a gépet, ha a munkaterületre
lépő más emberek megzavarják a munkájában. Mielőtt
leteszi, mindig várja meg a teljes leállását.
Ne dolgozza magát agyon. Rendszeresen tartson
szüneteket, hogy a munkájára tudjon összpontosítani, és
hogy teljesen uralni tudja a gépet.
Keverés (K ábra)
Figyelmeztetés! A gép működése közben finom szemcséjű
por keletkezik!
Egyes porok rendkívül gyúlékonyak és robbanásveszélyesek!
Munka közben ne dohányozzon, hőt kibocsátó forrásokat
és nyílt lángot tartson távol a munkaterülettől! Mindig védje
magát pormaszkkal a finom szemcséjű por okozta ártalmak
ellen!
Működés közben leáll a keverő, ha a keverendő anyag túl
szilárd! Kapcsolja ki a gépet, emelje ki a keverőt az anyagból,
és vizsgálja át az anyagot, mielőtt a gépet ismét használni
kezdené! Az elakadt keverő a motor túlmelegedését
okozhatja. Munka közben erősen markolja a gépet. Ne
hagyja, hogy a keverő a konténerhez érjen! Attól károsodhat
a keverő és a konténer!
◆ A gépet mindkét kezével, mindkét fogantyúját (2)
markolva tartsa, és tegye bele a keverőt (5) az anyagba
(M ábra).
◆ Finoman nyomja le a fordulatszám-szabályzó kapcsolót,
hogy alacsony fordulatszámmal kezdje a munkát.
◆ Mozgassa át a keverőt az anyagon, amíg azt
egyenletesen és teljesen össze nem keveri.
◆ Kapcsolja ki a gépet. Hagyja a keverőt teljesen leállni, és
csak azután vegye ki az anyagból.
Figyelmeztetés: Ha a keverő beleragad a keverendő
anyagba, kapcsolja ki a gépet, várja meg, amíg teljesen
leáll, majd csatlakoztassa le az áramforrásról. Csak ezután
szabadítsa ki az elakadt tartozékot.
Használat után
Figyelmeztetés: Átvizsgálás, karbantartás és tisztítás előtt
mindig kapcsolja ki, áramtalanítsa és hagyja lehűlni a gépet!
Tisztítás
◆
Tartsa tisztán a gépet. Minden használat után és
eltárolás előtt távolítsa el belőle a törmeléket.
◆ A rendszeres és helyes tisztítás hozzásegít a gép
biztonságos használatához és élettartamának
hosszabbításához.
◆ Minden használat előtt vizsgálja át a gépet, nincsenek-e
benne kopott vagy sérült alkatrészek. Ne használja, ha
valamelyik alkatrésze törött vagy elkopott.
Figyelmeztetés: Javításokat és karbantartást csak ezen
útmutatások szerint végezzen! Minden más munkát képzett
szakembernek kell végeznie!
◆ Száraz ronggyal tisztítsa meg a gépet. A nehezen
hozzáférhető helyeket kefével tisztítsa.
8
◆
Különösen a szellőzőnyílásokat (1) tisztítsa meg minden
használat után ronggyal és kefével.
◆ A makacs szennyeződéseket sűrített (legfeljebb 3 bar
nyomású) levegővel távolítsa el.
Tartsa szem előtt: A gépet ne tisztítsa vegyi, lúgos, dörzsölő
hatású tisztító vagy fertőtlenítő szerrel, mert azok ártanak
a felületnek.
◆ Ellenőrizze, nincsenek-e elkopott vagy sérült alkatrészek
a gépen. Az elkopott alkatrészeket szükség szerint
cserélje ki, vagy szakszervizzel javíttassa meg a gépet,
mielőtt ismét használná.
Karbantartás
◆
Minden használat előtt és után kopás szempontjából
ellenőrizze a gépet és tartozékait (vagy kiegészítőit).
Szükség esetén cserélje ki őket a jelen kezelési
útmutatóban ismertetett módon. Tartsa be a termék
műszaki követelményeit.
Javítás
Ez a termék nem tartalmaz felhasználó által javítható
alkatrészeket. Ellenőrzését és javítását szakszervizzel vagy
hasonló szakképzettségű személlyel végeztesse.
Tárolás
◆
◆
◆
◆
◆
Kapcsolja ki és áramtalanítsa a gépet.
A fentebb említett módon tisztítsa.
A gépet és tartozékait sötét, száraz, fagymentes és jól
szellőző helyen tárolja.
Mindig olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem
férhetnek hozzá. Tárolásához 10°C és 30°C közötti
hőmérséklet a legkedvezőbb.
Javasoljuk, hogy az eredeti csomagolásában vagy
alkalmas textíliával letakarva vagy zárt térségben tárolja,
hogy a portól védje.
Szállítás
◆
◆
◆
◆
◆
Kapcsolja ki és áramtalanítsa a gépet.
Tegye fel rá a szállításhoz való burkolatokat, ha
lehetséges.
Mindig a fogantyúinál (2) tartva szállítsa.
Járműben történő szállítás közben védje a gépet az
esetleges erős külső behatástól vagy rázkódástól.
Rögzítse a gépet, hogy el ne csússzon, és fel ne
boruljon.
Hibaelhárítás
A hibák okait gyakran maguk a felhasználók is el tudják
hárítani. Ezért olvassa el ezt a részt, és ennek alapján
ellenőrizze a gépet. Legtöbb esetben a hiba gyorsan
javítható.
MAGYAR
Műszaki adatok
Hiba
Lehetséges ok
Megoldás
A gép nem indul
Nincs az áramforrásra
dugaszolva
Dugaszolja az
áramforrásra
FME190
Hibás a tápkábel vagy
a dugasz
Ellenőriztesse
villanyszerelővel
Névleges feszültség és frekvencia
220 – 240 V~, 50 Hz
Névleges felvett teljesítmény
1600 W
A gép más elektromos
hibája
Ellenőriztesse
villanyszerelővel
Névleges üresjárati fordulatszám n0
A hosszabbító kábel
ehhez a géphez nem
alkalmas
Megfelelő hosszabbító
kábelt használjon
Keverő átmérője
Ø 140 mm
Csatlakozó menet
M14 × 2
Az áramforrás (pl.
generátor) feszültsége
túl alacsony
Csatlakoztasson másik
áramforrásra
Eltömődtek a
szellőzőnyílások
Tisztítsa ki a
szellőzőnyílásokat
A keverő elkopott
Cserélje ki egy újra
A keverő nem alkalmas
a keverendő anyaghoz
Megfelelő keverőt
használjon
A gép nem éri el a
csúcsteljesítményét
Nem kielégítő eredmény
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. Ezt a terméket el kell
különíteni a normál háztartási hulladéktól.
Egy napon, mikor Stanley Fat Max készüléke eléri technikai
élettartamának végét, vagy nincs további szüksége rá,
gondoljon a környezetvédelemre. Ezt a terméket a normál
háztartási hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.
Az elhasznált termékek és csomagolásuk
elkülönített begyűjtése lehetővé teszi ezek
újrahasznosítását. Újrahasznosított vagy újra
feldolgozott anyagok segítségével
a környezetszennyezés, illetve a nyersanyagok
iránti igény nagymértékben csökkenthető.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos termékek
háztartási hulladéktól elkülönített begyűjtéséről helyhatósági
hulladéklerakó helyeken vagy a kereskedők által új termék
megvásárlásakor.
A Stanley Fat Max termékekre élettartamuk lejártával
a Stanley Europe visszavételi lehetőséget kínál.
Ez a szolgáltatás ingyenes. Ha igénybe veszi, kérjük, juttassa
vissza a terméket bármely márkaszervizbe, ahol vállalatunk
képviseletében átveszik.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét a Magyarországi
Képviselettől vagy ebből a kézikönyvből tudhatja meg.
A szervizzel kapcsolatosan a következő Internet oldalon
is felvilágosítást kaphat: www.2helpU.com.
180 - 460 rpm 300-750 rpm
Keverék térfogata
max. 120 l
Max. nyomaték
80 Nm
Védelmi osztály
II. osztály
Súly
kb 5,1 kg
Hangnyomásszint LpA
84 dB(A)
Hangteljesítményszint LWA
95 dB (A)
Toleranciafaktor KpA, KWA
3 dB (A)
>ah
4,24 m/s2
CE megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
FME190 Lapátos keverőgép
A Stanley Europe kijelenti, hogy a „Műszaki adatok” cím alatt
ismertetett termékek megfelelnek a következő irányelveknek
és szabványoknak:
2006/42/EK, EN 60745-1:2009 + A11:2010,
EN 60745-2-11: 2010
Ezek a termékek megfelelnek a 2004/108/EK irányelvnek
(2016.04.19-ig), a 2014/30/EU irányelvnek (2016.04.20-tól),
valamint a 2011/65/EU irányelvnek is. További tájékoztatásért
forduljon a Stanley Europe vállalathoz a következőkben
megadott vagy a kézikönyv végén megtalálható
elérhetőségeken.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok összeállításáért
felelős személy; nyilatkozatát a Stanley Europe vállalat
nevében adja.
Ray Laverick
Műszaki igazgató
Stanley Europe, Egide Walschaertsstraat14-18,
2800 Mechelen, Belgium
2015/01/26
9
MAGYAR
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét a helyi Stanley
képviselettől vagy ebből a kézikönyvből tudhatja meg.
Emellett a hivatalos Stanley szervizek listája, illetve eladás
utáni szolgáltatásaink és ezek elérhetőségének részletes
ismertetése a következő honlapon érhetők el:
www.stanley.eu/3
Kérjük a vásárlástól számított 30 napon belül regisztrálja
Stanley Fat Max készülékét a www.stanley.eu/3 oldalon,
annak érdekében, hogy jogosult legyen további két év
kiterjesztett garanciára. Az extra 2 év garanciára, mely
gyártási vagy anyaghibára vonatkozik, az oldalon kinyomtatott
igazoló dokumentum átadásával jogosult a Stanley
márkaszervizben.
10
MAGYAR
STANLEY FAT MAX JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
d)
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Stanley Fat Max készülék
megvásárlásához.
Fogyasztók részére értékesített termékeinkre 12 hónap idętartamú jótállást
vállalunk.
e)
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve a kellék- és
termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti, ezért
kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási jegyen
fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra alkalmas
megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá – amennyiben
van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek meghatározását,
illetve a fogyasztó részére történĘ átadásának idĘpontját. A jótállási
jegyet a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró személynek alá kell
írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas tartalmú (minimum
cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell bélyegezni.
Kérjük, kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését,
mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási
jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul
került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket az
Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz). A jótállási
jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó rendelkezésére
bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási érvényességét. Kérjük,
hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen
megĘrizni a gyorsabb és hatékonyabb ügyintézés érdekében,
mert a szerzĘdés megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló
bizonylattal is bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt magyar
nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól eltérĘ használat,
átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy
egyéb a vásárlás után a fogyasztó érdekkörében keletkezett ok miatt
következik be;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás a jótállási
idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett az alkatrészek
természetes elhasználódása, kopása miatt következett be (így
különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap, gyalukés, meghatószíj, csapágyak,
szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek a hajtómĦ
meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Stanley Fat Max
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti okok
valamelyikére vezethetę vissza.
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási idĘn belül
a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett
javítószolgálatnál is érvényesítheti. Termékszavatossági igényét kérjük
a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen
bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az a része,
amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta rendeltetésszerĦen
használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó
ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza. A hiba
fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ használatot akadályozó
mérték megállapításához a kereskedĘ kérheti a szakszerviz
közremĦködését.
f)
4)
Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen a kereskedĘ
az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt
munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontjáról.
Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó választása
szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék kerül felajánlásra,
vagy a vételár arányos leszállítására kerül sor, avagy vissza¿zetésre
kerül a vételár.
A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti
a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését a forgalomba hozataltól
számított két év elteltéig (termékszavatosság).
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy a kijavítást
legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ átvétel
idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott jelentĘs
kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ határidĘn belül,
értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó – választása
szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a forgalmazó
költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat a szerzĘdéstĘl (a hibás áru
visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy számlán feltüntetett
bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül szíveskedjen azt
a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó által
elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül, a fogyasztó
érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi) kereskedelmi
és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület eljárását is
kezdeményezheti!
zst00275450 - 20-07-2015
11
MAGYAR
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
Gyártási száma: .......................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A hibátlan terméket átvettem.
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
12
MAGYAR
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
Tel/fax
ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
403-22-60 404-00-14403-65-33
service@rotelkft.hu
www.rotelkft.hu
B&D Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek .
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52443-000
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
13
MAGYAR
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Rotel Kft. Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising