FME190 | Stanley FME190 MIXER instruction manual

402114-38 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
2
3
ROMÂNĂ
Destinaţia de utilizare
Maşina de amestecat Stanley Fat Max FME190 a fost
concepută pentru amestecarea materialelor lichide şi
pulverulente: vopsele, lipici / adeziv, ipsos, şapă precum
mortar, etc Acest instrument este destinat utilizatorilor
profesionişti si privati, neprofesionisti.
e.
Instrucţiuni de siguranţă
f.
Avertizări generale de siguranţă privind uneltele
electrice
Avertisment! Citiţi toate avertizările de siguranţă
şi toate instrucţiunile. Nerespectarea avertizărilor
şi a instrucţiunilor enumerate în continuare poate
conduce la electrocutare, incendii şi/sau vătămări
grave.
Păstraţi toate avertizările şi instrucţiunile pentru
consultare ulterioară.
Termenul „unealtă electrică" din toate avertizările enumerate
mai jos se referă la unealta electrică (cu cablu) alimentată de
la reţeaua principală de energie sau la unealta electrică (fără
cablu) alimentată de la acumulator.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
4
Siguranţa în zona de lucru
Păstraţi zona de lucru curată şi bine iluminată.
Zonele dezordonate sau întunecate înlesnesc
accidentele.
Nu utilizaţi uneltele electrice în atmosferă
inflamabilă, cum ar fi în prezenţa lichidelor, gazelor
sau pulberilor explozive. Uneltele electrice generează
scântei ce pot aprinde pulberile sau vaporii.
Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din jur în timp
ce operaţi o unealtă electrică. Distragerea atenţiei
poate conduce la pierderea controlului.
Siguranţa electrică
Ştecherele uneltelor electrice trebuie să se
potrivească cu priza. Nu modificaţi niciodată
ştecherul în vreun fel. Nu folosiţi adaptoare pentru
ştechere împreună cu uneltele electrice împământate
(legate la masă). Ştecherele nemodificate şi prizele
compatibile vor reduce riscul de electrocutare.
Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele
împământate precum ţevi, radiatoare, cuptoare şi
frigidere. Există un risc sporit de electrocutare în cazul
în care corpul dvs. este împământat sau legat la masă.
Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie sau
umiditate. Apa pătrunsă într-o unealtă electrică va spori
riscul de electrocutare.
Nu manipulaţi necorespunzător cablul. Nu utilizaţi
niciodată cablul pentru transportarea, tragerea sau
scoaterea din priză a uneltei electrice. Ţineţi cablul
3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
departe de căldură, ulei, muchii vii sau componente
în mişcare. Cablurile deteriorate sau încurcate sporesc
riscul electrocutării.
Atunci când operaţi o unealtă de lucru în aer liber,
utilizaţi un prelungitor pentru exterior. Utilizarea
unui cablu adecvat pentru exterior reduce riscul de
electrocutare.
În cazul în care operarea unei unelte electrice întrun spaţiu cu umiditate nu poate fi evitată, utilizaţi
o alimentare cu dispozitiv de protecţie la curent
rezidual (RCD). Utilizarea unui dispozitiv RCD reduce
riscul electrocutării.
Siguranţa corporala
Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi şi respectaţi
regulile de bun simţ atunci când operaţi o unealtă
electrică. Nu utilizaţi o unealtă electrică atunci când
sunteţi obosiţi sau când vă aflaţi sub influenţa
drogurilor, alcoolului sau medicaţiei. Un moment
de neatenţie în timpul operării uneltelor electrice poate
conduce la vătămări corporale grave.
Utilizaţi echipamentul de protecţie corporală. Purtaţi
întotdeauna ochelari de protecţie. Echipamentul de
protecţie precum măştile anti-praf, încălţămintea de
siguranţă antiderapantă, căştile sau dopurile pentru
urechi utilizate pentru anumite condiţii de lucru vor
reduce vătămările corporale.
Preîntâmpinaţi pornirea accidentală. Asiguraţi-vă
că întrerupătorul se află în poziţia oprit înainte
de conectarea la sursa de alimentare şi/sau la
acumulator, înainte de ridicarea sau transportarea
uneltei. Transportarea uneltelor electrice ţinând degetul
pe întrerupător sau alimentarea cu tensiune a uneltelor
electrice ce au întrerupătorul în poziţia pornit înlesnesc
producerea accidentelor.
Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte de reglare înainte
de a porni unealta electrică. O cheie sau un cleşte
rămas ataşat la o componentă rotativă a uneltei electrice
poate conduce la vătămări corporale.
Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta de lucru.
Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea şi echilibrul.
Acest lucru permite un control mai bun al uneltei
electrice în situaţii neaşteptate.
Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi îmbrăcăminte
largă sau bijuterii. Feriţi-vă părul, îmbrăcămintea şi
mănuşile de componentele în mişcare. Îmbrăcămintea
largă, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în
componentele în mişcare.
În cazul în care dispozitivele prezintă posibilitatea
conectării de accesorii pentru aspiraţia şi colectarea
prafului, asiguraţi-vă că aceste accesorii sunt
conectate şi utilizate în mod corespunzător. Utilizarea
dispozitivelor de colectare a prafului poate reduce
pericolele impuse de existenţa prafului.
ROMÂNĂ
4.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
Utilizarea şi îngrijirea uneltelor electrice
Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi unealta electrică
adecvată pentru aplicaţia dvs. Unealta de lucru
adecvată va efectua lucrarea mai bine şi în mod mai
sigur, în ritmul pentru care a fost concepută.
Nu utilizaţi unealta electrică în cazul în care
întrerupătorul nu comută în poziţia pornit şi oprit.
Orice unealtă electrică ce nu poate fi controlată cu
ajutorul întrerupătorului este periculoasă şi trebuie să fie
reparată.
Deconectaţi ştecherul de la sursa de alimentare şi/
sau acumulatorul de la unealta electrică înaintea
efectuării oricăror reglaje, modificării accesoriilor
sau depozitării uneltelor electrice. Aceste măsuri
preventive de siguranţă reduc riscul pornirii accidentale a
uneltei electrice.
Nu depozitaţi uneltele electrice în stare inactivă
la îndemâna copiilor şi nu permiteţi persoanelor
nefamiliarizate cu unealta de lucru sau cu aceste
instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele electrice sunt
periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiţi.
Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice. Verificaţi
alinierea necorespunzătoare sau blocarea
componentelor în mişcare, ruperea componentelor
şi orice altă stare ce ar putea afecta operarea
uneltelor electrice. În cazul deteriorării, prevedeţi
repararea uneltei electrice înainte de utilizare. Multe
accidente sunt cauzate de unelte electrice întreţinute
necorespunzător.
Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi curate. Este
puţin probabil ca uneltele de tăiat cu tăişuri ascuţite
şi întreţinute în mod corespunzător să se blocheze,
acestea fiind mai uşor de controlat.
Utilizaţi unealta electrică, accesoriile şi capetele
uneltei etc. conform acestor instrucţiuni, ţinând cont
de condiţiile de lucru şi de lucrarea ce trebuie să
fie efectuată. Utilizarea uneltei de lucru pentru operaţii
diferite de cele conforme destinaţiei de utilizare ar putea
conduce la situaţii periculoase.
Repararea
Prevedeţi repararea uneltei de lucru de către
o persoană calificată, folosind exclusiv piese de
schimb identice. Astfel, vă asiguraţi că este păstrată
siguranţa uneltei electrice.
Avertizări suplimentare de siguranţă specifice
maşinii de amestecat.
◆
◆
Nu prindeţi niciodată produsul într-o menghină sau
un banc de lucru pentru a-l utiliza ca un instrument
staţionar. Acest lucru poate cauza răniri grave.
Opriţi imediat maşina în cazul blocajelor accesoriului.
Fiţi pregătit pentru cupluri mari de reacţie, care ar putea
provoca recul. Instrumentul accesoriu se va bloca dacă
◆
◆
◆
◆
◆
◆
produsul este supraîncărcat sau dacă se răsuceşte în
material.
Purtaţi îmbrăcăminte de protecţie, măşti de praf şi
mănuşi de protecţie atunci când utilizaţi acest produs.
În timp ce acest produs este folosit, poate apărea praful
sau stropiri pot apărea şi materialele sau lichidele pot
fi împroşcate. Multe tipuri de praf sunt considerate a fi
cancerigene.
Operaţi întotdeauna produsul cu ambele mâini pe
mânere. Păstraţi o prindere fermă pe mânerele şi
asiguraţi-vă că piciorul este aşezat pe o suprafaţă
stabilă, dreaptă şi uscată. Pierderea controlului maşinii
poate determina răniri fizice.
Nu utilizaţi acest produs pentru a procesa substanţe care
sunt foarte inflamabile sau cu pericol de explozie, cum ar
fi solvenţii. Folosirea acestui produs va crea scântei care
pot aprinde vaporii.
Utilizaţi acest produs numai în interior. Umezeala
şi ploaie pot deteriora produsul sau pot provoca
electrocutarea prin sursa de alimentare, în cazul
în care materialul amestecat pătrunde în interiorul
produsului sau dacă produsul cade în materialul care
este amestecat. Acest produs trebuie să fie inspectat de
către un electrician profesionist. Materialele amestecate
şi umezeala pot deteriora produsul sau pot să conducă
la electrocutare, în cazul în care pătrund în interiorul
produsului.
Nu lucraţi cu substanţe care sunt dăunătoare pentru
sănătate. Multe materiale sunt nocive atunci când sunt
prelucrate. Nu inspiraţi substanţe nesănătoase şi evitaţi
contactul cu pielea. Urmaţi instrucţiunile producătorilor şi
purtaţi un echipament adecvat de protecţie personală.
Aşteptaţi până când maşina s-a oprit total, înainte de
a o scoate din materialul de amestecat şi puneţi-o
jos. Găleata se poate bloca sau materialul amestecat
poate fi împroşcat. Acest lucru poate duce la pierderea
controlului asupra maşinii.
Riscuri reziduale.
Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de siguranţă
corespunzătoare şi implementării dispozitivelor de siguranţă,
anumite riscuri reziduale nu pot fi evitate. Acestea includ:
◆ Vătămări cauzate de atingerea componentelor în rotire/
mişcare.
◆ Afectarea auzului.
◆ Risc de răniri provocate în momentul schimbării
componentelor, discurilor sau accesoriilor.
◆ Pericole asupra sănătăţii cauzate de inhalarea prafului
rezultat în urma tăierii lemnului, în special a stejarului,
fagului şi MDF.
◆ Vătămări cauzate de utilizarea prelungită a unei
unelte. La utilizarea unei unelte pe perioade prelungite,
asiguraţi-vă că faceţi pauze la intervale regulate.
5
ROMÂNĂ
Siguranţa terţilor
◆
◆
Acest aparat nu este destinat utilizării de către
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale
sau mentale reduse sau de către persoane lipsite de
experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia cazurilor în care
acestea au fost supravegheate şi instruite cu privire la
utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă
pentru siguranţa lor.
Copiii trebuie să fie supravegheaţi pentru a vă asigura că
nu se joacă cu aparatul.
Vibraţiile
Valorile declarate ale emisiilor de vibraţii, menţionate în
specificaţia tehnică şi în declaraţia de conformitate au fost
măsurate în conformitate cu metoda standard de testare
prevăzută de norma EN 60745 şi pot fi utilizate pentru
compararea diverselor unelte. Valoarea declarată a emisiilor
de vibraţii poate fi utilizată, de asemenea, în cadrul unei
evaluări preliminare în privinţa expunerii.
Avertisment! Valoarea emisiilor de vibraţii în timpul
utilizării efective a uneltei electrice poate diferi de valoarea
declarată în funcţie de modalităţile de utilizare ale uneltei.
Nivelul vibraţiilor poate creşte peste nivelul menţionat. În
cazul evaluării expunerii la vibraţii în scopul de a determina
măsurile de siguranţă solicitate de Directiva 2002/44/CE
pentru protejarea persoanelor ce folosesc periodic unelte
electrice la locul de muncă, trebuie avută în vedere
o estimare a expunerii la vibraţii, condiţiile efective de utilizare
şi modalitatea de utilizare a uneltei, luând totodată în calcul
toate componentele ciclului de operare precum perioadele
în care unealta este oprită şi în care funcţionează în gol, pe
lângă perioadele în care survine blocarea acesteia.
Etichetele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare, împreună cu codul de dată sunt
afişate pe unealtă:
Avertisment! Pentru a reduce riscul vătămării,
utilizatorul trebuie să citească manualul de
instrucţiuni.
Purtaţi ochelari sau vizoare de protecţie.
Purtaţi echipament de protecţie pentru urechi.
Purtaţi o mască antipraf.
Siguranţa electrică
Această unealtă prezintă izolare dublă; prin
urmare, nu este necesară împământarea. Verificaţi
întotdeauna ca alimentarea cu energie să
corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.
◆
Căderile de tensiune
Şocurile de curent la anclanşare determină căderi de tensiune
pe perioade scurte. În condiţii nefavorabile de alimentare
electrică, pot fi afectate şi alte echipamente. Dacă impedanţa
sistemului alimentării electrice este mai mică de 0,34 Ω, este
probabilă survenirea defecţiunilor.
Utilizarea unui cablu prelungitor
◆ Utilizaţi întotdeauna un cablu prelungitor aprobat,
adecvat pentru puterea absorbită a acestei unelte
(consultaţi specificaţia tehnică). Înainte de utilizare,
inspectaţi cablul prelungitor pentru a depista semne de
deteriorare, uzură şi îmbătrânire.
◆ Înlocuiţi cablul prelungitor dacă este deteriorat sau
defect. Atunci când utilizaţi un tambur cu cablu,
desfăşuraţi întotdeauna complet cablul. Utilizarea unui
cablu prelungitor necorespunzător pentru puterea
absorbită a uneltei sau care este deteriorat sau defect
poate determina riscul de incendiu şi electrocutare.
Descriere
Această unealtă dispune de unele sau de toate caracteristicile
următoare.
1. Guri de aerisire
2. Mâner (stânga şi dreapta)
3. Soclu
4. Ax
5. Amestecător
6 Buton pentru blocare
7. Comutator de reglare a vitezei
8. Cablul de alimentare cu ştecher
9. Cheie de montare 22mm (x 2)
Asamblarea.
Despachetarea.
◆
Purtaţi mănuşi când manipulaţi paletele.
◆
◆
6
Verificaţi periodic cablurile uneltei. În cazul în care cablul
de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie
înlocuit de producător sau de către un Centru de Service
Stanley Fat Max autorizat pentru a evita orice pericol.
Despachetaţi toate piesele şi puneţi-le pe o suprafaţă
plană, stabilă.
Îndepărtaţi toate materialele de ambalare şi elementele
de transport, dacă este cazul.
Asiguraţi-vă că tot conţinutul specificat în nota de livrare
este complet şi că nu prezintă urme de deteriorare. Dacă
descoperiţi că lipsesc piese sau că acestea prezintă
ROMÂNĂ
deteriorări, nu folosiţi maşina şi contactaţi distribuitorul.
Folosirea unei maşină incomplete sau deteriorate
reprezintă un pericol pentru oameni şi bunuri.
◆ Asiguraţi-vă că aveţi toate accesoriile şi instrumentele
necesare pentru asamblare şi utilizare. Acestea includ,
de asemenea, echipamentul individual de protecţie
adecvat.
Avertisment! Produsului şi ambalajul nu sunt jucării pentru
copii! Copiii nu trebuie să joace cu sacii de plastic, cu foliile şi
cu piesele mici! Există un pericol de sufocare!
Configurarea
Avertisment! Maşina trebuie să fie complet asamblată
înainte de utilizare! Nu utilizaţi o maşină care este doar parţial
asamblată sau care este asamblată cu piese deteriorate!
Urmaţi instrucţiunile de asamblare pas-cu-pas şi folosiţi
imaginile oferite ca un ghid vizual pentru a asambla cu
uşurinţă această maşină! Nu conectaţi maina la sursa de
alimentare înainte de a fi complet asamblată!
Amestecător
Avertisment! Amestecătoarele sunt disponibile în diferite
tipuri şi cu diferite forme şi diametre. Utilizaţi întotdeauna
amestecătorul corect în funcţie de utilizarea prevăzută!
Respectaţi cerinţele tehnice ale acestei maşini (consultaţi
secţiunea „Specificaţii tehnice”), atunci când achiziţionaţi
şi utilizaţi amestecătorul! Amestecătorul devine fierbinte în
timpul utilizării! Manipulaţi-l cu atenţie! Purtaţi mănuşi de
protecţie în timpul manipulării amestecătorului, pentru a evita
leziunile, precum arsurile şi tăieturile!
Ataşarea (Fig.A, fig.B, Fig.C, Fig.D)
◆
Aliniaţi amestecătorul (5) cu axul (4). Înşurubaţi
amestecătorul (5) în sens orar pe capătul inferior al
axului (4) (fig. A).
◆ Blocaţi piuliţa sudată a axului (4) cu o cheie de montaj
(9) şi fixaţi amestecătorul (5) în sens orar cu celălalt
capăt (9) prinzând piuliţa sudată (fig. B).
Notă! Strângeţi la început cu mâna, înainte de a utiliza cheia.
◆ Aliniaţi axul (4) cu soclul (3). Înşurubaţi capătul arborelui
cu piuliţa sudată în sensul acelor de ceasornic în soclu
(3) (fig. C).
◆ Blocaţi soclul (3) cu o cheie de montaj (9) şi fixaţi axul (4)
în sens orar cu celălalt capăt (9) prinzând piuliţa sudată
(fig. D).
Notă! Strângeţi la început cu mâna, înainte de a utiliza cheia.
Demontarea / înlocuirea (Fig.E, Fig.F)
◆
◆
Blocaţi soclul (3) cu o cheie de montaj (9) şi slăbiţi axul
(4) în sens antiorar cu celălalt capăt (9) prinzând piuliţa
sudată (fig. D).
Slăbiţi piuliţa sudată în sens antiorar (Fig. F) şi scoateţi
axul (4) din soclu (3) (Fig. F)
Amestecător (Fig.G, Fig.H)
◆
◆
◆
Blocaţi piuliţa sudată a axului (4) cu o cheie de montaj
(9) şi slăbiţi amestecătorul (5) în sens antiorar cu celălalt
capăt (9) prinzând piuliţa sudată (fig. G).
Slăbiţi piuliţa sudată în sens antiorar (Fig. H) şi scoateţi
amestecătorul (5) din soclu (4) (Fig. H).
Montaţi un nou arbore / amestecător dacă este necesar.
Utilizare
Comutator de reglare a vitezei (Fig.I)
Operaţi produsul fie în modul instant, fie continuu.
Modul instant
◆
◆
Porniţi maşina apăsând comutatorul de reglare a vitezei
(7) (Fig. I).
Opriţi maşina eliberând comutatorul de reglare a vitezei
(7).
Modul continuu
◆
◆
◆
◆
Porniţi maşina apăsând comutatorul de reglare a vitezei
(7) şi menţineţi-l în poziţie (Fig. J, pasul 1).
Apăsaţi pe butonul de blocare (6) şi menţineţi-l în poziţie
pentru a bloca comutatorul de reglare a vitezei(7) (Fig. I,
pasul 2).
Eliberaţi butonul de blocare (6) şi comutatorul de reglare
a vitezei (8). Comutatorul de reglare a vitezei este acum
blocat pentru utilizarea continuă.
Apăsaţi şi eliberaţi comutatorul de reglare a vitezei (7)
pentru a opri maşina.
Funcţionarea generală
◆
◆
◆
◆
◆
◆
Verificaţi maşina, cablul de alimentare şi ştecherul,
precum şi accesoriile pentru defecţiuni, înainte de fiecare
utilizare. Nu utilizaţi maşina dacă este deteriorată sau
ruptă.
Verificaţi de două ori ca accesoriile şi ataşamentele să
fie fixate corect.
Ţineţi întotdeauna maşina de mânere. Păstraţi mânerele
uscate pentru a asigura un bun sprijin în condiţii de
siguranţă.
Asiguraţi-vă că fantele de ventilaţie sunt întotdeauna
liber şi curate. Curăţaţi-le dacă este necesar, cu
o perie moale. Fantele de aerisire blocate pot duce la
supraîncălzirea şi deteriorarea maşinii.
Opriţi imediat dacă sunteţi deranjat de alte persoane
care intră în zona de lucru a maşinii. Lăsaţi întotdeauna
maşina să se rotească complet, înainte de a o lăsa jos.
Nu vă suprasolicitaţi. Faceţi pauze regulate pentru a vă
asigura că vă puteţi concentra pe activitate şi că aveţi un
control deplin asupra produsului.
7
ROMÂNĂ
Amestecarea (Fig.K)
Avertisment! În timpul funcţionării va fi generat o pulbere
fină!
Unele pulberi sunt foarte inflamabile şi explozive! Nu fumaţi
în timpul operării, păstraţi sursele de căldură şi foc deschis
în afara zonei de lucru! Purtaţi întotdeauna o mască de praf
pentru a vă proteja împotriva pericolelor care rezultă din
pulberile fine!
Amestecătorul se va opri în timpul funcţionării, dacă
materialul este prea ferm! Opriţi maşina, ridicaţi
amestecătorul din material şi verificaţi materialul înainte de
a folosi din nou maşina! Un agitator blocată poate cauza
supraîncălzirea al motorului. Ţineţi maşina bine în timpul
funcţionării. Nu lăsaţi agitatorul să atingă găleata! Acest lucru
poate duce la deteriorarea agitatorului şi a găleţii!
◆ Ţineţi maşina cu 2 mâini pe ambele mânere (2) şi
introduceţi agitatorul (5) în material (Fig. M).
◆ Apăsaţi uşor comutatorul de reglare vitezei pentru
a începe funcţionarea la o viteză redusă.
◆ Mişcaţi agitatorul prin material până când este amestecat
uniform şi complet.
◆ Opriţi maşina. Lăsaţi agitatorul să se oprească complet
înainte de a-l scoate din materialul de amestecat.
Avertisment: Opriţi maşina, lăsaţi-o să se oprească complet
şi deconectaţi-o de la sursa de alimentare în cazul în care
agitatorul se blochează în materialul de amestecat. Doar apoi
eliberaţi ataşamentul blocat.
Notă: Nu folosiţi substanţe chimice, alcaline, detergenţi sau
dezinfectaţi agresivi sau altele asemănătoare pentru a curăţa
acest produs, deoarece acestea ar putea fi dăunătoare pentru
suprafeţele sale.
◆ Verificaţi piesele uzate sau deteriorate. Înlocuiţi piesele
uzate, dacă este necesar sau contactaţi un centru de
service autorizat pentru reparaţii, înainte de a folosi din
nou maşina.
Întreţinerea
◆
Înainte şi după fiecare utilizare, verificaţi maşina şi
accesoriile (sau ataşamentele) pentru urme de uzură
şi deteriorare. Dacă este necesar, schimbaţi-le pentru
unele noi, aşa cum este descris în acest manual de
instrucţiuni. Respectaţi cerinţele tehnice.
Reparaţiile
Acest produs nu conţine piese care pot fi reparate de către
consumator. Contactaţi un centru de service autorizat sau
o persoană calificată pentru verificare şi reparaţie.
Depozitarea
◆
◆
◆
◆
După utilizare
Opriţi maina şi deconectaţi-o de la sursa de alimentare.
Curăţaţi maşina conform instrucţiunilor de mai sus.
Păstraţi maşina şi accesoriile sale într-un loc întunecat,
uscat, ferit de îngheţ şi bine ventilat.
Păstraţi întotdeauna maşina într-un loc care este
inaccesibilă pentru copii. Temperatura ideală de
depozitare variază între 10°C şi 30°C.
Vă recomandăm să utilizaţi ambalajul original pentru
depozitarea sau acoperirea maşinii şi o cârpă sau cutie
pentru a fi protejată împotriva prafului.
Avertisment: Opriţi întotdeauna maşina, deconectaţi-o de la
sursa de alimentare şi lăsaţi-o să se răcească înainte de
a efectua lucrări de inspecţie, întreţinere şi curăţare!
◆
Curăţare
Transport
◆
Păstraţi maşina curată. Îndepărtaţi depunerile de la ea,
după fiecare utilizare şi înainte de depozitare.
◆ Curăţarea regulată şi corectă va asigura utilizarea în
siguranţă şi va prelungi durata de viaţă a maşinii.
◆ Verificaţi maşina înainte de fiecare utilizare pentru
a constata dacă sunt piese uzate şi deteriorate. Nu
operaţi în cazul în care găsiţi piese defecte şi uzate.
Avertisment: Efectuaţi reparaţiile şi întreţinerea doar
în conformitate cu aceste instrucţiuni! Toate lucrările
suplimentare trebuie să fie efectuate de către un specialist
calificat!
◆ Curăţaţi produsul cu o cârpă uscată. Utilizaţi o perie
pentru zonele care sunt greu accesibile.
◆ În special, curăţaţi fantele de ventilaţie (1) după fiecare
utilizare folosind o cârpă şi o perie.
◆ Îndepărtaţi murdăria rezistentă cu aer de înaltă presiune
(max. 3 bar).
8
◆
◆
◆
◆
◆
Opriţi maina şi deconectaţi-o de la sursa de alimentare.
Montaţi protecţii de transport, dacă este cazul.
Ţineţi întotdeauna maşina de mânere (2).
Protejaţi maşina faţă de orice impact puternic sau vibraţii
puternice, care pot apărea în timpul transportului în
vehicule.
Fixaţi produsul pentru a preveni alunecarea sau căderea
sa.
Depanare
Defecţiunile suspectate sunt adesea din cauza unor cauze pe
care utilizatorii le pot remedia. Prin urmare, verificaţi produsul
folosind această secţiune. In cele mai multe cazuri problema
poate fi rezolvată rapid.
ROMÂNĂ
Specificaţie tehnică
Problemă
Cauza posibilă
Soluţie
Maşina nu porneşte
Nu este conectată la
sursa de alimentare
Conectaţi-o la sursa de
alimentare
FME190
Cablul de alimentare
sau priza sunt defecte
Apelaţi la un electrician
specialist pentru
efectuarea verificării
Tensiune nominală, frecvenţa
220 – 240 V~, 50 Hz
Putere nominală intrare
1600 W
Alte defecte electrice ale
maşinii
Apelaţi la un electrician
specialist pentru
efectuarea verificării
Produsul nu atinge
puterea maximă
Prelungitorul nu este
potrivit pentru operarea
cu acest produs
Folosiţi un cablu de
extensie adecvat
Sursa de alimentare (de Conectaţi-vă la o
exemplu, generatorul)
altă sursă de energie
are o tensiune prea mică electrică
Rezultat nesatisfăcător
180 - 460rpm 300-750rpm
Turaţie fără sarcină n0
Diametrul amestecătorului
Ø 140mm
Filet de cuplare
M14 × 2
Volum amestec
max. 120L
Cuplu max
80 Nm
Clasa de protecţie
Clasa ll
Greutate
aproximativ 5,1 kg
Fantele de ventilaţie
sunt blocate
Curăţaţi fantele de
ventilaţie
Nivelul presiunii acustice LpA
84 dB (A)
Nivelul de putere acustică LWA
95 dB (A)
Amestecătorul este uzat
Înlocuiţi-l cu unul nou
Marjă KpA, KWA
3 dB (A)
Amestecătorul nu este
potrivit pentru materialul
care urmează să fie
amestecat
Utilizaţi un amestecător
adecvat
>ah
4,24 m/s2
Protejarea mediului înconjurător
Declaraţia de conformitate CE
DIRECTIVA UTILAJE
Colectarea selectivă. Acest produs nu trebuie să fie
aruncat împreună cu gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs. Stanley Fat
Max trebuie înlocuit sau în cazul în care nu vă mai este de
folos, nu îl aruncaţi împreună cu gunoiul menajer. Prevedeţi
colectarea selectivă pentru acest produs.
Colectarea selectivă a produselor uzate şi
a ambalajelor permite reciclarea şi refolosirea
materialelor. Reutilizarea materialelor reciclate
contribuie la prevenirea poluării mediului
înconjurător şi reduce cererea de materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea
selectivă a produselor electrice de uz casnic la centrele
municipale de deşeuri sau de către comerciant atunci când
achiziţionaţi un produs nou.
Stanley Europe pune la dispoziţie o unitate pentru colectarea
şi reciclarea produselor Stanley Fat Max când acestea au
ajuns la sfârşitul perioadei de funcţionare. Pentru
a beneficia de acest serviciu, vă rugăm să returnaţi produsul
dumneavoastră la orice agent de reparaţii autorizat care îl va
colecta pentru dumneavoastră.
Maşină de amestecat FME190
Stanley Europe declară că aceste produse descrise în
„specificaţia tehnică” sunt conforme cu normele:
2006/42/EC, EN 60745-1:2009 + A11:2010,
EN 60745-2-11: 2010
Aceste produse sunt în conformitate cu 2004/108/EC (până
la 19/04/2016) 2014/30/EU (de la 20/04/2016) şi 2011/65/
EU. Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi
Stanley Europe la următoarea adresă sau să consultaţi
coperta din spate a manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea dosarului
tehnic şi face această declaraţie în numele Stanley Europe.
Ray Laverick
Director tehnic
Stanley Europe, Egide Walschaertsstraat14-18,
2800 Mechelen, Belgia
01/26/2015
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de reparaţii
autorizat contactând biroul local Stanley Europe la adresa
indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă a agenţilor de
reparaţii Stanley Europe autorizaţi şi detalii complete despre
operaţiile de service post-vânzare şi despre datele de contact
sunt disponibile pe Internet la adresa: www.2helpU.com
9
ROMÂNĂ
Garanţie
Compania Stanley Europe are încredere în calitatea
produselor sale şi oferă o garanţie extraordinară pentru
utilizatorii profesionişti ai acestui produs. Această declaraţie
de garanţie completează şi nu prejudiciază în niciun fel
drepturile dvs. legale, în calitate de utilizator privat, nonprofesionist. Garanţia este valabilă pe teritoriile Statelor
Membre ale Uniunii Europene şi în Zona Europeană de
Comerţ Liber.
UN AN DE GARANŢIE COMPLETĂ
Dacă produsul dvs. Stanley Fat Max se defectează din cauza
materialelor sau a execuţiei defectuoase în termen de 12 luni
de la data achiziţiei, Stanley Europe garantează înlocuirea
gratuită a tuturor pieselor defecte sau înlocuirea gratuită, la
latitudinea noastră, a unităţii cu condiţia ca:
◆ Produsul să nu fi fost manipulat în mod incorect şi să fi
fost utilizat conform manualului de instrucţiuni.
◆ Produsul prezinte urme de uzură sau deteriorare
normale;
◆ Reparaţiile să nu fi fost efectuate de persoane
neautorizate;
◆ Să se facă dovada achiziţiei.
◆ Produsul Stanley Fat Max trebuie să fie returnat complet,
cu toate componentele sale originale
Dacă doriţi să faceţi o reclamaţie, contactaţi distribuitorul
local sau verificaţi locaţia celui mai apropiat agent autorizat
de reparaţii Stanley Fat Max din catalogul Stanley Fat Max
sau contactaţi biroul local Stanley la adresa indicată în acest
manual. O listă completă a agenţilor autorizaţi de reparaţii
Stanley Fat Max, precum şi detalii complete ale serviciilor
post vânzare sunt disponibile pe Internet, la adresa:
www.stanley.eu/3
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00275452 - 20-07-2015
10
Download PDF

advertising