CS1840 | Black&Decker CS1840 CHAINSAW instruction manual

Upozornění !
Určeno pro kutily.
588779-96 CZ
Přeloženo z původního návodu
www.blackanddecker.eu
CS1840
2
3
4
M
N
O
P
Q
R
5
ČESKY
Použití výrobku
Vaše řetězová pila CS1840 BLACK+DECKER™ je
určena pro prořezávání větví, kácení stromů a řezání
kulatiny. Toto nářadí je určeno pouze pro spotřebitelské
použití.
f.
Bezpečnostní pokyny
3.
a.
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci
s elektrickým nářadím
Varování! Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a bezpečnostní výstrahy.
Nedodržení níže uvedených varování a pokynů může vést k způsobení úrazu elektrickým
proudem, k vzniku požáru nebo k vážnému
zranění.
b.
Veškerá bezpečnostní varování a pokyny uschovejte pro budoucí použití. Termín „elektrické nářadí“ ve
všech upozorněních odkazuje na vaše nářadí napájené
ze sítě (je opatřeno napájecím kabelem) nebo nářadí
napájené baterií (bez napájecího kabelu).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
c.
Bezpečnost v pracovním prostoru
Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený. Přeplněný a neosvětlený pracovní prostor
může vést k způsobení úrazů.
Nepracujte s elektrickým nářadím ve výbušném
prostředí, jako jsou například prostory s výskytem hořlavých kapalin, plynů nebo prašných
látek. V elektrickém nářadí dochází k jiskření,
které může způsobit vznícení hořlavého prachu
nebo výparů.
Při práci s elektrickým nářadím zajistěte
bezpečnou vzdálenost dětí a ostatních osob.
Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly nad
nářadím.
d.
e.
f.
Elektrická bezpečnost
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem neupravujte. Nepoužívejte u uzemněného
elektrického nářadí žádné upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky
snižují riziko způsobení úrazu elektrickým proudem.
Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako jsou
například potrubí, radiátory, elektrické sporáky
a chladničky. Při uzemnění vašeho těla vzrůstá
riziko úrazu elektrickým proudem.
Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkému prostředí. Vnikne-li do elektrického nářadí
voda, zvýší se riziko úrazu elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy
nepoužívejte napájecí kabel k přenášení nebo
posouvání nářadí a netahejte za něj, chcete-li nářadí odpojit od elektrické sítě. Zabraňte
kontaktu kabelu s mastnými, horkými a ostrými
předměty nebo pohyblivými částmi. Poškozený
nebo zauzlený napájecí kabel zvyšuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
Při práci s nářadím venku používejte prodlužovací kabely určené pro venkovní použití. Použití
g.
4.
a.
b.
c.
6
kabelu pro venkovní použití snižuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
Musíte-li s elektrickým nářadím pracovat ve vlhkém prostředí, použijte napájecí zdroj s proudovým chráničem (RCD). Použití proudového
chrániče (RCD) snižuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
Bezpečnost osob
Při použití elektrického nářadí zůstaňte stále
pozorní, sledujte, co provádíte a pracujte
s rozvahou. Nepoužívejte elektrické nářadí,
jste-li unaveni nebo jste-li pod vlivem drog,
alkoholu nebo léků. Chvilka nepozornosti při práci
s elektrickým nářadím může vést k vážnému úrazu.
Používejte prvky osobní ochrany. Vždy používejte ochranu zraku. Ochranné prostředky jako
respirátor, neklouzavá pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu, používané v příslušných podmínkách,
snižují riziko poranění osob.
Zabraňte náhodnému spuštění nářadí. Před
připojením zdroje napětí nebo před vložením
baterie a před zvednutím nebo přenášením
nářadí zkontrolujte, zda je spínač v poloze
vypnuto. Přenášení elektrického nářadí s prstem
na spínači nebo připojení nářadí k napájecímu
zdroji, je-li spínač nářadí v poloze zapnuto, může
způsobit úraz.
Před spuštěním z nářadí vždy odstraňte všechny klíče nebo seřizovací přípravky. Seřizovací
klíče ponechané na nářadí mohou být zachyceny
rotujícími částmi nářadí a mohou způsobit úraz.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy udržujte
vhodný postoj a rovnováhu. Tak je umožněna
lepší ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv nebo
šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, oděv
a rukavice nedostaly do kontaktu s pohyblivými částmi. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy
mohou být pohyblivými díly zachyceny.
Jsou-li zařízení vybavena adaptérem pro
připojení příslušenství k zachytávání prachu,
zajistěte jeho správné připojení a řádnou funkci. Použití těchto zařízení může snížit nebezpečí
týkající se prachu.
Použití elektrického nářadí a jeho údržba
Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte pro
prováděnou práci správný typ nářadí. Při použití
správného typu nářadí bude práce provedena lépe
a bezpečněji.
Pokud nelze spínač nářadí zapnout a vypnout,
s nářadím nepracujte. Každé elektrické nářadí
s nefunkčním spínačem je nebezpečné a musí být
opraveno.
Před seřizováním nářadí, před výměnou příslušenství nebo pokud nářadí nepoužíváte,
odpojte zástrčku napájecího kabelu od zásuvky
nebo z nářadí vyjměte baterii. Tato preventivní
bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného
spuštění nářadí.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
♦
Uložte elektrické nářadí mimo dosah dětí
a nedovolte ostatním osobám, které toto
nářadí neumí ovládat nebo které neznají tyto
bezpečnostní pokyny, aby s tímto elektrickým
nářadím pracovaly. Elektrické nářadí je v rukou
nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
Provádějte údržbu elektrického nářadí. Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování pohyblivých částí, poškození jednotlivých dílů a jiné
okolnosti, které mohou ovlivnit chod nářadí.
Pokud je nářadí poškozeno, nechejte jej opravit. Mnoho nehod bývá způsobeno zanedbanou
údržbou nářadí.
Udržujte řezné nástroje ostré a čisté. Řádně
udržované řezné nástroje s ostrými řeznými břity
jsou méně náchylné k zanášení nečistotami a lépe
se s nimi pracuje.
Používejte toto elektrické nářadí, příslušenství
a pracovní nástroje podle těchto pokynů a berte v úvahu provozní podmínky a práci, která
bude prováděna. Použití elektrického nářadí
k jiným účelům, než k jakým je určeno, může být
nebezpečné.
♦
♦
♦
♦
Servis
Opravy elektrického nářadí svěřte pouze kvalifikovanému technikovi, který bude používat
originální náhradní díly. Tím zajistíte bezpečný
provoz nářadí.
♦
♦
Doplňkové bezpečnostní pokyny pro práci
s elektrickým nářadím
Varování! Další bezpečnostní pokyny pro
řetězové pily
♦
♦
♦
♦
♦
Je-li tato řetězová pila v chodu, udržujte všechny části těla v bezpečné vzdálenosti od řetězu
pily. Před spuštěním řetězové pily se ujistěte,
zda se řetěz pily ničeho nedotýká. Chvilková nepozornost při práci s řetězovou pilou může způsobit
kontakt vašeho oblečení nebo těla s řetězem pily.
Vždy držte řetězovou pilu s pravou rukou na
zadní rukojeti a s levou rukou na přední rukojeti. Držení této řetězové pily obráceně zvyšuje riziko
způsobení zranění a nesmí být nikdy prováděno.
Držte elektrické nářadí pouze za izolované
rukojeti, protože může dojít ke kontaktu řetězu
pily se skrytým vodičem. Řetěz pily, který se
dostane do kontaktu s „živým“ vodičem, způsobí,
že neizolované kovové části elektrického nářadí
budou také „živé“, což může obsluze způsobit úraz
elektrickým proudem.
Používejte ochranné brýle a ochranu sluchu.
Doporučujeme vám používat další ochranné
vybavení na hlavu, ruce, nohy a chodidla.
Odpovídající ochranný oděv sníží riziko zranění
způsobené odlétávajícími kousky řezaného materiálu nebo náhodným kontaktem s řetězem pily.
Nepoužívejte tuto řetězovou pilu, jste-li na
stromě. Používání řetězové pily, jste-li na stromě,
může vést k způsobení zranění.
Stále udržujte správný postoj a používejte
řetězovou pilu pouze v případě, stojíte-li na
pevném, bezpečném a rovném povrchu. Kluzké
nebo nestabilní povrchy, jako jsou žebříky, mohou
způsobit ztrátu rovnováhy nebo kontroly nad řetězovou pilou.
Při řezání větve, která je pod tlakem, dávejte
pozor na její zpětné odmrštění. Při uvolnění zatížení se může větev vymrštit a zasáhnout obsluhu
nebo způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
Buďte velmi opatrní při řezání křovin a malých
stromků. Drobný materiál může být zachycen
řetězem pily a může dojít k jeho šlehnutí směrem
k vám nebo může dojít k ztrátě vaší rovnováhy.
Přenášejte tuto řetězovou pilu pouze vypnutou uchopením za přední rukojeť a udržujte ji
v bezpečné vzdálenosti od těla. Při přepravě
nebo uložení vždy nasaďte na vodicí lištu
řetězu ochranné pouzdro. Správná manipulace
s řetězovou pilou sníží riziko náhodného kontaktu
s pohybujícím se řetězem pily.
Dodržujte pokyny týkající se mazání, napínání
řetězu a výměny příslušenství. Nesprávně
napnutý nebo nedostatečně namazaný řetěz pily
může prasknout nebo může způsobovat zpětný ráz.
Udržujte rukojeti suché a čisté. Dbejte na to,
aby nebyly znečištěny olejem nebo mazivem.
Mastné rukojeti jsou kluzké a mohou způsobit ztrátu
kontroly nad nářadím.
Řežte pouze dřevo. Nepoužívejte řetězovou pilu
pro účely, pro jaké není určena. Například: Nepoužívejte tuto řetězovou pilu pro řezání plastů,
zdiva nebo pro řezání stavebních materiálů,
které nejsou ze dřeva. Použití této řetězové pily
k jiným účelům, než k jakým je určena, může být
velmi nebezpečné.
Příčiny zpětného rázu a ochrana obsluhy
před jeho působením
K zpětnému rázu může dojít v případě, kdy se přední
část lišty pily dostane do kontaktu s jiným předmětem
nebo v případě, kdy dřevěný materiál sevře v řezu
řetěz pily.
Kontakt přední části lišty pily může v některých případech způsobit náhlou zpětnou reakci, odmrštění lišty pily
směrem nahoru a dozadu směrem k obsluze. Sevření
řetězu pily podél horní části lišty pily může zatlačit lištu
pily rychle zpět směrem k obsluze.
Každá z těchto reakcí může způsobit ztrátu ovladatelnosti nad pilou a následné zranění. Nespoléhejte se
pouze na bezpečnostní prvky ve vybavení vaší pily.
Jako uživatel řetězové pily musíte dodržovat několik
základních pokynů, aby vaše práce skončila bez nehod
a zranění.
K zpětnému rázu dochází v důsledku nesprávného
použití nebo nesprávných pracovních postupů nebo
provozních podmínek. Zpětnému rázu můžete zabránit
dodržováním níže uvedených opatření:
♦
Udržujte pevný úchop pily tak, aby palce a prsty
ruky obepínaly rukojeti řetězové pily. S oběma
rukama na rukojetích řetězové pily se postavte
7
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Doplňkové bezpečnostní pokyny
tak, abyste mohli odolávat síle zpětného rázu.
Jsou-li dodržovány správné postupy, síly zpětného
rázu mohou být obsluhou pily regulovány. Neodcházejte od řetězové pily.
Nepřeceňujte se a neprovádějte řezy ve výšce
přesahující výšku vašich ramen. Tak zabráníte
neúmyslnému kontaktu s přední částí pily a umožníte lepší ovládání řetězové pily v neočekávaných
situacích.
Používejte pouze náhradní vodicí lišty pily
a řetězy specifikované výrobcem. Nesprávné
lišty pily a řetězy mohou způsobit prasknutí řetězu
nebo zpětné rázy.
Dodržujte pokyny výrobce týkající se broušení
a údržby řetězu pily. Snížení výšky ukazatele
hloubky řezu může vést k zvýšení rizika zpětného
rázu.
Náraz do kovového, cementového nebo jiného
tvrdého materiálu v blízkosti dřeva nebo nacházejícího se přímo uvnitř dřeva může způsobit zpětný
ráz.
Tupý nebo uvolněný řetěz může způsobit zpětný
ráz.
Nepokoušejte se vniknout do předcházejícího řezu.
Tímto způsobem dochází k zpětnému rázu. Vždy
zahajte nový řez.
♦
♦
♦
♦
Bezpečnost ostatních osob
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Je-li toto zařízení používáno jiným způsobem, než je
uvedeno v přiložených bezpečnostních varováních,
mohou se objevit dodatečná zbytková rizika. Tato rizika mohou vzniknout v důsledku nesprávného použití,
dlouhodobého použití atd.
Zásadně doporučujeme, aby začínající uživatelé řetězové pily prošli praktickým proškolením v použití
pily a ochranného vybavení, které povede zkušený
pracovník. První zkouška by měla proběhnout při
řezání kulatiny na vhodném stojanu.
Doporučujeme vám, abyste se před přenášením
vyjmuli z této pily baterii a zajistěte, aby řetěz pily
směřoval dolů.
Provádějte údržbu pily i v případě, není-li používána. Neskladujte řetězovou pilu, aniž byste nejdříve
sundali řetěz a lištu pily, které by měly být během
skladování ponořeny v oleji. Skladujte všechny
části řetězové pily na suchém a bezpečném místě,
mimo dosah dětí.
Před uložením vám doporučujeme vypuštění oleje
z nádržky pily.
Udržujte správný postoj a naplánujte si bezpečný
únik před padajícími stromy nebo větvemi.
Při řezání používejte klíny a zabraňte ohýbání
vodicí lišty pily a řetězu pily v řezu.
Pečujte o řetěz pily. Dbejte na to, aby byl řetěz stále
ostrý a aby byl řádně usazen na vodicí liště. Zajistěte správné namazání a čistotu řetězu a vodicí lišty
pily. Udržujte rukojeti pily suché a čisté. Dbejte na
to, aby nebyly znečištěny olejem nebo mazivem.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení, určitá
zbytková rizika nemohou být vyloučena. Tato rizika
jsou následující:
♦
Zranění způsobená kontaktem s jakoukoli rotující
nebo pohybující se částí.
♦
Zranění způsobená při výměně dílů, pracovního
nástroje nebo příslušenství.
♦
Zranění způsobená dlouhodobým použitím nářadí.
Používáte-li jakékoli nářadí delší dobu, zajistěte,
aby byly prováděny pravidelné přestávky.
♦
Poškození sluchu.
♦
Zdravotní rizika způsobená vdechováním prachu
vytvářeného při použití nářadí (příklad: - práce se
dřevem, zejména s dubovým, bukovým a MDF).
Vibrace
Deklarovaná úroveň vibrací uvedená v technických
údajích a v prohlášení o shodě byla měřena v souladu
se standardní zkušební metodou předepsanou normou
EN 60745 a může být použita pro srovnání jednotlivých
nářadí mezi sebou. Deklarovaná úroveň vibrací může
být také použita k předběžnému stanovení doby práce
s tímto nářadím.
Varování! Úroveň vibrací při aktuálním použití elektrického nářadí se může od deklarované úrovně vibrací lišit
v závislosti na způsobu použití nářadí. Úroveň vibrací
může být vzhledem k uvedené hodnotě vyšší.
Vyvarujte se řezání
♦
♦
♦
Tento výrobek není určen k použití osobami (včetně
dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem
zkušeností a znalostí, pokud těmto osobám nebyl
stanoven dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty instrukce týkající se použití výrobku osobou
odpovědnou za jejich bezpečnost.
Děti musí být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že
si s tímto nářadím nebudou hrát.
Zbytková rizika
Bezpečnostní doporučení týkající se
řetězové pily
♦
Zajistěte, aby byl pro případ nehody někdo nablízku
(v bezpečné vzdálenosti).
Musíte-li se z jakéhokoli důvodu dotýkat řetězu
pily, ujistěte se, zda je řetězová pila odpojena od
napájecího napětí.
Hladina hluku tohoto výrobku může překročit
85 dB(A). Proto vám doporučujeme provádět
příslušná opatření týkající se ochrany sluchu.
Při manipulaci s pilou může být řetězová lišta
horká. Manipulujte s ní opatrně.
Upraveného řeziva.
Do země.
Do drátěných plotů, hřebíků atd.
Při stanovení doby působení vibrací z důvodu určení
bezpečnostních opatření podle požadavků normy
8
♦
2002/44/EC k ochraně osob pravidelně používajících
elektrické nářadí v zaměstnání, musí předběžný odhad
působení vibrací brát na zřetel aktuální podmínky použití nářadí s přihlédnutím na všechny části pracovního
cyklu, jako jsou doby, při které je nářadí vypnuto a kdy
běží naprázdno.
Je-li to nutné, kontaktujte rozvodnou společnost,
abyste určili, zda je impedance napájecího zdroje
nižší než 0,366 ohmů. V těchto podmínkách je
nepravděpodobné, aby docházelo k poruchám.
Ochrana před úrazem způsobeným
elektrickým proudem
Štítky na nářadí
♦
Na nářadí jsou následující piktogramy a také datový kód:
Varování! Z důvodu snížení rizika způsobení
úrazu si uživatel musí přečíst návod k použití.
Zabraňte kontaktu těla s uzemněnými povrchy
(například kovová zábradlí, sloupy veřejného
osvětlení, atd.). Elektrická bezpečnost může být
dále zvýšena použitím proudového chrániče (RCD)
s vysokou citlivostí (30 mA/30 ms).
Varování! Použití proudového chrániče (RCD)
nebo jiného jističe nezbavuje uživatele řetězové pily dodržování bezpečnostních pokynů
a provádění bezpečných pracovních postupů
uvedených v tomto návodu.
Při práci s tímto nářadím používejte ochranné
brýle.
Při práci s tímto nářadím používejte ochranu
sluchu.
Popis
Nevystavujte nářadí dešti nebo prostředí
s vysokou vlhkostí.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Směrnice 2000/14/EC týkající se zaručeného
akustického výkonu.
Pozor: Neprovádějte nadměrné utažení.
Utáhněte rukou. Utahujte pouze prsty.
Elektrická bezpečnost
Toto nářadí je opatřeno dvojitou izolací. Proto
není nutné použití uzemňovacího vodiče. Vždy
zkontrolujte, zda napájecí napětí sítě odpovídá
napětí na výkonovém štítku.
♦
Sestavení
Je-li poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn výrobcem nebo v autorizovaném servisu
BLACK+DECKER, aby bylo zabráněno možným
rizikům.
Varování! Při práci s touto řetězovou pilou
vždy používejte rukavice.
Varování! Před prováděním jakéhokoli sestavení nebo údržby nářadí toto nářadí vždy
vypněte a sejměte baterii.
Použití prodlužovacího kabelu
♦
Vždy používejte schválený typ prodlužovacího
kabelu, který je vhodný pro příkon tohoto nářadí
(viz technické údaje). Prodlužovací kabel musí
být vhodný pro venkovní použití a musí být také
tak označen. Může být použit prodlužovací kabel
HO7RN-F 2×1,5 mm² s délkou až 30 m, aniž
by docházelo k výkonovým ztrátám při provozu
nářadí. Před použitím prodlužovací kabel řádně
zkontrolujte, zda není poškozen nebo opotřebován.
Je-li tento kabel poškozen, vyměňte jej. V případě
použití navinovacího kabelu odviňte vždy celou
délku kabelu.
Varování! Před sestavením odstraňte vázací
pásek, který upevňuje řetěz k vodicí liště.
Mazání řetězu
Toto mazání musíte provádět při každém prvním použití nového řetězu (6). Nový řetěz (6) před použitím
ponořte minimálně na jednu hodinu do oleje. Použijte
olej na řetězy BLACK+DECKER. Doporučujeme vám,
abyste během celé provozní životnosti této řetězové pily
používali pouze olej BLACK+DECKER, protože směsi
různých olejů by mohly vést k snížení kvality oleje,
což by drasticky zkrátilo provozní životnost řetězu pily
a objevila by se další rizika.
Nikdy nepoužívejte již použitý olej, příliš hustý olej nebo
velmi řídký olej určený pro šicí stroje. Takové oleje
mohou řetězovou pilu poškodit.
Poklesy napájecího napětí
♦
♦
Spínač zapnuto/vypnuto
Odjišťovací tlačítko
Sestava přední kryt/brzda řetězu
Vodicí lišta
Řetěz
Sestava krytu řetězu
Kryt zajišťovací matice seřízení řetězu
Seřizovací matice napnutí řetězu
Ochranné pouzdro
Napájecí kabel
Příchytka napájecího kabelu
Víčko nádržky na olej
Indikátor množství oleje
V určitých podmínkách napájení může toto nářadí
během spouštění způsobit krátkodobé poklesy
napětí.
To může mít vliv na ostatní zařízení. Například
může dojít k dočasnému poklesu intenzity elektrického osvětlení.
Sestavení vodicí lišty a řetězu (obr. A - H)
♦
9
Položte řetězovou pilu na stabilní povrch.
Zvětšení napnutí řetězu (obr. H)
♦
Sejměte kryt zajišťovací matice seřízení řetězu (7)
(obr. B).
♦
Pomocí dodaného klíče/šroubováku (21) otáčejte
zajišťovací maticí seřízení řetězu proti směru
pohybu hodinových ručiček, abyste mohli sejmout
sestavu krytu řetězu (6) (obr. C).
♦
Nasaďte řetěz (5) na vodicí lištu (4) a ujistěte se,
zda břity řetězu pily na horní části vodicí lišty (4)
směřují dopředu (obr. E).
♦
Pomocí dodaného klíče/šroubováku (21) otáčejte
seřizovací maticí napnutí řetězu (8) proti směru
pohybu hodinových ručiček, aby byl umožněn
pohyb (obr. D).
♦
Veďte řetěz (5) podél vodicí lišty (4) a natáhněte
jej tak, aby na jedné straně zadní části vodicí lišty
(4) došlo k vytvoření smyčky.
♦
Veďte řetěz (5) podél hnacího kola (14), srovnejte
spodní otvor ve vodicí liště a napínací šroub řetězu
(8) (obr. F).
Poznámka: Otáčejte seřizovací maticí napnutí řetězu
dle potřeby, aby došlo k srovnání centrálního otvoru
se šroubem (14).
Varování! Před opětovným sestavením se ujistěte, zda
je sestava přední kryt/brzda řetězu (3) nastavena ve
správné poloze (přední) (obr. A).
♦
Umístěte sestavu krytu řetězu (6) na řetězovou pilu.
♦
Ujistěte se, zda je výstupek (17) na sestavě krytu
řetězu správně umístěn v drážce (18) na hlavním
krytu (obr. G).
♦
Otočte zajišťovací matici seřízení řetězu (7) ve
směru pohybu hodinových ručiček, aby došlo
k řádnému usazení.
♦
Povolte zajišťovací matici seřízení řetězu (7)
o jednu celou otáčku tak, aby mohlo dojít k napnutí
řetězu.
♦
Zkontrolujte napnutí řetězu podle níže uvedeného
postupu. Řetěz příliš nenapínejte.
♦
Pomocí dodaného klíče/šroubováku (21) utáhněte
seřizovací matici napnutí řetězu (obr. H) (Vodicí
lištu řetězu označují tečkované čáry).
♦
♦
♦
Otočte zajišťovací šroub seřízení řetězu (7) proti
směru pohybu hodinových ručiček.
Napněte řetěz pily pomocí seřizovacího šroubu
napnutí řetězu (8). Otáčení ve směru pohybu
hodinových ručiček způsobuje napínání.
Utáhněte zajišťovací šroub seřízení řetězu (7).
Použití
Varování! Nechejte nářadí pracovat jeho vlastním
tempem. Zamezte přetěžování.
Naplnění nádržky na olej (obr. K)
♦
Sejměte víčko nádržky (12) a naplňte nádržku doporučeným typem oleje na řetězy. Množství oleje
v nádržce můžete sledovat pomocí indikátoru (13).
Znovu nasaďte víčko nádržky (12).
♦
Pravidelně pilu vypínejte a kontrolujte množství
oleje pomocí indikátoru (13). Je-li v nádržce méně
než čtvrtina požadovaného množství oleje, odpojte
zástrčku kabelu pily od síťové zásuvky a doplňte
do nádržky správný typ oleje.
Tato řetězová pila je vybavena automatickým systémem mazání, který provádí stálé mazání řetězu pily
a vodicí lišty. Doporučujeme vám, abyste během celé
provozní životnosti této řetězové pily používali pouze
olej BLACK+DECKER, protože směsi různých olejů
by mohly vést k snížení kvality oleje, což by drasticky
zkrátilo provozní životnost řetězu pily a objevila by se
další rizika.
Nikdy nepoužívejte již použitý olej, příliš hustý olej nebo
velmi řídký olej určený pro šicí stroje. Takové oleje
mohou řetězovou pilu poškodit. Používejte pouze oleje
správné třídy (kat. č. A6023-QZ).
♦
Tato řetězová pila bude během použití dávkovat
olej na řetěz automaticky.
Zapnutí
Poznámka: Není-li sestava přední kryt/brzda řetězu
v poloze „nastavit“, zapnutí pily nebude možné.
♦
Uchopte pilu pevně oběma rukama. Stiskněte
odjišťovací tlačítko (2) a potom stiskněte spínač
zapnuto/vypnuto (1), aby došlo k spuštění pily.
♦
Jakmile dojde k spuštění motoru, uvolněte odjišťovací tlačítko (2) a uchopte pevně rukojeť.
Na nářadí příliš netlačte, nechejte nářadí pracovat
vlastním tempem. Práce je účinnější a bezpečnější,
používáte-li nářadí a nástroje k účelům, k jakým jsou určeny. Příliš velký tlak vede k roztahování řetězu pily (5).
Kontrola a seřízení napnutí řetězu pily
(obr. I)
Před použitím pily a po každých 10 minutách práce
s pilou musíte zkontrolovat napnutí řetězu.
♦
Odpojte nářadí od napájecího napětí.
♦
Mírně zatáhněte za řetěz (5), jako na uvedeném
obrázku (detail v obr. I). Napnutí je správné, pokud
řetěz (5) při povytažení z vodicí lišty (4) o 3 mm
zaskočí zpět. Mezi vodicí lištou (4) a řetězem pily
(5) nesmí být na spodní straně vodicí lišty žádný
průvěs.
Poznámka: Řetěz nepřepínejte, protože by to vedlo
k nadměrnému opotřebování a zkrácení provozní
životnosti řetězu a vodicí lišty.
Poznámka: Je-li řetěz pily nový, během prvních 2 provozních hodin velmi často kontrolujte jeho napnutí (po
odpojení od napájecího zdroje), protože se nový řetěz
mírně vytahuje.
Jak nastavit brzdu řetězu (obr. A)
♦
Ujistěte se, zda je nářadí odpojeno od elektrické
sítě.
♦
Nastavte sestavu přední kryt/brzda řetězu (3) zpět
do polohy „nastavit“ (obr. A).
♦
Nářadí je nyní připraveno k použití.
K čemu dochází při zpětném rázu řetězu
Dojde-li k zpětnému rázu, vaše levá ruka se dostává
do kontaktu s předním krytem, tlačí tento kryt dopředu
10
směrem k obrobku a provede zastavení nářadí během
několika zlomků sekundy.
♦
Jak vyzkoušet brzdu řetězu (obr. A)
♦
Před použitím pily vždy zkontrolujte, zda brzda
řetězu pracuje správně.
♦
Uchopte nářadí pevně oběma rukama a na pevném
povrchu se ujistěte, zda se řetěz pily (5) nedotýká
povrchu země a zapněte pilu (viz část „Jak zapnout
řetězovou pilu“).
♦
Otáčejte levou ruku směrem dopředu kolem přední
rukojeti tak, aby se zadní část vaší ruky dostala do
kontaktu se sestavou přední kryt/brzda řetězu (3)
a zatlačte ji dopředu směrem k obrobku (obr. A).
Řetěz pily (5) se musí zastavit během několika
zlomků sekundy.
Chcete-li funkci sestavy přední kryt/brzda řetězu (3)
obnovit, postupujte podle pokynů v části „Jak nastavit
brzdu řetězu“.
Poznámka: Vyvarujte se opětovného spuštění nářadí,
dokud neuslyšíte, že se motor zcela zastavil.
Poznámka: Dojde-li k závadě brzdy řetězu, svěřte
opravu tohoto výrobku autorizovanému ser visu
BLACK+DECKER.
♦
♦
♦
♦
♦
Nepokoušejte se kácet stromy u nichž je průměr
jejich kmenů větší než pracovní délka lišty řetězové
pily.
Proveďte do kmenu směrový zářez, abyste určili
směr pádu stromu.
Potom proveďte horizontální řez do hloubky, která odpovídá zhruba 1/5 až 1/3 průměru stromu,
který bude rovnoběžný s rovinou základny stromu
(obr. L).
Potom nad prvním řezem na stejné straně stromu
proveďte druhý řez, který bude s horizontálním
řezem svírat úhel 45°.
Z druhé strany kmenu stromu proveďte jednoduchý
horizontální řez, který se bude nacházet asi 25 až
50 mm nad směrovým zářezem. (obr. M). Nikdy
neprovádějte řez do směrového zářezu, protože
byste ztratili kontrolu nad ovládáním směru pádu
stromu.
Zarazte do zářezu vhodný klín nebo klíny, aby došlo
k jeho rozevření a k pádu stromu (obr. N).
Prořezávání větví stromu
Ujistěte se, zda prořezávání větví stromů nezakazuje
nebo nereguluje platný místní zákon nebo předpis.
Prořezávání by mělo být prováděno zkušenými pracovníky, protože hrozí zvýšené riziko sevření řetězu
pily a zpětného rázu.
Dojde-li k zablokování řetězu pily (5) nebo vodicí
lišty (4)
♦
Vypněte nářadí.
♦
Odpojte nářadí od napájecího napětí.
♦
Rozevřete řez pomocí klínů, aby došlo k uvolnění
tlaku na vodicí lištu (4). Nepokoušejte se pilu uvolnit
prudkými pohyby.
♦
Zahajte nový řez.
Před prořezáváním berte v úvahu všechny podmínky, které mohou ovlivnit směr pádu:
♦
Délka a hmotnost řezané větve.
♦
Jakýkoli neobvyklý tvar silné větve nebo hniloba.
♦
Okolní stromy a překážky, včetně překážek nad
hlavou.
♦
Rychlost a směr větru.
♦
Větve, které jsou propleteny s jinými větvemi.
Pracovník musí brát v úvahu přístup k větvím stromu
a směr jejich pádu. Větve stromu se mohou snadno
zhoupnout směrem ke kmenu. Mimoto mohou větve
ohrozit okolo stojící osoby, objekty a jiný majetek,
nacházející se pod nimi.
♦
Z důvodu zabránění rozštípnutí proveďte první řez
směrem nahoru. Hloubka řezu by měla odpovídat
maximálně jedné třetině průměru větve.
♦
Proveďte druhý řez směrem dolů proti prvnímu
řezu.
Kácení stromů (obr. L - R)
Nezkušení uživatelé by se neměli pokoušet kácet stromy. Uživatel může utrpět zranění nebo může způsobit
škodu na majetku, nebude-li brát v úvahu směr pádu
stromu. Strom se může rozštípnout a během řezání
může také dojít k pádu poškozené nebo suché větve.
Bezpečná vzdálenost osob, okolních budov a dalších
objektů od stromu, který má být pokácen, odpovídá
minimálně 2,5 násobku výšky káceného stromu. Osoby,
budovy nebo předměty nacházející se v tomto prostoru
jsou vystaveny riziku zasažení padajícím stromem.
Před pokusem o pokácení stromu:
♦
Ujistěte se, zda kácení stromů nezakazuje nebo
nereguluje platný místní zákon nebo předpis.
♦
Berte v úvahu všechny následující podmínky, které
mohou ovlivnit směr pádu stromu:
♦
Určený směr pádu.
♦
Přirozený náklon stromu.
♦
Jakýkoli neobvyklý tvar silné větve nebo
hniloba.
♦
Okolo stojící stromy a překážky, včetně nadzemních vedení a podzemních sítí.
♦
Rychlost a směr větru.
Připravte si plán úniku před padajícími stromy a větvemi.
Zajistěte, aby na únikové cestě nebyly žádné překážky,
které by bránily v pohybu. Pamatujte na to, že jsou vlhká
tráva a čerstvě ořezaná kůra kluzké.
Řezání kulatiny (obr. O - R)
Způsob řezání závisí na způsobu podepření řezaného
materiálu. Je-li to možné, vždy používejte vhodný stojan pro řezání dřeva. Vždy zahajte řez s řetězem pily
v chodu a tak, aby byl hrotový doraz (20) v kontaktu
s dřevem (obr. O).
Při dokončení řezu proveďte otočný pohyb pomocí
hrotového dorazu.
Je-li materiál při řezání podepřen po celé délce:
♦
Provádějte řez směřující dolů, ale zabraňte tomu,
aby se pila dostala do kontaktu se zemí, protože
by došlo k rychlému otupení řetězu.
11
Je-li materiál při řezání podepřen na obou koncích:
♦
Nejdříve řežte směrem dolů do jedné třetiny, abyste
zabránili štípání, a potom veďte druhý řez směrem
proti prvnímu řezu.
Problém
Je-li materiál při řezání podepřen na jednom konci:
♦
Nejdříve řežte jednu třetinu průměru směrem nahoru, abyste zabránili štípaní a potom řežte směrem
dolů.
Možná příčina
Možné řešení
Lišta/řetěz jsou Prázdná nádržhorké nebo se ka na olej
objeví kouř
Ucpaný otvor
pro mazací olej
na liště pily
Zkontrolujte
množství oleje
Řežete-li na svahu:
♦
Vždy stůjte na svahu nad řezaným materiálem.
Provádíte-li řezání dřeva na zemi (obr. O):
♦
Zajistěte si dřevo pomocí zarážek nebo klínů. Uživatel pily nebo jiné osoby nesmí zajišťovat polohu
polen nebo kmenu tak, že si na něj sednou nebo
že na něm budou stát. Zajistěte, aby se řetěz pily
nedostal do kontaktu se zemí.
Řetězová pila
neprovádí
správné řezy
Používáte-li při řezání stojan (obr. Q):
Je-li to možné, vždy zásadně doporučujeme použití
stojanu.
♦
Umístěte kulatinu do stabilní polohy. Vždy provádějte řez vně opěrných bodů stojanu. Pro připevnění
obrobku používejte upínací svorky nebo pásy.
Očistěte otvory
pro mazací olej
(21 - obr. E)
a vyčistěte
drážku ve vodicí
liště.
Řetěz je příliš
napnutý
Zkontrolujte
napnutí řetězu
Vodicí lišta pily
musí být namazána
Proveďte kompletní namazání
vodicí lišty
Řetěz se pohybuje opačně
Zkontrolujte
a opravte směr
řetězu
Proveďte nabroušení
Řetězová pila
nespotřebovává olej
Ořezávání větví (obr. R)
Odstraňování větví z pokáceného stromu. Při ořezávání větví nechejte větší spodní větve, aby podpíraly
pokácený strom.
Malé větve odstraňujte jedním řezem. Větve, na které
působí tlak, musí být řezány ze spodní strany větve
směrem k horní části větve, abyste zabránili zablokování pily v řezu.
Ořežte větve z opačné strany stromu a dbejte na to,
aby se kmen stromu nacházel mezi vámi a pilou. Nikdy
neprovádějte řezání, máte-li pilu mezi nohama a nikdy
si nesedejte na větve, které budete řezat.
Nečistoty
v nádržce
Vyprázdněte
olej z nádržky
a použijte nový
olej
Mazací otvor
ve víčku je
ucpaný
Odstraňte nečistoty z tohoto
otvoru
Nečistoty na
řetězové lište
Odstraňte
tyto nečistoty
a očistěte
vodicí lištu
Nečistoty ve
výstupu pro
mazací olej
Odstraňte tyto
nečistoty
Údržba
Odstraňování závad
Problém
Možná příčina
Možné řešení
Nářadí není
možné spustit
Není stisknuto
odjišťovací
tlačítko.
Stiskněte odjišťovací tlačítko.
Pravidelná údržba zaručuje dlouhou provozní životnost
této pily. Doporučujeme vám, abyste v pravidelných
intervalech prováděli následující kontroly.
Varování! Před prováděním jakékoli údržby elektrického nářadí:
♦
Vypněte nářadí a odpojte jej od napájecího zdroje.
Přední kryt v po- Obnovte funkci
loze pro aktivaci předního krytu
brzdy
Množství oleje
Spálená pojistka Vyměňte pojistku
Hladina oleje v nádržce by se neměla nacházet pod
značkou pro 1/4 množství.
Sepnutí proudo- Zkontrolujte
vého chrániče
proudový
chránič
Řetěz a vodicí lišta (obr. F)
♦
Odpojený napá- Zkontrolujte
jecí kabel
napájení
Řetěz se
Řetěz je příliš
nezastavuje do volný
2 sekund, dojde-li k vypnutí
nářadí
♦
Zkontrolujte
napnutí řetězu
♦
12
Po několika provozních hodinách a před uložením
této pily sejměte z pily vodicí lištu (4) i s řetězem
pily (5) a proveďte jejich očištění.
Ujistěte se, zda je čistý kryt řetězu a je-li to nutné,
odstraňte z něj všechny nečistoty.
Při opětovné montáži otočte vodicí lištu (4) o 180°,
pomocí šroubováku sejměte kolečko pro napínání
řetězu a znovu jej namontujte na opačné straně
vodicí lišty.
Varování! Řetěz příliš nenapínejte.
♦
Namažte ozubené kolo přes otvor pro mazání
ozubeného kola, abyste zajistili rovnoměrné opotřebování kolem lišt vodicí lišty.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny, místní
sběrny odpadů nebo recyklační stanice poskytnou informace o správné likvidaci elektro odpadů z domácnosti.
Společnost BLACK+DECKER poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků BLACK+DECKER po skončení
jejich provozní životnosti. Chcete-li využít výhody této
služby, odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli
zástupci autorizovaného servisu, který zařízení odebere
a zajistí jeho recyklaci.
Broušení řetězu pily
Chcete-li od pily získat maximální výkon, je důležité, aby
byly zuby řetězu stále ostré. Návod k tomuto úkonu naleznete na obalu brousící soupravy. Pro tento účel vám
doporučujeme zakoupení brusné soupravy na řetězy
BLACK+DECKER (k dispozici u servisních zástupců
a vybraných dodavatelů BLACK+DECKER).
Místo nejbližšího autorizovaného ser visu
BLACK+DECKER naleznete na příslušné adrese
uvedené v tomto návodu. Seznam autorizovaných
servisů BLACK+DECKER a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
Výměna opotřebovaných pilových řetězů
Náhradní řetězy jsou k dispozici u prodejců nebo servisních zástupců BLACK+DECKER. Vždy používejte
originální náhradní díly.
Technické údaje
Ostrost řetězu pily
Zuby řetězu pily se otupí okamžitě při střetu rotujícího
řetězu se zemí nebo s hřebíky.
Napájecí napětí
Příkon
Délka lišty
Maximální délka lišty
Otáčky řetězu (naprázdno)
Maximální délka řezu
Objem nádržky na olej
Hmotnost
Třída ochrany
Napnutí řetězu pily
Pravidelně kontrolujte napnutí řetězu pily.
Co dělat, potřebuje-li vaše pila opravu.
Vaše řetězová pila je vyrobena tak, aby splňovala
požadavky platných bezpečnostních předpisů. Opravy
musí být prováděny pouze kvalifikovanými osobami,
které budou používat originální náhradní díly. Nedodržení tohoto pokynu může vést k značnému ohrožení
obsluhy. Doporučujeme vám, abyste tento návod uložili
na bezpečném místě.
V
W
mm
mm
m/s
mm
ml
kg
CS1840 (Typ 1)
230
1 800
390
450
12,5
400
100
4,69
II
Hladina akustického tlaku podle normy EN 60745:
LpA (akustický tlak) 92,6 dB(A), odchylka (K) 2,5 dB(A),
LWA (akustický výkon) 103,6 dB(A), odchylka (K) 2,5 dB(A)
Výměna síťové zástrčky (pouze pro Velkou
Británii a Irsko)
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího kabelu:
♦
Zajistěte bezpečnou likvidaci staré zástrčky.
♦
Připojte hnědý vodič k svorce pod napětím na nové
zástrčce.
♦
Modrý vodič připojte k nulové svorce.
Varování! Na zemnící svorku nebude připojen žádný
vodič. Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními
zástrčkami. Doporučená pojistka: 10 A.
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) podle
normy EN 60745:
Hodnota vibrací (ah) 5,1 m/s², odchylka (K) 1,5 m/s²
ES Prohlášení o shodě
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
SMĚRNICE TÝKAJÍCÍ SE VENKOVNÍHO HLUKU
14
Ochrana životního prostředí
CS1840 - řetězová pila
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tyto produkty
popisované v technických údajích splňují požadavky následujících norem: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-13: 2009 + A1 2011 2006/42/EC, Řetězová
pila, Příloha IV.
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být likvidován v běžném domácím odpadu.
Pokud nebudete výrobek BLACK+DECKER dále používat nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte
jej spolu s běžným komunálním odpadem. Zajistěte
likvidaci tohoto výrobku v tříděném odpadu.
TÜV Rheinland LGA Products GmbH;
Tillystraße 2 D - 90431 Nürnberg, Germany;
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné využití použitých výrobků a obalových
materiálů. Opětovné použití recyklovaných
materiálů pomáhá chránit životní prostředí
před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Číslo úředně stanoveného orgánu: 0197
Úroveň akustického výkonu podle normy 2000/14/EC
(Článek 13, Příloha III):
Lwa (měřený akustický výkon) 103,6 dB(A), odchylka (K)
2,5 dB(A), Lwa (zaručený akustický výkon) 108 dB(A)
13
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnic 2014/30/
EU a 2011/65/EU. Chcete-li získat další informace,
kontaktujte prosím společnost Black & Decker na následující adrese nebo na adresách, které jsou uvedeny
na konci tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení
společnosti Black & Decker.
R. Laverick
Technický ředitel
Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
28. 10. 2014
Záruka
Společnost Black & Decker je přesvědčena o kvalitě
svých výrobků a nabízí mimořádnou záruku. Tato záruka
je nabízena ve prospěch zákazníka a nijak neovlivní
jeho zákonná záruční práva. Tato záruka je platná ve
všech členských státech EU a evropské zóny volného
obchodu EFTA.
Objeví-li se na výrobku Black & Decker, v průběhu
24 měsíců od jeho zakoupení, jakékoli závady způsobené vadou materiálu nebo špatným dílenským zpracováním, společnost Black & Decker garantuje ve snaze
o minimalizování vašich starostí bezplatnou výměnu
vadných dílů, opravu nebo výměnu celého výrobku za
níže uvedených podmínek:
♦
Tento výrobek nebyl používán pro obchodní nebo
profesionální účely a nedocházelo k jeho pronájmu.
♦
Tento výrobek nebyl vystaven nesprávnému použití
a nebyla zanedbána jeho předepsaná údržba.
♦
Tento výrobek nebyl poškozen cizím zaviněním,
jinými předměty nebo nehodou.
♦
Opravy nebyly prováděny jinými osobami, než
autorizovanými opraváři nebo mechaniky autorizovaného servisu Black & Decker.
Požadujete-li záruční opravu, budete muset prodejci
nebo zástupci autorizovaného servisu předložit
doklad o zakoupení výrobku. Místo nejbližšího
autorizovaného servisu Black & Decker naleznete na
příslušné adrese uvedené v tomto návodu. Seznam
autorizovaných servisů Black & Decker a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na internetové
adrese: www.2helpU.com.
Navštivte prosím naše stránky
www.blackanddecker.co.uk a zaregistrujte zde
váš nový výrobek BLACK+DECKER, abyste mohli
být informováni o nových výrobcích a speciálních
nabídkách. Na adrese
www.blackanddecker.co.uk jsou k dispozici další
informace o značce BLACK+DECKER a o celé řadě
našich dalších výrobků.
zst00302893 - 03-05-2016
14
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
15
16
17
18
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
10/14
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising