DWE6423 | DeWalt DWE6423 RANDOM ORBITAL SANDER instruction manual

509213 - 50 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
DWE6423
Rysunek A
7
2
1
4
3
5
6
8
Rysunek C
Rysunek B
5
9
6
3
2
4
Rysunek D
15
11
6
12
13
14
10
Rysunek E
16
10
3
SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA 125 MM Z ERGONOMICZNĄ
RĘKOJEŚCIĄ DWE6423
Serdeczne gratulacje!
Dziękujemy za zakupienie urządzenia firmy DEWALT. Wiele lat
doświadczeń, niezwykle staranne wykonanie i ciągłe innowacje
sprawiły, że firma DEWALT stała się prawdziwie niezawodnym
partnerem dla wszystkich użytkowników profesjonalnych
urządzeń.
Dane techniczne
Napięcie
Typ
Pobór mocy
Średnica stopy
Prędkość obrotowa stopy
mm
DWE6423
230
1
280
125
VAC
W
obr/min
8000-12000
Amplituda oscylacji
mm
2,6
Masa
kg
1,28
Poziom hałasu i wibracje (suma wektorowa trzech składowych kierunkowych)
zmierzona wg normy EN62841-2-4:
Poziom ciśnienia akustycznego
dB(A)
80
Poziom mocy akustycznej
dB(A)
91
Niepewność pomiaru poziomu hałasu
dB(A)
3
Wartość skuteczna przyspieszenia drgań
m/s2
<2,5
na rękojeści
2
<1,5
Niepewność pomiaru
m/s
Podana całkowita wartość skuteczna przyspieszenia drgań
na rękojeści została zmierzona standardową metodą, opisaną
w normie EN 62841, i dzięki temu można ją wykorzystywać do
porównań z innymi urządzeniami oraz do tymczasowej oceny
ekspozycji drganiowej.
OSTRZEŻENIE: Podana całkowita wartość skuteczna
przyspieszenia drgań dotyczy podstawowego
zastosowania urządzenia i może się różnić, gdy jest ono
wykorzystywane w inny sposób, z innymi akcesoriami, lub
niewłaściwie serwisowane. W takich sytuacjach ekspozycja
drganiowa w trakcie całego okresu użytkowania szlifierki
może być dużo większa.
Przy szacowaniu ekspozycji drganiowej trzeba też
uwzględnić, jak długo w danym czasie urządzenie
pozostawało wyłączone i jak długo pracowało na biegu
jałowym. Ekspozycja drganiowa w trakcie całego okresu
użytkowania szlifierki mogłaby się wtedy okazać dużo
mniejsza niż przy ciągłym stosowaniu.
Dla ochrony użytkownika przed skutkami wibracji stosuj
dodatkowe środki bezpieczeństwa, jak np. prawidłowa
konserwacja urządzeń i akcesoriów, utrzymywanie ciepłych
rąk, odpowiednia organizacja pracy.
4
OSTRZEŻENIE: Przy pracy ze szlifierką zawsze zakładaj
nauszniki ochronne.
Definicje związane z bezpieczeństwem pracy
Poniżej zdefiniowano ważność poszczególnych ostrzeżeń.
Prosimy o przeczytanie instrukcji i zwracanie uwagi na te
symbole.
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Informuje o bezpośrednim
niebezpieczeństwie. Nieprzestrzeganie tego ostrzeżenia
grozi doznaniem śmiertelnych lub ciężkich obrażeń ciała.
OSTRZEŻENIE: Informuje o potencjalnie niebezpiecznej
sytuacji. Nieprzestrzeganie tego ostrzeżenia może
doprowadzić do śmiertelnych lub ciężkich obrażeń ciała.
UWAGA: Informuje o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki może doprowadzić do
lekkich lub średnich obrażeń ciała.
WSKAZÓWKA: Informuje o działaniu, które
wprawdzie nie grozi doznaniem urazu, ale
przy zignorowaniu może skutkować szkodami
rzeczowymi.
Informuje o niebezpieczeństwie porażenia prądem
elektrycznym.
Informuje o niebezpieczeństwie pożaru.
Deklaracja zgodności z normami WE
Dyrektywa maszynowa
Szlifierka mimośrodowa 125 mm
z ergonomiczną rękojeścią DWE6423
Firma DEWALT deklaruje niniejszym, że wyrób opisany
w Danych technicznych spełnia następujące normy:
2006/42/EC, EN62841-1:2015, EN62841-2-4:2014.
Wyrób ten jest zgodny także z dyrektywami 2014/30/EU
i 2011/65/EU. By uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z firmą
DEWALT pod poniższym adresem lub z jednym z naszych
przedstawicielstw handlowych wyszczególnionych na końcu tej
instrukcji obsługi.
Niżej podpisany ponosi odpowiedzialność za kompilację
dokumentacji technicznej i składa to oświadczenie w imieniu
firmy DEWALT.
Marcus Rompel
Dyrektor techniczny
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Niemcy
20.04.2016
OSTRZEŻENIE: By nie narażać się na doznanie urazu,
dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi.
Ogólne wskazówki bezpieczeństwa pracy
urządzeń elektrycznych
OSTRZEŻENIE: Zapoznaj się ze wszystkimi
zamieszczonymi tutaj wskazówkami
bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie ich może
doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym,
pożaru, a nawet ciężkiego urazu ciała.
ZACHOWAJ NINIEJSZE OSTRZEŻENIA
I WSKAZÓWKI, BY W RAZIE POTRZEBY
MÓC Z NICH PONOWNIE SKORZYSTAĆ
Występujące w tekście wyrażenie „urządzenie” oznacza
zarówno urządzenie sieciowe (z przewodem elektrycznym) jak
i akumulatorowe (bez przewodu elektrycznego).
1) Bezpieczeństwo w obszarze pracy
a ) Utrzymuj porządek w miejscu pracy i dobrze je
oświetlaj. Nieporządek i niewystarczające oświetlenie
grożą wypadkiem.
b ) Nie używaj urządzeń w otoczeniu zagrożonym
wybuchem, gdzie występują palne pary, gazy
lub pyły. Urządzenia wytwarzają iskry, które mogą
spowodować zapalenie się tych substancji.
c ) Nie dopuszczaj dzieci ani osób postronnych
do miejsca pracy. Mogą one odwrócić uwagę od
wykonywanych czynności, co grozi wypadkiem.
2) Bezpieczeństwo elektryczne
a ) Wtyczka przewodu urządzenia musi pasować do
gniazdka elektrycznego i w żadnym wypadku
nie wolno jej przerabiać. Gdy urządzenia zawierają
uziemienie ochronne, nie używaj żadnych wtyczek
adaptacyjnych. Oryginalne wtyczki i pasujące do nich
gniazdka elektryczne zmniejszają ryzyko porażenia prądem
elektrycznym.
b ) Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak na
przykład rury, grzejniki, piece i chłodziarki. Gdy ciało
jest uziemione, porażenie prądem elektrycznym jest o wiele
niebezpieczniejsze.
c ) Nie wystawiaj urządzeń na działanie deszczu ani
wilgoci. Przedostanie się wody do wnętrza obudowy grozi
porażeniem prądem elektrycznym.
d ) Ostrożnie obchodź się z przewodem. Nigdy nie używaj
go do przenoszenia urządzenia ani do wyjmowania
wtyczki z gniazdka elektrycznego. Chroń przewód przed
wysoką temperaturą, olejem, ostrymi krawędziami
i ruchomymi elementami. Uszkodzony lub zaplątany
przewód może stać się przyczyną porażenia prądem
elektrycznym.
e ) Przy pracy na wolnym powietrzu stosuj tylko
dopuszczone do tego celu przedłużacze. Posługiwanie
się odpowiednimi przedłużaczami zmniejsza ryzyko
porażenia prądem elektrycznym.
f ) W razie konieczności użycia urządzenia w wilgotnym
otoczeniu zabezpiecz obwód zasilania wyłącznikiem
ochronnym różnicowo-prądowym. Zastosowanie
takiego wyłącznika zmniejsza ryzyko porażenia prądem
elektrycznym.
3) Bezpieczeństwo osobiste
a ) Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się na swojej
pracy i rozsądnie postępuj z urządzeniem. Nie używaj
go, gdy jesteś zmęczony lub znajdujesz się pod wpływem
narkotyków, alkoholu czy też leków. Chwila nieuwagi
w czasie pracy grozi bardzo poważnymi konsekwencjami.
b ) Stosuj osobiste wyposażenie ochronne. Zawsze
zakładaj okulary ochronne. Odpowiednie wyposażenie
ochronne, jak maska przeciwpyłowa, obuwie na szorstkiej
podeszwie, kask ochronny lub nauszniki ochronne, zależnie
od rodzaju i zastosowania urządzenia zmniejszają ryzyko
doznania urazu.
c ) Unikaj niezamierzonego załączania. Przed
przyłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej i/lub
akumulatora sprawdź, czy wyłącznik jest wyłączony.
Przenoszenie urządzenia z palcem opartym na wyłączniku
lub przyłączanie go do źródła prądu przy włączonym
wyłączniku zwiększa ryzyko wypadku.
d ) Przed załączeniem urządzenia sprawdź, czy
zostały wyjęte klucze i przyrządy nastawcze. Klucz
pozostawiony w obracającej się części stwarza ryzyko
uszkodzenia ciała.
e ) Nie pochylaj się za bardzo do przodu! Utrzymuj
stabilną postawę, by nie stracić równowagi w jakiejś
pozycji roboczej. Takie postępowanie zapewnia lepsze
panowanie nad urządzeniem w nieoczekiwanych
sytuacjach.
f ) Zakładaj odpowiednią odzież ochronną. Nie noś luźnej
odzieży ani biżuterii. Włosy, odzież i rękawice trzymaj z dala
od ruchomych elementów. Luźna odzież, biżuteria lub
długie włosy mogą zostać pochwycone przez obracające
się części urządzenia.
g ) Gdy producent przewidział urządzenia do odsysania
lub gromadzenia pyłu, sprawdź, czy są one
przyłączone i prawidłowo zamontowane. Stosowanie
tych urządzeń zmniejsza zagrożenie zdrowia pyłem.
h ) Uważaj, by przy częstym użytkowaniu urządzenia
nie popaść w rutynę i ignorować przepisy
bezpieczeństwa. Nieostrożne postępowanie może
w ułamku sekundy stać się przyczyną ciężkiego urazu ciała.
4) Obsługa i konserwacja urządzeń
elektrycznych
a ) Nie przeciążaj urządzenia. Używaj urządzeń
dostosowanych do warunków pracy. Najwyższą jakość
i osobiste bezpieczeństwo osiągniesz, tylko stosując
właściwe narzędzia.
b ) Nie używaj urządzenia z uszkodzonym wyłącznikiem.
Urządzenie, które nie daje się normalnie załączać lub
wyłączać, jest niebezpieczne i trzeba je naprawić.
5
c ) Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac
nastawczych, przed wymianą akcesoriów lub
odłożeniem urządzenia zawsze najpierw wyjmuj
wtyczkę przewodu z gniazdka elektrycznego i/lub
akumulator. Ten środek ostrożności zmniejsza ryzyko
niezamierzonego uruchomienia urządzenia.
d ) Niepotrzebne w danej chwili urządzenia przechowuj
w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie pozwalaj
używać urządzeń osobom, które nie są z nimi obeznane lub
nie przeczytały niniejszej instrukcji. Urządzenia w rękach
niedoświadczonych osób są niebezpieczne.
e ) Utrzymuj urządzenia w nienagannym stanie
technicznym. Sprawdzaj, czy ruchome elementy obracają
się w odpowiednim kierunku, nie są zakleszczone, pęknięte
ani tak uszkodzone, że nie zapewniają prawidłowego
funkcjonowania urządzenia. Uszkodzone urządzenia
przed użyciem napraw. Powodem wielu wypadków jest
niewłaściwe serwisowanie urządzeń.
f ) Ostrz i utrzymuj w czystości swoje narzędzia robocze.
Starannie pielęgnowane, ostre narzędzia robocze rzadziej
się zakleszczają i łatwiej nimi pracować.
g ) Urządzeń, akcesoriów, narzędzi roboczych itp. używaj
zgodnie z tą instrukcją i przeznaczeniem, biorąc pod uwagę
warunki i rodzaj wykonywanej pracy. Wykorzystywanie
urządzeń wbrew przeznaczeniu jest niebezpieczne.
•
Do odsysania pyłu w miarę możliwości używaj odkurzacza
przemysłowego.
Szczególną ostrożność zachowuj przy szlifowaniu powierzchni
pomalowanych farbami z domieszką ołowiu:
– Nie dopuszczaj dzieci ani kobiet ciężarnych do miejsca
pracy.
– Każda osoba przebywająca w miejscu pracy szlifierki musi
założyć specjalną maskę przeciwpyłową, by chronić układ
oddechowy przed pyłami i parami z farb ołowiowych.
– W miejscu pracy nie wolno jeść, pić ani palić.
Drobiny pyłu i inne odpady pozostałe po szlifowaniu fachowo
likwiduj zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.
•
•
Pozostałe zagrożenia
Pomimo przestrzegania obowiązujących przepisów
bezpieczeństwa i używania urządzeń ochronnych nie da się
uniknąć pewnych zagrożeń. Należą do nich m. in.:
• uszkodzenie narządu słuchu
• obrażenia ciała przez odpryskujące cząstki materiału;
• oparzenia gorącymi elementami szlifierki;
• zagrożenie zdrowia przy długotrwałym stosowaniu.
Naklejki na szlifierce
Na szlifierce umieszczono następujące piktogramy:
Przed użyciem przeczytaj instrukcję obsługi.
5) Serwis
a ) Naprawy urządzeń mogą być wykonywane tylko
przez uprawnionych specjalistów przy użyciu
oryginalnych części zamiennych. Jest to istotnym
warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa pracy.
Dodatkowe przepisy bezpieczeństwa pracy
szlifierek
OSTRZEŻENIE: Kontakt z pyłami lub wdychanie
pyłów powstających podczas szlifowania zagraża
zdrowiu użytkownika i ew. innych znajdujących się
w pobliżu osób. Dla ochrony przed pyłami i parami
zakładaj specjalną maskę przeciwpyłową i upewnij
się, czy także inne, znajdujące się w pobliżu osoby
są wystarczająco zabezpieczone.
OSTRZEŻENIE: Metale zawierające żelazo szlifuj
tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
Nie używaj szlifierki w pobliżu palnych cieczy,
gazów ani pyłów. Iskrzenie papieru ściernego
i szczotek węglowych silnika lub gorące cząstki
obrabianego materiału mogą spowodować
zapalenie się wybuchowych substancji.
OSTRZEŻENIE: Zalecamy stosowanie wyłącznika
różnicowo-prądowego o prądzie upływu 30 mA lub
mniejszym.
Szlifowanie powłok malarskich
6
OSTRZEŻENIE: Przy szlifowaniu powłok
malarskich przestrzegaj ogólnie obowiązujących
zasad, a w szczególności następujących punktów:
Umiejscowienie kodu daty (rys. A)
Kod daty 8 , który zawiera również rok produkcji, jest
wydrukowany na obudowie:
Przykład:
2016 XX XX
Rok produkcji
Zawartość opakowania
Opakowanie zawiera następujące elementy:
1 szlifierka z ergonomiczną rękojeścią
1 worek pyłowy
1 arkusz papieru ściernego
1 instrukcja obsługi
• Sprawdź, czy szlifierka i przynależne akcesoria nie uległy
uszkodzeniu podczas transportu.
• Przed użyciem szlifierki uważnie przeczytaj instrukcję obsługi.
Opis (rys. A)
1
2
3
4
5
OSTRZEŻENIE: Nigdy nie dokonuj żadnych
przeróbek w szlifierce ani jej elementach, by nie
narażać się na zniszczenie sprzętu lub doznanie
urazu ciała.
Wyłącznik
Elektroniczny nastawnik prędkości obrotowej
Przyłącze do odsysania pyłu
Worek pyłowy
Kołnierz worka pyłowego
6 Stopa szlifierki
7 Wyprowadzenie przewodu
8 Kod daty
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Szlifierka mimośrodowa jest przeznaczona do profesjonalnego
szlifowania.
NIE używaj jej w wilgotnym otoczeniu ani w pobliżu palnych
cieczy lub gazów.
Urządzenie to zostało wyprodukowane do użytku
profesjonalnego.
NIE POZWALAJ dzieciom dotykać szlifierki. Osoby
niedoświadczone mogą jej używać tylko pod nadzorem.
• Zabrania się używania tego wyrobu przez dzieci i osoby
o ograniczonej sprawności fizycznej, czuciowej lub
umysłowej. To samo dotyczy osób niedoświadczonych,
chyba że znajdują się pod nadzorem odpowiedzialnego za
bezpieczeństwo fachowca. Pilnuj dzieci, by nie bawiły się
tym urządzeniem.
Bezpieczeństwo elektryczne
Silnik elektryczny jest przystosowany do zasilania prądem
o tylko jednym napięciu. Dlatego zawsze sprawdzaj, czy
napięcie sieciowe odpowiada wartości podanej na tabliczce
znamionowej urządzenia.
Urządzenie DEWALT jest podwójnie zaizolowane
zgodnie z normą EN 62841 i dlatego żyła uziemiająca
nie jest potrzebna.
Uszkodzony przewód elektryczny musi być wymieniony na
specjalny przewód, który można nabyć w serwisie firmy DEWALT.
Przedłużacz
Używaj 3-żyłowego przedłużacza, który jest dopuszczony
do eksploatacji i wytrzymuje pobór mocy przez urządzenie
(patrz: Dane techniczne). Zaleca się, by minimalny przekrój
poszczególnych żył przewodu wynosił 1,5 mm2, a jego długość
nie przekraczała 30 m.
Gdy korzystasz z bębna, zawsze całkowicie odwijaj z niego
przewód.
MONTAŻ I REGULACJA
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć ryzyko doznania
urazu przy zakładaniu lub zdejmowaniu
akcesoriów bądź przy regulacji, wyłącz
szlifierkę i wyjmij wtyczkę przewodu
zasilającego z gniazdka elektrycznego. Sprawdź,
czy wyłącznik jest wyłączony. Przypadkowe
uruchomienie szlifierki może doprowadzić do
wypadku.
Zakładanie krążków papieru ściernego
(rys. B)
Szlifierka ta wymaga krążków papieru ściernego na rzepy
o średnicy 125 mm z ośmioma otworami.
1. Połóż szlifierkę na stole stopą 6 do góry.
2. Przyłóż krążek papieru ściernego 9 bezpośrednio do stopy.
3. Przytrzymaj stopę jedną ręką i zgraj ze sobą otwory do
odsysania pyłu.
4. Mocno dociśnij krążek do stopy.
Posługiwanie się elektronicznym
nastawnikiem prędkości (rys. A)
Prędkość można nastawiać bezstopniowo od 8000 do 12000
obr/min za pomocą elektronicznego nastawnika 2 .
Obróć pokrętło, nastawiając prędkość odpowiednią do danego
przypadku zastosowania. Prawidłowe ustawienie jest kwestią
doświadczenia. Na ogół twardszy materiał wymaga większej
prędkości.
Odsysanie pyłu (rys. rys. C, D)
OSTRZEŻENIE: Przy szlifowaniu drewna zawsze
powstaje pył. Odsysaj go, korzystając z worka
pyłowego, który został wykonany zgodnie
z obowiązującymi wytycznymi do emisji pyłów.
OSTRZEŻENIE: Przy szlifowaniu metali nie używaj
worka pyłowego ani odkurzacza przemysłowego
bez odpowiedniej osłony przeciwiskrowej.
Szlifierka umożliwia odsysanie pyłu dwiema metodami,
a mianowicie przy użyciu zintegrowanego przyłącza 3 , do
którego można przyłączyć dostarczony worek pyłowy 4
lub odkurzacz oraz fartucha przeciwpyłowego ( 14 , rys. D).
Zintegrowane przyłącze AirLock DEWALT jest kompatybilne
z odkurzaczem AirLock DEWALT i adapterem AirLock DWV 9000.
Zakładanie worka pyłowego
1. Mocno przytrzymaj szlifierkę i nasadź kołnierz worka
pyłowego 5 na przyłącze 3 , jak pokazano na rysunku C.
2. Obróć kołnierz 5 w prawo, by ustalić worek pyłowy 4 na
swoim miejscu.
Opróżnianie worka pyłowego
WSKAZÓWKA: Przy tych pracach zawsze zakładaj
odpowiednie okulary ochronne i maskę przeciwpyłową.
Dla zapewnienia wydajnego odsysania pyłu zaleca się opróżniać
worek pyłowy, gdy jest wypełniony mniej więcej do 1/3
pojemności.
1. ocno przytrzymaj szlifierkę i obróć kołnierz 5 w lewo, by
zluzować worek pyłowy 4 .
2. Zdejmij worek pyłowy ze szlifierki i ostrożnie wytrzep go lub
wystukaj.
3. Ponownie załóż worek pyłowy na przyłącze i ustal go przez
obrócenie kołnierza w prawo.
Gdyby nie udało się całkowicie opróżnić worka, nie ma to
wpływu na wydajność szlifowania, ale pogarsza sprawność
odsysania. By ją zachować, przy opróżnianiu worka naciśnij
wewnętrzną sprężynę i wystukaj worek o brzeg kubła na śmieci.
OBSŁUGA
Instrukcja obsługi
OSTRZEŻENIE: Zawsze przestrzegaj wskazówek
bezpieczeństwa i obowiązujących przepisów.
7
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć ryzyko doznania
urazu przy zakładaniu lub zdejmowaniu
akcesoriów bądź przy regulacji, wyłącz
szlifierkę i wyjmij wtyczkę przewodu
zasilającego z gniazdka elektrycznego. Sprawdź,
czy wyłącznik jest wyłączony. Przypadkowe
uruchomienie maszyny może doprowadzić do
wypadku.
OSTRZEŻENIE:
• Nigdy nie zapominaj o dobrym zamocowaniu
wszystkich szlifowanych materiałów.
• Przy szlifowaniu tylko lekko dociskaj szlifierkę.
Nadmierny docisk nie polepsza jakości szlifowania,
zwiększa obciążenie szlifierki i łatwo doprowadza do
zerwania papieru ściernego.
• Unikaj przeciążania szlifierki.
OSTRZEŻENIE: W żadnym wypadku nie szlifuj magnezu!
WSKAZÓWKA: Gdy przy przechowywaniu owijasz
przewód wokół szlifierki, zachowaj wystarczająco
duży luz, by nie zagiąć wyprowadzenia przewodu
( 7 , rys. A). W ten sposób unika się przedwczesnego
uszkodzenia przewodu.
Utrzymywanie prawidłowej pozycji rąk
(rys. E)
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć ryzyko doznania
poważnego urazu, ZAWSZE prawidłowo utrzymuj
szlifierkę, tak jak pokazano na rysunku.
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć ryzyko doznania
poważnego urazu, ZAWSZE mocno utrzymuj
szlifierkę, by w razie potrzeby móc zawczasu
odpowiednio zareagować w nagłej sytuacji.
Zaleca się trzymać szlifierkę jedną ręką za rękojeść główną 16 ,
lub obudowę 10 .
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć ryzyko doznania
urazu przy zakładaniu lub zdejmowaniu
akcesoriów bądź przy regulacji, wyłącz
szlifierkę i wyjmij wtyczkę przewodu
zasilającego z gniazdka elektrycznego. Sprawdź,
czy wyłącznik jest wyłączony. Przypadkowe
uruchomienie maszyny może doprowadzić do
wypadku.
Wymiana stopy szlifierki i paska
ograniczającego prędkość obrotową (rys. D)
Szlifierka zawiera wymienny pasek 13 , który znajduje się
między stopą (6) a obudową 10 . Reguluje on prędkość
obrotową stopy, gdy szlifierka nie dotyka obrabianej
powierzchni. Pasek i stopa 6 stanowią elementy zużywalne i od
czasu do czasu trzeba je wymienić. Stopę wymień, gdy wykazuje
wyraźne ślady zużycia. Wymiana paska jest konieczna wtedy,
gdy prędkość obrotowa stopy znacznie wzrasta po uniesieniu
szlifierki znad obrabianej powierzchni. Elementy te można nabyć
za opłatą u lokalnego dilera lub w autoryzowanym warsztacie
serwisowym DEWALT.
1. Mocno przytrzymaj stopę i wykręć z niej cztery wkręty 15
na spodzie.
2. Zdejmij stopę 6 .
3. Wymień zużyty lub uszkodzony pasek 13 . W tym celu, jak
pokazano na rysunku D, owiń go wokół śruby pasowanej
11 i obsady łożyska 12 .
4. Ponownie załóż stopę (ew. wymień ją na nową). Ponownie
wkręć cztery wkręty 15 . Nie dokręcaj wkrętów zbyt mocno.
Smarowanie
Urządzenie nie wymaga żadnego dodatkowego smarowania.
Załączanie i wyłączanie (rys. A)
Elektronicznym nastawnikiem 2 nastaw odpowiednią prędkość
szlifowania.
By załączyć szlifierkę, ustaw wyłącznik w pozycji „I”.
By wyłączyć szlifierkę, ustaw wyłącznik w pozycji „O”.
Szlifowanie
Rozpocznij pracę od szlifowania papierem gruboziarnistym.
Ponieważ szlifierka pozostawia niewielkie ślady we wszystkich
kierunkach, nie ma potrzeby szlifowania wzdłuż słojów.
Regularnie kontroluj wynik pracy. Po zakończeniu szlifowania
zawsze wyłączaj urządzenie. Wtyczkę przewodu wyjmuj
z gniazdka elektrycznego tylko po uprzednim wyłączeniu
szlifierki.
KONSERWACJA
Urządzenia firmy DEWALT odznaczają się dużą trwałością
użytkową i prawie nie wymagają konserwacji. Jednak
warunkiem ciągłej, bezawaryjnej pracy jest ich regularne
czyszczenie.
8
Czyszczenie
WSKAZÓWKA: Gdy szlifierka była używana do szlifowania
metali bez użycia worka pyłowego, oczyść ją sprężonym
powietrzem o niskim ciśnieniu.
OSTRZEŻENIE: Gdyby w szczelinach
wentylacyjnych zgromadził się brud, wydmuchaj
go suchym, sprężonym powietrzem. Załóż przy
tym okulary ochronne i odpowiednią maskę
przeciwpyłową.
OSTRZEŻENIE: Do czyszczenia plastikowych
elementów urządzenia nie używaj żadnych
rozpuszczalników ani innych agresywnych
chemikaliów, które mogą osłabić materiał.
Najlepsza do tego celu jest szmata zwilżona
łagodnym roztworem mydlanym. Uważaj, by
do wnętrza obudowy nie dostała się jakaś ciecz
i żadnej części urządzenia nie zanurzaj w wodzie.
Dostępne akcesoria
OSTRZEŻENIE: Ponieważ akcesoria innych producentów
nie zostały przetestowane przez firmę DEWALT pod
względem przydatności do tego urządzenia, ich użycie
może być niebezpieczne. By nie narażać się na doznanie
urazu ciała, stosuj wyłącznie oryginalne wyposażenie
dodatkowe.
By uzyskać więcej informacji na temat właściwych akcesoriów,
skontaktuj się ze swoim dilerem.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Urządzeń elektrycznych
i akumulatorów z tym symbolem nie wolno wyrzucać
do śmieci z gospodarstw domowych. Sprzęt
elektryczny i akumulatory zawierają materiały, które
mogą być ponownie wykorzystane. W ten sposób
chroni się środowisko naturalne i zmniejsza popyt na surowce.
Zutylizuj je zgodnie z lokalnymi przepisami. Więcej informacji
na ten temat można znaleźć w Internecie pod adresem
www.2helpU.com.
zst00305727 - 10-06-2016
9
DEWALT
b)
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki DEWALT reprezentują bardzo
wysoką jakoĞü, dlatego oferujemy dla nich korzystne warunki gwarancyjne. Niniejsze warunki
gwarancji nie pomniejszają praw klienta wynikających z polskich regulacji ustawowych lecz są ich
uzupeánieniem. Gwarancja jest waĪna na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.
DEWALT gwarantuje sprawne dziaáanie produktu
w przypadku postĊpowania zgodnego z warunkami
techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsáugi.
Niniejszą gwarancją nie jest objĊte dodatkowe
wyposaĪenie, jeĪeli nie zostaáa do niego doáączona
oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy wyrobu
podlegające naturalnemu zuĪyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objĊte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami materiaáowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest waĪna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz
áącznie:
poprawnie wypeánionej karty gwarancyjnej;
waĪnego paragonu zakupu z datą sprzedaĪy
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpáatną naprawĊ
urządzenia (wraz z bezpáatną wymianą uszkodzonych czĊĞci) w okresie 12 miesiĊcy od daty
zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi byü:
dostarczony bezpoĞrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypeánioną Kartą Gwarancyjną i waĪnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegóáowym opisem uszkodzenia, lub
przesáany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za poĞrednictwem punktu sprzedaĪy
wraz z dokumentami wymienionymi powyĪej.
b)
5.
6.
a)
10
Koszty wysyáki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty
związane z zapewnieniem bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem
ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyáany
do miejsca nadania na koszt adresata.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji bĊdą
usuniĊte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjĊcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
termin usuniĊcia wady (punkt 6a) moĪe byü
wydáuĪony o czas niezbĊdny do importu niezbĊdnych czĊĞci zamiennych.
7. Klient otrzyma nowy sprzĊt, jeĪeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piĞmie, Īe usuniĊcie wady jest niemoĪliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, moĪe
byü wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnoĞnie zasadnoĞci zgáaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objĊte:
a) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane niewáaĞciwym uĪytkowaniem lub
uĪywaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsáugi lub przepisami
bezpieczeĔstwa;
b) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane przeciąĪaniem narzĊdzia, które
prowadzi do uszkodzeĔ silnika, przekáadni
lub innych elementów a takĪe stosowaniem
osprzĊtu innego niĪ zalecany przez DEWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywoáane nimi wady;
d) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia na skutek
dziaáania poĪaru, powodzi, czy teĪ innych
klĊsk Īywioáowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zuĪycia w eksploatacji czy teĪ innych czynników zewnĊtrznych;
e) produkty, w których naruszone zostaáy plomby
gwarancyjne lub, które byáy naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub byáy
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzĊt eksploatacyjny doáączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu
zuĪyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, ¿rmy handlowe, które sprzedaáy produkt, nie udzielają
upowaĪnieĔ ani gwarancji innych niĪ okreĞlone
w karcie gwarancyjnej. W szczególnoĞci nie
obejmują prawa klienta do domagania siĊ
zwrotu utraconych zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyáącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnieĔ kupującego wynikających
z niezgodnoĞci towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 MoĞciska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
08/12
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising