DWE6423 | DeWalt DWE6423 RANDOM ORBITAL SANDER instruction manual

382015 - 29 BAL
Končna velikost strani: A5 (148 mm x 210 mm)
DWE6423
Slovenščina
(Prevod originalnih navodil)
Hrvatski
(Prijevod izvornih uputa)
11
Srpski
(Prevod originalnog uputstva)
17
Македонски
(Превод на оригиналните упатства)
22
2
5
Slika / Crtež / Slika / Скица A
7
2
1
4
3
5
6
8
Slika / Crtež / Slika / Скица C
Slika / Crtež / Slika / Скица B
5
9
4
6
3
3
Slika / Crtež / Slika / Скица D
15
11
6
12
13
14
10
Slika / Crtež / Slika / Скица E
16
10
4
SLOVENŠČINA
125 mm DLANSKI BRUSILNIK
SERIJE DWE6423
Čestitamo!
Izbrali ste orodje DEWALT. Po zaslugi večletnih izkušenj,
inovacij in temeljitega razvoja izdelkov je DEWALT eden najbolj
zanesljivih partnerjev na področju električnega orodja.
Tehnični podatki
Napetost
Model
Izhodna moč
Premer brusne podlage
mm
DWE6423
230
1
280
125
Hitrost kroženja
min-1
8000-12000
Gib ø
mm
2,6
Masa
kg
1,28
VDC
W
Vrednosti emisij hrupa in izmerjene vrednosti vibracij (vektorska vsota treh smeri)
skladno z EN62841-2-4:
LPA (raven zvočnega tlaka)
dB (A)
80
LWA (raven zvočne moči)
dB (A)
91
K
dB (A)
3
(faktor negotovosti zvočnega tlaka)
Vrednost emisij vibracij ah =
<2,5
m/s2
Negotovost K =
m/s2
<1,5
Nivo emisij vibracij, naveden v teh tehničnih podatkih, je bil
izmerjen v skladu s standardiziranim preizkusom, določenim
v EN62841, in ga je mogoče uporabiti za medsebojno
primerjavo orodij. Uporabiti ga je mogoče za predhodno oceno
izpostavljenosti.
OPOZORILO: Naveden nivo emisij vibracij predstavlja nivo
pri glavnih načinih uporabe orodja. Če orodje uporabljate
za druge vrste dela, z različnim priborom ali če ga slabo
vzdržujete, so lahko emisije vibracij drugačne. To lahko
znatno poveča nivo izpostavljenosti preko celotnega
delovnega obdobja.
Ocena nivoja izpostavljenosti mora upoštevati tudi
čas, kolikokrat je orodje izključeno oz. ko deluje, vendar
dejansko ne opravlja dela. To lahko znatno zmanjša nivo
izpostavljenosti preko celotnega delovnega obdobja.
Seznanite se z dodatnimi varnostnimi ukrepi, da bi zaščitili
delavca pred učinki vibracij. To so npr. vzdrževanje orodja
in dodatkov, vzdrževanje toplote rok, organizacija delovnih
postopkov.
OPOZORILO: Med uporabo brusilnika vedno uporabljajte
zaščito za ušesa.
Definicije: Napotki za varno uporabo
naprave
Spodnje definicije opisujejo stopnjo resnosti vsakega
opozorilnega znaka. Prosimo, preberite navodila in bodite
pozorni na te simbole.
NEVARNOST: Pomeni neposredno nevarno situacijo,
ki bo, če jo ne preprečite privedla do smrti ali hudih
telesnih poškodb.
OPOZORILO: Pomeni potencialno nevarno situacijo, ki
bi lahko, če je ne preprečite, povzročila smrt ali resno
telesno poškodbo.
PREVIDNO: Pomeni potencialno nevarno situacijo, ki bi
lahko, če je ne preprečite, povzročila manjšo ali srednje
resno poškodbo.
OPOMBA: Pomeni situacijo, ki ni povezana s telesno
poškodbo, ampak bi, če je ne preprečite, lahko
povzročila materialno škodo.
Pomeni nevarnost električnega udara.
Pomeni nevarnost požara.
ES-izjava o skladnosti
Strojna direktiva
Dlanski brusilnik
serije DWE6423
DEWALT izjavlja, da so izdelki, opisani v razdelku Tehnični
podatki v skladu z:
2006/42/ES, EN62841-1:2015, EN62841-2-4:2014.
Ti izdelki so v skladu tudi z direktivo 2014/30/EU in 2011/65/EU.
Za več informacij stopite v stik s podjetjem DEWALT na spodnjih
naslovih, ali poiščite kontaktne podatke na zadnji strani navodil.
Podpisani je odgovoren za sestavo tehnične datoteke in daje to
izjavo v imenu DEWALT.
Markus Rompel
Direktor inženiringa
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Nemčija
20.04.2016
OPOZORILO: Da bi preprečili telesne poškodbe, preberite
navodila za uporabo.
5
SLOVENŠČINA
Splošni napotki za varno uporabo
električnega orodja
OPOZORILO: Preberite vsa varnostna opozorila in
navodila. Če ne upoštevate spodaj navedenih opozoril in
napotkov, lahko to privede do električnega udara, požara
in/ali telesnih poškodb.
SHRANITE VSA OPOZORILA IN NAVODILA
TUDI ZA UPORABO V PRIHODNJE.
Pojem »električno orodje«, ki se pojavlja se nanaša na vaše omrežje
in lahko deluje kot kabelsko orodje (na priključni kabel) ali orodje, ki
deluje s pomočjo baterije (akumulatorja).
1) Varnost na delovnem mestu
a ) Delovni prostor mora biti vedno čist in dobro
osvetljen. V natrpanih ali temnih prostorih so nezgode
pogostejše.
b ) Električnih orodij ne uporabljajte v eksplozivnih
okoljih, na primer na krajih z vnetljivimi tekočinami,
plini ali prahom. Električno orodje ustvarja iskrice, ki lahko
povzročijo vžig prahu ali pare.
c ) Poskrbite, da bodo med obratovanjem električnega
orodja otroci in prisotni zadosti oddaljeni. Njihove
motne lahko povzročijo, da izgubite nadzor nad orodjem.
2) Električna varnost
a ) Vtikači električnih orodij morajo ustrezati vtičnicam.
Nikoli ne spreminjajte vtiča na kakršnkoli način.
Uporaba adapterskih vtičev v kombinaciji
z zaščitenim (ozemljenim) električnim orodjem ni
dovoljena. Originalni oziroma nespremenjene vtičnice
zmanjšujejo tveganje električnega udara.
b ) Izogibajte se telesnim stikom z ozemljenimi
površinami, kot so vodovodna napeljava, radiatorji,
štedilniki in hladilniki. Obstaja povečano tveganje
električnega udara, če so telesa ozemljena.
c ) Električnih orodij ne izpostavljajte dežju ali mokroti.
Vdor vode v električno orodje poveča tveganje električnega
udara.
d ) Pazite, da ne poškodujete električnega kabla.
Kabla nikoli ne uporabljajte za prenašanje, vleko
ali izklop električnega orodja iz omrežja. Kabel ne
sme biti izpostavljen vročini, oljem, ostrim robovom
ali premikajo;im se delom orodja. Prepleteni ali
poškodovani kabli povečujejo tveganje za električni udar.
e ) Pri delu na prostem uporabite napajalni kabel, ki
je primeren za delo v zunanjih pogojih. Uporaba
ustreznega podaljška za uporabo na prostem, zmanjšuje
možnost električnega udara.
f ) Če je uporaba orodja v vlažnih razmerah nujna,
uporabite napajanje, opremljeno z napravo za
zaščito pred tokovnimi izgubami (RCD). Uporaba
naprave diferenčnega toka RCD zmanjšuje tveganje za
električni udar.
6
3) Osebna varnost
a ) Bodite pozorni, pazite kaj delate in uporabite zdravo
pamet, ko rokujete z električnim ročnim orodjem.
Ne uporabljajte električno orodje, ko ste utrujeni,
pod vplivom mamil, alkohola ali zdravil. Le trenutek
nepozornosti lahko privede do težkih telesnih poškodb.
b ) Uporabite osebno zaščitno opremo. Vedno nosite
zaščitna očala. Zaščitna oprema, kot so zaščitne maske
proti prahu, nedrseča obutev, čelada ali zaščita sluha ob
uporabi zmanjšujejo telesne poškodbe.
c ) Izogibajte se nenamernemu zagonu. Pred
priključitvijo na električno omrežje, dviganjem ali
prenašanjem električnega orodja zagotovite, da bo
stikalo v izklopljenem položaju. Nošenje električnega
orodja s prstom na stikalu za vklop ali priključitev
električnega orodja v električno omrežje z vklopljenim
stikalom povečuje možnost nesreč.
d ) Pred vklopom orodja odstranite orodja ali ključe za
nastavitve. Orodje ali ključ, ki ste ga pustili na vrtljivem
sestavnem delu, lahko povzroči telesne poškodbe.
e ) Ne precenjujte. Poskrbite za varno stojišče in na
ravnotežje. To omogoča boljši nadzor nad električnim
orodjem v nepričakovanih situacijah.
f ) Oblecite se primerno. Ne nosite ohlapnih oblačil
ali nakita. Lasje, oblačilo in rokavice ne smejo biti
izpostavljeni gibljivim delom orodja. Ohlapna oblačila,
nakit ali dolgi lasje se lahko zapletejo v premikajoče se dele
orodja.
g ) Če je omogočen priklop na sisteme za odsesavanje
prahu, poskrbite, da bodo te naprave pravilno
priključene in uporabljene. Uporaba naprav za
odsesavanje prahu zmanjša nevarnosti, ki jih povzroča
prah.
h ) Četudi se dodobra seznanite s tem orodjem, pri
rokovanju z njim ne postanite neprevidni; vedno
upoštevajte temeljna načela varnosti in zdravja pri
delu. Neprevidnost lahko že v delčku sekunde povzroči
hudo telesno poškodbo.
4) Uporaba in vzdrževanje električnega
orodja
a ) Električnih orodij ne preobremenjujte. Uporabite
pravo orodje za vaše delo. Pravilna izbira orodja bo
pripomogla, da bo delo končano bolj kvalitetno in varneje
na način, kot je to predpisano.
b ) Orodja s pokvarjenim stikalom ne uporabljajte.
Električno orodje, ki ga ni mogoče krmiliti s stikalom, je
nevarno in ga je treba popraviti.
c ) Pred nastavljanjem, menjavo nastavkov ali
shranjevanjem električno in/ali akumulatorsko
orodje najprej odklopite z vira napajanja ali
odstranite baterijo, če je odstranljiva. Ta previdnost
zmanjšuje tveganje za zagon električnega orodja po
nesreči.
d ) Električno orodje, ki ga ne uporabljate, hranite
izven dosega otrok, osebam, ki niso usposobljene za
SLOVENŠČINA
njegovo uporabo ali niso seznanjene s temi navodili,
pa ne dovolite dela z njim. Električna orodja so nevarna,
če jih ne uporabljajo izkušene osebe.
e ) Električno orodje in pripomočke skrbno negujte.
Redno preverjajte, če so vrtljivi deli prosto gibljivi
oz. niso sprijeti, počeni ali tako poškodovani, da je
funkcija električnega aparata s tem okrnjena. Pred
uporabo električnega aparata, pustite da popravila
poškodovanih delov opravi kvalificirano osebje.
Mnogim nesrečam botruje slabo vzdrževanje električnih
orodij.
f ) Ohranjajte rezalno orodje ostro in čisto. Skrbno
negovana rezalna orodja z ostrimi rezili se manj zatikajo in
so bolje vodljiva.
g ) Uporabljajte električno orodje, nastavke in pribor
v skladu s temi navodili, upoštevajte pa tudi pogoje
dela in vrsto dela, ki ga opravljate. Če se orodje
uporablja za druge namene, kot je priporočeno, lahko taka
uporaba povzroči poškodbe.
5) Servis
a ) Električno orodje lahko servisira samo usposobljena
oseba, ki bo uporabila ustrezne rezervne dele
v primeru popravila električnega orodja. To je
zagotovilo, da se ohrani pravilno delovanje in varnost
električnega orodja.
Dodatni varnostni napotki za delo
z brusilniki
OPOZORILO: Stik z ali vdihavanje prahu, ki nastaja pri
brušenju, lahko ogrozi zdravje uporabnika orodja in ljudi
v bližini. Nosite masko, ki je posebej oblikovana za zaščito
pred strupenim prahom in hlapi, ter zagotovite zaščito tudi
za osebe, ki se nahajajo v bližini.
OPOZORILO: Kovinske materiale brusite v dobro
prezračenih prostorih. Ne delajte z orodjem v bližini
vnetljivih tekočin, plinov ali prahu. Iskre ali vroči delci, ki
nastajajo med brušenjem ali pri razelektritvi ščetk motorja,
lahko zanetijo vnetljive snovi.
OPOZORILO: Priporočamo, da uporabite inštalacijski
odklopnik s tokovno zaščito do 30mA.
Brušenje barve
•
•
•
OPOZORILO: Pri brušenju barv upoštevajte veljavne
predpise. Bodite še posebej pozorni na naslednje:
Kadarkoli je mogoče, uporabljajte napravo za odsesavanje
praha.
Bodite še posebej previdni pri brušenju barve, ki lahko vsebuje
svinec:
– Ne dovolite, da bi se v bližini zadrževale nosečnice ali otroci.
– Vsi ljudje, ki vstopijo v delovno območje, morajo nositi
masko, ki je posebej izdelana za zaščito pred prahom in
hlapi barv, ki vsebujejo svinec.
– V delovnem okolju ne jejte, pijte ali kadite.
Prah in ostanke brušenja odstranjujte na varen način.
Ostala tveganja
Kljub uporabi ustreznih varnostnih ukrepov in varnostnih naprav
se določenim nevarnostim ni mogoče izogniti. Mednje spadajo:
• Poškodbe sluha.
• Nevarnost telesnih poškodb zaradi odletavajočih odkruškov.
• Nevarnost opeklin zaradi segrevanja pribora med delom.
• Nevarnost telesnih poškodb zaradi dolgotrajnega dela.
Oznake na orodju
Na orodju so nameščeni naslednji piktogrami:
Pred uporabo natančno preberite uporabniška
navodila.
Lokacija datumske kode (Sl. A)
Datumska koda 8 , ki vsebuje tudi podatek o letu izdelave je
odtisnjena na ohišju.
Primer:
2016 XX XX
Leto izdelave
Vsebina kompleta
Komplet vsebuje:
1 dlanski brusilnik
1 vrečka za prah
1 list brusilnega papirja
1 navodila za uporabo
• Prepričajte se, da orodja, deli in pripomočki niso utrpeli
poškodbe med prevozom.
• Vzemite si čas in skrbno preberite in razumite navodila za
uporabo pred začetkom dela.
Opis (sl. A)
1
2
3
4
5
6
7
8
OPOZORILO: Električnega orodja ali njegovih delov nikoli
ne predelujte. Lahko povzročite škodo ali telesne poškodbe.
Stikalo za vklop/izklop
Elektronski regulator hitrosti
Odprtina za odvajanje prahu
Vrečka za prah
Objemka za vrečko za prah
Brusilna podloga
Sponka za kabel
Datumska koda
Namen uporabe
Brusilnik je namenjen profesionalnemu brušenju.
NE uporabljajte naprave v vlažnih pogojih ali v prisotnosti
vnetljivih tekočin in plinov.
Ti brusilniki so profesionalna električna orodja.
NE DOVOLITE otrokom stika z orodjem. Neizkušeni uporabniki
naj orodje uporabljajo s pomočjo nadzornika.
• Majhni otroci in osebe s posebnimi potrebami. Naprava
ni namenjena uporabi otrok ali neizkušenih oseb brez
primernega nadzora.
7
SLOVENŠČINA
•
Izdelka naj ne uporabljajo osebe (vključno z otroki)
z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali umskimi sposobnostmi,
neizkušene osebe in osebe, ki se želijo naučiti delati
z napravo, če jih ne nadzoruje oseba, odgovorna za
njihovo varnost. Ne dovolite, da bi bili otroci brez nadzora
v prisotnosti orodja.
Električna varnost
Električni motor je zasnovan samo za eno napetost. Vedno
preverite, ali dejanska napetost ustreza napetosti, navedeni na
podatkovni plošči.
Vaša DEWALT naprava je dvojno izolirana v skladu
z EN62841; iz tega sledi, da žica za ozemljitev ni
potrebna.
Če je poškodovan priključni kabel, ga je potrebno zamenjati
s posebej pripravljenim kablom, ki je na voljo prek servisne
mreže DEWALT.
Zamenjava vtiča priključnega kabla
(samo za Veliko Britanijo in Irsko)
Če je potrebno namestiti vtič, storite naslednje:
• Star in neuporaben vtič odvrzite v skladu z ustreznimi predpisi.
• Priključite rjavo žico na fazni terminal v vtiču.
• Priključite modro žico na nevtralni terminal.
OPOZORILO: Na ozemljitveni terminal ne priključujte
nobene žice.
Upoštevajte napotke za vgradnjo vtičev, ki so priloženi
s kvalitetnimi vtiči. Priporočena varovalka: 13 A.
Uporaba podaljška priključnega kabla
Podaljška napajalnega kabla ne uporabljajte, razen če je to nujno
potrebno. Uporabite podaljšek napajalnega kabla, ki ustreza
vhodni napetosti polnilnika (glejte razdelek Tehnični podatki).
Najmanjši premer kabla mora znašati 1,5 mm2; maksimalna
dolžina kabla pa 30 m.
Če uporabljate kolut, vedno do konca odvijte kabel.
SESTAVA IN NASTAVITVE
OPOZORILO: Za zmanjšanje nevarnosti hudih
telesnih poškodb izključite orodje in ga izklopite
iz vira napajanja pred izvedbo nastavitev ali
demontažo/namestitvijo priključkov ali pribora.
Sprožilno stikalo mora biti na poziciji IZKLOP. Neželen zagon
naprave lahko povzroči poškodbe.
Pritrditev brusilnih kolutov (sl. B)
Orodje uporablja brusilne kolute s kavljem in zanko premera 125
mm in z vzorcem odsesavanja prahu z 8 luknjami.
1. Orodje položite na mizo; brusna plošča 6 mora biti
obrnjena navzgor.
2. Na brusno ploščo položite brusilni list 9 .
3. Z eno roko držite brusno ploščo in poravnajte odprtine za
odsesavanje prahu.
4. Močno pritisnite kolut navzdol na brusilno podlogo.
8
Nastavitev elektronskega regulatorja
hitrosti (fig. A)
Hitrost je mogoče spreminjati v razponu od 8.000-12.000 min-1
s pomočjo elektronskega regulatorja za nastavitev hitrosti 2 .
Zavrtite elektronski regulator hitrosti na ustrezno vrednost.
Ustrezna nastavitev je odvisna od vaših izkušenj.
Na splošno velja, da trši materiali zahtevajo višjo nastavitev.
Odsesavanje prahu (sl. C, D)
OPOZORILO: Ker pri obdelovanju lesa z brusilnikom
nastaja prah, vedno namestite vrečko za prah v skladu
z ustreznimi predpisi za omejevanje nastajanja in izpustov
prahu.
OPOZORILO: Ne uporabljajte vrečke za prah ali naprave
za odsesavanje prahu brez ustrezne zaščite pred iskrenjem,
če brusite kovino.
Vaš brusilnik se ponaša z dvema načinoma za odsesavanje
prahu: pri način omogoča priklop dobavljene vrečke za prah
4 ali priklop vakuumskega sesalnika na vgrajen priključek za
odsesavanje prahu 3 ; drugi način pa uporabo lopute za prah
( 14 , sl. D). Vgrajen priključek za odsesavanje prahu je združljiv
z AirLock priključnim sistemom DEWALT in posledično omogoča
priklop na vakuumski sesalnik DEWALT ali pribor Airlock serije
DWV9000.
Montaža vrečke za prah
1. Medtem, ko držite brusilnik, vstavite objemko za vrečko za
prah 5 na priključek 3 , kot je prikazano na sliki C.
2. Objemko 5 zavrtite v smeri gibanja urinega kazalca, da
zategnete vrečko za prah 4 .
Praznjenje vrečke za prah
OPOMBA: Med opravljanjem tega postopka nosite ustrezno
zaščito za oči in masko za obraz.
Za učinkovito odvajanje prahu izpraznite vrečko za prah, ko je
približno eno tretjino polna.
1. Medtem, ko držite brusilnik, zavrtite objemko 5 vrečke za
prah v nasprotni smeri gibanja urinega kazalca, da sprostite
vrečko za prah 4 .
2. Odstranite vrečko za prah in počasi ter previdno stresite
vsebino iz vrečke.
3. Ponovno priključite vrečko za prah na priključek in zavrtite
objemko v smeri gibanja urinega kazalca.
Nekatere ostanke prahu bo morda težko odstraniti iz vrečke. To
ne bo vplivalo na kakovost brušenja, vsekakor pa se bo vrečka
hitreje napolnila. Če želite popolnoma izprazniti vrečko za prah,
pri praznjenju vrečke za prah pritisnite vzmet znotraj vrečke in
z vrečko potrkajte ob posodi za smeti.
UPORABA
Navodila za uporabo
OPOZORILO: Vedno upoštevajte varnostna navodila in
ustrezne predpise.
OPOZORILO: Za zmanjšanje nevarnosti hudih
telesnih poškodb izključite orodje in ga izklopite
iz vira napajanja pred izvedbo nastavitev ali
SLOVENŠČINA
demontažo/namestitvijo priključkov ali pribora.
Sprožilno stikalo mora biti na poziciji IZKLOP. Neželen zagon
naprave lahko povzroči poškodbe.
OPOZORILO: .
• Preverite, ali so vsi materiali, ki jih brusite, dobro
pritrjeni.
• Na obdelovanec vzpostavljajte samo rahel pritisk.
Prekomerni pritisk ne izboljšuje učinek brušenja, temveč
povečuje obremenitev orodja in povzroča trganje
brusila.
• Ne preobremenjujte orodja.
OPOZORILO: Ne brusite magnezija!
OPOMBA: Če po uporabi brusilnika navijete kabel okoli
ohišja orodja, ga navijte z večjim lokom, da kabelska
sponka ( 7 , sl. A) ne bo pod pritiskom, ki lahko privede
do tega, da se sponka okrivi. Na ta način boste preprečili
prezgodnjo poškodbo kabla.
Pravilni položaj roke (sl. E)
OPOZORILO: Da bi zmanjšali tveganje za nastanek
resnih poškodb, VEDNO držite roke v primerni poziciji, kot
prikazuje slika.
OPOZORILO: Da bi zmanjšali tveganje za nastanek resnih
poškodb, VEDNO bodite pripravljeni na možne nenadne
spremembe.
Pravilni položaj rok pomeni, da je ena roka ohišju brusilnika 10 in druga roka na glavnem držalu 16 , kot prikazuje slika.
Zamenjava brusilne podlage in jermena za
omejevanje hitrosti (sl. D)
Vaš brusilnik je opremljen z zamenljivim jermenom 13 , ki se
nahaja med podlogo 6 in ohišjem brusilnika 10 . Jermen je
zasnovan za nadziranje hitrosti, če brusilnik zdrsne iz delovne
površine. Jermen in brusna plošča 6 sta obrabna sestavna dela;
občasno bo treba zamenjati oba sestavna dela. Brusilno podlago
morate zamenjati, ko postanejo vidni znaki obrabe. Jermen
je treba zamenjati vsakič, če se hitrost brusilnika dramatično
poveča, ko ga dvignete z delovne površine. Omenjene nastavke
za uporabo z vašim orodjem lahko kupite pri pooblaščenem
servisu DEWALT.
1. Medtem, ko čvrsto držite podlogo, odstranite štiri vijake 15 s spodnjega dela podloge.
2. Odstranite podlogo 6 .
3. Zamenjajte dotrajan ali poškodovan jermen 13 tako, da ga
ovijete okoli vijaka 11 in nosilca ležaja 12 , kot je prikazano
na sliki D.
4. Ponovno namestite podlogo (po potrebi jo nadomestite
z novo). Vstavite vse štiri vijake 15 . Pazite, da vijake ne
zategnete prekomerno.
Mazanje
Vaše električno orodje ne zahteva dodatnega mazanja.
Vklop in izklop (sl. A)
Nastavite hitrost brušenja s pomočjo elektronskega regulatorja
hitrosti 2 .
Orodje vključite, tako da premaknete vklopno/izklopno stikalo
na pozicijo I.
Orodje izključite, tako da premaknete vklopno/izklopno stikalo
na pozicijo O.
Čiščenje
Začnite z najbolj grobo granulacijo.
Ker orodje v vseh smereh proizvaja majhne sledi brušenja, ni
potrebno brusiti v skladu z vzorcem strukture.
V kratkih časovnih presledkih preverjajte rezultate svojega dela.
Po končanem delu in pred izklopom iz vira napajanja vedno
izključite orodje.
OPOMBA: Če orodje uporabljate za brušenje kovine brez vrečke
za prah, očistite orodje z zrakom pod nizkim pritiskom.
OPOZORILO: Odstranite umazanijo in prah iz glavnega
ohišja z izpihovanjem s suhim zrakom, ko opazite,
da se prah nabere v in okoli odprtin za zračenje. Med
opravljanjem tega postopka nosite ustrezno zaščito za oči
in masko za obraz.
OPOZORILO: Za čiščenje nekovinskih delov orodja ne
uporabljajte kemičnih sredstev ali drugih močnih kemikalij.
Take kemikalije lahko oslabijo materiale, iz katerih so
izdelani ti deli. Uporabite samo krpo, navlaženo z vodo oz.
milnico. Pazite, da voda ne prodre v notranjost orodja; nikoli
ne potopite nobenega dela orodja v tekočino.
VZDRŽEVANJE
Izbirni pribori/nastavki
Vaš električni stroj DEWALT je bil oblikovan tako, da omogoča
dolgotrajno obratovanje z minimalnimi zahtevami po
vzdrževanju. Dolgoročno zadovoljivo delovanje je odvisno od
pravilne nege in rednega čiščenja orodja.
OPOZORILO: Za zmanjšanje nevarnosti hudih
telesnih poškodb izključite orodje in ga izklopite
iz vira napajanja pred izvedbo nastavitev ali
demontažo/namestitvijo priključkov ali pribora.
Sprožilno stikalo mora biti na poziciji IZKLOP. Neželen zagon
naprave lahko povzroči poškodbe.
OPOZORILO: Ker dodatna oprema, ki je ni izdelalo
podjetje DEWALT, ni bila preizkušena s tem strojem je
njena uporaba lahko nevarna. Da bi zmanjšali nevarnost
poškodb, uporabljajte le dodatno opremo, ki jo priporoča
proizvajalec DEWALT.
Če potrebujete več informacij glede ustreznosti dodatne
opreme, se obrnite na Vašega prodajalca.
Brušenje
9
SLOVENŠČINA
Skrb za varovanje okolja
Odlagajte ločeno od navadnih komunalnih odpadkov.
Orodja in baterij, ki so označeni s tem simbolom ne
odstranjujte skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki.
Orodje in baterija vsebuje materiale, ki jih je mogoče
znova uporabiti ali reciklirati; s predelavo rabljenih proizvodov
bomo zmanjšali potrebo po novih proizvodih. Izdelek in baterijo
reciklirajte skladno z lokalnimi predpisi, ki predpisujejo odlaganje
odpadkov in odpadno električno in elektronsko opremo. Za več
podrobnosti obiščite spletno stran www.2helpU.com.
10
HRVATSKI
125 mm RUČNA BRUSILICA
DWE6423
Čestitamo!
Odabrali ste DEWALT alat. Godine iskustva i neprekidnih
poboljšanja čine DEWALT jednim od najpouzdanijih partnera za
korisnike profesionalnih električnih alata.
Tehnički podaci
Napon
Vrsta
Izlazna snaga
Promjer ploče
mm
DWE6423
230
1
280
125
Okretaja
min-1
8000-12000
Okretaj ø
mm
2,6
Težina
kg
1,28
VDC
W
Buka i vibracije (troosni vektorski zbroj) prema EN62841-2-4:
OPASNOST: Označava neposrednu rizičnu okolnost koja
će, ako se ne izbjegne, rezultirati smrću ili ozbiljnim
ozljedama.
UPOZORENJE: Označava potencijalno rizičnu okolnost
koja, ako se ne izbjegne, može rezultirati ozbiljnim
ozljedama ili smrću.
OPREZ: Označava potencijalno rizičnu okolnost koja, ako
se ne izbjegne, može rezultirati manjim ili srednje teškim
ozljedama.
NAPOMENA: Naznačuje praksu koja nije vezana uz
tjelesne ozljede i koja, ako se ne izbjegne, može rezultirati
materijalnom štetom.
Naznačuje rizik od strujnog udara.
Označava rizik od požara.
EC-deklaracija usklađenosti
Direktiva o strojevima
LPA (razina zvučnog tlaka)
dB(A)
80
LWA (snaga zvuka)
dB(A)
91
K
dB(A)
3
(nesigurnost za danu razinu zvuka)
2
Vrijednost emisija vibracija ah =
m/s
<2,5
<1,5
Nesigurnost K =
m/s2
Razina emisije vibracija navedena na ovom informacijskom listu
izmjerena je u skladu sa standardiziranim ispitivanjem opisanim
u dokumentu EN62841 i može se upotrijebiti za međusobno
uspoređivanje alata. Može se koristiti za preliminarno
procjenjivanje izloženosti.
UPOZORENJE: Deklarirana razina emisije vibracija odnosi
se na glavne primjene alata. Međutim, ako se alat koristi
u drugim primjenama, s drugim nastavcima ili ako je loše
održavan, razine vibracija mogle bi se razlikovati. To može
značajno povećati razinu izloženosti tijekom ukupnog
vremena upotrebe.
Tijekom procjene razine izloženosti vibracijama potrebno
je uzeti u obzir vrijeme tijekom isključivanja alata i vrijeme
dok je uključen, ali se ne upotrebljava za izvođenje radova.
To može značajno smanjiti razinu izloženosti tijekom
ukupnog vremena upotrebe.
Provjerite dodatne sigurnosne mjere za zaštitu korisnika od
učinaka vibracija, kao što su: održavanje alata i pribora,
održavanje ruku toplima, organizacija radnih rasporeda i sl.
UPOZORENJE: Tijekom rada s brusilicom uvijek nosite
zaštitu za sluh.
Definicije: Sigurnosne smjernice
Dolje opisane definicije opisuju razinu ozbiljnosti svake riječi
naznake. Pročitajte priručnik i obratite pažnju na ove simbole.
Ručna brusilica
DWE6423
DEWALT izjavljuje da su proizvodi opisani u odjeljku Tehnički
podaci usklađeni sa smjernicama:
2006/42/EC, EN62841-1:2015, EN62841-2-4:2014.
Ovi proizvodi također su usklađeni s Direktivama 2014/30/EU
i 2011/65/EU. Za dodatne informacije kontaktirajte DEWALT
putem sljedeće adrese ili pogledajte prilog pri kraju priručnika.
Dolje potpisani je odgovoran za usklađenost tehničke
dokumentacije i ovu izjavu iznosi u ime tvrtke DEWALT.
Markus Rompel
direktor inženjeringa
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
20.04.2016
UPOZORENJE: Pročitajte priručnik s uputama kako biste
smanjili rizik od ozljeda.
Opća sigurnosna upozorenja za električne
alate
UPOZORENJE: Pročitajte sva sigurnosna upozorenja
i upute. Nepoštivanje upozorenja i uputa može rezultirati
strujnim udarom, požarom i/ili ozbiljnim ozljedama.
UPOZORENJA I UPUTE ČUVAJTE ZA
BUDUĆE POTREBE
11
HRVATSKI
Izraz "električni alat" u upozorenjima odnosi se na električni alat
napajan iz strujne utičnice (sa žicom) ili električni alat napajan
akumulatorskom baterijom (bez žice).
1) Sigurnost u radnom području
a ) Područje rada držite čistim i dobro osvijetljenim.
Zakrčeni ili mračni prostori dovode do nezgoda.
b ) S električnim alatima ne radite u eksplozivnom
okruženju, kao što je blizina zapaljivih tekućina,
plinova ili prašine. Električni alati stvaraju iskre koje mogu
zapaliti prašinu ili pare.
c ) Pri radu s električnim alatom držite podalje
promatrače i djecu. Zbog odvraćanja pozornosti mogli
biste izgubiti nadzor nad uređajem.
d)
e)
f)
2) Zaštita od električne struje
a ) Utikači električnih alata moraju odgovarati
utičnicama. Nikad i ni na koji način ne prepravljajte
utikač. Nemojte rabiti prilagodne utikače
s električnim alatima opremljenima uzemljenjem.
Neizmijenjeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjit će
rizik od strujnog udara.
b ) Izbjegavajte fizički kontakt s uzemljenim površinama
poput cijevi, radijatora, metalnih okvira i hladnjaka.
Ako je tijelo uzemljeno, rizik od strujnog udara je povećan.
c ) Električne alate ne izlažite kiši ni vlazi. Prodiranje vode
u električni alat povećat će rizik od strujnog udara.
d ) Kabel ne upotrebljavajte za nepredviđene namjene.
Kabel nikad ne upotrebljavajte za nošenje,
povlačenje ili odvajanje utikača električnog alata
iz električne utičnice. Kabel držite podalje od izvora
topline, ulja i oštrih ili pokretnih dijelova. Oštećeni ili
zapleteni kabel povećat će rizik od strujnog udara.
e ) Pri radu s električnim alatom na otvorenom,
upotrijebite produžni kabel pogodan za upotrebu
na otvorenom. Upotreba kabela prikladnog za otvorene
prostore smanjuje rizik od strujnog udara.
f ) Ako nije moguće izbjeći korištenje električnog
alata u vlažnim uvjetima, upotrijebite napajanje
s diferencijalnom sklopkom za zaštitu od
neispravnosti uzemljenja (RCD). Upotreba sklopke na
diferencijalnu struju (RCD) smanjuje rizik od strujnog udara.
3) Osobna sigurnost
a ) Budite na oprezu, pazite što radite i rukovodite se
zdravim razumom pri radu s električnim alatom.
Ne koristite električni alat ako ste umorni ili pod
utjecajem droga, alkohola ili lijekova. Trenutak
nepažnje tijekom rada s električnim alatom može dovesti
do ozbiljnih ozljeda.
b ) Koristite osobnu zaštitnu opremu. Uvijek koristite
zaštitu za oči. Upotreba zaštitne opreme poput maske
protiv prašine, sigurnosnih cipela protiv klizanja, čvrste
kape ili zaštite sluha u odgovarajućim uvjetima smanjit će
rizik od tjelesnih ozljeda.
c ) Spriječite nenamjerno uključivanje. Prije
priključivanja u električnu mrežu ili umetanja
12
g)
h)
akumulatorske baterije, kao i prije uzimanja ili
nošenja alata, provjerite je li prekidač u isključenom
položaju. Nošenje električnog alata tako da je prst na
prekidaču ili priključivanje električnog alata kojemu je
prekidač uključen dovodi do nezgoda.
Prije nego što uključite električni alat, uklonite
s njega bilo kakve ključeve za prilagođavanje.
Ostavljanje ključa na rotirajućem dijelu električnog alata
može dovesti do ozljede.
Ne sežite predaleko. Pazite na ravnotežu i zauzmite
stabilan položaj. To omogućuje bolji nadzor nad
električnim alatom u neočekivanim situacijama.
Pravilno se obucite. Ne nosite široku odjeću ili nakit.
Kosu, odjeću i rukavice uvijek držite podalje od
pokretnih dijelova. Pokretni dijelovi mogu zahvatiti
labavo obučenu odjeću, nakit ili dugu kosu.
Ako su omogućeni uređaji za priključivanje izvlačenja
i prikupljanja prašine, osigurajte njihovo pravilno
povezivanje i upotrebu. Upotreba uređaja za prikupljanje
prašine može smanjiti opasnosti vezane uz prašinu.
Pazite da zbog osjećaja sigurnosti stečenog čestom
upotrebom alata ne zanemarite pravila sigurnosti.
Nepažljivo postupanje može u djeliću sekunde uzrokovati
ozbiljne ozljede.
4) Upotreba i čuvanje električnih alata
a ) Ne forsirajte električni alat. Upotrijebite odgovarajući
električni alat za posao koji obavljate. Prikladan
električni alat bolje će i sigurnije obaviti posao brzinom za
koju je predviđen.
b ) Ne koristite električni alat ako se prekidač ne
može prebaciti u isključeni ili uključeni položaj.
Svaki električni alat kojim se ne može upravljati pomoću
prekidača predstavlja opasnost i potrebno ga je popraviti.
c ) Prije prilagođavanja, zamjene pribora ili pohrane
električnog alata, isključite utikač iz utičnice ili
odvojite akumulatorsku bateriju ako je moguće. Ove
sigurnosne mjere smanjuju rizik od nehotičnog pokretanja
električnog alata.
d ) Električne alate koji se ne upotrebljavaju pohranite
izvan dohvata djece i ne dopustite osobama koje nisu
upoznate s alatom ili ovim uputama da ga koriste.
Električni alati opasni su ako njima rade nestručni korisnici.
e ) Električne alate i dodatke treba održavati. Provjerite
ima li otklona ili savijenih pokretnih dijelova,
napuknutih dijelova ili drugih okolnosti koje mogu
utjecati na rad električnog alata. Ako je alat oštećen,
popravite ga prije upotrebe. Velik broj nezgoda
uzrokovan je loše održavanim električnim alatima.
f ) Rezne dijelove alata održavajte oštrima i čistima.
Pravilno održavanje reznih alata i njihovih oštrica smanjuje
mogućnost savijanja i olakšava upravljanje.
g ) Električni alat, pribor, nastavke itd., upotrebljavajte
u skladu s ovim uputama te uzimajući u obzir radne
uvjete i posao koji je potrebno obaviti. Upotreba
HRVATSKI
električnog alata za poslove za koje nije predviđen može
dovesti do opasnih situacija.
5) Servisiranje
a ) Električne alate servisirajte kod kvalificiranog
servisera i upotrebom identičnih zamjenskih dijelova.
To omogućuje sigurnu uporabu alata.
Dodatne posebne sigurnosne upute za
brusilice
UPOZORENJE: Kontakt s prašinom nastalom tijekom
brušenja ili njezino udisanje može ugroziti zdravlje
rukovatelja i osoba u blizini. Nosite zaštitnu masku posebno
dizajniranu za zaštitu od otrovnih čestica i isparenja olovne
prašine te osigurajte zaštitu drugih osoba koje se nalaze ili
prolaze radnim područjem.
UPOZORENJE: Ovaj alat koristite u dobro prozračenim
prostorima kad brusite željezne materijale. Alat ne
upotrebljavajte u blizini zapaljivih tekućina, plinova ili
prašine. Iskre i vruće čestice proizvedene brušenjem ili
električnim lukom četkica motora mogu upaliti zapaljive
materijale.
UPOZORENJE: preporučujemo uporabu sklopke na
diferencijalnu struju od 30 mA ili manje.
Brušenje boje
•
•
•
UPOZORENJE: Pridržavajte se važećih propisa za brušenje
boje. Obratite posebnu pažnju na sljedeće:
Kad god je moguće, za odvođenje prašine koristite usisavač.
Budite osobito pažljivi tijekom brušenja boje koja bi mogla
sadržavati olovo:
– Djeci i trudnicama ne dopuštajte pristup u radno područje.
– Sve osobe koje ulaze u radno područje moraju nositi masku
koja je posebno dizajnirana za zaštitu od prašine i isparenja
boje na bazi olova.
– U radnom području nemojte jesti, piti ni pušiti.
Otpadne čestice i prašinu odbacite na siguran način.
Stalno prisutni rizici
Unatoč primjenjivanju važećih sigurnosnih propisa i sigurnosnih
uređaja, određene stalno prisutne rizike nije moguće izbjeći.
A to su:
• Oštećenje sluha.
• Rizik od osobnih ozljeda uslijed letećih objekata.
• Rizik od opekotina uslijed zagrijavanja pribora tijekom rada.
• Rizik od osobnih ozljeda uslijed dulje upotrebe.
Oznake na alatu
Na alatu su prikazani sljedeći simboli:
Prije upotrebe pročitajte priručnik s uputama.
Položaj datumske oznake (sl. A)
Datumska oznaka 8 , koja sadrži godinu proizvodnje, ispisana je
na kućištu.
Primjer:
2016 XX XX
Godina proizvodnje
Sadržaj paketa
U paketu se nalazi:
1 Ručna brusilica
1 Vreća za prašinu
1 List brusnog papira
1 priručnik s uputama
• Alat, dijelove i pribor provjerite radi eventualnih oštećenja
nastalih tijekom transporta.
• Temeljito proučite ovaj priručnik i upoznajte se s njime prije
same upotrebe alata.
Opis (sl. A)
1
2
3
4
5
6
7
8
UPOZORENJE: Nikad ne modificirajte električni alat ili bilo
koji njegov dio. Može doći do oštećenja ili ozljeda.
Prekidač za uključivanje/isključivanje
Elektronički birač brzine
Otvor za odvođenje prašine
Vreća za prašinu
Obujmica vreće za prašinu
Brusna ploča
Odmorište
Šifra datuma
Namjena
Vaša brusilica projektirana je za profesionalnu primjenu
u brušenju.
NEMOJTE koristiti u vlažnim uvjetima ni u blizini zapaljivih
tekućina ili plinova.
Ove brusilice su profesionalni električni alati.
NE dopustite djeci da dolaze u kontakt s alatom. Neiskusan
korisnik mora biti pod nadzorom prilikom uporabe ovog alata.
• Malena djeca i nemoćne osobe. Ovaj uređaj nije
namijenjen upotrebi od strane djece ili nemoćnih osoba bez
nadzora.
• Ovaj proizvod nije namijenjen upotrebi od strane osoba
(uključujući i djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili
mentalnim sposobnostima, kao ni osoba s nedostatkom
iskustva ili znanja, osim ako ih osoba zadužena za njihovu
sigurnost nadzire. Djecu se nikad ne smije ostaviti samu uz
ovaj proizvod.
Zaštita od električne struje
Elektromotor je projektiran za samo jedan napon. Uvijek
provjerite odgovara li električno napajanje naponu navedenom
na opisnoj oznaci.
Ovaj DEWALT alat dvostruko je izoliran sukladno
smjernici EN62841 te žica uzemljenja nije potrebna.
Ako je kabel napajanja oštećen, potrebno ga je zamijeniti
posebnim kabelom dostupnim putem ovlaštenog servisa tvrtke
DEWALT.
13
HRVATSKI
Zamjena strujnog utikača (samo za U.K.
i Irsku)
Ako je potrebno postaviti novi strujni utikač:
• Na siguran način odbacite stari utikač.
• Smeđi vodič spojite na fazni priključak u utikaču.
• Plavi vodič spojite na neutralni priključak u utičnici.
UPOZORENJE: na priključak uzemljenja nije potrebno
ništa povezivati.
Slijedite upute za ugradnju isporučene uz utikač dobre kvalitete.
Preporučeni osigurač: 13 A.
Upotreba produžnog kabela
Produžni kabel smije se upotrebljavati samo ako je to krajnje
potrebno. Upotrijebite odobreni produžni kabel koji je pogodan
za ulaznu snagu vašeg punjača (pogledajte Tehničke podatke).
Najmanja debljina vodiča je 1,5 mm2, a najveća duljina je 30 m.
U slučaju upotrebe kabela na kolutu, kabel uvijek potpuno
odmotajte.
SASTAVLJANJE I PODEŠAVANJE
UPOZORENJE: Da biste smanjili opasnost od
ozbiljnih ozljeda, isključite alat i odvojite ga od izvora
napajanja prije izvođenja bilo kakvih prilagođavanja
ili postavljanja/uklanjanja dodataka ili pribora.
Provjerite je li okidač u isključenom položaju (OFF). Slučajno
uključivanje alata može uzrokovati ozljede.
Postavljanje brusnih diskova (sl. B)
Alat koristi brusne diskove od 125 mm s čičak-prihvatom i 8
otvora za odvođenje prašine.
1. Alat postavite na stol, tako da brusna ploča 6 bude
okrenuta prema gore.
2. Brusni disk 9 postavite izravno na brusnu ploču.
3. Brusnu ploču pridržavajte jednom rukom i poravnajte otvore
za odvođenje prašine.
4. Disk čvrsto pritisnite na brusnu ploču.
Postavljanje birača za elektroničku
regulaciju brzine (sl. A)
D). Ugrađeni ispušni otvor koristi DEWALT priključak, što ga čini
kompatibilnim s DEWALT usisavačem i dodatkom DWV9000.
Pričvršćivanje vrećice za prašinu
1. Držeći brusilicu namjestite obujmicu vreće za prašinu 5 na
ispušni otvor 3 (sl. C).
2. Zakrenite obujmicu 5 u smjeru kazaljke na satu kako biste
učvrstili vreću za prašinu 4 .
Pražnjenje vrećice za prašinu
NAPOMENA: Tijekom izvođenja ovog postupka nosite zaštitu
za oči i odobrenu masku protiv prašine.
Kako bi odvođenje prašine bilo učinkovito, vreću za skupljanje
prašine ispraznite kad je puna približno do trećine.
1. Držeći brusilicu zakrenite obujmicu 5 suprotno od kazaljke
na satu kako biste oslobodili vreću za prašinu 4 .
2. Odvojite vrećicu za prašinu od brusilice i lagano je protresite
ili tapkajte po njoj kako biste je ispraznili.
3. Ponovo pričvrstite vreću za prašinu na izlazni otvor i učvrstite
je tako da obujmicu zakrenete u smjeru kazaljke na satu.
Vreću možda nećete moći potpuno isprazniti. To ne utječe na
učinkovitost brušenja, ali smanjuje učinkovitost prikupljanja
prašine. Da bi brusilica radila maksimalno učinkovito, pritisnite
oprugu unutar vrećice za prašinu tijekom njezinog pražnjenja
i lupkajte njome o stjenku koša za otpatke ili priključka za
odvođenje prašine.
UPOTREBA
Upute za upotrebu
Brzina se može fino podešavati u rasponu 8.000-12.000 min-1
pomoću elektroničkog regulatora brzine 2 .
Elektronički birač brzine podesite po potrebi. Pravilna postavka
je stvar iskustva.
Općenito, tvrđi materijali zahtijevaju višu postavku.
Odvođenje prašine (sl. C, D)
UPOZORENJE: Budući da prilikom obrade drva brusilicom
nastaje prašina, uvijek postavite vreću za prašinu koja je
izrađena sukladno važećim propisima o emisiji prašine.
UPOZORENJE: Tijekom brušenja metala ne
upotrebljavajte vreću za prašinu ili usisavač bez
odgovarajuće zaštite protiv iskrenja.
Ova brusilica podržava dva načina odvođenja prašine: ugrađeni
ispušni otvor 3 koji omogućuje priključivanje isporučene
vrećice za prašinu 4 ili usisavača i zaslon za prašinu ( 14 , sl.
14
UPOZORENJE: Uvijek se pridržavajte sigurnosnih uputa
i važećih propisa.
UPOZORENJE: Da biste smanjili opasnost od
ozbiljnih ozljeda, isključite alat i odvojite ga od izvora
napajanja prije izvođenja bilo kakvih prilagođavanja
ili postavljanja/uklanjanja dodataka ili pribora.
Provjerite je li okidač u isključenom položaju (OFF). Slučajno
uključivanje alata može uzrokovati ozljede.
UPOZORENJE: .
• Pobrinite se da radni materijal koji će se brusiti bude
dobro učvršćen.
• Na radni materijal primijenite isključivo lagani pritisak.
Pretjerani pritisak ne poboljšava učinak brušenja, već
samo rezultira povećanim opterećenjem na električni
alat i izaziva trganje abrazivne površine.
• Izbjegavajte preopterećivanje.
UPOZORENJE: Ne brusite magnezij!
NAPOMENA: Ako prilikom pohrane odlučite omotati
kabel oko alata, učinite to tako da kabel bude labav i da
se ne savija previše ( 7 , sl. A). To produljuje vijek trajanja
kabela.
Pravilan položaj ruku (sl. E)
UPOZORENJE: Da biste smanjili opasnost od ozbiljnih
ozljeda UVIJEK pravilno postavite ruke kao što je
prikazano.
UPOZORENJE: Da biste smanjili opasnost od ozbiljnih
ozljeda, UVIJEK čvrsto pridržavajte kao mjeru opreza
u slučaju nagle reakcije.
Pravilan položaj ruku je kada jednom rukom držite kućište
brusilice 10 , a drugom glavno hvatište 16 kao što je prikazano.
HRVATSKI
Podmazivanje
Ovaj električni alat ne zahtijeva dodatno podmazivanje.
Uključivanje i isključivanje (sl. A)
Pomoću elektroničkog regulatora brzine 2 podesite brzinu
brušenja.
Da biste uključili alat, prekidač za uključivanje/isključivanje
postavite u položaj I.
Da biste isključili alat, prekidač za uključivanje/isključivanje
postavite u položaj O.
Brušenje
Započnite s najgrubljim brusnim papirom.
Obzirom da alat proizvodi male ogrebotine u svim smjerovima,
nije potrebno brusiti u smjeru vlakana drva.
Često provjeravajte učinak vašeg rada.
Alat uvijek isključite po završetku rada i prije isključivanja utikača
iz utičnice napajanja.
ODRŽAVANJE
Vaš DEWALT električni alat projektiran za dugotrajnu upotrebu uz
minimalna održavanja. Neprekinuta i zadovoljavajuća upotreba
ovisi o pravilnom održavanju i redovitom čišćenju.
UPOZORENJE: Da biste smanjili opasnost od
ozbiljnih ozljeda, isključite alat i odvojite ga od izvora
napajanja prije izvođenja bilo kakvih prilagođavanja
ili postavljanja/uklanjanja dodataka ili pribora.
Provjerite je li okidač u isključenom položaju (OFF). Slučajno
uključivanje alata može uzrokovati ozljede.
Ponovno postavljanje brusne ploče i remena
za ograničavanje brzine (sl. D)
Ova brusilica opremljena je izmjenjivim remenom 13 koji se
nalazi između ploče 6 i kućišta brusilice 10 . Predviđen je za
upravljanje brzinom brusne ploče kada je uređaj podignut od
površine radnog materijala. Remen i brusna ploča 6 potrošni
su materijal te ih je povremeno potrebno zamijeniti. Brusnu
ploču potrebno je zamijeniti kad znakovi trošenja postanu
uočljivi. Zamjena remena potrebna je ako se brzina ploče izrazito
povećava prilikom podizanja uređaja s radne površine. Ovi
dijelovi dostupni su uz nadoplatu kod lokalnog dobavljača ili
u ovlaštenom DEWALT servisu.
1. Čvrsto držeći pločicu, uklonite četiri vijka 15 s donje strane.
2. Uklonite ploču 6 .
3. Istrošeni ili oštećeni remen 13 zamijenite tako da ga
omotate oko vijka 11 i pričvrsnog dijela 12 , kao što je
prikazano na sl. D.
4. Ponovo postavite ploču (zamijenite je novom ako je
potrebno). Ponovo postavite četiri vijka 15 . Nemojte previše
pritezati vijke.
Čišćenje
NAPOMENA: Nakon korištenja alata za brušenje metala i bez
vreće za prašinu, alat očistite zrakom pod niskim tlakom.
UPOZORENJE: prašinu iz kućišta ispušite suhim zrakom
čim primijetite nakupljanje nečistoća oko ventilacijskih
otvora. Tijekom izvođenja ovog postupka nosite zaštitu za
oči i odobrenu masku protiv prašine.
UPOZORENJE: Za čišćenje nemetalnih dijelova alata
nikad ne upotrebljavajte otapala ili druge jake kemikalije.
Te kemikalije mogu štetiti materijalima upotrijebljenima
u tim dijelovima. Upotrebljavajte isključivo krpu natopljenu
vodom i blagim sapunom. Nikad ne dopustite da bilo
kakva tekućina prodre u unutrašnjost alata. Nikad ne
potapajte bilo koji dio alata u tekućinu.
Dodatni pribor
UPOZORENJE: Budući da dodaci koji nisu u ponudi tvrtke
DEWALT nisu provjereni s ovim proizvodom, upotreba
takvih dodataka uz ovaj alat može biti opasna. Da biste
smanjili opasnost od ozljeda, uz ovaj proizvod koristite
isključivo pribor koji preporučuje DEWALT.
Od lokalnog dobavljača zatražite informacije o odgovarajućim
dodacima.
Zaštita okoliša
Odvojeno prikupljajte. Proizvodi i baterije označene
ovim simbolom ne smiju se odlagati s komunalnim
otpadom.
Proizvodi i baterije sadrže materijale koji se mogu
reciklirati radi smanjenje potrošnje sirovina i očuvanja prirodnih
resursa. Električne proizvode i baterije reciklirajte sukladno
lokalnim propisima. Više informacija dostupno je na adresi
www.2helpU.com.
15
HRVATSKI
JAMSTVENA IZJAVA
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Jamčimo da navedeni proizvod koji smo isporučili nema nedostataka ili grešaka u konstrukciji
ili tvorničkoj montaži.
Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupnje.
Jamčimo da će navedeni proizvod koji smo
isporučili u jamstvenom roku ispravno funkcionirati kod normalne upotrebe ukoliko će se
korisnik pridržavati priloženih uputa o uporabi.
Jamčimo da je za isporučeni proizvod osigurano servisno održavanje i potrebni rezervni
dijelovi u toku 7 godina od datuma kupnje.
Obvezujemo se na zahtjev imatelja jamstvenog
lista podnesenog u jamstvenom roku, o svom
trošku osigurati otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizlaze iz nepodudarnosti
stvarnih sa propisanim, odnosno deklariranim
karakteristikama kvalitete proizvoda. Popravak
se obvezujemo izvršiti u roku od 45 dana od
dana prijave kvara. Ako proizvod ne popravimo
u tom roku obvezujemo se zamijeniti ga novim
ili vratiti uplaćenu svotu.
Jamstvo vrijedi uz predočenje originalnog
računa prodavatelja, te ispravno ispunjenog
i ovjerenog pečatom prodavatelja jamstvenog
lista.
Troškove prijevoza odnosno prijenosa proizvoda koji nastaju pri popravku odnosno njegovoj
zamjeni u garantnom roku snosi nositelj jamstva. Bez obzira na način dostave ovlaštenom
servisu, kupac je obavezan podignuti proizvod
po izvršenom servisnom popravku i isto potvrditi svojim potpisom.
Nepravilnosti koje su nastale nestručnim
rukovanjem, rukovanjem suprotnim navedenim
u uputama ili mehaničkim oštećenjem isključene su iz jamstva.
Proizvod ne smije biti prethodno otvaran ili
popravljan od strane neovlaštenih osoba.
Ako popravak traje duže od 14 dana, jamstveni
rok se produžuje za trajanje servisa.
RADOVI I DIJELOVI KOJI IDU NA TERET JAMSTVA
♦ Kvarovi nastali greškom prilikom tvorničkog
sklapanja i pakiranja
♦ Puknuća lomovi dijelova strojeva i alata prouzročeni nekvalitetnim materijalom tj. tvorničkom
greškom.
♦ Indirektni kvarovi uzrokovani točkom 2.
♦ Kvarovi nastali odmah po puštanju stroja/uređaja u rad
16
RADOVI I DIJELOVI KOJI NISU PREDMET
JAMSTVA
1. Oštećena i kvarovi nastali:
♦ Prilikom nepravilnog sastavljanja uređaja
od strane kupca
♦ Nepravilnim rukovanjem i nenamjenskim
korištenjem
♦ Korištenjem neadekvatnih goriva, maziva,
napona, opterećenja
♦ Servisiranjem ili rastavljanjem uređaja od
strane neovlaštenih osoba
2. Dijelovi koji spadaju u potrošni materijal:
♦ Kvarovi nastali nedovoljnim održavanjem ili
servisiranjem
♦ Kvarovi nastali radi preopterećivanja ili
pregrijavanja uređaja ili njihovih sastavnih
dijelova
TIP PROIZVODA:
Prodajno mjesto:
Pečat:
Datim prodaje:
Potpis:
ALATI MILIĆ D.O.O. - CROATIA
Mirka Viriusa 2, 10090 ZAGREB
info@alatimilic.hr
http://www.alatimilic.hr/
T: 00 385 (0)1 3734 791
T: 00 385 (0)9 137 33 000
F: 00 385 (0)1 3906 790
SRPSKI
125 mm RUČNA EKSCENTAR BRUSILICA
DWE6423
Čestitamo!
Izabrali ste DEWALT alat. Dugogodišnje iskustvo, razvoj
proizvoda i inovacije učinile su da DEWALT postane jedan od
najpouzdanijih partnera korisnicima profesionalnih ručnih
električnih alata.
Tehnički podaci
OPASNOST: Ukazuje na neposredno opasnu situaciju koja,
ako se ne izbegne, će dovesti do smrti ili teške povrede.
UPOZORENJE: Ukazuje na potencijalno opasnu situaciju
koja bi, ako se ne izbegne, može izazvati smrt ili ozbiljnu
povredu.
OPREZ: Ukazuje na potencijalnu opasnu situaciju koja,
može ako se ne izbegne izazvati manju ili umerenu
povredu.
NAPOMENA: Ukazuje na praksu koja nije povezana
sa telesnim povredama koja, ako se ne izbegne, može
dovesti do materijalne štete.
Napon
Tips
Izlazna snaga
Prečnik pločice
mm
DWE6423
230
1
280
125
Obrtaji
min-1
8000-12000
Orbita ø
mm
2,6
EC izjava o usklađenosti
Súly
kg
1,28
Direktiva za mašine
VDC
W
Označava opasnost od električnog udara.
Označava opasnost od požara.
Ukupne vrednosti za buku i vibracije (vektorska suma u tri pravca) prema
EN62841-2-4:
LPA (emisija nivoa zvučnog pritiska)
dB(A)
80
LWA (nivo zvučne snage)
dB(A)
91
K
dB(A)
3
(odstupanje za zadati nivo buke)
Emisiona vrednost vibracija ah =
m/s2
<2,5
<1,5
Odstupanje K =
m/s2
Emisioni nivo vibracija naveden u ovoj informaciji izmeren
je prema standardizovanom postupku iz EN62841 i može se
koristiti za upoređivanje alata. Može se koristiti za preliminarnu
procenu izloženosti.
UPOZORENJE: Deklarisani emisioni nivo vibracija važi za
glavne primene alata. Međutim, ako se alat koristi za druge
aplikacije, sa drugim priborima ili ako je loše održavan,
emisiona vrednost vibracija se može razlikovati. To može
značajno povećati nivo izlaganja u ukupnom periodu rada.
Procena nivoa izloženosti vibracijama takođe treba da
uzme u obzir vremena kada je alat isključen i kada radi
u praznom hodu. To može značajno smanjiti nivo izlaganja
u ukupnom periodu rada.
Identifikujte dopunske bezbednosne mere za zaštitu
rukovaoca od efekata vibracija kao što su: održavanje
alata i pribora, održavanje ruku toplim, organizacija radnih
uzoraka.
UPOZORENJE: Nosite uvek zaštitu za sluh kada radite sa
brusilicom.
Definicije: Bezbednosne smernice
Dole navedene definicije opisuju nivo ozbiljnosti za svaku
signalnu reč. Molimo da pročitate uputstvo i vodite računa o tim
simbolima.
Ručna ekscentar brusilica
DWE6423
DEWALT izjavljuje da su proizvodi opisanu u delu Tehnički
podaci usklađeni sa:
2006/42/EC, EN62841-1:2015, EN62841-2-4:2014.
Ovi proizvodi su takođe usklađeni sa direktivom 2014/30/
EU i 2011/65/EU. Za više informacija kontaktirajte DEWALT na
sledećoj adresi ili ih potražite na poleđini uputstva za upotrebu.
Dolepotpisani je odgovoran za pripremu tehničke
dokumentacije i daje ovu izjavu za račun kompanije DEWALT.
Markus Rompel
Direktor inženjeringa
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Nemačka
20.04.2016
UPOZORENJE: Radi smanjenja opasnosti od povreda,
pročitajte uputstvo za upotrebu.
Opšta bezbednosna upozorenja za električne
alate
UPOZORENJE: Pročitajte sva bezbednosna
upozorenja i uputstva. Nepoštovanje upozorenja
i uputstava može izazvati električni udar, požar i/ili ozbiljnu
povredu.
17
SRPSKI
SAČUVAJTE SVA UPOZORENJA
I UPUTSTVA
ZA BUDUĆE POTREBE
c)
Termin “električni alat” u upozorenjima odnosi se na alate
sa mrežnim napajanjem (sa kablom) ili alate sa baterijskim
napajanjem (bežični).
1) Bezbednost radnog područja
a ) Radno područje treba uvek da bude čisto i dobro
osvetljeno. Nered i mračna područja izazivaju nezgode.
b ) Ne radite sa električnim alatima u eksplozivnim
atmosferama, na primer u prisustvu zapaljivih
tečnosti, gasova ili prašine. Električni alati stvaraju
varnice koje mogu da upale prašinu ili isparenja.
c ) Decu i druge osobe udaljite dok radite sa električnim
alatom. Zbog ometanja možete izgubiti kontrolu.
2) Električna bezbednost
a ) Utikači električnih alata moraju da odgovaraju
utičnici. Nikada i ni na bilo koji način nemojte
modifikovati utikač. Ne koristite nikakve utične
adaptere sa uzemljenim električnim alatima.
Nemodifikovani utikači i odgovarajuće utičnice smanjiće
opasnost od električnog udara.
b ) Izbegavajte telesni kontakt sa uzemljenim
površinama kao što su cevi, radijatori, šporeti
i frižideri. Postoji veća opasnost od električnog udara ako
je vaše telo uzemljeno.
c ) Ne izlažite električne alate kiši ili vlažnim uslovima.
Voda koja prodre u električni alat povećava opasnost od
električnog udara.
d ) Ne rukujte nepravilno kablom. Nemojte nikad
koristiti kabl za nošenje, vučenje ili izvlačenje utikača
električnog alata. Kabl udaljite od toplote, ulja, oštrih
ivica ili pokretnih delova. Oštećeni ili zapleteni kablovi
povećavaju opasnost od električnog udara.
e ) Pri upotrebi električnog alata na otvorenom prostoru
koristite produžni kabl koji je podesan za upotrebu
na otvorenom prostoru. Korišćenje kabla koji je podesan
za upotrebu na otvorenom prostoru umanjuje opasnost od
električnog udara.
f ) Ukoliko se ne može izbegnuti upotreba električnog
alata na vlažnom mestu, koristite napajanje sa FID
zaštitnom sklopkom za zaštitu od struje u slučaju
kvara. Upotreba FID sklopke umanjuje opasnost od
električnog udara.
3) Lična bezbednost
a ) Budite pažljivi, gledajte šta radite i savesno radite sa
električnim alatom. Nemojte da koristite električni
alat ako ste umorni ili pod dejstvom lekova, alkohola
ili droga. Trenutak nepažnje pri radu sa električnim alatom
može dovesti do ozbiljnih telesnih povreda.
b ) Nosite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite zaštitu za
oči. Zaštitna oprema, kao što su maska za prašinu, zaštitna
obuća sa đonom koji se ne kliza, kaciga ili zaštita za sluh,
18
d)
e)
f)
g)
h)
koja se koristi pod odgovarajućim uslovima, smanjiće
telesne povrede.
Sprečite nenamerno pokretanje. Pobrinite se da
prekidač bude isključen pre povezivanja električnog
napajanja i/ili baterije, uzimanja uređaja ili nošenja
alata. Nošenje električnog alata sa prstom na prekidaču
ili električnih alata sa prekidačem koji su priključeni na
napajanje izaziva nezgode.
Uklonite ključ za podešavanje ili ključ za pritezanje
pre uključivanja električnog alata. Ključ za pritezanje
ili podešavanje koji je ostao u rotirajućem delu električnog
alata može da dovede do telesne povrede.
Ne posežite van domašaja. Održavajte stabilan
položaj i ravnotežu u svakom trenutku. Time se
obezbeđuje bolja kontrola nad električnim alatom
u neočekivanim situacijama.
Nosite odgovarajuću odeću. Ne nosite široku odeću
ili nakit. Kosu, odeću i rukavice udaljite od pokretnih
delova. Široka odeća, nakit ili duga kosa mogu da se
uhvate u pokretne delove.
Ako postoje priključni uređaji za izbacivanje prašine
i oprema za njeno sakupljanje, pobrinite se da budu
priključeni i da se pravilno koriste. Sakupljanje prašine
može da umanji opasnosti povezane sa prašinom.
Ne dozvoljavajte da vas bliskost dobijene učestalom
upotrebom alata dovede do samouverenost i da
ignorišete principe bezbednosti alata. Nepažljiva
radnja može da prouzrokuje povrede u deliću sekunde.
4) Upotreba i održavanje električnih alata
a ) Ne preopterećujte električni alat. Koristite
odgovarajući električni alat za svoj rad. Pravilan
električni alat će bolje i bezbednije, i u predviđenoj meri,
obaviti posao za koji je konstruisan.
b ) Ne koristite električni alat čiji prekidač ne može da
se uključi i isključi. Svaki električni alat koji se ne može
kontrolisati putem prekidača je opasan i mora se popraviti.
c ) Izvucite utikač iz izvora napajanja i/ili izvadite
bateriju, ako se može skinuti, iz električnog alata pre
vršenja bilo kakvih podešavanja, zamene pribora
ili odlaganja električnog alata. Takve preventivne
bezbednosne mere smanjuju opasnost od slučajnog
pokretanja električnog alata.
d ) Nekorišćene električne alate čuvajte van domašaja
dece i nemojte dozvoliti osobama koje nisu upoznate
sa ovim električnim alatom ili ovim uputstvima da
rukuju električnim alatom. Električni alati su opasni
u rukama neveštih korisnika.
e ) Održavajte električne alata i pribore. Proverite da
li su pokretni delovi centrirani ili blokirani, da li su
delovi polomljeni i da li postoji bilo koje drugo stanje
koje može uticati na rad električnih alata. Ako je
oštećen, postarajte se da se električni alat popravi pre
upotrebe. Mnoge nezgode su izazvane loše održavanim
električnim alatima.
SRPSKI
f ) Rezne alate održavajte tako da budu oštri i čisti.
Pravilno održavani rezni alati sa oštrim reznim ivicama ređe
se blokiraju i lakše se kontrolišu.
g ) Koristite električni alat, pribor, nastavke itd. u skladu
sa ovim uputstvima, uzimajući u obzir radne uslove
i rad koji treba obaviti. Korišćenje električnog alata za
radove za koje nije namenjen može dovesti do opasne
situacije.
5) Servis
a ) Postarajte se da vaš električni alat servisira
kvalifikovani servisni tehničar koji će koristiti
samo originalne rezervne delove. Time se osigurava
bezbednost električnog alata.
Dodatna specifična bezbednosna pravila za
brusilice
UPOZORENJE: Dodir sa prašinom koja nastaje prilikom
brušenja li njeno može da ugrozi zdravlje rukovaoca
i eventualno prisutne osobe. Nosite zaštitnu masku koja
je specijalno dizajnirana za zaštitu od otrovne prašine
i isparenja i osigurajte da osobe koje ulaze u radno područje
takođe budu zaštićene.
UPOZORENJE: Ovaj alat koristite u dobro provetravanim
područijma ako brusite crne metale (koji sadrže gvožđe).
Ne uključujte alat u blizini zapaljivih tečnosti, gasova ili
prašine. Varnice ili vruće čestice koje nastaju pri brušenju ili
električni luk koji stvaraju četkice motora mogu da upale
zapaljive materijale.
UPOZORENJE: Preporučujemo upotrebu FID sklopke sa
nominalnom strujom od 30mA ili niže.
Brušenje farbanih površina
•
•
•
UPOZORENJE: Vodite računa o važećim propisima za
brušenje farbanih površina. Posebnu pažnju obratite na
sledeće:
Kadgod je moguće koristite usisivač za sakupljanje prašine.
Budite posebno oprezni kada brusite farbu koji se možda bazira
na olovu:
– Nemojte da dozvolite deci ili trudnicama da ulaze u radno
područje.
– Sve osobe koje ulaze u radno područje treba da nose
masku koja je naročito projektovana za zaštitu od prašina
i isparenja koja potiču od olovnih boja.
– Nemojte da jedete, pijete ili pušite u radnom području.
Bezbedno odložite u otpad svu prašinu i drugi otpad.
Preostale opasnosti
I pored primene relevantnih bezbednosnih propisa
i implementacije bezbednosnih uređaja, izvesne preostale
opasnosti se ne mogu izbeći. To su:
• Slabljenje sluha.
• Opasnost od telesnih povreda zbog letećih opiljaka.
• Opasnost od opekotina zbog zagrevanja pribora u toku rada.
• Opasnost od telesnih povreda zbog duge upotrebe.
Oznake na alatu
Na alatu se nalaze sledeći piktogrami:
Pre upotrebe pročitajte uputstvo za upotrebu.
Pozicija datumske šifre (sl. A)
Datumska šifra 8 , koja sadrži i godinu proizvodnje, odštampana
je na kućištu.
Primer:
2016 XX XX
Godina proizvodnje
Sadržaj pakovanja
Ovo pakovanje sadrži:
1 ručna ekscentar brusilica
1 kesa za prašinu
1 list brusnog papira
1 uputstvo za upotrebu
• Proverite da li postoje transportna oštećenja na alatu, njegovim
delovima ili priboru.
• Pre rada sa ovim alatom treba pažljivo pročitati i razumeti ovo
uputstvo.
Opis (sl. A)
1
2
3
4
5
6
7
8
UPOZORENJE: Nikad ne modifikujte električni alat ili
njegove delove. Može doći do oštećenja ili telesne povrede.
Prekidač za uključivanje i isključivanje
Elektronski regulator brzine
Izlaz za izbacivanje prašine
Kesa za prašinu
Prsten kese za prašinu
Brusna pločica
Otpuštanje naprezanja
Datumska šifra
Namena
Vaša brusilica je projektovana za profesionalno brušenje.
NE koristite u uslovima vlage ili u prisustvu zapaljivih tečnosti
ili gasova.
Ove brusilice su profesionalni električni alati.
NE dozvoljavajte deci da se približe alatu. Nadzor je obavezan
ako sa ovim alatom radi neiskusno lice.
• Mala deca i nemoćni. Ovaj uređaj nije predviđen za
korišćenje od strane malih deca ili nemoćnih lica bez
nadzora.
• Ovaj proizvod nije namenjen da ga koriste lica (uključujući
i decu) sa ograničenim fizičkim, senzoričkim ili mentalnim
sposobnostima, ili neobučene ili neiskusne osobe, osim ako
su pod nadzorom ili su dobile uputstva o upotrebi uređaja
od osobe koja je zadužena za njihovu bezbednost. Deca se
uvek moraju nadzirati kako ne bi ostala sama sa proizvodom.
19
SRPSKI
Električna bezbednost
Izbacivanje prašine (sl. C, D)
Električni motor je projektovan samo za jedan napon. Uvek
proverite da li napon izvora napajanja odgovara naponu na
natpisnoj pločici uređaja.
UPOZORENJE: Pošto se pri obradi drveta stvara prašina,
uvek instalirajte kesu za prašinu koja je projektovana
u skladu sa primenljivim smernicama u vezi sa emisijom
prašine.
UPOZORENJE: Ne koristite kesu za prašinu ili usisivač
prilikom brušenja metala ako nemate odgovarajuću zaštitu
od varnica.
Vaša brusilica ima dve metode izbacivanja prašine: ugrađeni izlaz
3 koji omogućava ili da priključite isporučenu kesu za prašinu
4 ili usisivač, i četka za prašinu ( 14 , sl. D). Ugrađeni izlaz koristi
DEWALT airlock priključak, čime je kompatibilan sa DEWALT
uređajem za izvlačenje prašine i airlock priborom DWV9000.
Vaš DEWALT alat je dvostruko izolovan u skladu sa
EN62841; zato nije potreban kabl za uzemljenje.
U slučaju da se kabl ošteti, mora se zameniti specijalnim kablom
koji se može nabaviti preko DEWALT servisne mreže.
Zamena utikača
(samo Velika Britanija i Irska)
Ako treba namestiti novi mrežni utikač:
• Bezbedno zbrinite stari utikač.
• Braon provodnik povežite na kontakt za fazu u novom utikaču.
• Povežite plavi provodnik na neutralni kontakt.
UPOZORENJE: Ne treba povezivati kontakt za uzemljenje.
Pratite uputstva koja se isporučuju uz utikače dobrog kvaliteta.
Preporučeni osigurač: 13 A.
Korišćenje produžnog kabla
Produžni kabl ne treba koristiti osim ako to nije nužno. Koristite
odobreni produžni kabl koji je pogodan za ulazni priključak
vašeg punjača (pogledajte tehničke podatke). Minimalni
poprečni presek provodnika je 1,5 mm2; maksimalna dužina je
30 m.
Ako koristite kablovski kotur, uvek potpuno odmotajte kabl.
MONTAŽA I PODEŠAVANJA
UPOZORENJE: Radi smanjenja opasnosti od povreda,
isključite uređaj i izvucite utikač alata iz izvora
napajanja pre bilo kakvih podešavanja ili uklanjanja/
postavljanja priključaka ili pribora. Uverite se da je
prekidač za uključivanje i isključivanje u položaju OFF
(isključeno). Slučajno pokretanje može dovesti do povrede.
Postavljanje brusnih diskova (sl. B)
Ovaj alat koristi brusne diskove 125 mm na "čičak" principu, sa
šablonom od 8 rupa za izbacivanje prašine.
1. Stavite alat na sto sa brusnom pločicom 6 okrenutom
nagore.
2. Brusni disk 9 postavite direktno na gornju stranu brusne
pločice.
3. Jednom rukom držite brusnu pločicu i poravnajte rupe za
izbacivanje prašine.
4. Čvrsto pritisnite disk na brusnu pločicu.
Podešavanje elektronskog regulatora brzine
(sl. A)
Brzina se može kontinualno podešavati od 8.000-12.000 min-1
korišćenjem elektronskog regulatora brzine 2 .
Okrenite točkić za elektronsko biranje brzine na željeni nivo.
Međutim, potrebno podešenje je stvar iskustva.
Generalno, tvrđi materijali zahtevaju podešenje veće vrednosti.
20
Za pričvršćivanje vreće za prašinu
1. Dok držite brusilicu, namestite prsten kese za prašinu 5 na
izlaz 3 kao što je prikazano u slici C.
2. Okrećite prsten 5 udesno da biste zabravili kesu za prašinu
4 u mestu.
Za pražnjenje vreće za prašinu
NAPOMENA: Nosite odobrenu zaštitu za oči i odobrenu zaštitu
od prašine pri obavljanju ovog postupka.
Da biste postigli efikasno izvlačenje prašine, kesu za sakupljanje
prašine praznite kada se napuni do trećine.
1. Dok držite brusilicu okrećite prsten 5 ulevo za otključavanje
kese za prašinu 4 .
2. Skinite vreću za prašinu od brusilice i nežno je protresite ili
tapkanjem ispraznite vreću za prašinu.
3. Namestite ponovo vreću za prašinu na izlaz i zaključajte je
u mestu okretanje prstena vreće za prašinu udesno.
Možda ćete primetiti da ne možete očistiti svu prašinu iz
vreće. To neće uticati na performanse brušenja, ali će smanjiti
efikasnost sakupljanja prašine. Da biste ponovo uspostavili
efikasnost sakupljanja prašine, pritisnite oprugu unutar vreće
za prašinu kada je praznite i tapkajte vreću na strani kante za
smeće.
RUKOVANJE
Uputstvo za upotrebu
UPOZORENJE: Uvek vodite računa o bezbednosnim
merama i primenljivim propisima.
UPOZORENJE: Radi smanjenja opasnosti od povreda,
isključite uređaj i izvucite utikač alata iz izvora
napajanja pre bilo kakvih podešavanja ili uklanjanja/
postavljanja priključaka ili pribora. Uverite se da je
prekidač za uključivanje i isključivanje u položaju OFF
(isključeno). Slučajno pokretanje može dovesti do povrede.
UPOZORENJE: .
• Uverite se da su materijali koje treba brusiti dobro
učvršćeni.
• Primenjujte samo blagi pritisak na radni komad. Previše
jak pritisak neće poboljšati učinak brušenja, već će
samo dovesti do povećanja opterećenja na uređaju
i izazvati do habanja abraziva.
SRPSKI
• Izbegavajte preopterećenje.
UPOZORENJE: Ne brusite magnezijum!
NAPOMENA: Ako umotate kabl oko alata prilikom
skladištenja, ostavite dovoljnu petlju tako da se uređaj
za oslobađanje zategnutosti ( 7 sl. A) ne savije. Time
sprečavate prerano kvarenje kabla.
Pravilan položaj ruke (sl. E)
UPOZORENJE: Radi smanjenja opasnosti od ozbiljnih
telesnih povreda, UVEK primenjujte pravilan položaj ruke
kao što je pokazano na slici.
UPOZORENJE: Radi smanjenja opasnosti od ozbiljnih
telesnih povreda,, UVEK sigurno držite alat i budite
pripravni za iznenadnu reakciju.
Pravilan položaj ruke zahteva ili jednu ruku na telo brusilice 10 ili jednu ruku na glavni rukohvat 16 kao što je prikazano.
površine. Ovi delovi se mogu nabaviti kod vašeg lokalnog
distributera ili ovlašćenog DEWALT servisnog centra, uz doplatu.
1. Dok čvrsto držite ploču, uklonite četiri vijka 15) od podnožja
brusne pločice.
2. Uklonite brusnu pločicu 6 .
3. Zamenite pohaban ili oštećen kaiš 13 tako što ćete ga
umotati oko ramenog vijka 11 i držač ležaja 12 kao što je
prikazano na slici D.
4. Namestite ponovo brusnu pločicu (zamenite je novom po
potrebi). Namestite ponovo četiri vijka 15 . Nemojte previše
pritegnuti vijke.
Podmazivanje
Vaš električni alat ne zahteva dodatno podmazivanje.
Uključivanje i isključivanje (sl. A)
Podesite brzinu brušenja pomoću elektronskog regulatora
brzine 2 .
Da biste uključili alat, prekidač za uključivanje/isključivanje
postavite u položaj I.
Da biste isključili alat, prekidač za uključivanje/isključivanje
postavite u položaj O.
Glačanje
Počnite sa najgrubljim zrnom.
Pošto alat pravi male abrazivne tragove u svim smerovima, nije
neophodno brusiti korišćenjem zrna.
Proveravajte češće svoj rad.
Uvek isključite alat kad završite rad i pre nego što ga isključite
iz struje.
ODRŽAVANJE
Vaš DEWALT alat je dizajniran za rad u dužem vremenskom
periodu sa minimalnim zahtevima u pogledu održavanja.
Kontinuirani zadovoljavajući rad zavisi od pravilnog održavanja
alata i redovnog čišćenja.
UPOZORENJE: Radi smanjenja opasnosti od povreda,
isključite uređaj i izvucite utikač alata iz izvora
napajanja pre bilo kakvih podešavanja ili uklanjanja/
postavljanja priključaka ili pribora. Uverite se da je
prekidač za uključivanje i isključivanje u položaju OFF
(isključeno). Slučajno pokretanje može dovesti do povrede.
Zamena brusne pločice i kaiša za ograničenje
brzine (sl. D)
Vaša brusilica je opremljena sa kaišem koji se može zameniti
13 , a nalazi se između brusne ploče 6 i tela brusilice 10 .
Kaiš je konstruisan za kontrolu brzine brusne ploče kada je
uređaj udaljen od radne površine. Kaiš i ploča za brušenje 6 su
konstruisani kao potrošni delovi i ponekad zahtevaju zamenu.
Brusna pločica treba da se zameni kada znaci habanja postanu
očigledni. Zamena kaiša je neophodna kada se poveća njegova
brzine veoma dramatično, kada je uređaj podignut od radne
Čišćenje
NAPOMENA: Nakon korišćenja alata za brušenje metala bez
kese za prašinu, očistite alat vazduhom pod niskim pritiskom.
UPOZORENJE: Suvim vazduhom izduvavajte prašinu
iz glavnog kućišta i iz ventilacionih otvora zavisno od
sakupljanja prašine. Nosite odobrenu zaštitu za oči
i odobrenu zaštitu od prašine pri obavljanju ovog postupka.
UPOZORENJE: Nikad ne koristite rastvarače ili druga
agresivna hemijska sredstva za čišćenje nemetalnih
delova alata. Te hemikalije mogu da oslabe materijale
koji se koriste za nemetalne delove. Koristite samo krpu
koja je navlažena vodom i blagu sapunicu. Nikad nemojte
dozvoliti da voda prodre u alat; nikad ne uranjajte bilo koji
deo alata u tečnost.
Opciona dodatna oprema i pribor
UPOZORENJE: S obzirom da dodatna oprema i pribor,
osim onih koje nudi DEWALT, nisu bili testirani sa ovim
proizvodom, korišćenje takvih pribora i dodatne opreme
sa ovim alatom bi moglo biti opasno. Da bi se smanjila
opasnost od povreda, sa ovim proizvodom treba koristiti
samo pribor i dodatnu opremu koje je preporučio DEWALT.
Za više informacija o prikladnim priborima obratite se vašem
distributeru.
Zaštita životne sredine
Odvojeno sakupljanje. Proizvodi i baterije označene
sa ovim simbolom ne smeju da budu odloženi sa
otpadom iz domaćinstva.
Proizvodi i baterije sadrže materijale koji se mogu
reciklirati, smanjujući time potražnju za sirovine. Reciklirajte
električne proizvode i baterije u skladu sa lokalnim propisima.
Više informacija možete naći na www.2helpU.com.
21
МАКЕДОНСКИ
РАЧНА МАШИНА ЗА ШМИРГЛАЊЕ ОД 125 mm
DWE6423
Ви честитаме!
Избравте алатка од DEWALT. Годините на искуство, темелниот
развој на производи и иновативноста го прават DEWALT
еден од најдоверливите партнери на корисниците на
професионални електрични алатки.
Технички податоци
Vеднонасочна
Напон
DWE6423
230
струја
Тип
Излезна моќност
Дијаметар на подлогата
mm
1
280
125
Кругови
min-1
8000-12000
ø на вртењата
mm
2,6
Тежина
kg
1,28
W
Вредност на врева и вибрации (векторска сума по три оски) спрема
EN62841-2-4:
LPA (ниво на звучен притисок на емисија)
dB(A)
80
LWA (ниво на звучна моќност)
dB(A)
91
K
dB(A)
3
(отстапување за дадено ниво на звук)
Вредност на емисија на вибрации ah =
<2,5
m/s2
Отстапување К =
m/s2
<1,5
Нивото на емисија на вибрации дадено во оваа табела
е измерено во склад со стандардизираниот тест даден во
EN62841 и може да се употребува за споредување на една
алатка со друга. Може да се употребува за прелиминарна
проценка на изложеност на вибрации.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Декларираното ниво на
емисија на вибрации е за главните режими на
работа на алатката. Меѓутоа, доколку алатката
се употребува за други намени, со други додатоци
или лошо се одржува, емисијата на вибрации може
да се разликува. Ова може значително да го зголеми
нивото на изложеност на вибрации во текот на
целокупниот период на работа.
Проценката на нивото на изложеност на вибрации
исто така треба за го земе во предвид времето
кога алатката е исклучена или кога е вклучена но со
неа не се извршува работа. Ова може значително
да го намали нивото на изложеност на вибрации во
текот на целокупниот период на работа.
За да се заштити работникот од последиците на
вибрации, треба да се препознаат дополнителни
мерки за безбедност како што се: одржување на
алатката и додатоците, затоплување на рацете,
организација на работните задачи.
22
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Секогаш носете заштита за
слухот кога работите со машината за шмирглање.
Дефиниции: Насоки за безбедна употреба
Долунаведените дефиниции го опишуваат нивото на
сериозност на секој сигнален збор. Ве молиме да го
прочитате упатството и да обрнете внимание на овие
симболи.
ОПАСНОСТ: Означува ситуација на непосредна
опасност која, доколку не се избегне, ќе предизвика
смрт или сериозна повреда.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Означува ситуација на
потенцијална опасност која, доколку не се избегне,
би можела да предизвика смрт или сериозна
повреда.
ВНИМАНИЕ: Означува ситуација на потенцијална
опасност која, доколку не се избегне, може да
предизвика помала или средна повреда.
ИЗВЕСТУВАЊЕ: Означува начин на работење кој не
е поврзан со повреда на ракувачот и кој, доколку
не се избегне, може да предизвика оштетување на
имот.
Означува ризик од електричен удар.
Означува ризик од пожар.
EК-Декларација за сообразност
Директива за машини
Рачна машина за шмирглање
DWE6423
DEWALT декларира дека производите опишани во делот
Технички податоци се во склад со:
2006/42/EК, EN62841-1:2015, EN62841-2-4:2014.
Овие производи исто така се во склад со Директивата
2014/30/EУ и 2011/65/EУ. За повеќе информации ве молиме
да стапите во контакт со DEWALT преку следнава адреса или
да погледнете од другата страна на упатството.
Долу потпишаниот е одговорен за составување на
техничките податоци и ја дава оваа декларација во име на
DEWALT.
Маркус Ромпел
Директор на инженеринг
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Идштајн, Германија
20.04.2016
МАКЕДОНСКИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го намалите ризикот од
пожар, прочитајте го упатството за употреба.
Општи мерки за безбедност при употреба
на електрични алатки
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Прочитајте ги сите
мерки за безбедност и целото упатство.
Непридржување кон предупредувањата
и упатствата може да доведе до електричен удар,
пожар или сериозна повреда.
СОЧУВАЈТЕ ГИ СИТЕ МЕРКИ ЗА
БЕЗБЕДНОСТ И УПАТСТВА ЗА ИДНО
ПРЕГЛЕДУВАЊЕ.
Терминот „електрична алатка“ во предупредувањата се
однесува на вашата електрична алатка која работи на
струја (преку кабел), или на електрична алатка која работи
на батерии (без кабел).
1) Безбедност на работното место
a ) Одржувајте го работното место чисто и добро
осветлено. Пренатрупани и темни места се
причина за незгоди.
b ) Немојте да работите со електрични алатки во
експлозивни окружувања, какви што постојат
кога има присуство на запалливи течности,
гасови или честички. Електричните алатки
произведуваат искри што можат да ги запалат
честичките или испарувањата.
c ) Држете ги децата и присутните лица настрана
додека употребувате електрична алатка.
Одвлекување на вниманието може да предизвика да
изгубите контрола.
2) Безбедност од електричен удар
a ) Приклучокот на електричната алатка мора
да се совпаѓа со приклучницата. Никогаш не го
преправајте приклучокот. Не употребувајте
адаптерски приклучоци со заземјени
електрични алатки. Непреправените приклучоци
и соодветните приклучници ќе го намалат ризикот
од електричен удар.
b ) Избегнувајте телесен контакт со заземјени
површини како што се цевки, радијатори,
шпорети или фрижидери. Има зголемен ризик од
електричен удар ако вашето тело е заземјено.
c ) Не ги изложувајте електричните алатки на
дожд или влажност. Навлегувањето на вода
во електрична алатка го зголемува ризикот од
електричен удар.
d ) Употребувајте го правилно кабелот. Никогаш
не го употребувајте кабелот за носење,
влечење или исклучување на електричната
алатка. Држете го кабелот настрана од
топлина, масло, остри рабови или подвижни
делови. Оштетените или заплетканите каблови го
зголемуваат ризикот од електричен удар.
e ) Кога работите со електрична алатка надвор,
употребувајте продолжен кабел кој е соодветен
за надворешна употреба. Употребата на кабел
што е соодветен за надворешна употреба го
намалува ризикот од електричен удар.
f ) Доколку работењето со електрична алатка
во влажна средина не може да се избегне,
употребувајте заштитна диференцијална
(FID) склопка. Употребата на заштитна
диференцијална (FID) склопка го намалува ризикот од
електричен удар.
3) Лична безбедност
a ) Бидете претпазливи, внимавајте што
правите и користете логика кога работите
со електрична алатка. Не употребувајте
електрична алатка кога сте уморни или кога
сте под влијание на дрога, алкохол или лекови.
Еден момент на невнимание за време на работење со
електрична алатка може да доведе до серизна лична
повреда.
b ) Носете опрема за лична заштита. Секогаш
носете заштита за очите. Заштитната
опрема, како што се маски против прав, нелизгачки
сигурносни обувки, шлемови или штитници за
слухот, ќе го намали бројот на повреди кога се
употребува за соодветни работни услови.
c ) Спречете ненамерно вклучување на алатката.
Обезбедете прекинувачот да биде во исклучена
положба пред да ја приклучите алатката
на извор на струја или на батериски пакет,
или пред да ја подигнете или пренесувате
алатката. Пренесувањето на електрични алатки
со прст на прекинувачот или приклучување на извор
на струја на вклучени алатки може да доведе до
незгоди.
d ) Отстранете ги сите алатки за подесување
или клучеви пред да ја вклучите електричната
алатка. Клуч или алатка за подесување што
е закачена на ротирачкиот дел на електричната
алатка може да доведе до повреда.
e ) Не посегајте предалеку. Цврсто стојте на
земјата и бидете во рамнотежа во секое
време. Ова овозможува подобра контрола над
електричната алатка во неочекувани ситуации.
f ) Бидете соодветно облечени. Не носете широка
облека или накит. Држете ги косата, облеката
и ракавиците настрана од подвижните делови.
Широката облека, накитот или долгата коса може
да бидат фатени во подвижните делови.
g ) Доколку на апаратите постои можност
за приклучување на опрема за извлекување
и собирање на прав, обезбедете таа да
биде приклучена и правилно употребувана.
Собирањето на правот може да ги намали
опасностите поврзани со прав.
23
МАКЕДОНСКИ
h ) Не дозволувајте поради упатеноста што ја
имате здобиено од постојаната употреба на
алатки да си дозволите да не ги почитувате
и игнорирате принципите за безбедност при
употреба на алатката. Невнимателно дејство
може да предизвика повреда во дел од секунда.
4) Употреба и одржување на електрични
алатки
a ) Не ја употребувајте електричната алатка на
сила. Употребувајте електрична алатка што
е соодветна за вашата работа. Соодветната
електрична алатка ќе ја заврши работата
подобро и побезбедно со брзината за која што била
дизајнирана.
b ) Не употребувајте ја електричната алатка
доколку прекинувачот не ја вклучува
и исклучува. Секоја електрична алатка што не
може да се контролира преку прекинувачот е опасна
и мора да биде поправена.
c ) Извадете го приклучокот од изворот на
струја и/или батерискиот пакет, ако се вади,
од електричната алатка пред да правите
подесувања, менувате додатоци или пред да
ја одложите електричната алатка. Таквите
превентивни безбедносни мерки го намалуваат
ризикот за случајно вклучување на електричната
алатка.
d ) Одлагајте ги електричните алатки што не ги
употребувате надвор од досег на децата и не
дозволувајте да ги употребуваат лица кои не
се запознаени со нивната функција и со овие
упатства. Електричните алатки се опасни кога со
нив ракуваат необучени корисници.
e ) Одржувајте ги електричните алатки
и додатоци. Проверете дали подвижните
делови се лошо поставени, заглавени или
оштетени, или постои друга состојба која
би можела да влијае врз работењето на
електричната алатка. Доколку електричната
алатка е оштетена, однесете ја на поправка
пред да ја употребите. Многу незгоди се
предизвикани поради лошо одржувани електрични
алатки.
f ) Одржувајте ги алатките за сечење остри
и чисти. Правилно одржуваните алатки за сечење
со остри рабови за сечење имаат помала шанса да
се заглават и полесно се управуваат.
g ) Употребувајте ги електричните алатки,
приборот, сечилата и сл. во склад со овие
упатства, имајќи ги предвид работните
услови и работата која треба да се заврши.
Употребата на електрична алатка за работа што
е различна од нејзината намена може да доведе до
опасна ситуација.
24
5) Сервис
a ) Вашите електрични алатки треба да ги
сервисира квалификувано лице кое користи
само идентични резервни делови. Вака ќе
бидете сигурни дека се одржува безбедноста на
електричната алатка.
Дополнителни посебни правила за
безбедност за шмиргли
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Допирањето или вдишувањето
на правта што се створа при шмирглање може да го
загрози здравјето на ракувачот или на присутните
лица. Носете маска за прав што е посебно направена
за заштита од отровна прав и испарувања
и осигурајте лицата што стојат или влегуваат во
зоната на работа да бидат исто така заштитени.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Употребувајте ја оваа алатка
во добро проветрени простории кога шмирглате
метали што содржат железо. Не работете со
алатката во близина на запалливи течности,
гасови или прав. Искрите, загреаните честички од
шмирглањето или искречките моторни четкички
може да ги потпалат запалливите материјали.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Препорачуваме употреба на
заштитна диференцијална (FID) склопка со рејтинг
на диференцијална струја од 30mA или помалку.
Шмирглање на боја
•
•
•
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Почитувајте ги важечките
правила за шмирглање на боја. Обрнете посебно
внимание на следниве работи:
Секогаш кога е можно, употребувајте вакуумски
извлекувач за собирање на правта.
Особено внимавајте кога шмирглате боја што можеби
е врз база на олово:
– Немојте да дозволувате деца или бремени жени да
влегуваат во зоната на работа.
– Сите лица што ќе влезат во работната околина
треба да носат специјално дизајнирана маска за
заштита од прав и испарување на оловна боја.
– Немојте да јадете, пиете или пушите во зоната на
работа.
Ослободете се од честичките од прав и од другиот
отпад на безбеден начин.
Останати ризици
Дури и ако се применат соодветните правила за безбедност
и се воведе безбедносна опрема, одредени останати ризици
не може да се избегнат. Тоа се:
• Оштетување на слухот.
• Ризик од повреда на ракувачот поради излетани
парчиња.
• Ризик од изгорениците поради загревањето на
додатоците при работењето.
• Ризик од повреда на ракувачот поради долготрајна
употреба.
МАКЕДОНСКИ
Ознаки на алатката
Следните слики се наоѓаат на алатката:
Прочитајте го упатството за употреба пред да ја
употребите алатката.
Место за шифрата на датумот (скица А)
Шифрата на датумот 8 , која ја содржи и годината на
производството, е отпечатена на куќиштето.
На пример:
2016 XX XX
Година на производство
Содржина на кутијата
Кутијата содржи:
1 Рачна машина за шмирглање
1 Торбичка за прав
1 Хартија за шмирглање
1 Упатство за употреба
• Проверете да не се оштетила алатката, деловите или
додатоците при транспортот.
• Детално прочитајте го и разберете го ова упатство
пред да започнете со работа.
Опис (скица А)
1
2
3
4
5
6
7
8
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Никогаш немојте да ја
преправате електричната алатка или било кој
нејзин дел. Тоа може да доведе до оштетување или
повреда.
Прекинувач за вклучување и исклучување
Избирач за електронска контрола на брзината
Отвор за извлекување на прав
Торбичка за прав
Обрач за торбичка за прав
Подлога за шмирглање
Рачка за олеснување на напор
Код на датум
Наменета употреба
Вашата машина за шмирглање е наменета за професионално
шмирглање.
НЕ ja употребуваjте алатката во влажни услови или во
присуство на запалливи течности или гасови.
Овие шмиргли се професионални електрични алатки.
НЕ им дозволувајте на деца да дојдат во допир со алатката.
Потребен е надзор кога неискусни ракувачи ја употребуваат
оваа алатка.
• Мали деца и физички слаби лица. Овој уред не
е наменет за употреба од страна на мали деца или
физички слаби лица без надзор.
• Овој производ не е наменете за употреба од страна на
лица (вклучувајќи и деца) кои што патат од намалени
физички, сетилни или психички можности или на лица
со недоволно искуство и/или со желба да научат освен
ако не се под надзор на личноста која е одговорна за
нивната безбедност. Деца никогаш не треба да се остават
сами со овој производ.
Безбедност од електричен удар
Електромоторот е наменет само за работа со определен
напон. Секогаш проверете дали струјното напојување
одговара на напонот што е деклариран на плочката.
Вашата DEWALT алатка е двојно изолирана во
склад со EN62841; затоа не е потребна жица за
заземјување.
Доколку електричниот кабел е оштетен, мора да биде
заменет со специјално подготвен кабел што е достапен
преку мрежата на сервиси на DEWALT .
Замена на приклучокот за струја (само за
Велика Британија и Ирска)
Доколку треба да се монтира нов приклучок за струја:
• Безбедно ослободете се од стариот приклучок.
• Поврзете го кафеавиот кабел со терминалот што е под
напон во приклучокот.
• Поврзете го синиот кабел со неутралниот терминал.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Ништо не смее да се поврзува
на терминалот за заземјување.
Следете ги упатствата за монтирање и обезбедете
квалитетни приклучоци. Препорачан осигурувач: 13 A.
Употреба на продолжен кабел
Продолжен кабел не треба да се употребува освен ако не
е апсолутно потребен. Употребувајте продолжен кабел со
проверен квалитет што одговара на струјниот приклучок на
вашиот полнач (погледнете во делот Технички податоци).
Минималниот попречен пресек на проводникот е 1,5 mm2;
максималната должина е 30 метри.
Секогаш целосно одмотајте го кабелот кога употребувате
продолжен кабел од макара.
СКЛОПУВАЊЕ И ПОДЕСУВАЊЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го намалите ризикот
од сериозни повреди, исклучете ја алатката
и извадете го приклучокот од изворот на
струја пред да вршите подесувања или пред
да монтирате и одстранувате додатоци.
Осигурајте прекинувачот да биде во исклучена
положба. Случајно активирање на алатката може да
предизвика повреда.
Монтирање на дискови за шмирглање
(скица B)
Алатката користи дискови со велкро лепенка од 125 mm со
8 отвори за извлекување на прав.
1. Поставете ја алатката на маса, со подлогата за
шмирглање 6 завртена нагоре.
2. Ставете го дискот за шмирглање 9 директно врз
подлогата за шмирглање.
25
МАКЕДОНСКИ
3. Фатете ја подлогата за шмирглање со една рака
и поставете ги во линија отворите за извлекување на
прав.
4. Притиснете го дискот цврсто врз подлогата за
шмирглање.
Поставување на електронскиот бројчаник
за контрола на брзината (скица А)
Брзината може да се менува во опсегот од 8.000 до 12.000
min-1 со употреба на копчето за електронска контрола на
брзината 2 .
Подесете го бројчаникот за контрола на брзината до
потребното ниво. Но сепак, соодветното подесување ќе го
дознаете со стекнување на искуство.
Општо земено, за потврдите материјали е потребно
повисоко подесување.
за торбичката за прав во насоката на стрелките на
часовникот.
Може да забележите дека целата прав нема да се ослободи
од торбичката. Ова нема да влијае на резултатот од
шмирглањето, но ќе ја намали ефикасност за собирање
на прав на машината за шмирглање. За да ја вратите
ефикасноста за собирање на прав на вашата машина за
шмирглање, притиснете ја пружината во торбичката за прав
кога ќе ја празните и потчукнете ја на раб на канта за ѓубре
или контејнер за прав.
УПОТРЕБА
Упатства за употреба
Извлекување на прав (скици С и D)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Обработката на дрво со
машина за шмирглање произведува прав па затоа
секогаш монтирајте торбичка за прав што
е направена во склад со директивите што се
применуваат во врска со испуштањето на прав.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Немојте да употребувате
торбичка за прав или вакуумски извлекувач без
соодветна заштита од искри кога шмирглате
метал.
Вашата машина за шмираглње има два метода за
извлекување на прав: вграден излезен отвор 3 кој
овозможува да биде монтирана снабдената торбичка за прав
4 или дополнителен систем за вшмукување; и крило за
прав ( 14 , скица D). Вградениот излезен отвор го употребува
DEWALT поврзување со компресија, притоа правејќи го
компатибилно со DEWALT извлекувачот на прав и додатокот
со компресија DWV9000.
Прикачување на торбичка за прав
магнезиум!
ИЗВЕСТУВАЊЕ: Ако го намотате кабелот околу
алатката кога ќе ја одложувајте, оставете
поголема јамка во кабелот за рачката за олеснување
на напор ( 7 , Fig. A) да не се витка. Ова спречува рани
дефекти со кабелот.
1. Држејќи ја машината за шмирглање, поставете го
обрачот за торбичка за прав 5 на излезниот отвор 3 како што е прикажано на скица C.
2. Свртете го обрачот 5 во насоката на стрелките на
часовникот за да ја фиксирате торбичката за прав 4 .
Празнење на торбичката за прав
НАПОМЕНА: Носете одобрени заштитни очила и маска
против прав кога ја извршувате оваа работа.
За ефикасно извлекување на правта, празнете ја торбичката
за прав кога ќе биде наполнета до една третина.
1. Држејќи ја машината за шмирглање, свртете го обрачот
5 во спротивна насока од стрелките на часовникот за да
ја ослободите торбичката за прав 4 .
2. Отстранете ја торбичката за прав од машината за
шмирглање и нежно истресете или потчукнете ја
торбичката за прав за да ја испразните.
3. Повторно прикачете ја торбичката за прав на
излезниот отвор и фиксирајте ја со вртење на обрачот
26
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Секогаш работете во склад со
упатствата за безбедна употреба и соодветните
правила.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го намалите ризикот
од сериозни повреди, исклучете ја алатката
и извадете го приклучокот од изворот на
струја пред да вршите подесувања или пред
да монтирате и одстранувате додатоци.
Осигурајте прекинувачот да биде во исклучена
положба. Случајно активирање на алатката може да
предизвика повреда.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: .
• Осигурајте сите материјали што треба да се
шмирглаат да бидат добро прицврстени.
• Нанесете само лесен притисок врз работниот
материјал. Прекумерниот притисок не го
подобрува шмирглањето туку само доведува
до зголемено напрегање на машината
и предизвикува кинење на шмирглата.
• Избегнувајте преоптоварување.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Немојте да шмирглате
Правилна положба на рацете (скица Е)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го намалите ризикот
од сериозни повреди, СЕКОГАШ користете
ја правилната положба на рацете како што
е прикажано.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го намалите ризикот
од сериозни повреди, СЕКОГАШ држете ја цврсто
алатката очекувајќи ненадејна реакција.
Соодветната положба на рацете условува едната рака да
биде на трупот на машината за шмирглање 10 или на
главната дршка 16 како што е прикажано.
МАКЕДОНСКИ
Вклучување и исклучување (скица A)
Подесете ја брзината на шмирглање со употреба на
избирачот за електронска контрола на брзината 2 .
За вклучување на алатката, поставете го прекинувачот во
положба I.
За исклучување на алатката, поставете го прекинувачот во
положба O.
ги четирите завртки 15 . Внимавајте да не ги зацврстите
завртките премногу.
Подмачкување
На вашата електрична алатка не и е потребно дополнително
подмачкување.
Шмирглање
Започнете со најрапавата шмиргла.
Не е потребно да се шмиргла во правец на влакната на
дрвото затоа што алатката врши шмирглање во сите правци.
Проверувајте си го изработеното на кратки интервали.
Секогаш исклучувајте ја алатката кога работата е завршена,
а пред исклучувањето од изворот на струја.
ОДРЖУВАЊЕ
Вашата DEWALT електрична алатка е направена да работи
долго време со минимално одржување. Постојаното
работење на задоволително ниво зависи од правилната
грижа за алатката и редовното чистење.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го намалите ризикот
од сериозни повреди, исклучете ја алатката
и извадете го приклучокот од изворот на
струја пред да вршите подесувања или пред
да монтирате и одстранувате додатоци.
Осигурајте прекинувачот да биде во исклучена
положба. Случајно активирање на алатката може да
предизвика повреда.
Заменување на подлогата за шмирглање
и на ременот за ограничување на
брзината (скица D)
Вашата машина за шмирглање е опремена со заменлив
ремен 13 кој се наоѓа меѓу подлошката 6 и трупот
на машината за шмирглање 10 . Тој е дизајниран да ја
контролира брзината на подлошката додека единицата не
се допира до работната површина. Ременот и подлошката
за шмирглање 6 се дизајнирани како потрошливи делови
и повремено ќе треба да бидат променети. Подлогата за
шмирглање треба да се смени кога ќе станат очигледни
знаци на изабеност. Ременот треба да се замени кога
брзината на подлошката се зголемува драстично кога
единицата ќе биде подигната од работната површина.
Овие делови можат да се купат кај вашиот продавач или во
локалниот овластен сервисен центар на DEWALT.
1. Цврсто држејќи го валјакот, извадете ги четирите завртки
15 од дното на подлошката.
2. Извадете ја подлошката 6 .
3. Заменете го изабениот или оштетен ремен 13 со негово
виткање околу завртката со лопатка 11 и држачот за
лагери 12 како што е прикажано на скица D.
4. Повторно монтирајте ја подлошката (заменете ја со нова
подлошка ако има потреба од тоа). Повторно поставете
Чистење
НАПОМЕНА: После употреба на алатката за шмирглање
на метал без торбичка за прав, исчистете ја алатката со
употреба на воздух со низок притисок.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Издувајте ги нечистотијата
и правта од главното куќиште со сув воздух кога
нечистотијата ќе се собере околу отворите за
влез на воздух. Носете квалитетна заштита за
очите и маска против прав кога ја извршувате оваа
работа.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Никогаш не употребувајте
растворувачи или други силни хемикалии за чистење
на не-металните делови од алатката. Овие
хемикалии можат да ги ослабнат материјалите
што се употребени за изработка на овие делови.
Употребувајте крпа што е навлажнета само со
вода и благ сапун. Никогаш не дозволувајте било
каква течност да навлезе во алатката; никогаш не
потопувајте било кој дел од алатката во течност.
Изборни додатоци
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Бидејќи додатоците, освен
оние кои се во понудата на DEWALT, не се тестирани
со овој производ, употребата на таквите додатоци
со оваа алатка може да биде опасно. За да го
намалите ризикот од повреди, со овој производ
употребувајте само додатоци препорачани од
страна на DEWALT.
Прашајте го продавачот за дополнителни информации во
врска со употребата на соодветните додатоци.
Заштита на животната средина
Одвоено собирање. Производите и батериите
означени со овој симбол не смеат да се исфрлаат со
обичниот домашен отпад.
Производите и батериите содржат материјали
коишто можат да бидат обновени или рециклирани, притоа
намалувајќи ја побарувачката за суровини. Ве молиме
рециклирајте ги електричните производи и батерии според
локалните одредби. Повеќе информации се достапни на
www.2helpU.com.
zst00301825 - 28-04-2016
27
Download PDF

advertising