DWE6423 | DeWalt DWE6423 RANDOM ORBITAL SANDER instruction manual

372003 - 05 EST
DWE6423
Eesti keel
(Originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
5
10
Joonis A / Рисунок А
7
2
1
4
3
5
6
8
Joonis C / Рисунок C
Joonis B / Рисунок B
5
9
4
6
3
3
Joonis D / Рисунок D
15
11
6
12
13
14
10
Joonis E / Рисунок E
16
10
4
EESTI KEEL
125 mm EKSTSENTRIKLIHVIJA
DWE6423
Õnnitleme!
Olete valinud DEWALTi tööriista. Aastatepikkused kogemused,
põhjalik tootearendus ja innovatsioon teevad DEWALTIST ühe
usaldusväärsema partneri professionaalsetele elektritööriistade
kasutajatele.
Tehnilised andmed
Pinge
Tüüp
Väljundvõimsus
Lihvtalla diameeter
mm
DWE6423
230
1
280
125
Võngete arv
min-1
8000-12000
Võngete ø
mm
2,6
Kaal
kg
1,28
VDC
W
Müraväärtused ja vibratsiooniväärtused (kolme telje vektorsumma) kooskõlas
standardiga EN62841-2-4:
LPA (emissiooni helirõhutase)
dB(A)
80
LWA (helivõimsustase)
dB(A)
91
K
dB(A)
3
(antud helitaseme määramatus)
Vibratsioonitugevus ah =
m/s2
<2,5
<1,5
Määramatus K =
m/s2
Teabelehel toodud vibratsioonitase on mõõdetud vastavalt
standardis EN62841 toodud standardtestile ja seda võib
kasutada tööriistade võrdlemiseks. Seda võib kasutada mõju
esmasel hindamisel.
HOIATUS: Avaldatud vibratsioonitugevus puudutab
tööriista põhirakendusi. Kui aga tööriista kasutatakse
muul viisil, erinevate lisatarvikutega või kui seda on
halvasti hooldatud, võib vibratsioonitugevus erineda.
Sellisel juhul võib vibratsiooni mõju kogu tööaja kestel olla
märkimisväärselt tugevam.
Vibratsiooni mõju hindamisel tuleb arvesse võtta ka seda
aega, mil tööriist on välja lülitatud või töötab vabajooksul
ning tööd ei tee. See võib märkimisväärselt vähendada
vibratsiooni kogu tööaja kestel.
Määrake kindlaks lisaohutusmeetmed kasutaja kaitsmiseks
vibratsiooni mõjude eest – tööriistade ja tarvikute
hooldamine, käte hoidmine soojas ja tööprotsesside
korraldus.
HOIATUS: Kandke alati kuulmiskaitset, kui lihvijat
kasutate.
Mõisted: Ohutusjuhised
Allpool toodud määratlused kirjeldavad iga märksõna olulisuse
astet. Palun lugege juhendit ja pöörake tähelepanu nendele
sümbolitele.
OHT: Tähistab eelseisvat ohtlikku olukorda, mis vältimata
jätmisel lõppeb surma või raske kehavigastusega.
HOIATUS: Tähistab võimalikku ohtlikku olukorda,
mis mittevältimisel võib lõppeda surma või raske
kehavigastusega.
ETTEVAATUST: Tähistab võimalikku ohtlikku olukorda,
mis mittevältimisel võib lõppeda kergete või
mõõdukate kehavigastustega.
NB: Viitab tegevusele, mis ei too kaasa kehavigastust,
kuid mis mittevältimisel võib põhjustada varalist kahju.
Tähistab elektrilöögiohtu.
Tähistab tuleohtu.
EÜ vastavusavaldus
Masinadirektiiv
Ekstsentriklihvija
DWE6423
DEWALT kinnitab, et jaotises Tehnilised andmed kirjeldatud
tooted vastavad standarditele:
2006/42/EÜ, EN62841-1:2015, EN62841-2-4:2014.
See toode vastab ka direktiividele 2014/30/EU ja 2011/65/EU.
Lisateabe saamiseks kontakteeruge DEWALTiga aadressil või
vaadake kasutusjuhendi lõpust.
Allkirjastaja vastutab tehnilise faili koostamise eest ja on
valmistanud deklaratsiooni DEWALTi nimel.
Markus Rompel
Director Engineering
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Saksamaa
20.04.2016
HOIATUS: Vigastusohu vähendamiseks lugege
kasutusjuhendit.
Üldised elektritööriistade turvahoiatused
HOIATUS: Lugege läbi kõik hoiatused ja juhised.
Kõigi hoiatuste ja juhiste täpne järgimine aitab vältida
elektrilöögi, tulekahju ja/või raske kehavigastuse ohtu.
HOIDKE KÕIK HOIATUSED JA JUHISED
TULEVIKU TARVIS ALLES.
Hoiatustes kasutatud mõiste „elektritööriist” viitab võrgutoitel
töötavatele (juhtmega) ja akutoitel töötavatele (juhtmeta)
elektritööriistadele.
5
EESTI KEEL
1) Tööala ohutus
a ) Tööala peab olema puhas ja hästi valgustatud.
Korrast ära ja pimedad tööalad võivad põhjustada
õnnetusi.
b ) Ärge kasutage elektritööriistu plahvatusohtlikus
keskkonnas, näiteks tuleohtlike vedelike, gaaside või
tolmu läheduses. Elektritööriistad tekitavad sädemeid,
mis võivad süüdata tolmu või aurud.
c ) Hoidke lapsed ja kõrvalised isikud elektritööriista
kasutamise ajal eemal. Tähelepanu hajumisel võite
kaotada kontrolli tööriista üle.
e)
f)
g)
2) Elektriohutus
a ) Elektritööriista pistikud peavad sobima
pistikupesaga. Ärge kunagi muutke pistikut mis tahes
moel. Ärge kasutage maandatud elektritööriistade
puhul adapterpistikut. Muutmata pistikud ja sobivad
pistikupesad vähendavad elektrilöögiohtu.
b ) Vältige kehalist kontakti selliste maandatud
pindadega nagu torud, radiaatorid, pliidid ja
külmkapid. Elektrilöögi oht tõuseb, kui teie keha on
maaga ühenduses.
c ) Vältige elektritööriistade sattumist vihma kätte või
märgadesse tingimustesse. Elektritööriista sattunud vesi
suurendab elektrilöögi ohtu.
d ) Kasutage toitekaablit õigesti. Ärge kunagi kasutage
elektritööriista toitekaablit selle kandmiseks,
tõmbamiseks ega pistiku eemaldamiseks
seinakontaktist. Kaitske kaablit kuumuse, õli,
teravate servade ja liikuvate osade eest. Kahjustatud
või sassis kaablid suurendavad elektrilöögiohtu.
e ) Kui te kasutate tööriista väljas, kasutage kindlasti
välitingimustesse sobivat pikenduskaablit.
Välitingimustesse sobiva pikenduskaabli kasutamine
vähendab elektrilöögiriski.
f ) Kui elektritööriista niisketes tingimustes kasutamine
on vältimatu, kasutage rikkevoolukaitset (RCD).
Rikkevoolukaitsme kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.
3) Isiklik ohutus
a ) Olge tähelepanelikud, vaadake, mida teete, ja
kasutage tervet mõistust, kui elektritööriistaga
töötate. Ärge kasutage elektritööriista väsinuna ega
alkoholi, narkootikumide või arstimite mõju all olles.
Kui elektritööriistaga töötamise ajal tähelepanu kas või
hetkeks hajub, võite saada raskeid kehavigastusi.
b ) Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke alati
kaitseprille. Isikukaitsevahendid nagu tolmumask,
mittelibisevad jalanõud, kiiver ja kuulmiskaitse vähendavad
õigetes tingimustes kasutades kehavigastusi.
c ) Vältige soovimatut käivitumist. Veenduge, et enne
tööriista vooluvõrku ja/või aku külge ühendamist on
käivituslüliti väljalülitatud asendis. Kandes tööriista,
sõrm lülitil, või ühendades toiteallikaga tööriista, mille lüliti
on tööasendis, võib juhtuda õnnetus.
d ) Enne elektritööriista sisselülitamist eemaldage kõik
reguleerimisvõtmed ja mutrivõtmed. Tööriista pöörleva
6
h)
osa külge jäetud mutri- või mõni muu võti võib tekitada
kehavigastusi.
Ärge küünitage. Seiske kogu aeg kindlalt ja hoidke
tasakaalu. See tagab parema kontrolli tööriista üle
ettearvamatutes situatsioonides.
Kandke nõuetekohast riietust. Ärge kandke
lotendavaid rõivaid ega ehteid. Hoidke juuksed,
riided ja kindad eemal liikuvatest osadest. Lotendavad
rõivad, ehted ja pikad juuksed võivad jääda liikuvate osade
külge kinni.
Kui seadmetega on kaasas tolmueraldusliidesed
ja kogumisseadmed, siis veenduge, et
need on ühendatud ja õigesti kasutatavad.
Tolmukogumisseadme kasutamine võib vähendada
tolmuga seotud ohte.
Ärge laske tööriista sagedasest kasutamisest
tekkinud harjumusel muuta teid liigselt
enesekindlaks, nii et te eirate tööriista kasutamise
ohutuspõhimõtteid. Hooletu tegutsemine võib tekitada
tõsiseid vigastusi vaid sekundi murdosa vältel.
4) Elektritööriistade kasutamine ja
hooldamine
a ) Ärge koormake elektritööriista üle. Kasutage
konkreetseks otstarbeks sobivat elektritööriista.
Elektritööriist töötab paremini ja ohutumalt võimsusel, mis
on tööks ette nähtud.
b ) Ärge kasutage elektritööriista, kui seda ei saa lülitist
sisse ja välja lülitada. Elektritööriist, mida ei saa lülitist
juhtida, on ohtlik ja vajab remonti.
c ) Enne reguleerimist, tarvikute vahetamist ja tööriista
hoiule panemist eemaldage tööriist vooluvõrgust
ja/või eemaldage aku, kui võimalik. Nende
ettevaatusabinõude rakendamine vähendab seadme
ootamatu käivitumise ohtu.
d ) Hoidke kasutusel mitteolevaid elektritööriistu
lastele kättesaamatus kohas. Ärge lubage tööriista
kasutada inimestel, kes tööriista ei tunne või pole
lugenud seda kasutusjuhendit. Oskamatutes kätes on
elektritööriistad ohtlikud.
e ) Hooldage elektritööriistu ja tarvikuid. Veenduge, et
liikuvad osad on õiges asendis ega ole kinni kiilunud,
detailid on terved ja puuduvad muud tingimused, mis
võivad mõjutada tööriista tööd. Kahjustuste korral
laske tööriista enne edasist kasutamist remontida.
Tööriistade halb hooldamine põhjustab palju õnnetusi.
f ) Hoidke lõiketarvikud terava ja puhtana. Õigesti
hooldatud, teravate lõikeservadega lõiketarvikud kiiluvad
väiksema tõenäosusega kinni ja neid on lihtsam juhtida.
g ) Kasutage elektritööriista, lisaseadmeid ja
lõiketerasid jms vastavalt käesolevatele juhistele,
võttes arvesse töötingimusi ja teostatavat tööd.
Tööriista kasutamine mittesihtotstarbeliselt võib
põhjustada ohtliku olukorra.
EESTI KEEL
5) Teenindus
a ) Laske tööriista korrapäraselt hooldada
kvalifitseeritud remonditöökojas ja kasutage ainult
originaalvaruosi. See tagab tööriista ohutuse säilimise.
Täiendavad eriohutuseeskirjad
lihvimismasinate kasutamisel
HOIATUS: Kokkupuude lihvimisel tekkiva tolmuga või selle
sissehingamine võib mõjuda halvasti seadme kasutaja
ning võimalike kõrvalseisjate tervisele. Kandke tolmumaski,
mis on mõeldud kaitseks tolmu ja aurude eest; veenduge, et
tööalale sisenevad isikud oleks samuti kaitstud.
HOIATUS: Raudmetalle lihvides kasutage seda tööriista
hea ventilatsiooniga kohas. Ärge kasutage seda tööriista
süttivate vedelike, gaaside või tolmu läheduses. Lihvimisest
või kaaremootori harjadest tulenevad leegid või kuumad
osakesed võivad põlevad materjalid süüdata.
HOIATUS: Soovitame kasutada rikkevoolukaitset, mille
rakendumisvool on 30mA või vähem.
Värvi lihvimine
•
•
•
HOIATUS: Värvi lihvimisel järgige rakenduvaid eeskirju.
Pöörake erilist tähelepanu järgnevale:
Kui võimalik, kasutage tolmu kogumiseks tolmuimejat.
Olge eriti hoolikas, kui pliipõhise värvi lihvimisel:
– Ärge laske tööpiirkonda lapsi ega rasedaid naisi.
– Kõik tööpiirkonda sisenevad inimesed peaksid kandma
spetsiaalselt pliivärvi tolmu ja aurude eest kaitsvat maski.
– Ärge sööge, jooge ega suitsetage tööpiirkonnas.
Visake tolmuosakesed ja kõik muud eemaldatav praht ohutult
ära.
Muud ohud
Ka asjakohaste ohutusnõuete järgimisel ja turvaseadeldiste
kasutamisel ei saa teatud ohte vältida. Need on järgmised:
• Kuulmiskahjustused.
• Lendavatest osakestest tekitatud kehavigastuste oht.
• Põletushaavade oht, mida tekitavad kasutamisel kuumenevad
tarvikud.
• Pikemaajalisest kasutamisest tekitatud kehavigastusoht.
Tähistused tööriistal
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid:
Pakendi sisu
Pakend sisaldab järgmist:
1 Ekstsentriklihvija
1 Tolmukott
1 Liivapaberi leht
1 Kasutusjuhend
• Veenduge, et tööriist, selle osad või tarvikud ei ole
transportimisel kahjustada saanud.
• Võtke enne kasutamist aega, et kasutusjuhend põhjalikult läbi
lugeda ja endale selgeks teha.
Kirjeldus (joonis A)
1
2
3
4
5
6
7
8
HOIATUS: Ärge kunagi ehitage elektritööriista ega selle
ühtki osa ümber. See võib põhjustada kahjustuse või
kehavigastuse.
Käivituslüliti
Elektrooniline kiirusregulaator
Tolmueraldusväljund
Tolmukott
Tolmukoti kaelus
Lihvtald
Kaitsevarrukas
Kuupäevakood
Kasutusotstarve
See lihvimismasin on mõeldud professionaalseteks
lihvimistöödeks.
ÄRGE kasutage niisketes või märgades tingimustes ega
plahvatusohtlike gaaside või vedelike läheduses.
Need lihvijad on professionaalsed elektritööriistad.
ÄRGE lubage lastel tööriista puudutada. Kogenematute
kasutajate puhul on vajalik juhendamine.
• Väikesed lapsed ja nõrk tervis. See seade ei ole mõeldud
ilma järelevalveta kasutamiseks väikeste laste või füüsiliselt
nõrkade isikute poolt.
• See toode pole mõeldud kasutamiseks inimestele
(k.a lapsed), kellel on vähendatud füüsikalised, sensoorsed
või vaimsed võimed; puuduvad kogemused, teadmised
või oskused, välja arvatud siis, kui neid superviseerib nende
turvalisuse eest vastutav isik. Lapsi ei tohi kunagi jätta selle
tootega üksi.
Elektriohutus
Enne kasutamist lugege kasutusjuhendit.
Kuupäevakoodi asukoht (joon. A)
Kuupäevakood 8 , mis sisaldab ka tootmisaastat, on trükitud
kaitseümbrisele.
Näiteks:
2016 XX XX
Tootmisaasta
Elektrimootor on kavandatud vaid ühe pinge jaoks. Veenduge
alati, et toitepinge vastab andmesildile märgitud väärtusele.
Teie DEWALTi tööriist on vastavalt standardile EN62841
topeltisolatsiooniga. Seetõttu ei ole maandusjuhet
vaja.
Kui toitekaabel on kahjustatud, tuleb see vahetada
spetsiaalselt valmistatud kaabli vastu, mis on saadaval DEWALTI
hooldusorganisatsiooni kaudu.
7
EESTI KEEL
Toitepistiku vahetamine
(ainult Ühendkuningriik ja Iirimaa)
Kui on vaja paigaldada uus toitepistik, toimige järgmiselt:
• Kõrvaldage vana pistik ohutult.
• Ühendage pruun juhe uue pistiku faasiklemmiga.
• Ühendage sinine juhe neutraalklemmiga.
HOIATUS: Maandusklemmiga ühendusi ei tehta.
Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid paigaldusjuhiseid.
Soovitatav kaitse: 13 A.
Pikenduskaabli kasutamine
Ärge kasutage pikendusjuhet, kui see ei ole hädavajalik.
Kasutage heakskiidetud pikenduskaablit, mis sobib laadija
sisendvõimsusega (vt Tehnilised andmed). Juhtme minimaalne
ristlõikepindala on 1,5 mm2; maksimaalne lubatud pikkus on
30 m.
Kaablirulli kasutamisel kerige kaabel alati täielikult lahti.
PAIGALDUS JA SEADISTAMINE
HOIATUS: Et vähendada tõsist kehavigastusohtu,
tuleb elektritööriist enne seadistamist või
lisaseadmete/tarvikute paigaldamist ja eemaldamist
välja lülitada ja vooluvõrgust eemaldada. Veenduge,
et toitelüliti on asendis OFF (väljas). Juhuslik käivitumine
võib põhjustada vigastuse.
Lihvketaste paigaldamine (joonis B)
See tööriist kasutab 125 mm aaskinnitusega lihvimiskettaid,
millel on 8-auguline tolmueemaldusmuster.
1. Asetage tööriist lauale, lihvtald 6 ülespoole.
2. Asetage lihvimisketas 9 otse lihvtallale.
3. Hoidke lihvtalda ühe käega ja joondage paber
tolmueraldusavadega kohakuti.
4. Vajutage ketas kindlalt lihvtallale.
Tolmukoti ühendamine
1. Lihvijat hoides paigaldage tolmukoti kaelus 5 väljundile 3 ,
nagu näidatud joonisel C.
2. Keerake kaelust 5 päripäeva, et keerata tolmukott 4 lukku.
Tolmukoti tühjendamine
MÄRKUS: Kandke selle töö tegemisel kindlasti heakskiidetud
kaitseprille ja tolmumaski.
Tõhusaks tolmu eraldamiseks tühjendage tolmukoguja, kui see
on kolmandiku võrra täitunud.
1. Lihvijat hoides keerake kaelust 5 vastupäeva tolmukoti
avamiseks 4 .
2. Eemaldage tolmukott lihvija küljest ja raputage või
patsutage kott õrnalt tühjaks.
3. Kinnitage tolmukott tagasi väljundi külge ja lukustage see,
keerates tolmukoti kaelust päripäeva.
Võite tähele panna, et mitte kogu tolm ei tule kotist välja. See ei
mõjuta lihvimistulemust, kuid vähendab lihvija tolmukogumise
tõhusust. Lihvija tolmukogumisvõimsuse taastamiseks, vajutage
koti tühjendamise ajal kotis olevat vedru ja kloppige seda vastu
prügikasti või tolmukogumisanuma serva.
KASUTAMINE
Kasutusjuhised
Elektroonilise kiirusregulaatori
seadistamine (joonis A)
Kiirus on reguleeritav vahemikus 8 000 – 12 000 min-1, kasutades
elektroonilist kiirusregulaatorit 2 .
Keerake elektrooniline kiirusregulaator soovitud tasemele. Oskus
tööriista seadistada tuleb kogemustega.
Tavaliselt vajavad kõvemad materjalid kõrgemat sätet.
NB: Kui mähite juhtme tööriista ümber hoiustamise ajaks,
tehke suur juhtme silmus, et mitte painutada kaitsevarrukat
( 7 , joon. A). See aitab vältida juhtme enneaegset
kahjustamist.
Tolmu eraldamine (joonis C, D)
HOIATUS: Kuna lihvmasinaga puidu töötlemisel tekib
tolm, paigaldage alati tolmukott, mis on loodud vastavalt
kehtivate direktiividega tolmuemissiooni kohta.
HOIATUS: Ärge kasutage metalli lihvides
sädemekaitsmeta tolmueemalduskotti ega tolmuimejat.
Teie lihvijal on kaks tolmuärastusmeetodit: integreeritud
väljund 3 , mis võimaldab ühendada kaasa antud tolmukoti
4 või tolmuimemissüsteemi; ja tolmuharjastik ( 14 , joon.
D). Integreeritud väljund on varustatud DEWALTi airlockühendusega, mistõttu ühildub see DEWALTi tolmuärasti ja
airlock-tarvikutega DWV9000.
8
HOIATUS: Järgige alati ohutusjuhiseid ja asjakohaseid
õigusakte.
HOIATUS: Et vähendada tõsist kehavigastusohtu,
tuleb elektritööriist enne seadistamist või
lisaseadmete/tarvikute paigaldamist ja eemaldamist
välja lülitada ja vooluvõrgust eemaldada. Veenduge,
et toitelüliti on asendis OFF (väljas). Juhuslik käivitumine
võib põhjustada vigastuse.
HOIATUS: .
• Veenduge, et kõik lihvitavad materjalid on tugevalt
kinnitatud.
• Avaldage materjalile ainult kerget survet. Liigne surve
ei paranda lihvimistulemust, kuid võib põhjustada
masina ülekoormust ja lihvimistarviku purunemist.
• Vältige ülekoormamist.
HOIATUS: Ärge lihvige magneesiumi!
Käte õige asend (joonis E)
HOIATUS: Tõsise kehavigastusohu vähendamiseks
kasutage ALATI õiget hoideasendit, nagu näidatud
joonisel.
HOIATUS: Raskete kehavigastuste ohu vähendamiseks
hoidke ALATI tööriistast tugevalt kinni, et vältida selle
ootamatut liikumist.
Õige hoideasend nõuab, et kas üks käsi on lihvija korpusel 10 või üks käsi on põhikäepidemel 16 .
Sisse- ja väljalülitamine (joonis A)
Seadistage elektroonilise kiirusregulaatori 2 abil lihvimiskiirus.
Tööriista sisselülitamiseks viige toitelüliti asendisse I.
Tööriista väljalülitamiseks viige toitelüliti asendisse O.
Lihvimine
Alustage lihvimist jämeda liivapaberiga.
Kuna tööriist tekitab igas suunas väikseid hõõrdejälgi, ei ole
vajalik lihvida piki süüd.
Kontrollige oma tehtud tööd iga natukese aja tagant.
Töö lõppedes ja enne vooluvõrgust eemaldamist lülitage tööriist
välja.
HOOLDUS
Teie DEWALT elektritööriist on loodud pikaajaliseks kasutamiseks
ja vajab minimaalset hooldamist. Pideva rahuldava töö
tagamiseks tuleb tööriista õigesti hooldada ja regulaarselt
puhastada.
HOIATUS: Et vähendada tõsist kehavigastusohtu,
tuleb elektritööriist enne seadistamist või
lisaseadmete/tarvikute paigaldamist ja eemaldamist
välja lülitada ja vooluvõrgust eemaldada. Veenduge,
et toitelüliti on asendis OFF (väljas). Juhuslik käivitumine
võib põhjustada vigastuse.
Lihvtalla ja kiiruse piiramisrihma
vahetamine (joon. D)
EESTI KEEL
HOIATUS: Mustuse kogunemisel ventilatsiooniavadesse
ja nende ümber eemaldage mustus ja tolm põhikorpuselt
kuiva suruõhu abil. Kandke selle töö tegemisel
heakskiidetud kaitseprille ja tolmumaski.
HOIATUS: Ärge kunagi kasutage tööriista mittemetallist
osade puhastamiseks lahusteid või muid kemikaale. Need
kemikaalid võivad nimetatud osade materjale nõrgendada.
Kasutage vaid vee ja õrna seebiga niisutatud riiet. Ärge
laske vedelikel sattuda tööriista sisse; ärge kastke tööriista
ega selle osi vedelikku.
Valikulised lisatarvikud
HOIATUS: Kuna muid tarvikuid peale DEWALTI pakutavate
ei ole koos selle seadmega testitud, võib nende kasutamine
koos selle tööriistaga olla ohtlik. Kehavigastusohu
vähendamiseks on koos seadmega lubatud kasutada
ainult DEWALTI soovitatud tarvikuid.
Sobilike tarvikute kohta teabe saamiseks pidage nõu müüjaga.
Keskkonnakaitse
Jäätmete sortimine. Selle sümboliga märgistatud
tooteid ja akusid ei tohi kõrvaldada koos
olemjäätmetega.
Tooted ja akud sisaldavad aineid, mida saab eemaldada
ja taaskasutada, et vähendada toorainepuudust. Elektriseadmed
ja akud tuleb ringlusse võtta vastavalt kohalikele eeskirjadele.
Lisateavet leiate aadressilt www.2helpU.com.
Teie lihvija on varustatud vahetatava rihmaga 13 , mis on
lihvtalla 6 ja lihvija korpuse 10 vahel. See on mõeldud lihvtalla
kiiruse reguleerimiseks, kui seade pole parasjagu tööpinnal.
Rihm ja lihvtald 6 on kulumaterjalid, mis tuleb aeg-ajalt välja
vahetada. Lihvtald tuleb välja vahetada siis, kui kulumisjäljed
on silmatorkavad. Rihma väljavahetamine on vajalik siis, kui
lihvtalla kiirus suureneb väga tugevalt, kui seadet parasjagu
lihvimispinnal ei hoita. Need osad on saadaval lisatasu eest
teie kohaliku müügiesindaja juures või volitatud DEWALTi
teeninduskeskuses.
1. Hoides tugevalt plaati, eemaldage neli kruvi 15 talla alt.
2. Eemaldage tald 6 .
3. Asendage kulunud või kahjustunud rihm 13 , mähkides
selle ümber õlakruvi 11 ja laagri kinnituse 12 , nagu
näidatud joonisel D.
4. Asetage tagasi tald (asendage vajadusel uue tallaga).
Asetage tagasi neli kruvi 15 . Ärge pingutage üle.
Määrimine
Teie elektritööriist ei vaja lisamäärimist.
Puhastamine
MÄRKUS: Kui tööriista on metalli lihvimisel kasutatud ilma
tolmukotita, puhastage tööriista madalsurveõhuga.
9
РУССКИЙ ЯЗЫК
125 мм РУЧНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА
DWE6423
Поздравляем!
Вы приобрели инструмент DEWALT . Многолетний опыт,
тщательная разработка изделий и инновации делают
компанию DEWALT одним из самых надежных партнеров для
пользователей профессионального электроинструмента.
Технические характеристики
Напряжение
Тип
Выходная мощность
Диаметр диска
Впост. тока
мм
DWE6423
230
1
280
125
Орбиты
мин-1
8000-12000
ø орбиты
мм
2,6
Вес
кг
1,28
Вт
Значения шума и вибрации (сумма векторов в трех плоскостях)
в соответствии с EN62841-2-4:
LPA (Уровень звукового давления)
дБ(A)
80
LWA (Уровень звуковой мощности)
дБ(A)
91
дБ(A)
3
K
(погрешность для заданного уровня
мощности)
Значение эмиссии вибрации ah =
м/сек²
<2,5
Погрешность К =
м/сек²
<1,5
Значение эмиссии вибрации, указанное в данном
справочном листке, было получено в соответствии со
стандартным тестом, приведенным в EN62841, и может
использоваться для сравнения инструментов. Кроме того,
оно может использоваться для предварительной оценки
воздействия вибрации.
ОСТОРОЖНО: Заявленное значение эмиссии
относится к основным областям применения
инструмента. Однако, если инструмент
используется не по основному назначению
с различной оснасткой или при ненадлежащем уходе,
уровень вибрации может изменится. Это может
привести к значительному увеличению уровня
воздействия вибрации в течение всего рабочего
периода.
При расчете приблизительного значения уровня
воздействия вибрации также необходимо
учитывать время когда инструмент выключен или
то время, когда он работает на холостом ходу. Это
может привести к значительному снижению уровня
воздействия вибрации в течение всего рабочего
периода.
Определите дополнительные меры техники
безопасности для защиты оператора от эффектов
10
воздействия вибрации, а именно: следить за
состоянием инструмента и оснастки, создание
комфортных условий работы, хорошая организация
рабочего места.
ОСТОРОЖНО: Всегда носите защитные наушники
при работе со шлифовальной машиной.
Обозначения: Правила техники
безопасности
Ниже описывается уровень опасности, обозначаемый
каждым из предупреждений. Прочитайте руководство
и обратите внимание на эти символы.
ОПАСНО: Обозначает опасную ситуацию, которая
неизбежно приведет к смерти или серьезной
травме.
ОСТОРОЖНО: Указывает на потенциально
опасную ситуацию, которая в случае несоблюдения
соответствующих мер может привести к смерти
или серьезной травме.
ВНИМАНИЕ: Указывает на потенциально опасную
ситуацию, которая, если ее не избежать может
привести к травме средней или высокой степени
тяжести.
ПРИМЕЧАНИЕ: Указывает на практики,
использование которых не связано с получением
травмы, но если ими пренебречь, может привести
к порче имущества.
Указывает на риск поражения электрическим током.
Указывает на риск возгорания.
Декларация о соответствии нормам ЕС
Директива по механическому
оборудованию
Ручная шлифовальная машина
DWE6423
DEWALT заявляет, что продукция, описанная в Технических
характеристиках, соответствует:
2006/42/EC, EN62841-1:2015, EN62841-2-4:2014.
Эти продукты также соответствуют Директиве 2014/30/
EU и 2011/65/EU. За дополнительной информацией
обращайтесь в компанию DEWALT по адресу, указанному
ниже или приведенному на задней стороне обложки
руководства.
Нижеподписавшийся несет ответственность за составление
технической документации и составил данную декларацию
по поручению компании DEWALT.
РУССКИЙ ЯЗЫК
c)
Маркус Ромпель
Директор по разработке и производству
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Германия
20.04.2016
d)
ОСТОРОЖНО: Во избежание риска получения травм
ознакомьтесь с инструкцией.
Общие правила техники безопасности при
использовании электроинструментов
ОСТОРОЖНО: Полностью прочтите
инструкции по технике безопасности и все
руководства по эксплуатации. Несоблюдение
правил и инструкций может привести к поражению
электрическим током, возгоранию и/или серьезной
травме.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ
И РУКОВОДСТВА ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО
ОБРАЩЕНИЯ К НИМ
Термин "электроинструмент" в предупреждениях
относится к работающим от сети(проводным)
электроинструментам или работающим от аккумулятора
(беспроводным) электроинструментам.
1) Безопасность на рабочем месте
a ) Следите за чистотой и хорошим освещением
на рабочем месте. Захламленное или плохо
освещенное рабочее место может стать причиной
несчастного случая.
b ) Не работайте с электроинструментами
во взрывоопасных местах, например вблизи
легковоспламеняющихся жидкостей, газов
и пыли. Искры, которые появляются при
работе электроинструментов могут привести
к воспламенению пыли или паров.
c ) Следите за тем, чтобы во время работы
с электроинструментом в зоне работы не было
посторонних и детей. Отвлекаясь от работы вы
можете потерять контроль над инструментом.
2) Электробезопасность
a ) Штепсельная вилка электроинструмента
должна соответствовать розетке.
Никогда не меняйте вилку инструмента.
Не используйте переходники к вилкам для
электроинструментов с заземлением.
Использование оригинальных штепсельных вилок,
соответствующих типу сетевой розетки снижает
риск поражения электрическим током.
b ) Избегайте контакта с заземленными
поверхностями, такими как трубы, радиаторы
и холодильники. Если вы будете заземлены,
e)
f)
увеличивается риск поражения электрическим
током.
Не оставляйте электроинструмент под
дождем и в местах повышенной влажности.
При попадании воды в электроинструмент риск
поражения электротоком возрастает.
Берегите кабель от повреждений. Никогда
не используйте кабель для переноски
инструмента, не тяните за него, пытаясь
отключить инструмент от сети. Держите
кабель подальше от источников тепла, масла,
острых углов или движущихся предметов.
Поврежденный или запутанный шнур питания
повышает риск поражения электротоком.
При работе с электроинструментом на
открытом воздухе используйте удлинитель,
подходящий для использования на улице.
Использования шнура питания, предназначенного
для использования вне помещения, снижает риск
поражения электрическим током.
При работе с электроинструментом в условиях
повышенной влажности недопустимо,
используйте устройства защитного
отключения (УЗО) для защиты сети.
Использование УЗО сокращает риск поражения
электрическим током.
3) Обеспечение индивидуальной
безопасности
a ) Будьте внимательны, смотрите, что делаете
и не забывайте о здравом смысле при работе
с электроинструментом. Не работайте
с электроинструментом если вы устали,
находитесь в состоянии наркотического,
алкогольного опьянения или под воздействием
лекарственных средств. Невнимательность при
работе с электроинструментом может привести
к серьезным телесным повреждениям.
b ) Используйте индивидуальные средства
защиты. Всегда используйте защитные очки.
Средства защиты, такие как противопылевая
маска, обувь с не скользящей подошвой, каска
и защитные наушники, используемые при работе,
уменьшают риск получения травм.
c ) Примите меры для предотвращения
случайного включения. Перед тем, как
подключить электроинструмент к сети и/
или аккумулятору, взять инструмент или
перенести его на другое место, убедитесь
в том, что выключатель находится
в положении Выкл. Если при переноске
электроинструмента он подключен к сети, и при
этом ваш палец находится на выключателе, это
может стать причиной несчастных случаев.
d ) Перед включением электороинструмента
уберите гаечные или инструментальные
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
e)
f)
g)
h)
ключи. Ключ, оставленный на вращающейся части
электроинструмента, может привести к травме.
Не пытайтесь дотянуться до слишком
удаленных поверхностей. Обувь должна быть
удобной, чтобы вы всегда могли сохранять
равновесие. Это позволит лучше контролировать
электроинструмент в непредвиденных ситуациях.
Одевайтесь соответствующим образом.
Избегайте носить свободную одежду
и ювелирные украшения. Следите за тем,
чтобы волосы, одежда и перчатки не попадали
под движущиеся детали. Свободная одежда,
украшения или длинные волосы могут попасть
в подвижные части инструмента.
Если для электроинструмента предусмотрено
устройство для сбора пыли и частиц
обрабатываемого материала, убедитесь
в том, что оно установлено и используется
должным образом. Использование устройства для
пылеудаления сокращает риски, связанные с пылью.
Не позволяйте хорошему знанию от частого
использования инструментов стать причиной
самонадеянности и игнорирования правил
техники безопасности. Небрежное действие
может повлечь серьезные травмы за долю секунды.
4) Эксплуатация электроинструмента
и уход за ним
a ) Не прилагайте силу к электроинструменту.
Используйте электроинструмент
в соответствии с назначением. Правильно
подобранный электроинструмент выполнит
работу более эффективно и безопасно при
стандартной нагрузке.
b ) Не пользуйтесь инструментом если не
работает выключатель. Любой инструмент,
управлять выключением и включением
которого невозможно, опасен, и его необходимо
отремонтировать.
c ) Перед выполнением любых настроек, сменой
аксессуаров или прежде чем убрать инструмент
на хранение, отключите его от сети и/или
снимите с него аккумуляторную батарею,
если ее можно снять. Такие превентивные
меры безопасности сокращают риск случайного
включения электроинструмента.
d ) Храните электроинструмент в недоступном
для детей месте и не позволяйте работать
с инструментом людям, не имеющим
соответствующих навыков работы с такого
рода инструментами. Электроинструмент
представляет опасность в руках неопытных
пользователей.
e ) Поддерживайте электроинструмент
и принадлежности в исправном состоянии.
Проверьте, не нарушена ли центровка или
не заклинены ли движущиеся детали, нет
12
ли повреждений или иных неисправностей,
которые могли бы повлиять на работу
электроинструмента. В случае обнаружения
повреждений, прежде чем приступить
к эксплуатации инструмента, его нужно
отремонтировать. Большинство несчастных
случаев происходит с инструментами, которые не
обслуживаются должным образом.
f ) Следите за тем, чтобы инструмент был
заточен и чистый. Вероятность заклинивания
инструмента, за которым следят должным образом
и который хорошо заточен, значительно меньше,
а работать с ним легче.
g ) Используйте электроинструменты,
аксессуары и наконечники в соответствии
с этими инструкциями, принимая во внимание
условия работы и характер выполняемой
работы. Использование электроинструмента
для выполнения операций, для которых он не
предназначен, может привести к созданию опасных
ситуаций.
5) Техническое обслуживание
a ) Обслуживание электроинструмента должен
проводить квалифицированный специалист
с использованием только оригинальных
запасных частей. Это позволит обеспечить
безопасность обслуживаемого инструмента.
Дополнительные правила техники
безопасности для шлифовальных машин
ОСТОРОЖНО: Контакт или вдыхание пыли,
которая может образоваться при шлифовке,
представляет опасность здоровью оператора
и тех, кто находиться поблизости. Надевайте
противопылевую маску, которая специально
предназначена для защиты от токсической пыли
и испарений, и обеспечивает защиту для людей,
выполняющих эту работу или находящихся в зоне
проведения работ.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При шлифовке черных
металлов пользуйтесь инструментом
в хорошо проветриваемом месте. Запрещается
работа с инструментом в присутствии
легковоспламеняющихся жидкостей, газов и пыли.
Искры и раскаленные частицы, возникающие
в процессе шлифования или при искрении
щеток электродвигателя, могут привести
к воспламенению горючих материалов.
ОСТОРОЖНО: Рекомендуется использовать
устройство защитного отключения (УЗО) с током
утечки до 30мA.
Шлифование окрашенных поверхностей
ОСТОРОЖНО: Выполняйте требования
действующих норм в отношении шлифования
окрашенных поверхностей. Необходимо обращать
особое внимание на следующие требования:
РУССКИЙ ЯЗЫК
•
•
•
При наличии такой возможности следует обеспечить
удаление пыли при помощи вакуумного пылеуловителя.
Соблюдать особую осторожность при шлифовании
поверхностей, которые могут быть окрашены краской
сна свинцовой основе:
– Не разрешайте детям или беременным женщинам
находиться в рабочей зоне.
– Всем лицам, находящимся на рабочем месте,
необходимо пользоваться респиратором,
предназначенным для защиты от пыли и паров
краски на свинцовой основе.
– Запрещается принимать пищу, пить и курить на
рабочем месте.
Необходимо обеспечить безопасную утилизацию пыли
и другого мусора.
Остаточные риски
Несмотря на соблюдение соответствующих инструкций по
технике безопасности и использование предохранительных
устройств, некоторые остаточные риски невозможно
полностью исключить. А именно:
• Ухудшение слуха.
• Риск травм от разлетающихся частиц.
• Риск получения ожогов в результате нагревания
инструмента в процессе работы.
• Риск получения травм в результате продолжительной
работы.
Маркировка на инструменте
На инструмент нанесены следующие обозначения:
Перед началом работы прочтите руководство по
эксплуатации.
Местоположение кода даты (рис. А)
Код даты 8 , который также включает год изготовления,
напечатан на корпусе.
Пример:
2016 XX XX
Год производства
Комплектация поставки
В комплектацию входит:
1 Ручная шлифовальная машина
1 Мешок для сбора пыли
1 Лист наждачной бумаги
1 Руководство по эксплуатации
• Проверьте на наличие повреждений инструмента,
его деталей или дополнительных принадлежностей,
которые могли возникнуть во время транспортировки.
• Перед эксплуатацией внимательно прочтите данное
руководство.
Описание (рис. A)
ОСТОРОЖНО: Никогда не вносите изменения
в конструкцию электроинструмента или какой-либо
1
2
3
4
5
6
7
8
его части. Это может привести к повреждению или
травме.
Выключатель
Электронный регулятор скорости
Выход для удаления пыли
Мешок для сбора пыли
Муфта мешка для сбора пыли
Опора шлифовального диска
Компенсатор натяжения
Код даты
Сфера применения
Ваша шлифовальная машина предназначена для
профессионального выполнения шлифовальных работ.
НЕ используйте в условиях повышенной влажности или
поблизости от легковоспламеняющихся жидкостей или
газов.
Данные шлифовальные машины являются
профессиональными электроинструментами.
НЕ допускайте детей к инструменту. Использование
инструмента неопытными пользователями должно
происходить под контролем опытного коллеги.
• Малолетние дети и люди с ограниченными
физическими возможностями. Это устройство
не предназначено для использования маленькими
детьми или людьми с ограниченными физическими
возможностями, если они не находятся под присмотром
лица, отвечающего за их безопасность.
• Данный инструмент не предназначен для использования
лицами (включая детей) с ограниченными физическими,
психическими и умственными возможностями,
не имеющими опыта, знаний или навыков работы
с ним, если они не находятся под наблюдением
лица, ответственного за их безопасность. Никогда не
оставляйте детей без присмотра с этим инструментом.
Электрическая безопасность
Электродвигатель рассчитан на работу только при одном
напряжении сети. Необходимо обязательно убедиться, что
напряжение источника питания соответствует указанному на
паспортной табличке инструмента.
Ваш инструмент DEWALT имеет двойную изоляцию
в соответствии с EN 62841; поэтому не требуется
заземления при работе с ним.
В случае повреждения шнура питания его необходимо
заменить специально подготовленным шнуром, который
можно приобрести в сервисных центрах DEWALT.
Замена штепсельной вилки
(только для Великобритании и Ирландии)
Если нужно установить штепсельную вилку:
• Осторожно снимите старую вилку.
• Подсоедините коричневый провод к терминалу фазы
в вилке.
• Подсоедините синий провод к нулевому терминалу.
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
ОСТОРОЖНО: Заземления не требуется.
Соблюдайте инструкции по установке вилок высокого
качества. Рекомендованный предохранитель: 13 A.
Использование кабеля-удлинителя
Используйте удлинитель только в случаях крайней
необходимости. Используйте только утвержденные
удлинители промышленного изготовления, рассчитанные
на мощность не меньшую, чем потребляемая мощность
зарядного устройства (см. Технические характеристики).
Минимальное поперечное сечение провода электрического
кабеля должно составлять 1,5 мм2; максимальная длина 30 м.
При использовании кабельного барабана всегда полностью
разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ОСТОРОЖНО: Чтобы снизить риск получения
серьезных травм, выключайте инструмент
и отключайте его от сети перед тем, как
выполнять какие-либо регулировки или
снимать/устанавливать принадлежности
или оснастку. Убедитесь в том, что спусковой
выключатель находится в положении OFF. Случайный
запуск может привести к травме.
Установка шлифовальных дисков (рис. В)
Инструмент использует шлифовальные диски 125 мм
с застежкой-липучкой и системой удаления пыли через 8
отверстий.
1. Положите инструмент на стол, опорой для
шлифовального диска 6 вверх.
2. Поместите шлифовальный диск 9 на опору.
3. Придерживая опору одной рукой, совместите отверстия
для удаления пыли.
4. Крепко вдавите диск на опору.
Настройка электронного регулятора
скорости (рис. А)
Скорость можно регулировать в пределах 8 000 - 27 000
мин-1 используя электронный регулятор скорости 2 .
Поверните электронный регулятор скорости на нужное
значение. Нужные установки подбираются опытным путем.
Как правило, чем тверже материал, тем больше должна быть
скорость.
Ваша шлифовальная машина оснащена двумя способами
удаления пыли: встроенным выходом для удаления пыли
3 , который позволяет подсоединить поставляемый
в комплекте мешок для удаления пыли 4 или вакуумный
пылеуловитель; а также пылезащитной накладкой ( 14 , рис.
D). Встроенный выход использует шлюзовое соединение
DEWALT, что обеспечивает совместимость с пылеуловителем
DEWALT и шлюзовой принадлежностью DWV9000.
Крепление мешка для сбора пыли
1. Удерживая шлифовальную машину, подсоедините муфту
мешка для сбора пыли 5 к выходу 3 , как показано на
рисунке С.
2. Поверните муфту 5 по часовой стрелке, чтобы
зафиксировать мешок для сбора пыли 4 на месте.
Опорожнение мешка для сбора пыли
ПРИМЕЧАНИЕ: Надевайте одобренные средства защиты
глаз и противопылевую маску при выполнении этих работ.
Для эффективного удаления пыли, опорожняйте
пылеуловитель, когда тот полон на треть.
1. Удерживая шлифовальную машину, поверните муфту 5 против часовой стрелки, чтобы разблокировать мешок
для сбора пыли 4 .
2. Снимите мешок для сбора пыли со шлифовальной
машины и аккуратно встряхните или постучите по нему,
чтобы опорожнить его.
3. Наденьте мешок для сбора пыли обратно на вход
и закрепите его, повернув муфту мешка по часовой
стрелке.
Скорее всего Вы заметите, что не вся пыль вышла из мешка.
Это не повлияет на эффективность шлифовки, но снизит
эффективность сбора пыли шлифовальной машиной. Чтобы
восстановить эффективность сборы пыли шлифовальной
машиной, нажмите на пружину внутри мешка для сборы
пыли при опорожнении и постучите им об мусорный
контейнер или контейнер для сборы пыли.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по эксплуатации
Удаление пыли (рис. С, D)
14
ОСТОРОЖНО: Так как работы с шлифовальной
машиной по дереву создают пыль, всегда
устанавливайте мешок для сбора пыли,
разработанный в соответствии с применимыми
директивами по выделению пыли.
ОСТОРОЖНО: При шлифовании металла
запрещается пользоваться мешком для сбора
пыли или вакуумного пылеуловителем без
соответствующей искрозащиты.
ОСТОРОЖНО: Всегда соблюдайте правила техники
безопасности и применимые законы.
ОСТОРОЖНО: Чтобы снизить риск получения
серьезных травм, выключайте инструмент
и отключайте его от сети перед тем, как
выполнять какие-либо регулировки или
снимать/устанавливать принадлежности
или оснастку. Убедитесь в том, что спусковой
выключатель находится в положении OFF. Случайный
запуск может привести к травме.
ОСТОРОЖНО: .
• Надежно закрепляйте все материалы,
подвергаемые шлифованию.
• Не давите на обрабатываемую поверхность
слишком сильно. Чрезмерное давление не
повышает качество шлифования, однако ведет
РУССКИЙ ЯЗЫК
к увеличению нагрузки на машину и повышенному
износу абразивного слоя.
• Избегайте перегрузок.
ОСТОРОЖНО: Шлифование магния запрещается!
ПРИМЕЧАНИЕ: Если Вы оборачиваете шнур
вокруг инструмента, убирая его на хранение, не
закручивайте его слишком сильно, чтобы не погнуть
компенсатор натяжения ( 7 , рис. А). Это позволяет
избежать преждевременного отказа шнура.
Правильное положение рук (рис. Е)
ОСТОРОЖНО: Во избежание риска получения
серьезных травм, ВСЕГДА правильно держите
инструмент, как показано на рисунке.
ОСТОРОЖНО: Во избежании риска получения
серьезных травм, ВСЕГДА крепко держите
инструмент, предупреждая внезапную резкую
отдачу.
При правильном расположении рук одна рука находится на
корпусе шлифовальной машины 10 или на основной ручке
16 .
Включение и выключение (рис. А)
Установите скорость шлифования с помощью электронного
регулятора скорости 2 .
Для включения инструмента переведите выключатель
в положение I.
Для выключения инструмента переведите выключатель
в положение O.
Шлифование
Начинайте шлифование диском с самым крупным
абразивным зерном.
Так как инструмент оставляет абразивные следы во всех
направлениях, то шлифовать в направлении зерна не
обязательно.
Проверяйте выполненную работу через короткие
промежутки.
Всегда выключайте инструмент после завершения работы
и прежде чем отключить его от сети.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Электроинструмент DEWALT имеет длительный срок
эксплуатации и требует минимальных затрат на
техобслуживание. Для длительной безотказной работы
необходимо обеспечить правильный уход за инструментом
и его регулярную очистку.
ОСТОРОЖНО: Чтобы снизить риск получения
серьезных травм, выключайте инструмент
и отключайте его от сети перед тем, как
выполнять какие-либо регулировки или
снимать/устанавливать принадлежности
или оснастку. Убедитесь в том, что спусковой
выключатель находится в положении OFF. Случайный
запуск может привести к травме.
Замена шлифовального диска и ремня
ограничения скорости (рис. D)
Шлифовальная машина оснащена сменным ремнем
13 , расположенным между опорой 6 и корпусом
шлифовальной машины 10 . Он предназначен для
регулировки скорости вращения опоры при отсутствии
контакта с рабочей поверхностью. Ремень и опора
для шлифовального диска 6 являются расходными
деталями и требуют периодической замены. Опора для
шлифовального диска потребует замены при возникновении
признаков износа. Замена ремня необходима тогда, когда
скорость вращения опоры чрезмерно увеличивается
при отрыве от рабочей поверхности. Данные детали
приобретаются за отдельную плату у местных продавцов или
в авторизованном сервисном центре DEWALT.
1. Крепко удерживая пластину, выверните четыре винта 15 из нижней части опоры.
2. Снимите опору 6 .
3. Замените изношенный или поврежденный ремень 13 ,
обернув его вокруг ступенчатого винта 11 и держателя
подшипника 12 , как указано на рис. D.
4. Установите опору обратно на место (замените
новой, если необходимо). Затяните четыре винта
15 . Соблюдайте осторожность, чтобы не затянуть их
слишком туго.
Смазка
Вашему инструменту не требуется дополнительная смазка.
Чистка
ПРИМЕЧАНИЕ: После применения для шлифования
металла без мешка для сбора пыли, очистите инструмент
потоком воздуха с низким давлением.
ОСТОРОЖНО: Удаляйте загрязнения и пыль
с корпуса инструмента, продувая его сухим воздухом,
поскольку грязь собирается внутри корпуса и вокруг
вентиляционных отверстий. Надевайте защитные
наушники и противопылевую маску при выполнении
этих работ.
ОСТОРОЖНО: Никогда не пользуйтесь
растворителями или другими сильнодействующими
химическими веществами для чистки
неметаллических частей инструмента. Эти
химикаты могут повредить структуру материала,
используемого для производства таких деталей.
Используйте мягкую ткань, смоченную мыльном
растворе. Не допускайте попадание жидкости
внутрь инструмента; никогда не погружайте
никакие из деталей инструмента в жидкость.
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
Дополнительные принадлежности
ОСТОРОЖНО: В связи с тем, что дополнительные
приспособления других производителей, кроме
DEWALT, не проходили проверку на совместимость
с данным изделием, их использование может
представлять опасность. Во избежание травм
следует использовать для данного инструмента
только дополнительные приспособления,
рекомендованные DEWALT.
Проконсультируйтесь со своим продавцом для получения
дополнительной информации.
Защита окружающей среды
Отдельная утилизация. Изделия и аккумуляторные
батареи с данным символом на маркировке
запрещается утилизировать с обычными бытовыми
отходами.
Изделия и аккумуляторные батареи содержат материалы,
которые могут быть извлечены или переработаны, снижая
потребность в исходном сырье. Пожалуйста, утилизируйте
электрические изделия и аккумуляторные батареи согласно
местным нормам. Дополнительная информация доступна по
адресу www.2helpU.com.
zst00301820 - 26-04-2016
16
17
18
EESTI KEEL
РУССКИЙ ЯЗЫК
Eesti
AS Tallmac
Mustame tee 44
EE-10621 Tallin
Tel.: +372 6562999
Faks.: +372 6562855
www.tallmac.ee
Latvija
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.: +371 67556949
Fax: +371 67555140
www.licgotus.lv
Lietuva
HARDIM
Žirmünų g. 139a
09120 Vilnius
Tel.: 00370-5273 73 59
Fax: 00370-5273 74 73
www.hardim.lt
Elremta
Neries kr. 16E
48402 Kaunas
Tel.: 00370-37370138
Fax: 00370-37350108
www.elremta.lt
GITANA UAB
Bičiulių g. 32, Budrikuų k.
96320 Klaipėdos r.
Tel.: 00370-4641 08 81
Fax: 00370-4631 04 85
www.gitana.lt
Teavet Lahima teenindaja kohta leiate veebisaidilt:
www.2helpu.com
Informāciju par tuvāko servisa pārstāvi meklejiēt mājas lapā:
www.2helpu.com
Informaciją apie artimiausias remonto dirbtuves rasite
tinklalapyje: www.2helpu.com
Download PDF

advertising