DWE6423 | DeWalt DWE6423 RANDOM ORBITAL SANDER instruction manual

371002 - 71 LV
DWE6423
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
5
11
A attēls / Рисунок А
7
2
1
4
3
5
6
8
C attēls / Рисунок C
B attēls / Рисунок B
5
9
4
6
3
3
D attēls / Рисунок D
15
11
6
12
13
14
10
E attēls / Рисунок E
16
10
4
LATVIEŠU
125 mm ROKAS SLĪPMAŠĪNA
DWE6423
Apsveicam!
Definīcijas: Ieteikumi par drošību
Jūs esat izvēlējies DEWALT instrumentu. DEWALT ir viens no
uzticamākajiem profesionālu elektroinstrumentu lietotāju
partneriem, jo tam ir ilggadīga pieredze instrumentu izveidē un
novatorismā.
Turpmāk redzamajās definīcijās izskaidrota katra signālvārda
nopietnības pakāpe. Lūdzu, izlasiet šo rokasgrāmatu un
pievērsiet uzmanību šiem apzīmējumiem.
BĪSTAMI! Norāda draudošu bīstamu situāciju, kuras
rezultātā, ja to nenovērš, var izraisīt nāvi vai smagus
ievainojumus.
BRĪDINĀJUMS! Norāda iespējami bīstamu situāciju, kuras
rezultātā, ja to nenovērš, var izraisīt nāvi vai smagus
ievainojumus.
UZMANĪBU! Norāda iespējami bīstamu situāciju, kuras
rezultātā, ja to nenovērš, var izraisīt nelielus vai vidēji
smagus ievainojumus.
IEVĒRĪBAI! Norāda situāciju, kuras rezultātā negūst
ievainojumus, bet, ja to nenovērš, var sabojāt īpašumu.
Tehniskie dati
Spriegums
Veids
Izejas jauda
Slīpēšanas paliktņa diametrs
VDC
W
mm
DWE6423
230
1
280
125
Orbītas
apgr./
min
8000.-12000
Orbītas ø
mm
2,6
Svars
kg
1,28
Trokšņa un vibrāciju kopējā vērtība (trīs asu vektoru summa) saskaņā ar
EN62841-2-4:
dB(A)
80
LWA (skaņas jaudas līmenis)
dB(A)
91
K
dB(A)
3
Vibrāciju emisijas vērtība ah =
<2,5
m/s2
Neprecizitāte K =
m/s2
<1,5
Šajā informācijas lapā norādītā vibrāciju emisijas vērtība ir
izmērīta saskaņā ar standarta pārbaudes metodi, kas norādīta
EN62841, un to var izmantot viena instrumenta salīdzināšanai ar
citu. Šo vērtību var izmantot, lai iepriekš novērtētu iedarbību.
BRĪDINĀJUMS! Deklarētā vibrāciju emisijas vērtība
attiecas uz instrumenta galveno paredzēto lietošanu.
Tomēr, ja instruments tiek izmantots atšķirīgiem
pielietojuma veidiem, ar atšķirīgiem piederumiem vai slikti
uzturēts, vibrācijas emisija var atšķirties. Šādos gadījumos
var ievērojami palielināties iedarbības līmenis visā darba
laikposmā.
Novērtējot vibrāciju iedarbības līmeni, līdztekus darba
režīmam ir jāņem vērā arī tas laiks, kad instruments ir
izslēgts vai darbojas tukšgaitā. Šādos gadījumos var
ievērojami samazināties iedarbības līmenis visā darba
laikposmā.
Nosakiet arī citus drošības pasākumus, lai aizsargātu
operatoru no vibrācijas iedarbības, piemēram, jāveic
instrumentu un piederumu apkope, jārūpējas, lai rokas
būtu siltas, jāorganizē darba gaita.
BRĪDINĀJUMS! Strādājot ar slīpmašīnu, vienmēr
izmantojiet ausu aizsardzības līdzekļus.
Apzīmē elektriskās strāvas trieciena risku.
Apzīmē ugunsgrēka risku.
EK atbilstības deklarācija
LPA (skaņas emisijas spiediena līmenis)
(nenoteiktība pie dotā skaņas līmeņa)
Mašīnu direktīva
ROKAS SLĪPMAŠĪNA
DWE6423
DEWALT apliecina, ka izstrādājumi, kas aprakstīti sadaļā
Tehniskie dati, atbilst šādiem dokumentiem:
2006/42/EC, EN62841-1:2015, EN62841-2-4:2014.
Šie izstrādājumi atbilst arī Direktīvām 2014/30/ES un 2011/65/
ES. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar DEWALT
turpmāk minētajā adresē vai skatiet rokasgrāmatas pēdējo vāku.
Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par tehnisko datu
sagatavošanu un DEWALTvārdā izstrādā šo apliecinājumu.
Markus Rompel
Inženiertehniskās nodaļas priekšsēdētājs
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Vācija
20.04.2016
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu ievainojumu risku, izlasiet
lietošanas rokasgrāmatu.
Vispārīgi elektroinstrumenta drošības
brīdinājumi
BRĪDINĀJUMS! Izlasiet visus drošības brīdinājumus
un norādījumus. Ja netiek ievēroti brīdinājumi un
5
LATVIEŠU
norādījumi, var gūt elektriskās strāvas triecienu, izraisīt
ugunsgrēku un/vai gūt smagus ievainojumus.
SAGLABĀJIET VISUS BRĪDINĀJUMUS UN
INSTRUKCIJAS TURPMĀKAI ATSAUCEI.
Termins “elektroinstruments”, kas redzams brīdinājumos, attiecas uz
šo elektroinstrumentu, ko darbina ar elektrības palīdzību (ar vadu),
vai ar akumulatoru darbināmu (bez vada) elektroinstrumentu.
1) Darba vietas drošība
a ) Rūpējieties, lai darba vieta būtu tīra un labi
apgaismota. Nesakārtotā un vāji apgaismotā darba zonā
var rasties negadījumi.
b ) Nedarbiniet elektroinstrumentus sprādziennedrošās
vietās, piemēram viegli uzliesmojošu šķidrumu,
gāzu vai putekļu klātbūtnē. Elektroinstrumenti rada
dzirksteles, kas var aizdedzināt putekļus vai izgarojumu
tvaikus.
c ) Instrumenta darba laikā noturiet bērnus un
nepiederošas personas drošā attālumā. Novēršot
uzmanību, jūs varat zaudēt kontroli pār instrumentu.
b)
c)
d)
e)
2) Elektrodrošība
a ) Barošanas spraudņiem jāatbilst ligzdai.
Kontaktdakšu nekādā gadījumā nedrīkst pārveidot.
Iezemētiem (sazemētiem) elektroinstrumentiem
nedrīkst izmantot pārejas kontaktdakšas.
Nepārveidotas kontaktdakšas un piemērotas
kontaktligzdas rada mazāku elektriskās strāvas trieciena
risku.
b ) Nepieskarieties iezemētām virsmām, piemēram,
caurulēm, radiatoriem, plītīm un ledusskapjiem. Ja
jūsu ķermenis ir iezemēts, pastāv lielāks elektriskās strāvas
trieciena risks.
c ) Elektroinstrumentus nedrīkst pakļaut lietus vai mitru
laika apstākļu iedarbībai. Ja elektroinstrumentā iekļūst
ūdens, palielinās elektriskās strāvas trieciena risks.
d ) Lietojiet vadu pareizi. Nekad nepārnēsājiet,
nevelciet vai neatvienojiet elektroinstrumentu no
kontaktligzdas, turot to aiz vada. Netuviniet vadu
karstuma avotiem, eļļām, asām šķautnēm vai
kustīgām detaļām. Ja vads ir bojāts vai samezglojies,
pastāv lielāks elektriskās strāvas trieciena risks.
e ) Darbinot elektroinstrumentu āra apstākļos,
izmantojiet vadu, kas paredzēts lietošanai ārā.
Izmantojot vadu, kas paredzēts lietošanai ārpus telpām,
pastāv mazāks elektriskās strāvas trieciena risks.
f ) Ja elektroinstruments ir nenovēršami jāekspluatē
mitrā vidē, elektrobarošanai uzstādiet noplūdstrāvas
aizsardzības ierīci (RCD). Lietojot noplūdstrāvas
aizsargierīci, mazinās elektriskās strāvas trieciena risks.
3) Personīgā drošība
a ) Strādājot ar elektroinstrumentu esiet modri,
skatieties ko darāt un izmantojiet veselo
saprātu. Nelietojiet elektroinstrumentu, ja esat
noguris vai atrodaties narkotiku, alkohola vai
medikamentu ietekmē. Pat viens mirklis neuzmanības
6
f)
g)
h)
elektroinstrumentu ekspluatācijas laikā var izraisīt smagus
ievainojumus.
Izmantojiet personīgos aizsargpiederumus.
Vienmēr valkājiet acu aizsargus. Attiecīgos apstākļos
lietojot aizsargaprīkojumu, piemēram, putekļu masku,
aizsargapavus ar neslīdošu zoli, aizsargķiveri vai ausu
aizsargus, samazināsies risks gūt ievainojumus.
Nepieļaujiet nejaušu iedarbināšanu. Pirms
instrumenta pievienošanas kontaktligzdai un/vai
akumulatora pievienošanas, instrumenta pacelšanas
vai pārnēsāšanas pārbaudiet, vai slēdzis ir izslēgtā
pozīcijā. Ja elektroinstrumentu pārnēsājat, turot pirkstu uz
slēdža, vai ja kontaktligzdai pievienojat elektroinstrumentu
ar ieslēgtu slēdzi, var rasties negadījumi.
Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas noņemiet no
tā visas regulēšanas atslēgas vai uzgriežņu atslēgas.
Ja elektroinstrumenta rotējošajai daļai ir piestiprināta
uzgriežņu atslēga vai regulēšanas atslēga, var gūt
ievainojumus.
Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr uzturiet
piemērotu stāju un saglabājiet līdzsvaru. Tādējādi
neparedzētās situācijās daudz labāk varat saglabāt
kontroli pār elektroinstrumentu.
Valkājiet piemērotu apģērbu. Nevalkājiet pārāk brīvu
apģērbu vai rotaslietas. Netuviniet matus, apģērbu
un cimdus kustīgām detaļām. Brīvs apģērbs, rotaslietas
vai gari mati var ieķerties kustīgajās detaļās.
Ja instrumentam ir paredzēts pievienot putekļu
atsūkšanas un savākšanas ierīces, obligāti tās
pievienojiet un ekspluatējiet pareizi. Lietojot putekļu
savākšanas ierīci, iespējams mazināt putekļu kaitīgo
ietekmi.
Neļaujiet zināšanām, kuras iegūst no biežas
instrumentu lietošanas, ļaut jums kļūt bezrūpīgam
un ignorēt instrumentu darba drošības principus.
Neuzmanīga rīcība var izraisīt nopietnus savainojumus
sekundes daļas laikā.
4) Elektroinstrumenta ekspluatācija un
apkope
a ) Nelietojiet elektroinstrumentu ar spēku.
Izmantojiet konkrētam lietojumam piemērotu
elektroinstrumentu. Ar pareizi izvēlētu
elektroinstrumentu tā efektivitātes robežās paveiksiet darbu
daudz labāk un drošāk.
b ) Nelietojiet elektroinstrumentu, ja ar slēdzi nav
iespējams to ieslēgt vai izslēgt. Ja elektroinstrumentu
nav iespējams kontrolēt ar slēdža palīdzību, tas ir bīstams
un ir jāsalabo.
c ) Pirms elektroinstrumentu regulēšanas, piederumu
nomainīšanas vai novietošanas glabāšanā
no barošanas avota, ja iespējams, atvienojiet
kontaktdakšu un/vai no elektroinstrumenta
izņemiet akumulatoru. Šādu profilaktisku drošības
pasākumu rezultātā mazinās nejaušas elektroinstrumenta
iedarbināšanas risks.
LATVIEŠU
d ) Glabājiet elektroinstrumentus, kas netiek darbināti,
bērniem nepieejamā vietā un neatļaujiet to
ekspluatēt personām, kas nav apmācītas to lietošanā
vai nepārzina šos noteikumus. Elektroinstrumenti ir
bīstami, ja tos ekspluatē neapmācītas personas.
e ) Veiciet elektroinstrumentu un piederumu apkopi.
Pārbaudiet, vai kustīgās detaļas ir pareizi savienotas
un nostiprinātas, vai detaļas nav bojātas, kā arī
vai nav kāds cits apstāklis, kas varētu ietekmēt
elektroinstrumenta darbību. Ja elektroinstruments
ir bojāts, pirms lietošanas tas jāsalabo. Daudzu
negadījumu cēlonis ir tādi elektroinstrumenti, kam nav
veikta pienācīga apkope.
f ) Regulāri uzasiniet un tīriet griezējinstrumentus. Ja
griezējinstrumentiem ir veikta pienācīga apkope un tie
ir uzasināti, pastāv mazāks iestrēgšanas risks, un tos ir
vieglāk vadīt.
g ) Elektroinstrumentu, tā piederumus un detaļas, u.c.
ekspluatējiet saskaņā ar šiem noteikumiem, ņemot
vērā darba apstākļus un veicamā darba specifiku.
Lietojot elektroinstrumentu tam neparedzētiem mērķiem,
var rasties bīstama situācija.
5) Apkalpošana
a ) Uzticiet sava elektroinstrumenta apkopi kvalificētam
remontstrādniekam, lietojot tikai identiskas rezerves
daļas. Tādējādi tiek saglabāta elektroinstrumenta drošība.
Papildu īpaši drošības norādījumi
slīpmašīnām
BRĪDINĀJUMS! Putekļi, kas rodas slīpēšanas laikā, var
kaitēt veselībai, ja operators vai tuvumā esošas personas
nonāk saskarē ar putekļiem vai tos ieelpo. Valkājiet putekļu
masku, kas īpaši paredzēta aizsardzībai pret toksiskiem
putekļiem un izgarojumiem, turklāt tām personām, kas
atrodas darba zonā, arī jāvalkā aizsargaprīkojums.
BRĪDINĀJUMS! Slīpējot melno metālu, strādājiet labi
vēdinātā vietā. Instrumentu nedrīkst darbināt viegli
uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu tuvumā.
Slīpēšanas laikā radušās dzirksteles vai karstas daļiņas vai
dzinēja suku dzirksteļošana var aizdedzināt uzliesmojošus
materiālus.
BRĪDINĀJUMS! Mēs iesakām izmantot noplūdstrāvas
aizsargierīci ar nominālo nostrādes strāvu 30 mA vai
mazāk.
Krāsas slīpēšana
•
•
BRĪDINĀJUMS! Ievērojiet spēkā esošus noteikumus
attiecībā uz krāsas slīpēšanu. Īpaši ievērojiet šādus
norādījumus:
Ja iespējams, putekļu savākšanai lietojiet putekļsūcēju.
Ievērojiet īpašu piesardzību, slīpējot krāsu, kas, iespējams, ir uz
svina bāzes:
– Neļaujiet darba zonā atrasties bērniem vai grūtniecēm.
– Visām personām, kas atrodas darba zonā, jāvalkā maska,
kas ir īpaši paredzēta aizsardzībai pret svina krāsas
putekļiem un izgarojumiem.
– Darba vietā nedrīkst ne ēst, ne dzert, ne smēķēt.
Atbrīvojieties no putekļu daļiņām un citiem savācamiem
netīrumiem drošā veidā.
•
Atlikušie riski
Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības norādījumi un tiek
uzstādītas drošības ierīces, dažus atlikušos riskus nav iespējams
novērst. Tie ir šādi:
• Dzirdes pasliktināšanās.
• Ievainojuma risks lidojošu daļiņu dēļ.
• Risks gūt apdegumus no piederumiem, kas darba laikā kļūst
karsti.
• Ievainojuma risks, pagarinot instrumenta ekspluatācijas laiku.
Apzīmējumi uz instrumenta
Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas:
Pirms ekspluatācijas izlasiet lietošanas rokasgrāmatu.
Datuma koda novietojums (A. att.)
Datuma kods 8 , kurā ir norādīts arī ražošanas gads, ir nodrukāts
uz korpusa.
Piemērs:
2016 XX XX
Ražošanas gads
Iepakojuma saturs
Iepakojumā ietilpst:
1 rokas slīpmašīna
1 putekļu maiss
1 smilšpapīra loksne
1 lietošanas rokasgrāmata
• Pārbaudiet, vai pārvadāšanas laikā nav bojāts instruments, tā
detaļas vai piederumi.
• Pirms ekspluatācijas veltiet laiku tam, lai pilnībā izlasītu un
izprastu šo rokasgrāmatu.
Apraksts (A. att.)
1
2
3
4
5
6
7
8
BRĪDINĀJUMS! Elektroinstrumentu vai tā daļas nedrīkst
pārveidot. Tā var rasties bojājumi vai ievainojumi.
Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
Elektroniska ātruma regulēšanas ciparripa
Putekļu savākšanas atvere
Putekļu maiss
Putekļu maisa manšete
Slīpēšanas paliktnis
Kabeļa turētājs
Datuma kods
Paredzētā lietošana
Šī slīpmašīna ir paredzēta profesionāliem slīpēšanas darbiem.
NELIETOJIET mitros apstākļos vai viegli uzliesmojošu šķidrumu
un gāzu klātbūtnē.
7
LATVIEŠU
Šī slīpmašīna ir profesionālai lietošanai paredzēts
elektroinstruments.
NEĻAUJIET bērniem aiztikt instrumentu. Ja šo instrumentu
ekspluatē nepieredzējuši operatori, viņi ir jāuzrauga.
• Mazi bērni un nespēcīgas personas. Instrumentu nav
paredzēts lietot maziem bērniem vai nespēcīgām personām
bez uzraudzības.
• Šo instrumentu nav paredzēts ekspluatēt personām (tostarp
bērniem), kam ir ierobežotas fiziskās, sensorās vai psihiskās
spējas vai trūkst pieredzes un zināšanu, ja vien tās neuzrauga
persona, kas atbild par viņu drošību. Bērnus nedrīkst atstāt
bez uzraudzības ar instrumentu.
3. Ar vienu roku turiet slīpēšanas paliktni un savietojiet putekļu
izvadatveres.
4. Cieši piespiediet ripu uz slīpēšanas paliktņa.
Elektroniskās ātruma regulēšanas ciparripas
iestatīšana (A att.)
Ar elektroniskās ātruma regulēšanas ciparripas 2 palīdzību var
noregulēt ātrumu 8 000-12 000 min-1 robežās.
Pagrieziet elektronisko ātruma regulēšanas ciparripu vajadzīgajā
pozīcijā. Jāpiebilst, ka pareizāko iestatījumu var noteikt ar laiku,
kad gūta pieredze.
Cietākiem materiāliem parasti vajadzīgs lielāks ātrums.
Elektrodrošība
Putekļu novadīšana (C, D att.)
Elektromotors paredzēts tikai vienam noteiktam spriegumam.
Pārbaudiet, vai barošanas avota spriegums atbilst kategorijas
plāksnītē norādītajam spriegumam.
BRĪDINĀJUMS! Tā kā, apstrādājot koksni ar slīpmašīnu,
rodas putekļi un skaidas, jāpiestiprina putekļu maiss, kas
ražots atbilstoši spēkā esošām direktīvām attiecībā uz
putekļu emisiju.
BRĪDINĀJUMS! Slīpējot metālu, putekļu maisu vai
putekļsūcēju nedrīkst lietot bez piemērota dzirksteļu
aizsarga.
Ir divi veidi, kā, darbojoties ar šo slīpējamo mašīnu, var nosūkt
putekļus: iebūvēta izeja 3 , kurā var ievadīt komplektā ietilpstošu
putekļu maisu 4 vai veikalā nopērkama pievienojama putekļu
nosūkšanas sistēma un putekļu manšete ( 14 , D att.). Iebūvētajai
putekļu izejai tiek izmantots DEWALT AirLock savienojums
atbilstībai ar DEWALT atsūcēju un AirLock piederumu DWV9000
(4. att.).
Šim DEWALT instrumentam ir dubulta izolācija
atbilstoši EN62841, tāpēc nav jālieto iezemēts vads.
Ja barošanas vads ir bojāts, tas ir jānomaina pret īpaši sagatavotu
vadu, kas pieejams DEWALT remonta darbnīcās.
Barošanas vada kontaktdakšas nomaiņa
(tikai Apvienotajai Karalistei un Īrijai)
Ja ir jāuzstāda jauna barošanas vada kontaktdakša:
• Nekaitīgā veidā atbrīvojieties no nederīgās kontaktdakšas;
• Pievienojiet brūno vadu pie kontaktdakšas fāzes spailes;
• Pievienojiet zilo vadu pie neitrālā spailes.
BRĪDINĀJUMS! Vadus nedrīkst pievienot pie zemējuma
spailes.
Ievērojiet uzstādīšanas norādījumus, kas ietilpst labas kvalitātes
kontaktdakšu komplektācijā. Ieteicamais drošinātājs: 13 A.
Pagarinājuma vada lietošana
Pagarinājuma vadu nevajadzētu lietot, ja vien bez tā nekādi
nevar iztikt. Izmantojiet atzītus pagarinājuma vadus, kas atbilst
lādētāja ieejas jaudai (sk. tehniskos datus). Minimālais vadītāja
izmērs ir 1,5 mm2; maksimālais garums ir 30 m.
Ja lietojat kabeļa rulli, vienmēr notiniet vadu no tā pilnībā nost.
SALIKŠANA UN REGULĒŠANA
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu smaga ievainojuma
risku, pirms regulēšanas vai pierīču/piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas izslēdziet instrumentu
un atvienojiet to no barošanas avota. Slēdzim
jāatrodas IZSLĒGTĀ pozīcijā. Instrumentam nejauši sākot
darboties, var gūt ievainojumus.
Smirģeļa ripas uzstādīšana (B. att.)
Šim instrumentam izmanto 125 mm smirģeļa ripu ar līplentes
stiprinājumu, kam ir 8 atveres putekļu izvadei.
1. Novietojiet instrumentu uz galda tā, lai slīpēšanas paliktnis
6 būtu vērsts augšup.
2. Novietojiet smirģeļa ripu 9 tieši uz slīpēšanas paliktņa
virsmas.
8
Lai pievienotu putekļu maisiņu
1. Pievienojiet putekļu maisa manšeti 5 pie izejas 3 , pieturot
slīpmašīnu, kā redzams C attēlā.
2. Pagrieziet manšeti 5 pulksteņrādītāja virzienā, lai nofiksētu
putekļu maisu 4 .
Lai iztukšotu putekļu tvertni
PIEZĪME. Veicot šo darbību, valkājiet apstiprinātas aizsargbrilles
un apstiprinātu putekļu masku.
Lai putekļus savāktu vislabāk, iztukšojiet putekļu savācēju, kad
tas ir piepildīts līdz aptuveni vienai trešdaļai.
1. Turot slīpmašinu, pagrieziet manšeti 5 pretēji
pulksteņrādītāja virzienam, lai atvienotu putekļu maisu 4 .
2. Noņemiet putekļu maisiņu no slīpmašīnas un viegli sakratiet
vai pasitiet to, lai iztukšotu.
3. Atkārtotie pievienojiet putekļu maisu pie izejas un nofiksējiet
to, pagriežot maisa manšeti pulksteņrādītāja virzienā.
Iespējams, jūs ievērojāt, ka ne visi putekļi neiznāks no maisa. Tas
neietekmēs slīpēšanas efektivitāti, bet samazinās slīpmašīnas
putekļu nosūkšanas efektivitāti. Lai atjaunotu jūsu slīpmašīnas
putekļu nosūkšanas efektivitāti, piespiediet atsperi putekļu
maisiņa iekšpusē, kad to iztukšojat un piedauziet ar to pie
atkritumu tvertnes sāniem vai pie putekļu uztvērēja.
EKSPLUATĀCIJA
Lietošanas norādījumi
BRĪDINĀJUMS! Vienmēr ievērojiet šos drošības
norādījumus un spēkā esošos normatīvos aktus.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu smaga ievainojuma
risku, pirms regulēšanas vai pierīču/piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas izslēdziet instrumentu
un atvienojiet to no barošanas avota. Slēdzim
jāatrodas IZSLĒGTĀ pozīcijā. Instrumentam nejauši sākot
darboties, var gūt ievainojumus.
BRĪDINĀJUMS! .
• Pārbaudiet, vai visi slīpēšanai paredzētie materiāli ir
cieši nostiprināti.
• Apstrādājamajam materiālam drīkst piemērot tikai
nelielu spiedienu. Pārmērīgs spiediens nepalielina
slīpēšanas kvalitāti, bet gan paaugstina instrumenta
noslodzi un izraisa abrazīvās daļas nodilšanu.
• Nepieļaujiet pārslodzi.
BRĪDINĀJUMS! Nedrīkst slīpēt magniju!
IEVĒRĪBAI! Ja jūs, uzglabājot šo instrumentu, ap to
aptiniet vadu, atstājiet lielāku cilpu, lai kabeļa turētājs
( 7 , A att.) nesaliektos. Tas novērsīs priekšlaicīgu kabeļa
nodilumu.
Pareizs rokas novietojums (E. att.)
LATVIEŠU
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu smaga ievainojuma
risku, pirms regulēšanas vai pierīču/piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas izslēdziet instrumentu
un atvienojiet to no barošanas avota. Slēdzim
jāatrodas IZSLĒGTĀ pozīcijā. Instrumentam nejauši sākot
darboties, var gūt ievainojumus.
Slīpēšanas paliktņa nomaiņa un ātruma
ierobežošanas siksna (D att.)
Jūsu slīpmašīna ir aprīkota ar aizvietojamu siksnu 13 , kas
atrodas starp paliktni 6 un slīpmašīnas korpusu 10 . Tās funkcija
ir kontrolēt paliktņa ātrumu, kamēr detaļa nav pieskārusies darba
virsmai. Siksna un slīpēšanas paliktnis 6 ir dilstošas detaļas,
kuras nāksies nomainīt. Slīpēšanas paliktnis jānomaina tad, ja ir
acīmredzamas nodiluma pazīmes. Siksna ir jāmaina, kad paliktņa
ātrums pēc pacelšanas no darba virsmas ļoti palielinās. Šīs
detaļas var iegādāties par atsevišķu samaksu no vietējā izplatītāja
vai pilnvarotā DEWALT pakalpojuma centrā.
1. Stingri turot veltni, atskrūvējiet no paliktņa apakšas četras
skrūves 15 .
2. Noņemiet paliktni 6 .
3. Nomainiet nodilušo vai bojāto siksnu 13 , griežot to ap
pakāpjskrūvi 11 un gultņu separatoru 12 , kā redzams D
attēlā.
4. Uzlieciet atpakaļ paliktni (pēc vajadzības aizstājiet ar jaunu).
No jauna pieskrūvējiet visas četras skrūves 15 . Nepievelciet
skrūves pārāk cieši.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu smaga ievainojuma risku,
VIENMĒR turiet roku pareizi, kā norādīts.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu smaga ievainojuma risku,
VIENMĒR saglabājiet ciešu tvērienu, lai būtu gatavs
negaidītai reakcijai.
Pareizs rokas novietojums paredz vai nu turēt vienu roku uz
spala 10 , vai — uz galvenā roktura 16 , kā redzams attēlā.
Eļļošana
Ieslēgšana un izslēgšana (A. att.)
Tīrīšana
Ar elektroniskās ātruma regulēšanas ciparripas 2 palīdzību
iestatiet slīpēšanas ātrumu.
Lai ieslēgtu instrumentu, iestatiet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi
pozīcijā I.
Lai izslēgtu instrumentu, iestatiet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi
pozīcijā O.
Slīpēšana
Sāciet darbu ar visraupjāko smilšpapīru.
Tā kā instruments visos virzienos veido nelielus abrazīvus
nospiedumus, ar faktūras papīru nav jāslīpē.
Ik pēc neliela laika pārbaudiet paveikto darbu.
Pēc darba pabeigšanas un pirms instrumenta atvienošanas no
elektrotīkla tas ir obligāti jāizslēdz.
APKOPE
Šis DEWALT elektroinstruments ir paredzēts ilglaicīgam darbam
ar mazāko iespējamo apkopi. Nepārtraukti nevainojama darbība
ir atkarīga no pareizas instrumenta apkopes un regulāras
tīrīšanas.
Šis elektroinstruments nav papildus jāeļļo.
PIEZĪME. Ja, slīpējot metālu, nav lietots putekļu maiss, iztīriet
instrumentu ar zema spiediena gaisu, kad darbs ir pabeigts.
BRĪDINĀJUMS! Ar sausu gaisu no galvenā korpusa
izpūtiet netīrumus un putekļus ikreiz, kad pamanāt tos
uzkrājamies gaisa atverēs, kā arī visapkārt tām. Veicot šo
darbību, valkājiet atzītu acu aizsargaprīkojumu un putekļu
masku.
BRĪDINĀJUMS! Instrumenta detaļu tīrīšanai, kas nav
no metāla, nedrīkst izmantot šķīdinātājus vai citas asas
ķīmiskas vielas. Šīs ķimikālijas var pavājināt materiālus, kas
tiek lietoti šajās detaļās. Lietojiet tikai ziepjūdenī samērcētu
lupatiņu. Nekādā gadījumā nepieļaujiet, lai instrumentā
iekļūst šķidrums; instrumentu nedrīkst iegremdēt šķidrumā.
Papildpiederumi
BRĪDINĀJUMS! Tā kā citi piederumi, kurus DEWALT, nav
ieteicis un nepiedāvā, nav pārbaudīti lietošanai ar šo
instrumentu, var rasties bīstami apstākļi, ja tos lietosiet. Lai
mazinātu ievainojuma risku, šim instrumentam lietojiet
tikai DEWALT ieteiktos piederumus.
9
LATVIEŠU
Sīkāku informāciju par attiecīgiem piederumiem jautājiet
izplatītājam.
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Izstrādājumus un
akumulatorus, kas apzīmēti ar šo simbolu, nedrīkst
izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.
Izstrādājumi un baterijas satur materiālus, ko var atgūt
vai pārstrādāt, samazinot pieprasījumu pēc izejvielām. Lūdzu
pārstrādājiet elektrisko izstrādājumus un baterijas saskaņā ar
vietējiem noteikumiem. Sīkāka informācija ir pieejama vietnē
www.2helpU.com.
10
РУССКИЙ ЯЗЫК
125 мм РУЧНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА
DWE6423
Поздравляем!
Вы приобрели инструмент DEWALT . Многолетний опыт,
тщательная разработка изделий и инновации делают
компанию DEWALT одним из самых надежных партнеров для
пользователей профессионального электроинструмента.
Технические характеристики
Напряжение
Тип
Выходная мощность
Диаметр диска
Впост. тока
мм
DWE6423
230
1
280
125
Орбиты
мин-1
8000-12000
ø орбиты
мм
2,6
Вес
кг
1,28
Вт
Значения шума и вибрации (сумма векторов в трех плоскостях)
в соответствии с EN62841-2-4:
LPA (Уровень звукового давления)
дБ(A)
80
LWA (Уровень звуковой мощности)
дБ(A)
91
дБ(A)
3
K
(погрешность для заданного уровня
мощности)
Значение эмиссии вибрации ah =
м/сек²
<2,5
Погрешность К =
м/сек²
<1,5
Значение эмиссии вибрации, указанное в данном
справочном листке, было получено в соответствии со
стандартным тестом, приведенным в EN62841, и может
использоваться для сравнения инструментов. Кроме того,
оно может использоваться для предварительной оценки
воздействия вибрации.
ОСТОРОЖНО: Заявленное значение эмиссии
относится к основным областям применения
инструмента. Однако, если инструмент
используется не по основному назначению
с различной оснасткой или при ненадлежащем уходе,
уровень вибрации может изменится. Это может
привести к значительному увеличению уровня
воздействия вибрации в течение всего рабочего
периода.
При расчете приблизительного значения уровня
воздействия вибрации также необходимо
учитывать время когда инструмент выключен или
то время, когда он работает на холостом ходу. Это
может привести к значительному снижению уровня
воздействия вибрации в течение всего рабочего
периода.
Определите дополнительные меры техники
безопасности для защиты оператора от эффектов
воздействия вибрации, а именно: следить за
состоянием инструмента и оснастки, создание
комфортных условий работы, хорошая организация
рабочего места.
ОСТОРОЖНО: Всегда носите защитные наушники
при работе со шлифовальной машиной.
Обозначения: Правила техники
безопасности
Ниже описывается уровень опасности, обозначаемый
каждым из предупреждений. Прочитайте руководство
и обратите внимание на эти символы.
ОПАСНО: Обозначает опасную ситуацию, которая
неизбежно приведет к смерти или серьезной
травме.
ОСТОРОЖНО: Указывает на потенциально
опасную ситуацию, которая в случае несоблюдения
соответствующих мер может привести к смерти
или серьезной травме.
ВНИМАНИЕ: Указывает на потенциально опасную
ситуацию, которая, если ее не избежать может
привести к травме средней или высокой степени
тяжести.
ПРИМЕЧАНИЕ: Указывает на практики,
использование которых не связано с получением
травмы, но если ими пренебречь, может привести
к порче имущества.
Указывает на риск поражения электрическим током.
Указывает на риск возгорания.
Декларация о соответствии нормам ЕС
Директива по механическому
оборудованию
Ручная шлифовальная машина
DWE6423
DEWALT заявляет, что продукция, описанная в Технических
характеристиках, соответствует:
2006/42/EC, EN62841-1:2015, EN62841-2-4:2014.
Эти продукты также соответствуют Директиве 2014/30/EU
и 2011/65/EU. За дополнительной информацией
обращайтесь в компанию DEWALT по адресу, указанному
ниже или приведенному на задней стороне обложки
руководства.
Нижеподписавшийся несет ответственность за составление
технической документации и составил данную декларацию
по поручению компании DEWALT.
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
c)
Маркус Ромпель
Директор по разработке и производству
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Германия
20.04.2016
d)
ОСТОРОЖНО: Во избежание риска получения травм
ознакомьтесь с инструкцией.
Общие правила техники безопасности при
использовании электроинструментов
ОСТОРОЖНО: Полностью прочтите
инструкции по технике безопасности и все
руководства по эксплуатации. Несоблюдение
правил и инструкций может привести к поражению
электрическим током, возгоранию и/или серьезной
травме.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ
И РУКОВОДСТВА ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО
ОБРАЩЕНИЯ К НИМ
Термин "электроинструмент" в предупреждениях
относится к работающим от сети(проводным)
электроинструментам или работающим от аккумулятора
(беспроводным) электроинструментам.
1) Безопасность на рабочем месте
a ) Следите за чистотой и хорошим освещением
на рабочем месте. Захламленное или плохо
освещенное рабочее место может стать причиной
несчастного случая.
b ) Не работайте с электроинструментами
во взрывоопасных местах, например вблизи
легковоспламеняющихся жидкостей, газов
и пыли. Искры, которые появляются при
работе электроинструментов могут привести
к воспламенению пыли или паров.
c ) Следите за тем, чтобы во время работы
с электроинструментом в зоне работы не было
посторонних и детей. Отвлекаясь от работы вы
можете потерять контроль над инструментом.
2) Электробезопасность
a ) Штепсельная вилка электроинструмента
должна соответствовать розетке.
Никогда не меняйте вилку инструмента.
Не используйте переходники к вилкам для
электроинструментов с заземлением.
Использование оригинальных штепсельных вилок,
соответствующих типу сетевой розетки снижает
риск поражения электрическим током.
b ) Избегайте контакта с заземленными
поверхностями, такими как трубы, радиаторы
и холодильники. Если вы будете заземлены,
12
e)
f)
увеличивается риск поражения электрическим
током.
Не оставляйте электроинструмент под
дождем и в местах повышенной влажности.
При попадании воды в электроинструмент риск
поражения электротоком возрастает.
Берегите кабель от повреждений. Никогда
не используйте кабель для переноски
инструмента, не тяните за него, пытаясь
отключить инструмент от сети. Держите
кабель подальше от источников тепла, масла,
острых углов или движущихся предметов.
Поврежденный или запутанный шнур питания
повышает риск поражения электротоком.
При работе с электроинструментом на
открытом воздухе используйте удлинитель,
подходящий для использования на улице.
Использования шнура питания, предназначенного
для использования вне помещения, снижает риск
поражения электрическим током.
При работе с электроинструментом в условиях
повышенной влажности недопустимо,
используйте устройства защитного
отключения (УЗО) для защиты сети.
Использование УЗО сокращает риск поражения
электрическим током.
3) Обеспечение индивидуальной
безопасности
a ) Будьте внимательны, смотрите, что делаете
и не забывайте о здравом смысле при работе
с электроинструментом. Не работайте
с электроинструментом если вы устали,
находитесь в состоянии наркотического,
алкогольного опьянения или под воздействием
лекарственных средств. Невнимательность при
работе с электроинструментом может привести
к серьезным телесным повреждениям.
b ) Используйте индивидуальные средства
защиты. Всегда используйте защитные очки.
Средства защиты, такие как противопылевая
маска, обувь с не скользящей подошвой, каска
и защитные наушники, используемые при работе,
уменьшают риск получения травм.
c ) Примите меры для предотвращения
случайного включения. Перед тем, как
подключить электроинструмент к сети и/
или аккумулятору, взять инструмент или
перенести его на другое место, убедитесь
в том, что выключатель находится
в положении Выкл. Если при переноске
электроинструмента он подключен к сети, и при
этом ваш палец находится на выключателе, это
может стать причиной несчастных случаев.
d ) Перед включением электороинструмента
уберите гаечные или инструментальные
РУССКИЙ ЯЗЫК
e)
f)
g)
h)
ключи. Ключ, оставленный на вращающейся части
электроинструмента, может привести к травме.
Не пытайтесь дотянуться до слишком
удаленных поверхностей. Обувь должна быть
удобной, чтобы вы всегда могли сохранять
равновесие. Это позволит лучше контролировать
электроинструмент в непредвиденных ситуациях.
Одевайтесь соответствующим образом.
Избегайте носить свободную одежду
и ювелирные украшения. Следите за тем,
чтобы волосы, одежда и перчатки не попадали
под движущиеся детали. Свободная одежда,
украшения или длинные волосы могут попасть
в подвижные части инструмента.
Если для электроинструмента предусмотрено
устройство для сбора пыли и частиц
обрабатываемого материала, убедитесь
в том, что оно установлено и используется
должным образом. Использование устройства для
пылеудаления сокращает риски, связанные с пылью.
Не позволяйте хорошему знанию от частого
использования инструментов стать причиной
самонадеянности и игнорирования правил
техники безопасности. Небрежное действие
может повлечь серьезные травмы за долю секунды.
4) Эксплуатация электроинструмента
и уход за ним
a ) Не прилагайте силу к электроинструменту.
Используйте электроинструмент
в соответствии с назначением. Правильно
подобранный электроинструмент выполнит
работу более эффективно и безопасно при
стандартной нагрузке.
b ) Не пользуйтесь инструментом если не
работает выключатель. Любой инструмент,
управлять выключением и включением
которого невозможно, опасен, и его необходимо
отремонтировать.
c ) Перед выполнением любых настроек, сменой
аксессуаров или прежде чем убрать инструмент
на хранение, отключите его от сети и/или
снимите с него аккумуляторную батарею,
если ее можно снять. Такие превентивные
меры безопасности сокращают риск случайного
включения электроинструмента.
d ) Храните электроинструмент в недоступном
для детей месте и не позволяйте работать
с инструментом людям, не имеющим
соответствующих навыков работы с такого
рода инструментами. Электроинструмент
представляет опасность в руках неопытных
пользователей.
e ) Поддерживайте электроинструмент
и принадлежности в исправном состоянии.
Проверьте, не нарушена ли центровка или
не заклинены ли движущиеся детали, нет
ли повреждений или иных неисправностей,
которые могли бы повлиять на работу
электроинструмента. В случае обнаружения
повреждений, прежде чем приступить
к эксплуатации инструмента, его нужно
отремонтировать. Большинство несчастных
случаев происходит с инструментами, которые не
обслуживаются должным образом.
f ) Следите за тем, чтобы инструмент был
заточен и чистый. Вероятность заклинивания
инструмента, за которым следят должным образом
и который хорошо заточен, значительно меньше,
а работать с ним легче.
g ) Используйте электроинструменты,
аксессуары и наконечники в соответствии
с этими инструкциями, принимая во внимание
условия работы и характер выполняемой
работы. Использование электроинструмента
для выполнения операций, для которых он не
предназначен, может привести к созданию опасных
ситуаций.
5) Техническое обслуживание
a ) Обслуживание электроинструмента должен
проводить квалифицированный специалист
с использованием только оригинальных
запасных частей. Это позволит обеспечить
безопасность обслуживаемого инструмента.
Дополнительные правила техники
безопасности для шлифовальных машин
ОСТОРОЖНО: Контакт или вдыхание пыли,
которая может образоваться при шлифовке,
представляет опасность здоровью оператора
и тех, кто находиться поблизости. Надевайте
противопылевую маску, которая специально
предназначена для защиты от токсической пыли
и испарений, и обеспечивает защиту для людей,
выполняющих эту работу или находящихся в зоне
проведения работ.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При шлифовке черных
металлов пользуйтесь инструментом
в хорошо проветриваемом месте. Запрещается
работа с инструментом в присутствии
легковоспламеняющихся жидкостей, газов и пыли.
Искры и раскаленные частицы, возникающие
в процессе шлифования или при искрении
щеток электродвигателя, могут привести
к воспламенению горючих материалов.
ОСТОРОЖНО: Рекомендуется использовать
устройство защитного отключения (УЗО) с током
утечки до 30мA.
Шлифование окрашенных поверхностей
ОСТОРОЖНО: Выполняйте требования
действующих норм в отношении шлифования
окрашенных поверхностей. Необходимо обращать
особое внимание на следующие требования:
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
•
•
•
При наличии такой возможности следует обеспечить
удаление пыли при помощи вакуумного пылеуловителя.
Соблюдать особую осторожность при шлифовании
поверхностей, которые могут быть окрашены краской
сна свинцовой основе:
– Не разрешайте детям или беременным женщинам
находиться в рабочей зоне.
– Всем лицам, находящимся на рабочем месте,
необходимо пользоваться респиратором,
предназначенным для защиты от пыли и паров
краски на свинцовой основе.
– Запрещается принимать пищу, пить и курить на
рабочем месте.
Необходимо обеспечить безопасную утилизацию пыли
и другого мусора.
Остаточные риски
Несмотря на соблюдение соответствующих инструкций по
технике безопасности и использование предохранительных
устройств, некоторые остаточные риски невозможно
полностью исключить. А именно:
• Ухудшение слуха.
• Риск травм от разлетающихся частиц.
• Риск получения ожогов в результате нагревания
инструмента в процессе работы.
• Риск получения травм в результате продолжительной
работы.
Маркировка на инструменте
На инструмент нанесены следующие обозначения:
Перед началом работы прочтите руководство по
эксплуатации.
Местоположение кода даты (рис. А)
Код даты 8 , который также включает год изготовления,
напечатан на корпусе.
Пример:
2016 XX XX
Год производства
Комплектация поставки
В комплектацию входит:
1 Ручная шлифовальная машина
1 Мешок для сбора пыли
1 Лист наждачной бумаги
1 Руководство по эксплуатации
• Проверьте на наличие повреждений инструмента,
его деталей или дополнительных принадлежностей,
которые могли возникнуть во время транспортировки.
• Перед эксплуатацией внимательно прочтите данное
руководство.
Описание (рис. A)
14
ОСТОРОЖНО: Никогда не вносите изменения
в конструкцию электроинструмента или какой-либо
1
2
3
4
5
6
7
8
его части. Это может привести к повреждению или
травме.
Выключатель
Электронный регулятор скорости
Выход для удаления пыли
Мешок для сбора пыли
Муфта мешка для сбора пыли
Опора шлифовального диска
Компенсатор натяжения
Код даты
Сфера применения
Ваша шлифовальная машина предназначена для
профессионального выполнения шлифовальных работ.
НЕ используйте в условиях повышенной влажности или
поблизости от легковоспламеняющихся жидкостей или
газов.
Данные шлифовальные машины являются
профессиональными электроинструментами.
НЕ допускайте детей к инструменту. Использование
инструмента неопытными пользователями должно
происходить под контролем опытного коллеги.
• Малолетние дети и люди с ограниченными
физическими возможностями. Это устройство
не предназначено для использования маленькими
детьми или людьми с ограниченными физическими
возможностями, если они не находятся под присмотром
лица, отвечающего за их безопасность.
• Данный инструмент не предназначен для использования
лицами (включая детей) с ограниченными физическими,
психическими и умственными возможностями,
не имеющими опыта, знаний или навыков работы
с ним, если они не находятся под наблюдением
лица, ответственного за их безопасность. Никогда не
оставляйте детей без присмотра с этим инструментом.
Электрическая безопасность
Электродвигатель рассчитан на работу только при одном
напряжении сети. Необходимо обязательно убедиться, что
напряжение источника питания соответствует указанному на
паспортной табличке инструмента.
Ваш инструмент DEWALT имеет двойную изоляцию
в соответствии с EN 62841; поэтому не требуется
заземления при работе с ним.
В случае повреждения шнура питания его необходимо
заменить специально подготовленным шнуром, который
можно приобрести в сервисных центрах DEWALT.
Замена штепсельной вилки
(только для Великобритании и Ирландии)
Если нужно установить штепсельную вилку:
• Осторожно снимите старую вилку.
• Подсоедините коричневый провод к терминалу фазы
в вилке.
• Подсоедините синий провод к нулевому терминалу.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ОСТОРОЖНО: Заземления не требуется.
Соблюдайте инструкции по установке вилок высокого
качества. Рекомендованный предохранитель: 13 A.
Использование кабеля-удлинителя
Используйте удлинитель только в случаях крайней
необходимости. Используйте только утвержденные
удлинители промышленного изготовления, рассчитанные
на мощность не меньшую, чем потребляемая мощность
зарядного устройства (см. Технические характеристики).
Минимальное поперечное сечение провода электрического
кабеля должно составлять 1,5 мм2; максимальная длина 30 м.
При использовании кабельного барабана всегда полностью
разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ОСТОРОЖНО: Чтобы снизить риск получения
серьезных травм, выключайте инструмент
и отключайте его от сети перед тем, как
выполнять какие-либо регулировки или
снимать/устанавливать принадлежности
или оснастку. Убедитесь в том, что спусковой
выключатель находится в положении OFF. Случайный
запуск может привести к травме.
Установка шлифовальных дисков (рис. В)
Инструмент использует шлифовальные диски 125 мм
с застежкой-липучкой и системой удаления пыли через 8
отверстий.
1. Положите инструмент на стол, опорой для
шлифовального диска 6 вверх.
2. Поместите шлифовальный диск 9 на опору.
3. Придерживая опору одной рукой, совместите отверстия
для удаления пыли.
4. Крепко вдавите диск на опору.
Настройка электронного регулятора
скорости (рис. А)
Скорость можно регулировать в пределах 8 000 - 27 000
мин-1 используя электронный регулятор скорости 2 .
Поверните электронный регулятор скорости на нужное
значение. Нужные установки подбираются опытным путем.
Как правило, чем тверже материал, тем больше должна быть
скорость.
Ваша шлифовальная машина оснащена двумя способами
удаления пыли: встроенным выходом для удаления пыли
3 , который позволяет подсоединить поставляемый
в комплекте мешок для удаления пыли 4 или вакуумный
пылеуловитель; а также пылезащитной накладкой ( 14 , рис.
D). Встроенный выход использует шлюзовое соединение
DEWALT, что обеспечивает совместимость с пылеуловителем
DEWALT и шлюзовой принадлежностью DWV9000.
Крепление мешка для сбора пыли
1. Удерживая шлифовальную машину, подсоедините муфту
мешка для сбора пыли 5 к выходу 3 , как показано на
рисунке С.
2. Поверните муфту 5 по часовой стрелке, чтобы
зафиксировать мешок для сбора пыли 4 на месте.
Опорожнение мешка для сбора пыли
ПРИМЕЧАНИЕ: Надевайте одобренные средства защиты
глаз и противопылевую маску при выполнении этих работ.
Для эффективного удаления пыли, опорожняйте
пылеуловитель, когда тот полон на треть.
1. Удерживая шлифовальную машину, поверните муфту 5 против часовой стрелки, чтобы разблокировать мешок
для сбора пыли 4 .
2. Снимите мешок для сбора пыли со шлифовальной
машины и аккуратно встряхните или постучите по нему,
чтобы опорожнить его.
3. Наденьте мешок для сбора пыли обратно на вход
и закрепите его, повернув муфту мешка по часовой
стрелке.
Скорее всего Вы заметите, что не вся пыль вышла из мешка.
Это не повлияет на эффективность шлифовки, но снизит
эффективность сбора пыли шлифовальной машиной. Чтобы
восстановить эффективность сборы пыли шлифовальной
машиной, нажмите на пружину внутри мешка для сборы
пыли при опорожнении и постучите им об мусорный
контейнер или контейнер для сборы пыли.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по эксплуатации
Удаление пыли (рис. С, D)
ОСТОРОЖНО: Так как работы с шлифовальной
машиной по дереву создают пыль, всегда
устанавливайте мешок для сбора пыли,
разработанный в соответствии с применимыми
директивами по выделению пыли.
ОСТОРОЖНО: При шлифовании металла
запрещается пользоваться мешком для сбора
пыли или вакуумного пылеуловителем без
соответствующей искрозащиты.
ОСТОРОЖНО: Всегда соблюдайте правила техники
безопасности и применимые законы.
ОСТОРОЖНО: Чтобы снизить риск получения
серьезных травм, выключайте инструмент
и отключайте его от сети перед тем, как
выполнять какие-либо регулировки или
снимать/устанавливать принадлежности
или оснастку. Убедитесь в том, что спусковой
выключатель находится в положении OFF. Случайный
запуск может привести к травме.
ОСТОРОЖНО: .
• Надежно закрепляйте все материалы,
подвергаемые шлифованию.
• Не давите на обрабатываемую поверхность
слишком сильно. Чрезмерное давление не
повышает качество шлифования, однако ведет
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
к увеличению нагрузки на машину и повышенному
износу абразивного слоя.
• Избегайте перегрузок.
ОСТОРОЖНО: Шлифование магния запрещается!
ПРИМЕЧАНИЕ: Если Вы оборачиваете шнур
вокруг инструмента, убирая его на хранение, не
закручивайте его слишком сильно, чтобы не погнуть
компенсатор натяжения ( 7 , рис. А). Это позволяет
избежать преждевременного отказа шнура.
Правильное положение рук (рис. Е)
ОСТОРОЖНО: Во избежание риска получения
серьезных травм, ВСЕГДА правильно держите
инструмент, как показано на рисунке.
ОСТОРОЖНО: Во избежании риска получения
серьезных травм, ВСЕГДА крепко держите
инструмент, предупреждая внезапную резкую
отдачу.
При правильном расположении рук одна рука находится на
корпусе шлифовальной машины 10 или на основной ручке
16 .
Включение и выключение (рис. А)
Установите скорость шлифования с помощью электронного
регулятора скорости 2 .
Для включения инструмента переведите выключатель
в положение I.
Для выключения инструмента переведите выключатель
в положение O.
Шлифование
Начинайте шлифование диском с самым крупным
абразивным зерном.
Так как инструмент оставляет абразивные следы во всех
направлениях, то шлифовать в направлении зерна не
обязательно.
Проверяйте выполненную работу через короткие
промежутки.
Всегда выключайте инструмент после завершения работы
и прежде чем отключить его от сети.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Электроинструмент DEWALT имеет длительный срок
эксплуатации и требует минимальных затрат на
техобслуживание. Для длительной безотказной работы
необходимо обеспечить правильный уход за инструментом
и его регулярную очистку.
ОСТОРОЖНО: Чтобы снизить риск получения
серьезных травм, выключайте инструмент
и отключайте его от сети перед тем, как
выполнять какие-либо регулировки или
снимать/устанавливать принадлежности
или оснастку. Убедитесь в том, что спусковой
выключатель находится в положении OFF. Случайный
запуск может привести к травме.
16
Замена шлифовального диска и ремня
ограничения скорости (рис. D)
Шлифовальная машина оснащена сменным ремнем
13 , расположенным между опорой 6 и корпусом
шлифовальной машины 10 . Он предназначен для
регулировки скорости вращения опоры при отсутствии
контакта с рабочей поверхностью. Ремень и опора
для шлифовального диска 6 являются расходными
деталями и требуют периодической замены. Опора для
шлифовального диска потребует замены при возникновении
признаков износа. Замена ремня необходима тогда, когда
скорость вращения опоры чрезмерно увеличивается
при отрыве от рабочей поверхности. Данные детали
приобретаются за отдельную плату у местных продавцов или
в авторизованном сервисном центре DEWALT.
1. Крепко удерживая пластину, выверните четыре винта 15 из нижней части опоры.
2. Снимите опору 6 .
3. Замените изношенный или поврежденный ремень 13 ,
обернув его вокруг ступенчатого винта 11 и держателя
подшипника 12 , как указано на рис. D.
4. Установите опору обратно на место (замените
новой, если необходимо). Затяните четыре винта
15 . Соблюдайте осторожность, чтобы не затянуть их
слишком туго.
Смазка
Вашему инструменту не требуется дополнительная смазка.
Чистка
ПРИМЕЧАНИЕ: После применения для шлифования
металла без мешка для сбора пыли, очистите инструмент
потоком воздуха с низким давлением.
ОСТОРОЖНО: Удаляйте загрязнения и пыль
с корпуса инструмента, продувая его сухим воздухом,
поскольку грязь собирается внутри корпуса и вокруг
вентиляционных отверстий. Надевайте защитные
наушники и противопылевую маску при выполнении
этих работ.
ОСТОРОЖНО: Никогда не пользуйтесь
растворителями или другими сильнодействующими
химическими веществами для чистки
неметаллических частей инструмента. Эти
химикаты могут повредить структуру материала,
используемого для производства таких деталей.
Используйте мягкую ткань, смоченную мыльном
растворе. Не допускайте попадание жидкости
внутрь инструмента; никогда не погружайте
никакие из деталей инструмента в жидкость.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Дополнительные принадлежности
ОСТОРОЖНО: В связи с тем, что дополнительные
приспособления других производителей, кроме
DEWALT, не проходили проверку на совместимость
с данным изделием, их использование может
представлять опасность. Во избежание травм
следует использовать для данного инструмента
только дополнительные приспособления,
рекомендованные DEWALT.
Проконсультируйтесь со своим продавцом для получения
дополнительной информации.
Защита окружающей среды
Отдельная утилизация. Изделия и аккумуляторные
батареи с данным символом на маркировке
запрещается утилизировать с обычными бытовыми
отходами.
Изделия и аккумуляторные батареи содержат материалы,
которые могут быть извлечены или переработаны, снижая
потребность в исходном сырье. Пожалуйста, утилизируйте
электрические изделия и аккумуляторные батареи согласно
местным нормам. Дополнительная информация доступна по
адресу www.2helpU.com.
zst00301820 - 28-04-2016
17
18
LATVIEŠU
РУССКИЙ ЯЗЫК
Eesti
AS Tallmac
Mustame tee 44
EE-10621 Tallin
Tel.: +372 6562999
Faks.: +372 6562855
www.tallmac.ee
Latvija
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.: +371 67556949
Fax: +371 67555140
www.licgotus.lv
Lietuva
HARDIM
Žirmünų g. 139a
09120 Vilnius
Tel.: 00370-5273 73 59
Fax: 00370-5273 74 73
www.hardim.lt
Elremta
Neries kr. 16E
48402 Kaunas
Tel.: 00370-37370138
Fax: 00370-37350108
www.elremta.lt
GITANA UAB
Bičiulių g. 32, Budrikuų k.
96320 Klaipėdos r.
Tel.: 00370-4641 08 81
Fax: 00370-4631 04 85
www.gitana.lt
Teavet Lahima teenindaja kohta leiate veebisaidilt:
www.2helpu.com
Informāciju par tuvāko servisa pārstāvi meklejiēt mājas lapā:
www.2helpu.com
Informaciją apie artimiausias remonto dirbtuves rasite
tinklalapyje: www.2helpu.com
Download PDF

advertising